Výroční zpráva školy 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola speciální Mladá Boleslav Václavkova 950, Mladá Boleslav Výroční zpráva školy 2011/2012 Gabriela Solničková, ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje IČO: , IZO: Kontakty: telefon: , , , fax: , ová adresa: web: jméno ředitele školy: Mgr. Gabriela Solničková, tel , ová adresa: zástupce ředitele: Mgr. Helena Trepáková, tel , ová adresa: vedoucí odloučeného pracoviště Lipník: Bc. Martina Šestáková, tel , e- mailová adresa: seznam členů školské rady: Mgr. Luďka Jiránková - zástupce Středočeského kraje Mgr. Jana Regnerová - zástupce pedagogů školy pí Ivana Šulcová zástupce rodičů p Milan Švancar zástupce rodičů od Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol: , s účinností rozhodnutí od Charakteristika školy Hlavní činnost naší školy je zaměřena na zajištění výchovně vzdělávacího procesu žáků s různými stupni mentálního postižení, s autismem a s více vadami. Specifikum naší školy je v dobře fungujícím propojení s poskytovatelem sociálních služeb Centrum 83 v Mladé Boleslavi a Domova pod lípou, Lipník. Umožňuje nám to kvalitnější odbornou práci s terapeuty, s rehabilitačními pracovníky a větší nabídku pro volnočasové aktivity žáků. Jsme přímými účastníky při organizování zájmových kroužků, které spolufinancuje Centrum 83 v Mladé Boleslavi za spolupráce se Společností lidí pro pomoc mentálně postiženým v ČR, OV SPMP Mladá Boleslav. Zaměstnanci naší školy zajišťují i pedagogický dohled včetně příprav programů na rehabilitačních pobytech organizovaných již zmíněnými organizacemi. Naše škola čítá devět tříd rozmístěných do pronajatých prostor tří budov. Hlavní část školy sídlí v budově Centra 83, ve Václavkově ulici 950 a Havlíčkově ulice 447 (první dislokované pracoviště) v Mladé Boleslavi. Zde se nachází ředitelství školy a šest tříd. Dvě třídy fungují v budově Domova pod lípou Lipník, Lipník 110, Čachovice, tj. naše druhé dislokované pracoviště. Obě budovy jsou ve vlastnictví Krajského úřadu Středočeského kraje. Jedna třída je v pronajatém prostoru na OÚ Lipník, zde je vlastníkem obec Lipník. Pro správný vývoj žáků v oblasti sociální na odloučeném pracovišti v Lipníku by bylo dobré do budoucna zajistit pro 2 třídy, které doposud sídlí v budově Domova pod lipou jiné prostory. Není dobré, když žáci v jednom domě chodí do školy i bydlí. V rámci socializace žáků došlo v tomto školním roce k velkému zlepšení u žáků, kteří každé ráno odcházejí s aktovkou na zádech a se svačinou do školy jiné budovy. Šesti žákům, kteří byli zařazeni do třídy na OÚ Lipník, ohromně vzrostlo sebevědomí, více se stali běžnými obyvateli vesnice. Třídy působí útulně a vesele. Jsou účelné, i když menších rozměrů (největší 22 m 2 ). V hlavní budově kromě pěti menších tříd nám ke kvalitní práci slouží dvě herny, dvě

3 individuální pracovny a odpočinkový tzv. bílý pokojíček (snoezelen). Tělesná výchova je pak zajišťována v tělocvičně místní Sokolovny. I v budově Domova pod lipou Lipník a na OÚ Lipník mají k dispozici menší hernu a mají možnost navštěvovat tamní dílny a nově tělocvičnu Sokola Lipník, kterou jsme v prvním školním roce jejího fungování mohli využívat zdarma. Velkou výhodou a především nutností je bezbariérové zařízení všech prostor. Sociální zařízení jsou speciálně upravena toalety i sprchové kouty s madly. K běžnému vybavení tříd patří matrace na lezení, polohování či přebalování, rehabilitační vaky, míče, rehabilitační židle, vertikalizační stojany apod. Ve třídách jsou magnetické tabule, počítače a nábytkové vybavení spíše odpovídající předškolním učebnám mateřských škol. Hračky a rehabilitační pomůcky volíme s přihlédnutím i na zajištění hygieny a údržby. Většina věcí je omyvatelná nebo je lze prát. Naše škola vyučuje žáky podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, schváleného MŠMT ČR, pod. č.j /97-22 s platností od a podle Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j / , s platností od Pedagogický sbor pod vedením koordinátora ŠVP Mgr. Ivany Pánové vypracoval vlastní Školní vzdělávací program Škola pro život, podle kterého začal v určených ročnících vyučovat od září 2010, tedy v 1. a 2. ročníku a v 7. a 8. ročníku. V průběhu školního roku byly průběžně odstraňovány nedostatky, které pak budou opraveny a schváleny na úvodní pedagogické radě v září Žáci jsou vyučováni a vedeni dle individuálního výchovně vzdělávací plánu, se kterým jsou seznámeni ostatní pedagogové i rodiče žáka. Tyto individuální plány sestavují třídní učitelé speciální pedagogové po konzultacích s SPC. Školní rok 2011/12 je 13. rokem fungování naší školy (vznikla rozšířením dříve již existujícího dislokovaného pracoviště tehdejší ZvŠ) a kolektiv speciálních pedagogů se nám nemění, mohu bez nadsázky konstatovat, že jde již o kolektiv zkušených pedagogů. Zvládají základní diagnostiky vzdělávacích předpokladů a samostatně si organizují spolupráci se specifickými SPC. Při výchovně vzdělávací práci používáme mimo běžných metod k výuce trivia stále více i alternativních metod práce a též rehabilitačních technik. Výčet těch nejpoužívanějších: metoda globálního čtení, metoda psaní hůlkového písma, metody alternativní a augmentativní komunikace komunikace pomocí piktogramů, znak do řeči, metoda strukturovaného učení, metoda bazální stimulace - stimulace akustické, vibrační, taktilně haptické, metoda orofaciální stimulace, rehabilitační metody- cvičení na míči, míčkování, baby masáže a aromaterapie, polohování, vertikalizace, podpůrná metoda snoezelen, apod. Ve škole stále častěji vzděláváme žáky s kombinací sluchového postižení, 75% pedagogů již prošlo kurzem znakového jazyka. Velkým přínosem je práce neslyšící asistentky pedagoga. V rámci EUpeníze školám škola vytvořila a dále bude ověřovat nové pomůcky, pracovní listy zaměřené hlavně na rozvoj komunikace žáků a za využití nové informační techniky. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu jsou zcela v souladu se vzdělávacími programy naší školy. U žáků vzdělávaných programem pomocné školy se snažíme vypěstovat takové návyky, dovednosti a naučit je takovým vědomostem, aby se mohli stát v co největší míře samostatní a schopni zapojit se do společenského života. Připravit je na budoucí zaměstnání. Hlavním cílem ve výchovně vzdělávacím procesu žáků s velmi těžkým stupněm postižení, tj. vzdělávaných podle rehabilitačního vzdělávacího programu, spatřujeme

4 v nalezení vhodné formy komunikace, udržení a rozvoji jejich motoriky, naučení co nejvyšší formy sebeobslužnosti. Význam naší školy bych přirovnala k jakémusi záchrannému ostrůvku, poněvadž většina nově přijatých žáků přichází již z jiných ZŠ, kde vzhledem k poměru počtu pedagogů na žáky a k náročnosti postižení nemohli nabídnout efektivní individuální přístup. Myslím, že vše je shrnuto ve vizi naší školy: 1.Škola bude vzdělávat žáky tak, aby byli co nejlépe připraveni na život. 2.Škola bude místem, které bude probouzet, maximálně rozvíjet a uplatňovat potenciál žáka. 3.Škola bude místem dobře vybaveným, estetickým a příjemným, kde se žák bude cítit dobře. 4.Ve škole bude zdravé klima, kde budou moci žáci uspokojit své touhy a potřeby v prostředí klidu, pochopení a bezpečí. 5.Žáci a rodiče dostanou možnost zapojit se do dění školy. 6.Škola se stane místem, kam žáci a učitelé budou chodit rádi, budou k sobě tolerantní a chápaví. 7.Ve škole budou pedagogové plně respektovat možnosti, schopnosti a potřeby žáků. 3. Školy a školská zařízení- členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/ žáků a naplněnost (k ) MŠ speciální Typ školy/šz MŠ při zdrav. zařízení ZŠ praktická IZO Nejvyšší povol. počet žáků (dětí) Skutečný počet žáků (dětí) Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet dětí/žáků na přep. počet ped. prac. ZŠ speciální ,75 2,3 ZŠ při zdrav. zařízení Přípravný stupeň ZŠ spec. Praktická škola 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích I. Součásti školy děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k ) Počet tříd Typ školy/šz Žáci (u ŠD/ŠK počet oddělení) MŠ speciální MŠ při zdravotnickém zařízení ZŠ praktická Průměr počet žáků (dětí) na třídu (oddělení) ZŠ speciální ,8 ZŠ při zdravotnickém zařízení Přípravný stupeň ZŠ spec. Praktická škola Školní družina/klub / / /

5 Ve třídách jsou vždy zařazeni žáci s různým stupněm postižení a ani jejich ročníky nejsou stejné. Ve školním roce 2011/2012 jsme vzdělávali 22 žáků podle osnov pomocné školy, 30 žáků bylo zařazeno do rehabilitačního programu pomocné školy. Každý žák má vypracován svůj individuálně vzdělávací plán. Do školy dojíždí žáci Středočeského kraje. Škola nevzdělává jiné státní příslušníky. II. Děti/ žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň PrŠ Mentální postižení 15 - z toho těžké mentální postižení 9 - z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení 1 - z toho neslyšící 1 Zrakové postižení - z toho nevidomí S vadami řeči 2 Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami 27 - z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování 1 Autismus 6 Bez zdravotního postižení 5. Údaje o přijímání dětí/žáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2011/2012 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce Počet odkladů PŠD celkem před zahájením PŠD Mateřská škola 0 Přípravný stupeň ZŠ spec. 0 II. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2011/2012, počet udělených odkladů PŠD (k ) Počet dětí Počet odkladů PŠD Počet nově Typ školy přijatých dětí u zápisu Navržený Skutečný do 1. ročníku ZŠ praktická ZŠ speciální

6 Do školního roku 2011/2012 jsme přijali šest žáků. Pro školní rok 2010/2011 jsme přijali šest žáků do 1.ročníku, z Mateřské školy speciální Ml.Boleslav 2 žáky, z Domova pod lipou 3 žáky, 1 žáka s domácí péče. V průběhu školního roku k nám nepřestoupili žádní žáci. Do školy byli přijati 3 žáci souběžně postižení více vadami, 2 žákyně se středně těžkým mentálním postižením a 1 žák s autismem. Celkový počet žáků přijatých do 1.ročníku k je 7. Celkový počet přestupujících žáků do naší školy k je Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Základní škola speciální Žáci celkem 52 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 52 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 1 Průměrný prospěch žáků - Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 142/ 0 Počet žáků hodnocených slovně : Všichni žáci v naší škole jsou hodnoceni slovně. Žáci vzdělávaní podle osnov pomocné školy a ŠVP Škola pro život, díl I. jsou na první straně vysvědčení hodnoceni známkami pouze motivačně. Každý předmět je pak rozepsán a hodnocen slovní formou. Žáci vzdělávání podle osnov rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy a ŠVP Škola pro život, díl II. jsou hodnoceni slovně a od školního roku 2011/12 jsou všichni žáci hodnoceni i měřitelnou hodnotící škálou v jednotlivých IVP žáků (pětibodová škála posouzení výkonu žáka). 7. Chování žáků Chování žáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická ZŠ speciální 52 Praktická škola Chování je u našich žáků hodnoceno též slovně. Chování u dětí s takto kombinovanými vadami je specifické a nelze jej jednoznačně hodnotit nabízenou škálou - velmi dobré, uspokojivé, neuspokojivé.

7 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Typ školy Počet absolventů Přijati do PrŠ Přijati do OU ZŠ praktická Přijati na jinou SŠ Nepodali přihlášku ZŠ speciální Praktická škola - - Ve školním roce 2011/2012 ukončilo školní docházku celkem 8 žáků v 10.roč.PŠ a tím splnili povinnou školní docházku a získali základy vzdělání. 7 žáků přechází do denního nebo týdenního pobytu Centra 83 nebo Domova pod lípou. 1 žákyně do OU v Kanině. Někteří žáci dle našich poznatků by byli schopni dál pokračovat ve studiu v OU Kanina, ale rodiče nejsou ochotni (mají strach, že by jejich děti obor nezvládly a nedokázaly se adaptovat v jiném prostředí) žáka přihlásit. 10. Jazykového vzdělávaní na škole V naší škole se cizí jazyky nevyučují. 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Škola vlastní celkem 11 počítačů. 5 počítačů je zasíťováno do jednotlivých učeben. 3 počítače máme na odloučených pracovištích. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Počítače jsou k dispozici jak žákům tak pedagogům. Díky projektu EU- peníze školám byly pořízeny pro intenzivnější práci žáků a pedagogů 3 notebooky. V rámci vyučování používáme 23 výukových programů. V 1.pololetí byl podán projekt u jedné nadnárodní firmy a škola tak získala ,-- na informační techniku a programy rozvíjející komunikaci. Na základě požadavku pedagogů a potřeb žáků byli v průběhu prázdnin nakoupeny notebooky a tablety a k nim potřebné výukové programy. S nimi však začneme pracovat až ve školním roce 2012/ Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 25/22,75 3/1 25/21, ,08 Dva učitelé jsou bez kvalifikace speciální pedagogiky a oba tento obor studují (jedna bakalářské a druhá již magisterské). II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 30 let let let let nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,48

8 z toho žen ,66 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné Střední Základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Ve školním roce došlo k personální změně na místě asistentky pedagoga, která odešla na mateřskou dovolenou od Přijata opět neslyšící asistentka pedagoga. V. Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně SPPG 23 0 SPPG SPPG SPPG 22 0 SPPG SPPG SPPG SPPG SPPG SPPG 7 7 As.pg As.pg As.pg As.pg As.pg

9 As.pg Celkem V naší škole máme k asistentů pedagoga, jejich přepočtený úvazek je 5,1. Asistenti jsou hrazeni z rozpočtu na mzdy (pg. prac. v rhb třídách). Asistenti jsou ve třídách se žákem, kterému byli přiřazeni. Pomáhají mu při jídle, přebalují a přenášejí ho, pracují cíleně se žákem dle instrukcí speciálního pedagoga. Počet asistentů nepovažujeme za ideální ale přechodně dostačující ve všech třídách jsou alespoň dva žáci imobilní nebo se zde nachází hyperaktivní žáci s autismem apod. Jedna z asistentek je neslyšící, dokonale ovládající znakovou řeč, díky které se nám velmi podařila zkvalitnit práci s žáky se sluchovým postižením. 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/12 Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, Funkce 8502 vychovatelka 7337 vychovatelka 8556 vychovatelka 8025 vychovatelka 7097 vychovatelka kurzy, semináře, exkurze První pomoc Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie Exkurze JÚ Vzdělávání za pomoci drobných živočichů Ekonaratologie vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu Supervize v SPC J.Ježka ZP Vzdělávání k vyšší profesionalitě Exkurze ZŠ Zahrádka Praha Integračním centrum zahrada Praha Arkadia Teplice Centrum služeb, Slunce všem Unhošť Vzdělávání k vyšší profesionalitě Dokumentace a sociální služby Lidská práva lidí s post. První pomoc Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie Exkurze ZŠ Zahrádka Praha Integračním centrum zahrada Praha Arkadia Teplice Centrum služeb, Slunce všem Unhošť Dokumentace a sociální služby První pomoc Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie Kdo jsou psychicky, mentálně a kombinovaně zdravotně potižení a jak o

10 ně pečovat Škola 21 profesní vzdělávání ředitelů 5839 ředitelka Změny v zákoníku práce Speciální školství v roce 2012 Zákon o rodině Dokumentace a sociální služby První pomoc Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie 6941 vychovatelka Exkurze JÚ Liberec Vzdělávání k vyšší profesionalitě Exkurze ZŠ Zahrádka Praha Integračním centrum zahrada Praha Arkadia Teplice Centrum služeb, Slunce všem Unhošť Dokumentace a sociální služby První pomoc 8426 asistent pedagoga Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie Exkurze JÚ Liberec ICT základní kurz Kurz koordinátora ŠVP Stáž - OSPOD, Magitrát MB 7098 učitelka Vazební věznice Ruzyně Gymnázium a SOŠ pro zrak.postižené Praha MŠ Klubíčko Boseň Supervize v SPC J.Ježka ZP 3559 učitelka APLA - autismus APLA výchova a vzdělávání dětí s PAS DDM MB 5x schůzka koordinátorů EVVO Setkání koordinátorů EVVO KEV Pha 4764 učitelka Dramatizace v EVVO Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie Ekoateliér Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie 8541 učitelka APLA výchova a vzdělávání dětí s PAS ICT základní kurz 7571 učitelka 8546 vychovatelka 3681 učitelka ICT základní kurz Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami

11 Epilepsie 8557 Asistentka pedagoga 8558 Asistent pedagoga Supervize v SPC J.Ježka ZP 8358 učitelka UJAK Pha sppg učitelství studuje Vzdělávání k vyšší profesionalitě 8613 Exkurze ZŠ Zahrádka Praha Asistentka pedagoga Integračním centrum zahrada Praha Arkadia Teplice Centrum služeb, Slunce všem Unhošť Vzdělávání k vyšší profesionalitě 8011 Exkurze ZŠ Zahrádka Praha Asistentka pedagoga Integračním centrum zahrada Praha Arkadia Teplice Centrum služeb, Slunce všem Unhošť Funkční manažerské studium vedoucích prac.ve školství 5038 Učitelka, zástupce Stáž Vazební věznice Ruzyně ředitelky MŠ speciální Mladá Boleslav Epilepsie Supervize a konzultace SPC pro neslyšící žáky z Prahy, Výmolova 8315 Vychovatel 8708 Asistentka pedagoga 8650 vychovatelka Kurz vychovatelství 8314 učitelka APLA výchova a vzdělávání dětí s PAS Na vlastní kůži workshop o problematice osob s postižením Dva pedagogové si doplňují studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: 1.Univerzita J.A.Komenského obor speciální pedagogika, magisterské studium, 1 pedagog 2. Technická univerzita Liberec obor speciální pedagogiky, bakalářské studium, 1 pedagog Ostatní pedagogové si doplňovali studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (viz.tabulka výše). Veškeré kurzy byly akreditované a pedagogové získali osvědčení. Vzdělávací instituce: Služba škole Mladá Boleslav, Centrum Dohody Praha, VISK Praha, NIDV Praha, Soukromá MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, Stochov. Semináře pak těmito institucemi: DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav, APLA Praha, NIDV Praha, Pohoda Praha, PedF UK Praha, VISK Praha. Pedagogové se zúčastnili 32 jednodenních a dvoudenních a 34 vícedenních vzdělávacích akcí. V rámci samostudia mají možnost pedagogové využít odbornou literaturu a časopisy v naší knihovně nebo internet.

12 Ve školním roce 2011/2012 proběhlo metodické sdružení přesně podle sestaveného plánu, který vycházel z výsledku SWOT analýzy,tj. z potřeby zaměstnanců. Plán byl odhlasován zaměstnanci na pedagogické radě Metodické sdružení probíhalo formou předávání vzájemných zkušeností, nových poznatků, pokusili jsme se o systematické utřídění a prohlubování poznatků získaných z již proběhnutých školení a možnosti jejich převedení do praxe přímo v naší škole v úvodu byly předány informace o systému vzdělávání typy základních škol s hlavním zaměřením na ZŠ speciální organizace, učební plán, vzdělávací programy (dobíhající a ŠVP), základní znalost školského zákona; ŠVP znalost nové terminologie s převáděním do praxe; IVP požadavky na zpracování IVP v souladu s ŠVP. V diskusi se pak objasňovaly dotazy a upřesňovalo porozumění informacím , hlavním tématem letošního metodického sdružení se staly Alternativní metody komunikace AAK - během prezentace někteří pedagogové získaly nové informace, ale mnozí si mohly systematicky utřídit doposud získané informace z již proběhnutých školení a dlouhodobějšího vzdělávání. Jako důležitou část jsme považovali předávání zkušeností jednotlivých pedagogů s AAK při výuce v naší škole, ukázky materiálů k AAK denních režimů, komunikačních sešitů, piktogramů, globálního čtení apod., což mělo ostatní inspirovat, ale též jsme společně hledali řešení vyskytujících se problémů. Během druhého setkání zástupce každé třídy předvedl praktický ukázku alternativní komunikace hru, říkanku, písničku, část výuky. Následovalo shrnutí a ucelení informací o metodě globálního čtení, během prezentace se mohli pedagogové inspirovat i obrázky možných nových pomůcek a výukových materiálů, které si i doposud sami zhotovují. Dále byli seznámeni se šablonami pro Globální čtení, vytvářené v rámci EU peníze školám p. učitelkou Skotníkovou. Do tohoto metod. sdružení byly i zařazeny informace z proběhnutého školení o zvládání epilepsií našich žáků a poskytování první pomoci vedené MuDr. Schafferovou; též předvedení správné manipulace s imobilními žáky úchopy, přenos, posazování... V září pak bylo vloženo metodické sdružení vedené odborníky psychology na téma komunikace v týmu, komunikace s rodiči a klíčovými pracovníky, syndrom vyhoření, kterého se zúčastnila většina zaměstnanců na víkendovém pobytu se školením ve Smržovce prověření znalosti nové terminologie ŠVP formou testu, zjištění zpětné vazby a nutnosti objasňování určitých oblastí v tomto vzdělávacím programu. Též proběhla tzv. tvořivá dílna - nácvik pracovní techniky dle výběru pedagogů. Všichni pedagogové měli možnost se seznámit s postupem voskové batiky a též si jej prakticky vyzkoušet. Ze závěrečného autoevaluačního dotazníku vyplynula spokojenost s průběhem metodického sdružení, jen výjimečná byla výhrada k časovému rozsahu. Finanční náklady na DVPP činili ,--Kč. Nadále škola využívala kurzy hrazené z projektů EU. 14.Údaje o dalších aktivitách školy Škola sama neorganizuje zájmovou činnost, ale podílí se na její organizaci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením, OV SPMP Mladá Boleslav. Žáci mají možnost přihlásit se do kroužku vaření, břišní tance, taneční, atletika, kopaná, keramika, počítače, přizpůsobené sporty, muzikoterapie, dramatický. Výchovné akce zaměřené na environmentální výchovu proběhly podle plánu - šest samostatných projektových dnů S Dubáčkem v lese, Jak chutná podzim, Půjdem spolu do Betléma, Svítíme, topíme, jak je to možné? My víme, Jede, jede mašinka, V přírodě se neztratíme

13 Multikulturní výchova a prevence sociálně patologických jevů je zapracováno samostatně do individuálních vzdělávacích plánů žáků dle celoškolního plánu. Spolupráce se zřizovatelem Středočeským krajem probíhá bez problémů. Komunikace je osobní, telefonická nebo ová. Občas dojde k nedorozumění z důvodu špatné mailové komunikace, ale tyto situace byly vždy zdárně vyřízeny. Úzce spolupracujeme s Centrem 83 Mladá Boleslav, Domovem pod lípou, Lipník a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením. V průběhu roku jsou pro žáky připravovány nejrůznější akce návštěva vojáků z vojenské výcvikové veterinární jednotky v Grabštejně s ukázkou výcviku psů pomáhajících při misích armády ČR, Drakiáda, Duchařský bál, Den otevřených dveří pro rodič a pro pediatry, Mikulášská besídka, Vánoce ve škole, taneční den 60.let s mistrem tance panem Fišerem, Velikonoční hry, Slet čarodějnic, Den země závody na koloběžkách, turnaj v přehazované, účast lipnických žáků na Noci kostelů a běžeckém maratonu v Čachovicích, vyřazení žáků školy, školní výlety podařilo se nám zajistit sponzorské dary na návštěvu Matějské pouti, Liberec - IQ park, Grabštejn, westernové městečko, na ostatních výletech se finančně podíleli žáci ZOO Chleby, statek Dolánky, Liberec-Dinopark, výlet parníkem na Máchově jezeře, výlet do Prahy. Poslední týden školy se žáci zúčastnili akcí, které organizovali pedagogové jednotlivých tříd Skotačení na Výstavišti, Den s želvákem Kropáčkem, Míčové hry na Krásné Louce s opékáním buřtů, Atrakce na koupališti s náměstkem primátora Mladé Boleslavi, Táboříme na zahradě. Žáci školy se zúčastnili tří škol v přírodě rehabilitační pobyt pro mentálně postižené s lékařským dohledem zimní v Peci pod Sněžkou, letní v areálu termiti v Doksech a v Jestřebí. Jedna žákyně na divadelním festivalu v Semilech s dramatickým kroužkem Leporelo, tři žáci a jeden pedagog reprezentovali školu na 6 vystoupeních pro ZŠ a MŠ okresu Mladá Boleslav v loutkovém sále DK Mladá Boleslav. Škola se zapojila do projektu EU peníze školám, do které se zapojila 57 žáků a 9 pedagogů. Úspěšně byly odeslány další 2 monitorovací zprávy. Pedagogové průběžně vytvářejí a ověřují nově vytvořené materiály, škola nakoupila novou výpočetní techniku a potřebné pomůcky a materiály pro tvorbu šablon. Plně vytvořeno a ověřeno je třikrát 72 materiálů, zbylých 5 pedagogů materiály má již vytvořené a průběžně je ověřuje. 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2011/2012 nebyl na naší škole otevřen kurz k doplnění základů vzdělání. 16. Výchovné a kariérní poradenství Škola pravidelně spolupracuje s SPC Na Celně v Mladé Boleslavi. S SPC konzultujeme Individuálně vzdělávací programy našich žáků. Dalším výrazným spolupracovníkem je SPC a Ranná péče pro hluchoslepé v Berouně, které dojíždí za zrakově postiženými žáky. Návrhy pomůcek a vzdělávacích metod jsou pro nás velkým přínosem. Dále spolupracujeme s tyflopedickým SPC z Prahy, s Aplou pro žáky s autismem a s SPC při JÚ Liberec a surdopedickým SPC Z Prahy, Výmolova.

14 Spolupráce s lékaři je vždy po předchozí domluvě s rodiči. Dle potřeby můžeme konzultovat s dětským psychiatrem a neurologem. Rehabilitační sestry ochotně zaškolují pedagogy v rámci základní rehabilitace žáků. Žáci z odloučeného pracoviště Lipník dochází ke klinickému logopedovi, ostatní pedagogové s ním pak v průběhu konzultují své potřeby vůči žákům. Velmi dobrá spolupráce je se sociálními pracovnicemi a vrchní sestrou z Centrum 83. U žáků docházejících každý den domů je komunikace s rodiči na dobré úrovni. Každý den je informujeme o vzniklých problémech i úspěších. Díky každodenní komunikaci předcházíme problémům vzniklým z nedostatku informací. Práce s rodiči žáků umístěných a týdenním či celoročním pobytu je obtížnější. Výchovný poradce zajišťuje :. Dohled nad školní docházkou žáků - omlouvání a zdůvodňování nepřítomnosti žáků Výběr dalšího zařazení žáků po ukončení školní docházky Kontaktování dalších odborníků při zjištění zanedbávání péče, případně zneužívání žáků Pomoc rodičům a pedagogům při zvládání výchovných a vzdělávacích problémů a problémů s chováním Zjištění kontaktu na odborná pracoviště V tomto školním roce jsme řešili se sociálním odborem magistrátu v Mladé Boleslavi dvě zanedbání péče o dítě. 17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 19) Ve školním roce 2011/2012 proběhly v naší škole 4 kontroly. Kontrola VZP, ZPŠ a OSSZ neshledala žádné nedostatky a závady. V rámci finanční kontroly KÚ byl shledán nedostatek ve zpracovávání cestovních příkazů ředitelka školy přijala opatření k neopakování zjištěných nedostatků a ty pak odstranila Další činnost školy I v tomto školním roce aktivně působila na naší škole Školská rada, která byla zvolena na sklonku školního roku 2008/2009 a od ledna 2012 pak nově zvolená. Školská rada:předseda Mgr. Jana Regnerová (zástupce ped. zaměstnanců) člen: Mgr. Luďka Jiránková ( zástupce KÚ Stř. kraje) člen: Ivana Šulcová ( zástupce rodičů) Milan Švancar ( zástupce rodičů vystřídal po volbách do ŠR p.šulcovou) Školská rada se ve školním roce 2011/2012 sešla třikrát. Na prvním zasedání projednávala a schválila Výroční zprávu školy 2010/2011, vzala na vědomí informace ředitelky Centra 83, přemístění jedné třídy na OÚ Lipník, plánované Dny otevřených dveří seznámila se s Akčním plánem odstraňování rizik, Protokolem sexuality. Na druhém zasedání připravila volby do školské rady na další volební období. Na třetím zasedání si zvolila předsedkyni a místopředsedkyni Školské rady, schválila jednací řád ŠR, byla informována o počtech odcházejících a nově přijatých žáků, o hospodaření školy, o nově vytvořených parkovacích

15 místech pro postižené, o řešení problémů s agresivními žáky školy, o chystané změně webových stránek školy. Rodiče i nadále používají schránku důvěry v budově školy, ale i osobně konzultují svoje problémy a požadavky. 19. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč k k Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 691) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k Přijaté dotace státního rozpočtu celkem (INV) z toho Přijaté dotace z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 6622 z toho mzdové výdaje (platy a OPP) 4872 ostatní celkem 1 (UZ , vypsat všechny) 1657 z toho Rehabilitační třídy asistent pedagoga UZ Posílení platů PP-VŠ UZ EU peníze školám z toho Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 661 ostatní účelové výdaje celkem 1 (UZ 001, 002, 003 ) 24 z toho Vybavení 1. Třídy UZ Kompenzační pomůcky UZ

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Č á s t 1 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace adresa: Lužická 920/7, 460 01 Liberec, telefon: 485 110 677, e-mail: stastny.zsms@seznam.cz, webové

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov Zpracovala a předkládá Dagmar Rakoušová ředitelka školy Obsah: 1. Úvodní slovo... 2 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více