Vídeňská 55, Brno-Štýřice, IČ: , DIČ: CZ tel.: , ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner."

Transkript

1 Vídeňská 55, Brno-Štýřice, IČ: , DIČ: CZ tel.: , , zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

2

3

4 Záznam o vypracování Záznamy o aktualizaci Vyjádření správců vodních toků Potvrzení nadřízeného povodňového orgánu Seznam zkratek Autoři 2 ÚVODNÍ ČÁST ÚVOD Podklady pro zpracování digitálního povodňového plánu Vysvětlení pojmů Povodně a Povodňová opatření SPRÁVCE VODNÍHO TOKU PŘÍSLUŠNÝ POVODŇOVÝ ORGÁN PŘÍSLUŠNÉ SOUVISEJÍCÍ POVODŇOVÉ KOMISE VĚCNÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE Odtokové poměry Analýza časových možností CHARAKTERISTIKA OHROŽENÝCH OBJEKTŮ DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Zvláštní povodeň OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI Povodňové prohlídky Předpovědní povodňová služba Organizace hlásné povodňové služby Organizace hlídkové služby STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY Orientační vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek ORGANIZAČNÍ ČÁST POVODŇOVÉ KOMISE... 38

5 4.2 ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni Evidenční a dokumentační práce ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY ORGANIZACE DOPRAVY ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZÁCHRANNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území Zabezpečení evakuace, dočasného ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat Zabezpečení dalších záchranných prací ve veřejném zájmu ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ POMOCI PŘI POVODNI SCHÉMA TOKU INFORMACÍ VAROVNÁ OPATŘENÍ ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ AKTUALIZACE Příloha č. 1 Přílohy textové části Ohrožené objekty Ohrožující objekty Hlásná a hlídková služba Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky Zabezpečení evakuace Příloha č. 2 Příslušné související povodňové komise Povodňová komise obce Dobroměřice Povodňová komise ORP Louny Povodňová komise Ústeckého kraje Příloha č. 3 Plán spojení na důležité organizace

6 Příloha č. 4 Dokumenty pro řízení ochrany před povodněmi Vzor vyhlášení SPA Vzor odvolání SPA Osnova souhrnné zprávy o povodni Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi Příkaz (doporučení) k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně Osnova pro sledování škod a činností Povodňová kniha - zápisy Jednací řád povodňové komise obce Dobroměřice Statut povodňové komise obce Dobroměřice Evakuační zavazadlo Právní předpisy Příloha č. 5 Evidenční listy hlásných profilů Evidenční list hlásného profilu Louny, Ohře (kat. A) Evidenční list hlásného profilu, Žatec, Ohře (kat. B) Evidenční list hlásného profilu, Stranná, Ohře (kat. A) Příloha č. 6 Fotodokumentace

7 Obec Dobroměřice Obec s rozšířenou působností Louny Kraj Ústecký Příslušný vodoprávní úřad Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vydal: Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí Schválil: Obecní úřad Dobroměřice Dne: č. j.: 409/2014 Schválení povodňového plánu obce Dobroměřice Schválil: MÚ Louny SÚ a ŽP Dne: č. j.: MULNCJ 43048/2014 OBSAHUJE NEVEŘEJNÁ DATA. URČENO POUZE PRO ÚŘEDNÍ POTŘEBU. Digitální verze tohoto povodňového plánu je přístupná na webové adrese:

8 předmět aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum Dle technické normy vodohospodářské (TNV ) pro vypracovávání povodňových plánů, minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení. Revizi provádí obec Dobroměřice - povodňová komise. Revize nepodléhá dalšímu schválení - nové údaje (personální složení komisí a tel. spojení) budou doloženy MěÚ Louny, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí. předmět aktualizace podpis zpracovatele datum podpis provozovatele datum Dle technické normy vodohospodářské (TNV ) pro vypracovávání povodňových plánů, se aktualizace provádí při výrazných změnách, s komentářem změn. Revizi provádí obec Dobroměřice - povodňová komise. Revize nepodléhá dalšímu schválení - nové údaje (personální složení komisí a tel. spojení) budou doloženy MěÚ Louny, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

9 AČR Armáda České republiky BMIS Bezdrátový místní informační systém Bpv. Balt po vyrovnání (výškový systém) CPP Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČK Červený kříž ČSÚ Český statistický úřad DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat dpk Digitální povodňová kniha dpp Digitální povodňový plán DVT Drobný vodní tok EDPP Elektronický digitální povodňový portál ES Extravilánové splachy EU Evropská unie GIS Geografický informační systém GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru HP Hlásný profil HPPS Hlásná předpovědní a povodňová služba HW Hardware (počítače a jejich technické vybavení) HZS Hasičský záchranný sbor ISKŘ Integrovaný systém krizového řízení ISVS Informační systém veřejné správy IZS Integrovaný záchranný systém JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů JSVV Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva KHS Krajská hygienická stanice KÚ Krajský úřad KVS Krajská veterinární správa LČR Lesy České republiky, s. p. LVS Lokální výstražný systém MěÚ Městský úřad MO Ministerstvo obrany MP Městská policie MŘ Manipulační řád MV Ministerstvo vnitra MVE Malá vodní elektrárna MVK Místo vizuální kontroly MZe Ministerstvo zemědělství MŽP Ministerstvo životního prostředí NM Nebezpečné místo OPIS Operačních a informačních středisko OPŽP Operační program Životní prostředí ORP Obec s rozšířenou působností OSN Organizace spojených národů OÚ Obecní úřad

10 PBPO Přírodě blízká protipovodňová opatření PDF Portable Document Format (formát dokumentu - koncovka *.pdf) PK Povodňová komise PLA Povodí Labe s. p. PMO Povodí Moravy s. p. JPO Jednotky požární ochrany POD Povodí Odry s. p. POH Povodí Ohře s. p. POVIS Povodňový informační systém PP Povodňový plán PPVN Povodňový plán vlastníka nemovitosti PŠ Pracovní štáb PVL Povodí Vltavy s. p. RPIM Regionální poradenské a informační místo RPP Regionální předpovědní pracoviště SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav SFŽP Státní fond životního prostředí ČR SIVS Systém integrované výstražné služby SMS Short Message Systems (systém krátkých zpráv - jedna ze služeb sítě GSM) SNUS Středisko nouzového ubytování a stravování SPA Stupeň povodňové aktivity SSHR Správa státních hmotných rezerv SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost SÚS Správa a údržba silnic SW Software ÚKŠ Ústřední krizový štáb ÚPK Ústřední povodňové komise VD Vodní dílo VHD Vodohospodářský dispečink VPS Výstraha povodňové služby VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský v.v.i. Veřejná výzkumná instituce ZABAGED Základní báze geografických dat ZZS Zdravotnická záchranná služba

11 ENVIPARTNER, s. r. o., Vídeňská 55, Brno - Štýřice Datum aktualizace textové části: Datum aktualizace grafické části: Datum aktualizace příloh: Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi: Ministerstvo životního prostředí Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.

12

13 1

14 Povodňový plán obce Dobroměřice je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území obce. Povodňový plán obce Dobroměřice řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území obce a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise obce Dobroměřice. Povodňový plán bude přínosem při koordinační činnosti jednotlivých složek integrovaného systému a díky webovému rozhraní, kde bude umístěna grafická část povodňového plánu, bude přínosem pro samotnou obec a její obyvatele při vyhledávání informací i v době mimo povodňové situace. Povodňový plán obce Dobroměřice je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími předpisy. Povodňový plán obce Dobroměřice se skládá ze tří částí, a to z části textové (která se dále dělí na část úvodní, věcnou, a organizační), grafické a příloh. Pro vlastní ochranu před povodní je nejdůležitější organizační část, která obsahuje úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi, a přílohová část, obsahující jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi. Povodňový plán je vytvářen s vazbou na systém POVIS. Obec Dobroměřice má v současné době k dispozici povodňový plán, ale není zpracován v souladu s metodickým pokynem MŽP a digitální část povodňového plánu rovněž není zpracována. Digitální povodňový plán umožňuje oproti klasickému publikování (tištěná verze nebo elektronická verze) mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí odkazů jak mezi jednotlivými částmi textu, tak mezi grafickou částí (mapovými pohledy). Mapové podklady mohou zobrazit konkrétní navolený obsah jednotlivých prvků a tím vhodně pomoci při rychlém vyhledávání informací. Odkazem lze z databází mapového serveru zobrazit i potřebné informace (např. tabulky). 2

15 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV POVODŇOVÉ PLÁNY Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní služby, č. 9/2011 Tištěný povodňový plán obce Dobroměřice z r Tištěný povodňový plán města Louny Tištěný povodňový plán ORP Louny Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní Plán ochrany území ORP Louny před zvláštní povodní Plán ochrany území pod VD Nechranice Digitální povodňový plán Ústeckého kraje Digitální povodňový plán ČR Povodňový informační systém POVIS Veřejně dostupné informace a data Hydrologická data poskytnutá státním podnikem Povodí Ohře Hydrologická data poskytnutá Českým hydrometeorologickým ústavem Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD) ZABAGED Výškový systém: Balt po vyrovnání Použité kartografické zobrazení Křovákovo, souřadný systém S-JTSK Povodeň ( 64) (1) Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit 3

16 škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). (2) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity ( 70) a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad. (3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při: a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy Povodňová opatření ( 65) (1) Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. Blíže jsou pojmy povodeň a povodňová opatření definována v 64 a 65 Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povodňová opatření jsou blíže specifikována v kap

17 a) vodní toky ve správě Povodí Ohře, s. p. Správce: Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov Přímý výkon správy toku: Povodí Ohře, státní podnik závod Terezín Pražská 319, Terezín Provoz Žatec U Oharky 2321, Žatec Vodní tok: Ohře Číslo hydrologického pořadí: ID toku: Vodní tok: Dobroměřický potok Číslo hydrologického pořadí: ID toku: Vodní tok: PBP 01 Dobroměřického p. Číslo hydrologického pořadí: ID toku: Vodní tok: Přítok Dobroměřického r. od Trhlavy Číslo hydrologického pořadí: ID toku: Vodní tok: Bezejmenný tok Číslo hydrologického pořadí: ID toku:

18 Vodní tok: Bezejmenný tok Číslo hydrologického pořadí: ID toku:

19 Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. Obecní úřad Dobroměřice Pražská 53, Dobroměřice Tel.: Fax.: Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí Mírové náměstí 35, Louny Tel.: Krajský úřad Ústeckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství - Oddělení vodního hospodářství Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Tel: Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra 7

20 Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi. Blíže viz kap. 4.1 Povodňové komise Po dobu povodně jsou povodňovými orgány: Povodňová komise obce Dobroměřice Pražská 53, Dobroměřice Tel.: Fax.: Povodňová komise obce s rozšířenou působností Louny Mírové náměstí 35, Louny Tel.: Fax: Povodňová komise Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Tel.: Fax: Ústřední povodňová komise Vršovická 1442/65, Praha 10 Tel.: Fax:

21 Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný. 9

22 10

23 Obec Dobroměřice leží 1 km severně od Loun v nadmořské výšce 180 m. Nalézá se na úpatí Českého Středohoří v Házemburské tabuli. Byla založena kolem roku 936. Z nejstarších dob se uprostřed obce zachoval kostel sv. Matouše. Tato jednoduchá, gotická stavba z lámaného kamene je připomínána od roku Z mnohem pozdějšího období je mohutný empírový kamenný most přes řeku Ohři o 40 obloucích. Kolem roku 1900 čítala obec asi jen 90 domů a 814 obyvatel. V součastnosti žije v obci 1351 obyvatel. Obec nabízí řadu turisticky atraktivních míst Červený vrch s rozhlednou a turistickou chatou, kopec Raná se známým letištěm plachtařů a rogallistů, vrch Oblík s přírodní rezervací vzácné stepní vegetace. Dobroměřicemi protéká řeka Ohře a Dobroměřický potok. Dobroměřický potok ohraničuje zastavěné území obce ze severní strany, řeka Ohře z jižní strany. Řeka Ohře je dlouhá 316 km, její povodí má rozlohu 5614 km² (z toho 4601,05 km 2 v České republice). Pramení v Bavorsku v přírodní rezervaci Smrčiny. Pramen se nachází blízko města Weißenstadt (asi 35 km od Chebu). Až do Kadaně protéká kopcovitou krajinou, po průtoku Nechranickou přehradou vytváří četné meandry. Obec Dobroměřice se nachází v oblasti, kde řeka meandruje. Celým správním obvodem obce protéká od SZ na JV v délce cca 1,5 km. Nejvyšší průtoky má řeka na jaře při tání sněhu. V okolí Dobroměřic jsou na Ohři tři hlásné profily. Jedná se o profily Stranná (pod VD Nechranice), Žatec a Louny. Dobroměřický potok pramení přibližně čtyři kilometry severovýchodně od Dobroměřic pod vrchem Trhlávek (270 m n. m.). Potok napájí Dobroměřický rybník a dále pokračuje močálovitou oblastí do obce Dobroměřice. Za Dobroměřicemi se potok dělí na dvě ramena, přičemž se obě vlévají do Ohře. 11

24 Tab. 1 Klimatické charakteristiky pro správní obvod Louny, získané z pobočky ČHMÚ Ústí nad Labem Správní obvod Průměrná roční Převládající směr větru Průměrná roční teplota[ C] rychlost větru [m/s] Dobroměřice (prům. 185 m n. m.) 9,5 JZ - SZ 2,2 Správní obvod Průměrný roční úhrn Průměrný úhrn srážek Průměrný úhrn srážek [srážek mm] [mm] léto (IV-IX) [mm] zima (III-X) Louny a okolí 480,2 321,4 158,8 12

25 Obr. 1 Katastrální území obce Dobroměřice 13

26 HLÁSNÉ PROFILY K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií: Základní hlásné profily - kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Ohře s. p.). Doplňkové hlásné profily - kategorie B jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi. Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby. Pomocné hlásné profily - kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA zelená, II. SPA žlutá, III. SPA červená) nebo s římskými číslicemi. Ve městě Louny u loutkového divadla se na pravém břehu nachází hlásný profil kategorie A, který bude využit pro včasné varování obce Dobroměřice. Platnost hlásného profilu: říční kilometr 80,0 až 32,0. 14

27 Tab. 2 Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Louny, (Ohře) (kat. A) dle evidenčního listu hlásného profilu Profil Louny, (Ohře) Plocha povodí 4962,3 km 2 Průměrný roční průtok [m 3 /s] 36,3 Průměrný roční stav [cm] 226 N-leté průtoky [m 3 /s] Q1 Q5 Q10 Q50 Q Tab. 3 Stupně povodňové aktivity hlásný profil kategorie A, Louny, (Ohře) SPA Vodní stav [cm] Průtok [m 3 /s] Bdělost Pohotovost Ohrožení V centru města Žatec se nachází 300 m nad silničním mostem, na pravém břehu hlásný profil kategorie B. Platnost SPA: ústí Libockého potoka - ústí Chomutovky. Jeho platnost tedy není přímo v extravilánu obce Dobroměřice, ale lze jej využívat pro podrobnější orientaci. Tab. 4 Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Žatec, (Ohře) (kat. B) dle evidenčního listu hlásného profilu Profil Louny, (Ohře) Plocha povodí 4005,4 km 2 Průměrný roční průtok [m 3 /s] 32,9 Průměrný roční stav [cm] 51 N-leté průtoky [m 3 /s] Q1 Q5 Q10 Q50 Q Tab. 5 Stupně povodňové aktivity hlásný profil kategorie B, Žatec, (Ohře) SPA Vodní stav [cm] Průtok [m 3 /s] Bdělost Pohotovost 500 Ohrožení

28 Pod nádrží VD Nechranice u objektu čerpací stanice Povodí Ohře, se na levém břehu nachází hlásný profil Stranná - kategorie A. Platnost SPA: VD Nechranice odtok - ústí Chomutovky. Jeho platnost tedy není přímo v extravilánu obce Dobroměřice, ale lze jej využívat pro podrobnější orientaci. Tab. 6 Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Stranná, (Ohře) (kat. A) dle evidenčního listu hlásného profilu Profil Stranná, (Ohře) Plocha povodí 3423,7 km 2 Průměrný roční průtok [m 3 /s] 30,7 N-leté průtoky [m 3 /s] Q1 Q5 Q10 Q50 Q Tab. 7 Stupně povodňové aktivity hlásný profil kategorie A, Stranná, (Ohře) SPA Vodní stav [cm] Průtok [m 3 /s] Bdělost Pohotovost Ohrožení Řeka Ohře má na území obce Dobroměřice vymezeno záplavové území, v úseku ř. km 32,300-97,100. Záplavové území bylo stanoveno OÚ Louny Aktivní zóna je stanovena. Intravilánem obce protéká Dobroměřický potok, jeho koryto je křižováno několika nebezpečnými ploty či propustky, které by při přívalové povodni zabránili bezproblémovému odtoku vody. Odtokové poměry dále ovlivňují: ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí 16

29 vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů. větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi. Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým Hydrometeorologickým ústavem, se tok Ohře na území obce neřadí mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkách přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích. Vodní díla (viz také ustanovení 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou: 17

30 vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku. jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům. Hlavní díla ovlivňující odtokové poměry: VD Nechranice (Ohře) ř. km. 103,44 TBD I. Kategorie. Nad obcí se nachází Dobroměřický rybník (Dobroměřický potok). Na Ohři se dále nachází pevný kamenný jez Březno ř. km a MVE Lenešice TBD III. kategorie, na ř. km. 54,661 se nachází pevný kamenný jez Louny s MVE, dle TBD IV. kategorie. VD Nechranice Byla vybudována na řece Ohři v letech , zejména jako zdroj vody pro elektrárnu Tušimice, snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod nádrží před povodněmi. Jedná se o pátou největší nádrž v ČR a také nejdelší sypanou přehradní hráz ve střední Evropě. V současnosti se využívá především k rekreaci. Vodní plocha byla vyhlášena Ptačí oblastí a je součástí soustavy Natura Vybrané technické údaje: kategorie vodního díla z hlediska TBD I. Typ hráze přímá, zemní, sypaná Objem vodního díla 287,632 mil. m 3 Délka koruny hráze m Šířka koruny hráze 9 m Maximální hladina 273,05 m n. m. Zatopená plocha ha Kapacita přelivu m 3 /s Plocha povodí 3 590,3 km 2 Průměrný dlouhodobý průtok 36 m 3 /s 18

31 VD Nechranice sníží svým retenčním účinkem kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 753 m 3 /s na 462 m 3 /s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 271,90 m n. m. Vodní dílo zajistí před překročením neškodného odtoku 200 m 3 /s, v závislosti na objemu povodňové vlny a na úrovni počáteční hladiny v nádrži, 5letou až 10letou ochranu území pod nádrží. Dobroměřický rybník Hlavním účelem VD je chov ryb. Vedlejším účelem je zlepšení klimatických poměrů v okolí a zachycení přívalových dešťů, škodících na níže položených pozemcích. Vybrané technické údaje: Tok Dobroměřický potok ČHP Zemní hráz sypaná homogenní Délka hráze 110,0 m Šířka koruny hráze 3,5 m Šířka hráze v patě 31,0 m Kóta nejvyšší části hráze 197,7 m n. m. Bezpečnostní přeliv úroveň hrany 197,0 m n. m. Sklon svahů nepravidelný 19

32 Pro řeku Ohři a její přítoky jsou k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků. Tab. 8 Orientační postupové doby povodňových průtoků Tok Úsek Délka [km] Postupová doba [h] Ohře VD Nechranice - Žatec (18) Ohře Žatec - Louny Pozn.: Zde uvedené postupové doby jsou pouze orientační a jsou především závislé na konkrétních hodnotách průtoků. Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře. 20

33 Seznam ohrožených objektů Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce Dobroměřice je při povodni ohrožováno zhruba 19 budov, které trvale obývá zhruba 33 obyvatel, z nichž 2 osoby jsou starší 70 let nebo invalidní. Výše uvedené objekty se nachází na levém břehu řeky Ohře ve spodní části obce, dále pak bude ohrožena zahrádkářská kolonie na jižní straně obce. Seznam ohrožených objektů včetně vlastníků viz Příloha č. 1, část Ohrožené objekty Ohrožující objekty V záplavovém území Dobroměřice na území obce se nenachází žádné objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Pouze bezprostředně u záplavového území se nachází objekt Autodopravy Jana Hrušky, který je ohrožující. Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN) Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Dobroměřice. Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Dobroměřice u předsedy povodňové komise obce. 21

34 Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů: zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně). Bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods) Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů 22

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 7 2.1. Správní uspořádání sídla 7 2.2. Geomorfologie zájmového území 7 2.3. Charakteristika říční sítě a odtokové poměry 8 2.4.

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj P O V O D Ň O V Ý P L Á N obce Boršice Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Dlouhá řeka, s

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V Ý Z K U M NÉ CENTRUM VŠE RS, O.P.S. PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (SBORNÍK Z VĚDECKÉ KONFERENCE) Vědecký výbor konference plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČINNOST POVODŇOVÉ SLUŽBY A SLOŽEK IZS Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100

Více

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Účelem tohoto metodického pokynu, který byl zpracován Ministerstvem

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol.

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. IEEP Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2004 Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková, a kol. Institut pro ekonomickou

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby pořádkové policie P r a h a Č.j. PPR-22/RPP-2004 Generální ředitelství hasičského ZS odbor IZS a výkonu služby P r a h a Č.j. PO-602/IZS-2004 Praha

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

Úvodní slovo generálního ředitele...2. Všeobecné informace o státním podniku k 31. prosinci 2006...3. Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2006...

Úvodní slovo generálního ředitele...2. Všeobecné informace o státním podniku k 31. prosinci 2006...3. Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2006... Obsah Úvodní slovo generálního ředitele...2 Všeobecné informace o státním podniku k 31. prosinci 2006...3 Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2006...4 Základní údaje o Povodí Ohře za rok 2006...5 Významné

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY LOKÁLNÍ VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY NA TOCÍCH ČR Zpráva o průzkumu Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65

Více

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem...

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 4 3. Komplexní zdůvodnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.pmo.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.pmo.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.pmo.cz 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 výroční zpráva 2014 OBSAH 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 1 Povodí moravy v roce 2014 9 1.1 Základní údaje o podniku 11 1.2 Řídící orgány 12

Více