VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2. Vzdělávací program školy 2.1 Vzdělávací program 2.2 Učební plán školy 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 2.4 Počet dělených hodin 3. Personální údaje pedagogičtí zaměstnanci 3.1 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 3.2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 3.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 3.5 Zařazení pracovníků do platových tříd 3.6 Trvání pracovního poměru 3.7 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 4. Personální údaje - správní zaměstnanci 5. Počty žáků 5.1 Počty žáků školy stav k Počty žáků školy dle bydliště 5.3 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy - zápis Žáci přijatí během školního roku 5.5 Žáci, kteří přestoupili na jinou školu 5.6 Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy 5.7 Žáci cizinci 6. Výsledky vzdělávání žáků 6.1 Celkové hodnocení žáků prospěch 6.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování 6.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření 6.4 Výchovná opatření pochvaly 6.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky 6.6 Komisionální přezkoušení žáků 6.7 Opakování ročníku 6.8 Počet omluvených / neomluvených hodin 7. Průběh a výsledky vzdělávání 7.1 Hospitační činnost 7.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8.1 Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků 8.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 8.3 Samostudium 1

3 9. Zájmové vzdělávání: školní družina 9.1 Školní družina 9.2 Činnost ŠD 9.3 Materiálně technické vybavení 10. Výchovné poradenství 11. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 11.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 11.2 Mimořádně nadaní žáci 11.3 Podmínky pro vzdělání 11.4 Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku 12. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 12.1 Akce školy 12.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 13. Prevence rizik a školní úrazy 13.1 Počet úrazů 13.2 Vyhodnocení úrazů 13.3 Prevence rizik 14. Prevence sociálně patologických jevů 14.1 Prevence sociálně patologických jevů 14.2 Počty výskytu patologických jevů, které škola řešila 15. Spolupráce školy s rodiči 15.1 Formy spolupráce 16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 17.1 Česká školní inspekce 17.2 Další kontroly 18. Hodnocení školy 18.1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 19. Základní údaje o hospodaření školy Přílohy: Základní údaje o hospodaření školy Seznamy žáků školy Podrobné výsledky vzdělávání a chování žáků - školní verze Zprávy z akcí školy 2

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav Adresa školy Boleslavská 160, Luštěnice, IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon , Adresa internetové stránky Právní forma Zařazení do sítě škol Zřizovatele příspěvková organizace ŠÚ Mladá Boleslav, Náměstí Míru Ml. Boleslav pod č.j. 13/96-00 od MŠMT pod č.j /03-21 Obec Luštěnice Boleslavská Luštěnice Součásti školy Základní škola IZO: Školní družina - IZO: IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) ředitelka: Mgr. Miluše Hůlková zástupce ředitelky: Mgr. Ivana Pospíšilová hospodářka: Jindřiška Řízková Organizace je základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1.2 Součásti školy součásti školy Základní škola Školní družina kapacita 250 žáků 60 žáků 3

5 2. Vzdělávací program školy 2.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Učební plán školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Luštěnice, okres Mladá Boleslav, č.j.:108/2012/l Pro I. stupeň PŘEDMĚT ROČNÍK MINIMÁLNÍ ČASOVÁ DOTACE CELKEM DISPONIBILNÍ NAVÝŠENÍ Český jazyk Cizí jazyk ( AJ) Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova * Tělesná výchova Praktické činnosti * Týdenní hodinová dotace * Jednohodinové týdenní dotace např. Vv a Pč lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů

6 Pro II. stupeň PŘEDMĚT ROČNÍK MINIMÁLNÍ ČASOVÁ DOTACE CELKEM DISPONIBILNÍ NAVÝŠENÍ Český jazyk Cizí jazyk ( AJ) Matematika Informatika Dějepis Občanská a rodinná výchova Fyzika výchova ke zdraví Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova * ,5 Výtvarná výchova* , Tělesná výchova Praktické činnosti * Volitelné předměty Týdenní hodinová dotace Disponibilní navýšení:: Český jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis 1 1 OaRv 1 1 Fyzika Přírodopis Zeměpis Praktické činnosti 1 1 Volitelné předměty * jednohodinové nebo půlhodinové týdenní dotace např. Vv a Pč lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky nebo jednohodinovky 1/14 dnů. Další cizí jazyk Ruský jazyk bude vyučován od 7. ročníku v rozsahu 6 vyučovacích hodinové časové dotaci. 5

7 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu Náprava vývojových poruch v učení název kroužku počet zařazených žáků 15 počet zařazených žáků 1. pololetí 2.pololetí Sportovní hry Basketbal Anglický jazyk Šikovné ruce Pěvecký sbor 10 7 Hra na flétnu Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny v těchto předmětech: Anglický jazyk, Informatika, Praktické činnosti, Tělesná výchova a ve volitelných předmětech. 3. Personální údaje pedagogičtí zaměstnanci 3.1 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední ,8 vyšší odborné vysokoškolské - bakalářské vysokoškolské - magisterské ,2 celkem ,0 3.2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let 1 1 5, let , let , let ,2 61 a více let ,5 celkem ,0 6

8 3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně základní školy ,5 učitel druhého stupně základní školy ,5 vychovatel asistent celkem ,4 3.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učil ve školním roce 1. Mgr.Miluše Hůlková M-Pč,F,Pč 2. Mgr. Ivana Pospíšilová 1. stupeň 1. stupeň, Inf 3. Jiřina Hodúrová vychovatelka 1. stupeň 4. Mgr.Magdalena Fišerová 1. stupeň 1. stupeň, VV 5. Mgr. Jaroslava Kalinová 1. stupeň 1. stupeň, Hv 6. Mgr. Andrea Bartoníčková 1.stupeň 1.stupeň 7. Bc. Iveta Slábová vychovatelka 1. stupeň, Pč 8. Mgr. Jana Novotná 1. stupeň 1. stupeň, OaRV, Dom. 9. Mgr. Soňa Krásná asistentka VV, asistentka 10. Mgr. Lenka Marušková Čj-D Čj-D, SČj 11. Mgr. Zlatuše Swaczynová Rj-D D,OaRv,Pč,Z, RJ 12. Bc. Tomáš Feigl Aj,Tv,KAj, Inf 13. Bc. Lubomír Krkoška Aj,Tv,KAj 14. Mgr. Jana Kredbová M-Hv M 15. Gabriela Dvořáková P, Z, Pč 16. Milena Křížková vychovatelka vychovatelka, 1.st 17. Bc. Petra Hlaváčová vychovatelka 1. stupeň 18. Mgr. Jana Zelenková M,Pč M,F 19. Mgr. Jana Fořtová Čj vychovatelka 3.5 Zařazení pedagogických pracovníků do platových tříd ( počet zařazených pracovníků neodpovídá celkovému počtu neboť někteří pracovníci pracují na více pozicích) platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru v ZŠ Luštěnice doba trvání počet % do 5 let 2 10,5 7

9 do 10 let 2 10,5 do 15 let 2 10,5 do 20 let 5 26,3 nad 20 let 8 42,2 celkem ,0 3.7 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců během školního roku 2012/2013 nástupy a odchody počet nástupy 0 odchody 2 Komentář ředitelky školy 4. Personální údaje - správní zaměstnanci provoz školy pomáhají zajišťovat: hospodářka školy: Jindra Řízková školník, topič, pracovnice zajišťující přepravu jídel do školní výdejny: Hana Váradiová školník pro 1. stupeň: Jiří Lachman úklid: 1. stupeň: Venuše Lachmanová 2. stupeň: Hana Váradiová Milena Křížková Marcela Růžičková 8

10 5. Počty žáků 5.1 Počty žáků školy - stav k třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) ne ne 3.A ne 3.B ne ne ne ne 7.A ne 7.B ne ne ne celkem Počty žáků školy dle trvalého bydliště - stav k místo počet Luštěnice 172 Voděrady 6 Rejšice 5 Bratronice 6 Smilovice 13 Újezd 8 Újezdec 1 Krnsko 1 Miletín 3 Mělník 1 Vlkava 1 Brodce nad Jizerou 1 Děčín 1 Dobrovice 2 Jabkenice 1 Kopřivnice 1 Mladá Boleslav 2 Zákupy 1 celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy zápis 2013 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijatí do vyšších ročníků během školního roku ročník počet žáků

11 5.5 Žáci, kteří během roku přestoupili na jinou školu ročník počet žáků Žáci devátých tříd přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků čtyřleté gymnázium 0 střední odborná škola 9 střední odborné učiliště 4 leté obory 3 střední odborné učiliště 3 leté obory 6 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo EU trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků 3 0 Komentář ředitele školy 6. Výsledky vzdělávání žáků 6.1 Celkové hodnocení žáků prospěch 1. pololetí třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním A B A B celkem

12 2. pololetí třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním A B A B celkem školní rok 2012/2013 pololetí prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování 1. pololetí 2. pololetí třída uspokojivé chování neuspokojivé chování A B A B celkem 0 1 třída uspokojivé chování neuspokojivé chování A B A B

13 celkem 1 2 školní rok 2012/2013 pololetí výborné uspokojivé neuspokojivé celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) k třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm A B A B celkem Výchovná opatření pochvaly 1.pololetí 2.pololetí třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B A B celkem třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A

14 3.B A B celkem školní rok 2012/2013 pololetí pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky 1.pololetí 2.pololetí třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy A B A B celkem třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy A B A B celkem

15 školní rok 2012/2013 pololetí napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy celkem Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení A B A B celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky A B A B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin 1.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy 14 počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy , ,55 0 0

16 2.pololetí 3.A , B , , , , A , B , , , celkem , třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy , , A , B , , ,46 5 0, ,24 8 0,32 7.A , B ,44 1 0, , , celkem , ,06 školní rok 2012/2013 pololetí počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy , , ,06 celkem , ,06 Komentář ředitele školy: Podrobný přehled prospěchu, chování, zameškaných hodin viz příloha verze pro školu 7. Průběh a výsledky vzdělávání 7.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 8 Zástupce ředitele školy 4 Ostatní pracovníci celkem 12 15

17 7.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 16

18 Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář ředitele školy: Výuka probíhala v souladu s cíli ŠVP. Výuka ve většině hodin byla vedena správně. Byla snaha aktivně zapojovat žáka do hodiny. Je využívána individualizace, názornost. V hodinách byla zařazena skupinová práce. Individuální tempo žáků bylo respektováno téměř všude a ve všech činnostech. Ve většině hodin chybělo sebehodnocení žáků. Hodnocení žáků probíhá podle klasifikačního řádu školy. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8.1 Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Studium k doplnění kvalifikace: Gabriela Dvořáková Filozofická fakulta UK- obor pedagogika Studium k prohlubování odborné kvalifikace: Kurz AJ pro pedagogické pracovníky Mgr. Ivana Pospíšilová, Bc. Petra Hlaváčová, Mgr. Magdalena Fišerová Studium pro metodika prevence sociálně patologických jevů Mgr. Zlatuše Swaczynová Hlavní úkoly DVPP: nové metody a formy vzdělávání český jazyk a literatura, především čtenářská gramotnost projekty prohlubování odborných znalostí EU peníze školám 8.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace přehled termín pedagog obsah zajistil Kalinová Rozvíjíme přírodovědnou VZSK - EU Bartoníčková a čtenářskou gramotnost Slábová v prvouce 17

19 Dvořáková Pospíšilová Učíme se v ZOO VZSK - EU Kalinová Pracovní a výtvarná dílna VZSK Dvořáková DVPP pro výchovné poradce VZSK Feigl Učitelská angličtina VZSK - EU Hlaváčová Fišerová Pospíšilová Hry počáteční výuce AJ Kalinová Cesty k literatuře a ke čtenářství VZSK - EU VZSK - EU Kalinová Pracovní a výtvarná dílna VZSK všichni Activ studio TEV Pardubice Marušková Pospíšilová Herní aktivity v Čj VZSK - EU Swaczynová Ruský jazyk VZSK Feigl Dramatizace v Aj VZSK - EU Zelenková Tvoříme v matematice VZSK - EU Kalinová Bartoníčková Čtenářská gramotnost VZSK - EU 8.3 Samostudium Prázdniny Vánoční prázdniny Jednodenní pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Celkem Samostudium( počet dnů, náplň) 4 dny - Tvorba materiálů k projektu EU peníze školám 1den - Nové metody práce 5 dnů- ŠVP 2 dny - Tvorba materiálů k projektu EU peníze školám, ŠVP, tvorba výstupů 12 dnů Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona) Komentář ředitelky školy: DVPP probíhá podle plánu, který se během roku aktualizuje dle potřeby a nabídky Střediska služeb školám. Zaměřili jsme se především na kurzy se zaměřením na šablony k projektu EU peníze školám. 18

20 9. Zájmové vzdělávání: školní družina 9.1 Školní družina Školní družina má 2 oddělení. První oddělení navštěvují žáci prvního a druhého ročníku, druhé oddělení navštěvují žáci z ostatních ročníků prvního stupně. Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Činnost ŠD Činnost a náplň ŠD je pestrá, upřednostňuje pohybové aktivity a pobyt mimo budovu školy. Řídí se zpracovaným ŠVP pro ŠD Luštěnice. Do své činnosti zahrnují vychovatelky dopravní výchovu, každodenní pobyt venku, každoročně se pořádá beseda s Policií ČR, jejíž součástí je ukázka výcviku policejních psů, Další aktivity: Drakiáda, Vítání jara, Hry v přírodě, Sportovní hry, poznávací celodenní výlety 9.3 Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny, školního klubu Vybavení nábytkem je dostačující, hry, hračky a jiné pomůcky se průběžně doplňují. Komentář ředitele školy: Obě oddělení se ve 14,40 hodin slučují z důvodů odchodu většího počtu žáků ze školní družiny domů. 10. Výchovné poradenství V letošním školním roce byla činnost výchovné poradkyně zaměřena na tradiční oblasti. V rámci péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování jsme se soustředili na optimální nastavení podpůrných opatření pro jednotlivé žáky. Tato opatření jsou uplatňována na podkladě IVP, který vytváří každoročně na počátku školního roku třídní učitel ve spolupráci s výchovnou poradkyní. V uplynulých letech se osvědčilo také zapojení konkrétního žáka do tvorby jeho vzdělávacího plánu. V září proběhla setkání výchovné poradkyně a třídních učitelů integrovaných žáků s jejich rodiči. Tato setkání umožnila přesněji informovat zákonné zástupce integrovaných žáků o plánovaných podpůrných opatřeních pro jejich děti a současně individuálně prodiskutovat konkrétní body v IVP. Vzhledem ke změnám v organizaci práce PPP Mladá Boleslav se snížil počet kontrolních vyšetření našich žáků, neboť poradna vydává svá doporučení na delší období. Ke kontrolnímu vyšetření, až na několik výjimek, objednává své dítě rodič, popř. zákonný zástupce. Vzhledem k nutnosti dodržet termíny kontrol v PPP byli rodiče vždy upozorněni na nutnost objednání. Spolupráce s PPP je na velmi dobré úrovni, bohužel kapacita poradny není optimální, a tak čekací doby na standardní vyšetření (kontrolní, počáteční) jsou dlouhé cca tři měsíce. V případech, kdy bylo nutné zkrátit dobu objednání, nám vyšla poradna vstříc. 19

21 Ve spolupráci s třídními učiteli byli také v letošním školním roce vytipováváni žáci s výukovými obtížemi. Většina z nich již odborná vyšetření v poradně absolvovala. Díky projektu financovanému z EU pracovala na naší škole asistentka, která po celý rok zajišťovala kvalitní reedukaci integrovaných dětí v rámci hodin nápravy poruch v učení. V oblasti kariérního poradenství letos proběhly tradiční akce. Žáci 9. ročníku navštívili Informační centrum úřadu práce v Mladé Boleslavi. Výchovná poradkyně se zúčastnila pravidelného setkání s představiteli středních škol okresu Mladá Boleslav. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků neobdrželi žáci 9. ročníku tradiční tištěný přehled studijních oborů středních škol našeho okresu, který poskytoval ÚP v Mladé Boleslavi. Alternativou byl tento přehled v elektronické podobě, popř. jeho tištěná podoba, kterou poskytla naše škola. Volbu další vzdělávací dráhy usnadňoval žákům vzdělávací blok výchovy k volbě povolání zařazený do předmětu praktické činnosti. V rámci něho jsou žáci 8. a 9. ročníku seznamováni s různými typy středních škol, ale i s rozmanitými obory lidské práce. V lednu se uskutečnila tradiční schůzka výchovné poradkyně a rodičů vycházejících žáků. Ta se týkala jednak podmínek a legislativy přijímacího řízení na střední školy, a jednak i dalšího vzdělávání jednotlivých žáků. Přihlášky a zápisové lístky si rodiče vyzvedli v první polovině února. Téměř všichni vycházející žáci uspěli v I. kole přijímacího řízení. Na průběžném řešení prospěchových problémů žáků se podíleli zejména vyučující jednotlivých předmětů, kteří se žákům věnovali dle potřeby také v době mimo vyučování. Kázeňské přestupky byly dle závažnosti řešeny třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence, popř. zástupcem vedení školy. O problému a situaci byli prokazatelným způsobem informováni zákonní zástupci žáků. Mezi vážnější kázeňské přestupky patřily: krádež, záškoláctví a náznaky šikany. Nejběžnějším přestupkem je opakující se používání vulgarismů a nevhodné chování během vyučování. 11. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 11.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami k speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 0 - zdravotní znevýhodnění 0 - sociální znevýhodnění 2 - asistent vývoj. poruchy učení 9 Indiv. integrace Ano, 1 žák asistent vývoj. poruchy chování 7 Indiv. integrace ano 11.2 Mimořádně nadaní žáci třída počet žáků celkem Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování 20 ano částečně ne

22 obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním individuální nebo skupinovou péči přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Asistent pedagoga ano částečně ne 11.4 Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do počet vyššího ročníku z třídy do třídy 0 Komentář ředitele školy: Škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou integrováni do běžné třídy, jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu a na podle doporučení PPP a se souhlasem rodičů navštěvují nepovinný předmět Náprava vývojových poruch učení. Na škole pracuje asistentka pedagoga, která pomáhá při výuce. Škola nemá žáky se zdravotním postižením. 21

23 12. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 12.1 Akce školy září 13. září ČACHIÁDA SPORTOVNÍ KLÁNÍ K PŘÍLEŽITOSTI OTEVŘENÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ V ZŠ ČACHOVICE 19. září KLUB MLADÉHO DIVÁKA 26. září PŘESPOLNÍ BĚH V ML. BOLESLAVI ŽÁCI 1.ST 27. září EXKURZE DO CUKROVARU V DOBROVICI říjen 2. října SCHŮZKA RODIČŮ 1. TŘÍDY 4. října OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 5. října PŘESPOLNÍ BĚH V ML. BOLESLAVI ŽÁCI 2.ST 12. října PREVENCE ŠIKANA 6.ročník 18. října PREVENCE KOUŘENÍ, ALKOHOL 7.A, 7.B 19. října PREVENCE INTIMITA 8.ročník PREVENCE IMAGE 9.ročník 24. října ŠKOLNÍ VÝLET AQUAPARK 6.ročník EXKURZE ZOO PRAHA 5.,7.,8. ročník listopad 6.listopadu FOTOGRAFOVÁNÍ - 1. stupeň 8. listopadu DĚTSKÁ NOTA - 3. a 4. ročník 9. listopadu TURNAJ VE FLORBALE ORION CUP 13. listopadu TŘÍDNÍ SCHŮZKY 19. listopadu NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE 9. ročník 20. listopadu DIVADLO ŽIVOT RYTÍŘŮ ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ Ročník 30. listopadu PŘEDNÁŠKA SEX ANO, DĚTI NE 8. a 9. ročník ADVENTNÍ VÝSTAVA prosinec 3. prosince ZAHÁJENÍ ADVENTU ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 3. a 4. prosince HUMANITNÍ SBÍRKA OŠACENÍ - DIAKONIE BROUMOV 22

24 5. prosince FOTOGRAFOVÁNÍ 7. prosince DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ČERNÉ DIVADLO 8.a 9. ročník 11. prosince VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V SENIORPARKU 12. prosince MALOVÁNÍ NA SKLO ŠD, 3. a 4. ročník 11. prosince VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V DOMOVĚ U ANEŽKY 22. prosince CHRISTMAS VERB QUIZ ročník leden 30. ledna ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD únor 3. února KLUB MLADÉHO DIVÁKA 6. února ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD 11. února PREVENCE 6. ROČNÍK - VZTAHY A CHOZENÍ (OS SLÁNKA) 12. února PREVENCE 7. ROČNÍK MEDIÁLNÍ DŽUNGLE (OS SLÁNKA) 13. února PREVENCE - 8. ROČNÍK VZTAHY, INTIMITA 9. ROČNÍK IMAGE NEBO CHARAKTER (OS SLÁNKA) 19. února OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z AJ 20. února PRACOVNÍ DÍLNA PRO VEŘEJNOST březen 4. března PREVENCE SEMIRAMIS ročník TÉMA: LEGÁLNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY (SE ZAMĚŘENÍM NA TABÁK) 7.března PREVENCE SEMIRAMIS - 7.B VZTAHY V KOLEKTIVU, PREVENCE ŠIKANY 20. března PLAVÁNÍ 2.ročník 21. března EXKURZE V ZOO PRAHA ročník 25. března PRACOVNÍ DÍLNA PRO VEŘEJNOST 27. března PLAVÁNÍ 2.ročník ZPÍVÁNÍ V DOMOVĚ U ANEŽKY duben 3. dubna PLAVÁNÍ 2.ročník 9. dubna BESEDA WINT. DĚTI 8. a 9. Ročník 10. dubna PLAVÁNÍ 2.ročník PREVENCE SEMIRAMIS ročník VZTAHY A 23

25 SPOLUPRÁCE V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU 11. dubna EXKURZE LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA 5. a 7.A 15. dubna TŘÍDNÍ SCHŮZKY 16. dubna PREVENCE HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ - ABRAKA MUZIKA 17. dubna PREVENCE SEMIRAMIS - -7.A - VZTAHY V KOLEKTIVU, PREVENCE ŠIKANY PLAVÁNÍ 2.ročník 24. dubna DEN ZEMĚ 26. dubna KLUB MLADÉHO DIVÁKA 29. dubna PLAVÁNÍ 1.ročník 30. dubna REJ ČARODEJNIC květen 6. května PLAVÁNÍ 1.ročník 7. května FOTOGRAFOVÁNÍ 9. května UKÁZKA VOJENSKÉ TECHNIKY 10. května ZPÍVÁNÍ V DOMOVĚ U ANEŽKY 13.května EXKURZE PRAHA PLAVÁNÍ 1.ročník 14. května LUŠTĚNICKÝ SLAVÍČEK 17. května OKRESNÍ KOLO HLÍDEK MLADÝCH CYKLISTŮ 20. května PLAVÁNÍ 1.ročník května VODÁCKÝ KURZ 8. a 9. Ročník 27. května PLAVÁNÍ 1.ročník 29. května ATLETICKÝ TROJBOJ BENÁTKY NAD JIZEROU červen června CELOSTÁTNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ČŠI 11. června SCHŮZKA BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA DOPR. HŘIŠTI 4.ročník června ATLETICKÉ KLÁNÍ V DOBROVICI -DOBROLUSE ŠKOLNÍ VÝLETY SEDMIHORKY 7.A třída STARÉ SPLAVY 8.ročník HAMR NA JEZEŘE 9.ročník MALÁ SKÁLA 8.B 24

26 17. června VÝLET ŠD PRAHA 18. června ŠKOLNÍ VÝLET MILOVICE 1. a 2. ročník 19. června ŠKOLNÍ VÝLET DOKSY 3.B, třída DEN SLABIKÁŘE 1. ročník června SPORTOVNÍ HRY 12.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků název akce počet žáků pořadí PŘESPOLNÍ BĚH MÍSTO 2 3. MÍSTO ORION CUP - FLORBAL 2 TÝMY ( 19 ŽÁKŮ) 1 2. MÍSTO ATLETICKÝ TROJBOJ 8 9. Komentář ředitele školy: Žáci naší školy se již podruhé zúčastnili atletického a basketbalového klání DOBROLUSE CUP. V atletických disciplínách i v basketbale jsme měli velkou převahu. Problémy nám dělá jen skok do výšky. Vzhledem k tomu, že nevlastníme doskočiště, nemají naši žáci možnost tuto disciplínu natrénovat. 13. Prevence rizik a školní úrazy 13.1 Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 22 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 8 V ostatních vyučovacích předmětech 4 Výlety a ekurze 0 Lyžařské kurzy 0 Výuka plavání 0 Přestávky ve škole 7 Školní družina a klub, kroužky, ostatní Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j. 499/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 10.9.2012 Mgr. Romana KOLÁŘOVÁ ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Personální údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více