VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace IČO: tel: Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav Komenského nám Mladá Boleslav

2 I. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace IČO: IZO: RED-IZO: Adresa: Laurinova 905, Mladá Boleslav Telefon: web: Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav Komenského nám Mladá Boleslav Ředitelka: Mgr. Brigita Šulcová Zástupce ředitelky: Mgr. Jiří Kumstát 2

3 Charakteristika školy Základní škola úplná základní škola, na konci školního roku celkem 397 žáků v 18 třídách ročník: 10 tříd 233 žáků ročník: 8 tříd 164 žáků Školní družina zapsáno 120 žáků ve čtyřech odděleních Provozní doba 7,00-9,00 hodin 10,40-16,30 hodin Přehled oborů vzdělávání Školní vzdělávací program Škola bez stresu v ročníku Studium denní Délka studia 9 let 3

4 II. Údaje o pracovnících organizace (základní škola) Počet pedagogů celkem: ŠD z toho nekvalifikovaných: 2 (přepočteno na úvazky 1,82) Pro realizaci výchovně vzdělávacích úkolů na škole jsou stanoveni tito pracovníci: Mgr. Jiří Kumstát Mgr. Veronika Vinšová Mgr. Brigita Šulcová Mgr. Zdeňka Patočková Mgr. Jitka Kendíková Veronika Filipi Mgr. Marcela Drázská zástupce ředitele výchovná poradkyně (částečný úvazek) výchovná poradkyně (částečný úvazek) metodik prevence sociálně patologických jevů správce učebny výpočetní techniky a ICT koordinátor asistent pedagoga školní psycholog externí zaměstnanec Třídní učitelé: 1. A Mgr. Eva Švehlová 6. A Mgr. Jana Slabá 1. B Mgr. Eva Krajová 6. B Mgr. Zdeňka Patočková 2. A Mgr. Ilona Urbanová 7. A Mgr. Veronika Vinšová 2. B Mgr. Dana Koderová 7. B Mgr. Hana Chadimová 3. A Mgr. Eva Dolenská 8. A Mgr. Libuše Šleglová 3. B Mgr. Lenka Kolmanová 8. B Mgr. Helena Borovičková 4. A Mgr. Monika Kratochvílová 9. A Mgr. Renata Bališová 4. B Mgr. Ivana Kettnerová 9. B Mgr. Marcela Kukačková 5. A Mgr. Věra Králová 5. B Mgr. Martina Zentnerová Další učitelé a vychovatelky školní družiny: Bc. Eva Brzobohatá DiS., Mgr. Pavla Čermáková, Mgr. Rudolf Skřivánek, Gabriela Pilařová, Veronika Filipi, Karla Rejmanová, Helena Řezáčová, Michaela Sliwková Ostatní zaměstnanci školy Vedením účetnictví pro celou příspěvkovou organizaci je pověřena hospodářka školy. O úklid školní budovy a školního dvora se starají 4 uklízečky. Veškerou běžnou údržbu budovy a prostory areálu školy má na starosti školník. Na škole pracují tyto předmětové komise a metodická sdružení: třída Mgr. Eva Švehlová - tělesné výchovy Mgr. Skřivánek Rudolf ml. - člověk a příroda Mgr. Vinšová Veronika - matematika a informatika Mgr. Šleglová Libuše - jazyk + jazyková komunikace Mgr. Slabá Jana - umění + kultura Mgr. Borovičková Helena - člověk + společnost Mgr. Patočková Zdeňka 4

5 Předmětové komise se scházejí 4 5 x ročně, schůzky jsou neformální a řeší aktuální problémy jednotlivých předmětů, výběr učebnic a učebních pomůcek, mimoškolní akce atd. školy. Předsedové předmětových komisí jsou nejbližšími spolupracovníky vedení III. Přijímací řízení Zápis do prvního ročníku Zápis dětí do prvního ročníku základní školy se uskutečnil ve dnech 14. a 15. února Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, na kterých děti plnily jednoduché úkoly. Celkový počet dětí, které přišly k zápisu, bylo 80 žáků, z toho 9 rodičů požádalo o odklad. Do prvního ročníku pro školní rok 2014 /2015 se zapsalo a nastoupilo 64 žáků. Přijímání žáků, odklady povinné školní docházky, přestupy žáků probíhají v souladu s právními předpisy. Informace o vzdělávání nabídce a zápisu dětí k povinné školní docházce jsou běžně dostupné. Ve školním roce 2014/2015 byly otevřeny 3 první třídy, kdy jedna z tříd je sportovně zaměřená na lední hokej. 5

6 IV. Výsledky a organizace vzdělávání Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola bez stresu. Tento vyučovací program byl vytvořen pedagogy školy a celé znění programu je pro veřejnost zpřístupněno na webových stránkách školy. Integrovaní žáci byli vzdělávání podle individuálních vzdělávacích programů, které pro ně byly vypracovány. Organizace vzdělávání, realizované vzdělávací strategie, metodické postupy a formy práce využívané při sledované výuce jej umožňují realizovat. Škola dlouhodobě pracuje se sportovně nadanými žáky, její sportovní profilace (lední hokej) je významně podporována spoluprací s Českým hokejovým svazem a Bruslařským klubem v Mladé Boleslavi. Dotace hodin pro jednotlivé předměty ROČNÍK Český jazyk a literatura Matematika Informatika Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Přírodověda Vlastivěda Prvouka Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská nauka Hudební výchova Výtvarný výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty CELKEM

7 Volitelné předměty 6. ročník Člověk a svět práce - technická praktika Volitelné předměty 7. ročník - konverzace v anglickém jazyce - matematické praktikum Člověk a svět práce - technická praktika Druhý cizí jazyk - Německý jazyk - Ruský jazyk (dle výběru) Volitelné předměty 8. ročník - konverzace v AJ - informatika - matematická praktikum Člověk a svět práce - technická praktika - výtvarné projekty Volitelné předměty 9. ročník - konverzace v anglickém jazyce - matematická praktika Člověk a svět práce - technická praktika - výtvarné projekty - péče o dítě Nepovinné předměty Sportovní hry Sportovní hry Náprava řeči a poruch učení Sportovní hry - basketbal Sportovní hry lední hokej ročník chlapci ročník dívky ročník v rozsahu 2 hodiny týdně ročník chlapci - (pouze sportovní hokejové třídy) 7

8 Zájmové kroužky Aerobic Aerobic Keramika ročník ročník ročník Organizace vzdělávání: Koncepce školy předložená ředitelkou je reálná, zřetelně stanovuje principy a cíle v návaznosti na národní a krajské priority. Čtenářská gramotnost žáků je rozvíjena převážně intuitivním způsobem zejména v hodinách českého, cizího jazyka a dějepisu. V navštívených hodinách byli žáci vedeni k porozumění textu, vyhledávání informací a jejich porozumění. V menší části hospitovaných hodin byly vhodně rozvíjeny komunikativní dovedností. Pozitivně jsou žáci ke čtenářství motivováni již od 2. ročníku návštěvami městské knihovny i návštěvami divadelních představení. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti je celkově na průměrné úrovni. Již od 1. ročníku škola zavedla v ŠVP výuku cizího jazyka (anglický jazyk), druhý cizí jazyk (ruský nebo německý jazyk) nabízí žákům od 7. ročníku. Výuka anglického jazyka probíhá podle Asociace cambridgeských škol. Zvolené didaktické postupy přispívaly ve všech sledovaných hodinách jazykového vzdělávání k obecnému porozumění textu, efektivnímu vyhledávání informací a chápání informací v souvislostech. Vyučující využívali k rozvoji čtenářských dovedností vhodné vyučovací metody. Byla zaznamenána i účinná práce s alternativními zdroji informací, z technických prostředků využívali vyučující převážně magnetofon, dataprojektor a interaktivní tabuli. Sledovaná výuka cizích jazyků neměla jen frontální charakter, vhodně zařazeny byly také aktivizující formy a metody práce. Vztahy mezi učiteli a žáky jsou stejně jako při minulé inspekci založené na efektivním partnerském přístupu a vytváří příznivé pracovní klima uvnitř třídy. Osobnostní a sociální rozvoj žáků se ve výuce projevoval zejména v úrovni mezilidských vztahů, komunikaci a projevených postojích. Zřetelné byly dobré sociální vztahy uvnitř jednotlivých tříd. Informační gramotnost je ve škole systematicky podporována prostřednictvím povinných, volitelných a nepovinných předmětů na 1. i 2. stupni školy. Ve sledovaných hodinách byly zaznamenány velmi dobré znalosti, dovednosti a návyky žáků v oblasti práce s ICT (např. vyhledávání informací a práce s nimi). Přírodovědná gramotnost žáků byla účinně rozvíjena jak v rámci sledovaných předmětů, tak také vhodně využívanými mezipředmětovými vztahy a projektovými aktivitami. Ve většině sledovaných hodin byl žákům dán prostor pro práci s interaktivní tabulí, byly využívány rozmanité pomůcky (textové, obrazové, modely a další podpůrný didaktický materiál). Přírodovědnou gramotnost prokazovali žáci na standardní úrovni. 8

9 Úspěšnost žáků škola průběžně sleduje běžnými mechanismy. Výsledky vzdělávání jsou pravidelně sledovány na jednáních pedagogické rady, podkladem jsou kontrolní práce vytvořené vyučujícími. Externí hodnocení výsledků vzdělávání bylo využito v minulých letech. Nadaní žáci jsou školou podporováni v účasti na olympiádách, soutěžích organizovaných jinými subjekty. Třídní učitelé řeší spolu s rodiči problémy neúspěšných žáků. Školou je sledována úspěšnost žáků při přijímání na střední školy. V rámci přípravy k přijímacímu řízení je posilována dotace hodin českého jazyka a matematiky v 9. ročníku. Žáci mohou využívat také individuální přípravu k přijímacímu řízení. Ve školním roce 2013/2014 byla škola vybrána do pilotního projektu TIMSS testování žáků 4. ročníku základní školy v rámci matematické a přírodovědné gramotnosti. Organizace vzdělávání vychází z učebních plánů, které jsou naplňovány v souladu se Školním vzdělávacím programem, je stanovena ve školním řádu a konkretizována rozvrhem hodin jednotlivých tříd a vyučujících. Rozvrh hodin je sestaven podle psychohygienických i didaktických zásad a v souladu s právními předpisy, požadavky sportovně zaměřených tříd však tvoří jisté limity. Rozvoj osobnosti žáků je mimo jiné realizován prostřednictvím volitelných předmětů a zájmových útvarů. Hospitační činnost vedoucích pracovníků probíhá v průběhu celého roku. Po skončení hospitace je s pedagogickým pracovníkem veden pohospitační pohovor. V převažujícím počtu hospitovaných hodin převládala frontální výuka, dále se vyskytovala skupinová práce nebo práce ve dvojicích, kde žáci samostatně a ochotně plnili zadané úkoly, které však nebyly diferencované. Pozorované formy a metody vzdělávání se lišily podle zkušeností a přístupu jednotlivých vyučujících. Učivo bylo srozumitelně předkládáno a procvičováno. Atmosféra ve třídách byla pozitivní, otevřená. Žáci ve sledovaných hodinách většinou dodržovali dohodnutá pravidla a respektovali práci ostatních spolužáků. Celkové hodnocení školy: vzdělávání probíhá v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a dále také s dlouhodobými záměry státu a kraje v oblasti školství, odpovídá i cílům stanoveným školským zákonem. Statistické tabulky k výroční zprávě pro školní rok 2013/2014 Počet tříd: 18 Počet žáků: 397 Prospělo s vyznamenáním: 248 Neprospělo (stav před opravnými zkouškami): 11 Počet podaných žádostí o přijetí do 1. ročníku: 80 Celkem přijato: 64 Počet zhoršených známek z chování: 2. st st. 2 Počet omluvených i neomluvených hodin na žáka: oml. 53,096 neoml. 0,16 9

10 Počet pedagogických pracovníků úv.: 27,64 Počet správních pracovníků úv.: 5,3 Počet výchovných poradců (fyz. osoby i úvazky): 2 21/22 6/8 Počet spec. pedagogů, psychologů: 0 Kvalifikace výchovných poradců (absolv. kval. studia): kval. studium ukončeno, probíhá Výsledky výchovy a vzdělání Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo - před opravnými zkouškami ročník ročník Celkem Průměrný prospěch v jednotlivých třídách Třída Počet žáků Prům. pros.1. p. Počet žáků Prům. pros. 2.p. 1. A 29 1, , B 27 1, , A 27 1, , B 24 1, , A 22 1, , B 16 1, , A 20 1, , B 20 1, , A 22 1, , B 26 1, , A 22 1, , B 14 1, , A 21 2, , B 24 1, , A 17 2, , B 15 2, , A 24 1, , B 20 1, ,901 Celkem 390 1, ,494 10

11 Přehled celkového prospěchu žáků v porovnání s minulým rokem Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 2012/ / / / / / / / stupeň stupeň Celkem Chování : Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé ročník ročník Celkem Hodnocení chování žáků v porovnání s minulým rokem 2012/ /2014 Stupeň chování Počet Procento Počet Procento , ,9 6 1, ,5 2 0,5 Celkem

12 V. Realizované projekty: Ve školním roce 2013/2014 byl zahájen projekt s názvem Podpora technických dovedností a rozvoj tělesné zdatnosti žáků ZŠ v regionu Mladá Boleslav Projekt byl zahájen v květnu 2013 a zabývá se zvýšením kvality vzdělávání na Základní škole Dr. E. Beneše prostřednictvím aktivit zaměřených na výuku technických prací a tělesné výchovy. Projekt se zaměřuje na rozvoj žáků jak na 1. tak i na 2. stupni ZŠ. Podporováno bylo také další vzdělávání pedagogů. Součástí projektu byla návštěva středních škol - ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762. V rámci návštěv se žáci seznámili se školou, prohlédli si vybavení odborných učeben a dílen a zároveň se dozvěděli o možnostech studia na těchto školách. Tyto návštěvy vedly k rozšíření znalostí a k větší motivaci žáků ke studiu technicky či řemeslně zaměřených oborů. Pedagogové těchto škol se podíleli na výuce technických prací, které byly přizpůsobeny věku a schopnostem žáků a v každém ročníku byly zaměřeny na některý obor, který se vyučuje na těchto středních školách. Žáci naší školy v rámci projektu sledovali návaznost středních a vysokých škol v rámci regionu Mladá Boleslav a navštívili vysokou školu ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Během návštěvy si prohlédli celý areál Na Karmeli a získali informace o studiu na této škole. Součástí projektu byla i zahraniční stáž v Německu. Žáci navštívili školy s přírodovědným a technickým zaměřením a porovnávali studium a technické vybavení na školách v zahraničí a v České republice. První den cesty navštívili mezinárodní Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně, kde si prohlédli technické a přírodovědné učebny a v besedě se studenty získali informace o studiu. V dalších dnech navštívili ve městě Kassel Oskar-von-Miller-Schule, kde byl pro ně připravený velice zajímavý program. Na závěr školního roku 2014 proběhla na naší škole mezinárodní výstava výrobků, které žáci 2. stupně vyrobili během školního roku v rámci výuky technických prací. Výstupem z této části projektu je interaktivní výukový program, pracovní sešity technických prací pro ročník a metodika pro pedagogy. Druhá část projektu byla zaměřena na rozvoj tělesné zdatnosti žáků ZŠ. V této části projektu se pedagogové školy zúčastnili několika školení zaměřených na kompenzační cvičení u dětí, dále na vývoj, obratnost a vytrvalost. Přednášejícím byl z FTVS UK Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. V rámci této aktivity byly natáčeny se žáky prvního stupně výukové hodiny tělesné výchovy a vznikla multimediální učebnice s ukázkovými hodinami a metodikou pro pedagogy. Zároveň bylo zakoupeno mnoho nových sportovních a kompenzačních pomůcek pro výuku tělesné výchovy. Veškeré materiály, které vznikly v rámci tohoto projektu, jsou k dispozici k nahlédnutí na naší škole. 12

13 Projekt "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem". Škola spolupracuje se Střední průmyslovou školou, Havlíčkova 456, Mladá Boleslav a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Jičínská 762, Mladá Boleslav. Projekt Ovoce do škol, který je určen pro žáky 1. stupně ZŠ, dále do programu Školní mléko, kde je možnost poskytovat mléčné výrobky za dotované ceny. Projekt Věda má budoucnost. Pedagogové naší školy se zúčastnili projektu Věda má budoucnost. Cílem projektu je zvýšit zájem žáků o přírodní vědy, matematiku a informační technologie. Projekt Den Země. Žáci naší školy v rámci tohoto projektu vytvořili spoustu výrobků a uspořádali výstavu v prostorách školy. Projekt Co ví malý indián? Některé třídy z prvního stupně naší školy zúčastnily výukového programu Co ví malý indián?, který byl připravený ve venkovních prostorách DDM za Májem. Žáci I. A (a paní učitelka Švehlová), II. A (a paní učitelka Urbanová), III. A (a paní učitelka Dolenská a III. B (a paní učitelka Kolmanová) se společně s pedagogy Zahrady DDM Martinou, Janou a Honzou vydali za indiány, aby poznali, odkud pochází jídlo, pití a oblečení, které potřebujeme k životu. Počasí jim přálo, tak mohli většinu času strávit venku nebo v týpí (neboli teepee). Seznámili se se životem indiánů, dozvěděli se o původu základních potravin a věcí kolem nás, vyrobili si malý šíp, lovili bizona a učili se indiánskou písničku. Na závěr si z donesených jablek vylisovali mošt a ochutnali čerstvě nakrouhané zelí. Projekt Patronace sportovních tříd. V rámci tohoto projektu proběhlo několik společných akcí ve spolupráci s hráči BK Mladá Boleslav. Mikuláš a čert s patrony sportovních tříd. Roman Will, David Vrbata, Tomáš Demel, Jiří Rys, Tomáš Nouza a Lukáš Pabiška přišli svým malým svěřencům společně s Mikulášem a čertem předat nadílku, vyzpovídat je ze zlobení a v neposlední řadě si s nimi popovídat o všem, co malé studenty zajímalo. Pololetní rozdávání vysvědčení na ledě pro žáky hokejových tříd z prvního stupně. Paním učitelkám pomohli s jeho rozdáváním patroni hokejových tříd z řad úspěšných hokejistů BK MB - Roman Will (1. třída), David Vrbata (2. třída), Jiří Rys (3. třída), Tomáš Nouza (4. třída) a Tomáš Demel, který předával vysvědčení v 5. třídě, kde tak zaskočil za zraněného Lukáše Pabišku. Hokejový den pro žáky sportovních tříd 1. stupně - v rámci sportovního dne si žáci hokejových tříd zasoutěžili na připravených stanovištích společně s hráči BK Mladá Boleslav. Projekt Těžíme hliník. Žáci školy se v rámci environmentální výchovy zapojili do sběru hliníku. Peníze, které škola získala, byly použity na nákup pomůcek pro environmentální výchovu. Projektový den Vánoční zvyky ve světě. Na jeho přípravě se již několik týdnů podíleli pedagogové a žáci 1 a 2. stupně. Na návštěvníky školy čekaly vánočně 13

14 vyzdobené třídy, ve kterých žáci prezentovali zvyky různých států. A tak se v dopoledních hodinách žáci a v odpoledních hodinách rodiče mohli podívat, jak v Rusku rozdává dárky Děda Mráz se svou vnučkou Sněhurkou, v Americe děti čekají na dárky od Santa Clause, v Dánsku si zdobí dům postavičkami skřítků, kterým se říká Nisser. Nádhernou atmosféru Vánoc v Itálii přiblížili žáci ztvárněním živého betlému a čarodějnice Befany. Ve Francii jsme mohli obdivovat typický vánoční zákusek ve tvaru polena, v Anglii krásně propečeného krocana, v Německu nádherně nazdobené vánoční pečivo a máslové štóly. V Norsku jsme se pokochali prostřeným stolem, na kterém nechyběly rybí speciality a vepřová nebo skopová žebírka. VI. Další aktivity pro žáky a prezentace školy KULTURNÍ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ : - preventivní program městské policie MB - (Ne)bezpečný internet - 2-3x za rok divadelní představení - plavecký výcvik žáků ročník - Dětská nota - besedy v Městské knihovně Mladá Boleslav - vánoční besídky v rámci tříd - Planetárium 5. třídy - Dopravní výchova 4. ročník - školy v přírodě - Dny otevřených dveří - Vánoční koledy - Vánoční jarmark - Boleslavsko hledá talent - Školy v přírodě - Akademie - Patronace sportovních tříd - Besedy s patrony - Vysvědčení na ledě - Cvičení v přírodě - Sportovní soutěže - Sponzorujeme kočkodana zeleného v Liberecké ZOO KULTURNÍ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ - preventivní program městské policie MB - (Ne)bezpečný internet - 3-4x za rok divadelní představení - burza středních škol - exkurze do SOU Škoda Auto, SPŠ volba povolání - exkurze na Úřad práce - beseda rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a SOU - sportovní soutěže organizované AŠSK - Dětská nota - okresní olympiády - výchovné přednášky (kouření, drogy, AIDS) 14

15 - besedy s příslušníkem České policie - 1x ročně - exkurze Planetárium + Hvězdárna, Cukrovar Dobrovice, čistička odpadních vod Mladá Boleslav - exkurze Technické muzeum - lyžařský výcvik 7. tříd - výtvarné soutěže DDM - školy v přírodě - exkurze na památná místa (Říp, Pražský hrad, Kutná hora) - program privátní prevence OS Semiramis pro ročník (šikana, vztahy v kolektivu) - Dny otevřených dveří - přírodovědné exkurze - slavnostní vyřazení žáků 9. tříd - sponzorujeme Kočkodana zeleného v Liberecké ZOO - Školní akademie - Boleslavsko hledá talent Výchovné programy: Na těchto programech se podílejí odborníci na určenou tématiku, a proto jsou vhodným zpestřením výuky s pozitivními důsledky. Kočičí zahrada pro žáky 1. stupně. CVIČENÍ V PŘÍRODĚ - zúčastnili se ho žáci ročníku, kteří v lesoparku Štěpánka plnili připravené úkoly. V přírodě si procvičili štafetový běh, hod na cíl, přetahování lanem, ale také znalosti z dopravní výchovy či poznávání rostlin a živočichů. Besedy s autorem knížek "VYPRÁVĚNKY ČUBIČKY KVÍDY" se zúčastnili žáci 2., 3. a 4. tříd. Poslechli si vyprávění pana Petra Holána o jeho životě se zvířaty. Seznámili se s jeho dvěma knihami o psí kamarádce Kvídě a vyslechli si ukázku z jeho nové knihy. Čas proměn určen dívkám 6. a 7. ročníku / beseda o dospívání dívek Kulturní programy: GOTIKA - RYTÍŘI ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ -představení historické skupiny Pernštejni. Žáci se seznámili s jednotlivými panovníky z rodu Lucemburků, někteří se aktivně zapojili do ukázky soubojů a na závěr položili rytířům zajímavé dotazy. MLADÉ FÓRUM ANEB DESATERO ROBLÉMŮ MĚSTA MLADÁ BOLESLAV - žákyně naší školy zúčastnily akce Mladé fórum aneb Desatero problémů města Mladé Boleslavi očima žáků a studentů základních a středních škol. Tuto akci pořádalo Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci se Zdravým městem Mladá Boleslav. V rámci tohoto setkání žáci a studenti diskutovali nad problémy města, snažili se najít nová řešení a projekty v některých oblastech života města kultura, sport, volný čas, životní prostředí, doprava VÁNOČNÍ ZVYKY V NÁRODOPISNÉM MUZEU V PŘEROVĚ NAD LABEM - žáci 6. A a 6. B navštívili Národopisné muzeum v Přerově nad Labem, zde se seznámili s vánočními zvyky a tradicemi našich babiček a dědečků. 15

16 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ den před vánočními besídkami se sešli žáci 1. a 2. stupně a společně zazpívali vánoční koledy, popřáli si krásné Vánoce a mnoho úspěchů v roce VÁNOČNÍ BESÍDKY se konají tradičně před vánočními prázdninami. Na programu jsou vánoční koledy, písně a scénky v rámci tříd, které se konají společně s třídními učiteli. PROJEKT SVATEBNÍ OBŘAD - V rámci občanské výchovy se žáci 6. ročníků seznámili s institutem manželství. 2. a v obou třídách proběhl svatební obřad, ve kterém si žáci vyzkoušeli různé role svatebčanů od přípravy svatebních oznámení, obřadní síně, proslovu starosty města až po samotný obřad s fotografováním, hostinou a hrami a veselím, které ke svatbě patří. Vše se nakonec povedlo, užili jsme si ten "Slavnostní den" a poděkování patří i rodičům, kteří nám pomohli s přípravou oblečení, rekvizit, ale i napečením dobrot na hostinu. LYŽAŘSKÝ KURZ lyžařský výcvik se se konal pro žáky 7. ročníků a byl doplněn žáky vyšších tříd v Rokytnici nad Jizerou. Kurzu se zúčastnilo 27 žáků. Někteří měli možnost získat i dovednosti na snowboardu. VELIKONOČNÍ JARMARK žáci školy vyrobili a prodávali své velikonoční výrobky. Dopoledne se přišly podívat děti z mateřských škol a odpoledne rodiče, kterým se výrobky velice líbily a spousta z nich si odnesla domů velikonoční výzdobu. DĚTSKÝ DEN PRO MALÉ HOKEJISTY - žáci hokejových tříd zasoutěžili na připravených stanovištích společně s hráči BK Mladá Boleslav. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci společných akcí Vánoční zvyky ve světě a Velikonočního jarmarku se konaly pro rodiče a děti z mateřských škol dny otevřených dveří. ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ pod názvem Vaše cesta po naší škole - tuto akci pro ně připravili žáci osmých tříd za pomocí paní učitelek. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU. Společně s rodiči, žáky a pedagogy školy proběhlo slavnostní rozloučení se žáky devátých ročníků. Charitativní projekty: SPONZOROVÁNÍ KOČKODANA ZELENÉHO V LIBERECKÉ ZOO - finanční sbírku uspořádali žáci 1. a 2. stupně již třetím rokem. Částku, kterou žáci vybrali, předali žáci osmých ročníků v rámci laboratorní práce v zoologické zahradě. SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK V LYSÉ NAD LABEM - již potřetí se na naší škole uskutečnila sbírka pro psí útulek v Lysé nad Labem. VÍČKA PRO NIKYHO - Naše škola se zapojila do akce Víčko pro Nikyho, kdy se sběrem víček budeme snažit pomoci nemocnému chlapci. 16

17 VII. Výsledky soutěží a olympiád Sportovní soutěže Turnaj 4. a 5. tříd základních škol v minibasketbale. Turnaj probíhal pod patronátem oddílu basketbalu při TJ Auto Škoda Mladá Boleslav. Turnaje se zúčastnilo 26 tříd z 8 základních škol a bylo odehráno 26 utkání. Utkání vždy hrála celá třída, chlapci i dívky. Finálový turnaj se konal samostatně pro 4. třídy a samostatně pro 5. třídy. Vítězem kategorie 4. tříd se stali žáci 4. B z naší školy. Žáci z 5. B skončili ve své kategorii na třetím místě. Turnaj ve vybíjené dívek tříd. 1. místo. Celkovým vítězem se staly dívky z naší školy, které ve finále porazily družstvo 5. základní školy. Třetí místo obsadila 8. základní škola. Turnaj ve vybíjené dívek tříd. PREVENTAN CUP 1. místo Soutěž v In line bruslení. Kategorie nejmladší žákyně (2004 a mladší) 1. HLADÍKOVÁ ADÉLA 3. B 2. NOVÁKOVÁ ALŽBĚTA 4. A 3. MAHROVÁ ELIŠKA 3. B 4. RYBNÍČKOVÁ ELIŠKA 3. B Kategorie nejmladší žáci (2004 a mladší) 1. ŽABKA BORIS 4. A 2. KREDBA JÁCHYM 3. A 3. MAŠEK LUKÁŠ 4. B 4. MATOUŠEK VOJTĚCH 3. B Kategorie - mladší žáci 1. DLASK TOMÁŠ 6.A 2. HOLOUBEK TOMÁŠ 6.A 3. HYPŠA JAKUB 7.A Kategorie - starší žáci 2. BELAS KRUNOSLAV 7.A Kategorie - starší žákyně 2. ŠAFRÁNKOVÁ ELIŠKA 7.A 17

18 Turnaj v plážovém ringu - Na plážovém hřišti proběhl turnaj v plážovém ringu smíšených družstev. 1. místo - družstvo naší školy 5. B Železný školák soutěž pro smíšená družstva. Závodníci absolvovali 50 metrů plavání volným způsobem, běželi cca 500 metrů, házeli na cíl a stříleli ze vzduchovky. 2. místo - družstvo naší školy Sportovní ligy pro školní rok 2013/2014: 1. místo 4. základní škola 2. místo ZŠ Dr. Edvarda Beneše 3. místo ZŠ Debř nad Jizerou Ceny dětem předal náměstek primátora Daniel Marek. Běh olympijského dne: Hradec Vojtěch 2. místo Vlasák Adam - 4. místo Šlégl Vítek - 5. místo Rybníčková Eliška - 4. místo Hukalová Klára 2. místo Machač Lukáš 3. místo Mašek Lukáš 2. místo Mašek Michal 3. místo Flynn Oskar 2. místo Václav Koula 3. místo Plavání a běh Václav Liška okresní kolo 1. místo krajské kolo 4. místo Kristýna Klabanová okresní kolo 3.místo Rychlobruslení David Martoš - 3 místo Hokejbal proti drogám 2014 (Regionální kolo Střední Čechy) 1. místo kategorie 8. a 9. třídy ZŠ, postup na republikové finále 3. místo kategorie 6. a 7. třídy ZŠ 3. místo Hokejbal proti drogám 2014 (Republikové finále) 8. a 9. třídy ZŠ - dne Pardubice 18

19 Olympiády a soutěže Dějepisná olympiáda školního kola dějepisné olympiád se zúčastnilo 14 žáků školy. Vítězkou školního kola se stala Tereza Klabanová z 9. B. Úspěšnou řešitelkou byla také Pavlína Grusová z 9. B. Obě dívky postoupily do okresního kola. Umístění v okresním kole: 9. místo Tereza Klabanová místo Pavlína Grusová Chemická olympiáda - školního kola chemické olympiády se zúčastnilo 14 žáků školy. Do okresního kola postoupila Eliška Kučerová, kde obsadila 17. místo Fyzikální olympiáda - školního kola fyzikální olympiády se zúčastnilo 10 žáků, do okresního kola nikdo nepostoupil. Pythagoriáda v okresním kole se umístili 5. ročník Hukalová Klára místo Hradiský Radim místo - v okresním kole se umístili 6. ročník Machač Jan místo VIII. Zpráva výchovného poradce a školního psychologa za školní rok 2013/14 Zpráva výchovných poradců: Během školního roku byla práce výchovného poradce zaměřena na zajištění péče o žáky se specifickými poruchami učení, na žáky s tělesným postižením, řešení výchovných a výukových problémů a na oblast profesní orientace vycházejících žáků. Na splnění těchto úkolů se kromě výchovného poradce podílelo vedení školy, třídní učitelé, metodik prevence sociálně patologických jevů, pedagogický asistent a zákonní zástupci žáků. Volba povolání vycházejících žáků byla zajištěna informativními třídními schůzkami, dále konzultacemi se žáky a jejich zákonnými zástupci. Důležité informace o oborech na středních školách získali žáci 9. ročníku během návštěvy Burzy středních škol, která proběhla v areálu Na Karmeli, kde probíhala prezentace středních škol. Dále měli možnost navštívit Úřad práce v Mladé Boleslavi Žákům bylo umožněno navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených středních školách. V tomto školním roce splnilo povinnou školní docházku 45 žáků. 19

20 Umístění vycházejících žáků je následující: Gymnázium Mladá Boleslav 4 Gymnázium Mnichovo Hradiště 2 SPŠ Mladá Boleslav 10 Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské studijní obory 4 učební obory 2 Obchodní akademie a ekonomické lyceum 6 Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jičínská studijní obory 2, učební obory 3 Ostatní střední školy: Studijní obory - 4 Učební obory - 6 Žákům se specifickými poruchami učení se věnovali výchovní poradci, speciální pedagog, třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Integrovaní žáci měli týdně v rozvrhu vyhrazeny dvě vyučovací hodiny, ve kterých se dyslektický asistent zaměřoval na nápravu specifických poruch učení. V letošním školním roce pracoval na škole jeden pedagogický asistent, který se během vyučování věnoval jednomu žáku ve 2. ročníku. Celkem bylo evidováno 24 integrovaných žáků. Během školního roku jsme často řešili výchovné problémy, jejichž počet bohužel stále narůstá. Vážným problémem jsou vztahy mezi žáky ve třídách, úmyslné ničení školního majetku, vulgární vyjadřování. Lepších výsledků je možno docílit důsledností ve výchově žáků nejen ve škole, ale hlavně výchovou v rodině. Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání na standardní úrovni. Žáky se specifickými vzdělávacími potřebami škola identifikuje a eviduje, všichni učitelé jsou o jejich vzdělávacích potřebách prostřednictvím výchovného poradce dobře informováni. Ve Školním řádu jsou stanovena pravidla pro hodnocení těchto žáků. Speciálně pedagogické metody a pomůcky jsou využívány pouze ve skupině žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 1. stupně při nápravných hodinách, které jsou pevně zařazeny v rozvrhu výuky. U žáků 2. stupně, kteří představují dvě třetiny integrovaných žáků, potřebná reedukace neprobíhá. Individuální vzdělávací plány jsou sestavovány v souladu s platnými právními předpisy, jsou průběžně vyhodnocování a aktualizovány. Pohybově nadaní žáci jsou zařazeni ve třídách se sportovním zaměřením. Výchovní poradci poskytují poradenskou pomoc v souladu s prováděcím předpisem, nadstandardně monitorují práci jednotlivých učitelů při práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami při častých hospitacích ve výuce. Poradenská pomoc je dobře dostupná žákům i jejich zákonným zástupcům. Výchovní poradci spolupracují, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi, se SPC Na Celně v Mladé Boleslavi a s Úřadem práce v Mladé Boleslavi. Mgr. Veronika Vinšová Mgr. Brigita Šulcová 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více