Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1

2 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ... 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ... 6 Povinné a volitelné předměty RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY, ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

3 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ Základní údaje o škole Název školy: Adresa : Zřizovatel školy : Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Červené Pečky, Kutnohorská 181, PSČ , Městys Červené Pečky Údaje o vedení : Ředitelka Mgr. Štěpánka Hanzlová byla jmenována do funkce od na základě konkurzu, který proběhl dne Školská rada : Statutární zástupce ředitelky školy : Mgr. Jaroslava Beranová, ve funkci od Zřízena Obecním úřadem Městyse Červené Pečky dne jako šestičlenná. Pracovala v tomto složení : Mgr. Jan Dvořák, p. Dana Šeborová za úřad městyse, Mgr. Jaroslava Beranová a Bc. Hana Beňovská za ZŠ, p. Ivana Slanařová a p. Soňa Janišová za rodiče. Paní Janišová byla v jarních volbách vystřídána panem Radkem Čermákem. Předsedkyní je Mgr. Jaroslava Beranová. Ve školním roce 2013/2014 proběhly 2 schůzky. 2. Přehled oborů vzdělávání Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem, je příspěvkovou organizací a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola Červené Pečky začala školní rok 2013/2014 celkovým počtem 171 žáků v devíti třídách. Na 1. stupni bylo pět tříd se 115 žáky a na 2. stupni čtyři třídy se 54 žáky. Odchody a příchody žáků během školního roku přinesly celkový úbytek 2 žáky na konci školního roku- závěrečný počet žáků 169. Průměr na třídu činil 19 žáků. Součástí školy je školní jídelna, kde se stravovalo měsíčním průměrem 126 žáků ZŠ, 59 dětí z mateřské školy a 29 pracovníků obou školských zařízení. V rámci doplňkové činnosti dalších 48 strávníků denně. Školní družina měla tři oddělení, která navštěvovalo 88 žáků z prvního stupně a 1 žák druhého stupně. Celkem 89 žáků. Mateřská škola Červené Pečky začala školní rok 2013/2014 s celkovým počtem 85 dětí ve 4 třídách. Po celou dobu školního roku byla naplněna na maximální kapacitu. Ve všech budovách je zajištěn pitný režim, na který se přispívá 100 Kč ročně. K dispozici je teplý či studený čaj nebo ovocné instantní nápoje. V MŠ je k dispozici na pití konvice s čistou pitnou vodou. V prvním patře ZŠ byl odstraněn na žádost rodičů automat s chlazenými nealkoholickými nápoji a drobným sortimentem občerstvení. Prioritami školy v oblasti výchovně vzdělávací jsou i nadále výuka cizích jazyků, čtenářská gramotnost a využívání volného času žáků. V rámci výuky cizích jazyků škola kromě povinné výuky zavedla od MŠ volitelný kroužek Aj s rodilým mluvčím, angličtinu pro zájemce nabídla již od 1. třídy v režimu zájmového útvaru.využili toho rodiče žáků 1. až 4. třídy. Na prvním stupni v rámci disponibilní 3

4 dotace je v rozvrhu předmět Čtení s porozuměním podporující čtenářskou gramotnost. Rodilého mluvčího zajistila organizace Whatt s English.V průběhu roku měla agentura velké problémy se zajištěním rodilého mluvčího a 4x se během roku vystřídal. Proto v dalším školním roce bude škola hledat jiné možnosti a zdroje, jak umožnit výuku Aj s rodilým mluvčím. Němčina se v tomto školním roce stala povinným předmětem a vyučovala se od sedmého ročníku. V sedmé třídě 2 hodiny týdně a v osmém ročníku 3 hodiny týdně. Devátá třída měla NJ v režimu zájmového vzdělávání. Hlavní úkoly školního roku 2013/2014: 1.) ŠVP ZV v učebním plánu + úpravy 2.) moderní metody a formy práce ve výuce 3.) DVPP podporovat studium informatiky, EVVO, cizích jazyků a podpora čtenářské gramotnosti 4.) Spolupráce učitelů na projektu o.s. Prostor, věnovanému prevenci SPJ ve škole 5.) Rozvoj ekologického myšlení 6.) Spolupráce s MŠ Škola na nečisto, společné projektové dny 7.) Podpora zvýšení čtenářské gramotnosti- disponibilní dotace 8.) Podpora činnosti logopedického asistenta na MŠ i ZŠ 9.) Podpora širokých mimoškolních volnočasových a zájmových aktivit 10.) Podpora inkluzivního vzdělávání 11.) Spolupráce na projektu Chci zůstat ve škole školní psycholog a speciální pedagog 12.) Podpora pracovně výtvarných činností směřující k prezentaci na veřejnosti soutěže I když škole byla zamítnuta žádost v rámci výzvy OPVK o grant na zřízení školního poradenského pracoviště podařilo se nám prostřednictvím organizace Prostor Plus o.p.s. zajistit v rámci projektu,, Chci zůstat ve škole na školní rok školního psychologa a speciálního pedagoga. Škola ještě pracuje i v projektu Šablony EU peníze školám ze kterých jsme především čerpali finance na inovaci ICT techniky, vybavení školní žákovské knihovny a vybavení kabinetu přírodopisu elektronickými mikroskopy. Byla vybudována školní naučná zahrada z garantu MŽP. V tomto školním roce se výuka informatiky i dalších předmětů realizovala v počítačové pracovně. Internetové spojení zabezpečuje firma PRO- COMUNICATION Kolín, obnovu a údržbu počítačů v pracovnách firma COMP-ANY, počítače pro zaměstnance a příslušné programy pro pedagogickou evidenci spravuje firma COMP-ANY, účetnictví a stravování spravuje firma Software servis p. Kocourka. Školní matriku zpracováváme v systému Bakalář, ve kterém budeme pracovat i nadále. V počítačových pracovnách měli žáci k dispozici celkem 25 počítačů připojených na internet, dalších 20 počítačů s internetem bylo k dispozici ve třídách. Většina pc byla bylo v tomto školním roce repasovná a doplněna LCD monitory. I v kmenových třídách došlo k částečné obměně starých PC a nových monitorů. Všechny PC jsou připojeny do sítě a na server s adresou zscp. Osvědčilo se i používání int. tabulí, které umožňují učitelům ve vyučování rozvíjet nové možnosti. Nově byla instalována do 5. tř. a tímto krokem jsou už všechny učebny 1. St. Touto technikou vybaveny. Hojně se využívalo přídavné zařízení ACTIvote ( hlasovací zařízení), které přispělo k oživení zájmu žáků o výuku. Hrazeno bylo sponzorsky. Volný dataprojektor se používá hlavně na výuku fyziky a chemie, našel své využití i při hodinách IT. Pedagogičtí pracovníci měli k dispozici 4 počítače s internetem a 13 notebooků. Na 2. poschodí byly všechny učebny doplněny stavitelným nábytkem, počítačová 4

5 pracovna stavitelnými otočnými židlemi novou tabulí a novými stolky. Tři třídy na druhém stupni jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami na osobní věci žáků a jedna novými žaluziemi. Dvě třídy na prvním stupni byly vybaveny novým nábytkem. Prostory ve 3. poschodí jsou určeny pro školní družinu, která uvolnila přízemí pro novou třídu mateřské školy. Třídy byly dle potřeby vyučujících vybaveny koberci na odpočinkovou činnost, velkými nástěnnými plochami z korku a novým nábytkem. V novém školním roce se plánuje rozšíření školní družiny ještě o jednu samostatnou místnost a prodloužení provozu do hod. dle zájmu rodičů. Tímto krokem by se sjednotil provoz ZŠ a MŠ. Škola má své logo, které používá na diplomy, propagaci a pro písemný styk s veřejností. Pro využití volného času dětí máme široce rozpracovaný systém zájmových útvarů, velmi se osvědčuje provoz keramické dílny pro zájemce ze ZŠ i MŠ. Venkovní areál školy využíváme i k pohybové relaxaci o velké přestávce v případě příznivého počasí. Činnost areálu školy po ukončení výuky reguluje řád hřiště, jehož dodržování kontroluje správce budovy. Hřiště a třídu MŠ využívá i o. s. Baby klub Čepečky a široká veřejnost. Baby klub využívá prostor školy i školky ke svým pravidelným schůzkám a k mimořádným akcím ( divadelní představení pro nejmenší, kurz první pomoci pro maminky, workshopové dílny pletení z papíru, malba na sklo a hedvábí, atd. Využívají pro svou propagaci i naše web.stránky. Snažíme se tak být organizací vstřícnou a otevřenou. Školní jídelna pracuje ve vyhovujícím prostředí. Splňuje přísné požadavky na školní stravování. Kapacita ŠJ je 300 míst. Při škole pracuje Školská rada, která je tvořena zástupci z řad zřizovatele (2), rodičů (2) a učitelů (2) Učební plán školy: Od školního roku 2011/12 se vyučuje ve všech ročnících podle ŠVP ZV Poznáváme svět i sebe. Učební plán 1. stupeň vzdělávací oblasti předměty celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Čtení s porozuměním Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti

6 Disponibilní hodiny Celkem Disponibilní hodiny 1. stupeň( 14 hod.) 1.V učebním předmětu český jazyk jsou využity 3 disponibilní hodiny ve 3.ročníku a po 2 disp. hodinách ve 4. ročníku. 2. V 1., 2., 3. a 4. ročníku má po 1 disponibilní hodině předmět Čtení s porozuměním- celkem 4 hodiny 3.Předmět Matematika byl posílen o 1 disponibilní hodinu ve 2., 3. a 4. ročníku. 4. Ve 4. ročníku byla využita 1 disp. hodina v Přírodovědě a 1 dispon. hodina ve Vlastivědě. Učební plán 2. stupeň vzdělávací oblasti předměty celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Rodinná výchova Člověk a svět práce Svět práce Disponibilní hodiny

7 Volitelné předměty Celkem Učební plán 2. stupeň: Volitelné předměty Název předmětu Finanční gramotnost Konverzace v AJ Informatika Základy administrativy Celkem Učební plán 2. stupeň: Povinné a volitelné předměty Celkem Povinné předměty Volitelné předměty Celkem Disponibilní hodiny na 2. stupni byly využity takto: Disponibilní hodiny 2. stupeň ( 24 hod. ) 1. V 8. ročníku je dotace hodin Českého jazyka posílena o 1 hodinu. 2. Matematika má o 1 hodinu více v 8. i v 9. ročníku. 3. V Německém jazyce jsou 2 disp. Hodiny v 7. Ročníku a 3 disp.hod. v 8. ročníku 4. 1 disponibilní hodina je využita pro Dějepis v 9. ročníku. 5. Předmět Fyzika je posílen o 1 hodinu v 6. a o 1 hod. v 8. ročníku 6.Chemie má o 1 hodinu vyšší časovou dotaci v 9. ročníku 7.Přírodopis využívá 2 disp. hodiny- 1 v 8. ročníku a 1 v 9. roč. 8. Zeměpis má 2 disponib. hodiny po 1 v 8. roč. i v 9. roč. 9. Rodinná výchova je posílena o 1 hodinu v 9. roč. a o 1 hod. v 7. Roč 10. Svět práce má 1 disponibilní hod. v 6. ročníku 11. Volitelné předměty od 6. do 9. ročníku mají dotaci 5 hodin 7

8 3.Rámcový popis personálního zabezpečení školy Celkový přehled pedagogických pracovníků ZŠ Titul, jméno, příjmení třídnictví, funkce Kvalifikace, obor Mgr. Štěpánka Hanzlová ředitelka od PF, spec.ped. Mgr. Jaroslava Beranová statut. zást.řed. ZŠ (od ) PF, 1. stupeň, Aj pro ZŠ Mgr. Alena Bendová II. tř. PF, 1. stupeň Mgr. Věra Keltnerová III. tř. PF, 1. stupeň Mgr. Zdenka Chmelíková I. tř. PF, 1. stupeň Mgr. Lukáš Hošek V.tř. PF, Z- Tv Mgr. Ivana Kopecká IV. tř. PF, 1. stupeň Mgr. Petr Kopřiva VIII. tř. PF, M-Tp Ing. Šárka Jeřábková VŠT + DPS Mgr. Barbora Pokorná IX.. tř., koordinátorka SPJ PF, Č-Ov Mgr. David Suchan VI.. tř., výchovný poradce PF, Z -D Mgr. Lucie Procházková učitelka PF, Č-Nj Věra Vejtrubová koordinátorka ŠD SPedŠ., vychovatelství Simona Černá pedagogická asistentka/ vych. ŠD SPŠ, kurz asistentství Jana Nováková VII.tř, vychovatelka ŠD SZŠ,vychovatelství VŠZ Jitka Sýkorová pedagogická asistentka,uč.aj SŠET,kurs asistetství Celkový přehled pedagogických pracovníků MŠ Titul, jméno, příjmení třídnictví, funkce Kvalifikace, obor Bc.Beňovská Hana vedoucí učitelka UJAK Praha Lodinská Blanka učitelka Gymnázium, NS Beroun Pučálková Olga učitelka SPedŠ Potměšilová Helena učitelka SEŠ, dopň. Maturita MŠ Pražáková Marie učitelka Gymn.,vych.,uč. MŠ Kořínková Šárka učitelka SPedŠ Ve šk.r.2013/2014 pracovalo v ZŠ průměrně 31 pracovníků, z toho 4 muži a 27 žen. Pedagogických pracovníků bylo celkem 21, z toho 11 učitelů, 3 vychovatelky ŠD a 2 pedagogické asistentky u integrovaných dětí a 6 učitelek MŠ. Vysokoškolské studium k získání kvalifikace započaly dvě paní učitelky a jedna získala kvalifikaci předškolní výchovy. Vedoucí učitelka MŠ ukončila vysokoškolské studium na UJAK Praha a získala titul Bc. Pedagogický sbor tvoří stálí zaměstnanci, kteří na škole působí řadu let. Pedagogické asistentky se věnovaly integrovaným žákům a na doplnění úvazku pracovaly jako vychovatelka v 2. oddělení školní družiny a druhá pedagogická asistentka pro doplnění úvazku pracovala jako administrativní síla. Jedna ještě měla část úvazku jako učitelka Aj v 5. tř. V 1. oddělení ŠD působila koordinátorka ŠD vychovatelka p. Vejtrubová a částečný úvazek pro 3. oddělení měla vychovatelka p. Jana Nováková. 8

9 Správních zaměstnanců bylo celkem 10, z toho 1 obchodně provozní pracovník (ved. ŠJ), 2 kuchařky a 1 pomocná kuchařka, školník, 4 uklízečky a ekonomka. V tomto školním roce se vrátila vedoucí ŠJ p. Svobodová. Pedagogická způsobilost učitelů a vychovatelů Na 1. stupni měly 4 vyučující třídní učitelky - vysokoškolskou pedagogickou kvalifikaci, zbývající hodiny byly zabezpečovány pracovnicemi se SPedŠ obor vychovatelství nebo učiteli s kvalifikací pro předměty na druhém stupni.. Pan učitel Hošek kvalifikaci pro první stupeň splnil (PF, Z- Tv) jelikož více jak 50% úvazku učil na 2. stupni. Vyučující 2. stupně měli vysokoškolské vzdělání. Paní učitelka Jeřábková kvalifikaci splňuje, protože má vysokoškolské vzdělání technického charakteru a další pedagogické studium pro odborné předměty na základní škole. Vyučuje F, Ch. Zbývající vyučovací hodiny ( Hv, Pv, Vv, Př) přibyly k částečnému úvazku pracovnicím se SPedŠ nebo studujícím pedagogům. Koordinátorka ŠD má odpovídající střední odborné vzdělání, druhé oddělení školní družiny v částečném úvazku vedla pedagogická asistentka, která po maturitě na SPŠ absolvovala v Mladé Boleslavi kurz pro asistenta pedagoga. Třetí oddělení v částečném úvazku zajišťovala kvalifikovaná vychovatelka. V MŠ splňují kvalifikaci 5 pracovnic. Nekvalifikovaná pracovnice byla velmi kladně hodnocena ČŠI a zahájila studium pro získání kvalifikace na SPedŠ. Hodiny logopedické průpravy v MŠ a ZŠ vedla logopedická asistentka, která absolvovala v rámci DVPP odpovídající vzdělání. 4. Přijímací řízení na střední školy, zápis k povinné školní docházce Přijímacího řízení na víceletá gymnázia se letos zúčastnili 4 žáci a 3 byli přijati. Z páté třídy nám letos odejde jádro úspěšných žáků, ale kolektiv třídy by tím nemusel utrpět, jelikož zůstává řada úspěšných a atmosféra v této třídě je výborná, velmi tvůrčí, kooperující a iniciativní. Z 9. ročníku se ucházelo o přijetí na střední školu či učiliště celkem 11 žáků a všichni byli přijati. Podrobnější obrázek přijímacího řízení viz. zpráva výchovného poradce ( příloha č.1) Zápis do 1. ročníku: Zápis žáků k povinné školní docházce se konal Zapsáno bylo 21 dětí, 10 žáků po odkladu povinné školní docházky, u 6 žáků bylo rozhodnuto o odkladu, který doporučila PPP a ošetřující lékař a dva žáci jdou na jinou školu. Ostatních 29 zapsaných dětí vytvoří novou I. třídu. Vyučující 1. stupně připravily pro předškoláky lekce Školy nanečisto, které se setkaly se zájmem rodičů i dětí a měly příznivý ohlas. Letos probíhaly v cyklech 1 x za měsíc celé druhé pololetí. Škola nanečisto proběhla v rámci celoročního projektu Školák, který usiluje o co možná největší propojení MŠ se ZŠ. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 9

10 Prospěch : Z celkového počtu 165 žáků na konci školního roku prospělo při závěrečném hodnocení 162 žáků, což je 95 %. 3 žáci neprospěli což je 5 % - jedna jedná se o žáky druhého stupně, kteří mají dlouhodobé problémy. Vyznamenání mělo celkem 108 žáků, což je 66 % všech žáků. Většina vyznamenaných, 87 žáků, je z 1. stupně, takže mezi prospěchem žáků 1. a 2. stupně je dlouhodobě disproporce. V tomto školním roce vzrostl počet vyznamenaných i v 9. třídě- bylo jich 5, což se v minulých letech nestávalo. Souviselo to samozřejmě s výbornou pracovní morálkou a chutí se vzdělávat. Srovnávací testování proběhlo jen v 9. tř. a v 5. ročníku toho využili pouze dobrovolníci.. S podrobnými procentuálními výsledky pracovali učitelé jednotlivých předmětů. Podrobné výsledky za jednotlivé ročníky jsou uloženy u učitelů daného předmětu a žáci k nim mají přístup prostřednictvím internetu. Žáci devátého ročníku byli otestováni v Čj, M a studijních předpokladech testem SCIO STONOŽKA a na Úřadu práce absolvovali test profesní profilace. Za pomoci asistentek pedagoga se podle individuálního plánu vzdělávali tito žáci: jedna žákyně 1. třídy s Apertovým syndromem (tělesné postižení), 2 žáci 4.tř. - ADHD a diagnostikovanou poruchou chování na bázi autistického spektra a žák s autismem. Ve škole od měsíce dubna působila i asistentka pro sociálně znevýhodněné žáky, která docházela do jednotlivých hodin a individuálně pracovala s jednotlivými žáky). Chování: Projevům nevhodného chování žáků, zejména vulgárnímu vyjadřování mezi žáky, šikanování a vandalismu je nutno věnovat stále zvýšenou pozornost. Největší podíl na řešení mají třídní učitelé, kteří svou důsledností, skutečným zájmem o žáky, častým kontaktem v hodinách občanské a rodinné výchovy a při mimoškolních akcích mohou své svěřence ovlivňovat. Největší bolestí letošního roku bylo chování žákyně 8. třídy, která napadla mladšího spolužáka a způsobila mu zranění na noze, které si vyžádalo vícedenní léčení, případ šikany dívek 8. tř., které dlouhodobě vymáhaly po mladších spolužácích svačiny a případ krádeže a podezření na vydírání, kdy měl žák 7. tř. požadovat po žáku 5. tř. větší obnosy peněz a opatřovat mu alkohol a cigarety. Případ dosud ještě stále řeší Policie ČR i když obvinění z krádeže žák 5. tř. po delší době stáhnul. I případ napadení mladšího žáka spolužačkou řešila Policie ČR a dále i soud. Z tohoto pohledu mezi menší prohřešky v tomto roce patří soustavné vandalství především od žáků druhého stupně, kouření v areálu školy. I když se objevuje kouření v mimoškolní době, snažíme se na žáky výchovně působit. Téma kouření společně s problematikou prevence ostatních návykových látek jako je alkohol a drogy se pokoušíme řešit nejen ve výchovných předmětech a zájmovou činností v kroužcích, ale i ve spolupráci s různými občanskými sdruženími formou přednášek a besed, které jsou žáky přijímány s kladným ohlasem. V letošním roce jsme se zaměřili na programy prevence pro 6.,7.,8. a 9. tř. Garantem je Prostor Plus v.p.s. Kolín. Koordinátorem celého programu byla naše preventistka. Na konci školního roku bylo uděleno 8 ředitelských důtek právě za šikanu se svačinami. Dva rodiče si podali stížnost na postup školy v tomto případě k ČŠI. Prošetřením postupu k udělení kázeňského opatření ČŠI shledala ve všech bodech stížnost rodičů jako neopodstatněnou. V průběhu roku byly uděleny 4 dvojky z chování, 11 napomenutí třídního učitele, 9 důtek třídního učitele, 13 důtek ředitele školy a 187 dílčích pochval do žákovských knížek, zvláště za celoroční dobrou práci, aktivitu a snahu při vyučování, za svědomitou domácí přípravu, za sportovní reprezentaci školy, za vystoupení a za úspěšnou reprezentaci v okresním, krajském a národním kole. Využívání volného času žáků 10

11 I v tomto školním roce jsme se snažili nabídnout žákům zajímavé volitelné předměty a kroužky, aby měly možnost rozvíjet své zájmy a kvalitně trávit volný čas. Volitelné předměty byly: Informatika, Základy administrativy, Finanční gramotnost, Konverzace v AJ. 85 žáků trávilo čas po vyučování ve 3 odděleních školní družiny. Děti měly možnost rozvíjet své zájmy (četba, výtvarné činnosti, sportovně rekreační aktivity, činnosti na počítači, zpěv). Podrobnější výčet her, aktivit a projektů školní družiny obsahuje (příloha č. 2) této výroční zprávy. Ve škole pracovaly v režimu zájmového útvaru tyto kroužky : Seznam kroužků 2013/2014 kroužek jméno hodin den čas od do anglický jazyk Hanzlová 1 pondělí 11,45 12,30 basketbal Suchan 1 středa 13,00 14,00 dramatický Veltrubová 1 pondělí 14,30 15,30 dramatický Veltrubová 1 středa 14,30 15,30 flétna MŠ Veltrubová 1 pátek 8,00 8,45 florbal Hošek 1 čtvrtek 15,45 16,45 keramika Kopecká 2 pondělí 14,15 16,15 keramika Kopecká 2 čtvrtek 13,00 15,00 keramika MŠ Nobilisová 1 úterý logopedie Veltrubová 6 týdně náprava SPU 1.st. Bendová 0,5 středa 11,45 12,15 náprava SPU 1.st. Bendová 0,5 čtvrtek 11,45 12,15 náprava SPU 1.st. Chmelíková 0,5 pondělí 12,00 12,30 náprava SPU 1.st. Chmelíková 0,5 středa 12,00 12,30 náprava SPU 1.st. Keltnerová 1 středa 11,45 12,45 náprava SPU 2.st. Pokorná 1 po vyuč. sborový zpěv Kopecká, Nobilis 1 pátek 12,30 13,30 stolní tenis Hošek 1 pondělí 14,45 15,45 šikula Nováková 1 úterý 11,45 12,30 volejbal Kopřiva 1 pátek 13,00 14,00 volejbal Krumichová 1 úterý 15,15 16,15 výtvarný kroužek Nobilisová 2 úterý 14,00 15,30 Škola pronajala bezplatně prostory pro výuku ZUŠ Zásmuky hra na kytaru a klavír a výuku náboženství. Pro děti v MŠ byla nabídka kroužků následná: keramika, angličtina, logopedická průprava, zobcová flétna, tanečky. Nejméně 50 % dětí má členství v mimoškolních klubech (Junák, Sokol - fotbal, tenis, kuželky), s nimiž škola udržuje kontakt (např. propůjčuje tělocvičnu žákovským družstvům k zimním tréninkům). Dobrým příkladem talentu, vůle a píle jsou ostatním ti naši žáci, kteří svou mimoškolní aktivitu dovedli až do soutěží na úrovni kraje i republiky. V celostátních i v mezinárodních tanečních soutěžích nás nejlépe reprezentovala Natálie Romportlová. 11

12 Údaje o aktivitách termín místo konání název akce třída Kořenov ŠVP 9.tř Kořenov LVZ tř Benecko ŠVP 4.tř Mikulov Cykloturistický kurz 9.tř. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Červené Pečky, okres Kolín za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Cíle školy v oblasti primární prevence pro školní rok 2013/ Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 3. Aktivity ve škole v rámci MPP 1. Cíle školy v oblasti primární prevence pro školní rok 2013/2014 Vytvořit program preventivních aktivit, jejichž působení na žáky bude dlouhodobé Vytvořit program preventivních aktivit, jejichž působení bude odpovídat potřebám jednotlivých třídních kolektivů Do programu aktivně zapojit žáky školy Do programu aktivně zapojit učitele školy 12

13 Všechny výše uvedené body byly splněny. Žáci 7., 8. třídy byli zapojeni do Programu selektivní primární prevence Prostor plus. Do programu jsou také zapojeni všichni třídní učitelé výše uvedených tříd. V září proběhne adaptační pobyt pro žáky 6. a 7. tříd. V příštím školním roce budou do programu zapojeny třídy II. stupně. Dalším cílem byla nutnost více pracovat s kolektivy současné 7. a 8. třídy. Tento cíl byl splněn, žáci byli zapojeni do programu selektivní primární prevence. 2. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi V letošním školním roce jsme spolupracovali s těmito subjekty: OPPP Kolín OPPP Kutná Hora Obvodní a okresní oddělení Policie ČR, preventivní informační služba PIS Středisko výchovné péče (SVP) Kolín Úřad práce Prostor plus O.s. Asi-milování Člověk v tísni 3. Aktivity ve škole v rámci MPP Specifická primární prevence interaktivní programy a besedy s panem Alexandrem Štěpánovským o 7. ročník Zmizelí sousedé o 8. ročník Zmizelí sousedé o 9. ročník Zmizelí sousedé o 8. ročník Hrou proti AIDS o 9. ročník Hrou proti AIDS o 8. a 9. ročník beseda o holocaustu o 8. a 9. ročník beseda Příběhy bezpráví Exkurze Terezín - 7., 8. a 9. třída Všechny besedy a přednášky proběhly. Interaktivní programy pro žáky a pedagogy 13

14 o o o O. s. Prostor Primární prevence pro 7. ročník O. s. Prostor Primární prevence pro 8. ročník Adaptační pobyt pro 6. a 7. ročník Všechny aktivity proběhly. Interaktivní programy pro žáky (bloky na daná témata) o o 6. ročník 7. ročník Besedy pro žáky Preventivně informační skupina PČR v Kolíně o témata Dopravní výchova Interaktivní bloky + reflexe školní metodik prevence o 6. ročník téma Spolupráce v třídním kolektivu o 6. ročník Volný čas o 6. ročník Šikana o 6. ročník Národnostní menšiny - tolerance o 6. ročník Zlozvyky o 9. ročník Spolupráce v kolektivu o 9. ročník - Přátelství, sex a vztahy o 9. ročník - Hledání budoucí cesty, Moje cíle o 9. ročník - Vztahy v partě, Volný čas Práce s dokumentárními filmy + reflexe školní metodik prevence o 6. ročník témata Přátelství, Jak žijí děti v jiných zemích, Šikana o ročník témata Vztahy generací, Šikana, Závislosti, Vztahy mezi vrstevníky, Rasismus, Vztahy mezi partnery, Sex láska, vztahy o 9. ročník práce s dokumentárními filmy + reflexe témata Náboženství tolerance, Drogy a drogové závislosti, Šikana, Diskriminace, Solidarita a pomoc, HIV/AIDS Práce s internetovými portály školní metodik prevence o 6., 7., 8., 9. ročník 14

15 Všechny aktivity proběhly. Závěrem lze říci, že v oblasti primární prevence se nám daří udržovat dlouhodobost programů, zapojit většinu žáků naší školy a vytvořit pro ně pestrou nabídku preventivních aktivit. Zpracovala : Mgr. Barbora Pokorná 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2013/2014 využito Kč. Prioritou tohoto školního roku bylo vzdělávání DVPP v oblasti seznámení s novými metodami a formami učení, trendy ve výuce MŠ, studium k získání kvalifikace 2 učitelek ZŠ a 1 paní učitelky z MŠ, které nesplňovaly kritéria podle vyhlášky, 1 paní učitelka v rámci rozšíření kvalifikace získala vzdělání pro předškolní výchovu a vedoucí učitelka MŠ ukončila studium a získala titul Bc. Na fak.ped. UJAK. Dále pokračovala podpora profesního růstu pedagogických zaměstnanců v oblastech o které projevili osobní zájem. Z prostředků DVPP se paní ředitelka a vedoucí učitelka MŠ účastnila akcí věnovaných legislativním změnám a managmentu ve školství. Přehled DVPP 2013/14 jméno datum název semináře cena Kč Beňovská Předmatematické představy 750 Jeřábková Chemické reakce 948 Jeřábková Základy matematiky 948 Hanzlová Začínáme mluvit anglicky 600 Kořínková Kdo chodí v listí 750 Beňovská Metody práce v předšk. zařízení 700 Chmelíková Podpora matem. gramotnosti. 600 Beranová Aktivity v angličtině

16 Lodinská Praktické činnosti ve výuce MŠ 750 Jeřábková Fyzikální pokusy 672 Pučálková 2.2 Třída plná pohody 750 Hanzlová 5.2. Začínáme s Aj v MŠ- Wattsenglish 1200 Hanzlová Školská legislativa 750 Jeřábková 7.3. Netradiční výtvarné techniky 280 Lodinská Předškolní dítě 750 Potměšilová Písně, hrátky se zvířátky 750 Kořínková Bezpečnost a rizika v MŠ 750 Suchan 7.4. Vlastivěda není nuda 650 Beňovská Hodnocení dětí v MŠ 960 Pučálková Jak tvořit prac. listy 750 Kopecká PC jako pomocník 120 Kopecká 5.6. Poznávání přírody 250 Hanzlová celý rok Managerská AJ + odb.stáž v UK zdarma kolektiv ped Prevence syn. vyhoření zdarma Kopecká celý rok keramika hradí individ. Chmelíková celý rok Aj hradí individ. celkem: z toho MŠ z toho vedení Kč Kč Kč Učitelé, kteří absolvují vzdělávací akce, podávají zprávu kolegům na pedagogických poradách a na metodických sdruženích. Konzultují s kolegy hlediska využitelnosti pro další práci. Část seminářů byla poskytována zdarma i se studijními materiály. 16

17 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Exkurze, přednášky Kulturní akce Sportovní akce Předmětové soutěže Ostrá nad Labem 1.,2. a 3. tř Přehlídka škol Kolín 9.tř Den řemesel SOŠ Kutná Hora 8.tř Vánoční Praha 7.tř Terezín tř Toulcův Dvůr- 8.,9.tř Přednáška Nebezpečí AIDS-8.,9. tř Památky Kutné Hory 6.tř Hora Říp, Stará Boleslav- 4. tř Divadlo Ostře sledované vlaky 8.tř Kino Šmoulové tř Příběhy bezpráví s besedou-7.,8.,9. tř Film Ostře sledované vlaky 8.,9. tř Divadlo Modlitba pro K. Horovitzovou 9. Příběhy bezpráví s besedou 7.,8. tř Divadlo O 12 měsíčkách- 4.,5. tř Film Madagaskar tř Výstava Kolín Den životního prostředí 5. Dokument EDUCO-nár. parky 6.,7. tř Výstava Synagoga Kolín 6.,9. tř Vernisáž Lidice ker. Kroužek Beseda Zmizelí sousedé Vystoupení sboru Vánoční trh Štědrý den Silvestr Tvrz Nebovidy Vítání občánků Stolní tenis Býchory 7., 8., 9.tř Vánoční laťka Bruslení Kolín -7.tř Lyžařský kurz 7. tř Turisticko-sportovní kurz 9.tř Čarodějnický šplh Přespolní běh Kolín Vánoční sportovní den ve škole Okresní kolo vybíjené Chvaletice Výlety na kolech tř Kolínské sportovní dny: stolní tenis atletika volejbal aerobik plavání střelba cyklistika Den s angličtinou Dan Drumney Recitace školní kolo Dětská scéna Kolín PO očima dětí vv soutěž Vlak jede krajinou vv soutěž MDVV Lidice Klokánekmatematika 4. tř Dějepisná olympiáda Pěvecká soutěž Pythagoriáda 6.,7.,9. tř Logická olympiáda 4. tř Vynálezy Rozloučení MŠ a 9. tř Vystoupení dram. kroužku MŠ Tvrz Nebovidy Rozloučení MŠ a 9. tř Pro rodiče Výstavy- Foto a keramika výloha U 17

18 Koloveckých Foto škola v mezipatře Výtvarné práce- škola přízemí Projektová výuka Výlety Prevence SPJ Škola v přírodě Život v lese ŠD a 7. tř Zapojení do projektu SPŠ Kolín 8.,9. Barevný den Evropský den jazyků Vánoční trh Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ Den pohádek tř Škola nanečisto Ukázková hodina v 1.tř Návštěva předškoláků v 1. tř Projekty tříd statistika, Terezín, Husiti, bezobratlí Den Země Dravci Den naruby Dopravní den Festival pověstí Den pravěku Den proti rasismu Sběr druhotných surovin- papír, víčka, elektro ŠD- Hrátky se zvířátky Týden s Malým princem Čarodejnický týden Kunětická hora tř Stanování v oboře 5. tř Bozkovské jeskyně 4. tř Český ráj- 8. tř Adaptační pobyt 6. a 7. tř Cyklus seminářů Prostor - 7., 8. tř Kořenov 9. tř Benecko 4. tř 18

19 Sběrové akce 2x sběr papíru, víček z PET lahví, třídíme odpad a 3x jsme odváželi prostřednictvím Asekolu elektro odpad a baterie. V přehledu o činnosti školy nelze opomenout přípravu různých žákovských představení pro ostatní žáky a veřejnost, ani další akce. Do předvánoční atmosféry přispěli žáci 9. ročníku mikulášským programem v základní i mateřské škole. Úspěch už tradičně měla vánoční prodejní výstava dětských výrobků zahájená flétnami a zpěvem našeho pěveckého souboru. Na vánoční trh přišel zatím nejvyšší počet návštěvníků v jeho dosavadní historii a rekordní byl i finanční efekt z prodeje dětských výtvorů. Součástí trhu byla i třetí vánoční kavárna. Naši žáci vystoupili také při štědrovečerní mši v místním kostele, kde zazpívali koledy. Pěvecký kroužek vedený p. Kopeckou zpestřil svým programem akt vítání občánků na ÚM a výročí založení školství v regionu. Činný byl i dramatický kroužek, který vystoupil na vánočním historickém dnu v Nebovidské tvrzi. Estetické cítění žáků a jejich podíl na spoluvytváření prostředí školy zvyšují výtvarné výstavy. V průběhu roku se ve vestibulu školy vždy po měsíci střídala výtvarná díla jednotlivých tříd. Keramický kroužek využíval každé příležitosti k prezentaci svých výtvorů. Vystavovaly na třídních schůzkách, při Dni otevřených dveří, na Vánočním, na školních výstavkách a aktivně se účastní mezinárodní výstavy Lidická růže. Keramické výtvory tvoří též trvalou výzdobu na chodbách a v aule školy. Tradičně proběhlo ve škole několik projektových dnů : PROJEKTY I. stupeň Název projektu Průřezové téma Školáček PT 1 Den pověstí PT 6 Den pohádek PT 6 Dopravní den PT 5 Festival pověstí PT6 Den pravěku PT6 Evropský den jazyků Barevný den Ukázková hodina pro MŠ PROJEKTY II. stupeň Název projektu Průřezové téma Evropský den jazyků Den proti rasismu PT2 Naučná stezka PT 5 19

20 Dopis pro Solomona PT 4 Barevný den Dopravní den PT5 Husiti PT6 Terezín PT2 Statistika Bezobratlí PT6 Cestou napříč PT5 PROJEKTY- ŠD Název projektu Život v lese Hrátky se zvířátky Týden s Malým princem Čarodějnický týden Průřezové téma CELOŠKOLNÍ PROJEKTY Název projektu Mikulášská nadílka Škola nanečisto Den naruby Den Země Vánoční trh Dopravní den Rozloučení se šk. rokem Pasování dětí na školáky Průřezové téma Věnovali jsme se v tomto školním roce více primární prevenci v rámci dlouhodobých projektů. Tento projekt garantuje Prostor Plus v.p.s.. Účastní se ho nejen žáci, ale i jejich třídní učitelé, kteří by měli být schopni po třech letech samostatně dále lektorovat. Je pro školu bezplatný. Celoškolní projekty ve spolupráci s MŠ: Dopravní den, Den naruby, Den Země, Vánoční trh, Škola nanečisto, Mikulášská nadílka, Školák, Pasování dětí na školáky, Rodinné odpoledne Třídní učitelé připravili na konci školního roku rekreačně poznávací školní výlety: třída místo školního výletu 1. Kunětická hora 2. Kunětická hora 3. Kunětická hora 4. Bozkovské jeskyně 5. Stanování v oboře 20

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více