Základní škola Mladá Boleslav Komenského náměstí 91 příspěvková organizace. Výroční zpráva. Školní rok 2013 / Zpracoval: Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mladá Boleslav Komenského náměstí 91 příspěvková organizace. Výroční zpráva. Školní rok 2013 / 2014. Zpracoval: Mgr."

Transkript

1 Základní škola Mladá Boleslav Komenského náměstí 91 příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2013 / 2014 Zpracoval: Mgr. Luboš Skopec

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 01 - Základní údaje o škole 02 Obory vzdělávání 03 Personální zabezpečení 04 Počty žáků 05 - Výsledky vzdělávání žáků 06 - Prevence rizikového chování 07 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků 08 - Akce školy 09 Inspekce 10 - Hospodaření školy 11 - Rozvojové a mezinárodní programy 12 - Celoživotní učení 13 Projekty 14 - Spolupráce s organizacemi Přílohy: Certifikát etwinning Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace Adresa školy Komenského nám. 91, Mladá Boleslav IČ Bankovní spojení /0100 DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma PO Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Statutární město Mladá Boleslav Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: Mgr. Hana Macková Zástupce řed.: Mgr. Luboš Skopec Finanční účetní: Tereza Třísková, DiS. Školská rada Předseda: Miroslava Kvajsarová Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením a vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Charakteristika školy Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 byla zřízena usnesením Zastupitelstva města Mladá Boleslav č ze dne 29. srpna 2002 jako příspěvková organizace k 1. lednu Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 je středně velká městská škola, založená koncem 90. let 19. století. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 630 dětem v 1. až 9. postupném ročníku, přičemž v každém ročníku jsou 2-3 paralelní třídy. Na 2. stupni dělíme třídy na standardní (vždy jedna třída v ročníku) a třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (2 třídy v ročníku). Výuka na 1. stupni probíhá převážně v budově č.p. 94, na 2. stupni v budově č.p. 91. Obě školní budovy jsou umístěny ve výhodné poloze v centru města, jsou snadno dosažitelné městským linkovým autobusem. Mezi budovami se rozkládá městský park. Součástí školy jsou školní družina a školní jídelna.

4 2. Přehled oborů vzdělávání Škola poskytovala základní vzdělání žákům ročníku. vzdělávací program zařazené třídy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Mladá Boleslav, Komenského nám Učební plán školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Mladá Boleslav, Komenského náměstí stupeň Tabulka udává počet vyučovacích hodin příslušného předmětu týdně. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební vých Výtvarná vých Praktické činn Tělesná vých Volitelné př Informatika CELKEM

5 Učební plán školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Mladá Boleslav, Komenského náměstí stupeň Tabulka udává počet vyučovacích hodin příslušného předmětu týdně. Vlevo od lomítka vždy stojí údaj pro standardní třídy, vpravo od lomítka pro jazykové třídy. 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník CELKEM Třídy (stand. / jazyk.) S / J S / J S / J S / J S / J Český jazyk 5 / 4 5 / 4 5 / 4 5 / 4 20 / 16 Anglický jazyk 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 12 Druhý cizí jazyk 0 / 3 2 / 3 3 / 3 0 / 3 5 / 12 Matematika 5 / 4 5 / 4 5 / 4 5 / 4 20 / 16 Informatika 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 Dějepis 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 8 Občanská výchova 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 Rodinná výchova 1 / 1 1 / 1 0 /0 0 / 0 2 Fyzika 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2 6 Chemie 0 / 0 0 / 0 2 / 2 2 / 2 4 Přírodopis 2 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 1 7 Zeměpis 2 / 2 2 / 2 1 / 1 2 / 1 7 / 6 Hudební výchova 2 / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 1 5 Výtvarná výchova 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 5 Tělesná výchova 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 8 Praktické činnosti 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 Finanční gramotnost 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 Volitelné předměty 0 / 0 0 / 1 0 / 2 3 / 2 3 / 5 CELKEM 29 / / / /

6 3. Personální zabezpečení činnosti školy Kolektiv pedagogických pracovníků školy prošel v průběhu školního roku 2013/2014 obměnou. Nastoupilo 7 nových pedagogických pracovníků za 3 pracovníky, kteří ze školy odešli, 3 kolegyně, které odešly na mateřskou dovolenou, a jednoho dlouhodobě nemocného učitele. Na konci kalendářního roku 2013 odešla ze školy do jiného povolání jedna učitelka, byla do konce školního roku nahrazena nově přijatou silou. Na mateřskou dovolenou odešla finanční účetní. Na jaře 2014 podal výpověď ředitel školy Mgr. Jan Smutný, který byl od roku 2006 uvolněný pro výkon veřejné funkce. V červnu 2014 proběhl konkurs, kterým byl na místo ředitele od jmenován Mgr. Roman Král. Celkově je kvalifikovanost ve škole velmi dobrá. Daří se také udržovat aprobovanost výuky cizích jazyků. Ve škole pracovalo celkem 62 zaměstnanců, z toho bylo: 42 pedagogických pracovníků (13 na 1. stupni, 1 asistent pedagoga, 3 vychovatelky), 9 provozních zaměstnanců, 11 zaměstnanců školní jídelny.

7 4. Počty žáků Školu navštěvovalo k žáků (z toho 7 v cizině). Byli zařazeni do 25 tříd, na 1. stupni bylo 13 tříd, na 2. stupni 12 tříd, z toho 8 jazykových. Z důvodu odchodu většiny žáků ze třídy 5A byla část žáků třídy 5B přeřazena do 5A. Do 1. ročníku bylo zapsáno 77 žáků (z toho 14 po odkladu). Umístění žáků na střední školy: Z 5. ročníku odešlo 9 žáků na osmiletá gymnázia (z 16 přihlášených). Z 9. ročníku viz tabulka. škola počet přijatých žáků Gymnázium Mladá Boleslav 14 Gymnázium Mnichovo Hradiště 1 Obchodní akademie Mladá Boleslav 12 Střední škola prům. a graf. designu Lysá 11 n. Labem Soukromá střední škola výpočetní 1 techniky Praha Integrovaná střední škola Na Karmeli 11 MB Střední odborná škola Jičínská MB 7 Střední škola gastronomie a hotelnictví 2 MB Střední odborná škola Praha cestovní 1 ruch Střední škola elektrotechnická Liberec 1 Střední zdravotnická škola MB 1 Střední zdravotnická škola Nymburk 2 Střední pedagogická škola Čáslav 1 Škoda Auto a.s. SOU strojírenské 9 SOU Horky 1 SOU Maja MB 1 SOU Hubálov 1 SOU letecké Odolena Voda 1 Školní družina 2013/14 Počet oddělení 4 Počet žáků celkem 110 Počet vychovatelek úvazky 4 Kapacita družiny zůstává 110 žáků, což stále nedostačuje zájmu rodičů. Škola spolupracuje se zřizovatelem na dalším rozšíření kapacity.

8 5. Výsledky vzdělávání žáků Stupeň NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. Vyznamenání S dostatečnými S nedostatečnými CLK Legenda NTU napomenutí třídního učitele DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy Výsledky celkového hodnocení žáků (kázeňská opatření, prospěch) jsou uvedeny v součtu za všechna čtyři čtvrtletí, tj. v absolutní hodnotě (např. 857 vyznamenání = průměrně 428,5 vyznamenání za jedno pololetí). Výsledky celkového hodnocení prospěchu žáků jsou velmi dobré, odchylky od minulého školního roku jsou minimální. Výborný prospěch je především v jazykových třídách, ve standardních třídách jsou výsledky slabší. Také počet kázeňských opatření je srovnatelný s předešlým školním rokem. Na konci školního roku 4 žáci neprospěli. Celkově svědčí dosažené výsledky o setrvalé velmi dobré vzdělávací úrovni školy. Výsledky vzdělávání žáků byly v průběhu školního roku sledovány a porovnávány ve srovnávacích testech. Testování bylo zaměřeno na ověření skutečnosti, zda a nakolik naplňují žáci očekávané výstupy ŠVP, především v cizích jazycích, a to v různých ročnících 1. i 2. stupně. Škola se také připojila k dobrovolnému zkušebnímu testování ČŠI. Celkově jsou výsledky žáků vzhledem k plnění kontrolovaných výstupů ŠVP dobré. Na druhém stupni dosahují žáci jazykových tříd v průměru výrazně lepších výsledků než žáci standardních tříd.

9 Cíle ŠVP byly naplňovány a klíčové kompetence předávány zejména: KOMPETENCE K UČENÍ vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení průběžnou prací jednotlivých vyučujících s žáky, pozitivní motivací a povzbuzováním, rozborem a vlastním hodnocením žáků při třídnických hodinách, metodikou práce KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů průběžnou prací jednotlivých vyučujících s žáky, především v předmětech přírodovědných (matematika, fyzika, chemie, praktika z matematiky), ale také humanitních (dějepis, jazyky, občanská výchova, rodinná výchova, finanční gramotnost) a estetických (výtvarná výchova), dále účastí na soutěžích a olympiádách KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci průběžnou prací jednotlivých vyučujících s žáky, skupinovým vyučováním, výchovněvzdělávací programy s diskusní částí (např. přednášky sdružení Semiramis), péčí o jazykovou a vyjadřovací kulturu žáků (především v předmětu český jazyk a literatura) KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých průběžnou prací jednotlivých vyučujících s žáky, skupinovým vyučováním, výchovněvzdělávací programy s prvky skupinové práce (např. přednášky sdružení Semiramis) a jiné programy prevence sociálně patologických jevů (spolupráce se školním psychologem) KOMPETENCE OBČANSKÉ vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích průběžnou prací jednotlivých vyučujících s žáky, prací v některých předmětech (především rodinná, tělesná výchova a občanská výchova, přírodopis, chemie), programy prevence sociálně patologických jevů KOMPETENCE PRACOVNÍ vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání průběžnou prací jednotlivých vyučujících s žáky, prací v některých předmětech (především praktické činnosti, praktika z chemie, informatika), prací s výpočetní a didaktickou technikou (PC, interaktivní tabule), programy pro volbu povolání (úřad práce, exkurze na různých pracovištích, spolupráce se SPŠ, kariérní poradenství školního psychologa) Výchovná komise řešila celkem 17 výchovných problémů. Nejčastějšími výchovnými problémy bylo porušování školního řádu v oblasti vztahů mezi žáky, nevhodné chování k učitelům a neomluvené hodiny.

10 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků V souladu se zaměřením školy se našim žákům tradičně dařilo v cizojazyčných konverzačních soutěžích (olympiádách), kde se dokázali prosadit v konkurenci žáků základních škol a v některých kategoriích i osmiletých gymnázií z regionu. Dále se kromě obvyklých sportovních úspěchů naši žáci dobře umisťovali také ve výtvarných i přírodovědných soutěžích. Název akce Počet žáků Umístění Konverzační soutěž v Aj (okresní) místo Konverzační soutěž v Aj (krajské) 1 2. místo Konverzační soutěž v Nj (krajské) 1 7. místo Mezinárodní zkoušky Aj CYLET Cambridge 17 úspěšná účast Matematický klokan (okresní) 1 2. místo Chemická olympiáda (okresní) 4 3. místo Výtvarná soutěž festival Arabesque Výtvarná soutěž Městské knihovny MB místo Recitační soutěž (okresní) místo Olympiáda v českém jazyce (okresní) 2 7. místo In-line bruslení (okresní) místo In-line bruslení (krajské) 4 účast Přespolní běh MB místo družstva 3. místo mezi jednotlivci

11 6. Prevence rizikového chování Metodik prevence L. Šimonová Výchovná komise zástupce vedení školy, výchovná poradkyně I. Holubová, 2.pol. S. Schwaningerová, třídní učitel Školní psycholog J. Čapek V rámci této prevence se žákům věnovali především třídní učitelé během třídnických hodin, akcí třídy mimo školu i jednotlivcům individuálně v případě potřeby. Do této oblasti je třeba také zahrnout průběžnou aktivní komunikaci třídních učitelů s rodiči. Do prevence byli zapojeni všichni učitelé i další pracovníci školy, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání. Nově to byl i školní psycholog, který působil na škole 4 hodiny týdně a věnoval se preventivní práci s třídními kolektivy i s jednotlivci a kariérnímu poradenství. Akce probíhaly podle předběžného plánu při výuce i mimo ni a dle další aktuální nabídky. programy primární prevence o.s. SEMIRAMIS ročník (2x) program prevence kriminality a dalších jevů Muzeum policie Praha, 8.tř. krizové situace, prevence úrazů, 1. pomoc ČČK Ml. Boleslav, 6. ročníky představení ND v Praze 9. ročník exkurze, výlety, školy v přírodě podle plánu jednotlivých tříd poznávací zájezd do Itálie ročník výukový zájezd do Velké Británie ročník návštěva divadelních představení v divadle Ml. Boleslavi, ročník návštěva filmového představení návštěva akcí v muzeu Ml. Boleslav ročník exkurze do Terezína prevence rasismu a xenofobie exkurze do knihovny, 1. stupeň a 6. ročník hudební programy sportovní a znalostní soutěže a olympiády ekologické akce ve spolupráci s DDM schůzky starostů tříd s vedením školy žákovský parlament schůzky třídních učitelů s rodiči - přednáška Nebezpečný internet (Městská policie MB) - prevence dopravních nehod aktivity na dopravním hřišti, l. stupeň - přednášky a dílny školního psychologa - průběžné monitorování situace na škole Využití volného času bylo nabízeno prostřednictvím činností v zájmových kroužcích. Kroužky 2013/14 Cizí jazyky 2 Sportovní 1 Umělecké 4 Technické 2 Nápravné 1 CELKEM 10 Nabídka kroužků zahrnovala jak sportovní, tak umělecké a vzdělávací aktivity. Většinu kroužků vedli pedagogičtí pracovníci školy.

12 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem DVPP pro příslušný školní rok. Dalšího vzdělávání se účastnilo celkem 25 pedagogických pracovníků. VZDĚLÁVACÍ AKCE POČET PP Comenia script 1 Věda má budoucnost projekt pro výuku F 1 Německý jazyk metodika animace 2 Prevence rizikového chování 2 Systém iset domácí a školní testování 2 Syndrom CAN 2 První pomoc 10 Bakaláři modul Elektronická žákovská knížka Akce školy Škola se zúčastnila řady akcí, mnohé z nich organizovala, ať už akce sportovního, kulturního nebo poznávacího charakteru. Zvláště je třeba zmínit poznávací zahraniční zájezdy do Anglie (s výukovým programem), Německa a také do Itálie. Tyto zájezdy mají ve škole již svou tradici a jsou žáky i rodiči velmi pozitivně hodnoceny. Žáci také navštívili velké množství preventivních výchovných akcí, zaměřených proti společensky nežádoucím jevům a rizikovému chování mládeže (viz bod 6). Výčet některých akcí: Den otevřených dveří slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku - SČB projekt Ovoce do škol mezinárodní projekt v angličtině Sochi Olympic and Paralympic Games projekt Olympijský týden projekt Česko sportuje olympijský víceboj korespondenční partnerství s tureckou školou Özel Hamdullah Emin Paşa Okulları týdenní kurzy AJ s rodilým mluvčím Dětská nota koncert P. Nováka a Jiřiček školní kola olympiád ČJ, M, D, Z, Ch, AJ, NJ Matematický klokan recitační soutěž zimní škola v přírodě s lyžováním výuka plavání ročník Boleslavská sportovní liga přespolní běh

13 basketbal - turnaj hokejbal - turnaj florbal turnaj kopaná turnaj vybíjená turnaj fotbal Mc Donald Cup in-line bruslení - závody vánoční víceboj, zimní víceboj bruslení minibasketbal - výuka a turnaj cvičení v přírodě výcvik na dopravním hřišti výtvarná dílna výtvarná soutěž Zvěř našich lesů výtvarná soutěž Tančím jako velbloud výtvarná soutěž Městské knihovny MB Jaro divadelní představení pro 1. a pro 2. stupeň loutkové divadlo černé divadlo divadelní představení v anglickém jazyce divadelní představení v německém jazyce v podání žáků školy Festival pana Pipa Pohádkové Mnichovo Hradiště zájezd do Národního divadla filmová představení, ozvěny Zlínského festivalu filmový festival Jeden svět návštěva městské knihovny, beseda se spisovatelem vzdělávací programy v Městském muzeu MB vzdělávací pořad - Indonésie beseda se spisovatelem P. Holáň, P. Braunová Noc s Andersenem ve škole návštěva Muzea Policie České republiky návštěva IQ parku Liberec exkurze do dílen SPŠ MB, na úpravnu vody Rečkov a čistírnu odpadních vod MB (projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem) exkurze Praha - Vyšehrad exkurze Národní divadlo Praha exkurze Pěnčín kozí farma exkurze Muzeum Škoda auto návštěva ZOO, přírodovědných programů přírodovědné a ekologické programy v DDM MB Zahrada úklid NPP Radouč Jak šlo semínko do světa ekologický program Zdravé zoubky dětem zubní péče a prevence kazů Dny zdraví Ml. Boleslav Mezinárodní kampaň Food Right Now Postavme se hladu výlety - Mnichovo Hradiště, hrad Bezděz, Máchovo jezero, Bozkovské jeskyně aj.

14 výstava Igráček otvírání Jizery návštěva planetária projekt Halloween soutěž Slavnosti duchů adventní výstava čertovský den vánoční dílna vánoční akademie, vánoční besídky vynášení Morany čarodějnický den velikonoční běhačka sběr papíru projekt cvičení v přírodě - projekt mezinárodní zkoušky angličtiny CYLET Cambridge žáci 5. třídy semináře sdružení Semiramis cvičný požární poplach focení žáků 9. Inspekce Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na škole kontrola ze strany ČŠI.

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2013-2014 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více