Jirsíkova 157, Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora"

Transkript

1 Předkladatel: Pořizovatel změny č. 6 ÚP: Zpracovatel: Městys Kácov Jirsíkova 157, Kácov Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora GHC regio s.r.o. Sokolská 541/30, Olomouc tel. fax: držitel certifikátu systému managementu jakosti ČSN ISO 9001:2001 a ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KÁCOV Posouzení vlivů koncepce na ŽP zpracované na základě 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s obsahem podle přílohy k tomuto zákonu, v platném znění. Zpracovatelé: Ing. Aleš Calábek, MBA tel.: , osvědčení odborné způsobilosti (autorizace) podle Vyhlášky MŽP ČR č. 499/1992 Sb., resp. podle 19 zák. č. 100/2001 Sb., č.j. 8939/1302/OPVŽP/96 a č.j /ENV/11 Ing. Klára Calábková Mgr. Terezie Tesaříková Olomouc, 10 / 2012 Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 1

2 Obsah Vyhodnocení vlivů změny č. 6 ÚPO Kácov na ŽP: ÚVOD ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI Obsah a cíle posuzované změny ÚP Vztah k jiným koncepcím ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Současný stav ŽP v ČR obecně Současný stav ŽP v dotčeném území Pravděpodobný vývoj stavu ŽP bez provedení změny CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Variantní řešení koncepčního dokumentu Posouzení Změny č. 6 ÚP městyse Kácov z hlediska očekávaných environment. vlivů Vyhodnocení vlivů navržených opatření v koncepci POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ Referenční cíle ochrany ŽP Vazby jednotlivých strategických cílů na referenční cíle OŽP Varianty řešení NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ NÁVRH STANOVISKA K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 2

3 Přílohy: ÚP Obce Kácov změna č. 6 Hlavní výkres Pozn.: Další výkresové přílohy jsou součástí dokumentace Změny č. 6 ÚPO Kácov. Seznam zkratek: CO oxid uhelnatý CO 2 oxid uhličitý ČHP číslo hydrologického pořadí ČOV čistírna odpadních vod ČSAV Československá akademie věd EIA Environmental Impact Assessment = vyhodnocení vlivů na životní prostředí ES Evropské společenství EU Evropská unie EVL evropsky významná lokalita LBC lokální biocentrum LBK lokální biokoridor MT mírně teplá klimatická oblast MŽP Ministerstvo životního prostředí NATURA 2000 soustava chráněných území evropského významu NO X oxidy dusíku OECD Organization for Economic Cooperation Development = Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OSN Organizace spojených národů PM 10 polétavý prach (prašný aerosol) s částicemi menšími než 10 µm PP přírodní památka PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa SEA Strategic Environmental Assessment = posuzování vlivů tzv. koncepcí na životní prostředí ÚAP územně analytické podklady ÚP územní plán ÚP VÚC územní plán velkého územního celku ÚSES územní systém ekologické stability VKP významný krajinný prvek VOC těkavé organické látky ZPF zemědělský půdní fond ŽP životní prostředí Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 3

4 Seznam použité literatury a zdrojů: Změna č. 6 ÚPO Kácov. Územní studie ÚS 1 k.ú. Kácov (C.H.S. Praha s.r.o., 2012). Pravidla udržitelného rozvoje životního prostředí při stavbě a údržbě Resortu Sázava Parkland, včetně návrhů realizačních opatření PUR (Golfer s.r.o. a kol., 2012). Biologický průzkum území (RNDr. L. Merta, Ph.D. a kol., 2011). Dokumentace pro ÚR pro rozšíření ČOV Kácov a pro centrální zásobování pitnou vodou. Dokumentace pro ÚR akce Rekreační areál Lenka. Strategický plán rozvoje Městysu Kácov SPRM (2011). Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech (Ing. Kříž a kol., 2006). Aktualizované ÚAP pro území ORP Kutná Hora. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje Politika územního rozvoje ČR. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 4

5 ÚVOD Předmět posouzení, legislativní východiska: Posuzování zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepce na životní prostředí je v současné době v České republice upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu v platném znění. Zpracovat vyhodnocení koncepce je oprávněna jen osoba, která je držitelem autorizace podle 19 zák. č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Středočeského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán, vydal, podle 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) koordinované stanovisko k návrhu zadání změny č. 6 územního plánu obce Kácov, v němž je vyžadováno zpracování vyhodnocení vlivů změny ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Předmětem posouzení je Změna č. 6 územního plánu obce Kácov (změna se dotýká katastrálního území Kácov). Pořizovatelem změny č. 6 územního plánu obce Kácov je v přenesené působnosti obec s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Kutná Hora a jejím zpracovatelem je, na základě smlouvy uzavřené mezi dotčenou obcí Kácov a vybraným zpracovatelem, C.H.S. Praha s.r.o. Změna č. 6 územního plánu je zpracována dle zák. č. 183/2006 Sb. ze dne o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Zadání změny č. 6 představuje rozvoj sídla v rámci ploch bydlení, občanské vybavenosti, sportovních a rekreačních ploch a ploch pro výrobu, služby a skladování. Všechny plochy jsou vyznačeny ve výkresu 1.3 Hlavní výkres. Zastavitelné plochy dle změny č. 6 ÚPO: BV Bi SV SR Ri RH RZ OV OM OS OH DS VL VD VZ VS Ti Plochy pro bydlení Plochy pro bydlení městské a příměstské Plochy pro smíšenou funkci Plochy pro bydlení smíšené obytné a rekreační Plochy pro rekreaci individuální Plochy pro rekreaci hromadnou Plochy pro zahrádkářské osady Plochy pro občanskou vybavenost veřejná infrastruktura Plochy pro občanskou vybavenost komerční zařízení malá a střední Plochy pro občanskou vybavenost sport Plochy pro občanskou vybavenost hřbitov Plochy pro dopravní infrastrukturu silniční Plochy pro výrobu a skladování lehký průmysl Plochy pro výrobu a skladování drobná a řemeslná výroba Plochy pro výrobu a skladování zemědělská výroba, rybářství Plochy smíšené výrobní Plochy pro technickou infrastrukturu Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 5

6 Nezastavitelné plochy dle změny č. 6 ÚPO: VV ZV ZS ZO RG NP NS NH NL-R NL-P NZ VS Plochy vodní a vodohospodářské Plochy pro veřejná prostranství, veřejnou zeleň, parky Plochy pro zeleň soukromou a vyhrazenou Plochy pro zeleň ochrannou a izolační Plochy pro smíšené nezastavitelné )zemí se specifickou funkcí - golf Plocha přírodní Plochy smíšené nezastavěného území Lesy hospodářské Lesy rekreační Pobytové louky Plochy zemědělského půdního fondu Plochy specifické - vojenské Zpracovatelem Posouzení vlivů koncepce na ŽP je GHC regio s.r.o. Olomouc, konkrétně autorizovaná osoba Ing. Aleš Calábek, MBA. Posouzení vlivu koncepce je zpracováno na základě přílohy k 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Podklady pro vypracování posouzení vlivů koncepce na ŽP (dále i SEA) je vypracovaná změna č. 6 ÚPO Kácov a Územní studie ÚS 1 k.ú. Kácov. Pro vypracování SEA byly využity i další podkladové materiály viz Seznam použité literatury a zdrojů na str. 4. Předkladatel: Městys Kácov Jirsíkova 157, Kácov Pořizovatel změny č. 6 ÚP: Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora kontaktní osoba: Mgr. Věra Klimentová, tel.: , Zpracovatel Vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP: GHC regio s.r.o. Sokolská 30, Olomouc IČ: , DIČ: CZ tel.: , Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 6

7 Obrázek 1: Přehledná situace umístění koncepce Obrázek 2: Ortofotomapa umístění koncepce Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 7

8 1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 1.1 Obsah a cíle posuzované změny ÚP Zastupitelstvo Městyse Kácov rozhodlo o zpracování změny č. 6 Územního plánu obce Kácov usnesením ze 5. veřejného zasedání zastupitelstva dne Zároveň tímto usnesením jmenovalo určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 6 ÚP starostku Mgr. Soňu Křenovou. Změna č. 6 Územního plánu obce Kácov se týká pouze katastrálního území Kácov s omezením bez jeho severní části (na sever od Sázavy) tj. částí Na Žabkách, Kozinec, Zámostí, Ohrada, Chobotský mlýn. Katastrální území Zderadiny a Zderadinky zůstávají beze změny. Změna č. 6 zahrnuje podněty, pro které je třeba provést vyhodnocení změny č. 6 ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí. Tento postup je požadován na základě koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k zadání změny ÚP (ze dne , č.j /2011/KUSK). Zájmové území Změny č. 6 ÚPO Kácov se nachází ve Středočeském kraji, okres Kutná Hora, Městys Kácov (534129), katastrální území Kácov (661635). Městysem Kácov prochází komunikace II/125 Vlašim Uhlířské Janovice s napojením na dálnici D1, exit 49. Tvoří hlavní dopravní osu regionu s napojením až na Kutnou Horu a Kolín i do Prahy. Městysem vede regionální jednokolejná železniční trať 212 Čerčany - Světlá nad Sázavou a je i autobusovou dopravou napojen na Kolín, Vlašim, Tábor, České Budějovice, Kutnou Horu, Sázavu a Zruč nad Sázavou. Oblast, ve které se Kácov nachází, má silné dopravní a hospodářské vazby na Prahu, zvláště po r. 1990, kdy došlo k útlumu řady nosných odvětví ekonomiky v této oblasti spojeného s vysokou nezaměstnaností. Vyjížďka za prací se výrazně zvýšila zejména ve směru na Prahu. Kácov je zařazen do subregionu Zručsko, kde není předpokládán velký vývoj ekonomiky ani počtu obyvatel, spíše mírný úbytek hlavně v menších obcích do 500 obyvatel. Kácov je hodnocen jako lokální středisko, které je nutné podporovat i vzhledem k odlehlosti ostatních správních center II. a III. stupně. Jako místní středisko v okolním venkovském území má mimořádný význam, počet jeho obyvatel je v současnosti 800 osob. Kácov je díky svým přírodním podmínkám (poloha v údolí řeky Sázavy) vyhledávaným místem rekreace a má tak svým přírodním a krajinným prostředím, ekologickou stabilitou a volnými plochami vhodné předpoklady k rozvoji, zvlášť když bude část území využita pro rekreaci a sport. Předpokládá se hlavně rozvoj bydlení. Územím změny č. 6 ÚPO Kácov prochází nadregionální biokoridor K-78, na který navazuje lokální systém ÚSES (regionální biocentrum 937). Systém ÚSES má být změnou nově řešen. Hlavní cíle řešení: Cílem změny č. 6 ÚPO Kácov je především podpora rozvoje městyse Kácov, která vychází z potřeb městyse. Přestože území městyse neleží na rozvojové ose či v rozvojové oblasti, které jsou Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 8

9 vymezeny PÚR ČR 2008, ani nespadá do oblasti rozvojových oblastí a os krajského významu, neleží však ani na periférii, hraje i tak důležitou roli. Především proto, že kompenzuje nároky kladené na území intenzivně využívané. Tato území obecně hrají dle RURU Středočeského kraje významnou roli tvoří krajinné i surovinové zázemí rozvojových území, slouží pro rekreaci a udržení přírodní stability. Tato území se vyvíjejí pomaleji, tudíž s menším rizikem. Krajina i sídla si zachovávají tradiční vzhled českého převážně vesnického prostředí. V souladu s touto charakteristikou se ve změně č. 6 ÚP městyse Kácov objevují nové plochy pro zástavbu, ale zejména se mění funkční využití některých ploch, které budou sloužit pro hromadnou rekreaci včetně rezidenčního bydlení a potřebného zázemí. Území je atraktivní zejména svým přírodním prostředím, krajinným rázem údolí řeky Sázavy a rovněž také dobrou dopravní dostupností. A právě krajinný ráz a pěkné přírodní prostředí umožňuje umístit do Kácova a okolí mezinárodní hřiště golfu, golfový klub a další sportovní aktivity. Spojení obytné a občanské výstavby se sportovními plochami na mezinárodní úrovni a přírodním prostředí může zároveň generovat zajímavý počet pracovních míst. Přesto zůstane výjezd za prací do přes 40 % práceschopných obyvatel. Ve veřejném zájmu jsou navrženy plochy pro rozšíření ČOV, vodojem, komunikace, nové výrobní plochy, rovněž parky a veřejná zeleň, sportoviště, ale i nové plochy lesů, jejichž výsadba je navržena náhradou za upravené plochy lesů pro golfové hřiště. Jsou zrušeny některé rezervy pro obytnou zástavbu a tyto plochy budou sloužit jako orná půda. Stejný postup je zvolen u zrušení rekreační výstavby v záplavovém území. Zásadními prioritami změny č. 6 je obytná zástavba, rozšíření občanské vybavenosti všech vhodných druhů, využití možnosti rozšíření sportovních a rekreačních ploch spolu s rozšířením cestovního ruchu a zajištění zvýšení počtu pracovních míst rozšířením ploch pro výrobu, službu a skladování. Změna č. 6 ÚP byla dohodnuta s dotčenými orgány, byly zapracovány jejich požadavky na ochranu veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Všem funkčním plochám jsou určena pravidla pro uspořádání území, vymezující hlavní, přípustné a nepřípustné využití. Tam, kde je to účelné, jsou určena pravidla prostorového uspořádání tak, aby byly ochráněny hodnoty území a zájmy kvalitního bydlení nebo ochrany přírody atp. Změna č. 6 ÚP městyse Kácov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Cílem změny č. 6 ÚP je reflektovat vývoj území od zpracování ÚP obce v r na katastrálním území Kácov komplexně, změny č. 1, 2, 3, 4 řešily pouze lokální potřebné úpravy. Ve správním území městysu Kácov zůstanou k.ú. Zderadiny a Zderadinky beze změn s hlavními původními funkcemi tj. venkovské bydlení, zemědělství a zachování krajinného rázu včetně nedotčení evropsky významné lokality systému Natura 2000 Losinský potok, Nadregionálního centra USES RBC 937 Vlachov, všech VKP ze zákona a ostatních přírodních prvků území. Katastrální území Zderadiny a Zderadinky nejsou součástí řešeného území změny č. 6 ÚP. Stejně tak budou zachovány bez zástavby lesy na východ od Zlivi (k.ú. Kácov) jako dominantní přírodní prvek v této části správního území. Nově navrhnuté funkční využití ploch bude koncentrováno do oblasti zastavěného a zastavitelného území Kácova, Zlivi, Malé Strany, v menším rozsahu také v Račíněvsi. Stávající urbanistická koncepce bude zachována bude respektováno a posíleno centrum obce, respektovány dominanty obce a stávající charakter části obce i hladina zástavby. Zásadními prioritami změny č. 6 je obytná zástavba, rozšíření občanské vybavenosti všech vhodných druhů, využití možností rozšíření sportovních a rekreačních ploch spolu s rozšířením Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 9

10 cestovního ruchu a zajištění zvýšení počtu pracovních míst rozšířením ploch pro výrobu, služby a skladování. ÚP stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, pokud je možné je stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití). Dále ÚP stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách). Podle účelnosti mohou být vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit možnost budoucího využití pro stanovený účel. V případě potřeby (zejména ve vztahu k budování dopravní a technické infrastruktury) bude stanoveno pořadí změn v území etapizace. Stávající urbanistická koncepce bude zachována bude respektováno a posíleno centrum obce, respektovány dominanty obce a stávající charakter části obce i hladina zástavby. Nově navrhované obytné plochy jsou umístěny v několika částech katastru obce. Jednak navazují na obytné plochy v centrální části městyse, v historickém centru. Další plochy se pak nachází na jihu obce, v blízkosti závodu Lenka Kácov a v části Zliv. Byly zrušeny plochy rezerv pro obytnou zástavbu na východní straně Zlivi, náhradou jsou uvažovány plochy na severovýchod od Kácova. Jsou vyčleněny plochy pro rekreaci golfový areál. Ten se bude nacházet v jižní části městyse Kácov. Byly zrušeny plochy pro individuální rekreaci umístěné nevhodně v zátopovém území. Další plochy pro sport jsou vyhrazeny na severu zástavby Kácova v blízkosti řeky Sázavy a plochami pro sport a rekreaci bude rovněž přestavbou území továrny Lenka Kácov. Výrobní plochy se nachází jednak na západ od centra městyse, na okraji zastavitelného území a druhé území je v blízkosti řeky Sázavy, opět na západním konci zastavitelného území Kácova. Místní komunikace navrhované ve změně č. 6 navazují na nově navrhované plochy pro zástavbu a jsou lokalizovány opět v západní části Kácova. 1.2 Vztah k jiným koncepcím Vzhledem ke svému obsahu a zaměření má Změna č. 6 územního plánu městyse Kácov vztah k několika koncepcím na národní i krajské úrovni, především v oblasti regionálního rozvoje, ale i z jiných oblastí. Dále v textu uvádíme stručný výčet nejdůležitějších z těch koncepcí, které byly při zpracování změny č. 6 územního plánu obce Kácov vzaty v úvahu a jejichž cíle a priority byly zohledněny při navrhování cílů, priorit a opatření v posuzované změně č. 6 ÚPO. Změna č. 6 ÚP městyse Kácov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, neboť kromě základních požadavků řeší zejména: vytváří územní předpoklady pro další výstavbu, kterou je podmíněn hospodářský a sociální rozvoj obce a jejích obyvatel, přitom respektuje přírodní podmínky místa a zlepšuje podmínky příznivého životního prostředí; účelné využití a uspořádání území na základě koordinace veřejných a soukromých zájmů; stanoví koncepce a zásady dalšího rozvoje území, urbanistického rozvoje sídla, především v oblasti rozvoje trvalého bydlení, podnikatelských aktivit a rozvoje technické infrastruktury; stanoví podmínky pro provádění změn ve využití území, urbanistické požadavky na prostorové uspořádání a umístění staveb. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 10

11 ÚP obce Kácov, resp. její návrhová část včetně veškerých aktivit je v souladu s níže uvedenými koncepčními dokumenty: Programové dokumenty zpracovávané na úrovni státu: Dlouhodobé koncepce základní dlouhodobé koncepční dokumenty, které orientují rozvoj různých sfér národního hospodářství. Příkladem mohou být: Státní energetická koncepce byla schválena usnesením vlády České republiky. Konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž chce stát dosáhnout ve výhledu příštích 30 let. Koncepce státní politiky cestovního ruchu pro léta v ČR byla schválena vládou dne Dopravní politika České republiky na léta byla schválena vládou dne Vláda schválila dne aktualizovanou Státní politiku životního prostředí České republiky U všech těchto programových dokumentů probíhá v současné době jejich aktualizace. Strategický program sociálního a ekonomického rozvoje ČR základní strategický dokument rozvoje ekonomiky na vymezené období Střednědobou koncepci sociálního a ekonomického rozvoje. Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta pořizuje se jako základní dokument politiky regionálního rozvoje podle 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Prvním koncepčním materiálem na úseku regionální politiky byla Strategie regionálního rozvoje ČR přijatá vládou v roce 2000 usnesením č. 682 ze dne o Strategii regionálního rozvoje České republiky. Tato Strategie regionálního rozvoje vytvořila základní rámec pro formování regionální politiky České republiky komplementární s regionální politikou Evropské unie. Koncepce pro léta vznikala v druhé polovině roku 2005 na základě aktualizace původního dokumentu z roku 2000 a kompletní dokument byl schválen usnesením vlády ČR č Jejím cílem je implikace nových nařízení EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opatření české regionální politiky. Dokument určuje orientaci politiky regionálního rozvoje České republiky v období let V současné době probíhá aktualizace dokumentu na další období, tj Regionální program rozvoje střednědobý dokument, který formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje a stanoví zaměření podpory regionálního rozvoje pro jeden nebo společně pro více regionů. Sektorové politiky střednědobé dokumenty, které formulují přístup státu k podpoře rozvoje příslušného sektoru a jeho odvětví, poskytují potřebná východiska a stanoví rozvojové cíle a zásady pro vypracování sektorových rozvojových programů. Např. Koncepce bytové politiky platící do roku 2020, která byla schválena usnesením vlády č. 524 ze dne Sektorové rozvojové programy taktické dokumenty, které konkretizují rozvojové cíle a rozvojové aktivity sektoru ve formě konkrétních opatření a projektů. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 11

12 Ve všech výše uvedených strategických dokumentech je vyjádřena podpora aktivit, které obsahuje i zpracovaná změna ÚPO. Jsou to např.: podpora rozvoje bydlení; rozvoj sportovních a rekreačních aktivit; rozvoj silniční sítě; posílení ekologické stability krajiny; zachování a využívání kulturního dědictví Programové dokumenty pro využití strukturálních fondů Evropské unie: Národní rozvojový plán České Republiky (NRP Regional Development Plan) je základním strategickým dokumentem pro získání podpory ze Strukturálních fondů EU. NRP je zpracováván pro stejné programové období, pro jaké jsou v současné době zpracovávány ostatní strategické dokumenty EU. Rámec podpory Společenství (CSF Community Support Framework), který je vytvořen na základě NRP ve spolupráci s Evropskou komisí, je hlavním dokumentem vymezujícím poskytnutí podpory ze Strukturálních fondů EU. Dokument byl přijat "Rozhodnutím Komise, kterým se schvaluje Rámec podpory Společenství pro strukturální pomoc Společenství v oblastech Cíle 1 v České republice". Dokument je zpracován pro období Sektorové operační programy (SOP Sectoral Operation Programme), jako taktické dokumenty vytvořené na úrovni ministerstev, které rozpracovávají problémové celky strategií a priorit celostátního charakteru (v souladu s Národním rozvojovým plánem ČR pro období ), pro které bude žádáno o spolufinancování ze zdrojů EU. Regionální operační programy (ROP Regional Operation Programme), jako taktické dokumenty, které jsou zpracovány na úrovni regionů NUTS 2 a rozpracovávají ty problémové celky strategií, které jsou specifické pro jednotlivé regiony a pro které bude žádáno o spolufinancování ze zdrojů EU. Ve všech výše uvedených strategických dokumentech je vyjádřena podpora aktivit, které obsahuje i zpracovaná změna ÚP. Jsou to např.: zlepšení nabídky volného času; obnova krajinných struktur; podpora rozvoje bydlení. Programové dokumenty na krajské či nižší úrovni: Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je základní střednědobý program podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. Obsahuje směry a úkoly rozvoje finanční povahy i úkoly nefinanční povahy, jako jsou politika, nástroje, organizační úkoly, doporučení pro ústřední správní orgány atd. Jeho cílem je navrhnout pro stanovené plánovací období promyšlenou množinu opatření, vycházející ze strategie rozvoje kraje a realizovatelnou dostupnými finančními prostředky. Program rozvoje kraje plní funkci základního dokumentu orgánů kraje pro koordinaci rozvoje území, hraje klíčovou úlohu při zajišťování podpory regionálního rozvoje, pomáhá zvyšovat povědomí o Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 12

13 nejdůležitějších potřebách kraje, pomáhá mobilizovat vlastní kapacity a zdroje kraje, využívá znalostí místních činitelů a odborníků a umožňuje místním činitelům určovat a kontrolovat směr budoucího vývoje kraje. Na Změnu č. 6 ÚP městyse Kácov mají vliv následující formulovaná opatření PRÚOSK: Opatření B - II: Rozvoj silniční sítě V kraji je vysoká hustota silniční sítě a relativně kvalitní radiální síť, ovšem s nedostatečnou kapacitou komunikací, zajišťující spojení většiny sídel Středočeského kraje s hlavním městem a ostatními krajskými centry ČR. Špatný technický stav a parametry silnic i stav bezpečnostních prvků. Stav komunikací neodpovídá vysokému dopravnímu zatížení - kongesce, nehodovost a vysoký podíl průjezdních úseků komunikací obcemi na celkové délce trasy vytváří časové ztráty a rizika. Dalšími problémy jsou chybějící dopravní obchvaty města a obcí, které by odklonily tranzitní dálkovou dopravu mimo obydlené části měst a obcí, a dosud chybějící tzv. krajský okruh, nedostatečná ochrana chodců v některých průjezdních úsecích, nedostatek parkovišť a odstavných ploch ve vazbě na okraj měst a hromadnou dopravu včetně ploch pro kamiony, absence informačních systémů a systémů řízení. Opatření B X: Podpora rozvoje bydlení Cíle opatření: zajistit kvalitní a dostupné bydlení; přispět k omezení vylidňování malých obcí v periferních oblastech; vytvořit funkční systém na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie pro novostavby (se zvláště stanovenou podporou pro kategorie nízkoenergetické a pasivní domy); vytvořit funkční systém na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie použitelnost a využitelnost tepelných čerpadel v kombinaci se solárními kolektory a nuceným větráním se zpětným získáváním tepla pro vytápění rodinných domů (nízkoenergetické domy). Opatření E VIII: Zlepšení nabídky pro využití volného času Zajištění kulturního, společenského a sportovního vyžití (včetně rekreace) pro nejrůznější vrstvy obyvatel a návštěvníků regionu. Bohatost této nabídky působí příznivě na to, jak návštěvníci region vnímají. Existence regionálních kulturních institucí, jako jsou divadla, knihovny, muzea a galerie, bezesporu posílí pocit sounáležitosti (identitu) obyvatelstva s regionem. Zároveň může dostupná a adekvátní nabídka volnočasových aktivit snížit riziko kriminality a nejrůznějších typů závislosti u mladších věkových skupin. Opatření F III: Rozvoj sportovních a rekreačních aktivit Středočeský kraj se potýká s nedostatečným využitím sportovního a rekreačního potenciálu území, chybí zde odpovídající infrastrukturní síť pro cykloturistiku a vodní turistiku. Zpracovaná Změna č. 6 územního plánu městyse Kácov je plně v souladu s cíli Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, a to především v návaznosti na hlavní ukazatele dynamiky sociálního a ekonomického vývoje kraje: Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 13

14 Infrastruktura Rozvoj lidských zdrojů Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví Navrhované aktivity Změny č. 6 ÚP městyse Kácov nejsou v rozporu s Koncepcí ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech , která byla zpracována jako koncepční dokument pro zachování a zlepšení stavu přírody a krajiny ve Středočeském kraji. Územní energetická koncepce: Středočeský kraj na základě zákona o hospodaření energií zpracoval energetickou koncepci. Koncepce navrhuje způsoby jak zlepšit hospodaření s energiemi zejména pro velké budovy, např. školy, nemocnice, obytné domy. Rovněž řeší využití nových možností v dodávce tepla, např. používání slunečních kolektorů, biomasy, bioplynu. Všechny návrhy nebo tzv. programy byly posouzeny podle zákona o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Rovněž s touto koncepcí je hodnocenou změnou ÚPO zajištěn soulad. Změna č. 6 ÚP městyse Kácov je plně v souladu a respektuje závěry a návrhy opatření Koncepce hospodaření s odpady pro Středočeský kraj (zpracována v říjnu 2002) včetně závazné a směrné části Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje (prosinec 2004, aktualizovaná závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje ze září 2008). Požadavky na území plynoucí z vyšší územní dokumentace: Pro změnu č. 6 UPO jsou závazné Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, o jejichž vydání rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje dne usnesením č. 4 20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne Dle 187 odst. 3 stavebního zákona nahrazují ZÚR SK pořízené a schválené územní plány velkých územních celků. Zásady územního rozvoje nabyly účinnosti dne 22. února Změna č. 6 je v souladu s tímto dokumentem a splňuje tyto požadavky: vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravních dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby. Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na: o zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; o ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; o zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel; Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 14

15 Vytvářet podmínky pro stabilizace a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: o posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, o vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavitelném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území; o intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace vytvářet podmínky k vyššímu využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech: poznávací a kongresové turistiky, cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m. Prahy a dalších rozvojových oblastech, vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce, rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví, krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha; o rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika); o na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození; o na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; o rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. Územím změny č. 6 ÚPO Kácov prochází nadregionální biokoridor K-78, na který navazuje lokální systém ÚSES. Pro tato území jsou stanoveny následující podmínky. ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny; b) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině; c) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených specifickými oborovými dokumentacemi. ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 15

16 d) zpestřit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost; e) zpestřit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové parametry biokoridorů. Požadavky vyplývající z ÚAP Středočeského kraje: Správní území Kácova spadá dle RURU do mezilehlého prostoru mezi rozvojovými oblastmi respektive osami a perifériemi. Charakteristika: Tato území v celku Středočeského kraje hrají významnou roli, protože kompenzují nároky kladené na území intenzivně využívané. Tvoří krajinné i surovinové zázemí rozvojovým územím, slouží pro rekreaci a udržení přírodní stability. Navzájem se velmi výrazně liší podle přírodních podmínek a polohy v rámci kraje. V severovýchodní polovině kraje převládají oblasti s dobrými až výbornými podmínkami pro zemědělství, v jihozápadní polovině pak jsou většinou velmi dobré podmínky pro rekreaci a cestovní ruch. Vyvíjejí se pomaleji, a tedy s menším rizikem. Krajina i sídla si zachovávají tradiční vzhled českého převážně venkovského prostředí. Podmínky pro příznivé životní prostředí: Změnit disproporce v přírodním pilíři - intenzivní zemědělskou výrobou a s těžbou štěrkopísků v nivách řek nebo vápenců v Českém krasu. Rizikovým faktorem je nadměrná koncentrace individuální pobytové rekreace v chatách v některých oblastech, pozůstatek vývoje v minulé době. Hygiena životního prostředí v těchto územích je v rámci kraje nadprůměrná, protože je zde méně zdrojů znečištění všech typů. Podmínky pro hospodářský rozvoj: Podmínky pro hospodářský rozvoj mají tato území ztížené - vyšší procento obyvatel zaměstnaných v primárním sektoru zemědělství, lesnictví, těžba apod. Pracovní síla je méně kvalifikovaná. Centra osídlení v těchto částech kraje leží mimo hlavní dopravní tahy. Posilování samostatnosti a vhodné specializace těchto území - využívání místních surovin, malá ekonomika založená na vzájemné kooperaci místních producentů i odběratelů. Dále ve vhodných částech kraje rozvoj cestovního ruchu. Zemědělství přizpůsobit změněným podmínkám a transformovat se na nové formy hospodaření (například ekozemědělství, produkce biomasy pro energetické účely, mimoprodukční funkce, agroturistika). Pro hospodářský rozvoj území je důležitá také kooperace s rozvojovými územími. Pro to jsou významné tangenciální (nejvýznamnější jsou I/16, 1/18, I/38, II/101, II/125,...) či okružní (II/101) propojení středočeského prostoru. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 16

17 Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel: Obyvatelstvo je silně vázané na své bydliště, menší nabídka pracovních příležitostí a občanské vybavenosti, potřeba dojíždění do práce, škol i za službami. Význam pro stabilizaci obyvatelstva má společenský život (spolky, sportovní kluby, zájmová společenství), který by měl být podporován i z vnějších zdrojů. Index vývoje počtu obyvatel je převážně vyrovnaný (100), je třeba se obávat jeho poklesu. Vzdělanost a kvalifikace pracovních sil je nižší, přičemž značná část kvalifikovaný vyjíždí, nebo se stěhuje za odpovídající prací do exponovanějších oblastí. Je potřeba vytvářet podmínky pro zaměstnanost kvalifikované pracovní síly v těchto oblastech. Pozitivní pro zachování sídlení struktury včetně malých sídel je rekreační využívání bytového fondu. Změna č. 6 je v souladu s tímto dokumentem a splňuje tyto požadavky: Využít území s unikátním krajinným typem výrazně údolní, říční ekofenomén. Využít správního území jako oblasti se zvýšeným významem pro rekreaci a cestovní ruch. Rozvíjet území přiměřeně pro rozvoj pracovních míst s tím, že v daném regionu jde pouze o jedno a ne hlavní funkční využití ploch. Vzhledem ke snížení objemu zemědělské výroby snížit vysoké zornění půd zvláště na plochách ohrožených větrnou a vodní erozí ve prospěch zachování ekologické stability území a trvale zelených ploch. Maximálně rozvíjet nedostatečnou technickou infrastrukturu (pitná voda, kanalizace, zemní plyn aj.), podmínkou budou nutné dotace kraje, státu. Rozvíjet občanskou vybavenost a služby na úrovni místního střediska. Umožnit různými formami pobídek a přípravou území jednoduché a výhodné podmínky pro obytnou a komerční zástavbu všem fyzickým a právnickým osobám. Limity a záměry vyplývající z UAP ORP Kutná Hora Respektovat mimo památkově chráněné také významné historické stavby a stavební dominanty (uvedeno bez specifikace objektů a ploch). Respektovat území s vyšší urbanistickou hodnotou (Kácov, obytná zástavba Malé Strany, uvedeno bez specifikace hodnot a důvodů v ÚAP ORP Kutná Hora). Zapracovat do územní dokumentace přeložku komunikace II/125 VPS D 109 na severní hranici k.ú. Kácov (mimo řešené území změny č. 6 ÚP). Zachovat a rozvíjet cyklotrasy. Nezasahovat a chránit evropsky významnou lokalitu Natura 2000 Losinský potok (mimo řešené území změny č. 6 ÚP). Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 17

18 Zaznamenané dvě území skládek, jejichž plochy jsou však již rekultivovány (dle provedeného průzkumu na místě a sdělení OÚ Kácov). Lokalizovat podzemní el. vedení nespecifikované včetně trafostanice v Račiněvsi. Požadavky na další rozvoj území obce: Ve změně č. 6 ÚP obce Kácov jsou vymezeny plochy a trasy v katastrálním území Kácov v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ÚP VÚC Střední Polabí, RURU Středočeského kraje a ÚAP ORP Kutná Hora. Hlavní požadavky na doplnění ploch: 1) Nové plochy pro venkovské bydlení se smíšenou funkcí a bydlení čisté. 2) Plochy změny individuální rekreace na bydlení. 3) Plochy pro občanské vybavení veřejné infrastruktury, komerční a sportovní. 4) Plochy pro výrobní smíšené (drobná a řemeslná výroba, skladování a lehký průmysl) podél komunikace II/125 na její východní straně v návaznosti na stávající plochy výroby. 5) Plochy pro hromadnou rekreaci a sportovní plochy využít přestavbové území areálu Lenka Malá Strana. 6) Golfové hřiště se zázemím přednostně na plochách zemědělského půdního fondu ohrožených vodní a větrnou erozí. 7) Zapracovat do ÚP změnu nadřazeného systému ÚSES, tj. vedení nadregionálního biokoridoru NRBK 78. 8) Navrhnout a doplnit plochy a koridory systému lokálního ÚSES na území k.ú. Kácov včetně doplnění biocenter dle ÚAP Kutná Hora. 9) Prověřit možnost druhého napojení Kácova na komunikaci II/125 na jižním předmostí Sázavy. 10) Navrhnout ve východní části Kácova nový systém místních komunikací a zklidnit provoz na historické hlavní ulici (Jirsíkova ul.). 11) Využít plochy přestavbového území Lenka (Malá Strana) také pro bydlení a veřejnou zeleň. 12) Navrhnout systém zásobování pitnou vodou včetně vodojemu pro všechny zastavěné a zastavitelné části řešeného území. 13) Navrhnout systém splaškové kanalizace pro všechny části řešeného území; ČOV neřešit jako novou stavbu, ale jako rozšíření stávající ČOV. 14) Doplnit technickou a dopravní infrastrukturu v návaznosti dle potřeby na zastavěných a zastavitelných plochách. 15) Zachovat stávající veřejná prostranství a veřejnou zeleň, v nově zastavitelných územích navrhnout další plochy. 16) Nerozšiřovat individuální rekreační zástavbu. 17) Při umísťování ploch respektovat záplavové území Sázavy; tyto plochy v okolí Kácova využít pro veřejnou zeleň a prostranství. 18) Při návrhu ÚP plně respektovat plochy a objekty památkově chráněné i historickou zástavbu obce a významné objekty dle ÚAP Kutná Hora. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 18

19 V zastavitelných plochách a v zastavěném území obce jsou zohledněny pozemky s platným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením. Změnou č. 6 ÚP mohou být měněny nebo upraveny plochy funkčního využití dosud určené ve smyslu respektovat ÚAP Kutná Hora a požadavky obce na rozvoj a využití území. Návaznost na Strategický plán rozvoje Městysu Kácov : Změna č. 6 ÚPO je založena na komplexním doplnění rozvoje území dle platného ÚPO a změn č. 1, 2, 3, 4. Vychází přitom ze Strategického plánu rozvoje Městysu Kácov (SPRM, schváleno ) a projednání směrů rozvoje území v rámci MAS Posázaví ( ). Zároveň plně respektuje zadání změny č. 6 ÚPO Kácov. Hlavní směry rozvoje území: Zachování historické zástavby včetně kulturních památek v Kácově, Zlivi a Račíněvsi. Zachování všech veřejných prostor a zeleně (Kácov, Zliv), posílení jejich významu a doplnění nových veřejných prostor (včetně dětských hřišť) Račíněves, Malá Strana. Zachování a podpora krajinného prostředí, jeho doplnění a úprava ploch tak, aby bylo zamezeno vodní a větrné erozi území. Zachování údolí a břehů Sázavy včetně porostů jako hlavního krajinotvorného prvku území. Využití potenciálu území pro rozvoj rekreace a turistiky spojené s doplněním rekreačních a sportovních ploch i ubytování. Oživení rozvoje Kácova jako místního centra území rozvojem občanské vybavenosti veřejné infrastruktury a komerční vybavenosti. Vytvořit plochy a podmínky pro vznik pracovních míst v Kácově různého druhu (služby, servisy, drobná a řemeslná výroba, lehký průmysl v odpovídajících kapacitách atp.). Rozvinout plochy pro obytnou zástavbu různých druhů a typů pro zvýšení atraktivnosti území, zlepšení skladby obyvatelstva, tj. zabránění odchodu mladších generací. Tento požadavek je podmíněn rozvojem pracovních příležitostí a občanské vybavenosti. Lépe využít dobré dopravní dostupnosti území (dálnice D1 a komunikace 2/125 Vlašim Kolín, železnice Praha Čerčany Světlá nad Sázavou). Zásadně zlepšit technickou infrastrukturu městyse hlavně doplněním splaškové kanalizace v řešeném území, zkapacitnění stávající ČOV a vybudováním nového veřejného vodovodu pitné vody. V současné době chybí dostatečně rychlé a kapacitní datové sítě. Řešit využití místního brownfield bývalá tírna lnu Lenka. Nerozšiřovat individuální rekreační zástavbu. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 19

20 2. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 2.1 Současný stav ŽP v ČR obecně Současný stav (ke konci roku 2010): Každoročně je dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 předkládána Zpráva o životním prostředí České republiky ke schválení vládě České republiky a následně předkládána k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o komplexní hodnotící dokument posuzující stav životního prostředí v ČR, a to prostřednictvím 39 standardizovaných indikátorů. Poslední aktuální zpráva reflektuje stav životního prostředí v roce Za pozitivní přínosy a důsledky předchozího vývoje v oblasti životního prostředí v ČR lze považovat: pokles energetické náročnosti hospodaření; zvýšení podílu bezemisních zdrojů (jaderná energie a obnovitelné zdroje) na výrobě elektřiny; pokles emisí skleníkových plynů do ovzduší, snižující se zátěž ekosystémů okyselením; snížení spotřeby vody v domácnostech a v průmyslu; zvýšení podílu obyvatel připojených na kanalizaci zakončení čistírnou odpadních vod; postupné zvyšování plochy přirozené obnovy lesů; snížení spotřeby tuhých paliv; rostoucí trend přepravních výkonů individuální automobilové dopravy a letecké dopravy se pozastavil; dynamický rozvoj ekologicky obhospodařované zemědělské půdy na celkové ploše zemědělského půdního fondu (cíl stanovený Státní politikou životního prostředí ČR se podařilo naplnit); snížení produkce odpadů, především nebezpečného odpadu, zvýšení podílu využitých odpadů, ČR patří v přepočtu na obyvatele k zemím s nejnižší roční produkcí komunálního odpadu. Oproti katastrofální situaci na konci 80. let došlo k zásadnímu zlepšení prakticky ve všech oblastech, kde to za období 20 let bylo možné. Stav většiny složek životního prostředí přesto není optimální a negativní vlivy stavu životního prostředí na fyzické a psychické zdraví lidí nejsou dosud zanedbatelné. Je nutno pokračovat v realizaci aktivních opatření k ochraně životního prostředí, přičemž prioritou bude ochrana přírody a krajiny a klimatického systému Země. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 20

21 V současné době je snaha naplnit cíle Státní politiky životního prostředí ( ), která vymezila konsensuální rámec pro dlouhodobé a střednědobé směřování vývoje environmentálního rozměru udržitelného rozvoje České republiky. Nově je zpracována Státní politika životního prostředí ČR , která vychází se stavu životního prostředí a jeho výhledu do roku 2020 a dále přihlíží k analýze dopadů evropské legislativy, přičemž byly zohledněny ty finančně nejnáročnější. Dokument má za úkol nastolit strategické směřování aktivit v oblasti životního prostředí v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém období a dále identifikovat potřeby pro financování projektů z fondů EU. 2.2 Současný stav ŽP v dotčeném území Klima klimatická charakteristika: Zájmové území se nachází podle klimatologického třídění ČSR (Quitt 1971) v klimatické oblasti MT 10 s následující charakteristikou: Oblast je charakterizována dlouhým létem, teplým a mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátká zima je mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Větrné poměry jsou charakterizovány převahou západních a severozápadních větrů, které sledují údolí Sázavy a souběžné terénní hřbety. Tabulka 1: Klimatická charakteristika oblasti Klimatické poměry MT 10 Počet letních dnů Počet mrazových dnů v roce Počet ledových dnů dnů dnů dnů Průměrná teplota ledna - 2 až 3 C Průměrná teplota července 17 až 18 C Průměrná teplota dubna Průměrná teplota října Průměrný počet dnů v roce se srážkami většími než 1 mm Srážkový úhrn za vegetační období Srážkový úhrn v zimním období Počet dnů se sněhovou pokrývkou Počet dnů zamračených Počet dnů jasných 7 až 8 C 7 až 8 C dnů mm mm dnů dnů dnů Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 21

22 Zájmové území nepatří mezi oblasti uvedené v příloze č. 10 nařízení vlády č. 350/2002 Sb., ve kterých musí být dodržovány imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace (jedná se o území národních parků a chráněných krajinných oblastí, o území o nadmořské výšce 800 m n. m. a vyšší a o ostatní vybrané přírodní lesní oblasti každoročně publikované ve Věstníku MŽP). Podle údajů uvedených v textové části územního plánu obce Kácov je znečištění ovzduší v zájmovém území malé, příznivý je i rozptyl příměsí (v kategorii 4 - stupeň příznivý), intenzita a četnost místních teplotních inverzí je ve stupni 1 2 (nízká) a průměrný výskyt polétavého prachu je nižší než 25 mg/m 3 ročně. Znečištění ovzduší nevytváří v zájmovém území taková omezení, která by limitovala jeho rozvoj. Voda a vodní hospodářství: Lokalita posuzovaného záměru spadá do mezinárodní oblasti povodí Labe, v případě oblastí povodí ČR se jedná o povodí Vltavy. Lokalita je odvodňována řekou Sázavou (ČHP ) a jejím pravým přítokem Čestínským potokem (ČHP ). Čestínský potok se do Sázavy vlévá ve vzdálenosti 300 m od plánovaného sportovního a rekreačního areálu. Řeka Sázava pramení jako Stružný potok zhruba 1 km severozápadně od Šindelového vrchu v nadmořské výšce 757 m, celková délka toku činí 225 km (z toho je 208,3 km sjízdných pro sportovní lodě) a vlévá se u Davle do Vltavy. Řešeným územím protéká jako střední tok v ř. km 86,0 93,0. Jedná se o významný vodní tok. Koryto toku má většinou přírodní charakter, kromě jezů v Kácově a pod Zliví. Sázava patří mezi toky vrchovinno-nížinné oblasti. V zimním a jarním období odteče nad 60% celoročního odtoku. Maxim dosahuje od února do dubna, což je způsobeno táním sněhu na Českomoravské vrchovině. Minimální průtoky má v letních a podzimních měsících. V červnu až v srpnu mohou hladinu zvýšit přívalové srážky. Sázava má stanoveno záplavové území. Čestínský potok pravostranný přítok Sázavy, do Sázavy ústí v Kácově. Převažuje tok v korytě přírodním, pouze při ústí vodoteč protéká zastavěným územím. Na dolním toku je několik rybníčků (sádky) a výše po proudu jsou pak vlhké až mokré louky a mokřady. Potok nemá stanoveno záplavové území. Z hlediska ochrany vodních zdrojů se v zájmovém území nenachází žádné Chráněné území přirozené akumulace vod, ochranná pásma vodních zdrojů jsou na území obce dvě. Obě pásma spolu sousedí a tvoří 2. stupeň ochrany, dále rozlišeny na podkategorii a a b. Z hlediska nebezpečí povodní je většina území hodnocena jako území se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně, část území městyse Kácov se však nachází v rizikové zóně zaplavení stoletou vodou. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 22

23 Obrázek 1: Hydrologická mapa, výřezm 1: (http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&) Obrázek 2: Záplavové území stoleté vody Zdroj: Ochranné pásmo vodního zdroje stupně IIb Ochranné pásmo vodního zdroje stupně IIb Obrázek 3: Ochranná pásma vodních zdrojů v okolí plánovaného záměru, 1: (http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=pit&) Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 23

24 Horninové prostředí: Geomorfologické poměry území: Zájmové území se nachází v geomorfologickém systému Hercynském, provincii Česká vysočina. Regionální členění reliéfů ukazuje následující přehled: Subprovincie: Oblast: Celek: Podcelek: Česko-moravská soustava Středočeská pahorkatina Vlašimská pahorkatina Mladovožická pahorkatina (okrsek Kácovská pahorkatina) Světelská pahorkatina (okrsek Čestínská pahorkatina) Kácovská pahorkatina je členitá pahorkatina v povodí Sázavy, sázavské Blanice a Želivky; na moldanubických pararulách s amfibolity; silně rozčleněný denudační reliéf s výraznými strukturními hřbety, suky, odlehlíky a s hluboce zaříznutými údolími hlavních toků (v daném případě Sázavy a přítoků), s četnými zaklesnutými meandry vegetační stupeň, pahorkatina středně zalesněná smrkovými a smíšenými listnatými porosty s příměsí borovice a modřínu. Čestínská pahorkatina je členitá pahorkatina s povrchem skloněným od S k J a složená převážně z rul; plochý povrch je rozřezaný údolími pravých přítoků Sázavy; vegetační stupeň; pahorkatina středně zalesněná smíšenými listnatými a smrkovými porosty s příměsí borovice a modřínu. Zájmové území lze charakterizovat jako členitou pahorkatinu. Specifickým znakem území je přítomnost hlubokého říčního údolí Sázavy se skalními výchozy na nárazových stranách meandrů a s povlovnými svahy na protějších klidových částech meandrů. Nadmořská výška v území se pohybuje mezi m n.m.. Nejvyšším bodem je zalesněný vrch Klenka (471 m) východně od Zlivi, nejnižším bodem je místo, kde opouští Sázava řešené území. Obrázek 4: Geologická mapa zájmové území, výřez 1: Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 24 zj&y=704546&x= &s=1

25 Geologické a půdní poměry území: Z geologického hlediska je toto území budováno metamorfovanou horninou pararula s obdobím vzniku v paleozoiku až proterozoiku. S geologickým podložím souvisí i limitující faktor ovlivňující možnost rozvoje obcí. Jedná se o tzv. radonové riziko, což je míra pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m -3 v existujících objektech. Zároveň indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání radonu z podloží u nově stavěných objektů. V zájmovém území je dle map radonového indexu (mají orientační charakter) indikován střední radonový index. V zájmovém území se na výše zmíněných břidlicích vytvořily převážně kambizemě modální. Jedná se o středně hluboké, středně těžké půdy s těžší spodinou, jejichž humózní horizont má jílovitohlinité zrnitostní složení, často s jemně písčitou příměsí a šedohnědou místy světle hnědou barvu. V celém profilu jsou hojně obsaženy úlomky podložních hornin. Přírodní zdroje ložiska nerostných surovin Zájmové území nezasahuje, dle mapového serveru České geologické služby, do žádného ložiska přírodního zdroje. Ani v nejbližším okolí se dobývací prostor a ložisko výhradní plocha nenacházejí. Pedologické podmínky Půdy odpovídají matečnému substrátu. Na svahovinách kyselých metamorfik převládají velké asociace kambizemí typických (kyselých i nasycených). Kromě kambizemí a pseudoglejů se se podél Čestínského potoka vytvořily typické (zbahnělé organozemní) gleje. Typické a kambizemní rankery se vyskytují na skalních výchozech a skeletovitých zvětralinách a rendziny se vyskytují střídavě s kambizeměmi (rankerovou, typickou i pseudoglejovou) na svazích v údolí Sázavy. Nivní půdy - fluvizemě se vyskytují v nivě Sázavy. Ochrana přírody zvláště chráněná území: Zvláštní ochrana přírody vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a navazujících vyhlášek. Zákon rozeznává velkoplošná (národní park a chráněná krajinná oblast) a maloplošná (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka) zvláště chráněná území. Na území obce se žádné z těchto chráněných území nenachází. V nejbližším okolí lze nalézt dvě maloplošná zvláště chráněná území. Jedná se o přírodní rezervaci Štěpánovský potok ve vzdálenosti cca 4 km jihozápadně a přírodní památku Na Stříbrné od Kácova vzdálená 8 km severně. PR Štěpánovský potok je zachovalý vodní ekosystém odpovídající pstruhovému pásmu s výskytem chráněných a ohrožených druhů - mihule potoční o rozloze 19 ha v nadmořské výšce 320 Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 25

26 357 m n. m. Vyhlášená byla v roce V horní části je rezervace omezena pouze na samotné koryto Štěpánovského potoka, ale od místa, kde se potok přibližuje k dálnici D1, se chráněné území rozšiřuje na celou údolní nivu v šíři několika desítek metrů. PP Na Stříbrné byla vyhlášena v roce 1972 a nachází se u obce Český Šternberk. Důvodem ochrany je lokalita lýkovce jedovatého. Rozloha území je 4,82 ha a leží v nadmořské výšce m n. m. Zmíněná území se nachází v dostatečné vzdálenosti od záměrů řešených návrhem zadání změny č. 6 ÚP obce Kácov, z čehož vyplývá, že nebudou budoucí realizací záměru ohrožena. PP Na Stříbrné PR Štěpánovský potok Obrázek 5: Ochrana přírody maloplošná chráněná území v blízkosti Kácova Ochrana přírody území soustavy NATURA 2000: Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi nebo horské smrčiny apod.) na území EU. Česká republika sjednotila národní ochranu přírody s právními předpisy EU z důvodu svého členství v EU. Nejdůležitějšími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou: 1) Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků ( směrnice o ptácích ) Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 26

27 2) Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ( směrnice o stanovištích ). Na území obce se nachází evropsky významná lokalita Losinský potok. EVL Losinský potok (CZ ) byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb. na území o rozloze 0,6669 ha a nachází v severní části obce. Jedná se o poměrně hluboké údolí potoka v kopcovitém terénu s přirozeně meandrujícím potok o šířce 2-4 m s členitým dnem, na dně koryta se vytváří dostatek jemných bahnito-písčitých náplavů pro život mihule potoční. Právě ta je předmětem ochrany této lokality. Lokalita se nachází v nadmořské výšce m n. m. Tok je lemován přirozenými břehovými porosty, z ryb zde žije pstruh obecný (Salmo trutta), jelec tloušť (Leuciscus cephalus), okoun říční (Perca fluviatilis) a vranka obecná (Cottus gobio). Žádná z navrhovaných změn využití území není situována na území uvedené evropsky významné lokality či v její blízkosti. Předložený návrh změny územního plánu rovněž neobsahuje požadavky na rozvoj území, které by mohly významným způsobem ovlivnit složky životního prostředí na území výše zmíněné evropsky významné lokality. V rámci řešení nakládání s odpadními vodami je navrženo upravit kapacitu stávající čistírny odpadních vod, namísto původně zamýšleného vybudování nové. Recipientem přečištěných odpadních vod ze stávající ČOV je řeka Sázava. EVL Losinský potok Obrázek 6: NATURA 2000 v okolí plánovaného záměru 1: (http://mapy.nature.cz/mapinspire) Níže na toku Sázavy (cca 9 km od Kácova) začíná území evropsky významné lokality CZ Dolní Sázava, která zahrnuje celý dolní tok řeky Sázavy od přítoku Blanice až po zaústění do Vltavy. EVL Dolní Sázava se rozprostírá na ploše 398 ha a chrání úsek řeky Sázavy a její náhony. Předmětem ochrany jsou hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) a velevrub tupý (Unio crassus), druhy citlivé na znečištění vodního prostředí. Nepředpokládá se, že navržený způsob likvidace odpadních vod (s ohledem na odhadovanou potřebu kapacity ČOV pro potřeby městyse Kácov) by mohl mít významný dopad Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 27

28 na jakost vody v řece Sázavě a představoval významné riziko pro stav populace předmětů ochrany evropsky významné lokality Dolní Sázava. Jižně od řešeného území, přibližně 2 km jižně od Zlivi, se nachází další území evropsky významné lokality CZ Štěpánovský potok. Území zahrnuje dolní tok Štěpánovského potoka (od silnice č. 126 Trhový Štěpánov-Soutice) a Dalkovického potoka (levostranný přítok Štěpánovského potoka) až po jejich soutok se Sázavou. Štěpánovský potok se nachází v mělkém údolí. Dochází zde ke střídání mělkých kamenitých úseků s klidnějšími partiemi s jemnými náplavy. Předmětem ochrany je rovněž populace mihule potoční (Lampetra planeri). Záměry řešené změnou č. 6 ÚPO Kácov se tohoto chráněného území nedotýkají. 2.3 Pravděpodobný vývoj stavu ŽP bez provedení změny Obecně lze říci, že na základě strategických cílů, formulovaných zejména ve Státní politice životního prostředí v ČR a ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR i v jiných dokumentech v oblasti životního prostředí, vývoj v oblasti životního prostředí a jeho ochrany v ČR směřuje zejména k následujícímu stavu a aktivitám: snižování emisí skleníkových plynů; existence a rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie, umožňujících podstatné snižování produkce skleníkových plynů; rozvinutý systém centrálního zásobování teplem, který je z hlediska životního prostředí vhodnější než lokální vytápění, a plynofikace; stabilizace snížené úrovně znečišťování (emise) i znečištění (imise) ovzduší; pokračující nárůst počtu obyvatel napojených na veřejné kanalizace a počtu obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů; dosažená dobrého ekologického stavu nebo potenciálu a dobrého chemického stavu povrchových a podpovrchových vod a zajištění ochrany vod v chráněných územích; dynamický rozvoj ekologického zemědělství; snižovat ohrožení zemědělské a lesní půdy a hornin erozí; omezení a regulace kontaminace a ostatní degradace půdy a hornin způsobenou lidskou činností; při umísťování nových areálů snaha o upřednostnění brownfields před výstavbou na zelené louce; plnit národní stropní limity od roku 2010 a snížit celkové emise SO2, NOX, VOC, NH3, PM2,5 do roku 2020; udržet emise těžkých kovů a persistentních organických látek pod úrovni roku 1990 a dále je snižovat; existence sítě zvláště chráněných území s různým stupněm ochrany, přijetí systému celoevropské sítě chráněných území Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti); projektování a vymezení ÚSES (na lokální, regionální a nadregionální úrovni) jako nástroje obecné ochrany přírody a krajiny; zvyšující se počet a rozsah revitalizovaných říčních systémů; Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 28

29 omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny; omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť; postupné mírné zvyšování výměry lesní půdy, mírné zvyšování podílu trvalých travních porostů a snižování výměry orné půdy; postupný rozvoj systémů minimalizace vzniku odpadů, třídění odpadů a v rámci recyklace materiálové nebo aspoň energetické využití odpadů; existenci stabilního právního a institucionálního rámce, ekonomických a dobrovolných nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí; přistoupení k většině celosvětových a regionálních environmentálních úmluv. Některé z těchto aktivit jsou určitým způsobem ve větší či menší míře zohledněny nebo zahrnuty do navržených cílů návrhu zadání změny č. 6 územního plánu obce Kácov. Jedná se především o aktivity, které působí pozitivním směrem zlepšují stávající stav životního prostředí či řeší stávající problémy nebo nedostatky a závady v různých oblastech životního prostředí. Z konkrétních aktivit obsažených ve změně ÚP to jsou především: obnova krajinných struktur projektováním a vymezením sítě ÚSES; posílení ekologické stability krajiny zvyšováním výměry lesní půdy a trvalých travních porostů na úkor orné půdy; snížení znečištění a eutrofizace povrchových vod spojeného s nárůstem počtu obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci; při umísťování nových areálů snaha o upřednostnění brownfields před výstavbou na zelené louce. V případě nerealizace Změny č. 6 ÚP by nebyly v obci Kácov vytvořeny podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit, především rozvoj sportovně rekreačního potenciálu území a trvalého bydlení, případně by, na základě stávajícího platného ÚP tento rozvoj probíhal omezeně. Stav jednotlivých složek životního prostředí by zůstal buď na stejné úrovni jako dnes nebo by se v některých aspektech případně zhoršoval. Územní rozvoj: Územní rozvoj postupně realizovaný (spíše minimalizovaný pouze v intencích stávajícího ÚP) bez schváleného koncepčního rozvojového dokumentu, který postihuje řešené území rozvoj podnikatelských aktivit a trvalého bydlení, včetně dopadů na jednotlivé složky ŽP. Ochrana přírody: Ochrana přírody by byla na stávající úrovni, nebyly by prováděny zásahy do území při realizaci záměrů řešených změnou ÚP. Pokračovaly by problémy s erozí půdy na velkých převážně zemědělsky využívaných plochách. Nedocházelo by ke zvýšení doprovodných jevů hluková a emisní zátěž v rámci realizace řešených záměrů, atd. Aby tyto doprovodné jevy nebyly negativní, musí být návrh každého záměru proveden citlivě s ohledem na ochranu složek životního prostředí a minimalizaci či kompenzaci případných nepříznivých vlivů. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 29

30 3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY V návrhu zadání změny č. 6 územního plánu obce Kácov jsou navržena opatření pro rozvoj především podnikatelského prostředí a volnočasových aktivit a lokalit pro trvalé bydlení s konkrétní lokalizací v území, také jsou navrženy lokality pro občanskou vybavenost a veřejnou zeleň. Realizace budoucích konkrétních aktivit a projektů, jež budou naplňovat navržená opatření, by mohla v některých případech ovlivnit následující složky životního prostředí: přírodu (biotu) a krajinu; půdu ZPF, les PUPFL; socioekonomické vlivy; hlukovou situaci v území; odpadové hospodářství. Pro potřeby zjištění stávajícího stavu přírody v území byl v roce 2009 zpracován přírodovědný průzkum území (RNDr. Merta, Ph.D. a kol.). Zadáním tohoto průzkumu bylo získat terénní údaje o přírodních fenoménech území a upozornit na možné střety realizace záměru s požadavky ochrany přírody a krajiny. Hlavním cílem této práce bylo získat maximum informací o fauně a flóře zájmové lokality a předběžně zhodnotit potenciální vliv záměru na živou přírodu území. Tento výstup je jedním z podkladů pro hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA, dále EIA). První terénní prohlídky lokality byly provedeny na přelomu měsíců říjen listopad 2008, podrobné biologické průzkumy byly realizovány v období od počátku dubna do června roku V roce 2011 byly provedeny ověřovací terénní šetření. Tuto biologickou práci vnímáme jako vstupní a může být průběžně doplňována a zpřesňována v dalším procesu přípravy koncepce / záměru, včetně posuzování vlivů na ŽP, a to podle konkrétních návrhů staveb v území a aktuálních požadavků kompetentních orgánů státní správy či účastníků správních řízení. Půda: Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zábor zemědělského půdního fondu bylo provedeno ve smyslu: zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR 10/1993 Sb; metodického pokynu MŽP ČR ze dne č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb; Podkladem k vyhodnocení záboru ZPF byly údaje o struktuře ZPF dle údajů doplněných pořizovatelem. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 30

31 Změna č. 6 se týká jčásti správního území obce Kácov, tj. k.ú. Kácov. Velká část změn se týká zejména upřesnění ploch pro bydlení a pro golfové hřiště a jeho provozně technické zázemí. Dále je změnou ÚP upřesněna dopravní infrastruktura, plochy lesa a zemědělské plochy, upřesněno je vymezení lokálního územního systému ekologické stability. Přehled viz následující tab.: Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 31

32 LOKALITY - ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCHY PLOCHY BYDLENÍ CELKEM PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ CELKEM PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ CELKEM PLOCHY A KORIDORY DOPR. INFRASTR. CELKEM PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ CELKEM PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ CELKEM PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTR. CELKEM PLOCHY VEŘEJNÉ INFRASTR. CELKEM PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPOD. CELKEM PLOCHY SPECIFICKÉ (GOLF) CELKEM CELKOVÝ ZÁBOR ZPF (ha) ORNÁ PŮDA ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (ha) CHMELNICE VINICE ZAHRADY OVOCNÉ SADY TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY (ha) I. II. III. IV. V. INVESTICE DO PŮDY (ha) 14,03 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 0,00 12,72 0,00 0,06 1,25 0,51 5,50 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 4,22 0,00 1,28 0,00 0,10 2,76 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6,78 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 5,52 0,00 0,71 0,57 0,00 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,98 0,00 0,00 2,70 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,13 0,00 4,17 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 3,80 0,00 0,37 0,00 0,00 34,39 17,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75 0,00 29,33 0,00 2,15 2,91 0,00 ZÁBOR ZPF CELKEM 72,20 50,33 0,00 0,00 0,00 0,00 21,87 0,00 62,79 0,00 5,55 4,86 0,61 Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 32

33 Celkový přehled předpokládaných záborů ZPF: Plochy ha Podíl z celkové plochy v % Bydlení 14,03 20,46 Smíšené rekreační a obytné 5,50 8,02 Občanské vybavení 2,76 4,02 Dopravní a technická infrastruktura 6,93 10,10 Smíšené, výrobní a skladové 3,47 5,06 Veřejná prostranství 0,95 1,39 Vodní a vodohospodářské 4,17 6,08 Veřejná a ochranná zeleň 1,97 2,83 Plochy specifické (golfové hřiště) 32,42 47,28 Celkem 72, % Z uvedeného přehledu vyplývá největší zábor pro golfové hřiště (skoro 50 %), což je z hlediska podpory krajinotvorných funkcí vyhovující, protože tyto plochy zůstanou zelenými plochami, částečně přírodními. Jejich zatravněním a osázením zelení dojde k zamezení vodní a větrné eroze a spolu s navrženými vodními nádržemi (cca 6 % plochy) budou sloužit i pro retenci vod v krajině. Druhým největším záborem jsou plochy obytné (cca 20 %) a k tomu potřebné plochy pro dopravu a technickou infrastrukturu (cca 10 %). Pro plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství je navrženo cca 3 % ploch záboru, ale část ploch veřejných a zeleně se nachází na plochách ÚPO místo jiných funkcí (bydlení, smíšené plochy). Pro výrobní plochy je navrženo 5 % ploch záborů. Přehled předpokládaných záborů ZPF dle třídy ochrany: Třída ochrany ha Podíl z celkové plochy v % I. 0 0 II. 62,79 85,6 III. 0 0 IV. 5,55 7,7 V. 4,86 6,7 Celkem 72, % Podíl ploch II. třídy ochrany je vysoký, ale je třeba poukázat na skutečnost, že cca 67 % až 70 % z těchto ploch jsou ohroženy vodní a větrnou erozí, tzn. že jsou narušeny a nemají už takovou hodnotu nebo jsou v záplavovém území Sázavy, kde jsou ohroženy i 5-ti až 20-ti letými záplavami (viz výkres 2.1 Koordinační výkres dokumentace změny č. 6 ÚPO Kácov). Rozsah a povaha změnou ÚP navrhovaných změn ve funkčním využití území negeneruje požadavky na opatření k zajištění ekologické stability krajiny. Součástí návrhu zadání změny je revidování sítě ÚSES a její nutné opětovné vymezení dle platných podkladů a stavu území. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem lze podle názoru posuzovatele na všech navržených plochách uvažovat s dalším urbanistickým rozvojem, z hlediska co možná nejmenších důsledků na zemědělský půdní fond. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 33

34 Pozemky určené k plnění funkcí lesa: Řešené území leží v přírodní lesní oblasti č. 10 Středočeská pahorkatina. Z typologického hlediska byla většina zájmového území zařazena do lesního typu 3S = svěží dubová bučina. Dále se zde vyskytuje lesní typ 3K6 = kyselá dubová bučina, ojediněle je zde i lesní typ 3D = obohacená dubová bučina. V dílci B převažuje lesní typ 2S = svěží buková doubrava. Pozemky, které jsou určeny k rekreačnímu využití včetně ploch golfu byly převedeny z kategorie lesa hospodářského do kategorie lesa zvláštního určení příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí schvalovacím výměrem Krajského úřadu Středočeského kraje (č.j /2012/KUSK). Většina lesních pozemků v řešeném území v oblasti vrcholu Klenka byla zasažena větrnou kalamitou a v několika minulých letech byla teprve znovu zalesněna. Jedná se tedy vesměs o nízký věkový stupeň porostů (1 10 let). Zastoupení nově vysazených druhů dřevin tvoří převážně smrk 60 %, dub zimní 20 %, borovice 10 %, bude, modřín, bříza. Starší věková kategorie porostů (do 40 let) je jen na několika okrajových místech smrk, borovice, lípa, bříza, modřín. V úzkém pásu, v severozápadní části zůstal starý porost ( let) tvořený smrkem a z části borovicí. Jižněji položený lesní pozemek (Na Vejrovkách) zahrnuje celkově starší porosty. Nová mladá výsadba je pouze na východním okraji porostu skupina 1 (borovice 75 %, smrk 20 %, dub 5 %). Většinu porostu tvoří 40 let stará bříza s podrostem dubu, klenu a osiky a skupina 8 80ti letý porost borovice 75 %, smrk 15 %, bříza 10 % s vtroušeným dubem, habrem, lípou, třešní, borovicí černou. Na spodním okraji je malá skupina borovice v mýtním věku, která bude vytěžena a znovu zalesněna borovicí a dubem. Lesy na předmětném území v severní části byly zcela rozvráceny opakujícími se velkoplošnými polomy. Kalamitní holiny jsou sice již zalesněny, ale jedná se o dosud nezajištěné kultury, kterým nebyla po výsadbě věnována náležitá péče, v důsledku toho je třeba nadále provádět vylepšování a ochranu kultur. Terén je místy obtížně průchodný díky zbytkům po těžbě a pomístným vývratům. V souvislosti s polomy jsou i skupiny nastávající kmenoviny prořídlé a pěstebně zanedbané. Zábor PUPFL: Návrh záborů je uvažován v minimální míře v méně hodnotných prostorech a to pouze v rekreačních lesích. Náhradou bude provedena výsadba nového lesa NL 1. Jedná se hlavně o zanedbané lesní plochy, místy přehuštěné nebo nedostatečně udržované. Způsob využití půdy Celkové výměry (ha) Pozemek č. Výměra (ha) RG 5/6a Plochy golfu Část ,63 RG 5/7 Plochy golfu Část ,01 Část ,13 0,99 Část ,01 RG 5/8 Plochy golfu Část ,08 Část ,02 RG 7/13b Plochy golfu Část ,11 Celkový zábor PUPFL je 0,99 ha. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 34

35 Náhradní výsadba: Důvodem navržení zalesnění části pozemků v oblasti U topolu je náhrada za plochy záborů pro golf. Místo bylo vybráno s ohledem na návaznost na stávající les a z hlediska krajinných návazností. Les je navržen jako hospodářský, ale jeho funkce bude hlavně krajinotvorná. Náhradní výsadba na plochách NL 1 k.ú. Kácov: Číslo parcely Stávající kultura ha BPEJ Třída ochrany Část 2683 Trvale travní V. 0,93 porost II. Část 2995 Ostatní plocha 0, Část 2684 Trvale travní porost 0, II. celkem 1,01 ha Návrh dřevinné skladby: Při návrhu konkrétního zastoupení dřevin se vycházelo z přirozené druhové skladby stanovené pro příslušný lesní typ (LT) v sousedícím lesním porostu. LT = 3S = svěží dubová bučina přirozená druhová skladba u tohoto lesního typu je buk %, dub %, lípa 20 %, habr 10 %, jedle. Hospodářský soubor v sousedních porostech byl stanoven HS 43 hospodářství kyselých stanovišť středních poloh. Podle rámcového vymezení cílových hospodářských souborů jsou zde doporučeny jako základní dřevina BO, jako meliorační a zpevňující dřeviny BK, LP, DB, JD, HB, přimíšené a vtroušené SM, MD, BŘ, VJ. Konečný výběr druhů dřevin byl uzpůsoben konkrétním podmínkám na zájmové lokalitě. K zalesnění byly navrženy následující dřeviny v tomto procentickém zastoupení: dub 50 %, buk 30 %, lípa 15 %, javor 5 %. Pokud se bude ZPF převádět do PUPFL, lze tak učinit pouze se souhlasem orgánu ochrany ZPF, orgánu ochrany přírody a krajiny a na základě rozhodnutí vydaného stavebním úřadem (rozhodnutí o využití území) a rozhodnutí orgánu státní správy lesů (SSL) o prohlášení daného pozemku za PUPFL. Po právní stránce je převod ZPF na lesní pozemek (PUPFL) značně složitý proces, který obsahuje více správních řízení. Pozemky prohlášené za PUPFL musí být pak do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za PUPFL zalesněny stanovištně a geneticky vhodnými dřevinami v souladu se zalesňovacím projektem a lesní porosty na nich zajištěny do 7 let od prohlášení za PUPFL. Pozemky prohlášené za PUPFL budou významným krajinným prvkem ze zákona. Znečištění půdy: Ke kontaminaci půd vlivem koncepce může dojít v průběhu výstavby záměrů na jednotlivých funkčních plochách, provozem na pozemních komunikacích, případně haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. Riziko vznikající v průběhu výstavby se soustřeďuje do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, případně ropnými produkty). Ke znečištění půdy může dojít při zemních pracích, případně při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto riziko lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 35

36 bezpečnostních opatření při manipulaci se škodlivými a nebezpečnými látkami. Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech aktuálně platných zákonů, nařízení a předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto riziko minimální. V okolí nově navržených komunikací nelze ve fázi provozu vyloučit riziko kontaminace zemin, zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic a směsí plynů. Havárie a úniky nebezpečných látek z provozu komunikací, ale i z provozu záměrů na funkčních plochách pro výrobu, sklady a smíšených výrobních plochách, lze považovat za potencionálně významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí těchto funkčních ploch. Minimalizace těchto rizik musí být zabezpečena sledováním a stanovením podmínek pro přepravu a manipulaci s nebezpečnými náklady a vytvořením havarijních plánů pro konkrétní záměry, které budou umisťovány na plochách s potencionálním rizikem vzniku havárií. Potenciální přirozená vegetace a fytogeografická diferenciace: Potenciální přirozená vegetace: Podle mapy potenciální přirozené vegetace Geoportálu INSPIRE by zájmové území pokrývala biková a/nebo jedlová doubrava. Tento typ sdružuje acidofilní bikové a jedlové doubravy blízkého druhového složení a obdobných stanovištních poměrů. Nachází se na různých formách reliéfu. Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje slabší příměsí až absencí méně či více náročných listnáčů břízy bílé (Betula alba), habru obecného (Carpinus betulus), buku lesního (Fagus sylvatica), jeřábu obecného (Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia cordata), na sušších stanovištích i s přirozenou příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris). Obrázek 7: Potencionální přirozená vegetace Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 36

37 Fytogeografická diferenciace: Regionálně fytogeografické členění Československé republiky (Botanický ústav ČSAV 1987) řadí území do fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického obvodu českomoravské mezofytikum, fytogeografického okrsku 41 Střední Povltaví. Obrázek 8: Fytogeografické členění ČR (http://geoportal.gov.cz/web/guest/map) Aktuální vegetace: V průběhu průzkumu, zaměřeného na zjištění celkového charakteru flóry a vegetace a výskyt ochranářsky významných druhů a společenstev, bylo zjištěno celkem 183 druhů cévnatých rostlin. Jediný zjištěný taxon - vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) náleží mezi druhy zvláště chráněné v kategorii ohrožených druhů. K dalším zajímavým nálezům patří jalovec obecný (Juniperus communis), jež náleží do kategorie C3 červeného seznamu ohrožené květeny ČR a kostřava sivá (Festuca pallens) a chrpa modrá (Centaurea cyanus), které náleží do kategorie C4 červeného seznamu. Vegetace sledovaného území je z velké části převážně ochranářsky bezcennými polními kulturami, úhory a intenzivně obhospodařovanými loukami. Vegetace plevelů polí zahrnuje mimo výskyt chrpy modré (Centaurea cyanus) pouze běžné druhy, jako je např. kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) či heřmánkovec přímořský (Tripleurospermum inodorum). Hojně jsou zde zastoupeny v nedávné minulosti přeorané louky či nedávno osetá pole (např. seg. 10). Vegetace přítomná na těchto biotopech je druhově dosti ochuzená a zahrnuje jen nejběžnější druhy vyšších rostlin. Nejrozšířenějším typem travinné vegetace jsou mezofilní ovsíkové louky (svaz Arrhenatherion), zachované v rozdílné kvalitě. Menší louky se zachovanou porostní strukturou a charakteristickým druhovým složením se nachází zejména v seg. 1, 2 a 7. Charakteristickými druhy těchto luk je vedle dominantního ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) medyněk vlnatý (Holcus lanatus), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), kostřava červená (Festuca rubra), psineček obecný (Agrostis capillaris) či tomka vonná (Anthoxanthum odoratum). Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 37

38 Významným biotopem jsou skalní výchozy nad řekou Sázavou. Vzhledem k invazi trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) je charakter vegetace značně ochuzen a degradován. Naleznou se zde však skalky se zastoupením celé řady význačných druhů jako např. kostřava sivá (Festuca pallens) - C4, strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) - C4, tařice skalní (Aurinia saxatilis) - C4, válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), smolnička obecná (Lychnis viscaria), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), řeřišník písečný (Cardaminopsis arenosa) či sleziník severní (Asplenium septentrionale). Většinu lesní vegetace zaujímají kulturní porosty borovice lesní, smrku ztepilého a modřínu opadavého (hospodářské lesy) s nízkou botanickou hodnotou. Na svazích nad řekou došlo místy k invazi akátu, což mělo za následek degradaci přítomné vegetace. Nalezneme zde také sukcesně nestabilní porosty s dominancí náletu břízy bělokoré (Betula pendula), topolu osiky (Populus tremula) a borovice (Pinus sylvestris). Na břehu řeky Sázavy se nachází velmi rozvolněný porost vrby křehké (Salix fragilis), olše lepkavé (Alnus glutinosa) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) s podrostem vrby košíkářské (Salix viminalis). Poříční rákosiny tvoří povětšinou porosty chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), ostřice Buekovy (Carex buekii) a zblochanu vodního (Glyceria maxima). Fauna: Obojživelníci a plazi: Obojživelníci patří obecně ke skupinám s nízkým zastoupením v rámci zájmového území. Příčinou je absence stojatých vod, jež slouží žabám a čolkům k rozmnožování. Vodní nádrže typu rybníků se nachází při severním okraji zájmového území (údolí Čestínského potoka), kde byl během průzkumu registrován z obojživelníků pouze skokan zelený (Pelophylax esculentus). Přítomnost obojživelníků v zájmovém území kolem obce Zliv není vyloučena v rámci pravidelných migrací mezi terestrickými a vodními biotopy. V území byl zjištěn výskyt dvou běžnějších druhů plazů. Užovka obojková (Natrix natrix) byla opakovaně pozorována na březích řeky Sázavy, jež ji slouží jako stálý biotop. Ještěrka obecná (Lacerta agilis) byla nacházena na teplejších stanovištích území, jako jsou meze, polní cesty, staré kamenné zídky, násypy železničních tratí apod. Ještěrka patří v území k poměrně hojným živočichům. Mezi vzácnější plazy území patří užovka hladká (Coronella austriaca), jež v území vyhledává teplejší a slunná stanoviště, zejména na svazích Sázavy. Vzhledem k charakteru sázavského údolí není vyloučen ani výskyt užovky podplamaté (Natrix tessellata), která zde historicky žila. Recentní výskyt druhu na tomto úseku Sázavy však prozatím nebyl prokázán (Mikátová et al. 2001). Vodní bezobratlí, ryby: Nejvýznamnějším tokem území je řeka Sázava. Úsek protékající kolem Zlivi náleží k jejímu střednímu toku. Koryto řeky zde má přirozený charakter (bez významných úprav) a meandruje v poměrně hlubokém údolí s příkrými svahy. Proudné poměry řeky jsou však značně ovlivněny četnými jezy, které snižují rychlost proudění a eliminují plochu peřejnatých partií, jež jsou významné pro existenci původní říční fauny. Vysoký jez se nachází pod zámkem v Kácově, další cca 4 km výše proti proudu (Střechov nad Sázavou). V proudných partiích Sázavy tvoří jádro společenstva zoobentosu (bezobratlí dna) larvy hmyzu. Mezi početní dominanty zde patří jepice rodu Baetis a Ephemerella, Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 38

39 chrostíci druhu Hydropsyche angustipennis a Brychycentrus subnubilus, larvy motýlice lesklé (Calopteryx splendens), dále larvy muchniček (Simuliidae) a pakomárů (Chironomidae). Z permanentní fauny byly průzkumem zjištěny pijavice druhu Erpobdella octoculata a Helobdella stagnailis, blíže neurčení zástupci maloštětinatých červů (Oligochaeta) a vodní mlž škeble říční (Anadonta anatina). Zjištěné společenstvo indikuje saprobní poměry na úrovni střední až horší β- mezosaprobity. Specializovaný výzkum ryb v řece nebyl prováděn, byla však použita data z rybářských statistik (Kocourek 2006). Z dostupných údajů je zřejmé, že zájmový úsek Sázavy náleží k parmovému pásmu toků, avšak s převažujícím sekundárním cejnovým pásmem, vytvořeným vlivem přítomnosti jezů (vzdutí vody). Zájmový úsek řeky u Zlivi náleží k mimopstruhovému revíru Sázava 7 (číslo revíru ), na kterém hospodaří MO ČRS Kácov. Nejčastěji lovenou rybou je zde cejn velký a kapr obecný, dále jsou hojně loveny tloušť obecný, štika obecná, candát obecný a úhoř říční. Z původních říčních ryb jsou pravidelně chytány podoustev říční, parma obecná a bolen dravý. Z vzácnějších druhů ryb, jež nejsou cíleně loveny sportovními rybáři, je pravděpodobný výskyt hořavky duhové. Ptáci: Avifauna území je tvořena směsí druhů sekundárního bezlesí, druhů vázaných do blízkosti lidských sídel a druhů lesních. V rámci ornitologického průzkumu území zde bylo zjištěno celkem 75 druhů ptáků. U větší části z nich se předpokládá, že v území mohou také hnízdit. Jádro zdejší ornitofauny tvoří běžnější druhy kulturní krajiny (lesů i bezlesí). Nejchudším biotopem jsou z pohledu ptáků logicky pole, následovaná kulturními lesy. Mezi hodnotnější stanoviště ptáků je nutno počítat louky s rozptýlenou zelení, břehové porosty podél řeky Sázavy a také přechodová (ekotonální) stanoviště na rozhraní lesa a louky a také meze. Ze zákonem chráněných ptáků bylo zjištěno celkem 8 druhů, jejichž nálezy jsou specifikovány v následujícím textu. včelojed lesní (Pernis apivorus) silně ohrožený druh Včelojed byl pozorován jedinkrát při lovu v lesních porostech východní části zájmového území. Možnost hnízdění včelojedů ve zdejších lesích větší rozlohy není vyloučena. krahujec obecný (Accipiter nisus) silně ohrožený druh Krahujec byl opakovaně pozorován při okraji lesů ve východní části území. Jeho hnízdění zde nebylo potvrzeno, ale s ohledem na charakter biotopů jej není možno vyloučit. koroptev polní (Perdix perdix) - ohrožený druh Akustické projevy koroptví byly opakovaně zaznamenány na nezarostlých lučních mezích, výjimečně též na poli. Předpokládá se, že v celém území letos hnízdily a vyváděly svá mláďata dva páry koroptví. křepelka polní (Coturnix coturnix) - ohrožený druh Akustické projevy křepelek byly zaznamenány na polích západně od Zlivi, méně často též na okraji luk východně od obce. Hnízdní početnost je odhadována na 1 2 páry. rorýs obecný (Apus apus) - ohrožený druh Rorýsi byli opakovaně pozorováni při přeletu území, ke kterému jinak nemají žádnou stanovištní (hnízdní) vazbu. ledňáček říční (Alcedo atthis) - silně ohrožený druh Ledňáček říční byl několikrát pozorován na přeletu a při lovu nad řekou Sázavou. Jeho hnízdiště v území nebylo nalezeno. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 39

40 vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - ohrožený druh Vlaštovky byly opakovaně pozorovány v zastavěné části obce Zliv. Jejich hnízdiště jsou situována zejména do hospodářských budov). ťuhýk obecný (Lanius collurio) - ohrožený druh Ťuhýk obecný byl v území výjimečně pozorován na keřích lučních mezí a pastvin s přítomností rozptýlené zeleně. krkavec velký Corvus corax - ohrožený druh Krkavec velký byl pozorován opakovaně při přeletu území, ve kterém však s velkou pravděpodobností nehnízdí. Celkově lze shrnout, že zájmové území u Zlivi je z ornitologického hlediska druhově průměrnou lokalitou. Diverzita ptáků zde odpovídá nabídce stanovišť a stupněm jejich přírodní zachovalosti. Většina zjištěných druhů náleží k běžným zástupcům kulturní krajiny. Mezi ornitologicky nejcennější části území patří údolí řeky Sázavy (louky a břehové porosty), luční meze a ekotonální stanoviště na rozhraní louka les. Savci: Cílený průzkum savců nebyl prováděn. Přesto byly na základě přímého pozorování zvířat a nálezů jejich pobytových značek učiněny konkrétní závěry. Na pozemcích orné půdy a kulturních luk je společenstvo savců omezeno na běžné druhy kulturní krajiny. Zdejší zemní savci jsou generalisté, schopní života v odlesněné krajině s ostrůvky rozptýlené zeleně. Nejhojnější jsou drobní hlodavci, zejména hraboš polní (Microtus arvalis), který se zde vyskytuje prakticky plošně. V remízcích a v okolí křovin žije myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) a také hryzec vodní (Arvicola terrestris). Hmyzožravci jsou zastoupeni ježkem východním (Erinaceus concolor), krtkem obecným (Talpa europaea), rejskem obecným (Sorex araneus) a rejskem malým (Sorex minutus). Jejich výskyt je vázán především na vlhčí biotopy, kde nacházejí dostatek potravy. Přítomny jsou i drobné lasicovité šelmy jako je lasice kolčava (Mustela nivalis). Z větších savců byl zaznamenán výskyt zajíce polního (Lepus europaeus), srnce obecného (Capreolus capreolus) a lišky obecné (Vulpes vulpes). Byl prokázán také výskyt prasete divokého (Sus scrofa). Z obligátních lesních druhů obývá zdejší lesní prosty pouze norník rudý (Clethrionomys glareolus). Pravděpodobný je také výskyt zástupců našich druhů plchů, i když průzkumem nebyla jejich přítomnost prokázána. Staré stromy s dostatkem dutin (zejména břehy Sázavy) mohou být také významné pro některé druhy netopýrů. Zájmový úsek řeky Sázavy je dle dostupných informací stanovištěm vydry říční (Lutra lutra). Ochrana přírody ÚSES: Na základě srovnání přírodního (potenciálního) a současného stavu ekosystémů v krajině vymezujeme ekologicky významné segmenty, tvořící kostru ekologické stability. Trvalou existenci kostry ekologické stability je nutno zajistit legislativní ochranou jejich součástí. Ekologicky významné segmenty krajiny v krajině, tvoří skladebné prvky Územního systému ekologické stability. Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. Vychází z vymezení prvků kostry ekologické stability v krajině. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 40

41 Prvky kostry ekologické stability v krajině, a především ekologicky významné segmenty krajiny utvářejí v rámci ÚSES tyto skladebné prvky: biocentra; biokoridory; interakční prvky. Systém má rovněž svou hierarchickou úroveň, která odpovídá nárokům různých organismů. Rozlišujeme 3 úrovně: lokální; regionální; nadregionální. Regionální a nadregionální ÚSES: Dle Generelu lokálního ÚSES a Plánu ÚSES pro k.ú. Kácov byl v dotčeném území vymezen nadregionální biokoridor v trase řeky Sázavy v šířkových parametrech regionálního biokoridoru. Biokoridor zahrnoval biotu vázanou na xerotermní stanovištní podmínky, biotu luhů a olšin a společenstva vázaná na vodní tok. V trase mimo řešené území bylo vloženo regionální biocentrum Vlachov a dále v trase tohoto biokoridoru byla vložena po m lokální biocentra o výměře cca 3 ha. Šířka biokoridoru byla proměnlivá podle kvality společenstev a konfigurace terénu a omezena abiotickými překážkami zástavbou, železniční tratí. Na základě níže uvedených změn je biokoridor převeden do lokálního systému ÚSES. Dle nadřazených dokumentací došlo ke změně a trasa původně vedená podél řeky Sázavy byla zcela zrušena a nově byl vymezen nadregionální biokoridor NRBK K78 K61-K124 osa mezofilní hájová. Biokoridor je v řešeném území veden zcela mimo údolí Sázavy po zalesněných svazích a vrcholu Klenky. Trasa nadregionálního biokoridoru je ve studi plně respektována, upřesněna je jeho hranice. Zájmové území zasahuje do ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K-78. Severně od řešeného území se nachází vložené regionální biocentrum RBC 937 Vlachov. V trase nadregionálního biokoridoru jsou v ekologicky přijatelných vzdálenostech vložena tři lokální biocentra: LBC 22, LBC 53, LBC 51. Lokální ÚSES: Lokální biokoridory: Do lokálního systému byl převeden biokoridor Sázava, zachován je v šířkových parametrech regionálního biokoridoru. Hranice biokoridoru byla upřesněna, přihlédnuto bylo zejména ke geomorfologickým podmínkám v území, výskytu přírodních biotopů a záměrům v území. Lokální biokoridor se v řešeném území skládá z úseků LBK č. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21. V jeho trase jsou vložena lokální biocentra LBC č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22. Po svazích a v plošinné části v lokalitách Na bradlech, Semerink, Nad pěšinkou k háji jsou vymezeny dva úseky lokálních biokoridorů LBK 45 a LBK 46. Biokoridor LBK 46 je součástí VKP 9. Údolím Čestínského potoka prochází lokální biokoridor LBK 57, LBK 58 a LBK 60. Biokoridor je součástí VKP 13, propojuje lokální biocentra LBC 51 (na křížení s NRBK K78) a LBC 59 s lokálním biokoridorem Sázava. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 41

42 Systém je po jižním okraji řešeného území doplněn lokálními biokoridory LBK 61 a LBK 63 v lokalitě Pod kopcem, U hrobu a Na výrovkách. Biokoridory jsou součástí VKP 10 a VKP 11, propojují lokální biocentra LBC 18, LBC 62 a LBC 22. Lokální biocentra: LBC 2 Na stínadlech vložené lokální biocentrum v trase lokálního biokoridoru Sázava, funkční; v řešeném území zahrnuje vodní tok, břehové a doprovodné porosty, degradované luční porosty a mokřady na soutoku s bezejmenným přítokem. LBC 4 Zámostí vložené lokální biocentrum v trase lokálního biokoridoru Sázava, funkční; v řešeném území zahrnuje vodní tok a břehové porosty; převážná část biocentra je vymezena na pravém břehu řeky. LBC 6 U hřbitova vložené lokální biocentrum v trase lokálního biokoridoru Sázava, částečně funkční; v řešeném území zahrnuje vodní tok, břehové a doprovodné porosty, louku se sezonně zvodnělým příkopem a rozptýlenou zelení. LBC 8 V rybníčkách - vložené lokální biocentrum v trase lokálního biokoridoru Sázava, částečně funkční; v řešeném území zahrnuje vodní tok a změny Z6/11 plochy veřejné zeleně podél břehu Sázavy a Z6/34 plochy pro hromadnou rekreaci (rozšíření vodáckého tábořiště), část na pravém břehu Sázavy zahrnuje skalnaté úbočí Holého vrchu. LBC 10 Malá Strana - vložené lokální biocentrum v trase lokálního biokoridoru Sázava, částečně funkční; zahrnuje vodní tok, břehové a doprovodné porosty a lužní lesík při okraji Kácova (na pravém břehu řeky). Hranice byla upřesněna na základě parcelního vymezení. Plocha zasahuje do golfového areálu, ale herní prvky jsou vymezeny zcela mimo LBC, které zůstane zachováno v plném rozsahu. Na levém břehu biocentrum zahrnuje část území Podskalí. LBC 12 Sázava Na bradlech vložené lokální biocentrum v trase lokálního biokoridoru Sázava, funkční; zahrnuje vodní tok, na pravém břehu břehové a doprovodné porosty podél Sázavy, ty jsou součástí golfového areálu. Navržena je revitalizace porostu. Na levém břehu jsou zalesněné skalnaté svahy, fragmenty suťových lesů a degradované luční porosty nad hranou svahů. LBC 16 Na hrádku - vložené lokální biocentrum v trase lokálního biokoridoru Sázava, funkční; biocentrum vymezeno těsně za hranicí golfového areálu. Významným biotopem jsou skalní výchozy nad řekou Sázavou s významnými i chráněnými druhy rostlin, lokalita ohrožena invazí akátu. LBC 18 Pod splávkem - vložené lokální biocentrum v trase lokálního biokoridoru Sázava, funkční; v řešeném území zahrnuje vodní tok a břehové porosty. Převážná část biocentra vymezena na levém břehu na skalnatém úbočí nad Sázavou. LBC 20 Nad jezem - vložené lokální biocentrum v trase lokálního biokoridoru Sázava, částečně funkční; v řešeném území zahrnuje vodní tok, břehové porosty a doprovodné porosty, rekreační plochu ZM2a. Převážná část biocentra na levém břehu řeky u Posadovského mlýna. LBC 22 Babí důl vložené lokální biocentrum na křížení nadregionálního biokoridoru K 78 s lokálním biokoridorem Sázavy, funkční; v řešeném území zahrnuje skalnaté úbočí a roklinový les na pravém břehu řeky, část biocentra vymezena na k.ú. Holšice. LBC 51 Babiččino údolí vložené lokální biocentrum na křížení nadregionálního biokoridoru K78 s lokálním biokoridorem Čestínského potoka, funkční; zahrnuje údolní jasanovo-olšové luhy, mokřadní společenstva v nivě toku. LBC 53 Klenka - vložené lokální biocentrum v trase nadregionálního biokoridoru K78, funkční; zahrnuje úbočí zalesněných svahů pod vrcholem Klenka. Část lesa v návaznosti na golfový areál začleněna do lesa zvláštního určení, kategorie 32c. LBC 59 Kácov vložené lokální biocentrum v trase lokálního biokoridoru Čestínského potoka, funkční; v nekosená podmáčená louka s dominantním tužebníkem jilmovým a třtinou rákosovitou. Porost podél toku na obou stranách vrby a olše, na svahu nad údolím navazuje listnatý porost. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 42

43 LBC 62 Na výrovkách - vložené mezi biokoridor LBK 61 a LBK 63, funkční; komplex více méně kosených ovsíkových luk s keřovými liniovými porosty a remízky, lemová lesní společenstva, součást VKP 11. Funkci interakčních prvků mohou plnit stromořadí kolem polních cest, doprovodná zeleň vodotečí, drobné meze a remízky. Ochrana přírody VKP: Dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými prvky ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky taxativně vyjmenovanými v 3, odst. b) citovaného zákona jsou všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle 6 citovaného zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek. Jedná se zejména o mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, cenné porosty sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Podle 4, odst. 2 citovaného zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Jejich využití je možné jedině tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K jakýmkoli zásahům je třeba závazné stanovisko orgánů ochrany přírody. V okolí zájmového území lze za VKP dle zákona považovat vodní toky a jejich nivy, rybníky a lesní porosty. Záměr řešený změnou č. 6 ÚPO Kácov golfový areál se dotýká významných krajinných prvků ze zákona a to lesních pozemků a údolní nivy Sázavy: Lesní pozemky část lesních pozemků byla převedena z kategorie lesa hospodářského do kategorie lesa zvláštního určení příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Z tohoto důvodu byl Krajským úřadem Středočeského kraje vydán Schvalovací výměr změny lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek "Sázava Parkland" (č.j /2012/KUSK ze dne ). Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa, které byly převedeny do kategorie lesa zvláštního určení je 63,82 ha. Lesní pozemky s rekreační funkcí jsou ve změně č. 6 ÚPO Kácov zařazeny do plochy lesní zvláštního určení - rekreační (NL-R). V rámci územní studie byly firmou LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. vytipovány dvě zemědělské plochy, na kterých je plánováno náhradní zalesnění. Jako nejvhodnější se jeví plocha B (NL1) severně od Zlivi (výměra cca 1,0 ha). Jedná se o prostor navazující na stávající lesní porost, který navrhovaným zalesněním doplní a uzavře plynulou linii lesních ploch. Navržené zalesnění je zároveň náhradou za plánované omezení plnění produkční funkce lesa, na tzv. pobytových loukách a v místech, kde golfové dráhy částečně zasahují do prostoru rekreačního lesa. Projekt na zalesnění obou ploch je již zpracován. Jedná se o návrh zalesnění trvalého travního porostu o celkové výměře cca 1,0 ha (p.č. 2683, 2684 a 2995 k.ú. Kácov). Při návrhu konkrétního zastoupení dřevin se vycházelo z přirozené druhové skladby stanovené pro příslušný lesní typ (LT) v sousedícím lesním porostu. Údolní niva Sázavy za údolní nivu se považuje biotop, jehož utváření, složení a vzájemné vztahy jednotlivých složek jsou ovlivňovány hydrogeologickými poměry vodního toku (výše hladiny spodní vody, občasné záplavy). Údolní niva je charakterizována geomorfologicky, především pak druhovým spektrem typických rostlinných společenstev (doprovodné břehové porosty, společenstva vlhkomilných druhů rostlin lužní lesy, pobřežní křoviny, rákosiny, porosty ostřic, nitrofilní společenstva Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 43

44 vysokých bylin ap.). Terénními úpravami, zástavbou, či jinými technickými zásahy ztrácejí tyto porosty svůj přirozený charakter. Pozemky v nivě Sázavy jsou vedeny jako trvalý travní porost, většinou přímo navazují na vodní tok Sázavy. Břehovou linii z ostré hrany koryta řeky vyplňuje charakteristický doprovodný porost tvořený typickou bylinnou vegetací a pásem dřevin rodu Salix (vrba) a Alnus (olše), který plynule přechází do otevřené luční vegetační formace s vyšším stupněm vlhkosti. Zamokřené louky tvoří mimo jiné i druhy vlhkomilných trav rodu Carex a sítin rodu Juncus. V údolní nivě Sázavy jsou zmapovány přírodní biotopy: o mozaika biotopů T1.5 (vlhké pcháčové louky) a T1.6 (vlhká tužebníková lada) Ostrůvky při Sázavě a příkopech. Dm. ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), pcháč bahenní (Cirsium palustre), ostřice zobánkatá (Carex rostrata), psárka luční (Alopecurus pratensis), kerblík lesní (Anthriscus silvestris), Deschampsia caespitosa (metlice trsnatá), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), sítina rozkladitá (Juncus effusus), pomněnka (Myosotis sp.), rozrazil potoční (Veronica beccabunga), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), psineček psí (Agrostis canina). o mozaika biotopů M1.1 (rákosiny eutrofních stojatých vod) a T1.6 (vlhká tužebníková lada) Dm. chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea L.), ostřice šíhlá (Carex acuta), zblochan vodní (Glyceria maxima), orobinec (Typha sp.). kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine), vrba křehká (Salix fragilis). o mozaika biotopů T1.6 (vlhká tužebníková lada) a M1.7 (vegetace vysokých ostřic) Dm. vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kostival lékařský (Symphytum officinale), sítina rozkladitá (Juncus effusus), pcháč bahenní (Cirsium palustre), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), pcháč bahenní (Cirsium palustre), ostřice zobánkatá (Carex rostrata), vrba jíva (Salix caprea). o mozaika biotopů K2.1 (vrbové křoviny písčitých a hlinitých náplavů) a M1.4 (aluviální psárkové louky) Porost podél toku s vrbou křehkou (Salix fragilis) (80%), olší lepkavou (Alnus glutinosa) (10%), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), dubem letním (Quercus robur). V rámci územní studie byly firmou LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. navrženy vegetační úpravy na různých stanovištních typech. V blízkosti řeky Sázavy je navržena nová výsadba stromů. Stávající břehový porost je v současné době funkční, ale na několika místech se jedná již o dožívající dřeviny, které budou muset být nahrazeny. Z těchto důvodů je již v předstihu navržena řada stromů v břehovém prostoru. Obecně je doporučeno neměnit dochovaný přírodní charakter biotopů v údolní nivě označených za hodnotné, jakými jsou fragmenty původních luk (přírodní biotopy M1.1, M1.4, M1.7, T1.5, T1.6, K2.1), vodní toky a jejich doprovodné porosty. VKP navržené k registraci: V rámci Generelu lokálního územního systému ekologické stability pro k.ú. Kácov, Zderadiny a Zderadinky (zpracovatel Ing. David Mikolášek, 1993) byly vymezeny ekologicky významné krajinné prvky. Do řešeného území zasahují VKP9, VKP 10, VKP 11, VKP 12 a VKP 13. Vzhledem k tomu, že tyto prvky nebyly dosud zaregistrované, bylo proto v rámci návrhu změny č. 6 ÚPO Kácov, resp. i v souvislosti s návrhem golfového areálu, přistoupeno k úpravě jejich hranic. Významné krajinné prvky jsou nově vymezeny mimo plochu golfového hřiště, resp. jsou navrženy tak, aby byla zachována alespoň část ekologicky stabilního území s přírodními biotopy. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 44

45 Dopravní infrastruktura: Silniční doprava: Městys Kácov je dobře dopravně přístupný pro automobilovou dopravu. Dopravní kostru řešeného území tvoří silnice III/12519 (Kácov Polipsy - Čestín) a silnice III/3369 ( Kácov Holšice Zruč nad Sázavou), které prochází zastavěným územím. Obě silnice mají lokální dopravní význam a zajišťují silniční spojení se sousedními obcemi a sídly ležícími východně a severovýchodně od Kácova. Jsou vedeny v úsporných směrových i šířkových poměrech. Dopravní napojení Kácova na dálnici D1 zajištuje silnice II/125 (Vlašim D1 exit 49 Kácov Uhlířské Janovice Kolín). Obr. Sčítání dopravy v roce 2010 Zdroj: Tab. Intenzita dopravy v roce 2010 ( údaj ze sčítání ŘSD v roce 2010 ) Komunikace Sčít. úsek T O M Součet II/ III/ III/ Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 45

46 Silnice II. třídy: Silnice II. třídy II/125 Vlašim D1 exit 49 Kácov Uhlířské Janovice Kolín je vedena v trase po západním okraji Kácova. Silnice II/125 zajišťuje dopravní napojení Kácova na dálnici D1 a v rámci regionu silniční spojení na Kolín na severu a do Vlašimi na jihu. Kácov je napojen ve styčné křižovatce komunikací Jirsíkovou, po níž je vedena silnice III. třídy III/ Silnice II/125 je dvoupruhová kategorie převážně S 8,5. Nově je navrženo připojení systému místních komunikací nově navržené zástavby v západní části městysu. Napojení je navrhováno kolmo na silnici II/125 ve styčné křižovatce uprostřed mezi stávajícími křižovatkami (Jirsíkova a Nádražní k ž.st. Kácov) ležícími ve vzdálenosti cca 450m na obě strany od nové křižovatky. Silnice III. třídy: Silnice III/12519 Silnice III/3369 Kácov Polipsy Čestín Kácov Holšice Zruč nad Sázavou Obě silnice mají lokální dopravní význam a zajišťují silniční spojení se sousedními obcemi a sídly ležícími východně a severovýchodně od Kácova. Jsou vedeny v úsporných směrových i šířkových poměrech. Výhledově vyžadují stavební úpravy, zejména úsek Kácov Zliv, na který jsou dopravně navázány plochy s novým funkčním využitím. Úsek silnice III/3369 mezi Zliví a bývalou továrnou Lenka je navržen k parametrické úpravě trasy zvětšením směrového oblouku, částečným prodloužením úseku, které předpokládá změnu hodnot podélného sklonu nivelety. Místní komunikace: Síť místních komunikací navazuje na silnice III. třídy, které tvoří dopravní kostru (nižší sběrné komunikace B2). Hlavní obslužnou komunikací v kompaktní zástavbě Kácova je Nádražní ulice (C2), na kterou navazují místní přístupové komunikace kategorie C3. Ve smyslu kategorizace místních komunikací jsou obslužné komunikace kategorie III. třídy. Stávající obslužné přístupové komunikace jsou Nová, K Farářství, Novočtvrťská, Písková, Klímova, Sportovní. Ostatní komunikace s omezenými parametry lze zařadit do IV. kategorie jako dopravně zklidněné obytné ulice se smíšeným provozem. V nově zastavitelném území jsou navrženy místní obslužné komunikace navazující na založenou komunikační síť. Hlavní obslužné komunikace kategorie C2 jsou navrhované úseky prodloužených komunikací Nádražní a K Farářství propojené na západním okraji nové zástavby severojižní spojovací komunikací zaústěnou na jižním okraji do Jirsíkovy ulice u ČSPH. Druhé hlavní komunikační propojení severovýchodní a jižní části městyse tvoří prodloužená spojka z křižovatky rozvětvení Nádražní ulice obslužnou komunikací k Jirsíkově. Jižní úsek napojení na Jirsíkovou prochází zúženým prostorem v zástavbě a bude nutné provést oddělení pozemků pro výstavbu komunikačního propojení. Zde ( mezi pozemky 2214 a 693/2) lze podle snížené kategorie komunikace připustit minimální šířku veřejného prostoru 8m. Komunikace budou navrženy dvoupruhové obousměrné s chodníky. Šířka veřejného prostranství hlavních obslužných komunikací C2 bude 15m. V profilu těchto ulic se počítá s výsadbou alejí stromů. Šířka veřejného prostoru v nově navržených obslužných, přístupových komunikacích C3 bude podle podmínek 10m nebo 12m. Hlavní, přímé komunikační spojení s centrem obce bude zajišťováno Nádražní ulicí. Bude třeba provést rekonstrukci komunikace a úpravu profilu dvoupruhové vozovky min. na MO 7. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 46

47 Ostatní nové obslužné přístupové komunikace v území nově navrhované zástavby budou v kategorii C3, se šířkou veřejného prostranství 10m, obytné zóny mají min šířku veřejného prostoru 8m. Dopravní zařízení: Stávající komunikační přemostění řeky Sázavy vykazují dopravní závady a malou únosnost. Most přes Sázavu na jihovýchodě Kácova na silnici III/12519 Kácov Račiněves je jednopruhový se šířkou vozovky cca 4m a s omezenou nosností pro vozidla, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 9t. Ve směru na Račiněves mají přednost protijedoucí vozidla. Z výsledků celostátního sčítání ŘSD na silniční síti z roku 2010 je intenzita dopravy v profilu na křižovatce silnic III/12519 a III/3369 v Kácově cca 1000 vozidel za 24h. Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní vazbu této silnice na silnici II/125 s blízkým napojením na dálnici D1 v km 49, bude při rozvoji využití území v okolí Zlivy a východní části Kácova nutné počítat se zvýšením stávající dopravní intenzity a v důsledku toho s nutností rozšíření mostu. Je třeba přihlédnout k požadavkům na zvýšení bezpečnosti chodců, protože most je součástí pěších propojení centra se železniční zastávkou. Navrhujeme rozšíření na celkem 11m šířka vozovky 6,5m a oboustranné chodníky šířky 2,25m. Příhradový most přes Sázavu na Nádražní ulici na trase k železniční stanici Kácov je nutné zachovat zejména pro pěší a cyklistickou dopravu. Přes most je vedena cyklotrasa č Zbizuby Kácov Zámostí centrum, cyklotrasa č. 19. Vzdálenost mostu od železniční stanice je 500m, od těžiště zástavby 600m, od centra obce 800m. Investice spočívá v realizaci kvalitní mostovky Kromě přemostění zůstává v zakotven v ÚP říční, vojenský brod pro těžkou a vojenskou techniku (pozemek č. 2028/1). Dopravní závadou jsou stávající úrovňová křížení železnice silnicí III/12519 a křížení tratě místními komunikacemi v prostoru Kácov Malá Strana. Úrovňové křížení na pozemku č.1983 je pro dopravní obsluhu mezi železnicí a řekou nutné zachovat. Navrhujeme vybavit přejezd SSZ. Další přejezd na pozemku č. 1981/1 bude možné zrušit po realizaci komunikačního napojení objektů na Malé Straně ze silnice III/3369. Křížení na pozemku č.2518 bude řešeno podchodem železnice pro pěší. Pro zvýšení bezpečnosti automobilového a pěšího provozu (jedná se o trasu do školy) na úrovňovém přejezdu na silnici III/12519 v obci navrhujeme instalaci závor. Doprava v klidu: Parkování vozidel v řešeném území není ani v současnosti zásadním problémem. Vozidla nyní parkují na stavebně upravených plochách nebo podél místních komunikací. Stávající areály Lenka a truhlárna Vltavín mají založeny parkovací plochy na pozemcích u pozemních objektů. I v budoucnu bude zachováno parkoviště pro plochu kynologie a truhlárnu. Navržená bytová výstavba řeší parkování osobních vozidel v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 na vlastních pozemcích, ve vlastních garážích. Nově navržené rekreační sportovní areály budou vybaveny hromadnými parkovišti na terénu. Plochy DS 1 a DS 2 mají kapacitu 147 stání. Další stání budou realizována s výstavbou ubytovacích zařízení na pozemku SR 1. Parkování u různých typů občanské vybavenosti musí být vždy na pozemku stavby nebo ve vyčleněné lokalitě (OV, OM, OS) v případě více jednotek na jedné lokalitě. Pro všechny druhy výroby, služeb a skladování platí striktní požadavek zajištění parkovacích a odstavných míst na vlastním pozemku (včetně parkování zaměstnanců). Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 47

48 Pěší a cyklistická doprava: V řešeném území jsou stabilizovány turisticky značené trasy: červená Český Šternberk Kácov Zruč nad Sázavou modrá Kácov ž. st. Kácov zastávka Račiněves podle Čestínského potoka do Čestína Cyklotrasy značené: č. 19 Rataje Český Šternberk Zdebuzeves Tichonice Kácov Holšice Zruč nad Sázavou č cyklistická spojka Zbizuby trasa č Kácov centrum, trasa č. 19 Územní plán navrhuje pěší vycházkové trasy na území Kácova, Zlivi a Račiněvsi, které jsou vedeny v propojených okruzích. Naučná stezka NS Okolím Kácova (severní část území) je v současné době budována a má informovat o místních zajímavostech, přírodních hodnotách a lesnictví; začíná a končí na nádraží Kácov; vzniká ve spolupráci Městysu Kácov a Lesní správy Kácov státního podniku Lesy ČR. Autobusová doprava: Kácov je významnou stanicí autobusové dopravy. Hlavní autobusová stanice je situována do Nádražní ulice ve vzdálenosti 200m od náměstí a 1350m od železniční stanice Kácov. Autobusové zastávky pokrývají zástavbu izochronami docházkových vzdáleností 500m.. Seznam linek autobusů hromadné přepravy osob: Linka Louňovice p. Blaníkem Vlašim Kácov Kolín (4 spoje, v pátek 6 spojů) Linka Vlašim Kácov Zbizuby, Vranice (10 spojů ve všední den) Linka Vlašim Soušice Kácov (4 spoje ve všední den) Linka Kolín Tábor České Budějovice (2 spoje denně) Linka Kutná Hora Kácov (10 spojů ve všední den) Linka Zruč n. Sáz. Čestín Kácov Rataje n. Sáz. Sázava (1 spoj) Linka Čestín Kácov Zruč n. Sázavou (2 spoje ve všední den) Podle jízdních řádů se sjíždějí spoje v časovém intervalu 6,05h 6,55h 3 spoje, v 7,15h 2 spoje, ve 12,50h 13,10h 2 spoje a v 15,30 15,50h 3 spoje. Prostor autobusové stanice vykazuje pro provoz 2 nástupní hrany a 2 manipulační stání s další rezervou podél Nádražní ulice. V současné době je prostor vyhovující, je však nutné provést stavební úpravu, kterou se vymezí jednotlivá stanoviště a rekonstrukce chodníků a komunikací stanice. Železniční doprava: Kácov je důležitou železniční stanicí tradičně pro osobní a turistickou dopravu Posázavím. Železniční stanice Kácov leží na 46.km železniční trati č. 212 Čerčany Světlá nad Sázavou, zastávka Kácov leží o 2km dále ve výhodné poloze vůči centru obce a jižní části zástavby za řekou (Račiněves, Malá Strana, Zliv). Ve všední dny projíždí Kácovem obousměrně 22 vlaků. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 48

49 Říční doprava: Doprava po řece Sázavě je rekreační, je vyhledávána vodáky. Poblíž železniční zastávky u obou předmostí se rozkládají na obou březích tábořiště vodáků. U ústí Čestínského potoka do Sázavy lze řeku překročit po upraveném betonovém dně brodu. Obdobný brod je mezi jezem a mostem přes Sázavu, který spojuje Malou Stranu a Kácov (u pivovaru). Akustická situace: Hluk: Hluk je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících kvalitu prostředí a je považován za jeden z nejzávažnějších faktorů negativně působících na zdravotní stav obyvatel. Důsledkem hlukové zátěže je zvyšování celkové nemocnosti, vznik neuróz, poruch spánku, poškozování sluchu i chorobných změn krevního tlaku. Obecně je více než 90 % hluku způsobováno lidskou činností a z toho přibližně 80 % hluku je vytvářeno dopravou, zejména automobilovou. Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny Nařízením vlády č.272/2011 Sb. ze dne 24.srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limitekvivatelntní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 db a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného venkovnímu prostoru a chráněnému venkovnímu prostoru staveb. Korekce podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb Korekce Druh chráněného prostoru [db] 1) 2) 3) 4) Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor Korekce uvedené v tabulce se nesčítají Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 db, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 db. Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 1 ) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 2 ) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 49

50 3 ) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 4 ) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2 ) a 3 ). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. Akustická situace: Ve stávajícím stavu ovlivňují kvalitu akustické situace v řešeném území zejména tyto zdroje hluku: silniční doprava (silnice II/125, III/12519, III/3369 ) železniční doprava (železniční trať č. 212 Čerčany Světlá ) truhlárna Vltavín, rekreační areál Lenka, cvičiště psů Zatížení posuzovaného území a jeho širšího okolí hlukem lze očekávat ve fázi výstavby i provozu jednotlivých záměrů na funkčních plochách ÚP Kácov. Ve fázi výstavby půjde pouze o dočasné ovlivnění akustické situace, které bude řešeno v rámci konkrétních řízení k jednotlivým záměrům (DÚR, DSP příp. EIA). Ve výhledu se na kvalitě akustické situace v řešeném území budou podílet zejména tyto zdroje hluku: silniční doprava (silnice II/125, III/12519, III/3369) železniční doprava (železniční trať č. 212 Čerčany Světlá) truhlárna Vltavín, rekreační areál Lenka, cvičiště psů doprava a parkoviště pro potřeby obsluhy golfového hřiště obslužná doprava nových ploch pro bydlení individuální a smíšených obytných ploch obslužná doprava nových ploch pro průmyslovou výrobu a skladování a smíšených výrobních Realizací návrhu bude v posuzované lokalitě dominantním zdrojem hluku pohyb automobilů po stávajících a nově navržených komunikacích. Provoz silnic je spojen s emisemi hluku, které zhoršují životní podmínky obyvatelstva žijícího v blízkosti komunikace. Vyšší ekvivalentní hladiny akustického tlaku mohou být rovněž spojeny s provozem na funkčních plochách VL (výroba a skladování lehký průmysl) a na plochách VD (výroba a skladování drobná a řemeslná výroba). Na akustické situaci v okolí ploch VL a VD se mohou podílet bodové zdroje hluku v prostoru případných skladových hal. Hlavními zdroji hluku na těchto plochách bývají vzduchotechnické a chladicí jednotky. Další skupinu zdrojů hluku tvoří především vozíky pro manipulaci na příjmu, v expedici a ve skladových zónách. Pro konkrétní záměry na plochách VL a VD které se nachází v blízkosti bydlení je nezbytně nutné v rámci povolovacího řízení (ÚR, SP, proces EIA) pro jednotlivé stavby provést podrobné vyhodnocení vlivu záměru na akustickou situaci. U stávající a nově navržené chráněné obytné zástavby v zájmovém území musí být dodrženy hygienické limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 50

51 Odpadové hospodářství: Při realizaci záměrů řešených návrhem zadání změny č. 6 územního plánu městyse Kácov budou ve větší či menší míře vznikat nejrůznější druhy odpadů. Veškeré nakládání s odpady musí být v souladu s krajskou koncepcí Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. Původci odpadů se rovněž musí řídit veškerými právními normami týkajících se nakládání s odpady: a další. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů; vyhláška č. 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Přiměřeně se na nakládání s odpady vztahuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů a na nakládání s nebezpečnými odpady pak zákon č. 351/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. Obecné podmínky pro nakládání s odpady: Původce odpadů je povinen postupovat při veškerém nakládání s odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření. Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit jejich využití před jejich odstraněním. Při nakládání s odpady, respektive při jejich odstraňování, je třeba volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Dle ustanovení 11 zákona o odpadech má přednost materiálové využití odpadu před jeho odstraněním. Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související (nakládání s odpady) nese původce, respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem a prováděcími předpisy převzala. Odpady, které původce nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími právními předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení do vlastnictví této oprávněné osoby a do té doby musí být z jeho strany zajištěno: třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit mísení) řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm), únikem (vylití, rozsypání) či odcizením. Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. S nebezpečnými odpady může dodavatel stavby nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu. Balení a Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 51

52 označování nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 356/2003 Sb.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny grafickým symbolem dle zákona o chemických látkách nebo aby byly označeny nápisem nebezpečný odpad pokud se jedná o jiné nebezpečné odpady. Pro každý nebezpečný odpad bude zpracován identifikační list, který bude připevněn buď na nádobu s tímto odpadem, nebo jím bude vybaveno místo nakládání s nebezpečným odpadem. Z hlediska potenciálního vzniku odpadů podobných komunálním odpadům (ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb.) upozorňujeme na ustanovení 17 odst. 5) zákona č. 185/2001 Sb., které umožňuje původcům takovýchto odpadů na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Toto ustanovení má zejména vliv na možnost třídění a shromažďování komunálních odpadů, které by bylo shodné se systémem stanoveným obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. Pokud se původce produkující výše zmíněný odpad nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu Směsný komunální odpad. Nakládání s odpady na území městyse Kácov: Řešení nakládání s odpady je dáno vyhláškou Městysu Kácov č. 2/2011, která určuje, jakým způsobem se má který druh odpadu likvidovat. V rámci zpracování územních studií budou přesněji lokalizovány plochy pro nádoby na tříděný odpad. Změna č. 6 ÚPO Kácov předpokládá s růstem počtu obyvatel i umístění nového sběrného dvora, kde by bylo možné shromažďovat nebezpečný odpad, objemný odpad a event. stavební odpad při úpravách a opravách stávajících objektů. Plocha je navržena jako součást ploch výrobních smíšených a skladových VS 1 u komunikace 2/125. Odstraňování navýšeného množství odpadů po realizaci záměrů řešených změnou č. 6 ÚP městyse Kácov je řešitelné stávajícím způsobem, bude však potřeba jednat s oprávněnou firmou o úpravě logistického zabezpečení svozu odpadů. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 52

53 4. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI Stav životního prostředí řešeného území v rámci Středočeského kraje a oblasti životního prostředí, které mohou být realizací "Změny č. 6 územního plánu městyse Kácov" dotčeny, byly popsány v předchozích kapitolách. Z problematiky širšího území vybíráme: znečišťování ovzduší lokálními a liniovými zdroji; zhoršování imisních a hlukových poměrů podél hlavních komunikací; tlak na urbanizaci volné krajiny; ohrožení vodní a větrnou erozí; výstavbu komerčních zón s lokálními dopady na znečišťování ovzduší a hlukovou zátěž; šíření zástavby do volné krajiny a s tím související další problémy; problematickou kvalitu podzemních a povrchových vod; nízkou motivaci obyvatel obcí o zlepšení kvality prostředí; zátěž části obyvatelstva nadměrným hlukem (především silniční doprava); nedostatečné rozmístění moderních systémů odpadového hospodářství; střet rozvojových zájmů a ochrany životního prostředí. Z hlediska realizace "Změny č. 6 územního plánu městyse Kácov" jsou významná především detailní posouzení jednotlivých projektů, které budou moci být na platformě změny ÚP schváleny a realizovány. Pro jejich hodnocení je potřebné vzít v úvahu hlediska navržená v tomto dokumentu a posoudit, jestli řešení projektu koliduje s: chráněnými částmi přírody a zásadami oblasti obecné ochrany přírody; ochranou obydlených částí území; celkovou zátěží území s přihlédnutím na kumulaci vlivů jednotlivých záměrů. V případě že hodnocení projektů ukáže riziko kolize s některými zájmy ochrany přírody, je potřebné provést podrobnější analýzu a projednat řešení projektu, jeho cíle a důsledky s příslušnými kompetentními orgány. Jedním z podkladových materiálů pro zpracování Změny č. 6 ÚPO Kácov, včetně dokumentace o posouzení vlivů této koncepce na životní prostředí je zpracovaný dokument Pravidla udržitelného rozvoje životního prostředí při stavbě a údržbě Resortu Sázava Parkland včetně návrhů realizačních opatření, tzv. PUR (Golfer s.r.o., 2012). Cílem tohoto dokumentu, který řeší pouze jeden, byť ten nejrozsáhlejší, ze záměrů řešených 6. změnou ÚPO Kácov, je identifikace klíčových hledisek, která jsou nejdůležitější ve vazbě mezi rozvojem daného území a životním prostředím. Dokument, na základě stávajících přírodních podmínek území a navrženého záměru, vytváří pravidla pro bezkonfliktní průběh přípravy, realizace i následné údržby projektu Resort Sázava Parkland. Minimalizuje rovněž dopady na jednotlivé složky životního prostředí a navrhuje konkrétní opatření a doporučení pro posílení habitatu Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 53

54 zájmového území a podporu biodiverzity. Doporučení z tohoto dokumentu jsou zapracována do změny č. 6 ÚPO Kácov včetně posouzení koncepce na ŽP, především do popisu navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí a do návrhu stanoviska. 5. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 5.1 Variantní řešení koncepčního dokumentu Změna č. 6 územního plánu městyse Kácov je zpracována v jedné variantě. Umístění jednotlivých záměrů či vymezených ploch je řešeno s ohledem na majetkové poměry, dlouhodobé cíle a programy rozvoje a územní možnosti. Změna č. 6 ÚPO Kácov je v souladu s principy řešení nadřazených a souvisejících koncepčních dokumentů. Navrhování a schvalování konkrétních projektů může probíhat variantně. Pro výběr projektů z hlediska ŽP nejpřijatelnějších se doporučuje tyto projekty hodnotit pomocí navrhovaného systému hodnocení projektu viz další kapitoly. Pro zajištění minimalizace zásahů do přírodně citlivých ploch zájmového území v rámci přípravy a realizace záměrů, které řeší změna č. 6 ÚP městyse Kácov, je v současné době zpracován dokument Pravidla udržitelného rozvoje životního prostředí při stavbě a údržbě Resortu Sázava Parkland včetně návrhů realizačních opatření. Tento dokument detailně a konkrétně zpracovává opatření pro eliminaci a minimalizaci negativních zásahů jednotlivých aktivit záměru, které jsou považovány za nejdůležitější ve vazbě mezi rozvojem zájmového území a životním prostředím. Užitečné postřehy, návody a pravidla uvedená v tomto dokumentu jsou zapracována do jednotlivých kapitol zpracovaného posouzení vlivů koncepce na ŽP, především do kapitol č. 5, 7 a Posouzení Změny č. 6 ÚP městyse Kácov z hlediska očekávaných environment. vlivů Na základě údajů ze "Změny č. 6 územního plánu městyse Kácov, vyjádření dotčených subjektů a provedených konzultací je možno formulovat následující potenciální oblasti vlivů "Změny č. 6 ÚP městyse Kácov" na jednotlivé složky životního prostředí: Vlivy na akustickou situaci: Doprava: Dopravní napojení na páteřní regionální tah komunikace II/125 je doplněno druhým sjezdem do nově zastavovaných území. Tím je odlehčeno hlavně historické Jirsíkově ulici a umožňuje to zároveň zlepšit dopravní dostupnost všech části území spolu s novou sítí sběrných a místních komunikací. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 54

55 Základní dopravní osa (DS 8) využívá stávající komunikaci, která končí křižovatkou u nové komunikace hlavní obslužné, která je souběžná s komunikací 2/125, na kterou je i nově napojena. Tím je oddělen prostor pro výrobu, skladování, servisy atp. (VL, VS, VD) všeho druhu od převážně obytné zástavby. Zároveň tato komerční zástavba spolu s izolační zelení odcloní hluk z dopravy po komunikaci 2/125. Hluková situace: Zdrojem hluku v území je zejména automobilová doprava na hlavní dopravní ose v řešeném území, kterou jsou silnice II/125, III/12519, III/3369. Při provozu nových komunikací musí být u chráněné obytné zástavby splněny hygienické limity 55/45 db pro denní/noční dobu, v okolí komunikací II. třídy hygienické limity 60/50 db pro denní/noční dobu. Při umístění nové chráněné obytné zástavby do blízkosti komunikací, na které se vztahuje stará hluková zátěž, musí být u této zástavby splněny hygienické limity 70/60 db. Zhodnocení vlivu záměru změny územního plánu na akustickou situaci: Při zhodnocení vlivu změny územního plánu na akustickou situaci bylo orientačně posouzeno několik hlukově významných lokalit výřezů z mapy. Výřez č.1 znázorňuje výhledovou akustickou situaci v noční době na navrhovaných nových plochách pro bydlení, které se nachází v blízkosti komunikace II/125 a III/ Orientační posouzení je provedeno pro výhledový stav v roce 2015 v noční době. Posuzovanou hladinou akustického tlaku je 45 db max. hodnota pro noční dobu v okolí komunikací III. třídy, v případě komunikace II. třídy je limit 50 db. Orientační posouzení vlivu na akustickou situaci u nejbližší navrhované obytné zástavby bylo provedeno na základě emisí hluku s dopravy v programu HLUK+ verze 8. Algoritmus výpočtu vychází z novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (byla publikovaná v časopise MŽP ČR Planeta 2/2005). Orientační posouzení bylo provedeno pro nově navrhované plochy pro bydlení, které se nachází v blízkosti stávající frekventovaných komunikací. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 55

56 Obr. Výřez č.1: zobrazení izofony 45dB. Obr. Výřez č.1: zobrazení akustických pásem hluku. Území ohraničené hranicí červeně (území pro novou obytnou zástavbu) se nachází převážně v pásmu povolených hodnot hladiny akustického tlaku. Pouze v západním rohu je orientační výpočet hladiny akustického tlaku vyšší. Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 56

57 Výřez č.2. obecné zhodnocení výhledové akustické situace: Výřez č.2. z dopravní situace grafické části územního plánu zachycuje umístění nových navrhovaných ploch pro bydlení BI5. Tyto nově navrhované plochy se částečně nachází v ochranném pásmu dráhy. V rámci přípravy a povolovacích procesů (územního řízení) bude potřeba prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru. Umístění samotných objektů pro bydlení je doporučeno situovat mimo ochranné pásmo drah. Případná protihluková opatření musí být realizována investory v těchto lokalitách mimo pozemky dráhy (podmínka Centra dopravního výzkumu). Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 57

58 Výřez č.3. Na západní straně této lokality je navrženo u příjezdové komunikace záchytné parkoviště pro návštěvníky golfu, oddělené izolační zelení a terénní úpravou v šíři cca 21 m, v které mohou být dle potřeby dřevěné protihlukové stěny. Parkoviště bude osazeno dělícími pásy zeleně a po obvodu izolační a doplňkovou střední a vysokou zelení, takže by mělo v krajině zanikat a nemělo by být z druhého břehu Sázavy a Kácova vidět. Od stávajícího kynologického cvičiště je bydlení odděleno mezí, kde bude doplněna izolační zeleň střední a vysoká a dle potřeby protihlukové stěny. Obr. Výřez. 3 Posouzení vlivů koncepce na ŽP S.E.A. 58

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE za období 11/2012 11/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2858/2015 Pavlíková / 567 167 465 8. 3. 2016 208782/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období 2012 2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Praskačka dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 5 územního plánu sídelného útvaru Kondrac k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Červenec

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE období 2012-2016 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička

Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2863/2015 Pavlíková / 567 167 465 11. 2. 2016 208797/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2855/2015 Pavlíková / 567 167 465 11. 2. 2016 208774/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice návrh k projednání na základě ustanovení

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÁSLOJEDY

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÁSLOJEDY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÁSLOJEDY za období 2010 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2861/2015 Pavlíková / 567 167 465 23. 2. 2016 208788/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd K projednání Řešené : Správní obce Pletený Újezd, katastrální Pletený Újezd - č. 721 751 (okres Kladno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT:

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: srpen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního plánu Nezabudice Řešené území: části k.ú.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaliště

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaliště číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/1977/2015 Pavlíková / 567 167 465 26. 2. 2016 146390/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaliště návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce.

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce. Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce Prušánky únor 2010 Zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky Zastupitelstvo

Více

Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Prádlo za období návrh určený pro projednání

Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Prádlo za období návrh určený pro projednání Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Prádlo za období 2011-2015 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Orgán příslušný ke schválení zprávy:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více