Rodina je základ (státu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodina je základ (státu)"

Transkript

1 Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby si jich povšimli naši politici a vzali si je za vzor pro fungování státu, m li bychom se všichni asi o moc lépe. Pod slovem rodina si každý z nás m že p edstavit n co trochu jiného. Máma, táta a dv d ti bezesporu není ten jediný a zaru en správný model (a koli je to model oblíbený a v neposlední ad m j osobní ). Rodina je mikrokomunita, ve které jsou d ležité hodnoty a vztahy, jež ji drží pohromad, nikoliv podoba jejích jednotlivých len. Umím si p edstavit skv lou a funk ní rodinu, kde máma a táta nejsou manželé nebo kde jsou místo mámy a táty dv mámy i dva tátové. Ale nemohu už souhlasit s tím, že tradi ní model rodiny s manželstvím je mrtvý a p ežitý a tudíž není správné jej vyzdvihovat a na úkor ostatních forem soužití jej podporovat. Klasická rodina je tradi ní a osv d ené spole enství, které už p ežilo n jaké ty v ky, zm ny a sv tové revoluce, a stát by ji m l podle m podporovat minimáln z ist pragmatických, ekonomických d vod. Nic lepšího totiž zatím nikdo nevymyslel Z tohoto mého p esv d ení pramení i pot eba ob as to p ipomínat (n kdy i velmi hlasit ). A ur it i proto jsem se rozhodla ást svého pracovního života zasv tit organizaci, která se práci s rodinou s plným nasazením v nuje. I p es všechno výše uvedené když m naše milá šéfredaktorka Míla oslovila, abych napsala na toto téma do Brepty editorial, trochu m to zasko ilo. Psát o n em tak intimním, jako co pro m znamená rodina? To nebudu um t V duchu m napadají samá velká slova, která se stydím vyslovit nahlas, natož je dát na papír. V každém p ípad by zn la pateticky a stejn by nebyla úpln p esná a výstižná. A vy byste s n kterými t eba nemuseli souhlasit. Proto se jim rad ji vyhnu. A vy si dosadíte ta svoje, která nosíte v hlav, v srdci nebo kdekoliv jinde. Nedá mi však jednu v c tady nezmínit. Neberte to, prosím, jako pou ování i moralizování, spíše jako životní zkušenost osoby už ne dvacetileté. V tšina z nás se snaží být dobrými partnery a co možná nejlepšími rodi i. A soust edíme se na to n kdy tak moc, že nám nezbývá as a energie pro ty ostatní, kte í k nám do rodiny také pat í. Pro naše rodi e, sourozence, tety, ba dokonce i tchýn. Ale pe ovat o dobré vztahy v rámci širší rodiny se ur it vyplatí, i když je to n kdy hodn náro né. Minimáln z jednoho praktického, trochu vypo ítavého d vodu. Je to dobrý vzor pro naše d ti. Abychom jednou nez stali sami a bez pomoci, protože ony už budou mít tu svoji rodinu. A tak pe ujme o rodiny vlastní, a když to jen trochu jde, tak i o ty cizí. V Nové Trojce nebo n kde jinde. Protože a si kdo chce, co chce, íká RODINA JE ZÁKLAD STÁTU. P.S. Díky Radimu Procházkovi za skv lý zážitek se stejnojmenným filmem v Nové Trojce! Edita Jane ková

2 Brepta byl p i tom S Novou Trojkou K esadlo 2011 P edávání cen K esadlo prob hlo v rezidenci primátora na Mariánském nám stí. Nejprve m la proslov paní z Hestie, pak pan radní, který mluvil o tom, že jsou dobrovolníci divní (použil slovo jako oumouvé ), ale pak že vlastn ne, že divní jsou všichni nedobrovolníci. Pak nám znovu první paní p edstavila pana ková e, který má na starosti výrobu K esadel, a vypráv la, jak má špínu za nehtama (ale un není!) a minule ho na p edávání nepustili, protože si zapomn l pozvánku. Následn nás pozdravil p es internet Tomáš Töpfer a kone n jsme se dostali k p edávání. K esadlem byla ocen na desítka dobrovolník z r zných organizací. Na záv r nám ješt zahrála kapela pár skladeb a mohli jsme se p esunout k ob erstvení, kde jsme si nakonec užili moc fajn ve er. A vzhledem k tomu, že už byl ocen n nejstarší dobrovolník (loni d da Petr) i nejmladší (já), nikdo neví, kdo z Nové Trojky m že K esadlo dostat p íšt. Tudíž kdyby vám Míla volala s tím, že vás chce nominovat, ekejte krásný text, u kterého se budete ervenat, a p ibližn po m síci další telefonát, kdy vám chce v Trojce jen tak n co íct P ijdete do Trojky, ekáte, a když p ijde skoro celý tým se šampán m (budou p edstírat, že si mysleli, že máte narozeniny), víte, že ocen ní dostanete P eju tudíž všem dobrovolník m, aby konali co nejvíce dobra, a ješt jednou celé Nové Trojce velké DÍKY! Kristina Rudišová Dobrá zpráva z velikono ní Trojky: Kohoutek se neudusil Na Zelený tvrtek se letos dve e do Nové Trojky neuzav ely jako v p edchozích letech o velikono ních prázdninách, naopak se p ív tiv doširoka otev ely pro všechny, kdo si cht li užít p edvelikono ního tvo ení a zábavy. Pletly se pomlázky, zdobily v ne ky, vyst ihovaly slepi ky, zažehlovaly obrázky Pro ob erstvení mozkových závit malých i velkých posloužila velikono ní stezka všichni p i vstupu obdrželi kvíz se záludnými otázkami r zné obtížnosti, ze kterých bylo možné hrav zjistit, co všechno (ne)víte o nejd ležit jším k es anském svátku v roce. A jako už tradi n p i trojkových akcích vrcholný zážitek p edstavovalo veselé divadeln - -hudební p edstavení, v n mž tentokráte slepi ka zachra ovala dusícího se kohoutka a skv lá Mirka erná p i té p íležitosti z ejm trhla rekord v po tu p evlek za jedno p edstavení. Nu, a kdo nem l dost, mohl si ješt zasko it na nám stí Ji ího z Pod brad, kde Nová Trojka m la v rámci velikono ních trh po n kolik dn sv j kreativní stánek s velikono ní dílni kou pro d ti. Že vás te mrzí, že jste trojkové Velikonoce propásli? Tak si aspo dodate n spolu s d tmi odpov zte na n které otázky z velikono ní stezky. Níže je malá ochutnávka. Zuzana Ježková T etí koule s Trojkou Vše, co zavání dobrou zábavou, se to í kolem ísla t i. Nová Trojka po ádá t etí turnaj v pétanque, který se hraje ve t ech hrá ích Anebo ve dvou, ale v tom p ípad se t emi koulemi. Ono na té naší akci ani tak nezáleží na po tu hrá, máme místo pro jednotlivce i pro celé rodiny opravdu pro všechny. V ned li se tedy op t po roce setkáváme v Rajské zahrad na celodenní rodinné akci, která je z v tší ásti zasv cena práv pétanque. Jednomu z mála sport, který se dá hrát i na vysoké úrovni v rodinném týmu. Kdybyste se cht li podívat na to, jak to dopadne, když taková rodina po ádn trénuje, m žete se letos na za átku íjna vypravit do Marseille na 46. Mistrovství sv ta v pétanque. Zde za domácí Francii tedy za favorita. 1 s nejv tší pravd podobností nastoupí rodinný tým Rocherových ve v ku 19, 21 a 43 let. M li jsme možnost je p ed šesti lety p ivítat i v Praze na mezinárodním turnaji Avokádo (mimochodem ten letos prob hne v sobotu hned po vysv d ení u Trojského zámku) a byla to radost pohled t. Jen pro zajímavost, na letošním Mistrovství sv ta se na n p ijde podívat celkem lidí! Sportovní hala je po 5 dní trvání MS již zcela vyprodána! Ale n jaké lístky zašité mám, kdyby byla náhodou chu se na jih Francie vydat... Takovou návšt vnost ovšem v Rajské zahrad nemíváme. Vpravd ani žádné mistrovské výkony ne ekáme. Když se poda í zopakovat nebo p ekonat lo skou bohatou ú ast, nadšení a atmosféru, jsme naprosto spokojeni. Kdo pétanque nikdy nehrál, ten se to nau í. Kdo již koule zná, vyzkouší si sv j um proti jiným soupe m. A jak je s Novou Trojkou zvykem, disciplíny jsou nachystané i pro ty nejmenší. Pokud jste to letos o Svatodušní ned li nestihli, tak si p ij te užít Den d tí s pétanque rodinným turnajem p íští rok. A nebojte se, koule pro vás máme p ipravené. Karel Dohnal ehta ka je: a/ velikono ní pomazánka z vajec a e ichy b/ kamarádka Kašpárka c/ nástroj k d lání hluku Zvony na Velký pátek odlétají: a/ do Uh ín vsi b/ do íma c/ na dovolenou V Norsku je velikono ní tradicí: a/ jedení co nejv tšího množství okolády b/ ešení detektivek c/ koupel v ledovém severním mo i K es anské Velikonoce se termínem shodují s: a/ židovským svátkem Pesach b/ muslimským svátkem Pašmína c/ slovanským svátkem Pašík Letnice jsou: a/ d tská nemoc propukající za átkem léta b/ slavnost seslání Ducha svatého c/ speciální kojící vložky do podprsenky

3 Brepta se zajímá o d ti i maminky Užijte si ve er, o vaše d ti se postaráme my! Pyžámkové ve írky si v tomto školním roce vydobyly své místo mezi pravidelnými programy Nové Trojky. Jsou plánovány obvykle na první pátek v m síci a jsou mezi d tmi i rodi i stále oblíben jší. N kte í p edškolá ci se nocování v Nové Trojce ú astní tém pravideln. N kolik Pyžámkových ve írk prob hlo v režii dvou sle en, které vám te Brepta p edstaví v malém rozhovoru. Martina Zierisová: V íjnu devatenáctiletá kráska, studuje st ední pedagogickou školu, sportovkyn a kamarádka malých d tí, modelka (má za sebou pobyty v Milán a fakt fotí, nekecám!) a budoucí topmodelka a zakladatelka neziskovek pe ujících o malé d ti. Anna Kurzweilová: V listopadu osmnáctiletá gymnazistka, partygirl (Martina dodává, že to ona je taky!), jejímiž podivnými koní ky jsou po ty, chemie a tzv. kalení (organizované i spontánní). No, ješt taky docela ráda tancuje a snowboarduje. A ob as dobrovolni í v Trojce (na v ncích a pokud n kam nejede i na Burze). ím bychom tak za aly Jakpak jste se k Pyžámkovým ve írk m dostaly? A: To bylo, jak jste pot ebovali záskok a máma nám to dohodila No a nám se to zalíbilo. M: Budu za chvíli maturovat na st ední pedagogické škole, a tak když mi Ani ka ekla, abych do toho šla s ní, neváhala jsem Jak to, že jste tak odvážné? Nebojíte se mít na starosti tolik malých d tí? A (sm je se): V bec! Jezdíme na tábor a tam máme na starosti d ti bez rodi celé t i týdny! Jsme instruktorky, a to taky znamená, že se staráme o oddíl d tí celý rok. Co nevid t budeme vedoucí M: D ti z Pyžámkových ve írk jsou sice menší než ty na tábo e, ale to m práv baví! Mám malé d ti fakt ráda. Co je na Pyžámkových ve írcích nejzábavn jší? A: Že m žu pracovat se svojí nejlepší kamarádkou a ješt to mám zaplacené. Každá koruna je dobrá, kapesné moc velké nemám. M: Že m žu být s An ou a m žu si vyzkoušet to, co se u ím ve škole. (A koli máme oficiální praxi ve školkách, tohle je víc doopravdy. A p es noc je to zase jiné.) Co je pro vás na ve írcích nejt žší? A: Ráno s d tmi vstávat v noci toho moc nenaspíme, p ece jen musíme hlídat. A já si ráda pospím! M: V d t, jak se zrovna jmenuje Eliška, a pak taky vychytat správný okamžik, kdy dát d ti v noci na no ník. A co nejvíc baví d ti? A: Nejvíc se t ší na ve e i ( Opravdu? ptá se Brepta. Fakt! dušuje se An a.) a pak do t locvi ny To s nimi klidn ádíme hodinu i víc. M: Já mám zásobu r zných her, docela se mi da í d ti zaujmout baví je t eba ud lat pavu inu z klubí ka a pak ji podlézat Ale je toho hodn, co je baví. Neumím vybrat jen jednu v c. No a co byste cht ly íct nakonec? A + M: T šíme se zase v zá í. (Teda jestli nás budete chtít my p ijdeme ur it!) Jolana Kurzweilová Jako vyvážené periodikum se budeme muset zeptat rodi na jejich názor na tuto otázku... Dárky pro projekt Mámy pro mámy Dobrovolnicím v Nové Trojce je velmi blízká pomoc pot ebným, a tak se sešly a vyrobily krásné látkové brože pro maminky p ed asn narozených d tí, které pobývají dlouhé týdny v nemocnici. První tvo ivé setkání prob hlo v listopadu 2011 a druhé v dubnu Látkové kv tiny dostaly maminky na neonatologickém odd lení u Apoliná e a ve FN Motol. Filcové brože zatím na své p edání ekají. Na odd lení nemocnic putovaly i darované oble ky nejmenších velikostí, které p inesly maminky do Nové Trojky na podzimní burzu. Pletené v ci pro mali ké do nemocnic jako první z Nové Trojky napletla úžasná trojková duše Ivanka Dolejší. Poslední zásilku vyrobila paní Jana Blažejová, maminka velké Lucky, nejv tší kamarádka Helenky Ková ové. Velké speciální POD KOVÁNÍ pat í Jance R ži kové, která již našila nespo et prost radýlek do inkubátor, polohovátek, zavinova ek na mašli i zip, napletla oble ky nejmenších velikostí. Loni byla vyhlášená Dobrovolnicí Prahy 3, má velké srdce pomáhat. Nem žu nezmínit sv j zážitek z Velikonoc, kdy jsem byla u Apoliná e p edávat v ci pro odd lení; p išla jsem na ARO a JIP a všechna ta miminka v inkubátorech byla zachumlaná v zavinova kách od Janky R ži kové a na odd lení IMP byly d ti p ikryté pe inkami, které šila taktéž Janka. Byl to velmi krásný pocit. Projekt Mámy pro mámy vznikl v ob anském sdružení NEDOKLUBKO z pot eby nás všech, kte í cítíme, že p ed asné narození je pro rodinu i miminko obrovskou zát ží a sebelepší léka ská pé e nedokáže zmírnit všechny jeho dopady na psychiku a vztahy v rodin. Každým rokem se v eské republice narodí tém osm tisíc miminek d íve, než by m lo a musí asto n kolik prvních týdn i m síc svého života prožít v inkubátoru. Pro rodi e jsou první týdny velice psychicky náro né. P edevším maminka trpí pocity beznad je, selhání, bezmoci, sebeobvi ování, strachu radovat se z narození miminka. V tento as se i zdánliv malá pomoc, m že stát v srdci obdarovaného pomocí nezm rnou a projev pochopení a empatie dokáže nesmírn povzbudit a pot šit. Každý z nás má tuto zázra nou schopnost ud lat lidi okolo sebe š astn jšími Toto je hlavní myšlenkou nedoklubkového svépomocného projektu: malými vlastnoru n vyrobenými dárky pot ší maminky (babi ky, d ti kdokoliv ochotný pomáhat) zvenku ty maminky, které z stávají v nemocnicích s prázdnou náru í a vyd šeným srdcem. Andrea Dohnalová (koordinátorka o.s. Nedoklubko)

4 Brepta p edstavuje DOBROVOLNICE Kdo je kdo aneb Koho v N3 potkáváte, ale vlastn o n m skoro nic nevíte Št pánka Nikodýmová Je lektorkou páte ní školi ky a maminkou ty leté Pepinky. íká o sob : Jsem ulítlej Blíženec. Narodila se na Smíchov, kde své d tství prožila v úzkém spojení s tamní romskou komunitou. Vystudovala gymnázium s výtvarným zam ením a VŠ pedagogickou, obor výtvarná výchova a pedagogika. Št pánka je odbornice na obrazy, pracovala v galerii, výtvarná a um lecká innost v bec ji provází celým jejím životem. Vedla mnohé výtvarné kroužky, pracovala u filmu jako skriptka, d lala produkci u fotografa, pracovala také jako výtvarná asistentka u zdravotn postižených d tí. Brepta si nemohl nevšimnout, že Št pánka svou práci miluje, ale taktéž si nemohl nevšimnout, že nemén miluje as, kdy má volno a m že si ulítnout za svými koní ky. A t ch z rukávu Št pánka sype celou haldu. Šest let se v novala stepu, ale tan it umí i lidov a modern, klidn si i zabaletí i protáhne t lo p i moderní gymnastice. Je velmi pohybov nadaná, skv le a p edevším rychle lyžuje. íká: Rychle lyžuji proto, že bych cht la um t létat. A z lyží se rázem vyzuje a už jedním dechem popisuje, jak miluje mo e, sluní ko a teplo, potáp ní a ryby a sbírání kamen, kterými si posléze plní byt. Je to živel a líbí se jí živo išní muži typu Johnnyho Deppa, George Cloonyho i Ivana Trojana. Ráda spí, nesnáší ned le, nerada vstává a ídí se heslem: Chodím pozd spát a chci si po ád hrát. Furt poslouchá n jakou hudbu, miluje mlá ata, žirafy (ty jejich r žky) a je arachnofobi ka. Jejím snem je mít hodn d tí a naložit je do mikrobusu a objet s nimi celý sv t. A ur it by s sebou vzala i toho nejsprávn jšího a nejulítlejšího chlapa na sv t. Alena Cikánková Žena s ješt horkou dobrovolnickou smlouvou a hlavou plnou dobrých nápad se narodila ve znamení Ryb a má doma sympatického manžela a dv hodné d ti, ty letou Hani ku a ro ního Jeníka. Podílí se na tradi ních akcích (burza, Rybka, Velikonoce) a od zá í spolupovede dopolední program pro 1 2leté mr ousky. íká o sob : Jsem p vodn Vinohra anka, nyní Žižkovanka. Navšt vovala MŠ v Libické a paní u itelky, které tam tehdy m la, má nyní i její dcera Hani ka. Vystudovala St ední zdravotnickou školu a poté VOŠ v oboru porodní asistentka, pracovala v podolské porodnici, ale záhy odešla pokra ovat ve studiu do eských Bud jovic, a to na Zdravotn sociální fakultu, kde vystudovala obor rehabilita ní pé e. Ale ani to nenaplnilo jejího bohatého studijního ducha a vrhla se na Pedagogickou fakultu UK, kde se v oboru speciální pedagogika zam ila na psychopedii. V dob studií absolvovala školení pro vedoucí tábor pro d ti se zdravotním postižením, spolupracovala s neziskovou Asociací rodi a p átel zdravotn postižených d tí, seznámila se s problematikou sluchov postižených a okologicky nemocných. Ája toto skromn shrnuje slovy: Školení, p ednášky, tábory. Pracovala jako sociáln právní poradkyn v Domov d chodc, v novala se projekt m EU v Národní rad osob se zdravotním postižením. Ovšem nejen prací živ je lov k a tak Ája Breptovi na sebe prozradila, že se svým (tehdy budoucím) manželem za mlada procestovali hezkou ádku zemí. Líbilo se jim nap. na Ukrajin, v Rumunsku, Nepálu, Maroku. A dnes? Co mám d ti, více se o sebe bojím. Snowboard už asi vynechám úpln, lyže snad dám, a až budou d ti v tší, vrhneme se celá rodina op t na naše milované cestování. Eva B eš ovská Eva, jež se donedávna honosila krásným p íjmením Kartáková, kraluje st ede ním trojkovým dopoledním, kdy vyluzujíc magické tóny na svou flétnu podma uje si srdce, duše i mozky nejednoho mr ouska. A je dle zv rokruhu praktickým Kozorohem, neušlo všudypozornému Breptovi, že její duši omývají též vody volnomyšlenká ského Vodná e. Eva je maminkou skoro dvouletého Lojzíka a druhé d átko už na sebe také nenechá dlouho ekat. Narodila se v Karlín a nyní je již t icet let v rna krásnému bydlení na Flo e. Vystudovala gymnázium Praža ka, rok a p l studovala na matfyzu a poté šla do slova a do písmene na mate skou s bráchou. To tu Brepta ješt nem l, tudíž nechápav pozvedl obo í a Eva pokra ovala a vysv tlovala: Mám ty i mladší bratry a jelikož maminka hodn pracovala, šla jsem na mate skou já, abych jí pomohla. Po této mate ské odbo ce Eva vystudovala VUT obor konstrukce a dopravní stavby, absolvovala též doktorandské studium a za ala pracovat jako projektant silnic. Také pomáhala v rodinné firm i s výchovou mladších bratr. Od d tství je její vášní hra na flétnu, hraje v orchestru Akademie v d. Její druhou a taktéž velkou zálibou je hledání kešek, emuž holduje spolu s manželem. Evin manžel je jednak velmi vysoký a pohledný muž a jednak veliký milovník vlak, pražc, výhybek a všeho, co se železni ní dopravy týká. Breptu snad tudíž ani nep ekvapuje, že Eva sv j s atek stvrdila na nádraží a celý její manželský život ujíždí v duchu motorá k, rychlík a jízdního ádu D. I v tomto pravidelném rytmu si najde as na své další záliby, jimiž jsou divadlo a dou ování matematiky. Eva íká: Vlastn nejvíc ze všeho m baví u it. pokra ování na další stran

5 Brepta p edstavuje PORADCE A DOBROVOLNICE Št pánka Illichová Nová mladá erstvá posila dobrovolnického týmu, autorka letošní podoby Morany, kulis pro trojkové tradi ní akce a po n kolik m síc pond lní odpolední služba v hern (spolu s Ani kou). Št pánka je dle svých slov: Býk kreativec alias dáma v podhradí. (Rozum j je narozena ve znamení Býka, je kreativní a miluje Karlštejn.) Má nemén kreativního syna Jakuba (8 let), který v Trojce mimo výrazového tance navšt vuje skoro všechny možné kroužky. Bydlela s rodinou na Žižkov, nyní je š astná v domku v Hrdlo ezích, odkud to má blízko do p írody, k ece Rokytce a k nutriím, ale i do Nové Trojky je to slabá tvrthodinka, inu co víc by si lov k mohl p át. Št pánka vystudovala návrhá ství a design na VOŠ od vní a ve svém oboru pracovala p t let. Jeden rok žila v N mecku, kde se dostala k bytovému designu, což se jí stalo osudným a v této sfé e nyní pracuje už 15 let. Má vlastní ateliér, šije na módní p ehlídky, pracuje jako soukromník, má ráda svou volnost, je plná nápad a je veselá. Brepta se v její spole nosti cítí dob e, Št pánka se opravdu ráda sm je. A o sob prozrazuje, že má ráda vyjíž ky na kole, ranní b h podél Rokytky, zvelebování rodinného hnízde ka a výlety. S rodinou projela autem ecko, ale nedá dopustit ani na tuzemské luhy a háje, fatální je p edevším pro syna Jakuba Ješt d. Kuba Ješt d miluje od dvou let. Jezdíme tam s koly, kolob žkami, ubytujeme se p ímo tam a užíváme si sílu tohoto nevšedního místa. Brepta je okouzlen a napln n p íb hy a sny t chto nevšedních trojkových žen a chce se mu volat: Mám úžasné kandidátky na tyto ministerské posty: kulturu, zdravotnictví, dopravu a vnitro. Poradci v Nové Trojce Zuzana Sadílková Poradce je v Nové Trojce velmi d ležitá osoba když jste v koncích, m žete p ijít za ním, za poradcem, a vše bude vy ešeno. No tak takhle úpln to není, ale p ece. Doopravdy je to tak: právní, osobnostní, výchovné i ryze praktické problémy (s kojením, fyziologickým vývojem d tí i nap íklad s dan mi) te není t eba ešit na místech oficiálních, s dlouhou ekací dobou. M žete se zkusit poradit u nás, kde to znáte, v soukromí a zcela nezávazn. M žete sv j problém vy ešit nebo se m žete posunout dál, k dlouhodobé spolupráci s naším odborníkem nebo s n kým z jiného ranku náš poradce vás umí i nasm rovat k další pomoci. A kdo jsou ti naši tajemní poradci tedy, p iznejme si to, v tšinou poradkyn? P edstavím vám první ty i. Mgr. Jana ešková krásná a rázná blondýna, maminka dvou d tí, dlouholetá návšt vnice Nové Trojky je opravdová odbornice na d ti umí pracovat s t mi, které mají problémy s chováním nebo u ením, umí poznat, které pot ebuje další odbornou diagnostiku, a umí báje n ut šit rodi e. A že je tak dobrá, u její poradny se dve e netrhnou. Marika Pithartová je maminka dvou d tí, zdravotní sest i ka, která pomáhá ešit problémy spojené s kojením, umí nau it používat šátek na nošení miminek a bude z ní, doufejme, i dula a má v elý vztah ke zdravé výživ, k Jance a Matíkovi a taky k Ferdovi, víle Amálce a dalším ve erní kovým postavi kám, pravideln se vt lujícím do její malé dcery Elišky, pardon, do pejska. Ing. Ludmila Hájková milá a k ehce vypadající paní našeho d de ka Hájka, ekonomka a vedoucí referátu z finan ního ú adu v erstvém d chodu své znalosti da ových p edpis a nástrah dala do našich služeb. Ukazuje se, že ú edního šimla krotí velmi šikovn. Problémy spojené s mate skou a povinnostmi a možnostmi s ní souvisejícími eší taky s nadhledem. A nezapomíná p itom ani na své dcery a vnuky Mgr. Vlastimil Jane ek state ný altruistický právník, zatím jediný muž mezi poradkyn mi. A koliv radí zejména v oblasti práva rodinného, jeho hlavní doménou je právo trestní. Jeho koní ky jsou vesm s známy: je myslivec (a v dce celé sme ky Malých myslive k ), má rád italské rizoto (nejlépe ozdobené snítkou erstvé petrželky) a zelenou barvu miluje i ve stavu tekutém Máme ho rádi. Další poradkyn p edstavíme v p íštím ísle Brepty, abyste se m li na t šit. Jolana Kurzweilová Mnoho let s Novou Trojkou Bylo to už dávno, ani p esn nevím kdy, asi tak p ed osmi, možná i devíti lety. Zavolala mi kamarádka Karolina s tím, že nás odpoledne s d tmi navštíví a pak m žeme jít spole n do Nové Trojky na tvo ivé odpoledne. Sama bydlela v Holešovicích a jezdila s d tmi na Žižkov do Trojky za kamarádkami Danielou a Martinou. To odpoledne jsme byli v Trojce poprvé a pak ješt mnohokrát a už jsme tam chodit nep estali. Kluci tam za ali chodit do kroužku keramiky k Lucii a Ev a pozd ji i na flétnu. Já s t etím na Pilates pro t hotné, na Batolátka a cví ko, te i do trojkové Školi ky. Nová Trojka je prost super nalévárna skv lých zážitk, p átelské atmosféry a fajn lidí. Díky moc, Nová Trojko! Jana Thielová

6 Brepta vyzvídá MEZI VIP OSOBNOSTMI Na redak ní porad Brepty jsme se dohodly, že ud lám velký rozhovor s Radimem Procházkou. Je to zajímavý muž, k Nové Trojce má blízko, a to nejen p es svou ženu Evu, která je dlouholetou trojkovou lektorkou keramiky. íkala jsem si, že by to pro mne nem l být problém, koneckonc Radim je m j kamarád, a tak k n mu zajdu na pár dvojek a budu to mít v kufru. Nebo v compu. Nebo vlastn na mnoha hust popsaných papírech. A jak to vlastn celé nakonec bylo? Proces zrodu byl velmi postupný a nelehký. Jednak filma i nedisponují dostatkem volného asu a jednak samozvané noviná ky mají pocit, že takový rozhovor sfouknou za dv t i hodinky sakum prdum... První setkání: P icházím do starého bytu rodiny Procházkových na Chmelnici, Radim se mi omlouvá, že je oble en jen tak podomácku, usadí mne do seda ky vzorn uklizeného obýváku a rozlije do sklenek bílé víno... P sobím jako osv tový initel Radime, toto je m j v bec první velký rozhovor, nebojíš se toho? Nebojím. Jak jsi na tom vlastn s rozhovory, poskytuješ je rád? K mé práci to pat í. Výroba film je velmi nákladná záležitost, a když chceme, aby o nás bylo slyšet, musíme dávat rozhovory, propagovat svá díla a vlastn m to baví, rád vysv tluju, co obnáší m j obor produkce; je t eba také lidi ovlivnit správným sm rem, upozornit je nejen na svou práci, ale i obecn na dobré filmy, které si zaslouží jejich pozornost. V tomto smyslu p sobím jako takový osv tový initel. Pro myslíš, že si Brepta vybral k rozhovoru práv tebe? Hmm, myslím, že má žena Eva o mn v Trojce asto hezky vypráví a tím mi vytvo ila jakousi gloriolu. Z ejm vás zajímá m j pohled, abych Eviny informace uvedl na pravou míru. Pojí t s N3 i n co jiného než tvá žena Eva? Nové Trojce velice fandím, líbí se mi komunitní koncept centra. Obdivuji nadšení p vodních zakladatelek a to, že je tato idea p ežila. Trojka podle mého nabízí jakousi širší kvalitu, nejde jen o to, že si d ti mají kde pohrát a matky kde pokecat. V dnešní dob zam ené na výd lek a výkon je toto prostor, kde se pracuje asto svépomocí, ale sou asn velmi kvalitn. Cením si Edity, ona je opravdu skv lá následovnice svých p edch dky. Nikdy jsme spolu nechodili Jak jste se s Evou seznámili a ím t okouzlila? V d l jsi hned, že je to práv ta žena? Seznámili jsme se v hospod na koleji Hv zda (v Praze na Bílé ho e). Náš první fyzický kontakt vznikl p i semifinále ME ve fotbale v roce 96. Okouzlovala m postupn a okouzluje m ím dál tím víc, je to stále intenzivn jší. Že je ona ta pravá, jsem rozhodn hned nev d l. Eva prodávala lístky v kin, m la daleko v tší zájem o film. Mohl bych íct, že byla krásná a inteligentní, ale ten její záb r v oblasti filmu... Postupn jsem zjiš oval, jak je úžasná, a po deseti letech jsem to zjistil definitivn. (Evin komentá : Radim m ve fotbalové euforii povalil, prost na mne sko il. Pak jsme se p es letní prázdniny nevid li a v zá í jsem mu nechala na dve ích pokoje na koleji líste ek, jestli by necht l jít do Lásky Radima Procházky kina. A on cht l. Šli jsme na W. Allena. My jsme spolu nikdy nechodili. Hned jsme spole n na koleji za ali žít.) Kdo z vás dvou cht l mít tolik d tí? Byla v tom n jaká dohoda, p emlouvání, kompromis, nebo je to v c náhody? Eva cht la d ti víc a d ív. Já cht l d lat hodn film, Eva hodn d tí. Myslím, že tohle záleží víc na žen, i kdybych byl s jinou, která by cht la t eba jen jedno dít, neukecával bych ji. U nás víc rozhoduje Eva, ur it ji to n kdy štve, cht la by, abych v rodinných otázkách rozhodoval i já. Naše d ti plánované moc nebyly. Jejich po et už je z ejm kone ný, i když nikdy ne íkej nikdy... (Eva: Cht la jsem mít t i d ti hned za sebou. Byla jsem vždycky tolerantní k Radimov práci a cht la jsem toleranci i od n ho. M l ohromný pracovní záp ah, prožíval intenzivní život, natá el první celove erák, do toho už bylo t etí dít na cest, p i premié e byl našemu Honzíkovi rok. Každý m l tu náro nost jinou, on natá ení, já rodinu. Nau ila jsem se být samostatná, d ti jsou v tší a Radim už na sob necítí takovou tíhu.) Jaká je vlastn Eva? Inteligentní, vtipná, hodná, p átelská, má smysl pro humor, je empatická. Pochopí mé problémy z práce, umí mne podpo it. Je temperamentní, v d í, charismatická, má v sob tajemství. Dob e se s ní diskutuje, když si povídáme v klidu, shodneme se, v dobrém slova smyslu se ovliv ujeme. P i divoké diskusi m p eválcuje svým temperamentem, mám z ní skoro strach, aby mi neublížila. Vyhrává hlukem. A jaký jsi ty? Jsem ambiciózní, sout živý, rád poznávám nové lidi a v ci, rád jdu s k ží na trh to souvisí s mým oborem. Jsem p ející, p átelský, nekonfliktní, emancipovaný, p eju ženám v práci i v domácnosti. Ale teda neperu, nežehlím a tak, to ne. Eva je u itelsky dominantní, to je pro mne dobrý, ale t eba dominantní režisérka to mne celkem odpuzuje. D ti mi p er stají p es hlavu Kdo z d tí se ti nejvíc podobá? Asi Pája, je všestrann talentovaná, pohotová, má velkou fantazii. Hani ka i Honzík jsou vlastn taky dost po mn, Honzík svou zamyšleností a dlouhou výdrží u n jaké innosti. U Vojty se to asi zatím nedá moc poznat. Nejde úpln p esn rozd lit, kdo je po Ev a kdo po mn. tu d tem poezii, t eba Šruta, líbí se to jim i mn. A momentáln u mne p evládá pocit, že mi d ti p er stají p es hlavu. Myslím, že se máme rádi, ale n kdy je nedokážu zkrotit. Eva má daleko v tší autoritu, dokáže být hodná i zlá tak, aby tomu d ti rozum ly. Jak bys popsal sv j život? Hrozn to utíká. Rozd lil bych to na stres z práce a klid s rodinou na chalup. Ovšem práce mne v tšinou stíhá i na dovolené, ale nest žuju si. Že mám život nabitý událostma, považuju za normální. Jsem spokojený. T eba te se budeme st hovat a den p ed st hováním i den po n m mám premiéru nového filmu Karla Vachka Tmá a jeho rod. Mám pocit, že u nás vždy události p icházejí v n jakém balíku úsp chy v práci, další dít a tak dokola.

7 Brepta vyzvídá MEZI VIP OSOBNOSTMI Druhé setkání: P icházím do nového bytu Procházk na Vápence, vítá mne Eva, Radim se zdržel na pracovní sch zce, je dost pozd ve er, nejstarší z d tí Hani ka už spí, Vojta s Honzíkem skoro spí, Pavlínka ješt o p l dvanácté sedí na záchod ; Eva mne provází novým bytem, na ež mne usazuje na terase s nádherným výhledem na Žižkov a nalévá mi erstvého erveného moravského vína, kterého ten ve er vypijeme... hodn... Když Radim potkal Roberta, vznikl film Ahoj Evi, budeš mi nyní odpovídat za svého manžela. Cítíš se spíše jeho alter egem, nebo tiskovou mluv í? Když si tedy mám vybrat, budu jeho tiskovou mluv í. ekneš mi, co Radima formovalo v dob jeho dospívání? Ur it to byl sport. Radim v tatínek byl velký sportovec, hrál volejbal. Radim se ho snažil následovat, v noval se plavání, b hu na lyžích a stolnímu tenisu, to ho velmi bavilo. P edevším je však spojovalo nadšení pro šplhání po horách, v Radimových deseti letech ho otec vzal poprvé do Tater a loni Radim vylezl na Gerlachovský štít, aby na jeho vrcholu rozprášil ást popela ze svého tatínka. Otec je klí ová postava, Radim se mu cht l co nejvíc p iblížit. A k um ní ho zase vedla jeho maminka, díky ní získal vztah ke knihám a um ní obecn. Co Radim gymnazista a posléze žurnalista? Radim je velmi pilný a pracovitý. Vliv na n ho m la t ídní profesorka. Klí ové je pro n j být n eho sou ástí. Pracoval v gymnaziálním asopise, proto cht l studovat žurnalistiku, ale na p ání rodiny podal p ihlášku i na práva. Nakonec se dostal na ob školy, ale prosadil si žurnalistiku. Už za studií pracoval v T jako zpráva, kde se seznámil s Robertem Sedlá kem, a to bylo velké osudové setkání. Vymysleli si spolu první film Skinheads, d lali pro F. Feni e Cestománii a dokumenty pro T. Když skon il novina inu, za al studovat na FAMU a sou asn pracoval v Hospodá ských novinách. To už jsem ekala Hani ku. Když Radim potkal Roberta, vznikl film. Alespo tedy ur it jejich další mnohaletá spolupráce. A na FAMU? Na FAMU Radima okouzlil Karel Vachek, stal se pro n ho jakýmsi filmovým guru. Další d ležitou osobou se mu stal Petr Fišer. Radim chce vždy tvo it pár, pracuje v tandemu, tvo í skupinov, tak to m l vždycky. Jaké jsou vlastn Radimovy oblíbené filmy? Radim moc film nezná, to já se v tom orientuju mnohem víc. Dokáže zasv cen mluvit o filmu, p itom poplete jeho název. No, má rád Monty Python, Woodyho Allena, zprávy na T a te, když jsme se st hovali, t ikrát zkouknul Kulový blesk. A co hudba, knihy? Ne íkej, že Radim nic ne te a neposlouchá. Ale jo, má svého oblíbence, te knihy Michela Houellebecqa. A poslouchá Vltavu a Karla Kryla. Co se líbí tob? Z film Vlá ilova Markéta Lazarová a Údolí v el. Dále Zapomenuté sv tlo, Kulový blesk, Frankie a Johnny. Mám ráda Jarmusche, Kaurismäkiho a Kieslowskeho. Z hudby bych vybrala Hegerovou, Nohavicu a Vivaldiho a nadšen tu vše od A. Christie, od Oty Pavla mám nejradši Jak jsem potkal ryby, Londonova Tuláka po hv zdách, Sb ratele od Johna Fowlese bych dala asi na špici svých oblíbených knih. tu víc než Radim. Ješt jsem se cht la zeptat na kauzu Radim a knihovna na Chmelnici To je jednoduché. Radimovi prost vadilo, že by m la zaniknout knihovna na Chmelnici a místo ní tam být n jaká blbá herna, tak spolu s dalšími lidmi uspo ádal petici. Politici našt stí vyslyšeli hlas lidu a knihovn pomohli. Sešlo se to ješt s jinou peticí proti snaze postavit megabord na rohu ulice, tam to našt stí pozastavila ješt p ed odevzdáním podpis policie, podle které billboard ohrožoval bezpe nost dopravy. Když se Radim do n eho dá A co vy a Nová Trojka? Tvrdím, že mi Trojka zachránila manželství. V období, kdy Radim d sn moc pracoval, byl tv r í, plný nápad, já se starala o d ti a rodinu. Pot ebovala jsem si najít n co, co by mi pomohlo vytvo it rovnováhu mezi pé í o rodinu a mnou samou. Našla jsem si Trojku, za ala jsem jedním keramickým dopolednem pro rodi e a d ti, objem hodin se postupn navyšoval a Radim m vždycky podporoval. Ale to bylo d ív, dnes mám pocit, že z celé Trojky už Radima zajímá jenom Vlastík. Líbí se mu, že tam jsou i další chlapi. D kuji za rozhovor! Zuzana Sadílková Radim Procházka narodil se (Vodná ) ve Vyškov, má o trnáct let staršího bratra a o t ináct let starší sestru. Vystudoval gymnázium ve Vyškov, na FSV UK obor žurnalistika a masová komunikace, na FAMU obor dokumentární tvorba. Živí se produkováním a režírováním film. Je 11 let ženatý, má manželku Evu a d ti Hani ku, Pavlínku, Honzíka a Vojtíška. Výb r z filmografie: 2011 Rodina je základ státu (r. Robert Sedlá ek) 2011 Tmá a jeho rod (r. Karel Vachek) 2010 Nejv tší z ech (r. Robert Sedlá ek) 2010 Drnovické catenaccio (r. Radim Procházka) 2009 Náš první hospodá (r. Radim Procházka)

8 Breptovy objevy S JOL OU Moje velké d ti arod jnice a já Když prší, nosím deštník. T žké krabice s korálky, dráty a klešt mi vozím v kriplká e *. Chodím rat ast ji než jednou za dvanáct hodin. Mažu se proti sluní ku. Nosím spodní košilky a trika zakrývající oblast k íže. Noviny (a trojkový program) si dávám tak daleko, abych ta mr avá písmenka p e etla. V kuchy ském studiu chci po asistentce prodeje návrh kuchyn podle svých p edstav. Va ím fazolky a špenát. A mám sedmnáctiletou dceru a trnáctiletého syna, kte í v dí, že: deštník v dešti nosí jen ti nejv tší trapáci. si mám ke kriplká e koupit ješt d chodky, aby byl obraz zoufalství úplný. si mám po ídit plínu. budu vyblitá. mi bude vedro. si lidi budou myslet, že jsem stará a prd vidím. jsem hnusná na prodava ku. se má jíst zdrav, ale nesmí v tom být fazole, špenát, paprika, kuku ice, esnek, hrášek, kv ták ani dýn. Taky se už t šíte, až vaši malincí milá ci kone n trochu vyrostou? Jolana Kurzweilová * kriplkára = normální, úpln normální taška na kole kách zakoupená u Vietnamc Když lektorka ocho í T íle áci se scházejí, maminky je vedou do malé herny toho asu hudebny pro kurz Muzikantská p ípravka. S d v rou otevírají dve e a hrnou se dovnit a ouha, není tam jejich Kristýnka, studentka sborového zp vu a sama skv lá zp va ka, ale úpln jiné ženské. No jo, Kristýnka je nemocná a Martina, šikovná klavíristka a skoroabsolventka st ední pedagogické, která ji ochotn zasko ila (Martina z Pyžámkových ve írk, kdybyste po ád ješt nev d li) je pro d ti p ece jenom nová sle na. A tak Baruška odmítá vstoupit, Petr nechce íci ani slovo a Kája se dokonce chystá bre et Dv maminky se usazují na sch dcích a koukají, co z toho všeho bude. Jako hlavní osoba p es kroužky v tom Martinu nemohu nechat. Sedm malých t íle ák, dv maminky a Martininy trochu rozší ené o i mluví jasn. A tak za íná Muzikantská p ípravka se dv ma lektorkami. Návod a plán hodiny od Kristýnky máme, o to nic. Ale jak na to, když jedna z lektorek v bec, ale v bec nemá hudební sluch a zpívala p ed lidmi naposledy v osmé t íd, a to z donucení pod hrozbou trojky z hudebky? P iznám se vám, nevím už p esn, co se d lo. Zato vím, že mi po zádech tekl rek potu a ru i ka na hodinách se p estala hýbat. A pamatuji se taky, že d ti zpívaly a tloukly do Orffových nástroj jako o život, Martina hrála jednu písni ku za druhu a že nakonec zpívaly o travi ce zelené i maminky. A p ivedly d ti i p íšt, když už tam m ly zase svou Kristýnku. Druhá hodina, s v tšími d tmi z Malých muzikant, se už obešla bez mé asistence a byla díky tomu po hudební stránce zcela bez chybi ky. Ale eknu vám, kdyby se rozdávaly trojkové medaile za odvahu, vím, kdo by m l nárok! Jolana Kurzweilová Na dovolenou odjíždím v pond lí, je pátek, nemám nic sbaleno a p ede mnou dopolední hlídání d tí v Parapleti, odpolední arod jnice v Zahrad, sobotní práce na p estavb našeho nového bytu a ned lní balení a poslední nákupy (Bože! Nemám plavky!). V pátek ve er je ást úkol za mnou. Sedím u ohn, Markéta mne zásobuje pivem a jsou tam i bu tíky Kone n chvíle klidu. Na sob mám ješt arod jnický kostým i s malbou na obli eji. Vtom p ichází jedna z dobrovolnic, taková milá holka mimochodem, a hezky se na mne usmívá: To je dneska p íjemný, odpo inkový den, co? navazuje konverzaci. No já si odpo inu až te ve er, ješt dopoledne jsem hlídala d ti, odpovídám. A p ichází šrapnel. Ajaj. Dobrovolnice se na to ani nenadechne, zhodnotí m zkušeným okem a s chápavým úsm vem se bezelstn zeptá: VNOU ATA??? A mn padá arod jnická brada. Je to v prdeli. Ne íkej, Brepto, že se sem to slovo nehodí! I v Lidovkách se smí jednou za rok objevit. A tady je více než na míst. Takže vypadám na šedesát? No, víš, mn je teprve sakra, asi to sem ani nem žu napsat, tak jo, jsem ro ník šedesátý osmý. I dobrovolnice zjevn p emýšlí co te. No ale to by klidn už šlo, p idává polínko do už tak dost rozhicované konverzace. Nevím už, co jsme íkaly dál asi jsem se ji snažila p esv d it, že jsem nem la d ti ve dvaceti a ani moje dcera to nemá v úmyslu, pak jsem b žela vydrbat si arod jnické nalí ení z obli eje (že by snad proto?) a nakonec vyprávím tragickou/veselou historku kamarádce. No jo, no, proti t m t icetiletejm holkám už holt jsi tak trochu starší, praví pobavená Zuzanka a já si dávám p edsevzetí: Dcera je pou ená dost i syn, ale p ece jen doma bude další p ednáška. Já jim dám VNOU ATA! A víte co? Když jsem pak jela dom tramvají a sle na mne cht la pustit sednout v domn nce, že moje kila na b iše navíc znamenají jediné, nenaštvalo m to. Sv t je zase v po ádku! Jolana Kurzweilová

9 Breptovy srde ní záležitosti Jana a Jan R ži kovi: Zamilovaní i po letech Znají se ze Skautu. Janky oddíl (Sedmi ka) a Honz v (P tka) spole n leccos zažily. Dohromady se z nich dalo víc než 20 pár. Díky tomu mají dodnes tolik spole ných sty ných bod výlety, p írodu, sporty, nekou ení Na svatb kamarádky si p i vzájemném výslechu p iznali svoje slabé stránky. Tam si jejich náklonnosti všimli kamarádi, jen Honzovi to úpln nedocházelo. Mn se nic ne ekne, já se všechno dozvím jako poslední, komentuje to. První pusa byla 12. ervna 2004 v Riegerových sadech, pod stromem, slunce pálilo, schylovalo se k bou ce, Janka m la na sob sandály a šaty, do kterých se už dávno nevejde. O ruku Honza Janku požádal 1. kv tna. Jen tak ledabyle navrhl, aby Janka otev ela Kinder vají ko. Vypadl z n ho zásnubní prstýnek. Romantika. Jenže tohle byla dob e p ipravená akce originální nápad, prvek p ekvapení. Bál jsem se, aby ho Janka neztratila, íká Honza. Nosil mi vají ka celkem asto, tak jsem žádnou zradu ne ekala. Na Kinder vají ku nebylo nic podez elého. Svatba byla 7. zá í P i odpov di na tuhle otázku Honza dlouze p emýšlí, Janka na n ho zamilovan hledí a trp -liv vy kává. Nakonec to datum Honza vy kne správn. Bydlí spolu na hranici Žižkova a Vinohrad, ale trvají na tom, že jsou ze Žižkova. Mají 2 kluky Matíka a Damíka. Janka na mate ské studuje Pedago-gickou fakultu UK, Honza pracuje v IT odd lení T-mobilu. Spole né vášn R ži kovi jsou milovníci deskových her. Když se rozbíhal porod Matíka, tak hráli Osadníky z Katanu (byla to zbrusu nová karetní varianta, kterou dostali na Vánoce). Janka vyhrála. Pak si šla dát vanu a ráno se Matík narodil. Tuhle hru tedy taky Janka vyhrála, a vlastn i Matík. Když byl Matík malý, tak si dom zvali svoje kamarády (i kamarády, kte í se vzájemn neznají) a spole n hráli r zné hry. Dnes už hraje i Matík v tomhle se potatil a pomamil. Má oblíbenou legovou hru Shave a sheep, která má jen p t pravidel, ale baví i Janku a tak spolu asto hrají. Matík prý hraje nekompromisn a jde i p es mrtvoly. Takže Janka ho taky nešet í a umí být potvora. Honza tvrdí, že na h e se pozná, jaký kdo je. N kdo hraje, aby vyhrál. N kdo vymýšlí r zné strategie. N kdo hraje tak, aby ho to bavilo. A u Janky i Honzy jednozna n vyhrávají Osadníci z Katanu. Když byla Janka podruhé t hotná a bylo jí hodn špatn, tak hráli asto lov e, nezlob se. Ale obecn je víc baví hry, které nestojí tolik na náhod. Jejich další oblíbenou inností je spole né tení. Janka t eba st íhá látky na plenky a Honza nahlas te. etli si prý odjakživa. Vzniklo to tak, že Janka va ila a Honza si vzal židli a etl. Škoda, že jsme to nenahrávali, m li bychom skv lou audiotéku. P i kojení si trnáctidenní Matík vyslechl Harryho Pottera. Když mi bylo v druhém t hotenství hodn špatn, zachra ovalo m, že byl Honza ochotný mi n kolik hodin íst, vzpomíná Janka. Pan Kaplan má t ídu stále rád, Egyp an Sinuhet, Detektiv Nero Wolf to je jejich oblíbené tivo. Mimo jiné mají rádi Vlastu Buriana. V em jsou odlišní Tvrdí o sob, že jsou typologicky odlišní. Janka má dvojnásobnou životní rychlost, koná. Honza dlouze p emýšlí a eká Když se Honzy n kdo zeptá, jak se má, tak o tom p emýšlí a snaží se odpov d t co nejpravdiv ji. Neodbyde to zdvo ilostní frází. Nej ast jší p í inou svár je prý, když se Honza pustí do uklízení. To pak po ád n co hledají. Honza t eba uklidí v c tam, kde bylo její místo v d ív jší kuchyni. Janka miluje raj ata s mozzarelou. Honza syrová raj ata nesnáší, ostatn ani jinou syrovou zeleninu. Pochutná si na slepici na paprice, i na dobrém aji. Díky tchýni a jejímu p íteli Honza za al pít víno a orientovat se v n m. Myslím, že s rodilým Žižkovanem je kompatibilní supertoskánec, shrnuje Honza svoje preference ve vínu. Janka alkohol nepije. R ži kovic auto ídí Janka, Honza ízení nesnáší. Je to podle n ho innost, která koncentruje to, co nemá rád: ítit se nep irozenou rychlostí, rychle se rozhodovat, tísnit se v prostoru, který je špatn navržený aspo pro lidi 195 cm vysoké, nemožnost si užít cestu a k tomu všemu do okolí ší it zplodiny. Honza zase obstarává všechnu zábavu. Aspo to tvrdí Janka, která si o sob myslí, že je nudná. Honza pronáší mnoho bonmot. I z Matíka se prý postupn stává zábavný klu ík. Janka Honzu nau ila sledovat sporty, t eba fotbal. Považoval jsem to za naprosto trapnou záležitost, nebavilo m to, p iznává Honza. Janka miluje atletiku, zimní sporty, lyžování to, co sama d lala. Honza d ív p stoval badminton, softball, basketball. Recept na spokojené manželství Na otázku, co zd dil po svých rodi ích, Honza dlouze p emýšlí: Vím, co jsem nezd dil po tátovi šikovnost a po mám píli. To není pravda, reaguje na to Janka. Janka o sob tvrdí, že je hodn povahov podobná svojí mám. A její p ítel (rodi e jsou rozvedení) je hodn povahov podobný Honzovi. Honza m hodn podržel p ed mojí mámou i p ed svými rodi i, když jsem ot hotn la. Bylo mi 23 a ješt jsem studovala. Máma m hodn tla ila k tomu, abych vyjela n kam do zahrani í. Já jsem sice cht la studovat, ale nejd ležit jší pro nás bylo mít rodinu. Honza m bránil, že to nebyl m j nápad mít takhle brzy d ti. Jsem za to š astná. Známe své silné a slabé stránky, ty slabé tolerujeme, t ch silných si vážíme, shodují se a zamilovan na sebe hledí Míla Kramná

10 Brepta cestuje PO ST NÁCH MALÉ HERNY Bedekr malé herny Vážené dámy, vážení pánové, milé d ti, dovolte mi p ivítat vás na krátké prohlídce velkého sv ta v malé hern. Po té co se p ezujete do papu í, m žete se voln p esunout do malé herny na konci této chodby. Prosím nehlu te, neb hejte a hlavn neotvírejte jiné dve e to už je totiž jiná pohádka... Nacházíme se uprost ed malé herny, která se stala malí ským plátnem Magdy na konci roku 2011, a to na žádost žen z Nové Trojky. Postavíte-li se do st edu místnosti, m žete si p edstavit, že jste na vrcholu nejvyšší v že s nejlepším dalekohledem, který vidí stovky kilometr daleko i skrze skály a jiné stavby. Rozhlédn me se spole n po nejv tších pam tihodnostech a p írodních úkazech sv ta. Je dodrženo jejich m ítko, takže si p ipomeneme i jejich rozm ry. Sem tam se sem zatoulala i postava z bájné mytologie nebo postava z kultovní pohádky. Prohlídku t chto pam tihodností a jiných hodností za neme u vstupních dve í, které pro nás dokonale znázorní startovní pásku. Dalekohled nasm rujeme na jih a dále si budeme blízký i vzdálený sv t prohlížet po sm ru hodinových ru i ek. Zaost ujeme na jih Nad dve mi se ty í Stolová hora vysoká 1086 metr, která se nachází na africkém kontinent v Kapském m st. Hned vedle stojí dva Baobaby jako symboly nejvyšších strom zem. Dor stají výšky 30 metr a jejich v k se odhaduje až na stovky let. Bazilika sv. Petra ve Vatikánu, vysoká 158 metr, držela až do roku 1990 prvenství mezi k es anskými chrámy sv ta co do jejich velikosti. Využití perspektivního okaklamu nikoli ke zv tšení církevní majestátnosti, ale k estetické vyváženosti je opravdovým divem barokní architektury. Západn ji stojí Koloseum vysoké 48 metr, ale neuv itelné rozlohou a po tem ob tí. Pat í mezi nových sedm div sv ta. Nad ímem se vznáší oblá ek s barokním and lí kem typickým pro tvorbu Rafaela Santi. Großglockner pýcha Rakouských Alp, vysoká 3798 metr, ráj lyža a milovník sn hových radovánek. Šikmá v ž v Pise vysoká 56 metr a vychýlená cca o 3 metry od svislé osy stavby. No a samoz ejm parašutista s italským vynálezem malého padá ku, který sám otvírá padák parašutistovi. Socha Krista Spasitele (Vykupitele) se ty í nad brazilským m stem Rio de Janeiro na kopci Corcovado. Je vysoká 30 metr a její podstavec m í 9 metr. Také ona pat í mezi sedm nových div sv ta. Machu Picchu, jeden z div sv ta, jsou ruiny p edkolumbovského inckého kultovního m sta v peruánských Andách. Hory dosahují výšky 2795 metr, památné m sto je ve výšce 2450 metr. V Barcelon zaost íme na nedostav ný chrám Sagrada Familia slavného architekta Antonia Gaudího, vysoký 80 metr. Chichén Itzá je z ícenina mayského m sta na mexickém poloostrov Yucatán. Nejvyšší pyramida m í 65 metr a pat í do výb ru sedmi div sv ta. Montgolfiéru, papírového p edch dce balónu, sestrojili vynálezci brat i Montgolfierové z Lyonu, dosahovala výšky 10 metr. Ocelová Eiffelova v ž je nejznám jší pa ížskou dominantou s výškou 324 metr v etn antény. Concorde, nadzvukový letoun na dálkové lety, zvládl p elet p es Atlantik z Pa íže/londýna do New Yorku za 3 3,5 hodiny. Letoun je dlouhý 61,66 m. Socha Svobody (vysoká 93 metr, z toho 47 m zabírá podstavec) nám ukazuje západ coby sv tovou stranu i Západ metaforický Apollo 11, americký kosmický raketoplán, pomohl vystoupit lov ku na M síc. Tower Bridge je zvedací most v Londýn nad ekou Temží. Mostní v že jsou vysoké 40 metr a mají rozp tí mezi sebou 60 metr, celý most je dlouhý 244 metr. Big Ben je hovorové ozna ení používané pro hodinovou v ž která je sou ástí budovy Westminsterského paláce vedle Temže v Londýn a neformální pojmenování Velkého zvonu. V ž vysoká 96 metr se ty í nad severovýchodní stranou paláce, ve kterém zasedá parlament. Nad ním letí Medvídek Pú, který se velmi pevn drží svého balónku. Autorem slavné knihy je A. A. Milne, jejím ilustrátorem E. H. Shepard. V rohu místnosti se, vážení návšt vníci, pokochejte pohledem do zem v trných mlýn, tulipán a rack, do Holandska. Na severozápadní roh navazuje islandský pov stný vodotrysk dosahující výšky až 70 metr a samoz ejm islandské sopky pokryté sn hem a ledem a stále inné (s výškou až 2119 m). Dále severn ji si prohlédn me Norsko plné skalních útvar, fjord a bláznivých provazochodc v neskute ných výškách tzv. slackliners. Storebæltsbroen je visutý most v Dánsku, p ekonávající pr liv Velký Belt mezi m sty Korsør a Nyborg a spojující tak dva nejv tší dánské ostrovy, Sjaelland a Fyn. Most je dlouhý 6790 metr s rozp tím hlavního pole 1624 metr jde v sou asnosti o t etí nejdelší visutý most na sv t. S výškou pilí 254 metr je nejvyšším mostem Dánska. Hledíme na sever Sever nalezneme n kde na zádi LZ 127 Graf Zeppelina iditelné vzducholod dlouhé 236 metr s maximální rychlostí 130 km/h a doletovou vzdáleností km, pod kterou stojí budova íšského sn mu v Berlín tzv. Reichstagu s prosklenou kopulí p ipomínající trychtý v d ní (výška 47 metr ). A pohle me zp t do Dánska nebo p esn ji do Kodan na jejich nep íliš známou, zato velmi zajímavou operu, kterou snadno poznáte dík Malé mo ské víle sedící p ed ní. Strom poznání (nebo života) každopádn melodie Vikingské mytologie, která praví, že nebesa drží statný strom, v jehož korun sedí moudrý Orel a po kmeni b há veverka nosící stížnosti od draka sedícího u jednoho ze t í ko en. Drak hlídá studnu poznání a dv p adleny sp ádají ervenou nit života. U t etího ko ene je zem mrtvých. Pod policí je možné zahlédnout kouzelný sv t Tove Janssonové švédsky píšící finské spisovatelky Mumího údolí, a vysoko nad policí letí v balónu Pipi dlouhá pun ocha i s kon m a opi kou. T sn p ed druhým rohem místnosti je k vid ní Hora k íž, jediný kopec a velký symbol revolty Litevských ob an. A jsme v Rusku. První vlaštovkou ruské kultury je ona pov stná Lajka první živý tvor na ob žné dráze. Pes, který s jistou dávkou p edstavivosti krouží dodnes ve svém vesmírném korábu jménem Sputnik 2. est jeho památce! Aurora je ruský chrán ný k ižník t ídy Pallada, který v sou asnosti slouží jako muzeum v Petrohradu. Lo byla nasazena v rusko- -japonské válce, první sv tové válce a v roce 1917 se stala symbolem bolševické revoluce v Rusku. K ižník je dlouhý 136 metr a stožáry dosahují výšky 30 metr.

11 Brepta cestuje PO PAM TIHODNOSTECH NOVÉ TROJKY Východní sm r s p ím sí fantazie Katedrála sv. Izáka a vypálení synagog v Rize jsou v místech oken, a tak místo zamalování pr hledu rozhodla se autorka pro autentický pohled na sv t v miniatu e žižkovského betonového h išt. Chrám Vasila Blaženého v Moskv neboli pudinkové království jeden z nejznám jších kostel sv ta vysoký 65 metr. Jeho architektura symbolizuje spojení Ruska s Evropou i Asií. Klju evskaja je stále inná nejvyšší sopka na Kam atském poloostrov, vysoká 4750 metr. Kura ( esky slepice), raketová st elnice, která byla z ízená v 50. letech 20. století, je dopadovou plochou mezikontinentálních balistických raket. Auschwitz-Birkenau byl nejv tším koncentra ním a vyhlazovacím táborem založeným b hem druhé sv tové války v N mci okupovaném Polsku. Nad B ezinkou symbolicky visí hodiny je to sice náhoda, ale tiše tikají Jurij Alexejevi Gagarin byl sov tský kosmonaut a první lov k, který vzlétl do vesmíru. Ke svému kosmickému letu odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Oblet l Zemi a po 108 minutách p istál. Lo byla dlouhá 38,36 metr. A naposledy Rusko Volgograd a druhá nejvyšší socha sv ta Matka Vlast volá. Je sou ástí Památníku Bitvy o Stalingrad na návrší zvaném Mamajevova mohyla pod tímto názvem je také památník všeobecn znám. Postava na výšku m í 52 metr, další 33 metr m í její me, celková výška sochy iní tedy 85 metr, bez podstavce neboli soklu. Za ohybem st ny východním sm rem (k oknu) nalezneme tvrtý nejvyšší mrakodrap sv ta Shanghai World Financial Center vysoký 449 metr a hned vedle si poletují draci ze Lhasy. Lhasa je tradi ním centrem tibetského buddhismu a do roku 1959 byla sídlem dalajlám. Lhasa se svými památkami a pam tihodnostmi a Mount Everest (8848 m) jakožto nejvyšší hora sv ta jsou skryty za okenní tabulkou a i zde se autorka rozhodla pro zanechání p irozeného sv tla a prostoru pro lidskou fantazii. Indický Tádž Mahal další z div sv ta, vysoký 72 metr, je stavbou, ke které snad ani není co dodat. Snad jen že ji nechal vystav t indický mogul Šáhdžáhán na památku své p ed asn zesnulé ženy. Malajsie, Kuala Lumpuru a pátý a šestý mrakodrap sv ta tzv. Petronas Twin Towers (452 m) je velmi zajímavý svou siluetou. Burdž Chalífa (v Dubaji ve Spojených Arabských Emirátech) nejvyšší mrakodrap sv ta je vysoký 810 metr. Necht la bych být uklíze kou ani návšt vníkem. Pod sušákem a za sušákem na výkresy najdeme památku byzantské íše Hagia Sofia neboli Chrám Boží Moudrosti. Na Jeruzalém nás upozor uje kometa z Davidovy hv zdy a symbolicky znázorn ná Ze ná k i opevn ní m sta a kupole Skalního chrámu. Skalní dóm je islámská svatyn v centru Chrámové hory, kterou muslimové nazývají Vznešená a ušlechtilá svatyn, židé a k es ané Chrámová hora. Skalní dóm je asi nejznám jší pam tihodností Jeruzaléma. Te p enesme sv j pohled k našim jižním soused m do Vídn a jeho Prátru, parku oddechu a zábavy, s dnes již historickým Ruským kolem vysokým 65 metr. Katedrála svatého Št pána je dalším symbolem Vídn a rakouských gotických památek, v sou asné dob v ní sídlí biskup. V ž dosahuje výšky 136 metr. Dále nep ehlédn me ecké Athény a Akropoli. Parthenón se za al budovat v roce 447 p. n. l., jeho úst edním bodem byla ob í socha Athény o výšce 11 metr, chrám m l rozm ry asi 70 x 31 metr. Pod Akropolí je bludišt a v n m Mínotaurus, muž s bý í hlavou. Nad Athénami letí Daidalos a jeho syn Íkaros, který svou pýchou a mladickou touhou p emohl laskavost boh, a tak padá k zemi s k ídly roztavenými od slunce. A následuje Egypt a Královské poh ebišt v Gíze. Chufuova neboli Cheopsova pyramida je stavba vysoká 137 metr (p vodní výška byla dokonce 146 m), která ohromuje návšt vníky již n kolik tisíc let a p ekonává lidské chápání. P vodn byla obložena bílým lešt ným vápencem a díky tomu nádhern zá ila v poledním slunci. O celé obložení již bohužel p išla a nejeden d m v Káhi e se m že pochlubit stavebním materiálem použitým práv z pyramidy. Pat í do sedmi div sv ta jak sou asných tak t ch tradi ních. Poslední zastávkou naší prohlídky je Kilimandžáro, horský masiv tém na rovníku v Tanzanii p i hranici s Ke ou. Skládá se ze t í ne inných stratovulkán Shira, Mawenzi a Kibo. Nejvyšší bod Tanzanie a zárove celého afrického kontinentu je Uhuru Peak ( esky Vrchol svobody) na vulkánu Kibo s výškou 5895 m n. m. Vrchol p itahuje denn v pr m ru 58 turist. A to už jsme zase na jihu u paty Stolové hory, proto vás milí návšt vníci prosím, až si doprohlédnete malby, abyste opustili malou hernu a nechali prostor jejím stálým obyvatel m d tem. D kuji za vaši pozornost a snad n kdy zase v jiné místnosti na podívanou. Magda Kolá ová LEGA není nikdy dost. Máme díly pro starší i malé d ti. Díky za n. Stav ní z mali kých komponent LEGA bylo vždy, obzvláš mezi staršími hochy, oblíbené. Od lo ských Vánoc je LEGO DUPLO jedni kou mezi zábavami i pro mladší d ti. Obrovskou krabici plnou barevných kostek a sou ástek jsme p ed Vánocemi v lo ském roce dostali darem z programu LEGO Charity. Tento dar nám zprost edkoval pan St ítezský, zam stnanec firmy LEGO a tatínek Jonáška, který navšt vuje s maminkou Cvi ení pro rodi e s d tmi. Když nám paní St ítezská ekla, že její manžel p iveze pro N3 dv krabice LEGA, p edstavovali jsme si úpln normální krabice, v jakých se LEGO prodává v obchodech. Ale pan St ítezský p ijel s krabicemi, které se skoro nedaly unést. Byly plné hra ek zna ky DUPLO a LEGO City v hodnot K. Za to pat í obrovské díky rodin St ítezských, firm LEGO i jejímu programu LEGO Charity. LEGO Charity se zam uje na pomoc a podporu pot ebných a podporuje zkvalitn ní výuky a volného asu - poskytuje stavebnice jako dárek pro d ti ze sociáln slabých rodin, do škol a ústav, kde pe ují o d ti s postižením, do školek, školních družin a t íd, do hracích místností v nemocnicích, do d tských domov a jiných za ízení pro d ti. V roce 2011 LEGO Charity spolupracovala v eské republice s více než stovkou organizací, dodala tém 9000 stavebnic LEGO a 1030 charity karton a krom toho vynaložila více než 1 milion K na r zné investice (stavební úpravy pro bezbariérový p ístup, speciální vybavení pro rehabilitaci, d tské h išt apod.) Míla Kramná

12 Brepta šmíruje HANKA A IVA V NEGLIŽÉ Hanka Pokorná Víte, která to je? Pokud neznáte p ímo Hanku, pak ur it znáte její grafické projevy na trojkových tišt ných materiálech. Její pojetí žižkovských dome k nás okouzlilo, t šíme se na její kreslené vtípky na m sí ních programech i na originální pojetí výro ní zprávy. Kde a co jsi studovala? Vyu ila jsem se pro výrobu okolády v okoládovnách Orion v Mod anech, následovala studia na St ední škole Václava Hollara, pak Vyšší odborná škola grafická v Hellichov ulici a navrch jsem vystudovala obor Výtvarná kultura na plze ské Pedagogické fakult. Jak by ses charakterizovala? Jsem spící hyperaktiva Bu spím, nebo makám. Co nejrad ji d láš? Drbu ko ky a manuáln tvo ím. Oblíbené místo? Domov, tj. náš pidibyt. Po osmi letech na intru a p ti letech na koleji si vážím domova, zvláš když jsem od patnácti let skoro žádný domov nem la, na víkendy jsem se vracela do prázdného bytu. Co ráda jíš? Te v t hotenství (a je to venku) všechno krom marmelády. Co ráda piješ? Pivo (vid li jsme na trojkových arod jnicích) a bílé víno. Jakou hudbu posloucháš? Nejsem zrovna vyhran ná. Mám docela ráda indies. P iznávám se, že u vážné hudby trpím, ale také ne vždy. Jaký typ muž se ti líbí? Tmavovlasí, hn doocí chlapi. (Hanka má o 11,5 roku mladšího partnera, což považuji za sou ást odpov di na tuto otázku.) Jak jste se se Zdendou seznámili? Na fotograficko-výtvarném workshopu v jižních echách. On s sebou nem l fo ák a já zase barvy, tak co nám zbylo?!... (Za 3 týdny m li spole ný nejen fo ák a barvy, ale také zárodek jejich prvního potomka nyní již dvouletého and la Jonatána.) Trpíš na idoly? Asi jo, zrovna na ty mladší. Nap. o Vojtovi Dykovi si myslím, že je naprosto dokonalý. (Pokud za ne VD chodit na bootcampy, bude prý HP chodit také, t eba i v 8. m síci t hotenství. Debata se rozjíždí, téma zaujalo, zapojují se další zájemkyn o bootcamp, resp. o VD.) Co se ti nelíbí na VD? Tatiana. Jaké je mít o tolik let mladšího chlapa? (Bojím se, o em se rozpovídá.) On nerozumí komunistickým vtip m! Když byla revoluce, slavil druhé narozeniny. Co nemáš ráda? Morousy, moralisty a puritány, co nekou í a nepijou, jsou nudní a nikomu nejsou p ínosem. Také jsme oba se Zdendou proti aut m, máme idi áky, ale auto ne. Na dovolenou jezdíme vlakem. Máš n jaké životní krédo? Minimální snaha, maximální styl a hlavn hodn humoru (Závidím ) Jaký je tv j vztah k Nové Trojce? Veselý, milý, p átelský, mám to tu moc ráda. Kdyby Trojka skon ila, zhroutil by se mi sv t. (Myslí to vážn Podávám jí n kolik p ihlášek na naše kurzy od zá í Myslím to vážn ) Iva Barešová Pokud pátráte v pam ti, která je to ta Iva a vybavila se vám nenápadná osoba posedávající v hern, ladn se pohybující, rozvlá n hovo ící, tiše rozjímající, tak to jste úpln vedle, to není Iva. Iva je lektorkou Sportovní školi ky, Bodystylingu a Bootcampu a také poradkyní v oblasti daní. Jak by ses charakterizovala? Svého asu jsem byla ne ízená st ela, ale postupem v ku a zkušeností šet ím energii a stala jsem se ízenou st elou. Snesu jen málo lidí, kte í m mohou ídit, musím jim uv it jejich autoritu. Takových je málo. Kde a co jsi studovala? VŠE v Praze, obor finance a ú etnictví se specializací na dan a ve ejné finance. Jaká je tvá oblíbená innost? Aktuáln vyhrabat se z pelechu p ed sedmou ráno, 30 minut b hat po Vítkov a s istou hlavou se vrátit dom za dcerou, kávou a dobrou snídaní. (IB mi poskytla rozhovor ješt p ed první lekcí bootcampu, jehož je lektorkou, což vysv tluje, pro jako svoji nejoblíben jší innost neuvedla to, že se jednou týdn v p ilehlých žižkovských parcích pokouší srazit sebev domí n kolika namakaným manžel m trojkových návšt vnic i dobrovolnic ) Oblíbené místo? Krom našeho domova-bytu-doup te na Žižkov je to Jablonecko, odkud pocházím, a dalším místem jsou rakouské Alpy, kam jezdíme od revoluce každoro n lyžovat. Jaké máš záliby? Od mala hodn tu. Vyrostla jsem v bazénu, postupem asu jsem se propracovala k b hání, bere m také geocaching. Kdo koho ídí u vás doma? ekla bych, že se ídíme navzájem. Moje doména je každodenní ízení, hlídání diá. Naopak oblast odpo inku a požitk ídí m j muž. On je improvizátor, já jsem strukturovaná (dooost dobrý). Jak probíhá vaše dovolená? Je to kombinace aktivního já burcuji a pasivního zbytek party m brzdí. Nap íklad MUSÍM být první na vleku (první lano, chápu) a i na vyhlášenou válecí dovolenou si beru tenisky (jist, ležet se dá i v teniskách).

13 Brepta šmíruje IVA V NEGLIŽÉ A CO JE POD POKLI KOU Co ráda jíš? T stoviny a ryby. (IB se p iznala, že je jakýsi apoštol Havlí ka a Cajthamlové, nejd íve provedla experiment sama na sob, p ijala za svou jejich stravovací osv tu a ta se jí stala vynuceným koní kem. Te za ní chodí lidé a ptají se, jak to dokázala? Hmmm Ale co? Že by IB nebyla vždy jen štíhlá a vysportovaná, jak ji známe my v Trojce?). Co ráda piješ? Nejsem žádný znalec, ale mám ráda bílé suché víno. Nevypiju ho nikdy moc, vadí mi, když jsem další den mimo, na to nemám as Co nemáš ráda? Nemám ráda krysení, tedy šizení, o rávání a vymýšlení úhybných manévr. Nesnáším zabedn né a sobecké hrabání si na vlastním píse ku a neschopnost dohlédnout dál než za vlastní práh. Souhrnn to nazývám absencí talentu a osobní zodpov dnosti. Jako p íklad neuklizená psí hovínka, vajgly a st epy na d tských h ištích nebo nerozt íd ný odpad. Brept v mlsný jazý ek P i návšt v cizí zem ochutnávám, co mohu rakouské pe ené koleno s jediným bylinkovým veleknedlíkem, italské minichobotni ky ve špagetách, polské kluzky (ano, n co sta í ochutnat jen jednou). Ale nikdy, opravdu nikdy jsem nebyla tak unešená jako v Izraeli. Bylo to poprvé, kdy jsem byla v tak exotické a zárove blízké zemi (pojiš ovna OZP ji považuje za evropskou) a místní jídlo mi p ipravilo trauma. Nebo jsem si nikdy neuv domila, jak nudn vlastn va ím. Chci va it líp! Zábavn ji! Barevn ji! Zeleninovit ji, bylinkovat ji, citronovit ji, ost eji a š avnat ji! A tak jsem poprosila Martinu, naši blízkovýchodní dopisovatelku, o p ísp vek do Breptova mlsného jazý ku. A Martina neprodlen posílá recept na echt izraeli salátek. JK Salát ala Orna a Ela (a trocha Babici navrch) Tohle je salát, který jsem si z výzkumných d vod musela dát asi p tkrát v restauraci za rohem. A dob e jsem ud lala, protože to te vypadá, že Ornu a Elu zav eli. Pokud ji ovšem nerekonstruují, protože utržili spoustu pen z za saláty. Ingredience: svazek rukoly, oloupaná okurka nakrájená na kosti ky, p im en koriandru nasekaného na jemno (žádná petržel!), jedno uzrálé mango oloupané a nakrájené na p im ené kousky (celé je to o mangu, není ho t eba mnoho, ale musí být v salátu poznat), olivový olej, citronová š áva (dost), s l (trochu). Vše smíchat. Musím se p iznat, že jsem už to už zkusila i bez manga (po ád prost není) a jde to se spa enými sušenými meru kami. Martina Pojarová Va ení je pro n koho irým utrpením, špan lskou vesnicí a pro n koho naopak chvilkami št stí, klidu, seberealizace a relaxace. Myslím, že se m žu sm le adit mezi ty druhé. Od d tství jsem rád stál u plotny vedle své maminky nebo babi ky, míchal, dochucoval a samoz ejm ochutnával. Nebylo pro m v tšího št stí než malým prstíkem stírat t sto na bábovku z misky a blažen olizovat va e ku. ím jsem byl starší, poušt l jsem se do v tších experiment, s v tším i menším úsp chem, vždy ale odhodlaný pokra ovat. Ochutnal jsem nespo et sv tových kuchyní, nejblíže mi ale k srdci p irostla ta naše eská. Zde nabízím recept, za který jsem sklidil nedávno pochvalu. Pro nejsi vdaná? Ale já vdaná jsem! Jen jsem si nechala svoje p íjmení. Prost jsem to tak zaškrtla v tom formulá i. Máš n jaké životní krédo? Hlavn mít talent, ostatní p ijde samo Jaký je tv j vztah k Nové Trojce? Nová Trojka je pro m nedílnou a neopomenutelnou sou ástí žižkovské komunity, která je vedle existence žižkovských park a hospod jedním z d vod, pro bych ze Žižkova nešla ani za zlaté prase! Markéta Vokrouhlíková Pe ená marinovaná vep ová kolena na erném pivu a švestkových povidlech Ingredience: 4 ks vep ových p edních kolen, 2 v tší mrkve, 2 v tší cibule, 1 celý esnek, 1 celer, 1 lahev erného piva, 1 balení erných povidel, celý pep, bobkový list, celé nové ko ení, s l, pep, olej. O išt ná a omytá kolena dáme do v tšího hrnce, p idáme ko ení, nahrubo nakrájenou ko enovou zeleninu a pova íme za stálého dolévání vody 1,5 2 hodiny. Maso musí být m kké, skoro odpadající od kosti. Po vyjmutí necháme kolena okapat a vychladnout a naložíme je do marinády, kterou jsme si p ipravili z oleje, soli, pep e, švestkových povidel a p ibližn z poloviny erného piva. Dáme marinovat do lednice, nejlépe p es noc. Kolena vložíme na vyšší plech, podlijeme vodou, zbytkem erného piva, p idáme celý pep, bobkový list a za stálého podlévání a p elévání pe eme v troub asi p l hodiny na vyšší stupe a další p l hodiny dopékáme na st ední teplotu. Podáváme s erstvým strouhaným k enem, ho icí a chlebem. Dobrou chu! Václav Kamenický

14 Brepta se inspiruje NA CESTÁCH Jde to i bez d tí P íchod dít te obrátí náš život doslova naruby. Když jsem si já p edstavila, jak se po porodu zm ní m j život, za ala jsem panika it. P epadl m strach, že už nic nebude jako d ív. Necht la jsem se p estat stýkat se svými bezd tnými p áteli, chodit se bavit a zajímat se o okolní sv t. D sila jsem se toho, že za nu pod vlivem hormon používat slova jako mimísek, manža a t hulka, že se ze m stane supermatka, která se dokáže bavit jenom o tom, kolik toho Pepí ek spapal a jestli blinkal. A v neposlední ad také, že moje nejr zn jší aktivity a koní ky vezmou pravd podobn za své. Postupn jsem si uv domila, že tak to být nemusí. Že pod ídit dít ti úpln všechno pro n j nejspíš ani to nejlepší není. A že to rozhodn není nejlepší pro m. Protože já tu jsem po ád. Je ze m sice matka, ale to za t ma prsama jsem po ád já. Rozhodla jsem se, že ze sebe neud lám nepostradatelnou, že dám svojí hol i ce šanci, aby navázala úzký vztah i s jinými blízkými lidmi. A proto jsem se rozhodla ji na pár týdn opustit. Zastávám názor, že pro dít rozhodn není p ínosem, pokud nestráví noc bez matky, dokud neodjede v první t íd na školu v p írod. Není to to pravé pro jeho zdravý duševní vývoj a v žádném p ípad to není dobré pro duševní zdraví matky. V první ad je tu tatínek, kterému by, má-li zájem, m lo být umožn no podílet se úpln na všem, na co si troufne, a to od samého za átku. Krom kojení bohužel. A jsou tu také prarodi e, tetky a strý kové. Všichni ti, kterým v íme, by m li dostat šanci utvo it si sv j vztah s dít tem a to dost dob e nejde s matkou za zády. Tak jsem se rozhodla. Nenechte se mýlit, jednoduché to nebylo. Sestra se chystala v lednu do Malaysie a jak jinak nechat rodin prostor, aby se mohla tmelit, než odjet na jiný kontinent? Bylo to vlastn spojení p íjemného s užite ným. Znamenalo to, že dostojím svému p edsevzetí a nevzdám se své vášn pro cestování, své lásky Asie. Takže rychlá akce letenka, plán cesty a sraz v Kuala Lumpur. princeznou den za dnem po svém. Vím, že se na n j mohu 100% spolehnout, že to zvládne. Nava ila jsem kaši ky, zásobila domácnost všemi t mi nezbytnými v cmi pro mimino a vyprala úpln všechno, na co jsem narazila, protože superman to p ece jen není. Tím byly pokryty ty praktické záležitosti. Pak už sta ilo p ipravit se na to, že se mi bude stýskat. Hodn. Musím se pln odevzdat svému pudu sebezáchovy. Ten za ídí, že druhý den po p íletu nebudu chtít nastoupit na letadlo zpátky, udrží stesk v rozumné mí e, protože z Asie se prost d ív m žete vrátit jen hodn t žko. Také se postará, abych si cestu užila a omezila kontakt s domovem na rozumné zhruba t i SMS denn. Pak už sta ilo, jako obvykle, potla it st ední paniku z létání a byla jsem tam. Nadechnout se a vyjít z klimatizovaného letišt do parádní tropické výhn. Sm le se pono it do sv ta, který se od toho našeho liší tak, že máte pocit, jako by nic p ed tím ani nebylo. To mimochodem také hodn pomáhá. Nechat se pohltit atmosférou daleké exotické zem, rušných velkom st, milých usm vavých lidí, zem prosycené v n mi neuv itelného pálivého jídla, vonných ty inek a ko ení. Nechat svou duši hý kat nadpozemsky krásnou p írodou od vlhké dusné džungle p es sv ží zelené hory s ajovými plantážemi až po rozpálené píse né pláže. Po ídit si stovky fotek nejr zn jších zástupc zdejší íše fauny a flóry, oddat se meditaci v monumentálních chrámech a stavbách náležejících nejr zn jším boh m. A relaxovat pod hladinou v tom zvláštním tichém zelenavém podmo ském sv t. Posunout o kousek hranice svých fyzických i duševních schopností. Teprve za pár dní, to když opadla prvotní euforie, mi došlo, co všechno budu muset p ipravit a za ídit. V první ad vybrat spolehlivé a ochotné hlídání. Mám tu výhodu, že manžel je svou dcerou doslova posedlý, uznává, že si dovolenou zasloužím, a má možnost si p izp sobit pracovní povinnosti. Také ho potají podez ívám, že se tak trochu t šil, až m vyloží na letišti a bude si moci užívat se svou Pro tohle jsem na necelé t i týdny opustila svou, v té dob desetim sí ní dcerku. A jsem ráda, že jsem to ud lala. Potvrdilo mi to fakt, že všechno jde, když se chce. Uml ela jsem všechny ty hlasy, co íkaly, že nedokážu opustit dít na tak dlouhou dobu. Vím, že spousta lidí m možná bude odsuzovat, že oni by tohle nikdy neud lali. Ale nemyslete si, jednoduché to tedy nebylo. Samoz ejm jsem p emýšlela nad tím, jestli m hol i ka pozná, jestli se jí nestýská, jestli jí nep ivodím n jaké trauma nebo nezp sobím trauma sob. V letadle cestou zpátky to dokonce došlo tak daleko, že jsem p emýšlela, jestli ji v bec ješt n kdy uvidím, to ale p ipisuji své silné nechuti létat. A víte co? Když bude situace p íhodná, p íští rok poletím zase. Zasloužím si as, který bude pat it jenom mn a který strávím tak, aby mi to dalo co nejvíce. Mám neskute nou výhodu, že manžel si to myslí také a moc se t ší, že bude zase se svojí hol i kou n jakou dobu sám, nebudou se muset mýt a budou jíst jenom pizzu. A také mám št stí, že mám kamarádky s d tmi, se kterými m žu mluvit o knížkách a skleníkovém efektu a vesmíru a kamarádky zatím bez d tí, které m vyslechnou, když jim vykládám o tom, kolik kr k už naše Eliška ud lala, než p ejdeme na ty knížky a mimozemš any. Zuzana Zemanová

15 Brepta se inspiruje NA CESTÁCH DÁNSKO family friendly Tenhle lánek jsem m la psát už na podzim jako ohlédnutí za prázdninovým pobytem. V ci se ale seb hly tak, že jsem nenapsala nic a iním tak až te. Budiž tedy brán t eba jako doporu ení pro prázdniny letošní, nebo Dánsko zde bude vychvalováno až do nebe, zejména z pohledu rodiny s malými d tmi. Stejným douškem je ale t eba dodat, že Dánsko je zem zatracen drahá, a pokud se na to pat i n nep ipravíte ( i nem žete-li si to dovolit), budete obracet dánskou korunu sem a tam a nakonec dojdete k tomu, že jsou v Dánsku vlastn velmi obdobné ceny jako u nás (jen násobené v kurzu 3,2 v i korun ). Mluvím o discount supermarketech. V menších obchodech je dráž, v restauracích draho nep edstaviteln. U nás v rodin jsem ta šet iv jší já, takže dote sem tam vytáhnu fakt, že jsem dv ma krabicemi jídla a la t stoviny, rýže a trvanlivé mléko, v etn asi p ti vani ek Lu iny v cestovní ledni ce (to je ta, co se zapojuje do auta místo zapalova e a vydrží p esn jednu cestu), ušet ila n kolik desítek tisíc. Cesta autem po pevnin (p es druhý nejdelší záv sný most p es mo e na sv t ) trvá s mr aty cca 16 hodin, cesta do Rostocku a odtamtud trajektem o dv hodiny mén (d tem se subjektivn zdála kratší asi o den). Trajekt je totiž vybaven d tským koutkem, resp. d tským koutem v etn proléza ek, poušt ných pohádek a všelijakých hra ek. D ti mohou b hat, skákat, vát a t eba i zvracet. Vše dovoleno, akceptováno a p ijímáno s úsm vem nejen personálu, ale i Dán vracejících se z nákup i dovolené v Evrop. V Dánsku jsme m li pronajatý malý d ev ný dome ek blízko u mo e, kde jsme ocenili sice pidi, ale dv ložnice a obrovský obývák s jídelním koutem. Luteránský model d ležitosti scházení se u spole ného jídla (a modlitby) asi stále žije, v etn jisté skromnosti a zárove vkusu v za ízení. Nota bene, dánský design je vyhlášený. Dev t dní našeho pobytu pršelo non stop, s malou p estávkou na dvoudenní výlet do Kodan (to pršelo jen ob as). Okolní dome ky, resp. jejich zahrádky se za aly m nit v mok ady a pozd ji i blata, dosp lí si mohli sundávat boty, ale d tem jsme rad ji po ídili speciální dánské gumáky. Teplota vzduchu 15 C (a to n kolik dní ráno i ve er, takže jsme se s mužem dohodli, že nefunguje venkovní teplom r; až jednou bylo 14 C takže fungoval...), teplota mo e asi obdobná. Vzhledem k po así nám nezbývalo než se vydávat na obhlídku okolí. Ve v trném mlýn si d ti mohly na vše sáhnout a navíc i vyzkoušet d eváky, nikdo je ostražit nehlídal, jestli n kterou z rekvizit neposunou o pár centimetr. V informa ním st edisku byl d tský koutek samoz ejmostí, p ed turistickým centrem se skv lo velké d ev né h išt. V zábavním parku (asi zdaleka ne tak zábavním jako Legoland, o to však zábavn jším) se musely sundávat boty, prodávaly se všemožné dobroty i klasické jídlo pro d ti, ale zárove zde bylo asi padesát stol, kde si každý mohl d lat, co cht l a jíst, co cht l. Jasn p evažovaly dánské maminky a jejich krabi ky. Mimochodem, dánští tatínkové pak venku v dešti v tšinou kou ili a živ navzájem konverzovali. V plaveckém bazénu si m žete vybrat krom bazénu pro dosp lé i dva bazény pro d ti dle v ku. V nich a kolem nich je obrovská spousta r zných nástroj a pom cek, vše zdarma k zap j ení. Každý záchod má p ebalovací pult, v automatu jsou k dispozici pleny. V obchodech mají asto zmenšené koší ky pro d ti, aby také mohly nakupovat. A tak se spousta inností, které k životu pat í, ale d ti (a ješt více jejich rodi e) protrpí, stávala mnohem pohodln jšími a n kdy i zábavnými. Navíc obecná atmosféra je d tem citeln naklon na (a to bez jihoevropského ponechání osudu a zv li). M j muž tvrdil, že je to tím, že tam ve volbách vyhrávají feministky; pak se pro korektnost v i genderu opravil a ekl vládnou ženy. Možná Nevím Ale vyhovovalo nám to ob ma, vlastn všem ty em! Suma sumárum po así bylo na nic, stravování hodn jednotvárné, ale d ti b hvípro byly neustále ve skv lé nálad a nep íze po así se nakonec ukázala jako skv lý prost edník k tomu, abychom se vlastn museli místo no ení do mo e a následného sušení na pláži, neustále vydávat na mén i více vzdálená zajímavá místa. Každý den celodenní výlet, o tom se nám rodi m s malými d tmi ani nesnilo! A když p ipo tu skv lé podmínky, které jsou všude pro d ti (a jejich rodi e) jakoby mimochodem a zárove zcela samoz ejm p ipraveny, zdálo se nám Dánsko jako zem zaslíbená taková COUNTRY FAMILY FRIENDLY. A.M. BREPTA, asopis p átel Rodinného a kulturního centra Nová Trojka, vychází 2krát ro n v Praze. Evid.. period. tisku: MK R E Vydavatel: o. s. Nová Trojka, Jeseniova 19, Praha 3, I : Vydavatele zastupuje Edita Jane ková. Brepta mezi nás pravideln p ichází od roku íslo 11 vychází na ja e Breptu. 11 koordinovala Míla Kramná. Do jeho tvorby se zapojili tito p isp vatelé a p isp vatelky: Edita Jane ková, Zuzana Ježková, Magdalena Kolá ová, Jol a Kurzweilová, Míla Kramná, Kik a Rudišová, Zuzana Sadílková, Markéta Vokrouhlíková, Zuzana Zemanová a další oslovení. Pro Breptu fotili Rejka Balcarová, Zuzana Ježková a majitelé rodinných archiv. P eklepy a stylistické nesrovnalosti odstra ovaly Kate ina Ondroušková a Zuzana Ježková. Titulek vytvo ila Hedvika Marešová. Vážení tená i, nakládejte prosím s Breptou ekologicky. Pokud jste už do etli, možná najdete n koho, kdo se vašeho Brepty rád zmocní. A pokud vás náhodou jedenácté íslo nudí, odložte ho prosím do t íd ného odpadu. Auto i své lánky píší bez nároku na honorá. P edem d kujeme za vaše dobrovolné p ísp vky na Breptu do breptovské kasi ky. P edchozí ísla najdete na webu v sekci ke stažení. Vaše y o ekáváme na adrese

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma teplice zdarma 2014/VO1/110/05/0696 2014 6 www.zitteplice.cz Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANA 11 Základna mistrů světa na krupském sídlišti STRANY 8 9 KULTURA více na www.zitteplice.cz

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7 TIMES číslo 5 10 Kč červen 2000 Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6 strana 7 Dámy pod košem M A J Á L E S 2 0 0 0 čtěte na straně 3 TIMES 1 Studie I. P. Pavlova v pedagogické praxi Tak už i po těch zpytácích

Více

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ KIENEOVA HOUPAČKA V ČECHÁCH PORTRÉTY OSOBNOSTÍ EXSTRÉMNÍHO OUTDOORU SVĚTOVÝ POHÁR V LEZENÍ NA LEDU STRANA 2 STRANY 4 a 5 DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník III. Číslo 2 / 99 Cena

Více

KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL...

KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL... * KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL... * PŘÍŠTĚ PŮJDU RADĚJI NA NOVÝ PORG, TAM MAJ URČITĚ VÍC! 2 úvodník/tiráž kousek vpravo a dole stalo se/glosy hodně doprava je potřeba communiquer...

Více

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Výše uvedený ekosystém je vytvo en z organism v tšinou kooperujících, což jim nijak nebrání, jít si trochu po krku. Zárove všichni ví, že se bez

Více

NAŠE PRAHA 10. Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu budou smět říkat jen šašci. Nejčtenější v celé Praze. 637 000 výtisků

NAŠE PRAHA 10. Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu budou smět říkat jen šašci. Nejčtenější v celé Praze. 637 000 výtisků NAŠE PRAHA 10 titul je součástí sítě www.nasepraha10.cz 10/2014 P r a h a 10, 11, 15, 22 Benice Dolní Měcholupy Dubeč Kolovraty Královice Křeslice Nedvězí Petrovice Štěrboholy V Hostýnské hrají děti divadlo

Více

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM PŘEDSTAVUJEME: REKONSTRUOVANOU KLINIKU V OSTRAVĚ ZDARMA ČÍSLO 02/2011 WWW.LEXUM.CZ STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM TÉMA: KERATOKONUS DOC. MUDR. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSC.: Oční operace jsem

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více