Rodina je základ (státu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodina je základ (státu)"

Transkript

1 Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby si jich povšimli naši politici a vzali si je za vzor pro fungování státu, m li bychom se všichni asi o moc lépe. Pod slovem rodina si každý z nás m že p edstavit n co trochu jiného. Máma, táta a dv d ti bezesporu není ten jediný a zaru en správný model (a koli je to model oblíbený a v neposlední ad m j osobní ). Rodina je mikrokomunita, ve které jsou d ležité hodnoty a vztahy, jež ji drží pohromad, nikoliv podoba jejích jednotlivých len. Umím si p edstavit skv lou a funk ní rodinu, kde máma a táta nejsou manželé nebo kde jsou místo mámy a táty dv mámy i dva tátové. Ale nemohu už souhlasit s tím, že tradi ní model rodiny s manželstvím je mrtvý a p ežitý a tudíž není správné jej vyzdvihovat a na úkor ostatních forem soužití jej podporovat. Klasická rodina je tradi ní a osv d ené spole enství, které už p ežilo n jaké ty v ky, zm ny a sv tové revoluce, a stát by ji m l podle m podporovat minimáln z ist pragmatických, ekonomických d vod. Nic lepšího totiž zatím nikdo nevymyslel Z tohoto mého p esv d ení pramení i pot eba ob as to p ipomínat (n kdy i velmi hlasit ). A ur it i proto jsem se rozhodla ást svého pracovního života zasv tit organizaci, která se práci s rodinou s plným nasazením v nuje. I p es všechno výše uvedené když m naše milá šéfredaktorka Míla oslovila, abych napsala na toto téma do Brepty editorial, trochu m to zasko ilo. Psát o n em tak intimním, jako co pro m znamená rodina? To nebudu um t V duchu m napadají samá velká slova, která se stydím vyslovit nahlas, natož je dát na papír. V každém p ípad by zn la pateticky a stejn by nebyla úpln p esná a výstižná. A vy byste s n kterými t eba nemuseli souhlasit. Proto se jim rad ji vyhnu. A vy si dosadíte ta svoje, která nosíte v hlav, v srdci nebo kdekoliv jinde. Nedá mi však jednu v c tady nezmínit. Neberte to, prosím, jako pou ování i moralizování, spíše jako životní zkušenost osoby už ne dvacetileté. V tšina z nás se snaží být dobrými partnery a co možná nejlepšími rodi i. A soust edíme se na to n kdy tak moc, že nám nezbývá as a energie pro ty ostatní, kte í k nám do rodiny také pat í. Pro naše rodi e, sourozence, tety, ba dokonce i tchýn. Ale pe ovat o dobré vztahy v rámci širší rodiny se ur it vyplatí, i když je to n kdy hodn náro né. Minimáln z jednoho praktického, trochu vypo ítavého d vodu. Je to dobrý vzor pro naše d ti. Abychom jednou nez stali sami a bez pomoci, protože ony už budou mít tu svoji rodinu. A tak pe ujme o rodiny vlastní, a když to jen trochu jde, tak i o ty cizí. V Nové Trojce nebo n kde jinde. Protože a si kdo chce, co chce, íká RODINA JE ZÁKLAD STÁTU. P.S. Díky Radimu Procházkovi za skv lý zážitek se stejnojmenným filmem v Nové Trojce! Edita Jane ková

2 Brepta byl p i tom S Novou Trojkou K esadlo 2011 P edávání cen K esadlo prob hlo v rezidenci primátora na Mariánském nám stí. Nejprve m la proslov paní z Hestie, pak pan radní, který mluvil o tom, že jsou dobrovolníci divní (použil slovo jako oumouvé ), ale pak že vlastn ne, že divní jsou všichni nedobrovolníci. Pak nám znovu první paní p edstavila pana ková e, který má na starosti výrobu K esadel, a vypráv la, jak má špínu za nehtama (ale un není!) a minule ho na p edávání nepustili, protože si zapomn l pozvánku. Následn nás pozdravil p es internet Tomáš Töpfer a kone n jsme se dostali k p edávání. K esadlem byla ocen na desítka dobrovolník z r zných organizací. Na záv r nám ješt zahrála kapela pár skladeb a mohli jsme se p esunout k ob erstvení, kde jsme si nakonec užili moc fajn ve er. A vzhledem k tomu, že už byl ocen n nejstarší dobrovolník (loni d da Petr) i nejmladší (já), nikdo neví, kdo z Nové Trojky m že K esadlo dostat p íšt. Tudíž kdyby vám Míla volala s tím, že vás chce nominovat, ekejte krásný text, u kterého se budete ervenat, a p ibližn po m síci další telefonát, kdy vám chce v Trojce jen tak n co íct P ijdete do Trojky, ekáte, a když p ijde skoro celý tým se šampán m (budou p edstírat, že si mysleli, že máte narozeniny), víte, že ocen ní dostanete P eju tudíž všem dobrovolník m, aby konali co nejvíce dobra, a ješt jednou celé Nové Trojce velké DÍKY! Kristina Rudišová Dobrá zpráva z velikono ní Trojky: Kohoutek se neudusil Na Zelený tvrtek se letos dve e do Nové Trojky neuzav ely jako v p edchozích letech o velikono ních prázdninách, naopak se p ív tiv doširoka otev ely pro všechny, kdo si cht li užít p edvelikono ního tvo ení a zábavy. Pletly se pomlázky, zdobily v ne ky, vyst ihovaly slepi ky, zažehlovaly obrázky Pro ob erstvení mozkových závit malých i velkých posloužila velikono ní stezka všichni p i vstupu obdrželi kvíz se záludnými otázkami r zné obtížnosti, ze kterých bylo možné hrav zjistit, co všechno (ne)víte o nejd ležit jším k es anském svátku v roce. A jako už tradi n p i trojkových akcích vrcholný zážitek p edstavovalo veselé divadeln - -hudební p edstavení, v n mž tentokráte slepi ka zachra ovala dusícího se kohoutka a skv lá Mirka erná p i té p íležitosti z ejm trhla rekord v po tu p evlek za jedno p edstavení. Nu, a kdo nem l dost, mohl si ješt zasko it na nám stí Ji ího z Pod brad, kde Nová Trojka m la v rámci velikono ních trh po n kolik dn sv j kreativní stánek s velikono ní dílni kou pro d ti. Že vás te mrzí, že jste trojkové Velikonoce propásli? Tak si aspo dodate n spolu s d tmi odpov zte na n které otázky z velikono ní stezky. Níže je malá ochutnávka. Zuzana Ježková T etí koule s Trojkou Vše, co zavání dobrou zábavou, se to í kolem ísla t i. Nová Trojka po ádá t etí turnaj v pétanque, který se hraje ve t ech hrá ích Anebo ve dvou, ale v tom p ípad se t emi koulemi. Ono na té naší akci ani tak nezáleží na po tu hrá, máme místo pro jednotlivce i pro celé rodiny opravdu pro všechny. V ned li se tedy op t po roce setkáváme v Rajské zahrad na celodenní rodinné akci, která je z v tší ásti zasv cena práv pétanque. Jednomu z mála sport, který se dá hrát i na vysoké úrovni v rodinném týmu. Kdybyste se cht li podívat na to, jak to dopadne, když taková rodina po ádn trénuje, m žete se letos na za átku íjna vypravit do Marseille na 46. Mistrovství sv ta v pétanque. Zde za domácí Francii tedy za favorita. 1 s nejv tší pravd podobností nastoupí rodinný tým Rocherových ve v ku 19, 21 a 43 let. M li jsme možnost je p ed šesti lety p ivítat i v Praze na mezinárodním turnaji Avokádo (mimochodem ten letos prob hne v sobotu hned po vysv d ení u Trojského zámku) a byla to radost pohled t. Jen pro zajímavost, na letošním Mistrovství sv ta se na n p ijde podívat celkem lidí! Sportovní hala je po 5 dní trvání MS již zcela vyprodána! Ale n jaké lístky zašité mám, kdyby byla náhodou chu se na jih Francie vydat... Takovou návšt vnost ovšem v Rajské zahrad nemíváme. Vpravd ani žádné mistrovské výkony ne ekáme. Když se poda í zopakovat nebo p ekonat lo skou bohatou ú ast, nadšení a atmosféru, jsme naprosto spokojeni. Kdo pétanque nikdy nehrál, ten se to nau í. Kdo již koule zná, vyzkouší si sv j um proti jiným soupe m. A jak je s Novou Trojkou zvykem, disciplíny jsou nachystané i pro ty nejmenší. Pokud jste to letos o Svatodušní ned li nestihli, tak si p ij te užít Den d tí s pétanque rodinným turnajem p íští rok. A nebojte se, koule pro vás máme p ipravené. Karel Dohnal ehta ka je: a/ velikono ní pomazánka z vajec a e ichy b/ kamarádka Kašpárka c/ nástroj k d lání hluku Zvony na Velký pátek odlétají: a/ do Uh ín vsi b/ do íma c/ na dovolenou V Norsku je velikono ní tradicí: a/ jedení co nejv tšího množství okolády b/ ešení detektivek c/ koupel v ledovém severním mo i K es anské Velikonoce se termínem shodují s: a/ židovským svátkem Pesach b/ muslimským svátkem Pašmína c/ slovanským svátkem Pašík Letnice jsou: a/ d tská nemoc propukající za átkem léta b/ slavnost seslání Ducha svatého c/ speciální kojící vložky do podprsenky

3 Brepta se zajímá o d ti i maminky Užijte si ve er, o vaše d ti se postaráme my! Pyžámkové ve írky si v tomto školním roce vydobyly své místo mezi pravidelnými programy Nové Trojky. Jsou plánovány obvykle na první pátek v m síci a jsou mezi d tmi i rodi i stále oblíben jší. N kte í p edškolá ci se nocování v Nové Trojce ú astní tém pravideln. N kolik Pyžámkových ve írk prob hlo v režii dvou sle en, které vám te Brepta p edstaví v malém rozhovoru. Martina Zierisová: V íjnu devatenáctiletá kráska, studuje st ední pedagogickou školu, sportovkyn a kamarádka malých d tí, modelka (má za sebou pobyty v Milán a fakt fotí, nekecám!) a budoucí topmodelka a zakladatelka neziskovek pe ujících o malé d ti. Anna Kurzweilová: V listopadu osmnáctiletá gymnazistka, partygirl (Martina dodává, že to ona je taky!), jejímiž podivnými koní ky jsou po ty, chemie a tzv. kalení (organizované i spontánní). No, ješt taky docela ráda tancuje a snowboarduje. A ob as dobrovolni í v Trojce (na v ncích a pokud n kam nejede i na Burze). ím bychom tak za aly Jakpak jste se k Pyžámkovým ve írk m dostaly? A: To bylo, jak jste pot ebovali záskok a máma nám to dohodila No a nám se to zalíbilo. M: Budu za chvíli maturovat na st ední pedagogické škole, a tak když mi Ani ka ekla, abych do toho šla s ní, neváhala jsem Jak to, že jste tak odvážné? Nebojíte se mít na starosti tolik malých d tí? A (sm je se): V bec! Jezdíme na tábor a tam máme na starosti d ti bez rodi celé t i týdny! Jsme instruktorky, a to taky znamená, že se staráme o oddíl d tí celý rok. Co nevid t budeme vedoucí M: D ti z Pyžámkových ve írk jsou sice menší než ty na tábo e, ale to m práv baví! Mám malé d ti fakt ráda. Co je na Pyžámkových ve írcích nejzábavn jší? A: Že m žu pracovat se svojí nejlepší kamarádkou a ješt to mám zaplacené. Každá koruna je dobrá, kapesné moc velké nemám. M: Že m žu být s An ou a m žu si vyzkoušet to, co se u ím ve škole. (A koli máme oficiální praxi ve školkách, tohle je víc doopravdy. A p es noc je to zase jiné.) Co je pro vás na ve írcích nejt žší? A: Ráno s d tmi vstávat v noci toho moc nenaspíme, p ece jen musíme hlídat. A já si ráda pospím! M: V d t, jak se zrovna jmenuje Eliška, a pak taky vychytat správný okamžik, kdy dát d ti v noci na no ník. A co nejvíc baví d ti? A: Nejvíc se t ší na ve e i ( Opravdu? ptá se Brepta. Fakt! dušuje se An a.) a pak do t locvi ny To s nimi klidn ádíme hodinu i víc. M: Já mám zásobu r zných her, docela se mi da í d ti zaujmout baví je t eba ud lat pavu inu z klubí ka a pak ji podlézat Ale je toho hodn, co je baví. Neumím vybrat jen jednu v c. No a co byste cht ly íct nakonec? A + M: T šíme se zase v zá í. (Teda jestli nás budete chtít my p ijdeme ur it!) Jolana Kurzweilová Jako vyvážené periodikum se budeme muset zeptat rodi na jejich názor na tuto otázku... Dárky pro projekt Mámy pro mámy Dobrovolnicím v Nové Trojce je velmi blízká pomoc pot ebným, a tak se sešly a vyrobily krásné látkové brože pro maminky p ed asn narozených d tí, které pobývají dlouhé týdny v nemocnici. První tvo ivé setkání prob hlo v listopadu 2011 a druhé v dubnu Látkové kv tiny dostaly maminky na neonatologickém odd lení u Apoliná e a ve FN Motol. Filcové brože zatím na své p edání ekají. Na odd lení nemocnic putovaly i darované oble ky nejmenších velikostí, které p inesly maminky do Nové Trojky na podzimní burzu. Pletené v ci pro mali ké do nemocnic jako první z Nové Trojky napletla úžasná trojková duše Ivanka Dolejší. Poslední zásilku vyrobila paní Jana Blažejová, maminka velké Lucky, nejv tší kamarádka Helenky Ková ové. Velké speciální POD KOVÁNÍ pat í Jance R ži kové, která již našila nespo et prost radýlek do inkubátor, polohovátek, zavinova ek na mašli i zip, napletla oble ky nejmenších velikostí. Loni byla vyhlášená Dobrovolnicí Prahy 3, má velké srdce pomáhat. Nem žu nezmínit sv j zážitek z Velikonoc, kdy jsem byla u Apoliná e p edávat v ci pro odd lení; p išla jsem na ARO a JIP a všechna ta miminka v inkubátorech byla zachumlaná v zavinova kách od Janky R ži kové a na odd lení IMP byly d ti p ikryté pe inkami, které šila taktéž Janka. Byl to velmi krásný pocit. Projekt Mámy pro mámy vznikl v ob anském sdružení NEDOKLUBKO z pot eby nás všech, kte í cítíme, že p ed asné narození je pro rodinu i miminko obrovskou zát ží a sebelepší léka ská pé e nedokáže zmírnit všechny jeho dopady na psychiku a vztahy v rodin. Každým rokem se v eské republice narodí tém osm tisíc miminek d íve, než by m lo a musí asto n kolik prvních týdn i m síc svého života prožít v inkubátoru. Pro rodi e jsou první týdny velice psychicky náro né. P edevším maminka trpí pocity beznad je, selhání, bezmoci, sebeobvi ování, strachu radovat se z narození miminka. V tento as se i zdánliv malá pomoc, m že stát v srdci obdarovaného pomocí nezm rnou a projev pochopení a empatie dokáže nesmírn povzbudit a pot šit. Každý z nás má tuto zázra nou schopnost ud lat lidi okolo sebe š astn jšími Toto je hlavní myšlenkou nedoklubkového svépomocného projektu: malými vlastnoru n vyrobenými dárky pot ší maminky (babi ky, d ti kdokoliv ochotný pomáhat) zvenku ty maminky, které z stávají v nemocnicích s prázdnou náru í a vyd šeným srdcem. Andrea Dohnalová (koordinátorka o.s. Nedoklubko)

4 Brepta p edstavuje DOBROVOLNICE Kdo je kdo aneb Koho v N3 potkáváte, ale vlastn o n m skoro nic nevíte Št pánka Nikodýmová Je lektorkou páte ní školi ky a maminkou ty leté Pepinky. íká o sob : Jsem ulítlej Blíženec. Narodila se na Smíchov, kde své d tství prožila v úzkém spojení s tamní romskou komunitou. Vystudovala gymnázium s výtvarným zam ením a VŠ pedagogickou, obor výtvarná výchova a pedagogika. Št pánka je odbornice na obrazy, pracovala v galerii, výtvarná a um lecká innost v bec ji provází celým jejím životem. Vedla mnohé výtvarné kroužky, pracovala u filmu jako skriptka, d lala produkci u fotografa, pracovala také jako výtvarná asistentka u zdravotn postižených d tí. Brepta si nemohl nevšimnout, že Št pánka svou práci miluje, ale taktéž si nemohl nevšimnout, že nemén miluje as, kdy má volno a m že si ulítnout za svými koní ky. A t ch z rukávu Št pánka sype celou haldu. Šest let se v novala stepu, ale tan it umí i lidov a modern, klidn si i zabaletí i protáhne t lo p i moderní gymnastice. Je velmi pohybov nadaná, skv le a p edevším rychle lyžuje. íká: Rychle lyžuji proto, že bych cht la um t létat. A z lyží se rázem vyzuje a už jedním dechem popisuje, jak miluje mo e, sluní ko a teplo, potáp ní a ryby a sbírání kamen, kterými si posléze plní byt. Je to živel a líbí se jí živo išní muži typu Johnnyho Deppa, George Cloonyho i Ivana Trojana. Ráda spí, nesnáší ned le, nerada vstává a ídí se heslem: Chodím pozd spát a chci si po ád hrát. Furt poslouchá n jakou hudbu, miluje mlá ata, žirafy (ty jejich r žky) a je arachnofobi ka. Jejím snem je mít hodn d tí a naložit je do mikrobusu a objet s nimi celý sv t. A ur it by s sebou vzala i toho nejsprávn jšího a nejulítlejšího chlapa na sv t. Alena Cikánková Žena s ješt horkou dobrovolnickou smlouvou a hlavou plnou dobrých nápad se narodila ve znamení Ryb a má doma sympatického manžela a dv hodné d ti, ty letou Hani ku a ro ního Jeníka. Podílí se na tradi ních akcích (burza, Rybka, Velikonoce) a od zá í spolupovede dopolední program pro 1 2leté mr ousky. íká o sob : Jsem p vodn Vinohra anka, nyní Žižkovanka. Navšt vovala MŠ v Libické a paní u itelky, které tam tehdy m la, má nyní i její dcera Hani ka. Vystudovala St ední zdravotnickou školu a poté VOŠ v oboru porodní asistentka, pracovala v podolské porodnici, ale záhy odešla pokra ovat ve studiu do eských Bud jovic, a to na Zdravotn sociální fakultu, kde vystudovala obor rehabilita ní pé e. Ale ani to nenaplnilo jejího bohatého studijního ducha a vrhla se na Pedagogickou fakultu UK, kde se v oboru speciální pedagogika zam ila na psychopedii. V dob studií absolvovala školení pro vedoucí tábor pro d ti se zdravotním postižením, spolupracovala s neziskovou Asociací rodi a p átel zdravotn postižených d tí, seznámila se s problematikou sluchov postižených a okologicky nemocných. Ája toto skromn shrnuje slovy: Školení, p ednášky, tábory. Pracovala jako sociáln právní poradkyn v Domov d chodc, v novala se projekt m EU v Národní rad osob se zdravotním postižením. Ovšem nejen prací živ je lov k a tak Ája Breptovi na sebe prozradila, že se svým (tehdy budoucím) manželem za mlada procestovali hezkou ádku zemí. Líbilo se jim nap. na Ukrajin, v Rumunsku, Nepálu, Maroku. A dnes? Co mám d ti, více se o sebe bojím. Snowboard už asi vynechám úpln, lyže snad dám, a až budou d ti v tší, vrhneme se celá rodina op t na naše milované cestování. Eva B eš ovská Eva, jež se donedávna honosila krásným p íjmením Kartáková, kraluje st ede ním trojkovým dopoledním, kdy vyluzujíc magické tóny na svou flétnu podma uje si srdce, duše i mozky nejednoho mr ouska. A je dle zv rokruhu praktickým Kozorohem, neušlo všudypozornému Breptovi, že její duši omývají též vody volnomyšlenká ského Vodná e. Eva je maminkou skoro dvouletého Lojzíka a druhé d átko už na sebe také nenechá dlouho ekat. Narodila se v Karlín a nyní je již t icet let v rna krásnému bydlení na Flo e. Vystudovala gymnázium Praža ka, rok a p l studovala na matfyzu a poté šla do slova a do písmene na mate skou s bráchou. To tu Brepta ješt nem l, tudíž nechápav pozvedl obo í a Eva pokra ovala a vysv tlovala: Mám ty i mladší bratry a jelikož maminka hodn pracovala, šla jsem na mate skou já, abych jí pomohla. Po této mate ské odbo ce Eva vystudovala VUT obor konstrukce a dopravní stavby, absolvovala též doktorandské studium a za ala pracovat jako projektant silnic. Také pomáhala v rodinné firm i s výchovou mladších bratr. Od d tství je její vášní hra na flétnu, hraje v orchestru Akademie v d. Její druhou a taktéž velkou zálibou je hledání kešek, emuž holduje spolu s manželem. Evin manžel je jednak velmi vysoký a pohledný muž a jednak veliký milovník vlak, pražc, výhybek a všeho, co se železni ní dopravy týká. Breptu snad tudíž ani nep ekvapuje, že Eva sv j s atek stvrdila na nádraží a celý její manželský život ujíždí v duchu motorá k, rychlík a jízdního ádu D. I v tomto pravidelném rytmu si najde as na své další záliby, jimiž jsou divadlo a dou ování matematiky. Eva íká: Vlastn nejvíc ze všeho m baví u it. pokra ování na další stran

5 Brepta p edstavuje PORADCE A DOBROVOLNICE Št pánka Illichová Nová mladá erstvá posila dobrovolnického týmu, autorka letošní podoby Morany, kulis pro trojkové tradi ní akce a po n kolik m síc pond lní odpolední služba v hern (spolu s Ani kou). Št pánka je dle svých slov: Býk kreativec alias dáma v podhradí. (Rozum j je narozena ve znamení Býka, je kreativní a miluje Karlštejn.) Má nemén kreativního syna Jakuba (8 let), který v Trojce mimo výrazového tance navšt vuje skoro všechny možné kroužky. Bydlela s rodinou na Žižkov, nyní je š astná v domku v Hrdlo ezích, odkud to má blízko do p írody, k ece Rokytce a k nutriím, ale i do Nové Trojky je to slabá tvrthodinka, inu co víc by si lov k mohl p át. Št pánka vystudovala návrhá ství a design na VOŠ od vní a ve svém oboru pracovala p t let. Jeden rok žila v N mecku, kde se dostala k bytovému designu, což se jí stalo osudným a v této sfé e nyní pracuje už 15 let. Má vlastní ateliér, šije na módní p ehlídky, pracuje jako soukromník, má ráda svou volnost, je plná nápad a je veselá. Brepta se v její spole nosti cítí dob e, Št pánka se opravdu ráda sm je. A o sob prozrazuje, že má ráda vyjíž ky na kole, ranní b h podél Rokytky, zvelebování rodinného hnízde ka a výlety. S rodinou projela autem ecko, ale nedá dopustit ani na tuzemské luhy a háje, fatální je p edevším pro syna Jakuba Ješt d. Kuba Ješt d miluje od dvou let. Jezdíme tam s koly, kolob žkami, ubytujeme se p ímo tam a užíváme si sílu tohoto nevšedního místa. Brepta je okouzlen a napln n p íb hy a sny t chto nevšedních trojkových žen a chce se mu volat: Mám úžasné kandidátky na tyto ministerské posty: kulturu, zdravotnictví, dopravu a vnitro. Poradci v Nové Trojce Zuzana Sadílková Poradce je v Nové Trojce velmi d ležitá osoba když jste v koncích, m žete p ijít za ním, za poradcem, a vše bude vy ešeno. No tak takhle úpln to není, ale p ece. Doopravdy je to tak: právní, osobnostní, výchovné i ryze praktické problémy (s kojením, fyziologickým vývojem d tí i nap íklad s dan mi) te není t eba ešit na místech oficiálních, s dlouhou ekací dobou. M žete se zkusit poradit u nás, kde to znáte, v soukromí a zcela nezávazn. M žete sv j problém vy ešit nebo se m žete posunout dál, k dlouhodobé spolupráci s naším odborníkem nebo s n kým z jiného ranku náš poradce vás umí i nasm rovat k další pomoci. A kdo jsou ti naši tajemní poradci tedy, p iznejme si to, v tšinou poradkyn? P edstavím vám první ty i. Mgr. Jana ešková krásná a rázná blondýna, maminka dvou d tí, dlouholetá návšt vnice Nové Trojky je opravdová odbornice na d ti umí pracovat s t mi, které mají problémy s chováním nebo u ením, umí poznat, které pot ebuje další odbornou diagnostiku, a umí báje n ut šit rodi e. A že je tak dobrá, u její poradny se dve e netrhnou. Marika Pithartová je maminka dvou d tí, zdravotní sest i ka, která pomáhá ešit problémy spojené s kojením, umí nau it používat šátek na nošení miminek a bude z ní, doufejme, i dula a má v elý vztah ke zdravé výživ, k Jance a Matíkovi a taky k Ferdovi, víle Amálce a dalším ve erní kovým postavi kám, pravideln se vt lujícím do její malé dcery Elišky, pardon, do pejska. Ing. Ludmila Hájková milá a k ehce vypadající paní našeho d de ka Hájka, ekonomka a vedoucí referátu z finan ního ú adu v erstvém d chodu své znalosti da ových p edpis a nástrah dala do našich služeb. Ukazuje se, že ú edního šimla krotí velmi šikovn. Problémy spojené s mate skou a povinnostmi a možnostmi s ní souvisejícími eší taky s nadhledem. A nezapomíná p itom ani na své dcery a vnuky Mgr. Vlastimil Jane ek state ný altruistický právník, zatím jediný muž mezi poradkyn mi. A koliv radí zejména v oblasti práva rodinného, jeho hlavní doménou je právo trestní. Jeho koní ky jsou vesm s známy: je myslivec (a v dce celé sme ky Malých myslive k ), má rád italské rizoto (nejlépe ozdobené snítkou erstvé petrželky) a zelenou barvu miluje i ve stavu tekutém Máme ho rádi. Další poradkyn p edstavíme v p íštím ísle Brepty, abyste se m li na t šit. Jolana Kurzweilová Mnoho let s Novou Trojkou Bylo to už dávno, ani p esn nevím kdy, asi tak p ed osmi, možná i devíti lety. Zavolala mi kamarádka Karolina s tím, že nás odpoledne s d tmi navštíví a pak m žeme jít spole n do Nové Trojky na tvo ivé odpoledne. Sama bydlela v Holešovicích a jezdila s d tmi na Žižkov do Trojky za kamarádkami Danielou a Martinou. To odpoledne jsme byli v Trojce poprvé a pak ješt mnohokrát a už jsme tam chodit nep estali. Kluci tam za ali chodit do kroužku keramiky k Lucii a Ev a pozd ji i na flétnu. Já s t etím na Pilates pro t hotné, na Batolátka a cví ko, te i do trojkové Školi ky. Nová Trojka je prost super nalévárna skv lých zážitk, p átelské atmosféry a fajn lidí. Díky moc, Nová Trojko! Jana Thielová

6 Brepta vyzvídá MEZI VIP OSOBNOSTMI Na redak ní porad Brepty jsme se dohodly, že ud lám velký rozhovor s Radimem Procházkou. Je to zajímavý muž, k Nové Trojce má blízko, a to nejen p es svou ženu Evu, která je dlouholetou trojkovou lektorkou keramiky. íkala jsem si, že by to pro mne nem l být problém, koneckonc Radim je m j kamarád, a tak k n mu zajdu na pár dvojek a budu to mít v kufru. Nebo v compu. Nebo vlastn na mnoha hust popsaných papírech. A jak to vlastn celé nakonec bylo? Proces zrodu byl velmi postupný a nelehký. Jednak filma i nedisponují dostatkem volného asu a jednak samozvané noviná ky mají pocit, že takový rozhovor sfouknou za dv t i hodinky sakum prdum... První setkání: P icházím do starého bytu rodiny Procházkových na Chmelnici, Radim se mi omlouvá, že je oble en jen tak podomácku, usadí mne do seda ky vzorn uklizeného obýváku a rozlije do sklenek bílé víno... P sobím jako osv tový initel Radime, toto je m j v bec první velký rozhovor, nebojíš se toho? Nebojím. Jak jsi na tom vlastn s rozhovory, poskytuješ je rád? K mé práci to pat í. Výroba film je velmi nákladná záležitost, a když chceme, aby o nás bylo slyšet, musíme dávat rozhovory, propagovat svá díla a vlastn m to baví, rád vysv tluju, co obnáší m j obor produkce; je t eba také lidi ovlivnit správným sm rem, upozornit je nejen na svou práci, ale i obecn na dobré filmy, které si zaslouží jejich pozornost. V tomto smyslu p sobím jako takový osv tový initel. Pro myslíš, že si Brepta vybral k rozhovoru práv tebe? Hmm, myslím, že má žena Eva o mn v Trojce asto hezky vypráví a tím mi vytvo ila jakousi gloriolu. Z ejm vás zajímá m j pohled, abych Eviny informace uvedl na pravou míru. Pojí t s N3 i n co jiného než tvá žena Eva? Nové Trojce velice fandím, líbí se mi komunitní koncept centra. Obdivuji nadšení p vodních zakladatelek a to, že je tato idea p ežila. Trojka podle mého nabízí jakousi širší kvalitu, nejde jen o to, že si d ti mají kde pohrát a matky kde pokecat. V dnešní dob zam ené na výd lek a výkon je toto prostor, kde se pracuje asto svépomocí, ale sou asn velmi kvalitn. Cením si Edity, ona je opravdu skv lá následovnice svých p edch dky. Nikdy jsme spolu nechodili Jak jste se s Evou seznámili a ím t okouzlila? V d l jsi hned, že je to práv ta žena? Seznámili jsme se v hospod na koleji Hv zda (v Praze na Bílé ho e). Náš první fyzický kontakt vznikl p i semifinále ME ve fotbale v roce 96. Okouzlovala m postupn a okouzluje m ím dál tím víc, je to stále intenzivn jší. Že je ona ta pravá, jsem rozhodn hned nev d l. Eva prodávala lístky v kin, m la daleko v tší zájem o film. Mohl bych íct, že byla krásná a inteligentní, ale ten její záb r v oblasti filmu... Postupn jsem zjiš oval, jak je úžasná, a po deseti letech jsem to zjistil definitivn. (Evin komentá : Radim m ve fotbalové euforii povalil, prost na mne sko il. Pak jsme se p es letní prázdniny nevid li a v zá í jsem mu nechala na dve ích pokoje na koleji líste ek, jestli by necht l jít do Lásky Radima Procházky kina. A on cht l. Šli jsme na W. Allena. My jsme spolu nikdy nechodili. Hned jsme spole n na koleji za ali žít.) Kdo z vás dvou cht l mít tolik d tí? Byla v tom n jaká dohoda, p emlouvání, kompromis, nebo je to v c náhody? Eva cht la d ti víc a d ív. Já cht l d lat hodn film, Eva hodn d tí. Myslím, že tohle záleží víc na žen, i kdybych byl s jinou, která by cht la t eba jen jedno dít, neukecával bych ji. U nás víc rozhoduje Eva, ur it ji to n kdy štve, cht la by, abych v rodinných otázkách rozhodoval i já. Naše d ti plánované moc nebyly. Jejich po et už je z ejm kone ný, i když nikdy ne íkej nikdy... (Eva: Cht la jsem mít t i d ti hned za sebou. Byla jsem vždycky tolerantní k Radimov práci a cht la jsem toleranci i od n ho. M l ohromný pracovní záp ah, prožíval intenzivní život, natá el první celove erák, do toho už bylo t etí dít na cest, p i premié e byl našemu Honzíkovi rok. Každý m l tu náro nost jinou, on natá ení, já rodinu. Nau ila jsem se být samostatná, d ti jsou v tší a Radim už na sob necítí takovou tíhu.) Jaká je vlastn Eva? Inteligentní, vtipná, hodná, p átelská, má smysl pro humor, je empatická. Pochopí mé problémy z práce, umí mne podpo it. Je temperamentní, v d í, charismatická, má v sob tajemství. Dob e se s ní diskutuje, když si povídáme v klidu, shodneme se, v dobrém slova smyslu se ovliv ujeme. P i divoké diskusi m p eválcuje svým temperamentem, mám z ní skoro strach, aby mi neublížila. Vyhrává hlukem. A jaký jsi ty? Jsem ambiciózní, sout živý, rád poznávám nové lidi a v ci, rád jdu s k ží na trh to souvisí s mým oborem. Jsem p ející, p átelský, nekonfliktní, emancipovaný, p eju ženám v práci i v domácnosti. Ale teda neperu, nežehlím a tak, to ne. Eva je u itelsky dominantní, to je pro mne dobrý, ale t eba dominantní režisérka to mne celkem odpuzuje. D ti mi p er stají p es hlavu Kdo z d tí se ti nejvíc podobá? Asi Pája, je všestrann talentovaná, pohotová, má velkou fantazii. Hani ka i Honzík jsou vlastn taky dost po mn, Honzík svou zamyšleností a dlouhou výdrží u n jaké innosti. U Vojty se to asi zatím nedá moc poznat. Nejde úpln p esn rozd lit, kdo je po Ev a kdo po mn. tu d tem poezii, t eba Šruta, líbí se to jim i mn. A momentáln u mne p evládá pocit, že mi d ti p er stají p es hlavu. Myslím, že se máme rádi, ale n kdy je nedokážu zkrotit. Eva má daleko v tší autoritu, dokáže být hodná i zlá tak, aby tomu d ti rozum ly. Jak bys popsal sv j život? Hrozn to utíká. Rozd lil bych to na stres z práce a klid s rodinou na chalup. Ovšem práce mne v tšinou stíhá i na dovolené, ale nest žuju si. Že mám život nabitý událostma, považuju za normální. Jsem spokojený. T eba te se budeme st hovat a den p ed st hováním i den po n m mám premiéru nového filmu Karla Vachka Tmá a jeho rod. Mám pocit, že u nás vždy události p icházejí v n jakém balíku úsp chy v práci, další dít a tak dokola.

7 Brepta vyzvídá MEZI VIP OSOBNOSTMI Druhé setkání: P icházím do nového bytu Procházk na Vápence, vítá mne Eva, Radim se zdržel na pracovní sch zce, je dost pozd ve er, nejstarší z d tí Hani ka už spí, Vojta s Honzíkem skoro spí, Pavlínka ješt o p l dvanácté sedí na záchod ; Eva mne provází novým bytem, na ež mne usazuje na terase s nádherným výhledem na Žižkov a nalévá mi erstvého erveného moravského vína, kterého ten ve er vypijeme... hodn... Když Radim potkal Roberta, vznikl film Ahoj Evi, budeš mi nyní odpovídat za svého manžela. Cítíš se spíše jeho alter egem, nebo tiskovou mluv í? Když si tedy mám vybrat, budu jeho tiskovou mluv í. ekneš mi, co Radima formovalo v dob jeho dospívání? Ur it to byl sport. Radim v tatínek byl velký sportovec, hrál volejbal. Radim se ho snažil následovat, v noval se plavání, b hu na lyžích a stolnímu tenisu, to ho velmi bavilo. P edevším je však spojovalo nadšení pro šplhání po horách, v Radimových deseti letech ho otec vzal poprvé do Tater a loni Radim vylezl na Gerlachovský štít, aby na jeho vrcholu rozprášil ást popela ze svého tatínka. Otec je klí ová postava, Radim se mu cht l co nejvíc p iblížit. A k um ní ho zase vedla jeho maminka, díky ní získal vztah ke knihám a um ní obecn. Co Radim gymnazista a posléze žurnalista? Radim je velmi pilný a pracovitý. Vliv na n ho m la t ídní profesorka. Klí ové je pro n j být n eho sou ástí. Pracoval v gymnaziálním asopise, proto cht l studovat žurnalistiku, ale na p ání rodiny podal p ihlášku i na práva. Nakonec se dostal na ob školy, ale prosadil si žurnalistiku. Už za studií pracoval v T jako zpráva, kde se seznámil s Robertem Sedlá kem, a to bylo velké osudové setkání. Vymysleli si spolu první film Skinheads, d lali pro F. Feni e Cestománii a dokumenty pro T. Když skon il novina inu, za al studovat na FAMU a sou asn pracoval v Hospodá ských novinách. To už jsem ekala Hani ku. Když Radim potkal Roberta, vznikl film. Alespo tedy ur it jejich další mnohaletá spolupráce. A na FAMU? Na FAMU Radima okouzlil Karel Vachek, stal se pro n ho jakýmsi filmovým guru. Další d ležitou osobou se mu stal Petr Fišer. Radim chce vždy tvo it pár, pracuje v tandemu, tvo í skupinov, tak to m l vždycky. Jaké jsou vlastn Radimovy oblíbené filmy? Radim moc film nezná, to já se v tom orientuju mnohem víc. Dokáže zasv cen mluvit o filmu, p itom poplete jeho název. No, má rád Monty Python, Woodyho Allena, zprávy na T a te, když jsme se st hovali, t ikrát zkouknul Kulový blesk. A co hudba, knihy? Ne íkej, že Radim nic ne te a neposlouchá. Ale jo, má svého oblíbence, te knihy Michela Houellebecqa. A poslouchá Vltavu a Karla Kryla. Co se líbí tob? Z film Vlá ilova Markéta Lazarová a Údolí v el. Dále Zapomenuté sv tlo, Kulový blesk, Frankie a Johnny. Mám ráda Jarmusche, Kaurismäkiho a Kieslowskeho. Z hudby bych vybrala Hegerovou, Nohavicu a Vivaldiho a nadšen tu vše od A. Christie, od Oty Pavla mám nejradši Jak jsem potkal ryby, Londonova Tuláka po hv zdách, Sb ratele od Johna Fowlese bych dala asi na špici svých oblíbených knih. tu víc než Radim. Ješt jsem se cht la zeptat na kauzu Radim a knihovna na Chmelnici To je jednoduché. Radimovi prost vadilo, že by m la zaniknout knihovna na Chmelnici a místo ní tam být n jaká blbá herna, tak spolu s dalšími lidmi uspo ádal petici. Politici našt stí vyslyšeli hlas lidu a knihovn pomohli. Sešlo se to ješt s jinou peticí proti snaze postavit megabord na rohu ulice, tam to našt stí pozastavila ješt p ed odevzdáním podpis policie, podle které billboard ohrožoval bezpe nost dopravy. Když se Radim do n eho dá A co vy a Nová Trojka? Tvrdím, že mi Trojka zachránila manželství. V období, kdy Radim d sn moc pracoval, byl tv r í, plný nápad, já se starala o d ti a rodinu. Pot ebovala jsem si najít n co, co by mi pomohlo vytvo it rovnováhu mezi pé í o rodinu a mnou samou. Našla jsem si Trojku, za ala jsem jedním keramickým dopolednem pro rodi e a d ti, objem hodin se postupn navyšoval a Radim m vždycky podporoval. Ale to bylo d ív, dnes mám pocit, že z celé Trojky už Radima zajímá jenom Vlastík. Líbí se mu, že tam jsou i další chlapi. D kuji za rozhovor! Zuzana Sadílková Radim Procházka narodil se (Vodná ) ve Vyškov, má o trnáct let staršího bratra a o t ináct let starší sestru. Vystudoval gymnázium ve Vyškov, na FSV UK obor žurnalistika a masová komunikace, na FAMU obor dokumentární tvorba. Živí se produkováním a režírováním film. Je 11 let ženatý, má manželku Evu a d ti Hani ku, Pavlínku, Honzíka a Vojtíška. Výb r z filmografie: 2011 Rodina je základ státu (r. Robert Sedlá ek) 2011 Tmá a jeho rod (r. Karel Vachek) 2010 Nejv tší z ech (r. Robert Sedlá ek) 2010 Drnovické catenaccio (r. Radim Procházka) 2009 Náš první hospodá (r. Radim Procházka)

8 Breptovy objevy S JOL OU Moje velké d ti arod jnice a já Když prší, nosím deštník. T žké krabice s korálky, dráty a klešt mi vozím v kriplká e *. Chodím rat ast ji než jednou za dvanáct hodin. Mažu se proti sluní ku. Nosím spodní košilky a trika zakrývající oblast k íže. Noviny (a trojkový program) si dávám tak daleko, abych ta mr avá písmenka p e etla. V kuchy ském studiu chci po asistentce prodeje návrh kuchyn podle svých p edstav. Va ím fazolky a špenát. A mám sedmnáctiletou dceru a trnáctiletého syna, kte í v dí, že: deštník v dešti nosí jen ti nejv tší trapáci. si mám ke kriplká e koupit ješt d chodky, aby byl obraz zoufalství úplný. si mám po ídit plínu. budu vyblitá. mi bude vedro. si lidi budou myslet, že jsem stará a prd vidím. jsem hnusná na prodava ku. se má jíst zdrav, ale nesmí v tom být fazole, špenát, paprika, kuku ice, esnek, hrášek, kv ták ani dýn. Taky se už t šíte, až vaši malincí milá ci kone n trochu vyrostou? Jolana Kurzweilová * kriplkára = normální, úpln normální taška na kole kách zakoupená u Vietnamc Když lektorka ocho í T íle áci se scházejí, maminky je vedou do malé herny toho asu hudebny pro kurz Muzikantská p ípravka. S d v rou otevírají dve e a hrnou se dovnit a ouha, není tam jejich Kristýnka, studentka sborového zp vu a sama skv lá zp va ka, ale úpln jiné ženské. No jo, Kristýnka je nemocná a Martina, šikovná klavíristka a skoroabsolventka st ední pedagogické, která ji ochotn zasko ila (Martina z Pyžámkových ve írk, kdybyste po ád ješt nev d li) je pro d ti p ece jenom nová sle na. A tak Baruška odmítá vstoupit, Petr nechce íci ani slovo a Kája se dokonce chystá bre et Dv maminky se usazují na sch dcích a koukají, co z toho všeho bude. Jako hlavní osoba p es kroužky v tom Martinu nemohu nechat. Sedm malých t íle ák, dv maminky a Martininy trochu rozší ené o i mluví jasn. A tak za íná Muzikantská p ípravka se dv ma lektorkami. Návod a plán hodiny od Kristýnky máme, o to nic. Ale jak na to, když jedna z lektorek v bec, ale v bec nemá hudební sluch a zpívala p ed lidmi naposledy v osmé t íd, a to z donucení pod hrozbou trojky z hudebky? P iznám se vám, nevím už p esn, co se d lo. Zato vím, že mi po zádech tekl rek potu a ru i ka na hodinách se p estala hýbat. A pamatuji se taky, že d ti zpívaly a tloukly do Orffových nástroj jako o život, Martina hrála jednu písni ku za druhu a že nakonec zpívaly o travi ce zelené i maminky. A p ivedly d ti i p íšt, když už tam m ly zase svou Kristýnku. Druhá hodina, s v tšími d tmi z Malých muzikant, se už obešla bez mé asistence a byla díky tomu po hudební stránce zcela bez chybi ky. Ale eknu vám, kdyby se rozdávaly trojkové medaile za odvahu, vím, kdo by m l nárok! Jolana Kurzweilová Na dovolenou odjíždím v pond lí, je pátek, nemám nic sbaleno a p ede mnou dopolední hlídání d tí v Parapleti, odpolední arod jnice v Zahrad, sobotní práce na p estavb našeho nového bytu a ned lní balení a poslední nákupy (Bože! Nemám plavky!). V pátek ve er je ást úkol za mnou. Sedím u ohn, Markéta mne zásobuje pivem a jsou tam i bu tíky Kone n chvíle klidu. Na sob mám ješt arod jnický kostým i s malbou na obli eji. Vtom p ichází jedna z dobrovolnic, taková milá holka mimochodem, a hezky se na mne usmívá: To je dneska p íjemný, odpo inkový den, co? navazuje konverzaci. No já si odpo inu až te ve er, ješt dopoledne jsem hlídala d ti, odpovídám. A p ichází šrapnel. Ajaj. Dobrovolnice se na to ani nenadechne, zhodnotí m zkušeným okem a s chápavým úsm vem se bezelstn zeptá: VNOU ATA??? A mn padá arod jnická brada. Je to v prdeli. Ne íkej, Brepto, že se sem to slovo nehodí! I v Lidovkách se smí jednou za rok objevit. A tady je více než na míst. Takže vypadám na šedesát? No, víš, mn je teprve sakra, asi to sem ani nem žu napsat, tak jo, jsem ro ník šedesátý osmý. I dobrovolnice zjevn p emýšlí co te. No ale to by klidn už šlo, p idává polínko do už tak dost rozhicované konverzace. Nevím už, co jsme íkaly dál asi jsem se ji snažila p esv d it, že jsem nem la d ti ve dvaceti a ani moje dcera to nemá v úmyslu, pak jsem b žela vydrbat si arod jnické nalí ení z obli eje (že by snad proto?) a nakonec vyprávím tragickou/veselou historku kamarádce. No jo, no, proti t m t icetiletejm holkám už holt jsi tak trochu starší, praví pobavená Zuzanka a já si dávám p edsevzetí: Dcera je pou ená dost i syn, ale p ece jen doma bude další p ednáška. Já jim dám VNOU ATA! A víte co? Když jsem pak jela dom tramvají a sle na mne cht la pustit sednout v domn nce, že moje kila na b iše navíc znamenají jediné, nenaštvalo m to. Sv t je zase v po ádku! Jolana Kurzweilová

9 Breptovy srde ní záležitosti Jana a Jan R ži kovi: Zamilovaní i po letech Znají se ze Skautu. Janky oddíl (Sedmi ka) a Honz v (P tka) spole n leccos zažily. Dohromady se z nich dalo víc než 20 pár. Díky tomu mají dodnes tolik spole ných sty ných bod výlety, p írodu, sporty, nekou ení Na svatb kamarádky si p i vzájemném výslechu p iznali svoje slabé stránky. Tam si jejich náklonnosti všimli kamarádi, jen Honzovi to úpln nedocházelo. Mn se nic ne ekne, já se všechno dozvím jako poslední, komentuje to. První pusa byla 12. ervna 2004 v Riegerových sadech, pod stromem, slunce pálilo, schylovalo se k bou ce, Janka m la na sob sandály a šaty, do kterých se už dávno nevejde. O ruku Honza Janku požádal 1. kv tna. Jen tak ledabyle navrhl, aby Janka otev ela Kinder vají ko. Vypadl z n ho zásnubní prstýnek. Romantika. Jenže tohle byla dob e p ipravená akce originální nápad, prvek p ekvapení. Bál jsem se, aby ho Janka neztratila, íká Honza. Nosil mi vají ka celkem asto, tak jsem žádnou zradu ne ekala. Na Kinder vají ku nebylo nic podez elého. Svatba byla 7. zá í P i odpov di na tuhle otázku Honza dlouze p emýšlí, Janka na n ho zamilovan hledí a trp -liv vy kává. Nakonec to datum Honza vy kne správn. Bydlí spolu na hranici Žižkova a Vinohrad, ale trvají na tom, že jsou ze Žižkova. Mají 2 kluky Matíka a Damíka. Janka na mate ské studuje Pedago-gickou fakultu UK, Honza pracuje v IT odd lení T-mobilu. Spole né vášn R ži kovi jsou milovníci deskových her. Když se rozbíhal porod Matíka, tak hráli Osadníky z Katanu (byla to zbrusu nová karetní varianta, kterou dostali na Vánoce). Janka vyhrála. Pak si šla dát vanu a ráno se Matík narodil. Tuhle hru tedy taky Janka vyhrála, a vlastn i Matík. Když byl Matík malý, tak si dom zvali svoje kamarády (i kamarády, kte í se vzájemn neznají) a spole n hráli r zné hry. Dnes už hraje i Matík v tomhle se potatil a pomamil. Má oblíbenou legovou hru Shave a sheep, která má jen p t pravidel, ale baví i Janku a tak spolu asto hrají. Matík prý hraje nekompromisn a jde i p es mrtvoly. Takže Janka ho taky nešet í a umí být potvora. Honza tvrdí, že na h e se pozná, jaký kdo je. N kdo hraje, aby vyhrál. N kdo vymýšlí r zné strategie. N kdo hraje tak, aby ho to bavilo. A u Janky i Honzy jednozna n vyhrávají Osadníci z Katanu. Když byla Janka podruhé t hotná a bylo jí hodn špatn, tak hráli asto lov e, nezlob se. Ale obecn je víc baví hry, které nestojí tolik na náhod. Jejich další oblíbenou inností je spole né tení. Janka t eba st íhá látky na plenky a Honza nahlas te. etli si prý odjakživa. Vzniklo to tak, že Janka va ila a Honza si vzal židli a etl. Škoda, že jsme to nenahrávali, m li bychom skv lou audiotéku. P i kojení si trnáctidenní Matík vyslechl Harryho Pottera. Když mi bylo v druhém t hotenství hodn špatn, zachra ovalo m, že byl Honza ochotný mi n kolik hodin íst, vzpomíná Janka. Pan Kaplan má t ídu stále rád, Egyp an Sinuhet, Detektiv Nero Wolf to je jejich oblíbené tivo. Mimo jiné mají rádi Vlastu Buriana. V em jsou odlišní Tvrdí o sob, že jsou typologicky odlišní. Janka má dvojnásobnou životní rychlost, koná. Honza dlouze p emýšlí a eká Když se Honzy n kdo zeptá, jak se má, tak o tom p emýšlí a snaží se odpov d t co nejpravdiv ji. Neodbyde to zdvo ilostní frází. Nej ast jší p í inou svár je prý, když se Honza pustí do uklízení. To pak po ád n co hledají. Honza t eba uklidí v c tam, kde bylo její místo v d ív jší kuchyni. Janka miluje raj ata s mozzarelou. Honza syrová raj ata nesnáší, ostatn ani jinou syrovou zeleninu. Pochutná si na slepici na paprice, i na dobrém aji. Díky tchýni a jejímu p íteli Honza za al pít víno a orientovat se v n m. Myslím, že s rodilým Žižkovanem je kompatibilní supertoskánec, shrnuje Honza svoje preference ve vínu. Janka alkohol nepije. R ži kovic auto ídí Janka, Honza ízení nesnáší. Je to podle n ho innost, která koncentruje to, co nemá rád: ítit se nep irozenou rychlostí, rychle se rozhodovat, tísnit se v prostoru, který je špatn navržený aspo pro lidi 195 cm vysoké, nemožnost si užít cestu a k tomu všemu do okolí ší it zplodiny. Honza zase obstarává všechnu zábavu. Aspo to tvrdí Janka, která si o sob myslí, že je nudná. Honza pronáší mnoho bonmot. I z Matíka se prý postupn stává zábavný klu ík. Janka Honzu nau ila sledovat sporty, t eba fotbal. Považoval jsem to za naprosto trapnou záležitost, nebavilo m to, p iznává Honza. Janka miluje atletiku, zimní sporty, lyžování to, co sama d lala. Honza d ív p stoval badminton, softball, basketball. Recept na spokojené manželství Na otázku, co zd dil po svých rodi ích, Honza dlouze p emýšlí: Vím, co jsem nezd dil po tátovi šikovnost a po mám píli. To není pravda, reaguje na to Janka. Janka o sob tvrdí, že je hodn povahov podobná svojí mám. A její p ítel (rodi e jsou rozvedení) je hodn povahov podobný Honzovi. Honza m hodn podržel p ed mojí mámou i p ed svými rodi i, když jsem ot hotn la. Bylo mi 23 a ješt jsem studovala. Máma m hodn tla ila k tomu, abych vyjela n kam do zahrani í. Já jsem sice cht la studovat, ale nejd ležit jší pro nás bylo mít rodinu. Honza m bránil, že to nebyl m j nápad mít takhle brzy d ti. Jsem za to š astná. Známe své silné a slabé stránky, ty slabé tolerujeme, t ch silných si vážíme, shodují se a zamilovan na sebe hledí Míla Kramná

10 Brepta cestuje PO ST NÁCH MALÉ HERNY Bedekr malé herny Vážené dámy, vážení pánové, milé d ti, dovolte mi p ivítat vás na krátké prohlídce velkého sv ta v malé hern. Po té co se p ezujete do papu í, m žete se voln p esunout do malé herny na konci této chodby. Prosím nehlu te, neb hejte a hlavn neotvírejte jiné dve e to už je totiž jiná pohádka... Nacházíme se uprost ed malé herny, která se stala malí ským plátnem Magdy na konci roku 2011, a to na žádost žen z Nové Trojky. Postavíte-li se do st edu místnosti, m žete si p edstavit, že jste na vrcholu nejvyšší v že s nejlepším dalekohledem, který vidí stovky kilometr daleko i skrze skály a jiné stavby. Rozhlédn me se spole n po nejv tších pam tihodnostech a p írodních úkazech sv ta. Je dodrženo jejich m ítko, takže si p ipomeneme i jejich rozm ry. Sem tam se sem zatoulala i postava z bájné mytologie nebo postava z kultovní pohádky. Prohlídku t chto pam tihodností a jiných hodností za neme u vstupních dve í, které pro nás dokonale znázorní startovní pásku. Dalekohled nasm rujeme na jih a dále si budeme blízký i vzdálený sv t prohlížet po sm ru hodinových ru i ek. Zaost ujeme na jih Nad dve mi se ty í Stolová hora vysoká 1086 metr, která se nachází na africkém kontinent v Kapském m st. Hned vedle stojí dva Baobaby jako symboly nejvyšších strom zem. Dor stají výšky 30 metr a jejich v k se odhaduje až na stovky let. Bazilika sv. Petra ve Vatikánu, vysoká 158 metr, držela až do roku 1990 prvenství mezi k es anskými chrámy sv ta co do jejich velikosti. Využití perspektivního okaklamu nikoli ke zv tšení církevní majestátnosti, ale k estetické vyváženosti je opravdovým divem barokní architektury. Západn ji stojí Koloseum vysoké 48 metr, ale neuv itelné rozlohou a po tem ob tí. Pat í mezi nových sedm div sv ta. Nad ímem se vznáší oblá ek s barokním and lí kem typickým pro tvorbu Rafaela Santi. Großglockner pýcha Rakouských Alp, vysoká 3798 metr, ráj lyža a milovník sn hových radovánek. Šikmá v ž v Pise vysoká 56 metr a vychýlená cca o 3 metry od svislé osy stavby. No a samoz ejm parašutista s italským vynálezem malého padá ku, který sám otvírá padák parašutistovi. Socha Krista Spasitele (Vykupitele) se ty í nad brazilským m stem Rio de Janeiro na kopci Corcovado. Je vysoká 30 metr a její podstavec m í 9 metr. Také ona pat í mezi sedm nových div sv ta. Machu Picchu, jeden z div sv ta, jsou ruiny p edkolumbovského inckého kultovního m sta v peruánských Andách. Hory dosahují výšky 2795 metr, památné m sto je ve výšce 2450 metr. V Barcelon zaost íme na nedostav ný chrám Sagrada Familia slavného architekta Antonia Gaudího, vysoký 80 metr. Chichén Itzá je z ícenina mayského m sta na mexickém poloostrov Yucatán. Nejvyšší pyramida m í 65 metr a pat í do výb ru sedmi div sv ta. Montgolfiéru, papírového p edch dce balónu, sestrojili vynálezci brat i Montgolfierové z Lyonu, dosahovala výšky 10 metr. Ocelová Eiffelova v ž je nejznám jší pa ížskou dominantou s výškou 324 metr v etn antény. Concorde, nadzvukový letoun na dálkové lety, zvládl p elet p es Atlantik z Pa íže/londýna do New Yorku za 3 3,5 hodiny. Letoun je dlouhý 61,66 m. Socha Svobody (vysoká 93 metr, z toho 47 m zabírá podstavec) nám ukazuje západ coby sv tovou stranu i Západ metaforický Apollo 11, americký kosmický raketoplán, pomohl vystoupit lov ku na M síc. Tower Bridge je zvedací most v Londýn nad ekou Temží. Mostní v že jsou vysoké 40 metr a mají rozp tí mezi sebou 60 metr, celý most je dlouhý 244 metr. Big Ben je hovorové ozna ení používané pro hodinovou v ž která je sou ástí budovy Westminsterského paláce vedle Temže v Londýn a neformální pojmenování Velkého zvonu. V ž vysoká 96 metr se ty í nad severovýchodní stranou paláce, ve kterém zasedá parlament. Nad ním letí Medvídek Pú, který se velmi pevn drží svého balónku. Autorem slavné knihy je A. A. Milne, jejím ilustrátorem E. H. Shepard. V rohu místnosti se, vážení návšt vníci, pokochejte pohledem do zem v trných mlýn, tulipán a rack, do Holandska. Na severozápadní roh navazuje islandský pov stný vodotrysk dosahující výšky až 70 metr a samoz ejm islandské sopky pokryté sn hem a ledem a stále inné (s výškou až 2119 m). Dále severn ji si prohlédn me Norsko plné skalních útvar, fjord a bláznivých provazochodc v neskute ných výškách tzv. slackliners. Storebæltsbroen je visutý most v Dánsku, p ekonávající pr liv Velký Belt mezi m sty Korsør a Nyborg a spojující tak dva nejv tší dánské ostrovy, Sjaelland a Fyn. Most je dlouhý 6790 metr s rozp tím hlavního pole 1624 metr jde v sou asnosti o t etí nejdelší visutý most na sv t. S výškou pilí 254 metr je nejvyšším mostem Dánska. Hledíme na sever Sever nalezneme n kde na zádi LZ 127 Graf Zeppelina iditelné vzducholod dlouhé 236 metr s maximální rychlostí 130 km/h a doletovou vzdáleností km, pod kterou stojí budova íšského sn mu v Berlín tzv. Reichstagu s prosklenou kopulí p ipomínající trychtý v d ní (výška 47 metr ). A pohle me zp t do Dánska nebo p esn ji do Kodan na jejich nep íliš známou, zato velmi zajímavou operu, kterou snadno poznáte dík Malé mo ské víle sedící p ed ní. Strom poznání (nebo života) každopádn melodie Vikingské mytologie, která praví, že nebesa drží statný strom, v jehož korun sedí moudrý Orel a po kmeni b há veverka nosící stížnosti od draka sedícího u jednoho ze t í ko en. Drak hlídá studnu poznání a dv p adleny sp ádají ervenou nit života. U t etího ko ene je zem mrtvých. Pod policí je možné zahlédnout kouzelný sv t Tove Janssonové švédsky píšící finské spisovatelky Mumího údolí, a vysoko nad policí letí v balónu Pipi dlouhá pun ocha i s kon m a opi kou. T sn p ed druhým rohem místnosti je k vid ní Hora k íž, jediný kopec a velký symbol revolty Litevských ob an. A jsme v Rusku. První vlaštovkou ruské kultury je ona pov stná Lajka první živý tvor na ob žné dráze. Pes, který s jistou dávkou p edstavivosti krouží dodnes ve svém vesmírném korábu jménem Sputnik 2. est jeho památce! Aurora je ruský chrán ný k ižník t ídy Pallada, který v sou asnosti slouží jako muzeum v Petrohradu. Lo byla nasazena v rusko- -japonské válce, první sv tové válce a v roce 1917 se stala symbolem bolševické revoluce v Rusku. K ižník je dlouhý 136 metr a stožáry dosahují výšky 30 metr.

11 Brepta cestuje PO PAM TIHODNOSTECH NOVÉ TROJKY Východní sm r s p ím sí fantazie Katedrála sv. Izáka a vypálení synagog v Rize jsou v místech oken, a tak místo zamalování pr hledu rozhodla se autorka pro autentický pohled na sv t v miniatu e žižkovského betonového h išt. Chrám Vasila Blaženého v Moskv neboli pudinkové království jeden z nejznám jších kostel sv ta vysoký 65 metr. Jeho architektura symbolizuje spojení Ruska s Evropou i Asií. Klju evskaja je stále inná nejvyšší sopka na Kam atském poloostrov, vysoká 4750 metr. Kura ( esky slepice), raketová st elnice, která byla z ízená v 50. letech 20. století, je dopadovou plochou mezikontinentálních balistických raket. Auschwitz-Birkenau byl nejv tším koncentra ním a vyhlazovacím táborem založeným b hem druhé sv tové války v N mci okupovaném Polsku. Nad B ezinkou symbolicky visí hodiny je to sice náhoda, ale tiše tikají Jurij Alexejevi Gagarin byl sov tský kosmonaut a první lov k, který vzlétl do vesmíru. Ke svému kosmickému letu odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Oblet l Zemi a po 108 minutách p istál. Lo byla dlouhá 38,36 metr. A naposledy Rusko Volgograd a druhá nejvyšší socha sv ta Matka Vlast volá. Je sou ástí Památníku Bitvy o Stalingrad na návrší zvaném Mamajevova mohyla pod tímto názvem je také památník všeobecn znám. Postava na výšku m í 52 metr, další 33 metr m í její me, celková výška sochy iní tedy 85 metr, bez podstavce neboli soklu. Za ohybem st ny východním sm rem (k oknu) nalezneme tvrtý nejvyšší mrakodrap sv ta Shanghai World Financial Center vysoký 449 metr a hned vedle si poletují draci ze Lhasy. Lhasa je tradi ním centrem tibetského buddhismu a do roku 1959 byla sídlem dalajlám. Lhasa se svými památkami a pam tihodnostmi a Mount Everest (8848 m) jakožto nejvyšší hora sv ta jsou skryty za okenní tabulkou a i zde se autorka rozhodla pro zanechání p irozeného sv tla a prostoru pro lidskou fantazii. Indický Tádž Mahal další z div sv ta, vysoký 72 metr, je stavbou, ke které snad ani není co dodat. Snad jen že ji nechal vystav t indický mogul Šáhdžáhán na památku své p ed asn zesnulé ženy. Malajsie, Kuala Lumpuru a pátý a šestý mrakodrap sv ta tzv. Petronas Twin Towers (452 m) je velmi zajímavý svou siluetou. Burdž Chalífa (v Dubaji ve Spojených Arabských Emirátech) nejvyšší mrakodrap sv ta je vysoký 810 metr. Necht la bych být uklíze kou ani návšt vníkem. Pod sušákem a za sušákem na výkresy najdeme památku byzantské íše Hagia Sofia neboli Chrám Boží Moudrosti. Na Jeruzalém nás upozor uje kometa z Davidovy hv zdy a symbolicky znázorn ná Ze ná k i opevn ní m sta a kupole Skalního chrámu. Skalní dóm je islámská svatyn v centru Chrámové hory, kterou muslimové nazývají Vznešená a ušlechtilá svatyn, židé a k es ané Chrámová hora. Skalní dóm je asi nejznám jší pam tihodností Jeruzaléma. Te p enesme sv j pohled k našim jižním soused m do Vídn a jeho Prátru, parku oddechu a zábavy, s dnes již historickým Ruským kolem vysokým 65 metr. Katedrála svatého Št pána je dalším symbolem Vídn a rakouských gotických památek, v sou asné dob v ní sídlí biskup. V ž dosahuje výšky 136 metr. Dále nep ehlédn me ecké Athény a Akropoli. Parthenón se za al budovat v roce 447 p. n. l., jeho úst edním bodem byla ob í socha Athény o výšce 11 metr, chrám m l rozm ry asi 70 x 31 metr. Pod Akropolí je bludišt a v n m Mínotaurus, muž s bý í hlavou. Nad Athénami letí Daidalos a jeho syn Íkaros, který svou pýchou a mladickou touhou p emohl laskavost boh, a tak padá k zemi s k ídly roztavenými od slunce. A následuje Egypt a Královské poh ebišt v Gíze. Chufuova neboli Cheopsova pyramida je stavba vysoká 137 metr (p vodní výška byla dokonce 146 m), která ohromuje návšt vníky již n kolik tisíc let a p ekonává lidské chápání. P vodn byla obložena bílým lešt ným vápencem a díky tomu nádhern zá ila v poledním slunci. O celé obložení již bohužel p išla a nejeden d m v Káhi e se m že pochlubit stavebním materiálem použitým práv z pyramidy. Pat í do sedmi div sv ta jak sou asných tak t ch tradi ních. Poslední zastávkou naší prohlídky je Kilimandžáro, horský masiv tém na rovníku v Tanzanii p i hranici s Ke ou. Skládá se ze t í ne inných stratovulkán Shira, Mawenzi a Kibo. Nejvyšší bod Tanzanie a zárove celého afrického kontinentu je Uhuru Peak ( esky Vrchol svobody) na vulkánu Kibo s výškou 5895 m n. m. Vrchol p itahuje denn v pr m ru 58 turist. A to už jsme zase na jihu u paty Stolové hory, proto vás milí návšt vníci prosím, až si doprohlédnete malby, abyste opustili malou hernu a nechali prostor jejím stálým obyvatel m d tem. D kuji za vaši pozornost a snad n kdy zase v jiné místnosti na podívanou. Magda Kolá ová LEGA není nikdy dost. Máme díly pro starší i malé d ti. Díky za n. Stav ní z mali kých komponent LEGA bylo vždy, obzvláš mezi staršími hochy, oblíbené. Od lo ských Vánoc je LEGO DUPLO jedni kou mezi zábavami i pro mladší d ti. Obrovskou krabici plnou barevných kostek a sou ástek jsme p ed Vánocemi v lo ském roce dostali darem z programu LEGO Charity. Tento dar nám zprost edkoval pan St ítezský, zam stnanec firmy LEGO a tatínek Jonáška, který navšt vuje s maminkou Cvi ení pro rodi e s d tmi. Když nám paní St ítezská ekla, že její manžel p iveze pro N3 dv krabice LEGA, p edstavovali jsme si úpln normální krabice, v jakých se LEGO prodává v obchodech. Ale pan St ítezský p ijel s krabicemi, které se skoro nedaly unést. Byly plné hra ek zna ky DUPLO a LEGO City v hodnot K. Za to pat í obrovské díky rodin St ítezských, firm LEGO i jejímu programu LEGO Charity. LEGO Charity se zam uje na pomoc a podporu pot ebných a podporuje zkvalitn ní výuky a volného asu - poskytuje stavebnice jako dárek pro d ti ze sociáln slabých rodin, do škol a ústav, kde pe ují o d ti s postižením, do školek, školních družin a t íd, do hracích místností v nemocnicích, do d tských domov a jiných za ízení pro d ti. V roce 2011 LEGO Charity spolupracovala v eské republice s více než stovkou organizací, dodala tém 9000 stavebnic LEGO a 1030 charity karton a krom toho vynaložila více než 1 milion K na r zné investice (stavební úpravy pro bezbariérový p ístup, speciální vybavení pro rehabilitaci, d tské h išt apod.) Míla Kramná

12 Brepta šmíruje HANKA A IVA V NEGLIŽÉ Hanka Pokorná Víte, která to je? Pokud neznáte p ímo Hanku, pak ur it znáte její grafické projevy na trojkových tišt ných materiálech. Její pojetí žižkovských dome k nás okouzlilo, t šíme se na její kreslené vtípky na m sí ních programech i na originální pojetí výro ní zprávy. Kde a co jsi studovala? Vyu ila jsem se pro výrobu okolády v okoládovnách Orion v Mod anech, následovala studia na St ední škole Václava Hollara, pak Vyšší odborná škola grafická v Hellichov ulici a navrch jsem vystudovala obor Výtvarná kultura na plze ské Pedagogické fakult. Jak by ses charakterizovala? Jsem spící hyperaktiva Bu spím, nebo makám. Co nejrad ji d láš? Drbu ko ky a manuáln tvo ím. Oblíbené místo? Domov, tj. náš pidibyt. Po osmi letech na intru a p ti letech na koleji si vážím domova, zvláš když jsem od patnácti let skoro žádný domov nem la, na víkendy jsem se vracela do prázdného bytu. Co ráda jíš? Te v t hotenství (a je to venku) všechno krom marmelády. Co ráda piješ? Pivo (vid li jsme na trojkových arod jnicích) a bílé víno. Jakou hudbu posloucháš? Nejsem zrovna vyhran ná. Mám docela ráda indies. P iznávám se, že u vážné hudby trpím, ale také ne vždy. Jaký typ muž se ti líbí? Tmavovlasí, hn doocí chlapi. (Hanka má o 11,5 roku mladšího partnera, což považuji za sou ást odpov di na tuto otázku.) Jak jste se se Zdendou seznámili? Na fotograficko-výtvarném workshopu v jižních echách. On s sebou nem l fo ák a já zase barvy, tak co nám zbylo?!... (Za 3 týdny m li spole ný nejen fo ák a barvy, ale také zárodek jejich prvního potomka nyní již dvouletého and la Jonatána.) Trpíš na idoly? Asi jo, zrovna na ty mladší. Nap. o Vojtovi Dykovi si myslím, že je naprosto dokonalý. (Pokud za ne VD chodit na bootcampy, bude prý HP chodit také, t eba i v 8. m síci t hotenství. Debata se rozjíždí, téma zaujalo, zapojují se další zájemkyn o bootcamp, resp. o VD.) Co se ti nelíbí na VD? Tatiana. Jaké je mít o tolik let mladšího chlapa? (Bojím se, o em se rozpovídá.) On nerozumí komunistickým vtip m! Když byla revoluce, slavil druhé narozeniny. Co nemáš ráda? Morousy, moralisty a puritány, co nekou í a nepijou, jsou nudní a nikomu nejsou p ínosem. Také jsme oba se Zdendou proti aut m, máme idi áky, ale auto ne. Na dovolenou jezdíme vlakem. Máš n jaké životní krédo? Minimální snaha, maximální styl a hlavn hodn humoru (Závidím ) Jaký je tv j vztah k Nové Trojce? Veselý, milý, p átelský, mám to tu moc ráda. Kdyby Trojka skon ila, zhroutil by se mi sv t. (Myslí to vážn Podávám jí n kolik p ihlášek na naše kurzy od zá í Myslím to vážn ) Iva Barešová Pokud pátráte v pam ti, která je to ta Iva a vybavila se vám nenápadná osoba posedávající v hern, ladn se pohybující, rozvlá n hovo ící, tiše rozjímající, tak to jste úpln vedle, to není Iva. Iva je lektorkou Sportovní školi ky, Bodystylingu a Bootcampu a také poradkyní v oblasti daní. Jak by ses charakterizovala? Svého asu jsem byla ne ízená st ela, ale postupem v ku a zkušeností šet ím energii a stala jsem se ízenou st elou. Snesu jen málo lidí, kte í m mohou ídit, musím jim uv it jejich autoritu. Takových je málo. Kde a co jsi studovala? VŠE v Praze, obor finance a ú etnictví se specializací na dan a ve ejné finance. Jaká je tvá oblíbená innost? Aktuáln vyhrabat se z pelechu p ed sedmou ráno, 30 minut b hat po Vítkov a s istou hlavou se vrátit dom za dcerou, kávou a dobrou snídaní. (IB mi poskytla rozhovor ješt p ed první lekcí bootcampu, jehož je lektorkou, což vysv tluje, pro jako svoji nejoblíben jší innost neuvedla to, že se jednou týdn v p ilehlých žižkovských parcích pokouší srazit sebev domí n kolika namakaným manžel m trojkových návšt vnic i dobrovolnic ) Oblíbené místo? Krom našeho domova-bytu-doup te na Žižkov je to Jablonecko, odkud pocházím, a dalším místem jsou rakouské Alpy, kam jezdíme od revoluce každoro n lyžovat. Jaké máš záliby? Od mala hodn tu. Vyrostla jsem v bazénu, postupem asu jsem se propracovala k b hání, bere m také geocaching. Kdo koho ídí u vás doma? ekla bych, že se ídíme navzájem. Moje doména je každodenní ízení, hlídání diá. Naopak oblast odpo inku a požitk ídí m j muž. On je improvizátor, já jsem strukturovaná (dooost dobrý). Jak probíhá vaše dovolená? Je to kombinace aktivního já burcuji a pasivního zbytek party m brzdí. Nap íklad MUSÍM být první na vleku (první lano, chápu) a i na vyhlášenou válecí dovolenou si beru tenisky (jist, ležet se dá i v teniskách).

13 Brepta šmíruje IVA V NEGLIŽÉ A CO JE POD POKLI KOU Co ráda jíš? T stoviny a ryby. (IB se p iznala, že je jakýsi apoštol Havlí ka a Cajthamlové, nejd íve provedla experiment sama na sob, p ijala za svou jejich stravovací osv tu a ta se jí stala vynuceným koní kem. Te za ní chodí lidé a ptají se, jak to dokázala? Hmmm Ale co? Že by IB nebyla vždy jen štíhlá a vysportovaná, jak ji známe my v Trojce?). Co ráda piješ? Nejsem žádný znalec, ale mám ráda bílé suché víno. Nevypiju ho nikdy moc, vadí mi, když jsem další den mimo, na to nemám as Co nemáš ráda? Nemám ráda krysení, tedy šizení, o rávání a vymýšlení úhybných manévr. Nesnáším zabedn né a sobecké hrabání si na vlastním píse ku a neschopnost dohlédnout dál než za vlastní práh. Souhrnn to nazývám absencí talentu a osobní zodpov dnosti. Jako p íklad neuklizená psí hovínka, vajgly a st epy na d tských h ištích nebo nerozt íd ný odpad. Brept v mlsný jazý ek P i návšt v cizí zem ochutnávám, co mohu rakouské pe ené koleno s jediným bylinkovým veleknedlíkem, italské minichobotni ky ve špagetách, polské kluzky (ano, n co sta í ochutnat jen jednou). Ale nikdy, opravdu nikdy jsem nebyla tak unešená jako v Izraeli. Bylo to poprvé, kdy jsem byla v tak exotické a zárove blízké zemi (pojiš ovna OZP ji považuje za evropskou) a místní jídlo mi p ipravilo trauma. Nebo jsem si nikdy neuv domila, jak nudn vlastn va ím. Chci va it líp! Zábavn ji! Barevn ji! Zeleninovit ji, bylinkovat ji, citronovit ji, ost eji a š avnat ji! A tak jsem poprosila Martinu, naši blízkovýchodní dopisovatelku, o p ísp vek do Breptova mlsného jazý ku. A Martina neprodlen posílá recept na echt izraeli salátek. JK Salát ala Orna a Ela (a trocha Babici navrch) Tohle je salát, který jsem si z výzkumných d vod musela dát asi p tkrát v restauraci za rohem. A dob e jsem ud lala, protože to te vypadá, že Ornu a Elu zav eli. Pokud ji ovšem nerekonstruují, protože utržili spoustu pen z za saláty. Ingredience: svazek rukoly, oloupaná okurka nakrájená na kosti ky, p im en koriandru nasekaného na jemno (žádná petržel!), jedno uzrálé mango oloupané a nakrájené na p im ené kousky (celé je to o mangu, není ho t eba mnoho, ale musí být v salátu poznat), olivový olej, citronová š áva (dost), s l (trochu). Vše smíchat. Musím se p iznat, že jsem už to už zkusila i bez manga (po ád prost není) a jde to se spa enými sušenými meru kami. Martina Pojarová Va ení je pro n koho irým utrpením, špan lskou vesnicí a pro n koho naopak chvilkami št stí, klidu, seberealizace a relaxace. Myslím, že se m žu sm le adit mezi ty druhé. Od d tství jsem rád stál u plotny vedle své maminky nebo babi ky, míchal, dochucoval a samoz ejm ochutnával. Nebylo pro m v tšího št stí než malým prstíkem stírat t sto na bábovku z misky a blažen olizovat va e ku. ím jsem byl starší, poušt l jsem se do v tších experiment, s v tším i menším úsp chem, vždy ale odhodlaný pokra ovat. Ochutnal jsem nespo et sv tových kuchyní, nejblíže mi ale k srdci p irostla ta naše eská. Zde nabízím recept, za který jsem sklidil nedávno pochvalu. Pro nejsi vdaná? Ale já vdaná jsem! Jen jsem si nechala svoje p íjmení. Prost jsem to tak zaškrtla v tom formulá i. Máš n jaké životní krédo? Hlavn mít talent, ostatní p ijde samo Jaký je tv j vztah k Nové Trojce? Nová Trojka je pro m nedílnou a neopomenutelnou sou ástí žižkovské komunity, která je vedle existence žižkovských park a hospod jedním z d vod, pro bych ze Žižkova nešla ani za zlaté prase! Markéta Vokrouhlíková Pe ená marinovaná vep ová kolena na erném pivu a švestkových povidlech Ingredience: 4 ks vep ových p edních kolen, 2 v tší mrkve, 2 v tší cibule, 1 celý esnek, 1 celer, 1 lahev erného piva, 1 balení erných povidel, celý pep, bobkový list, celé nové ko ení, s l, pep, olej. O išt ná a omytá kolena dáme do v tšího hrnce, p idáme ko ení, nahrubo nakrájenou ko enovou zeleninu a pova íme za stálého dolévání vody 1,5 2 hodiny. Maso musí být m kké, skoro odpadající od kosti. Po vyjmutí necháme kolena okapat a vychladnout a naložíme je do marinády, kterou jsme si p ipravili z oleje, soli, pep e, švestkových povidel a p ibližn z poloviny erného piva. Dáme marinovat do lednice, nejlépe p es noc. Kolena vložíme na vyšší plech, podlijeme vodou, zbytkem erného piva, p idáme celý pep, bobkový list a za stálého podlévání a p elévání pe eme v troub asi p l hodiny na vyšší stupe a další p l hodiny dopékáme na st ední teplotu. Podáváme s erstvým strouhaným k enem, ho icí a chlebem. Dobrou chu! Václav Kamenický

14 Brepta se inspiruje NA CESTÁCH Jde to i bez d tí P íchod dít te obrátí náš život doslova naruby. Když jsem si já p edstavila, jak se po porodu zm ní m j život, za ala jsem panika it. P epadl m strach, že už nic nebude jako d ív. Necht la jsem se p estat stýkat se svými bezd tnými p áteli, chodit se bavit a zajímat se o okolní sv t. D sila jsem se toho, že za nu pod vlivem hormon používat slova jako mimísek, manža a t hulka, že se ze m stane supermatka, která se dokáže bavit jenom o tom, kolik toho Pepí ek spapal a jestli blinkal. A v neposlední ad také, že moje nejr zn jší aktivity a koní ky vezmou pravd podobn za své. Postupn jsem si uv domila, že tak to být nemusí. Že pod ídit dít ti úpln všechno pro n j nejspíš ani to nejlepší není. A že to rozhodn není nejlepší pro m. Protože já tu jsem po ád. Je ze m sice matka, ale to za t ma prsama jsem po ád já. Rozhodla jsem se, že ze sebe neud lám nepostradatelnou, že dám svojí hol i ce šanci, aby navázala úzký vztah i s jinými blízkými lidmi. A proto jsem se rozhodla ji na pár týdn opustit. Zastávám názor, že pro dít rozhodn není p ínosem, pokud nestráví noc bez matky, dokud neodjede v první t íd na školu v p írod. Není to to pravé pro jeho zdravý duševní vývoj a v žádném p ípad to není dobré pro duševní zdraví matky. V první ad je tu tatínek, kterému by, má-li zájem, m lo být umožn no podílet se úpln na všem, na co si troufne, a to od samého za átku. Krom kojení bohužel. A jsou tu také prarodi e, tetky a strý kové. Všichni ti, kterým v íme, by m li dostat šanci utvo it si sv j vztah s dít tem a to dost dob e nejde s matkou za zády. Tak jsem se rozhodla. Nenechte se mýlit, jednoduché to nebylo. Sestra se chystala v lednu do Malaysie a jak jinak nechat rodin prostor, aby se mohla tmelit, než odjet na jiný kontinent? Bylo to vlastn spojení p íjemného s užite ným. Znamenalo to, že dostojím svému p edsevzetí a nevzdám se své vášn pro cestování, své lásky Asie. Takže rychlá akce letenka, plán cesty a sraz v Kuala Lumpur. princeznou den za dnem po svém. Vím, že se na n j mohu 100% spolehnout, že to zvládne. Nava ila jsem kaši ky, zásobila domácnost všemi t mi nezbytnými v cmi pro mimino a vyprala úpln všechno, na co jsem narazila, protože superman to p ece jen není. Tím byly pokryty ty praktické záležitosti. Pak už sta ilo p ipravit se na to, že se mi bude stýskat. Hodn. Musím se pln odevzdat svému pudu sebezáchovy. Ten za ídí, že druhý den po p íletu nebudu chtít nastoupit na letadlo zpátky, udrží stesk v rozumné mí e, protože z Asie se prost d ív m žete vrátit jen hodn t žko. Také se postará, abych si cestu užila a omezila kontakt s domovem na rozumné zhruba t i SMS denn. Pak už sta ilo, jako obvykle, potla it st ední paniku z létání a byla jsem tam. Nadechnout se a vyjít z klimatizovaného letišt do parádní tropické výhn. Sm le se pono it do sv ta, který se od toho našeho liší tak, že máte pocit, jako by nic p ed tím ani nebylo. To mimochodem také hodn pomáhá. Nechat se pohltit atmosférou daleké exotické zem, rušných velkom st, milých usm vavých lidí, zem prosycené v n mi neuv itelného pálivého jídla, vonných ty inek a ko ení. Nechat svou duši hý kat nadpozemsky krásnou p írodou od vlhké dusné džungle p es sv ží zelené hory s ajovými plantážemi až po rozpálené píse né pláže. Po ídit si stovky fotek nejr zn jších zástupc zdejší íše fauny a flóry, oddat se meditaci v monumentálních chrámech a stavbách náležejících nejr zn jším boh m. A relaxovat pod hladinou v tom zvláštním tichém zelenavém podmo ském sv t. Posunout o kousek hranice svých fyzických i duševních schopností. Teprve za pár dní, to když opadla prvotní euforie, mi došlo, co všechno budu muset p ipravit a za ídit. V první ad vybrat spolehlivé a ochotné hlídání. Mám tu výhodu, že manžel je svou dcerou doslova posedlý, uznává, že si dovolenou zasloužím, a má možnost si p izp sobit pracovní povinnosti. Také ho potají podez ívám, že se tak trochu t šil, až m vyloží na letišti a bude si moci užívat se svou Pro tohle jsem na necelé t i týdny opustila svou, v té dob desetim sí ní dcerku. A jsem ráda, že jsem to ud lala. Potvrdilo mi to fakt, že všechno jde, když se chce. Uml ela jsem všechny ty hlasy, co íkaly, že nedokážu opustit dít na tak dlouhou dobu. Vím, že spousta lidí m možná bude odsuzovat, že oni by tohle nikdy neud lali. Ale nemyslete si, jednoduché to tedy nebylo. Samoz ejm jsem p emýšlela nad tím, jestli m hol i ka pozná, jestli se jí nestýská, jestli jí nep ivodím n jaké trauma nebo nezp sobím trauma sob. V letadle cestou zpátky to dokonce došlo tak daleko, že jsem p emýšlela, jestli ji v bec ješt n kdy uvidím, to ale p ipisuji své silné nechuti létat. A víte co? Když bude situace p íhodná, p íští rok poletím zase. Zasloužím si as, který bude pat it jenom mn a který strávím tak, aby mi to dalo co nejvíce. Mám neskute nou výhodu, že manžel si to myslí také a moc se t ší, že bude zase se svojí hol i kou n jakou dobu sám, nebudou se muset mýt a budou jíst jenom pizzu. A také mám št stí, že mám kamarádky s d tmi, se kterými m žu mluvit o knížkách a skleníkovém efektu a vesmíru a kamarádky zatím bez d tí, které m vyslechnou, když jim vykládám o tom, kolik kr k už naše Eliška ud lala, než p ejdeme na ty knížky a mimozemš any. Zuzana Zemanová

15 Brepta se inspiruje NA CESTÁCH DÁNSKO family friendly Tenhle lánek jsem m la psát už na podzim jako ohlédnutí za prázdninovým pobytem. V ci se ale seb hly tak, že jsem nenapsala nic a iním tak až te. Budiž tedy brán t eba jako doporu ení pro prázdniny letošní, nebo Dánsko zde bude vychvalováno až do nebe, zejména z pohledu rodiny s malými d tmi. Stejným douškem je ale t eba dodat, že Dánsko je zem zatracen drahá, a pokud se na to pat i n nep ipravíte ( i nem žete-li si to dovolit), budete obracet dánskou korunu sem a tam a nakonec dojdete k tomu, že jsou v Dánsku vlastn velmi obdobné ceny jako u nás (jen násobené v kurzu 3,2 v i korun ). Mluvím o discount supermarketech. V menších obchodech je dráž, v restauracích draho nep edstaviteln. U nás v rodin jsem ta šet iv jší já, takže dote sem tam vytáhnu fakt, že jsem dv ma krabicemi jídla a la t stoviny, rýže a trvanlivé mléko, v etn asi p ti vani ek Lu iny v cestovní ledni ce (to je ta, co se zapojuje do auta místo zapalova e a vydrží p esn jednu cestu), ušet ila n kolik desítek tisíc. Cesta autem po pevnin (p es druhý nejdelší záv sný most p es mo e na sv t ) trvá s mr aty cca 16 hodin, cesta do Rostocku a odtamtud trajektem o dv hodiny mén (d tem se subjektivn zdála kratší asi o den). Trajekt je totiž vybaven d tským koutkem, resp. d tským koutem v etn proléza ek, poušt ných pohádek a všelijakých hra ek. D ti mohou b hat, skákat, vát a t eba i zvracet. Vše dovoleno, akceptováno a p ijímáno s úsm vem nejen personálu, ale i Dán vracejících se z nákup i dovolené v Evrop. V Dánsku jsme m li pronajatý malý d ev ný dome ek blízko u mo e, kde jsme ocenili sice pidi, ale dv ložnice a obrovský obývák s jídelním koutem. Luteránský model d ležitosti scházení se u spole ného jídla (a modlitby) asi stále žije, v etn jisté skromnosti a zárove vkusu v za ízení. Nota bene, dánský design je vyhlášený. Dev t dní našeho pobytu pršelo non stop, s malou p estávkou na dvoudenní výlet do Kodan (to pršelo jen ob as). Okolní dome ky, resp. jejich zahrádky se za aly m nit v mok ady a pozd ji i blata, dosp lí si mohli sundávat boty, ale d tem jsme rad ji po ídili speciální dánské gumáky. Teplota vzduchu 15 C (a to n kolik dní ráno i ve er, takže jsme se s mužem dohodli, že nefunguje venkovní teplom r; až jednou bylo 14 C takže fungoval...), teplota mo e asi obdobná. Vzhledem k po así nám nezbývalo než se vydávat na obhlídku okolí. Ve v trném mlýn si d ti mohly na vše sáhnout a navíc i vyzkoušet d eváky, nikdo je ostražit nehlídal, jestli n kterou z rekvizit neposunou o pár centimetr. V informa ním st edisku byl d tský koutek samoz ejmostí, p ed turistickým centrem se skv lo velké d ev né h išt. V zábavním parku (asi zdaleka ne tak zábavním jako Legoland, o to však zábavn jším) se musely sundávat boty, prodávaly se všemožné dobroty i klasické jídlo pro d ti, ale zárove zde bylo asi padesát stol, kde si každý mohl d lat, co cht l a jíst, co cht l. Jasn p evažovaly dánské maminky a jejich krabi ky. Mimochodem, dánští tatínkové pak venku v dešti v tšinou kou ili a živ navzájem konverzovali. V plaveckém bazénu si m žete vybrat krom bazénu pro dosp lé i dva bazény pro d ti dle v ku. V nich a kolem nich je obrovská spousta r zných nástroj a pom cek, vše zdarma k zap j ení. Každý záchod má p ebalovací pult, v automatu jsou k dispozici pleny. V obchodech mají asto zmenšené koší ky pro d ti, aby také mohly nakupovat. A tak se spousta inností, které k životu pat í, ale d ti (a ješt více jejich rodi e) protrpí, stávala mnohem pohodln jšími a n kdy i zábavnými. Navíc obecná atmosféra je d tem citeln naklon na (a to bez jihoevropského ponechání osudu a zv li). M j muž tvrdil, že je to tím, že tam ve volbách vyhrávají feministky; pak se pro korektnost v i genderu opravil a ekl vládnou ženy. Možná Nevím Ale vyhovovalo nám to ob ma, vlastn všem ty em! Suma sumárum po así bylo na nic, stravování hodn jednotvárné, ale d ti b hvípro byly neustále ve skv lé nálad a nep íze po así se nakonec ukázala jako skv lý prost edník k tomu, abychom se vlastn museli místo no ení do mo e a následného sušení na pláži, neustále vydávat na mén i více vzdálená zajímavá místa. Každý den celodenní výlet, o tom se nám rodi m s malými d tmi ani nesnilo! A když p ipo tu skv lé podmínky, které jsou všude pro d ti (a jejich rodi e) jakoby mimochodem a zárove zcela samoz ejm p ipraveny, zdálo se nám Dánsko jako zem zaslíbená taková COUNTRY FAMILY FRIENDLY. A.M. BREPTA, asopis p átel Rodinného a kulturního centra Nová Trojka, vychází 2krát ro n v Praze. Evid.. period. tisku: MK R E Vydavatel: o. s. Nová Trojka, Jeseniova 19, Praha 3, I : Vydavatele zastupuje Edita Jane ková. Brepta mezi nás pravideln p ichází od roku íslo 11 vychází na ja e Breptu. 11 koordinovala Míla Kramná. Do jeho tvorby se zapojili tito p isp vatelé a p isp vatelky: Edita Jane ková, Zuzana Ježková, Magdalena Kolá ová, Jol a Kurzweilová, Míla Kramná, Kik a Rudišová, Zuzana Sadílková, Markéta Vokrouhlíková, Zuzana Zemanová a další oslovení. Pro Breptu fotili Rejka Balcarová, Zuzana Ježková a majitelé rodinných archiv. P eklepy a stylistické nesrovnalosti odstra ovaly Kate ina Ondroušková a Zuzana Ježková. Titulek vytvo ila Hedvika Marešová. Vážení tená i, nakládejte prosím s Breptou ekologicky. Pokud jste už do etli, možná najdete n koho, kdo se vašeho Brepty rád zmocní. A pokud vás náhodou jedenácté íslo nudí, odložte ho prosím do t íd ného odpadu. Auto i své lánky píší bez nároku na honorá. P edem d kujeme za vaše dobrovolné p ísp vky na Breptu do breptovské kasi ky. P edchozí ísla najdete na webu v sekci ke stažení. Vaše y o ekáváme na adrese

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PÍSEMNÁ PRÁCE Zadání 1 facka ho ješt pálila na tvá i, ale nemohl se ubránit úsm vu. Zpracování: vypravování kon ící uvedeným souv tím Zadání 2 Moje kuriózní brigáda Loni jsem pomáhal

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

ze sv ta vína 60 WINE & Degustation

ze sv ta vína 60 WINE & Degustation ze sv ta vína 60 WINE & Degustation Patrick Piuze a Tereza Němeček Kanaďan a Češka v Chablis Prahu nedávno opět navštívil osobitý vinař z Chablis Patrick Piuze. Pamatuji si dodnes na první návštěvu u něj.

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 1. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 2. Tematický plán - Nám ty 2. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 2. 4. Doporu ená odborná literatura 2. 5. erpáno z

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERRJ PRO TRVALÝ POBYT CIZINC V R (ZKOUŠKA 1) 1 PÍSEMNÁ ÁST (asi 70 minut) ÁST I: tení s porozum ním (35 minut) ÁST II: Porozum ní vyslechnutému textu (asi 20

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL íloha 1A innost obecního zastupitelstva ve volebním období 2006-2010 Blíží se období ukon ení mandátu obecním zastupitel m ve Smilkov v období 2006-2010. Nastává as rekapitulace naší innosti. Na svém ustanovujícím

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více