MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii"

Transkript

1 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii Červen 2001

2 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii Obsah 1 Politická kritéria Demokracie a právní stát Veřejná správa Soudnictví Protikorupční opatření Lidská práva a ochrana menšin Občanská a politická práva Hospodářská, sociální a kulturní práva Práva menšin a ochrana menšin Ekonomická kritéria Přehled střednědobých priorit hospodářské politiky Opatření pro dosažení kodaňských kritérií Existence fungující tržní ekonomiky včetně strukturálních reforem Priority v posilování tržní ekonomiky Schopnost vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržními silami Priority v posilování konkurenceschopnosti ekonomiky Schopnost zajistit závazky vyplývající ze členství Komunikační strategie a sbližování právních předpisů překlady Komunikační strategie Sbližování právních předpisů ČR s právem ES a pořizování revidovaných překladů Vnitřní trh bez hranic Všeobecný rámec (právo obch. společností, veřejné zakázky, duševní a průmyslové vlastnictví) Volný pohyb zboží Volný pohyb kapitálu Volný pohyb služeb Volný pohyb osob Hospodářská soutěž (včetně veřejné podpory) Inovace Informační společnost Výchova, vzdělávání a mládež Věda a výzkum Telekomunikace a poštovní služby Audiovize Kultura Ekonomické a fiskální záležitosti Hospodářská a měnová unie Daně Statistika Sektorové politiky Průmysl Zemědělství Rybolov Energetika Doprava Malé a střední podniky Ekonomická a sociální soudržnost Zaměstnanost a sociální vztahy Regionální politika a soudržnost Kvalita života a životního prostředí Životní prostředí Ochrana spotřebitele Ochrana zdraví Spravedlnost a vnitro Azyl Imigrace/hraniční kontrola Policejní spolupráce, včetně boje proti organizovanému zločinu a policejního vzdělávání Drogy Strana 2

3 Obsah Boj proti praní špinavých peněz a závažné hospodářské trestné činnosti Soudní spolupráce Celní správa Ostatní otázky Vnější politiky Obchod a mezinárodní ekonomické vztahy Rozvojová a humanitární pomoc Cla Společná zahraniční a bezpečnostní politika Finance Finanční kontrola Rozpočet Správní kapacita pro provádění acquis Veřejná správa Veřejná správa zabezpečení Finanční potřeby Strana 3

4 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii Seznam nejužívanějších zkratek BOZP CA ČBÚ ČIA ČMI ČMKOS ČNB ČOI ČSNI ČSSZ ČSÚ ČTÚ ČÚBP ČÚZK ČZPI DG DPH EAGGF EBRD ECB ED EHP EHS EIB EK EO ERÚ ES ESF ESVO FAÚ FNM FS GŘC HDP HMU ISVS IT KCP KoB KS KÚ LRV MDS MF MF/CZP MK MMR MOP MPK Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Certifikační autorita Český báňský úřad Český institut pro akreditaci Český metrologický institut Českomoravská konfederace odborových svazů Česká národní banka Česká obchodní inspekce Český normalizační institut Česká správa sociálního zabezpečení Český statistický úřad Český telekomunikační úřad Český úřad bezpečnosti práce Český úřad zeměměřičský a katastrální Česká zemědělská potravinářská inspekce Generální ředitelství (Directoriat Général) Daň z přidané hodnoty Evropský zemědělský usměrňovací a záruční fond Evropská banka pro obnovu a rozvoj Evropská centrální banka Evropská dohoda Evropský hospodářský prostor Evropské hospodářské společenství Evropská investiční banka Evropská komise Ekvivalentní obyvatelstvo Energetický regulační úřad Evropská společenství Evropský sociální fond Evropské sdružení volného obchodu Finanční analytický útvar Fond národního majetku Fond soudržnosti Generální ředitelství cel Hrubý domácí produkt Hospodářská a měnová unie Informační systémy veřejné správy Informační technologie Komise pro cenné papíry Konsolidační banka Komunikační strategie Krajský úřad Legislativní rada vlády Ministerstvo dopravy a spojů Ministerstvo financí Ministerstvo financí Centrum pro zahraniční pomoc Ministerstvo kultury Ministerstvo pro místní rozvoj Mezinárodní organizace práce Meziresortní protidrogová komise Strana 4

5 Obsah MPO MPSV MRK MSP MŠMT MV MZ MZe MZV MŽP NNO NP NRP OECD OkÚ OLAF OS OSVČ PECA PSP ČR RES RNR ROP RSTP SF SOP SOP-RLZ SPOK-ZHTČ SR SRS SSHR SSZ SÚJB SÚKL SVS SZBP SZIF TAIEX ÚKZUZ UMTS ÚNMZ ÚOHS ÚOOÚ ÚOOZ ÚPV ÚSKVBL ÚVIS VPS VÚBP VÚSC Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo životního prostředí Nestátní neziskové organizace Národní program přípravy ČR na členství v EU Národní rozvojový plán Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Okresní úřad Evropský úřad pro boj proti podvodům Odborový svaz Osoba samostatně výdělečně činná Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Registr ekonomických subjektů Rada pro národnosti Regionální operační program Regionální statistika trhu práce Strukturální fondy Sektorový operační program Sektorový operační program - Rozvoj lidských zdrojů Služba pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti Státní rozpočet Státní rostlinolékařská správa Správa státních hmotných rezerv Správa služeb zaměstnanosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav pro kontrolu léčiv Státní veterinární správa Společná zahraniční a bezpečnostní politika Státní zemědělský intervenční fond Úřad pro technickou pomoc a výměnu informací (Technical Assistance and Information Exchange Office) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Univerzální mobilní telekomunikační systém Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu osobních údajů Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Úřad průmyslového vlastnictví Úřad pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Úřad pro veřejné informační systémy Všeobecná pokladní správa Výzkumný ústav bezpečnosti práce Vyšší územně samosprávný celek Strana 5

6 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii Preambule Výsledky summitu Evropské unie, konaného v prosinci 2000 v Nice, vytvořily předpoklady k nastoupení kvalitativně nové etapy v procesu rozšiřování EU a zejména zintenzivnění procesu negociací jednotlivých kandidátských zemí o podmínky přistoupení k EU. Rok 2001 se s velkou pravděpodobností stane obdobím, během něhož se bude rozhodovat o možných datech ukončení akcesních negociací s nejlépe připravenými kandidátskými zeměmi a tudíž reálných datech přistoupení k EU. Česká republika dosáhla v roce 2000 zřetelně pozitivního hodnocení postupu přípravy na členství v EU ze strany Evropské komise. Pro upevnění své pozice v čelní skupině zemí ucházejících se o členství musí nicméně v řadě oblastí dále propracovat a splnit dílčí specifické úkoly, které jsou s přípravou na členství spojeny, respektive aktualizovat či zpřesnit harmonogramy úkolů dle stávajících programových dokumentů. Na řadu nedostatků, které je nutno ještě v přípravě na členství odstranit, ostatně Pravidelná zpráva Evropské komise o ČR z r poukázala. Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii (dále jen Národní program) je souhrnným programovým dokumentem, jehož cílem je shrnujícím způsobem postihnout všechny úkoly, které musí vykonat Česká republika před vstupem do EU k dosažení kompatibility s právními normami Evropských společenství, ke splnění podmínek integrace do vnitřního trhu EU a k odpovídajícímu fungování příslušných orgánů a institucí nezbytných k vynucování práva, resp. k zapojení ČR do strukturálních politik a navazujících rozvojových programů EU. Aktualizaci Národního programu 2001 předcházelo vyhodnocení plnění předchozího programu r Lze konstatovat, že převážná většina úkolů stanovených vládou v Národním programu 2000 byla v potřebné kvalitě a termínech splněna. Nicméně v některých oblastech došlo k dílčím neplněním Národního programu. Vyhodnocení plnění Národního programu 2000 projednal Výbor vlády pro evropskou integraci na svém zasedání dne 9. března Nová verze Národního programu vychází především z poznatků, jichž příslušné ústřední orgány státní správy nabyly v procesu screeningu a negociací o podmínkách přistoupení k EU, zohledňuje však též kritická hodnocení ze strany EU obsažená v Pravidelné zprávě Evropské komise o ČR z roku 2000, jakož i závěry z vyhodnocení Národního programu V aktualizovaném Národním programu jsou promítnuty cíle a principy strategických horizontálních i sektorových koncepčních dokumentů, které vláda ČR schválila resp. vzala na vědomí v posledních letech. Národní program je provázán s Plánem legislativních prací vlády. V Národním programu je též plně promítnut soubor jmenovitých úkolů stanovených v dokumentu Opatření vyplývající z Pravidelné zprávy Evropské komise 2000 o pokroku ČR v procesu přistoupení, který vláda schválila Současně zohledňuje Národní program i dokument Evropské unie Přístupové partnerství 1999, jímž jsou České republice vytyčeny cíle, které považuje EU za zásadní pro splnění kvalifikačních podmínek vstupu ČR do EU. Ve shodě s cíli definovanými v dokumentu Přístupové partnerství nedochází dle aktualizovaného Národního programu oproti předchozím rokům k žádnému podstatnému posunu v hierarchii priorit, které bude příprava ČR na členství v EU v nadcházejícím období sledovat. Hlavními oblastmi, na které i nadále Česká republika zejména soustřeďuje svou pozornost, jsou: prohlubování demokratického systému v ČR; transpozice práva Evropských společenství do právního řádu ČR, aplikace a vynucování práva; ekonomická a sociální soudržnost regionální politika; reforma a zdokonalování veřejné správy a soudnictví; příprava a postupná integrace do vnitřního trhu EU; kvalita života životní prostředí; hospodářská a fiskální politika; oblast justice a vnitra; boj proti organizované kriminalitě; zapojování do programů Společenství; dokončení transformace bankovního a průmyslového sektoru, stabilizace veřejných financí; zemědělství; potírání hospodářské kriminality a další obory. Velká pozornost je věnována komunikační strategii vlády ČR o evropských záležitostech před vstupem do EU. Strana 6

7 Politická kritéria Jedním z předpokladů úspěšné realizace Národního programu je spolupráce v rámci Rady hospodářské a sociální dohody, s níž byla tato verze Národního programu před předložením vládě ČR konzultována. Vzhledem k časovému vymezení přípravy na členství v EU jsou stanovené úkoly termínově rozděleny do dvou skupin krátkodobé, jejichž splnění se předpokládá v roce 2001, a střednědobé, jejichž plnění začne v roce 2001 a bude dokončeno v roce 2002, tedy do cíleného data vstupu ČR do EU, jímž je Podobně jako v roce 2000 odpovídá struktura dokumentu doporučením ze strany EU. S cílem soustředit se primárně na sumarizaci konkrétních úkolů a zpřesnění harmonogramů jejich plnění byly oproti předchozí verzi vypuštěny textové pasáže kapitol věnované popisu současné situace. Jednotlivé kapitoly obsahují část stanovující odpovídající aktualizované krátkodobé a střednědobé úkoly, nezbytná opatření k jejich administrativnímu resp. institucionálnímu zabezpečení a finanční krytí pro jejich splnění. Aktualizovaná verze obsahuje sumarizující přehledy úkolů v podobě tabulek na závěr každé kapitoly, umožňující důsledné sledování plnění Národního programu. V kapitolách, kde je požadováno přechodné období, přibyla ještě nová podkapitola týkající se harmonogramu implementace acquis u přechodných období. Stěžejní význam má, stejně jako v Národním programu 2000, kapitola Finanční potřeby, která specifikuje náklady na dílčí úkoly spojené s přípravou na členství a jejich financování ze státního rozpočtu a zdrojů EU. Národní program r je třeba považovat za flexibilní dokument. V návaznosti na průběžné vyhodnocování jeho plnění je pravděpodobné, že v následujících obdobích může docházet k určitým časovým posunům v pořadí plnění některých priorit Národního programu, aniž by tím byl však zpochybněn věcný obsah dokumentu. 1 Politická kritéria 1.1 Demokracie a právní stát V roce 2000 došlo k prohloubení panujícího konsensu politických stran o národním zájmu ČR na vstupu do EU při jejím nejbližším rozšíření a praktické realizaci zkrácení procesu projednávání a přijímání legislativy související s budoucím členstvím ČR v EU. Po publikování Pravidelné zprávy Evropské komise 2000, která současně s oceněním pokroku v přípravě na členství ČR v EU obsahovala rovněž některé připomínky, přijala vláda další opatření zaměřená na zintenzivnění této přípravy. V rámci těchto kroků došlo později rovněž k modifikaci mandátu hlavního vyjednávače a vedoucího negociačního týmu. Volby do Senátu Parlamentu ČR a historicky první volby do krajských zastupitelstev uskutečněné v listopadu 2000 potvrdily posilování a upevňování stabilního a demokratického politického prostředí v ČR. V roce 2000 došlo rovněž k volbě veřejného ochránce lidských práv - ombudsmana, kterým se stal odstoupivší ministr spravedlnosti O. Motejl. ČR tak dále posílila institucionální strukturu zaměřenou na ochranu a dodržování základních lidských práv a svobod. V roce 2001 se předpokládá uskutečnění změn některých pasáží Ústavy ČR, které budou reflektovat budoucí přístup ČR k EU, jakož i k některým mezinárodněprávním institutům, jako např. Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. I v roce 2001 lze očekávat pokračování politického konsensu podporujícího vstup ČR do EU, který by měl být potvrzen i po řádných parlamentních volbách v červnu Veřejná správa Posilování institucionální infrastruktury ve vazbě na přijímání acquis, jeho provádění a vynucování je jednou z priorit, na něž se zaměřuje příprava České republiky na vstup do EU. Jedná se o úkol, který je řešen jak horizontálně prostřednictvím reformy veřejné Strana 7

8 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii správy, tak sektorově v souvislosti se zpracováváním návrhů konkrétních právních předpisů, harmonizací národních politik s politikami komunitárními a dalšími aspekty přípravy na členství v EU. Současná realizace cílů reformy veřejné správy v České republice v minulých letech vytvořila základní předpoklady pro dostatečnou správní kapacitu k aplikaci acquis. Zásadním cílem reformy veřejné správy je rovněž zlepšení její funkčnosti a výkonnosti. Problematika institucionálního přizpůsobování prostupuje celým Národním programem. V minulém období jednotlivé sektory průběžně sledovaly vytváření správních kapacit k provádění acquis a jeho vynucování. Vytyčení krátkodobých a střednědobých priorit v této oblasti pro léta je zachyceno v jednotlivých kapitolách Národního programu. V kapitole 4.1 Veřejná správa je zvlášť kladen důraz na úkoly v oblasti reformy veřejné správy, které vyplývají především z Koncepce reformy veřejné správy (viz usnesení vlády č. 228 ze dne 30. března 1999) a z Koncepce přípravy pracovníků ve veřejné správě (viz usnesení vlády č. 601 ze dne 16. června 1999). Úkoly byly stanoveny v návaznosti na harmonogram plnění krátkodobých a střednědobých priorit Přístupového partnerství EU s ČR. Ve většině oblastí reformy veřejné správy (pozn.: reforma veřejné správy v ČR se skládá ze tří oblastí: 1. Reforma územní veřejné správy, 2. Reforma ústřední státní správy a 3. Obsahová reforma vlastního fungování veřejné správy) bylo dosaženo významného pokroku, včetně přijetí zákonné úpravy v návaznosti na Koncepci reformy veřejné správy. Pokud se jedná o reformu územní veřejné správy, tato část reformy má tři fáze. V první fázi, která byla již ukončena, došlo ke zřízení krajů, volbám do krajských zastupitelstev, zrušení řady dekoncentrovaných státních orgánů v území a převod jejich kompetencí. V r bude kladen důraz zejména na legislativní přípravu a realizaci II. fáze reformy veřejné správy, která bude ukončena zrušením okresních úřadů k S touto problematikou souvisí i vytyčení nového úkolu, kterým ČR reaguje na výtku EK, a to předložení návrhu zákona o zaměstnancích územních samosprávných celků. Ve III. fázi pak půjde o zlepšení kvality veřejné správy i v malých obcích, zejména prostřednictvím jejich dobrovolného slučování a internetizací. V r bude taktéž věnována pozornost vytváření podmínek pro centrální koordinaci vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy a přijetí zákonů upravujících postavení, systemizaci a činnost zaměstnanců státní správy. Vedle jiných střednědobých priorit bude kladen důraz zejména na dobudování institucionální základny veřejné správy, a to jak na úrovni centrální státní správy, tak na regionální a místní úrovni (převod kompetencí z ústředních orgánů státní správy a z okresních úřadů na krajské úřady a obecní úřady III. stupně pověřené výkonem státní správy v souvislosti se zrušením okresních úřadů k ). Reforma veřejné správy jako objektivně složitý proces probíhá koordinovaně za spoluúčasti příslušných resortů. Taktéž prostřednictvím sboru krajských koordinátorů výkonu státní správy a Pracovního výboru náměstků ministrů pro reformu veřejné správy dochází k vytváření systému horizontální koordinace řízení státní správy v území. Je nezbytné též zdůraznit i využití mezinárodních zkušeností pro přípravu a samotnou realizaci reformy veřejné správy v ČR v minulém období. Byly upevněny vzájemné pracovní kontakty s orgány EU, Rady Evropy a OECD ( zejména s Výborem PUMA, zástupci programu SIGMA), které se mj. zabývají reformou veřejné správy. Pro další proces reformy veřejné správy zásadně přispívá i hloubkové hodnocení regulatorních mechanismů v ČR, které provádí sekretariát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v rámci programu regulatorní reformy (bude dokončeno v červnu 2001). Usnesením vlády ČR ze dne 26. července 2000 č. 764 bylo přijato zabezpečení postupu realizace tohoto hloubkového hodnocení regulatorních mechanismů a dalšího postupu v oblasti regulatorní reformy v ČR. Výsledkem celého procesu hloubkového hodnocení regulatorních mechanismů bude zveřejnění závěrečné zprávy vypracované sekretariátem OECD a obsahující doporučení pro ČR pro další postup v oblasti regulatorní reformy, které se očekává v červenci Jedním ze záměrů hloubkového hodnocení je, aby při realizaci prací na reformě ústřední státní správy, které budou zahájeny v souladu s usnesením vlády č ze dne 4. prosince 2000, byly zohledněny závěry a doporučení Výboru pro veřejnou správu/oecd se zvláštním zřetelem na zajištění administrativních kapacit pro analýzu dopadu a pro kontrolu kvality regulace. Konečným efektem bude urychlení a zefektivnění regulatorní reformy a zlepšení Strana 8

9 Politická kritéria kvality regulatorních mechanismů v ČR se všemi pozitivními dopady na výkonnost národního hospodářství Soudnictví Krátkodobé priority Během roku 2001 bude pokračovat reforma soudnictví, jejímž hlavním cílem je zkvalitnění, zrychlení a zjednodušení soudního řízení při dosahování evropských standardů v této oblasti. V roce 2000 Parlament ČR mj. přijal: L Zásadní novelu občanského soudního řádu (zák. č. 30/2000 Sb., účinnost od ), která je zlomovým zákonem, pokud jde o reformu justice v civilní oblasti. L Zásadní novelu obchodního zákoníku (zákon č. 370/2000 Sb.), která přináší plnou slučitelnost s právem obchodních společností ES a zároveň výrazně přispívá ke zlepšení právního prostředí pro podnikání v ČR. L Novelu občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.), kterou je modernizován institut zástavního práva v ČR, rušeny vkladní knížky na doručitele a implementovány tři spotřebitelské směrnice ES. L Novelu zákona o konkurzu a vyrovnání (zákon č. 105/2000 Sb.), kterou dochází k podstatnému zrychlení a zprůhlednění konkursního řízení a která předchází vypracování nové zákonné úpravy v oblasti bankrotů. L Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, kterým se zřizuje nová instituce s celkovou působností v oblasti dohledu nad pachateli trestných činů a péče o jejich resocializaci. V únoru 2001 Parlament ČR schválil: L Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů byl přijat a publikován ve Sbírce zákonů dne 3. dubna 2001 pod č. 120/2001 Sb. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR naopak zamítla novelu trestního řádu a trestního zákona, novelu Ústavy, která měla vést mj. k ustavení soudcovské samosprávy, a posléze i s ní související zákony o soudech a soudcích, stejně jako návrh nového zákona o státním zastupitelství. Ministerstvo spravedlnosti nicméně opětovně předložilo většinu zamítnutých návrhů. Jedná se o: L Zásadní novelu trestního řádu, kterou již schválila vláda dne 15. listopadu 2000 a která byla předložena Parlamentu ČR s navrženým datem účinnosti Jejím cílem je modernizace trestního řízení v ČR. Zejména se zkracuje a zjednodušuje přípravné řízení, zvláště v případě méně závažných trestných činů. Vyšetřovatelé a kriminální policie budou sloučeni do jediné instituce. Těžiště procesu se přesouvá do řízení před soudem. Významným způsobem se posiluje postavení státního zástupce, který musí být "pánem procesu", zejména v přípravném řízení. Výrazně se omezují možnosti odvolacího soudu vrátit případ do přípravného stádia řízení. Celá řada nových ustanovení má usnadnit mezinárodní soudní spolupráci v trestních věcech a vytvářet podmínky pro co nejširší přímý styk justičních orgánů a pro budoucí zapojení České republiky do schengenské justiční spolupráce. L Zákonné předlohy v oblasti organizace soudnictví, postavení soudců, organizace státních zastupitelství, postavení státních zástupců a kárné odpovědnosti soudců a státních zástupců. Dne 14. března 2001 byly návrhy všech tří zákonů schváleny vládou a postoupeny PSP ČR. Zlepšení fungování soudního systému L Do září 2001 předložit vládě návrh zákona o úpadku, který by měl nabýt účinnosti v dubnu L V březnu 2001 byl vládě předložen návrh nového zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní jednání a o soudnictví nad mládeží, který by měl nabýt účinnosti od 1. ledna Strana 9

10 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii Převzetí acquis ES/EU L K implementaci acquis ES/EU byly v březnu 2001 vládě předloženy návrhy novel občanského soudního řádu a obchodního zákoníku, občanského zákoníku a trestního zákona s předpokládanou účinností od 1. ledna L V souladu s pověřením ministra spravedlnosti ze dne bude Nejvyšší státní zastupitelství ČR rozvíjet spolupráci s OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) a bude věnovat zvýšenou pozornost případům, kde je důvodné podezření z poškození oprávněných finančních i jiných ekonomických zájmů ES. Návrh Memoranda o spolupráci mezi Nejvyšším státním zastupitelstvím a OLAF se nachází v konečné fázi projednávání. Posílení institucionální a administrativní kapacity L S cílem dobudovat systém správního soudnictví předložit vládě do června 2001 návrh zákona o správním soudnictví. Tento zákon by měl také určit nejvyšší soudní instanci v oblasti správního soudnictví. Účinnost zákona se předpokládá od ledna L Pokračovat v postupném vybavování soudů a státních zastupitelství informačními technologiemi za využití prostředků státního rozpočtu i prostředků Phare. Zlepšování profesionální úrovně justice, včetně prohlubování znalostí práva ES/EU L V průběhu roku 2001 pokračovat v realizaci nového centralizovaného systému výběru a přijímání justičních a právních čekatelů. Připravit a jmenovat nové soudce a státní zástupce v návaznosti na ukončení přípravné služby a čekatelské praxe a na složení odborných zkoušek justičních a právních čekatelů. L Pokračovat v realizaci nové koncepce celoživotního vzdělávání a systematického vzdělávání justičních čekatelů v právu ES. L V návaznosti na vzdělávání soudců a státních zástupců v předchozím období a ve spolupráci s TAIEXem proběhlo 5 dvoudenních aktualizačních seminářů v právu ES pro soudce-školitele a státní zástupce-školitele v komunitárním právu. Semináře a výměnné pobyty ke specializovaným tématům, jako je výkon práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví či organizovaný zločin, jsou organizovány ve spolupráci s francouzskou École Nationale de la Magistrature, a to prostřednictvím styčného soudce J.M. Peltiera. Všechny tyto aktivity budou pokračovat i v roce L Proškolit další pracovníky Ministerstva spravedlnosti v záležitostech Unie a v právu ES/EU, zahájit jejich jazykovou výuku. L Pokračovat v organizaci intenzivních jazykových kurzů pro soudce a státní zástupce. Zlepšení fungování vězeňského systému L Podle usnesení vlády ČR č. 1265/2000 o strategii prevence kriminality na léta 2001 až 2003 byl zpracován a schválen "Program prevence kriminality ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody na léta " a nyní je potřeba realizovat jej v praxi. L Postupně realizovat koncepci státní politiky ve vztahu k mladé generaci v oblasti zacházení s mladými vězni, zabezpečit plnění úkolů programů zacházení s mladistvými a mladými vězni. L Dobudovat a zprovoznit informační systém Vězeňské služby České republiky, umožňující zejména centrální evidenci vězňů i centralizaci bezpečnostní, personální, materiálové a účetní evidence. L V návaznosti na novelu zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, upravit řád výkonu vazby ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb. L Průběžně doplňovat početní stav příslušníků a občanských pracovníků Vězeňské služby České republiky, a to se zřetelem na posílení odborného personálu a zabezpečení výkonu služby a pracovní činnosti v nových vězeňských objektech. Realizovat jazykovou přípravu vyššího managementu Vězeňské služby ČR v rámci připravovaného projektu Phare Střednědobé priority V souladu s Přístupovým partnerstvím 1999 je hlavní střednědobou prioritou pokračovat v realizaci a do 1. ledna 2005 dokončit reformu soudnictví. Nabytí účinnosti všech čtyř rekodifikací, jež lze považovat za legislativní završení reformy justice, se předpokládá k 1. lednu Jak je však zřejmé z předešlého výčtu, Strana 10

11 Politická kritéria nejdůležitější kroky reformy budou realizovány již dříve, nejpozději k K tomuto datu bude také česká justice plně připravena na vstup do EU. Dokončení reformy soudnictví L Návrh věcného záměru rekodifikace trestního práva procesního a občanského práva procesního předložit vládě do prosince L Návrh nového občanského zákoníku předložit vládě v prosinci Předpokládaným termínem nabytí účinnosti je leden L Návrh nového občanského soudního řádu předložit vládě v červnu Předpokládaným termínem nabytí účinnosti je leden L Návrh nového trestního zákona předložit vládě v prosinci Návrh nového trestního řádu předložit vládě v červnu Předpokládaný termín nabytí účinnosti obou rekodifikací je leden L Během let realizovat druhou fázi nové koncepce vzdělávání v justici. Za pomoci projektu Phare CZ Celoživotní vzdělávání v justici, v rámci něhož bude na Ministerstvu spravedlnosti působit předvstupní poradce z francouzské École Nationale de la Magistrature, zřídit justiční vzdělávací středisko. Modernizace státní správy L V návaznosti na dokončení projektu Phare CZ Strategie institucionálního zabezpečení a uplatnění jeho výstupů v rámci reformy státní správy a samosprávy zpracovat nový model organizace a řízení resortu Ministerstva spravedlnosti. Zlepšení fungování vězeňského systému L Snižovat přeplněnost věznic na základě možností vyplývajících z právních úprav v oblasti soudnictví (rozšíření možnosti využívání odklonů v trestním řízení a alternativních trestů, zrychlení vazebního řízení, trestní soudnictví nad mládeží, probační a mediační služba). K rozšiřování ubytovacích kapacit pro výkon vazby a trestu odnětí svobody postupovat podle investičního programu Vězeňské služby České republiky na léta 2000 až Řešit životní potřeby obviněných a odsouzených a podmínky k dodržování osobní hygieny včetně kvality a čistoty vězeňských oděvů a lůžek, soustavnou pozornost věnovat množství a kvalitě poskytované stravy. L V preventivních aktivitách vězeňství zvýraznit aspekt prevence recidivy a zkvalitnit programy přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. L Realizovat specifické programy zacházení s mladistvými a odsouzenými věkem blízkým věku mladistvých (tzv. mladými dospělými), osobami vyššího věku, odsouzenými ženami včetně matek s dětmi do tří let věku, mentálně retardovanými, psychopaty a drogově závislými v rámci profilace věznic. L Rozšiřovat možnosti všeobecného vzdělávání a profesní přípravy odsouzených k usnadnění jejich pracovního uplatnění po ukončení výkonu trestu. K plnění opatření sledujících zvyšování zaměstnanosti odsouzených rozšiřovat nabídku výrobků a služeb odsouzených a výrobní kapacity věznic. L K odstraňování nedostatků při výkonu vazby a trestu odnětí svobody využívat vnitřní kontrolní systém Vězeňské služby České republiky a ministra spravedlnosti a poznatků zjištěných vnější nezávislou kontrolou, prováděnou příslušnými orgány státní moci a mezinárodní inspekce i nevládními organizacemi. L Zvyšovat profesionální úroveň managementu Vězeňské služby České republiky se zaměřením na znalosti problematiky ochrany lidských práv, uplatňování Evropských vězeňských pravidel v praxi a na posílení manažerských dovedností a vědomostí (připravovaný projekt Phare) Institucionální zabezpečení Zásadním cílem reformy justice je zlepšení její funkčnosti a výkonnosti. Všechny reformní kroky, ať krátkodobé či střednědobé, ve své součinnosti povedou k posílení a zrychlení činnosti soudů a státních zastupitelství. Změny v postavení soudců a státních zástupců, směřující ke zlepšení fungování soudního systému, sledují jak posílení záruk nezávislého výkonu soudcovské funkce a funkce státního zástupce, tak i zlepšení kvality jejich výkonu. Strana 11

12 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii Pokračuje personální posilování justice. Zvyšuje se počet přijímaných justičních čekatelů; tento počet převyšuje počet nezaplněných míst pro soudce o 50 čekatelů. V rámci boje proti závažné hospodářské a finanční kriminalitě byly při vrchních státních zastupitelstvích v Praze a Olomouci a u Nejvyššího státního zastupitelství v Brně zřízeny specializované útvary, které významně přispějí k odhalování a postihu této formy kriminality. Justiční škola v Kroměříži pokračuje ve výchově dalších vyšších soudních úředníků. Za dobu své existence od roku 1996 připravila celkem v tříletém i ročním studiu 484 vyšších soudních úředníků. V roce 2001 se připravuje celkem v tříletém i ročním studiu 313 posluchačů. Pro školní rok 2001/2002 bude přijato cca 150 dalších uchazečů. Probíhá vzdělávání úředníků Probační a mediační služby, která byla zřízena k 1. lednu Postupně se daří zlepšovat stav vybavenosti justice výpočetní technikou, a to jednak z prostředků státního rozpočtu, jednak z prostředků Phare. Z prostředků Phare bylo v roce 2000 a na počátku roku 2001 dodáno do justice celkem 874 osobních počítačů, 73 serverů a 73 osobních tiskáren pro okresní soudy. V rámci programu Phare 2001 Ministerstvo spravedlnosti navrhuje významný projekt na dobudování justiční datové a informační sítě, která propojí informační systémy a datové sítě justičních složek a umožní jim tak přístup k obsáhlým informačním zdrojům resortním, celostátním i zahraničním Finanční nároky Finanční nároky (v mil.kč) Reforma soudnictví 736,8 762, ,0 Posílení fungování justice Podpora soudnictví 40,0 61,0 120,0 Zvyšování kvalifikace soudců Modernizace státní správy v oblasti justice 163,0 58,4 225,0 Celkem SR 939,8 978, ,0 Pomoc EU 52,5 52, Přehled úkolů legislativního charakteru Gestor Název úkolu Termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MSP Návrh zákona o správním soudnictví 06/ /2003 MSP Věcný záměr zákona o úpadku 06/2001 MSP Věcný záměr rekodifikace trestního práva procesního 12/2002 MSP Věcný záměr rekodifikace civilního práva procesního 12/2002 MSP Návrh zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů splněno MSP Návrh novely zákona o státním zastupitelství splněno MSP Návrh zákona o kárném řízení soudců a státních zástupců splněno MSP Návrh nového občanského zákoníku 12/ /2005 MSP Návrh nového zákona o úpadku 09/ /2002 MSP Návrh nového občanského soudního řádu 06/ /2005 MSP Návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní jednání a o soudnictví nad mládeží splněno 01/2002 MSP Návrh nového trestního zákona 12/ /2005 MSP Návrh nového trestního řádu 06/ /2005 MSP Implementační novela trestního zákona splněno 01/2002 MSP Implementační novela občanského zákoníku splněno 01/2002 MSP Implementační novela občanského soudního řádu a obchodního zákoníku splněno 01/ mil. Kč z této sumy je podpora Phare na zatím neschválené projekty Phare 2001 Justice Information Network (vybavení výpočetní technikou) a Enhancement of the Professional Level of the Prison Service (Vzdělávání managementu Vězeňské služby) Strana 12

13 Politická kritéria Přehled úkolů nelegislativního charakteru Gestor Název úkolu Termín splnění MSP Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství MSP Informace o zacházení s mladistvými vězni splněno MSP Zpracovat nový organizační řád Vězeňské služby ČR a poté nové organizační řády organizačních článků VS ČR 06/ Protikorupční opatření Krátkodobé priority L Pokračovat v plnění úkolů uložených Vládním programem boje proti korupci, metodicky zajistit harmonizaci jejich realizace, aktualizovat Vládní program boje proti korupci. L Pokračovat v realizaci celostátních školení pro zaměstnance orgánů veřejné správy zaměřeného na předcházení korupčním aktivitám, aktualizovat příručku občanské sebeobrany proti korupci. L Zkvalitnit organizační a materiálně technické podmínky pro odhalování a vyšetřování korupce. L S využitím výsledků projektu Phare CZ 98/IB/JH/02-1 "Komplexní systém řízení lidských zdrojů v rámci Policie ČR, program profesního výcviku pro příslušníky policie a pracovníky MV" vypracovat kariérní řád pro Policii ČR. L Spolupracovat s nevládním sektorem při zřizování kontaktního poradenského centra pro oběti korupce Střednědobé priority L Dokončit ratifikaci Občanskoprávní úmluvy Rady Evropy o korupci (Štrasburk, 1999), kterou ČR podepsala dne Institucionální zabezpečení Implementaci protikorupční politiky koordinuje Ministerstvo vnitra, které připravuje každoroční pravidelné zprávy o stavu korupce v ČR, její vnímání veřejností a o realizaci Vládního programu boje proti korupci. Odborná pracoviště Ministerstva vnitra vytvoří metodická doporučení k sjednocení realizace Vládního programu a v součinnosti s dalšími resorty bude koordinovat další opatření uvedená v krátkodobých a střednědobých opatřeních. Úkol týkající se rekodifikace trestního a občanského práva je realizován v gesci Ministerstva spravedlnosti, přičemž jsou zřízeny rekodifikační komise složené ze zástupců odborné veřejnosti. Po policejní linii boj proti korupci zajišťuje Služba pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti Policie ČR (SPOK). Významnou organizační změnou je vytvoření nového odboru pro SPOK v rámci Úřadu vyšetřování pro ČR v září 2000, který bude vyšetřovat trestnou činnost odhalenou a rozpracovanou SPOK. Cílem je maximální přiblížení obou specializovaných policejních složek, vytvoření pracovních týmů i za účasti konzultantů z mimopolicejní sféry, jakož i vytváření centrálního informačního systému Finanční nároky Pozn.: Pokud jde o projekty programu Phare v této oblasti viz kapitola Boj proti praní špinavých peněz a závažné hospodářské trestné činnosti. Strana 13

14 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii Celkové náklady zvlášť vyčleněné na úkoly koordinované Ministerstvem vnitra v oblasti vzdělávací a preventivní uvedené ve Vládním programu boje proti korupci budou 7,5 mil. Kč na rok 2001 a na rok 2002 je plánována rovněž částka 7,5 milionu Kč. Náklady zvlášť účelově vyčleněné na zkvalitnění logistické podpory činnosti policejních složek bojujících s korupcí činí každý rok cca 12,5 mil. Kč Přehled úkolů nelegislativního charakteru Gestor Název úkolu Termín splnění MV Pokračovat v plnění úkolů uložených Vládním programem boje proti korupci, metodicky zajistit harmonizaci jejich realizace průběžně MV Aktualizovat Vládní program boje proti korupci od roku 2001 každoročně do 31.3., v roce 2001 splněno usnesením vlády č. 144/2001 MV Zkvalitnit organizační a materiálně technické podmínky pro odhalování a vyšetřování korupce průběžně MV Spolupracovat s nevládním sektorem při zřizování kontaktního poradenského centra pro oběti korupce průběžně MV Pokračovat v realizaci celostátních školení pro zaměstnance orgánů veřejné správy zaměřeného na předcházení korupčním aktivitám, průběžně aktualizovat příručku občanské sebeobrany proti korupci MV S využitím výsledků projektu Phare CZ 98/IB/JH/02-1 "Komplexní systém řízení lidských zdrojů v rámci Policie ČR, program profesního výcviku pro příslušníky policie a pracovníky MV" předložit kariérní řád Policie ČR MSP Dokončit ratifikaci Občanskoprávní úmluvy o korupci Lidská práva a ochrana menšin Lidská práva a svobody jsou v České republice zaručena: L Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, a navazujícími předpisy. L Mezinárodními smlouvami o lidských právech, které jsou dle čl. 10 Ústavy ČR bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem; k nejvýznamnějším patří Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, kulturních a politických právech (č. 120/1976 Sb.), Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.), Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.), Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (č. 62/1987 Sb.), Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení (č. 143/1988 Sb.) a Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (č. 95/1974 Sb.) Občanská a politická práva Krátkodobé priority V oblasti působnosti Veřejného ochránce práv: L Prioritou roku 2001 bude faktické vytvoření Kanceláře Veřejného ochránce práv, jehož působnost se bude vztahovat na ministerstva, správní úřady, obce při výkonu státní správy a další složky. Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, sice nabyl účinnosti už 28. února 2000, ale teprve v prosinci 2000 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR prvního ochránce skutečně zvolila, takže faktické vytvoření této instituce se v roce 2000 neuskutečnilo. V oblasti působnosti Úřadu vlády: L Jedním z vážných úkolů státních orgánů nadále zůstává efektivnější potírání projevů rasismu a vytváření tolerantního a multikulturního prostředí. Mezi krátkodobé priority proto náleží realizace kampaně proti rasismu - Projektu tolerance II, který bude financován ze státního rozpočtu až do výše Strana 14

15 Politická kritéria L tis. Kč. (Zadavatelem veřejné zakázky bude Úřad vlády.) Na základě zkušeností s Projektem tolerance I, uskutečněným v období od prosince 1999 do června 2000, bude tato výchovně-vzdělávací kampaň tentokrát soustředěna na dvě hlavní cílové skupiny, tj. žáky středních a základních škol a zaměstnance státní správy a samosprávy. L V součinnosti s poradcem z EU (Velká Británie) připraví Úřad vlády (odbor pro lidská práva) jako součást programu Phare 2000 "Podpora rasové a etnické rovnosti" (CZ 2000/IB/OT/01) studii o možnostech a způsobech implementace směrnice EU č. 2000/43/EC ze dne 29. června 2000 provádějící zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na rasový nebo etnický původ, do českého právního řádu, včetně analýzy možného institucionálního zajištění. V oblasti působnosti zmocněnce vlády pro lidská práva: L Zmocněnec vlády pro lidská práva předloží vládě Zprávu o stavu lidských práv v ČR za rok V oblasti působnosti Ministerstva vnitra: L Vytvoření tolerantního a multikulturního prostředí ve společnosti má napomoci i realizace opatření zaměřených na integraci cizinců. Dne 11. prosince 2000 přijala vláda usnesení č k Informaci o realizaci zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky a o návrhu Koncepce integrace cizinců na území České republiky. Tímto usnesením bylo schváleno uvolnění částky 20 mil. Kč na zajištění úkolů spojených s koordinací, se zaváděním a realizací koncepce integrace cizinců. L Posílení právních jistot cizinců napomůže novelizace zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, k níž dala mimo jiné podnět i Rada vlády České republiky pro lidská práva. Zákon, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2000, působil mnoha cizincům komplikace týkající se i jejich lidských práv, například práva na sloučení rodiny nebo právních jistot cizinců dlouhodobě žijících na území ČR již před účinností nového zákona. Novelizace, jež většinu zásadních problémů odstraňuje, byla schválena Parlamentem ČR jako zákon č. 140/2001 Sb. Podstatná část novely zákona má nabýt účinnosti ; ustanovení týkající se realizace bodu 5 usnesení vlády č. 733/2000 má nabýt účinnosti L Novela zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, byla dne schválena vládou, následně byla projednána Parlamentem ČR, který ji dne 3. dubna 2001 zamítl. Tato novela měla zajistit volební právo do obecních zastupitelstev též cizincům s trvalým pobytem, na něž se vztahuje příslušná mnohostranná nebo dvoustranná mezinárodní smlouva. V současné době MV ČR připravuje nový zákon. V působnosti oblasti Ministerstva spravedlnosti: L Jednou z priorit roku 2001 bude i přijetí zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Vláda v roce 2000 přijala z iniciativy Rady vlády České republiky pro lidská práva usnesení, jímž ministru spravedlnosti uložila vypracovat věcný záměr návrhu zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Návrh byl odůvodněn tím, že úprava právního postavení partnerů téhož pohlaví ve společnosti je nezbytná pro zajištění podmínek rovnosti v požívání práv a svobod, rovnosti v důstojnosti a svobodného vývoje osobnosti; v úvahu byl přitom vzat i vývoj v zemích EU a stanovisko Evropského parlamentu v této věci. V působnosti oblasti Rady vlády pro lidská práva: L V roce 2001 se očekává také ratifikace Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a Dodatkového protokolu k této Úmluvě (o zákazu klonování lidských bytostí). ČR tím také zajistí právní ochranu osob podle čl. 3 Charty základních práv Evropské unie, která byla vyhlášena 7. prosince 2000 na summitu EU v Nice. Rada vlády pro lidská práva ustavila v roce 2000 pracovní skupinu pro lidská práva a biomedicínu, která v roce 2001 zahájí svou činnost Střednědobé priority V oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti: L Postupně bude nutno řešit problém přeplněnosti českých věznic, který v lednu 2000 vedl - spolu s některými problematickými aspekty nového zákona o výkonu trestu - k rozsáhlým, byť nenásilným Strana 15

16 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii protestům vězňů. Současná celková ubytovací kapacita věznic je míst a celkový počet vězňů k 29. prosinci 2000 činil , z toho ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. L Cestou k řešení problému je reforma soudního i vězeňského systému. Reforma směřuje k tomu, aby se postupně snižoval počet odsouzených i vazebně stíhaných osob až na úroveň běžnou v zemích EU, a to prostřednictvím změny trestní politiky, jakož i zpřísňováním podmínek, za nichž může být uvalena vazba. Ke střednědobým prioritám v ochraně lidských práv proto patří přijetí návrhu nového trestního zákona a návrhu nového trestního řádu, které by měly být klíčem ke změně trestní politiky, směřující k prohlubování možnosti odklonů v trestním řízení a alternativních trestů. L Pravidelná zpráva EK za rok 2000 se vyjádřila kriticky k situaci v ČR z hlediska účinného postihu a prevence obchodu s lidmi. Usnesení vlády ze dne 18. prosince 2000 č (Plán legislativních prací vlády na rok 2001) ukládá ministru spravedlnosti, aby ve IV. čtvrtletí roku 2002 předložil návrh nového trestního zákona. Zákon bude nově definovat skutkovou podstatu trestního činu "obchodování se ženami", který by rozšířil možnost trestního postihu i v případě obchodování s muži a dětmi (viz též bod Národního programu). Rozšířenou skutkovou podstatu Obchodování s lidmi, která bude zahrnovat také ochranu mužů a dětí, obsahuje již implementační novela trestního zákona, která byla v březnu 2001 předložena vládě. L Další specifické úkoly (střednědobé i krátkodobé priority) související s potíráním projevů rasové nesnášenlivosti a extremismu jsou uvedeny v kapitole (Práva menšin a ochrana menšin) Institucionální zabezpečení L V roce 2001 došlo k faktickému vytvoření Kanceláře Veřejného ochránce práv (viz výše). L V roce 2001 zahájí činnost pracovní skupina pro lidská práva a biomedicínu při Radě vlády pro lidská práva Finanční nároky Krátkodobé priority L tis. Kč na Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance II) je zahrnuto v samostatné položce VPS. Z těchto prostředků bude realizována samotná kampaň do výše tis. Kč; částkou 300 tis. Kč bude spolufinancován v roce 2001 projekt Phare 2000 (Podpora rasové a etnické rovnosti.) L tis. Kč na podporu integrace cizinců je zahrnuto v samostatné položce VPS. L Jiné priority budou financovány v rámci příslušných kapitol státního rozpočtu. L Pomoc EU - mimo zmiňovaný projekt Phare 2000 (Podpora rasové a etnické rovnosti) ve výši 0.5 mil. euro, jehož spolufinancování EU již bylo odsouhlaseno - se nepožaduje. Spolufinancování je zajištěno realizací Kampaně proti rasismu a výše uvedenou částkou 300 tis. Kč. Projekt byl zahájen 17. dubna Střednědobé priority Předpokládá se, že i ve státním rozpočtu na rok 2002 budou zahrnuty samostatné položky VPS na Kampaň proti rasismu - Projekt tolerance III (ve stejné výši) a na Integraci cizinců (ve výši navržené MV). Další priority budou financovány z příslušných rozpočtových kapitol Přehled úkolů legislativního charakteru Gestor MV MSP Název úkolu Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích Návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví Termín předložení vládě v současné době nelze určit Nabytí účinnosti v současné době nelze určit 05/ /2002 Strana 16

17 Politická kritéria Gestor MV Název úkolu Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR Termín předložení vládě splněno Nabytí účinnosti podstatná část zákona: , ustanovení týkající se realizace bodu. 5 usnesení vlády č. 733/2000: MSP Návrh nového trestního zákona 12/ /2005 MSP Návrh nového trestního řádu 06/ / Přehled úkolů nelegislativního charakteru Gestor Název úkolu Termín splnění Veřejný ochránce práv Vytvoření Kanceláře Veřejného ochránce práv splněno Úřad vlády Realizace Kampaně proti rasismu - Projektu tolerance II 12/2001 Úřad vlády Phare 2000 Podpora rasové a etnické rovnosti (CZ 2000/IB/OT/01) Projekt byl zahájen 17. dubna 2001 a potrvá do 17 března 2002 Místopředseda vlády a předseda Zpráva o stavu lidských práv za rok 2000 splněno LRV MV Realizace Koncepce integrace cizinců v roce /2001 MSP Řešení problému přeplněnosti věznic průběžně (2002) Hospodářská, sociální a kulturní práva Krátkodobé priority Níže uvedené krátkodobé priority jsou meziresortní povahy; koordinující roli má MPSV: L Poslední pravidelná hodnotící zpráva Evropské komise poukázala na nutnost účinnějšího zajištění rovnosti mužů a žen, např. v oblasti odměňování. Problém nerovného postavení mužů a žen není zapříčiněn diskriminační předpisy, ale má především kořeny v sociálních a ekonomických podmínkách. Pro rok 2001 je v této oblasti prioritou mj. zahájení diskuse o institucionálním a finančním zajištění výkonu politiky rovných příležitostí mužů a žen, efektivitě užívání metod k odstraňování diskriminace a o zapojení zainteresované veřejnosti při provádění této politiky (Jde o jeden z úkolů dokumentu "Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen", který byl schválen usnesením vlády č. 236/1998 a aktualizovaný usneseními vlády č. 452/1999 a č. 565/2000). Koordinací politiky rovných příležitostí mužů a žen je pověřen ministr práce a sociálních věcí. L Zpráva o plnění "Priorit" za rok 2000 byla předložena vládě L Prioritou pro rok 2001 je i realizace opatření k potlačování násilí na ženách. Společně se zmocněncem vlády pro lidská práva má ministr práce a sociálních věcí v souladu s "Prioritami" v roce 2001 uskutečnit veřejnou informační kampaň o nepřijatelnosti domácího násilí a dalších forem násilí páchaného na ženách. S ministrem zdravotnictví má ministr práce a sociálních věcí v roce 2001 navrhnout způsoby zavedení a působení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální, právní a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů násilí na ženách Střednědobé priority L Uskutečňovaní politiky rovných příležitostí mužů a žen podle vládou schváleného a každoročně aktualizovaného dokumentu "Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen". Strana 17

18 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii Institucionální zabezpečení L Koordinací plnění úkolů při naplňování politiky rovných příležitostí mužů a žen je pověřen ministr práce a sociálních věcí Finanční nároky V rámci rozpočtových kapitol příslušných resortů Přehled úkolů nelegislativního charakteru Gestor Název úkolu Termín splnění MPSV Předložení souhrnné zprávy o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2000 splněno MPSV, zmocněnec vlády pro lidská práva MV, MPSV, MZ MV, MPSV, zmocněnec vlády pro lidská práva Zahájení veřejné diskuse o institucionálním a finančním zajištění výkonu politiky rovných příležitostí mužů a žen Navrhnout způsoby zavedení a působení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální, právní a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů násilí na ženách Uskutečnit veřejnou informační kampaň o nepřijatelnosti domácího násilí a dalších forem násilí páchaného na ženách splněno 04/ /2001 MPSV Průběžné naplňování "Priorit politiky rovných příležitostí mužů a žen" průběžně (2002) Práva menšin a ochrana menšin Krátkodobé priority Priority v oblasti působnosti Úřadu vlády a místopředsedy vlády a předsedy LRV (Rada pro národnosti, Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity): L V návaznosti na přijetí zákona o národnostních menšinách bude nutné provést transformaci Rady pro národnosti, v jejímž čele bude člen vlády. Vládě bude předložen ke schválení nový statut Rady a jednací řád. Jde o efektivnější zajištění práva účasti příslušníků národnostních menšin na řešení záležitostí, které se týkají národnostních menšin. Oproti současnosti se transformací Rady dosáhne zásadní změna v tom, že postavení předsedy Rady - člena vlády umožní na úrovni exekutivy účinnější zajišťování podmínek pro naplňování menšinových práv. L Radě pro národnosti budou předloženy ke schválení interní kritéria k poskytování dotací ze státního rozpočtu vydavatelům menšinového tisku. Kritéria stanoví postup při poskytování dotací vydavatelům periodického menšinového tisku, na vydávání kterého se poskytuje každoročně ze státního rozpočtu dotace. L Rada pro národnosti se bude ve spolupráci s MF podílet na zajištění realizace programu "Tisk národnostních menšin", podpoře vydávání menšinového tisku, na který je v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na rok 2001 vyčleněna částka 30 mil. Kč. L V zájmu zajišťování vhodných podmínek na vydávání jednotlivých menšinových periodik bude vládě předložena průběžná zpráva o vydávání menšinových tisků v roce 2000, na které byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu. L V kontextu Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské menšiny, napomáhající jejich integraci do společnosti a aktivnímu přístupu státní správy při uskutečňování opatření ve vztahu k romské komunitě (usnesení vlády č. 599/00) je významná podpora činnosti Muzea romské kultury v Brně. V únoru 2001 byl vládě předložen materiál - zpráva o rekonstrukci budovy tohoto muzea, na niž byly poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu v letech Jde o vybudování jednoho z center evropského bádání o Romech. V programu činnosti muzea je kladen důraz na vzdělávací programy zejména s ohledem na mladou generaci Romů, na pěstování a rozvoj romských hodnot, řemeslných a uměleckých dovedností. Strana 18

19 Politická kritéria L Priority vlády (krátkodobé i střednědobé) při prosazování opatření směřujících k integraci Romů do společnosti jsou dány Koncepcí politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti. Naplňování těchto úkolů a současně jejich aktualizace vzhledem k nově identifikovaným potřebám a nabytým zkušenostem je základním mechanismem pro předcházení a zamezení sociálního vylučování Romů a pro zlepšení situace romských komunit. V červnu 2001 předseda Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity předloží vládě (prostřednictvím místopředsedy vlády a předsedy LRV) aktualizované znění Koncepce a souboru z ní vyplývajících úkolů, vypracované pracovní skupinou složenou ze zástupců zainteresovaných složek společnosti včetně zástupců obcí. V aktualizované koncepci bude zejména rozpracován návrh přístupů a opatření v oblasti sociální. L Vládě jsou pravidelně předkládány informace o naplňování usnesení vlády a úkolů z nich plynoucích, které se týkají romské menšiny. Jde zejména o usnesení č. 686/97 (tzv. usnesení k Bratinkově zprávě) a usnesení č. 599/00 ke Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti. Informace o plnění usnesení č. 686/97 byla předložena vládě v lednu Termín pro předložení informace o plnění dalších usnesení je do konce června Jako účelnější se však ukazuje sloučení těchto úkolů a předložení informace vždy do konce kalendářního roku; příslušný návrh byl zpracován a předložen vládě. L K podpoře uskutečňování politiky vlády vůči příslušníků romské komunity je vyčleněno ve státním rozpočtu na rok 2001, v kapitole VPS částka 25 mil. Kč (Podpora projektů romské integrace). Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity bude v koordinaci s Ministerstvem kultury, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí zajišťovat realizaci těchto programů, a to jak projektů místního, tak celostátního charakteru. Priority v oblasti působnosti Ministerstva kultury: L Spolupráce při zajištění výběrového řízení na podporu kulturních aktivit národnostních menšin v roce Jde o podporu menšinových aktivit v oblasti umělecké, kulturně-vzdělávací a výchovné, výzkumu etnokulturních vztahů, lidových tradic národnostních menšin, dokumentace národnostní kultury, ediční činnosti a podpory multietnických kulturních akcí. Priority v oblasti působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: L Vláda schválila návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) s ohledem na potřeby vzdělávání v mateřském jazyce příslušníků národnostních menšin. L Romské děti se připravují na docházku do školy v přípravných třídách. MŠMT bude i nadále trvale vytvářet podmínky pro zřizování přípravných tříd a věnovat soustavnou pozornost zvyšování metodické úrovně vyučujících. Ve školách s větším počtem romských žáků pomáhají při výuce v prvních ročnících romští vychovatelé asistenti učitelů. MŠMT bude i nadále vytvářet podmínky a poskytovat podporu zřizování dalších míst těchto asistentů. L Trvale zajišťovat, formou školení nebo jinou formu, předávání informací z oboru romistika, učitelům mateřských, základních, speciálních a středních škol. L Pro posílení informačních toků do všech stupňů škol ohledně dostupné literatury k otázkám multikulturní společnosti a výchovy k toleranci budou nadále distribuovány knihy s touto tematikou. L Zajištění organizace kurzu pedagogického minima v délce 10 pracovních dnů pro romské asistenty (říjen 2001). L Uspořádat semináře zaměřené na sociální pedagogiku: seminář Romové a sociální pedagogika a seminář Romové a sociální práce. L Vypracování základní strategie resortu MŠMT v oblasti výchovy k lidským právům a k toleranci s důrazem na aplikaci v praxi a na prevenci a předcházení konfliktům - červen L V lokalitách s výskytem rasismu a etnických konfliktů zabezpečit pro pedagogy výcvikové semináře v komunikačních technikách orientované na prevenci řešení konfliktů a vydat manuál pro učitele Konflikt, koření života. L Podporovat specifické vzdělávací programy státních i nestátních subjektů zaměřené na lidská práva - práva menšin. L Vyžadovat od nakladatelů učebnice zpracované v kontextu multikulturní výchovy. L Prostřednictvím České školní inspekce sledovat, jak je plněn Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j / Strana 19

20 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii L V průběhu reakreditací studijních programů na pedagogických a filosofických fakultách bude akreditační komise a MŠMT věnovat zvýšenou pozornost, aby do programů společného základu pregraduální přípravy učitelů byla zařazena opatření proti hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod občanů v oblasti vzdělávání i tematika multikulturní výchovy, výchovy k toleranci a proti rasismu a problematika holocaustu. L Odborné pracoviště pro multikulturní výchovu L Podpora vzdělávání národnostních menšin Priority v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti: L V součinnosti s ministerstvem vnitra a zmocněncem vlády pro lidská práva má ministr spravedlnosti vypracovat a vládě předložit analýzu právního stavu trestněprávní a přestupkové ochrany fyzických a právnických osob před rasisticky motivovanými útoky, včetně projevů rasové diskriminace (do ). L V součinnosti s ministrem vnitra a zmocněncem vlády pro lidská práva a ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí má ministr spravedlnosti vypracovat a vládě předložit analýzu trestního práva a přestupkového práva, včetně metodických pokynů a analýzu postupů při zajišťování odstranění rasové diskriminace a zajišťování integrace Romů a dalších menšin a etnických skupin do společnosti, včetně pravomocí jednotlivých institucí a vyhodnocení práce těchto institucí ( ) Střednědobé priority Priority v oblasti působnosti místopředsedy vlády a předsedy LRV: L V návaznosti na přijetí zákona o právech národnostních menšin se předpokládá přijetí nařízení vlády o poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity národnostních menšin. Nařízení směřuje také k tomu, aby ve státním rozpočtu byl specifický ukazatel "program podpory aktivit národnostních menšin". Priority v oblasti působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: L Vytvářet podmínky pro docházku romských dětí do mateřské školy již od tří let věku. Prostřednictvím romských asistentů při okresních úřadech působit v tomto smyslu na romské rodiny. Současně umožňovat a podporovat vytváření funkcí romských pedagogických asistentů v těch mateřských školách, kde je větší množství romských dětí. L Do výuky všech dětí zahrnout informace o romské historii, jazyce a kultuře. Učitele vyškolit v metodách multikulturní výchovy a metodách předcházení a řešení rasově motivovaných konfliktů. Krajská pedagogická centra a školy s větším počtem romských (či jinoetnických) žáků vybavit literaturou a dalšími metodickými materiály k multikulturní výchově a výchově k toleranci. L Prostřednictvím speciálních programů a s využitím romských asistentů vytvářet podmínky pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školu romským dětem, které o to projeví zájem. L Do Národního programu rozvoje vydělávání v ČR zapracovat problematiku všech etnik, která žijí nebo žila na území ČR. L V lokalitách s výskytem rasismu a etnických konfliktů zabezpečit pro pedagogy výcvikové semináře v komunikačních technikách orientované na prevenci řešení konfliktů. L Podporovat specifické vzdělávací programy státních i nestátních subjektů zaměřené na lidská práva - práva menšin. L Vyžadovat od nakladatelů učebnice zpracované v kontextu multikulturní výchovy. L Prostřednictvím České školní inspekce sledovat, jak je plněn Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j / L V průběhu reakreditací studijních programů na pedagogických a filosofických fakultách bude akreditační komise a MŠMT věnovat zvýšenou pozornost, aby do programů společného základu pregraduální přípravy učitelů byla zařazena opatření proti hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod občanů v oblasti vzdělávání i tématika multikulturní výchovy, výchovy k toleranci a proti rasismu a problematika holocaustu. Strana 20

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 ( Schválený na 13. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 23.2.2007 ) - únor 2007 - Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č. 456 + P k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 27. června 2016 č Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1.

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 27. června 2016 č Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 27. června 2016 č. 585 Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2017 Obsah Přehled použitých zkratek Výhled na 1. pololetí

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Přehled. námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2014

Přehled. námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2014 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 590 Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2014 Obsah Výhled na 1. pololetí 2014 strana Přehled

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2017 2018 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 13. prosince 2016 Úvod Národní akční program (NAP)

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č.

Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2016 Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1032 Obsah Přehled použitých zkratek Plán nelegislativních úkolů vlády

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 3 Ústřední státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Pojem ústřední správa Odvozen od rozsahu působnosti Opozitum pojmu územní V literatuře se objevuje

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL Tabulka č. 1 č.kapitoly Kapitola SR 2013 2013 bez EU a FM *) SR 2014 2015 2016 301 Kancelář prezidenta republiky 60 000 60 000 60 000

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa Organizace veřejné správy v ČR Státní správa Veřejná správa souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem (cíl) soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy),

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V l á d a USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. června 2006 č. 690 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007 I. s c h v a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2015

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2015 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1058 Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2015 2 Obsah Přehled použitých zkratek Plán nelegislativních

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 270 Metodický pokyn ke sběru dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů Pro účely

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

Systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017

Systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017 Systemizace ch a ch míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017 1. Postup při přípravě systemizace V souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Aktualizovaná opatření. Odpovídají: členové vlády Termín: průběžně

Aktualizovaná opatření. Odpovídají: členové vlády Termín: průběžně VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 540 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1. Prosazování rovných příležitostí

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017 na základě 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 10. srpna 2015 Částka 4 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 10. srpna 2015 Částka 4 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 10. srpna 2015 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 15. června 2015 č. 475 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora metody EPC při aplikaci etického kodexu a možné způsoby obnovy veřejného osvětlení HUB Praha, 13. 5. 2014 Praha Obsah

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Program CZ15» Název programu: Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 27. října 2014 č. 875 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. září do 30. září 2014 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, koordinátorka projektu GIS VS 2015, Praha, 4. 5. května 2015

Více