Společně proti kyberšikaně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společně proti kyberšikaně"

Transkript

1 Společně proti kyberšikaně Projekt zaměřený na eliminaci sociálně-patologických jevů vyskytujících se mezi dětmi a mládeží v počítačové síti internet.

2 SEZNAM ZKRATEK PolZ - zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů PřZ - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů SocPrOchr - zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Spr - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ŠkolZ - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů tr. ř. zákon - č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů TrZ zákon - č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. ZSM - zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů) Metodický pokyn Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy K prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, sp. zn / OSPOD - orgán sociálně - právní ochrany dětí SVI - projekt Ministerstva vnitra Systém včasné intervence

3 Společně proti kyberšikaně Představení a cíl projektu Kyberšikana Kybergrooming Sexting Happy Slapping Kyberstalking Navrhovaná preventivní opatření Legislativa Odkazy a literatura

4 Cíl projektu Informace a možné postupy ve spolupráci školy, školského zařízení, popřípadě rodiny s orgány státní správy a samosprávy v oblasti eliminace negativních útoků mezi dětmi a mládeží na internetových sociálních sítí.

5 Autoři: text Mgr. Lukáš Habich grafika Ing. Lucie Časarová GARANT PROJEKTU: Kraj Vysočina (Pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost) SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE: VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V JIHLAVĚ

6 Možné způsoby zneužití ICT technologií A) publikace záznamu videa, zvuku, fotografií, web stránky, blogy, internet. hry, ankety atd.. B) online komunikace pomlouvání a ponižování pomocí komunikačních programů a sociální sítě (instant messenger) LIDE.CZ, FCB, SKYPE, ICQ, SPOLUZACI, TWITTER C) krádež identity nabourání do osobního účtu, mazání a zneužití účtu, manipulace s profily, agresor se vydává za oběť (prostředník) atd. D) vyloučení z virtuální komunity heslo a blokace účtu E) obtěžování (harassment), pronásledování kyberstalking F) zasílání nevyžádaných mailů a kódů př. pornotématika (rodiče, vztahy), viry

7 Výhody útoků promoci ICT technologií pro útočníka anonymita neznalost možných negativních dopadů velké množství lidí ve virtuálním prostředí rychlý rozvoj moderních technologií a nedostatečná prevence rozšíření internetu útočník už nemusí mít převahu nad svou obětí snadná dostupnost (fotoaparát a internet v mobilních telefonech,...)

8 Dopady útoků Uvedené útoky mohou přivodit velmi závažné fyzické, sociální i psychické problémy. Jedná se o stres a vážné depresivní symptomy. Děti odmítají chodit do školy, straní se kamarádů, neboť zažívají pocit trapnosti, studu a hanby. Tyto depresivní pocity mohou v extrémních případech dovést oběť až k sebevraždě.

9 PROTISPOLEČENSKÉ JEDNÁNÍ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ ŠKÁDLENÍ ŠIKANA SPRÁVNÍ DELIKT (př. přestupek) TRESTNÝ ČIN TRESTNÝ ČIN - legrace pro mě, ale i pro něj - pokud to přeženu, následuje omluva* - legrace jen pro něj a okolí - neomlouvá se - své jednání opakuje a stupňuje OBECNÉ ZNAKY OSOBA STARŠÍ 15 LET FYZICKÁ OSOBA PŘÍČETNÁ TYPOVÉ ZNAKY NAPLNĚNÉ ZNAKY SKUTKOVÉ PODSTATY PŘ UVEDENÉ VE ZVL. ČÁSTI PŘ.Z. OBECNÉ ZNAKY OSOBA STARŠÍ 15 LET FYZICKÁ OSOBA PŘÍČETNÁ TYPOVÉ ZNAKY NAPLNĚNÉ ZNAKY SKUTKOVÉ PODSTATY TČ UVEDENÉ VE ZVL. ČÁSTI TrZ ČIN JINAK TRESTNÝ OBECNÉ ZNAKY OSOBA MLADŠÍ 15 LET FYZICKÁ OSOBA PŘÍČETNÁ TYPOVÉ ZNAKY NAPLŇENÉ ZNAKY SKUTKOVÉ PODSTATY TČ UVEDENÉ VE ZVL. ČÁSTI TrZ PROVINĚNÍ OBECNÉ ZNAKY TYPOVÉ ZNAKY *Michal Kolář, specialista na dětskou šikanu ZVYŠUJE SE ŠKODLIVÉ JEDNÁNÍ MLADISTVÍ OD 15 DO 18 LET FYZICKÁ OSOBA PŘÍČETNÁ NAPLŇENÉ ZNAKY SKUTKOVÉ PODSTATY TČUVEDENÉ VE ZVL. ČÁSTI TrZ

10 Kyberšikana Definice a znaky KYBERŠIKANY Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou Statistiky Kazuistiky Postupy školy v případě zjištění Postupy rodičů v případě zjištění Právní kvalifikace skutku

11 Definice kyberšikany ŠIKANA sociálně patologický jev, dlouhodobě opakující se psychické či fyzické útoky na jednotlivce či skupinu s cílem mu ublížit KYBERŠIKANA šikanování pomocí elektrotechnických prostředků (mobilní telefon, internet apod.)

12 Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou Kyberšikana je forma šikany ZNAKY ŠIKANY DLOUHODOBÝ ÚTOK OPAKUJÍCÍ SE ÚTOK FYZICKÝ A PSYCHICKÝ ÚTOK ÚMYSLNÝ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU NENÍ ANONYMNÍ VÝSKYT VE SKUPINĚ ROLE SE NEMĚNÍ URČENÝ ČASOVÝ VÝSKYT ZNAKY KYBERŠIKANY POSTAČÍ JEDNORÁZOVÝ ÚTOK POSTAČÍ JEDNORÁZOVÝ ÚTOK POUZE PSYCHICKÝ ÚTOK ÚMYSLNÝ I NEDBALOSTNÍ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU ANONYMNÍ I NEANONYMNÍ NEOMEZENÝ VÝSKYT MOŽNÁ PROMĚNA ÚTOČNÍKA A OBĚTI NEOMEZENÝ ČASOVÝ VÝSKYT

13 Možné postupy školy v případě zjištění 1. Zjištění všech skutečností související s útoky! Vyhledat všechny agresory útoku! 2. Ochrana oběti př. psycholog 3. Zjistit příčinu narušení klima třídy 4. Zajištění všech důkazů obrázky (print screen), texty, maily, rozhovor mezi účastníky, motiv... NIC NEZAMLČET! 5. Spolupráce a podpora pracovníků st. správy PČR, OSPOD, SZ psycholog, spec. pedagog, soud, probační a mediační služba, krajský úřad (městský) úřad 61 z.č. 273/2008 Sb. Policie ČR je oprávněna požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu či přestupku a jeho pachatele. O podání vysvětlení sepíše policejní orgán úřední záznam.

14 Možné postupy školy v případě zjištění 6. Informace rodičům vysvětlení situace, v prvotní fázi nevystavovat rodiče face to face 7. Nahlášení závadovému materiálu správci sítě či využití služby tzv. červeného tlačítka 8. Komunikace dané problematiky s ostatními školami 9. Spravedlivý a rychlý trest

15 Spravedlivý a rychlý trest 9. Spravedlivý a rychlý trest A) u méně závažné formy kyberšikany tzv. alternativní školní tresty př. přednáška na téma kyberšikana, preventivní nástěnka, atd. B) závaznější forma výchovné opatření ( 31 z.č. 561/2004 Sb. Školský zákon) Napomenutí Důtka třídního učitele Důtka ředitele Snížená známka z chování Převedení do jiné třídy Podmíněné vyloučení ze školy nebo školského zařízení a Vyloučení ze školy nebo ze školského zařízení Ve vyjímečných případech může ředitel školy: doporučit rodičům umístění do pobytového oddělení SVP, případně do diagnostického zařízení podat návrh na OSPOD zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy

16 Možné postupy OČTŘ v případě zjištění C) Nejzávaznější formy Soud pro mládež Správní orgán Trestný čin, provinění, čin jinak trestný Přestupkové jednání 49, 50 z.č. 200/1990 Sb. Dítě mladší 15 let Dítě mladší 15 let - lze uložit opatření na návrh SZ - není trestně odpovědné (ODLOŽENÍ VĚCI) (nebylo li řízení zahájeno na návrh SZ může soud pro mládež zahájit i bez návrhu) Druhy opatření: a) Výchovná povinnost b) Výchovné omezení c) Napomenutí s výstrahou d) Zařízení terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče e) Dohled probačního úředníka f) Ochranná výchova

17 Možné postupy OČTŘ v případě zjištění C) Nejzávaznější formy Soud pro mládež Správní orgán Trestný čin, provinění, čin jinak trestný Přestupkové jednání 49, 50 z.č. 200/1990 Sb. Mladiství let: vyšetřování provádí proškolené osoby s mládeží ve spolupráci s OSPOD a Probační a mediační službou Mladiství let: dle 11 odst. z.č. 200/ 1990 Sb. Sankce napomenutí, pokuta zákaz činnosti, propadnutí věci Druhy opatření: a) Výchovná opatření dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou b) Ochranné opatření ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova) c) Trestní opatření obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu ( podmíněné odsouzení ), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně

18 Povinnosti školy v případě zjištění Škola nebo školské zařízení jsou: Povinní vyrozumět OSPOD v těchto případech: A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití B) Na dětech, na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) ohrožující život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami PŘI NEOZNÁMENÍ správní delikt pokuta ,-Kč (FO,PO) POZOR na trestný čin neoznámení trestného činu 368 Sb. TZK ( kdokoliv neoznámí )

19 Právní kvalifikace kyberšikany Skutkové podstaty trestných činů jsou zařazeny: v hlavě II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství v oddílu 1 Trestných činů proti svobodě, jedná se zejména o trestný čin vydírání dle 175 TrZ (např. pomocí mobilního telefonu pošle sms, že pokud nebude vyhověno jeho požadavkům bude použito násilí. Další protiprávní jednání jsou zakomponovány v oddílu 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, jedná se zejména o trestné činy dle 180 TrZ Neoprávněné nakládání s osobními údaji, trestný čin dle 181 TrZ Poškození cizích práv, trestný čin dle 182 TrZ Porušení tajemství dopravovaných zpráv, 183 TrZ Porušování tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, 184 TrZ Pomluva.

20 Právní kvalifikace kyberšikany Další možný útok ve formě skutkové podstaty trestného činu je uveden v hlavě III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Jedná se zejména o trestné činy dle 191 TrZ Šíření pornografie, trestného činu dle 192 TrZ Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a trestného činu dle 193 TrZ Zneužití dítěte k výrobě pornografie. Všechny tři tyto trestné činy mají společný objekt a to zájem společnosti na ochranu mravního vývoje dětí a ochraně před jejich sexuálním zneužíváním. Povahu kybernetických trestných činů mezi dětmi mohou mít i trestné činy uvedené v hlavě X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Jedná se zejména o trestné činy uvedené v hlavě V Trestné činy narušující soužití lidí, trestný čin dle 352 Trz Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, dle 356 TrZ Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

21 Právní kvalifikace kyberšikany Přestupkové jednání 49 Přestupky proti občanskému soužití Přestupku se dopustí ten, kdo: a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, nebo e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.

22 Statistiky kyberšikany Nebezpečí elektronické komunikace 2 S možností zapojit se do výzkumného šetření bylo osloveno přes škol (ZŠ a SŠ) z celého území ČR. Výzkumné šetření bylo provedeno anonymním dotazníkem. Maximální vzorek tvořili respondenti. Největší zastoupení měli žáci z Olomouckého kraje (15,04 %), následováni žáky ze Středočeského (12,84 %) a Moravskoslezského (12,02 %) kraje. Naopak nejméně respondentů bylo z Prahy a Plzeňského kraje (shodně 1,19 %) viz Graf. Staženo dne z

23 Statistiky kyberšikany Vzorek byl tvořen ze 49,17 % chlapci a 50,83 % dívkami. Věkově byl vzorek rozdělen do 2 věkových kategorií, které odpovídají 2. a 3. stupni škol. Nejvíce respondentů tvořili žáci ve věku let (62,49 %) viz graf. Staženo dne z

24 Statistiky kyberšikany Z výzkumného šetření vyplynulo, že více než polovina dětí (59,38 %) se setkala s kyberšikanou v pozici oběti. Sledované projevy se však mohou lišit svou intenzitou a délkou. V dotazníku nebylo zohledněno, zda byly útoky na oběť jednorázové nebo se opakovaly. Nebylo také sledováno, zda byla oběť podrobena několika útokům (z pohledu různých spolu nesouvisejících útočníků) ani to zda byly útoky na oběť kombinací různých projevů kyberšikany. Staženo dne z vyzkumne-zpravy

25 Statistiky kyberšikany Více než polovina dotázaných dětí již slyšela o případu kyberšikany učitele. 6 % dětí uvedlo, že se případ kyberšikany učitele odehrál u nich na škole 7 % dětí zná případ z jiné školy 32 % dětí zná nějaký případ z médií Vnímavost k případům kyberšikany učitelů roste s věkem dětí. Kyberšikana učitelů Staženo dne z

26 Kazuistiky kyberšikany PŘÍPADY KYBERŠIKANY Patrick Ryan Halligan (13 let, USA) Ghyslain Raza (14 let, Canada) stars-wars-kid-is-all-grown-up-and-becoming-a-lawyer/ en.wikipedia.org/wiki/suicide_of_ryan_halligan jessie-logan-is-sexting-suicidal-girl-sad-story/ Jessica Renee Logan (18 let, USA)

27 Postupy rodičů v případě zjištění 1. Podpora bezpečí - potřeby dítěte a vzájemná komunikace o problémech 2. Zodpovězení na otázky co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo, atd.. 3. Nezakazujte dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy všechno zakázané nejlépe chutná hrozí vyloučení z komunity! 4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole cílem je najít společné řešení 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby odstranění nevhodného materiálu V závažných případech kontaktujte Policii ČR podezření ze spáchání protiprávního jednání (trestný čin, přestupek) 7. Hovořte o dané problematice s dětmi a postupujte rychlým trestem 8. Účast na pravidelných školních schůzkách a seminářích ve škole

28 KYBERGROOMING Definice a znaky kybergroomingu Statistiky Kazuistiky Právní kvalifikace skutku

29 Definice kybergroomingu Jedná se o zmanipulování osoby (nejčastěji dítěte) pomocí elektronického komunikačního prostředku (internet, mobilní telefon) s cílem sjednat si osobní schůzku. Pokud se zmanipulování nedaří, přechází nejčastěji jednání agresora v kyberšikanu nebo kyberstalking. Více na

30 Typický příklad kybergroomingu 1. Vzbuzení důvěryhodnosti u osoby např. čtyřicetiletý agresor se přihlásí na sociální síť pod přezdívkou Jan 15 (za jménem je jeho falešný věk) a snaží se navázat kontakt s dětmi. 2. Získání kontaktu dítěte pomocí dárků a budování důvěry agresor se vydává za přítele a umí rozpoznat potřeby dítěte (př. dobití telefonní karty, čímž dostává kontakt na oběť, zaslání plyšové hračky na adresu oběti apod.), za pár dní dovede získat co nejvíce informací o oběti a udržovat s ní maximální kontakt. Zdánlivě agresor působí jako nejlepší přítel. Dítě se mu svěřuje a čím dál více mu důvěřuje.

31 Typický příklad kybergroomingu 3. Získání nebezpečných materiálů k možnému vydírání agresor se snaží získat pornografické fotky nebo chce, aby se mu dítě svěřilo se závažným problémem. Získanými materiály pak dítě vydírá při snaze odmítnout jeho pokyny směřující k osobnímu setkání. Nastává tzv. emocionální závislost na agresorovi. 4. Osobní setkání poslední stádium kybergroomingu, kde často dochází k pohlavnímu zneužití, fyzickému napadení, vydírání apod.

32 Statistky kybergroomingu V rámci výzkumu bylo zjištěno, že výše komunikaci s neznámou osobou vyhledává 57,60 % dotazovaných dětí 31,15 % respondentů je ochotno přidávat si na vyžádání neznámé osoby mezi své kontakty / kamarády apod. 0,3115 0, www. e-bezpeci.cz

33 Kazuistiky kybergroomingu Pavel Hovorka Česká republika pachatel kybergroomingu znásilňování a zneužívání 20 chlapců

34 Kazuistiky kybergroomingu Pavel Hovorka, vrátný v pražských tiskárnách, byl v roce 2008 odsouzen za pohlavní zneužívání, vydírání, svádění k pohlavnímu styku a ohrožování mravní výchovy mládeže. Trestné činy se týkaly 20 nezletilých chlapců, 8 z nich muž opravdu k sexuálnímu styku donutil. Byl odsouzen na 6,5 roku odnětí svobody (původní trest 8 let mu byl zmírněn u odvolacího soudu). Soud Hovorku uznal vinným, že od roku 2005 do svého zatčení v roce 2007 zneužil dvě desítky nezletilých chlapců, které si vybíral z řad dětí z dětských domovů anebo je kontaktoval přes internetové seznamky (zejména na serveru Lide.cz), s některými také chatoval. Oběti lákal na fiktivní soutěž Dítě VIP, v rámci které vítězům sliboval, že stráví dva týdny v Praze a získají zajímavé soutěžní ceny.

35 Kazuistiky kybergroomingu A toto jsou pouze některé případy, kterým se dostalo mediální pozornosti. Mnohem více jich je však neoznámeno PETER CHAPMAN DOUGLAS LINDS (UK, 2009, tvrdil 19 let, kybergr., přes fcb znás + vražd.) (UK, 2003, kybergr., sex. obětžování fcb. tvrdil 15 let)

36 Právní kvalifikace skutku v hlavě II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství v oddílu 1 Trestných činů proti svobodě, jedná se zejména o trestný čin Obchodování s lidmi dle 168 TrZ, trestný čin Omezování osobní svobody dle 171, trestný čin Vydírání dle 175 (např. pomocí mobilního telefonu pošle sms, že pokud nebude vyhověno jeho požadavkům bude použito násilí), v hlavě III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, se jedná o podezření trestného činu Znásilnění 185, Sexuální nátlak 186, Pohlavního zneužití 187, Šíření pornografie 191, Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 192, Zneužití dítěte k výrobě pornografie 193 TrZ.

37 Právní kvalifikace skutku Přestupkové jednání 49 Přestupky proti občanskému soužití Přestupku se dopustí ten, kdo: a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, nebo e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.

38 KYBERSTALKING Definice a znaky kyberstalkingu Statistiky Kazuistiky Právní kvalifikace skutku

39 KYBERSTALKING Kyberstalking se odvozuje od pojmu stalking (česky stopování, lovení ). Volně se toto slovo vykládá jako pronásledování, opakované a stupňující obtěžování osob prostřednictvím ů, dopisů, mobilních telefonů atd. formou výhružek, které mohou přejít k agresi a ničení majetku. Téměř 10 % občanů se s kyberstalkingem setkalo. 2 % útoků končí smrtí. Při zkoumání 141 případů žen, jež byly usmrceny svými bývalými partnery, se zjistilo, že v 76 % případů se pachatel projevoval jako stalker.

40 Charakteristika stalkerů Typologie stalkera Cíl stalkera Popis jednání Uctívač touha po vztahu, touha být přijat dopisy, sms Neobratný nápadník Ublížený pronásledovatel Sexuální útočník touha po vztahu, msta po neúspěšném vztahu, fyzický nebo sexuální motiv, pokus se o fyzický kontakt zpravidla slovně útočí útočné a sexuální chování snaha o políbení druhého, chycení za rukáv násilné vnikání do bytu, ubližování zvířatům sadismus, voyerismus, atp. Poblouzněný milovník touha po vztahu, iluzorní jednání sms, dopisy Kyberstolker souhrn všech cílů, využívá informačních technologií internet, telefon

41 Právní kvalifikace skutku 354 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Nebezpečné pronásledování Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že: a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

42 Právní kvalifikace skutku Přestupkové jednání 49 Přestupky proti občanskému soužití Přestupku se dopustí ten, kdo: a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, nebo e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.

43 Statistiky kyberstalkingu Téměř 10 % občanů se s kyberstalkingem setkalo a 2 % útoků končí smrtí. Při zkoumání 141 případů žen, jež byly usmrceny svými bývalými partnery, se zjistilo, že v 76 % případů se pachatel projevoval jako stalker. Výskyt kyberstalkingu 10% se setkalo s kyberstalkingem 90%

44 Kazuistiky kyberstalkingu Nejznámějším případem kyberstalkingu je kauza, kdy stalker P. H. více než dva roky pronásledoval svou kolegyni ze zaměstnání. Tři měsíce před vraždou pro útoky směřující vůči poškozené (tj. kolegyně) mu příslušný soud uložil nepodmíněný trest odnětí svobody. Násilník požádal o odložení nástupu trestu pro špatný psychický stav. P. H. po následných útocích kolegyni zavraždil. V květnu 2010 odvolací soud za tento hrůzný čin poslal vraha na 15 let do vězení.

45 SEXTING Definice a znaky SEXTINGU Statistiky Kazuistiky Právní kvalifikace skutku

46 Definice a znaky sextingu ( SEX plus TEXTOVÁNÍ ) rozesílání foto, mailů s erotickým podtextem. Tyto obrazové materiály často vznikají v rámci partnerských či kamarádských vztahů a mnohdy mohou představovat riziko spočívající v tom, že jeden z partnerů pro nejrůznější pohnutky zveřejní fotografie či videa svého partnera pomocí ICT technologií na síti internet.

47 Právní kvalifikace skutku V sextingu lze spatřovat skutkové podstaty uvedené v hlavě III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Jedná se zejména o trestné činy dle 191 TrZ Šíření pornografie, trestného činu dle 192 TrZ Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a trestného činu dle 193 TrZ Zneužití dítěte k výrobě pornografie. POZOR dítě je podle 26 TrZ myšleno do 18 let věku!

48 Statistiky sextingu Z výzkumů e-bezpečí vyplývá, že 1. 10,44 % českých dětí odeslalo sexuálně laděné foto či video, 2. 9,15 % dětí má uvedený obrazový materiál volně na internetu, 3. 71,18 % považuje jednání za rizikové ,44% 1 9,15% 2 71,18% 3

49 Kazuistiky sextingu V září roku 2009 spáchala v USA sebevraždu 13 náctiletá žákyně základní školy, která zaslala svou nahou fotografii přes síť internet svému příteli. Důvod: zveřejnění fotografie na sociální síti následná šikana ve třídě ze strany spolužáků vyloučení ze školy

50 Happy Slapping Definice a znaky Happy Slappingu Statistiky Kazuistiky Právní kvalifikace skutku

51 Definice a znaky Happy Slapingu Nejrozšířenějším druhem kriminality spojené s násilím prostřednictvím elektronických prostředků je tzv. Happy slapping (veselé fackování). Tento druh protispolečenské zábavy byl zahájen v jižním Londýně, v londýnské čtvrti Lewisham známé jako "JACKASS", kde se násilí na lidech natáčelo na video a v přímém přenosu tento pořad sledovalo desítky lidí jako televizní show.

52 Právní kvalifikace skutku Trestní zákoník České republiky tento pojem trestné činnosti nezahrnuje jako skutkovou podstatu trestného činu jako je tomu např. V Dánsku, Francii a Velké Británii. Tento druh kriminality je v České republice posuzován jako trestný činy uvedené v hlavě I. Trestné činy proti životu a zdraví. Typickým příkladem je trestný čin dle 146 TrZ Ublížení na zdraví, 145 TrZ Těžké ublížení na zdraví, ale výjimku také netvoří trestný čin dle 140 TrZ Vražda, dále se může jednat o trestnou činnost uvedenou v hlavě X TrZ, zejména v díle 6 Jiná rušení veřejného pořádku. Pokud je tato trestná činnost páchána veřejně, nebo na místě veřejně přístupném, může se jednat o trestný čin výtržnictví dle 358 TrZ.

53 Statistiky Happy slapingu statistika není zatím nikde zveřejněna

54 Kazuistiky Happy Slappingu Anglie, 9. červen Dva dospívající mladíci napadli sedmnáctiletou studentku Kerry Sevillovou. Jeden z nich ji střelil do nohy vzduchovkou, zatímco druhý celý čin nahrával na svůj mobil. Video bylo následně umístěno na internet. Anglie, 18. červen Policie zatkla tři čtrnáctileté chlapce, kteří byli podezřelí ze znásilnění jedenáctileté dívky. Vedení školy bylo na tento čin upozorněno poté, co jeden ze školních zaměstnanců našel záznam tohoto činu na mobilu jednoho ze studentů. Anglie, prosinec Byl zavražděn David Morley. Patnáctiletá dívka Chelsea O Mahoneyová a spoluobžalovaní Reece Saergant (21 let), Darren Case (18 let) a David Blenman (17 let) byli shledáni vinnými z neúmyslného zabití Davida Morleyho. Dle hlášení O Mahoneyová udělala dokument o tom, jak parta jejích kamarádů ukopala Davida k smrti. Austrálie, 23. říjen Policie zahájila vyšetřování ve věci DVD, které mimo jiné obsahovalo záznam, kdy pár dospívajících mladíků pohlavně zneužilo jednu dívku a poté jí zapálilo vlasy. Kopie nahrávky byly údajně prodány. Anglie, červenec Anthony Anderson (27 let) močil na umírající ženu, zatímco jeho kamarád vše natáčel na mobilní telefon. Celou dobu přitom řval: Toto je materiál pro YouTube! Anglie, březen Dospívající dívka skočila ze svého podkrovního okna, zatímco se snažila utéct před dívčím gangem, který na ni chtěl použít happy slapping. Staženo z

55 Legislativa v oblasti dětského kybernetického prostředí ŠKOLSKÝ ZÁKON ZÁKON NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH OCHRANA OSOBNOSTI (OBČANSKÝ ZÁKONÍK)

56 Školský zákon zákon č. 561/2004 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních 29 odst. 1 Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 29 odst. 2 Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

57 Školský zákon met. pokyn č / Podle čl. 1 odst. 1 metodického pokynu ministra školství, mládeža tělovýchovy K prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, sp. zn / (dále ve zkratce Metodický pokyn 2008 ), je šikanováním jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí ů, krátkých textových zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.

58 Školský zákon - met. pokyn č / Podle čl. 5 odst. 1 Metodického pokynu 2008 by měla každá škola vytvořit vlastní Program proti šikanování Tento program se stane součástí Minimálního preventivního programu. Minimální preventivní program je podle čl. 2 odst. 6 metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne , čj / , k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

59 Školský zákon krizový plán Hlavní součástí Programu proti šikanování je tzv. krizový plán. Měly by z něj jednoznačně vyplývat kompetence jednotlivých (konkrétně označených) osob, a specifický postup a způsob řešení šikany. Je nutné rozpracovat dva typy scénářů: 1. První, zahrnuje situace, které škola či školské zařízení zvládne řešit vlastními silami. Do této skupiny patří postupy pro počáteční stádia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování. 2. Druhý, zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií České republiky. Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti.

60 Školský zákon NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY EBEZPEČNOST KrÚ Kraje Vysočina

61 SPOLUPRÁCE S OSPOD Vyrozumět OSPOD : A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití B) Na dětech na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) ohrožující život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami PŘI NEOZNÁMENÍ správní delikt pokuta ,-Kč (F.O.,P.O.) POZOR na trestný čin neoznámení trestného činu 368 Sb. TZK ( kdokoliv neoznámí )

62 Systém včasné intervence SVI Jedná projekt Ministerstva vnitra, který je vytvářen a realizován v úzké spolupráci s Probační a mediační službou ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho pilotní ověření bylo provedeno ve městě Ostrava a současné době je do projektu zapojeno více než 12 měst různých velikostí. Cílem projektu s názvem Systému včasné intervence (dále jen SVI) je způsob práce, který vede ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. Smyslem je odklonit dítě od kriminální kariéry a realizovat preventivní aktivity, které budou předcházet trestné činnosti dětí v dané lokalitě. Výsledkem je náprava stavu pomocí rychlé, adekvátní a účinné reakce policie, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, soudu, probační a mediační služby, státního zastupitelství a pomáhajících institucí na protiprávní jednání dítěte nebo jednání dítě ohrožující. Staženo z aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/opk/.../raditsch.ppt

63 Systém včasné intervence SVI

64 SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR Policie České republiky (dále ve zkratce Policie ČR ) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Policie ČR slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Postavení a činnost Policie ČR upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Policie ČR je podřízena Ministerstvu České republiky. Toto ministerstvo vytváří podmínky pro plnění úkolů Policie ČR. Je to policejní prezident, kdo odpovídá za činnost Policie ČR ministrovi. Policii ČR tvoří útvary, jimiž jsou: a) Policejní prezidium České republiky v čele s policejním prezidentem, b) útvary Policie ČR s celostátní působností, c) krajská ředitelství Policie ČR, d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství (např. obvodní oddělení, policejní stanice atp.).

65 Zákon č. 127/2005 Sb. - zákon o elektronických komunikacích Zákon o elektronických komunikacích zajišťuje elektronickou informační bezpečnost. V případě porušení hrozí sankce Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) uskutečňuje zlomyslná volání, e) uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání, h) v rozporu s 93 použije adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv třetím osobám bez souhlasu držitele adresy elektronické pošty, 93 Zneužití elektronické adresy odesílatele Použít adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv třetím osobám bez souhlasu držitele této adresy elektronické pošty je zakázáno.

66 Kyberšikana a ochrana osobnosti Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Písemnosti osobní povahy, podoby, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejich projevů osobní povahy, smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. 66

67 Kyberšikana a zákon o ochraně osobních údajů ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 3 Působnost zákona (3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. (4) na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány. 4 Vymezení pojmů a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat... b) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji,... (zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace)

68 PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ PORADNY Jméno Poradna Tel. Adresa Mgr. Kejnovská Renata PPP Jihlava Legionářů 6, Jihlava PaedDr. Matějková Jana PPP Třebíč Mgr. Žáková Marcela PPP Žďár n. S PaedDr. Martínek Zdeněk PPP Pelhřimov Mgr. Eva Stloukalová PPP Havl. Brod Vltavínská 1289, Třebíč Veselská 35, Žďár nad Sázavou Pražská 127, Pelhřimov Nad Tratí 335, Havlíčkův Brod

69 SPOLUPRÁCE S VYSOČINA EDUCATION i-bezpečná škola Partner projektu: Národní centrum bezpečnějšího internetu Saferinternet.cz Další spolupracující instituce: Kraj Vysočina, Policie ČR, Společenství proti šikaně, vybrané ZŠ a SŠ Realizace 03/ /2014 Hlavní cíl projektu: zvýšení kvality a modernizace počátečního vzdělávání v oblasti bezpečného užívání moderních ICT ve výuce a prevence sociálně patologických jevů spojených s online technologiemi na ZŠ a SŠ. Výstupy projektu: Realizace seminářů pro školní týmy na vybraná témata el. bezpečnosti Vytvoření metodických materiálů Výměna zkušeností mezi školami

70 Prevence ICT útoků PREVENCE ICT ÚTOKŮ

71 Navrhovaná preventivní opatření ŠKOLENÍ ŽÁKŮ, UČITELŮ, RODIČŮ, OČTŘ ŽÁCI UČITELE, PIS PČR, SEMINÁŘE, OSPOD, VYTVOŘENÍ ŠKOLNÍ TÝMOVÉ PRÁCE SPOLUŽÁCI PROTI KYBERŠIKANĚ UČITELE SEMINÁŘE, PREVENTIVNÍ PROGRAMY, KRIZOVÝ PLÁN VIZ. předchozí RODIČE problém NÁVRH : ZŘÍDIT CHAT POMOCÍ KVALIFIKOVANÉHO PRACOVNÍKA NA KÚ NEBO LINKA BEZPEČÍ, UČITELE ROD. SDRUŽENÍ, POLICIE ČR 1. METODICKÝ POKYN PRO POLICII ČR 2. VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO POLICII ČR 3. POLICIE VE ŠKOLE

72 ŘEŠENÍ PREVENCE Co může dělat škola? A) VYTVÁŘET PODVĚDOMÍ ŽÁCI, RODIČE, UČITELE STANOVIT JASNOU DEFINICI B) PRAVIDLA CHOVÁNÍ A RESPEKT ŠKOLA VYTVOŘIT PRAVIDLA A VŠICHNI JE RESPEKTOVAT (PŘ. ZÁKAZ MOBIL.TEL. A SOC. SÍTÍ VE ŠKOLE prevence blokace stránek) POKYN MŠMT VE VĚSTNÍKŮ 1/2009 VIZ. VYTVOŘENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A KRIZOVÉHO PLÁNU C) URČIT ODPOVĚDNOU OSOBU ZA KYBERŠIKANU D) POMOC OD OSTATNÍCH ST. ORGÁNŮ POLICIE, PSYCHOLOGOVÉ, OSPOD, SPECIÁLNÍ PEDAGOG ATD. E) NOVÉ METODY VÝUKY S CÍLEM E-BEZPEČNOSTI A KOMUNIKACE - (INTEGRACE DO VÝUKY) F) VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

73 Navrhované krizové opatření

74 Možná konkrétní preventivní opatření ze strany školy 1. Jaká je situace u vás na škole, mají žáci a pedagogové povědomí, co to je kyberšikana a jak s ní bojovat? K orientačnímu zmapování kyberšikany na škole můžete použít depistážní dotazník nebo orientační rozhovor se studenty. (představení diagnostiky) 2. Na základě vámi zjištěných informací proveďte konkrétní opatření: vzdělávejte studenty a zaměstnance v problematice online bezpečí vymezte jasná pravidla používání Internetu, počítačů. Sepište je formou plakátu a vyvěste je na viditelná místa do počítačových učeben, tříd a na chodby. zahrňte pojem kyberšikana do školního řádu a minimálního preventivního programu: přesně vymezte, podle čeho se kyberšikana identifikuje, jak se bude řešit a co může při jejím odhalení nastat (kázeňské postihy apod.). nechte nainstalovat do počítačů ve škole software, který bude blokovat vámi zadané webové stránky. vypracujte krizový scénář postupu při odhalení kyberšikany, vytvořte si plán, na koho se obrátit, s kým se můžete poradit. realizujte na škole vrstevnický program - využijte vrstevníků, starších spolužáků k vedení programů o kyberšikaně. podporujte pozitivní klima školy především vytvořte pro žáky takové podmínky, které jsou transparentní, jasné a srozumitelné, podporujte prosociální chování žáků. uspořádejte besedu pro rodiče o kyberšikaně a upozorněte je na její nebezpečí. určete, kdo ve škole bude specialista na kyberšikanu, který se bude problematikou kyberšikany zabývat a poradí, jak postupovat v případě problému. učte studenty tomu, že všechny formy šikanování jsou nepřijatelné, a že kyberšikana může být předmětem disciplinárního řízení uvnitř školy. Informujte také studenty, že ačkoli se jejich jednání zdánlivě nesouvisí se školou, může být stejně na půdě školy řešeno, a to v případě, že by narušovalo zdravé klima školy.

75 PREVENCE PŘED ÚTOKY NEBUĎTE OBĚŤ! DODRŽUJTE PRAVIDLA: NIKDY NEVÍŠ KDO JE NA DRUHÉ STRANĚ! v kyberprostoru nevěřte osobě, kterou osobně neznáte, nikdy nepoužívejte jako přezdívku (nick) své skutečné jméno, nikdy neuvádějte své osobní údaje (adresa, telefon, věk...), nikdy neuvádějte osobní údaje přátel, známých, rodičů (adresa, telefon, věk...), Vaše heslo je v kyberprostoru Vaše já, chraňte ho jako vlastní život, nikdy heslo nikomu nesdělujte, mějte více hesel, nevolejte zpět na neznámá telefonní volání ze zahraničí, nikdy nevystavujte fotografie (v plavkách, ve spodním prádle, fotografie z dětství, školy, domu apod.)

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

PROBLEMATIKA KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MEZI DĚTMI Z POHLEDU POLICIE ČR

PROBLEMATIKA KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MEZI DĚTMI Z POHLEDU POLICIE ČR PROBLEMATIKA KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MEZI DĚTMI Z POHLEDU POLICIE ČR rada plk. Mgr. Lukáš Habich Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 OBSAH PŘÍSPĚVKU 1. VYMEZENÍ VĚDECKÉHO PROBLÉMU 2. CÍL VVÚ PAČR 3. VYMEZENÍ

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek Š I K A N A nprap. Bc. David Chládek Šikana Úmyslné a opakované ubližování slabšímu jedincem nebo skupinou Fyzická Psychická Ponižování lidské důstojnosti Porucha vztahů ve skupině Šikana Je problémem

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Příloha č. 51 PREVENCE ŠIKANY 1. Vnitřní směrnice č. 51 Odborného učiliště, Křenovice 8. Prevence šikany

Příloha č. 51 PREVENCE ŠIKANY 1. Vnitřní směrnice č. 51 Odborného učiliště, Křenovice 8. Prevence šikany Příloha č. 51 PREVENCE ŠIKANY 1 Vnitřní směrnice č. 51 Odborného učiliště, Křenovice 8 Prevence šikany Č.j.: OUKR/1011/2013 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 4. července 2013 Působnost Pedagogičtí

Více

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 Statutární město Brno Městská policie

Více

Cílová skupina: děti a mládež. sdělovací prostředky. učitelé. rodiče

Cílová skupina: děti a mládež. sdělovací prostředky. učitelé. rodiče Projekt ebezpečnost Cíl projektu: cestou preventivních aktivit minimalizovat vzestupný trend rizikového chování spojeného s užíváním nebezpečných komunikačních praktik při využití ICT zejména dětmi a mládeží

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Ženklava příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 Dle Metodického

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

ELIMINACE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU POLICIE ČR

ELIMINACE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU POLICIE ČR ELIMINACE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU POLICIE ČR rada plk. Mgr. Lukáš Habich Jihlava, 11.října.2012 OSNOVA PŘÍSPĚVKU 1. SEZNÁMENÍ S DVÚ 4/4 PAČR 2. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ NA OÚ PČR 3. NÁVRH ELIMINACE

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

KYBERŠIKANA. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

KYBERŠIKANA. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život KYBERŠIKANA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_18_13 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: prosinec

Více

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Úvodem

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Úvodem Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Úvodem (1) Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno Pro podporu prevence šikanování a boje proti šikaně musí byt nedílnou součástí Vnitřního řádu školy i článek zabývající se problematikou šikany

Více

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE ZPRÁVA Z VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO V RÁMCI PROJEKTU PREVENCE NEBEZPEČNÝCH KOMUNIKAČNÍCH PRAKTIK SPOJENÝCH S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ PRO PEDAGOGY A NEPEDAGOGY (406/08/P106)

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když?

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? 2.základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 1 Krizový plán školy - obecně Krizový plán školy by měl zahrnovat postupy a možná řešení při

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

Kybernetická kriminalita páchaná na dětech

Kybernetická kriminalita páchaná na dětech POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Kybernetická kriminalita páchaná na dětech Doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. Tato prezentace byla zpracována v rámci Projektu vědeckovýzkumného

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Pedofilie v kyberprostoru

Pedofilie v kyberprostoru Pedofilie v kyberprostoru por. Mgr. Hana Tejkalová - komisař Policie České republiky Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko email: hanatejkalova@seznam.cz zjištění prvotních informací

Více

NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně. Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení

NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně. Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení Ivana MATOUŠKOVÁ Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz

Více

CHARAKTERISTIKA KYBERŠIKANY CO JE KYBERŠIKANA?

CHARAKTERISTIKA KYBERŠIKANY CO JE KYBERŠIKANA? CHARAKTERISTIKA KYBERŠIKANY CO JE KYBERŠIKANA? Předpona kyber- značí prostředí, ve kterém se šikana odehrává, tedy kybernetický svět počítačů, internetu a mobilních telefonů. Kyberšikana může samozřejmě

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY

NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová 1 Obsah 1. Předmět 2. Základní metodické pokyny MŠMT 3. Vymezení základních pojmů - šikanování - přímá podoba šikany /verbální, fyzická/ - nepřímá

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera Výroční zpráva 2012 Obsah O Horké lince 4 Spolupráce v ČR 5 Horká linka mezinárodní spolupráce 6 Zpracování hlášení 8 Statistiky Horké linky za rok 2012 10 Ohlédnutí za rokem 2012 11 Horká linka v médiích

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ A ROLE NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU. SEMINÁŘ ZKUŠENOSTI DĚTÍ S NÁSILÍM 24.10.2013 ING. JIŘÍ PALYZA PHDR. ŠÁRKA SOUDKOVÁ, PH.D. RIZIKA SPOJENÁ S

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Šikana bez zjevného trestného činu. Násilí ve škole. Záchrana oběti. Detekce šikany. Ochrana oběti a informování pedagogů, zákonných zástupců

Šikana bez zjevného trestného činu. Násilí ve škole. Záchrana oběti. Detekce šikany. Ochrana oběti a informování pedagogů, zákonných zástupců Šikana bez zjevného trestného činu Násilí ve škole Detekce šikany Záchrana oběti Ochrana oběti a informování pedagogů, zákonných zástupců Výslech zainteresovaných Volání 158 Informování pedagogického sboru,

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Nebezpečí na internetu

Nebezpečí na internetu Nebezpečí na internetu Přehled Útoky proti strojům: proti osobním počítačům, viry, útoky proti serverům, DoS, DDoS, hackeři. Útoky proti lidem: riziková komunikace. Aktuálně (9. 1. 2015) http://zena.centrum.cz/deti/zajimavosti/cla

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více