ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010. Děti ze ZŠ Chalabalova.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010. Děti ze ZŠ Chalabalova."

Transkript

1 KOHOUTOVICKÝ KURÝR ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010 Z jednání Zastupitelstva a RMČ Dne 11. srpna 2010 se konala 90. schůze RMČ, která projednala: * schválila Zásady pro přípravu a vydání mimořádného předvolebního zpravodaje Kohoutovický kurýr; * souhlasila s provedením hydrogeologického průzkumu na místní komunikaci spojující ul. Vaňha lo - va/chalabalova a uložila Ing. arch. Jarmile Kejdové zajistit oprávněnou právnickou osobu k provedení expertních geologických prací; * schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2011; * schválila rozpočtová opatření č. 19 a 20/2010; * schválila směrnici k opravným položkám k pohledávkám; * uložila ZŠ Pavlovská 16 odvod ve výši 40 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele; * souhlasila se zněním žádosti Studie možností využití lokality Juranka a uložila starostovi podat žádost na OÚPR MMB; * projednala dispozice s pozemky ve vlastnictví města Brna, které se nacházejí v MČ Brno-Kohoutovice; Pokračování na str. 2 Prvňáčci z Pavlovské. Zazvonilo a začala škola Prázdniny jsou pryč a aktovky už jsou v aktivním režimu. Začal školní rok 2010/2011 a obě kohoutovické základní školy, stejně tak i mateřské, jedou na plný provoz. Prvňáčci překročili práh vědění a zasedli do lavic. Zaplnily se až po okraj třídy v mateřských školách a nezahálí ani jesle. Máme štěstí. Kohoutovice jsou jedna z mála městských částí, která mají toto zařízení pro nejmenší děti má na svém území. Zvláště náročný bude začátek školního roku po technické stránce v ZŠ Chalabalova, protože budova této školy prochází zkrášlovací, resp. zateplovací kúrou. Budova dostane nový plášť z termoizolační vrstvy, okna se vymění za lépe těsnicí a dům bude jako nový. Popřejme tedy dětem, aby se jim ve škole líbilo a naučily se to, co se jim v životě bude opravdu hodit. Jen tak mimochodem, víte, co se podávalo v minulém týdnu ve školních kuchyních? Například v jídelně na Pavlovské jsem si všimla, že mají vepřovou kýtu na zázvoru, mrkev s hráškem, brambor, ovoce. Čaj broskvový, banánové mléko. Alternativou byl rýžový nákyp s ovocem. A v mateřské škole na Libušině třídě 29 zase budou mít 23. září Václavskou pouť. Všechno je ve školách, jak má být, a to je dobře! (hs) Děti ze ZŠ Chalabalova. Tak jako je zářijovým evergreenem začátek školního roku, zářijovým evergreenem Slova starosty v Kohoutovickém kurýru je připravenost škol a školek na nový školní rok. Již čtvrtým rokem na počátku září vás informuji o těchto aktivitách. Nejinak je tomu i letos. V průběhu prázdnin jsme se soustředili hlavně na větší opravy a úpravy. Největší akcí je zateplení budovy ZŠ Chalabalova včetně výměny oken, které bylo zahájeno koncem prázdnin a dokončeno bude v polovině října. Celkový náklad je 39 mil. Kč a téměř 90 % financí je hrazeno z dotací Evropské unie. Vím, že nebude pro děti ani pedagogy jednoduché učit se a pracovat v podmínkách stavby. Pověřená firma bude výměnu oken provádět s maximální opatrností. Doufám, že oboustranná shovívavost přispěje ke zdárnému dokončení díla. Na ZŠ Chalabalova byla začátkem září také dokončena rekonstrukce kotelny s plně automatickou regulací za 2,3 milionu korun. Slovo starosty Ani ZŠ Pavlovská nezůstala stranou. Školní kuchyně byla vybavena novou strojovnou vzduchotechniky za 800 tisíc korun, která byla instalována v minulých dnech. Naplnili jsme tak požadavek Krajské hygienické stanice na standardy zařízení pro stravování. Na ZŠ Pavlovská se také připravuje modernizace řídicího systému topení. Hledali jsme nejvhodnějšího dodavatele, smlouva je podepsána a nyní již přistoupíme k samotné realizaci. Ve stádiu příprav je rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Pavlovská. Bude zde navržena i in-line dráha, jejíž zřízení se v anketě o vašich požadavcích mnohokrát objevilo. Rodiče dětí předškolního věku jistě uvítají rozšíření kapacity stávajících školek o 33 míst. Přesto, že naše školy byly vybudovány v 80. letech minulého století, snažíme se, aby splňovaly všechny požadavky na provoz. Toho dosahujeme postupnou modernizací a opravami jak samotných budov, tak technických zařízení. Ne vše ale lze naplánovat a jednoduše zrealizovat nemáme neomezený přísun financí ani kapacit. Domnívám se ale, že naše školy jsou důstojnými, přívětivými a komfortními stánky vědění. Pokračování na str. 2

2 Slovo starosty Dokončení ze str. 1 V průběhu prázdnin jsem školy průběžně navštěvoval a s řediteli škol projednával a upřesňoval průběh všech akcí i celkovou připravenost škol na nový školní rok. Kdo z vás má doma školou povinné děti, snad mi dá za pravdu, že školy jsou připraveny dobře. Přeji všem žákům, jejich rodičům i pedagogům hodně zdaru v jejich úsilí. Přeji dětem, aby jejich předsevzetí o dobrých známkách vydržela, a pedagogům, aby zanechali v mysli dětí otisk nejen fakty a údaji, ale i svou osobností, svými postoji. Vždyť pedagogové jsou mnohdy vzory na celý život! Jiří Zorník, starosta MČ Stavba garážového domu finišuje Z jednání Zastupitelstva a RMČ Dokončení ze str. 1 * schválila znění smlouvy o dílo na výměnu vchodových dveří u bytových domů s firmou Building; * doporučila RMB schválit návrh změny nařízení SMB č. 2/2002 v navrhovaném znění podle přílohy materiálu R 1636; * schválila znění smlouvy na odečty RTN a vodoměrů v obecních bytech s firmou Embra; * schválila výběr zhotovitele na zakázku Oprava stávajících kontejnerových stání a zadání zakázky firmě Maltez International a uložila Ing. Pavlu Bendovi předložit do příští schůze RMČ návrh smlouvy o díle s vybraným zhotovitelem; * schválila Zásady řádného užívání bytů a nebytových prostor ve znění podle přílohy č. 2 materiálu R 1638; * schválila podání výpovědí nájmu bytů svěřených do správy MČ Brno- -Kohoutovice u nájemníků podle přílohy č. 1 materiálu R 1637, a to z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve smyslu ust. 711 odst. 2 písm. b) obč. zák. Zápisy z jednání RMČ a ZMČ jsou k dispozici na internetových stránkách: Petr Šafařík, místostarosta MČ Začínáme sbírat nápojové kartony a hliníkové plechovky Stavba garážového domu v ulici Pavlovská jde do finále. Dle informační tabule, která zde byla umístěna, byl termín dokončení srpen Předpokládáme tedy, že zanedlouho se budou první garáže předávat a parkovací možnosti v lokalitě naší městské části se výrazně vylepší. Investorem akce je Moravská stavební unie, která nabízí také možnost zajištění financování. Foto a text: Helena Sedláčková Od září letošního roku zahájilo město Brno první etapu rozšíření možností třídění odpadů v Brně: sběr nápojových kartonů a hliníkových obalů od nápojů. Tzv. tetrapacky a hliníkové plechovky budou občané moci odkládat do 800 žlutých kontejnerů rozmístěných v ulicích, a to společně s PET láhvemi, pro které byly žluté kontejnery určeny dosud. Rozšířit sortiment sbíraných tříděných odpadů umožnilo zahájení provozu dotřiďovací linky vybudované v rámci projektu Odpadové hospodářství Brno v areálu městské společnosti SAKO Brno, a. s. V dalších etapách, které budou následovat od roku 2011, bude možné pokračovat v rozšiřování sortimentu sbíraných tříděných odpadů v Brně. To bude záviset na sjednání odběratelů vytříděných surovin, kteří zaručí jejich další materiálové využití (půjde například o směsné plasty). Od 1. září 2010 mohou Brňané odkládat do žlutých kontejnerů o obsahu 1100 litrů umístěných na veřejně přístupných místech společně s PET láhvemi i vymyté nápojové kartony a hliníkové obaly (plechovky) od nápojů. Kovové (drátěné) velkoobjemové kontejnery na PET láhve budou i nadále sloužit pouze k ukládání PET láhví. (red) Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magi - strát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB). O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejich území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovi- 2 tosti ve prospěch města po dobu splácení. Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí po - platek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281 nebo na telefonních číslech , a Ing. Dana Klosová, Bytový odbor MMB účel půjčky obnova střechy zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě měření a regulace tepla a teplé užitkové vody odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika obnova fasády, zateplení včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra lhůta splatnosti 5 let horní hranice půjčky 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 110 tis. Kč/dům 5 let 400 tis. Kč/dům 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotka (max. 2 nové byty v jednom domě) vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotka

3 Klub seniorů připravuje na říjen 2010 Aktuálně z Klubu křesťanských seniorů Akce v klubovně na Libušině tř. 27: Kroužek společenských her se schází každé pondělí od do hodin. V klubovně je možno hrát i jiné hry (od žolíků po šachy), je však vhodné si předem domluvit spoluhráče. Pěvecký kroužek se schází každý čtvrtek ve hodin. Taneční kroužek country tančíme každé úterý od hodin a v pátek dle dohody. Hudební odpoledne v hodin, Slovenská tanga. Dostanete zde také informace o dalších připravovaných akcích klubu. Pokud budou ještě volná místa, můžete se přihlásit na zájezd do Buchlovic a na Velehrad s úhradou ceny. Zájezd do Buchlovic a na Velehrad Na sobotu 16. října chystáme prohlídku buchlovického zámku a baziliky na Velehradě. Přihlášky na zájezd Z historie naší obce Když Kohoutovičtí slavili 750 let V roce 1970 měly Kohoutovice 1059 obyvatel ve 254 rodinných domech a usedlostech a jedné družstevní bytové budově. 50 % domácností mělo tehdy koupelnu, 64 % bylo vybaveno ledničkou a 83 % televizorem. Automobil vlastnilo 60 občanů, přičemž zde bylo 66 garáží. Před čtyřiceti lety tu byla škola se třemi třídami pro prvních pět postupných ročníků ZDŠ a mateřská škola. V Bašného ulici byl z hospody adaptován kulturní dům, kde se v zimních měsících promítala filmová představení. Obec byla přifařena do Žebětína. Tamější děkan P. Hubert Fojtík sloužil pravidelné nedělní bohoslužby v kapli Svaté rodiny, která byla po celkové rekonstrukci. Kromě církve římskokatolické byla zde část občanů příslušníky Církve 1970 pohled ze Stráně (od ulice Jírovcova) Foto: J. Pávek s úhradou ceny budou přijímány na hudebním odpoledni dne a zbylá volná místa také na hudebním odpoledni Rehabilitační cvičení v ZŠ Chalabalova Rehabilitační cvičení začíná po prázdninách dne a dále každý čtvrtek v hodin. Cvičení může být omezeno vzhledem k rekonstruk - čním pracím v tělocvičně. V Aquaparku Kohoutovice plaveme od 6.00 do 9.00 za 35 ko - run/hod. Informace o připravovaných akcích jsou uveřejněny na nástěnce v klubu, ve vitríně na objektu knihovny, na nástěnkách radnice, na nástěnce v DPS a na internetových stránkách na liště Společnost, kultura a sport (www.kohoutovice.cz). Náměty, dotazy a připomínky můžete posílat na adresu: Ing. Lumír Uher československé husitské, kteří své bohoslužby konali 2x měsíčně v kulturním domě. Společenský život v obci byl díky spádovosti do Brna omezen na dvoje hody do roka a kromě již zmiňovaných filmových promítání organizovaly společenské organizace asi čtyři plesy. Soukromí podnikatelé již v obci nebyli a z podniků socialistického sektoru bylo v Kohoutovicích JZD, Potraviny, Hostinec RaJ a novinový stánek. K oslavám obce uspořádal Vlastivědný kroužek výstavku Kohoutovice v minulosti, současnosti a budoucnosti. Výstavka, kterou za spolupráce občanů připravili občané Jiří Pávek a František Daler, byla velmi zdařilá a navštívila ji většina občanů. Návštěvníci výstavky si domů odnesli pamětní fotografii vydanou k této události. Zájezd , středa, poutní zájezd do jižních Čech (Nové Hrady, Dobrá Voda, Třeboň). Upozorňujeme přihlášené účastníky zájezdu na odjezd autobusu v 6.00 hodin od zastávky MHD Kohoutovice, hájenka. Akce v klubovně na Bašného ul. č. 40, Domek svaté Rodiny neděle v hodin, promítání s vyprávěním o cestě do Freiburgu a okolí Bodamského jezera. Vycházka po Brně , čtvrtek, sraz v hodin na rohu Solniční a České ulice. Vycházka po Brně s průvodcem: Cestou od brány Veselé k bráně Běhounské. Pravidelná setkání seniorů se konají každou poslední neděli v měsíci v hodin v klubovně na Bašného ulici č. 40 (Domek sv. Rodiny). Zde se dozvíte další podrobnosti k programu činnosti Klubu křesťanských seniorů v Kohoutovicích. Na podzim se konaly tradiční Martinské hody s předhodovou zábavou a nad Žebětínskou ulicí byl rozvinut velký transparent upozorňující na probíhající oslavy. Proč Kohoutovičtí slavili 750. výročí první písemné zmínky právě v roce 1970, jste se mohli dočíst v červnovém čísle Kohoutovického kurýra. V témže roce se začalo s výkupy pozemků potřebných pro stavbu sídliště. Občané se těžko loučili s poli a zahradami. Jen o rok později se začaly kopat základy pro budoucí vodojem, byl zřízen stavební dvůr pro uskladnění materiálu a postaveny dvě přízemní panelové budovy pro zaměstnance Stavopodniku Brno. Ze zápisků kronikáře Jana Bartoše čerpal Martin Kyselák ulice Bašného pod kaplí (foceno z věže kaple). Foto: F. Daler Kontaktní adresa: Výbor Klubu křesťanských seniorů Světový den hospicové a paliativní péče Světová veřejnost si připomíná, že každý člověk má právo na důstojnou péči v době své nemoci, na začátku i na konci života. Občanské sdružení Gabriela zve na tyto akce v rámci Světového dne hospicové a paliativní péče, který připadá na 9. října 2010: přednáška MUDr. Violy Svobodové, zakladatelky Hospice sv. Alžběty v Brně a Prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., profesorky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma DŮSTOJNOST ČLOVĚKA A LIDSKÁ PRÁVA, v h v přednáškovému sále Biskupství brněnského na Petrově 2. Vstup je volný. Dále zveme všechny, kteří by se chtěli seznámit s činností našeho sdružení, k prohlídce Hospice sv. Alžběty. Vaše návštěva je možná v pracovní dny odpoledne po předchozí telefonické domluvě na tel Občanské sdružení Gabriela nabízí občanům Brna a okolí tyto služby: Lůžkový Hospic sv. Alžběty s 20 lůžky nabízí komplexní péči nemocným, kteří trpí pokročilým nevyléčitelným onemocněním. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z respektu k jeho potřebám. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že v posledních chvílích nezůstane sám, že bude respektována jeho lidská důstojnost. Domácí hospic Tabita poskytuje specializovanou paliativní péči v domácím prostředí formou návštěv zdravotních sester, lékaře specialisty, pečovatelky v rámci terénní odlehčovací služby, případně dalších odborníků. Hospicová poradna je sociální služba, která poskytuje poradenství uživatelům pečujícím o blízké trpící nevyléčitelným onemocněním i samotným nemocným a následně i poradenství pozůstalým. Součástí hospicové poradny je půjčovna pomůcek, kde je možné zapůjčit si zdravotnické a kompenzační pomůcky, které umožní pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí i v období posledních dnů života. JUDr. Jitka Smejkalová Více informací získáte na nebo na tel

4 CVIČENÍ JÓGY na Dominikánském nám. 6/7 a Bezručově 3 tel Jiří Nový OPRAVY automatických praček a myček Tel.: , Počítačové služby Odvirování, instalace, servis Tel.: Ekocentrum Motivační program pro ženy Centrum naděje a pomoci pořádá od září Motivační program pro ženy. V průběhu osmi setkání vždy 1x týdně účastnice mají možnost sdílení o radostech i těžkostech všedního i nevšedního života, podpořit znovunalezení své krásy a svých darů, uvědomění si své jedinečnosti. Setkání budou probíhat v prostorách Centra naděje a pomoci (CENAP) na Vodní 13, Brno. Kurz je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a pro účastnice je poskytován zdarma. Přihlášky a další informace naleznete na tel.: (red) Taneční škola Lya Nové rozvrhy každou středu od sál: NOVINKA!!! Latinskoamerické tance sólo začátečnice. Základní kroky + kratičké choreografie Salsa, Bachata, Merengue, Zouk, Cumbia aj Orientální tanec, středně pokročilé ZUMBA fitness (začíná ) Nenáročné prvky aerobního cvičení a latinskoamerických tanců, při nichž dochází ke spalování tuků v problémových partiích, a k formování těla. Nerozhoduje věk, ani taneční úroveň! Výuku vede vynikající certifikovaná lektorka, která vyučuje v Evropě i v zámoří. 2. sál: Flamenco středně pokročilé Kohoutovice, CVČ Legato, Stamicova 7 Připravujeme orientální tanec pro začátečnice! Přihlášky a informace: Tel.: ,

5 Jak dál po valné hromadě TJ Tatran Kohoutovice V červnu tohoto roku proběhla valná hromada TJ TATRAN Kohoutovice, na níž byl předsedou i do dalšího období zvolen Jiří Zorník. Využili jsme této příležitosti a položili staronovému předsedovi několik otázek. Co považujete za největší úspěch v minulých čtyřech letech? Největší radost mi dělá stále se rozrůstající členská základna. Vždyť v dnešní době máme evidováno téměř 600 členů ve třech oddílech. K fotbalu a tenisu přibyl v loňském roce i oddíl cykloturistiky. Jeho předsedou se stal bývalý vynikající československý reprezentant Jan Smolík. Na valné hromadě zazněl i požadavek na založení oddílu stolního tenisu. Z velkého zájmu mladých sportovců máme obrovskou radost. Je to však pro nás i závazek. Přesto, že velmi dobře spolupracujeme s oběma kohoutovickými školami, kde využíváme jejich prostory, zájemců o sport je tolik, že současná kapacita tréninkových ploch je nedostatečná. Proto se musíme snažit areál dále rozvíjet. Podělte se s námi o vaši představu tohoto areálu? Areál TJ TATRAN je umístěn ve velmi pěkném prostředí. Kromě fotbalového hřiště s tribunami, provozní budovou a tenisových kurtů, bychom rádi dokončili náhradní fotbalové hřiště. Na výstavbu již máme studii zpracovanou. Zlepšovat podmínky musíme i pro naše mladé tenisty. Zejména chceme zlepšit přístupové podmínky do tenisového areálu. Rádi bychom zvelebili prostředí k příjemnému posezení maminek s dětmi. Ve vašem areálu se však konají nejen sportovní utkání, ale mnoho dalších akcí. Jaké to jsou? Snažíme se, aby k nám našly cestu celé rodiny a strávily u nás třeba příjemné odpoledne. Konají se zde každoročně akce pro děti na ukončení prázdnin, pálení čarodějnic, pro dospělé pak letní noci a další. V příštím roce se chceme pokusit promítat letní kino. Konal se zde také Sportovní den v rámci oslav 800. výročí založení naší obce. V červnu tohoto roku zde proběhlo finále krajského poháru ČMFS, což je největší fotbalová akce v Jihomoravském kraji. Byla přítomna i Česká televize, a tak se náš areál stal televizní hvězdou celostátního zpravodajství. Rád bych poděkoval předsedovi fotbalového oddílu Janu Sadílkovi, který celou akci nejen organizačně připravoval, ale i celý průběh sportovního odpoledne velmi úspěšně moderoval. Zmínil jste cykloturistický oddíl. V čem spočívá jeho činnost? Tento oddíl pořádá výlety na kole, jejichž kouzlo mimo jiné spočívá v tom, že můžete změřit síly s Janem Smolíkem, vítězem Závodu míru. Jedná se o otevřený oddíl výletů se Náš snímek je ze 2. ročníku cyklistického závodu Merida, který se konal v červnu letošního roku a byl mimořádně vydařený. Angličtina pro vás i vaše děti Tříměsíční kurzy pro dospělé a děti (ZŠ) Individuální přístup v malých skupinkách 1 příjemná učebna pro malé a velké v Kohoutovicích Odpolední výuka, 1x2 vyuč. hodiny týdně Veškerý učební materiál zdarma Sleva při pokračovacích kurzech KONTAKT: Mgr. Eva Kejdová, , , V ŘÍJNU ZAČÍNÁME! může zúčastnit kdokoliv, kdo má chuť pro své tělo něco udělat. Na konci školního roku cykloturistický oddíl uspořádal už druhý ročník cyklistického závodu pro žáky obou našich škol. Sešlo se přes sto startujících mladých cyklistů. Děti jely opravdu jako o závod a ti nejlepší závodníci byli oceněni hodnotnými cenami. Děkujeme za rozhovor. (js) INZERCE Vinotéka, Voříškova 5, Brno-Kohoutovice nabízí široký sortiment kvalitních vín z jižní Moravy. Otevřeno: Po Čt ; Pá , telefon Prodej DB 1+1 Chalabalova, 34 m 2, 6. p/8, výhled. Tel. číslo: Zavedený hotel hledá paní na výpomoc: recepční/pokojská. Vhodné pro důchodkyni. Tel.: Nabízím doučování žáků základních a středních škol. Mobil: Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel.: Koupím garáž, kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (větší i menší, i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: Zn.: Brno i okraj. Aquaaerobic Kohoutovice od 7. 9., úterý a čtvrtek hodin, přihlášky v aquaparku před zahájením hodiny. Více na Kateřina Hašková, tel Shiatsu masáž shiatsu.webyk.cz, tel , Brno-Kohoutovice. Rychlá půjčka do bytu Až Kč Splátky jednou měsíčně SMART Capital, a. s. Pekařská 72, Brno Tel.: Soutěž Hrajeme o kila Obezita je nemoc, která s sebou nese závažná zdravotní rizika. A proto státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví v Brně, vyhlašuje soutěž Hrajeme o kila. Cílem soutěže je podpořit úsilí lidí s nadváhou zdravě snížit hmotnost a zvýšit jejich znalosti týkající se správné výživy a vhodné pohybové aktivity. Soutěž bude probíhat od září do konce listopadu Účastníci soutěže si budou moci nechat bezplatně vyšetřit tělesné složení. Bližší informace a přihlášky vám poskytne Mgr. Michaela Hýsková, na telefonním čísle: , michae dislokované pracoviště podpory zdraví, Státní zdravotní ústav, Palackého třída 3a, Brno. (red) Přijmu do kanceláře nové kolegy/ně. Nabízím zaj. finanční ohodnocení, profesní růst, tel. číslo: Koupím zahradu v Kohoutovicích, tel.: Přenechám zahradu v Jundrově za odstupné, tel.: Vyměním obecní byt 1+1 v Kohoutovicích za 2+1 také v Kohoutovicích. Nově zrekonstruovaná koupelna, velký balkon. Doplatek za větší dohodou. Tel.: Saphira Centrum zahájilo zápis do výtvarných, keramických a jazykových kroužků pro děti a dospělé na příští školní rok. Výuka v ZŠ Pavlovská. Více na nebo na tel.: Knihařství Jiří Klouda - knihařství, rámování. Moravské nám. 13, Brno, , Stříhání a úprava psů, Jírovcova 4, zadní vchod. Tel.: Bylinky a čaje, Libušina tř. 23, konečná trolejbusu 37. Nabízíme: bylinné čaje, ovocné čaje, bylinné masti a tinktury, med, medové pochoutky, čajové soupravy a hrníčky. Provozní doba: Po Pá h, So h. Chovatelské potřeby Libušina tř. 23, konečná trolejbusu: Nabízíme i vážená krmiva. Provozní doba: Po ; Út St Pá ; So Milá, spolehlivá a zkušená paní nabízí hlídání dětí. Tel.: Ihned koupím byt v OV, i DB. Rychlé jednání. Tel.: Přepisy 8mm filmů, tel. č Video + DVD opravy, Vejtasa J., Nedbalova 33, tel.: Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyni a vest. skříně, skříňky na míru, výměna pracovní desky, šuplík pod linku. Vrba, tel.: Instalatér, voda, topení, opravy, montáže, zednické, obkladačské práce. Mobil Prosím paní, která byla 28. srpna 2010 v Jundrově na hodech s neteří, aby se ozvala na tel.:

6 Zprávy ze ZŠ Chalabalova Spolupráce se školami v zahraničí Moderní globální doba nám umožňuje dopřát žákům i učitelům to, co bylo řadě generací před nimi odpíráno. Díky členství naší školy v organizaci Dalton International pod vedením pana R. Rohnera, díky partnerství města Brna s městem Leeds v Anglii a městem Utrecht v Holandsku, díky podpoře ze strany vedení školy i ze strany rodičů a za podpory pana starosty J. Zorníka a pana náměstka primátora L. Macka nám partnerství se zahraničními školami jen kvete. Každoročně se nám daří vyjet s žáky do zahraniční školy v Leeds či Utrechtu a také přijmout zahraniční návštěvy v naší škole. Pro děti není taková návštěva pouhým školním výletem za hranice. Mají příležitost vyzkoušet si, jak se dětem v dané zemi žije. Na pár dní s nimi chodí do školy na společné předměty (vaření, hudební výchova, tělocvik, pracovní činnosti atd.), seznámí se s vrstevníky v cizí zemi, podívají se k nim domů, ochutnají místní pokrmy a prohlédnou si zajímavá zákoutí měst a okolní přírody. Jako učitelka angličtiny tyto aktivity naší školy velmi vítám. Děti potřebují vědět, proč se mají učit jazyk. To, že ho jednou budou potřebovat v práci nebo na cestách, jim většinou v motivaci k učení nestačí. I když se úplně všechny děti s námi do zahraničí nepodívají, mají příležitost si angličtinu vyzkoušet při častých návštěvách cizinců u nás. Páni ředitelé, učitelé, paní učitelky a žáci zavítají do hodin i u nás na Chalabalce. V neposlední řadě považuji za velikou podporu také zapojení rodičů do těchto projektů. S dětmi připravují krásné večerní aktivity pro jejich zahraniční kamarády, maminky vaří tradiční jídla. Často se mi rodiče svěří, že sami s angličtinou trošku bojují, a právě proto jsou rádi, že jejich děti se do takového partnerství škol mohly zapojit. Mgr. Helena Matoušková, ZŠ a MŠ Chalabalova Jaké to bylo v Holandsku? Výměnný pobyt s holandskou školou se mé dceři Sašce moc líbil a přinesl jí nezapomenutelné zážitky. Byla to pro ni první příležitost vyzkoušet si pár slůvek a vět v angličtině a zkusit se dorozumět se zahraničními kamarády. Překvapila ji krásná a pěkně vybavená škola, odlišné způsoby výuky předmětů, kterých se společně zúčastnili, a množství žáků odlišné barvy pleti. Moc se jí líbil výlet, byla nadšená holandskými domy, kanály, trhy s květinami, stovkami cyklistů a v neposlední řadě ji okouzlily tisíce variací na dřeváky a větrné mlýny. Návštěva holandských děvčat u nás byla opět přínosem v pokusu o komunikaci a snahu něco se o kamarádkách dozvědět, což doufám bude motivací k dalšímu studiu angličtiny. Tento projekt se nám moc líbil, děkujeme ZŠ Chalabalova za organizaci celé akce a ať se i další spolupráce se zahraničím daří! J. Benešová (matka) + S. Benešová (žákyně 5. B) Slavnostní atmosféra prvního školního dne. Starosta Jiří Zorník mezi prvňáčky. Pasování prvňáčků na Pavlovské Ve čtvrtek 2. září 2010 bylo na naší škole nezvykle živo ještě v odpoledních hodinách. To přišli prvňáčci se svými rodiči, aby se nechali panem ředitelem alias králem Lumírem Sedláčkem I. oficiálně pasovat do stavu žákovského. Kromě nejmenších a nejmladších žáčků přišli ale i naši nej- Školní rok začal naplno také v mateřských školách. Na snímku děti z MŠ Libušina třída 29, které mají k dispozici také malý školní počítač. Foto: Helena Sedláčková starší, života školy znalí deváťáci, aby byli prvňákům oporou a slavnostně je uvedli. Své role se zhostili se ctí a s prvňáčky jim to moc slušelo. Po slavnostní fanfáře byli postupně všichni žáci 1. A, 1. B i 1. C pomocí pravítka pasováni a z rukou svých třídních učitelek, dvorních dam krále, Veroniky Černé, Libuše Remsové a Zory Harmatové, obdrželi pasovací listinu a šerpu. Na tento slavnostní okamžik určitě nikdo z prvňáků nezapomene, ale pro jistotu se ještě všichni společně vyfotili. Až od nás budou po letech odcházet, můžou se podívat, jak vypadali na začátku svého školního putování. Přejeme jim, ať je to putování příjemné a plné hezkých a nezapomenutelných zážitků. Eva Orlovská První školní den Už samo počasí dětem a rodičům napovědělo, že léto končí a s přicházejícím podzimem začínají znovu školní povinnosti. Děti se kromě výuky můžou těšit na tradiční školní akce, např. koncem září to bude Sportovní den, od října pak na řadu kroužků a od loňska otevřený Herní klub. Přejeme všem žákům, aby se jim školní rok vydařil a aby každý dosáhl maxima podle svých individuálních možností. Eva Orlovská Skauti o prázdninách 72. oddíl Junáka na táboře Ve dnech až jsme prožili svůj první letní skautský tábor jako samostatný oddíl č. 72, a to na tábořišti ve Valdíkově. Bydleli jsme v podsadových stanech, které na nás po příjezdu již čekaly postavené od bratrského 91. oddílu, který byl na tomto tábořišti v první polovině prázdnin. Celým táborem nás provázela celotáborová hra ve stylu Starého zákona. Tak jsme si společně prožili například Dobytí Jericha, vyzkoušel nás hádankami moudrý král Šalamoun nebo jsme překonávali 10 ran egyptských. Probíhaly i družinové programy, kdy jsme se po družinkách sesedli a se 6 svým rádcem se něco nového učili. Např. pracovat s buzolou, poznávat rostliny nebo rozdělávat oheň Ve volných chvílích jsme hráli fotbal a jiné hry za tábořištěm, kde jsme měli hřiště s brankami nebo jsme se šli koupat do nedalekého rybníka. Ale nejen hry, etapy a různé programy nás provázely táborem, někdy bylo potřeba i trochu zapracovat, a tak jsme se občas chopili nářadí a šli třeba připravovat dřevo, aby bylo čím topit pod kotlem v kuchyni. Počasí nám po celý tábor docela přálo, sice nebyla žádná vedra, ale to nám nevadilo. Vojtěch Sychra, zástupce vůdce oddílu Iskerka se těší na děti Dětský folklorní soubor Iskerka, působící v Brně-Králově Poli, přijímá děti a mládež do svého souboru. Soubor představuje tance, písně, hry, zvyky a poezii z oblasti Valašska v dětském pojetí. Nejedná se o soubor, který vybírá jen velmi talentované děti, ale snaží se pro každé dítě v souboru najít uplatnění. Snahou vedení souboru a sdružení je naplnit dětem jejich volný čas, a tak i snad přispět k jejich estetickému, lidskému a národnímu cítění. Hudební doprovod pro soubor zpracovává cimbálová muzika Kordulka ze Vsetína. Soubor pro radost a potěšení vystupuje na folklorních a kulturních akcích v městě Brně, v okolí Brna. (red)

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno v y h l a š u j e prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna v ý b ě r o v é ř í z e n í pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 12. 02. 2014 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2014/2015 Zpracovali: Mgr. Jaroslav Černý, šéftrenér FSCM Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna V Y H L Á Š K A č. 8/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/007 zasedání konaném ve dnech 22. 6. 1999 a 23. 6. 1999

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Velikonoční závod v Hulíně, Děvčátka oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Vsetín se zúčastnila svých prvních závodů a to "Velikonočního

Velikonoční závod v Hulíně, Děvčátka oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Vsetín se zúčastnila svých prvních závodů a to Velikonočního Velikonoční závod v Hulíně, 20. 3. 2013 Děvčátka oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Vsetín se zúčastnila svých prvních závodů a to "Velikonočního závodu" ve sportovní gymnastice v Hulíně. Nejlepší výkon

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016 Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2015/2016 Zpracovali: Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1. FK Příbram Mgr. Jaroslav Černý, za Fotbalové

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii Rada města Brna Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6.10.2015 iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii MMB2015000000843 3f ZMI/067? Název: Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze.

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Ahoj Pepo, tak znělo familiární oslovení mistra české republiky Petra Fuksy našemu předsedovi Pepovi. Samozřejmě, že se jednalo o pétanque, ale s třešničkou

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VYPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM)

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Adresát: VR ČSKe Atletická 100/2 160 17 Praha 6, Strahov Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Tímto podává sportovní klub karate ( dále jen SK) Kamura ryu shotokan Ústí nad Labem žádost

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Vážení diváci. Vítáme Vás při sledování místního vysílání na Obecním televizním kanálu.

Vážení diváci. Vítáme Vás při sledování místního vysílání na Obecním televizním kanálu. Vážení diváci Vítáme Vás při sledování místního vysílání na Obecním televizním kanálu. Pravidelné vysílání je od čtvrtka do pondělí ráno, v případě potřeby trvale Obecní úřad Benešov u Semil kontakty Starosta:

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA. do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA. do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín a) 1. Základní údaje o žadateli (soukromá osoba) Žadatel

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 12. 10. 2016 47 věc : Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 Mimořádné žádosti o dotace poskytnutí

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více