VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace IČO: tel: Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav Komenského nám Mladá Boleslav

2 I. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace IČO: IZO: RED-IZO: Adresa: Laurinova 905, Mladá Boleslav Telefon: web: Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav Komenského nám Mladá Boleslav Ředitelka: Mgr. Brigita Šulcová Zástupce ředitelky: Mgr. Jiří Kumstát 2

3 Charakteristika školy Základní škola úplná základní škola, na konci školního roku celkem 397 žáků v 18 třídách ročník: 10 tříd 233 žáků ročník: 8 tříd 164 žáků Školní družina zapsáno 120 žáků ve čtyřech odděleních Provozní doba 7,00-9,00 hodin 10,40-16,30 hodin Přehled oborů vzdělávání Školní vzdělávací program Škola bez stresu v ročníku Studium denní Délka studia 9 let 3

4 II. Údaje o pracovnících organizace (základní škola) Počet pedagogů celkem: ŠD z toho nekvalifikovaných: 2 (přepočteno na úvazky 1,82) Pro realizaci výchovně vzdělávacích úkolů na škole jsou stanoveni tito pracovníci: Mgr. Jiří Kumstát Mgr. Veronika Vinšová Mgr. Brigita Šulcová Mgr. Zdeňka Patočková Mgr. Jitka Kendíková Veronika Filipi Mgr. Marcela Drázská zástupce ředitele výchovná poradkyně (částečný úvazek) výchovná poradkyně (částečný úvazek) metodik prevence sociálně patologických jevů správce učebny výpočetní techniky a ICT koordinátor asistent pedagoga školní psycholog externí zaměstnanec Třídní učitelé: 1. A Mgr. Eva Švehlová 6. A Mgr. Jana Slabá 1. B Mgr. Eva Krajová 6. B Mgr. Zdeňka Patočková 2. A Mgr. Ilona Urbanová 7. A Mgr. Veronika Vinšová 2. B Mgr. Dana Koderová 7. B Mgr. Hana Chadimová 3. A Mgr. Eva Dolenská 8. A Mgr. Libuše Šleglová 3. B Mgr. Lenka Kolmanová 8. B Mgr. Helena Borovičková 4. A Mgr. Monika Kratochvílová 9. A Mgr. Renata Bališová 4. B Mgr. Ivana Kettnerová 9. B Mgr. Marcela Kukačková 5. A Mgr. Věra Králová 5. B Mgr. Martina Zentnerová Další učitelé a vychovatelky školní družiny: Bc. Eva Brzobohatá DiS., Mgr. Pavla Čermáková, Mgr. Rudolf Skřivánek, Gabriela Pilařová, Veronika Filipi, Karla Rejmanová, Helena Řezáčová, Michaela Sliwková Ostatní zaměstnanci školy Vedením účetnictví pro celou příspěvkovou organizaci je pověřena hospodářka školy. O úklid školní budovy a školního dvora se starají 4 uklízečky. Veškerou běžnou údržbu budovy a prostory areálu školy má na starosti školník. Na škole pracují tyto předmětové komise a metodická sdružení: třída Mgr. Eva Švehlová - tělesné výchovy Mgr. Skřivánek Rudolf ml. - člověk a příroda Mgr. Vinšová Veronika - matematika a informatika Mgr. Šleglová Libuše - jazyk + jazyková komunikace Mgr. Slabá Jana - umění + kultura Mgr. Borovičková Helena - člověk + společnost Mgr. Patočková Zdeňka 4

5 Předmětové komise se scházejí 4 5 x ročně, schůzky jsou neformální a řeší aktuální problémy jednotlivých předmětů, výběr učebnic a učebních pomůcek, mimoškolní akce atd. školy. Předsedové předmětových komisí jsou nejbližšími spolupracovníky vedení III. Přijímací řízení Zápis do prvního ročníku Zápis dětí do prvního ročníku základní školy se uskutečnil ve dnech 14. a 15. února Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, na kterých děti plnily jednoduché úkoly. Celkový počet dětí, které přišly k zápisu, bylo 80 žáků, z toho 9 rodičů požádalo o odklad. Do prvního ročníku pro školní rok 2014 /2015 se zapsalo a nastoupilo 64 žáků. Přijímání žáků, odklady povinné školní docházky, přestupy žáků probíhají v souladu s právními předpisy. Informace o vzdělávání nabídce a zápisu dětí k povinné školní docházce jsou běžně dostupné. Ve školním roce 2014/2015 byly otevřeny 3 první třídy, kdy jedna z tříd je sportovně zaměřená na lední hokej. 5

6 IV. Výsledky a organizace vzdělávání Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola bez stresu. Tento vyučovací program byl vytvořen pedagogy školy a celé znění programu je pro veřejnost zpřístupněno na webových stránkách školy. Integrovaní žáci byli vzdělávání podle individuálních vzdělávacích programů, které pro ně byly vypracovány. Organizace vzdělávání, realizované vzdělávací strategie, metodické postupy a formy práce využívané při sledované výuce jej umožňují realizovat. Škola dlouhodobě pracuje se sportovně nadanými žáky, její sportovní profilace (lední hokej) je významně podporována spoluprací s Českým hokejovým svazem a Bruslařským klubem v Mladé Boleslavi. Dotace hodin pro jednotlivé předměty ROČNÍK Český jazyk a literatura Matematika Informatika Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Přírodověda Vlastivěda Prvouka Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská nauka Hudební výchova Výtvarný výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty CELKEM

7 Volitelné předměty 6. ročník Člověk a svět práce - technická praktika Volitelné předměty 7. ročník - konverzace v anglickém jazyce - matematické praktikum Člověk a svět práce - technická praktika Druhý cizí jazyk - Německý jazyk - Ruský jazyk (dle výběru) Volitelné předměty 8. ročník - konverzace v AJ - informatika - matematická praktikum Člověk a svět práce - technická praktika - výtvarné projekty Volitelné předměty 9. ročník - konverzace v anglickém jazyce - matematická praktika Člověk a svět práce - technická praktika - výtvarné projekty - péče o dítě Nepovinné předměty Sportovní hry Sportovní hry Náprava řeči a poruch učení Sportovní hry - basketbal Sportovní hry lední hokej ročník chlapci ročník dívky ročník v rozsahu 2 hodiny týdně ročník chlapci - (pouze sportovní hokejové třídy) 7

8 Zájmové kroužky Aerobic Aerobic Keramika ročník ročník ročník Organizace vzdělávání: Koncepce školy předložená ředitelkou je reálná, zřetelně stanovuje principy a cíle v návaznosti na národní a krajské priority. Čtenářská gramotnost žáků je rozvíjena převážně intuitivním způsobem zejména v hodinách českého, cizího jazyka a dějepisu. V navštívených hodinách byli žáci vedeni k porozumění textu, vyhledávání informací a jejich porozumění. V menší části hospitovaných hodin byly vhodně rozvíjeny komunikativní dovedností. Pozitivně jsou žáci ke čtenářství motivováni již od 2. ročníku návštěvami městské knihovny i návštěvami divadelních představení. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti je celkově na průměrné úrovni. Již od 1. ročníku škola zavedla v ŠVP výuku cizího jazyka (anglický jazyk), druhý cizí jazyk (ruský nebo německý jazyk) nabízí žákům od 7. ročníku. Výuka anglického jazyka probíhá podle Asociace cambridgeských škol. Zvolené didaktické postupy přispívaly ve všech sledovaných hodinách jazykového vzdělávání k obecnému porozumění textu, efektivnímu vyhledávání informací a chápání informací v souvislostech. Vyučující využívali k rozvoji čtenářských dovedností vhodné vyučovací metody. Byla zaznamenána i účinná práce s alternativními zdroji informací, z technických prostředků využívali vyučující převážně magnetofon, dataprojektor a interaktivní tabuli. Sledovaná výuka cizích jazyků neměla jen frontální charakter, vhodně zařazeny byly také aktivizující formy a metody práce. Vztahy mezi učiteli a žáky jsou stejně jako při minulé inspekci založené na efektivním partnerském přístupu a vytváří příznivé pracovní klima uvnitř třídy. Osobnostní a sociální rozvoj žáků se ve výuce projevoval zejména v úrovni mezilidských vztahů, komunikaci a projevených postojích. Zřetelné byly dobré sociální vztahy uvnitř jednotlivých tříd. Informační gramotnost je ve škole systematicky podporována prostřednictvím povinných, volitelných a nepovinných předmětů na 1. i 2. stupni školy. Ve sledovaných hodinách byly zaznamenány velmi dobré znalosti, dovednosti a návyky žáků v oblasti práce s ICT (např. vyhledávání informací a práce s nimi). Přírodovědná gramotnost žáků byla účinně rozvíjena jak v rámci sledovaných předmětů, tak také vhodně využívanými mezipředmětovými vztahy a projektovými aktivitami. Ve většině sledovaných hodin byl žákům dán prostor pro práci s interaktivní tabulí, byly využívány rozmanité pomůcky (textové, obrazové, modely a další podpůrný didaktický materiál). Přírodovědnou gramotnost prokazovali žáci na standardní úrovni. 8

9 Úspěšnost žáků škola průběžně sleduje běžnými mechanismy. Výsledky vzdělávání jsou pravidelně sledovány na jednáních pedagogické rady, podkladem jsou kontrolní práce vytvořené vyučujícími. Externí hodnocení výsledků vzdělávání bylo využito v minulých letech. Nadaní žáci jsou školou podporováni v účasti na olympiádách, soutěžích organizovaných jinými subjekty. Třídní učitelé řeší spolu s rodiči problémy neúspěšných žáků. Školou je sledována úspěšnost žáků při přijímání na střední školy. V rámci přípravy k přijímacímu řízení je posilována dotace hodin českého jazyka a matematiky v 9. ročníku. Žáci mohou využívat také individuální přípravu k přijímacímu řízení. Ve školním roce 2013/2014 byla škola vybrána do pilotního projektu TIMSS testování žáků 4. ročníku základní školy v rámci matematické a přírodovědné gramotnosti. Organizace vzdělávání vychází z učebních plánů, které jsou naplňovány v souladu se Školním vzdělávacím programem, je stanovena ve školním řádu a konkretizována rozvrhem hodin jednotlivých tříd a vyučujících. Rozvrh hodin je sestaven podle psychohygienických i didaktických zásad a v souladu s právními předpisy, požadavky sportovně zaměřených tříd však tvoří jisté limity. Rozvoj osobnosti žáků je mimo jiné realizován prostřednictvím volitelných předmětů a zájmových útvarů. Hospitační činnost vedoucích pracovníků probíhá v průběhu celého roku. Po skončení hospitace je s pedagogickým pracovníkem veden pohospitační pohovor. V převažujícím počtu hospitovaných hodin převládala frontální výuka, dále se vyskytovala skupinová práce nebo práce ve dvojicích, kde žáci samostatně a ochotně plnili zadané úkoly, které však nebyly diferencované. Pozorované formy a metody vzdělávání se lišily podle zkušeností a přístupu jednotlivých vyučujících. Učivo bylo srozumitelně předkládáno a procvičováno. Atmosféra ve třídách byla pozitivní, otevřená. Žáci ve sledovaných hodinách většinou dodržovali dohodnutá pravidla a respektovali práci ostatních spolužáků. Celkové hodnocení školy: vzdělávání probíhá v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a dále také s dlouhodobými záměry státu a kraje v oblasti školství, odpovídá i cílům stanoveným školským zákonem. Statistické tabulky k výroční zprávě pro školní rok 2013/2014 Počet tříd: 18 Počet žáků: 397 Prospělo s vyznamenáním: 248 Neprospělo (stav před opravnými zkouškami): 11 Počet podaných žádostí o přijetí do 1. ročníku: 80 Celkem přijato: 64 Počet zhoršených známek z chování: 2. st st. 2 Počet omluvených i neomluvených hodin na žáka: oml. 53,096 neoml. 0,16 9

10 Počet pedagogických pracovníků úv.: 27,64 Počet správních pracovníků úv.: 5,3 Počet výchovných poradců (fyz. osoby i úvazky): 2 21/22 6/8 Počet spec. pedagogů, psychologů: 0 Kvalifikace výchovných poradců (absolv. kval. studia): kval. studium ukončeno, probíhá Výsledky výchovy a vzdělání Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo - před opravnými zkouškami ročník ročník Celkem Průměrný prospěch v jednotlivých třídách Třída Počet žáků Prům. pros.1. p. Počet žáků Prům. pros. 2.p. 1. A 29 1, , B 27 1, , A 27 1, , B 24 1, , A 22 1, , B 16 1, , A 20 1, , B 20 1, , A 22 1, , B 26 1, , A 22 1, , B 14 1, , A 21 2, , B 24 1, , A 17 2, , B 15 2, , A 24 1, , B 20 1, ,901 Celkem 390 1, ,494 10

11 Přehled celkového prospěchu žáků v porovnání s minulým rokem Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 2012/ / / / / / / / stupeň stupeň Celkem Chování : Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé ročník ročník Celkem Hodnocení chování žáků v porovnání s minulým rokem 2012/ /2014 Stupeň chování Počet Procento Počet Procento , ,9 6 1, ,5 2 0,5 Celkem

12 V. Realizované projekty: Ve školním roce 2013/2014 byl zahájen projekt s názvem Podpora technických dovedností a rozvoj tělesné zdatnosti žáků ZŠ v regionu Mladá Boleslav Projekt byl zahájen v květnu 2013 a zabývá se zvýšením kvality vzdělávání na Základní škole Dr. E. Beneše prostřednictvím aktivit zaměřených na výuku technických prací a tělesné výchovy. Projekt se zaměřuje na rozvoj žáků jak na 1. tak i na 2. stupni ZŠ. Podporováno bylo také další vzdělávání pedagogů. Součástí projektu byla návštěva středních škol - ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762. V rámci návštěv se žáci seznámili se školou, prohlédli si vybavení odborných učeben a dílen a zároveň se dozvěděli o možnostech studia na těchto školách. Tyto návštěvy vedly k rozšíření znalostí a k větší motivaci žáků ke studiu technicky či řemeslně zaměřených oborů. Pedagogové těchto škol se podíleli na výuce technických prací, které byly přizpůsobeny věku a schopnostem žáků a v každém ročníku byly zaměřeny na některý obor, který se vyučuje na těchto středních školách. Žáci naší školy v rámci projektu sledovali návaznost středních a vysokých škol v rámci regionu Mladá Boleslav a navštívili vysokou školu ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Během návštěvy si prohlédli celý areál Na Karmeli a získali informace o studiu na této škole. Součástí projektu byla i zahraniční stáž v Německu. Žáci navštívili školy s přírodovědným a technickým zaměřením a porovnávali studium a technické vybavení na školách v zahraničí a v České republice. První den cesty navštívili mezinárodní Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně, kde si prohlédli technické a přírodovědné učebny a v besedě se studenty získali informace o studiu. V dalších dnech navštívili ve městě Kassel Oskar-von-Miller-Schule, kde byl pro ně připravený velice zajímavý program. Na závěr školního roku 2014 proběhla na naší škole mezinárodní výstava výrobků, které žáci 2. stupně vyrobili během školního roku v rámci výuky technických prací. Výstupem z této části projektu je interaktivní výukový program, pracovní sešity technických prací pro ročník a metodika pro pedagogy. Druhá část projektu byla zaměřena na rozvoj tělesné zdatnosti žáků ZŠ. V této části projektu se pedagogové školy zúčastnili několika školení zaměřených na kompenzační cvičení u dětí, dále na vývoj, obratnost a vytrvalost. Přednášejícím byl z FTVS UK Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. V rámci této aktivity byly natáčeny se žáky prvního stupně výukové hodiny tělesné výchovy a vznikla multimediální učebnice s ukázkovými hodinami a metodikou pro pedagogy. Zároveň bylo zakoupeno mnoho nových sportovních a kompenzačních pomůcek pro výuku tělesné výchovy. Veškeré materiály, které vznikly v rámci tohoto projektu, jsou k dispozici k nahlédnutí na naší škole. 12

13 Projekt "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem". Škola spolupracuje se Střední průmyslovou školou, Havlíčkova 456, Mladá Boleslav a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Jičínská 762, Mladá Boleslav. Projekt Ovoce do škol, který je určen pro žáky 1. stupně ZŠ, dále do programu Školní mléko, kde je možnost poskytovat mléčné výrobky za dotované ceny. Projekt Věda má budoucnost. Pedagogové naší školy se zúčastnili projektu Věda má budoucnost. Cílem projektu je zvýšit zájem žáků o přírodní vědy, matematiku a informační technologie. Projekt Den Země. Žáci naší školy v rámci tohoto projektu vytvořili spoustu výrobků a uspořádali výstavu v prostorách školy. Projekt Co ví malý indián? Některé třídy z prvního stupně naší školy zúčastnily výukového programu Co ví malý indián?, který byl připravený ve venkovních prostorách DDM za Májem. Žáci I. A (a paní učitelka Švehlová), II. A (a paní učitelka Urbanová), III. A (a paní učitelka Dolenská a III. B (a paní učitelka Kolmanová) se společně s pedagogy Zahrady DDM Martinou, Janou a Honzou vydali za indiány, aby poznali, odkud pochází jídlo, pití a oblečení, které potřebujeme k životu. Počasí jim přálo, tak mohli většinu času strávit venku nebo v týpí (neboli teepee). Seznámili se se životem indiánů, dozvěděli se o původu základních potravin a věcí kolem nás, vyrobili si malý šíp, lovili bizona a učili se indiánskou písničku. Na závěr si z donesených jablek vylisovali mošt a ochutnali čerstvě nakrouhané zelí. Projekt Patronace sportovních tříd. V rámci tohoto projektu proběhlo několik společných akcí ve spolupráci s hráči BK Mladá Boleslav. Mikuláš a čert s patrony sportovních tříd. Roman Will, David Vrbata, Tomáš Demel, Jiří Rys, Tomáš Nouza a Lukáš Pabiška přišli svým malým svěřencům společně s Mikulášem a čertem předat nadílku, vyzpovídat je ze zlobení a v neposlední řadě si s nimi popovídat o všem, co malé studenty zajímalo. Pololetní rozdávání vysvědčení na ledě pro žáky hokejových tříd z prvního stupně. Paním učitelkám pomohli s jeho rozdáváním patroni hokejových tříd z řad úspěšných hokejistů BK MB - Roman Will (1. třída), David Vrbata (2. třída), Jiří Rys (3. třída), Tomáš Nouza (4. třída) a Tomáš Demel, který předával vysvědčení v 5. třídě, kde tak zaskočil za zraněného Lukáše Pabišku. Hokejový den pro žáky sportovních tříd 1. stupně - v rámci sportovního dne si žáci hokejových tříd zasoutěžili na připravených stanovištích společně s hráči BK Mladá Boleslav. Projekt Těžíme hliník. Žáci školy se v rámci environmentální výchovy zapojili do sběru hliníku. Peníze, které škola získala, byly použity na nákup pomůcek pro environmentální výchovu. Projektový den Vánoční zvyky ve světě. Na jeho přípravě se již několik týdnů podíleli pedagogové a žáci 1 a 2. stupně. Na návštěvníky školy čekaly vánočně 13

14 vyzdobené třídy, ve kterých žáci prezentovali zvyky různých států. A tak se v dopoledních hodinách žáci a v odpoledních hodinách rodiče mohli podívat, jak v Rusku rozdává dárky Děda Mráz se svou vnučkou Sněhurkou, v Americe děti čekají na dárky od Santa Clause, v Dánsku si zdobí dům postavičkami skřítků, kterým se říká Nisser. Nádhernou atmosféru Vánoc v Itálii přiblížili žáci ztvárněním živého betlému a čarodějnice Befany. Ve Francii jsme mohli obdivovat typický vánoční zákusek ve tvaru polena, v Anglii krásně propečeného krocana, v Německu nádherně nazdobené vánoční pečivo a máslové štóly. V Norsku jsme se pokochali prostřeným stolem, na kterém nechyběly rybí speciality a vepřová nebo skopová žebírka. VI. Další aktivity pro žáky a prezentace školy KULTURNÍ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ : - preventivní program městské policie MB - (Ne)bezpečný internet - 2-3x za rok divadelní představení - plavecký výcvik žáků ročník - Dětská nota - besedy v Městské knihovně Mladá Boleslav - vánoční besídky v rámci tříd - Planetárium 5. třídy - Dopravní výchova 4. ročník - školy v přírodě - Dny otevřených dveří - Vánoční koledy - Vánoční jarmark - Boleslavsko hledá talent - Školy v přírodě - Akademie - Patronace sportovních tříd - Besedy s patrony - Vysvědčení na ledě - Cvičení v přírodě - Sportovní soutěže - Sponzorujeme kočkodana zeleného v Liberecké ZOO KULTURNÍ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ - preventivní program městské policie MB - (Ne)bezpečný internet - 3-4x za rok divadelní představení - burza středních škol - exkurze do SOU Škoda Auto, SPŠ volba povolání - exkurze na Úřad práce - beseda rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a SOU - sportovní soutěže organizované AŠSK - Dětská nota - okresní olympiády - výchovné přednášky (kouření, drogy, AIDS) 14

15 - besedy s příslušníkem České policie - 1x ročně - exkurze Planetárium + Hvězdárna, Cukrovar Dobrovice, čistička odpadních vod Mladá Boleslav - exkurze Technické muzeum - lyžařský výcvik 7. tříd - výtvarné soutěže DDM - školy v přírodě - exkurze na památná místa (Říp, Pražský hrad, Kutná hora) - program privátní prevence OS Semiramis pro ročník (šikana, vztahy v kolektivu) - Dny otevřených dveří - přírodovědné exkurze - slavnostní vyřazení žáků 9. tříd - sponzorujeme Kočkodana zeleného v Liberecké ZOO - Školní akademie - Boleslavsko hledá talent Výchovné programy: Na těchto programech se podílejí odborníci na určenou tématiku, a proto jsou vhodným zpestřením výuky s pozitivními důsledky. Kočičí zahrada pro žáky 1. stupně. CVIČENÍ V PŘÍRODĚ - zúčastnili se ho žáci ročníku, kteří v lesoparku Štěpánka plnili připravené úkoly. V přírodě si procvičili štafetový běh, hod na cíl, přetahování lanem, ale také znalosti z dopravní výchovy či poznávání rostlin a živočichů. Besedy s autorem knížek "VYPRÁVĚNKY ČUBIČKY KVÍDY" se zúčastnili žáci 2., 3. a 4. tříd. Poslechli si vyprávění pana Petra Holána o jeho životě se zvířaty. Seznámili se s jeho dvěma knihami o psí kamarádce Kvídě a vyslechli si ukázku z jeho nové knihy. Čas proměn určen dívkám 6. a 7. ročníku / beseda o dospívání dívek Kulturní programy: GOTIKA - RYTÍŘI ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ -představení historické skupiny Pernštejni. Žáci se seznámili s jednotlivými panovníky z rodu Lucemburků, někteří se aktivně zapojili do ukázky soubojů a na závěr položili rytířům zajímavé dotazy. MLADÉ FÓRUM ANEB DESATERO ROBLÉMŮ MĚSTA MLADÁ BOLESLAV - žákyně naší školy zúčastnily akce Mladé fórum aneb Desatero problémů města Mladé Boleslavi očima žáků a studentů základních a středních škol. Tuto akci pořádalo Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci se Zdravým městem Mladá Boleslav. V rámci tohoto setkání žáci a studenti diskutovali nad problémy města, snažili se najít nová řešení a projekty v některých oblastech života města kultura, sport, volný čas, životní prostředí, doprava VÁNOČNÍ ZVYKY V NÁRODOPISNÉM MUZEU V PŘEROVĚ NAD LABEM - žáci 6. A a 6. B navštívili Národopisné muzeum v Přerově nad Labem, zde se seznámili s vánočními zvyky a tradicemi našich babiček a dědečků. 15

16 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ den před vánočními besídkami se sešli žáci 1. a 2. stupně a společně zazpívali vánoční koledy, popřáli si krásné Vánoce a mnoho úspěchů v roce VÁNOČNÍ BESÍDKY se konají tradičně před vánočními prázdninami. Na programu jsou vánoční koledy, písně a scénky v rámci tříd, které se konají společně s třídními učiteli. PROJEKT SVATEBNÍ OBŘAD - V rámci občanské výchovy se žáci 6. ročníků seznámili s institutem manželství. 2. a v obou třídách proběhl svatební obřad, ve kterém si žáci vyzkoušeli různé role svatebčanů od přípravy svatebních oznámení, obřadní síně, proslovu starosty města až po samotný obřad s fotografováním, hostinou a hrami a veselím, které ke svatbě patří. Vše se nakonec povedlo, užili jsme si ten "Slavnostní den" a poděkování patří i rodičům, kteří nám pomohli s přípravou oblečení, rekvizit, ale i napečením dobrot na hostinu. LYŽAŘSKÝ KURZ lyžařský výcvik se se konal pro žáky 7. ročníků a byl doplněn žáky vyšších tříd v Rokytnici nad Jizerou. Kurzu se zúčastnilo 27 žáků. Někteří měli možnost získat i dovednosti na snowboardu. VELIKONOČNÍ JARMARK žáci školy vyrobili a prodávali své velikonoční výrobky. Dopoledne se přišly podívat děti z mateřských škol a odpoledne rodiče, kterým se výrobky velice líbily a spousta z nich si odnesla domů velikonoční výzdobu. DĚTSKÝ DEN PRO MALÉ HOKEJISTY - žáci hokejových tříd zasoutěžili na připravených stanovištích společně s hráči BK Mladá Boleslav. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci společných akcí Vánoční zvyky ve světě a Velikonočního jarmarku se konaly pro rodiče a děti z mateřských škol dny otevřených dveří. ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ pod názvem Vaše cesta po naší škole - tuto akci pro ně připravili žáci osmých tříd za pomocí paní učitelek. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU. Společně s rodiči, žáky a pedagogy školy proběhlo slavnostní rozloučení se žáky devátých ročníků. Charitativní projekty: SPONZOROVÁNÍ KOČKODANA ZELENÉHO V LIBERECKÉ ZOO - finanční sbírku uspořádali žáci 1. a 2. stupně již třetím rokem. Částku, kterou žáci vybrali, předali žáci osmých ročníků v rámci laboratorní práce v zoologické zahradě. SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK V LYSÉ NAD LABEM - již potřetí se na naší škole uskutečnila sbírka pro psí útulek v Lysé nad Labem. VÍČKA PRO NIKYHO - Naše škola se zapojila do akce Víčko pro Nikyho, kdy se sběrem víček budeme snažit pomoci nemocnému chlapci. 16

17 VII. Výsledky soutěží a olympiád Sportovní soutěže Turnaj 4. a 5. tříd základních škol v minibasketbale. Turnaj probíhal pod patronátem oddílu basketbalu při TJ Auto Škoda Mladá Boleslav. Turnaje se zúčastnilo 26 tříd z 8 základních škol a bylo odehráno 26 utkání. Utkání vždy hrála celá třída, chlapci i dívky. Finálový turnaj se konal samostatně pro 4. třídy a samostatně pro 5. třídy. Vítězem kategorie 4. tříd se stali žáci 4. B z naší školy. Žáci z 5. B skončili ve své kategorii na třetím místě. Turnaj ve vybíjené dívek tříd. 1. místo. Celkovým vítězem se staly dívky z naší školy, které ve finále porazily družstvo 5. základní školy. Třetí místo obsadila 8. základní škola. Turnaj ve vybíjené dívek tříd. PREVENTAN CUP 1. místo Soutěž v In line bruslení. Kategorie nejmladší žákyně (2004 a mladší) 1. HLADÍKOVÁ ADÉLA 3. B 2. NOVÁKOVÁ ALŽBĚTA 4. A 3. MAHROVÁ ELIŠKA 3. B 4. RYBNÍČKOVÁ ELIŠKA 3. B Kategorie nejmladší žáci (2004 a mladší) 1. ŽABKA BORIS 4. A 2. KREDBA JÁCHYM 3. A 3. MAŠEK LUKÁŠ 4. B 4. MATOUŠEK VOJTĚCH 3. B Kategorie - mladší žáci 1. DLASK TOMÁŠ 6.A 2. HOLOUBEK TOMÁŠ 6.A 3. HYPŠA JAKUB 7.A Kategorie - starší žáci 2. BELAS KRUNOSLAV 7.A Kategorie - starší žákyně 2. ŠAFRÁNKOVÁ ELIŠKA 7.A 17

18 Turnaj v plážovém ringu - Na plážovém hřišti proběhl turnaj v plážovém ringu smíšených družstev. 1. místo - družstvo naší školy 5. B Železný školák soutěž pro smíšená družstva. Závodníci absolvovali 50 metrů plavání volným způsobem, běželi cca 500 metrů, házeli na cíl a stříleli ze vzduchovky. 2. místo - družstvo naší školy Sportovní ligy pro školní rok 2013/2014: 1. místo 4. základní škola 2. místo ZŠ Dr. Edvarda Beneše 3. místo ZŠ Debř nad Jizerou Ceny dětem předal náměstek primátora Daniel Marek. Běh olympijského dne: Hradec Vojtěch 2. místo Vlasák Adam - 4. místo Šlégl Vítek - 5. místo Rybníčková Eliška - 4. místo Hukalová Klára 2. místo Machač Lukáš 3. místo Mašek Lukáš 2. místo Mašek Michal 3. místo Flynn Oskar 2. místo Václav Koula 3. místo Plavání a běh Václav Liška okresní kolo 1. místo krajské kolo 4. místo Kristýna Klabanová okresní kolo 3.místo Rychlobruslení David Martoš - 3 místo Hokejbal proti drogám 2014 (Regionální kolo Střední Čechy) 1. místo kategorie 8. a 9. třídy ZŠ, postup na republikové finále 3. místo kategorie 6. a 7. třídy ZŠ 3. místo Hokejbal proti drogám 2014 (Republikové finále) 8. a 9. třídy ZŠ - dne Pardubice 18

19 Olympiády a soutěže Dějepisná olympiáda školního kola dějepisné olympiád se zúčastnilo 14 žáků školy. Vítězkou školního kola se stala Tereza Klabanová z 9. B. Úspěšnou řešitelkou byla také Pavlína Grusová z 9. B. Obě dívky postoupily do okresního kola. Umístění v okresním kole: 9. místo Tereza Klabanová místo Pavlína Grusová Chemická olympiáda - školního kola chemické olympiády se zúčastnilo 14 žáků školy. Do okresního kola postoupila Eliška Kučerová, kde obsadila 17. místo Fyzikální olympiáda - školního kola fyzikální olympiády se zúčastnilo 10 žáků, do okresního kola nikdo nepostoupil. Pythagoriáda v okresním kole se umístili 5. ročník Hukalová Klára místo Hradiský Radim místo - v okresním kole se umístili 6. ročník Machač Jan místo VIII. Zpráva výchovného poradce a školního psychologa za školní rok 2013/14 Zpráva výchovných poradců: Během školního roku byla práce výchovného poradce zaměřena na zajištění péče o žáky se specifickými poruchami učení, na žáky s tělesným postižením, řešení výchovných a výukových problémů a na oblast profesní orientace vycházejících žáků. Na splnění těchto úkolů se kromě výchovného poradce podílelo vedení školy, třídní učitelé, metodik prevence sociálně patologických jevů, pedagogický asistent a zákonní zástupci žáků. Volba povolání vycházejících žáků byla zajištěna informativními třídními schůzkami, dále konzultacemi se žáky a jejich zákonnými zástupci. Důležité informace o oborech na středních školách získali žáci 9. ročníku během návštěvy Burzy středních škol, která proběhla v areálu Na Karmeli, kde probíhala prezentace středních škol. Dále měli možnost navštívit Úřad práce v Mladé Boleslavi Žákům bylo umožněno navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených středních školách. V tomto školním roce splnilo povinnou školní docházku 45 žáků. 19

20 Umístění vycházejících žáků je následující: Gymnázium Mladá Boleslav 4 Gymnázium Mnichovo Hradiště 2 SPŠ Mladá Boleslav 10 Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské studijní obory 4 učební obory 2 Obchodní akademie a ekonomické lyceum 6 Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jičínská studijní obory 2, učební obory 3 Ostatní střední školy: Studijní obory - 4 Učební obory - 6 Žákům se specifickými poruchami učení se věnovali výchovní poradci, speciální pedagog, třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Integrovaní žáci měli týdně v rozvrhu vyhrazeny dvě vyučovací hodiny, ve kterých se dyslektický asistent zaměřoval na nápravu specifických poruch učení. V letošním školním roce pracoval na škole jeden pedagogický asistent, který se během vyučování věnoval jednomu žáku ve 2. ročníku. Celkem bylo evidováno 24 integrovaných žáků. Během školního roku jsme často řešili výchovné problémy, jejichž počet bohužel stále narůstá. Vážným problémem jsou vztahy mezi žáky ve třídách, úmyslné ničení školního majetku, vulgární vyjadřování. Lepších výsledků je možno docílit důsledností ve výchově žáků nejen ve škole, ale hlavně výchovou v rodině. Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání na standardní úrovni. Žáky se specifickými vzdělávacími potřebami škola identifikuje a eviduje, všichni učitelé jsou o jejich vzdělávacích potřebách prostřednictvím výchovného poradce dobře informováni. Ve Školním řádu jsou stanovena pravidla pro hodnocení těchto žáků. Speciálně pedagogické metody a pomůcky jsou využívány pouze ve skupině žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 1. stupně při nápravných hodinách, které jsou pevně zařazeny v rozvrhu výuky. U žáků 2. stupně, kteří představují dvě třetiny integrovaných žáků, potřebná reedukace neprobíhá. Individuální vzdělávací plány jsou sestavovány v souladu s platnými právními předpisy, jsou průběžně vyhodnocování a aktualizovány. Pohybově nadaní žáci jsou zařazeni ve třídách se sportovním zaměřením. Výchovní poradci poskytují poradenskou pomoc v souladu s prováděcím předpisem, nadstandardně monitorují práci jednotlivých učitelů při práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami při častých hospitacích ve výuce. Poradenská pomoc je dobře dostupná žákům i jejich zákonným zástupcům. Výchovní poradci spolupracují, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi, se SPC Na Celně v Mladé Boleslavi a s Úřadem práce v Mladé Boleslavi. Mgr. Veronika Vinšová Mgr. Brigita Šulcová 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 / 2015 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012. Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012. Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace IČO: 62451511 tel: 326 324 075 Zřizovatel školy: Statutární

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více