VÝZKUMNÉ CENTRUM V DOBŘANECH OTEVÍRÁ UNIKÁTNÍ LABORATOŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZKUMNÉ CENTRUM V DOBŘANECH OTEVÍRÁ UNIKÁTNÍ LABORATOŘE"

Transkript

1 číslo 3 březen 2013 ročník XI zdarma do všech domácností VÝZKUMNÉ CENTRUM V DOBŘANECH OTEVÍRÁ UNIKÁTNÍ LABORATOŘE Více informací najdete na straně 6. UVNITŘ LISTU»» GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY x » VÝZKUMNÉ CENTRUM V DOBŘANECH OTEVÍRÁ UNIKÁTNÍ LABORATOŘE »»» ROZHOVOR S RENÁTOU ČERNOU ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ DVEŘE KLUBU ECHO OTEVŘENY PRO VEŘEJNOST

2 SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, při návštěvách Moskvy a i jiných východoslovanských končin mne vždy rozesmávaly přehnané projevy citů. Máchání rukou, křik, nacvičené výrazy tváří, polibky, po kterých má našinec pocit, že jeho tváře jsou oslintané k neusušení... Prudké změny postojů od lomozné lásky k halasné nenávisti a zase zpět. Vždy jsem byl pyšný, že my Češi jsme přísloveční studení čumákové, že věci řešíme s nadhledem, rozohníme se tak nanejvýš v hospodě či při kopané, a pokud se najde nějaký ten křikloun, mávneme nad ním rukou a necháme ho se vyřvat či vypsat z jeho podivínství, ať se vyblázní. Tahle národní pýcha mne zvolna opouští, velkou ránu dostala po událostech ve Frenštátu. Tamní buřič nadával, kázal bludy, pomalovával omítku, ale všichni byli v klidu. Bláznům se přece neodporuje. Správné stanovisko, ale jen do okamžiku výbuchu plynu, kterým pomatenec dokázal, že ho měli sousedi brát vážněji. Podobné křiklouny a potížisty zná asi každý z nás, možná si leckdo klade otázku, zda se jich nezačít bát. Jak poznat, kdy jde do tuhého? Jak včas spatřit zlé myšlenky? Ve Frenštátu se zmýlil při posuzování nebezpečnosti pozdějšího paliče i zkušený lékař. Včasné rozpoznání těch, kteří vražděním jen nevyhrožují, je jedna z věcí, ve které jsme pravděpodobně jako lidstvo téměř bezmocní. Nepatrně pomůže opět jen to werichovské stavění hrází proti blbosti z kamínků, které proud nezastaví, jen tříští. Nepodporovat bezdůvodné rozčilování, neplašit se z neznalosti, nezavírat oči, nikoho nepřehlížet, nezahánět slabší do kouta a taky umět oslavit to hezké. Co třeba 770 let první písemné zmínky o Dobřanech, nebo velký vědecký počin na našem území, nebo nějaký příští úspěch Dobřaňáků? My v listech se o to budeme snažit. Martin Sobotka FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA 2013 DALŠÍ VELKÉ ZVÝHODNĚNÍ PRO ŽADATELE! Město Dobřany vyhlásilo na základě usnesení zastupitelstva města dne 6. března 2013 FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA DOBŘANY NA ROK Cílem fondu je formou zvýhodněných finančních půjček pro obyvatele města vlastníky nemovitostí sloužících k bydlení na území města - vylepšit primárně vzhled a funkčnost nemovitostí sloužících k bydlení v majetku fyzických, ale i právnických osob na území města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd. Půjčku je možno využít např. na: Udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu nově půjčka až 300 tisíc Kč na jeden rodinný dům a až 0,8 mil. Kč na jeden bytový dům při úrokové sazbě 2,5% p.a. a max. dobou splatnosti 6 let! Zřízení malé čistírny odpadních vod (ČOV), kanalizační, vodovodní, elektrické, plynové přípojky k domu - rodinný dům, bytový dům (ČOV územně vymezeno pouze pro k.ú. Šlovice u Plzně a Vodní Újezd ) nově půjčka až 100 tisíc Kč na jeden rodinný nebo bytový dům při úrokové sazbě 2,5% p.a. a max. dobou splatnosti 6 let! Energeticky obnovitelné zdroje - solárně-termické kolektory pro ohřev TUV a přitápění pro rodinný nebo bytový dům - nově půjčka do 200 tisíc Kč na jeden dům určený k bydlení při úrokové sazbě 2,5% p.a. a max. dobou splatnosti 6 let! Zřízení přípojky na centrální zdroj tepla v rámci systému centrálního zásobování teplem města Dobřany pro bytový nebo rodinný dům nově půjčka do 60 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku v rodinném nebo bytovém domě a do výše 400 tisíc Kč na jednu výměníkovou stanici či zřízení přípojky na páteřní řad rozvodů tepla v rámci CZT města Dobřany pro bytový dům při úrokové sazbě 1% p.a. a max. dobou splatnosti 8 let! Obdobně jako v loňském roce je novinkou VÝRAZNÉ ZVÝHODNĚNÍ VLASTNÍ- KŮ NEMOVITOSTÍ SLOUŽÍCÍCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKO- VÉ ZÓNY V DOBŘANECH ČI VLASTNÍKŮ STAVEB, KTERÉ JSOU NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu, rekonstrukce či výměna krovu nebo střešní krytiny. Pro tyto vlastníky je úroková sazba pouhé 1% s dobou splácení nově do osmi let a výše půjčky do 400 tisíc Kč na jeden rodinný dům či do 0,9 mil. Kč na bytový dům! Kromě výše uvedených výrazných změn byly ve prospěch žadatelů upraveny i záruky za poskytnuté půjčky! Více se dočtete na konkrétně na odkazu: Závazná pravidla a formuláře žádostí včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách města Dobřany nebo si je v písemné podobě lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Dobřany, přízemí budovy č.p.1, Náměstí T.G.M., vlevo. Žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení se podávají od 7. března 2013 do 31. května 2013 do 13:00 hodin, a to do podatelny Městského úřadu Dobřany, přízemí budovy č.p. 1, Náměstí T.G.M., vlevo. O podpoře ve formě půjčky na základě žádosti budou všichni uchazeči vyrozuměni po schválení Zastupitelstvem města Dobřany v červnu roku 2013, nejpozději do 10. července Žádosti doručené po 31. květnu 2013 nebudou zařazeny do procesu hodnocení žádostí. Na poskytnutí podpory ve formě půjčky není právní nárok. Na přípravě změny pravidel se podílela Stavební komise Rady města Dobřany, Finanční výbor zastupitelstva města Dobřany a Rada města Dobřany. Všem těmto subjektům je nutné za tyto radikální úpravy Fondu rozvoje bydlení poděkovat. Marek Sýkora, starosta města strana 2

3 ZPRÁVY Z RADNICE INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA MĚSTO DOBŘANY Město Dobřany vyhlašuje na základě schváleného rozpočtu pro rok 2013 GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY pro poskytování finančních příspěvků v oblastech využití volného času dětí a mládeže, sportu a tělovýchovy, kultury a historického dědictví, turistického ruchu, vzdělávání, environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání a ostatních veřejně prospěšných společenských aktivit v roce 2013 Cílem grantového dotačního titulu města Dobřany je obohacení kulturního a společenského života obyvatel a veřejnosti ve městě Dobřany a jeho místních částí Šlovice a Vodní Újezd formou podpory, budování a propagace veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolků a spolkových organizací a ostatních subjektů ve městě Dobřany. Zvláštní zřetel je kladen na podporu aktivit ve prospěch dětí a mládeže. Podpora je soustředěna na projekty v šesti oblastech: kultura, sport a tělovýchova, cestovní ruch a turistika, veřejně prospěšné činnosti, environmentální vzdělávání a osvěta a rovněž na mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže a dále matek s dětmi na či těsně po mateřské dovolené a nezaměstnaných. Žadateli mohou být občanská sdružení, zájmová sdružení, spolky, spolkové organizace, jednotliví občané, podnikající fyzické osoby či obchodní společnosti při splnění podmínek grantového dotačního titulu. Termínem vyhlášení je pátek 8. března od tohoto data je možné podávat žádosti o grant na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Posledním dnem pro podání žádostí je pátek 5. dubna 2013 (nejdéle do 13:00 hodin). Správně vyplněné žádosti se všemi přílohami se podávají do podatelny Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo (kancelář č. 2). Formulář žádosti spolu s pravidly grantového dotačního titulu a ostatními přílohami je možno získat od 8. března 2013 na internetových stránkách města Dobřany www. dobrany.cz (sekce Grantový dotační titul města Dobřany na liště vlevo), v podatelně Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo, nebo u Bc. Jany Milotové, Městský úřad Dobřany, správa dotací (tel: , cz). Správa dotací (Bc. Jana Milotová) je rovněž konzultačním místem, schůzku pro konzultaci je nutné telefonicky domluvit minimálně dva dny předem. Potenciální žadatelé vyplní či předloží: jednoduchou podepsanou žádost s názvem a popisem akce (projektu) předmět žádosti, rozpočet celé akce včetně uvedení, o jakou výši dotace žádají (max. 80% nákladů celé akce, avšak výše dotace musí být min Kč a maximálně Kč) identifikační údaje formuláře čestného prohlášení o bezdlužnosti vůči městu a státu (včetně podpisu) kopii dokumentů identifikující žadatele subjekt či fyzickou osobu, např. zakládací listiny, stanovy apod. (v případě, že žadatel již v minulých letech tyto dokumenty předkládal a ty se nemění, nemusí je znovu dokládat) Dotaci je možno žádat zpětně i za projekt, který byl realizován před vyhlášením grantového dotačního titulu (projekt realizovaný v kalendářním roce 2013, tedy po ). Marek Sýkora, starosta města Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí 500 Kč pro rok 2013 (OZV 4/2012). Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do (složenky se neposílají). Sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domě činí 200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech 800 Kč. U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, jenž je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek: ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč a ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50% (OZV 6/2010). Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do Poplatek je možno uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany: účet u KB /0100 nebo účet u ČS /0800 Pro identifikaci platby je vždy nutné uvést: 1) pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka 2) pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka 3) pro platbu místního poplatku ze psa variabilní symbol , specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa) Kontakty: správce poplatku: MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7 tel strana 3

4 15x100 Na jakou problematiku by se mělo zaměřit místní obvodní oddělení policie ČR v Dobřanech? Dagmar Terelmešová Policie by se měla zaměřit především na místa, kde se shromažďují party mladých nezletilců. Bylo už více stížností občanů na to, že se pohybují na dětských hřištích, v odlehlých koutech parku apod., kde se věnují konzumaci návykových látek. Velkým problémem byly nalezené injekční stříkačky. Michal Šašek Každý, kdo se v posledních měsících pravidelně pohybuje po našem městě, musel zaregistrovat významnou změnu v práci Policie ČR. Není skutečně dne, kdy bych při návratu domů neviděl policisty při kontrole nebo na obchůzce. To mně osobně dlouho scházelo. Pravidelně jsem slýchával od Policie ČR, že je nedostatek lidí, málo prostředků na benzin atd. Najednou to jde. Bezvadné! Je potřeba zmínit i fakt, že se město dlouhodobě snaží pomáhat např. získáním finančních prostředků na kamerový systém i mimo centrum města. Současný aktivní přístup je naprosto dle mých osobních představ. Děkuji! Josef Weinreb Město myslím nemůže přímo úkolovat státní policii, ale spolupracuje s ní, např. organizováním různých preventivních akcí nebo při využití kamerového systému. Jistě dobré je i dopředu upozorňovat na různá riziková místa a situace ve městě. Rizikové například bude nalévání alkoholu mladistvým a nelze je potírat jinak než večerní kontrolou přímo v restauracích. Nevhodné bývá i parkování velkých nákladních aut, které omezují výhled třeba na přechod. Nebezpečný prý je automobilový provoz ráno okolo školy pod náměstím. Dovedl bych si představit i anketu, ve které by občané mohli upozornit na to, kde podle nich číhá nebezpečí v našem městě. Bezpečí bohužel oceníme až v okamžiku, kdy jej ztrácíme. Ladislav Terelmeš Velké problémy vidím v projíždění osobních a nákladních aut přes obec vysokou rychlostí. Ohrožuje to především chodce na přechodech. Když je nepříznivý stav vozovky, není možné auto ubrzdit. Proto si představuji, že by se Policie ČR měla více věnovat měření rychlosti přímo ve městě. Další problém je parkování vozidel v ulici Loudů před okny DPS. Auta tam parkovat nesmí, přesto se tak děje. Asi nikdo z majitelů vozidel by nechtěl dýchat výfukové plyny tak, jako jsou tomu vystaveni naši senioři. Marek Sýkora Na bezpečnost občanů v nejširším slova smyslu, tedy jak na prevenci, tak na komunikaci s městem a veřejností, hlídkovou činnost, monitoring až po řešení či šetření konkrétních případů přestupků, přečinů či trestných činů! Nemohou se zaměřovat na něco více a na něco méně, to dost dobře nejde, jejich činnost je daná zákonem. Jsem velmi rád, že díky novému vedení obvodního oddělení Policie ČR v Dobřanech se činnost policie výrazně zlepšila včetně komunikace a spolupráce s městem, především s bezpečnostní komisí Rady města Dobřany a stejně tak v součinnosti a v koordinaci s Městskou policí Plzeň. Policie je a bude opravdu vidět, to je mé sdělení veřejnosti v Dobřanech. Josef Šefl Jelikož se zvláště z pracovních důvodů poměrně dost často s pracovníky místního oddělení stýkám, nemohu říct, že by jejich reakce a řešení problémů bylo na kritiku. Mnohdy je však svázána špatnou legislativou, kterou musí bezpodmínečně dodržovat. Jejich reakce byla vždy rychlá a ochotná. Vždy je možné samozřejmě najít rezervy, např. v omezení rušení nočního klidu a nevhodném parkování např. v ul. Loudů, Husova, Bronzová (to však má být spíše parketa městské policie - rezervy vidím spíše tam). Martin Sobotka Radit mu moc nechci, od toho je bezpečnostní komise. Navíc se nový velitel jeví jako člověk, který ví, jak na to. Cítím z něj profesionalismus vtělený do hesla: Kdo chce, hledá řešení; kdo nechce, hledá výmluvy. Nechť to dlouho vydrží. Může-li obvodní oddělení mluvit do práce dopravákům, přál bych si, aby kolegům vysvětlili, že jsou užitečnější věci, než chytat na beznehodových křižovatkách řidiče, kteří úplně nezastavili na stopce. Máme tu místa nebezpečná a nedořešená, kde by to bílým brigadýrkám slušelo víc. Nejde snad o lov pokut, ale o to, aby na silnicích neumírali lidé. strana 4 Viktor Zlocha Rodiče, jejichž děti navštěvují Základní školu v ulici Školní v Dobřanech, by přivítali přítomnost policie před budovou školy vždy ráno od 7h 25min., v době otevření školy pro žáky. Policie by měla za úkol řídit příjezdy a odjezdy aut před školou. Zajistila by dočasný jednosměrný provoz v ranních hodinách v uvedené ulici tak, aby se odstranila současná nepřehledná dopravní situace, která ohrožuje školáky. Podobnou dobrou zkušenost mám s asistencí policie na frekventované ulici před 21. ZŠ v Plzni, kam jsem vozil dceru. Obdobně se děje před Masarykovým gymnáziem v Plzni. REAKCE NA TÉMA Šlovický vrch Jako rodačka z Dobřan bych chtěla reagovat na otázku, která byla položena našim zastupitelům v únorovém čísle DL ( Jaká je Vaše představa využití Šlovického vrchu? ). Myslím, že by se tato lokalita měla zachovat tak, aby sloužila lidem z Dobřan a okolí. Za mého mládí bývaly krásné procházky právě na Šlovickém vrchu, ale také na Martinském. Jako školačka jsem zde zažila závody na lyžích, skauti zde stavěli dřevěnou chatu, aby se měli kde scházet. Byla tam krásná příroda, kde kvetly mladé břízky a fialky. Na to se nedá zapomenout! Ale dnes je to jiné závody aut, motorek, jízda čtyřkolek. Hrůza! Po celých Dobřanech se práší, z prasečáku se šíří zápach. Myslím si, že by se měl Šlovický vrch uchovat pro krásné procházky rodin s dětmi. Blanka Ulrichová

5 JAK TO VIDÍ OPOZICE V minulých Dobřanských listech jste se mohli dočíst, jaké využití Šlovického vrchu si zastupitelé města představují. Velmi mne překvapilo, že žádný z členů rady si nepředstavuje Šlovický vrch jako skládku sypaniny - zemník. Nechápu, jak je to možné. V roce 2011, tady v době, kdy současná rada vedla město, byla totiž podepsána smlouva o rozšíření zemníku. Toho zemníku, který podle veřejných informací nikdy nebyl naplánován a ani vlastně neexistuje. Jak je to možné? Že by vedení města náhle změnilo názor: napřed připravilo dodatek ke smlouvě o rozšíření zemníku a pak si to rozmyslelo - zemník už vlastně nechce. Ovšem docela možné VYUŽITÍ ŠLOVICKÉHO VRCHU je, že radní tvrdí něco jiného, než co skutečně dělají. Těžko říct, které z těchto vysvětlení je horší. Podle smlouvy měl být zemník o objemu m 3 ukončen v roce Následovalo několik dodatků, které ukončení zemníku odkládaly. Poslední dodatek objem zemníku zvyšuje na m 3 a jeho ukončení posunuje až do konce roku Navíc tento dodatek, oproti původní smlouvě, umožňuje Dálničním stavbám zavážet dle vlastní potřeby. Tento dodatek byl podepsán, jak jsem již uvedl, v době vládnutí současného vedení. Radní tady zcela jasně stojí o využití Šlovického vrchu jako zemníku a měli by vysvětlit, proč v Dobřanských listech uvádějí něco jiného. Vlastní smlouva včetně dodatků by podle zákona o veřejném přístupu k informacím měla být umístěna na webu Dobřan. Dosud (20. února) se to však nestalo, ale věřím, že město dostojí zákonu 106/1999, a smlouvu zveřejní. Co mě osobně na smlouvě nejvíce překvapilo, je cena. Za celý zemník, nenávratně zničený kus přírody, která patří k nejhodnotnějším v Západních Čechách by mělo město získat 4,5 miliónu korun - necelá 3% ročního rozpočtu města. Tato směšná částka je navíc rozložena do let Václav Hrdonka ROK VÝZNAMNÝCH ROZHODNUTÍ PRO DOBŘANY 770 let od první písemné zmínky o Dobřanech je pěkný důvod dát si pivo a párek na některé z chystaných oslav úctyhodného výročí našeho města. Vážně se na to těším. V oslavách by ale neměla zaniknout některá významná rozhodnutí, která nás čekají v tomto roce. 1. Za nejdůležitější považuji připravované projednávání územního plánu Dobřan. Naším cílem je, aby územní plán byl jednoduše a srozumitelně dostupný na oficiálních internetových stránkách města. Kdy se občan setká s územním plánem? Nejčastěji při koupi nemovitosti, když chce stavět, nebo chce vědět, co mu město postaví za plotem. Pokud to vědět chcete, máte možnost zúčastnit se veřejného projednání a podat písemnou připomínku nebo námitku k územnímu plánu. Ten bude 30 dnů před veřejným projednáním vystaven. Bývá dobrým zvykem, že toto neprobíhá v období letních prázdnin. Podrobnosti bychom vám rádi sdělili v samostatném článku o projednávání územního plánu. 2. Zastupitelstvo města rozhodne v tomto roce o dalších dokumentech výstavby Penny velkoskladu a prodejny v Dobřanech. Bude to velký zásah do krajiny v těsné blízkosti našeho města, velký zásah do provozu ve městě, odůvodněný nadějemi na množství pracovních míst. Nechcete nám říci svůj názor přímo na jednání zastupitelů města? 3. V letošním roce chceme spolupracovat na přípravě konceptu pro další provoz dobřanské výtopny. Je to důležité nejen vzhledem k technickému stavu zařízení, ale také do budoucna - z pohledu vývoje cen za teplo. Kdo bude výtopnu vlastnit a provozovat, to bude rozhodující. 4. Dlouhodobě navrhujeme zprůhlednění hospodaření Dobřan publikováním celého průběhu veřejných zakázek a také smluv, zatím bez odezvy vedení města. Konkrétní návrhy zazněly v článku pánů Urbance a Košťála z února 2011 v DL. Na webových stránkách vlády je nyní dostupný Registr smluv a věcným garantem tohoto rejstříku je Ministerstvo financí. Odpovídá požadavkům na Registr smluv, jak jsou uvedeny v návrhu zákona předloženého navrhovatelem Janem Farským, starostou Semil a členem Poslanecké sněmovny za Starosty. Každý by si pak mohl vyhledat smlouvy, objednávky a finanční plnění města uvedené v tomto registru. 5. Dlouhodobě doporučujeme vytvořit finanční rezervu města pro neočekávané situace - zatím se řeší rozpočtovým opatřením, tedy na úkor konkrétních projektů. Snad se to v tomto roce podaří. Považuji zmíněné návrhy za příklady konstruktivního přístupu našeho sdružení a náš zájem o budoucnost Dobřan. Budeme se snažit ještě minimálně 2 roky přesvědčovat naše kolegy zastupitele, že se jedná o potřebné změny a Vás občany srozumitelně informovat o našich záměrech. Viktor Zlocha, člen sdružení občanů - Otevřené Město Dobřany Obsah a jazykovou korekturu opozičních příspěvků zajišťuje: Otevřené město Dobřany, o.s. Případné dotazy a připomínky nám můžete posílat na ovou adresu: ANKETA Jak byste využili objekt nynějšího zdravotního střediska po výstavbě nového ZS v areálu Penny marketu? Nikdo by nebyl proti parku, fontánce a posezení, na rozdíl od dalších novostaveb či staveb sloužících k podobnému účelu. Lukáš Bernát Líbilo by se mně využití pro děti, např. hřiště, ale z obou stran je silnice Takže se přikláním k pronájmu či využití pro podnikání. Marta Kolářová Pro mě vede zeleň, tráva, stromy bez betonu. Eva Tolarová Budovu bych nechala stát, z části udělala 2 třídy mateřské školy, jelikož je nedostatek míst, a druhou část nabídla k pronájmu na veřejné služby. Další možností je dům pro seniory, stále je zde málo míst. Marie Majerová Já bych taky byl spíš pro nějakou zeleň, hřiště a lavičky. Pavel Königsmark strana 5

6 CO SE DĚJE strana 6 VÝZKUMNÉ CENTRUM V DOBŘANECH OTEVÍRÁ UNIKÁTNÍ LABORATOŘE Západočeské materiálově metalurgické centrum ZMMC v Dobřanech u Plzně, které se specializuje na kovové materiály a technologie jejich výroby pro strojírenství, stavebnictví, energetiku a další obory, se rozšiřuje o nové laboratoře. V areálu výzkumné společnosti COMTES FHT a.s., která centrum buduje, během posledního roku vyrostly na ploše m 2 dvě nové budovy dvoupatrový objekt laboratoří určených pro metalografické analýzy, počítačové modelování a konstrukční práce a unikátní metalurgická laboratoř. V pátek 1. února 2013 budou tyto prostory slavnostně otevřeny. Centrum je součástí výzkumné organizace COMTES FHT, která se specializuje na výzkum a vývoj materiálů z kovů, a v oblasti materiálových analýz a numerického modelování technologických procesů patří mezi špičková pracoviště v Evropě. Na projekt ZMMC s rozpočtem 430 miliónů korun získala dotaci z Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Chloubou dobřanských výzkumníků je především nová metalurgická laboratoř o rozloze m 2. V minulých měsících zde byla instalována vakuová tavicí a odlévací pec s kapacitou 300 kilogramů, hydraulický lis o síle kn s manipulátorem a také na míru vyrobená válcovací stolice duo/kvarto s rovnací tratí a dalším příslušenstvím. Válcovací linka a její bohaté příslušenství podstatně rozšíří možnosti experimentálního zpracování zkoumaného materiálu. Budou na ní vyvíjeny válcovací technologie se speciálními průběhy teploty a vyráběny experimentální polotovary, uvádí Libor Kraus, výkonný ředitel centra, a dodává, že zařízení shodných parametrů zatím v ČR nebylo instalováno. Nyní je ve zkušebním provozu, který by měl skončit během první poloviny letošního roku. Upevnit významnou pozici, kterou COMTES FHT zaujímá v materiálových analýzách a zkušebnictví, mu mají umožnit nová moderní pracoviště vybudovaná na 750 m 2 a také arsenál zde instalovaných nových zkušebních a analytických přístrojů. Nechybí mezi nimi například spektrometry, zařízení pro odběr malých vzorků z provozovaných strojních celků nebo přístroj pro měření teplotní vodivosti laserem. V centru aplikovaného výzkumu ZMMC nyní pracuje na 40 pracovníků. Zkoumají termomechanické procesy a vyvíjejí konstrukční oceli a kovové materiály pro konkrétní průmyslové aplikace. Jde například o novou nízkolegovanou vysokopevnou ocel pro dopravní techniku, o technologii zápustkového kování se sníženou teplotou kování, speciální niklové slitiny pro jaderné reaktory IV. generace či profily z nanostrukturovaného titanu pro zubní implantáty nebo kloubní náhrady. Záběr centra je tak velmi široký. Zhruba polovinu jeho tržeb má tvořit výzkum na konkrétní objednávku. Zájem o spolupráci projevují české i zahraniční subjekty, mezi nimi například strojírny ŽĎAS, ŠKODA JS nebo nadnárodní průmyslová skupina Benteler. V roce 2014 má západočeské centrum zaměstnávat nejméně 60 osob, z toho dvě třetiny výzkumných pracovníků. Podle Zbyška Nového, vědeckého ředitele centra, je již nyní více než 60% všech výzkumníků mladších 35 let. S cílem přilákat nadané vysokoškoláky a mladé vědce probíhají v laboratořích centra praktická cvičení a stáže studentů magisterských a doktorských programů. Centrum též poskytuje témata pro řešení výzkumných, diplomových a doktorandských prací. Tiskovou zprávu připravila: COMTES FHT a.s., Průmyslová 995, Dobřany , NA KAMPANI BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ SE DOBŘANY VÝRAZNĚ PODÍLELY! V měsíci listopadu 2012 pořádala společnost Ecobat ve vybraných městech Plzeňského a Karlovarského kraje osvětovou a intenzifikační kampaň s názvem Baterie do koše nepatří, aneb Sběrem baterií podpořte vaši školu. Celkem se do akce zapojilo 12 měst a 2 firmy, mezi nimi i naše město a naše Základní škola Dobřany. Cílem bylo navýšení množství zpětně odebraných použitých baterií a propagace jejich třídění. Součástí kampaně byla i soutěž, které se mohl zúčastnit každý občan, který vhodil alespoň 3 vybité baterie spolu s odpovědním kupónem do sběrných nádob umístěných na centrálních místech. V našem městě to byly prodejna COOP TIP v Sokolovské ulici, budova městského úřadu a Sběrný dvůr města Dobřany v Plzeňská ulici. Občané byli motivováni jednak tím, že školy v jejich městě (v našem případě Základní škola Dobřany) zapojené do programu Recyklohraní dostanou finanční příspěvek ve výši 12 Kč/ kg a v neposlední řadě tipovací soutěží, ve které jeden soutěžící z každého kraje obdrží finanční částku ve výši Kč. Soutěžní otázka zněla, kolik kg vybitých přenosných baterií vybere společnost Ecobat v roce Nárok na finanční příspěvek měly pouze školy, které splnily zadaný úkol, jímž bylo vytvoření plakátu propagujícího kampaň a jeho umístění na veřejné místo. Toto splnilo 13 škol v obou krajích včetně té naší. Propagace celé akce probíhala formou zveřejnění článků v místním tisku (včetně našich Dobřanských listů) a distribucí letáků s odpovědním kupónem tipovací soutěže do domácností. Při doprovodných promoakcích, jichž bylo celkem 12, se rozdalo dalších letáků a krabiček Ecocheese, které jsou určeny pro sběr baterií v domácnostech. V našem městě se konala též jedna z promoakcí v rámci kampaně dne na našem náměstí v rámci Festivalu Juniorfest 2012, a to promoakce Plzeňské Techmánie pro školy a děti. Do kampaně se aktivně zapojilo 505 soutěžících, kteří odevzdali dohromady platných odpovědních kuponů. Nejblíže správné odpovědi ve znění Ecobat vybral v roce 2012 celkem kg baterií byla v našem, tedy v Plzeňském kraji paní Andrea Vaňková z našeho města Dobřany, která tipovala kg. Finanční částka ve výši 15 tisíc Kč jí byla ve formě symbolického šeku (a následného zaslání finančních prostředků) slavnostně předána jednatelem společnosti Ecobat panem Petrem Kratochvílem a starostou města Dobřany na dobřanské radnici dne 8. února Celkem bylo v rámci kampaně odevzdáno 290 kg baterií v obou krajích! S ohledem na opravdu minimální váhu baterií se jedná o jistě velmi úctyhodné číslo. Občané města Dobřany mají i nadále možnost odevzdávat baterie do

7 CO SE DĚJE prodejen elektra, na městském úřadě do speciálního sběrného koše a samozřejmě ve sběrném dvoře, žáci Základní školy Dobřany pak přímo ve škole v rámci projektu Recyklohraní. Všem občanům města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd, kteří se do kampaně aktivně zapojili a kteří i nadále nevyhazují baterie do odpadkové koše či popelnice pro komunální odpad, ale do správných boxů na určených místech, patří velký dík. S využitím informací z tiskové zprávy společnosti Ecobat Marek Sýkora, starosta města VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne byli přivítáni paní Bc. Dagmar Terelmešovou, místostarostkou města Dobřany, tito noví občánci města: Jiří Baloun, Jan Hrachovec, Simona Kozlová, Anna Obšasníková, Ján Šindelář, Soňa Vodičková, Andrea Žigová Adéla Bouzková, Michal Jiříček, Matyáš Koželuh, Valentýna Spurná, Štěpán Sýkora, Dominik Šneberger, Stela Tomanová Na fotografii zleva pan Bc. Marek Sýkora, starosta města Dobřany a člen zastupitelstva Plzeňského kraje, uprostřed vítězka paní Andrea Vaňková a vpravo pan RNDr. Petr Kratochvíl, jednatel společnosti Ecobat. DIVADLO PRO DĚTI Dne oslavila 100. narozeniny paní Anežka Nováková. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jí přejeme hodně zdraví a spokojenosti DĚTSKÝ DIVADELNÍ TARTAS 2013 (bližší informace v dubnovém čísle DL) v hodin Jak se chtěl vodník ženit (Divadlo Dráček) strana 7

8 CO SE DĚJE PRVNÍ REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA DOBŘANY V sobotu 16. února 2013 se konal 1. reprezentační ples města Dobřany v novodobé, tedy porevoluční historii. Ples se konal u příležitosti oslav 770 let města Dobřany a byl jakýmsi neoficiálním zahájením oslav. Tradiční program plesu, spočívající v opravdu kvalitní hudbě, tanci a bohaté tombole zajištěné množstvím sponzorů (kterým je nutno velmi poděkovat), byl protkán několika naprosto skvělými vystoupeními ze strany dobřanských umělců, a to těch, kteří v Dobřanech působí, či působí na uměleckých kolbištích v celé naší republice. Moderátorské role se skvěle ujal pan Jan Karásek, který Dobřany proslavuje svým skvělým hlasem v Praze. Půlnoční překvapení zajistili všichni členové Rady města Dobřany svým netradičním vystoupením, po kterém následoval slavnostní přípitek celého sálu k uctění neuvěřitelných 770 let našeho města. Do posledního místa obsazený sál kulturního domu PL Dobřany byl svědkem představení loga oslav 770 let města Dobřany. Logo města (viz níže) vzniklo na základě námětu jedné ze žaček výtvarné třídy Základní umělecké školy J. S. Bacha Kristýnky Klímové. Její skvělý námět bude odměněn na slavnostním veřejném zasedání zastupitelstva města Dobřany dne 14. června Město Dobřany děkuje všem, kteří se na organizačním i obsahovém zajištění plesu podíleli. Marek Sýkora, starosta města Sponzoři: BOLTA - profily CZ s.r.o., COMTES FHT, a.s., OZ Trading, s.r.o., Stavebniny Libušín, Ivo Klug, s.r.o., Tenisová hala Dobřany, Západočeské komunální služby, a.s., Chvak, a.s. Domažlice, Řeznictví Terelmeš, DRUSO, spol. s r.o., Gastop Pokorný, s.r.o., BP STAVBY CZ, s.r.o., Cukrárna U Kaple, Nábytek Petr Erhart, ČEVAK, a.s., Dobřanské pekařství, s r.o., Pivovar-hotel-restaurant Modrá hvězda, Market Elán, s.r.o. Dobřany, Wellness poradna Zuzana Čechová, Bögl a Krýsl, k.s., STARPROJEKT, Květiny Flora Hana Rybínová, Město Dobřany, MěKS Dobřany STATISTIKA KRIMINALITY ZA ROK 2012 Policisté na teritoriu územního odboru Plzeň-jih za rok 2012 zaznamenali 985 trestných činů, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o pět případů více. Ze všech nahlášených skutků objasnili policisté téměř 55%. Je nutné ovšem podotknout, že vyšetřování některých případů stále probíhá, a proto se nejedná o konečná čísla. Pokles počtu případů vykazují statistická čísla u trestné činnosti majetkového charakteru. V loňském roce jsme zaznamenali celkem 588 případů, v roce 2011 to bylo o 19 skutků více. Konkrétně se to týká hlavně krádeží vloupáním. Zatímco loni jsme zapsali do statistik 257 případů, v roce 2011 jich bylo o 5 více. Ve dvaadvaceti případech se pak strážci zákona setkali s trestným činem poškozování cizí věci, u kterého je v porovnání s rokem 2011 naopak nárůst o pět případů. Co se týká jednotlivých obvodních oddělení, tak největší pokles skutků v této oblasti zaznamenali policisté na obvodním oddělení v Dobřanech. V porovnání roků 2011 a 2012 zapsali do policejních statistik o 52 případů méně. Naopak největší nárůst počtu trestných činů evidují strážci zákona na obvodním oddělení Nepomuk. Oproti roku 2011 si připsali o 58 případů více. U kategorie majetkové trestné činnosti by si měli lidé uvědomit, že odpovědnost za ochranu svých osobních věcí nesou právě oni sami. U násilné trestné činnosti zaznamenali policisté v roce 2012 oproti roku 2011 nárůst o deset případů. Celkem tak evidují 44 skutků tohoto charakteru. Nejčastějším v této oblasti je trestný čin loupež (17), či úmyslné ublížení na zdraví (10). Dopadení těchto pachatelů je v tomto případě složité, protože si za své oběti vybírají starší občany, nebo využijí momentu překvapení a většina poškozených si nestačí všimnout, jak pachatel vypadal nebo některých dalších markantů, podle kterých by jej policisté mohli identifikovat. U mravnostní trestné činnost evidují za uvedené období policisté nárůst o šest případů. Do statistik tak zapsali 14 skutků tohoto charakteru. Zatímco v roce 2011 byl v této oblasti nejčastější trestný čin znásilnění (5), v roce 2012 evidují policisté nejčastější trestný čin pohlavní zneužívání (9). Pokles o sedm případů zaznamenali policisté v kategorii ostatní trestná činnost. Největší podíl na tomto počtu skutků má maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za rok 2012 z celkového počtu 99 skutků nerespektovalo rozhodnutí soudů, magistrátů a dalších úřadů 71 osob. V roce 2011 to bylo 76 občanů. Naopak nárůst o 13 případů evidují policisté v kategorii zbývající trestná činnost. Do této oblasti spadá například zanedbání povinné výživy. Za rok 2012 neplatilo na své děti 69 rodičů, což je o čtyři případy méně v porovnání s rokem Vyšší číslo se ukázalo i u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Zatímco v roce 2011 strážci zákona zapsali do policejních statistik 41 případů, v roce 2012 je jich o osmnáct více. Poslední z výčtu oblastí trestné činnosti jsou hospodářské trestné činy. Za rok 2012 evidujeme o dva skutky více než v roce 2011, tedy 80 případů. Nejčastějším trestným činem v této kategorii je zpronevěra (20) nebo podvod (15). Statistika roku 2012 a Trestná činnost Zjištěno Objasněno Procent Zjištěno Objasněno Procent Násilná , ,41 Mravnostní ,50 Majetková , ,73 Ostatní , ,34 Zbývající ,64 Hospodářská , ,62 Celkem , ,57 Přehled podle jednotlivých obvodů OOP OOP OOP OOP OOP OOP Blovice Dobřany Nepomuk Přeštice Starý Plzenec Stod Zjištěné trestné činy nprap. Ivana Telekešová, DiS. strana 8

9 ROZHOVOR S RENÁTOU ČERNOU Jednou z nejdivočejších přestřelek roku 2012 byla debata o tom, zda bude více míst ve školkách. Otázka byla od začátku spojena i s tím, že nové třídy vzniknou místo stávajících kuchyní. Dětem se pak bude jídlo vozit z nově vybavené školní jídelny, jejíž technologie budoucnosti může při správném využívání přinést větší kvalitu jídla a energetické úspory. V rámci vyvracení fám a nepodložených obav se mimo jiné konala i schůzka přímo ve školní jídelně, kde padl slib, že se uskuteční výběrové řízení na pozici nové(ho) vedoucí(ho). Zájem byl slušný a vítězkou se stala Renáta Černá, která v gastronomii pracuje už 20 let. Když jste se představovala městské radě, řekla jste, že jste se na výběrové řízení chystala už od okamžiku, kdy se o změnách začalo psát v našich listech. To jste se nezalekla té atmosféry, která kolem změny nastala? Ne, naopak, spíše mě to motivovalo. Vím, že přeprava jídla je v dnešním stravovaní již zcela běžná. Vždyť určitě každý si již objednal pizzu domů. Nechala jste se také slyšet, že být vedoucí školní jídelny je váš sen. Nezlobte se, ale podobná věta o dětském snu je teď slyšet od mnohých uchazečů na spoustě pohovorů. To je nějaký trik z příručky, nebo móda? posun, tak je to právě školní stravování. Stačí pouze porovnat vybavení moderních školních jídelen s většinou restaurací nebo hotelů. Přicházíte z tvrdého světa byznysu, jste připravená na to, že ve veřejném sektoru to funguje jinak? Že nemůžete lidi tolik motivovat penězi? Podle Vás existuje jenom motivace penězi? Právě že ne, ale známe spousty příkladů, kdy přechod ze soukromé sféry do veřejné nevyšel právě pro nepochopení těchto rozdílů. V dnešní době si lidé určitě váží i jistoty zaměstnání, kolektivu, dobré pracovní doby, práce bez stresu a hlavně, práce vás musí bavit. Ve všech mých manažerských postech se mi vždy osvědčil lidský přístup. Tím se nejvíce omezí fluktuace. Jinak stačí přečíst si noviny a zjistíte, že v ČR je školství dost drsné. Jaké změny chcete zavádět? Zásadní změnu dozná jídelníček. Doposud používaný vzorový je v březnu naposledy. Úpravu potřebuje i školní jídelna, teda ta část, kde děti jedí. Změn bude spousta. Asi bych vyčerpala celé toto vydání. Nechte se spíše překvapit. Je pro vás jídelna jen vývařovnou, která musí dodávat nezávadná jídla, nebo v ní vidíte víc? Především je to velká možnost ukázat dětem, že i zdravé jídlo může být velmi chutné, a tím v nich budovat zdravé stravovací návyky. Díky výrobní technologii, kterou má vývařovna v Dobřanech, lze dětem všechna jídla připravit zdravou cestou. Největší obava rodičů ze změny stravování spočívala ve strachu z toho, že jídlo putující po městě vystydne. Máte z toho také strach? Ne, protože prostě a jednoduše nevystydne. Povinné technologické vybavení k přepravě jídel 100% zaručuje vyhláškou nařízenou výdejní teplotu. Na začátku jsme se bavili o snění, jaký sen máte teď? Můj sen? Aby se dětem po ukončení školní docházky v Dobřanech stýskalo po výborných jídlech ze školní jídelny. Já určitě neřekla, že to byl můj dětský sen. V dětství jsem chtěla být asi letuškou, jen jsem nevyrostla do patřičné krásy. Mluvila jsem spíše o posledních letech, kdy jsem získala potřebné zkušenosti a praxi, a pak přišla ta touha uplatnit své znalosti právě ve školním stravování. Dobrá, připusťme, že jste opravdu snila o vedení poněkud vysmívané části gastronomie. Proč? Existuje přece řada vděčnějších provozů. Proč myslíte, že vysmívané? Většinou, se říkává, to bylo jako ze školní jídelny, a nemíní se tím pochvala... Jsem přesvědčena, že velká spousta gastronomických odborníků chápe školní stravování jako velmi důležité. U předškolních a školních dětí můžeme hodně ovlivnit, ať pozitivně, nebo negativně. Jestli nějaký obor ve veřejném stravování zaznamenal velký kladný strana 9

10 TÉMA MĚSÍCE Mateřská škola Dobřany Základní škola Dobřany Informace pro rodiče dětí Mateřské školy Dobřany v souvislosti s přechodem stravování pod školní jídelnu Základní školy Dobřany k Vážení rodiče, od začne stravování Vašich dětí v Mateřské škole zajišťovat školní jídelna Základní školy Dobřany, kam zároveň k tomuto datu přejdou všechny pracovnice současné školní jídelny obou budov Mateřské školy (Loudů a Stromořadí). Vaše děti se tak stanou strávníky školní jídelny ZŠ, ale kromě způsobu placení stravného se jim nic oproti minulosti nezmění k horšímu. V obou budovách Mateřské školy budou vytvořeny výdejny jídla a děti budou dostávat jídlo a nápoje obdobným způsobem jako doposud. Je však třeba provést určité změny kvůli evidenci strávníků, s nimiž Vám budou intenzívně nápomocny jak obě stávající vedoucí školních jídelen, tak i vedení obou škol. Oč se jedná: 1. Vaše platba se od rozdělí na dvě části: školné - to bude hrazeno nadále stejným způsobem na účet Mateřské školy stravné - to bude hrazeno nově Základní škole níže uvedeným způsobem 2. Do je třeba přihlásit děti z Mateřské školy ke stravování ve školní jídelně ZŠ. Formulář přihlášky obdrží rodiče přímo v Mateřské škole nebo v kanceláři školní jídelny Základní školy Dobřany v ulici Sokolovská. Vyplněný formulář je třeba odevzdat osobně v kanceláři školní jídelny Základní školy Dobřany v ulici Sokolovská. Od do bude pro veřejnost prodloužena otevírací doba kanceláře do hod. (do té doby bude od 7.00 do hod.). 3. Cena stravného pro děti do 6 let zůstane beze změny, tj. celkem 35 Kč/den (v tom je zahrnuto: oběd 18 Kč, dvě svačiny 7 Kč + 7 Kč, nápoje 3 Kč). Cena stravného pro děti ve věku 7-10 let se změní dle normativu pro žáky 1. stupně s navýšením o 3 Kč celkem 41 Kč/den (oběd 22 Kč, dvě svačiny 8 Kč + 8 Kč, nápoje 3 Kč); jedná se o několik málo odkladových dětí, které budou dostávat větší porce jídla. (Pozn.: naopak několik dětí z přípravných tříd strana 10 ZŠ bude platit méně, neboť budou stravovány dle normativu pro MŠ). 4. Způsob platby rozhodnete na přihlášce strávníka. Zásadní změnou bude to, že platba za odebranou stravu se provádí zpětně. Možné způsoby platby: a) přednostně inkaso z Vašeho účtu podklady pro zadání inkasa získají rodiče při přihlášení ke stravě v kanceláři školní jídelny b) na základě vystavených údajů k provedení platby (bude předáno rodičům v MŠ) bezhotovostně měsíčním převodem z Vašeho účtu nebo hotově do pokladny v kanceláři školní jídelny nebo Základní školy 5. Další odlišností od dosavadní praxe v Mateřské škole je jiný způsob placení zálohy na stravné. Školní jídelna Základní školy používá systém vratné zálohy (kauce, jistiny), ze které se automaticky uhradí dlužné stravné. Za jídlo se tedy neplatí předem jako v Mateřské škole, kde byly případné přeplatky použity pro následující účetní období. Za jídlo se platí zpětně, a rodiče tak mají mnohem větší přehled o tom, kolik činilo skutečné stravné za minulý měsíc. Výhodou pro rodiče je i to, že záloha může provázet žáka plynule i po přechodu na Základní školu, není třeba nic měnit. Pokud žák ukončí docházku z jakéhokoliv důvodu (stěhování, přechod na jinou školu apod.), je záloha bez odkladů vrácena. 6. Záloha na stravné ve výši Kč musí být složena do spolu s podáním přihlášky ke stravování. Jedná se sice o jednorázově nepatrně vyšší platbu v měsíci březnu ve srovnání s původní platbou zálohy na stravné na duben, jak tomu bylo u systému Mateřské školy, ale to v dubnu nenastane. Až v květnu bude první platba za odebranou stravu v měsíci dubnu. Je možné se ze závažných důvodů individuálně dohodnout s vedoucí školní jídelny Základní školy na rozdělení platby. 7. Novinkou pro rodiče dětí z Mateřské školy bude využití internetového přístupu (www.strava.cz) na stránky jídelny ZŠ, kde mohou po obdržení přístupových kódů od vedoucí školní jídelny odhlašovat / přihlašovat své děti k odběru stravy např. v souvislosti s nemocí apod., uvidí také aktuální jídelníček apod. Pozn.: Žáci ZŠ mají navíc i možnost výběru jídla. 8. Informační schůzka pro rodiče dětí Mateřské školy se bude konat ve školní jídelně Základní školy Dobřany, Sokolovská 967, v úterý od hod. Na této schůzce se rodiče dozvědí také informace k realizaci rekonstrukce budovy Mateřské školy v ulici Stromořadí. Kontaktní osoby pro dotazy: Jana Švarcová, vedoucí ŠJ MŠ ( ; Renáta Černá, vedoucí ŠJ ZŠ ( ; Bc. Jana Kleisnerová, ředitelka MŠ ( ; Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ ( ; indos.cz) Bc. Jana Kleisnerová, ředitelka MŠ Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dne se koná od 9.00 do hodin ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ na školní rok 2013/2014 Zápis se bude konat současně v obou budovách Mateřské školy Dobřany, Loudů 850 a Stromořadí 922. K předškolnímu vzdělávání budou děti přijímány dle jednotných kritérií. U zápisu obdrží zákonní zástupci potřebné tiskopisy a informace k zahájení řízení přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Nutno doložit rodný list dítěte. Bc. Jana Kleisnerová ředitelka Mateřské školy Dobřany

11 KULTURA KNIHY PRO DĚTI ANTONIOU Jim: Světové metropole včera a dnes Jak vypadaly Paříž, Amsterdam, Atény, Barcelona, Jeruzalém, Florencie, Hongkong, Řím, San Francisco, Praha, Ciudad de México, New York, Moskva, Istambul, Sydney, Tokio, Londýn nebo Washington v minulosti? Průhledná fólie s rekonstrukční kresbou přiložená na současnou fotografii vám umožní představit si původní vzhled těchto velkoměst. Doplňkem fotografií a kreseb je výlet do historie města a popis jeho pozoruhodností. VOTRUBA Adam: Hrdinské mýty Příběhy bohatýrů z krajin našich i sousedních. Máte rádi pověsti o hrdinech, jako jsou Jan Žižka, Juraj Jánošík, čaroděj Krabat nebo protektorátní Pérák? A chtěli byste vědět, co je na nich pravdy? Tak v této knize se to konečně dozvíte. STANTON Andy: Jste špatný člověk, pane Gumo! Pan Guma je naprostý poděs, nemá rád děti, zvířata, legraci ani cuc na kládě. Tahle knížka je celá o něm. A taky o vzteklé víle, která žije ve vaně. A o psovi Čuprpsovi a holčičce, které kamarádi říkají Pája, a o zlém, smradlavém řezníkovi, který je celý upatlaný od prejtu. Uvnitř najdete hrdiny a sladkosti a dobrodružství a vůbec všechno! SLOUPEK PLNÝ NOVINEK dělaný. Nemá ani zdání, že do městečka míří pomstychtivý rančer, odhodlaný vyrovnat si s ním staré účty, i kdyby měl celé město zničit. GOODWINOVÁ Daisy: Má poslední vévodkyně Kniha nás zavede do Anglie 19. století a vypráví o Američance, která se vydává do Anglie hledat svého budoucího manžela. Cora Cashová musí splnit představu svojí matky, a to, že její ženich bude baron či vévoda. Cora se zamiluje do devátého vévody z Warehamu a přijme jeho nabídku k sňatku, v tu chvíli však ještě netuší, že pro ni začíná hra plná tajemství, lží a intrik. CHRISTIE Agatha: Next to a dog Kniha nabízí tři dvoujazyčné (anglicko-české) povídky. Pes na prvním místě Případ na moři Jak vám roste zahrádka KNIHY PRO DOSPĚLÉ ĽAMOUR Louis: Železná spravedlnost Tom Shanaghy býval drsný zabiják. Nadělal si příliš mnoho nepřátel a před nimi uprchl do kansaského městečka, kde právě potřebují neúplatného ochránce zákona. Tom si myslí, že je pro tuto práci jako Dne navštívila paní učitelka Urbancová se svými žáky Městskou knihovnu. Vyhledáváním informací v knihách děti zjišťovaly, jak funguje trávicí systém u člověka. strana 11

12 KULTURA W. A. Mozart DON GIOVANNI PROJEKCE ZÁZNAMU OPERNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU Britský činoherní a muzikálový režisér Michael Grandage, držitel ocenění Tony Award, bude v Metropolitní opeře debutovat režií nové inscenace Mozartova Dona Giovanniho. Pod taktovkou Fabia Liusiho se v titulní roli představí Mariusz Kwiecien, který loni svým koncertem ve Smetanově síni Obecního domu okouzlil pražské publikum. Po jeho boku v Met debutují lotyšská sopranistka Marina Rebeka v roli donny Anny a německá sopranistka Mojca Erdmann jako Zerlina. Ramón Vargas coby don Ottavio, Luca Pisaroni jako Leporello a mladý slovenský basista Štefan Kocán jako Komtur své role v Met ztvární poprvé, zatímco Barbara Frittoli a Joshua Bloom jsou se svými rolemi donny Elvíry a Masetta již dokonale zžití. Nastudování: italsky s českými titulky 26. dubna 2013 od 19:00 hodin vstupné: 300 Kč Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek 9:00-12:15 a 13:00-17:00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu před začátkem promítání. Rezervace: 1) online rezervační systém na 2) telefonicky: nebo (po - pá 9:00-16:00) Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem představení. Změna programu vyhrazena. Již třetím rokem proběhlo v Městské knihovně Dobřany ve dnech , a pasování prvňáků na čtenáře. Děti plnily celé dopoledne různé úkoly. Na závěr, po předvedení svých čtenářských schopností a složení čtenářského slibu, byli pasováni skřítkem Knižníkem na čtenáře a čtenářky. Odměnou jim byla placka s titulem a kniha do třídy. strana 12

13 KULTURA DOBŘANSKÉ POHLEDY 2013 Vyhlašovatelé a pořadatelé: Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany Téma: DOBŘANSKÁ POHÁDKA V souvislosti s 770. výročím města Dobřany budou vítána soutěžní díla s dobřanskými motivy. Věkové kategorie účastníků soutěže: A předškoláci (MŠ) B školáci 1. stupně ZŠ C školáci 2. stupně ZŠ D starší a dospělí Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce 1. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ garantky soutěže: Mgr. Eva Fekerlová a Mgr. Jana Šindelářová Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem v daném tématu zpracovaném libovolnou technikou, dvojrozměrným i trojrozměrným (např. malba, kresba, koláž, textilie, keramika, dřevořezba, ). Soutěžní práci je nutno označit (ze zadní strany či visačkou) jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce. Pravidla jednotlivých soutěží: 3. FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi Soutěž je možno obeslat maximálně 5 barevnými nebo černobílými fotografiemi o rozměrech minimálně 9x13 cm (lépe však 13x18 cm nebo větší). Fotografie je nutno ze zadní strany označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce. 2. LITERÁRNÍ SOUTĚŽ garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem v daném tématu zpracovaném v libovolném slohovém útvaru (např. pohádka, esej, úvaha, líčení, povídka, báseň, fejeton, ). Rozsah práce je maximálně 2 strany strojopisu formátu A4, je možno ji zaslat em přímo na adresu garanta: zs.dobrany.indos.cz. Soutěžní práci je nutno označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce. Virtuózové Martin a Štěpán Kos představí nejznámější, nejkrásnější a nejtěžší klavírní a houslové skladby nejznámějších skladatelů Cimrmanband vám ke každému z nich něco zajímavého poví Koncertní sál ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech Neděle 17. března od 18:00 hodin Uzávěrka soutěže: pátek Soutěžní práce je možno osobně předat garantům soutěží či v sekretariátu Základní školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, Dobřany zásilku prosím označte výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: (MěKS Dobřany), či (ZŠ Dobřany). Vyhodnocení soutěže a výstava: Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek v hodin v budově školní jídelny ZŠ Dobřany, Sokolovská 967. Všichni účastníci soutěží jsou na vernisáž srdečně zváni (pozvánky nebudou rozesílány). Výstava bude přístupná veřejnosti v sobotu a v neděli od do hodin. Právo zveřejnění: S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé vyhrazují právo zveřejňovat soutěžní práce s tím, že odevzdané soutěžní výtvory přecházejí do majetku vyhlašovatele (pokud se, zejména ve výtvarné soutěži, nedohodne soutěžící s pořadateli jinak). Autorská práva zůstávají zachována autorovi soutěžních prací. strana 13

14 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ( Dobřany - komorní hra s převahou dřevěných dechových nástrojů, akordeon) zobcová flétna Kristýna Vápeníková Andrea Hošková Magdalena Cebová zobcová flétna zobcová flétna cembalo E. Šustrová 1. místo s postupem kategorie I. e) KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY 7. března 2013 / DPS Loudů Vystoupení pro Klub důchodců věnované k Mezinárodnímu dni žen Veronika Dvořáková Marie Kordíková příčná flétna příčná flétna M. Vozárová 1. místo s postupem kategorie II. a) března 2013 koncertní sál ZUŠ Jana Šístková Klára Sobotková Ctirad Kučera klarinet klarinet klarinet K. Křemenák 1. místo s postupem kategorie II. a) Krajské kolo v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů Erika Hessová Veronika Dvořáková Magdalena Plšková Jana Krajčovičová zobcová flétna zobcová flétna zobcová flétna zobcová flétna J. Faltýnová 1. místo s postupem kategorie II. d) 17. března 2013 / koncertní sál ZUŠ Klavír vážně i nevážně, klavírní virtuos Štěpán Kos a divadelní spolek CIB Klára Uhlíková Marie Kordíková Iveta Živná Jana Šístková Markéta Duchková zobcová flétna zobcová flétna zobcová flétna zpěv cembalo M. Vozárová 1. místo s postupem kategorie II. e) 22. března 2013 / obec Dolce Setkání seniorů David Brant akordeon P. Vacek 1. místo s postupem kategorie 0. Šimon Mertl akordeon P. Vacek 1. místo s postupem kategorie I. Ladislav Bouřil akordeon P. Vacek 1. místo s postupem kategorie IV. Daniel Bouřil akordeon P. Vacek 2. místo Porota udělila cenu absolutního vítěze v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů kvintetu ve složení K. Uhlíková, M. Kordíková, I. Živná, J. Šístková a M. Duchková. Tomasz Ritter, nadějný polský klavírista, kterého dobřanské publikum zná již od útlého věku, koncertoval v sále hudební školy strana 14

15 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE MAŠKARNÍ KARNEVAL 2013 Tak jako každý rok pořádala Pionýrská skupina Dobřany dne 20. ledna 2013 v sále kulturního domu na Psychiatrické léčebně Dětský maškarní karneval za účasti více jak 70 masek a jejich doprovodu. Akce, která má každý rok velký úspěch, byla jako vždy pořádána ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Mimo tanec za hudebního doprovodu Dua Charvis byla také již tradičně připravena i přehlídka pěveckého a recitačního umění dětí a tombola. Odměny nakonec dostaly všechny děti, protože masky byly tak hezké, že vyhodnotit jen některé by byla velká škoda. Vyhodnocení bylo nakonec spojeno se slosováním vstupenek, ale nikomu to vlastně nevadilo. Postupně si s dětmi zatancovali skoro všichni rodiče a prarodiče. Na fotografiích z akce je vidět, že se všichni dobře bavili. Více fotografií naleznete na Další akce připravujeme a mimo upoutávky v Dobřanských listech na ně najdete odkaz i na výše uvedené webové adrese, např. program na jarní prázdniny, Slet čarodějnic, Velikonoční jarmark či Den dětí, letní tábor v Újezdě nebo příměstský v Dobřanech. Na všechny jste srdečně zváni. Za PS Dobřany Libuše Nejedlá DELFÍNI NA LEDOVÉ PRAZE muzea, kde jsme viděli, jak jde život, a úplně všichni jsme se těšili do Muzea čokolády, kde nám ukázali, jak se vyrábí pralinka. Také jsme se šli podívat do Muzea voskových figurín, kde jsme viděli Jaromíra Jágra, Helenu Vondráčkovou, Antonína Dvořáka, Švejka, Václava Havla, Václava Klause a další různé postavy. Těšili jsme se moc i do Zlaté uličky, kde bylo zobrazeno, jak bydlela švadlenka, baba kořenářka a další různé postavy. Pak jsme pospíchali na orloj, který se nám také velice líbil. A už byl pomalu večer, tak jsme šli do Muzea policie, kde nám bylo ukázáno, co máme a nemáme dělat, zda je či není dobré pít alkohol a kouřit cigarety atd. Za pomoc s přípravou a zajištěním celé akce je třeba poděkovat nejen pracovnicím našeho kulturního střediska, ale i pracovníkům KD za zapůjčení a přípravu sálu včetně zajištění občerstvení, hudební skupině, ale i členům PS Dobřany, kteří pomáhali při prodeji vstupenek a se vším, co bylo třeba zajistit kolem takové akce. Poděkování patří i radnici za finanční příspěvek. Letos ve dnech února jsme byli jako zástupci z Pionýrské skupiny v Dobřanech na Ledové Praze. V pátek po příjezdu do Prahy, ubytování a doplnění kalorií v jedné z hostitelských základních škol následovaly první prohlídky: Petřínská rozhledna a Zrcadlové bludiště. Obojí se nám moc líbilo, stejně jako Pražský hrad a Chrám sv. Víta, které jsme navštívíli poté. Večer jsme zakončili v Muzeu strašidel, kde jsme se sice trochu báli, ale bylo to super. Procházkou po Karlově mostě končil pátek. Druhý den byl také super, protože jsme byli v nové budově Národního Kolem šesté hodiny jsme přišli do Kongresového centra na Vyšehradě na koncert Děti dětem, který pořádal Pionýr a kde jsme viděli různá vystoupení dětí tanec, hru na nástroje, kde např. vystupovala skupina Druhá identita a jako host zpěvačka Černochová. Také jsme byli u toho, když na pódiu naše vedoucí Libuše Nejedlá přebírala nejvyšší pionýrské vyznamenání, Křišťálovou vlaštovku, za víc jak 30 let práce s dětmi v Dobřanech. Dostala k tomu i velkou kytku a s písničkami M. Tučného pro ni vystoupil i zpěvák Drobek. Zatančila si nejen s předsedou Pionýra M. Bělohlávkem na pódiu, ale pak i s námi pod ním. Celý den se nám opět moc líbil. V neděli dopoledne jsme už nasedli na vlak a hurá domů... celý víkend byl super a mně osobně i všem ostatním se líbil. Už se moc těším na příští rok! Anna Marie Gubischová Libuše Nejedlá strana 15

16 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Březen je měsíc pukání, rašení a zelenání. Zahrádkář již vytáhl ruce z kapes a dovoluje svým dlaním pomazlit se s rýčem, motykou a hráběmi. A zahrádkářka? Ta odhrne nově zavěšenou záclonu a vyhlédne čerstvě umytým oknem na zahradu. Její duše se zachvěje nedočkavostí: Bože, té práce! Nechá všeho a vyběhne ven, aby odkryla klestí ze skalky, odhrnula zem od kořenů růží a očima pohladila barevné květy krokusů, bílé květy sněženek a bledulí. Přes den slunce již lákavě hřeje, ale v noci ještě sekne mráz. Ráno bílá tráva napomíná: Nespěchej, zahradníčku, březen je zrádný! Poznáte kytičku na obrázku? Není to sněženka, ale bledule jarní. Pokud jste si obstarali několik cibulek a zasadili je, v březnu se můžete potěšit jejich květem. Ke zdárnému růstu potřebují vlhké a chladné místo. ZAHRÁDKÁŘSKÝ KALENDÁŘ Na jaře nás nejkrásnějšími odstíny modré potěší modřenec. Výhodná je kombinace s tulipány a narcisy. Na vyschlé a odplevelené záhony vyséváme petržel, mrkev, po nich hrách a mák. Přemýšleli jste o tom, jak urychlit vzcházení karotky a jak si ulehčit její jednocení? Poradíme vám: Před výsevem smíchejte semena s vlhkým pískem a směs udržujte tři dny při pokojové teplotě v zakryté nádobě. Brzy po vysetí poznáte výhodu tohoto postupu. V únoru jste již jistě provedli postřik broskvoně proti kadeřavosti. V březnu, je-li teplo, provedeme postřik proti přezimujícím škůdcům na všech ovocných stromech a na drobném ovoci. Zpravidla aplikujeme Oleoekol nebo Calypso, Acttelic, Desic a podobné přípravky. Také ozdravíme jahodník, který trpí bílou skvrnitostí, kdy na listech jsou četné fialové skvrny s bělavým středem. V této době je nejvhodnější použít Kuprikol či jiný měďnatý prostředek. V březnu nezapomeňte vysít do pařeniště pór. Jeho sazenice budete těžko nakupovat, zato při jeho sklizni v létě a na podzim si budete blahořečit, že jste na jaře nezaspali. Určitě ji pokryjte netkanou textilií. Koncem března odhrneme od růží nakopčenou zeminu a přihnojíme. Za bezmrazých dnů začínají očka růží červenat a to je čas k řezu. Staré výhony zkrátíme na 3 až 5 oček. Praktická rada na konec: Trápí-li vaše rostliny v květináčích molice, mšice, třásněnky a podobní škůdci, využijte výhody insekticidních tyčinek, které se vkládají do půdy. Škůdce potlačíte bez postřiků. Mnoho radosti při práci na zahrádce přeje všem Český zahrádkářský svaz VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE DOBŘANSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ V sobotu 9. února 2013 se konala Výroční členská schůze zahrádkářů z Dobřan. Zúčastnilo se 38 členů a 3 hosté, a to p. Kovářík za Územní sdružení Plzeň, za město Dobřany Bc. Martin Sobotka a odborný instruktor p. Václav Sedláček, který měl přednášku na téma Řez peckovin a chemická ochrana. Předsedkyně Libuše Kopejková přivítala a seznámila přítomné s programem schůze, byla zvolena po smrti předsedy Stanislava Malána, který by v letošním roce dovršil 40 let členství v organizaci Byl neskonale obětavý a přičinlivý, pod jeho vedením dosáhla organizace velkého rozkvětu, vše bylo perfektně evidováno, nebyl tedy problém v zajetých kolejích pokračovat. Po zvolení návrhové komise byl doplněn výbor ZO o člena revizní komise, navržena a jednoznačně schválena pí Jarmila Němečková. Zprávu o činnosti organizace za rok 2012 přednesl p. Zdeněk Duban, který též seznámil přítomné s plánem práce na rok 2013, zprávu o hospodaření v roce 2012 přednesla pokladní Drahoslava Havlová, která rovněž přečetla rozpočet na rok Za revizní komisi vystoupil p. Jaroslav Smola se svou zprávou. Dalším bodem programu bylo předávání ocenění k životnímu jubileu, která od organizace získali: p. Baloun Václav, pí Šindelářová a pí Rácková. Od územního sdružení pak Josef Fikrle, Věra Steinerová, Vlastimil Kuba, Libuše Kopejková, Petr Sobotka. Nejvyšší ocenění získal p. Lumír Kosnar za celoživotní práci pro ČZS republikové ocenění. Pak následovala diskuze, do které se přihlásil p. Kovářík za územní sdružení, poté vystoupil Bc. Martin Sobotka za město Dobřany, který blíže seznámil s plánem města, co nás čeká a na co se můžeme těšit. Ještě měl příspěvek p. Jaroslav Smola k objednávce sadbových brambor a k nákupu postřiků a hnojiv. Usnesení z výroční členské schůze přečetl p. Milan Chmela a bylo hlasováno o přijetí. Následovala přestávka na občerstvení a pak se ujal slova odborný instruktor p. Václav Sedláček, jehož velmi zajímavá přednáška byla doplněna názornou ukázkou řezu peckovin. Množily se dotazy zahrádkářů, na které p. Sedláček zodpovědně reagoval a vše vysvětloval. Přednášky jsou určené i pro ostatní občany města, které téma osloví a zajímá, mohou se jí zúčastnit v klubovně zahrádkářů. Po vyčerpání dotazů a připomínek byla schůze ukončena. strana 16

17 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE DVEŘE KLUBU ECHO OTEVŘENY PRO VEŘEJNOST Nízkoprahový Klub Echo, který funguje v Dobřanech již druhý rok, se přestěhoval do nových prostor na Náměstí T. G. Masaryka 282, a proto bychom se s Vámi chtěli podělit o naše dojmy a radost z těchto prostor. Srdečně všechny zveme na Den otevřených dveří Klubu Echo, který se uskuteční od 13:30 do 18:00 hodin. Cílem této akce bude poskytnout dětem a mladým lidem navštěvujícím klub možnost prezentovat nejen svým blízkým, ale také široké veřejnosti místo, kde tráví svůj volný čas, setkávají se s kamarády a navazují nová přátelství. Bude to jedinečná příležitost, jak se seznámit s nabízenou službou a zároveň si vše včetně vybavení klubu vyzkoušet. Určitě se nebudete nudit. Čeká na Vás bohatý program. Po celou dobu akce Vám budou k dispozici pracovnice Klubu, které Vás seznámí s běžným chodem Klubu a jeho činností a odpoví Vám na případné dotazy. Další podrobnosti o Klubu Echo můžete najít na nebo na facebook.com Klub Echo Za Klub Echo pro děti a mládež Bc. Adéla Kulhánková MARTIŇÁK 11. PRACOVNÍ DOPOLEDNE v sobotu od 9.00 hodin u kapličky s sebou: Dospělí: pracovní rukavice a nástroje potřebné k výřezu náletových dřevin Děti pevné (kožené) rukavice k uklízení větví Všichni: svačinu a pití, příp. uzeniny k opečení na ohni (po práci) Další informace: P. Krákora , J. Dlouhá , J. Šedivý února 2013 se v Káčku uskutečnilo vyhlášení výsledků ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu Plzeň-jih. Dobřanští sportovci uspěli v těchto kategoriích: jednotlivci - dorost: Tomáš Svoboda, silový trojboj (TJ Dobřany), masters: Václav Šlehofer st., hokejbal (TJ Snack Dobřany) družstva - žáci: TJ Snack Dobřany, hokejbal trenér: Jaroslav Louda, silový trojboj (TJ Dobřany) strana 17

18 SPORT MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE ŽACTVO Mistrovství Plzeňského kraje žactva se letos konalo v Rokycanech a my jsme u toho samozřejmě nesměli chybět. Do bojů o medaile se pustilo jako první mladší žactvo a náš oddíl reprezentovalo devět žákyň a dva žáci. Mistrovství se hrálo na 60HS s dorážkou na 3 hody. V kategorii mladších žákyň se tentokrát dařilo staronové šampiónce Míše Mafkové (261) a s přehledem si zajistila titul krajské přebornice. Ze druhého místa a stříbrné medaile se radovala Valerie Fišerová (247). Z turnaje jsme si mohli odvézt i bronzovou medaili, ale ta Míše Provazníkové (234) utekla mezi prsty posledními dvěma hody, a tak bronz patřil hráčce Nikole Siegertové (239) z Rokycan. Míša si z Rokycan odvezla 4. místo. Svou premiéru na turnaji si odbyl Michal Kozický (180) a svým výkonem a šestým místem nás velice potěšil. V kategorii starších žaček bojovalo za CB Dobřany osm kuželkářek a i zde jsme doufali v medaili. Děvčatům se však tentokrát nedařilo, jak jsme zvyklí, a domů jsme jeli s prázdnou. Nejlepší výkony a největší naději na úspěch měly Kristýna Kvačová (389) a Sabina Homrová (387). Po jedné odehrané dráze se dalo pomýšlet i na osobní rekordy, ale na druhých drahách se sen rozplynul. Snad příště. nejlepší výkon. Jejích 239 p.k. bohužel stačilo až na celkové čtvrté místo, neboť výborné výkony podaly Lenka Šlajerová z Holýšova (256), Lucka Varmužová z Rokycan (248) a Nikola Gondeková z Kdyně (240). Další naše dvě nejlepší hráčky porazily 237 kuželek (Bára Málková) a 235 kuželek (Lucka Šlajsová). Ovšem ani ostatní se nenechaly zahanbit a připsaly si do tabulky cenné body. Velmi úspěšná byla naše výprava v kategorii mladších žákyň. Naše děvčata perfektními výkony obsadila prvních šest míst, přičemž nejvíce pozornosti na sebe upoutala Míša Provazníková výkonem 279 p.k. Za zmínku stojí, že 100 kuželek v dorážce nikdo z mladších žákyň ani žáků neporazil v žádném z krajských turnajů. A za plné 179 by se nemusel stydět ani dospělý hráč. Druhý nejlepší výkon a zároveň svůj osobní rekord předvedla Áďa Kvačová, která porazila 248 kuželek. Pouze jedna kuželka dělila druhé a třetí místo, které výkonem 247 p.k. vybojovala Valča Fišerová. Svůj první turnaj odehrála Anička Štichová, která tak začne sbírat cenné zkušenosti do příští sezóny. 579 p.k. znamenalo průběžné 3. místo. V páté rundě šel na plán Michal a jeho 536 p.k. znamenalo, že pouze dva hráči z poslední trojice ho mohou přehodit, a díky tomu, že v ní nastupoval Honza Koubský spolu s V. Pytlíkem a T. Timurou, bylo jasné minimálně dvojnásobné zastoupení našeho klubu ve finále. Honza se do hry pustil zostra a výsledkem bylo nakonec průběžné 6. místo za výkon 573 p. k. a také jistota finále pro Michala Šnebergera. Ve finále začínal Michal a předvedl výborných 588 p.k. s luxusem pokažené první dráhy (114). Skvěle se předvedl i P. Honsa z Rokycan, jehož 641 p. k. znamenalo nakonec posun až na celkové 2. místo. Jako další nastoupil Honza (546 p. k.) a nebýt puštěného existence na poslední dráze mohl atakovat sedmé místo. V této rundě si pohlídal postup další hráč Rokycan V. Špelina, který vsadil na vyrovnanost svých výkonů ( ). A začalo velké finále, kde k naší radosti nechyběl M. Provazník a jeho finálový výkon 570 p. k., ač byl trochu ve stínu dalšího koncertu v podání R. Pytlíka (652), znamenal pro družstvo CB Dobřany historicky první postup na Mistrovství České republiky. Jak se nakonec ukázalo, pokud si to V. Pytlík nerozmyslí, doprovodí ho tam další náš hráč M. Šneberger. Dlužno dodat, že postupová místa atakovali všichni naši zástupci v této kategorii a přidala se k nim i M. Mašková mezi ženami, která je první náhradnicí pro republiku. Vítězka turnaje Michaela Provazníková Zleva: V. Fišerová, M. Mafková (obě CB Dobřany) a N. Siegertová POHÁR MLADÝCH NADĚJÍ ŠKODA PLZEŇ se na kuželně Škoda Plzeň uskutečnil turnaj krajského poháru mladých nadějí. Také na tento turnaj jsme odjížděli ve velmi početné a silné sestavě. Celkově si zahrálo 18 našich svěřenců a kromě starších žáků jsme měli zastoupení ve všech kategoriích. V kategorii starších žákyň se v krajské soutěži dlouhodobě daří Sabině Homrové, o čemž přesvědčila také dnes, kdy z našich starších děvčat podala strana 18 MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE 2013 Do Plzně na kuželnu Škoda se probojovali z okresního klání přímo Martin Provazník a Honza Koubský. Díky několika omluvenkám se nakonec dostalo i na našeho žolíka Michala Šnebergera, a tak jsme vyrazili ve třech. Bojovalo se nejen o medaile, ale také o šest postupových míst na Mistrovství České republiky 2013 v Rosicích. Z našich se jako první představil ve třetí rundě Martin a už po osmi hráčích bylo zřejmé, že na postup do užšího dvanáctičlenného finále bude potřeba opravdu výborný výkon. Však také neskutečných 657 p. k. v podání R. Pytlíka a vynikajících 593 p. k. M. Wagnera dávaly tušit, že na postup bude potřeba možná i výkon 550 p.k. Martin se však nezalekl a jeho Postupující šestice na MČR: V. Špelina, M. Wagner,R. Pytlík, P. Honsa, M. Provazník, V. Pytlík PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ - BŘEZEN 2013 ÚT ČT ÚT ČT ÚT ČT Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na telefonním čísle:

19 SPORT AUTOKROS Dobřanský Racing team v čele se Standou Brunátem se připravuje na svou již 20. sezónu. Po dlouhých letech působení na rallycrossových tratích se team přesunul, stejně jako loňský rok, na tratě autokrosové. Hlavní změna je absence asfaltových úseků a tím i menší náročnost na pneumatiky závodního auta. Přes zimu náš speciál Seat Leon TDI prošel změnou motoru, převodovky, tlumičů pérování, systémem chlazení a dostane i nový lak. Standa je považován mezi sportovními kolegy za průkopníka netradičních změn. Například tím, že jako první v ČR postavil na závody Škodu Fabii s pohonem zadní nápravy, jako první jel Mistrovství Evropy v rallycrossu s dieselovým autem a toto palivo bude pohánět náš vůz i letos. Začátkem letošního roku, bohužel, odešel jeden z dlouholetých partnerů teamu. Agentura bpress s.r.o. Míry Bukovjana pravidelně přispívala významnou částkou do závodní kasy. Míro, děkujeme a fandi nám i nadále tam shora. V kalendáři MMČR je 7 závodů: Humpolec Nová Paka Přerov Dolní Bousov Poříčí nad Sázavou Sedlčany Přibice Za RC team P.Šístek Takto vypadá rozpracovaný závodní vůz TJ SNACK DOBŘANY HOKEJBAL Jarní část odstartují všechna,,šnečí družstva, tj. muži, dorost a žáci. Po loňské celoklubové velmi úspěšné sezóně mají dobře našlápnuto dorostenci, jelikož doposud extralize kralují. Ovšem o úspěchu či neúspěchu rozhodnou jarní vyřazovací kola a tam se může stát cokoliv. Mladíci se však poctivě připravovali po celé zimní období a minimálně si v tomto směru zaslouží uznání, neboť až na pár výjimek trénovali tihle kluci čtyřikrát týdně. To je fakt, na kterém se v jarních bitvách rozhodně dá stavět. Velmi dobře si také vedou naši žáci. Tento tým byl před sezónou vybudován takřka od píky. O zimní přestávce měli možnost kluci chodit rovněž až čtyřikrát týdně a dá se říct, že i tady se tréninkový plán až na drobné výjimky splnil. Kádr žáků bychom chtěli v jarní části doplnit o dva hokejisty se zvučnými jmény. Jedná se o Radka Mužíka a Martina Fořta, tedy syny hráčů, kteří v Dobřanech v letech minulých něco odehráli. Talentu po svých otcích zdědili oba přehršle. O tom, jak moc budeme v této kategorii úspěšní, nás přesvědčí dohrávaná základní část a následná nadstavba, z které se nejlepší čtyři týmy probojují na republikové finále. Každopádně jedno je jisté, tento tým je věkově hodně mladý a má pár sezón v této kategorii před sebou. Na závěr jsem si nechal muže. Ano, letos to není to pravé ořechové. Měli bychom se však k tomu umět postavit čelem a právě ve chvíli, když se (hlavně výsledkově) nedaří. Za naše muže nastupují z většiny zápasů naši úspěšní dorostenci obklopeni staršími matadory. Sázka na mládí, to je ta cesta, kterou se klub vydal po sestupu z extraligy. Přesto, že tato cesta je velmi těžká a plná překážek, což jsme ovšem předpokládali, klub po ní jde stále a věří, že se to otočí. Na jaře bude kádr mužů posílen o hokejistu J. Šloufa, dále by se měli na pár zápasů vrátit dva hráči, kteří mají střídavý start v Plzni. Jmenovat zde nebudu, neboť tyto transakce nejsou definitivní. Vzhledem k tomu, že v jarní části hrajeme dvakrát venku a třikrát doma, věříme, že si tým sedne a začne produkovat líbivý hokejbal, třeba jako v dobách minulých, hlavně pak v období, kdy jsme rok co rok okupovali špic,,národky... Ale také je třeba dívat se dál, neboť z historie se žít nedá. Ještě je třeba zmínit naše nejmladší zastoupení, a sice přípravku. Tihle,,prckové mají za sebou již první hokejbalový zážitek, když reprezentovali na turnaji v Plzni. Tady si myslím, že nejde vůbec o výsledek, ale především o práci, o mazlení se s míčkem, o první střelu na brankáře, o první gól, zkrátka o úplné začátky, a právě tohle ovládá trenér Libor Oplt na jedničku. Na jaře by měli kluci odehrát další turnaje. Ještě bych zde chtěl zmínit návrat Richarda Vilda do pozice trenéra klubu, spolu s ním posílí Šnečky v žákovské kategorii Richard Vild mladší. Kluci, vítejte v klubu a ať se Vám oběma daří. Za hokejbalový klub Václav Šlehofer strana 19

20 TIPY NA VÝLETY TURISTÉ VÁS ZVOU 16 března JARNÍM ROKYCANSKEM Akci pořádá odbor KČT TJ Rozvoj Plzeň na trasách 7, 21 a 33 km. Cíl: Mýto, restaurace U Štochlů od 10,00 do 17,00 hod. Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod.(z Plzně v 8,32) do Cerhovic. Půjdeme do Újezda na červenou tz. Ta nás povede na Dubový vršek a přes Kařízek, Pařízek- nádraží ke kostelu sv. Štěpána a do Mýta, kde je cíl. Délka vycházky 12 km. Zajdeme-li do muzea litiny v Komárově, bude vycházka o 4 km delší. Vlak zpět v 16,50. Vedoucí Karel Bohmann. 19. března Z DOBŘAN DO NEBÍLOV Sraz v 8,30 u kulaťáku. Půjdeme starou silnicí na Vysokou a po lesní cestě, kudy dříve vedla zelená tz., až pod Tlustou horu. Přejdeme na novou zelenou a sejdeme do Předenic.Vystoupáme k sousoší Trojice a žlutá tz. nás dovede ke kostelíku Prusíny, odkud je krásný výhled. Červená tz. směřuje do Předenic, cíle naší cesty. Délka vycházky 13 km. Odjezd: BUS v 15,44 do Přeštic. Zde navštívíme výstavu Svět v lahvi v Domě historie Přešticka. Otevřeno do 17,00 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák. 23. března PŘES TŘI ÚJEZDY Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. (z Plzně v 8,09) do Nýřan. Půjdeme do Kamenného Újezda a vrátíme se silničkou kolem Nýřan do Uherců, kde bude pouť, které se zúčastníme. Obejdeme Zbuch do Červeného Újezda a přes Vodní Újezd se vydáme do Dobřan. Délka vycházky 18 km. Vedoucí Karel Bohmann. 26. března Z PLZNĚ DO HORNÍ BŘÍZY Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,28 do Plzně. Dále MHD tramvají č.1 na konečnou. Půjdeme po červené tz. Klostrmanovou stezkou na Krkavec a Svatojakubskou cestou taktéž po červené do Horní Břízy, kde navštívíme Keramické muzeum. Délka vycházky 12 km. Odjezdy: vlak: 13,09, 14, 15,10. Bus: 14,32, 15,30 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák. 30. března K PRAMENŮM RADBUZY - 2. Z DOBŘAN DO STODU Sejdeme se u kulaťáku v 8,00 hod. Půjdeme kolem řeky do Vstiše a polní cestou do Mantova a Chotěšova. Přejdeme na modrou tz., která vede do Stodu a Hradce. Zpět v 15,00. hod. Délka vycházky 16 km. Vedoucí Sváťa Leitl. 1. dubna APRILIÁDA Akci pořádá OV KČT PK na náměstí Republiky v Plzni na pěších trasách 10 a 20 km. Zahájení v 10,00 hod., ukončení v 17,00 hod. Pro účastníky, kteří nevyužijí pěších tras, organizují pořadatelé na náměstí soutěže a zábavné pořady. Doporučujeme odjezd vlakem v 9,29 hod. 4. dubna PŘES PRÁCHEŇ NA SVATÉ POLE A TAKÉ KOUPÁNÍ Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně 8,03) do Horažďovic. Prohlídka zámku a města. Vydáme se po zelené tz. ke zřícenině hradu Prácheň. l. skupina /koupací/ se vydá zpět stejnou cestou do Welnes centra. 2. skupina přejde na červenou tz., která nás povede přes Boubín, kolem Velkého Šibeničního rybníka na Svaté Pole, přes Kozlovskou stráň do Kozlova a Střelských Hoštic. Odjezd: Stř. Hošice BUS 14,50, 16,08. Horažďovice - R 15,00, Strakonice - R. 16,30. Vedoucí Jindra Šmatlák. 6. dubna GYMPL NA CESTÁCH Akci pořádá Gymnázium Plasy na trasách 5, 10, 15 a 25 km. Start v gymnáziu - budova B od 7,00 do 10,00 hod. Cíl tamtéž do 17,00 hod. Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod. Vedoucí Luboš Kučera. Přijďte se s námi projít jarní přírodou. Jdeme za každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce. Těší se na Vás vedoucí vycházek. POLICEJNÍ MUZEUM PRAHA Díky Muzeu Policie České republiky máme jedinečnou možnost nahlédnout do historie obranných složek státu, seznámit s jejich náplní práce a s technologiemi, které v minulosti využívaly a které napomáhají při odhalování zločinu nadále. Činnost muzea je především zaměřena na vývoj a samotnou činnost bezpečnostních sborů a složek na území naší republiky. Sbírky jsou věnovány období od vzniku těchto sborů až do současnosti. Expozice podává dokonalý obraz činnosti ochránců státu především díky množství vystavených exponátů, které v současné době čítají přes jeden tisíc kusů. Nalezneme zde nejen dokumenty, ale také například důležitá technická zařízení a přístroje, které napomáhají k ochraně státu. Některé z těchto technických zajímavostí si máte možnost sami vyzkoušet. strana 20 Součástí muzejních prostor je také množství sálů, kdy každý z nich se věnuje určité problematice. První z nich je sál Policie České republiky. Zde se můžeme seznámit s činností Policie ČR, ale také s činností pořádkové služby, jízdní policie, s prací pyrotechniků, ale i veterinární služby. Dále je v tomto sálu prezentována výstroj a výzbroj policistů z Útvaru rychlého nasazení. Zájemce o střelbu a zajímavosti s ní spojenou jistě potěší výstava věnovaná vývoji zbrojních pasů. Další část je zaměřena na dopravní nehodovost. Zde se můžeme poučit díky několika simulačním programům dopravních situací. Jsou zde také umístěny staré jednostopé policejní dopravní prostředky. V závěru výstavy je připravena expozice zaměřená na činnost kriminalistů. Adresa: Ke Karlovu 453/1, Praha 2. Otevírací doba: út ne 10:00 17:00. Vstupné: dospělí - 30 Kč; děti, studenti, důchodci 10 Kč; rodinné vstupné 50 Kč. Další informace ZÁPADOČESKÉ MUZEUM PLZEŇ VÝSTAVA LEPŠÍ NEŽ SKUTEČNOST Výstava je inspirovaná tématem letošního 33. plzeňského sympozia a zaměřuje se na možnosti a prostředky sloužící k přikrášlení a idealizaci skutečnosti. Ať už v souvislosti s vylepšenou podobou Plzně, s humoristicky-mystifikačními společnostmi, které zde působily, či s předměty napodobujícími a předstírajícími díla minulá. Atraktivní částí výstavy jsou také mystifikace a triky, jimiž bavila a klamala kouzelnická divadla 19. století, stejně jako rozličné způsoby věštění fiktivně předurčující budoucnost. Výstava probíhá v hlavní budově ZČM v Kopeckého sadech ve dnech Otevírací doba muzea: úterý - neděle hodin. Vstupné: základní 40 Kč, zlevněné 20 Kč, rodinné 80 Kč

UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU. číslo 3 březen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností ZIMA V DOBŘANECH

UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU. číslo 3 březen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností ZIMA V DOBŘANECH číslo 3 březen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností ZIMA V DOBŘANECH Foto: Drahomír Hajdúk UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU»» GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY........................

Více

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM Více informací o této akci najdete na straně 8 PODČÁRNÍK Jsou fakt jiný, řekl o ženách jeden můj známý, který nedávno

Více

KOMPONOVANÝ POŘAD K 70. VÝROČÍ NÁLETU NA DOBŘANY

KOMPONOVANÝ POŘAD K 70. VÝROČÍ NÁLETU NA DOBŘANY číslo 5 květen 2013 ročník XI www.dobrany.cz zdarma do všech domácností KOMPONOVANÝ POŘAD K 70. VÝROČÍ NÁLETU NA DOBŘANY Klub vojenské historie posádkového velitelství v Dobřanech a Městské kulturní středisko

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

LEDNOVÉ POVODNĚ V DOBŘANECH

LEDNOVÉ POVODNĚ V DOBŘANECH číslo 2 únor 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností LEDNOVÉ POVODNĚ V DOBŘANECH PODČÁRNÍK Zajímavým přátelským sporem bublajícím v Dobřanech je pře optimistů a škarohlídů o to, jaký je

Více

číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU CETRUM ŠLOVICE UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU» PŮJČKY OBČANŮM Z

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2005 č. 7 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Občanům bylo k dispozici kompletní vedení města Kompletní vedení města zavítalo 7. dubna do místeckého

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více