VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace IČO: tel: Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav Komenského nám Mladá Boleslav

2 I. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace IČO: IZO: RED-IZO: Adresa: Laurinova 905, Mladá Boleslav Telefon: web: Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav Komenského nám Mladá Boleslav Ředitelka: Mgr. Brigita Šulcová Zástupce ředitelky: Mgr. Jiří Kumstát 2

3 Charakteristika školy Základní škola úplná základní škola, na konci školního roku celkem 397 žáků v 18 třídách ročník: 10 tříd 233 žáků ročník: 8 tříd 164 žáků Školní družina zapsáno 120 žáků ve čtyřech odděleních Provozní doba 7,00-9,00 hodin 10,40-16,30 hodin Přehled oborů vzdělávání Školní vzdělávací program Škola bez stresu v ročníku Studium denní Délka studia 9 let 3

4 II. Údaje o pracovnících organizace (základní škola) Počet pedagogů celkem: ŠD z toho nekvalifikovaných: 2 (přepočteno na úvazky 1,82) Pro realizaci výchovně vzdělávacích úkolů na škole jsou stanoveni tito pracovníci: Mgr. Jiří Kumstát Mgr. Veronika Vinšová Mgr. Brigita Šulcová Mgr. Zdeňka Patočková Mgr. Jitka Kendíková Veronika Filipi Mgr. Marcela Drázská zástupce ředitele výchovná poradkyně (částečný úvazek) výchovná poradkyně (částečný úvazek) metodik prevence sociálně patologických jevů správce učebny výpočetní techniky a ICT koordinátor asistent pedagoga školní psycholog externí zaměstnanec Třídní učitelé: 1. A Mgr. Eva Švehlová 6. A Mgr. Jana Slabá 1. B Mgr. Eva Krajová 6. B Mgr. Zdeňka Patočková 2. A Mgr. Ilona Urbanová 7. A Mgr. Veronika Vinšová 2. B Mgr. Dana Koderová 7. B Mgr. Hana Chadimová 3. A Mgr. Eva Dolenská 8. A Mgr. Libuše Šleglová 3. B Mgr. Lenka Kolmanová 8. B Mgr. Helena Borovičková 4. A Mgr. Monika Kratochvílová 9. A Mgr. Renata Bališová 4. B Mgr. Ivana Kettnerová 9. B Mgr. Marcela Kukačková 5. A Mgr. Věra Králová 5. B Mgr. Martina Zentnerová Další učitelé a vychovatelky školní družiny: Bc. Eva Brzobohatá DiS., Mgr. Pavla Čermáková, Mgr. Rudolf Skřivánek, Gabriela Pilařová, Veronika Filipi, Karla Rejmanová, Helena Řezáčová, Michaela Sliwková Ostatní zaměstnanci školy Vedením účetnictví pro celou příspěvkovou organizaci je pověřena hospodářka školy. O úklid školní budovy a školního dvora se starají 4 uklízečky. Veškerou běžnou údržbu budovy a prostory areálu školy má na starosti školník. Na škole pracují tyto předmětové komise a metodická sdružení: třída Mgr. Eva Švehlová - tělesné výchovy Mgr. Skřivánek Rudolf ml. - člověk a příroda Mgr. Vinšová Veronika - matematika a informatika Mgr. Šleglová Libuše - jazyk + jazyková komunikace Mgr. Slabá Jana - umění + kultura Mgr. Borovičková Helena - člověk + společnost Mgr. Patočková Zdeňka 4

5 Předmětové komise se scházejí 4 5 x ročně, schůzky jsou neformální a řeší aktuální problémy jednotlivých předmětů, výběr učebnic a učebních pomůcek, mimoškolní akce atd. školy. Předsedové předmětových komisí jsou nejbližšími spolupracovníky vedení III. Přijímací řízení Zápis do prvního ročníku Zápis dětí do prvního ročníku základní školy se uskutečnil ve dnech 14. a 15. února Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, na kterých děti plnily jednoduché úkoly. Celkový počet dětí, které přišly k zápisu, bylo 80 žáků, z toho 9 rodičů požádalo o odklad. Do prvního ročníku pro školní rok 2014 /2015 se zapsalo a nastoupilo 64 žáků. Přijímání žáků, odklady povinné školní docházky, přestupy žáků probíhají v souladu s právními předpisy. Informace o vzdělávání nabídce a zápisu dětí k povinné školní docházce jsou běžně dostupné. Ve školním roce 2014/2015 byly otevřeny 3 první třídy, kdy jedna z tříd je sportovně zaměřená na lední hokej. 5

6 IV. Výsledky a organizace vzdělávání Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola bez stresu. Tento vyučovací program byl vytvořen pedagogy školy a celé znění programu je pro veřejnost zpřístupněno na webových stránkách školy. Integrovaní žáci byli vzdělávání podle individuálních vzdělávacích programů, které pro ně byly vypracovány. Organizace vzdělávání, realizované vzdělávací strategie, metodické postupy a formy práce využívané při sledované výuce jej umožňují realizovat. Škola dlouhodobě pracuje se sportovně nadanými žáky, její sportovní profilace (lední hokej) je významně podporována spoluprací s Českým hokejovým svazem a Bruslařským klubem v Mladé Boleslavi. Dotace hodin pro jednotlivé předměty ROČNÍK Český jazyk a literatura Matematika Informatika Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Přírodověda Vlastivěda Prvouka Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská nauka Hudební výchova Výtvarný výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty CELKEM

7 Volitelné předměty 6. ročník Člověk a svět práce - technická praktika Volitelné předměty 7. ročník - konverzace v anglickém jazyce - matematické praktikum Člověk a svět práce - technická praktika Druhý cizí jazyk - Německý jazyk - Ruský jazyk (dle výběru) Volitelné předměty 8. ročník - konverzace v AJ - informatika - matematická praktikum Člověk a svět práce - technická praktika - výtvarné projekty Volitelné předměty 9. ročník - konverzace v anglickém jazyce - matematická praktika Člověk a svět práce - technická praktika - výtvarné projekty - péče o dítě Nepovinné předměty Sportovní hry Sportovní hry Náprava řeči a poruch učení Sportovní hry - basketbal Sportovní hry lední hokej ročník chlapci ročník dívky ročník v rozsahu 2 hodiny týdně ročník chlapci - (pouze sportovní hokejové třídy) 7

8 Zájmové kroužky Aerobic Aerobic Keramika ročník ročník ročník Organizace vzdělávání: Koncepce školy předložená ředitelkou je reálná, zřetelně stanovuje principy a cíle v návaznosti na národní a krajské priority. Čtenářská gramotnost žáků je rozvíjena převážně intuitivním způsobem zejména v hodinách českého, cizího jazyka a dějepisu. V navštívených hodinách byli žáci vedeni k porozumění textu, vyhledávání informací a jejich porozumění. V menší části hospitovaných hodin byly vhodně rozvíjeny komunikativní dovedností. Pozitivně jsou žáci ke čtenářství motivováni již od 2. ročníku návštěvami městské knihovny i návštěvami divadelních představení. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti je celkově na průměrné úrovni. Již od 1. ročníku škola zavedla v ŠVP výuku cizího jazyka (anglický jazyk), druhý cizí jazyk (ruský nebo německý jazyk) nabízí žákům od 7. ročníku. Výuka anglického jazyka probíhá podle Asociace cambridgeských škol. Zvolené didaktické postupy přispívaly ve všech sledovaných hodinách jazykového vzdělávání k obecnému porozumění textu, efektivnímu vyhledávání informací a chápání informací v souvislostech. Vyučující využívali k rozvoji čtenářských dovedností vhodné vyučovací metody. Byla zaznamenána i účinná práce s alternativními zdroji informací, z technických prostředků využívali vyučující převážně magnetofon, dataprojektor a interaktivní tabuli. Sledovaná výuka cizích jazyků neměla jen frontální charakter, vhodně zařazeny byly také aktivizující formy a metody práce. Vztahy mezi učiteli a žáky jsou stejně jako při minulé inspekci založené na efektivním partnerském přístupu a vytváří příznivé pracovní klima uvnitř třídy. Osobnostní a sociální rozvoj žáků se ve výuce projevoval zejména v úrovni mezilidských vztahů, komunikaci a projevených postojích. Zřetelné byly dobré sociální vztahy uvnitř jednotlivých tříd. Informační gramotnost je ve škole systematicky podporována prostřednictvím povinných, volitelných a nepovinných předmětů na 1. i 2. stupni školy. Ve sledovaných hodinách byly zaznamenány velmi dobré znalosti, dovednosti a návyky žáků v oblasti práce s ICT (např. vyhledávání informací a práce s nimi). Přírodovědná gramotnost žáků byla účinně rozvíjena jak v rámci sledovaných předmětů, tak také vhodně využívanými mezipředmětovými vztahy a projektovými aktivitami. Ve většině sledovaných hodin byl žákům dán prostor pro práci s interaktivní tabulí, byly využívány rozmanité pomůcky (textové, obrazové, modely a další podpůrný didaktický materiál). Přírodovědnou gramotnost prokazovali žáci na standardní úrovni. 8

9 Úspěšnost žáků škola průběžně sleduje běžnými mechanismy. Výsledky vzdělávání jsou pravidelně sledovány na jednáních pedagogické rady, podkladem jsou kontrolní práce vytvořené vyučujícími. Externí hodnocení výsledků vzdělávání bylo využito v minulých letech. Nadaní žáci jsou školou podporováni v účasti na olympiádách, soutěžích organizovaných jinými subjekty. Třídní učitelé řeší spolu s rodiči problémy neúspěšných žáků. Školou je sledována úspěšnost žáků při přijímání na střední školy. V rámci přípravy k přijímacímu řízení je posilována dotace hodin českého jazyka a matematiky v 9. ročníku. Žáci mohou využívat také individuální přípravu k přijímacímu řízení. Ve školním roce 2013/2014 byla škola vybrána do pilotního projektu TIMSS testování žáků 4. ročníku základní školy v rámci matematické a přírodovědné gramotnosti. Organizace vzdělávání vychází z učebních plánů, které jsou naplňovány v souladu se Školním vzdělávacím programem, je stanovena ve školním řádu a konkretizována rozvrhem hodin jednotlivých tříd a vyučujících. Rozvrh hodin je sestaven podle psychohygienických i didaktických zásad a v souladu s právními předpisy, požadavky sportovně zaměřených tříd však tvoří jisté limity. Rozvoj osobnosti žáků je mimo jiné realizován prostřednictvím volitelných předmětů a zájmových útvarů. Hospitační činnost vedoucích pracovníků probíhá v průběhu celého roku. Po skončení hospitace je s pedagogickým pracovníkem veden pohospitační pohovor. V převažujícím počtu hospitovaných hodin převládala frontální výuka, dále se vyskytovala skupinová práce nebo práce ve dvojicích, kde žáci samostatně a ochotně plnili zadané úkoly, které však nebyly diferencované. Pozorované formy a metody vzdělávání se lišily podle zkušeností a přístupu jednotlivých vyučujících. Učivo bylo srozumitelně předkládáno a procvičováno. Atmosféra ve třídách byla pozitivní, otevřená. Žáci ve sledovaných hodinách většinou dodržovali dohodnutá pravidla a respektovali práci ostatních spolužáků. Celkové hodnocení školy: vzdělávání probíhá v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a dále také s dlouhodobými záměry státu a kraje v oblasti školství, odpovídá i cílům stanoveným školským zákonem. Statistické tabulky k výroční zprávě pro školní rok 2013/2014 Počet tříd: 18 Počet žáků: 397 Prospělo s vyznamenáním: 248 Neprospělo (stav před opravnými zkouškami): 11 Počet podaných žádostí o přijetí do 1. ročníku: 80 Celkem přijato: 64 Počet zhoršených známek z chování: 2. st st. 2 Počet omluvených i neomluvených hodin na žáka: oml. 53,096 neoml. 0,16 9

10 Počet pedagogických pracovníků úv.: 27,64 Počet správních pracovníků úv.: 5,3 Počet výchovných poradců (fyz. osoby i úvazky): 2 21/22 6/8 Počet spec. pedagogů, psychologů: 0 Kvalifikace výchovných poradců (absolv. kval. studia): kval. studium ukončeno, probíhá Výsledky výchovy a vzdělání Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo - před opravnými zkouškami ročník ročník Celkem Průměrný prospěch v jednotlivých třídách Třída Počet žáků Prům. pros.1. p. Počet žáků Prům. pros. 2.p. 1. A 29 1, , B 27 1, , A 27 1, , B 24 1, , A 22 1, , B 16 1, , A 20 1, , B 20 1, , A 22 1, , B 26 1, , A 22 1, , B 14 1, , A 21 2, , B 24 1, , A 17 2, , B 15 2, , A 24 1, , B 20 1, ,901 Celkem 390 1, ,494 10

11 Přehled celkového prospěchu žáků v porovnání s minulým rokem Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 2012/ / / / / / / / stupeň stupeň Celkem Chování : Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé ročník ročník Celkem Hodnocení chování žáků v porovnání s minulým rokem 2012/ /2014 Stupeň chování Počet Procento Počet Procento , ,9 6 1, ,5 2 0,5 Celkem

12 V. Realizované projekty: Ve školním roce 2013/2014 byl zahájen projekt s názvem Podpora technických dovedností a rozvoj tělesné zdatnosti žáků ZŠ v regionu Mladá Boleslav Projekt byl zahájen v květnu 2013 a zabývá se zvýšením kvality vzdělávání na Základní škole Dr. E. Beneše prostřednictvím aktivit zaměřených na výuku technických prací a tělesné výchovy. Projekt se zaměřuje na rozvoj žáků jak na 1. tak i na 2. stupni ZŠ. Podporováno bylo také další vzdělávání pedagogů. Součástí projektu byla návštěva středních škol - ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762. V rámci návštěv se žáci seznámili se školou, prohlédli si vybavení odborných učeben a dílen a zároveň se dozvěděli o možnostech studia na těchto školách. Tyto návštěvy vedly k rozšíření znalostí a k větší motivaci žáků ke studiu technicky či řemeslně zaměřených oborů. Pedagogové těchto škol se podíleli na výuce technických prací, které byly přizpůsobeny věku a schopnostem žáků a v každém ročníku byly zaměřeny na některý obor, který se vyučuje na těchto středních školách. Žáci naší školy v rámci projektu sledovali návaznost středních a vysokých škol v rámci regionu Mladá Boleslav a navštívili vysokou školu ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Během návštěvy si prohlédli celý areál Na Karmeli a získali informace o studiu na této škole. Součástí projektu byla i zahraniční stáž v Německu. Žáci navštívili školy s přírodovědným a technickým zaměřením a porovnávali studium a technické vybavení na školách v zahraničí a v České republice. První den cesty navštívili mezinárodní Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně, kde si prohlédli technické a přírodovědné učebny a v besedě se studenty získali informace o studiu. V dalších dnech navštívili ve městě Kassel Oskar-von-Miller-Schule, kde byl pro ně připravený velice zajímavý program. Na závěr školního roku 2014 proběhla na naší škole mezinárodní výstava výrobků, které žáci 2. stupně vyrobili během školního roku v rámci výuky technických prací. Výstupem z této části projektu je interaktivní výukový program, pracovní sešity technických prací pro ročník a metodika pro pedagogy. Druhá část projektu byla zaměřena na rozvoj tělesné zdatnosti žáků ZŠ. V této části projektu se pedagogové školy zúčastnili několika školení zaměřených na kompenzační cvičení u dětí, dále na vývoj, obratnost a vytrvalost. Přednášejícím byl z FTVS UK Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. V rámci této aktivity byly natáčeny se žáky prvního stupně výukové hodiny tělesné výchovy a vznikla multimediální učebnice s ukázkovými hodinami a metodikou pro pedagogy. Zároveň bylo zakoupeno mnoho nových sportovních a kompenzačních pomůcek pro výuku tělesné výchovy. Veškeré materiály, které vznikly v rámci tohoto projektu, jsou k dispozici k nahlédnutí na naší škole. 12

13 Projekt "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem". Škola spolupracuje se Střední průmyslovou školou, Havlíčkova 456, Mladá Boleslav a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Jičínská 762, Mladá Boleslav. Projekt Ovoce do škol, který je určen pro žáky 1. stupně ZŠ, dále do programu Školní mléko, kde je možnost poskytovat mléčné výrobky za dotované ceny. Projekt Věda má budoucnost. Pedagogové naší školy se zúčastnili projektu Věda má budoucnost. Cílem projektu je zvýšit zájem žáků o přírodní vědy, matematiku a informační technologie. Projekt Den Země. Žáci naší školy v rámci tohoto projektu vytvořili spoustu výrobků a uspořádali výstavu v prostorách školy. Projekt Co ví malý indián? Některé třídy z prvního stupně naší školy zúčastnily výukového programu Co ví malý indián?, který byl připravený ve venkovních prostorách DDM za Májem. Žáci I. A (a paní učitelka Švehlová), II. A (a paní učitelka Urbanová), III. A (a paní učitelka Dolenská a III. B (a paní učitelka Kolmanová) se společně s pedagogy Zahrady DDM Martinou, Janou a Honzou vydali za indiány, aby poznali, odkud pochází jídlo, pití a oblečení, které potřebujeme k životu. Počasí jim přálo, tak mohli většinu času strávit venku nebo v týpí (neboli teepee). Seznámili se se životem indiánů, dozvěděli se o původu základních potravin a věcí kolem nás, vyrobili si malý šíp, lovili bizona a učili se indiánskou písničku. Na závěr si z donesených jablek vylisovali mošt a ochutnali čerstvě nakrouhané zelí. Projekt Patronace sportovních tříd. V rámci tohoto projektu proběhlo několik společných akcí ve spolupráci s hráči BK Mladá Boleslav. Mikuláš a čert s patrony sportovních tříd. Roman Will, David Vrbata, Tomáš Demel, Jiří Rys, Tomáš Nouza a Lukáš Pabiška přišli svým malým svěřencům společně s Mikulášem a čertem předat nadílku, vyzpovídat je ze zlobení a v neposlední řadě si s nimi popovídat o všem, co malé studenty zajímalo. Pololetní rozdávání vysvědčení na ledě pro žáky hokejových tříd z prvního stupně. Paním učitelkám pomohli s jeho rozdáváním patroni hokejových tříd z řad úspěšných hokejistů BK MB - Roman Will (1. třída), David Vrbata (2. třída), Jiří Rys (3. třída), Tomáš Nouza (4. třída) a Tomáš Demel, který předával vysvědčení v 5. třídě, kde tak zaskočil za zraněného Lukáše Pabišku. Hokejový den pro žáky sportovních tříd 1. stupně - v rámci sportovního dne si žáci hokejových tříd zasoutěžili na připravených stanovištích společně s hráči BK Mladá Boleslav. Projekt Těžíme hliník. Žáci školy se v rámci environmentální výchovy zapojili do sběru hliníku. Peníze, které škola získala, byly použity na nákup pomůcek pro environmentální výchovu. Projektový den Vánoční zvyky ve světě. Na jeho přípravě se již několik týdnů podíleli pedagogové a žáci 1 a 2. stupně. Na návštěvníky školy čekaly vánočně 13

14 vyzdobené třídy, ve kterých žáci prezentovali zvyky různých států. A tak se v dopoledních hodinách žáci a v odpoledních hodinách rodiče mohli podívat, jak v Rusku rozdává dárky Děda Mráz se svou vnučkou Sněhurkou, v Americe děti čekají na dárky od Santa Clause, v Dánsku si zdobí dům postavičkami skřítků, kterým se říká Nisser. Nádhernou atmosféru Vánoc v Itálii přiblížili žáci ztvárněním živého betlému a čarodějnice Befany. Ve Francii jsme mohli obdivovat typický vánoční zákusek ve tvaru polena, v Anglii krásně propečeného krocana, v Německu nádherně nazdobené vánoční pečivo a máslové štóly. V Norsku jsme se pokochali prostřeným stolem, na kterém nechyběly rybí speciality a vepřová nebo skopová žebírka. VI. Další aktivity pro žáky a prezentace školy KULTURNÍ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ : - preventivní program městské policie MB - (Ne)bezpečný internet - 2-3x za rok divadelní představení - plavecký výcvik žáků ročník - Dětská nota - besedy v Městské knihovně Mladá Boleslav - vánoční besídky v rámci tříd - Planetárium 5. třídy - Dopravní výchova 4. ročník - školy v přírodě - Dny otevřených dveří - Vánoční koledy - Vánoční jarmark - Boleslavsko hledá talent - Školy v přírodě - Akademie - Patronace sportovních tříd - Besedy s patrony - Vysvědčení na ledě - Cvičení v přírodě - Sportovní soutěže - Sponzorujeme kočkodana zeleného v Liberecké ZOO KULTURNÍ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ - preventivní program městské policie MB - (Ne)bezpečný internet - 3-4x za rok divadelní představení - burza středních škol - exkurze do SOU Škoda Auto, SPŠ volba povolání - exkurze na Úřad práce - beseda rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a SOU - sportovní soutěže organizované AŠSK - Dětská nota - okresní olympiády - výchovné přednášky (kouření, drogy, AIDS) 14

15 - besedy s příslušníkem České policie - 1x ročně - exkurze Planetárium + Hvězdárna, Cukrovar Dobrovice, čistička odpadních vod Mladá Boleslav - exkurze Technické muzeum - lyžařský výcvik 7. tříd - výtvarné soutěže DDM - školy v přírodě - exkurze na památná místa (Říp, Pražský hrad, Kutná hora) - program privátní prevence OS Semiramis pro ročník (šikana, vztahy v kolektivu) - Dny otevřených dveří - přírodovědné exkurze - slavnostní vyřazení žáků 9. tříd - sponzorujeme Kočkodana zeleného v Liberecké ZOO - Školní akademie - Boleslavsko hledá talent Výchovné programy: Na těchto programech se podílejí odborníci na určenou tématiku, a proto jsou vhodným zpestřením výuky s pozitivními důsledky. Kočičí zahrada pro žáky 1. stupně. CVIČENÍ V PŘÍRODĚ - zúčastnili se ho žáci ročníku, kteří v lesoparku Štěpánka plnili připravené úkoly. V přírodě si procvičili štafetový běh, hod na cíl, přetahování lanem, ale také znalosti z dopravní výchovy či poznávání rostlin a živočichů. Besedy s autorem knížek "VYPRÁVĚNKY ČUBIČKY KVÍDY" se zúčastnili žáci 2., 3. a 4. tříd. Poslechli si vyprávění pana Petra Holána o jeho životě se zvířaty. Seznámili se s jeho dvěma knihami o psí kamarádce Kvídě a vyslechli si ukázku z jeho nové knihy. Čas proměn určen dívkám 6. a 7. ročníku / beseda o dospívání dívek Kulturní programy: GOTIKA - RYTÍŘI ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ -představení historické skupiny Pernštejni. Žáci se seznámili s jednotlivými panovníky z rodu Lucemburků, někteří se aktivně zapojili do ukázky soubojů a na závěr položili rytířům zajímavé dotazy. MLADÉ FÓRUM ANEB DESATERO ROBLÉMŮ MĚSTA MLADÁ BOLESLAV - žákyně naší školy zúčastnily akce Mladé fórum aneb Desatero problémů města Mladé Boleslavi očima žáků a studentů základních a středních škol. Tuto akci pořádalo Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci se Zdravým městem Mladá Boleslav. V rámci tohoto setkání žáci a studenti diskutovali nad problémy města, snažili se najít nová řešení a projekty v některých oblastech života města kultura, sport, volný čas, životní prostředí, doprava VÁNOČNÍ ZVYKY V NÁRODOPISNÉM MUZEU V PŘEROVĚ NAD LABEM - žáci 6. A a 6. B navštívili Národopisné muzeum v Přerově nad Labem, zde se seznámili s vánočními zvyky a tradicemi našich babiček a dědečků. 15

16 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ den před vánočními besídkami se sešli žáci 1. a 2. stupně a společně zazpívali vánoční koledy, popřáli si krásné Vánoce a mnoho úspěchů v roce VÁNOČNÍ BESÍDKY se konají tradičně před vánočními prázdninami. Na programu jsou vánoční koledy, písně a scénky v rámci tříd, které se konají společně s třídními učiteli. PROJEKT SVATEBNÍ OBŘAD - V rámci občanské výchovy se žáci 6. ročníků seznámili s institutem manželství. 2. a v obou třídách proběhl svatební obřad, ve kterém si žáci vyzkoušeli různé role svatebčanů od přípravy svatebních oznámení, obřadní síně, proslovu starosty města až po samotný obřad s fotografováním, hostinou a hrami a veselím, které ke svatbě patří. Vše se nakonec povedlo, užili jsme si ten "Slavnostní den" a poděkování patří i rodičům, kteří nám pomohli s přípravou oblečení, rekvizit, ale i napečením dobrot na hostinu. LYŽAŘSKÝ KURZ lyžařský výcvik se se konal pro žáky 7. ročníků a byl doplněn žáky vyšších tříd v Rokytnici nad Jizerou. Kurzu se zúčastnilo 27 žáků. Někteří měli možnost získat i dovednosti na snowboardu. VELIKONOČNÍ JARMARK žáci školy vyrobili a prodávali své velikonoční výrobky. Dopoledne se přišly podívat děti z mateřských škol a odpoledne rodiče, kterým se výrobky velice líbily a spousta z nich si odnesla domů velikonoční výzdobu. DĚTSKÝ DEN PRO MALÉ HOKEJISTY - žáci hokejových tříd zasoutěžili na připravených stanovištích společně s hráči BK Mladá Boleslav. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci společných akcí Vánoční zvyky ve světě a Velikonočního jarmarku se konaly pro rodiče a děti z mateřských škol dny otevřených dveří. ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ pod názvem Vaše cesta po naší škole - tuto akci pro ně připravili žáci osmých tříd za pomocí paní učitelek. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU. Společně s rodiči, žáky a pedagogy školy proběhlo slavnostní rozloučení se žáky devátých ročníků. Charitativní projekty: SPONZOROVÁNÍ KOČKODANA ZELENÉHO V LIBERECKÉ ZOO - finanční sbírku uspořádali žáci 1. a 2. stupně již třetím rokem. Částku, kterou žáci vybrali, předali žáci osmých ročníků v rámci laboratorní práce v zoologické zahradě. SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK V LYSÉ NAD LABEM - již potřetí se na naší škole uskutečnila sbírka pro psí útulek v Lysé nad Labem. VÍČKA PRO NIKYHO - Naše škola se zapojila do akce Víčko pro Nikyho, kdy se sběrem víček budeme snažit pomoci nemocnému chlapci. 16

17 VII. Výsledky soutěží a olympiád Sportovní soutěže Turnaj 4. a 5. tříd základních škol v minibasketbale. Turnaj probíhal pod patronátem oddílu basketbalu při TJ Auto Škoda Mladá Boleslav. Turnaje se zúčastnilo 26 tříd z 8 základních škol a bylo odehráno 26 utkání. Utkání vždy hrála celá třída, chlapci i dívky. Finálový turnaj se konal samostatně pro 4. třídy a samostatně pro 5. třídy. Vítězem kategorie 4. tříd se stali žáci 4. B z naší školy. Žáci z 5. B skončili ve své kategorii na třetím místě. Turnaj ve vybíjené dívek tříd. 1. místo. Celkovým vítězem se staly dívky z naší školy, které ve finále porazily družstvo 5. základní školy. Třetí místo obsadila 8. základní škola. Turnaj ve vybíjené dívek tříd. PREVENTAN CUP 1. místo Soutěž v In line bruslení. Kategorie nejmladší žákyně (2004 a mladší) 1. HLADÍKOVÁ ADÉLA 3. B 2. NOVÁKOVÁ ALŽBĚTA 4. A 3. MAHROVÁ ELIŠKA 3. B 4. RYBNÍČKOVÁ ELIŠKA 3. B Kategorie nejmladší žáci (2004 a mladší) 1. ŽABKA BORIS 4. A 2. KREDBA JÁCHYM 3. A 3. MAŠEK LUKÁŠ 4. B 4. MATOUŠEK VOJTĚCH 3. B Kategorie - mladší žáci 1. DLASK TOMÁŠ 6.A 2. HOLOUBEK TOMÁŠ 6.A 3. HYPŠA JAKUB 7.A Kategorie - starší žáci 2. BELAS KRUNOSLAV 7.A Kategorie - starší žákyně 2. ŠAFRÁNKOVÁ ELIŠKA 7.A 17

18 Turnaj v plážovém ringu - Na plážovém hřišti proběhl turnaj v plážovém ringu smíšených družstev. 1. místo - družstvo naší školy 5. B Železný školák soutěž pro smíšená družstva. Závodníci absolvovali 50 metrů plavání volným způsobem, běželi cca 500 metrů, házeli na cíl a stříleli ze vzduchovky. 2. místo - družstvo naší školy Sportovní ligy pro školní rok 2013/2014: 1. místo 4. základní škola 2. místo ZŠ Dr. Edvarda Beneše 3. místo ZŠ Debř nad Jizerou Ceny dětem předal náměstek primátora Daniel Marek. Běh olympijského dne: Hradec Vojtěch 2. místo Vlasák Adam - 4. místo Šlégl Vítek - 5. místo Rybníčková Eliška - 4. místo Hukalová Klára 2. místo Machač Lukáš 3. místo Mašek Lukáš 2. místo Mašek Michal 3. místo Flynn Oskar 2. místo Václav Koula 3. místo Plavání a běh Václav Liška okresní kolo 1. místo krajské kolo 4. místo Kristýna Klabanová okresní kolo 3.místo Rychlobruslení David Martoš - 3 místo Hokejbal proti drogám 2014 (Regionální kolo Střední Čechy) 1. místo kategorie 8. a 9. třídy ZŠ, postup na republikové finále 3. místo kategorie 6. a 7. třídy ZŠ 3. místo Hokejbal proti drogám 2014 (Republikové finále) 8. a 9. třídy ZŠ - dne Pardubice 18

19 Olympiády a soutěže Dějepisná olympiáda školního kola dějepisné olympiád se zúčastnilo 14 žáků školy. Vítězkou školního kola se stala Tereza Klabanová z 9. B. Úspěšnou řešitelkou byla také Pavlína Grusová z 9. B. Obě dívky postoupily do okresního kola. Umístění v okresním kole: 9. místo Tereza Klabanová místo Pavlína Grusová Chemická olympiáda - školního kola chemické olympiády se zúčastnilo 14 žáků školy. Do okresního kola postoupila Eliška Kučerová, kde obsadila 17. místo Fyzikální olympiáda - školního kola fyzikální olympiády se zúčastnilo 10 žáků, do okresního kola nikdo nepostoupil. Pythagoriáda v okresním kole se umístili 5. ročník Hukalová Klára místo Hradiský Radim místo - v okresním kole se umístili 6. ročník Machač Jan místo VIII. Zpráva výchovného poradce a školního psychologa za školní rok 2013/14 Zpráva výchovných poradců: Během školního roku byla práce výchovného poradce zaměřena na zajištění péče o žáky se specifickými poruchami učení, na žáky s tělesným postižením, řešení výchovných a výukových problémů a na oblast profesní orientace vycházejících žáků. Na splnění těchto úkolů se kromě výchovného poradce podílelo vedení školy, třídní učitelé, metodik prevence sociálně patologických jevů, pedagogický asistent a zákonní zástupci žáků. Volba povolání vycházejících žáků byla zajištěna informativními třídními schůzkami, dále konzultacemi se žáky a jejich zákonnými zástupci. Důležité informace o oborech na středních školách získali žáci 9. ročníku během návštěvy Burzy středních škol, která proběhla v areálu Na Karmeli, kde probíhala prezentace středních škol. Dále měli možnost navštívit Úřad práce v Mladé Boleslavi Žákům bylo umožněno navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených středních školách. V tomto školním roce splnilo povinnou školní docházku 45 žáků. 19

20 Umístění vycházejících žáků je následující: Gymnázium Mladá Boleslav 4 Gymnázium Mnichovo Hradiště 2 SPŠ Mladá Boleslav 10 Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské studijní obory 4 učební obory 2 Obchodní akademie a ekonomické lyceum 6 Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jičínská studijní obory 2, učební obory 3 Ostatní střední školy: Studijní obory - 4 Učební obory - 6 Žákům se specifickými poruchami učení se věnovali výchovní poradci, speciální pedagog, třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Integrovaní žáci měli týdně v rozvrhu vyhrazeny dvě vyučovací hodiny, ve kterých se dyslektický asistent zaměřoval na nápravu specifických poruch učení. V letošním školním roce pracoval na škole jeden pedagogický asistent, který se během vyučování věnoval jednomu žáku ve 2. ročníku. Celkem bylo evidováno 24 integrovaných žáků. Během školního roku jsme často řešili výchovné problémy, jejichž počet bohužel stále narůstá. Vážným problémem jsou vztahy mezi žáky ve třídách, úmyslné ničení školního majetku, vulgární vyjadřování. Lepších výsledků je možno docílit důsledností ve výchově žáků nejen ve škole, ale hlavně výchovou v rodině. Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání na standardní úrovni. Žáky se specifickými vzdělávacími potřebami škola identifikuje a eviduje, všichni učitelé jsou o jejich vzdělávacích potřebách prostřednictvím výchovného poradce dobře informováni. Ve Školním řádu jsou stanovena pravidla pro hodnocení těchto žáků. Speciálně pedagogické metody a pomůcky jsou využívány pouze ve skupině žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 1. stupně při nápravných hodinách, které jsou pevně zařazeny v rozvrhu výuky. U žáků 2. stupně, kteří představují dvě třetiny integrovaných žáků, potřebná reedukace neprobíhá. Individuální vzdělávací plány jsou sestavovány v souladu s platnými právními předpisy, jsou průběžně vyhodnocování a aktualizovány. Pohybově nadaní žáci jsou zařazeni ve třídách se sportovním zaměřením. Výchovní poradci poskytují poradenskou pomoc v souladu s prováděcím předpisem, nadstandardně monitorují práci jednotlivých učitelů při práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami při častých hospitacích ve výuce. Poradenská pomoc je dobře dostupná žákům i jejich zákonným zástupcům. Výchovní poradci spolupracují, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi, se SPC Na Celně v Mladé Boleslavi a s Úřadem práce v Mladé Boleslavi. Mgr. Veronika Vinšová Mgr. Brigita Šulcová 20

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Odborářů 345,530 09 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: PhDr.Michal Havlíček manažer školy: Mgr.Klára

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-611/10-B Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Adresa: Kounicova 16, 611 00 Brno Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č. 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-803/10-P Název kontrolované osoby: Sídlo: Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1088/11-B. RNDr. Josefem Palíkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1088/11-B. RNDr. Josefem Palíkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1088/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov Sídlo: Mokrá 352, Mokrá-Horákov,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-465/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více