Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro EMTEC MOVIE CUBE S800H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 2.2 Dodacílist Pipojení Pední panel Zadnípanel

3 .. 3. dka 3.1 Nabí Setup (nastavení dka ) 3.2 Pehrávání hudby Prohlíení fotografií Pehrávání film..

4 Vsechny soubory Net Service Funkce Pomoc DTV Menu

5 WebovýServer a BitTorrent Webovýserver (unicgi) Správa úct..

6 Visit Neighbor (samba) Stahovánínástrojem BitTorrent (btpd) Knihovna médií Upgradovánífirmwaru

7 50 7. Pílohy Technické parametry Casto kladené otázky Autorská práva a ochranné známky.

8 Záruka License information Informace pro uzivatele 1.1 Upozornní Design a výroba pehrávace jsou vyvíjeny s ohledem na vasi bezpecnost. V zájmu bezpecného a efektivního vyuívání tohoto pehrávace si prosím ped uíváním pectte následují text. cí Upozornní pro pouzí vání Uivatel nesmí tento pehrávac mnit. Pi pouívání komercního harddisku je teba, aby byla teplota prostedí mezi +5 a +35 stupni Napájení Elektrické naptí pro pehrávac: DC 12 V. Pi pouití tohoto pehrávace prosím napojte dodaný adaptér AC nebo kabel adaptéru AC na konektor pehrávace. Pi pipojování kabelu adaptéru se ujistte, e se neme poskodit ani e nenívystaven tlaku. Pro sní enírizika úrazu elektrickým proudem ped cistním adaptér odpojte. Adaptér nikdy nepipojujte k pehrávaci ve vlhkém nebo prasném prostedí. Nenahrazujte adaptér ani drát ci konektor v kabelu jiným Rusení/kompatibilita s rádiem - Tém vsechny elektronické pístroje zasahuje rusení, pokud nejsou ádn chránny. Za urcitých podmínek me být vás pehrávac rusen. - Design tohoto pehrávace se ídí standardy FCC/CE a následují mi pravidly: cí (1) Tento pehrávac není zdrojem skodlivého rusení. (2) Tento pehrávac me bý zasaen urcitým rusením vcetn rusení, které me zpsobit t neádoucíprovoz Opravy Objeví se na pehrávaci problém, vezmte jej do urcené opravny a opravu svte odborníkm. -li Nikdy neopravujte pehrávac sami, mohli byste ho poskodit nebo ohrozit sebe ci svá data Likvidace pehrávace Pi likvidaci pehrávace se ujistte, e ji provádíte správn. V nkterých zemích me bý t likvidace elektrických zaízení regulována. Informujte se prosím u místního úedního orgánu Upozornní k pevnému disku Pehrávac vyuívá k ukládání dat vnitní pevný disk. Obvykle není nutné formátování ani opravy. Ne zacnete formátovat pevný disk, pozorn si pectte kapitolu Casto kladené otázky a podívejte se na nase webové stránky ohledn aktuálních informací. - Fyzické zásahy mohou vytvoit na pevném disku chybné sektory. K vyesení problému mete pouí CHKDSK. t - Fyzické poskození, peptí, ztráta napájení ci formátování HDD me vést ke ztrát vsech dat uloených v pehrávaci. Prosím zálohujte si data. - Po dlouhém pouívání se doporucuje defragmentovat. - Pravideln zálohujte data na pevném disku, aby se dala v pípad poskození nebo ztráty dat obnovit. Nase spolecnost nenese ádnou odpovdnost za ztrátu dat uloený na pevném ch disku Jiné Pi pouívání tohoto pehrávace se prosím vyvarujte kontaktu pehrávace s vodou nebo jinými kapalinami. Pokud se na pehrávac náhodou rozlije voda, pouijte suchý hadík a rozlitou tekutinu utete. Elektronické výrobky jsou choulostivé. Pi pouívání se prosím vyvarujte otes nebo úder do pehrávace. Tlacítka netisknte pílis siln. Vyvarujte se kontaktu pehrávace s vodou nebo jinými kapalinami. Nedemontujte pehrávac, neopravujte jej ani nemte design pehrávace. Jakákoliv skoda takto zpsobená není pedmtem zárucních oprav. Nemackejte tlacítka na pehrávaci pílis siln. Vyvarujte se úder tvrdými pedmty do pehrávace, otes pehrávace a magnetického pole. Bhem elektrostatických výboj a v silném elektromagnetické poli me vý m robek fungovat nesprávn. Vytáhnte proto pívodní kabel z napájení, pi pístím zapnutí výrobek opt zacne fungovat normáln. 2. Informace o výrobku 2.1 Zá kladní informace o vý robku Velice vám dkujeme za nákup Movie Cube S800H. V nasem digitálním vku pedstavuje tento výrobek

9 skvlého partnera pro domácí zábavu. Díky vynikajícímu designu si mete vychutnávat filmy i hudbu, prohlíet fotografie vzácných chvil a nahrávat oblí bené televizní nebo filmové programy a dívat se na n pozdji. Funkce úprav vám umouje jejich snadné ukládání. Je snadné tento výrobek pouívat jako penosné externí pamové zaízení s vestavným pevným diskem a vysokorychlostním USB 2.0. Síové funkce Streamování a penos zvuku a videa pes sí Ethernet (10/100 Mbit) a Wi-Fi (802.11b/g/n) Zdílení soubor via Samba server Streamování zvuku a videa pes mediální server UPnP BitTorrent download (kontrolovanýa manaovaný via web server) Internetovíradio Podpora USB 2.0 USB DEVICE port (pro PC pipojení) USB HOST port x 2 (pro USB úloná zaízení) Moznosti navigace Vyhledávání: vyhledávání podle ánru, alba, data, sloky, poslední pehrané skladby, seznamu pro pehrání a autora.

10 Knihovna médií: umoní vám zobrazit vsechny vase mediální soubory v jedné nabídce bez ohledu na jejich umístní ve slokách nebo jednotkách. Mete provádt filtrování podle ánru, autora, alba, atd. Prohlízení fotografií Fotografie je moné prohlíet v reimu prezentace s hudbou na pozadí. Piblíení/oddálení, otocení Format fotografií HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG : Pehrávání film Rychlé pevíjení vped/vzad Zobrazení titulk Podporuje hlavníaudio formaty (1080p HD video decodování ) Format film : AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/ WMV/ASF/RM/RMVB/FLV Pehrávání hudby Rychlé pevíjení vped/vzad Náhodné pehrávání Opakování Hudebníformat: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC Kopírování soubor Podporuje kopí rování& pesun soubor mezi USB, HDD, a sí tí Poznámka: Vsechny informace uvedené v této pírucce byly v okamiku vydání správné. Vzhledem k tomu, e nasi inenýi výrobek neustále aktualizují a zdokonalují, me software vaseho zaízení ve srovnání s informacemi v této pírucce vypadat trochu jinak nebo mí t upravené funkce. 2.2 Dodacílist Cást Pehrávac A/V kabel YUV kabel USB kabel Dálkový ovladac Adaptér AC/DC Elekrická snra pro adapter AC/DC Uivatelská pírucka Prvodce rychlou instalací CD (s uivatelskou píruckou) Zárucní karta SCART vý stup Pozn.: Skutecný obsah balíku se mze lisit od dodacího listu v tⅇ zástrcky S/PDIF na pehrávaci. Pípadn, pokud pouí váte optické kabely, zapojte prosí konektor Toslink na m optickém kabelu do optické zástrcky S/PDIF na pehrávaci (není soucástí dodávky). (2) Podle obrázku zapojte druhýkonektor na koaxiální nebo optickém kabelu do digitální m ho audiozaízení (není soucástí dodávky) Zapojen&iacuteas. Stisknte bhem pehrávání a zobrazí se obrazovka ukazujíci kvalitu nahrávání a uplynulý cas. Stisknte bhem ivej TV a zobrazíse obrazovka ukazujíci aktuálni císlo kanálu a cas. Stisknte bhem casového posunu pro zapnutí/vypnutí informacního panelu. 5 SEARCH (hledat) Filtrujte aktuální sloku, abyste nalezli konkrétní mediální soubor. Nevyhledává v dílcích slokách. Stisknutím se pesunete na píslusné místo titulu. Píslusné místo urcete pomocí mozností Title (titul), Chapter (kapitola) a Time (cas). 6 7 HOME (dom) UP (nahoru) Po stisknutíse zobrazídomovská obrazovka. Navigacní tlacítko. Stisknutím tlacítek se sipkou volí mezi te monostmi nabídky. 8 LEFT (vlevo) Navigacní tlacítko. Stisknutím tlacítek se sipkou volíte mezi monostmi nabídky OK DOWN (dol) Stisknte tlacítko OK pro potvrzení. Navigacní tlacítko. Stisknutím tlacítek se sipkou volíte mezi monostmi nabí dky VOLNumeric Stisknutím snííte hlasitost. buttons Stisknutím zadáváte císla kanál nebo provádíte císelný vstup pi zmnách nastavení. Tlacítko pomoci. Po stisknutí se zobrazí prvodce informacemi. Stisknutím pozastavíte aktuální pehrávání. Optovným stisknutím pejdete k dalsímu snímku PLAY (pehrát) FR Stisknutím zahájíte pehrávání titulu. Stisknutím zahájíte rychlý posun aktuáln pehrávaného (císelná tlacítka) HELP (pomoc) PAUSE záznamu zpt. Opakovaný stisknutí volí rychlost. m m te 17 FF Stisknutím zahájíte rychlý posun aktuáln pehrávaného záznamu vped. Opakovaný stisknutí volí rychlost. m m te 18 A-B Stisknte pro nastavení pocátecního a konecního bodu výbru opakování. 19 REC. (nahrát) Stisknte pro zahájení nahrávaní nebo pro pokracování, pokud bylo nahrávání peruseno. Opakovane stisknte pro nastavení délky nahráváníjediný stiskem (OTR) (30 MIN. / 60 MIN. / 90 m MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / vypnout). 20 TIME SHIFT V módu DVB-T / analogové TV nebo A/V IN, stisknte pro aktivaci funkce casového posunu, který vám umoní zastavit ivé televízni vysílání a znovu zahájit pehrávání programu od místa, kde jste ho zastavili. V dob zastavení se program nahrává na vnitní diskovou jednotku, dokud její kapacita stací. Stisknte pro aktivaci funkce casový posun a vyckejte, ne se na obrazovce objeví sípka play (pehrát). Stisknte tlacítko PAUSE a program bude pozastaven. Sisknte tlacítko PLAY a mete pokracovat ve sledování programu. Mód casového posunu zstane aktivní, dokud nestisknte tlacítko STOP COPY (kopí rovat) RED * (cervený) 23 GREEN (zelenýepg) * Stisknutí vyvoláte nabí kopí m dku rování. Stisknte pro doplnní/vymazání harmonogramu nahrávání v nabí EPG. dce Stisknte pro vstup do elektronického prvodce programy, který na obrazovce zobrazuje seznam program pro nadcházejíci týden pi sledování digitální pozemní televize. 24 YELLOW * (lutá TTX) 25 BLUE * (modrý ) Stisknte pro otevení teletextu OSD, pokud je k dispozici ve vysí digitálnípozemnítelevize. lání Stisknte pro aktivaci soft funkce v nastavení kanálu v nastavení TV.

11 ch (casový posun) REPEAT (opakovat) Stisknutím nastavujete monosti opakování. SELECT (výbr) Stisknte pro výbr souboru v prvodci a v nabídce kopírování soubor. 28 SUBTITLE (titulky) Stisknte pro nastavení monosti titulk. barvu/velikost/vypnutí /dekódovat text titulk. Mete mnit 29 SLOW (pomalu) Stisknte pro pomalé pehrávání zpt. Stisknte tlacítko PLAY pro obnovení normálního pehrávání NEXT (dalsí) PREV (pedchozí) STOP EJECT (vysunout) VOL+ RIGHT (doprava) Stisknutím zobrazíte dalsí soubor nebo stránku. Stisknutím zobrazíte pedchozí soubor nebo stránku. Stisknutím zastavíte pehrávání. Stisknutí bezpecn odeberete USB zaízení. m Stisknutí zvýsíte hlasitost. m Navigacní tlacítko. Stisknutím tlacítek se sipkou volíte mezi monostmi nabídky. 36 RETURN (zpt) Pi navigování v nabídkách se stisknutím tohoto tlacítka vrátíte na pedchozí obrazovku AUDIO (zvuk) ZOOM Stisknutí volí zvukovou stopu. m te Stisknte pro zvtsení/zmensení obrazu (fotografie nebo videa). Stisknte pro vstup do playlistu (seznamu pro prohrávání) filn/hudby/fotografií. 40 TV SYS. Stisknte pro pesun mezi NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I, a 1080P. 41 POWER (zapnuto/vypnuto) Stisknutím pejdete do pohotovostního reimu nebo pístroj zapnete. 3. Hlavnínabí dka 3.1 Nabí dka Setup (nastavení ) Nabídka Setup (nastavení) vám umouje individuáln nastavit a konfigurovat monosti pehrávace. Vý monosti nabídky Setup: br Na domovské stránce vyberte ikonu Setup Pomocí navigacních tlacítek NAHORU/DOL vyberte nkterou z moností a poté stisknte ENTER (potvrdit). V nabídce Setup máte na výbr z pti moností: Audio (zvuk), Video (video), Network (sí), System (systém) a MISC (rzné). Navigacními tlacítky NAHORU/DOL vyberte píslusnou monost. Stisknutím tlacítka ENTER volbu potvrte. Pomocí tlacítka RETURN provedete zrusení a vrátíte zobrazení na pedchozí obrazovku nabídky Zmna nastavenítelevize DVB-T (S800H) DVB-T Region (region DVB-T) Tato monost slouí k volb regionu pro píjem digitálního pozemního televizní signálu. ho Stisknutím tlacítka se sipkou nahoru/dol zvolte poadovanýregion a stisknutím tlacítka enter volbu potvrte. Channel Scan (vyhledávání kanál) Tato monost slouík vyhledávánídostupný kanál digitální ch ho pozemní televizní vysí. ho ho lání Stisknutím tlacítka se sipkou nahoru/dol zvolte monost AUTO SCAN (AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ nebo MANUAL SCAN ) (MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ), provedenou volbu potvrte stisknutím tlacítka enter. AUTO SCAN (AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ ) V reimu AUTO SCAN (AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ systém ) automaticky vyhledává dostupné televizníkanály DVB- T. MANUAL SCAN (MANUÁLNÍVYHLEDÁVÁNÍ ) V reimu MANUAL SCAN (MANUÁLNÍVYHLEDÁVÁNÍ mete zvolit ) název kanálu (CH name), síku pásma (Bandwidth) a vstupní frekvenci (Input Frequency). Pomocí navigacních a numerických tlacítek na dálkovém ovladaci provete volbu nebo zadání. Provedenou volbu nebo zadání potvrte stisknutím tlacítka enter. Channel Set (nastavení kanálu) Tuto monost zvolte, chcete-li upravit informace o kanálu. Stisknutím tlacítka se sipkou nahoru/dol zvolte DVB-T a stisknutí m tlacítka enter volbu potvrte. V této nabí mete upravit název (Name) a poadí televizních dce kanál DVB-T. Pomocí navigacních tlacítek vyberte a upravte jednotlivá nastavení a provedené zmny potvrte stisknutím tlacítka enter Zmna nastavení zvuku V této nabí mete provést konfiguraci nastavení zvuku. dce Night Mode (nocní rezim) Vybírat lze mezi monostmi Off (vypnuto)/on (zapnuto)/comfort (pohodlí Je-li tato ). monost zapnuta, hlasitost zvuku bude pro vase pohodlí sníena. Digital Output (digitálnívýstup) Vyberte, chcete-li nastavit reim Digital Output (S/PDIF). Poznámka: V reimu,,raw" me být zvuk Dolby Digital, DTS nebo MPEG veden do HDMI televizoru nebo digitálního zesilovace Zmna nastavení videa V této nabídce mete provést konfiguraci nastavenívidea. Aspect Ratio (pomr stran obrazu) Pan Scan 4:3: Zobrazení na celé obrazovce; nadbytecné cásti budou seíznuty. Tento reim vyberte v pípad, kdy je pipojen standardní televizor s pomrem stran 4:3. Letter Box 4:3: Zobrazení s cernými okraji v horní a dolní cásti obrazovky s pomrem stran 4:3. Tento reim vyberte tehdy, je-li pipojen standardní televizor s pomrem stran 4:3. 16:9: Komprese obrazu za úcelem zmny celého obrazu. Tento reim vyberte tehdy, je-li pipojen televizor s pomrem stran 16:9. Brightness (jas) Upravenímí jasu. ry Contrast (kontrast) Upravenímí kontrastu. ry TV SYSTEM (VÝSTUPNÍ REZIM) Vyberte za úcelem nastavení typu televizoru a rozlisení výstupu videa. Toto nastavení se odvíjí od daného regionu. Monosti: NTSC USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Filipíny, Jiní Korea a Tchaj-wan. PAL Evropa, Grónsko, cást Afriky a Jiní Ameriky, Blízký východ, Cína, Indie, Austrálie a Indonésie. Resolution rozlisení výstupu videa Zmna nastavení sít V této nabí lze konfigurovat nastavení pro sít. dce Slide Show Timing (nacasování prezentace) Zde nastavíte casový interval pro prezentaci fotografií.

12 Transition Effect (pechodový efekt) Zde nastavíte pechodový efekt pro prezentaci fotografií. Background Music (podkladová hudba) Zde nastavíte monosti podkladové hudby, která bude hrát pi prohlíení obrázk Zmna nastavení nahrávání Kvalita Vyberte kvalitu pro nahrávání Vyberte z HQ, SLP, EP, LP a SP.. Permanentný casový posun - Vyberte pro nastavení reimu casového posunu. Pokud je tato funkce zapnuta, spustíse casový posun automaticky, kdy je systém v reimu Video In (vstup obrazu). Rec Device (záznamové zaízení) Vyberte zaízení pro uloení nahraných soubor Zmna nastavení sít V této nabí dce lze konfigurovat nastavení pro sít Ethernet a WLAN (Wireless Local Area Network). Wired LAN Setup (nastavení LAN) DHCP IP (AUTO) Vyberte pro automatické zí skáníipadresy. - FIX IP (MANUAL) Vyberte pro rucní zadání IP adresy, masky podsít, výchozí brány a IP adresy DNS serveru. Wireless Setup (nastavení bezdrátové sít) Výbr profilu pipojení Tento pehrávac je schopen uchovat a ti profily pipojení k bezdrátové síti. Stisknutím tlacítka ENTER postoupíte k dalsímu kroku. Stisknutím tlacítka RETURN provedete zrusení a stisknutí PLAY se pipojíte k síti. m - Get Connection Mode (získat rezim pipojení) Vyberte mezi reimy Infrastructure (AP) a Peer to Peer (Ad Hoc). Stisknutím tlacítka ENTER postoupíte k dalsímu kroku, stisknutím tlacítka RETURN provedete zrusení. - Infrastructure (AP) Reim infrastruktury se pouívá k pipojení k pocítacm s adaptéry bezdrátové sít, které jsou známy také jako bezdrátoví klienti, ke stávají sí za pomoci bezdrátového cí ti smrovace nebo pístupového bodu. Get SSID Name (zí skat název SSID) Stisknutím tlacítka ENTER postoupíte k dalsímu kroku, stisknutím tlacítka RETURN provedete zrusení a stisknutím tlacítka OPTION obnoví seznam SSID. te Poznámka: ve sloupci Security (zabezpecení) znamenají zkratky WEP (Wired Equivalent Privacy) a WPA (Wi-Fi Protected Access) to, e je sí sifrovaná, tzn., e k pístupu k síti je vyadován sifrovací klíc. NONE (bez ochrany) znamená, e jde o sí s oteveným pístupem. Input WEP/WPA Key (vlození klíce WEP / WPA) Sifrovací klíce lze vloit pomocí virtuální klávesnice. Vyberte monost upgrade (nainstalovat novou verzi) nebo re-install (provést optovnou instalaci) a pro potvrzení stisknte tlacítko ENTER. Cas Vyberte pro nastavení casu. Vyberte pro nastavení rodicovského zámku. Pro modifikaci bude potrebné heslo. Pednastavené je `0000'. Stisnte numerická tlacítka pro vklad císel, a tlacítkem enter potvrdte. HDD Format Vyberte pro formátováníhdd. Rodicovský zámek Restore Default (obnovit vý chozínastavení ) Provede se obnova vý chozí nastaveníod vý ho robce Rzné V této nabídce mete upravit rzná nastavení. Resume Play (obnovit pehrávání) Vyberte pro zapnutínebo vypnutí funkce obnovy pehrávání (automatické zálokování) u film. pro aktualizaci knihovny médií. Stisknte pro výbr módu knihovny médií. pevíjení zpt nebo vped. hudebnísoubor. pehrávac podporuje soubory typu JPG, JPEG a BMP. fotografii do libovolného smru. Skrýt nebo zobrazit bhem prohlíení fotografickou listu. Zastavit pehrávání. Zmensení / zvtsení fotografií Moznosti prohlízení fotografií Stisknte bhem prohlíení fotografií tlací OPTION. Ve spodní cásti obrazovky se zobrazí tko fotografická lista. Fotografická lista obsahuje nkolik píkazových ikon, kterými mete upravit zpsob prohlíení fotografií. Ve smru zleva doprava jde o tyto funkce: piblíení, oddálení, otocení obrázku, informace Rychlé vyhledání Mediální soubor mete vyhledat pomocí filtru aktuální sloky. Pi prohlíení fotografických soubor v knihovn fotografií stisknte tlacítko SEARCH. 3.4 Pehrávání film Vstupte do rozhranís filmy. Zobrazíse pouze podporované filmové soubory a sloky. Tento pehrávac podporuje soubory MKV/MOV/AVI... K navigaci mete vyuít filtry (datum, sloka, poslední pehrané filmy, seznam pro pehrání nebo vsechny filmy). Vyberte ikonu Movies a tlacítky NAHORU a DOL listujte nabí zený mi monostmi Ovládání pehrávání film Tlacítko PLAY/PAUSE PREV/NEXT FR/FF OPTION STOP VOL+/Funkce Zahájit/pozastavit pehrávání. Zobrazit pedchozí nebo následující soubor nebo kapitolu. Rychlé pevíjení zpt nebo vped. nebo zobrazit bhem prohlíení filmovou listu. Zastavit pehrávání. Stisknutím zvýsíte nebo snííte hlasitost Moznosti pehrávání film Stisknte bhem pehrávání filmu tlacítko OPTION. Ve spodní cásti obrazovky se zobrazí filmová lista. Filmová lista obsahuje nkolik píkazových ikon, kterými mete upravit zpsob prohlíení film. Ve smru zleva doprava jde o tyto funkce: piblíení, oddálení, opakování, titulky, informace, audio, dvd Rychlé vyhledání Mediální soubor mete vyhledat pomocí filtru aktuální sloky.

13 Pi prohlíení filmových soubor v knihovn film stisknte tlacítko SEARCH. 3.5 Vsechny soubory Sloka se vsemi soubory vám umouje prohlíet a pehrávat hudební, fotografické a filmové soubory uloené na externím USB zaízení, kart nebo na síti. 3.6 Net Service Tento pehrávac disponuje integrovanou funkcí SHOUTcast. Vyberte na domovské stránce ikonu Net Service a stisknte tlacítka NAHORU/DOL pro vstup do internetového radia. Poznámka: Pesvdcte se, e je pehrávac ádn pipojen k síti LAN nebo WLAN s pístupem k internetu. Podrobnjsí informace naleznete v kapitole `3.1.6 Zmna nastavení sít; Pi první návstv nabídky Digital Radio nkolik vtein potrvá, ne se z internetu stáhnout data. Bute proto, prosím, trpliví. Pro ví o SHOUTcast, navstívte prosím stránku: c Tlacítko NAHORU/DOL PREV/NEXT ENTER OPTION PLAY STOP RETURN Station (stanice) - V této nabídce se zobrazí seznam vsech staených stanic. Genre (ánr) - V této nabídce mete vyhledávat stanice podle ánru (hudební, zpravodajské, výukové atd.). stránkami nahoru a dol. Potvrte vybranou nabídku a vstupte do ní. Pidejte nebo vymate stanici ze sloky Favorite. Píslusná stanice musí být oznacena. pehrávání. pro zmnu kanálu. enter pro potvrzení. pro aktivaci funkce casového posunu. lista - Pi pepínání kanál pomocí tlacítka up/down se zobrazí informacní lista s údaji o kanálu. Na list se nacházejí ctyi ikony. Napíklad informacní lista na fotografii nahoe: N/A - znamená hodnocenítelevize ENG - znamená jazyk zvukové stopy SS - znamená titulky TT - znamená teletext 480 znamená rozlisení (SD standardnídefinice, HD vysoká definice). Pokud jsou ikony zobrazeny vystouple, je daná monost k dispozici. Elektronický prvodce programy Pi sledování program digitální televize stisknte tlacítko EPG, zobrazíse elektronický pvodce programy. Pro zmnu kanálu stisknte tlacítko prev/next (pedcházející/dalsí). Pro zmnu kanálu stisknte tlacítko prev/next (pedcházející/dalsí). Stisknutím tlacítka up/down zmte program. Nabí dka teletext - Pokud vysílaný program podporuje teletext, stisknte tlacítko TTX pro vstup do nabí dky teletextu. - Stisknte navigacní tlacítko pro zobrazení obsahu v nabídce teletextu. Nabídka seznamu titulk Pi sledování program digitální televize stisknte tlacítko subtitle, zobrazíse nabí dka seznamu titulk - Stisknutím tlacítka up/down zvolte titulky a stisknutím tlacítka enter volbu potvrte AV INPUT Menu V nabídke mete sledovat a nahrávat audio-vizuálnísignál z A/V vstupu na panelu zaízení, nebo pouít time shift funkci. Vyberte ikonu A/V vstupu pro vstup do této nabí dky Nabídka nacasovaného nahrávání Nabí Timer Record vám umouje vytváet, upravovat a mazat harmonogramy nahrávání dka a zobrazovat vsechny stavy a historii harmonogram. Tvorba nového harmonogramu STISKNUTÍM LEVÉHO/PRAVÉHO TLACÍTKA NA DÁLKOVÉM OVLADACI ZVOLTE Z PRUHU NABÍ DEK EDIT (ÚPRAVY). Zvolte Add a New Schedule (pidat nový harmonogram) harmonogramu. a stisknte tlacítko enter. Zobrazí se obrazovka pro nastavení Pro pohyb mezi poli pouijte tlacítko left/right na dálkovém ovladaci a pro úpravu kadého nastavení tlacítko up/down. Zdroj Start Time (cas zacátku) Délka Repeat (opakovat) Zvolte pro nahrávánízdroj videa nebo televizníkanál. Zadejte datum a cas nahrávání. Vlote délku nahrávky. Zvolte, jak casto si pejete nahrávat podle harmonogramu. Zvolte mezi jednou, kadýden, Po Pá, Po So nebo který koli jednotlivýden v tý dnu. Quality (kvalita) Zvolte kvalitu nahrávky (pouze Zdroj AV/IN). Zvolte mezi HQ, SLP, EP, LP a SP. Cím vyssí je kvalita, tím vtsí kapacity pevného disku je poteba. Sledujte ukazatel HDD Free Space v levé cásti obrazovky, který znázoruje podrobné informace o tom, jak dlouho mete nahrávat v kadém jednotlivém nastavení. Náhled Toto malé okno s náhledem zobrazí soucasný program zvoleného kanálu. Úprava harmonogramu STISKNUTÍM LEVÉHO/PRAVÉHO TLACÍTKA NA DÁLKOVÉM OVLADACI ZVOLTE Z PRUHU NABÍ DEK EDIT (ÚPRAVY). Zvolte ze seznamu harmonogram, který si pejete upravit, a stisknte tlacítko enter. Zobrazí se obrazovka pro nastaveníharmonogramu. Upravte harmonogram podle postupu popsaného v oddí Tvorba nového harmonogramu. lu Odstranní harmonogramu STISKNUTÍM LEVÉHO/PRAVÉHO TLACÍTKA NA DÁLKOVÉM OVLADACI ZVOLTE Z PRUHU NABÍ DEK ODSTRANIT. Zvolte harmonogram, který si pejete odstranit, a stisknte tlacítko enter. Zobrazíse potvrzení. - Zvolte CANCEL (ZRUSIT), Delete the selected schedule (odstranit zvolený harmonogram) nebo Delete all Schedules (odstranit vsechny harmonogramy). Potvrte stisknutím tlacítka enter. Zobrazenístavu harmonogramu STISKNUTÍM LEVÉHO/PRAVÉHO TLACÍTKA NA DÁLKOVÉM OVLADACI ZVOLTE Z PRUHU NABÍ DEK STATUS (STAV). Zobrazí seznam harmonogram. Zvolte harmonogram se a stisknte tlacítko enter. - Zvolte Enable the timer by VPS (zapnout casovac VPS), Enable the timer by user's setting (zapnout casovac s uzivatelským nastavení nebo Pause the selected m) schedule (perusit zvolený harmonogram). Potvrte stisknutím tlacítka enter. Zobrazeníhistorie nahrávání STISKNUTÍM LEVÉHO/PRAVÉHO TLACÍTKA NA DÁLKOVÉM OVLADACI ZVOLTE Z PRUHU NABÍ DEK HISTORY (HISTORIE).

14 Zde si mete prohlédnout úplnou historii veskerého nastaveného nahrávání. 4. Webový Server a BitTorrent 4.1 Webový server (unicgi) Do pehrávace je integrován webový server s názvem,,neighbor Web" (sousední web). Pipojte pehrávac ke své domácí síti (LAN nebo WLAN). Získejte IP adresu pehrávace v nabídce SETUP (nastavení -> NETWORK (sí). ) Napiste IP adresu (nap ) do adresního ádku prohlíece Internet Explorer ve svém PC. Poté mete ze svého PC k tomuto webovému serveru pistupovat. Poznámka: Seznamte se s informacemi o rozsíení v kapitole,,3.1.7 Zmna nastavení systému" a ujistte se, e jsou pedem nainstalované a ádn fungují aplikace,,btpd",,,samba" a,,unicgi". 4.2 Správa úct Klepnte na poloku Account Management (správa úct) na domovské stránce serveru Neighbor Web. Tato stránka vám umouje nastavit heslo pro pístup k serveru Neighbor Web. Heslo zacne být úcinné po aktivaci Login Control (ízení pihlasování). (Více informací naleznete v odstavci Login Control (ízení pihlasování) v kapitole,,3.1.7 Zmna nastavenísystému".) Poznámka: Výchozí uivatelské jméno je,,admin" a výchozí heslo je,,123". Kdy je kontrola pihlásení vypnuta, a opt se zapne, heslo bude obnovené. Kdy je kontrola pipojení vypnuta, nemete vstoupit do této nabí dky. 4.3 Visit Neighbor (samba) Klepnte na poloku Visit Neighbor (navstivte sousední) na domovské stránce serveru Neighbor Web. Pak budete schopni prohlíet a upravovat soubory uloené na místním pevném disku pehrávace a obma smry je kopírovat. 4.4 Stahovánínástrojem BitTorrent (btpd) BitTorrent je protokol pro sdílení soubor mezi rovnocennými uzly, který se pouívá k distribuování velkých mnoství dat na internetu. Do pehrávace je integrován nástroj BitTorrent (btpd BitTorrent Protocol Daemon). (Ví informací o instalaci a odinstalaci ce nástroje btbd naleznete v odstavci Extension Info (informace o rozsíení) v kapitole,,3.4 Zmna nastavení systému".) Klient BitTorrent bí v reimu démona (proces bící na pozadí) a s procesem mete manipulovat prostednictvím webového serveru. - Klepnte na poloku BitTorrent Download na domovské stránce serveru Neighbor Web a dostanete se na stránku stahovánínástrojem BitTorrent Add new torrent (pidat nový torrent) Klepnte na poloku Add new torrent na stránce BitTorrent Download. - Klepnte na Browse (prohlíet) pro nahrání souboru torrentu a klepnutím na Yes (Ano) akci potvrte Managing the downloads (správa stazených soubor) Stránka,,BitTorrent Download" vám té umouje spustit, zastavit a odstranit torrenty a nastavit priority torrent, jako i zobrazit stav aktuálních torrent. - Klepnutí na Start zacnte stahovat. m Klepnutí na Stop stahování ukoncete. m Klepnutí na Delete odstrate vybraný torrent. m Klepnutí na Refresh obnovte aktuálnístav. m Klepnutím na sipku dol snííte prioritu vybraného torrentu. Klepnutím na sipku nahoru zvýsíte prioritu vybraného torrentu Settings (nastavení ) - Klepnutím na poloku Setting na stránce,,bittorrent Download" pejdete na stránku,,bittorrent Setting" (nastavení nástroje BitTorrent). Na stránce,,bittorrent Setting" mete upravovat tato nastavení: nastavit maximálnírychlost stahování ; - nastavit maximálnírychlost nahrávání ; nastavit pocet klidových hodin ped automatickým zahájením dalsího staení; nastavit trváníseedovánív hodinách; nastavit, zda se mají ci nemají dokoncené soubory torrent automaticky odstraovat; nastavit maximální pocet simultánn stahovaných úloh. 5. Knihovna médií Díky výkonnému vyhledávacímu nástroji vám nabídka knihovny umoní tím nejjednodussím zpsobem vyhledávat a listovat multimediálními soubory, které jsou uloeny na externí USB m HOST zaízení. Kategorie knihovny médií Media Type Music Icon Category All Music Artist Genre Album Date Folder Recent Playlist Photo All Photo Date Folder Recent Playlist Movie All Movie Date Folder Description Vyberte pro zobrazení seznamu vsech hudebních soubor v knihovn Vyberte k vyhledání hudebních soubor podle autora Vyberte k vyhledání hudebních soubor podle ánru Vyberte k vyhledání hudebních soubor podle alba Vyberte k vyhledání hudebních soubor podle data vytvoení nebo úpravy Vyberte k vyhledání hudebních soubor ve sloce Vyberte k vyhledání hudebních soubor, které byly pehrány naposledy Vyberte k vyhledání hudebních soubor podle seznamu pro pehrání Vyberte pro zobrazení seznamu vsech fotografických soubor v knihovn Vyberte k vyhledánífotografických soubor podle data vytvoení nebo úpravy Vyberte k vyhledání fotografických soubor ve sloce Vyberte k vyhledání fotografických soubor, které byly zobrazeny naposledy Vyberte k vyhledánífotografický soubor ch podle seznamu pro pehrání Vyberte pro zobrazení seznamu vsech filmových soubor v knihovn Vyberte k vyhledání filmových soubor podle data vytvoení nebo úpravy Vyberte k vyhledání filmových soubor ve sloce Recent Playlist Vyberte k vyhledání filmových soubor, které byly pehrány naposledy Vyberte k vyhledání filmových soubor podle seznamu pro pehrání 6.

15 Upgradovánífirmwaru Firmware je operacní systém (OS) nainstalovaný na zaízení. Upgradování firmwaru me pinést nové funkce, vylepsení a esení chyb. Dalsí informace naleznete v cásti System Update (aktualizace systému) v kapitole `3.1.7 Zmna nastavení systému`. 7. Pílohy 7.1 Technické parametry POPOROVANÁ ROZHRANÍI/O: 3.5'' SATA HDD USB 2.0 HOST port x 2 (komatibilnís USB 1.1) USB Device port Kompozitnívý stup (CVBS) A/V Vstup AV Komponentnívý stup Y/Pb/Pr Slot SCART TV RozhraníHDMI V1.3 Zdíka optického výstupu S/PDIF Slot pro vstup a vý stup ANT. / RF (S800H) DC-IN 12V POPOROVANÉ SYSTÉMY SOUBOR: FAT32/NTFS POPOROVANÉ FORÁTY OBSAHU: AVI/MKV/TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB, rozlisení a 720p/1080i/1080p MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC HD JPEG/BMP PODPOROVANÉ VIDEOKODEKY: MPEG-1 HD MPEG-2 HD MPEG-4 SP/ASP/AVC(H.264) WMV9(VC-1) RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, a 720p PODPOROVANÉ AUDIOKODEKY: MP2/3, OGG Vorbis, WMA Standard (bez podpory DRM, a Advanced Profile), PCM, LPCM, AAC,RA FORMÁT NAHRÁVÁNÍVIDEA DTV nahrávání TS : AV vstup nahrávání MPG(MPEG2,MP2) : PODPOROVANÉ FORMÁTY TITULK: SRT, SMI, SSA,SUB, IDX+SUB SÍOVÉ FUNKCE 10/100Mbps Ethernet s funkcí Auto-Negotiation b/g/n WLAN, a 300Mbps (podpora volitelného WLAN USB Adaptéru) Poznámka: technické parametry a konstrukce tohoto výrobku mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. 7.2 Casto kladené otázky Otázka c. 1. Pi pokusu o odpojení USB zaízení se stále zobrazuje informace,,the device `Generic volume' cannot be stopped right now. Try stopping the device again later." (Obecný svazek není mozné ukoncit. Pokuste se zaízení odpojit pozdji). Co mám dlat? Odpov: Zavete vsechny programy, které by mohly mít pístup k datm v pehrávaci, a to vcetn programu Przkumník Windows. Jestlie to nepome, zavete vsechny programy a vyckejte 20 vtein. Poté znovu vyzkousejte ikonu zelené sipky. Jestlie problém stále není vyesen, vypnte pehrávac a vytáhnte USB kabel. Otázka c. 2. Nasel jsem nové soubory a slozky, které jsem pedtím nevytvoil, nebo které majípodivné nesrozumitelné názvy. Odpov: Pravdpodobn doslo k porusení FAT tabulky pehrávace. K poskození mohlo dojít pi vypnutí pehrávace (v dsledku nízkého stavu baterie), kdy probíhalo ctení nebo zápis na vás pocítac pes USB pipojení. Systémy Windows a Macintosh casto na pevný disk zapisují zvlástní soubory, napíklad finder. def nebo System volume info. Jde o normální soubory, které pehrávac nijak neposkodí. Otázka c. 3. Pouzíval jsem pehrávac k penosu soubor mezi rznými pocítaci. Má defragmentace pevného disku pehrávace na tento disk negativnívliv? Odpov: Defragmentování pevného disku pehrávace me být po penosu velkého poctu soubor na pehrávac a z pehrávace uitecná. Defragmentace disku pehrávace není nikdy skodlivá. Ped pouitím defragmentacního nástroje systému Windows se pesvdcte, e nebí ádné dalsí programy. Bhem tohoto procesu si také ovte, e jste pehrávac pipojili k externímu napájecí adaptéru. mu Otázka c. 4. Z pehrávace zmizely soubory. Odpov: Pesvdcte se, e soubory prohlííte ve správném reimu prohlíení, to znamená, e pouíváte správný filtr, napíklad fotografie, hudba nebo filmy. Otázka c. 5. Pehrávac je zapnutý, avsak televizor krátce problikává ci zobrazuje modrou obrazovku nebo spoic obrazovky. Odpov: Pi nacítání systému jde o normální situaci. Systém nastavuje píslusné parametry, aby mohlo dojít k výstupu správného videosignálu na televizoru. Bhem nacítání pijímá televizor nesprávné signály nebo signály, které nejsou stabilní a zpsobí blikání obrazovky televizoru. Nkteré televizory takovéto signály nevyhodnotí jako signál, take se zobrazí modrá obrazovka nebo spoic obrazovky. Otázka c. 6. Proc pi pepnutí do rezimu zobrazení s výstupem Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i a 1080p se na televizníobrazovce objevíobraz, na který se není mozné dívat? Odpov: Zkontrolujte, zda vás televizor podporuje výstupní rozlisení Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i a 1080p. Jestlie televizor tento výstup nepodporuje, pouijte zobrazení signálem A/V, stisknte tlacítko TV SYSTEM (výstupní reim) na dálkovém ovladaci a poté pepnte video vstup televizoru na NTSC nebo PAL. Otázka c. 7. Proc pi pehrávání hudby nebo filmu pomocí komponentního výstupu Y/Pb/Pr není slyset zvuk? Odpov: Vý stup Y/Pb/Pr je pouze video vý stup, který nezahrnuje signály zvuku. Pi pouití výstupu Y/Pb/Pr je nutné obsadit vyuít A/V OUT nebo S/PDIF, abyste slyseli zvuk. Otázka c. 8. Nelze získat název SSID. Na obrazovce se vzdy zobrazí: `Can't get any SSID!!' (nelze získat zádné SSID). Odpov: Po pipojení k pehrávaci vyaduje USB WLAN adaptér ke svému spustní urcitý cas. Vyckejte zhruba 1 a 2 minuty a poté znovu obnovte seznam SSID. Otázka c. 9. Nejsou zobrazeny zádné soubory sdílené na mém pocítaci pomocí nabídky Browser->Network (prohlízec -> sí). Odpov: Zkontrolujte tyto poloky: 1) Pipojte pehrávac k síti a získejte nejprve IP adresu; 2) Povolte na pocítaci NetBIOS rozhraní TCP/IP; 3) Zkontrolujte nastavení firewallu pocítace; 4) Povolte úcet `Guest' (úcet hosta) pocítace; Sdílejte sloky, které si pejete prohlíet, na svém PC, a pesvdcte se, e práva k pístupu má,,everyone" (kadý) nebo,,guest" (host).

16 Otázka c. 10. Vse jsem správn konfiguroval, avsak bezdrátová sí nebo funkce UPnp stále nepracují. Odpov: Pouíváte firewall, jako je Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm, atd. nebo dokonce integrovaný firewall systému Windows XP? (Nezapomete, e Service Pack 2 pro Windows XP automaticky upgraduje vás firewall a standardn ho zapne.) Máte-li na pocítaci aktivní firewall, je nutné jej konfigurovat nebo vytvoit výjimky, které vám umoní pehrávac vidt a komunikovat s ním po síti. Zda firewall brání komunikaci po síti (vcetn programu PING a pístupu ke sdíleným slokám) mete zjistit tak, e firewall vypnete. Poté ovte, zda je moné se k pehrávaci pipojit. Je-li pipojení pi vypnutém firewallu moné, pidejte pehrávac do seznamu,,trusted" (dvryhodné spojení) nebo konfigurujte firewall pro pístup k místnímu intranetu. V nejhorsím pípad nechte firewall po dobu práce s pehrávacem vypnutý a po ukoncení spojení ho znovu aktivujte. Otázka c. 11. Pouzívám wi-fi klícenku s protokolem n a bezdrátový smrovac n. Proc je rychlost na úrovni protokolu g (54Mbps) a nikoliv 300Mbps? Odpov: Norma IEEE n brání pouití vysoké propustnosti pi pouití WEP nebo TKIP jako unicastové sifry. Pouíváte-li tyto zpsoby sifrování (napíklad WEP nebo WPA-TKIP), penos dat klesne na 54 Mbps. Mete kontaktovat výrobce pístupového bodu nebo smrovace a stáhnout aktuální firmware nebo vyzkouset jiné zpsoby sifrování (WPA2-AES nebo WPA2-TKIP) ci konfigurovat nezabezpecený profil, co je vsak alternativa, kterou nedoporucujeme. Otázka c. 12: Proc nemze pehrávac najít pevný disk? Odpov: Zkontrolujte, e je správn nainstalovaný firmware a e nejsou odstranny ádné systémové oddíly pevného disku. V pípad havárie pevného disku provete zálohování dat a nainstalujte firmware znovu. Otázka c. 13: Nkteré funkce, jako napíklad nahrávání, casový posun apod., nefungují. Co mám dlat? Odpov: Pokud zjistí e nkteré funkce pehrávace nepracují správn, zmte systémové te, nastavení zpt na výchozí nastavení (blíe viz cást 3.1.7). 8. Autorská práva a ochranné známky Autorská práva Vsechna práva jsou vyhrazena. ádná cást této pírucky nesmí být mnoena nebo pedávána v jakékoli form nebo jakýmkoliv zpsobem, a u elektronicky nebo mechanicky, bez pedchozího výslovného písemného souhlasu dritele autorských práv. Materiály chránné autorským právem, napíklad software, hudební soubory nebo filmy, jsou chránny místními zákony a nesmí být protiprávn kopírovány nebo pouívány bez souhlasu vlastníka píslusných autorských práv. Ochranné známky Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation. Vsechny dalsí ochranné známky jsou majetkem píslusných dritel. Manufactured under license under U.S. Patent #'s:5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. 9. Záruka Na co se záruka nevztahuje: -Pírodní události, napíklad poár nebo statický výboj. -Poskození v dsledku neoprávnné opravy, úpravy nebo nehody. -Poskození v dsledku nesprávného pouití nebo zanedbání. -Jednotka, která byla upravena nebo integrována do jiných výrobk nebo která se pouívá pro institucionální nebo jiné komercní úcely. -Ztráta zákazníkova softwaru, firmwaru, informací nebo dat z pamti. -Nesprávná manipulace nebo instalace. 10. License information This product contains Free Software which is licensed under the GNU General Public License, Version 2 (GPL). You will find hereinafter a copy of the GPL license text. We offer, valid for at least three years, to send to you the source code of the GPL-software. Please contact us at Dexxon Data Media GPL Source department at or You may also download the source code here GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machinereadable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 6. you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation.

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

egreat EG-R200S/R200S PRO 3D Full HD multimediální přehrávač Instalační příručka

egreat EG-R200S/R200S PRO 3D Full HD multimediální přehrávač Instalační příručka egreat EG-R200S/R200S PRO 3D Full HD multimediální přehrávač Instalační příručka 1. Připojení přehrávače Zadní pohled: Připojení k TV pomocí YPbPr (komponentním) a AV (kompozitním) kabelem. Připojení k

Více

egreat EG-R1 Full HD multimediální přehrávač

egreat EG-R1 Full HD multimediální přehrávač egreat EG-R1 Full HD multimediální přehrávač Uživatelská příručka 1 A. Konektivita, vstupy a výstupy 2 B. Připojení Připojení napájecího adaptéru Připojení pomocí komponentního výstupu 3 Připojení přes

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center. Užívejte si na vaší televizi filmy, hudbu

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

DVB-T Tuner. Ver.3.0.*. Firmware

DVB-T Tuner. Ver.3.0.*. Firmware DVB-T Tuner Ver.3.0.*. Firmware Xtreamer Prodigy podporuje digitální vysílání s funkcí záznamu při použití interního DVBT tuneru. Vysílání je dostupné v hlavním menu v tabulce App. S DVBT modulem můžete

Více

egreat EG-R4A Full HD multimediální přehrávač

egreat EG-R4A Full HD multimediální přehrávač egreat EG-R4A Full HD multimediální přehrávač Uživatelská příručka 1 Konektivita, vstupy a výstupy Zadní strana přístroje zleva: - Optický digitální výstup - USB 3.0 Host port ( pro připojení k PC) - LAN

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 ÚVOD...1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...1 NAVIGAČNÍ PŘEHLED...2 TV...3 VSTUPNÍ ZDROJ...3 SEZNAM KANÁLŮ...3 PLÁN...4 NASTAVENÍ...5 EPG...7 PŘEHLED OVLADAČŮ TV...7

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP 82 83 Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás provede instalací bezdrátového USB2.0 adaptéru GW-7200U a jeho programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Noontec MovieHome V8S

Noontec MovieHome V8S Noontec MovieHome V8S Uživatelská příručka 1 ÚVODEM Děkujeme Vám za zakoupení nového modelu multimediálního přehrávače a věřím, že s jeho využitím budete spokojeni. Sledujte aktuální vydání nových verzí

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

egreat EG-R200PRO Full HD multimediální přehrávač

egreat EG-R200PRO Full HD multimediální přehrávač egreat EG-R200PRO Full HD multimediální přehrávač Uživatelská příručka 1 Konektivita, vstupy a výstupy Porty na zadní straně zleva: Hlavní vypínač Vstup pro napájecí adaptér Kompozitní AV výstup ( horní

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

egreat EG-R6A Full HD multimediální přehrávač

egreat EG-R6A Full HD multimediální přehrávač egreat EG-R6A Full HD multimediální přehrávač Uživatelská příručka 1 Konektivita, vstupy a výstupy Zleva: - Vstup pro napájecí adaptér - Optický digitální výstup - AV výstup kompozitní - HDMI výstup -

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD

DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Vydání 1, 2/2009 Obsah Popis...1 Připojení...2 Konfigurace...6 Médiový server...8 Instalace...8 Konfigurace...10

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Dvb-t02 DVB-T tuner Uživatelská příručka Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Doporučení k provozu zařízení...2 Technické

Více

egreat EG-R300PRO 3D Full HD multimediální přehrávač Uživatelský manuál

egreat EG-R300PRO 3D Full HD multimediální přehrávač Uživatelský manuál egreat EG-R300PRO 3D Full HD multimediální přehrávač Uživatelský manuál Obsah 1.PŘIPOJENÍ PŘEHRÁVAČE...1 2.DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ...5 3.ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ...7 4. NASTAVENÍ PŘEHRÁVAČE...10 5. SPRÁVCE SOUBORŮ...18

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center with LAN. Toto zařízení je digitální multimediální

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

egreat EG-M34 Network Media Tank Instalační příručka

egreat EG-M34 Network Media Tank Instalační příručka egreat EG-M34 Network Media Tank Instalační příručka 1 Specifikace : Procesor DDR paměť NOR FLASH AC adaptér Dálkové ovládání Video výstup Audio výstup File formát Fotky Audio Video Rolišení USB porty

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk VU+ DUO 2 Krátký návod Český Jazyk - Satelitní přijímač - Krátký návod - HDD šrouby - HDMI kabel - Dálkové Ovládání - SATA kabel - Síťový kabel - Loop-through kabel - Baterie Obsah balení Přední Panel

Více

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350)

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) 2011 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro vyhledávání informací

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Návod k obsluze. Příprava. Příručka pro rychlou instalaci přístupového bodu WLAN

Návod k obsluze. Příprava. Příručka pro rychlou instalaci přístupového bodu WLAN Návod k obsluze Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš přístupový bod WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili

Více

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 InternetRadio 1 Návod k obsluze BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 2 1 Obsah 1 Obsah....................................................2 2 Ilustrace..................................................4

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod XL-ITB-103EZ IP set-top box Uživatelský návod Obsah 1. Představení produktu... 3 1.1. Hardwarové vlastnosti zařízení... 3 1.2. Softwarové vlastnosti zařízení... 4 2. Fyzický vzhled zařízení... 4 3. Základní

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Vaše uživatelský manuál SWEEX TV022 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2352997

Vaše uživatelský manuál SWEEX TV022 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2352997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více