BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010."

Transkript

1 Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období BOHUŇOVICE Cyklostezka Hlušovice - Bohuňovice Bělkovice-Lašťany Sběrný dvůr na Pile Opravená Kalvárie (sestavil starosta obce pro veřejné zasedání ZO dne )

2 Podobně, jako na konci minulých volebních období, předkládám rekapitulaci činnosti samosprávy. Dovolte mi krátký úvod. Každý, kdo něco dělá či dokonce řídí, dobře ví, že se obvykle mnohé povede dobře, něco méně dobře a něco se také nepovede. Když jsou plány realisticky nastaveny a usilovně se pracuje, obvykle se plány buď splní, nebo se splní z větší části, někdy se dokonce udělá mnohé, co se neplánovalo. U hodnocení veřejných funkcí je obvyklé, že někdo výsledky hodnotí dobře, někdo špatně a někomu je to jedno. Každá zpráva by měla být psána na základě pravdivých a doložitelných faktů. Nesmí jít o samochválu nebo naopak o sebemrskačství či alibismus. Pokusím se proto o faktografii uplynulého období z pozice starosty, tedy zastupitele, kterému byla ve volbách do zastupitelstva obce v r svěřena funkce starosty čtrnácti hlasy z patnácti. Úvodem si dovolím velmi krátce globální hodnocení uplynulých čtyř let z hlediska vnějších i vnitřních podmínek a pokusím se poukázat na rozdíly s lety předešlými. Zásadní rozdíl ve vnějším prostředí oproti letům minulým vidím prioritně ve dvou rovinách. Jednak v neopakovatelném období s možnostmi získávání dotací ze strukturálních fondů EU a jednak v zásadní změně směřování veřejné správy projevující se elektronizací všeho, co elektronizovat jde. Vznikla pracoviště CZECH POINT, právnické osoby včetně obcí postupně dostávaly povinnost komunikovat s orgány státní správy v elektronické podobě, což vyústilo např. v Datové schránky. Nikoho dnes nepřekvapí elektronická komunikace při nakupování po internetu a ani komunikace přes portály většiny institucí veřejné správy. Dnes již prakticky všechny dotační programy mají svá elektronická prostředí, pomocí nichž se administruje každý dotovaný projekt od vypracování a podání žádosti přes její hodnocení, realizaci, platby, kontroly, závěrečné vyhodnocení až k monitorování výsledků po dobu předepsané udržitelnosti projektů. Uvedené vnější podmínky samozřejmě nemohly nechat bez odezvy nutné změny ve vnitřním prostředí, tedy ve vybavení a fungování obecního úřadu, včetně nových dovedností a znalostí zaměstnanců. Naše obec se se změnami a novými úkoly vypořádala velmi dobře. Bylo to především proto, že v elektronizaci všech agend a elektronických komunikací, jsme vždy byli mezi prvními a vytvořené podmínky, zejména optická datová síť po celé obci, jsou i dnes naprosto ojedinělé a nadčasové v technologiích, které snesou ještě mnohanásobně větší datové toky, než dnes potřebujeme či o nich jen uvažujeme. Pro obyvatele jsou však daleko důležitější konkrétní výsledky práce, které mohou vidět na každém kroku. Z pohledu toho, že minulé čtyři roky byly neopakovatelným obdobím v možnostech získávat doprovodné mimorozpočtové zdroje z fondů EU, nelze hodnotit uplynulé čtyři roky jinak, než velmi úspěšné. Při pohledu na fakt, že většina prostředků fondů EU alokovaná pro naši zemi pro období do r je již vyčerpána, je tento výsledek ještě cennější. Jsou to fakta, která lze potvrdit především srovnáním s jinými obcemi a získáním informací na různých elektronických médiích a informačních kanálech. I v této zprávě bude podán přehled. Následuje heslovitý výběr nejdůležitějších akcí a činností obce za poslední čtyři roky. Výstavba a údržba: Nejdříve krátká zmínka o akcích, které jsme sice zajišťovali a prosazovali, ale financování neprocházelo rozpočtem obce, jen jsme nějaké peníze z rozpočtu museli přidat: 2

3 - malá okružní křižovatka při vjezdu do obce, kterou vybudoval Olomoucký kraj v rámci krajského programu zklidňování dopravy a naše obec hradila spoluúčast, především chodník - částečné čištění koryta Trusovky s úpravou břehů, které jsme prosadili stálým tlakem na správce toku. Akce má pokračovat i letos - generální rekonstrukce mostu přes Trusovku u ČOV a současně vybudovaná souběžná lávka pro cyklisty, což bylo provedeno ve spolupráci s SSOK Olomouckého kraje - podařilo se nám prosadit zařazení generální opravy komunikace III. tř. Trusovická (za tratí) do projektů kraje podporovaných z ROP. Realizace bude v r a obec uhradí pouze chodník včetně jeho zabezpečení přes trať Celkem jde o akce za cca 20 mil. Kč státních, krajských a evropských prostředků, které se podařilo do našeho území získat a byly či budou proinvestovány prostřednictvím jiných subjektů, než je naše obec. Nyní již naše investiční akce: - dokončení rekonstrukce kotelny v ZŠ za pomocí dotace ze SFŽP - dokončení parkoviště u Centra zdraví za pomocí dotace z Olomouckého kraje - dokončení realizace optické datové distribuční sítě po celé obci za pomoci dotace ze SROP - dokončení skupinového vodovodu po celé obci za pomoci dotace z OPI - provedené připoložení chrániček budoucích rozvodů pro optickou datovou síť po celé obci - stavební povolení vodovodních přípojek pro všechny nemovitosti v obci - realizace vodovodních přípojek do obecních objektů - výměna oken a dveří v MŠ Mor. Loděnice a v Kině včetně fasády - rekonstrukce rozvodů NN a VO v centru obce - investice do kiosku, chodníku a do sekačky ve sportovním areálu - komunikace Výmol v Mor. Loděnici - komunikace ke Sv. Jánu v Trusovicích - rekonstrukce v budově OÚ (archív a 2 kanceláře) - generální opravy některých chodníků (V Drahách a v centru obce) - opravy střech na ZUŠ a ZŠ - revitalizace hájku v Mor. Loděnici - kanalizace v centru obce a kalová koncovka ČOV za pomoci dotace z OPŽP - cyklostezka z Hlušovic do Bělkovic-Lašťan za pomoci dotace z ROP - další rozšíření služeb v datové síti o digitální televizi a infokanál - oprava hřiště u jídelny - další opravy památek za pomoci dotace z Ol. kraje a MMR a oprava bran na hřbitově - vybudování a zprovoznění sběrného dvora za pomoci dotace z OPŽP - generální rekonstrukce a přístavba Kulturního domu za pomoci dotace z ROP - realizace dětského hřiště za pomoci dotace z MMR - tvorba nového územního plánu za pomocí dotace z IOP Z drobnějších oprav: - rekonstrukce topení v kině - rekonstrukce topení v DPS - veřejné osvětlení na hřbitově - plynofikace obecních bytů v č.p lapol u školní kuchyně 3

4 - výměna oken a dveří v DPS Projektové dokumentace: - pro stavební povolení vodovodních přípojek pro všechny nemovitosti v obci - na úsek cyklostezky z Hlušovice do Bohuňovic - na místní komunikace Výmol a Trusovická - na rekonstrukci jídelny a družinu ZŠ včetně spojovacího mostu - na rekonstrukce kanalizace v centru obce a kalovou koncovku ČOV - na intenzifikaci ČOV - na rozšíření vodovodu o věžový vodojem - na zateplení ZŠ s rekuperací vzduchu - na zateplení DPS - na opravy místních komunikací po kanalizaci - na opravy budov a asfaltových hřišť ve sportovním areálu Památky: - oprava kapliček a Božích muk v obci včetně doplnění sošky sv. Floriánka - oprava kříže v ulici U Sokolovny - oprava kalvárie na hřbitově - oprava pomníku z 1. světové války v Trusovicích - oprava centrálního kříže na hřbitově za pomocí dotace z MMR - výroba a doplnění sochy sv. M. Magdalény na kalvárii u kina Nejvýznamnější akce: Za nejvýznamnější investiční akci uplynulého čtyřletého období je veřejností chápána generální rekonstrukce Kulturního domu s přístavbou nových prostor. Na tuto akci se podařilo v obrovské konkurenci projektů obcí v kraji získat dotaci z Regionálního operačního programu soudržnosti na Střední Moravě (ROP). Primárním záměrem byla modernizace objektu Kulturního domu vybudovaného koncem 50. let minulého století obyvateli tehdejší samostatné části obce Trusovice. Kulturní dům se v roce 1960 stal nadčasovým vkladem obce Trusovice do společného slučovaného prostoru tehdy samostatných obcí Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice. Záměr modernizace kulturního, společenského, vzdělávací- 4

5 ho a spolkového stánku obce byl proto logickým a nezbytným krokem k udržení historického i faktického významu této stavby pro budoucí generace. Modernizace nepochybně přispěla k dlouhodobému udržení jeho významu pro všechny obyvatele obce i široké okolí. Konkrétní úpravy byly provedeny tak, aby celkový výraz objektu zůstal co nejvíce zachován. Kromě generální opravy a doplnění všech elektrických datových a signálních rozvodů byla vybudována účinná vzduchotechnika a topení, provedeny nové izolace, nové či renovované podlahy, opraveno pódium, střecha, vyměněny okna a dveře včetně zateplení objektu a nové fasády. Dále byly provedeny úpravy a přístavby tak, aby objekt splnil všechny hygienické, požární, ale i provozní požadavky dnešní doby s kapacitním výhledem na příštích několik desetiletí. Mezi tyto úpravy patří vstupní hala s centrální šatnou, nová kuchyně včetně baru, skladových prostor v suterénu a nového přísálí s jídelnou. Byly přistavěny šatny pro účinkující a personál a rovněž technické i personální zázemí pro zásahovou jednotku hasičů, jejíž sídlo je součástí objektu. Generální opravy a výrazného zvětšení se dočkal i bar pod pódiem peklo. V poschodí nad novou přístavbou vznikl malý sál využitelný jak pro zvýšení kapacity, tak i pro klubovou či zájmovou činnost. V patře byla s podobným cílem upravena i vstupní hala nad schodištěm včetně venkovní terasy. Do objektu bylo pořízeno nové vybavení nábytkem, nové opony a závěsy, nové divadelní osvětlení a ozvučení sálu. Vybavení včetně dalších nezbytných venkovních úprav nad rámec způsobilých výdajů projektu hradila obec z vlastních zdrojů. Ohlasy veřejnosti na toto dílo jsou vesměs pozitivní. Náklady celkem bez DPH činily ,- Kč (včetně DPH: ,- Kč). Díky zvolenému modelu provozování Kulturního domu prostřednictvím obecní společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. byly skutečné náklady obce ,- Kč, tedy uvedená částka bez DPH, 5

6 z toho konečné způsobilé výdaje pro dotaci Kč. Poskytnutá dotace z ROP byla ,- Kč. Vložené vlastní prostředky obce činily ,- Kč Získané dotace: - prakticky každoročně dotace na vybavení zásahové jednotky hasičů, pohotovost a zásahy hasičů, na volby a na veřejně prospěšné práce dotace z Ol. Kraje, ÚP, SR - celkem 800 tis. - optická datová síť - dotace SROP - konec r tis. - parkoviště u Centra zdraví dotace Ol. Kraj - konec r tis. - dofinancování vodovodu dotace z OPI - konec r tis. - dofinancování kotelny v ZŠ- dotace ze SFŽP - konec r tis. - kanalizace v centru obce a kal. konc. ČOV dotace OPŽP tis. - cyklostezka z Hlušovic do Bělkovic-Lašťan - dotace z ROP tis. - opravy památek - dotace z MMR a Ol. kraje 148 tis. - CZECH POINT - dotace z IOP 108 tis. - na PD jídelny z Norských fondů 323 tis. - sběrný dvůr - dotace z OPŽP tis. - rekonstrukce a přístavba Kulturního domu - dotace z ROP tis. - realizace dětského hřiště - dotace z MMR 300 tis. - návrh nového ÚP - dotace z IOP tis. - intenzifikace ČOV dotace OPŽP pro r tis. - věžový vodojem dotace OPŽP pro r tis. celkem tis. Celkové hodnocení investiční činnosti: Celkem jsme za poslední čtyři roky provedli investiční a rozvojové akce za více než 100 mil. Kč. Více než polovina byla realizována ze získaných dotací z různých programů. Uváděných sto milionů korun vložených do obecního majetku není zdaleka vše. Opravy a údržbové práce nejsou v této částce započítány, nejsou tam rovněž započteny investice a velké opravy, které realizuje naše příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice z prostředků, které každoročně dostává od obce. V získaných dotacích figurují i dvě dotace, které se podařilo zajistit pro příští rok na intenzifikaci ČOV a věžový vodojem. Je to celkem přes 40 mil. Kč. Ve hře jsou ještě další žádosti o dotace na zateplení ZŠ a dalších veřejných budov a na opravy sportovišť v obci. Naděje není malá. Pokud uvážíme, že obec hospodařila navzdory hospodářské krizi bez dluhů a letošní rok skončí se slušným finančním přebytkem, nelze hodnotit uplynulé čtyři roky jinak, než velmi pozitivně. Humanitární a sociální pomoc: - obec každoročně finančně přispívala - na činnost místní charity - do Fondu ohrožených dětí - asociaci pro zdravotně postižené děti v ČR Radost - na nákup knih do naší knihovny - na provoz útulku pro zatoulané psy 6

7 - obec finančně i materiálně podporuje zásahové jednotky hasičů JPO II a JPO V. Jednotka JPO II zasahuje v poměrně širokém okolí a obě naše jednotky zabezpečují povinnost obce na poli hasičské ochrany i pro obec Hlušovice - v posledních dvou letech drží členové JPO II pohotovost za přispění dotace z MV - finančně jsme přispěli na živelnými katastrofami postižené oblasti - naši hasiči se kromě své práce v zásahové jednotce hasičů přímo zapojili do pomoci při povodních a krizových situacích, v poslední době i v naší obci v souvislosti s přívalovými dešti Kultura, propagace, škola a zájm. činnost: - na rozdíl od mnoha obcí a měst nadále provozuje naše obec kino - provozuje obecní knihovnu - obec plně kryje náklady Kruhu přátel hudby - kulturní dům byl tradičně využíván pro vyhlášenou plesovou sezónu včetně obecního plesu - po opravě kulturního domu hledáme další společenské využití, úspěšně například proběhlo představení ochotnické divadla ŠOK Mrazík, na podzim by měly, v případě zájmu, začít v Kulturním domě taneční kurzy pro střední věk - obec se prezentovala v několika regionálních publikacích zaměřených na cykostezky, volný čas, turistiku, relaxaci - obec provozuje své internetové stránky, které jsou aktualizovány prakticky denně - v rámci optické datové sítě byl zprovozněn místní televizní infokanál a smluvně zajištěna spolupráce na aktuálních reportážích jak pro internetovou televizi, tak i pro televizní infokanál - organizačně i finančně jsme se podíleli na vydání několika knih o našem kraji, podporovali jsme i Hanácký kalendář a obec vydává místní časopis POHLEDY - systematicky jsme vylepšovali provozně technické podmínky ve škole, knihovně i obecních institucích - naše škola se aktivně zapojila mimo svých kulturně vzdělávacích aktivit i do aktivit místní akční skupiny Haná pod Jedovou, v.p.s. Zájmová činnost: - každoročně byla zájmovým skupinám poskytována dotace z rozpočtu obce na činnost dle pravidel schválených ZO ve výší tis. Kč. - obec každoročně finančně i organizačně podporuje zájmových skupin a Klub seniorů a poskytuje jim obecní prostory - prostory pro zájmovou činnost vlastní obec a hradí v nich investice a větší opravy, přičemž je zájmovým skupinám poskytuje za exkluzivních podmínek, například celý sportovní areál (fotbal, volejbal, tenis) za 1,- Kč/rok - opravy, které dělají zájmové skupiny svépomocí, zajišťuje obec materiálně - další zájmová činnost je organizována i základní školou za podpory obce - z akcí pořádaných zájmovými skupinami obec nevybírá poplatek ze vstupného, což je další příspěvek na jejich činnost - činnost zájmových skupin v obci je všeobecně velmi pozitivně vnímána 7

8 Organizační činnost: - přes každoroční nemalé investice a v loňském roce i navzdory hospodářské krizi hospodaří obec zcela bez dluhů - obec bez velkých potíží a bez nárůstu pracovníků OÚ zvládla elektronizaci mnoha agend včetně předepsané odbornosti a dovedností pracovníků OÚ, vše bez negativního dopadu na naše obyvatele - mezi prvními v zemi jsme zavedli pracoviště CZECH POINT, bez problémů jsme zavedli i další prvky elektronických komunikací, jako jsou datové schránky a elektronické komunikace s portály státní správy - po té, co jsme měli odvahu odmítnout nepříliš výhodnou dotaci na vodovod z Min. zemědělství a uspěli s žádostí o dotaci z předstrukturálního fondů EU Operační program infrastruktura, úspěšně jsme zvládli realizaci a zcela nový systém administrace této dotace a organizačně zajistili souběh přiložení základu budoucí optické datové sítě po celé obci, čímž došlo k úspoře nejméně 22 mil. Kč. - pro všechny obydlené a jinak využívané nemovitosti v obci jsme zajistili projektovou dokumentaci a stavební povolení na vodovodní a optické přípojky - po realizaci optické datové sítě za pomocí dotace z dalšího předstrukturálního fondu SROP jsou naši obyvatelé, kteří si realizují vodovodní přípojku, zdarma napojováni na optickou datovou síť. Dnes využívá vodovod a optickou síť cca 300 domácností, krom toho ještě asi 120 domácností využívá obecní internet šířený vzduchem - po několikaletém úsilí se podařilo v obci instalovat bankomat České spořitelny - obec se výrazně podílela na spolupráci se ZD a RWE na prodloužení plynovodu s následným odprodejem výhodným pro všechny zúčastněné - obec provedla zadání, projednání a schválení změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru obce, provedla projednání a schválení zadání zcela nového územního plánu obce a připravuje k projednání a schválení návrhu nového územního plánu obce - obec využívá obecní společnost CZ Bohuňovice s.r.o. nejen k provozování Centra zdraví, ale nově i k provozování kina a Kulturního domu, což přináší obci nemalé úspory při investování, opravách i na provozních nákladech - zajistili jsme volby do Senátu ČR, do Evropského Parlamentu, volby do krajského zastupitelstva, do Parlamentu ČR a zajišťujeme i volby komunální Obec vydala obecní vyhlášky: - vyhlášky č. 1/2007 a 2/2007, kterými se měnila OZV č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vyhlášku č. 3/2007, o stanovení vodného ve dvousložkové formě - vyhlášku 1/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem - opatření obecné povahy - soubor změn č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice Financování a běžný provoz obce: - provoz OÚ byl průběžně modernizován zejména ve využívání výpočetní techniky ve všech agendách obce ( účetnictví, registr obyvatel, majetek obce, matrika, pohřebnictví, půjčky na opravu bytů, informace z katastru, právní informace, technická mapa, zpracování všech voleb, zpracování textů, elektronická pošta, el. podatelna, el. úřední deska, 8

9 Czech Point. datové schránky, elektronická spisovna včetně centrálního serveru, elektronické komunikace s MF a poskytovateli dotací, internetové stránky, Fond rozvoje bydlení a další) - úspor provozních nákladů bylo dosahováno zejména využitím vlastního vybavení a schopností pracovníků obce a rovněž využíváním konkurenčních nabídek bankovních domů při hospodaření s prostředky obce - na pomocné práce v obci byli využíváni nejen brigádníci, ale i pracovníci na výkon alternativních trestů a nezaměstnaní evidovaní na úřadu práce - stávající technické vybavení obce byla udržováno v provozuschopném stavu a systematicky doplňováno pro plnění nových úkolů a potřeb obce - Zásahovým jednotkám hasičů JPO II i JPO V bylo a je systematicky obnovováno a doplňováno potřebné technické i materiální vybavení - s minimalizací nákladů bylo prováděno organizační zajišťování všech majetkových převodů, t.j. smlouvy, odhady, geom. plány, územní a stavební řízení obecních staveb, projednávání, veřejné soutěže, inž. a investiční činnost. - z Fondu rozvoje bydlení jsme poskytovali našim obyvatelům výhodné půjčky na zlepšování jejich bydlení - s využitím možností společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. jsme zajistili automobil pro potřeby ZŠ Bohuňovice a v letošním roce ho nahrazujeme novějším Hospodaření s majetkem: Pozemky prodané nebo směněné realizované převody: - celkem 6 596m2, z toho - na bydlení nebo v souvislosti s narovnáváním vlastnických vztahů z minulosti cca m2, některé další převody jsou schváleny (jeden prodej na Pile a směna u Kulturního domu), ale smlouvy dosud neuzavřeny - pro podnikání 835 m 2 - na cyklostezku 2374m 2 Pozemky a nemovitosti koupené: - celkem m2 - z toho na cyklostezku 3874m2 Pozemky bezúplatně získané a převedené: - z Pozemkového fondu ČR jsme získali m2 pozemků - od Olomouckého kraje 213m 2 - Pozemkovému fondu ČR jsme museli převést 2 832m2 - Olomouckému kraji 59m2 Celkem jsme prodejem či směnou přišli o více než 1 ha pozemků, naopak majetek obce jsme rozšířili o více než 4 ha. Z toho je patrno, že se obec nemovitého majetku neuváženě nezbavuje. Všechny finance získané prodejem byly využity výhradně na obecní investice, většinou ke spolufinancování dotací, a byly tím do majetku obce opět vráceny, troufám si tvrdit - zhodnoceny. 9

10 Na počátku volebního období byla obec prakticky bez dluhů, ale i bez volných prostředků. Letošní rok ukončí obec své hospodaření s přebytkem několika milionů Kč. Je to způsobeno zejména tím, že se nám podařilo ušetřit investiční prostředky jednak lepšími nabídkovými cenami firem v době krize, jednak využitím společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. při modelu provozování kina a Kulturního domu. Dalším důvodem přebytku je fakt, že velká investiční akce, intenzifiakce ČOV, na niž jsme získali dotaci z OPŽP, ještě nebyla plně zahájena a finanční prostředky na povinné spolufinancování je třeba si nechat na příští rok. Tato fakta s ohledem na loňský a částečně i letošní výpadek daňových příjmů obce vzhledem ke krizi lze považovat za více než úspěšná. Je za tím však mnoho usilovné práce a optimalizace nákladů jak provozních, tak i investičních na základě znalostí a kvalifikovaného odhadu bližšího i vzdálenějšího vývoje ekonomiky i potřeb obce. Společenské a veřejné aktivity: Obecní samospráva se na společenských aktivitách podílela a podílí hlavně nepřímo, t.j. podporou zájmové činnosti a vytvářením podmínek pro iniciativu zájemců. Z přímých aktivit lze jmenovat pokračování tradice obecních plesů a akce pořádané při dokončení investiční akce cyklostezka a obnova Kulturního domu. Samospráva sama pořádala akce k slavnostnímu zahájení provozu. V Kulturním domě to bylo krom setkání dnů otevřených dveří i divadelní představení ochotníků, u cyklostezky šlo o společnou projížďku třemi zúčastněnými obcemi. Obec financuje každoroční podzimní setkání seniorů, hradí vydávání časopisu Pohledy a činnost Sdružení pro občanské záležitosti. Pravidelné a tradiční bylo setkávání starosty obce s rodiči při vítání malých občánků, se seniory v jejich klubu, s dětmi při ukončení MŠ a zahájení ZŠ, se žáky devátých tříd při ukončení ZŠ, se zájmovými skupinami nejméně při výročních schůzích, ale rovněž během roku na jejich různých akcích. V obřadní místnosti OÚ probíhají několikrát ročně sňatky místních i přespolních. Obec Bohuňovice je zastoupena starostou v Mikroregionu Šternbersko, v rozšířené hospodářské komisi Mikroregionu Olomoucka, ve správním výboru Agentury pro rozvoj Střední Moravy, ve finančním výboru Olomouckého kraje, v programovacím výboru společnosti Haná pod Jedovou o.p.s a v dalších, již méně významných funkcích v regionu. Tyto funkce sice přinášejí nemalou práci bez honoráře, ale také cenné informace a kontakty. Možná i proto byla obec Bohuňovice i v uplynulých čtyřech letech vnímána okolními obcemi jako zdroj informací, inspirace a pomoci. Naše obec je v povědomí přespolních známa především díky Centru zdraví, sportovnímu zázemí obce, v poslední době i díky optické datové síti, ale také díky aktivitám našich podnikatelů, např. vyhlášeným pečivem z naší pekárny, vyhlášenou masnou, výrobou malých vrtulníků, výrobou krmiva pro rybičky, výrobou žaluzií a dalšími aktivitami a nadstandardním vybavením obce. V obci se konaly již dva mezinárodní semináře zaměřené na elektronické komunikace v obcích, což je způsobeno úspěšnou realizací nadčasového projektu optické datové sítě. Daří se dlouhodobě udržovat dobré vztahy jak s Olomouckým krajem, tak i poslanci a senátory z regionu, což je dobrý základ pro partnerství a spolupráci. Co jsme plánovali a dosud se nepodařilo: - zajistit peníze na rekonstrukci školní kuchyně a družiny s cílem umožnit stravování pro občany obce i vrácení školní družiny do svých prostor s následným rozšířením komerčních prostor v Centru zdraví 10

11 - zajistit peníze na modernizaci ubytovny s cílem zlepšit nabídku služeb, a tím i ekonomiku provozu tohoto zařízení - připravit k zastavění lokalitu Za Novákovým a připravit další pozemky pro výstavbu rodinných domků s cílem nabídnout především našim občanům možnost individuální výstavby - přesvědčit některé vlastníky pozemků a nemovitostí v obci o jejich údržbě či odprodeji pro racionální využití v zájmu vlastníků i obce Co je třeba dokončit z plánovaných akcí pod čarou i z potřeb obce: - dokončit intenzifikaci ČOV se současným navýšením kapacity - rozšířit skupinový vodovod o věžový vodojem a dálkové odečty vodoměrů - provést zateplení ZŠ včetně výměny oken a rekuperace vzduchu - opravit či přebudovat zázemí našich sportovišť a povrchy některých hřišť - opravit některé úseky kanalizace se současným odlehčením sběrače A s cílem zabránit negativním dopadům přívalových dešťů zejména ve Lhotce a ve Výmole - dokončit všechny místní komunikace, které ještě nemají potřebnou kvalitu, doplnit chodníky a dobudovat technické i výstražné prvky zklidňující dopravu v obci - dokončit komunikaci kolem nákladiště s alejí milénia - opravit zbývající obecní budovy (ZŠ, Jídelnu, ZUŠ, OÚ) - ve spolupráci s Farním úřadem opětovně opravit kostel i jeho okolí - s rozvahou a efektivně se zabývat realizací drobných vylepšení podmínek života našich obyvatel všech věkových kategorií s ohledem na jejich reálné potřeby, úroveň mobility i samostatnosti a s důrazem na respektování místních podmínek - odpovědně, koncepčně a efektivně se zabývat zlepšením orientace v obci, jak po stránce značení, tak i názvů ulic - je třeba rekonstruovat obecní rozhlas a rozšířit a zjednodušit přístup občanů k informacím - ve spolupráci s okolními obcemi vybudovat další cyklostezky do okolních obcí a měst - postupně dokončit majetková vyjasnění mnohých zátěží z minulosti - a provést spoustu dalších akcí, které ještě zcela chybí, nebo jsou pod čarou ve schválených prioritách obnovy obce a které přitom patří k moderní prosperující obci Práce zastupitelstva obce: Zastupitelstvo obce jednalo celkem na 27 veřejných zasedáních. Rada obce k dnešnímu dni absolvovala krom jednání zastupitelstva i 97 jednání rady obce. Rada obce byla pětičlenná. Na každém jednání byla přítomna nadpoloviční většina členů, většinou v plném počtu. Stálými hosty rady s hlasem poradním byl tajemník OÚ, předsedkyně kontrolního výboru a předseda finančního výboru. Průměrná účast zastupitelů na jednáních byla 12.5 přítomných z 15-ti, což je 83.5%. Zastupitelstvo bylo vždy usnášeníschopné. Z pohledu účasti zastupitelů na jednáních a s ohledem na množství aktivit, které museli zastupitelé projednat a většinově schválit buď přímo, nebo například v rámci jednotlivých položek rozpočtu obce, se jeví činnost zastupitelstva jako celku dobrá. Bohužel skutečnost již tak dobrá nebyla. Zastupitelstvo, tedy 15 zvolených občanů, se v jednotlivostech nechovalo jako tým lidí, kterým jde o jediný společný cíl, blaho obyvatel této obce. Někteří zastupitelé 11

12 viděli v zastupitelstvu parlament proti vládě. Vládou pak byla myšlena rada obce, v horším případě samotný starosta obce. Samospráva obce se však ani zákonem, ani věcně takto nedělí. Rada včetně starosty je součástí zastupitelstva a nestojí mimo něj. Členové rady a předsedové výborů nejsou ministry vlády. Jsou volení zastupitelé s výrazně větším pracovním zatížením, než ostatní zastupitelé, ale s naprosto stejnou váhou svého hlasu. Některé konfliktní situace v zastupitelstvu nebyly vyvolány s cílem řešit skutečné problémy obce, ale jen maximálně zatížit mnohdy nesplnitelnými úkoly radu a starostu, a připravit tak půdu pro následnou kritiku. Zastupitelé, kteří neodmítli práci v užších orgánech obce velmi rychle pochopili, že zde nejde o vliv či moc, ale o poměrně složitou a časově náročnou práci pro obec a osobní zodpovědnost. Pak také odpovědně podporovali rozhodnutí, která byla v zájmu občanů této obce, a naopak pomohli zabránit návrhům, které byly namířeny proti zájmům obce. Přes uvedené neshody se v naprosté většině řešených problémů v zastupitelstvu hledal převažující názor poměrně rychle. Pokud by všechna rozhodnutí procházela bez jakýchkoliv názorových střetů, bylo by to stejně chybné, jako umělé obstrukce. Oba přístupy totiž nepřispívají k hledání optimálního řešení v rozumném čase. K tomu je třeba věcná a konstruktivní diskuse podepřená dostatkem informací, které si každý diskutující zajišťuje především sám. V tom určitý problém byl. Přesto bych chtěl zastupitelům poděkovat zejména za dvě důležitá rozhodnutí, která míří do budoucna. Mám na mysli schválení pokračování rozvoje naší optické datové sítě. Již nyní nám dává vývoj v elektronických komunikacích za pravdu a i velká sídla mají co dohánět a jezdí k nám pro inspiraci. Podobně si dovolím ocenit většinovou vůli zastupitelstva (9:6), které zbránilo bezúplatnému převodu významné části obecního majetku sportovišť v centru obce do majetku TJ Sokol Bohuňovice. Pokud by nebyl schválen rozvoj datové sítě, šlo by pouze o promarnění těžko opakovatelné možnosti a v budoucnu by obec zaplatila nepoměrně více. Pokud by byl naopak schválen bezúplatný převod obecního majetku, byl by to pro budoucnost obce fatální omyl. Obec Bohuňovice je všeobecně chápána jako velmi úspěšná, moderní a dynamická obec, v níž se obyvatelům dobře žije. Doufám, že je na tom kus pravdy, že k tomu přispěla i práce tohoto zastupitelstva a že v příštím volebním období bude na co navazovat. Odvedenou práci samosprávy v uplynulém období hodnotím celkově pozitivně, byť k jednotlivostem výhrady mám. Zda bude odvedená práce podobně hodnocena i veřejností, ukáží komunální volby. Přeji naší obci novou samosprávu dělnou a úspěšnou. Upřímně děkuji za spolupráci těm členům zastupitelstva obce a dalším občanům, kteří aktivně v právě končícím volebním období pracovali pro svou obec, a doufám, že i v budoucnu jim nebude vývoj i směřování obce lhostejný. Ještě jednou děkuji. Sestavil: ing. Petřek, starosta obce 12

Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2010-2014. BOHUŇOVICE

Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2010-2014. BOHUŇOVICE Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2010-2014. BOHUŇOVICE Trusovická ulice ve spolupráci s Olomouckým krajem Věžový vodojem s malým vodojemem ZD Zateplení šaten

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2002-2006.

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2002-2006. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2002-2006. BOHUŇOVICE (sestavil starosta obce pro veřejné zasedání ZO dne 12.10.2006) Na konci každého funkčního období v jakékoliv

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Cena vodného a stočného VLIVY NA STANOVENÍ CENY

Cena vodného a stočného VLIVY NA STANOVENÍ CENY 7. Podklad pro jednání ZM Turnov od Vodohospodářského sdružení Turnov Cena vodného a stočného 2014 Předkládá: ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, říjen 2013 Na základě dohody s panem

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2014 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2014 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkText návrh 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 64 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 22. června 2016 od 16:00 do 18:15 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Bílovice nad Svitavou za rok 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Bílovice nad Svitavou za rok 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Bílovice nad Svitavou za rok 2016 Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje obec Bílovice nad Svitavou závěrečný účet obce za rok 2016

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 14. prosince 2015 od hodin na Obecním úřadě v Zákolanech

Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 14. prosince 2015 od hodin na Obecním úřadě v Zákolanech Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 14. prosince 2015 od 18.30 hodin na Obecním úřadě v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

Celkem příjmy Financování rozpočtu příjmů z přebytku r. 2013

Celkem příjmy Financování rozpočtu příjmů z přebytku r. 2013 Plnění rozpočtu obce Třebeň za rok 2014 příjmy Popis Schválený Upravený Skutečnost Dpfo záv.činnost 800 000 800 000 962 533 Dpfo sam.činost 200 000 200 000 138 134 DPFO výnosy 70 000 70 000 117 318 DPPO

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 Zápis z jednání 02 / 2014 Finanční výbor Datum konání 9.6.2014 Členové finančního výboru Subjekt Poznámka Prantner Jiří, Ing. Předseda FV Přítomen Hubka Karel Člen FV Omluven Hána Petr, Mgr. Člen FV Nepřítomen

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE V ROCE 2010 Zastupitelstvo městyse pro rok 2010 schválilo rozpočet 30. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 tedy městys hospodařil jiţ podle

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření Obce Vavřinec za rok 2008 závěrečný účet

Zpráva o výsledcích hospodaření Obce Vavřinec za rok 2008 závěrečný účet Zpráva o výsledcích hospodaření Obce Vavřinec za rok 2008 závěrečný účet Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí být závěrečný účet obce projednán v zastupitelstvu

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více