ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010. Děti ze ZŠ Chalabalova.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010. Děti ze ZŠ Chalabalova."

Transkript

1 KOHOUTOVICKÝ KURÝR ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010 Z jednání Zastupitelstva a RMČ Dne 11. srpna 2010 se konala 90. schůze RMČ, která projednala: * schválila Zásady pro přípravu a vydání mimořádného předvolebního zpravodaje Kohoutovický kurýr; * souhlasila s provedením hydrogeologického průzkumu na místní komunikaci spojující ul. Vaňha lo - va/chalabalova a uložila Ing. arch. Jarmile Kejdové zajistit oprávněnou právnickou osobu k provedení expertních geologických prací; * schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2011; * schválila rozpočtová opatření č. 19 a 20/2010; * schválila směrnici k opravným položkám k pohledávkám; * uložila ZŠ Pavlovská 16 odvod ve výši 40 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele; * souhlasila se zněním žádosti Studie možností využití lokality Juranka a uložila starostovi podat žádost na OÚPR MMB; * projednala dispozice s pozemky ve vlastnictví města Brna, které se nacházejí v MČ Brno-Kohoutovice; Pokračování na str. 2 Prvňáčci z Pavlovské. Zazvonilo a začala škola Prázdniny jsou pryč a aktovky už jsou v aktivním režimu. Začal školní rok 2010/2011 a obě kohoutovické základní školy, stejně tak i mateřské, jedou na plný provoz. Prvňáčci překročili práh vědění a zasedli do lavic. Zaplnily se až po okraj třídy v mateřských školách a nezahálí ani jesle. Máme štěstí. Kohoutovice jsou jedna z mála městských částí, která mají toto zařízení pro nejmenší děti má na svém území. Zvláště náročný bude začátek školního roku po technické stránce v ZŠ Chalabalova, protože budova této školy prochází zkrášlovací, resp. zateplovací kúrou. Budova dostane nový plášť z termoizolační vrstvy, okna se vymění za lépe těsnicí a dům bude jako nový. Popřejme tedy dětem, aby se jim ve škole líbilo a naučily se to, co se jim v životě bude opravdu hodit. Jen tak mimochodem, víte, co se podávalo v minulém týdnu ve školních kuchyních? Například v jídelně na Pavlovské jsem si všimla, že mají vepřovou kýtu na zázvoru, mrkev s hráškem, brambor, ovoce. Čaj broskvový, banánové mléko. Alternativou byl rýžový nákyp s ovocem. A v mateřské škole na Libušině třídě 29 zase budou mít 23. září Václavskou pouť. Všechno je ve školách, jak má být, a to je dobře! (hs) Děti ze ZŠ Chalabalova. Tak jako je zářijovým evergreenem začátek školního roku, zářijovým evergreenem Slova starosty v Kohoutovickém kurýru je připravenost škol a školek na nový školní rok. Již čtvrtým rokem na počátku září vás informuji o těchto aktivitách. Nejinak je tomu i letos. V průběhu prázdnin jsme se soustředili hlavně na větší opravy a úpravy. Největší akcí je zateplení budovy ZŠ Chalabalova včetně výměny oken, které bylo zahájeno koncem prázdnin a dokončeno bude v polovině října. Celkový náklad je 39 mil. Kč a téměř 90 % financí je hrazeno z dotací Evropské unie. Vím, že nebude pro děti ani pedagogy jednoduché učit se a pracovat v podmínkách stavby. Pověřená firma bude výměnu oken provádět s maximální opatrností. Doufám, že oboustranná shovívavost přispěje ke zdárnému dokončení díla. Na ZŠ Chalabalova byla začátkem září také dokončena rekonstrukce kotelny s plně automatickou regulací za 2,3 milionu korun. Slovo starosty Ani ZŠ Pavlovská nezůstala stranou. Školní kuchyně byla vybavena novou strojovnou vzduchotechniky za 800 tisíc korun, která byla instalována v minulých dnech. Naplnili jsme tak požadavek Krajské hygienické stanice na standardy zařízení pro stravování. Na ZŠ Pavlovská se také připravuje modernizace řídicího systému topení. Hledali jsme nejvhodnějšího dodavatele, smlouva je podepsána a nyní již přistoupíme k samotné realizaci. Ve stádiu příprav je rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Pavlovská. Bude zde navržena i in-line dráha, jejíž zřízení se v anketě o vašich požadavcích mnohokrát objevilo. Rodiče dětí předškolního věku jistě uvítají rozšíření kapacity stávajících školek o 33 míst. Přesto, že naše školy byly vybudovány v 80. letech minulého století, snažíme se, aby splňovaly všechny požadavky na provoz. Toho dosahujeme postupnou modernizací a opravami jak samotných budov, tak technických zařízení. Ne vše ale lze naplánovat a jednoduše zrealizovat nemáme neomezený přísun financí ani kapacit. Domnívám se ale, že naše školy jsou důstojnými, přívětivými a komfortními stánky vědění. Pokračování na str. 2

2 Slovo starosty Dokončení ze str. 1 V průběhu prázdnin jsem školy průběžně navštěvoval a s řediteli škol projednával a upřesňoval průběh všech akcí i celkovou připravenost škol na nový školní rok. Kdo z vás má doma školou povinné děti, snad mi dá za pravdu, že školy jsou připraveny dobře. Přeji všem žákům, jejich rodičům i pedagogům hodně zdaru v jejich úsilí. Přeji dětem, aby jejich předsevzetí o dobrých známkách vydržela, a pedagogům, aby zanechali v mysli dětí otisk nejen fakty a údaji, ale i svou osobností, svými postoji. Vždyť pedagogové jsou mnohdy vzory na celý život! Jiří Zorník, starosta MČ Stavba garážového domu finišuje Z jednání Zastupitelstva a RMČ Dokončení ze str. 1 * schválila znění smlouvy o dílo na výměnu vchodových dveří u bytových domů s firmou Building; * doporučila RMB schválit návrh změny nařízení SMB č. 2/2002 v navrhovaném znění podle přílohy materiálu R 1636; * schválila znění smlouvy na odečty RTN a vodoměrů v obecních bytech s firmou Embra; * schválila výběr zhotovitele na zakázku Oprava stávajících kontejnerových stání a zadání zakázky firmě Maltez International a uložila Ing. Pavlu Bendovi předložit do příští schůze RMČ návrh smlouvy o díle s vybraným zhotovitelem; * schválila Zásady řádného užívání bytů a nebytových prostor ve znění podle přílohy č. 2 materiálu R 1638; * schválila podání výpovědí nájmu bytů svěřených do správy MČ Brno- -Kohoutovice u nájemníků podle přílohy č. 1 materiálu R 1637, a to z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve smyslu ust. 711 odst. 2 písm. b) obč. zák. Zápisy z jednání RMČ a ZMČ jsou k dispozici na internetových stránkách: Petr Šafařík, místostarosta MČ Začínáme sbírat nápojové kartony a hliníkové plechovky Stavba garážového domu v ulici Pavlovská jde do finále. Dle informační tabule, která zde byla umístěna, byl termín dokončení srpen Předpokládáme tedy, že zanedlouho se budou první garáže předávat a parkovací možnosti v lokalitě naší městské části se výrazně vylepší. Investorem akce je Moravská stavební unie, která nabízí také možnost zajištění financování. Foto a text: Helena Sedláčková Od září letošního roku zahájilo město Brno první etapu rozšíření možností třídění odpadů v Brně: sběr nápojových kartonů a hliníkových obalů od nápojů. Tzv. tetrapacky a hliníkové plechovky budou občané moci odkládat do 800 žlutých kontejnerů rozmístěných v ulicích, a to společně s PET láhvemi, pro které byly žluté kontejnery určeny dosud. Rozšířit sortiment sbíraných tříděných odpadů umožnilo zahájení provozu dotřiďovací linky vybudované v rámci projektu Odpadové hospodářství Brno v areálu městské společnosti SAKO Brno, a. s. V dalších etapách, které budou následovat od roku 2011, bude možné pokračovat v rozšiřování sortimentu sbíraných tříděných odpadů v Brně. To bude záviset na sjednání odběratelů vytříděných surovin, kteří zaručí jejich další materiálové využití (půjde například o směsné plasty). Od 1. září 2010 mohou Brňané odkládat do žlutých kontejnerů o obsahu 1100 litrů umístěných na veřejně přístupných místech společně s PET láhvemi i vymyté nápojové kartony a hliníkové obaly (plechovky) od nápojů. Kovové (drátěné) velkoobjemové kontejnery na PET láhve budou i nadále sloužit pouze k ukládání PET láhví. (red) Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magi - strát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB). O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejich území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovi- 2 tosti ve prospěch města po dobu splácení. Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí po - platek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281 nebo na telefonních číslech , a Ing. Dana Klosová, Bytový odbor MMB účel půjčky obnova střechy zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě měření a regulace tepla a teplé užitkové vody odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika obnova fasády, zateplení včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra lhůta splatnosti 5 let horní hranice půjčky 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 110 tis. Kč/dům 5 let 400 tis. Kč/dům 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotka (max. 2 nové byty v jednom domě) vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotka

3 Klub seniorů připravuje na říjen 2010 Aktuálně z Klubu křesťanských seniorů Akce v klubovně na Libušině tř. 27: Kroužek společenských her se schází každé pondělí od do hodin. V klubovně je možno hrát i jiné hry (od žolíků po šachy), je však vhodné si předem domluvit spoluhráče. Pěvecký kroužek se schází každý čtvrtek ve hodin. Taneční kroužek country tančíme každé úterý od hodin a v pátek dle dohody. Hudební odpoledne v hodin, Slovenská tanga. Dostanete zde také informace o dalších připravovaných akcích klubu. Pokud budou ještě volná místa, můžete se přihlásit na zájezd do Buchlovic a na Velehrad s úhradou ceny. Zájezd do Buchlovic a na Velehrad Na sobotu 16. října chystáme prohlídku buchlovického zámku a baziliky na Velehradě. Přihlášky na zájezd Z historie naší obce Když Kohoutovičtí slavili 750 let V roce 1970 měly Kohoutovice 1059 obyvatel ve 254 rodinných domech a usedlostech a jedné družstevní bytové budově. 50 % domácností mělo tehdy koupelnu, 64 % bylo vybaveno ledničkou a 83 % televizorem. Automobil vlastnilo 60 občanů, přičemž zde bylo 66 garáží. Před čtyřiceti lety tu byla škola se třemi třídami pro prvních pět postupných ročníků ZDŠ a mateřská škola. V Bašného ulici byl z hospody adaptován kulturní dům, kde se v zimních měsících promítala filmová představení. Obec byla přifařena do Žebětína. Tamější děkan P. Hubert Fojtík sloužil pravidelné nedělní bohoslužby v kapli Svaté rodiny, která byla po celkové rekonstrukci. Kromě církve římskokatolické byla zde část občanů příslušníky Církve 1970 pohled ze Stráně (od ulice Jírovcova) Foto: J. Pávek s úhradou ceny budou přijímány na hudebním odpoledni dne a zbylá volná místa také na hudebním odpoledni Rehabilitační cvičení v ZŠ Chalabalova Rehabilitační cvičení začíná po prázdninách dne a dále každý čtvrtek v hodin. Cvičení může být omezeno vzhledem k rekonstruk - čním pracím v tělocvičně. V Aquaparku Kohoutovice plaveme od 6.00 do 9.00 za 35 ko - run/hod. Informace o připravovaných akcích jsou uveřejněny na nástěnce v klubu, ve vitríně na objektu knihovny, na nástěnkách radnice, na nástěnce v DPS a na internetových stránkách na liště Společnost, kultura a sport (www.kohoutovice.cz). Náměty, dotazy a připomínky můžete posílat na adresu: Ing. Lumír Uher československé husitské, kteří své bohoslužby konali 2x měsíčně v kulturním domě. Společenský život v obci byl díky spádovosti do Brna omezen na dvoje hody do roka a kromě již zmiňovaných filmových promítání organizovaly společenské organizace asi čtyři plesy. Soukromí podnikatelé již v obci nebyli a z podniků socialistického sektoru bylo v Kohoutovicích JZD, Potraviny, Hostinec RaJ a novinový stánek. K oslavám obce uspořádal Vlastivědný kroužek výstavku Kohoutovice v minulosti, současnosti a budoucnosti. Výstavka, kterou za spolupráce občanů připravili občané Jiří Pávek a František Daler, byla velmi zdařilá a navštívila ji většina občanů. Návštěvníci výstavky si domů odnesli pamětní fotografii vydanou k této události. Zájezd , středa, poutní zájezd do jižních Čech (Nové Hrady, Dobrá Voda, Třeboň). Upozorňujeme přihlášené účastníky zájezdu na odjezd autobusu v 6.00 hodin od zastávky MHD Kohoutovice, hájenka. Akce v klubovně na Bašného ul. č. 40, Domek svaté Rodiny neděle v hodin, promítání s vyprávěním o cestě do Freiburgu a okolí Bodamského jezera. Vycházka po Brně , čtvrtek, sraz v hodin na rohu Solniční a České ulice. Vycházka po Brně s průvodcem: Cestou od brány Veselé k bráně Běhounské. Pravidelná setkání seniorů se konají každou poslední neděli v měsíci v hodin v klubovně na Bašného ulici č. 40 (Domek sv. Rodiny). Zde se dozvíte další podrobnosti k programu činnosti Klubu křesťanských seniorů v Kohoutovicích. Na podzim se konaly tradiční Martinské hody s předhodovou zábavou a nad Žebětínskou ulicí byl rozvinut velký transparent upozorňující na probíhající oslavy. Proč Kohoutovičtí slavili 750. výročí první písemné zmínky právě v roce 1970, jste se mohli dočíst v červnovém čísle Kohoutovického kurýra. V témže roce se začalo s výkupy pozemků potřebných pro stavbu sídliště. Občané se těžko loučili s poli a zahradami. Jen o rok později se začaly kopat základy pro budoucí vodojem, byl zřízen stavební dvůr pro uskladnění materiálu a postaveny dvě přízemní panelové budovy pro zaměstnance Stavopodniku Brno. Ze zápisků kronikáře Jana Bartoše čerpal Martin Kyselák ulice Bašného pod kaplí (foceno z věže kaple). Foto: F. Daler Kontaktní adresa: Výbor Klubu křesťanských seniorů Světový den hospicové a paliativní péče Světová veřejnost si připomíná, že každý člověk má právo na důstojnou péči v době své nemoci, na začátku i na konci života. Občanské sdružení Gabriela zve na tyto akce v rámci Světového dne hospicové a paliativní péče, který připadá na 9. října 2010: přednáška MUDr. Violy Svobodové, zakladatelky Hospice sv. Alžběty v Brně a Prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., profesorky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma DŮSTOJNOST ČLOVĚKA A LIDSKÁ PRÁVA, v h v přednáškovému sále Biskupství brněnského na Petrově 2. Vstup je volný. Dále zveme všechny, kteří by se chtěli seznámit s činností našeho sdružení, k prohlídce Hospice sv. Alžběty. Vaše návštěva je možná v pracovní dny odpoledne po předchozí telefonické domluvě na tel Občanské sdružení Gabriela nabízí občanům Brna a okolí tyto služby: Lůžkový Hospic sv. Alžběty s 20 lůžky nabízí komplexní péči nemocným, kteří trpí pokročilým nevyléčitelným onemocněním. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z respektu k jeho potřebám. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že v posledních chvílích nezůstane sám, že bude respektována jeho lidská důstojnost. Domácí hospic Tabita poskytuje specializovanou paliativní péči v domácím prostředí formou návštěv zdravotních sester, lékaře specialisty, pečovatelky v rámci terénní odlehčovací služby, případně dalších odborníků. Hospicová poradna je sociální služba, která poskytuje poradenství uživatelům pečujícím o blízké trpící nevyléčitelným onemocněním i samotným nemocným a následně i poradenství pozůstalým. Součástí hospicové poradny je půjčovna pomůcek, kde je možné zapůjčit si zdravotnické a kompenzační pomůcky, které umožní pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí i v období posledních dnů života. JUDr. Jitka Smejkalová Více informací získáte na nebo na tel

4 CVIČENÍ JÓGY na Dominikánském nám. 6/7 a Bezručově 3 tel Jiří Nový OPRAVY automatických praček a myček Tel.: , Počítačové služby Odvirování, instalace, servis Tel.: Ekocentrum Motivační program pro ženy Centrum naděje a pomoci pořádá od září Motivační program pro ženy. V průběhu osmi setkání vždy 1x týdně účastnice mají možnost sdílení o radostech i těžkostech všedního i nevšedního života, podpořit znovunalezení své krásy a svých darů, uvědomění si své jedinečnosti. Setkání budou probíhat v prostorách Centra naděje a pomoci (CENAP) na Vodní 13, Brno. Kurz je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a pro účastnice je poskytován zdarma. Přihlášky a další informace naleznete na tel.: (red) Taneční škola Lya Nové rozvrhy každou středu od sál: NOVINKA!!! Latinskoamerické tance sólo začátečnice. Základní kroky + kratičké choreografie Salsa, Bachata, Merengue, Zouk, Cumbia aj Orientální tanec, středně pokročilé ZUMBA fitness (začíná ) Nenáročné prvky aerobního cvičení a latinskoamerických tanců, při nichž dochází ke spalování tuků v problémových partiích, a k formování těla. Nerozhoduje věk, ani taneční úroveň! Výuku vede vynikající certifikovaná lektorka, která vyučuje v Evropě i v zámoří. 2. sál: Flamenco středně pokročilé Kohoutovice, CVČ Legato, Stamicova 7 Připravujeme orientální tanec pro začátečnice! Přihlášky a informace: Tel.: ,

5 Jak dál po valné hromadě TJ Tatran Kohoutovice V červnu tohoto roku proběhla valná hromada TJ TATRAN Kohoutovice, na níž byl předsedou i do dalšího období zvolen Jiří Zorník. Využili jsme této příležitosti a položili staronovému předsedovi několik otázek. Co považujete za největší úspěch v minulých čtyřech letech? Největší radost mi dělá stále se rozrůstající členská základna. Vždyť v dnešní době máme evidováno téměř 600 členů ve třech oddílech. K fotbalu a tenisu přibyl v loňském roce i oddíl cykloturistiky. Jeho předsedou se stal bývalý vynikající československý reprezentant Jan Smolík. Na valné hromadě zazněl i požadavek na založení oddílu stolního tenisu. Z velkého zájmu mladých sportovců máme obrovskou radost. Je to však pro nás i závazek. Přesto, že velmi dobře spolupracujeme s oběma kohoutovickými školami, kde využíváme jejich prostory, zájemců o sport je tolik, že současná kapacita tréninkových ploch je nedostatečná. Proto se musíme snažit areál dále rozvíjet. Podělte se s námi o vaši představu tohoto areálu? Areál TJ TATRAN je umístěn ve velmi pěkném prostředí. Kromě fotbalového hřiště s tribunami, provozní budovou a tenisových kurtů, bychom rádi dokončili náhradní fotbalové hřiště. Na výstavbu již máme studii zpracovanou. Zlepšovat podmínky musíme i pro naše mladé tenisty. Zejména chceme zlepšit přístupové podmínky do tenisového areálu. Rádi bychom zvelebili prostředí k příjemnému posezení maminek s dětmi. Ve vašem areálu se však konají nejen sportovní utkání, ale mnoho dalších akcí. Jaké to jsou? Snažíme se, aby k nám našly cestu celé rodiny a strávily u nás třeba příjemné odpoledne. Konají se zde každoročně akce pro děti na ukončení prázdnin, pálení čarodějnic, pro dospělé pak letní noci a další. V příštím roce se chceme pokusit promítat letní kino. Konal se zde také Sportovní den v rámci oslav 800. výročí založení naší obce. V červnu tohoto roku zde proběhlo finále krajského poháru ČMFS, což je největší fotbalová akce v Jihomoravském kraji. Byla přítomna i Česká televize, a tak se náš areál stal televizní hvězdou celostátního zpravodajství. Rád bych poděkoval předsedovi fotbalového oddílu Janu Sadílkovi, který celou akci nejen organizačně připravoval, ale i celý průběh sportovního odpoledne velmi úspěšně moderoval. Zmínil jste cykloturistický oddíl. V čem spočívá jeho činnost? Tento oddíl pořádá výlety na kole, jejichž kouzlo mimo jiné spočívá v tom, že můžete změřit síly s Janem Smolíkem, vítězem Závodu míru. Jedná se o otevřený oddíl výletů se Náš snímek je ze 2. ročníku cyklistického závodu Merida, který se konal v červnu letošního roku a byl mimořádně vydařený. Angličtina pro vás i vaše děti Tříměsíční kurzy pro dospělé a děti (ZŠ) Individuální přístup v malých skupinkách 1 příjemná učebna pro malé a velké v Kohoutovicích Odpolední výuka, 1x2 vyuč. hodiny týdně Veškerý učební materiál zdarma Sleva při pokračovacích kurzech KONTAKT: Mgr. Eva Kejdová, , , V ŘÍJNU ZAČÍNÁME! může zúčastnit kdokoliv, kdo má chuť pro své tělo něco udělat. Na konci školního roku cykloturistický oddíl uspořádal už druhý ročník cyklistického závodu pro žáky obou našich škol. Sešlo se přes sto startujících mladých cyklistů. Děti jely opravdu jako o závod a ti nejlepší závodníci byli oceněni hodnotnými cenami. Děkujeme za rozhovor. (js) INZERCE Vinotéka, Voříškova 5, Brno-Kohoutovice nabízí široký sortiment kvalitních vín z jižní Moravy. Otevřeno: Po Čt ; Pá , telefon Prodej DB 1+1 Chalabalova, 34 m 2, 6. p/8, výhled. Tel. číslo: Zavedený hotel hledá paní na výpomoc: recepční/pokojská. Vhodné pro důchodkyni. Tel.: Nabízím doučování žáků základních a středních škol. Mobil: Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel.: Koupím garáž, kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (větší i menší, i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: Zn.: Brno i okraj. Aquaaerobic Kohoutovice od 7. 9., úterý a čtvrtek hodin, přihlášky v aquaparku před zahájením hodiny. Více na Kateřina Hašková, tel Shiatsu masáž shiatsu.webyk.cz, tel , Brno-Kohoutovice. Rychlá půjčka do bytu Až Kč Splátky jednou měsíčně SMART Capital, a. s. Pekařská 72, Brno Tel.: Soutěž Hrajeme o kila Obezita je nemoc, která s sebou nese závažná zdravotní rizika. A proto státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví v Brně, vyhlašuje soutěž Hrajeme o kila. Cílem soutěže je podpořit úsilí lidí s nadváhou zdravě snížit hmotnost a zvýšit jejich znalosti týkající se správné výživy a vhodné pohybové aktivity. Soutěž bude probíhat od září do konce listopadu Účastníci soutěže si budou moci nechat bezplatně vyšetřit tělesné složení. Bližší informace a přihlášky vám poskytne Mgr. Michaela Hýsková, na telefonním čísle: , michae dislokované pracoviště podpory zdraví, Státní zdravotní ústav, Palackého třída 3a, Brno. (red) Přijmu do kanceláře nové kolegy/ně. Nabízím zaj. finanční ohodnocení, profesní růst, tel. číslo: Koupím zahradu v Kohoutovicích, tel.: Přenechám zahradu v Jundrově za odstupné, tel.: Vyměním obecní byt 1+1 v Kohoutovicích za 2+1 také v Kohoutovicích. Nově zrekonstruovaná koupelna, velký balkon. Doplatek za větší dohodou. Tel.: Saphira Centrum zahájilo zápis do výtvarných, keramických a jazykových kroužků pro děti a dospělé na příští školní rok. Výuka v ZŠ Pavlovská. Více na nebo na tel.: Knihařství Jiří Klouda - knihařství, rámování. Moravské nám. 13, Brno, , Stříhání a úprava psů, Jírovcova 4, zadní vchod. Tel.: Bylinky a čaje, Libušina tř. 23, konečná trolejbusu 37. Nabízíme: bylinné čaje, ovocné čaje, bylinné masti a tinktury, med, medové pochoutky, čajové soupravy a hrníčky. Provozní doba: Po Pá h, So h. Chovatelské potřeby Libušina tř. 23, konečná trolejbusu: Nabízíme i vážená krmiva. Provozní doba: Po ; Út St Pá ; So Milá, spolehlivá a zkušená paní nabízí hlídání dětí. Tel.: Ihned koupím byt v OV, i DB. Rychlé jednání. Tel.: Přepisy 8mm filmů, tel. č Video + DVD opravy, Vejtasa J., Nedbalova 33, tel.: Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyni a vest. skříně, skříňky na míru, výměna pracovní desky, šuplík pod linku. Vrba, tel.: Instalatér, voda, topení, opravy, montáže, zednické, obkladačské práce. Mobil Prosím paní, která byla 28. srpna 2010 v Jundrově na hodech s neteří, aby se ozvala na tel.:

6 Zprávy ze ZŠ Chalabalova Spolupráce se školami v zahraničí Moderní globální doba nám umožňuje dopřát žákům i učitelům to, co bylo řadě generací před nimi odpíráno. Díky členství naší školy v organizaci Dalton International pod vedením pana R. Rohnera, díky partnerství města Brna s městem Leeds v Anglii a městem Utrecht v Holandsku, díky podpoře ze strany vedení školy i ze strany rodičů a za podpory pana starosty J. Zorníka a pana náměstka primátora L. Macka nám partnerství se zahraničními školami jen kvete. Každoročně se nám daří vyjet s žáky do zahraniční školy v Leeds či Utrechtu a také přijmout zahraniční návštěvy v naší škole. Pro děti není taková návštěva pouhým školním výletem za hranice. Mají příležitost vyzkoušet si, jak se dětem v dané zemi žije. Na pár dní s nimi chodí do školy na společné předměty (vaření, hudební výchova, tělocvik, pracovní činnosti atd.), seznámí se s vrstevníky v cizí zemi, podívají se k nim domů, ochutnají místní pokrmy a prohlédnou si zajímavá zákoutí měst a okolní přírody. Jako učitelka angličtiny tyto aktivity naší školy velmi vítám. Děti potřebují vědět, proč se mají učit jazyk. To, že ho jednou budou potřebovat v práci nebo na cestách, jim většinou v motivaci k učení nestačí. I když se úplně všechny děti s námi do zahraničí nepodívají, mají příležitost si angličtinu vyzkoušet při častých návštěvách cizinců u nás. Páni ředitelé, učitelé, paní učitelky a žáci zavítají do hodin i u nás na Chalabalce. V neposlední řadě považuji za velikou podporu také zapojení rodičů do těchto projektů. S dětmi připravují krásné večerní aktivity pro jejich zahraniční kamarády, maminky vaří tradiční jídla. Často se mi rodiče svěří, že sami s angličtinou trošku bojují, a právě proto jsou rádi, že jejich děti se do takového partnerství škol mohly zapojit. Mgr. Helena Matoušková, ZŠ a MŠ Chalabalova Jaké to bylo v Holandsku? Výměnný pobyt s holandskou školou se mé dceři Sašce moc líbil a přinesl jí nezapomenutelné zážitky. Byla to pro ni první příležitost vyzkoušet si pár slůvek a vět v angličtině a zkusit se dorozumět se zahraničními kamarády. Překvapila ji krásná a pěkně vybavená škola, odlišné způsoby výuky předmětů, kterých se společně zúčastnili, a množství žáků odlišné barvy pleti. Moc se jí líbil výlet, byla nadšená holandskými domy, kanály, trhy s květinami, stovkami cyklistů a v neposlední řadě ji okouzlily tisíce variací na dřeváky a větrné mlýny. Návštěva holandských děvčat u nás byla opět přínosem v pokusu o komunikaci a snahu něco se o kamarádkách dozvědět, což doufám bude motivací k dalšímu studiu angličtiny. Tento projekt se nám moc líbil, děkujeme ZŠ Chalabalova za organizaci celé akce a ať se i další spolupráce se zahraničím daří! J. Benešová (matka) + S. Benešová (žákyně 5. B) Slavnostní atmosféra prvního školního dne. Starosta Jiří Zorník mezi prvňáčky. Pasování prvňáčků na Pavlovské Ve čtvrtek 2. září 2010 bylo na naší škole nezvykle živo ještě v odpoledních hodinách. To přišli prvňáčci se svými rodiči, aby se nechali panem ředitelem alias králem Lumírem Sedláčkem I. oficiálně pasovat do stavu žákovského. Kromě nejmenších a nejmladších žáčků přišli ale i naši nej- Školní rok začal naplno také v mateřských školách. Na snímku děti z MŠ Libušina třída 29, které mají k dispozici také malý školní počítač. Foto: Helena Sedláčková starší, života školy znalí deváťáci, aby byli prvňákům oporou a slavnostně je uvedli. Své role se zhostili se ctí a s prvňáčky jim to moc slušelo. Po slavnostní fanfáře byli postupně všichni žáci 1. A, 1. B i 1. C pomocí pravítka pasováni a z rukou svých třídních učitelek, dvorních dam krále, Veroniky Černé, Libuše Remsové a Zory Harmatové, obdrželi pasovací listinu a šerpu. Na tento slavnostní okamžik určitě nikdo z prvňáků nezapomene, ale pro jistotu se ještě všichni společně vyfotili. Až od nás budou po letech odcházet, můžou se podívat, jak vypadali na začátku svého školního putování. Přejeme jim, ať je to putování příjemné a plné hezkých a nezapomenutelných zážitků. Eva Orlovská První školní den Už samo počasí dětem a rodičům napovědělo, že léto končí a s přicházejícím podzimem začínají znovu školní povinnosti. Děti se kromě výuky můžou těšit na tradiční školní akce, např. koncem září to bude Sportovní den, od října pak na řadu kroužků a od loňska otevřený Herní klub. Přejeme všem žákům, aby se jim školní rok vydařil a aby každý dosáhl maxima podle svých individuálních možností. Eva Orlovská Skauti o prázdninách 72. oddíl Junáka na táboře Ve dnech až jsme prožili svůj první letní skautský tábor jako samostatný oddíl č. 72, a to na tábořišti ve Valdíkově. Bydleli jsme v podsadových stanech, které na nás po příjezdu již čekaly postavené od bratrského 91. oddílu, který byl na tomto tábořišti v první polovině prázdnin. Celým táborem nás provázela celotáborová hra ve stylu Starého zákona. Tak jsme si společně prožili například Dobytí Jericha, vyzkoušel nás hádankami moudrý král Šalamoun nebo jsme překonávali 10 ran egyptských. Probíhaly i družinové programy, kdy jsme se po družinkách sesedli a se 6 svým rádcem se něco nového učili. Např. pracovat s buzolou, poznávat rostliny nebo rozdělávat oheň Ve volných chvílích jsme hráli fotbal a jiné hry za tábořištěm, kde jsme měli hřiště s brankami nebo jsme se šli koupat do nedalekého rybníka. Ale nejen hry, etapy a různé programy nás provázely táborem, někdy bylo potřeba i trochu zapracovat, a tak jsme se občas chopili nářadí a šli třeba připravovat dřevo, aby bylo čím topit pod kotlem v kuchyni. Počasí nám po celý tábor docela přálo, sice nebyla žádná vedra, ale to nám nevadilo. Vojtěch Sychra, zástupce vůdce oddílu Iskerka se těší na děti Dětský folklorní soubor Iskerka, působící v Brně-Králově Poli, přijímá děti a mládež do svého souboru. Soubor představuje tance, písně, hry, zvyky a poezii z oblasti Valašska v dětském pojetí. Nejedná se o soubor, který vybírá jen velmi talentované děti, ale snaží se pro každé dítě v souboru najít uplatnění. Snahou vedení souboru a sdružení je naplnit dětem jejich volný čas, a tak i snad přispět k jejich estetickému, lidskému a národnímu cítění. Hudební doprovod pro soubor zpracovává cimbálová muzika Kordulka ze Vsetína. Soubor pro radost a potěšení vystupuje na folklorních a kulturních akcích v městě Brně, v okolí Brna. (red)

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 9. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2015, plavecké show pro děti z dětských

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více