Rodina je základ (státu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodina je základ (státu)"

Transkript

1 Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby si jich povšimli naši politici a vzali si je za vzor pro fungování státu, m li bychom se všichni asi o moc lépe. Pod slovem rodina si každý z nás m že p edstavit n co trochu jiného. Máma, táta a dv d ti bezesporu není ten jediný a zaru en správný model (a koli je to model oblíbený a v neposlední ad m j osobní ). Rodina je mikrokomunita, ve které jsou d ležité hodnoty a vztahy, jež ji drží pohromad, nikoliv podoba jejích jednotlivých len. Umím si p edstavit skv lou a funk ní rodinu, kde máma a táta nejsou manželé nebo kde jsou místo mámy a táty dv mámy i dva tátové. Ale nemohu už souhlasit s tím, že tradi ní model rodiny s manželstvím je mrtvý a p ežitý a tudíž není správné jej vyzdvihovat a na úkor ostatních forem soužití jej podporovat. Klasická rodina je tradi ní a osv d ené spole enství, které už p ežilo n jaké ty v ky, zm ny a sv tové revoluce, a stát by ji m l podle m podporovat minimáln z ist pragmatických, ekonomických d vod. Nic lepšího totiž zatím nikdo nevymyslel Z tohoto mého p esv d ení pramení i pot eba ob as to p ipomínat (n kdy i velmi hlasit ). A ur it i proto jsem se rozhodla ást svého pracovního života zasv tit organizaci, která se práci s rodinou s plným nasazením v nuje. I p es všechno výše uvedené když m naše milá šéfredaktorka Míla oslovila, abych napsala na toto téma do Brepty editorial, trochu m to zasko ilo. Psát o n em tak intimním, jako co pro m znamená rodina? To nebudu um t V duchu m napadají samá velká slova, která se stydím vyslovit nahlas, natož je dát na papír. V každém p ípad by zn la pateticky a stejn by nebyla úpln p esná a výstižná. A vy byste s n kterými t eba nemuseli souhlasit. Proto se jim rad ji vyhnu. A vy si dosadíte ta svoje, která nosíte v hlav, v srdci nebo kdekoliv jinde. Nedá mi však jednu v c tady nezmínit. Neberte to, prosím, jako pou ování i moralizování, spíše jako životní zkušenost osoby už ne dvacetileté. V tšina z nás se snaží být dobrými partnery a co možná nejlepšími rodi i. A soust edíme se na to n kdy tak moc, že nám nezbývá as a energie pro ty ostatní, kte í k nám do rodiny také pat í. Pro naše rodi e, sourozence, tety, ba dokonce i tchýn. Ale pe ovat o dobré vztahy v rámci širší rodiny se ur it vyplatí, i když je to n kdy hodn náro né. Minimáln z jednoho praktického, trochu vypo ítavého d vodu. Je to dobrý vzor pro naše d ti. Abychom jednou nez stali sami a bez pomoci, protože ony už budou mít tu svoji rodinu. A tak pe ujme o rodiny vlastní, a když to jen trochu jde, tak i o ty cizí. V Nové Trojce nebo n kde jinde. Protože a si kdo chce, co chce, íká RODINA JE ZÁKLAD STÁTU. P.S. Díky Radimu Procházkovi za skv lý zážitek se stejnojmenným filmem v Nové Trojce! Edita Jane ková

2 Brepta byl p i tom S Novou Trojkou K esadlo 2011 P edávání cen K esadlo prob hlo v rezidenci primátora na Mariánském nám stí. Nejprve m la proslov paní z Hestie, pak pan radní, který mluvil o tom, že jsou dobrovolníci divní (použil slovo jako oumouvé ), ale pak že vlastn ne, že divní jsou všichni nedobrovolníci. Pak nám znovu první paní p edstavila pana ková e, který má na starosti výrobu K esadel, a vypráv la, jak má špínu za nehtama (ale un není!) a minule ho na p edávání nepustili, protože si zapomn l pozvánku. Následn nás pozdravil p es internet Tomáš Töpfer a kone n jsme se dostali k p edávání. K esadlem byla ocen na desítka dobrovolník z r zných organizací. Na záv r nám ješt zahrála kapela pár skladeb a mohli jsme se p esunout k ob erstvení, kde jsme si nakonec užili moc fajn ve er. A vzhledem k tomu, že už byl ocen n nejstarší dobrovolník (loni d da Petr) i nejmladší (já), nikdo neví, kdo z Nové Trojky m že K esadlo dostat p íšt. Tudíž kdyby vám Míla volala s tím, že vás chce nominovat, ekejte krásný text, u kterého se budete ervenat, a p ibližn po m síci další telefonát, kdy vám chce v Trojce jen tak n co íct P ijdete do Trojky, ekáte, a když p ijde skoro celý tým se šampán m (budou p edstírat, že si mysleli, že máte narozeniny), víte, že ocen ní dostanete P eju tudíž všem dobrovolník m, aby konali co nejvíce dobra, a ješt jednou celé Nové Trojce velké DÍKY! Kristina Rudišová Dobrá zpráva z velikono ní Trojky: Kohoutek se neudusil Na Zelený tvrtek se letos dve e do Nové Trojky neuzav ely jako v p edchozích letech o velikono ních prázdninách, naopak se p ív tiv doširoka otev ely pro všechny, kdo si cht li užít p edvelikono ního tvo ení a zábavy. Pletly se pomlázky, zdobily v ne ky, vyst ihovaly slepi ky, zažehlovaly obrázky Pro ob erstvení mozkových závit malých i velkých posloužila velikono ní stezka všichni p i vstupu obdrželi kvíz se záludnými otázkami r zné obtížnosti, ze kterých bylo možné hrav zjistit, co všechno (ne)víte o nejd ležit jším k es anském svátku v roce. A jako už tradi n p i trojkových akcích vrcholný zážitek p edstavovalo veselé divadeln - -hudební p edstavení, v n mž tentokráte slepi ka zachra ovala dusícího se kohoutka a skv lá Mirka erná p i té p íležitosti z ejm trhla rekord v po tu p evlek za jedno p edstavení. Nu, a kdo nem l dost, mohl si ješt zasko it na nám stí Ji ího z Pod brad, kde Nová Trojka m la v rámci velikono ních trh po n kolik dn sv j kreativní stánek s velikono ní dílni kou pro d ti. Že vás te mrzí, že jste trojkové Velikonoce propásli? Tak si aspo dodate n spolu s d tmi odpov zte na n které otázky z velikono ní stezky. Níže je malá ochutnávka. Zuzana Ježková T etí koule s Trojkou Vše, co zavání dobrou zábavou, se to í kolem ísla t i. Nová Trojka po ádá t etí turnaj v pétanque, který se hraje ve t ech hrá ích Anebo ve dvou, ale v tom p ípad se t emi koulemi. Ono na té naší akci ani tak nezáleží na po tu hrá, máme místo pro jednotlivce i pro celé rodiny opravdu pro všechny. V ned li se tedy op t po roce setkáváme v Rajské zahrad na celodenní rodinné akci, která je z v tší ásti zasv cena práv pétanque. Jednomu z mála sport, který se dá hrát i na vysoké úrovni v rodinném týmu. Kdybyste se cht li podívat na to, jak to dopadne, když taková rodina po ádn trénuje, m žete se letos na za átku íjna vypravit do Marseille na 46. Mistrovství sv ta v pétanque. Zde za domácí Francii tedy za favorita. 1 s nejv tší pravd podobností nastoupí rodinný tým Rocherových ve v ku 19, 21 a 43 let. M li jsme možnost je p ed šesti lety p ivítat i v Praze na mezinárodním turnaji Avokádo (mimochodem ten letos prob hne v sobotu hned po vysv d ení u Trojského zámku) a byla to radost pohled t. Jen pro zajímavost, na letošním Mistrovství sv ta se na n p ijde podívat celkem lidí! Sportovní hala je po 5 dní trvání MS již zcela vyprodána! Ale n jaké lístky zašité mám, kdyby byla náhodou chu se na jih Francie vydat... Takovou návšt vnost ovšem v Rajské zahrad nemíváme. Vpravd ani žádné mistrovské výkony ne ekáme. Když se poda í zopakovat nebo p ekonat lo skou bohatou ú ast, nadšení a atmosféru, jsme naprosto spokojeni. Kdo pétanque nikdy nehrál, ten se to nau í. Kdo již koule zná, vyzkouší si sv j um proti jiným soupe m. A jak je s Novou Trojkou zvykem, disciplíny jsou nachystané i pro ty nejmenší. Pokud jste to letos o Svatodušní ned li nestihli, tak si p ij te užít Den d tí s pétanque rodinným turnajem p íští rok. A nebojte se, koule pro vás máme p ipravené. Karel Dohnal ehta ka je: a/ velikono ní pomazánka z vajec a e ichy b/ kamarádka Kašpárka c/ nástroj k d lání hluku Zvony na Velký pátek odlétají: a/ do Uh ín vsi b/ do íma c/ na dovolenou V Norsku je velikono ní tradicí: a/ jedení co nejv tšího množství okolády b/ ešení detektivek c/ koupel v ledovém severním mo i K es anské Velikonoce se termínem shodují s: a/ židovským svátkem Pesach b/ muslimským svátkem Pašmína c/ slovanským svátkem Pašík Letnice jsou: a/ d tská nemoc propukající za átkem léta b/ slavnost seslání Ducha svatého c/ speciální kojící vložky do podprsenky

3 Brepta se zajímá o d ti i maminky Užijte si ve er, o vaše d ti se postaráme my! Pyžámkové ve írky si v tomto školním roce vydobyly své místo mezi pravidelnými programy Nové Trojky. Jsou plánovány obvykle na první pátek v m síci a jsou mezi d tmi i rodi i stále oblíben jší. N kte í p edškolá ci se nocování v Nové Trojce ú astní tém pravideln. N kolik Pyžámkových ve írk prob hlo v režii dvou sle en, které vám te Brepta p edstaví v malém rozhovoru. Martina Zierisová: V íjnu devatenáctiletá kráska, studuje st ední pedagogickou školu, sportovkyn a kamarádka malých d tí, modelka (má za sebou pobyty v Milán a fakt fotí, nekecám!) a budoucí topmodelka a zakladatelka neziskovek pe ujících o malé d ti. Anna Kurzweilová: V listopadu osmnáctiletá gymnazistka, partygirl (Martina dodává, že to ona je taky!), jejímiž podivnými koní ky jsou po ty, chemie a tzv. kalení (organizované i spontánní). No, ješt taky docela ráda tancuje a snowboarduje. A ob as dobrovolni í v Trojce (na v ncích a pokud n kam nejede i na Burze). ím bychom tak za aly Jakpak jste se k Pyžámkovým ve írk m dostaly? A: To bylo, jak jste pot ebovali záskok a máma nám to dohodila No a nám se to zalíbilo. M: Budu za chvíli maturovat na st ední pedagogické škole, a tak když mi Ani ka ekla, abych do toho šla s ní, neváhala jsem Jak to, že jste tak odvážné? Nebojíte se mít na starosti tolik malých d tí? A (sm je se): V bec! Jezdíme na tábor a tam máme na starosti d ti bez rodi celé t i týdny! Jsme instruktorky, a to taky znamená, že se staráme o oddíl d tí celý rok. Co nevid t budeme vedoucí M: D ti z Pyžámkových ve írk jsou sice menší než ty na tábo e, ale to m práv baví! Mám malé d ti fakt ráda. Co je na Pyžámkových ve írcích nejzábavn jší? A: Že m žu pracovat se svojí nejlepší kamarádkou a ješt to mám zaplacené. Každá koruna je dobrá, kapesné moc velké nemám. M: Že m žu být s An ou a m žu si vyzkoušet to, co se u ím ve škole. (A koli máme oficiální praxi ve školkách, tohle je víc doopravdy. A p es noc je to zase jiné.) Co je pro vás na ve írcích nejt žší? A: Ráno s d tmi vstávat v noci toho moc nenaspíme, p ece jen musíme hlídat. A já si ráda pospím! M: V d t, jak se zrovna jmenuje Eliška, a pak taky vychytat správný okamžik, kdy dát d ti v noci na no ník. A co nejvíc baví d ti? A: Nejvíc se t ší na ve e i ( Opravdu? ptá se Brepta. Fakt! dušuje se An a.) a pak do t locvi ny To s nimi klidn ádíme hodinu i víc. M: Já mám zásobu r zných her, docela se mi da í d ti zaujmout baví je t eba ud lat pavu inu z klubí ka a pak ji podlézat Ale je toho hodn, co je baví. Neumím vybrat jen jednu v c. No a co byste cht ly íct nakonec? A + M: T šíme se zase v zá í. (Teda jestli nás budete chtít my p ijdeme ur it!) Jolana Kurzweilová Jako vyvážené periodikum se budeme muset zeptat rodi na jejich názor na tuto otázku... Dárky pro projekt Mámy pro mámy Dobrovolnicím v Nové Trojce je velmi blízká pomoc pot ebným, a tak se sešly a vyrobily krásné látkové brože pro maminky p ed asn narozených d tí, které pobývají dlouhé týdny v nemocnici. První tvo ivé setkání prob hlo v listopadu 2011 a druhé v dubnu Látkové kv tiny dostaly maminky na neonatologickém odd lení u Apoliná e a ve FN Motol. Filcové brože zatím na své p edání ekají. Na odd lení nemocnic putovaly i darované oble ky nejmenších velikostí, které p inesly maminky do Nové Trojky na podzimní burzu. Pletené v ci pro mali ké do nemocnic jako první z Nové Trojky napletla úžasná trojková duše Ivanka Dolejší. Poslední zásilku vyrobila paní Jana Blažejová, maminka velké Lucky, nejv tší kamarádka Helenky Ková ové. Velké speciální POD KOVÁNÍ pat í Jance R ži kové, která již našila nespo et prost radýlek do inkubátor, polohovátek, zavinova ek na mašli i zip, napletla oble ky nejmenších velikostí. Loni byla vyhlášená Dobrovolnicí Prahy 3, má velké srdce pomáhat. Nem žu nezmínit sv j zážitek z Velikonoc, kdy jsem byla u Apoliná e p edávat v ci pro odd lení; p išla jsem na ARO a JIP a všechna ta miminka v inkubátorech byla zachumlaná v zavinova kách od Janky R ži kové a na odd lení IMP byly d ti p ikryté pe inkami, které šila taktéž Janka. Byl to velmi krásný pocit. Projekt Mámy pro mámy vznikl v ob anském sdružení NEDOKLUBKO z pot eby nás všech, kte í cítíme, že p ed asné narození je pro rodinu i miminko obrovskou zát ží a sebelepší léka ská pé e nedokáže zmírnit všechny jeho dopady na psychiku a vztahy v rodin. Každým rokem se v eské republice narodí tém osm tisíc miminek d íve, než by m lo a musí asto n kolik prvních týdn i m síc svého života prožít v inkubátoru. Pro rodi e jsou první týdny velice psychicky náro né. P edevším maminka trpí pocity beznad je, selhání, bezmoci, sebeobvi ování, strachu radovat se z narození miminka. V tento as se i zdánliv malá pomoc, m že stát v srdci obdarovaného pomocí nezm rnou a projev pochopení a empatie dokáže nesmírn povzbudit a pot šit. Každý z nás má tuto zázra nou schopnost ud lat lidi okolo sebe š astn jšími Toto je hlavní myšlenkou nedoklubkového svépomocného projektu: malými vlastnoru n vyrobenými dárky pot ší maminky (babi ky, d ti kdokoliv ochotný pomáhat) zvenku ty maminky, které z stávají v nemocnicích s prázdnou náru í a vyd šeným srdcem. Andrea Dohnalová (koordinátorka o.s. Nedoklubko)

4 Brepta p edstavuje DOBROVOLNICE Kdo je kdo aneb Koho v N3 potkáváte, ale vlastn o n m skoro nic nevíte Št pánka Nikodýmová Je lektorkou páte ní školi ky a maminkou ty leté Pepinky. íká o sob : Jsem ulítlej Blíženec. Narodila se na Smíchov, kde své d tství prožila v úzkém spojení s tamní romskou komunitou. Vystudovala gymnázium s výtvarným zam ením a VŠ pedagogickou, obor výtvarná výchova a pedagogika. Št pánka je odbornice na obrazy, pracovala v galerii, výtvarná a um lecká innost v bec ji provází celým jejím životem. Vedla mnohé výtvarné kroužky, pracovala u filmu jako skriptka, d lala produkci u fotografa, pracovala také jako výtvarná asistentka u zdravotn postižených d tí. Brepta si nemohl nevšimnout, že Št pánka svou práci miluje, ale taktéž si nemohl nevšimnout, že nemén miluje as, kdy má volno a m že si ulítnout za svými koní ky. A t ch z rukávu Št pánka sype celou haldu. Šest let se v novala stepu, ale tan it umí i lidov a modern, klidn si i zabaletí i protáhne t lo p i moderní gymnastice. Je velmi pohybov nadaná, skv le a p edevším rychle lyžuje. íká: Rychle lyžuji proto, že bych cht la um t létat. A z lyží se rázem vyzuje a už jedním dechem popisuje, jak miluje mo e, sluní ko a teplo, potáp ní a ryby a sbírání kamen, kterými si posléze plní byt. Je to živel a líbí se jí živo išní muži typu Johnnyho Deppa, George Cloonyho i Ivana Trojana. Ráda spí, nesnáší ned le, nerada vstává a ídí se heslem: Chodím pozd spát a chci si po ád hrát. Furt poslouchá n jakou hudbu, miluje mlá ata, žirafy (ty jejich r žky) a je arachnofobi ka. Jejím snem je mít hodn d tí a naložit je do mikrobusu a objet s nimi celý sv t. A ur it by s sebou vzala i toho nejsprávn jšího a nejulítlejšího chlapa na sv t. Alena Cikánková Žena s ješt horkou dobrovolnickou smlouvou a hlavou plnou dobrých nápad se narodila ve znamení Ryb a má doma sympatického manžela a dv hodné d ti, ty letou Hani ku a ro ního Jeníka. Podílí se na tradi ních akcích (burza, Rybka, Velikonoce) a od zá í spolupovede dopolední program pro 1 2leté mr ousky. íká o sob : Jsem p vodn Vinohra anka, nyní Žižkovanka. Navšt vovala MŠ v Libické a paní u itelky, které tam tehdy m la, má nyní i její dcera Hani ka. Vystudovala St ední zdravotnickou školu a poté VOŠ v oboru porodní asistentka, pracovala v podolské porodnici, ale záhy odešla pokra ovat ve studiu do eských Bud jovic, a to na Zdravotn sociální fakultu, kde vystudovala obor rehabilita ní pé e. Ale ani to nenaplnilo jejího bohatého studijního ducha a vrhla se na Pedagogickou fakultu UK, kde se v oboru speciální pedagogika zam ila na psychopedii. V dob studií absolvovala školení pro vedoucí tábor pro d ti se zdravotním postižením, spolupracovala s neziskovou Asociací rodi a p átel zdravotn postižených d tí, seznámila se s problematikou sluchov postižených a okologicky nemocných. Ája toto skromn shrnuje slovy: Školení, p ednášky, tábory. Pracovala jako sociáln právní poradkyn v Domov d chodc, v novala se projekt m EU v Národní rad osob se zdravotním postižením. Ovšem nejen prací živ je lov k a tak Ája Breptovi na sebe prozradila, že se svým (tehdy budoucím) manželem za mlada procestovali hezkou ádku zemí. Líbilo se jim nap. na Ukrajin, v Rumunsku, Nepálu, Maroku. A dnes? Co mám d ti, více se o sebe bojím. Snowboard už asi vynechám úpln, lyže snad dám, a až budou d ti v tší, vrhneme se celá rodina op t na naše milované cestování. Eva B eš ovská Eva, jež se donedávna honosila krásným p íjmením Kartáková, kraluje st ede ním trojkovým dopoledním, kdy vyluzujíc magické tóny na svou flétnu podma uje si srdce, duše i mozky nejednoho mr ouska. A je dle zv rokruhu praktickým Kozorohem, neušlo všudypozornému Breptovi, že její duši omývají též vody volnomyšlenká ského Vodná e. Eva je maminkou skoro dvouletého Lojzíka a druhé d átko už na sebe také nenechá dlouho ekat. Narodila se v Karlín a nyní je již t icet let v rna krásnému bydlení na Flo e. Vystudovala gymnázium Praža ka, rok a p l studovala na matfyzu a poté šla do slova a do písmene na mate skou s bráchou. To tu Brepta ješt nem l, tudíž nechápav pozvedl obo í a Eva pokra ovala a vysv tlovala: Mám ty i mladší bratry a jelikož maminka hodn pracovala, šla jsem na mate skou já, abych jí pomohla. Po této mate ské odbo ce Eva vystudovala VUT obor konstrukce a dopravní stavby, absolvovala též doktorandské studium a za ala pracovat jako projektant silnic. Také pomáhala v rodinné firm i s výchovou mladších bratr. Od d tství je její vášní hra na flétnu, hraje v orchestru Akademie v d. Její druhou a taktéž velkou zálibou je hledání kešek, emuž holduje spolu s manželem. Evin manžel je jednak velmi vysoký a pohledný muž a jednak veliký milovník vlak, pražc, výhybek a všeho, co se železni ní dopravy týká. Breptu snad tudíž ani nep ekvapuje, že Eva sv j s atek stvrdila na nádraží a celý její manželský život ujíždí v duchu motorá k, rychlík a jízdního ádu D. I v tomto pravidelném rytmu si najde as na své další záliby, jimiž jsou divadlo a dou ování matematiky. Eva íká: Vlastn nejvíc ze všeho m baví u it. pokra ování na další stran

5 Brepta p edstavuje PORADCE A DOBROVOLNICE Št pánka Illichová Nová mladá erstvá posila dobrovolnického týmu, autorka letošní podoby Morany, kulis pro trojkové tradi ní akce a po n kolik m síc pond lní odpolední služba v hern (spolu s Ani kou). Št pánka je dle svých slov: Býk kreativec alias dáma v podhradí. (Rozum j je narozena ve znamení Býka, je kreativní a miluje Karlštejn.) Má nemén kreativního syna Jakuba (8 let), který v Trojce mimo výrazového tance navšt vuje skoro všechny možné kroužky. Bydlela s rodinou na Žižkov, nyní je š astná v domku v Hrdlo ezích, odkud to má blízko do p írody, k ece Rokytce a k nutriím, ale i do Nové Trojky je to slabá tvrthodinka, inu co víc by si lov k mohl p át. Št pánka vystudovala návrhá ství a design na VOŠ od vní a ve svém oboru pracovala p t let. Jeden rok žila v N mecku, kde se dostala k bytovému designu, což se jí stalo osudným a v této sfé e nyní pracuje už 15 let. Má vlastní ateliér, šije na módní p ehlídky, pracuje jako soukromník, má ráda svou volnost, je plná nápad a je veselá. Brepta se v její spole nosti cítí dob e, Št pánka se opravdu ráda sm je. A o sob prozrazuje, že má ráda vyjíž ky na kole, ranní b h podél Rokytky, zvelebování rodinného hnízde ka a výlety. S rodinou projela autem ecko, ale nedá dopustit ani na tuzemské luhy a háje, fatální je p edevším pro syna Jakuba Ješt d. Kuba Ješt d miluje od dvou let. Jezdíme tam s koly, kolob žkami, ubytujeme se p ímo tam a užíváme si sílu tohoto nevšedního místa. Brepta je okouzlen a napln n p íb hy a sny t chto nevšedních trojkových žen a chce se mu volat: Mám úžasné kandidátky na tyto ministerské posty: kulturu, zdravotnictví, dopravu a vnitro. Poradci v Nové Trojce Zuzana Sadílková Poradce je v Nové Trojce velmi d ležitá osoba když jste v koncích, m žete p ijít za ním, za poradcem, a vše bude vy ešeno. No tak takhle úpln to není, ale p ece. Doopravdy je to tak: právní, osobnostní, výchovné i ryze praktické problémy (s kojením, fyziologickým vývojem d tí i nap íklad s dan mi) te není t eba ešit na místech oficiálních, s dlouhou ekací dobou. M žete se zkusit poradit u nás, kde to znáte, v soukromí a zcela nezávazn. M žete sv j problém vy ešit nebo se m žete posunout dál, k dlouhodobé spolupráci s naším odborníkem nebo s n kým z jiného ranku náš poradce vás umí i nasm rovat k další pomoci. A kdo jsou ti naši tajemní poradci tedy, p iznejme si to, v tšinou poradkyn? P edstavím vám první ty i. Mgr. Jana ešková krásná a rázná blondýna, maminka dvou d tí, dlouholetá návšt vnice Nové Trojky je opravdová odbornice na d ti umí pracovat s t mi, které mají problémy s chováním nebo u ením, umí poznat, které pot ebuje další odbornou diagnostiku, a umí báje n ut šit rodi e. A že je tak dobrá, u její poradny se dve e netrhnou. Marika Pithartová je maminka dvou d tí, zdravotní sest i ka, která pomáhá ešit problémy spojené s kojením, umí nau it používat šátek na nošení miminek a bude z ní, doufejme, i dula a má v elý vztah ke zdravé výživ, k Jance a Matíkovi a taky k Ferdovi, víle Amálce a dalším ve erní kovým postavi kám, pravideln se vt lujícím do její malé dcery Elišky, pardon, do pejska. Ing. Ludmila Hájková milá a k ehce vypadající paní našeho d de ka Hájka, ekonomka a vedoucí referátu z finan ního ú adu v erstvém d chodu své znalosti da ových p edpis a nástrah dala do našich služeb. Ukazuje se, že ú edního šimla krotí velmi šikovn. Problémy spojené s mate skou a povinnostmi a možnostmi s ní souvisejícími eší taky s nadhledem. A nezapomíná p itom ani na své dcery a vnuky Mgr. Vlastimil Jane ek state ný altruistický právník, zatím jediný muž mezi poradkyn mi. A koliv radí zejména v oblasti práva rodinného, jeho hlavní doménou je právo trestní. Jeho koní ky jsou vesm s známy: je myslivec (a v dce celé sme ky Malých myslive k ), má rád italské rizoto (nejlépe ozdobené snítkou erstvé petrželky) a zelenou barvu miluje i ve stavu tekutém Máme ho rádi. Další poradkyn p edstavíme v p íštím ísle Brepty, abyste se m li na t šit. Jolana Kurzweilová Mnoho let s Novou Trojkou Bylo to už dávno, ani p esn nevím kdy, asi tak p ed osmi, možná i devíti lety. Zavolala mi kamarádka Karolina s tím, že nás odpoledne s d tmi navštíví a pak m žeme jít spole n do Nové Trojky na tvo ivé odpoledne. Sama bydlela v Holešovicích a jezdila s d tmi na Žižkov do Trojky za kamarádkami Danielou a Martinou. To odpoledne jsme byli v Trojce poprvé a pak ješt mnohokrát a už jsme tam chodit nep estali. Kluci tam za ali chodit do kroužku keramiky k Lucii a Ev a pozd ji i na flétnu. Já s t etím na Pilates pro t hotné, na Batolátka a cví ko, te i do trojkové Školi ky. Nová Trojka je prost super nalévárna skv lých zážitk, p átelské atmosféry a fajn lidí. Díky moc, Nová Trojko! Jana Thielová

6 Brepta vyzvídá MEZI VIP OSOBNOSTMI Na redak ní porad Brepty jsme se dohodly, že ud lám velký rozhovor s Radimem Procházkou. Je to zajímavý muž, k Nové Trojce má blízko, a to nejen p es svou ženu Evu, která je dlouholetou trojkovou lektorkou keramiky. íkala jsem si, že by to pro mne nem l být problém, koneckonc Radim je m j kamarád, a tak k n mu zajdu na pár dvojek a budu to mít v kufru. Nebo v compu. Nebo vlastn na mnoha hust popsaných papírech. A jak to vlastn celé nakonec bylo? Proces zrodu byl velmi postupný a nelehký. Jednak filma i nedisponují dostatkem volného asu a jednak samozvané noviná ky mají pocit, že takový rozhovor sfouknou za dv t i hodinky sakum prdum... První setkání: P icházím do starého bytu rodiny Procházkových na Chmelnici, Radim se mi omlouvá, že je oble en jen tak podomácku, usadí mne do seda ky vzorn uklizeného obýváku a rozlije do sklenek bílé víno... P sobím jako osv tový initel Radime, toto je m j v bec první velký rozhovor, nebojíš se toho? Nebojím. Jak jsi na tom vlastn s rozhovory, poskytuješ je rád? K mé práci to pat í. Výroba film je velmi nákladná záležitost, a když chceme, aby o nás bylo slyšet, musíme dávat rozhovory, propagovat svá díla a vlastn m to baví, rád vysv tluju, co obnáší m j obor produkce; je t eba také lidi ovlivnit správným sm rem, upozornit je nejen na svou práci, ale i obecn na dobré filmy, které si zaslouží jejich pozornost. V tomto smyslu p sobím jako takový osv tový initel. Pro myslíš, že si Brepta vybral k rozhovoru práv tebe? Hmm, myslím, že má žena Eva o mn v Trojce asto hezky vypráví a tím mi vytvo ila jakousi gloriolu. Z ejm vás zajímá m j pohled, abych Eviny informace uvedl na pravou míru. Pojí t s N3 i n co jiného než tvá žena Eva? Nové Trojce velice fandím, líbí se mi komunitní koncept centra. Obdivuji nadšení p vodních zakladatelek a to, že je tato idea p ežila. Trojka podle mého nabízí jakousi širší kvalitu, nejde jen o to, že si d ti mají kde pohrát a matky kde pokecat. V dnešní dob zam ené na výd lek a výkon je toto prostor, kde se pracuje asto svépomocí, ale sou asn velmi kvalitn. Cením si Edity, ona je opravdu skv lá následovnice svých p edch dky. Nikdy jsme spolu nechodili Jak jste se s Evou seznámili a ím t okouzlila? V d l jsi hned, že je to práv ta žena? Seznámili jsme se v hospod na koleji Hv zda (v Praze na Bílé ho e). Náš první fyzický kontakt vznikl p i semifinále ME ve fotbale v roce 96. Okouzlovala m postupn a okouzluje m ím dál tím víc, je to stále intenzivn jší. Že je ona ta pravá, jsem rozhodn hned nev d l. Eva prodávala lístky v kin, m la daleko v tší zájem o film. Mohl bych íct, že byla krásná a inteligentní, ale ten její záb r v oblasti filmu... Postupn jsem zjiš oval, jak je úžasná, a po deseti letech jsem to zjistil definitivn. (Evin komentá : Radim m ve fotbalové euforii povalil, prost na mne sko il. Pak jsme se p es letní prázdniny nevid li a v zá í jsem mu nechala na dve ích pokoje na koleji líste ek, jestli by necht l jít do Lásky Radima Procházky kina. A on cht l. Šli jsme na W. Allena. My jsme spolu nikdy nechodili. Hned jsme spole n na koleji za ali žít.) Kdo z vás dvou cht l mít tolik d tí? Byla v tom n jaká dohoda, p emlouvání, kompromis, nebo je to v c náhody? Eva cht la d ti víc a d ív. Já cht l d lat hodn film, Eva hodn d tí. Myslím, že tohle záleží víc na žen, i kdybych byl s jinou, která by cht la t eba jen jedno dít, neukecával bych ji. U nás víc rozhoduje Eva, ur it ji to n kdy štve, cht la by, abych v rodinných otázkách rozhodoval i já. Naše d ti plánované moc nebyly. Jejich po et už je z ejm kone ný, i když nikdy ne íkej nikdy... (Eva: Cht la jsem mít t i d ti hned za sebou. Byla jsem vždycky tolerantní k Radimov práci a cht la jsem toleranci i od n ho. M l ohromný pracovní záp ah, prožíval intenzivní život, natá el první celove erák, do toho už bylo t etí dít na cest, p i premié e byl našemu Honzíkovi rok. Každý m l tu náro nost jinou, on natá ení, já rodinu. Nau ila jsem se být samostatná, d ti jsou v tší a Radim už na sob necítí takovou tíhu.) Jaká je vlastn Eva? Inteligentní, vtipná, hodná, p átelská, má smysl pro humor, je empatická. Pochopí mé problémy z práce, umí mne podpo it. Je temperamentní, v d í, charismatická, má v sob tajemství. Dob e se s ní diskutuje, když si povídáme v klidu, shodneme se, v dobrém slova smyslu se ovliv ujeme. P i divoké diskusi m p eválcuje svým temperamentem, mám z ní skoro strach, aby mi neublížila. Vyhrává hlukem. A jaký jsi ty? Jsem ambiciózní, sout živý, rád poznávám nové lidi a v ci, rád jdu s k ží na trh to souvisí s mým oborem. Jsem p ející, p átelský, nekonfliktní, emancipovaný, p eju ženám v práci i v domácnosti. Ale teda neperu, nežehlím a tak, to ne. Eva je u itelsky dominantní, to je pro mne dobrý, ale t eba dominantní režisérka to mne celkem odpuzuje. D ti mi p er stají p es hlavu Kdo z d tí se ti nejvíc podobá? Asi Pája, je všestrann talentovaná, pohotová, má velkou fantazii. Hani ka i Honzík jsou vlastn taky dost po mn, Honzík svou zamyšleností a dlouhou výdrží u n jaké innosti. U Vojty se to asi zatím nedá moc poznat. Nejde úpln p esn rozd lit, kdo je po Ev a kdo po mn. tu d tem poezii, t eba Šruta, líbí se to jim i mn. A momentáln u mne p evládá pocit, že mi d ti p er stají p es hlavu. Myslím, že se máme rádi, ale n kdy je nedokážu zkrotit. Eva má daleko v tší autoritu, dokáže být hodná i zlá tak, aby tomu d ti rozum ly. Jak bys popsal sv j život? Hrozn to utíká. Rozd lil bych to na stres z práce a klid s rodinou na chalup. Ovšem práce mne v tšinou stíhá i na dovolené, ale nest žuju si. Že mám život nabitý událostma, považuju za normální. Jsem spokojený. T eba te se budeme st hovat a den p ed st hováním i den po n m mám premiéru nového filmu Karla Vachka Tmá a jeho rod. Mám pocit, že u nás vždy události p icházejí v n jakém balíku úsp chy v práci, další dít a tak dokola.

7 Brepta vyzvídá MEZI VIP OSOBNOSTMI Druhé setkání: P icházím do nového bytu Procházk na Vápence, vítá mne Eva, Radim se zdržel na pracovní sch zce, je dost pozd ve er, nejstarší z d tí Hani ka už spí, Vojta s Honzíkem skoro spí, Pavlínka ješt o p l dvanácté sedí na záchod ; Eva mne provází novým bytem, na ež mne usazuje na terase s nádherným výhledem na Žižkov a nalévá mi erstvého erveného moravského vína, kterého ten ve er vypijeme... hodn... Když Radim potkal Roberta, vznikl film Ahoj Evi, budeš mi nyní odpovídat za svého manžela. Cítíš se spíše jeho alter egem, nebo tiskovou mluv í? Když si tedy mám vybrat, budu jeho tiskovou mluv í. ekneš mi, co Radima formovalo v dob jeho dospívání? Ur it to byl sport. Radim v tatínek byl velký sportovec, hrál volejbal. Radim se ho snažil následovat, v noval se plavání, b hu na lyžích a stolnímu tenisu, to ho velmi bavilo. P edevším je však spojovalo nadšení pro šplhání po horách, v Radimových deseti letech ho otec vzal poprvé do Tater a loni Radim vylezl na Gerlachovský štít, aby na jeho vrcholu rozprášil ást popela ze svého tatínka. Otec je klí ová postava, Radim se mu cht l co nejvíc p iblížit. A k um ní ho zase vedla jeho maminka, díky ní získal vztah ke knihám a um ní obecn. Co Radim gymnazista a posléze žurnalista? Radim je velmi pilný a pracovitý. Vliv na n ho m la t ídní profesorka. Klí ové je pro n j být n eho sou ástí. Pracoval v gymnaziálním asopise, proto cht l studovat žurnalistiku, ale na p ání rodiny podal p ihlášku i na práva. Nakonec se dostal na ob školy, ale prosadil si žurnalistiku. Už za studií pracoval v T jako zpráva, kde se seznámil s Robertem Sedlá kem, a to bylo velké osudové setkání. Vymysleli si spolu první film Skinheads, d lali pro F. Feni e Cestománii a dokumenty pro T. Když skon il novina inu, za al studovat na FAMU a sou asn pracoval v Hospodá ských novinách. To už jsem ekala Hani ku. Když Radim potkal Roberta, vznikl film. Alespo tedy ur it jejich další mnohaletá spolupráce. A na FAMU? Na FAMU Radima okouzlil Karel Vachek, stal se pro n ho jakýmsi filmovým guru. Další d ležitou osobou se mu stal Petr Fišer. Radim chce vždy tvo it pár, pracuje v tandemu, tvo í skupinov, tak to m l vždycky. Jaké jsou vlastn Radimovy oblíbené filmy? Radim moc film nezná, to já se v tom orientuju mnohem víc. Dokáže zasv cen mluvit o filmu, p itom poplete jeho název. No, má rád Monty Python, Woodyho Allena, zprávy na T a te, když jsme se st hovali, t ikrát zkouknul Kulový blesk. A co hudba, knihy? Ne íkej, že Radim nic ne te a neposlouchá. Ale jo, má svého oblíbence, te knihy Michela Houellebecqa. A poslouchá Vltavu a Karla Kryla. Co se líbí tob? Z film Vlá ilova Markéta Lazarová a Údolí v el. Dále Zapomenuté sv tlo, Kulový blesk, Frankie a Johnny. Mám ráda Jarmusche, Kaurismäkiho a Kieslowskeho. Z hudby bych vybrala Hegerovou, Nohavicu a Vivaldiho a nadšen tu vše od A. Christie, od Oty Pavla mám nejradši Jak jsem potkal ryby, Londonova Tuláka po hv zdách, Sb ratele od Johna Fowlese bych dala asi na špici svých oblíbených knih. tu víc než Radim. Ješt jsem se cht la zeptat na kauzu Radim a knihovna na Chmelnici To je jednoduché. Radimovi prost vadilo, že by m la zaniknout knihovna na Chmelnici a místo ní tam být n jaká blbá herna, tak spolu s dalšími lidmi uspo ádal petici. Politici našt stí vyslyšeli hlas lidu a knihovn pomohli. Sešlo se to ješt s jinou peticí proti snaze postavit megabord na rohu ulice, tam to našt stí pozastavila ješt p ed odevzdáním podpis policie, podle které billboard ohrožoval bezpe nost dopravy. Když se Radim do n eho dá A co vy a Nová Trojka? Tvrdím, že mi Trojka zachránila manželství. V období, kdy Radim d sn moc pracoval, byl tv r í, plný nápad, já se starala o d ti a rodinu. Pot ebovala jsem si najít n co, co by mi pomohlo vytvo it rovnováhu mezi pé í o rodinu a mnou samou. Našla jsem si Trojku, za ala jsem jedním keramickým dopolednem pro rodi e a d ti, objem hodin se postupn navyšoval a Radim m vždycky podporoval. Ale to bylo d ív, dnes mám pocit, že z celé Trojky už Radima zajímá jenom Vlastík. Líbí se mu, že tam jsou i další chlapi. D kuji za rozhovor! Zuzana Sadílková Radim Procházka narodil se (Vodná ) ve Vyškov, má o trnáct let staršího bratra a o t ináct let starší sestru. Vystudoval gymnázium ve Vyškov, na FSV UK obor žurnalistika a masová komunikace, na FAMU obor dokumentární tvorba. Živí se produkováním a režírováním film. Je 11 let ženatý, má manželku Evu a d ti Hani ku, Pavlínku, Honzíka a Vojtíška. Výb r z filmografie: 2011 Rodina je základ státu (r. Robert Sedlá ek) 2011 Tmá a jeho rod (r. Karel Vachek) 2010 Nejv tší z ech (r. Robert Sedlá ek) 2010 Drnovické catenaccio (r. Radim Procházka) 2009 Náš první hospodá (r. Radim Procházka)

8 Breptovy objevy S JOL OU Moje velké d ti arod jnice a já Když prší, nosím deštník. T žké krabice s korálky, dráty a klešt mi vozím v kriplká e *. Chodím rat ast ji než jednou za dvanáct hodin. Mažu se proti sluní ku. Nosím spodní košilky a trika zakrývající oblast k íže. Noviny (a trojkový program) si dávám tak daleko, abych ta mr avá písmenka p e etla. V kuchy ském studiu chci po asistentce prodeje návrh kuchyn podle svých p edstav. Va ím fazolky a špenát. A mám sedmnáctiletou dceru a trnáctiletého syna, kte í v dí, že: deštník v dešti nosí jen ti nejv tší trapáci. si mám ke kriplká e koupit ješt d chodky, aby byl obraz zoufalství úplný. si mám po ídit plínu. budu vyblitá. mi bude vedro. si lidi budou myslet, že jsem stará a prd vidím. jsem hnusná na prodava ku. se má jíst zdrav, ale nesmí v tom být fazole, špenát, paprika, kuku ice, esnek, hrášek, kv ták ani dýn. Taky se už t šíte, až vaši malincí milá ci kone n trochu vyrostou? Jolana Kurzweilová * kriplkára = normální, úpln normální taška na kole kách zakoupená u Vietnamc Když lektorka ocho í T íle áci se scházejí, maminky je vedou do malé herny toho asu hudebny pro kurz Muzikantská p ípravka. S d v rou otevírají dve e a hrnou se dovnit a ouha, není tam jejich Kristýnka, studentka sborového zp vu a sama skv lá zp va ka, ale úpln jiné ženské. No jo, Kristýnka je nemocná a Martina, šikovná klavíristka a skoroabsolventka st ední pedagogické, která ji ochotn zasko ila (Martina z Pyžámkových ve írk, kdybyste po ád ješt nev d li) je pro d ti p ece jenom nová sle na. A tak Baruška odmítá vstoupit, Petr nechce íci ani slovo a Kája se dokonce chystá bre et Dv maminky se usazují na sch dcích a koukají, co z toho všeho bude. Jako hlavní osoba p es kroužky v tom Martinu nemohu nechat. Sedm malých t íle ák, dv maminky a Martininy trochu rozší ené o i mluví jasn. A tak za íná Muzikantská p ípravka se dv ma lektorkami. Návod a plán hodiny od Kristýnky máme, o to nic. Ale jak na to, když jedna z lektorek v bec, ale v bec nemá hudební sluch a zpívala p ed lidmi naposledy v osmé t íd, a to z donucení pod hrozbou trojky z hudebky? P iznám se vám, nevím už p esn, co se d lo. Zato vím, že mi po zádech tekl rek potu a ru i ka na hodinách se p estala hýbat. A pamatuji se taky, že d ti zpívaly a tloukly do Orffových nástroj jako o život, Martina hrála jednu písni ku za druhu a že nakonec zpívaly o travi ce zelené i maminky. A p ivedly d ti i p íšt, když už tam m ly zase svou Kristýnku. Druhá hodina, s v tšími d tmi z Malých muzikant, se už obešla bez mé asistence a byla díky tomu po hudební stránce zcela bez chybi ky. Ale eknu vám, kdyby se rozdávaly trojkové medaile za odvahu, vím, kdo by m l nárok! Jolana Kurzweilová Na dovolenou odjíždím v pond lí, je pátek, nemám nic sbaleno a p ede mnou dopolední hlídání d tí v Parapleti, odpolední arod jnice v Zahrad, sobotní práce na p estavb našeho nového bytu a ned lní balení a poslední nákupy (Bože! Nemám plavky!). V pátek ve er je ást úkol za mnou. Sedím u ohn, Markéta mne zásobuje pivem a jsou tam i bu tíky Kone n chvíle klidu. Na sob mám ješt arod jnický kostým i s malbou na obli eji. Vtom p ichází jedna z dobrovolnic, taková milá holka mimochodem, a hezky se na mne usmívá: To je dneska p íjemný, odpo inkový den, co? navazuje konverzaci. No já si odpo inu až te ve er, ješt dopoledne jsem hlídala d ti, odpovídám. A p ichází šrapnel. Ajaj. Dobrovolnice se na to ani nenadechne, zhodnotí m zkušeným okem a s chápavým úsm vem se bezelstn zeptá: VNOU ATA??? A mn padá arod jnická brada. Je to v prdeli. Ne íkej, Brepto, že se sem to slovo nehodí! I v Lidovkách se smí jednou za rok objevit. A tady je více než na míst. Takže vypadám na šedesát? No, víš, mn je teprve sakra, asi to sem ani nem žu napsat, tak jo, jsem ro ník šedesátý osmý. I dobrovolnice zjevn p emýšlí co te. No ale to by klidn už šlo, p idává polínko do už tak dost rozhicované konverzace. Nevím už, co jsme íkaly dál asi jsem se ji snažila p esv d it, že jsem nem la d ti ve dvaceti a ani moje dcera to nemá v úmyslu, pak jsem b žela vydrbat si arod jnické nalí ení z obli eje (že by snad proto?) a nakonec vyprávím tragickou/veselou historku kamarádce. No jo, no, proti t m t icetiletejm holkám už holt jsi tak trochu starší, praví pobavená Zuzanka a já si dávám p edsevzetí: Dcera je pou ená dost i syn, ale p ece jen doma bude další p ednáška. Já jim dám VNOU ATA! A víte co? Když jsem pak jela dom tramvají a sle na mne cht la pustit sednout v domn nce, že moje kila na b iše navíc znamenají jediné, nenaštvalo m to. Sv t je zase v po ádku! Jolana Kurzweilová

9 Breptovy srde ní záležitosti Jana a Jan R ži kovi: Zamilovaní i po letech Znají se ze Skautu. Janky oddíl (Sedmi ka) a Honz v (P tka) spole n leccos zažily. Dohromady se z nich dalo víc než 20 pár. Díky tomu mají dodnes tolik spole ných sty ných bod výlety, p írodu, sporty, nekou ení Na svatb kamarádky si p i vzájemném výslechu p iznali svoje slabé stránky. Tam si jejich náklonnosti všimli kamarádi, jen Honzovi to úpln nedocházelo. Mn se nic ne ekne, já se všechno dozvím jako poslední, komentuje to. První pusa byla 12. ervna 2004 v Riegerových sadech, pod stromem, slunce pálilo, schylovalo se k bou ce, Janka m la na sob sandály a šaty, do kterých se už dávno nevejde. O ruku Honza Janku požádal 1. kv tna. Jen tak ledabyle navrhl, aby Janka otev ela Kinder vají ko. Vypadl z n ho zásnubní prstýnek. Romantika. Jenže tohle byla dob e p ipravená akce originální nápad, prvek p ekvapení. Bál jsem se, aby ho Janka neztratila, íká Honza. Nosil mi vají ka celkem asto, tak jsem žádnou zradu ne ekala. Na Kinder vají ku nebylo nic podez elého. Svatba byla 7. zá í P i odpov di na tuhle otázku Honza dlouze p emýšlí, Janka na n ho zamilovan hledí a trp -liv vy kává. Nakonec to datum Honza vy kne správn. Bydlí spolu na hranici Žižkova a Vinohrad, ale trvají na tom, že jsou ze Žižkova. Mají 2 kluky Matíka a Damíka. Janka na mate ské studuje Pedago-gickou fakultu UK, Honza pracuje v IT odd lení T-mobilu. Spole né vášn R ži kovi jsou milovníci deskových her. Když se rozbíhal porod Matíka, tak hráli Osadníky z Katanu (byla to zbrusu nová karetní varianta, kterou dostali na Vánoce). Janka vyhrála. Pak si šla dát vanu a ráno se Matík narodil. Tuhle hru tedy taky Janka vyhrála, a vlastn i Matík. Když byl Matík malý, tak si dom zvali svoje kamarády (i kamarády, kte í se vzájemn neznají) a spole n hráli r zné hry. Dnes už hraje i Matík v tomhle se potatil a pomamil. Má oblíbenou legovou hru Shave a sheep, která má jen p t pravidel, ale baví i Janku a tak spolu asto hrají. Matík prý hraje nekompromisn a jde i p es mrtvoly. Takže Janka ho taky nešet í a umí být potvora. Honza tvrdí, že na h e se pozná, jaký kdo je. N kdo hraje, aby vyhrál. N kdo vymýšlí r zné strategie. N kdo hraje tak, aby ho to bavilo. A u Janky i Honzy jednozna n vyhrávají Osadníci z Katanu. Když byla Janka podruhé t hotná a bylo jí hodn špatn, tak hráli asto lov e, nezlob se. Ale obecn je víc baví hry, které nestojí tolik na náhod. Jejich další oblíbenou inností je spole né tení. Janka t eba st íhá látky na plenky a Honza nahlas te. etli si prý odjakživa. Vzniklo to tak, že Janka va ila a Honza si vzal židli a etl. Škoda, že jsme to nenahrávali, m li bychom skv lou audiotéku. P i kojení si trnáctidenní Matík vyslechl Harryho Pottera. Když mi bylo v druhém t hotenství hodn špatn, zachra ovalo m, že byl Honza ochotný mi n kolik hodin íst, vzpomíná Janka. Pan Kaplan má t ídu stále rád, Egyp an Sinuhet, Detektiv Nero Wolf to je jejich oblíbené tivo. Mimo jiné mají rádi Vlastu Buriana. V em jsou odlišní Tvrdí o sob, že jsou typologicky odlišní. Janka má dvojnásobnou životní rychlost, koná. Honza dlouze p emýšlí a eká Když se Honzy n kdo zeptá, jak se má, tak o tom p emýšlí a snaží se odpov d t co nejpravdiv ji. Neodbyde to zdvo ilostní frází. Nej ast jší p í inou svár je prý, když se Honza pustí do uklízení. To pak po ád n co hledají. Honza t eba uklidí v c tam, kde bylo její místo v d ív jší kuchyni. Janka miluje raj ata s mozzarelou. Honza syrová raj ata nesnáší, ostatn ani jinou syrovou zeleninu. Pochutná si na slepici na paprice, i na dobrém aji. Díky tchýni a jejímu p íteli Honza za al pít víno a orientovat se v n m. Myslím, že s rodilým Žižkovanem je kompatibilní supertoskánec, shrnuje Honza svoje preference ve vínu. Janka alkohol nepije. R ži kovic auto ídí Janka, Honza ízení nesnáší. Je to podle n ho innost, která koncentruje to, co nemá rád: ítit se nep irozenou rychlostí, rychle se rozhodovat, tísnit se v prostoru, který je špatn navržený aspo pro lidi 195 cm vysoké, nemožnost si užít cestu a k tomu všemu do okolí ší it zplodiny. Honza zase obstarává všechnu zábavu. Aspo to tvrdí Janka, která si o sob myslí, že je nudná. Honza pronáší mnoho bonmot. I z Matíka se prý postupn stává zábavný klu ík. Janka Honzu nau ila sledovat sporty, t eba fotbal. Považoval jsem to za naprosto trapnou záležitost, nebavilo m to, p iznává Honza. Janka miluje atletiku, zimní sporty, lyžování to, co sama d lala. Honza d ív p stoval badminton, softball, basketball. Recept na spokojené manželství Na otázku, co zd dil po svých rodi ích, Honza dlouze p emýšlí: Vím, co jsem nezd dil po tátovi šikovnost a po mám píli. To není pravda, reaguje na to Janka. Janka o sob tvrdí, že je hodn povahov podobná svojí mám. A její p ítel (rodi e jsou rozvedení) je hodn povahov podobný Honzovi. Honza m hodn podržel p ed mojí mámou i p ed svými rodi i, když jsem ot hotn la. Bylo mi 23 a ješt jsem studovala. Máma m hodn tla ila k tomu, abych vyjela n kam do zahrani í. Já jsem sice cht la studovat, ale nejd ležit jší pro nás bylo mít rodinu. Honza m bránil, že to nebyl m j nápad mít takhle brzy d ti. Jsem za to š astná. Známe své silné a slabé stránky, ty slabé tolerujeme, t ch silných si vážíme, shodují se a zamilovan na sebe hledí Míla Kramná

10 Brepta cestuje PO ST NÁCH MALÉ HERNY Bedekr malé herny Vážené dámy, vážení pánové, milé d ti, dovolte mi p ivítat vás na krátké prohlídce velkého sv ta v malé hern. Po té co se p ezujete do papu í, m žete se voln p esunout do malé herny na konci této chodby. Prosím nehlu te, neb hejte a hlavn neotvírejte jiné dve e to už je totiž jiná pohádka... Nacházíme se uprost ed malé herny, která se stala malí ským plátnem Magdy na konci roku 2011, a to na žádost žen z Nové Trojky. Postavíte-li se do st edu místnosti, m žete si p edstavit, že jste na vrcholu nejvyšší v že s nejlepším dalekohledem, který vidí stovky kilometr daleko i skrze skály a jiné stavby. Rozhlédn me se spole n po nejv tších pam tihodnostech a p írodních úkazech sv ta. Je dodrženo jejich m ítko, takže si p ipomeneme i jejich rozm ry. Sem tam se sem zatoulala i postava z bájné mytologie nebo postava z kultovní pohádky. Prohlídku t chto pam tihodností a jiných hodností za neme u vstupních dve í, které pro nás dokonale znázorní startovní pásku. Dalekohled nasm rujeme na jih a dále si budeme blízký i vzdálený sv t prohlížet po sm ru hodinových ru i ek. Zaost ujeme na jih Nad dve mi se ty í Stolová hora vysoká 1086 metr, která se nachází na africkém kontinent v Kapském m st. Hned vedle stojí dva Baobaby jako symboly nejvyšších strom zem. Dor stají výšky 30 metr a jejich v k se odhaduje až na stovky let. Bazilika sv. Petra ve Vatikánu, vysoká 158 metr, držela až do roku 1990 prvenství mezi k es anskými chrámy sv ta co do jejich velikosti. Využití perspektivního okaklamu nikoli ke zv tšení církevní majestátnosti, ale k estetické vyváženosti je opravdovým divem barokní architektury. Západn ji stojí Koloseum vysoké 48 metr, ale neuv itelné rozlohou a po tem ob tí. Pat í mezi nových sedm div sv ta. Nad ímem se vznáší oblá ek s barokním and lí kem typickým pro tvorbu Rafaela Santi. Großglockner pýcha Rakouských Alp, vysoká 3798 metr, ráj lyža a milovník sn hových radovánek. Šikmá v ž v Pise vysoká 56 metr a vychýlená cca o 3 metry od svislé osy stavby. No a samoz ejm parašutista s italským vynálezem malého padá ku, který sám otvírá padák parašutistovi. Socha Krista Spasitele (Vykupitele) se ty í nad brazilským m stem Rio de Janeiro na kopci Corcovado. Je vysoká 30 metr a její podstavec m í 9 metr. Také ona pat í mezi sedm nových div sv ta. Machu Picchu, jeden z div sv ta, jsou ruiny p edkolumbovského inckého kultovního m sta v peruánských Andách. Hory dosahují výšky 2795 metr, památné m sto je ve výšce 2450 metr. V Barcelon zaost íme na nedostav ný chrám Sagrada Familia slavného architekta Antonia Gaudího, vysoký 80 metr. Chichén Itzá je z ícenina mayského m sta na mexickém poloostrov Yucatán. Nejvyšší pyramida m í 65 metr a pat í do výb ru sedmi div sv ta. Montgolfiéru, papírového p edch dce balónu, sestrojili vynálezci brat i Montgolfierové z Lyonu, dosahovala výšky 10 metr. Ocelová Eiffelova v ž je nejznám jší pa ížskou dominantou s výškou 324 metr v etn antény. Concorde, nadzvukový letoun na dálkové lety, zvládl p elet p es Atlantik z Pa íže/londýna do New Yorku za 3 3,5 hodiny. Letoun je dlouhý 61,66 m. Socha Svobody (vysoká 93 metr, z toho 47 m zabírá podstavec) nám ukazuje západ coby sv tovou stranu i Západ metaforický Apollo 11, americký kosmický raketoplán, pomohl vystoupit lov ku na M síc. Tower Bridge je zvedací most v Londýn nad ekou Temží. Mostní v že jsou vysoké 40 metr a mají rozp tí mezi sebou 60 metr, celý most je dlouhý 244 metr. Big Ben je hovorové ozna ení používané pro hodinovou v ž která je sou ástí budovy Westminsterského paláce vedle Temže v Londýn a neformální pojmenování Velkého zvonu. V ž vysoká 96 metr se ty í nad severovýchodní stranou paláce, ve kterém zasedá parlament. Nad ním letí Medvídek Pú, který se velmi pevn drží svého balónku. Autorem slavné knihy je A. A. Milne, jejím ilustrátorem E. H. Shepard. V rohu místnosti se, vážení návšt vníci, pokochejte pohledem do zem v trných mlýn, tulipán a rack, do Holandska. Na severozápadní roh navazuje islandský pov stný vodotrysk dosahující výšky až 70 metr a samoz ejm islandské sopky pokryté sn hem a ledem a stále inné (s výškou až 2119 m). Dále severn ji si prohlédn me Norsko plné skalních útvar, fjord a bláznivých provazochodc v neskute ných výškách tzv. slackliners. Storebæltsbroen je visutý most v Dánsku, p ekonávající pr liv Velký Belt mezi m sty Korsør a Nyborg a spojující tak dva nejv tší dánské ostrovy, Sjaelland a Fyn. Most je dlouhý 6790 metr s rozp tím hlavního pole 1624 metr jde v sou asnosti o t etí nejdelší visutý most na sv t. S výškou pilí 254 metr je nejvyšším mostem Dánska. Hledíme na sever Sever nalezneme n kde na zádi LZ 127 Graf Zeppelina iditelné vzducholod dlouhé 236 metr s maximální rychlostí 130 km/h a doletovou vzdáleností km, pod kterou stojí budova íšského sn mu v Berlín tzv. Reichstagu s prosklenou kopulí p ipomínající trychtý v d ní (výška 47 metr ). A pohle me zp t do Dánska nebo p esn ji do Kodan na jejich nep íliš známou, zato velmi zajímavou operu, kterou snadno poznáte dík Malé mo ské víle sedící p ed ní. Strom poznání (nebo života) každopádn melodie Vikingské mytologie, která praví, že nebesa drží statný strom, v jehož korun sedí moudrý Orel a po kmeni b há veverka nosící stížnosti od draka sedícího u jednoho ze t í ko en. Drak hlídá studnu poznání a dv p adleny sp ádají ervenou nit života. U t etího ko ene je zem mrtvých. Pod policí je možné zahlédnout kouzelný sv t Tove Janssonové švédsky píšící finské spisovatelky Mumího údolí, a vysoko nad policí letí v balónu Pipi dlouhá pun ocha i s kon m a opi kou. T sn p ed druhým rohem místnosti je k vid ní Hora k íž, jediný kopec a velký symbol revolty Litevských ob an. A jsme v Rusku. První vlaštovkou ruské kultury je ona pov stná Lajka první živý tvor na ob žné dráze. Pes, který s jistou dávkou p edstavivosti krouží dodnes ve svém vesmírném korábu jménem Sputnik 2. est jeho památce! Aurora je ruský chrán ný k ižník t ídy Pallada, který v sou asnosti slouží jako muzeum v Petrohradu. Lo byla nasazena v rusko- -japonské válce, první sv tové válce a v roce 1917 se stala symbolem bolševické revoluce v Rusku. K ižník je dlouhý 136 metr a stožáry dosahují výšky 30 metr.

11 Brepta cestuje PO PAM TIHODNOSTECH NOVÉ TROJKY Východní sm r s p ím sí fantazie Katedrála sv. Izáka a vypálení synagog v Rize jsou v místech oken, a tak místo zamalování pr hledu rozhodla se autorka pro autentický pohled na sv t v miniatu e žižkovského betonového h išt. Chrám Vasila Blaženého v Moskv neboli pudinkové království jeden z nejznám jších kostel sv ta vysoký 65 metr. Jeho architektura symbolizuje spojení Ruska s Evropou i Asií. Klju evskaja je stále inná nejvyšší sopka na Kam atském poloostrov, vysoká 4750 metr. Kura ( esky slepice), raketová st elnice, která byla z ízená v 50. letech 20. století, je dopadovou plochou mezikontinentálních balistických raket. Auschwitz-Birkenau byl nejv tším koncentra ním a vyhlazovacím táborem založeným b hem druhé sv tové války v N mci okupovaném Polsku. Nad B ezinkou symbolicky visí hodiny je to sice náhoda, ale tiše tikají Jurij Alexejevi Gagarin byl sov tský kosmonaut a první lov k, který vzlétl do vesmíru. Ke svému kosmickému letu odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Oblet l Zemi a po 108 minutách p istál. Lo byla dlouhá 38,36 metr. A naposledy Rusko Volgograd a druhá nejvyšší socha sv ta Matka Vlast volá. Je sou ástí Památníku Bitvy o Stalingrad na návrší zvaném Mamajevova mohyla pod tímto názvem je také památník všeobecn znám. Postava na výšku m í 52 metr, další 33 metr m í její me, celková výška sochy iní tedy 85 metr, bez podstavce neboli soklu. Za ohybem st ny východním sm rem (k oknu) nalezneme tvrtý nejvyšší mrakodrap sv ta Shanghai World Financial Center vysoký 449 metr a hned vedle si poletují draci ze Lhasy. Lhasa je tradi ním centrem tibetského buddhismu a do roku 1959 byla sídlem dalajlám. Lhasa se svými památkami a pam tihodnostmi a Mount Everest (8848 m) jakožto nejvyšší hora sv ta jsou skryty za okenní tabulkou a i zde se autorka rozhodla pro zanechání p irozeného sv tla a prostoru pro lidskou fantazii. Indický Tádž Mahal další z div sv ta, vysoký 72 metr, je stavbou, ke které snad ani není co dodat. Snad jen že ji nechal vystav t indický mogul Šáhdžáhán na památku své p ed asn zesnulé ženy. Malajsie, Kuala Lumpuru a pátý a šestý mrakodrap sv ta tzv. Petronas Twin Towers (452 m) je velmi zajímavý svou siluetou. Burdž Chalífa (v Dubaji ve Spojených Arabských Emirátech) nejvyšší mrakodrap sv ta je vysoký 810 metr. Necht la bych být uklíze kou ani návšt vníkem. Pod sušákem a za sušákem na výkresy najdeme památku byzantské íše Hagia Sofia neboli Chrám Boží Moudrosti. Na Jeruzalém nás upozor uje kometa z Davidovy hv zdy a symbolicky znázorn ná Ze ná k i opevn ní m sta a kupole Skalního chrámu. Skalní dóm je islámská svatyn v centru Chrámové hory, kterou muslimové nazývají Vznešená a ušlechtilá svatyn, židé a k es ané Chrámová hora. Skalní dóm je asi nejznám jší pam tihodností Jeruzaléma. Te p enesme sv j pohled k našim jižním soused m do Vídn a jeho Prátru, parku oddechu a zábavy, s dnes již historickým Ruským kolem vysokým 65 metr. Katedrála svatého Št pána je dalším symbolem Vídn a rakouských gotických památek, v sou asné dob v ní sídlí biskup. V ž dosahuje výšky 136 metr. Dále nep ehlédn me ecké Athény a Akropoli. Parthenón se za al budovat v roce 447 p. n. l., jeho úst edním bodem byla ob í socha Athény o výšce 11 metr, chrám m l rozm ry asi 70 x 31 metr. Pod Akropolí je bludišt a v n m Mínotaurus, muž s bý í hlavou. Nad Athénami letí Daidalos a jeho syn Íkaros, který svou pýchou a mladickou touhou p emohl laskavost boh, a tak padá k zemi s k ídly roztavenými od slunce. A následuje Egypt a Královské poh ebišt v Gíze. Chufuova neboli Cheopsova pyramida je stavba vysoká 137 metr (p vodní výška byla dokonce 146 m), která ohromuje návšt vníky již n kolik tisíc let a p ekonává lidské chápání. P vodn byla obložena bílým lešt ným vápencem a díky tomu nádhern zá ila v poledním slunci. O celé obložení již bohužel p išla a nejeden d m v Káhi e se m že pochlubit stavebním materiálem použitým práv z pyramidy. Pat í do sedmi div sv ta jak sou asných tak t ch tradi ních. Poslední zastávkou naší prohlídky je Kilimandžáro, horský masiv tém na rovníku v Tanzanii p i hranici s Ke ou. Skládá se ze t í ne inných stratovulkán Shira, Mawenzi a Kibo. Nejvyšší bod Tanzanie a zárove celého afrického kontinentu je Uhuru Peak ( esky Vrchol svobody) na vulkánu Kibo s výškou 5895 m n. m. Vrchol p itahuje denn v pr m ru 58 turist. A to už jsme zase na jihu u paty Stolové hory, proto vás milí návšt vníci prosím, až si doprohlédnete malby, abyste opustili malou hernu a nechali prostor jejím stálým obyvatel m d tem. D kuji za vaši pozornost a snad n kdy zase v jiné místnosti na podívanou. Magda Kolá ová LEGA není nikdy dost. Máme díly pro starší i malé d ti. Díky za n. Stav ní z mali kých komponent LEGA bylo vždy, obzvláš mezi staršími hochy, oblíbené. Od lo ských Vánoc je LEGO DUPLO jedni kou mezi zábavami i pro mladší d ti. Obrovskou krabici plnou barevných kostek a sou ástek jsme p ed Vánocemi v lo ském roce dostali darem z programu LEGO Charity. Tento dar nám zprost edkoval pan St ítezský, zam stnanec firmy LEGO a tatínek Jonáška, který navšt vuje s maminkou Cvi ení pro rodi e s d tmi. Když nám paní St ítezská ekla, že její manžel p iveze pro N3 dv krabice LEGA, p edstavovali jsme si úpln normální krabice, v jakých se LEGO prodává v obchodech. Ale pan St ítezský p ijel s krabicemi, které se skoro nedaly unést. Byly plné hra ek zna ky DUPLO a LEGO City v hodnot K. Za to pat í obrovské díky rodin St ítezských, firm LEGO i jejímu programu LEGO Charity. LEGO Charity se zam uje na pomoc a podporu pot ebných a podporuje zkvalitn ní výuky a volného asu - poskytuje stavebnice jako dárek pro d ti ze sociáln slabých rodin, do škol a ústav, kde pe ují o d ti s postižením, do školek, školních družin a t íd, do hracích místností v nemocnicích, do d tských domov a jiných za ízení pro d ti. V roce 2011 LEGO Charity spolupracovala v eské republice s více než stovkou organizací, dodala tém 9000 stavebnic LEGO a 1030 charity karton a krom toho vynaložila více než 1 milion K na r zné investice (stavební úpravy pro bezbariérový p ístup, speciální vybavení pro rehabilitaci, d tské h išt apod.) Míla Kramná

12 Brepta šmíruje HANKA A IVA V NEGLIŽÉ Hanka Pokorná Víte, která to je? Pokud neznáte p ímo Hanku, pak ur it znáte její grafické projevy na trojkových tišt ných materiálech. Její pojetí žižkovských dome k nás okouzlilo, t šíme se na její kreslené vtípky na m sí ních programech i na originální pojetí výro ní zprávy. Kde a co jsi studovala? Vyu ila jsem se pro výrobu okolády v okoládovnách Orion v Mod anech, následovala studia na St ední škole Václava Hollara, pak Vyšší odborná škola grafická v Hellichov ulici a navrch jsem vystudovala obor Výtvarná kultura na plze ské Pedagogické fakult. Jak by ses charakterizovala? Jsem spící hyperaktiva Bu spím, nebo makám. Co nejrad ji d láš? Drbu ko ky a manuáln tvo ím. Oblíbené místo? Domov, tj. náš pidibyt. Po osmi letech na intru a p ti letech na koleji si vážím domova, zvláš když jsem od patnácti let skoro žádný domov nem la, na víkendy jsem se vracela do prázdného bytu. Co ráda jíš? Te v t hotenství (a je to venku) všechno krom marmelády. Co ráda piješ? Pivo (vid li jsme na trojkových arod jnicích) a bílé víno. Jakou hudbu posloucháš? Nejsem zrovna vyhran ná. Mám docela ráda indies. P iznávám se, že u vážné hudby trpím, ale také ne vždy. Jaký typ muž se ti líbí? Tmavovlasí, hn doocí chlapi. (Hanka má o 11,5 roku mladšího partnera, což považuji za sou ást odpov di na tuto otázku.) Jak jste se se Zdendou seznámili? Na fotograficko-výtvarném workshopu v jižních echách. On s sebou nem l fo ák a já zase barvy, tak co nám zbylo?!... (Za 3 týdny m li spole ný nejen fo ák a barvy, ale také zárodek jejich prvního potomka nyní již dvouletého and la Jonatána.) Trpíš na idoly? Asi jo, zrovna na ty mladší. Nap. o Vojtovi Dykovi si myslím, že je naprosto dokonalý. (Pokud za ne VD chodit na bootcampy, bude prý HP chodit také, t eba i v 8. m síci t hotenství. Debata se rozjíždí, téma zaujalo, zapojují se další zájemkyn o bootcamp, resp. o VD.) Co se ti nelíbí na VD? Tatiana. Jaké je mít o tolik let mladšího chlapa? (Bojím se, o em se rozpovídá.) On nerozumí komunistickým vtip m! Když byla revoluce, slavil druhé narozeniny. Co nemáš ráda? Morousy, moralisty a puritány, co nekou í a nepijou, jsou nudní a nikomu nejsou p ínosem. Také jsme oba se Zdendou proti aut m, máme idi áky, ale auto ne. Na dovolenou jezdíme vlakem. Máš n jaké životní krédo? Minimální snaha, maximální styl a hlavn hodn humoru (Závidím ) Jaký je tv j vztah k Nové Trojce? Veselý, milý, p átelský, mám to tu moc ráda. Kdyby Trojka skon ila, zhroutil by se mi sv t. (Myslí to vážn Podávám jí n kolik p ihlášek na naše kurzy od zá í Myslím to vážn ) Iva Barešová Pokud pátráte v pam ti, která je to ta Iva a vybavila se vám nenápadná osoba posedávající v hern, ladn se pohybující, rozvlá n hovo ící, tiše rozjímající, tak to jste úpln vedle, to není Iva. Iva je lektorkou Sportovní školi ky, Bodystylingu a Bootcampu a také poradkyní v oblasti daní. Jak by ses charakterizovala? Svého asu jsem byla ne ízená st ela, ale postupem v ku a zkušeností šet ím energii a stala jsem se ízenou st elou. Snesu jen málo lidí, kte í m mohou ídit, musím jim uv it jejich autoritu. Takových je málo. Kde a co jsi studovala? VŠE v Praze, obor finance a ú etnictví se specializací na dan a ve ejné finance. Jaká je tvá oblíbená innost? Aktuáln vyhrabat se z pelechu p ed sedmou ráno, 30 minut b hat po Vítkov a s istou hlavou se vrátit dom za dcerou, kávou a dobrou snídaní. (IB mi poskytla rozhovor ješt p ed první lekcí bootcampu, jehož je lektorkou, což vysv tluje, pro jako svoji nejoblíben jší innost neuvedla to, že se jednou týdn v p ilehlých žižkovských parcích pokouší srazit sebev domí n kolika namakaným manžel m trojkových návšt vnic i dobrovolnic ) Oblíbené místo? Krom našeho domova-bytu-doup te na Žižkov je to Jablonecko, odkud pocházím, a dalším místem jsou rakouské Alpy, kam jezdíme od revoluce každoro n lyžovat. Jaké máš záliby? Od mala hodn tu. Vyrostla jsem v bazénu, postupem asu jsem se propracovala k b hání, bere m také geocaching. Kdo koho ídí u vás doma? ekla bych, že se ídíme navzájem. Moje doména je každodenní ízení, hlídání diá. Naopak oblast odpo inku a požitk ídí m j muž. On je improvizátor, já jsem strukturovaná (dooost dobrý). Jak probíhá vaše dovolená? Je to kombinace aktivního já burcuji a pasivního zbytek party m brzdí. Nap íklad MUSÍM být první na vleku (první lano, chápu) a i na vyhlášenou válecí dovolenou si beru tenisky (jist, ležet se dá i v teniskách).

13 Brepta šmíruje IVA V NEGLIŽÉ A CO JE POD POKLI KOU Co ráda jíš? T stoviny a ryby. (IB se p iznala, že je jakýsi apoštol Havlí ka a Cajthamlové, nejd íve provedla experiment sama na sob, p ijala za svou jejich stravovací osv tu a ta se jí stala vynuceným koní kem. Te za ní chodí lidé a ptají se, jak to dokázala? Hmmm Ale co? Že by IB nebyla vždy jen štíhlá a vysportovaná, jak ji známe my v Trojce?). Co ráda piješ? Nejsem žádný znalec, ale mám ráda bílé suché víno. Nevypiju ho nikdy moc, vadí mi, když jsem další den mimo, na to nemám as Co nemáš ráda? Nemám ráda krysení, tedy šizení, o rávání a vymýšlení úhybných manévr. Nesnáším zabedn né a sobecké hrabání si na vlastním píse ku a neschopnost dohlédnout dál než za vlastní práh. Souhrnn to nazývám absencí talentu a osobní zodpov dnosti. Jako p íklad neuklizená psí hovínka, vajgly a st epy na d tských h ištích nebo nerozt íd ný odpad. Brept v mlsný jazý ek P i návšt v cizí zem ochutnávám, co mohu rakouské pe ené koleno s jediným bylinkovým veleknedlíkem, italské minichobotni ky ve špagetách, polské kluzky (ano, n co sta í ochutnat jen jednou). Ale nikdy, opravdu nikdy jsem nebyla tak unešená jako v Izraeli. Bylo to poprvé, kdy jsem byla v tak exotické a zárove blízké zemi (pojiš ovna OZP ji považuje za evropskou) a místní jídlo mi p ipravilo trauma. Nebo jsem si nikdy neuv domila, jak nudn vlastn va ím. Chci va it líp! Zábavn ji! Barevn ji! Zeleninovit ji, bylinkovat ji, citronovit ji, ost eji a š avnat ji! A tak jsem poprosila Martinu, naši blízkovýchodní dopisovatelku, o p ísp vek do Breptova mlsného jazý ku. A Martina neprodlen posílá recept na echt izraeli salátek. JK Salát ala Orna a Ela (a trocha Babici navrch) Tohle je salát, který jsem si z výzkumných d vod musela dát asi p tkrát v restauraci za rohem. A dob e jsem ud lala, protože to te vypadá, že Ornu a Elu zav eli. Pokud ji ovšem nerekonstruují, protože utržili spoustu pen z za saláty. Ingredience: svazek rukoly, oloupaná okurka nakrájená na kosti ky, p im en koriandru nasekaného na jemno (žádná petržel!), jedno uzrálé mango oloupané a nakrájené na p im ené kousky (celé je to o mangu, není ho t eba mnoho, ale musí být v salátu poznat), olivový olej, citronová š áva (dost), s l (trochu). Vše smíchat. Musím se p iznat, že jsem už to už zkusila i bez manga (po ád prost není) a jde to se spa enými sušenými meru kami. Martina Pojarová Va ení je pro n koho irým utrpením, špan lskou vesnicí a pro n koho naopak chvilkami št stí, klidu, seberealizace a relaxace. Myslím, že se m žu sm le adit mezi ty druhé. Od d tství jsem rád stál u plotny vedle své maminky nebo babi ky, míchal, dochucoval a samoz ejm ochutnával. Nebylo pro m v tšího št stí než malým prstíkem stírat t sto na bábovku z misky a blažen olizovat va e ku. ím jsem byl starší, poušt l jsem se do v tších experiment, s v tším i menším úsp chem, vždy ale odhodlaný pokra ovat. Ochutnal jsem nespo et sv tových kuchyní, nejblíže mi ale k srdci p irostla ta naše eská. Zde nabízím recept, za který jsem sklidil nedávno pochvalu. Pro nejsi vdaná? Ale já vdaná jsem! Jen jsem si nechala svoje p íjmení. Prost jsem to tak zaškrtla v tom formulá i. Máš n jaké životní krédo? Hlavn mít talent, ostatní p ijde samo Jaký je tv j vztah k Nové Trojce? Nová Trojka je pro m nedílnou a neopomenutelnou sou ástí žižkovské komunity, která je vedle existence žižkovských park a hospod jedním z d vod, pro bych ze Žižkova nešla ani za zlaté prase! Markéta Vokrouhlíková Pe ená marinovaná vep ová kolena na erném pivu a švestkových povidlech Ingredience: 4 ks vep ových p edních kolen, 2 v tší mrkve, 2 v tší cibule, 1 celý esnek, 1 celer, 1 lahev erného piva, 1 balení erných povidel, celý pep, bobkový list, celé nové ko ení, s l, pep, olej. O išt ná a omytá kolena dáme do v tšího hrnce, p idáme ko ení, nahrubo nakrájenou ko enovou zeleninu a pova íme za stálého dolévání vody 1,5 2 hodiny. Maso musí být m kké, skoro odpadající od kosti. Po vyjmutí necháme kolena okapat a vychladnout a naložíme je do marinády, kterou jsme si p ipravili z oleje, soli, pep e, švestkových povidel a p ibližn z poloviny erného piva. Dáme marinovat do lednice, nejlépe p es noc. Kolena vložíme na vyšší plech, podlijeme vodou, zbytkem erného piva, p idáme celý pep, bobkový list a za stálého podlévání a p elévání pe eme v troub asi p l hodiny na vyšší stupe a další p l hodiny dopékáme na st ední teplotu. Podáváme s erstvým strouhaným k enem, ho icí a chlebem. Dobrou chu! Václav Kamenický

14 Brepta se inspiruje NA CESTÁCH Jde to i bez d tí P íchod dít te obrátí náš život doslova naruby. Když jsem si já p edstavila, jak se po porodu zm ní m j život, za ala jsem panika it. P epadl m strach, že už nic nebude jako d ív. Necht la jsem se p estat stýkat se svými bezd tnými p áteli, chodit se bavit a zajímat se o okolní sv t. D sila jsem se toho, že za nu pod vlivem hormon používat slova jako mimísek, manža a t hulka, že se ze m stane supermatka, která se dokáže bavit jenom o tom, kolik toho Pepí ek spapal a jestli blinkal. A v neposlední ad také, že moje nejr zn jší aktivity a koní ky vezmou pravd podobn za své. Postupn jsem si uv domila, že tak to být nemusí. Že pod ídit dít ti úpln všechno pro n j nejspíš ani to nejlepší není. A že to rozhodn není nejlepší pro m. Protože já tu jsem po ád. Je ze m sice matka, ale to za t ma prsama jsem po ád já. Rozhodla jsem se, že ze sebe neud lám nepostradatelnou, že dám svojí hol i ce šanci, aby navázala úzký vztah i s jinými blízkými lidmi. A proto jsem se rozhodla ji na pár týdn opustit. Zastávám názor, že pro dít rozhodn není p ínosem, pokud nestráví noc bez matky, dokud neodjede v první t íd na školu v p írod. Není to to pravé pro jeho zdravý duševní vývoj a v žádném p ípad to není dobré pro duševní zdraví matky. V první ad je tu tatínek, kterému by, má-li zájem, m lo být umožn no podílet se úpln na všem, na co si troufne, a to od samého za átku. Krom kojení bohužel. A jsou tu také prarodi e, tetky a strý kové. Všichni ti, kterým v íme, by m li dostat šanci utvo it si sv j vztah s dít tem a to dost dob e nejde s matkou za zády. Tak jsem se rozhodla. Nenechte se mýlit, jednoduché to nebylo. Sestra se chystala v lednu do Malaysie a jak jinak nechat rodin prostor, aby se mohla tmelit, než odjet na jiný kontinent? Bylo to vlastn spojení p íjemného s užite ným. Znamenalo to, že dostojím svému p edsevzetí a nevzdám se své vášn pro cestování, své lásky Asie. Takže rychlá akce letenka, plán cesty a sraz v Kuala Lumpur. princeznou den za dnem po svém. Vím, že se na n j mohu 100% spolehnout, že to zvládne. Nava ila jsem kaši ky, zásobila domácnost všemi t mi nezbytnými v cmi pro mimino a vyprala úpln všechno, na co jsem narazila, protože superman to p ece jen není. Tím byly pokryty ty praktické záležitosti. Pak už sta ilo p ipravit se na to, že se mi bude stýskat. Hodn. Musím se pln odevzdat svému pudu sebezáchovy. Ten za ídí, že druhý den po p íletu nebudu chtít nastoupit na letadlo zpátky, udrží stesk v rozumné mí e, protože z Asie se prost d ív m žete vrátit jen hodn t žko. Také se postará, abych si cestu užila a omezila kontakt s domovem na rozumné zhruba t i SMS denn. Pak už sta ilo, jako obvykle, potla it st ední paniku z létání a byla jsem tam. Nadechnout se a vyjít z klimatizovaného letišt do parádní tropické výhn. Sm le se pono it do sv ta, který se od toho našeho liší tak, že máte pocit, jako by nic p ed tím ani nebylo. To mimochodem také hodn pomáhá. Nechat se pohltit atmosférou daleké exotické zem, rušných velkom st, milých usm vavých lidí, zem prosycené v n mi neuv itelného pálivého jídla, vonných ty inek a ko ení. Nechat svou duši hý kat nadpozemsky krásnou p írodou od vlhké dusné džungle p es sv ží zelené hory s ajovými plantážemi až po rozpálené píse né pláže. Po ídit si stovky fotek nejr zn jších zástupc zdejší íše fauny a flóry, oddat se meditaci v monumentálních chrámech a stavbách náležejících nejr zn jším boh m. A relaxovat pod hladinou v tom zvláštním tichém zelenavém podmo ském sv t. Posunout o kousek hranice svých fyzických i duševních schopností. Teprve za pár dní, to když opadla prvotní euforie, mi došlo, co všechno budu muset p ipravit a za ídit. V první ad vybrat spolehlivé a ochotné hlídání. Mám tu výhodu, že manžel je svou dcerou doslova posedlý, uznává, že si dovolenou zasloužím, a má možnost si p izp sobit pracovní povinnosti. Také ho potají podez ívám, že se tak trochu t šil, až m vyloží na letišti a bude si moci užívat se svou Pro tohle jsem na necelé t i týdny opustila svou, v té dob desetim sí ní dcerku. A jsem ráda, že jsem to ud lala. Potvrdilo mi to fakt, že všechno jde, když se chce. Uml ela jsem všechny ty hlasy, co íkaly, že nedokážu opustit dít na tak dlouhou dobu. Vím, že spousta lidí m možná bude odsuzovat, že oni by tohle nikdy neud lali. Ale nemyslete si, jednoduché to tedy nebylo. Samoz ejm jsem p emýšlela nad tím, jestli m hol i ka pozná, jestli se jí nestýská, jestli jí nep ivodím n jaké trauma nebo nezp sobím trauma sob. V letadle cestou zpátky to dokonce došlo tak daleko, že jsem p emýšlela, jestli ji v bec ješt n kdy uvidím, to ale p ipisuji své silné nechuti létat. A víte co? Když bude situace p íhodná, p íští rok poletím zase. Zasloužím si as, který bude pat it jenom mn a který strávím tak, aby mi to dalo co nejvíce. Mám neskute nou výhodu, že manžel si to myslí také a moc se t ší, že bude zase se svojí hol i kou n jakou dobu sám, nebudou se muset mýt a budou jíst jenom pizzu. A také mám št stí, že mám kamarádky s d tmi, se kterými m žu mluvit o knížkách a skleníkovém efektu a vesmíru a kamarádky zatím bez d tí, které m vyslechnou, když jim vykládám o tom, kolik kr k už naše Eliška ud lala, než p ejdeme na ty knížky a mimozemš any. Zuzana Zemanová

15 Brepta se inspiruje NA CESTÁCH DÁNSKO family friendly Tenhle lánek jsem m la psát už na podzim jako ohlédnutí za prázdninovým pobytem. V ci se ale seb hly tak, že jsem nenapsala nic a iním tak až te. Budiž tedy brán t eba jako doporu ení pro prázdniny letošní, nebo Dánsko zde bude vychvalováno až do nebe, zejména z pohledu rodiny s malými d tmi. Stejným douškem je ale t eba dodat, že Dánsko je zem zatracen drahá, a pokud se na to pat i n nep ipravíte ( i nem žete-li si to dovolit), budete obracet dánskou korunu sem a tam a nakonec dojdete k tomu, že jsou v Dánsku vlastn velmi obdobné ceny jako u nás (jen násobené v kurzu 3,2 v i korun ). Mluvím o discount supermarketech. V menších obchodech je dráž, v restauracích draho nep edstaviteln. U nás v rodin jsem ta šet iv jší já, takže dote sem tam vytáhnu fakt, že jsem dv ma krabicemi jídla a la t stoviny, rýže a trvanlivé mléko, v etn asi p ti vani ek Lu iny v cestovní ledni ce (to je ta, co se zapojuje do auta místo zapalova e a vydrží p esn jednu cestu), ušet ila n kolik desítek tisíc. Cesta autem po pevnin (p es druhý nejdelší záv sný most p es mo e na sv t ) trvá s mr aty cca 16 hodin, cesta do Rostocku a odtamtud trajektem o dv hodiny mén (d tem se subjektivn zdála kratší asi o den). Trajekt je totiž vybaven d tským koutkem, resp. d tským koutem v etn proléza ek, poušt ných pohádek a všelijakých hra ek. D ti mohou b hat, skákat, vát a t eba i zvracet. Vše dovoleno, akceptováno a p ijímáno s úsm vem nejen personálu, ale i Dán vracejících se z nákup i dovolené v Evrop. V Dánsku jsme m li pronajatý malý d ev ný dome ek blízko u mo e, kde jsme ocenili sice pidi, ale dv ložnice a obrovský obývák s jídelním koutem. Luteránský model d ležitosti scházení se u spole ného jídla (a modlitby) asi stále žije, v etn jisté skromnosti a zárove vkusu v za ízení. Nota bene, dánský design je vyhlášený. Dev t dní našeho pobytu pršelo non stop, s malou p estávkou na dvoudenní výlet do Kodan (to pršelo jen ob as). Okolní dome ky, resp. jejich zahrádky se za aly m nit v mok ady a pozd ji i blata, dosp lí si mohli sundávat boty, ale d tem jsme rad ji po ídili speciální dánské gumáky. Teplota vzduchu 15 C (a to n kolik dní ráno i ve er, takže jsme se s mužem dohodli, že nefunguje venkovní teplom r; až jednou bylo 14 C takže fungoval...), teplota mo e asi obdobná. Vzhledem k po así nám nezbývalo než se vydávat na obhlídku okolí. Ve v trném mlýn si d ti mohly na vše sáhnout a navíc i vyzkoušet d eváky, nikdo je ostražit nehlídal, jestli n kterou z rekvizit neposunou o pár centimetr. V informa ním st edisku byl d tský koutek samoz ejmostí, p ed turistickým centrem se skv lo velké d ev né h išt. V zábavním parku (asi zdaleka ne tak zábavním jako Legoland, o to však zábavn jším) se musely sundávat boty, prodávaly se všemožné dobroty i klasické jídlo pro d ti, ale zárove zde bylo asi padesát stol, kde si každý mohl d lat, co cht l a jíst, co cht l. Jasn p evažovaly dánské maminky a jejich krabi ky. Mimochodem, dánští tatínkové pak venku v dešti v tšinou kou ili a živ navzájem konverzovali. V plaveckém bazénu si m žete vybrat krom bazénu pro dosp lé i dva bazény pro d ti dle v ku. V nich a kolem nich je obrovská spousta r zných nástroj a pom cek, vše zdarma k zap j ení. Každý záchod má p ebalovací pult, v automatu jsou k dispozici pleny. V obchodech mají asto zmenšené koší ky pro d ti, aby také mohly nakupovat. A tak se spousta inností, které k životu pat í, ale d ti (a ješt více jejich rodi e) protrpí, stávala mnohem pohodln jšími a n kdy i zábavnými. Navíc obecná atmosféra je d tem citeln naklon na (a to bez jihoevropského ponechání osudu a zv li). M j muž tvrdil, že je to tím, že tam ve volbách vyhrávají feministky; pak se pro korektnost v i genderu opravil a ekl vládnou ženy. Možná Nevím Ale vyhovovalo nám to ob ma, vlastn všem ty em! Suma sumárum po así bylo na nic, stravování hodn jednotvárné, ale d ti b hvípro byly neustále ve skv lé nálad a nep íze po así se nakonec ukázala jako skv lý prost edník k tomu, abychom se vlastn museli místo no ení do mo e a následného sušení na pláži, neustále vydávat na mén i více vzdálená zajímavá místa. Každý den celodenní výlet, o tom se nám rodi m s malými d tmi ani nesnilo! A když p ipo tu skv lé podmínky, které jsou všude pro d ti (a jejich rodi e) jakoby mimochodem a zárove zcela samoz ejm p ipraveny, zdálo se nám Dánsko jako zem zaslíbená taková COUNTRY FAMILY FRIENDLY. A.M. BREPTA, asopis p átel Rodinného a kulturního centra Nová Trojka, vychází 2krát ro n v Praze. Evid.. period. tisku: MK R E Vydavatel: o. s. Nová Trojka, Jeseniova 19, Praha 3, I : Vydavatele zastupuje Edita Jane ková. Brepta mezi nás pravideln p ichází od roku íslo 11 vychází na ja e Breptu. 11 koordinovala Míla Kramná. Do jeho tvorby se zapojili tito p isp vatelé a p isp vatelky: Edita Jane ková, Zuzana Ježková, Magdalena Kolá ová, Jol a Kurzweilová, Míla Kramná, Kik a Rudišová, Zuzana Sadílková, Markéta Vokrouhlíková, Zuzana Zemanová a další oslovení. Pro Breptu fotili Rejka Balcarová, Zuzana Ježková a majitelé rodinných archiv. P eklepy a stylistické nesrovnalosti odstra ovaly Kate ina Ondroušková a Zuzana Ježková. Titulek vytvo ila Hedvika Marešová. Vážení tená i, nakládejte prosím s Breptou ekologicky. Pokud jste už do etli, možná najdete n koho, kdo se vašeho Brepty rád zmocní. A pokud vás náhodou jedenácté íslo nudí, odložte ho prosím do t íd ného odpadu. Auto i své lánky píší bez nároku na honorá. P edem d kujeme za vaše dobrovolné p ísp vky na Breptu do breptovské kasi ky. P edchozí ísla najdete na webu v sekci ke stažení. Vaše y o ekáváme na adrese

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

8. ZŠ. Správná škola pro Vaše dítě. Slovo úvodem. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614

8. ZŠ. Správná škola pro Vaše dítě. Slovo úvodem. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 8. ZŠ Slovo úvodem 8. základní škola má již více jak padesátiletou tradici. Během let poskytla vzdělání tisícům žáků z města i okolí. Přesto není školou, která

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 Pražská MAFIE2010 Výzkum účastníků vícedenní městské hry é á á íš Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 OBSAH O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili? Zájmy a volný čas Informační

Více

Kariéru umělce si nenaplánujete. Nikdy dopředu nevíte, jestli se vám bude dařit

Kariéru umělce si nenaplánujete. Nikdy dopředu nevíte, jestli se vám bude dařit Kariéru umělce si nenaplánujete. Nikdy dopředu nevíte, jestli se vám bude dařit Eva Lukešová už čtvrtým rokem studuje fakultu výtvarných umění na VUT v Brně. Letos ji čekají státnice. Obor, který si vybrala,

Více

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců I. Priclová Kuchyňka ŠKOLNÍ PEKÁRNA - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců ČÁST PERNÍKŮ BUDE URČENA K PRODEJI V PŘEDSÁLÍ DIVADLA PŘED ŠKOLNÍ AKADEMIÍ, ČÁST BUDOU

Více

No a tam to skončilo studentskými prověrkami. A to je zajímavý, že nás prověřovali spolužáci, se kterými jsme si tykali a hráli jsme spolu volejbal.

No a tam to skončilo studentskými prověrkami. A to je zajímavý, že nás prověřovali spolužáci, se kterými jsme si tykali a hráli jsme spolu volejbal. Pan Stanisla Hlava V rámci projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů, jsme se 10. ledna 2015 setkali v Bozkově s panem Stanislavem Hlavou, který nám převyprávěl svůj životní příběh. Pan Stanislav Hlava

Více

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010 Metoda Lokální multiplikátor LM3 Ing. Stanislav Kutáček červen 2010 Lokální multiplikátor obecně Lokální multiplikátor 1, vyvinutý v londýnské New Economics Foundation (NEF), 2 pomáhá popsat míru lokalizace

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi Škola: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Učitel: Mgr. Vladimíra Koucká Žáci: Antonie Holečková, Klára Kudláčková, Barbora Šrámková Třída: 8. ročník Pavel Bratinka aneb Od metaře

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Název školy Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Datum sestavení plánu 20.1.2011 Na sestavení plánu spolupracovali

Více

A PROTO VÁS PROSÍME, ABY JSTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI POKUSILI ZAVÉST MASOPUSTNÍ TRADICI I DO NAŠEHO MĚSTA.

A PROTO VÁS PROSÍME, ABY JSTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI POKUSILI ZAVÉST MASOPUSTNÍ TRADICI I DO NAŠEHO MĚSTA. MASOPUST VE SMEČNĚ MASOPUSTNÍ TRADICE Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Nebývá každý rok stejně dlouhé. Jeho délka se určuje podle velikonoc. Začíná

Více

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková Plán činnosti ve školní družině Školní rok 2014-2015 Vypracovala: Bc. Irena Staňková ZÁŘÍ: - rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin - poslech pohádek a příběhů - povídání o přírodě, pozorování změn v

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

2) Když dělám zápis z učebnice nebo z jiného tištěného textu, vybírám to nejdůležitější. Do sešitu zapisuji co nejvíce heslovitě.

2) Když dělám zápis z učebnice nebo z jiného tištěného textu, vybírám to nejdůležitější. Do sešitu zapisuji co nejvíce heslovitě. 20 nejdůležitějších zásad, abychom se něco naučili 1) Vždy se snažím pochopit to, co se právě učím. Nikdy se neučím nazpaměť to, čemu nerozumím. 2) Když dělám zápis z učebnice nebo z jiného tištěného textu,

Více

Výhled. místo lesa NÁVŠTĚVA

Výhled. místo lesa NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Výhled místo lesa V současných rodinných domech je časté propojení kuchyňského, jídelního a obytného prostoru, velká okna a terasové dveře spojující interiér s exteriérem, moderní technické vybavení.

Více

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE Musíš zvolit vhodnou formu evidence a údaje přenést do tabulky. V některých úlohách eviduješ pouze objekty, v jiných

Více

HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice. za rok 2013

HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice. za rok 2013 HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB v Domově pro seniory Lidická, Strakonice za rok 0 Hodnocení kvality poskytovaných služeb za rok 0 proběhlo formou dotazníkového šetření v období měsíce listopad.

Více

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová Tématem mé ročníkové práce je Periodická tabulka prvků. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám samotným pojmem

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE Eva Svobodová PF JČU České Budějovice Proč prosociální činnosti Prosociálnost se vyznačuje pozitivním sociálním chováním, které vede k pomoci druhému člověku či lidem.

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY Úvodní slovo Žákovský

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Splnění snu o moderním domě trvalo stavebníkům několik let. Když v roce 2007 vznikla první studie, byli klienti přesvědčení, že si na vesnici kvůli reakci okolí nemohou dovolit jinou střechu než

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Nová podoba Školního špióna

Nová podoba Školního špióna ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace Nová podoba Školního špióna Milí žáci či rodiče, právě jste si stáhli první letošní číslo školního časopisu. V několika věcech

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc:

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc: ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Milí uchazeči a uchazečky, přijímací zkouškou vás bude provázet mírně upravený text Davida Grossmanna, jehož název je záměrně vypuštěn. Není-li

Více

Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE

Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Eva Sádlíková I. Ročník KA03D Studium pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život 27.5.2010 Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Cílová skupina:

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK LÉTO ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY A máme tu červen - jí se jahody, třešně a všechno dozrává. I čas prázdnin. Těšíme se na ně, na léto, na sluníčko a naši školáci se nemohou dočkat,

Více

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Pedagogická psychologie Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové 4. 1. 2007 Michaela Molková 3A SOP OBECNĚ Je všeobecně

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

4. Připoutejte se, začínáme!

4. Připoutejte se, začínáme! 4. Připoutejte se, začínáme! Pojďme si nyní zrekapitulovat základní principy spreadů, které jsme si vysvětlili v předcházejících kapitolách. Řekli jsme si, že klasický spreadový obchod se skládá ze dvou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

Příměstský tábor o JARŇÁKÁCH. Cílová skupina. Cíl projektu

Příměstský tábor o JARŇÁKÁCH. Cílová skupina. Cíl projektu Příměstský tábor o JARŇÁKÁCH Tento projekt se bude konat v areálu Beachklubu Prankrác v době jarních prázdnin Prahy 1-4. To znamená v termínu 29.2. 4.3. 2016 a 7.3.-13.3.2016. Program se uskuteční v 5

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem?

Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem? OBRAZ PRVNÍ Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem? Měl bych říct, že ke zlomu v mém životě, nikoliv snad přímo k divadlu, ale vůbec ke zlomu od věcí technických k věcem humanitním,

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování:

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování: Pracovní stáž v domově mládeže Německo, Lanshut Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008 Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut Doprava: Doprava do Německa je poměrně snadná. Lze se na stáž

Více

Dotazníkové šetření mezi žáky škol o využívání volného času a nabídky aktivit v regionu

Dotazníkové šetření mezi žáky škol o využívání volného času a nabídky aktivit v regionu Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Dotazníkové šetření mezi

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Projekt týmu ze ZŠ Nad Plovárnou 5 Tým: Beránková Kateřina, Cahová Zuzana, Smazalová Tereza, Štefková Kristýna, Zachová Adéla Vedení týmu: p. uč. Korbelová Jitka Příběh Hany Noskové

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155 Vím, co jím Jméno autora: Kristýna Ficová Datum vytvoření: červen 2012 Ročník: 3., 4., 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Téma: Vím, co jím

Více

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky?

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky? DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA projekt ATTRA RA ID pacienta: Datum vyplnění: NÁVYKY Vykouřil jste v průběhu svého života alespoň 100 cigaret nebo více? ANO NE Kouříte v současné době cigarety? ANO NE Kolik cigaret

Více

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe Jak jednat se stavebním úřadem 148 Michal Lalík ne nejčastější ejčastějš jč tějš ší otázky ot ázk y a odpovědi odpově ědi ě di ke e s stavebnímu zákonu z praxe o éh ěn zd te kt u je o ro js P a o Ukazka

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Když klient ví, co chce

Když klient ví, co chce NÁVŠTĚVA Když klient ví, co chce Některé zkušenosti jsou těžko přenositelné, musí se odžít. Bydlet v bytě je jiné než bydlet v domě, žít ve městě je něco jiného než žít na vsi. Navíc, s věkem se obvykle

Více

Každá maršrutka je označena svým číslem.

Každá maršrutka je označena svým číslem. Ukrajina - země ležící ve východní Evropě sousedící s Ruskem, Moldávií, Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem, Polskem a Běloruskem. Na Ukrajině žije více než 45 milionů obyvatel. V hlavním městě Kyjev žije

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí Herdule a paličky. Autoři projektu. Ivana Machačová učitelka 2. stupně

ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí Herdule a paličky. Autoři projektu. Ivana Machačová učitelka 2. stupně ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí Herdule a paličky Autoři projektu Ivana Machačová učitelka 2. stupně 1 Spolupráce Blanka Drtinová vedoucí kroužku paličkovaní František Klapal ředitel školy Vyučující zeměpisu,

Více

Nehodovost v kraji v roce 2012

Nehodovost v kraji v roce 2012 Nehodovost v kraji v roce 212 Přehled viníků a zavinění nehod v Jihočeském kraji v roce 212 Viník, zavinění nehody Řidičem motorového vozidla Řidičem nemotorového vozidla z toho dětmi Chodcem z toho dětmi

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

Pod ochranou starých velikánů

Pod ochranou starých velikánů Pod ochranou starých velikánů Manželé se dvěma malými dětmi stavět dům původně neplánovali. Na poměrně problematickém pozemku nedaleko Prahy se jim nakonec pro jejich rodinu podařilo vybudovat harmonický

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2014 Měsíčník členů a přátel sboru V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Žalm 56:5, B21 strana 1 - říjen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis ze schůze

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více