Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014"

Transkript

1 Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 201 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce Identifikační údaje o předkládající právnické osobě Název právnické osoby Obec Praha 9 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 PSČ Kraj Praha Ulice Poděbradská Č. p. 179 Č. o. 1 Telefon Fax Prezentace na Internetu IČ IZO Číslo účtu /6000 u peněţního ústavu Adresa příslušného finančního úřadu Zřizovatel právnické osoby Adresa zřizovatele školy 2. Ředitel/ka školy Jméno ředitelky/ředitele školy PPF banka,a.s. FÚ pro hlavní město Prahu územní pracoviště pro Prahu 9, Drahobejlova 95/8, Praha 9 Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, Praha 1 Mgr. Josef Leţal Telefon

2 3. Kontaktní osoba Jméno Ing. Václav Červený Telefon Podrobný popis projektu Název projektu (max. 10 znaků) Anotace projektu (max. 600 znaků, můţe být zveřejněna) Vyšší kvalita DVPP prostřednictvím moderních firem Spolupráce se sociálními partnery je v SŠ-COPTH rozvíjena dlouhodobě a je orientována na vyhledávání partnerů v podnikatelské sféře, kteří s námi spolupracují při tvorbě obsahu výuky jednotlivých oborů, při ověřování znalostí ţáků u MZ a ZZ a při rozvíjení praktických dovedností formou dlouhodobých odborných stáţí ţáků na provozních pracovištích našich partnerů. Nedílnou součástí této spolupráce je i dlouhodobé aktivní ovlivňování vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování a spolupráce na tvorbě ŠVP. Za projekt odpovídá tým odborníků jmenovaný ředitelem školy, který projekt nejen navrhl, ale bude zajišťovat i jeho realizaci, jednat s vytipovanými zaměstnavateli, vyhodnocovat průběţně výsledky, zpracuje závěrečnou zprávu a bude se start i o publicitu projektu. Zodpovídá i za koordinaci přenesení získaných poznatků do ŠVP vybraných oborů, kterými jsou : H//01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/02 Elektrikář silnoproud 26-1-L/01 Mechanik elektrotechnik 28-2-L/01 Chemik operátor.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb Cílem projektu je prohloubení spolupráce školy a firmy k zajištění kvalitní výuky v odborných předmětech a praktickém vyučování podle trendů inovací ve firmách. Tento cíl sleduje škola dlouhodobě i s těmito záměry: 1. Zvýšit úroveň znalostí a dovedností učitelů cílové skupiny a jejich kompetencí ve výuce i při tvorbě ŠVP. 2. Zvýšit společenskou prestiţ těch učitelů odborných předmětů a praktického vyučování, kteří se zapojí do celoţivotního vzdělávání nabízeného zaměstnavateli, zejména průmyslovými firmami 3. Přesvědčit rodičovskou veřejnost, ţe spoluprací s firmami se vytváří kvalitní zázemí pro výuku a také větší jistota zaměstnání absolventů školy ve spolupracujících firmách (filosofie náboru ţáků ZŠ do prvních ročníků). Přesvědčit průmyslové firmy, ţe škola má mimořádný zájem podporovat jejich personální politiku podle měnících se poţadavků na kvalifikaci absolventů školy a vytvářet školní vzdělávací programy podle jejich poţadavků a za účasti odborníků z praxe. Potřeby tohoto chování školy vycházejí ze zkušeností z uplynulého období spolupráce školy v rámci Hlavního města Prahy, kde se SŠ-COPTH zapojila do těchto projektů na podporu odborného školství a DVPP Řemeslo ţije a Páter Noster. Na úrovni národních projektů se škola zapojila do těchto projektů - IQ Auto, IQ Industry, Naučíme Vás, jak být efektivnější / revolvingový fond MŢP ČR /, ENERSOL, Perspektis 21 obnovitelné zdroje energie perspektiva pro 21. století / financováno z FM EHP/Norska / a další. 2

3 .2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností školy nebo s projekty, které škola realizuje. Stále nepříznivější demografický vývoj v hlavním městě Praze a jejím okolí i velká konkurence středních škol nabízejících pestrou škálu oborů vzdělání v regionu jsou faktory, které nás nutí dlouhodobě a intenzivně se věnovat propagaci svých vzdělávacích aktivit v odborné i rodičovské veřejnosti a tyto aktivity trvale zkvalitňovat. Trvalý pokles zájmu o technické obory vzdělání, v našem případě konkrétně o silnoproudou i slaboproudou elektrotechniku, chladírenskou techniku a průmyslovou chemii nás nutí hledat cesty, jak učinit naši výuku atraktivní, Jde o to přesvědčit veřejnost, ţe naši absolventi jsou lidsky i odborně dobře připravení se uplatnit na dnešním náročném trhu práce. A právě spolupráce se sociálními partnery je jedním ze zásadních kroků, na které naše škola vsadila při vytváření koncepčních záměrů na vybudování SŠ- COPTH jako centra celoţivotního vzdělávání v technických oborech. Dlouhodobě se věnujeme vytváření špičkových prostorových a materiálních podmínek pro výuku a také personální politice, kde klademe důraz na trvalé zvyšování kvalifikace našich učitelů. Naše zkušenosti ukazují, ţe právě vzdělávání odborných učitelů a učitelů praktického vyučování ve firmách je velmi efektivní a pozitivně ovlivňuje úroveň znalostí a dovedností ţáků školy. Významný je také přínos DVPP při tvorbě ŠVP a jejich přibliţování poţadavkům trhu práce. Spolupráce s firmami při vzdělávání učitelů se také pozitivně odráţí do nabídky školy v oblasti rekvalifikačních kurzů..3 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat KA-1 odborné semináře spojené s exkurzemi na témata: a/ odborný seminář na téma: Inteligentní elektroinstalace a bezdrátové systémy pro inteligentní domy. ve firmě: ELKO EP Holešov číslo akreditace: 1660/ b/ odborný seminář na téma: Electric Car koncepty, projekty ve firmě: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav číslo akreditace: 28580/ c/ odborný seminář na téma: Úloha OZE ve společnosti ve firmě: ATON centrum s.r.o., Zeleneč číslo akreditace: 1660/ Vzdělávací program: Cíl vzdělávacího programu, forma a metody programu, anotace obsahu, specifikace cílové skupiny, materiální, technologické a personální zabezpečení vzdělávacího programu (lektorské zabezpečení). 3

4 Cíl vzdělávacího programu Hlavním cílem vzdělávacího programu je prohloubení spolupráce školy s průmyslovou firmou ELKO EP Holešov, AUTO ŠKODA Mladá Boleslav a ATON centrum, Zeleneč. Forma spolupráce vychází z uzavřených partnerských smluv, resp. zájmu školy o uzavření těchto smluv a kontaktování dalších, nových průmyslových firem a jejich získání pro spolupráci k podpoře vzdělanosti a kompetencí učitelů cílové skupiny Forma a metody programu: - odborné semináře na akreditovaná témata v průmyslových firmách spojené s exkurzemi na základě odsouhlasených akreditací DVPP. Semináře budou ukončeny odborným testem, učitelé získají Osvědčení o úspěšném absolutoriu). Uplatněná metoda: přednáška, exkurze, diskuse a odborný test. Specifikace cílové skupiny, materiální, technologické a personální zabezpečení vzdělávacího programu - cílovou skupinou budou učitelé odborných předmětů (teoretického vyučování) a učitelé praktického vyučování (zajišťujících dovednostní výcvik ţáků ve škole a ve firmách) - materiální, technologické a lektorské zabezpečení zajišťují firmy dle akreditace. Přednášková činnost bude zajišťována v souladu s osnovou akreditovaného tématu, včetně exkurze na vybraná pracoviště..5 Dohoda školy se zaměstnavatelem/zaměstnavateli v regionu o spolupráci v rámci projektu (Tiskopis není stanoven, v ţádosti bude dohoda přiloţena jako příloha). K zajištění co nejlepších podmínek pro realizaci vzdělávacího projektu uzavřela SŠ-COPTH Dohody o zajištění odborných seminářů s firmami uvedenými v čl..3 této ţádosti. V příloze ţadatel o finanční podporu dokládá 3 x Dohodu o zajištění odborného semináře.

5 .6 Rozsah záměru (počet zapojených učitelů školy v %; přibliţný počet osob, na který bude mít projekt dopad; jiné údaje) Počet učitelů výuky teorie odborných předmětů ve škole celkem: 2 Počet učitelů odborných předmětů, kteří budou zapojeni do realizace projektu: 15 Procento zapojení učitelů odborných předmětů v projektu: 62,5% Počet učitelů praktického vyučování ve škole celkem: 2 Počet učitelů praktického vyučování, kteří budou zapojeni do projektu: 18 Procento zapojení učitelů praktického vyučování v projektu: 75,0%.7 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí Pokud bude ţádost kladně vyřízena, bude realizace projektu zahájena a do konce roku 201 budou splněny všechny plánované aktivity takto : Září 201 Říjen 201 : Listopad 201 : Prosinec 201 : odborný seminář na téma: Electric Car koncepty, projekty ve firmě: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav počet účastníků: 8 učitelů odborných předmětů a praktického vyučování odborný seminář na téma: Inteligentní elektroinstalace a bezdrát. systémy ve firmě: ELKO EP Holešov počet účastníků: 8 učitelů odborných předmětů a praktického vyučování odborný seminář na téma: Úloha OZE ve společnosti ve firmě: ATON centrum s.r.o., Zeleneč počet účastníků: 17 učitelů odborných předmětů a praktického vyučování provedení hodnocení jednotlivých seminářů klíčové aktivity a předloţení závěrečného vyhodnocení organizačním týmem na poradě vedení školy. Leden 2015 : po schválení hodnocení realizace projektu vedením školy zajistit jeho dopracování a předání na MŠMT.8 Organizace a řízení projektu a mechanismů průběţné kontroly realizace projektu K zajištění platných akreditací a ověřovacích kopií Rozhodnutí AK MŠMT o akreditaci zvolených témat a dále k podpoře spolupráce školy s firmami vystavil zhotovitel objednávku Vzdělávací agentuře Kroměříţ, s.r.o., která zajistí poţadované podklady, včetně Osvědčení pro cílovou skupinu učitelů K vlastnímu uspořádání odborných seminářů spojených s exkurzemi uzavřela SŠ-COPTH Dohody o spolupráci se společností ELKO EP, ŠKODA AUTO a ATON centrum jako poskytovateli vzdělávacích sluţeb. S těmito firmami bude spolupracovat realizační tým, který se bude řídit časovým a věcným harmonogramem realizace projektu, bude monitorovat průběh realizace projektu a průběţně informovat ředitele školy a poradu vedení SŠ-COPTH. Věcný průběh projektu a oprávněnost čerpání finančních prostředků z dotace bude průběţně kontrolováno také vnitřním kontrolním systémem školy, který je vymezen Příkazem ředitele SŠ-COPTH č. 11/10 Zavedení systému vnitřní řídící kontroly..9 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu Měřitelný výstup: počet úspěšně podpořených osob, učitelů školy: 33 5

6 .10 Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu. 1. Projekt i průběh jeho plnění bude publikován na webových stránkách školy: 2. Všechny doklady (formuláře) o projektu: prezenční listiny, smlouvy, odborné testy a formuláře hodnocení budou opatřeny logem MŠMT, školy a názvem projektu 3. O projektu bude informována rodičovská veřejnost na třídních schůzkách, na Dnech otevřených dveří organizovaných školou pro ţáky ZŠ i rodičovskou veřejnost, na burzách středních škol a na výstavách Schola Pragensis 201 v Kongresovém centru Praha a Řemesla 2015 na výstavišti Lysá nad Labem. Prostřednictvím smluvní agentury bude projekt projednán na radě ředitelů AutoSAP a v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy.. Ze seminářů bude pořízena fotodokumentace.11 Podrobný rozpočet poţadované dotace rozpracovaný v poloţkovém členění rozpočtové skladby Mzdové náklady 0 Kč Sluţby bezprostředně související s projektem Kč z toho smluvní zajištění 3 seminářů na základě objednávky Kč seminář Inteligentní elektroinstalace a bezdrátové systémy pro inteligentní domy Kč seminář Electric Car koncepty, projekty Kč seminář Úloha OZE ve společnosti Kč cestovné na semináře Kč náhrady na stravné účastníků seminářů v ELKO EP Holešov Kč náklady na ubytování účastníků semináře v Holešově 000 Kč Ostatní osobní náklady Kč náklady projektu c e l k e m Kč.12 Zdůvodnění jednotlivých poloţek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 56/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 6

7 I. Mzdové náklady Veškeré mzdové náklady projektu budou pokryty z rozpočtu SŠ-COPTH. II. Sluţby související bezprostředně s projektem celkem: a/ Dohody o zajištění seminářů za zabezpečení a uspořádání jednoho odborného semináře spojeného s exkurzí a akreditovaného MŠMT 1) ELKO EP HOLEŠOV Kč 2) AUTO ŠKODA Mladá Boleslav Kč 3) ATON centrum Zeleneč Kč Za tři semináře celkem: 250 Kč V ceně jsou zahrnuty všechny nákladové poloţky v souladu s rozpočtem akreditovaného tématu, které uhradí zhotovitel vybrané firmě. V ceně není zahrnuto cestovné účastníků. b/ Cestovní náhrady účastníků seminářů do sídla firem Při volbě způsobu dopravy bude volen nejefektivnější dopravní prostředek. Po Praze to bude MHD, do sídel firem mimo Prahu pak sluţební automobil Ford Transit / kapacita 8 osob /. Při předpokládaném počtu ujetých 750 km budou činit náklady na cestovné Kč. c/ Stravné pro 8 účastníků semináře v Holešově bude činit Kč. d/ Ubytování pro 8 účastníků semináře v Holešově / 500 Kč / osobu / bude; činit 000 Kč e/ Náklady na sluţby k podpoře spolupráce s firmami, zajištění úředně ověřených kopií akreditací a zajištění Osvědčení pro účastníky cílové skupiny, viz přiloţená objednávka, celkem Kč f/ přímé výdaje celkem: Kč III. Ostatní osobní náklady Odměna členům organizačního týmu za řízení realizace projektu, zpracování prezenčních listin a zajištění hodnocení seminářů ze strany učitelů. V průběhu realizačního období i po jeho skončení zajištění publicity o projektu. Na závěr projektu zpracování závěrečné hodnotící zprávy projektu. Forma pracovního poměru: DPP uzavřená se členy realizačního týmu. Rozsah pracovní činnosti celkem: 50 hodin, hodinová sazba: 200 Kč, včetně sráţkové daně Ostatní osobní náklady projektu celkem: Kč 5. Celkový rozpočet projektu a celkový rozpočet dotace poţadované od ministerstva v roce 201 (v Kč) Druh výdajů Neinvestiční výdaje celkem celkem (včetně vlastního vkladu ţadatele) z toho poţadovaná dotace z toho platy 0 0 z toho OON z toho odvody 0 0 z toho FKSP 0 0 z toho ostatní běţné výdaje celkem

8 5. Čestné prohlášení Ředitel SŠ-COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179 prohlašuje, ţe ţádná konkrétní aktivita předloţeného projektu ţadatele nebude financována zároveň z operačních programů spolufinancovaných z Evropské unie, zejména z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy: Mgr. Josef Leţal 6. Potvrzení ţádosti Právnická osoba je povinna v ţádosti vyplnit všechny údaje, a to i v případě, ţe dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvláštní příloze. Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, ţe právnická osoba vykonávající činnost školy není v prodlení s plněním svých povinností vůči státu. Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje, ţe aktivity, na které je ţádána dotace v tomto rozvojovém programu, nejsou v rozsahu poţadované dotace zároveň financovány z jiných zdrojů. Datum: Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy Mgr. Josef Leţal 8

9 Příloha č. 2 Věcné vyhodnocení projektu Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 201 Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Název programu Název projektu Název právnické osoby IZO školy Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Závěrečná zpráva projektu: (Právnická osoba doplní řádky/stránky dle potřeby.) Adresa webové stránky školy, na které je projekt zveřejněn: Přehled o čerpání dotace v roce 201 (v Kč) Neinvestiční výdaje celkem: Datum: z toho platy z toho OON z toho odvody z toho FKSP z toho OBV celkem Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy dotace skutečné čerpání 9

10 Příloha č. 3 Přehled kritérií a bodového ohodnocení Kritérium Maximální počet bodů Minimum bodů pro postup projektu do další úrovně výběru CELKEM Soulad s cílem programu a s parametry Soulad obsahu projektu s cílem a základním vymezením programu, splnění podmínky podpisu čestného prohlášení 1.2 Soulad obsahu projektu s činností předkladatele 1.3 Ţádost obsahuje úředně ověřenou kopii rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacímu programu, který je realizován jako součást projektu, nebo úředně ověřenou kopii dokladu o odeslání ţádosti o akreditaci na MŠMT Projekt bude zařazen do výběru pro udělení dotace pouze v případě, kdy kritéria 1.1, 1.2 a 1.3 budou splněna na 100 % 2. Rozpočet projektu Soulad s podmínkami pro pouţití finančních prostředků stanovenými Programem 2.2 Přiměřenost výše poţadovaných finančních prostředků k cílům a obsahu projektu 2.3 Odůvodnění poloţek rozpočtu Projekt bude zařazen do výběru pro udělení dotace pouze v případě, kdy kritérium 2.1 bude splněno na 100 % 3. Odborná úroveň projektu Propracovanost, srozumitelnost projektu 3.2 Proveditelnost projektu 3.3 Kvalita vzdělávacího programu 3. Vzdělávací program aktuálně vytvořený podle potřeb odborné školy/škol (pro udělení dotace není podmínkou). Personální a materiální zajištění projektu Odborné předpoklady řešitelů.2 Odborné předpoklady lektorského týmu (viz Vhodné materiální a technologické podmínky odpovídající potřebám úspěšné realizace vzdělávacího programu v rámci DVPP 5 10

11 Příloha č. Komentář k jednotlivým kritériím rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 201 Kritérium 1. Soulad s cílem programu a s parametry Zásadní podmínkou pro zařazení ţádosti do výběru rozvojového programu, ţadatel musí v kritériích skupiny 1. plně vyhovět stanoveným kritériím. Za kaţdé dílčí kritérium musí získat vţdy plný počet bodů, aby nebyl projekt vyřazen a mohl být posuzován v další oblasti Počty bodů Minimum bodů pro postup projektu do další úrovně výběru Soulad obsahu projektu s cílem a základním vymezením programu, splnění podmínky podpisu čestného prohlášení Obsah projektu není v souladu se základním vymezením programu, nesplnění podmínky podpisu čestného prohlášení Ţádost je vyřazena Obsah projektu je v souladu se základním vymezením programu 1.2 Soulad obsahu projektu s činností předkladatele Obsah projektu není v souladu s činností předkladatele Ţádost je vyřazena Obsahu projektu je v souladu s činností předkladatele 1.3 Ţádost obsahuje úředně ověřenou kopii rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacímu programu, který je realizován jako součást projektu, nebo úředně ověřenou kopii dokladu o odeslání ţádosti o akreditaci na MŠMT (termíny podání ţádosti viz na Ţádost neobsahuje úředně ověřenou kopii rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacímu programu, který je realizován jako součást projektu, nebo úředně ověřenou kopii dokladu o odeslání ţádosti o akreditaci na MŠMT Ţádost obsahuje úředně ověřenou kopii rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacímu programu, který je realizován jako součást projektu, nebo úředně ověřenou kopii dokladu o odeslání ţádosti o akreditaci na MŠMT Ţádost je vyřazena 2. Rozpočet projektu Minimum bodů pro postup projektu do další úrovně výběru Soulad s podmínkami pro pouţití finančních prostředků stanovenými rozvojovým programem (dále jen Programem) Splnění dílčího kritéria 2.1 bez výhrady je podmínkou, aby nebyl projekt vyřazen a mohl být posuzován v další oblasti - projekt je plně v souladu s podmínkami pro pouţití finančních prostředků stanovenými Programem Nesoulad s podmínkami pro pouţití finančních prostředků stanovenými rozvojovým Programem max. Ţádost je vyřazena Soulad s podmínkami pro pouţití finančních prostředků stanovenými Programem 2.2 Přiměřenost výše poţadovaných finančních prostředků vzhledem k cílům a obsahu max. projektu Finanční zabezpečení je nedostatečné (vzhledem k cílům projektu a velikosti řešitelského týmu, včetně lektorů), prostředky jsou špatně strukturované 0 11

12 Finanční zabezpečení je nadhodnocené (vzhledem k cílům projektu a velikosti řešitelského týmu, včetně lektorů) 1 Finanční zabezpečení je sice přiměřené, ale struktura nákladů neodpovídá způsobu řešení a předpokládaným cílům (je nevyrovnaná) 2 Finanční zabezpečení je sice přiměřené, ale náklady v jednotlivých obdobích neodpovídají časovému harmonogramu řešení 3 Finanční zabezpečení je z hlediska výše, struktury a časového rozvrţení optimální 2.3 Odůvodnění poloţek rozpočtu max. Odůvodnění poloţek rozpočtu zcela chybí 0 Odůvodnění poloţek rozpočtu je uvedeno jen u některých poloţek, je nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost nákladů 1 Odůvodnění poloţek rozpočtu je uvedeno u většiny poloţek, je ale nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost nákladů 2 Odůvodnění poloţek rozpočtu je uvedeno u všech poloţek, zčásti je ale nedostatečné, oprávněnost nákladů lze posoudit pouze z kontextu ostatních částí projektu 3 Všechny poloţky rozpočtu jsou řádně zdůvodněné, důvody jsou oprávněné 3. Odborná úroveň projektu Minimum bodů pro postup projektu do další úrovně výběru Propracovanost, srozumitelnost projektu max. Projekt je zpracován ve zcela nedostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou 0 popsány nesrozumitelně nebo jen velmi obecně, popis projektu neobsahuje všechny poţadované části Projekt je zpracován v minimálním rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány velmi 1 stručně nebo pouze obecně, popis projektu neobsahuje všechny poţadované části Projekt je zpracován v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány pouze 2 stručně nebo obecně, popis projektu obsahuje všechny poţadované části Projekt je zpracován v dostatečném rozsahu, popis jednotlivých parametrů projektu není 3 vyváţený, některé části jsou popsány pouze obecně, popis projektu obsahuje všechny poţadované části Všechny části projektu jsou zpracovány v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány konkrétně a srozumitelně a tvoří vyváţený systémový celek, popis projektu obsahuje všechny poţadované části 3.2 Proveditelnost projektu max. Členění projektu a návaznost jednotlivých dílčích částí a harmonogram projektu jsou 0 nedostatečné (nelogické), coţ neskýtá záruku úspěšného řešení a dosaţení stanovených cílů projektu V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí nebo v harmonogramu projektu jsou 1 větší nedostatky, které zkomplikují naplnění stanovených cílů projektu V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí nebo v harmonogramu jsou drobné 2 nedostatky, které mohou komplikovat naplnění stanovených cílů projektu V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí nebo v harmonogramu jsou 3 jednotlivé nedostatky, které ale nebudou komplikovat naplnění stanovených cílů projektu Projekt je správně strukturován na dílčí části se vzájemnou logickou návazností a propojeností, s odpovídajícím harmonogramem, coţ je předpokladem pro splnění plánovaných cílů 3.3 Kvalita vzdělávacího programu max. Vzdělávací program nevychází z aktuálních a zdůvodněných potřeb odborné výuky pro konkrétní obor vzdělání /skupinu oborů vzdělání; nezohledňuje aktuální potřeby trhu práce; nereaguje na současné efektivní vzdělávací metody; cílová skupina učitelů není přesně specifikována; odborná stránka programu má nízkou úroveň a nevytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu Vzdělávací program zdůvodňuje jen částečně reálnost potřeb odborné výuky pro konkrétní obor vzdělání /skupinu oborů vzdělání; uvedené potřeby však nesouvisí přímo s inovačními procesy na pracovištích zaměstnavatelů a nezohledňuje aktuální potřeby trhu práce; program jen částečně zohledňuje současné efektivní vzdělávací metody; cílová skupina učitelů není přesně specifikována; odborná stránka programu je nevyváţená a vytváří pravděpodobná rizika pro úspěšnou realizaci projektu

13 Vzdělávací program ne vţdy přesvědčivě propojuje aktuální a zdůvodněné potřeby odborné výuky pro konkrétní obor vzdělání /skupinu oborů vzdělání s inovačními procesy na pracovištích konkrétních zaměstnavatelů a aktuálními potřebami trhu práce; zohledňuje současné efektivní vzdělávací metody; cílová skupina učitelů je přesně specifikována; odborná stránka projektu je místy nevyváţená; úspěšná realizace projektu je pravděpodobná Vzdělávací program vykazuje v menší míře nejasnosti ve zdůvodnění aktuálních potřeb odborné výuky pro konkrétní obor vzdělání /skupinu oborů vzdělání; zohledňuje sice aktuální potřeby trhu práce, ale neuvádí konkrétní zaměstnavatele, s nimiţ je vzdělávací program připravován; reaguje na současné efektivní vzdělávací metody; cílová skupina učitelů je přesně specifikována; odborná stránka vzdělávacího programu je na dobré úrovni a vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. Vzdělávací program vychází z aktuálních a zdůvodněných potřeb odborné výuky pro konkrétní obor vzdělání /skupinu oborů vzdělání; zohledňuje aktuální potřeby trhu práce; uvádí konkrétní zaměstnavatele, s nimiţ je vzdělávací program připravován (ţadatel přikládá podepsanou dohodu o spolupráci); reaguje na současné efektivní vzdělávací metody; cílová skupina učitelů je přesně specifikována 3. Vzdělávací program aktuálně vytvořený podle potřeb odborné školy/škol (pro udělení dotace není podmínkou) Vzdělávací program není aktuálně vytvořený podle potřeb konkrétní odborné školy/odborných škol Vzdělávací program aktuálně vytvořený podle potřeb konkrétní odborné školy/odborných škol 2 3 max.. Personální a materiální zajištění projektu Minimum bodů pro postup projektu do další úrovně výběru 10.1 Odborné předpoklady řešitelů max. Kvalifikační struktura řešitelského týmu neodpovídá předpokládaným činnostem, projekt bude 0 realizován týmem bez příslušného odborného vzdělání, není předpoklad pro úspěšnou realizaci projektu, nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo moţno posoudit úroveň splnění kritéria Kvalifikační struktura řešitelského týmu je nevyváţená, většina realizačního týmu nemá 1 odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, úspěšná realizace projektu je z tohoto důvodu nejistá Kvalifikační struktura řešitelského týmu je přiměřená, většina realizačního týmu má 2 odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, úspěšná realizace projektu je z tohoto důvodu pravděpodobná Kvalifikační struktura řešitelského týmu je přiměřená, celý realizační tým má odpovídající 3 odborné a pedagogické vzdělání, úspěšná realizace projektu je z tohoto důvodu pravděpodobná Kvalifikační struktura řešitelského týmu je ve všech aspektech dostatečná, vyváţená, realizační tým má odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu.2 Odborné předpoklady lektorského týmu (viz Ţádost neobsahuje přehled o lektorech, jejich vzdělání a délce praxe 0 Ţádost obsahuje přehled o lektorech, jejich vzdělání a délce praxe, lektoři však nejsou pracovníky zaměstnavatelů partnerů školy v projektu. Ţádost obsahuje přehled o lektorech, jejich vzdělání a délce praxe. Lektoři jsou pracovníky zaměstnavatelů partnerů školy v projektu 0 max. 5.3 Vhodné materiální a technologické podmínky odpovídající potřebám úspěšné max. realizace vzdělávacího programu v rámci DVPP Materiální a technologické podmínky uváděné a zajištěné ţadatelem jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu nedostatečné, je téměř jisté, ţe poskytnuté prostředky nebudou účelně vyuţity 0 Materiální a technologické podmínky uváděné a zajištěné ţadatelem jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na minimální úrovni dostatečnosti, v některých momentech mohou být 1 limitujícím faktorem úspěšné realizace projektu

14 Materiální a technologické podmínky uváděné a zajištěné ţadatelem jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na průměrné úrovni, nevytváří omezující podmínky pro úspěšnou realizaci projektu a účelné vyuţití poskytnutých prostředků Materiální a technologické podmínky uváděné a zajištěné ţadatelem jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na dobré úrovni a vytvářejí podmínky pro úspěšnou realizaci projektu a účelné vyuţití poskytnutých prostředků Materiální a technologické podmínky uváděné a zajištěné ţadatelem jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na vynikající úrovni, vytváří takové podmínky, které mohou významně podpořit realizaci projektu a účelné vyuţití poskytnutých prostředků 2 3 1

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Ministerstvo školství,

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Metodický výklad výzvy

Metodický výklad výzvy Příloha č. 5 Č. j.: MSMT-2122/2014 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Zdůvodnění výzvy: Metodický výklad výzvy

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011. Zveřejněno na WWW.kraj-jihocesky.cz, sekce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 6 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 29.6.2012 DATUM ÚČINNOSTI: 29.6.2012 Obsah: ÚVOD 7 1.

Více