BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010."

Transkript

1 Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období BOHUŇOVICE Cyklostezka Hlušovice - Bohuňovice Bělkovice-Lašťany Sběrný dvůr na Pile Opravená Kalvárie (sestavil starosta obce pro veřejné zasedání ZO dne )

2 Podobně, jako na konci minulých volebních období, předkládám rekapitulaci činnosti samosprávy. Dovolte mi krátký úvod. Každý, kdo něco dělá či dokonce řídí, dobře ví, že se obvykle mnohé povede dobře, něco méně dobře a něco se také nepovede. Když jsou plány realisticky nastaveny a usilovně se pracuje, obvykle se plány buď splní, nebo se splní z větší části, někdy se dokonce udělá mnohé, co se neplánovalo. U hodnocení veřejných funkcí je obvyklé, že někdo výsledky hodnotí dobře, někdo špatně a někomu je to jedno. Každá zpráva by měla být psána na základě pravdivých a doložitelných faktů. Nesmí jít o samochválu nebo naopak o sebemrskačství či alibismus. Pokusím se proto o faktografii uplynulého období z pozice starosty, tedy zastupitele, kterému byla ve volbách do zastupitelstva obce v r svěřena funkce starosty čtrnácti hlasy z patnácti. Úvodem si dovolím velmi krátce globální hodnocení uplynulých čtyř let z hlediska vnějších i vnitřních podmínek a pokusím se poukázat na rozdíly s lety předešlými. Zásadní rozdíl ve vnějším prostředí oproti letům minulým vidím prioritně ve dvou rovinách. Jednak v neopakovatelném období s možnostmi získávání dotací ze strukturálních fondů EU a jednak v zásadní změně směřování veřejné správy projevující se elektronizací všeho, co elektronizovat jde. Vznikla pracoviště CZECH POINT, právnické osoby včetně obcí postupně dostávaly povinnost komunikovat s orgány státní správy v elektronické podobě, což vyústilo např. v Datové schránky. Nikoho dnes nepřekvapí elektronická komunikace při nakupování po internetu a ani komunikace přes portály většiny institucí veřejné správy. Dnes již prakticky všechny dotační programy mají svá elektronická prostředí, pomocí nichž se administruje každý dotovaný projekt od vypracování a podání žádosti přes její hodnocení, realizaci, platby, kontroly, závěrečné vyhodnocení až k monitorování výsledků po dobu předepsané udržitelnosti projektů. Uvedené vnější podmínky samozřejmě nemohly nechat bez odezvy nutné změny ve vnitřním prostředí, tedy ve vybavení a fungování obecního úřadu, včetně nových dovedností a znalostí zaměstnanců. Naše obec se se změnami a novými úkoly vypořádala velmi dobře. Bylo to především proto, že v elektronizaci všech agend a elektronických komunikací, jsme vždy byli mezi prvními a vytvořené podmínky, zejména optická datová síť po celé obci, jsou i dnes naprosto ojedinělé a nadčasové v technologiích, které snesou ještě mnohanásobně větší datové toky, než dnes potřebujeme či o nich jen uvažujeme. Pro obyvatele jsou však daleko důležitější konkrétní výsledky práce, které mohou vidět na každém kroku. Z pohledu toho, že minulé čtyři roky byly neopakovatelným obdobím v možnostech získávat doprovodné mimorozpočtové zdroje z fondů EU, nelze hodnotit uplynulé čtyři roky jinak, než velmi úspěšné. Při pohledu na fakt, že většina prostředků fondů EU alokovaná pro naši zemi pro období do r je již vyčerpána, je tento výsledek ještě cennější. Jsou to fakta, která lze potvrdit především srovnáním s jinými obcemi a získáním informací na různých elektronických médiích a informačních kanálech. I v této zprávě bude podán přehled. Následuje heslovitý výběr nejdůležitějších akcí a činností obce za poslední čtyři roky. Výstavba a údržba: Nejdříve krátká zmínka o akcích, které jsme sice zajišťovali a prosazovali, ale financování neprocházelo rozpočtem obce, jen jsme nějaké peníze z rozpočtu museli přidat: 2

3 - malá okružní křižovatka při vjezdu do obce, kterou vybudoval Olomoucký kraj v rámci krajského programu zklidňování dopravy a naše obec hradila spoluúčast, především chodník - částečné čištění koryta Trusovky s úpravou břehů, které jsme prosadili stálým tlakem na správce toku. Akce má pokračovat i letos - generální rekonstrukce mostu přes Trusovku u ČOV a současně vybudovaná souběžná lávka pro cyklisty, což bylo provedeno ve spolupráci s SSOK Olomouckého kraje - podařilo se nám prosadit zařazení generální opravy komunikace III. tř. Trusovická (za tratí) do projektů kraje podporovaných z ROP. Realizace bude v r a obec uhradí pouze chodník včetně jeho zabezpečení přes trať Celkem jde o akce za cca 20 mil. Kč státních, krajských a evropských prostředků, které se podařilo do našeho území získat a byly či budou proinvestovány prostřednictvím jiných subjektů, než je naše obec. Nyní již naše investiční akce: - dokončení rekonstrukce kotelny v ZŠ za pomocí dotace ze SFŽP - dokončení parkoviště u Centra zdraví za pomocí dotace z Olomouckého kraje - dokončení realizace optické datové distribuční sítě po celé obci za pomoci dotace ze SROP - dokončení skupinového vodovodu po celé obci za pomoci dotace z OPI - provedené připoložení chrániček budoucích rozvodů pro optickou datovou síť po celé obci - stavební povolení vodovodních přípojek pro všechny nemovitosti v obci - realizace vodovodních přípojek do obecních objektů - výměna oken a dveří v MŠ Mor. Loděnice a v Kině včetně fasády - rekonstrukce rozvodů NN a VO v centru obce - investice do kiosku, chodníku a do sekačky ve sportovním areálu - komunikace Výmol v Mor. Loděnici - komunikace ke Sv. Jánu v Trusovicích - rekonstrukce v budově OÚ (archív a 2 kanceláře) - generální opravy některých chodníků (V Drahách a v centru obce) - opravy střech na ZUŠ a ZŠ - revitalizace hájku v Mor. Loděnici - kanalizace v centru obce a kalová koncovka ČOV za pomoci dotace z OPŽP - cyklostezka z Hlušovic do Bělkovic-Lašťan za pomoci dotace z ROP - další rozšíření služeb v datové síti o digitální televizi a infokanál - oprava hřiště u jídelny - další opravy památek za pomoci dotace z Ol. kraje a MMR a oprava bran na hřbitově - vybudování a zprovoznění sběrného dvora za pomoci dotace z OPŽP - generální rekonstrukce a přístavba Kulturního domu za pomoci dotace z ROP - realizace dětského hřiště za pomoci dotace z MMR - tvorba nového územního plánu za pomocí dotace z IOP Z drobnějších oprav: - rekonstrukce topení v kině - rekonstrukce topení v DPS - veřejné osvětlení na hřbitově - plynofikace obecních bytů v č.p lapol u školní kuchyně 3

4 - výměna oken a dveří v DPS Projektové dokumentace: - pro stavební povolení vodovodních přípojek pro všechny nemovitosti v obci - na úsek cyklostezky z Hlušovice do Bohuňovic - na místní komunikace Výmol a Trusovická - na rekonstrukci jídelny a družinu ZŠ včetně spojovacího mostu - na rekonstrukce kanalizace v centru obce a kalovou koncovku ČOV - na intenzifikaci ČOV - na rozšíření vodovodu o věžový vodojem - na zateplení ZŠ s rekuperací vzduchu - na zateplení DPS - na opravy místních komunikací po kanalizaci - na opravy budov a asfaltových hřišť ve sportovním areálu Památky: - oprava kapliček a Božích muk v obci včetně doplnění sošky sv. Floriánka - oprava kříže v ulici U Sokolovny - oprava kalvárie na hřbitově - oprava pomníku z 1. světové války v Trusovicích - oprava centrálního kříže na hřbitově za pomocí dotace z MMR - výroba a doplnění sochy sv. M. Magdalény na kalvárii u kina Nejvýznamnější akce: Za nejvýznamnější investiční akci uplynulého čtyřletého období je veřejností chápána generální rekonstrukce Kulturního domu s přístavbou nových prostor. Na tuto akci se podařilo v obrovské konkurenci projektů obcí v kraji získat dotaci z Regionálního operačního programu soudržnosti na Střední Moravě (ROP). Primárním záměrem byla modernizace objektu Kulturního domu vybudovaného koncem 50. let minulého století obyvateli tehdejší samostatné části obce Trusovice. Kulturní dům se v roce 1960 stal nadčasovým vkladem obce Trusovice do společného slučovaného prostoru tehdy samostatných obcí Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice. Záměr modernizace kulturního, společenského, vzdělávací- 4

5 ho a spolkového stánku obce byl proto logickým a nezbytným krokem k udržení historického i faktického významu této stavby pro budoucí generace. Modernizace nepochybně přispěla k dlouhodobému udržení jeho významu pro všechny obyvatele obce i široké okolí. Konkrétní úpravy byly provedeny tak, aby celkový výraz objektu zůstal co nejvíce zachován. Kromě generální opravy a doplnění všech elektrických datových a signálních rozvodů byla vybudována účinná vzduchotechnika a topení, provedeny nové izolace, nové či renovované podlahy, opraveno pódium, střecha, vyměněny okna a dveře včetně zateplení objektu a nové fasády. Dále byly provedeny úpravy a přístavby tak, aby objekt splnil všechny hygienické, požární, ale i provozní požadavky dnešní doby s kapacitním výhledem na příštích několik desetiletí. Mezi tyto úpravy patří vstupní hala s centrální šatnou, nová kuchyně včetně baru, skladových prostor v suterénu a nového přísálí s jídelnou. Byly přistavěny šatny pro účinkující a personál a rovněž technické i personální zázemí pro zásahovou jednotku hasičů, jejíž sídlo je součástí objektu. Generální opravy a výrazného zvětšení se dočkal i bar pod pódiem peklo. V poschodí nad novou přístavbou vznikl malý sál využitelný jak pro zvýšení kapacity, tak i pro klubovou či zájmovou činnost. V patře byla s podobným cílem upravena i vstupní hala nad schodištěm včetně venkovní terasy. Do objektu bylo pořízeno nové vybavení nábytkem, nové opony a závěsy, nové divadelní osvětlení a ozvučení sálu. Vybavení včetně dalších nezbytných venkovních úprav nad rámec způsobilých výdajů projektu hradila obec z vlastních zdrojů. Ohlasy veřejnosti na toto dílo jsou vesměs pozitivní. Náklady celkem bez DPH činily ,- Kč (včetně DPH: ,- Kč). Díky zvolenému modelu provozování Kulturního domu prostřednictvím obecní společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. byly skutečné náklady obce ,- Kč, tedy uvedená částka bez DPH, 5

6 z toho konečné způsobilé výdaje pro dotaci Kč. Poskytnutá dotace z ROP byla ,- Kč. Vložené vlastní prostředky obce činily ,- Kč Získané dotace: - prakticky každoročně dotace na vybavení zásahové jednotky hasičů, pohotovost a zásahy hasičů, na volby a na veřejně prospěšné práce dotace z Ol. Kraje, ÚP, SR - celkem 800 tis. - optická datová síť - dotace SROP - konec r tis. - parkoviště u Centra zdraví dotace Ol. Kraj - konec r tis. - dofinancování vodovodu dotace z OPI - konec r tis. - dofinancování kotelny v ZŠ- dotace ze SFŽP - konec r tis. - kanalizace v centru obce a kal. konc. ČOV dotace OPŽP tis. - cyklostezka z Hlušovic do Bělkovic-Lašťan - dotace z ROP tis. - opravy památek - dotace z MMR a Ol. kraje 148 tis. - CZECH POINT - dotace z IOP 108 tis. - na PD jídelny z Norských fondů 323 tis. - sběrný dvůr - dotace z OPŽP tis. - rekonstrukce a přístavba Kulturního domu - dotace z ROP tis. - realizace dětského hřiště - dotace z MMR 300 tis. - návrh nového ÚP - dotace z IOP tis. - intenzifikace ČOV dotace OPŽP pro r tis. - věžový vodojem dotace OPŽP pro r tis. celkem tis. Celkové hodnocení investiční činnosti: Celkem jsme za poslední čtyři roky provedli investiční a rozvojové akce za více než 100 mil. Kč. Více než polovina byla realizována ze získaných dotací z různých programů. Uváděných sto milionů korun vložených do obecního majetku není zdaleka vše. Opravy a údržbové práce nejsou v této částce započítány, nejsou tam rovněž započteny investice a velké opravy, které realizuje naše příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice z prostředků, které každoročně dostává od obce. V získaných dotacích figurují i dvě dotace, které se podařilo zajistit pro příští rok na intenzifikaci ČOV a věžový vodojem. Je to celkem přes 40 mil. Kč. Ve hře jsou ještě další žádosti o dotace na zateplení ZŠ a dalších veřejných budov a na opravy sportovišť v obci. Naděje není malá. Pokud uvážíme, že obec hospodařila navzdory hospodářské krizi bez dluhů a letošní rok skončí se slušným finančním přebytkem, nelze hodnotit uplynulé čtyři roky jinak, než velmi pozitivně. Humanitární a sociální pomoc: - obec každoročně finančně přispívala - na činnost místní charity - do Fondu ohrožených dětí - asociaci pro zdravotně postižené děti v ČR Radost - na nákup knih do naší knihovny - na provoz útulku pro zatoulané psy 6

7 - obec finančně i materiálně podporuje zásahové jednotky hasičů JPO II a JPO V. Jednotka JPO II zasahuje v poměrně širokém okolí a obě naše jednotky zabezpečují povinnost obce na poli hasičské ochrany i pro obec Hlušovice - v posledních dvou letech drží členové JPO II pohotovost za přispění dotace z MV - finančně jsme přispěli na živelnými katastrofami postižené oblasti - naši hasiči se kromě své práce v zásahové jednotce hasičů přímo zapojili do pomoci při povodních a krizových situacích, v poslední době i v naší obci v souvislosti s přívalovými dešti Kultura, propagace, škola a zájm. činnost: - na rozdíl od mnoha obcí a měst nadále provozuje naše obec kino - provozuje obecní knihovnu - obec plně kryje náklady Kruhu přátel hudby - kulturní dům byl tradičně využíván pro vyhlášenou plesovou sezónu včetně obecního plesu - po opravě kulturního domu hledáme další společenské využití, úspěšně například proběhlo představení ochotnické divadla ŠOK Mrazík, na podzim by měly, v případě zájmu, začít v Kulturním domě taneční kurzy pro střední věk - obec se prezentovala v několika regionálních publikacích zaměřených na cykostezky, volný čas, turistiku, relaxaci - obec provozuje své internetové stránky, které jsou aktualizovány prakticky denně - v rámci optické datové sítě byl zprovozněn místní televizní infokanál a smluvně zajištěna spolupráce na aktuálních reportážích jak pro internetovou televizi, tak i pro televizní infokanál - organizačně i finančně jsme se podíleli na vydání několika knih o našem kraji, podporovali jsme i Hanácký kalendář a obec vydává místní časopis POHLEDY - systematicky jsme vylepšovali provozně technické podmínky ve škole, knihovně i obecních institucích - naše škola se aktivně zapojila mimo svých kulturně vzdělávacích aktivit i do aktivit místní akční skupiny Haná pod Jedovou, v.p.s. Zájmová činnost: - každoročně byla zájmovým skupinám poskytována dotace z rozpočtu obce na činnost dle pravidel schválených ZO ve výší tis. Kč. - obec každoročně finančně i organizačně podporuje zájmových skupin a Klub seniorů a poskytuje jim obecní prostory - prostory pro zájmovou činnost vlastní obec a hradí v nich investice a větší opravy, přičemž je zájmovým skupinám poskytuje za exkluzivních podmínek, například celý sportovní areál (fotbal, volejbal, tenis) za 1,- Kč/rok - opravy, které dělají zájmové skupiny svépomocí, zajišťuje obec materiálně - další zájmová činnost je organizována i základní školou za podpory obce - z akcí pořádaných zájmovými skupinami obec nevybírá poplatek ze vstupného, což je další příspěvek na jejich činnost - činnost zájmových skupin v obci je všeobecně velmi pozitivně vnímána 7

8 Organizační činnost: - přes každoroční nemalé investice a v loňském roce i navzdory hospodářské krizi hospodaří obec zcela bez dluhů - obec bez velkých potíží a bez nárůstu pracovníků OÚ zvládla elektronizaci mnoha agend včetně předepsané odbornosti a dovedností pracovníků OÚ, vše bez negativního dopadu na naše obyvatele - mezi prvními v zemi jsme zavedli pracoviště CZECH POINT, bez problémů jsme zavedli i další prvky elektronických komunikací, jako jsou datové schránky a elektronické komunikace s portály státní správy - po té, co jsme měli odvahu odmítnout nepříliš výhodnou dotaci na vodovod z Min. zemědělství a uspěli s žádostí o dotaci z předstrukturálního fondů EU Operační program infrastruktura, úspěšně jsme zvládli realizaci a zcela nový systém administrace této dotace a organizačně zajistili souběh přiložení základu budoucí optické datové sítě po celé obci, čímž došlo k úspoře nejméně 22 mil. Kč. - pro všechny obydlené a jinak využívané nemovitosti v obci jsme zajistili projektovou dokumentaci a stavební povolení na vodovodní a optické přípojky - po realizaci optické datové sítě za pomocí dotace z dalšího předstrukturálního fondu SROP jsou naši obyvatelé, kteří si realizují vodovodní přípojku, zdarma napojováni na optickou datovou síť. Dnes využívá vodovod a optickou síť cca 300 domácností, krom toho ještě asi 120 domácností využívá obecní internet šířený vzduchem - po několikaletém úsilí se podařilo v obci instalovat bankomat České spořitelny - obec se výrazně podílela na spolupráci se ZD a RWE na prodloužení plynovodu s následným odprodejem výhodným pro všechny zúčastněné - obec provedla zadání, projednání a schválení změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru obce, provedla projednání a schválení zadání zcela nového územního plánu obce a připravuje k projednání a schválení návrhu nového územního plánu obce - obec využívá obecní společnost CZ Bohuňovice s.r.o. nejen k provozování Centra zdraví, ale nově i k provozování kina a Kulturního domu, což přináší obci nemalé úspory při investování, opravách i na provozních nákladech - zajistili jsme volby do Senátu ČR, do Evropského Parlamentu, volby do krajského zastupitelstva, do Parlamentu ČR a zajišťujeme i volby komunální Obec vydala obecní vyhlášky: - vyhlášky č. 1/2007 a 2/2007, kterými se měnila OZV č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vyhlášku č. 3/2007, o stanovení vodného ve dvousložkové formě - vyhlášku 1/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem - opatření obecné povahy - soubor změn č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice Financování a běžný provoz obce: - provoz OÚ byl průběžně modernizován zejména ve využívání výpočetní techniky ve všech agendách obce ( účetnictví, registr obyvatel, majetek obce, matrika, pohřebnictví, půjčky na opravu bytů, informace z katastru, právní informace, technická mapa, zpracování všech voleb, zpracování textů, elektronická pošta, el. podatelna, el. úřední deska, 8

9 Czech Point. datové schránky, elektronická spisovna včetně centrálního serveru, elektronické komunikace s MF a poskytovateli dotací, internetové stránky, Fond rozvoje bydlení a další) - úspor provozních nákladů bylo dosahováno zejména využitím vlastního vybavení a schopností pracovníků obce a rovněž využíváním konkurenčních nabídek bankovních domů při hospodaření s prostředky obce - na pomocné práce v obci byli využíváni nejen brigádníci, ale i pracovníci na výkon alternativních trestů a nezaměstnaní evidovaní na úřadu práce - stávající technické vybavení obce byla udržováno v provozuschopném stavu a systematicky doplňováno pro plnění nových úkolů a potřeb obce - Zásahovým jednotkám hasičů JPO II i JPO V bylo a je systematicky obnovováno a doplňováno potřebné technické i materiální vybavení - s minimalizací nákladů bylo prováděno organizační zajišťování všech majetkových převodů, t.j. smlouvy, odhady, geom. plány, územní a stavební řízení obecních staveb, projednávání, veřejné soutěže, inž. a investiční činnost. - z Fondu rozvoje bydlení jsme poskytovali našim obyvatelům výhodné půjčky na zlepšování jejich bydlení - s využitím možností společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. jsme zajistili automobil pro potřeby ZŠ Bohuňovice a v letošním roce ho nahrazujeme novějším Hospodaření s majetkem: Pozemky prodané nebo směněné realizované převody: - celkem 6 596m2, z toho - na bydlení nebo v souvislosti s narovnáváním vlastnických vztahů z minulosti cca m2, některé další převody jsou schváleny (jeden prodej na Pile a směna u Kulturního domu), ale smlouvy dosud neuzavřeny - pro podnikání 835 m 2 - na cyklostezku 2374m 2 Pozemky a nemovitosti koupené: - celkem m2 - z toho na cyklostezku 3874m2 Pozemky bezúplatně získané a převedené: - z Pozemkového fondu ČR jsme získali m2 pozemků - od Olomouckého kraje 213m 2 - Pozemkovému fondu ČR jsme museli převést 2 832m2 - Olomouckému kraji 59m2 Celkem jsme prodejem či směnou přišli o více než 1 ha pozemků, naopak majetek obce jsme rozšířili o více než 4 ha. Z toho je patrno, že se obec nemovitého majetku neuváženě nezbavuje. Všechny finance získané prodejem byly využity výhradně na obecní investice, většinou ke spolufinancování dotací, a byly tím do majetku obce opět vráceny, troufám si tvrdit - zhodnoceny. 9

10 Na počátku volebního období byla obec prakticky bez dluhů, ale i bez volných prostředků. Letošní rok ukončí obec své hospodaření s přebytkem několika milionů Kč. Je to způsobeno zejména tím, že se nám podařilo ušetřit investiční prostředky jednak lepšími nabídkovými cenami firem v době krize, jednak využitím společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. při modelu provozování kina a Kulturního domu. Dalším důvodem přebytku je fakt, že velká investiční akce, intenzifiakce ČOV, na niž jsme získali dotaci z OPŽP, ještě nebyla plně zahájena a finanční prostředky na povinné spolufinancování je třeba si nechat na příští rok. Tato fakta s ohledem na loňský a částečně i letošní výpadek daňových příjmů obce vzhledem ke krizi lze považovat za více než úspěšná. Je za tím však mnoho usilovné práce a optimalizace nákladů jak provozních, tak i investičních na základě znalostí a kvalifikovaného odhadu bližšího i vzdálenějšího vývoje ekonomiky i potřeb obce. Společenské a veřejné aktivity: Obecní samospráva se na společenských aktivitách podílela a podílí hlavně nepřímo, t.j. podporou zájmové činnosti a vytvářením podmínek pro iniciativu zájemců. Z přímých aktivit lze jmenovat pokračování tradice obecních plesů a akce pořádané při dokončení investiční akce cyklostezka a obnova Kulturního domu. Samospráva sama pořádala akce k slavnostnímu zahájení provozu. V Kulturním domě to bylo krom setkání dnů otevřených dveří i divadelní představení ochotníků, u cyklostezky šlo o společnou projížďku třemi zúčastněnými obcemi. Obec financuje každoroční podzimní setkání seniorů, hradí vydávání časopisu Pohledy a činnost Sdružení pro občanské záležitosti. Pravidelné a tradiční bylo setkávání starosty obce s rodiči při vítání malých občánků, se seniory v jejich klubu, s dětmi při ukončení MŠ a zahájení ZŠ, se žáky devátých tříd při ukončení ZŠ, se zájmovými skupinami nejméně při výročních schůzích, ale rovněž během roku na jejich různých akcích. V obřadní místnosti OÚ probíhají několikrát ročně sňatky místních i přespolních. Obec Bohuňovice je zastoupena starostou v Mikroregionu Šternbersko, v rozšířené hospodářské komisi Mikroregionu Olomoucka, ve správním výboru Agentury pro rozvoj Střední Moravy, ve finančním výboru Olomouckého kraje, v programovacím výboru společnosti Haná pod Jedovou o.p.s a v dalších, již méně významných funkcích v regionu. Tyto funkce sice přinášejí nemalou práci bez honoráře, ale také cenné informace a kontakty. Možná i proto byla obec Bohuňovice i v uplynulých čtyřech letech vnímána okolními obcemi jako zdroj informací, inspirace a pomoci. Naše obec je v povědomí přespolních známa především díky Centru zdraví, sportovnímu zázemí obce, v poslední době i díky optické datové síti, ale také díky aktivitám našich podnikatelů, např. vyhlášeným pečivem z naší pekárny, vyhlášenou masnou, výrobou malých vrtulníků, výrobou krmiva pro rybičky, výrobou žaluzií a dalšími aktivitami a nadstandardním vybavením obce. V obci se konaly již dva mezinárodní semináře zaměřené na elektronické komunikace v obcích, což je způsobeno úspěšnou realizací nadčasového projektu optické datové sítě. Daří se dlouhodobě udržovat dobré vztahy jak s Olomouckým krajem, tak i poslanci a senátory z regionu, což je dobrý základ pro partnerství a spolupráci. Co jsme plánovali a dosud se nepodařilo: - zajistit peníze na rekonstrukci školní kuchyně a družiny s cílem umožnit stravování pro občany obce i vrácení školní družiny do svých prostor s následným rozšířením komerčních prostor v Centru zdraví 10

11 - zajistit peníze na modernizaci ubytovny s cílem zlepšit nabídku služeb, a tím i ekonomiku provozu tohoto zařízení - připravit k zastavění lokalitu Za Novákovým a připravit další pozemky pro výstavbu rodinných domků s cílem nabídnout především našim občanům možnost individuální výstavby - přesvědčit některé vlastníky pozemků a nemovitostí v obci o jejich údržbě či odprodeji pro racionální využití v zájmu vlastníků i obce Co je třeba dokončit z plánovaných akcí pod čarou i z potřeb obce: - dokončit intenzifikaci ČOV se současným navýšením kapacity - rozšířit skupinový vodovod o věžový vodojem a dálkové odečty vodoměrů - provést zateplení ZŠ včetně výměny oken a rekuperace vzduchu - opravit či přebudovat zázemí našich sportovišť a povrchy některých hřišť - opravit některé úseky kanalizace se současným odlehčením sběrače A s cílem zabránit negativním dopadům přívalových dešťů zejména ve Lhotce a ve Výmole - dokončit všechny místní komunikace, které ještě nemají potřebnou kvalitu, doplnit chodníky a dobudovat technické i výstražné prvky zklidňující dopravu v obci - dokončit komunikaci kolem nákladiště s alejí milénia - opravit zbývající obecní budovy (ZŠ, Jídelnu, ZUŠ, OÚ) - ve spolupráci s Farním úřadem opětovně opravit kostel i jeho okolí - s rozvahou a efektivně se zabývat realizací drobných vylepšení podmínek života našich obyvatel všech věkových kategorií s ohledem na jejich reálné potřeby, úroveň mobility i samostatnosti a s důrazem na respektování místních podmínek - odpovědně, koncepčně a efektivně se zabývat zlepšením orientace v obci, jak po stránce značení, tak i názvů ulic - je třeba rekonstruovat obecní rozhlas a rozšířit a zjednodušit přístup občanů k informacím - ve spolupráci s okolními obcemi vybudovat další cyklostezky do okolních obcí a měst - postupně dokončit majetková vyjasnění mnohých zátěží z minulosti - a provést spoustu dalších akcí, které ještě zcela chybí, nebo jsou pod čarou ve schválených prioritách obnovy obce a které přitom patří k moderní prosperující obci Práce zastupitelstva obce: Zastupitelstvo obce jednalo celkem na 27 veřejných zasedáních. Rada obce k dnešnímu dni absolvovala krom jednání zastupitelstva i 97 jednání rady obce. Rada obce byla pětičlenná. Na každém jednání byla přítomna nadpoloviční většina členů, většinou v plném počtu. Stálými hosty rady s hlasem poradním byl tajemník OÚ, předsedkyně kontrolního výboru a předseda finančního výboru. Průměrná účast zastupitelů na jednáních byla 12.5 přítomných z 15-ti, což je 83.5%. Zastupitelstvo bylo vždy usnášeníschopné. Z pohledu účasti zastupitelů na jednáních a s ohledem na množství aktivit, které museli zastupitelé projednat a většinově schválit buď přímo, nebo například v rámci jednotlivých položek rozpočtu obce, se jeví činnost zastupitelstva jako celku dobrá. Bohužel skutečnost již tak dobrá nebyla. Zastupitelstvo, tedy 15 zvolených občanů, se v jednotlivostech nechovalo jako tým lidí, kterým jde o jediný společný cíl, blaho obyvatel této obce. Někteří zastupitelé 11

12 viděli v zastupitelstvu parlament proti vládě. Vládou pak byla myšlena rada obce, v horším případě samotný starosta obce. Samospráva obce se však ani zákonem, ani věcně takto nedělí. Rada včetně starosty je součástí zastupitelstva a nestojí mimo něj. Členové rady a předsedové výborů nejsou ministry vlády. Jsou volení zastupitelé s výrazně větším pracovním zatížením, než ostatní zastupitelé, ale s naprosto stejnou váhou svého hlasu. Některé konfliktní situace v zastupitelstvu nebyly vyvolány s cílem řešit skutečné problémy obce, ale jen maximálně zatížit mnohdy nesplnitelnými úkoly radu a starostu, a připravit tak půdu pro následnou kritiku. Zastupitelé, kteří neodmítli práci v užších orgánech obce velmi rychle pochopili, že zde nejde o vliv či moc, ale o poměrně složitou a časově náročnou práci pro obec a osobní zodpovědnost. Pak také odpovědně podporovali rozhodnutí, která byla v zájmu občanů této obce, a naopak pomohli zabránit návrhům, které byly namířeny proti zájmům obce. Přes uvedené neshody se v naprosté většině řešených problémů v zastupitelstvu hledal převažující názor poměrně rychle. Pokud by všechna rozhodnutí procházela bez jakýchkoliv názorových střetů, bylo by to stejně chybné, jako umělé obstrukce. Oba přístupy totiž nepřispívají k hledání optimálního řešení v rozumném čase. K tomu je třeba věcná a konstruktivní diskuse podepřená dostatkem informací, které si každý diskutující zajišťuje především sám. V tom určitý problém byl. Přesto bych chtěl zastupitelům poděkovat zejména za dvě důležitá rozhodnutí, která míří do budoucna. Mám na mysli schválení pokračování rozvoje naší optické datové sítě. Již nyní nám dává vývoj v elektronických komunikacích za pravdu a i velká sídla mají co dohánět a jezdí k nám pro inspiraci. Podobně si dovolím ocenit většinovou vůli zastupitelstva (9:6), které zbránilo bezúplatnému převodu významné části obecního majetku sportovišť v centru obce do majetku TJ Sokol Bohuňovice. Pokud by nebyl schválen rozvoj datové sítě, šlo by pouze o promarnění těžko opakovatelné možnosti a v budoucnu by obec zaplatila nepoměrně více. Pokud by byl naopak schválen bezúplatný převod obecního majetku, byl by to pro budoucnost obce fatální omyl. Obec Bohuňovice je všeobecně chápána jako velmi úspěšná, moderní a dynamická obec, v níž se obyvatelům dobře žije. Doufám, že je na tom kus pravdy, že k tomu přispěla i práce tohoto zastupitelstva a že v příštím volebním období bude na co navazovat. Odvedenou práci samosprávy v uplynulém období hodnotím celkově pozitivně, byť k jednotlivostem výhrady mám. Zda bude odvedená práce podobně hodnocena i veřejností, ukáží komunální volby. Přeji naší obci novou samosprávu dělnou a úspěšnou. Upřímně děkuji za spolupráci těm členům zastupitelstva obce a dalším občanům, kteří aktivně v právě končícím volebním období pracovali pro svou obec, a doufám, že i v budoucnu jim nebude vývoj i směřování obce lhostejný. Ještě jednou děkuji. Sestavil: ing. Petřek, starosta obce 12

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK MIKROREGIONU BYSTŘIČKA... 2 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 3 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU STŘEDNÍÍ HANÁ A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ... 4 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 5 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 PŘEDVOLEBNÍ Představí se Vám v něm 6 volebních subjektů se svým hodnocením uplynulého volebního období i volebními programy svých stran nebo

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Podzim nejen volební. slovo úvodem. I podzim má svá kouzla. téma měsíce ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014. Stoletá

Podzim nejen volební. slovo úvodem. I podzim má svá kouzla. téma měsíce ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014. Stoletá zpravodaj obce píšť ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014 Podzim nejen volební Vážení spoluobčané, skutečnost, že období dovolenkových radovánek a prázdninového lenošení či naopak různých aktivních a pracovních

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více