Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014"

Transkript

1 Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 201 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce Identifikační údaje o předkládající právnické osobě Název právnické osoby Obec Praha 9 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 PSČ Kraj Praha Ulice Poděbradská Č. p. 179 Č. o. 1 Telefon Fax Prezentace na Internetu IČ IZO Číslo účtu /6000 u peněţního ústavu Adresa příslušného finančního úřadu Zřizovatel právnické osoby Adresa zřizovatele školy 2. Ředitel/ka školy Jméno ředitelky/ředitele školy PPF banka,a.s. FÚ pro hlavní město Prahu územní pracoviště pro Prahu 9, Drahobejlova 95/8, Praha 9 Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, Praha 1 Mgr. Josef Leţal Telefon

2 3. Kontaktní osoba Jméno Ing. Václav Červený Telefon Podrobný popis projektu Název projektu (max. 10 znaků) Anotace projektu (max. 600 znaků, můţe být zveřejněna) Vyšší kvalita DVPP prostřednictvím moderních firem Spolupráce se sociálními partnery je v SŠ-COPTH rozvíjena dlouhodobě a je orientována na vyhledávání partnerů v podnikatelské sféře, kteří s námi spolupracují při tvorbě obsahu výuky jednotlivých oborů, při ověřování znalostí ţáků u MZ a ZZ a při rozvíjení praktických dovedností formou dlouhodobých odborných stáţí ţáků na provozních pracovištích našich partnerů. Nedílnou součástí této spolupráce je i dlouhodobé aktivní ovlivňování vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování a spolupráce na tvorbě ŠVP. Za projekt odpovídá tým odborníků jmenovaný ředitelem školy, který projekt nejen navrhl, ale bude zajišťovat i jeho realizaci, jednat s vytipovanými zaměstnavateli, vyhodnocovat průběţně výsledky, zpracuje závěrečnou zprávu a bude se start i o publicitu projektu. Zodpovídá i za koordinaci přenesení získaných poznatků do ŠVP vybraných oborů, kterými jsou : H//01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/02 Elektrikář silnoproud 26-1-L/01 Mechanik elektrotechnik 28-2-L/01 Chemik operátor.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb Cílem projektu je prohloubení spolupráce školy a firmy k zajištění kvalitní výuky v odborných předmětech a praktickém vyučování podle trendů inovací ve firmách. Tento cíl sleduje škola dlouhodobě i s těmito záměry: 1. Zvýšit úroveň znalostí a dovedností učitelů cílové skupiny a jejich kompetencí ve výuce i při tvorbě ŠVP. 2. Zvýšit společenskou prestiţ těch učitelů odborných předmětů a praktického vyučování, kteří se zapojí do celoţivotního vzdělávání nabízeného zaměstnavateli, zejména průmyslovými firmami 3. Přesvědčit rodičovskou veřejnost, ţe spoluprací s firmami se vytváří kvalitní zázemí pro výuku a také větší jistota zaměstnání absolventů školy ve spolupracujících firmách (filosofie náboru ţáků ZŠ do prvních ročníků). Přesvědčit průmyslové firmy, ţe škola má mimořádný zájem podporovat jejich personální politiku podle měnících se poţadavků na kvalifikaci absolventů školy a vytvářet školní vzdělávací programy podle jejich poţadavků a za účasti odborníků z praxe. Potřeby tohoto chování školy vycházejí ze zkušeností z uplynulého období spolupráce školy v rámci Hlavního města Prahy, kde se SŠ-COPTH zapojila do těchto projektů na podporu odborného školství a DVPP Řemeslo ţije a Páter Noster. Na úrovni národních projektů se škola zapojila do těchto projektů - IQ Auto, IQ Industry, Naučíme Vás, jak být efektivnější / revolvingový fond MŢP ČR /, ENERSOL, Perspektis 21 obnovitelné zdroje energie perspektiva pro 21. století / financováno z FM EHP/Norska / a další. 2

3 .2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností školy nebo s projekty, které škola realizuje. Stále nepříznivější demografický vývoj v hlavním městě Praze a jejím okolí i velká konkurence středních škol nabízejících pestrou škálu oborů vzdělání v regionu jsou faktory, které nás nutí dlouhodobě a intenzivně se věnovat propagaci svých vzdělávacích aktivit v odborné i rodičovské veřejnosti a tyto aktivity trvale zkvalitňovat. Trvalý pokles zájmu o technické obory vzdělání, v našem případě konkrétně o silnoproudou i slaboproudou elektrotechniku, chladírenskou techniku a průmyslovou chemii nás nutí hledat cesty, jak učinit naši výuku atraktivní, Jde o to přesvědčit veřejnost, ţe naši absolventi jsou lidsky i odborně dobře připravení se uplatnit na dnešním náročném trhu práce. A právě spolupráce se sociálními partnery je jedním ze zásadních kroků, na které naše škola vsadila při vytváření koncepčních záměrů na vybudování SŠ- COPTH jako centra celoţivotního vzdělávání v technických oborech. Dlouhodobě se věnujeme vytváření špičkových prostorových a materiálních podmínek pro výuku a také personální politice, kde klademe důraz na trvalé zvyšování kvalifikace našich učitelů. Naše zkušenosti ukazují, ţe právě vzdělávání odborných učitelů a učitelů praktického vyučování ve firmách je velmi efektivní a pozitivně ovlivňuje úroveň znalostí a dovedností ţáků školy. Významný je také přínos DVPP při tvorbě ŠVP a jejich přibliţování poţadavkům trhu práce. Spolupráce s firmami při vzdělávání učitelů se také pozitivně odráţí do nabídky školy v oblasti rekvalifikačních kurzů..3 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat KA-1 odborné semináře spojené s exkurzemi na témata: a/ odborný seminář na téma: Inteligentní elektroinstalace a bezdrátové systémy pro inteligentní domy. ve firmě: ELKO EP Holešov číslo akreditace: 1660/ b/ odborný seminář na téma: Electric Car koncepty, projekty ve firmě: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav číslo akreditace: 28580/ c/ odborný seminář na téma: Úloha OZE ve společnosti ve firmě: ATON centrum s.r.o., Zeleneč číslo akreditace: 1660/ Vzdělávací program: Cíl vzdělávacího programu, forma a metody programu, anotace obsahu, specifikace cílové skupiny, materiální, technologické a personální zabezpečení vzdělávacího programu (lektorské zabezpečení). 3

4 Cíl vzdělávacího programu Hlavním cílem vzdělávacího programu je prohloubení spolupráce školy s průmyslovou firmou ELKO EP Holešov, AUTO ŠKODA Mladá Boleslav a ATON centrum, Zeleneč. Forma spolupráce vychází z uzavřených partnerských smluv, resp. zájmu školy o uzavření těchto smluv a kontaktování dalších, nových průmyslových firem a jejich získání pro spolupráci k podpoře vzdělanosti a kompetencí učitelů cílové skupiny Forma a metody programu: - odborné semináře na akreditovaná témata v průmyslových firmách spojené s exkurzemi na základě odsouhlasených akreditací DVPP. Semináře budou ukončeny odborným testem, učitelé získají Osvědčení o úspěšném absolutoriu). Uplatněná metoda: přednáška, exkurze, diskuse a odborný test. Specifikace cílové skupiny, materiální, technologické a personální zabezpečení vzdělávacího programu - cílovou skupinou budou učitelé odborných předmětů (teoretického vyučování) a učitelé praktického vyučování (zajišťujících dovednostní výcvik ţáků ve škole a ve firmách) - materiální, technologické a lektorské zabezpečení zajišťují firmy dle akreditace. Přednášková činnost bude zajišťována v souladu s osnovou akreditovaného tématu, včetně exkurze na vybraná pracoviště..5 Dohoda školy se zaměstnavatelem/zaměstnavateli v regionu o spolupráci v rámci projektu (Tiskopis není stanoven, v ţádosti bude dohoda přiloţena jako příloha). K zajištění co nejlepších podmínek pro realizaci vzdělávacího projektu uzavřela SŠ-COPTH Dohody o zajištění odborných seminářů s firmami uvedenými v čl..3 této ţádosti. V příloze ţadatel o finanční podporu dokládá 3 x Dohodu o zajištění odborného semináře.

5 .6 Rozsah záměru (počet zapojených učitelů školy v %; přibliţný počet osob, na který bude mít projekt dopad; jiné údaje) Počet učitelů výuky teorie odborných předmětů ve škole celkem: 2 Počet učitelů odborných předmětů, kteří budou zapojeni do realizace projektu: 15 Procento zapojení učitelů odborných předmětů v projektu: 62,5% Počet učitelů praktického vyučování ve škole celkem: 2 Počet učitelů praktického vyučování, kteří budou zapojeni do projektu: 18 Procento zapojení učitelů praktického vyučování v projektu: 75,0%.7 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí Pokud bude ţádost kladně vyřízena, bude realizace projektu zahájena a do konce roku 201 budou splněny všechny plánované aktivity takto : Září 201 Říjen 201 : Listopad 201 : Prosinec 201 : odborný seminář na téma: Electric Car koncepty, projekty ve firmě: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav počet účastníků: 8 učitelů odborných předmětů a praktického vyučování odborný seminář na téma: Inteligentní elektroinstalace a bezdrát. systémy ve firmě: ELKO EP Holešov počet účastníků: 8 učitelů odborných předmětů a praktického vyučování odborný seminář na téma: Úloha OZE ve společnosti ve firmě: ATON centrum s.r.o., Zeleneč počet účastníků: 17 učitelů odborných předmětů a praktického vyučování provedení hodnocení jednotlivých seminářů klíčové aktivity a předloţení závěrečného vyhodnocení organizačním týmem na poradě vedení školy. Leden 2015 : po schválení hodnocení realizace projektu vedením školy zajistit jeho dopracování a předání na MŠMT.8 Organizace a řízení projektu a mechanismů průběţné kontroly realizace projektu K zajištění platných akreditací a ověřovacích kopií Rozhodnutí AK MŠMT o akreditaci zvolených témat a dále k podpoře spolupráce školy s firmami vystavil zhotovitel objednávku Vzdělávací agentuře Kroměříţ, s.r.o., která zajistí poţadované podklady, včetně Osvědčení pro cílovou skupinu učitelů K vlastnímu uspořádání odborných seminářů spojených s exkurzemi uzavřela SŠ-COPTH Dohody o spolupráci se společností ELKO EP, ŠKODA AUTO a ATON centrum jako poskytovateli vzdělávacích sluţeb. S těmito firmami bude spolupracovat realizační tým, který se bude řídit časovým a věcným harmonogramem realizace projektu, bude monitorovat průběh realizace projektu a průběţně informovat ředitele školy a poradu vedení SŠ-COPTH. Věcný průběh projektu a oprávněnost čerpání finančních prostředků z dotace bude průběţně kontrolováno také vnitřním kontrolním systémem školy, který je vymezen Příkazem ředitele SŠ-COPTH č. 11/10 Zavedení systému vnitřní řídící kontroly..9 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu Měřitelný výstup: počet úspěšně podpořených osob, učitelů školy: 33 5

6 .10 Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu. 1. Projekt i průběh jeho plnění bude publikován na webových stránkách školy: 2. Všechny doklady (formuláře) o projektu: prezenční listiny, smlouvy, odborné testy a formuláře hodnocení budou opatřeny logem MŠMT, školy a názvem projektu 3. O projektu bude informována rodičovská veřejnost na třídních schůzkách, na Dnech otevřených dveří organizovaných školou pro ţáky ZŠ i rodičovskou veřejnost, na burzách středních škol a na výstavách Schola Pragensis 201 v Kongresovém centru Praha a Řemesla 2015 na výstavišti Lysá nad Labem. Prostřednictvím smluvní agentury bude projekt projednán na radě ředitelů AutoSAP a v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy.. Ze seminářů bude pořízena fotodokumentace.11 Podrobný rozpočet poţadované dotace rozpracovaný v poloţkovém členění rozpočtové skladby Mzdové náklady 0 Kč Sluţby bezprostředně související s projektem Kč z toho smluvní zajištění 3 seminářů na základě objednávky Kč seminář Inteligentní elektroinstalace a bezdrátové systémy pro inteligentní domy Kč seminář Electric Car koncepty, projekty Kč seminář Úloha OZE ve společnosti Kč cestovné na semináře Kč náhrady na stravné účastníků seminářů v ELKO EP Holešov Kč náklady na ubytování účastníků semináře v Holešově 000 Kč Ostatní osobní náklady Kč náklady projektu c e l k e m Kč.12 Zdůvodnění jednotlivých poloţek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 56/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 6

7 I. Mzdové náklady Veškeré mzdové náklady projektu budou pokryty z rozpočtu SŠ-COPTH. II. Sluţby související bezprostředně s projektem celkem: a/ Dohody o zajištění seminářů za zabezpečení a uspořádání jednoho odborného semináře spojeného s exkurzí a akreditovaného MŠMT 1) ELKO EP HOLEŠOV Kč 2) AUTO ŠKODA Mladá Boleslav Kč 3) ATON centrum Zeleneč Kč Za tři semináře celkem: 250 Kč V ceně jsou zahrnuty všechny nákladové poloţky v souladu s rozpočtem akreditovaného tématu, které uhradí zhotovitel vybrané firmě. V ceně není zahrnuto cestovné účastníků. b/ Cestovní náhrady účastníků seminářů do sídla firem Při volbě způsobu dopravy bude volen nejefektivnější dopravní prostředek. Po Praze to bude MHD, do sídel firem mimo Prahu pak sluţební automobil Ford Transit / kapacita 8 osob /. Při předpokládaném počtu ujetých 750 km budou činit náklady na cestovné Kč. c/ Stravné pro 8 účastníků semináře v Holešově bude činit Kč. d/ Ubytování pro 8 účastníků semináře v Holešově / 500 Kč / osobu / bude; činit 000 Kč e/ Náklady na sluţby k podpoře spolupráce s firmami, zajištění úředně ověřených kopií akreditací a zajištění Osvědčení pro účastníky cílové skupiny, viz přiloţená objednávka, celkem Kč f/ přímé výdaje celkem: Kč III. Ostatní osobní náklady Odměna členům organizačního týmu za řízení realizace projektu, zpracování prezenčních listin a zajištění hodnocení seminářů ze strany učitelů. V průběhu realizačního období i po jeho skončení zajištění publicity o projektu. Na závěr projektu zpracování závěrečné hodnotící zprávy projektu. Forma pracovního poměru: DPP uzavřená se členy realizačního týmu. Rozsah pracovní činnosti celkem: 50 hodin, hodinová sazba: 200 Kč, včetně sráţkové daně Ostatní osobní náklady projektu celkem: Kč 5. Celkový rozpočet projektu a celkový rozpočet dotace poţadované od ministerstva v roce 201 (v Kč) Druh výdajů Neinvestiční výdaje celkem celkem (včetně vlastního vkladu ţadatele) z toho poţadovaná dotace z toho platy 0 0 z toho OON z toho odvody 0 0 z toho FKSP 0 0 z toho ostatní běţné výdaje celkem

8 5. Čestné prohlášení Ředitel SŠ-COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179 prohlašuje, ţe ţádná konkrétní aktivita předloţeného projektu ţadatele nebude financována zároveň z operačních programů spolufinancovaných z Evropské unie, zejména z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy: Mgr. Josef Leţal 6. Potvrzení ţádosti Právnická osoba je povinna v ţádosti vyplnit všechny údaje, a to i v případě, ţe dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvláštní příloze. Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, ţe právnická osoba vykonávající činnost školy není v prodlení s plněním svých povinností vůči státu. Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje, ţe aktivity, na které je ţádána dotace v tomto rozvojovém programu, nejsou v rozsahu poţadované dotace zároveň financovány z jiných zdrojů. Datum: Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy Mgr. Josef Leţal 8

9 Příloha č. 2 Věcné vyhodnocení projektu Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 201 Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Název programu Název projektu Název právnické osoby IZO školy Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Závěrečná zpráva projektu: (Právnická osoba doplní řádky/stránky dle potřeby.) Adresa webové stránky školy, na které je projekt zveřejněn: Přehled o čerpání dotace v roce 201 (v Kč) Neinvestiční výdaje celkem: Datum: z toho platy z toho OON z toho odvody z toho FKSP z toho OBV celkem Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy dotace skutečné čerpání 9

10 Příloha č. 3 Přehled kritérií a bodového ohodnocení Kritérium Maximální počet bodů Minimum bodů pro postup projektu do další úrovně výběru CELKEM Soulad s cílem programu a s parametry Soulad obsahu projektu s cílem a základním vymezením programu, splnění podmínky podpisu čestného prohlášení 1.2 Soulad obsahu projektu s činností předkladatele 1.3 Ţádost obsahuje úředně ověřenou kopii rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacímu programu, který je realizován jako součást projektu, nebo úředně ověřenou kopii dokladu o odeslání ţádosti o akreditaci na MŠMT Projekt bude zařazen do výběru pro udělení dotace pouze v případě, kdy kritéria 1.1, 1.2 a 1.3 budou splněna na 100 % 2. Rozpočet projektu Soulad s podmínkami pro pouţití finančních prostředků stanovenými Programem 2.2 Přiměřenost výše poţadovaných finančních prostředků k cílům a obsahu projektu 2.3 Odůvodnění poloţek rozpočtu Projekt bude zařazen do výběru pro udělení dotace pouze v případě, kdy kritérium 2.1 bude splněno na 100 % 3. Odborná úroveň projektu Propracovanost, srozumitelnost projektu 3.2 Proveditelnost projektu 3.3 Kvalita vzdělávacího programu 3. Vzdělávací program aktuálně vytvořený podle potřeb odborné školy/škol (pro udělení dotace není podmínkou). Personální a materiální zajištění projektu Odborné předpoklady řešitelů.2 Odborné předpoklady lektorského týmu (viz Vhodné materiální a technologické podmínky odpovídající potřebám úspěšné realizace vzdělávacího programu v rámci DVPP 5 10

11 Příloha č. Komentář k jednotlivým kritériím rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 201 Kritérium 1. Soulad s cílem programu a s parametry Zásadní podmínkou pro zařazení ţádosti do výběru rozvojového programu, ţadatel musí v kritériích skupiny 1. plně vyhovět stanoveným kritériím. Za kaţdé dílčí kritérium musí získat vţdy plný počet bodů, aby nebyl projekt vyřazen a mohl být posuzován v další oblasti Počty bodů Minimum bodů pro postup projektu do další úrovně výběru Soulad obsahu projektu s cílem a základním vymezením programu, splnění podmínky podpisu čestného prohlášení Obsah projektu není v souladu se základním vymezením programu, nesplnění podmínky podpisu čestného prohlášení Ţádost je vyřazena Obsah projektu je v souladu se základním vymezením programu 1.2 Soulad obsahu projektu s činností předkladatele Obsah projektu není v souladu s činností předkladatele Ţádost je vyřazena Obsahu projektu je v souladu s činností předkladatele 1.3 Ţádost obsahuje úředně ověřenou kopii rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacímu programu, který je realizován jako součást projektu, nebo úředně ověřenou kopii dokladu o odeslání ţádosti o akreditaci na MŠMT (termíny podání ţádosti viz na Ţádost neobsahuje úředně ověřenou kopii rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacímu programu, který je realizován jako součást projektu, nebo úředně ověřenou kopii dokladu o odeslání ţádosti o akreditaci na MŠMT Ţádost obsahuje úředně ověřenou kopii rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacímu programu, který je realizován jako součást projektu, nebo úředně ověřenou kopii dokladu o odeslání ţádosti o akreditaci na MŠMT Ţádost je vyřazena 2. Rozpočet projektu Minimum bodů pro postup projektu do další úrovně výběru Soulad s podmínkami pro pouţití finančních prostředků stanovenými rozvojovým programem (dále jen Programem) Splnění dílčího kritéria 2.1 bez výhrady je podmínkou, aby nebyl projekt vyřazen a mohl být posuzován v další oblasti - projekt je plně v souladu s podmínkami pro pouţití finančních prostředků stanovenými Programem Nesoulad s podmínkami pro pouţití finančních prostředků stanovenými rozvojovým Programem max. Ţádost je vyřazena Soulad s podmínkami pro pouţití finančních prostředků stanovenými Programem 2.2 Přiměřenost výše poţadovaných finančních prostředků vzhledem k cílům a obsahu max. projektu Finanční zabezpečení je nedostatečné (vzhledem k cílům projektu a velikosti řešitelského týmu, včetně lektorů), prostředky jsou špatně strukturované 0 11

12 Finanční zabezpečení je nadhodnocené (vzhledem k cílům projektu a velikosti řešitelského týmu, včetně lektorů) 1 Finanční zabezpečení je sice přiměřené, ale struktura nákladů neodpovídá způsobu řešení a předpokládaným cílům (je nevyrovnaná) 2 Finanční zabezpečení je sice přiměřené, ale náklady v jednotlivých obdobích neodpovídají časovému harmonogramu řešení 3 Finanční zabezpečení je z hlediska výše, struktury a časového rozvrţení optimální 2.3 Odůvodnění poloţek rozpočtu max. Odůvodnění poloţek rozpočtu zcela chybí 0 Odůvodnění poloţek rozpočtu je uvedeno jen u některých poloţek, je nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost nákladů 1 Odůvodnění poloţek rozpočtu je uvedeno u většiny poloţek, je ale nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost nákladů 2 Odůvodnění poloţek rozpočtu je uvedeno u všech poloţek, zčásti je ale nedostatečné, oprávněnost nákladů lze posoudit pouze z kontextu ostatních částí projektu 3 Všechny poloţky rozpočtu jsou řádně zdůvodněné, důvody jsou oprávněné 3. Odborná úroveň projektu Minimum bodů pro postup projektu do další úrovně výběru Propracovanost, srozumitelnost projektu max. Projekt je zpracován ve zcela nedostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou 0 popsány nesrozumitelně nebo jen velmi obecně, popis projektu neobsahuje všechny poţadované části Projekt je zpracován v minimálním rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány velmi 1 stručně nebo pouze obecně, popis projektu neobsahuje všechny poţadované části Projekt je zpracován v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány pouze 2 stručně nebo obecně, popis projektu obsahuje všechny poţadované části Projekt je zpracován v dostatečném rozsahu, popis jednotlivých parametrů projektu není 3 vyváţený, některé části jsou popsány pouze obecně, popis projektu obsahuje všechny poţadované části Všechny části projektu jsou zpracovány v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány konkrétně a srozumitelně a tvoří vyváţený systémový celek, popis projektu obsahuje všechny poţadované části 3.2 Proveditelnost projektu max. Členění projektu a návaznost jednotlivých dílčích částí a harmonogram projektu jsou 0 nedostatečné (nelogické), coţ neskýtá záruku úspěšného řešení a dosaţení stanovených cílů projektu V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí nebo v harmonogramu projektu jsou 1 větší nedostatky, které zkomplikují naplnění stanovených cílů projektu V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí nebo v harmonogramu jsou drobné 2 nedostatky, které mohou komplikovat naplnění stanovených cílů projektu V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí nebo v harmonogramu jsou 3 jednotlivé nedostatky, které ale nebudou komplikovat naplnění stanovených cílů projektu Projekt je správně strukturován na dílčí části se vzájemnou logickou návazností a propojeností, s odpovídajícím harmonogramem, coţ je předpokladem pro splnění plánovaných cílů 3.3 Kvalita vzdělávacího programu max. Vzdělávací program nevychází z aktuálních a zdůvodněných potřeb odborné výuky pro konkrétní obor vzdělání /skupinu oborů vzdělání; nezohledňuje aktuální potřeby trhu práce; nereaguje na současné efektivní vzdělávací metody; cílová skupina učitelů není přesně specifikována; odborná stránka programu má nízkou úroveň a nevytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu Vzdělávací program zdůvodňuje jen částečně reálnost potřeb odborné výuky pro konkrétní obor vzdělání /skupinu oborů vzdělání; uvedené potřeby však nesouvisí přímo s inovačními procesy na pracovištích zaměstnavatelů a nezohledňuje aktuální potřeby trhu práce; program jen částečně zohledňuje současné efektivní vzdělávací metody; cílová skupina učitelů není přesně specifikována; odborná stránka programu je nevyváţená a vytváří pravděpodobná rizika pro úspěšnou realizaci projektu

13 Vzdělávací program ne vţdy přesvědčivě propojuje aktuální a zdůvodněné potřeby odborné výuky pro konkrétní obor vzdělání /skupinu oborů vzdělání s inovačními procesy na pracovištích konkrétních zaměstnavatelů a aktuálními potřebami trhu práce; zohledňuje současné efektivní vzdělávací metody; cílová skupina učitelů je přesně specifikována; odborná stránka projektu je místy nevyváţená; úspěšná realizace projektu je pravděpodobná Vzdělávací program vykazuje v menší míře nejasnosti ve zdůvodnění aktuálních potřeb odborné výuky pro konkrétní obor vzdělání /skupinu oborů vzdělání; zohledňuje sice aktuální potřeby trhu práce, ale neuvádí konkrétní zaměstnavatele, s nimiţ je vzdělávací program připravován; reaguje na současné efektivní vzdělávací metody; cílová skupina učitelů je přesně specifikována; odborná stránka vzdělávacího programu je na dobré úrovni a vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. Vzdělávací program vychází z aktuálních a zdůvodněných potřeb odborné výuky pro konkrétní obor vzdělání /skupinu oborů vzdělání; zohledňuje aktuální potřeby trhu práce; uvádí konkrétní zaměstnavatele, s nimiţ je vzdělávací program připravován (ţadatel přikládá podepsanou dohodu o spolupráci); reaguje na současné efektivní vzdělávací metody; cílová skupina učitelů je přesně specifikována 3. Vzdělávací program aktuálně vytvořený podle potřeb odborné školy/škol (pro udělení dotace není podmínkou) Vzdělávací program není aktuálně vytvořený podle potřeb konkrétní odborné školy/odborných škol Vzdělávací program aktuálně vytvořený podle potřeb konkrétní odborné školy/odborných škol 2 3 max.. Personální a materiální zajištění projektu Minimum bodů pro postup projektu do další úrovně výběru 10.1 Odborné předpoklady řešitelů max. Kvalifikační struktura řešitelského týmu neodpovídá předpokládaným činnostem, projekt bude 0 realizován týmem bez příslušného odborného vzdělání, není předpoklad pro úspěšnou realizaci projektu, nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo moţno posoudit úroveň splnění kritéria Kvalifikační struktura řešitelského týmu je nevyváţená, většina realizačního týmu nemá 1 odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, úspěšná realizace projektu je z tohoto důvodu nejistá Kvalifikační struktura řešitelského týmu je přiměřená, většina realizačního týmu má 2 odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, úspěšná realizace projektu je z tohoto důvodu pravděpodobná Kvalifikační struktura řešitelského týmu je přiměřená, celý realizační tým má odpovídající 3 odborné a pedagogické vzdělání, úspěšná realizace projektu je z tohoto důvodu pravděpodobná Kvalifikační struktura řešitelského týmu je ve všech aspektech dostatečná, vyváţená, realizační tým má odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu.2 Odborné předpoklady lektorského týmu (viz Ţádost neobsahuje přehled o lektorech, jejich vzdělání a délce praxe 0 Ţádost obsahuje přehled o lektorech, jejich vzdělání a délce praxe, lektoři však nejsou pracovníky zaměstnavatelů partnerů školy v projektu. Ţádost obsahuje přehled o lektorech, jejich vzdělání a délce praxe. Lektoři jsou pracovníky zaměstnavatelů partnerů školy v projektu 0 max. 5.3 Vhodné materiální a technologické podmínky odpovídající potřebám úspěšné max. realizace vzdělávacího programu v rámci DVPP Materiální a technologické podmínky uváděné a zajištěné ţadatelem jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu nedostatečné, je téměř jisté, ţe poskytnuté prostředky nebudou účelně vyuţity 0 Materiální a technologické podmínky uváděné a zajištěné ţadatelem jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na minimální úrovni dostatečnosti, v některých momentech mohou být 1 limitujícím faktorem úspěšné realizace projektu

14 Materiální a technologické podmínky uváděné a zajištěné ţadatelem jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na průměrné úrovni, nevytváří omezující podmínky pro úspěšnou realizaci projektu a účelné vyuţití poskytnutých prostředků Materiální a technologické podmínky uváděné a zajištěné ţadatelem jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na dobré úrovni a vytvářejí podmínky pro úspěšnou realizaci projektu a účelné vyuţití poskytnutých prostředků Materiální a technologické podmínky uváděné a zajištěné ţadatelem jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na vynikající úrovni, vytváří takové podmínky, které mohou významně podpořit realizaci projektu a účelné vyuţití poskytnutých prostředků 2 3 1

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 V Praze 31. 5. 2013 č.j. MSMT-11989/2013-210 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Čl. 1. Čl. 2. b) Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči.

Čl. 1. Čl. 2. b) Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 V Praze 31. 5. 2013 č.j. MSMT-11989/2013-210 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 Formulář pro Státní dotaci Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 N e i n v e s t i č n í státní dotace Vyplní ţadatel pro jednu z uvedených variant Oficiální ţádost podávána na vyhlášený PROGRAM č. : * III.

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 0358P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem veřejné zakázky je to, že: a) v rámci první části VZ: alespoň 14 učitelů získá odbornou kvalifikaci (pedagogickou způsobilost) pro

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: Rozvojový projekt na rok 0 Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy Program: Tematické zaměření: Název : Období řešení :

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Oponentury k projektům. Metodický pokyn pro projekty

Oponentury k projektům. Metodický pokyn pro projekty Oponentury k projektům Metodický pokyn pro projekty Upozornění Je nepřípustné zpracovávat oponenturu projektu předkladatele, u něhož jste v pracovním nebo jiným obdobném poměru Nesmíte být podjatí vůči

Více

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Ministerstvo školství, mládeže a

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 752/2004-51 Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Čl. 1. Čl. 2. b) Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči.

Čl. 1. Čl. 2. b) Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 V Praze 31. 5. 2013 č.j. MSMT-11989/2013-210 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1797P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci

Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci 1 Obecné informace Zahájení 1.7.2012 Doba trvání 36 měsíců do 30.6.2015 Nástup postdoc nejdříve

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1868P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ:

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ: Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (Program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 (doplní MŠMT) Název dotace poskytovatele Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti:

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Projekt školy v roce 2006

Projekt školy v roce 2006 Projekt školy v roce 2006 Mgr. Blanka Kozáková odbor 55 SIPVZ blanka.kozakova@msmt.cz 7. 11. 2005 Zlenice, Informatika ve škole 1 Nástroje řízení: 1. Metodický pokyn 28 885/2004-551pro pokračující dvouleté

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 31. (26. 3. 2015)

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 31. (26. 3. 2015) Schůzka projektového týmu Postdoc I. 31. () Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 6. monitorovací zpráva (5. ŽoP) monitorovací období končí

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů Obecné zadání: Regionální vzdělávací a informační středisko Vladař vypisuje zadání na dodávku služby na zajištění

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dm drogerie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k výuce

Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k výuce Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014, 2. kolo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj.

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Příloha č. 1. výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 1. výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Příloha č. 1 Č. j.: MSMT-2122/2014 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Specifická kritéria 1.3 Další vzdělávání

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Bar management zakázky: pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1750P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více