VÝZKUMNÉ CENTRUM V DOBŘANECH OTEVÍRÁ UNIKÁTNÍ LABORATOŘE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZKUMNÉ CENTRUM V DOBŘANECH OTEVÍRÁ UNIKÁTNÍ LABORATOŘE"

Transkript

1 číslo 3 březen 2013 ročník XI zdarma do všech domácností VÝZKUMNÉ CENTRUM V DOBŘANECH OTEVÍRÁ UNIKÁTNÍ LABORATOŘE Více informací najdete na straně 6. UVNITŘ LISTU»» GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY x » VÝZKUMNÉ CENTRUM V DOBŘANECH OTEVÍRÁ UNIKÁTNÍ LABORATOŘE »»» ROZHOVOR S RENÁTOU ČERNOU ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ DVEŘE KLUBU ECHO OTEVŘENY PRO VEŘEJNOST

2 SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, při návštěvách Moskvy a i jiných východoslovanských končin mne vždy rozesmávaly přehnané projevy citů. Máchání rukou, křik, nacvičené výrazy tváří, polibky, po kterých má našinec pocit, že jeho tváře jsou oslintané k neusušení... Prudké změny postojů od lomozné lásky k halasné nenávisti a zase zpět. Vždy jsem byl pyšný, že my Češi jsme přísloveční studení čumákové, že věci řešíme s nadhledem, rozohníme se tak nanejvýš v hospodě či při kopané, a pokud se najde nějaký ten křikloun, mávneme nad ním rukou a necháme ho se vyřvat či vypsat z jeho podivínství, ať se vyblázní. Tahle národní pýcha mne zvolna opouští, velkou ránu dostala po událostech ve Frenštátu. Tamní buřič nadával, kázal bludy, pomalovával omítku, ale všichni byli v klidu. Bláznům se přece neodporuje. Správné stanovisko, ale jen do okamžiku výbuchu plynu, kterým pomatenec dokázal, že ho měli sousedi brát vážněji. Podobné křiklouny a potížisty zná asi každý z nás, možná si leckdo klade otázku, zda se jich nezačít bát. Jak poznat, kdy jde do tuhého? Jak včas spatřit zlé myšlenky? Ve Frenštátu se zmýlil při posuzování nebezpečnosti pozdějšího paliče i zkušený lékař. Včasné rozpoznání těch, kteří vražděním jen nevyhrožují, je jedna z věcí, ve které jsme pravděpodobně jako lidstvo téměř bezmocní. Nepatrně pomůže opět jen to werichovské stavění hrází proti blbosti z kamínků, které proud nezastaví, jen tříští. Nepodporovat bezdůvodné rozčilování, neplašit se z neznalosti, nezavírat oči, nikoho nepřehlížet, nezahánět slabší do kouta a taky umět oslavit to hezké. Co třeba 770 let první písemné zmínky o Dobřanech, nebo velký vědecký počin na našem území, nebo nějaký příští úspěch Dobřaňáků? My v listech se o to budeme snažit. Martin Sobotka FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA 2013 DALŠÍ VELKÉ ZVÝHODNĚNÍ PRO ŽADATELE! Město Dobřany vyhlásilo na základě usnesení zastupitelstva města dne 6. března 2013 FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA DOBŘANY NA ROK Cílem fondu je formou zvýhodněných finančních půjček pro obyvatele města vlastníky nemovitostí sloužících k bydlení na území města - vylepšit primárně vzhled a funkčnost nemovitostí sloužících k bydlení v majetku fyzických, ale i právnických osob na území města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd. Půjčku je možno využít např. na: Udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu nově půjčka až 300 tisíc Kč na jeden rodinný dům a až 0,8 mil. Kč na jeden bytový dům při úrokové sazbě 2,5% p.a. a max. dobou splatnosti 6 let! Zřízení malé čistírny odpadních vod (ČOV), kanalizační, vodovodní, elektrické, plynové přípojky k domu - rodinný dům, bytový dům (ČOV územně vymezeno pouze pro k.ú. Šlovice u Plzně a Vodní Újezd ) nově půjčka až 100 tisíc Kč na jeden rodinný nebo bytový dům při úrokové sazbě 2,5% p.a. a max. dobou splatnosti 6 let! Energeticky obnovitelné zdroje - solárně-termické kolektory pro ohřev TUV a přitápění pro rodinný nebo bytový dům - nově půjčka do 200 tisíc Kč na jeden dům určený k bydlení při úrokové sazbě 2,5% p.a. a max. dobou splatnosti 6 let! Zřízení přípojky na centrální zdroj tepla v rámci systému centrálního zásobování teplem města Dobřany pro bytový nebo rodinný dům nově půjčka do 60 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku v rodinném nebo bytovém domě a do výše 400 tisíc Kč na jednu výměníkovou stanici či zřízení přípojky na páteřní řad rozvodů tepla v rámci CZT města Dobřany pro bytový dům při úrokové sazbě 1% p.a. a max. dobou splatnosti 8 let! Obdobně jako v loňském roce je novinkou VÝRAZNÉ ZVÝHODNĚNÍ VLASTNÍ- KŮ NEMOVITOSTÍ SLOUŽÍCÍCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKO- VÉ ZÓNY V DOBŘANECH ČI VLASTNÍKŮ STAVEB, KTERÉ JSOU NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu, rekonstrukce či výměna krovu nebo střešní krytiny. Pro tyto vlastníky je úroková sazba pouhé 1% s dobou splácení nově do osmi let a výše půjčky do 400 tisíc Kč na jeden rodinný dům či do 0,9 mil. Kč na bytový dům! Kromě výše uvedených výrazných změn byly ve prospěch žadatelů upraveny i záruky za poskytnuté půjčky! Více se dočtete na konkrétně na odkazu: Závazná pravidla a formuláře žádostí včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách města Dobřany nebo si je v písemné podobě lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Dobřany, přízemí budovy č.p.1, Náměstí T.G.M., vlevo. Žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení se podávají od 7. března 2013 do 31. května 2013 do 13:00 hodin, a to do podatelny Městského úřadu Dobřany, přízemí budovy č.p. 1, Náměstí T.G.M., vlevo. O podpoře ve formě půjčky na základě žádosti budou všichni uchazeči vyrozuměni po schválení Zastupitelstvem města Dobřany v červnu roku 2013, nejpozději do 10. července Žádosti doručené po 31. květnu 2013 nebudou zařazeny do procesu hodnocení žádostí. Na poskytnutí podpory ve formě půjčky není právní nárok. Na přípravě změny pravidel se podílela Stavební komise Rady města Dobřany, Finanční výbor zastupitelstva města Dobřany a Rada města Dobřany. Všem těmto subjektům je nutné za tyto radikální úpravy Fondu rozvoje bydlení poděkovat. Marek Sýkora, starosta města strana 2

3 ZPRÁVY Z RADNICE INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA MĚSTO DOBŘANY Město Dobřany vyhlašuje na základě schváleného rozpočtu pro rok 2013 GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY pro poskytování finančních příspěvků v oblastech využití volného času dětí a mládeže, sportu a tělovýchovy, kultury a historického dědictví, turistického ruchu, vzdělávání, environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání a ostatních veřejně prospěšných společenských aktivit v roce 2013 Cílem grantového dotačního titulu města Dobřany je obohacení kulturního a společenského života obyvatel a veřejnosti ve městě Dobřany a jeho místních částí Šlovice a Vodní Újezd formou podpory, budování a propagace veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolků a spolkových organizací a ostatních subjektů ve městě Dobřany. Zvláštní zřetel je kladen na podporu aktivit ve prospěch dětí a mládeže. Podpora je soustředěna na projekty v šesti oblastech: kultura, sport a tělovýchova, cestovní ruch a turistika, veřejně prospěšné činnosti, environmentální vzdělávání a osvěta a rovněž na mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže a dále matek s dětmi na či těsně po mateřské dovolené a nezaměstnaných. Žadateli mohou být občanská sdružení, zájmová sdružení, spolky, spolkové organizace, jednotliví občané, podnikající fyzické osoby či obchodní společnosti při splnění podmínek grantového dotačního titulu. Termínem vyhlášení je pátek 8. března od tohoto data je možné podávat žádosti o grant na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Posledním dnem pro podání žádostí je pátek 5. dubna 2013 (nejdéle do 13:00 hodin). Správně vyplněné žádosti se všemi přílohami se podávají do podatelny Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo (kancelář č. 2). Formulář žádosti spolu s pravidly grantového dotačního titulu a ostatními přílohami je možno získat od 8. března 2013 na internetových stránkách města Dobřany www. dobrany.cz (sekce Grantový dotační titul města Dobřany na liště vlevo), v podatelně Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo, nebo u Bc. Jany Milotové, Městský úřad Dobřany, správa dotací (tel: , cz). Správa dotací (Bc. Jana Milotová) je rovněž konzultačním místem, schůzku pro konzultaci je nutné telefonicky domluvit minimálně dva dny předem. Potenciální žadatelé vyplní či předloží: jednoduchou podepsanou žádost s názvem a popisem akce (projektu) předmět žádosti, rozpočet celé akce včetně uvedení, o jakou výši dotace žádají (max. 80% nákladů celé akce, avšak výše dotace musí být min Kč a maximálně Kč) identifikační údaje formuláře čestného prohlášení o bezdlužnosti vůči městu a státu (včetně podpisu) kopii dokumentů identifikující žadatele subjekt či fyzickou osobu, např. zakládací listiny, stanovy apod. (v případě, že žadatel již v minulých letech tyto dokumenty předkládal a ty se nemění, nemusí je znovu dokládat) Dotaci je možno žádat zpětně i za projekt, který byl realizován před vyhlášením grantového dotačního titulu (projekt realizovaný v kalendářním roce 2013, tedy po ). Marek Sýkora, starosta města Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí 500 Kč pro rok 2013 (OZV 4/2012). Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do (složenky se neposílají). Sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domě činí 200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech 800 Kč. U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, jenž je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek: ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč a ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50% (OZV 6/2010). Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do Poplatek je možno uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany: účet u KB /0100 nebo účet u ČS /0800 Pro identifikaci platby je vždy nutné uvést: 1) pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka 2) pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka 3) pro platbu místního poplatku ze psa variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa) Kontakty: správce poplatku: MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7 tel strana 3

4 15x100 Na jakou problematiku by se mělo zaměřit místní obvodní oddělení policie ČR v Dobřanech? Dagmar Terelmešová Policie by se měla zaměřit především na místa, kde se shromažďují party mladých nezletilců. Bylo už více stížností občanů na to, že se pohybují na dětských hřištích, v odlehlých koutech parku apod., kde se věnují konzumaci návykových látek. Velkým problémem byly nalezené injekční stříkačky. Michal Šašek Každý, kdo se v posledních měsících pravidelně pohybuje po našem městě, musel zaregistrovat významnou změnu v práci Policie ČR. Není skutečně dne, kdy bych při návratu domů neviděl policisty při kontrole nebo na obchůzce. To mně osobně dlouho scházelo. Pravidelně jsem slýchával od Policie ČR, že je nedostatek lidí, málo prostředků na benzin atd. Najednou to jde. Bezvadné! Je potřeba zmínit i fakt, že se město dlouhodobě snaží pomáhat např. získáním finančních prostředků na kamerový systém i mimo centrum města. Současný aktivní přístup je naprosto dle mých osobních představ. Děkuji! Josef Weinreb Město myslím nemůže přímo úkolovat státní policii, ale spolupracuje s ní, např. organizováním různých preventivních akcí nebo při využití kamerového systému. Jistě dobré je i dopředu upozorňovat na různá riziková místa a situace ve městě. Rizikové například bude nalévání alkoholu mladistvým a nelze je potírat jinak než večerní kontrolou přímo v restauracích. Nevhodné bývá i parkování velkých nákladních aut, které omezují výhled třeba na přechod. Nebezpečný prý je automobilový provoz ráno okolo školy pod náměstím. Dovedl bych si představit i anketu, ve které by občané mohli upozornit na to, kde podle nich číhá nebezpečí v našem městě. Bezpečí bohužel oceníme až v okamžiku, kdy jej ztrácíme. Ladislav Terelmeš Velké problémy vidím v projíždění osobních a nákladních aut přes obec vysokou rychlostí. Ohrožuje to především chodce na přechodech. Když je nepříznivý stav vozovky, není možné auto ubrzdit. Proto si představuji, že by se Policie ČR měla více věnovat měření rychlosti přímo ve městě. Další problém je parkování vozidel v ulici Loudů před okny DPS. Auta tam parkovat nesmí, přesto se tak děje. Asi nikdo z majitelů vozidel by nechtěl dýchat výfukové plyny tak, jako jsou tomu vystaveni naši senioři. Marek Sýkora Na bezpečnost občanů v nejširším slova smyslu, tedy jak na prevenci, tak na komunikaci s městem a veřejností, hlídkovou činnost, monitoring až po řešení či šetření konkrétních případů přestupků, přečinů či trestných činů! Nemohou se zaměřovat na něco více a na něco méně, to dost dobře nejde, jejich činnost je daná zákonem. Jsem velmi rád, že díky novému vedení obvodního oddělení Policie ČR v Dobřanech se činnost policie výrazně zlepšila včetně komunikace a spolupráce s městem, především s bezpečnostní komisí Rady města Dobřany a stejně tak v součinnosti a v koordinaci s Městskou policí Plzeň. Policie je a bude opravdu vidět, to je mé sdělení veřejnosti v Dobřanech. Josef Šefl Jelikož se zvláště z pracovních důvodů poměrně dost často s pracovníky místního oddělení stýkám, nemohu říct, že by jejich reakce a řešení problémů bylo na kritiku. Mnohdy je však svázána špatnou legislativou, kterou musí bezpodmínečně dodržovat. Jejich reakce byla vždy rychlá a ochotná. Vždy je možné samozřejmě najít rezervy, např. v omezení rušení nočního klidu a nevhodném parkování např. v ul. Loudů, Husova, Bronzová (to však má být spíše parketa městské policie - rezervy vidím spíše tam). Martin Sobotka Radit mu moc nechci, od toho je bezpečnostní komise. Navíc se nový velitel jeví jako člověk, který ví, jak na to. Cítím z něj profesionalismus vtělený do hesla: Kdo chce, hledá řešení; kdo nechce, hledá výmluvy. Nechť to dlouho vydrží. Může-li obvodní oddělení mluvit do práce dopravákům, přál bych si, aby kolegům vysvětlili, že jsou užitečnější věci, než chytat na beznehodových křižovatkách řidiče, kteří úplně nezastavili na stopce. Máme tu místa nebezpečná a nedořešená, kde by to bílým brigadýrkám slušelo víc. Nejde snad o lov pokut, ale o to, aby na silnicích neumírali lidé. strana 4 Viktor Zlocha Rodiče, jejichž děti navštěvují Základní školu v ulici Školní v Dobřanech, by přivítali přítomnost policie před budovou školy vždy ráno od 7h 25min., v době otevření školy pro žáky. Policie by měla za úkol řídit příjezdy a odjezdy aut před školou. Zajistila by dočasný jednosměrný provoz v ranních hodinách v uvedené ulici tak, aby se odstranila současná nepřehledná dopravní situace, která ohrožuje školáky. Podobnou dobrou zkušenost mám s asistencí policie na frekventované ulici před 21. ZŠ v Plzni, kam jsem vozil dceru. Obdobně se děje před Masarykovým gymnáziem v Plzni. REAKCE NA TÉMA Šlovický vrch Jako rodačka z Dobřan bych chtěla reagovat na otázku, která byla položena našim zastupitelům v únorovém čísle DL ( Jaká je Vaše představa využití Šlovického vrchu? ). Myslím, že by se tato lokalita měla zachovat tak, aby sloužila lidem z Dobřan a okolí. Za mého mládí bývaly krásné procházky právě na Šlovickém vrchu, ale také na Martinském. Jako školačka jsem zde zažila závody na lyžích, skauti zde stavěli dřevěnou chatu, aby se měli kde scházet. Byla tam krásná příroda, kde kvetly mladé břízky a fialky. Na to se nedá zapomenout! Ale dnes je to jiné závody aut, motorek, jízda čtyřkolek. Hrůza! Po celých Dobřanech se práší, z prasečáku se šíří zápach. Myslím si, že by se měl Šlovický vrch uchovat pro krásné procházky rodin s dětmi. Blanka Ulrichová

5 JAK TO VIDÍ OPOZICE V minulých Dobřanských listech jste se mohli dočíst, jaké využití Šlovického vrchu si zastupitelé města představují. Velmi mne překvapilo, že žádný z členů rady si nepředstavuje Šlovický vrch jako skládku sypaniny - zemník. Nechápu, jak je to možné. V roce 2011, tady v době, kdy současná rada vedla město, byla totiž podepsána smlouva o rozšíření zemníku. Toho zemníku, který podle veřejných informací nikdy nebyl naplánován a ani vlastně neexistuje. Jak je to možné? Že by vedení města náhle změnilo názor: napřed připravilo dodatek ke smlouvě o rozšíření zemníku a pak si to rozmyslelo - zemník už vlastně nechce. Ovšem docela možné VYUŽITÍ ŠLOVICKÉHO VRCHU je, že radní tvrdí něco jiného, než co skutečně dělají. Těžko říct, které z těchto vysvětlení je horší. Podle smlouvy měl být zemník o objemu m 3 ukončen v roce Následovalo několik dodatků, které ukončení zemníku odkládaly. Poslední dodatek objem zemníku zvyšuje na m 3 a jeho ukončení posunuje až do konce roku Navíc tento dodatek, oproti původní smlouvě, umožňuje Dálničním stavbám zavážet dle vlastní potřeby. Tento dodatek byl podepsán, jak jsem již uvedl, v době vládnutí současného vedení. Radní tady zcela jasně stojí o využití Šlovického vrchu jako zemníku a měli by vysvětlit, proč v Dobřanských listech uvádějí něco jiného. Vlastní smlouva včetně dodatků by podle zákona o veřejném přístupu k informacím měla být umístěna na webu Dobřan. Dosud (20. února) se to však nestalo, ale věřím, že město dostojí zákonu 106/1999, a smlouvu zveřejní. Co mě osobně na smlouvě nejvíce překvapilo, je cena. Za celý zemník, nenávratně zničený kus přírody, která patří k nejhodnotnějším v Západních Čechách by mělo město získat 4,5 miliónu korun - necelá 3% ročního rozpočtu města. Tato směšná částka je navíc rozložena do let Václav Hrdonka ROK VÝZNAMNÝCH ROZHODNUTÍ PRO DOBŘANY 770 let od první písemné zmínky o Dobřanech je pěkný důvod dát si pivo a párek na některé z chystaných oslav úctyhodného výročí našeho města. Vážně se na to těším. V oslavách by ale neměla zaniknout některá významná rozhodnutí, která nás čekají v tomto roce. 1. Za nejdůležitější považuji připravované projednávání územního plánu Dobřan. Naším cílem je, aby územní plán byl jednoduše a srozumitelně dostupný na oficiálních internetových stránkách města. Kdy se občan setká s územním plánem? Nejčastěji při koupi nemovitosti, když chce stavět, nebo chce vědět, co mu město postaví za plotem. Pokud to vědět chcete, máte možnost zúčastnit se veřejného projednání a podat písemnou připomínku nebo námitku k územnímu plánu. Ten bude 30 dnů před veřejným projednáním vystaven. Bývá dobrým zvykem, že toto neprobíhá v období letních prázdnin. Podrobnosti bychom vám rádi sdělili v samostatném článku o projednávání územního plánu. 2. Zastupitelstvo města rozhodne v tomto roce o dalších dokumentech výstavby Penny velkoskladu a prodejny v Dobřanech. Bude to velký zásah do krajiny v těsné blízkosti našeho města, velký zásah do provozu ve městě, odůvodněný nadějemi na množství pracovních míst. Nechcete nám říci svůj názor přímo na jednání zastupitelů města? 3. V letošním roce chceme spolupracovat na přípravě konceptu pro další provoz dobřanské výtopny. Je to důležité nejen vzhledem k technickému stavu zařízení, ale také do budoucna - z pohledu vývoje cen za teplo. Kdo bude výtopnu vlastnit a provozovat, to bude rozhodující. 4. Dlouhodobě navrhujeme zprůhlednění hospodaření Dobřan publikováním celého průběhu veřejných zakázek a také smluv, zatím bez odezvy vedení města. Konkrétní návrhy zazněly v článku pánů Urbance a Košťála z února 2011 v DL. Na webových stránkách vlády je nyní dostupný Registr smluv a věcným garantem tohoto rejstříku je Ministerstvo financí. Odpovídá požadavkům na Registr smluv, jak jsou uvedeny v návrhu zákona předloženého navrhovatelem Janem Farským, starostou Semil a členem Poslanecké sněmovny za Starosty. Každý by si pak mohl vyhledat smlouvy, objednávky a finanční plnění města uvedené v tomto registru. 5. Dlouhodobě doporučujeme vytvořit finanční rezervu města pro neočekávané situace - zatím se řeší rozpočtovým opatřením, tedy na úkor konkrétních projektů. Snad se to v tomto roce podaří. Považuji zmíněné návrhy za příklady konstruktivního přístupu našeho sdružení a náš zájem o budoucnost Dobřan. Budeme se snažit ještě minimálně 2 roky přesvědčovat naše kolegy zastupitele, že se jedná o potřebné změny a Vás občany srozumitelně informovat o našich záměrech. Viktor Zlocha, člen sdružení občanů - Otevřené Město Dobřany Obsah a jazykovou korekturu opozičních příspěvků zajišťuje: Otevřené město Dobřany, o.s. Případné dotazy a připomínky nám můžete posílat na ovou adresu: ANKETA Jak byste využili objekt nynějšího zdravotního střediska po výstavbě nového ZS v areálu Penny marketu? Nikdo by nebyl proti parku, fontánce a posezení, na rozdíl od dalších novostaveb či staveb sloužících k podobnému účelu. Lukáš Bernát Líbilo by se mně využití pro děti, např. hřiště, ale z obou stran je silnice Takže se přikláním k pronájmu či využití pro podnikání. Marta Kolářová Pro mě vede zeleň, tráva, stromy bez betonu. Eva Tolarová Budovu bych nechala stát, z části udělala 2 třídy mateřské školy, jelikož je nedostatek míst, a druhou část nabídla k pronájmu na veřejné služby. Další možností je dům pro seniory, stále je zde málo míst. Marie Majerová Já bych taky byl spíš pro nějakou zeleň, hřiště a lavičky. Pavel Königsmark strana 5

6 CO SE DĚJE strana 6 VÝZKUMNÉ CENTRUM V DOBŘANECH OTEVÍRÁ UNIKÁTNÍ LABORATOŘE Západočeské materiálově metalurgické centrum ZMMC v Dobřanech u Plzně, které se specializuje na kovové materiály a technologie jejich výroby pro strojírenství, stavebnictví, energetiku a další obory, se rozšiřuje o nové laboratoře. V areálu výzkumné společnosti COMTES FHT a.s., která centrum buduje, během posledního roku vyrostly na ploše m 2 dvě nové budovy dvoupatrový objekt laboratoří určených pro metalografické analýzy, počítačové modelování a konstrukční práce a unikátní metalurgická laboratoř. V pátek 1. února 2013 budou tyto prostory slavnostně otevřeny. Centrum je součástí výzkumné organizace COMTES FHT, která se specializuje na výzkum a vývoj materiálů z kovů, a v oblasti materiálových analýz a numerického modelování technologických procesů patří mezi špičková pracoviště v Evropě. Na projekt ZMMC s rozpočtem 430 miliónů korun získala dotaci z Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Chloubou dobřanských výzkumníků je především nová metalurgická laboratoř o rozloze m 2. V minulých měsících zde byla instalována vakuová tavicí a odlévací pec s kapacitou 300 kilogramů, hydraulický lis o síle kn s manipulátorem a také na míru vyrobená válcovací stolice duo/kvarto s rovnací tratí a dalším příslušenstvím. Válcovací linka a její bohaté příslušenství podstatně rozšíří možnosti experimentálního zpracování zkoumaného materiálu. Budou na ní vyvíjeny válcovací technologie se speciálními průběhy teploty a vyráběny experimentální polotovary, uvádí Libor Kraus, výkonný ředitel centra, a dodává, že zařízení shodných parametrů zatím v ČR nebylo instalováno. Nyní je ve zkušebním provozu, který by měl skončit během první poloviny letošního roku. Upevnit významnou pozici, kterou COMTES FHT zaujímá v materiálových analýzách a zkušebnictví, mu mají umožnit nová moderní pracoviště vybudovaná na 750 m 2 a také arsenál zde instalovaných nových zkušebních a analytických přístrojů. Nechybí mezi nimi například spektrometry, zařízení pro odběr malých vzorků z provozovaných strojních celků nebo přístroj pro měření teplotní vodivosti laserem. V centru aplikovaného výzkumu ZMMC nyní pracuje na 40 pracovníků. Zkoumají termomechanické procesy a vyvíjejí konstrukční oceli a kovové materiály pro konkrétní průmyslové aplikace. Jde například o novou nízkolegovanou vysokopevnou ocel pro dopravní techniku, o technologii zápustkového kování se sníženou teplotou kování, speciální niklové slitiny pro jaderné reaktory IV. generace či profily z nanostrukturovaného titanu pro zubní implantáty nebo kloubní náhrady. Záběr centra je tak velmi široký. Zhruba polovinu jeho tržeb má tvořit výzkum na konkrétní objednávku. Zájem o spolupráci projevují české i zahraniční subjekty, mezi nimi například strojírny ŽĎAS, ŠKODA JS nebo nadnárodní průmyslová skupina Benteler. V roce 2014 má západočeské centrum zaměstnávat nejméně 60 osob, z toho dvě třetiny výzkumných pracovníků. Podle Zbyška Nového, vědeckého ředitele centra, je již nyní více než 60% všech výzkumníků mladších 35 let. S cílem přilákat nadané vysokoškoláky a mladé vědce probíhají v laboratořích centra praktická cvičení a stáže studentů magisterských a doktorských programů. Centrum též poskytuje témata pro řešení výzkumných, diplomových a doktorandských prací. Tiskovou zprávu připravila: COMTES FHT a.s., Průmyslová 995, Dobřany , NA KAMPANI BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ SE DOBŘANY VÝRAZNĚ PODÍLELY! V měsíci listopadu 2012 pořádala společnost Ecobat ve vybraných městech Plzeňského a Karlovarského kraje osvětovou a intenzifikační kampaň s názvem Baterie do koše nepatří, aneb Sběrem baterií podpořte vaši školu. Celkem se do akce zapojilo 12 měst a 2 firmy, mezi nimi i naše město a naše Základní škola Dobřany. Cílem bylo navýšení množství zpětně odebraných použitých baterií a propagace jejich třídění. Součástí kampaně byla i soutěž, které se mohl zúčastnit každý občan, který vhodil alespoň 3 vybité baterie spolu s odpovědním kupónem do sběrných nádob umístěných na centrálních místech. V našem městě to byly prodejna COOP TIP v Sokolovské ulici, budova městského úřadu a Sběrný dvůr města Dobřany v Plzeňská ulici. Občané byli motivováni jednak tím, že školy v jejich městě (v našem případě Základní škola Dobřany) zapojené do programu Recyklohraní dostanou finanční příspěvek ve výši 12 Kč/ kg a v neposlední řadě tipovací soutěží, ve které jeden soutěžící z každého kraje obdrží finanční částku ve výši Kč. Soutěžní otázka zněla, kolik kg vybitých přenosných baterií vybere společnost Ecobat v roce Nárok na finanční příspěvek měly pouze školy, které splnily zadaný úkol, jímž bylo vytvoření plakátu propagujícího kampaň a jeho umístění na veřejné místo. Toto splnilo 13 škol v obou krajích včetně té naší. Propagace celé akce probíhala formou zveřejnění článků v místním tisku (včetně našich Dobřanských listů) a distribucí letáků s odpovědním kupónem tipovací soutěže do domácností. Při doprovodných promoakcích, jichž bylo celkem 12, se rozdalo dalších letáků a krabiček Ecocheese, které jsou určeny pro sběr baterií v domácnostech. V našem městě se konala též jedna z promoakcí v rámci kampaně dne na našem náměstí v rámci Festivalu Juniorfest 2012, a to promoakce Plzeňské Techmánie pro školy a děti. Do kampaně se aktivně zapojilo 505 soutěžících, kteří odevzdali dohromady platných odpovědních kuponů. Nejblíže správné odpovědi ve znění Ecobat vybral v roce 2012 celkem kg baterií byla v našem, tedy v Plzeňském kraji paní Andrea Vaňková z našeho města Dobřany, která tipovala kg. Finanční částka ve výši 15 tisíc Kč jí byla ve formě symbolického šeku (a následného zaslání finančních prostředků) slavnostně předána jednatelem společnosti Ecobat panem Petrem Kratochvílem a starostou města Dobřany na dobřanské radnici dne 8. února Celkem bylo v rámci kampaně odevzdáno 290 kg baterií v obou krajích! S ohledem na opravdu minimální váhu baterií se jedná o jistě velmi úctyhodné číslo. Občané města Dobřany mají i nadále možnost odevzdávat baterie do

7 CO SE DĚJE prodejen elektra, na městském úřadě do speciálního sběrného koše a samozřejmě ve sběrném dvoře, žáci Základní školy Dobřany pak přímo ve škole v rámci projektu Recyklohraní. Všem občanům města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd, kteří se do kampaně aktivně zapojili a kteří i nadále nevyhazují baterie do odpadkové koše či popelnice pro komunální odpad, ale do správných boxů na určených místech, patří velký dík. S využitím informací z tiskové zprávy společnosti Ecobat Marek Sýkora, starosta města VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne byli přivítáni paní Bc. Dagmar Terelmešovou, místostarostkou města Dobřany, tito noví občánci města: Jiří Baloun, Jan Hrachovec, Simona Kozlová, Anna Obšasníková, Ján Šindelář, Soňa Vodičková, Andrea Žigová Adéla Bouzková, Michal Jiříček, Matyáš Koželuh, Valentýna Spurná, Štěpán Sýkora, Dominik Šneberger, Stela Tomanová Na fotografii zleva pan Bc. Marek Sýkora, starosta města Dobřany a člen zastupitelstva Plzeňského kraje, uprostřed vítězka paní Andrea Vaňková a vpravo pan RNDr. Petr Kratochvíl, jednatel společnosti Ecobat. DIVADLO PRO DĚTI Dne oslavila 100. narozeniny paní Anežka Nováková. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jí přejeme hodně zdraví a spokojenosti DĚTSKÝ DIVADELNÍ TARTAS 2013 (bližší informace v dubnovém čísle DL) v hodin Jak se chtěl vodník ženit (Divadlo Dráček) strana 7

8 CO SE DĚJE PRVNÍ REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA DOBŘANY V sobotu 16. února 2013 se konal 1. reprezentační ples města Dobřany v novodobé, tedy porevoluční historii. Ples se konal u příležitosti oslav 770 let města Dobřany a byl jakýmsi neoficiálním zahájením oslav. Tradiční program plesu, spočívající v opravdu kvalitní hudbě, tanci a bohaté tombole zajištěné množstvím sponzorů (kterým je nutno velmi poděkovat), byl protkán několika naprosto skvělými vystoupeními ze strany dobřanských umělců, a to těch, kteří v Dobřanech působí, či působí na uměleckých kolbištích v celé naší republice. Moderátorské role se skvěle ujal pan Jan Karásek, který Dobřany proslavuje svým skvělým hlasem v Praze. Půlnoční překvapení zajistili všichni členové Rady města Dobřany svým netradičním vystoupením, po kterém následoval slavnostní přípitek celého sálu k uctění neuvěřitelných 770 let našeho města. Do posledního místa obsazený sál kulturního domu PL Dobřany byl svědkem představení loga oslav 770 let města Dobřany. Logo města (viz níže) vzniklo na základě námětu jedné ze žaček výtvarné třídy Základní umělecké školy J. S. Bacha Kristýnky Klímové. Její skvělý námět bude odměněn na slavnostním veřejném zasedání zastupitelstva města Dobřany dne 14. června Město Dobřany děkuje všem, kteří se na organizačním i obsahovém zajištění plesu podíleli. Marek Sýkora, starosta města Sponzoři: BOLTA - profily CZ s.r.o., COMTES FHT, a.s., OZ Trading, s.r.o., Stavebniny Libušín, Ivo Klug, s.r.o., Tenisová hala Dobřany, Západočeské komunální služby, a.s., Chvak, a.s. Domažlice, Řeznictví Terelmeš, DRUSO, spol. s r.o., Gastop Pokorný, s.r.o., BP STAVBY CZ, s.r.o., Cukrárna U Kaple, Nábytek Petr Erhart, ČEVAK, a.s., Dobřanské pekařství, s r.o., Pivovar-hotel-restaurant Modrá hvězda, Market Elán, s.r.o. Dobřany, Wellness poradna Zuzana Čechová, Bögl a Krýsl, k.s., STARPROJEKT, Květiny Flora Hana Rybínová, Město Dobřany, MěKS Dobřany STATISTIKA KRIMINALITY ZA ROK 2012 Policisté na teritoriu územního odboru Plzeň-jih za rok 2012 zaznamenali 985 trestných činů, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o pět případů více. Ze všech nahlášených skutků objasnili policisté téměř 55%. Je nutné ovšem podotknout, že vyšetřování některých případů stále probíhá, a proto se nejedná o konečná čísla. Pokles počtu případů vykazují statistická čísla u trestné činnosti majetkového charakteru. V loňském roce jsme zaznamenali celkem 588 případů, v roce 2011 to bylo o 19 skutků více. Konkrétně se to týká hlavně krádeží vloupáním. Zatímco loni jsme zapsali do statistik 257 případů, v roce 2011 jich bylo o 5 více. Ve dvaadvaceti případech se pak strážci zákona setkali s trestným činem poškozování cizí věci, u kterého je v porovnání s rokem 2011 naopak nárůst o pět případů. Co se týká jednotlivých obvodních oddělení, tak největší pokles skutků v této oblasti zaznamenali policisté na obvodním oddělení v Dobřanech. V porovnání roků 2011 a 2012 zapsali do policejních statistik o 52 případů méně. Naopak největší nárůst počtu trestných činů evidují strážci zákona na obvodním oddělení Nepomuk. Oproti roku 2011 si připsali o 58 případů více. U kategorie majetkové trestné činnosti by si měli lidé uvědomit, že odpovědnost za ochranu svých osobních věcí nesou právě oni sami. U násilné trestné činnosti zaznamenali policisté v roce 2012 oproti roku 2011 nárůst o deset případů. Celkem tak evidují 44 skutků tohoto charakteru. Nejčastějším v této oblasti je trestný čin loupež (17), či úmyslné ublížení na zdraví (10). Dopadení těchto pachatelů je v tomto případě složité, protože si za své oběti vybírají starší občany, nebo využijí momentu překvapení a většina poškozených si nestačí všimnout, jak pachatel vypadal nebo některých dalších markantů, podle kterých by jej policisté mohli identifikovat. U mravnostní trestné činnost evidují za uvedené období policisté nárůst o šest případů. Do statistik tak zapsali 14 skutků tohoto charakteru. Zatímco v roce 2011 byl v této oblasti nejčastější trestný čin znásilnění (5), v roce 2012 evidují policisté nejčastější trestný čin pohlavní zneužívání (9). Pokles o sedm případů zaznamenali policisté v kategorii ostatní trestná činnost. Největší podíl na tomto počtu skutků má maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za rok 2012 z celkového počtu 99 skutků nerespektovalo rozhodnutí soudů, magistrátů a dalších úřadů 71 osob. V roce 2011 to bylo 76 občanů. Naopak nárůst o 13 případů evidují policisté v kategorii zbývající trestná činnost. Do této oblasti spadá například zanedbání povinné výživy. Za rok 2012 neplatilo na své děti 69 rodičů, což je o čtyři případy méně v porovnání s rokem Vyšší číslo se ukázalo i u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Zatímco v roce 2011 strážci zákona zapsali do policejních statistik 41 případů, v roce 2012 je jich o osmnáct více. Poslední z výčtu oblastí trestné činnosti jsou hospodářské trestné činy. Za rok 2012 evidujeme o dva skutky více než v roce 2011, tedy 80 případů. Nejčastějším trestným činem v této kategorii je zpronevěra (20) nebo podvod (15). Statistika roku 2012 a Trestná činnost Zjištěno Objasněno Procent Zjištěno Objasněno Procent Násilná , ,41 Mravnostní ,50 Majetková , ,73 Ostatní , ,34 Zbývající ,64 Hospodářská , ,62 Celkem , ,57 Přehled podle jednotlivých obvodů OOP OOP OOP OOP OOP OOP Blovice Dobřany Nepomuk Přeštice Starý Plzenec Stod Zjištěné trestné činy nprap. Ivana Telekešová, DiS. strana 8

9 ROZHOVOR S RENÁTOU ČERNOU Jednou z nejdivočejších přestřelek roku 2012 byla debata o tom, zda bude více míst ve školkách. Otázka byla od začátku spojena i s tím, že nové třídy vzniknou místo stávajících kuchyní. Dětem se pak bude jídlo vozit z nově vybavené školní jídelny, jejíž technologie budoucnosti může při správném využívání přinést větší kvalitu jídla a energetické úspory. V rámci vyvracení fám a nepodložených obav se mimo jiné konala i schůzka přímo ve školní jídelně, kde padl slib, že se uskuteční výběrové řízení na pozici nové(ho) vedoucí(ho). Zájem byl slušný a vítězkou se stala Renáta Černá, která v gastronomii pracuje už 20 let. Když jste se představovala městské radě, řekla jste, že jste se na výběrové řízení chystala už od okamžiku, kdy se o změnách začalo psát v našich listech. To jste se nezalekla té atmosféry, která kolem změny nastala? Ne, naopak, spíše mě to motivovalo. Vím, že přeprava jídla je v dnešním stravovaní již zcela běžná. Vždyť určitě každý si již objednal pizzu domů. Nechala jste se také slyšet, že být vedoucí školní jídelny je váš sen. Nezlobte se, ale podobná věta o dětském snu je teď slyšet od mnohých uchazečů na spoustě pohovorů. To je nějaký trik z příručky, nebo móda? posun, tak je to právě školní stravování. Stačí pouze porovnat vybavení moderních školních jídelen s většinou restaurací nebo hotelů. Přicházíte z tvrdého světa byznysu, jste připravená na to, že ve veřejném sektoru to funguje jinak? Že nemůžete lidi tolik motivovat penězi? Podle Vás existuje jenom motivace penězi? Právě že ne, ale známe spousty příkladů, kdy přechod ze soukromé sféry do veřejné nevyšel právě pro nepochopení těchto rozdílů. V dnešní době si lidé určitě váží i jistoty zaměstnání, kolektivu, dobré pracovní doby, práce bez stresu a hlavně, práce vás musí bavit. Ve všech mých manažerských postech se mi vždy osvědčil lidský přístup. Tím se nejvíce omezí fluktuace. Jinak stačí přečíst si noviny a zjistíte, že v ČR je školství dost drsné. Jaké změny chcete zavádět? Zásadní změnu dozná jídelníček. Doposud používaný vzorový je v březnu naposledy. Úpravu potřebuje i školní jídelna, teda ta část, kde děti jedí. Změn bude spousta. Asi bych vyčerpala celé toto vydání. Nechte se spíše překvapit. Je pro vás jídelna jen vývařovnou, která musí dodávat nezávadná jídla, nebo v ní vidíte víc? Především je to velká možnost ukázat dětem, že i zdravé jídlo může být velmi chutné, a tím v nich budovat zdravé stravovací návyky. Díky výrobní technologii, kterou má vývařovna v Dobřanech, lze dětem všechna jídla připravit zdravou cestou. Největší obava rodičů ze změny stravování spočívala ve strachu z toho, že jídlo putující po městě vystydne. Máte z toho také strach? Ne, protože prostě a jednoduše nevystydne. Povinné technologické vybavení k přepravě jídel 100% zaručuje vyhláškou nařízenou výdejní teplotu. Na začátku jsme se bavili o snění, jaký sen máte teď? Můj sen? Aby se dětem po ukončení školní docházky v Dobřanech stýskalo po výborných jídlech ze školní jídelny. Já určitě neřekla, že to byl můj dětský sen. V dětství jsem chtěla být asi letuškou, jen jsem nevyrostla do patřičné krásy. Mluvila jsem spíše o posledních letech, kdy jsem získala potřebné zkušenosti a praxi, a pak přišla ta touha uplatnit své znalosti právě ve školním stravování. Dobrá, připusťme, že jste opravdu snila o vedení poněkud vysmívané části gastronomie. Proč? Existuje přece řada vděčnějších provozů. Proč myslíte, že vysmívané? Většinou, se říkává, to bylo jako ze školní jídelny, a nemíní se tím pochvala... Jsem přesvědčena, že velká spousta gastronomických odborníků chápe školní stravování jako velmi důležité. U předškolních a školních dětí můžeme hodně ovlivnit, ať pozitivně, nebo negativně. Jestli nějaký obor ve veřejném stravování zaznamenal velký kladný strana 9

10 TÉMA MĚSÍCE Mateřská škola Dobřany Základní škola Dobřany Informace pro rodiče dětí Mateřské školy Dobřany v souvislosti s přechodem stravování pod školní jídelnu Základní školy Dobřany k Vážení rodiče, od začne stravování Vašich dětí v Mateřské škole zajišťovat školní jídelna Základní školy Dobřany, kam zároveň k tomuto datu přejdou všechny pracovnice současné školní jídelny obou budov Mateřské školy (Loudů a Stromořadí). Vaše děti se tak stanou strávníky školní jídelny ZŠ, ale kromě způsobu placení stravného se jim nic oproti minulosti nezmění k horšímu. V obou budovách Mateřské školy budou vytvořeny výdejny jídla a děti budou dostávat jídlo a nápoje obdobným způsobem jako doposud. Je však třeba provést určité změny kvůli evidenci strávníků, s nimiž Vám budou intenzívně nápomocny jak obě stávající vedoucí školních jídelen, tak i vedení obou škol. Oč se jedná: 1. Vaše platba se od rozdělí na dvě části: školné - to bude hrazeno nadále stejným způsobem na účet Mateřské školy stravné - to bude hrazeno nově Základní škole níže uvedeným způsobem 2. Do je třeba přihlásit děti z Mateřské školy ke stravování ve školní jídelně ZŠ. Formulář přihlášky obdrží rodiče přímo v Mateřské škole nebo v kanceláři školní jídelny Základní školy Dobřany v ulici Sokolovská. Vyplněný formulář je třeba odevzdat osobně v kanceláři školní jídelny Základní školy Dobřany v ulici Sokolovská. Od do bude pro veřejnost prodloužena otevírací doba kanceláře do hod. (do té doby bude od 7.00 do hod.). 3. Cena stravného pro děti do 6 let zůstane beze změny, tj. celkem 35 Kč/den (v tom je zahrnuto: oběd 18 Kč, dvě svačiny 7 Kč + 7 Kč, nápoje 3 Kč). Cena stravného pro děti ve věku 7-10 let se změní dle normativu pro žáky 1. stupně s navýšením o 3 Kč celkem 41 Kč/den (oběd 22 Kč, dvě svačiny 8 Kč + 8 Kč, nápoje 3 Kč); jedná se o několik málo odkladových dětí, které budou dostávat větší porce jídla. (Pozn.: naopak několik dětí z přípravných tříd strana 10 ZŠ bude platit méně, neboť budou stravovány dle normativu pro MŠ). 4. Způsob platby rozhodnete na přihlášce strávníka. Zásadní změnou bude to, že platba za odebranou stravu se provádí zpětně. Možné způsoby platby: a) přednostně inkaso z Vašeho účtu podklady pro zadání inkasa získají rodiče při přihlášení ke stravě v kanceláři školní jídelny b) na základě vystavených údajů k provedení platby (bude předáno rodičům v MŠ) bezhotovostně měsíčním převodem z Vašeho účtu nebo hotově do pokladny v kanceláři školní jídelny nebo Základní školy 5. Další odlišností od dosavadní praxe v Mateřské škole je jiný způsob placení zálohy na stravné. Školní jídelna Základní školy používá systém vratné zálohy (kauce, jistiny), ze které se automaticky uhradí dlužné stravné. Za jídlo se tedy neplatí předem jako v Mateřské škole, kde byly případné přeplatky použity pro následující účetní období. Za jídlo se platí zpětně, a rodiče tak mají mnohem větší přehled o tom, kolik činilo skutečné stravné za minulý měsíc. Výhodou pro rodiče je i to, že záloha může provázet žáka plynule i po přechodu na Základní školu, není třeba nic měnit. Pokud žák ukončí docházku z jakéhokoliv důvodu (stěhování, přechod na jinou školu apod.), je záloha bez odkladů vrácena. 6. Záloha na stravné ve výši Kč musí být složena do spolu s podáním přihlášky ke stravování. Jedná se sice o jednorázově nepatrně vyšší platbu v měsíci březnu ve srovnání s původní platbou zálohy na stravné na duben, jak tomu bylo u systému Mateřské školy, ale to v dubnu nenastane. Až v květnu bude první platba za odebranou stravu v měsíci dubnu. Je možné se ze závažných důvodů individuálně dohodnout s vedoucí školní jídelny Základní školy na rozdělení platby. 7. Novinkou pro rodiče dětí z Mateřské školy bude využití internetového přístupu (www.strava.cz) na stránky jídelny ZŠ, kde mohou po obdržení přístupových kódů od vedoucí školní jídelny odhlašovat / přihlašovat své děti k odběru stravy např. v souvislosti s nemocí apod., uvidí také aktuální jídelníček apod. Pozn.: Žáci ZŠ mají navíc i možnost výběru jídla. 8. Informační schůzka pro rodiče dětí Mateřské školy se bude konat ve školní jídelně Základní školy Dobřany, Sokolovská 967, v úterý od hod. Na této schůzce se rodiče dozvědí také informace k realizaci rekonstrukce budovy Mateřské školy v ulici Stromořadí. Kontaktní osoby pro dotazy: Jana Švarcová, vedoucí ŠJ MŠ ( ; Renáta Černá, vedoucí ŠJ ZŠ ( ; Bc. Jana Kleisnerová, ředitelka MŠ ( ; Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ ( ; indos.cz) Bc. Jana Kleisnerová, ředitelka MŠ Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dne se koná od 9.00 do hodin ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ na školní rok 2013/2014 Zápis se bude konat současně v obou budovách Mateřské školy Dobřany, Loudů 850 a Stromořadí 922. K předškolnímu vzdělávání budou děti přijímány dle jednotných kritérií. U zápisu obdrží zákonní zástupci potřebné tiskopisy a informace k zahájení řízení přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Nutno doložit rodný list dítěte. Bc. Jana Kleisnerová ředitelka Mateřské školy Dobřany

11 KULTURA KNIHY PRO DĚTI ANTONIOU Jim: Světové metropole včera a dnes Jak vypadaly Paříž, Amsterdam, Atény, Barcelona, Jeruzalém, Florencie, Hongkong, Řím, San Francisco, Praha, Ciudad de México, New York, Moskva, Istambul, Sydney, Tokio, Londýn nebo Washington v minulosti? Průhledná fólie s rekonstrukční kresbou přiložená na současnou fotografii vám umožní představit si původní vzhled těchto velkoměst. Doplňkem fotografií a kreseb je výlet do historie města a popis jeho pozoruhodností. VOTRUBA Adam: Hrdinské mýty Příběhy bohatýrů z krajin našich i sousedních. Máte rádi pověsti o hrdinech, jako jsou Jan Žižka, Juraj Jánošík, čaroděj Krabat nebo protektorátní Pérák? A chtěli byste vědět, co je na nich pravdy? Tak v této knize se to konečně dozvíte. STANTON Andy: Jste špatný člověk, pane Gumo! Pan Guma je naprostý poděs, nemá rád děti, zvířata, legraci ani cuc na kládě. Tahle knížka je celá o něm. A taky o vzteklé víle, která žije ve vaně. A o psovi Čuprpsovi a holčičce, které kamarádi říkají Pája, a o zlém, smradlavém řezníkovi, který je celý upatlaný od prejtu. Uvnitř najdete hrdiny a sladkosti a dobrodružství a vůbec všechno! SLOUPEK PLNÝ NOVINEK dělaný. Nemá ani zdání, že do městečka míří pomstychtivý rančer, odhodlaný vyrovnat si s ním staré účty, i kdyby měl celé město zničit. GOODWINOVÁ Daisy: Má poslední vévodkyně Kniha nás zavede do Anglie 19. století a vypráví o Američance, která se vydává do Anglie hledat svého budoucího manžela. Cora Cashová musí splnit představu svojí matky, a to, že její ženich bude baron či vévoda. Cora se zamiluje do devátého vévody z Warehamu a přijme jeho nabídku k sňatku, v tu chvíli však ještě netuší, že pro ni začíná hra plná tajemství, lží a intrik. CHRISTIE Agatha: Next to a dog Kniha nabízí tři dvoujazyčné (anglicko-české) povídky. Pes na prvním místě Případ na moři Jak vám roste zahrádka KNIHY PRO DOSPĚLÉ ĽAMOUR Louis: Železná spravedlnost Tom Shanaghy býval drsný zabiják. Nadělal si příliš mnoho nepřátel a před nimi uprchl do kansaského městečka, kde právě potřebují neúplatného ochránce zákona. Tom si myslí, že je pro tuto práci jako Dne navštívila paní učitelka Urbancová se svými žáky Městskou knihovnu. Vyhledáváním informací v knihách děti zjišťovaly, jak funguje trávicí systém u člověka. strana 11

12 KULTURA W. A. Mozart DON GIOVANNI PROJEKCE ZÁZNAMU OPERNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU Britský činoherní a muzikálový režisér Michael Grandage, držitel ocenění Tony Award, bude v Metropolitní opeře debutovat režií nové inscenace Mozartova Dona Giovanniho. Pod taktovkou Fabia Liusiho se v titulní roli představí Mariusz Kwiecien, který loni svým koncertem ve Smetanově síni Obecního domu okouzlil pražské publikum. Po jeho boku v Met debutují lotyšská sopranistka Marina Rebeka v roli donny Anny a německá sopranistka Mojca Erdmann jako Zerlina. Ramón Vargas coby don Ottavio, Luca Pisaroni jako Leporello a mladý slovenský basista Štefan Kocán jako Komtur své role v Met ztvární poprvé, zatímco Barbara Frittoli a Joshua Bloom jsou se svými rolemi donny Elvíry a Masetta již dokonale zžití. Nastudování: italsky s českými titulky 26. dubna 2013 od 19:00 hodin vstupné: 300 Kč Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek 9:00-12:15 a 13:00-17:00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu před začátkem promítání. Rezervace: 1) online rezervační systém na 2) telefonicky: nebo (po - pá 9:00-16:00) Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem představení. Změna programu vyhrazena. Již třetím rokem proběhlo v Městské knihovně Dobřany ve dnech , a pasování prvňáků na čtenáře. Děti plnily celé dopoledne různé úkoly. Na závěr, po předvedení svých čtenářských schopností a složení čtenářského slibu, byli pasováni skřítkem Knižníkem na čtenáře a čtenářky. Odměnou jim byla placka s titulem a kniha do třídy. strana 12

13 KULTURA DOBŘANSKÉ POHLEDY 2013 Vyhlašovatelé a pořadatelé: Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany Téma: DOBŘANSKÁ POHÁDKA V souvislosti s 770. výročím města Dobřany budou vítána soutěžní díla s dobřanskými motivy. Věkové kategorie účastníků soutěže: A předškoláci (MŠ) B školáci 1. stupně ZŠ C školáci 2. stupně ZŠ D starší a dospělí Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce 1. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ garantky soutěže: Mgr. Eva Fekerlová a Mgr. Jana Šindelářová Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem v daném tématu zpracovaném libovolnou technikou, dvojrozměrným i trojrozměrným (např. malba, kresba, koláž, textilie, keramika, dřevořezba, ). Soutěžní práci je nutno označit (ze zadní strany či visačkou) jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce. Pravidla jednotlivých soutěží: 3. FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi Soutěž je možno obeslat maximálně 5 barevnými nebo černobílými fotografiemi o rozměrech minimálně 9x13 cm (lépe však 13x18 cm nebo větší). Fotografie je nutno ze zadní strany označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce. 2. LITERÁRNÍ SOUTĚŽ garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem v daném tématu zpracovaném v libovolném slohovém útvaru (např. pohádka, esej, úvaha, líčení, povídka, báseň, fejeton, ). Rozsah práce je maximálně 2 strany strojopisu formátu A4, je možno ji zaslat em přímo na adresu garanta: zs.dobrany.indos.cz. Soutěžní práci je nutno označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce. Virtuózové Martin a Štěpán Kos představí nejznámější, nejkrásnější a nejtěžší klavírní a houslové skladby nejznámějších skladatelů Cimrmanband vám ke každému z nich něco zajímavého poví Koncertní sál ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech Neděle 17. března od 18:00 hodin Uzávěrka soutěže: pátek Soutěžní práce je možno osobně předat garantům soutěží či v sekretariátu Základní školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, Dobřany zásilku prosím označte výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: (MěKS Dobřany), či (ZŠ Dobřany). Vyhodnocení soutěže a výstava: Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek v hodin v budově školní jídelny ZŠ Dobřany, Sokolovská 967. Všichni účastníci soutěží jsou na vernisáž srdečně zváni (pozvánky nebudou rozesílány). Výstava bude přístupná veřejnosti v sobotu a v neděli od do hodin. Právo zveřejnění: S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé vyhrazují právo zveřejňovat soutěžní práce s tím, že odevzdané soutěžní výtvory přecházejí do majetku vyhlašovatele (pokud se, zejména ve výtvarné soutěži, nedohodne soutěžící s pořadateli jinak). Autorská práva zůstávají zachována autorovi soutěžních prací. strana 13

14 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ( Dobřany - komorní hra s převahou dřevěných dechových nástrojů, akordeon) zobcová flétna Kristýna Vápeníková Andrea Hošková Magdalena Cebová zobcová flétna zobcová flétna cembalo E. Šustrová 1. místo s postupem kategorie I. e) KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY 7. března 2013 / DPS Loudů Vystoupení pro Klub důchodců věnované k Mezinárodnímu dni žen Veronika Dvořáková Marie Kordíková příčná flétna příčná flétna M. Vozárová 1. místo s postupem kategorie II. a) března 2013 koncertní sál ZUŠ Jana Šístková Klára Sobotková Ctirad Kučera klarinet klarinet klarinet K. Křemenák 1. místo s postupem kategorie II. a) Krajské kolo v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů Erika Hessová Veronika Dvořáková Magdalena Plšková Jana Krajčovičová zobcová flétna zobcová flétna zobcová flétna zobcová flétna J. Faltýnová 1. místo s postupem kategorie II. d) 17. března 2013 / koncertní sál ZUŠ Klavír vážně i nevážně, klavírní virtuos Štěpán Kos a divadelní spolek CIB Klára Uhlíková Marie Kordíková Iveta Živná Jana Šístková Markéta Duchková zobcová flétna zobcová flétna zobcová flétna zpěv cembalo M. Vozárová 1. místo s postupem kategorie II. e) 22. března 2013 / obec Dolce Setkání seniorů David Brant akordeon P. Vacek 1. místo s postupem kategorie 0. Šimon Mertl akordeon P. Vacek 1. místo s postupem kategorie I. Ladislav Bouřil akordeon P. Vacek 1. místo s postupem kategorie IV. Daniel Bouřil akordeon P. Vacek 2. místo Porota udělila cenu absolutního vítěze v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů kvintetu ve složení K. Uhlíková, M. Kordíková, I. Živná, J. Šístková a M. Duchková. Tomasz Ritter, nadějný polský klavírista, kterého dobřanské publikum zná již od útlého věku, koncertoval v sále hudební školy strana 14

15 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE MAŠKARNÍ KARNEVAL 2013 Tak jako každý rok pořádala Pionýrská skupina Dobřany dne 20. ledna 2013 v sále kulturního domu na Psychiatrické léčebně Dětský maškarní karneval za účasti více jak 70 masek a jejich doprovodu. Akce, která má každý rok velký úspěch, byla jako vždy pořádána ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Mimo tanec za hudebního doprovodu Dua Charvis byla také již tradičně připravena i přehlídka pěveckého a recitačního umění dětí a tombola. Odměny nakonec dostaly všechny děti, protože masky byly tak hezké, že vyhodnotit jen některé by byla velká škoda. Vyhodnocení bylo nakonec spojeno se slosováním vstupenek, ale nikomu to vlastně nevadilo. Postupně si s dětmi zatancovali skoro všichni rodiče a prarodiče. Na fotografiích z akce je vidět, že se všichni dobře bavili. Více fotografií naleznete na Další akce připravujeme a mimo upoutávky v Dobřanských listech na ně najdete odkaz i na výše uvedené webové adrese, např. program na jarní prázdniny, Slet čarodějnic, Velikonoční jarmark či Den dětí, letní tábor v Újezdě nebo příměstský v Dobřanech. Na všechny jste srdečně zváni. Za PS Dobřany Libuše Nejedlá DELFÍNI NA LEDOVÉ PRAZE muzea, kde jsme viděli, jak jde život, a úplně všichni jsme se těšili do Muzea čokolády, kde nám ukázali, jak se vyrábí pralinka. Také jsme se šli podívat do Muzea voskových figurín, kde jsme viděli Jaromíra Jágra, Helenu Vondráčkovou, Antonína Dvořáka, Švejka, Václava Havla, Václava Klause a další různé postavy. Těšili jsme se moc i do Zlaté uličky, kde bylo zobrazeno, jak bydlela švadlenka, baba kořenářka a další různé postavy. Pak jsme pospíchali na orloj, který se nám také velice líbil. A už byl pomalu večer, tak jsme šli do Muzea policie, kde nám bylo ukázáno, co máme a nemáme dělat, zda je či není dobré pít alkohol a kouřit cigarety atd. Za pomoc s přípravou a zajištěním celé akce je třeba poděkovat nejen pracovnicím našeho kulturního střediska, ale i pracovníkům KD za zapůjčení a přípravu sálu včetně zajištění občerstvení, hudební skupině, ale i členům PS Dobřany, kteří pomáhali při prodeji vstupenek a se vším, co bylo třeba zajistit kolem takové akce. Poděkování patří i radnici za finanční příspěvek. Letos ve dnech února jsme byli jako zástupci z Pionýrské skupiny v Dobřanech na Ledové Praze. V pátek po příjezdu do Prahy, ubytování a doplnění kalorií v jedné z hostitelských základních škol následovaly první prohlídky: Petřínská rozhledna a Zrcadlové bludiště. Obojí se nám moc líbilo, stejně jako Pražský hrad a Chrám sv. Víta, které jsme navštívíli poté. Večer jsme zakončili v Muzeu strašidel, kde jsme se sice trochu báli, ale bylo to super. Procházkou po Karlově mostě končil pátek. Druhý den byl také super, protože jsme byli v nové budově Národního Kolem šesté hodiny jsme přišli do Kongresového centra na Vyšehradě na koncert Děti dětem, který pořádal Pionýr a kde jsme viděli různá vystoupení dětí tanec, hru na nástroje, kde např. vystupovala skupina Druhá identita a jako host zpěvačka Černochová. Také jsme byli u toho, když na pódiu naše vedoucí Libuše Nejedlá přebírala nejvyšší pionýrské vyznamenání, Křišťálovou vlaštovku, za víc jak 30 let práce s dětmi v Dobřanech. Dostala k tomu i velkou kytku a s písničkami M. Tučného pro ni vystoupil i zpěvák Drobek. Zatančila si nejen s předsedou Pionýra M. Bělohlávkem na pódiu, ale pak i s námi pod ním. Celý den se nám opět moc líbil. V neděli dopoledne jsme už nasedli na vlak a hurá domů... celý víkend byl super a mně osobně i všem ostatním se líbil. Už se moc těším na příští rok! Anna Marie Gubischová Libuše Nejedlá strana 15

16 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Březen je měsíc pukání, rašení a zelenání. Zahrádkář již vytáhl ruce z kapes a dovoluje svým dlaním pomazlit se s rýčem, motykou a hráběmi. A zahrádkářka? Ta odhrne nově zavěšenou záclonu a vyhlédne čerstvě umytým oknem na zahradu. Její duše se zachvěje nedočkavostí: Bože, té práce! Nechá všeho a vyběhne ven, aby odkryla klestí ze skalky, odhrnula zem od kořenů růží a očima pohladila barevné květy krokusů, bílé květy sněženek a bledulí. Přes den slunce již lákavě hřeje, ale v noci ještě sekne mráz. Ráno bílá tráva napomíná: Nespěchej, zahradníčku, březen je zrádný! Poznáte kytičku na obrázku? Není to sněženka, ale bledule jarní. Pokud jste si obstarali několik cibulek a zasadili je, v březnu se můžete potěšit jejich květem. Ke zdárnému růstu potřebují vlhké a chladné místo. ZAHRÁDKÁŘSKÝ KALENDÁŘ Na jaře nás nejkrásnějšími odstíny modré potěší modřenec. Výhodná je kombinace s tulipány a narcisy. Na vyschlé a odplevelené záhony vyséváme petržel, mrkev, po nich hrách a mák. Přemýšleli jste o tom, jak urychlit vzcházení karotky a jak si ulehčit její jednocení? Poradíme vám: Před výsevem smíchejte semena s vlhkým pískem a směs udržujte tři dny při pokojové teplotě v zakryté nádobě. Brzy po vysetí poznáte výhodu tohoto postupu. V únoru jste již jistě provedli postřik broskvoně proti kadeřavosti. V březnu, je-li teplo, provedeme postřik proti přezimujícím škůdcům na všech ovocných stromech a na drobném ovoci. Zpravidla aplikujeme Oleoekol nebo Calypso, Acttelic, Desic a podobné přípravky. Také ozdravíme jahodník, který trpí bílou skvrnitostí, kdy na listech jsou četné fialové skvrny s bělavým středem. V této době je nejvhodnější použít Kuprikol či jiný měďnatý prostředek. V březnu nezapomeňte vysít do pařeniště pór. Jeho sazenice budete těžko nakupovat, zato při jeho sklizni v létě a na podzim si budete blahořečit, že jste na jaře nezaspali. Určitě ji pokryjte netkanou textilií. Koncem března odhrneme od růží nakopčenou zeminu a přihnojíme. Za bezmrazých dnů začínají očka růží červenat a to je čas k řezu. Staré výhony zkrátíme na 3 až 5 oček. Praktická rada na konec: Trápí-li vaše rostliny v květináčích molice, mšice, třásněnky a podobní škůdci, využijte výhody insekticidních tyčinek, které se vkládají do půdy. Škůdce potlačíte bez postřiků. Mnoho radosti při práci na zahrádce přeje všem Český zahrádkářský svaz VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE DOBŘANSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ V sobotu 9. února 2013 se konala Výroční členská schůze zahrádkářů z Dobřan. Zúčastnilo se 38 členů a 3 hosté, a to p. Kovářík za Územní sdružení Plzeň, za město Dobřany Bc. Martin Sobotka a odborný instruktor p. Václav Sedláček, který měl přednášku na téma Řez peckovin a chemická ochrana. Předsedkyně Libuše Kopejková přivítala a seznámila přítomné s programem schůze, byla zvolena po smrti předsedy Stanislava Malána, který by v letošním roce dovršil 40 let členství v organizaci Byl neskonale obětavý a přičinlivý, pod jeho vedením dosáhla organizace velkého rozkvětu, vše bylo perfektně evidováno, nebyl tedy problém v zajetých kolejích pokračovat. Po zvolení návrhové komise byl doplněn výbor ZO o člena revizní komise, navržena a jednoznačně schválena pí Jarmila Němečková. Zprávu o činnosti organizace za rok 2012 přednesl p. Zdeněk Duban, který též seznámil přítomné s plánem práce na rok 2013, zprávu o hospodaření v roce 2012 přednesla pokladní Drahoslava Havlová, která rovněž přečetla rozpočet na rok Za revizní komisi vystoupil p. Jaroslav Smola se svou zprávou. Dalším bodem programu bylo předávání ocenění k životnímu jubileu, která od organizace získali: p. Baloun Václav, pí Šindelářová a pí Rácková. Od územního sdružení pak Josef Fikrle, Věra Steinerová, Vlastimil Kuba, Libuše Kopejková, Petr Sobotka. Nejvyšší ocenění získal p. Lumír Kosnar za celoživotní práci pro ČZS republikové ocenění. Pak následovala diskuze, do které se přihlásil p. Kovářík za územní sdružení, poté vystoupil Bc. Martin Sobotka za město Dobřany, který blíže seznámil s plánem města, co nás čeká a na co se můžeme těšit. Ještě měl příspěvek p. Jaroslav Smola k objednávce sadbových brambor a k nákupu postřiků a hnojiv. Usnesení z výroční členské schůze přečetl p. Milan Chmela a bylo hlasováno o přijetí. Následovala přestávka na občerstvení a pak se ujal slova odborný instruktor p. Václav Sedláček, jehož velmi zajímavá přednáška byla doplněna názornou ukázkou řezu peckovin. Množily se dotazy zahrádkářů, na které p. Sedláček zodpovědně reagoval a vše vysvětloval. Přednášky jsou určené i pro ostatní občany města, které téma osloví a zajímá, mohou se jí zúčastnit v klubovně zahrádkářů. Po vyčerpání dotazů a připomínek byla schůze ukončena. strana 16

17 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE DVEŘE KLUBU ECHO OTEVŘENY PRO VEŘEJNOST Nízkoprahový Klub Echo, který funguje v Dobřanech již druhý rok, se přestěhoval do nových prostor na Náměstí T. G. Masaryka 282, a proto bychom se s Vámi chtěli podělit o naše dojmy a radost z těchto prostor. Srdečně všechny zveme na Den otevřených dveří Klubu Echo, který se uskuteční od 13:30 do 18:00 hodin. Cílem této akce bude poskytnout dětem a mladým lidem navštěvujícím klub možnost prezentovat nejen svým blízkým, ale také široké veřejnosti místo, kde tráví svůj volný čas, setkávají se s kamarády a navazují nová přátelství. Bude to jedinečná příležitost, jak se seznámit s nabízenou službou a zároveň si vše včetně vybavení klubu vyzkoušet. Určitě se nebudete nudit. Čeká na Vás bohatý program. Po celou dobu akce Vám budou k dispozici pracovnice Klubu, které Vás seznámí s běžným chodem Klubu a jeho činností a odpoví Vám na případné dotazy. Další podrobnosti o Klubu Echo můžete najít na nebo na facebook.com Klub Echo Za Klub Echo pro děti a mládež Bc. Adéla Kulhánková MARTIŇÁK 11. PRACOVNÍ DOPOLEDNE v sobotu od 9.00 hodin u kapličky s sebou: Dospělí: pracovní rukavice a nástroje potřebné k výřezu náletových dřevin Děti pevné (kožené) rukavice k uklízení větví Všichni: svačinu a pití, příp. uzeniny k opečení na ohni (po práci) Další informace: P. Krákora , J. Dlouhá , J. Šedivý února 2013 se v Káčku uskutečnilo vyhlášení výsledků ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu Plzeň-jih. Dobřanští sportovci uspěli v těchto kategoriích: jednotlivci - dorost: Tomáš Svoboda, silový trojboj (TJ Dobřany), masters: Václav Šlehofer st., hokejbal (TJ Snack Dobřany) družstva - žáci: TJ Snack Dobřany, hokejbal trenér: Jaroslav Louda, silový trojboj (TJ Dobřany) strana 17

18 SPORT MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE ŽACTVO Mistrovství Plzeňského kraje žactva se letos konalo v Rokycanech a my jsme u toho samozřejmě nesměli chybět. Do bojů o medaile se pustilo jako první mladší žactvo a náš oddíl reprezentovalo devět žákyň a dva žáci. Mistrovství se hrálo na 60HS s dorážkou na 3 hody. V kategorii mladších žákyň se tentokrát dařilo staronové šampiónce Míše Mafkové (261) a s přehledem si zajistila titul krajské přebornice. Ze druhého místa a stříbrné medaile se radovala Valerie Fišerová (247). Z turnaje jsme si mohli odvézt i bronzovou medaili, ale ta Míše Provazníkové (234) utekla mezi prsty posledními dvěma hody, a tak bronz patřil hráčce Nikole Siegertové (239) z Rokycan. Míša si z Rokycan odvezla 4. místo. Svou premiéru na turnaji si odbyl Michal Kozický (180) a svým výkonem a šestým místem nás velice potěšil. V kategorii starších žaček bojovalo za CB Dobřany osm kuželkářek a i zde jsme doufali v medaili. Děvčatům se však tentokrát nedařilo, jak jsme zvyklí, a domů jsme jeli s prázdnou. Nejlepší výkony a největší naději na úspěch měly Kristýna Kvačová (389) a Sabina Homrová (387). Po jedné odehrané dráze se dalo pomýšlet i na osobní rekordy, ale na druhých drahách se sen rozplynul. Snad příště. nejlepší výkon. Jejích 239 p.k. bohužel stačilo až na celkové čtvrté místo, neboť výborné výkony podaly Lenka Šlajerová z Holýšova (256), Lucka Varmužová z Rokycan (248) a Nikola Gondeková z Kdyně (240). Další naše dvě nejlepší hráčky porazily 237 kuželek (Bára Málková) a 235 kuželek (Lucka Šlajsová). Ovšem ani ostatní se nenechaly zahanbit a připsaly si do tabulky cenné body. Velmi úspěšná byla naše výprava v kategorii mladších žákyň. Naše děvčata perfektními výkony obsadila prvních šest míst, přičemž nejvíce pozornosti na sebe upoutala Míša Provazníková výkonem 279 p.k. Za zmínku stojí, že 100 kuželek v dorážce nikdo z mladších žákyň ani žáků neporazil v žádném z krajských turnajů. A za plné 179 by se nemusel stydět ani dospělý hráč. Druhý nejlepší výkon a zároveň svůj osobní rekord předvedla Áďa Kvačová, která porazila 248 kuželek. Pouze jedna kuželka dělila druhé a třetí místo, které výkonem 247 p.k. vybojovala Valča Fišerová. Svůj první turnaj odehrála Anička Štichová, která tak začne sbírat cenné zkušenosti do příští sezóny. 579 p.k. znamenalo průběžné 3. místo. V páté rundě šel na plán Michal a jeho 536 p.k. znamenalo, že pouze dva hráči z poslední trojice ho mohou přehodit, a díky tomu, že v ní nastupoval Honza Koubský spolu s V. Pytlíkem a T. Timurou, bylo jasné minimálně dvojnásobné zastoupení našeho klubu ve finále. Honza se do hry pustil zostra a výsledkem bylo nakonec průběžné 6. místo za výkon 573 p. k. a také jistota finále pro Michala Šnebergera. Ve finále začínal Michal a předvedl výborných 588 p.k. s luxusem pokažené první dráhy (114). Skvěle se předvedl i P. Honsa z Rokycan, jehož 641 p. k. znamenalo nakonec posun až na celkové 2. místo. Jako další nastoupil Honza (546 p. k.) a nebýt puštěného existence na poslední dráze mohl atakovat sedmé místo. V této rundě si pohlídal postup další hráč Rokycan V. Špelina, který vsadil na vyrovnanost svých výkonů ( ). A začalo velké finále, kde k naší radosti nechyběl M. Provazník a jeho finálový výkon 570 p. k., ač byl trochu ve stínu dalšího koncertu v podání R. Pytlíka (652), znamenal pro družstvo CB Dobřany historicky první postup na Mistrovství České republiky. Jak se nakonec ukázalo, pokud si to V. Pytlík nerozmyslí, doprovodí ho tam další náš hráč M. Šneberger. Dlužno dodat, že postupová místa atakovali všichni naši zástupci v této kategorii a přidala se k nim i M. Mašková mezi ženami, která je první náhradnicí pro republiku. Vítězka turnaje Michaela Provazníková Zleva: V. Fišerová, M. Mafková (obě CB Dobřany) a N. Siegertová POHÁR MLADÝCH NADĚJÍ ŠKODA PLZEŇ se na kuželně Škoda Plzeň uskutečnil turnaj krajského poháru mladých nadějí. Také na tento turnaj jsme odjížděli ve velmi početné a silné sestavě. Celkově si zahrálo 18 našich svěřenců a kromě starších žáků jsme měli zastoupení ve všech kategoriích. V kategorii starších žákyň se v krajské soutěži dlouhodobě daří Sabině Homrové, o čemž přesvědčila také dnes, kdy z našich starších děvčat podala strana 18 MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE 2013 Do Plzně na kuželnu Škoda se probojovali z okresního klání přímo Martin Provazník a Honza Koubský. Díky několika omluvenkám se nakonec dostalo i na našeho žolíka Michala Šnebergera, a tak jsme vyrazili ve třech. Bojovalo se nejen o medaile, ale také o šest postupových míst na Mistrovství České republiky 2013 v Rosicích. Z našich se jako první představil ve třetí rundě Martin a už po osmi hráčích bylo zřejmé, že na postup do užšího dvanáctičlenného finále bude potřeba opravdu výborný výkon. Však také neskutečných 657 p. k. v podání R. Pytlíka a vynikajících 593 p. k. M. Wagnera dávaly tušit, že na postup bude potřeba možná i výkon 550 p.k. Martin se však nezalekl a jeho Postupující šestice na MČR: V. Špelina, M. Wagner,R. Pytlík, P. Honsa, M. Provazník, V. Pytlík PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ - BŘEZEN 2013 ÚT ČT ÚT ČT ÚT ČT Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na telefonním čísle:

19 SPORT AUTOKROS Dobřanský Racing team v čele se Standou Brunátem se připravuje na svou již 20. sezónu. Po dlouhých letech působení na rallycrossových tratích se team přesunul, stejně jako loňský rok, na tratě autokrosové. Hlavní změna je absence asfaltových úseků a tím i menší náročnost na pneumatiky závodního auta. Přes zimu náš speciál Seat Leon TDI prošel změnou motoru, převodovky, tlumičů pérování, systémem chlazení a dostane i nový lak. Standa je považován mezi sportovními kolegy za průkopníka netradičních změn. Například tím, že jako první v ČR postavil na závody Škodu Fabii s pohonem zadní nápravy, jako první jel Mistrovství Evropy v rallycrossu s dieselovým autem a toto palivo bude pohánět náš vůz i letos. Začátkem letošního roku, bohužel, odešel jeden z dlouholetých partnerů teamu. Agentura bpress s.r.o. Míry Bukovjana pravidelně přispívala významnou částkou do závodní kasy. Míro, děkujeme a fandi nám i nadále tam shora. V kalendáři MMČR je 7 závodů: Humpolec Nová Paka Přerov Dolní Bousov Poříčí nad Sázavou Sedlčany Přibice Za RC team P.Šístek Takto vypadá rozpracovaný závodní vůz TJ SNACK DOBŘANY HOKEJBAL Jarní část odstartují všechna,,šnečí družstva, tj. muži, dorost a žáci. Po loňské celoklubové velmi úspěšné sezóně mají dobře našlápnuto dorostenci, jelikož doposud extralize kralují. Ovšem o úspěchu či neúspěchu rozhodnou jarní vyřazovací kola a tam se může stát cokoliv. Mladíci se však poctivě připravovali po celé zimní období a minimálně si v tomto směru zaslouží uznání, neboť až na pár výjimek trénovali tihle kluci čtyřikrát týdně. To je fakt, na kterém se v jarních bitvách rozhodně dá stavět. Velmi dobře si také vedou naši žáci. Tento tým byl před sezónou vybudován takřka od píky. O zimní přestávce měli možnost kluci chodit rovněž až čtyřikrát týdně a dá se říct, že i tady se tréninkový plán až na drobné výjimky splnil. Kádr žáků bychom chtěli v jarní části doplnit o dva hokejisty se zvučnými jmény. Jedná se o Radka Mužíka a Martina Fořta, tedy syny hráčů, kteří v Dobřanech v letech minulých něco odehráli. Talentu po svých otcích zdědili oba přehršle. O tom, jak moc budeme v této kategorii úspěšní, nás přesvědčí dohrávaná základní část a následná nadstavba, z které se nejlepší čtyři týmy probojují na republikové finále. Každopádně jedno je jisté, tento tým je věkově hodně mladý a má pár sezón v této kategorii před sebou. Na závěr jsem si nechal muže. Ano, letos to není to pravé ořechové. Měli bychom se však k tomu umět postavit čelem a právě ve chvíli, když se (hlavně výsledkově) nedaří. Za naše muže nastupují z většiny zápasů naši úspěšní dorostenci obklopeni staršími matadory. Sázka na mládí, to je ta cesta, kterou se klub vydal po sestupu z extraligy. Přesto, že tato cesta je velmi těžká a plná překážek, což jsme ovšem předpokládali, klub po ní jde stále a věří, že se to otočí. Na jaře bude kádr mužů posílen o hokejistu J. Šloufa, dále by se měli na pár zápasů vrátit dva hráči, kteří mají střídavý start v Plzni. Jmenovat zde nebudu, neboť tyto transakce nejsou definitivní. Vzhledem k tomu, že v jarní části hrajeme dvakrát venku a třikrát doma, věříme, že si tým sedne a začne produkovat líbivý hokejbal, třeba jako v dobách minulých, hlavně pak v období, kdy jsme rok co rok okupovali špic,,národky... Ale také je třeba dívat se dál, neboť z historie se žít nedá. Ještě je třeba zmínit naše nejmladší zastoupení, a sice přípravku. Tihle,,prckové mají za sebou již první hokejbalový zážitek, když reprezentovali na turnaji v Plzni. Tady si myslím, že nejde vůbec o výsledek, ale především o práci, o mazlení se s míčkem, o první střelu na brankáře, o první gól, zkrátka o úplné začátky, a právě tohle ovládá trenér Libor Oplt na jedničku. Na jaře by měli kluci odehrát další turnaje. Ještě bych zde chtěl zmínit návrat Richarda Vilda do pozice trenéra klubu, spolu s ním posílí Šnečky v žákovské kategorii Richard Vild mladší. Kluci, vítejte v klubu a ať se Vám oběma daří. Za hokejbalový klub Václav Šlehofer strana 19

20 TIPY NA VÝLETY TURISTÉ VÁS ZVOU 16 března JARNÍM ROKYCANSKEM Akci pořádá odbor KČT TJ Rozvoj Plzeň na trasách 7, 21 a 33 km. Cíl: Mýto, restaurace U Štochlů od 10,00 do 17,00 hod. Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod.(z Plzně v 8,32) do Cerhovic. Půjdeme do Újezda na červenou tz. Ta nás povede na Dubový vršek a přes Kařízek, Pařízek- nádraží ke kostelu sv. Štěpána a do Mýta, kde je cíl. Délka vycházky 12 km. Zajdeme-li do muzea litiny v Komárově, bude vycházka o 4 km delší. Vlak zpět v 16,50. Vedoucí Karel Bohmann. 19. března Z DOBŘAN DO NEBÍLOV Sraz v 8,30 u kulaťáku. Půjdeme starou silnicí na Vysokou a po lesní cestě, kudy dříve vedla zelená tz., až pod Tlustou horu. Přejdeme na novou zelenou a sejdeme do Předenic.Vystoupáme k sousoší Trojice a žlutá tz. nás dovede ke kostelíku Prusíny, odkud je krásný výhled. Červená tz. směřuje do Předenic, cíle naší cesty. Délka vycházky 13 km. Odjezd: BUS v 15,44 do Přeštic. Zde navštívíme výstavu Svět v lahvi v Domě historie Přešticka. Otevřeno do 17,00 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák. 23. března PŘES TŘI ÚJEZDY Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. (z Plzně v 8,09) do Nýřan. Půjdeme do Kamenného Újezda a vrátíme se silničkou kolem Nýřan do Uherců, kde bude pouť, které se zúčastníme. Obejdeme Zbuch do Červeného Újezda a přes Vodní Újezd se vydáme do Dobřan. Délka vycházky 18 km. Vedoucí Karel Bohmann. 26. března Z PLZNĚ DO HORNÍ BŘÍZY Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,28 do Plzně. Dále MHD tramvají č.1 na konečnou. Půjdeme po červené tz. Klostrmanovou stezkou na Krkavec a Svatojakubskou cestou taktéž po červené do Horní Břízy, kde navštívíme Keramické muzeum. Délka vycházky 12 km. Odjezdy: vlak: 13,09, 14, 15,10. Bus: 14,32, 15,30 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák. 30. března K PRAMENŮM RADBUZY - 2. Z DOBŘAN DO STODU Sejdeme se u kulaťáku v 8,00 hod. Půjdeme kolem řeky do Vstiše a polní cestou do Mantova a Chotěšova. Přejdeme na modrou tz., která vede do Stodu a Hradce. Zpět v 15,00. hod. Délka vycházky 16 km. Vedoucí Sváťa Leitl. 1. dubna APRILIÁDA Akci pořádá OV KČT PK na náměstí Republiky v Plzni na pěších trasách 10 a 20 km. Zahájení v 10,00 hod., ukončení v 17,00 hod. Pro účastníky, kteří nevyužijí pěších tras, organizují pořadatelé na náměstí soutěže a zábavné pořady. Doporučujeme odjezd vlakem v 9,29 hod. 4. dubna PŘES PRÁCHEŇ NA SVATÉ POLE A TAKÉ KOUPÁNÍ Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně 8,03) do Horažďovic. Prohlídka zámku a města. Vydáme se po zelené tz. ke zřícenině hradu Prácheň. l. skupina /koupací/ se vydá zpět stejnou cestou do Welnes centra. 2. skupina přejde na červenou tz., která nás povede přes Boubín, kolem Velkého Šibeničního rybníka na Svaté Pole, přes Kozlovskou stráň do Kozlova a Střelských Hoštic. Odjezd: Stř. Hošice BUS 14,50, 16,08. Horažďovice - R 15,00, Strakonice - R. 16,30. Vedoucí Jindra Šmatlák. 6. dubna GYMPL NA CESTÁCH Akci pořádá Gymnázium Plasy na trasách 5, 10, 15 a 25 km. Start v gymnáziu - budova B od 7,00 do 10,00 hod. Cíl tamtéž do 17,00 hod. Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod. Vedoucí Luboš Kučera. Přijďte se s námi projít jarní přírodou. Jdeme za každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce. Těší se na Vás vedoucí vycházek. POLICEJNÍ MUZEUM PRAHA Díky Muzeu Policie České republiky máme jedinečnou možnost nahlédnout do historie obranných složek státu, seznámit s jejich náplní práce a s technologiemi, které v minulosti využívaly a které napomáhají při odhalování zločinu nadále. Činnost muzea je především zaměřena na vývoj a samotnou činnost bezpečnostních sborů a složek na území naší republiky. Sbírky jsou věnovány období od vzniku těchto sborů až do současnosti. Expozice podává dokonalý obraz činnosti ochránců státu především díky množství vystavených exponátů, které v současné době čítají přes jeden tisíc kusů. Nalezneme zde nejen dokumenty, ale také například důležitá technická zařízení a přístroje, které napomáhají k ochraně státu. Některé z těchto technických zajímavostí si máte možnost sami vyzkoušet. strana 20 Součástí muzejních prostor je také množství sálů, kdy každý z nich se věnuje určité problematice. První z nich je sál Policie České republiky. Zde se můžeme seznámit s činností Policie ČR, ale také s činností pořádkové služby, jízdní policie, s prací pyrotechniků, ale i veterinární služby. Dále je v tomto sálu prezentována výstroj a výzbroj policistů z Útvaru rychlého nasazení. Zájemce o střelbu a zajímavosti s ní spojenou jistě potěší výstava věnovaná vývoji zbrojních pasů. Další část je zaměřena na dopravní nehodovost. Zde se můžeme poučit díky několika simulačním programům dopravních situací. Jsou zde také umístěny staré jednostopé policejní dopravní prostředky. V závěru výstavy je připravena expozice zaměřená na činnost kriminalistů. Adresa: Ke Karlovu 453/1, Praha 2. Otevírací doba: út ne 10:00 17:00. Vstupné: dospělí - 30 Kč; děti, studenti, důchodci 10 Kč; rodinné vstupné 50 Kč. Další informace ZÁPADOČESKÉ MUZEUM PLZEŇ VÝSTAVA LEPŠÍ NEŽ SKUTEČNOST Výstava je inspirovaná tématem letošního 33. plzeňského sympozia a zaměřuje se na možnosti a prostředky sloužící k přikrášlení a idealizaci skutečnosti. Ať už v souvislosti s vylepšenou podobou Plzně, s humoristicky-mystifikačními společnostmi, které zde působily, či s předměty napodobujícími a předstírajícími díla minulá. Atraktivní částí výstavy jsou také mystifikace a triky, jimiž bavila a klamala kouzelnická divadla 19. století, stejně jako rozličné způsoby věštění fiktivně předurčující budoucnost. Výstava probíhá v hlavní budově ZČM v Kopeckého sadech ve dnech Otevírací doba muzea: úterý - neděle hodin. Vstupné: základní 40 Kč, zlevněné 20 Kč, rodinné 80 Kč

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:...

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:... Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016 Jméno žáka/ů společná platba datum narození třída Družina:150,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č. j. DM-020/1702/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Platnost od: Počet příloh: Originál: sekretariát Elektronická verze: 01.09.2014 Účinnost od: 01.09.2014 Platnost

Více

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE Mateřská škola JAHODNICE Se sídlem: Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, 198 00 IČO : 70919593 Provozní řád ŠJ Zpracovala: Mgr. Jana Tůmová, ředitelka školy Platnost: 1.9.2013 Projednáno a schváleno na provozní

Více

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Základní škola Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, Platný od 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy 1. Škola poskytuje prostřednictvím

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí:-vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005, finanční normou v platném znění, metodikou spotřebního koše - školským zákonem

Více

Identifikační číslo. Kód. Pojmenování, název životní situace. Místní poplatek ze psů. Základní informace k životní situaci

Identifikační číslo. Kód. Pojmenování, název životní situace. Místní poplatek ze psů. Základní informace k životní situaci Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování, název životní situace Místní poplatek ze psů Základní informace k životní situaci Místní poplatek ze psů - přihlášky, odhlášky, úhrada poplatku za psa Kdo je

Více

Školní jídelna Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. jméno a příjmení strávníka: adresa: rodné číslo.

Školní jídelna Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. jméno a příjmení strávníka: adresa: rodné číslo. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ Školní jídelna Základní školy jméno a příjmení strávníka: adresa: třída rodné číslo telefon domů otec telefon do zaměstnání: matka telefon do zaměstnání: Závazně přihlašuji své

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ č.j. 57 /29015 Skartační znak: Ke skartaci(rok): čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stravování zajišťují školní

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní řád ŠJ Č. j.: 20 / 2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2.1.4 Skartační znak: A 5 Změny: OBSAH: 1. Úvodní ustanovení

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Dotační program Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Zásady ),

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování. Školní stravování zabezpečuje zařízení školního

Více

Provozní řád školní jídelny základní školy

Provozní řád školní jídelny základní školy Provozní řád školní jídelny základní školy Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní školy a závodní stravování zaměstnanců organizace. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. Organizace provozu stravování

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. Organizace provozu stravování PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní ustanovení Školní jídelna - Masarykova Základní škola a mateřská škola 739 53 Hnojník 120 okres Frýdek Místek příspěvková organizace poskytuje stravovací služby: dětem,

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. 1998 - č. 5 o místních poplatcích - zrušena Vyhláška č. 5 o místních poplatcích MĚSTO RUMBURK VYHLÁŠKA č. 5/1998 Město Rumburk na základě ustanovení 14 odst. 1 písm. i), 16 a na základě usnesení Městského

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ a MŠ Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Platný od 1. 9. 2017 Obecná ustanovení Ve smyslu platné legislativy, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní jídelny Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní jídelny Čj: ZŠB/376/2016 Směrnice nabývá platnosti dne: 9. 6. 2016 Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2016 Počet příloh 0 Změny směrnice

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 6137/2015 V Chebu dne 26. 01. 2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 6. PROVOZNÍ SMĚRNICE MŠ STRAVOVÁNÍ Č.j.:ZSDB/010/2014 Vypracoval:

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

Metodika pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků

Metodika pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků Město Blansko Metodika pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice

Základní škola a mateřská škola Častolovice Škola:Základní škola a mateřská škola Častolovice Vnitřní řád školní jídelny 262/2015 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: V VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola a mateřská škola Častolovice Vyplývá

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2015

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2015 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2015 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015

Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec V Brně dne 9. dubna 2015 Čj. : 669/2015 Vnitřní řád školní

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Vyplývá z: Vnitřní řád školní jídelny Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. Organizátor a partneři Organizátorem soutěže je Českomoravská konfederace odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, 130

Více

z běž. účtu sporožirem(inkaso) složenkou

z běž. účtu sporožirem(inkaso) složenkou Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2016/2017 Jméno žáka /ů společná platba datum narození třída Družina : 200,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí pro rok 2016

Více

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 Dotační program PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 1. Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi (dále jen Program ) vyhlašuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako účelově

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č. j. 2/2016 - OŘ Vypracovala: Mgr. Jana Kuchtíková, ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne: 22. 3. 2016 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 4. 2016 Změny ve směrnici

Více

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV č. 2/2010 ze dne 13. prosince 2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 30. května 2011 Zastupitelstvo města Holýšov

Více

OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010

OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010 'tj, r r v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010 Obce Staré Sedlo o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce STARÉ SEDLO. Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 28.04.2010

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Zaměstnanci ŠJ: tel. 721232457 email: sjbosovice@seznam.cz

Zaměstnanci ŠJ: tel. 721232457 email: sjbosovice@seznam.cz Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Školní 106, Bošovice, 683 55, tel. /FAX/ 544240407 e-mail. zsbosovice@volny.cz Provozní řád ŠJ - MŠ Č.j. Účinnost od: 1.9.2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV SMĚRNICE Č. 3/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV Poskytování dotací z Programu podpory sportu, volného času

Více

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový

Více

Pro Bohemia Ostrava 2017

Pro Bohemia Ostrava 2017 Pro Bohemia Ostrava 2017 15. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na smyčcové nástroje, hra na klavír a zpěv. Podmínky soutěže a soutěžní řád: Soutěž

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu.

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu. Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více