ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010. Děti ze ZŠ Chalabalova.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010. Děti ze ZŠ Chalabalova."

Transkript

1 KOHOUTOVICKÝ KURÝR ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010 Z jednání Zastupitelstva a RMČ Dne 11. srpna 2010 se konala 90. schůze RMČ, která projednala: * schválila Zásady pro přípravu a vydání mimořádného předvolebního zpravodaje Kohoutovický kurýr; * souhlasila s provedením hydrogeologického průzkumu na místní komunikaci spojující ul. Vaňha lo - va/chalabalova a uložila Ing. arch. Jarmile Kejdové zajistit oprávněnou právnickou osobu k provedení expertních geologických prací; * schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2011; * schválila rozpočtová opatření č. 19 a 20/2010; * schválila směrnici k opravným položkám k pohledávkám; * uložila ZŠ Pavlovská 16 odvod ve výši 40 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele; * souhlasila se zněním žádosti Studie možností využití lokality Juranka a uložila starostovi podat žádost na OÚPR MMB; * projednala dispozice s pozemky ve vlastnictví města Brna, které se nacházejí v MČ Brno-Kohoutovice; Pokračování na str. 2 Prvňáčci z Pavlovské. Zazvonilo a začala škola Prázdniny jsou pryč a aktovky už jsou v aktivním režimu. Začal školní rok 2010/2011 a obě kohoutovické základní školy, stejně tak i mateřské, jedou na plný provoz. Prvňáčci překročili práh vědění a zasedli do lavic. Zaplnily se až po okraj třídy v mateřských školách a nezahálí ani jesle. Máme štěstí. Kohoutovice jsou jedna z mála městských částí, která mají toto zařízení pro nejmenší děti má na svém území. Zvláště náročný bude začátek školního roku po technické stránce v ZŠ Chalabalova, protože budova této školy prochází zkrášlovací, resp. zateplovací kúrou. Budova dostane nový plášť z termoizolační vrstvy, okna se vymění za lépe těsnicí a dům bude jako nový. Popřejme tedy dětem, aby se jim ve škole líbilo a naučily se to, co se jim v životě bude opravdu hodit. Jen tak mimochodem, víte, co se podávalo v minulém týdnu ve školních kuchyních? Například v jídelně na Pavlovské jsem si všimla, že mají vepřovou kýtu na zázvoru, mrkev s hráškem, brambor, ovoce. Čaj broskvový, banánové mléko. Alternativou byl rýžový nákyp s ovocem. A v mateřské škole na Libušině třídě 29 zase budou mít 23. září Václavskou pouť. Všechno je ve školách, jak má být, a to je dobře! (hs) Děti ze ZŠ Chalabalova. Tak jako je zářijovým evergreenem začátek školního roku, zářijovým evergreenem Slova starosty v Kohoutovickém kurýru je připravenost škol a školek na nový školní rok. Již čtvrtým rokem na počátku září vás informuji o těchto aktivitách. Nejinak je tomu i letos. V průběhu prázdnin jsme se soustředili hlavně na větší opravy a úpravy. Největší akcí je zateplení budovy ZŠ Chalabalova včetně výměny oken, které bylo zahájeno koncem prázdnin a dokončeno bude v polovině října. Celkový náklad je 39 mil. Kč a téměř 90 % financí je hrazeno z dotací Evropské unie. Vím, že nebude pro děti ani pedagogy jednoduché učit se a pracovat v podmínkách stavby. Pověřená firma bude výměnu oken provádět s maximální opatrností. Doufám, že oboustranná shovívavost přispěje ke zdárnému dokončení díla. Na ZŠ Chalabalova byla začátkem září také dokončena rekonstrukce kotelny s plně automatickou regulací za 2,3 milionu korun. Slovo starosty Ani ZŠ Pavlovská nezůstala stranou. Školní kuchyně byla vybavena novou strojovnou vzduchotechniky za 800 tisíc korun, která byla instalována v minulých dnech. Naplnili jsme tak požadavek Krajské hygienické stanice na standardy zařízení pro stravování. Na ZŠ Pavlovská se také připravuje modernizace řídicího systému topení. Hledali jsme nejvhodnějšího dodavatele, smlouva je podepsána a nyní již přistoupíme k samotné realizaci. Ve stádiu příprav je rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Pavlovská. Bude zde navržena i in-line dráha, jejíž zřízení se v anketě o vašich požadavcích mnohokrát objevilo. Rodiče dětí předškolního věku jistě uvítají rozšíření kapacity stávajících školek o 33 míst. Přesto, že naše školy byly vybudovány v 80. letech minulého století, snažíme se, aby splňovaly všechny požadavky na provoz. Toho dosahujeme postupnou modernizací a opravami jak samotných budov, tak technických zařízení. Ne vše ale lze naplánovat a jednoduše zrealizovat nemáme neomezený přísun financí ani kapacit. Domnívám se ale, že naše školy jsou důstojnými, přívětivými a komfortními stánky vědění. Pokračování na str. 2

2 Slovo starosty Dokončení ze str. 1 V průběhu prázdnin jsem školy průběžně navštěvoval a s řediteli škol projednával a upřesňoval průběh všech akcí i celkovou připravenost škol na nový školní rok. Kdo z vás má doma školou povinné děti, snad mi dá za pravdu, že školy jsou připraveny dobře. Přeji všem žákům, jejich rodičům i pedagogům hodně zdaru v jejich úsilí. Přeji dětem, aby jejich předsevzetí o dobrých známkách vydržela, a pedagogům, aby zanechali v mysli dětí otisk nejen fakty a údaji, ale i svou osobností, svými postoji. Vždyť pedagogové jsou mnohdy vzory na celý život! Jiří Zorník, starosta MČ Stavba garážového domu finišuje Z jednání Zastupitelstva a RMČ Dokončení ze str. 1 * schválila znění smlouvy o dílo na výměnu vchodových dveří u bytových domů s firmou Building; * doporučila RMB schválit návrh změny nařízení SMB č. 2/2002 v navrhovaném znění podle přílohy materiálu R 1636; * schválila znění smlouvy na odečty RTN a vodoměrů v obecních bytech s firmou Embra; * schválila výběr zhotovitele na zakázku Oprava stávajících kontejnerových stání a zadání zakázky firmě Maltez International a uložila Ing. Pavlu Bendovi předložit do příští schůze RMČ návrh smlouvy o díle s vybraným zhotovitelem; * schválila Zásady řádného užívání bytů a nebytových prostor ve znění podle přílohy č. 2 materiálu R 1638; * schválila podání výpovědí nájmu bytů svěřených do správy MČ Brno- -Kohoutovice u nájemníků podle přílohy č. 1 materiálu R 1637, a to z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve smyslu ust. 711 odst. 2 písm. b) obč. zák. Zápisy z jednání RMČ a ZMČ jsou k dispozici na internetových stránkách: Petr Šafařík, místostarosta MČ Začínáme sbírat nápojové kartony a hliníkové plechovky Stavba garážového domu v ulici Pavlovská jde do finále. Dle informační tabule, která zde byla umístěna, byl termín dokončení srpen Předpokládáme tedy, že zanedlouho se budou první garáže předávat a parkovací možnosti v lokalitě naší městské části se výrazně vylepší. Investorem akce je Moravská stavební unie, která nabízí také možnost zajištění financování. Foto a text: Helena Sedláčková Od září letošního roku zahájilo město Brno první etapu rozšíření možností třídění odpadů v Brně: sběr nápojových kartonů a hliníkových obalů od nápojů. Tzv. tetrapacky a hliníkové plechovky budou občané moci odkládat do 800 žlutých kontejnerů rozmístěných v ulicích, a to společně s PET láhvemi, pro které byly žluté kontejnery určeny dosud. Rozšířit sortiment sbíraných tříděných odpadů umožnilo zahájení provozu dotřiďovací linky vybudované v rámci projektu Odpadové hospodářství Brno v areálu městské společnosti SAKO Brno, a. s. V dalších etapách, které budou následovat od roku 2011, bude možné pokračovat v rozšiřování sortimentu sbíraných tříděných odpadů v Brně. To bude záviset na sjednání odběratelů vytříděných surovin, kteří zaručí jejich další materiálové využití (půjde například o směsné plasty). Od 1. září 2010 mohou Brňané odkládat do žlutých kontejnerů o obsahu 1100 litrů umístěných na veřejně přístupných místech společně s PET láhvemi i vymyté nápojové kartony a hliníkové obaly (plechovky) od nápojů. Kovové (drátěné) velkoobjemové kontejnery na PET láhve budou i nadále sloužit pouze k ukládání PET láhví. (red) Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magi - strát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB). O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejich území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovi- 2 tosti ve prospěch města po dobu splácení. Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí po - platek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281 nebo na telefonních číslech , a Ing. Dana Klosová, Bytový odbor MMB účel půjčky obnova střechy zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě měření a regulace tepla a teplé užitkové vody odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika obnova fasády, zateplení včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra lhůta splatnosti 5 let horní hranice půjčky 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 110 tis. Kč/dům 5 let 400 tis. Kč/dům 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotka (max. 2 nové byty v jednom domě) vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotka

3 Klub seniorů připravuje na říjen 2010 Aktuálně z Klubu křesťanských seniorů Akce v klubovně na Libušině tř. 27: Kroužek společenských her se schází každé pondělí od do hodin. V klubovně je možno hrát i jiné hry (od žolíků po šachy), je však vhodné si předem domluvit spoluhráče. Pěvecký kroužek se schází každý čtvrtek ve hodin. Taneční kroužek country tančíme každé úterý od hodin a v pátek dle dohody. Hudební odpoledne v hodin, Slovenská tanga. Dostanete zde také informace o dalších připravovaných akcích klubu. Pokud budou ještě volná místa, můžete se přihlásit na zájezd do Buchlovic a na Velehrad s úhradou ceny. Zájezd do Buchlovic a na Velehrad Na sobotu 16. října chystáme prohlídku buchlovického zámku a baziliky na Velehradě. Přihlášky na zájezd Z historie naší obce Když Kohoutovičtí slavili 750 let V roce 1970 měly Kohoutovice 1059 obyvatel ve 254 rodinných domech a usedlostech a jedné družstevní bytové budově. 50 % domácností mělo tehdy koupelnu, 64 % bylo vybaveno ledničkou a 83 % televizorem. Automobil vlastnilo 60 občanů, přičemž zde bylo 66 garáží. Před čtyřiceti lety tu byla škola se třemi třídami pro prvních pět postupných ročníků ZDŠ a mateřská škola. V Bašného ulici byl z hospody adaptován kulturní dům, kde se v zimních měsících promítala filmová představení. Obec byla přifařena do Žebětína. Tamější děkan P. Hubert Fojtík sloužil pravidelné nedělní bohoslužby v kapli Svaté rodiny, která byla po celkové rekonstrukci. Kromě církve římskokatolické byla zde část občanů příslušníky Církve 1970 pohled ze Stráně (od ulice Jírovcova) Foto: J. Pávek s úhradou ceny budou přijímány na hudebním odpoledni dne a zbylá volná místa také na hudebním odpoledni Rehabilitační cvičení v ZŠ Chalabalova Rehabilitační cvičení začíná po prázdninách dne a dále každý čtvrtek v hodin. Cvičení může být omezeno vzhledem k rekonstruk - čním pracím v tělocvičně. V Aquaparku Kohoutovice plaveme od 6.00 do 9.00 za 35 ko - run/hod. Informace o připravovaných akcích jsou uveřejněny na nástěnce v klubu, ve vitríně na objektu knihovny, na nástěnkách radnice, na nástěnce v DPS a na internetových stránkách na liště Společnost, kultura a sport (www.kohoutovice.cz). Náměty, dotazy a připomínky můžete posílat na adresu: Ing. Lumír Uher československé husitské, kteří své bohoslužby konali 2x měsíčně v kulturním domě. Společenský život v obci byl díky spádovosti do Brna omezen na dvoje hody do roka a kromě již zmiňovaných filmových promítání organizovaly společenské organizace asi čtyři plesy. Soukromí podnikatelé již v obci nebyli a z podniků socialistického sektoru bylo v Kohoutovicích JZD, Potraviny, Hostinec RaJ a novinový stánek. K oslavám obce uspořádal Vlastivědný kroužek výstavku Kohoutovice v minulosti, současnosti a budoucnosti. Výstavka, kterou za spolupráce občanů připravili občané Jiří Pávek a František Daler, byla velmi zdařilá a navštívila ji většina občanů. Návštěvníci výstavky si domů odnesli pamětní fotografii vydanou k této události. Zájezd , středa, poutní zájezd do jižních Čech (Nové Hrady, Dobrá Voda, Třeboň). Upozorňujeme přihlášené účastníky zájezdu na odjezd autobusu v 6.00 hodin od zastávky MHD Kohoutovice, hájenka. Akce v klubovně na Bašného ul. č. 40, Domek svaté Rodiny neděle v hodin, promítání s vyprávěním o cestě do Freiburgu a okolí Bodamského jezera. Vycházka po Brně , čtvrtek, sraz v hodin na rohu Solniční a České ulice. Vycházka po Brně s průvodcem: Cestou od brány Veselé k bráně Běhounské. Pravidelná setkání seniorů se konají každou poslední neděli v měsíci v hodin v klubovně na Bašného ulici č. 40 (Domek sv. Rodiny). Zde se dozvíte další podrobnosti k programu činnosti Klubu křesťanských seniorů v Kohoutovicích. Na podzim se konaly tradiční Martinské hody s předhodovou zábavou a nad Žebětínskou ulicí byl rozvinut velký transparent upozorňující na probíhající oslavy. Proč Kohoutovičtí slavili 750. výročí první písemné zmínky právě v roce 1970, jste se mohli dočíst v červnovém čísle Kohoutovického kurýra. V témže roce se začalo s výkupy pozemků potřebných pro stavbu sídliště. Občané se těžko loučili s poli a zahradami. Jen o rok později se začaly kopat základy pro budoucí vodojem, byl zřízen stavební dvůr pro uskladnění materiálu a postaveny dvě přízemní panelové budovy pro zaměstnance Stavopodniku Brno. Ze zápisků kronikáře Jana Bartoše čerpal Martin Kyselák ulice Bašného pod kaplí (foceno z věže kaple). Foto: F. Daler Kontaktní adresa: Výbor Klubu křesťanských seniorů Světový den hospicové a paliativní péče Světová veřejnost si připomíná, že každý člověk má právo na důstojnou péči v době své nemoci, na začátku i na konci života. Občanské sdružení Gabriela zve na tyto akce v rámci Světového dne hospicové a paliativní péče, který připadá na 9. října 2010: přednáška MUDr. Violy Svobodové, zakladatelky Hospice sv. Alžběty v Brně a Prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., profesorky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma DŮSTOJNOST ČLOVĚKA A LIDSKÁ PRÁVA, v h v přednáškovému sále Biskupství brněnského na Petrově 2. Vstup je volný. Dále zveme všechny, kteří by se chtěli seznámit s činností našeho sdružení, k prohlídce Hospice sv. Alžběty. Vaše návštěva je možná v pracovní dny odpoledne po předchozí telefonické domluvě na tel Občanské sdružení Gabriela nabízí občanům Brna a okolí tyto služby: Lůžkový Hospic sv. Alžběty s 20 lůžky nabízí komplexní péči nemocným, kteří trpí pokročilým nevyléčitelným onemocněním. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z respektu k jeho potřebám. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že v posledních chvílích nezůstane sám, že bude respektována jeho lidská důstojnost. Domácí hospic Tabita poskytuje specializovanou paliativní péči v domácím prostředí formou návštěv zdravotních sester, lékaře specialisty, pečovatelky v rámci terénní odlehčovací služby, případně dalších odborníků. Hospicová poradna je sociální služba, která poskytuje poradenství uživatelům pečujícím o blízké trpící nevyléčitelným onemocněním i samotným nemocným a následně i poradenství pozůstalým. Součástí hospicové poradny je půjčovna pomůcek, kde je možné zapůjčit si zdravotnické a kompenzační pomůcky, které umožní pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí i v období posledních dnů života. JUDr. Jitka Smejkalová Více informací získáte na nebo na tel

4 CVIČENÍ JÓGY na Dominikánském nám. 6/7 a Bezručově 3 tel Jiří Nový OPRAVY automatických praček a myček Tel.: , Počítačové služby Odvirování, instalace, servis Tel.: Ekocentrum Motivační program pro ženy Centrum naděje a pomoci pořádá od září Motivační program pro ženy. V průběhu osmi setkání vždy 1x týdně účastnice mají možnost sdílení o radostech i těžkostech všedního i nevšedního života, podpořit znovunalezení své krásy a svých darů, uvědomění si své jedinečnosti. Setkání budou probíhat v prostorách Centra naděje a pomoci (CENAP) na Vodní 13, Brno. Kurz je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a pro účastnice je poskytován zdarma. Přihlášky a další informace naleznete na tel.: (red) Taneční škola Lya Nové rozvrhy každou středu od sál: NOVINKA!!! Latinskoamerické tance sólo začátečnice. Základní kroky + kratičké choreografie Salsa, Bachata, Merengue, Zouk, Cumbia aj Orientální tanec, středně pokročilé ZUMBA fitness (začíná ) Nenáročné prvky aerobního cvičení a latinskoamerických tanců, při nichž dochází ke spalování tuků v problémových partiích, a k formování těla. Nerozhoduje věk, ani taneční úroveň! Výuku vede vynikající certifikovaná lektorka, která vyučuje v Evropě i v zámoří. 2. sál: Flamenco středně pokročilé Kohoutovice, CVČ Legato, Stamicova 7 Připravujeme orientální tanec pro začátečnice! Přihlášky a informace: Tel.: ,

5 Jak dál po valné hromadě TJ Tatran Kohoutovice V červnu tohoto roku proběhla valná hromada TJ TATRAN Kohoutovice, na níž byl předsedou i do dalšího období zvolen Jiří Zorník. Využili jsme této příležitosti a položili staronovému předsedovi několik otázek. Co považujete za největší úspěch v minulých čtyřech letech? Největší radost mi dělá stále se rozrůstající členská základna. Vždyť v dnešní době máme evidováno téměř 600 členů ve třech oddílech. K fotbalu a tenisu přibyl v loňském roce i oddíl cykloturistiky. Jeho předsedou se stal bývalý vynikající československý reprezentant Jan Smolík. Na valné hromadě zazněl i požadavek na založení oddílu stolního tenisu. Z velkého zájmu mladých sportovců máme obrovskou radost. Je to však pro nás i závazek. Přesto, že velmi dobře spolupracujeme s oběma kohoutovickými školami, kde využíváme jejich prostory, zájemců o sport je tolik, že současná kapacita tréninkových ploch je nedostatečná. Proto se musíme snažit areál dále rozvíjet. Podělte se s námi o vaši představu tohoto areálu? Areál TJ TATRAN je umístěn ve velmi pěkném prostředí. Kromě fotbalového hřiště s tribunami, provozní budovou a tenisových kurtů, bychom rádi dokončili náhradní fotbalové hřiště. Na výstavbu již máme studii zpracovanou. Zlepšovat podmínky musíme i pro naše mladé tenisty. Zejména chceme zlepšit přístupové podmínky do tenisového areálu. Rádi bychom zvelebili prostředí k příjemnému posezení maminek s dětmi. Ve vašem areálu se však konají nejen sportovní utkání, ale mnoho dalších akcí. Jaké to jsou? Snažíme se, aby k nám našly cestu celé rodiny a strávily u nás třeba příjemné odpoledne. Konají se zde každoročně akce pro děti na ukončení prázdnin, pálení čarodějnic, pro dospělé pak letní noci a další. V příštím roce se chceme pokusit promítat letní kino. Konal se zde také Sportovní den v rámci oslav 800. výročí založení naší obce. V červnu tohoto roku zde proběhlo finále krajského poháru ČMFS, což je největší fotbalová akce v Jihomoravském kraji. Byla přítomna i Česká televize, a tak se náš areál stal televizní hvězdou celostátního zpravodajství. Rád bych poděkoval předsedovi fotbalového oddílu Janu Sadílkovi, který celou akci nejen organizačně připravoval, ale i celý průběh sportovního odpoledne velmi úspěšně moderoval. Zmínil jste cykloturistický oddíl. V čem spočívá jeho činnost? Tento oddíl pořádá výlety na kole, jejichž kouzlo mimo jiné spočívá v tom, že můžete změřit síly s Janem Smolíkem, vítězem Závodu míru. Jedná se o otevřený oddíl výletů se Náš snímek je ze 2. ročníku cyklistického závodu Merida, který se konal v červnu letošního roku a byl mimořádně vydařený. Angličtina pro vás i vaše děti Tříměsíční kurzy pro dospělé a děti (ZŠ) Individuální přístup v malých skupinkách 1 příjemná učebna pro malé a velké v Kohoutovicích Odpolední výuka, 1x2 vyuč. hodiny týdně Veškerý učební materiál zdarma Sleva při pokračovacích kurzech KONTAKT: Mgr. Eva Kejdová, , , V ŘÍJNU ZAČÍNÁME! může zúčastnit kdokoliv, kdo má chuť pro své tělo něco udělat. Na konci školního roku cykloturistický oddíl uspořádal už druhý ročník cyklistického závodu pro žáky obou našich škol. Sešlo se přes sto startujících mladých cyklistů. Děti jely opravdu jako o závod a ti nejlepší závodníci byli oceněni hodnotnými cenami. Děkujeme za rozhovor. (js) INZERCE Vinotéka, Voříškova 5, Brno-Kohoutovice nabízí široký sortiment kvalitních vín z jižní Moravy. Otevřeno: Po Čt ; Pá , telefon Prodej DB 1+1 Chalabalova, 34 m 2, 6. p/8, výhled. Tel. číslo: Zavedený hotel hledá paní na výpomoc: recepční/pokojská. Vhodné pro důchodkyni. Tel.: Nabízím doučování žáků základních a středních škol. Mobil: Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel.: Koupím garáž, kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (větší i menší, i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: Zn.: Brno i okraj. Aquaaerobic Kohoutovice od 7. 9., úterý a čtvrtek hodin, přihlášky v aquaparku před zahájením hodiny. Více na Kateřina Hašková, tel Shiatsu masáž shiatsu.webyk.cz, tel , Brno-Kohoutovice. Rychlá půjčka do bytu Až Kč Splátky jednou měsíčně SMART Capital, a. s. Pekařská 72, Brno Tel.: Soutěž Hrajeme o kila Obezita je nemoc, která s sebou nese závažná zdravotní rizika. A proto státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví v Brně, vyhlašuje soutěž Hrajeme o kila. Cílem soutěže je podpořit úsilí lidí s nadváhou zdravě snížit hmotnost a zvýšit jejich znalosti týkající se správné výživy a vhodné pohybové aktivity. Soutěž bude probíhat od září do konce listopadu Účastníci soutěže si budou moci nechat bezplatně vyšetřit tělesné složení. Bližší informace a přihlášky vám poskytne Mgr. Michaela Hýsková, na telefonním čísle: , michae dislokované pracoviště podpory zdraví, Státní zdravotní ústav, Palackého třída 3a, Brno. (red) Přijmu do kanceláře nové kolegy/ně. Nabízím zaj. finanční ohodnocení, profesní růst, tel. číslo: Koupím zahradu v Kohoutovicích, tel.: Přenechám zahradu v Jundrově za odstupné, tel.: Vyměním obecní byt 1+1 v Kohoutovicích za 2+1 také v Kohoutovicích. Nově zrekonstruovaná koupelna, velký balkon. Doplatek za větší dohodou. Tel.: Saphira Centrum zahájilo zápis do výtvarných, keramických a jazykových kroužků pro děti a dospělé na příští školní rok. Výuka v ZŠ Pavlovská. Více na nebo na tel.: Knihařství Jiří Klouda - knihařství, rámování. Moravské nám. 13, Brno, , Stříhání a úprava psů, Jírovcova 4, zadní vchod. Tel.: Bylinky a čaje, Libušina tř. 23, konečná trolejbusu 37. Nabízíme: bylinné čaje, ovocné čaje, bylinné masti a tinktury, med, medové pochoutky, čajové soupravy a hrníčky. Provozní doba: Po Pá h, So h. Chovatelské potřeby Libušina tř. 23, konečná trolejbusu: Nabízíme i vážená krmiva. Provozní doba: Po ; Út St Pá ; So Milá, spolehlivá a zkušená paní nabízí hlídání dětí. Tel.: Ihned koupím byt v OV, i DB. Rychlé jednání. Tel.: Přepisy 8mm filmů, tel. č Video + DVD opravy, Vejtasa J., Nedbalova 33, tel.: Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyni a vest. skříně, skříňky na míru, výměna pracovní desky, šuplík pod linku. Vrba, tel.: Instalatér, voda, topení, opravy, montáže, zednické, obkladačské práce. Mobil Prosím paní, která byla 28. srpna 2010 v Jundrově na hodech s neteří, aby se ozvala na tel.:

6 Zprávy ze ZŠ Chalabalova Spolupráce se školami v zahraničí Moderní globální doba nám umožňuje dopřát žákům i učitelům to, co bylo řadě generací před nimi odpíráno. Díky členství naší školy v organizaci Dalton International pod vedením pana R. Rohnera, díky partnerství města Brna s městem Leeds v Anglii a městem Utrecht v Holandsku, díky podpoře ze strany vedení školy i ze strany rodičů a za podpory pana starosty J. Zorníka a pana náměstka primátora L. Macka nám partnerství se zahraničními školami jen kvete. Každoročně se nám daří vyjet s žáky do zahraniční školy v Leeds či Utrechtu a také přijmout zahraniční návštěvy v naší škole. Pro děti není taková návštěva pouhým školním výletem za hranice. Mají příležitost vyzkoušet si, jak se dětem v dané zemi žije. Na pár dní s nimi chodí do školy na společné předměty (vaření, hudební výchova, tělocvik, pracovní činnosti atd.), seznámí se s vrstevníky v cizí zemi, podívají se k nim domů, ochutnají místní pokrmy a prohlédnou si zajímavá zákoutí měst a okolní přírody. Jako učitelka angličtiny tyto aktivity naší školy velmi vítám. Děti potřebují vědět, proč se mají učit jazyk. To, že ho jednou budou potřebovat v práci nebo na cestách, jim většinou v motivaci k učení nestačí. I když se úplně všechny děti s námi do zahraničí nepodívají, mají příležitost si angličtinu vyzkoušet při častých návštěvách cizinců u nás. Páni ředitelé, učitelé, paní učitelky a žáci zavítají do hodin i u nás na Chalabalce. V neposlední řadě považuji za velikou podporu také zapojení rodičů do těchto projektů. S dětmi připravují krásné večerní aktivity pro jejich zahraniční kamarády, maminky vaří tradiční jídla. Často se mi rodiče svěří, že sami s angličtinou trošku bojují, a právě proto jsou rádi, že jejich děti se do takového partnerství škol mohly zapojit. Mgr. Helena Matoušková, ZŠ a MŠ Chalabalova Jaké to bylo v Holandsku? Výměnný pobyt s holandskou školou se mé dceři Sašce moc líbil a přinesl jí nezapomenutelné zážitky. Byla to pro ni první příležitost vyzkoušet si pár slůvek a vět v angličtině a zkusit se dorozumět se zahraničními kamarády. Překvapila ji krásná a pěkně vybavená škola, odlišné způsoby výuky předmětů, kterých se společně zúčastnili, a množství žáků odlišné barvy pleti. Moc se jí líbil výlet, byla nadšená holandskými domy, kanály, trhy s květinami, stovkami cyklistů a v neposlední řadě ji okouzlily tisíce variací na dřeváky a větrné mlýny. Návštěva holandských děvčat u nás byla opět přínosem v pokusu o komunikaci a snahu něco se o kamarádkách dozvědět, což doufám bude motivací k dalšímu studiu angličtiny. Tento projekt se nám moc líbil, děkujeme ZŠ Chalabalova za organizaci celé akce a ať se i další spolupráce se zahraničím daří! J. Benešová (matka) + S. Benešová (žákyně 5. B) Slavnostní atmosféra prvního školního dne. Starosta Jiří Zorník mezi prvňáčky. Pasování prvňáčků na Pavlovské Ve čtvrtek 2. září 2010 bylo na naší škole nezvykle živo ještě v odpoledních hodinách. To přišli prvňáčci se svými rodiči, aby se nechali panem ředitelem alias králem Lumírem Sedláčkem I. oficiálně pasovat do stavu žákovského. Kromě nejmenších a nejmladších žáčků přišli ale i naši nej- Školní rok začal naplno také v mateřských školách. Na snímku děti z MŠ Libušina třída 29, které mají k dispozici také malý školní počítač. Foto: Helena Sedláčková starší, života školy znalí deváťáci, aby byli prvňákům oporou a slavnostně je uvedli. Své role se zhostili se ctí a s prvňáčky jim to moc slušelo. Po slavnostní fanfáře byli postupně všichni žáci 1. A, 1. B i 1. C pomocí pravítka pasováni a z rukou svých třídních učitelek, dvorních dam krále, Veroniky Černé, Libuše Remsové a Zory Harmatové, obdrželi pasovací listinu a šerpu. Na tento slavnostní okamžik určitě nikdo z prvňáků nezapomene, ale pro jistotu se ještě všichni společně vyfotili. Až od nás budou po letech odcházet, můžou se podívat, jak vypadali na začátku svého školního putování. Přejeme jim, ať je to putování příjemné a plné hezkých a nezapomenutelných zážitků. Eva Orlovská První školní den Už samo počasí dětem a rodičům napovědělo, že léto končí a s přicházejícím podzimem začínají znovu školní povinnosti. Děti se kromě výuky můžou těšit na tradiční školní akce, např. koncem září to bude Sportovní den, od října pak na řadu kroužků a od loňska otevřený Herní klub. Přejeme všem žákům, aby se jim školní rok vydařil a aby každý dosáhl maxima podle svých individuálních možností. Eva Orlovská Skauti o prázdninách 72. oddíl Junáka na táboře Ve dnech až jsme prožili svůj první letní skautský tábor jako samostatný oddíl č. 72, a to na tábořišti ve Valdíkově. Bydleli jsme v podsadových stanech, které na nás po příjezdu již čekaly postavené od bratrského 91. oddílu, který byl na tomto tábořišti v první polovině prázdnin. Celým táborem nás provázela celotáborová hra ve stylu Starého zákona. Tak jsme si společně prožili například Dobytí Jericha, vyzkoušel nás hádankami moudrý král Šalamoun nebo jsme překonávali 10 ran egyptských. Probíhaly i družinové programy, kdy jsme se po družinkách sesedli a se 6 svým rádcem se něco nového učili. Např. pracovat s buzolou, poznávat rostliny nebo rozdělávat oheň Ve volných chvílích jsme hráli fotbal a jiné hry za tábořištěm, kde jsme měli hřiště s brankami nebo jsme se šli koupat do nedalekého rybníka. Ale nejen hry, etapy a různé programy nás provázely táborem, někdy bylo potřeba i trochu zapracovat, a tak jsme se občas chopili nářadí a šli třeba připravovat dřevo, aby bylo čím topit pod kotlem v kuchyni. Počasí nám po celý tábor docela přálo, sice nebyla žádná vedra, ale to nám nevadilo. Vojtěch Sychra, zástupce vůdce oddílu Iskerka se těší na děti Dětský folklorní soubor Iskerka, působící v Brně-Králově Poli, přijímá děti a mládež do svého souboru. Soubor představuje tance, písně, hry, zvyky a poezii z oblasti Valašska v dětském pojetí. Nejedná se o soubor, který vybírá jen velmi talentované děti, ale snaží se pro každé dítě v souboru najít uplatnění. Snahou vedení souboru a sdružení je naplnit dětem jejich volný čas, a tak i snad přispět k jejich estetickému, lidskému a národnímu cítění. Hudební doprovod pro soubor zpracovává cimbálová muzika Kordulka ze Vsetína. Soubor pro radost a potěšení vystupuje na folklorních a kulturních akcích v městě Brně, v okolí Brna. (red)

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz starolískovecký Prosinec 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Ve středu 5. 12. 2012

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.brno-medlanky.cz CEITEC Science Park a Vědeckotechnický park Brno strana 4 Benefiční koncert pro Matěje strana 6 Oslavy 90. výročí bezmotorového

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2014 Vážení občané, v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou

Více

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI: Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím,

Více

O SLATINĚ. č. 9 září 2014

O SLATINĚ. č. 9 září 2014 Stejně jako každý rok jsme směřovali nejvýznamnější opravy a investice do letních měsíců. Patří mezi ně opravy chodníků na ulicích Tilhonova, Mikulčická, Strážnická, Černozemní, Slavkovská, Vlnitá a Křehlíkova.

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Radniční listy MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014 Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Obnovitelné energetické zdroje a úspora energií jsou témata, která trápí

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Užijte si prázdniny FOTO: DAN NOVOTNÝ Zpravodaj Městské části Praha 13 Sdělení městské části Pozor na změny přednosti v jízdě, nyní i na Velké Ohradě! Znovu upozorňuji na změny

Více

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Barevná krása podzimu Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

na víceúčelovém hřišti u Sokolovny

na víceúčelovém hřišti u Sokolovny ČERVEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Starosta města Slavičín Vás srdečně zve na XIV. ročník turnaje v sobotu 14. června 2014 komentuje: Petr vystoupí:

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více