Výroční zpráva školy 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola speciální Mladá Boleslav Václavkova 950, Mladá Boleslav Výroční zpráva školy 2011/2012 Gabriela Solničková, ředitelka školy

2 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje IČO: , IZO: Kontakty: telefon: , , , fax: , ová adresa: web: jméno ředitele školy: Mgr. Gabriela Solničková, tel , ová adresa: zástupce ředitele: Mgr. Helena Trepáková, tel , ová adresa: vedoucí odloučeného pracoviště Lipník: Bc. Martina Šestáková, tel , e- mailová adresa: seznam členů školské rady: Mgr. Luďka Jiránková - zástupce Středočeského kraje Mgr. Jana Regnerová - zástupce pedagogů školy pí Ivana Šulcová zástupce rodičů p Milan Švancar zástupce rodičů od Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol: , s účinností rozhodnutí od Charakteristika školy Hlavní činnost naší školy je zaměřena na zajištění výchovně vzdělávacího procesu žáků s různými stupni mentálního postižení, s autismem a s více vadami. Specifikum naší školy je v dobře fungujícím propojení s poskytovatelem sociálních služeb Centrum 83 v Mladé Boleslavi a Domova pod lípou, Lipník. Umožňuje nám to kvalitnější odbornou práci s terapeuty, s rehabilitačními pracovníky a větší nabídku pro volnočasové aktivity žáků. Jsme přímými účastníky při organizování zájmových kroužků, které spolufinancuje Centrum 83 v Mladé Boleslavi za spolupráce se Společností lidí pro pomoc mentálně postiženým v ČR, OV SPMP Mladá Boleslav. Zaměstnanci naší školy zajišťují i pedagogický dohled včetně příprav programů na rehabilitačních pobytech organizovaných již zmíněnými organizacemi. Naše škola čítá devět tříd rozmístěných do pronajatých prostor tří budov. Hlavní část školy sídlí v budově Centra 83, ve Václavkově ulici 950 a Havlíčkově ulice 447 (první dislokované pracoviště) v Mladé Boleslavi. Zde se nachází ředitelství školy a šest tříd. Dvě třídy fungují v budově Domova pod lípou Lipník, Lipník 110, Čachovice, tj. naše druhé dislokované pracoviště. Obě budovy jsou ve vlastnictví Krajského úřadu Středočeského kraje. Jedna třída je v pronajatém prostoru na OÚ Lipník, zde je vlastníkem obec Lipník. Pro správný vývoj žáků v oblasti sociální na odloučeném pracovišti v Lipníku by bylo dobré do budoucna zajistit pro 2 třídy, které doposud sídlí v budově Domova pod lipou jiné prostory. Není dobré, když žáci v jednom domě chodí do školy i bydlí. V rámci socializace žáků došlo v tomto školním roce k velkému zlepšení u žáků, kteří každé ráno odcházejí s aktovkou na zádech a se svačinou do školy jiné budovy. Šesti žákům, kteří byli zařazeni do třídy na OÚ Lipník, ohromně vzrostlo sebevědomí, více se stali běžnými obyvateli vesnice. Třídy působí útulně a vesele. Jsou účelné, i když menších rozměrů (největší 22 m 2 ). V hlavní budově kromě pěti menších tříd nám ke kvalitní práci slouží dvě herny, dvě

3 individuální pracovny a odpočinkový tzv. bílý pokojíček (snoezelen). Tělesná výchova je pak zajišťována v tělocvičně místní Sokolovny. I v budově Domova pod lipou Lipník a na OÚ Lipník mají k dispozici menší hernu a mají možnost navštěvovat tamní dílny a nově tělocvičnu Sokola Lipník, kterou jsme v prvním školním roce jejího fungování mohli využívat zdarma. Velkou výhodou a především nutností je bezbariérové zařízení všech prostor. Sociální zařízení jsou speciálně upravena toalety i sprchové kouty s madly. K běžnému vybavení tříd patří matrace na lezení, polohování či přebalování, rehabilitační vaky, míče, rehabilitační židle, vertikalizační stojany apod. Ve třídách jsou magnetické tabule, počítače a nábytkové vybavení spíše odpovídající předškolním učebnám mateřských škol. Hračky a rehabilitační pomůcky volíme s přihlédnutím i na zajištění hygieny a údržby. Většina věcí je omyvatelná nebo je lze prát. Naše škola vyučuje žáky podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, schváleného MŠMT ČR, pod. č.j /97-22 s platností od a podle Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j / , s platností od Pedagogický sbor pod vedením koordinátora ŠVP Mgr. Ivany Pánové vypracoval vlastní Školní vzdělávací program Škola pro život, podle kterého začal v určených ročnících vyučovat od září 2010, tedy v 1. a 2. ročníku a v 7. a 8. ročníku. V průběhu školního roku byly průběžně odstraňovány nedostatky, které pak budou opraveny a schváleny na úvodní pedagogické radě v září Žáci jsou vyučováni a vedeni dle individuálního výchovně vzdělávací plánu, se kterým jsou seznámeni ostatní pedagogové i rodiče žáka. Tyto individuální plány sestavují třídní učitelé speciální pedagogové po konzultacích s SPC. Školní rok 2011/12 je 13. rokem fungování naší školy (vznikla rozšířením dříve již existujícího dislokovaného pracoviště tehdejší ZvŠ) a kolektiv speciálních pedagogů se nám nemění, mohu bez nadsázky konstatovat, že jde již o kolektiv zkušených pedagogů. Zvládají základní diagnostiky vzdělávacích předpokladů a samostatně si organizují spolupráci se specifickými SPC. Při výchovně vzdělávací práci používáme mimo běžných metod k výuce trivia stále více i alternativních metod práce a též rehabilitačních technik. Výčet těch nejpoužívanějších: metoda globálního čtení, metoda psaní hůlkového písma, metody alternativní a augmentativní komunikace komunikace pomocí piktogramů, znak do řeči, metoda strukturovaného učení, metoda bazální stimulace - stimulace akustické, vibrační, taktilně haptické, metoda orofaciální stimulace, rehabilitační metody- cvičení na míči, míčkování, baby masáže a aromaterapie, polohování, vertikalizace, podpůrná metoda snoezelen, apod. Ve škole stále častěji vzděláváme žáky s kombinací sluchového postižení, 75% pedagogů již prošlo kurzem znakového jazyka. Velkým přínosem je práce neslyšící asistentky pedagoga. V rámci EUpeníze školám škola vytvořila a dále bude ověřovat nové pomůcky, pracovní listy zaměřené hlavně na rozvoj komunikace žáků a za využití nové informační techniky. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu jsou zcela v souladu se vzdělávacími programy naší školy. U žáků vzdělávaných programem pomocné školy se snažíme vypěstovat takové návyky, dovednosti a naučit je takovým vědomostem, aby se mohli stát v co největší míře samostatní a schopni zapojit se do společenského života. Připravit je na budoucí zaměstnání. Hlavním cílem ve výchovně vzdělávacím procesu žáků s velmi těžkým stupněm postižení, tj. vzdělávaných podle rehabilitačního vzdělávacího programu, spatřujeme

4 v nalezení vhodné formy komunikace, udržení a rozvoji jejich motoriky, naučení co nejvyšší formy sebeobslužnosti. Význam naší školy bych přirovnala k jakémusi záchrannému ostrůvku, poněvadž většina nově přijatých žáků přichází již z jiných ZŠ, kde vzhledem k poměru počtu pedagogů na žáky a k náročnosti postižení nemohli nabídnout efektivní individuální přístup. Myslím, že vše je shrnuto ve vizi naší školy: 1.Škola bude vzdělávat žáky tak, aby byli co nejlépe připraveni na život. 2.Škola bude místem, které bude probouzet, maximálně rozvíjet a uplatňovat potenciál žáka. 3.Škola bude místem dobře vybaveným, estetickým a příjemným, kde se žák bude cítit dobře. 4.Ve škole bude zdravé klima, kde budou moci žáci uspokojit své touhy a potřeby v prostředí klidu, pochopení a bezpečí. 5.Žáci a rodiče dostanou možnost zapojit se do dění školy. 6.Škola se stane místem, kam žáci a učitelé budou chodit rádi, budou k sobě tolerantní a chápaví. 7.Ve škole budou pedagogové plně respektovat možnosti, schopnosti a potřeby žáků. 3. Školy a školská zařízení- členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/ žáků a naplněnost (k ) MŠ speciální Typ školy/šz MŠ při zdrav. zařízení ZŠ praktická IZO Nejvyšší povol. počet žáků (dětí) Skutečný počet žáků (dětí) Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet dětí/žáků na přep. počet ped. prac. ZŠ speciální ,75 2,3 ZŠ při zdrav. zařízení Přípravný stupeň ZŠ spec. Praktická škola 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích I. Součásti školy děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k ) Počet tříd Typ školy/šz Žáci (u ŠD/ŠK počet oddělení) MŠ speciální MŠ při zdravotnickém zařízení ZŠ praktická Průměr počet žáků (dětí) na třídu (oddělení) ZŠ speciální ,8 ZŠ při zdravotnickém zařízení Přípravný stupeň ZŠ spec. Praktická škola Školní družina/klub / / /

5 Ve třídách jsou vždy zařazeni žáci s různým stupněm postižení a ani jejich ročníky nejsou stejné. Ve školním roce 2011/2012 jsme vzdělávali 22 žáků podle osnov pomocné školy, 30 žáků bylo zařazeno do rehabilitačního programu pomocné školy. Každý žák má vypracován svůj individuálně vzdělávací plán. Do školy dojíždí žáci Středočeského kraje. Škola nevzdělává jiné státní příslušníky. II. Děti/ žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň PrŠ Mentální postižení 15 - z toho těžké mentální postižení 9 - z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení 1 - z toho neslyšící 1 Zrakové postižení - z toho nevidomí S vadami řeči 2 Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami 27 - z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování 1 Autismus 6 Bez zdravotního postižení 5. Údaje o přijímání dětí/žáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2011/2012 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce Počet odkladů PŠD celkem před zahájením PŠD Mateřská škola 0 Přípravný stupeň ZŠ spec. 0 II. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2011/2012, počet udělených odkladů PŠD (k ) Počet dětí Počet odkladů PŠD Počet nově Typ školy přijatých dětí u zápisu Navržený Skutečný do 1. ročníku ZŠ praktická ZŠ speciální

6 Do školního roku 2011/2012 jsme přijali šest žáků. Pro školní rok 2010/2011 jsme přijali šest žáků do 1.ročníku, z Mateřské školy speciální Ml.Boleslav 2 žáky, z Domova pod lipou 3 žáky, 1 žáka s domácí péče. V průběhu školního roku k nám nepřestoupili žádní žáci. Do školy byli přijati 3 žáci souběžně postižení více vadami, 2 žákyně se středně těžkým mentálním postižením a 1 žák s autismem. Celkový počet žáků přijatých do 1.ročníku k je 7. Celkový počet přestupujících žáků do naší školy k je Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Základní škola speciální Žáci celkem 52 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 52 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 1 Průměrný prospěch žáků - Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 142/ 0 Počet žáků hodnocených slovně : Všichni žáci v naší škole jsou hodnoceni slovně. Žáci vzdělávaní podle osnov pomocné školy a ŠVP Škola pro život, díl I. jsou na první straně vysvědčení hodnoceni známkami pouze motivačně. Každý předmět je pak rozepsán a hodnocen slovní formou. Žáci vzdělávání podle osnov rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy a ŠVP Škola pro život, díl II. jsou hodnoceni slovně a od školního roku 2011/12 jsou všichni žáci hodnoceni i měřitelnou hodnotící škálou v jednotlivých IVP žáků (pětibodová škála posouzení výkonu žáka). 7. Chování žáků Chování žáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická ZŠ speciální 52 Praktická škola Chování je u našich žáků hodnoceno též slovně. Chování u dětí s takto kombinovanými vadami je specifické a nelze jej jednoznačně hodnotit nabízenou škálou - velmi dobré, uspokojivé, neuspokojivé.

7 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Typ školy Počet absolventů Přijati do PrŠ Přijati do OU ZŠ praktická Přijati na jinou SŠ Nepodali přihlášku ZŠ speciální Praktická škola - - Ve školním roce 2011/2012 ukončilo školní docházku celkem 8 žáků v 10.roč.PŠ a tím splnili povinnou školní docházku a získali základy vzdělání. 7 žáků přechází do denního nebo týdenního pobytu Centra 83 nebo Domova pod lípou. 1 žákyně do OU v Kanině. Někteří žáci dle našich poznatků by byli schopni dál pokračovat ve studiu v OU Kanina, ale rodiče nejsou ochotni (mají strach, že by jejich děti obor nezvládly a nedokázaly se adaptovat v jiném prostředí) žáka přihlásit. 10. Jazykového vzdělávaní na škole V naší škole se cizí jazyky nevyučují. 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Škola vlastní celkem 11 počítačů. 5 počítačů je zasíťováno do jednotlivých učeben. 3 počítače máme na odloučených pracovištích. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Počítače jsou k dispozici jak žákům tak pedagogům. Díky projektu EU- peníze školám byly pořízeny pro intenzivnější práci žáků a pedagogů 3 notebooky. V rámci vyučování používáme 23 výukových programů. V 1.pololetí byl podán projekt u jedné nadnárodní firmy a škola tak získala ,-- na informační techniku a programy rozvíjející komunikaci. Na základě požadavku pedagogů a potřeb žáků byli v průběhu prázdnin nakoupeny notebooky a tablety a k nim potřebné výukové programy. S nimi však začneme pracovat až ve školním roce 2012/ Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 25/22,75 3/1 25/21, ,08 Dva učitelé jsou bez kvalifikace speciální pedagogiky a oba tento obor studují (jedna bakalářské a druhá již magisterské). II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 30 let let let let nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,48

8 z toho žen ,66 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné Střední Základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Ve školním roce došlo k personální změně na místě asistentky pedagoga, která odešla na mateřskou dovolenou od Přijata opět neslyšící asistentka pedagoga. V. Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně SPPG 23 0 SPPG SPPG SPPG 22 0 SPPG SPPG SPPG SPPG SPPG SPPG 7 7 As.pg As.pg As.pg As.pg As.pg

9 As.pg Celkem V naší škole máme k asistentů pedagoga, jejich přepočtený úvazek je 5,1. Asistenti jsou hrazeni z rozpočtu na mzdy (pg. prac. v rhb třídách). Asistenti jsou ve třídách se žákem, kterému byli přiřazeni. Pomáhají mu při jídle, přebalují a přenášejí ho, pracují cíleně se žákem dle instrukcí speciálního pedagoga. Počet asistentů nepovažujeme za ideální ale přechodně dostačující ve všech třídách jsou alespoň dva žáci imobilní nebo se zde nachází hyperaktivní žáci s autismem apod. Jedna z asistentek je neslyšící, dokonale ovládající znakovou řeč, díky které se nám velmi podařila zkvalitnit práci s žáky se sluchovým postižením. 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/12 Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, Funkce 8502 vychovatelka 7337 vychovatelka 8556 vychovatelka 8025 vychovatelka 7097 vychovatelka kurzy, semináře, exkurze První pomoc Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie Exkurze JÚ Vzdělávání za pomoci drobných živočichů Ekonaratologie vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu Supervize v SPC J.Ježka ZP Vzdělávání k vyšší profesionalitě Exkurze ZŠ Zahrádka Praha Integračním centrum zahrada Praha Arkadia Teplice Centrum služeb, Slunce všem Unhošť Vzdělávání k vyšší profesionalitě Dokumentace a sociální služby Lidská práva lidí s post. První pomoc Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie Exkurze ZŠ Zahrádka Praha Integračním centrum zahrada Praha Arkadia Teplice Centrum služeb, Slunce všem Unhošť Dokumentace a sociální služby První pomoc Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie Kdo jsou psychicky, mentálně a kombinovaně zdravotně potižení a jak o

10 ně pečovat Škola 21 profesní vzdělávání ředitelů 5839 ředitelka Změny v zákoníku práce Speciální školství v roce 2012 Zákon o rodině Dokumentace a sociální služby První pomoc Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie 6941 vychovatelka Exkurze JÚ Liberec Vzdělávání k vyšší profesionalitě Exkurze ZŠ Zahrádka Praha Integračním centrum zahrada Praha Arkadia Teplice Centrum služeb, Slunce všem Unhošť Dokumentace a sociální služby První pomoc 8426 asistent pedagoga Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie Exkurze JÚ Liberec ICT základní kurz Kurz koordinátora ŠVP Stáž - OSPOD, Magitrát MB 7098 učitelka Vazební věznice Ruzyně Gymnázium a SOŠ pro zrak.postižené Praha MŠ Klubíčko Boseň Supervize v SPC J.Ježka ZP 3559 učitelka APLA - autismus APLA výchova a vzdělávání dětí s PAS DDM MB 5x schůzka koordinátorů EVVO Setkání koordinátorů EVVO KEV Pha 4764 učitelka Dramatizace v EVVO Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie Ekoateliér Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami Epilepsie 8541 učitelka APLA výchova a vzdělávání dětí s PAS ICT základní kurz 7571 učitelka 8546 vychovatelka 3681 učitelka ICT základní kurz Úchopy, manipulace polohování žáků s komb.vadami

11 Epilepsie 8557 Asistentka pedagoga 8558 Asistent pedagoga Supervize v SPC J.Ježka ZP 8358 učitelka UJAK Pha sppg učitelství studuje Vzdělávání k vyšší profesionalitě 8613 Exkurze ZŠ Zahrádka Praha Asistentka pedagoga Integračním centrum zahrada Praha Arkadia Teplice Centrum služeb, Slunce všem Unhošť Vzdělávání k vyšší profesionalitě 8011 Exkurze ZŠ Zahrádka Praha Asistentka pedagoga Integračním centrum zahrada Praha Arkadia Teplice Centrum služeb, Slunce všem Unhošť Funkční manažerské studium vedoucích prac.ve školství 5038 Učitelka, zástupce Stáž Vazební věznice Ruzyně ředitelky MŠ speciální Mladá Boleslav Epilepsie Supervize a konzultace SPC pro neslyšící žáky z Prahy, Výmolova 8315 Vychovatel 8708 Asistentka pedagoga 8650 vychovatelka Kurz vychovatelství 8314 učitelka APLA výchova a vzdělávání dětí s PAS Na vlastní kůži workshop o problematice osob s postižením Dva pedagogové si doplňují studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: 1.Univerzita J.A.Komenského obor speciální pedagogika, magisterské studium, 1 pedagog 2. Technická univerzita Liberec obor speciální pedagogiky, bakalářské studium, 1 pedagog Ostatní pedagogové si doplňovali studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (viz.tabulka výše). Veškeré kurzy byly akreditované a pedagogové získali osvědčení. Vzdělávací instituce: Služba škole Mladá Boleslav, Centrum Dohody Praha, VISK Praha, NIDV Praha, Soukromá MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, Stochov. Semináře pak těmito institucemi: DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav, APLA Praha, NIDV Praha, Pohoda Praha, PedF UK Praha, VISK Praha. Pedagogové se zúčastnili 32 jednodenních a dvoudenních a 34 vícedenních vzdělávacích akcí. V rámci samostudia mají možnost pedagogové využít odbornou literaturu a časopisy v naší knihovně nebo internet.

12 Ve školním roce 2011/2012 proběhlo metodické sdružení přesně podle sestaveného plánu, který vycházel z výsledku SWOT analýzy,tj. z potřeby zaměstnanců. Plán byl odhlasován zaměstnanci na pedagogické radě Metodické sdružení probíhalo formou předávání vzájemných zkušeností, nových poznatků, pokusili jsme se o systematické utřídění a prohlubování poznatků získaných z již proběhnutých školení a možnosti jejich převedení do praxe přímo v naší škole v úvodu byly předány informace o systému vzdělávání typy základních škol s hlavním zaměřením na ZŠ speciální organizace, učební plán, vzdělávací programy (dobíhající a ŠVP), základní znalost školského zákona; ŠVP znalost nové terminologie s převáděním do praxe; IVP požadavky na zpracování IVP v souladu s ŠVP. V diskusi se pak objasňovaly dotazy a upřesňovalo porozumění informacím , hlavním tématem letošního metodického sdružení se staly Alternativní metody komunikace AAK - během prezentace někteří pedagogové získaly nové informace, ale mnozí si mohly systematicky utřídit doposud získané informace z již proběhnutých školení a dlouhodobějšího vzdělávání. Jako důležitou část jsme považovali předávání zkušeností jednotlivých pedagogů s AAK při výuce v naší škole, ukázky materiálů k AAK denních režimů, komunikačních sešitů, piktogramů, globálního čtení apod., což mělo ostatní inspirovat, ale též jsme společně hledali řešení vyskytujících se problémů. Během druhého setkání zástupce každé třídy předvedl praktický ukázku alternativní komunikace hru, říkanku, písničku, část výuky. Následovalo shrnutí a ucelení informací o metodě globálního čtení, během prezentace se mohli pedagogové inspirovat i obrázky možných nových pomůcek a výukových materiálů, které si i doposud sami zhotovují. Dále byli seznámeni se šablonami pro Globální čtení, vytvářené v rámci EU peníze školám p. učitelkou Skotníkovou. Do tohoto metod. sdružení byly i zařazeny informace z proběhnutého školení o zvládání epilepsií našich žáků a poskytování první pomoci vedené MuDr. Schafferovou; též předvedení správné manipulace s imobilními žáky úchopy, přenos, posazování... V září pak bylo vloženo metodické sdružení vedené odborníky psychology na téma komunikace v týmu, komunikace s rodiči a klíčovými pracovníky, syndrom vyhoření, kterého se zúčastnila většina zaměstnanců na víkendovém pobytu se školením ve Smržovce prověření znalosti nové terminologie ŠVP formou testu, zjištění zpětné vazby a nutnosti objasňování určitých oblastí v tomto vzdělávacím programu. Též proběhla tzv. tvořivá dílna - nácvik pracovní techniky dle výběru pedagogů. Všichni pedagogové měli možnost se seznámit s postupem voskové batiky a též si jej prakticky vyzkoušet. Ze závěrečného autoevaluačního dotazníku vyplynula spokojenost s průběhem metodického sdružení, jen výjimečná byla výhrada k časovému rozsahu. Finanční náklady na DVPP činili ,--Kč. Nadále škola využívala kurzy hrazené z projektů EU. 14.Údaje o dalších aktivitách školy Škola sama neorganizuje zájmovou činnost, ale podílí se na její organizaci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením, OV SPMP Mladá Boleslav. Žáci mají možnost přihlásit se do kroužku vaření, břišní tance, taneční, atletika, kopaná, keramika, počítače, přizpůsobené sporty, muzikoterapie, dramatický. Výchovné akce zaměřené na environmentální výchovu proběhly podle plánu - šest samostatných projektových dnů S Dubáčkem v lese, Jak chutná podzim, Půjdem spolu do Betléma, Svítíme, topíme, jak je to možné? My víme, Jede, jede mašinka, V přírodě se neztratíme

13 Multikulturní výchova a prevence sociálně patologických jevů je zapracováno samostatně do individuálních vzdělávacích plánů žáků dle celoškolního plánu. Spolupráce se zřizovatelem Středočeským krajem probíhá bez problémů. Komunikace je osobní, telefonická nebo ová. Občas dojde k nedorozumění z důvodu špatné mailové komunikace, ale tyto situace byly vždy zdárně vyřízeny. Úzce spolupracujeme s Centrem 83 Mladá Boleslav, Domovem pod lípou, Lipník a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením. V průběhu roku jsou pro žáky připravovány nejrůznější akce návštěva vojáků z vojenské výcvikové veterinární jednotky v Grabštejně s ukázkou výcviku psů pomáhajících při misích armády ČR, Drakiáda, Duchařský bál, Den otevřených dveří pro rodič a pro pediatry, Mikulášská besídka, Vánoce ve škole, taneční den 60.let s mistrem tance panem Fišerem, Velikonoční hry, Slet čarodějnic, Den země závody na koloběžkách, turnaj v přehazované, účast lipnických žáků na Noci kostelů a běžeckém maratonu v Čachovicích, vyřazení žáků školy, školní výlety podařilo se nám zajistit sponzorské dary na návštěvu Matějské pouti, Liberec - IQ park, Grabštejn, westernové městečko, na ostatních výletech se finančně podíleli žáci ZOO Chleby, statek Dolánky, Liberec-Dinopark, výlet parníkem na Máchově jezeře, výlet do Prahy. Poslední týden školy se žáci zúčastnili akcí, které organizovali pedagogové jednotlivých tříd Skotačení na Výstavišti, Den s želvákem Kropáčkem, Míčové hry na Krásné Louce s opékáním buřtů, Atrakce na koupališti s náměstkem primátora Mladé Boleslavi, Táboříme na zahradě. Žáci školy se zúčastnili tří škol v přírodě rehabilitační pobyt pro mentálně postižené s lékařským dohledem zimní v Peci pod Sněžkou, letní v areálu termiti v Doksech a v Jestřebí. Jedna žákyně na divadelním festivalu v Semilech s dramatickým kroužkem Leporelo, tři žáci a jeden pedagog reprezentovali školu na 6 vystoupeních pro ZŠ a MŠ okresu Mladá Boleslav v loutkovém sále DK Mladá Boleslav. Škola se zapojila do projektu EU peníze školám, do které se zapojila 57 žáků a 9 pedagogů. Úspěšně byly odeslány další 2 monitorovací zprávy. Pedagogové průběžně vytvářejí a ověřují nově vytvořené materiály, škola nakoupila novou výpočetní techniku a potřebné pomůcky a materiály pro tvorbu šablon. Plně vytvořeno a ověřeno je třikrát 72 materiálů, zbylých 5 pedagogů materiály má již vytvořené a průběžně je ověřuje. 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2011/2012 nebyl na naší škole otevřen kurz k doplnění základů vzdělání. 16. Výchovné a kariérní poradenství Škola pravidelně spolupracuje s SPC Na Celně v Mladé Boleslavi. S SPC konzultujeme Individuálně vzdělávací programy našich žáků. Dalším výrazným spolupracovníkem je SPC a Ranná péče pro hluchoslepé v Berouně, které dojíždí za zrakově postiženými žáky. Návrhy pomůcek a vzdělávacích metod jsou pro nás velkým přínosem. Dále spolupracujeme s tyflopedickým SPC z Prahy, s Aplou pro žáky s autismem a s SPC při JÚ Liberec a surdopedickým SPC Z Prahy, Výmolova.

14 Spolupráce s lékaři je vždy po předchozí domluvě s rodiči. Dle potřeby můžeme konzultovat s dětským psychiatrem a neurologem. Rehabilitační sestry ochotně zaškolují pedagogy v rámci základní rehabilitace žáků. Žáci z odloučeného pracoviště Lipník dochází ke klinickému logopedovi, ostatní pedagogové s ním pak v průběhu konzultují své potřeby vůči žákům. Velmi dobrá spolupráce je se sociálními pracovnicemi a vrchní sestrou z Centrum 83. U žáků docházejících každý den domů je komunikace s rodiči na dobré úrovni. Každý den je informujeme o vzniklých problémech i úspěších. Díky každodenní komunikaci předcházíme problémům vzniklým z nedostatku informací. Práce s rodiči žáků umístěných a týdenním či celoročním pobytu je obtížnější. Výchovný poradce zajišťuje :. Dohled nad školní docházkou žáků - omlouvání a zdůvodňování nepřítomnosti žáků Výběr dalšího zařazení žáků po ukončení školní docházky Kontaktování dalších odborníků při zjištění zanedbávání péče, případně zneužívání žáků Pomoc rodičům a pedagogům při zvládání výchovných a vzdělávacích problémů a problémů s chováním Zjištění kontaktu na odborná pracoviště V tomto školním roce jsme řešili se sociálním odborem magistrátu v Mladé Boleslavi dvě zanedbání péče o dítě. 17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 19) Ve školním roce 2011/2012 proběhly v naší škole 4 kontroly. Kontrola VZP, ZPŠ a OSSZ neshledala žádné nedostatky a závady. V rámci finanční kontroly KÚ byl shledán nedostatek ve zpracovávání cestovních příkazů ředitelka školy přijala opatření k neopakování zjištěných nedostatků a ty pak odstranila Další činnost školy I v tomto školním roce aktivně působila na naší škole Školská rada, která byla zvolena na sklonku školního roku 2008/2009 a od ledna 2012 pak nově zvolená. Školská rada:předseda Mgr. Jana Regnerová (zástupce ped. zaměstnanců) člen: Mgr. Luďka Jiránková ( zástupce KÚ Stř. kraje) člen: Ivana Šulcová ( zástupce rodičů) Milan Švancar ( zástupce rodičů vystřídal po volbách do ŠR p.šulcovou) Školská rada se ve školním roce 2011/2012 sešla třikrát. Na prvním zasedání projednávala a schválila Výroční zprávu školy 2010/2011, vzala na vědomí informace ředitelky Centra 83, přemístění jedné třídy na OÚ Lipník, plánované Dny otevřených dveří seznámila se s Akčním plánem odstraňování rizik, Protokolem sexuality. Na druhém zasedání připravila volby do školské rady na další volební období. Na třetím zasedání si zvolila předsedkyni a místopředsedkyni Školské rady, schválila jednací řád ŠR, byla informována o počtech odcházejících a nově přijatých žáků, o hospodaření školy, o nově vytvořených parkovacích

15 místech pro postižené, o řešení problémů s agresivními žáky školy, o chystané změně webových stránek školy. Rodiče i nadále používají schránku důvěry v budově školy, ale i osobně konzultují svoje problémy a požadavky. 19. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč k k Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 691) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k Přijaté dotace státního rozpočtu celkem (INV) z toho Přijaté dotace z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 6622 z toho mzdové výdaje (platy a OPP) 4872 ostatní celkem 1 (UZ , vypsat všechny) 1657 z toho Rehabilitační třídy asistent pedagoga UZ Posílení platů PP-VŠ UZ EU peníze školám z toho Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 661 ostatní účelové výdaje celkem 1 (UZ 001, 002, 003 ) 24 z toho Vybavení 1. Třídy UZ Kompenzační pomůcky UZ

16 Naše organizace skončila s nulovým hospodářským výsledkem. Hospodaření s prostředky na provoz bylo náročné. Pevně věřím, že nám v roce 2012 bude navýšen rozpočet v rámci rozpočtových úprav na provoz. Pokud ne, škola skončí s velkým záporným hospodářským výsledkem. 20. Závěr Školní rok 2011/2012 je rokem třináctým v historii naší školy. Doufám, že dlouho vydržíme školou mladou, plnou nápadů, energie, zkušených a tvořivých pedagogů a spokojených žáků. Škola si opět upevnila svoji pozici mezi základními školami na Mladoboleslavsku. Škola je hodnocena ze stran SPC kladně a je rodičům doporučována. Kolektiv pedagogů je již možno považovat za zkušený a dobře spolupracující jak mezi sebou tak s odborníky. Nebrání se přijímat nové poznatky a zkušenosti. I v tomto školním roce jsme se radovali ze získání asistentů pedagoga, což nám umožňuje kvalitnější péči o žáky s velmi těžkým kombinovaným postižením. Milé bylo získání sponzorských darů, které jsme využili pro uspořádání školních akcí vedoucích ke zkvalitnění výuky, nákupu školních pomůcek a potřeb. Hospodaření školy se schváleným rozpočtem je v oblasti provozní nedostačující a to z důvodu snížení provozních prostředků o proti loňskému roku. 1.pololetí roku Kdy jsme skončili se záporným hospodářským výsledkem ,-- kč, již nyní ukazuje, že bude velkým problémem neskončit v záporném hospodářském výsledku i na konci školního roku. Po mnoha letech bude kalendářní rok 2012 velmi náročný v oblasti hospodaření s platy. V loňském roce došlo k navýšení tarifů i vysokoškolsky vzdělaných pedagogů, v letošním pak u středoškolsky vzdělaných pedagogů. Nedošlo však v letošním roce k navýšení mzdových prostředků v rámci tarifů a čeká nás snížení rozpočtu v rámci vázání 2,15% mzdových prostředků. Byli jsme nuceni snížit osobní hodnocení, příplatky za třídnictví, zvláštní příplatky a příplatky za vedení na polovinu u všech zaměstnanců. Částka ,-- na netarifní složky na kalendářní rok pro 25 zaměstnanců je podle našeho názoru nedostačující a nelze tak pedagogy odměňovat a motivovat je pro jejich další práci. Datum zpracování zprávy: Datum projednání v školské radě: Mgr. Jana Regnerová Mgr. Luďka Jiránková Milan Švancar Zpracovala: Mgr. Gabriela Solničková, ředitelka školy Podpis ředitele a razítko školy:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva školy 2013/2014

Výroční zpráva školy 2013/2014 Základní škola speciální Mladá Boleslav Václavkova 950, 29301 Mladá Boleslav Výroční zpráva školy 2013/2014 Gabriela Solničková, ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva školy 2014/2015

Výroční zpráva školy 2014/2015 Základní škola speciální Mladá Boleslav Václavkova 950, 29301 Mladá Boleslav Výroční zpráva školy 2014/2015 Gabriela Solničková, ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 347/99-1001 Oblastní pracoviště č.1 Signatura: oa2as101 Okresní pracoviště Praha, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola U Zásobní zahrady

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a Kpt. Vajdy 1a, 700 03 Ostrava Identifikátor školy:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více