Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005"

Transkript

1 Bělá pod Bezdězem Kronika r Obsah: Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů, S.A.C. Klub gymnastek Bělá pod Bezdězem SK Bělá oddíl fotbalu TTC stolní tenis Oddíl motokrosu Jezdecký klub Vacek, Páterov Český rybářský svaz Český kynologický svaz - Zájmové organizace V.I.S. PRAMÍNEK Občanské sdružení Pejřavák Svaz postižených civilizačními chorobami Vlastenecko dobročinná obec baráčníků Český zahrádkářský svaz Skautské středisko Svornost Klub Českých turistů Český svaz včelařů Sdružení Bezdědický kostel 7. Podnikatelé 8. Životní jubilea Strana 1 (celkem 53)

2 Zápisník kr onikáře Vážení spoluobčané, první záznamy ze života města Bělá pod Bezdězem jsou z roku Byly psány i zpětně, snažily se zachytit události let dřívějších, patrně ze vzpomínek pamětníků, nebo dochovaných úředních listin. Linie kroniky byla v různých obdobích přerušována a znovu obnovována, takže bohužel chybí úseky v délce i několika desítek let, především z poválečného období. Poslední ucelenější záznamy končí v září roku Až do té doby vedl ručně psanou kroniku pan učitel Vladislav Fejfar. V březnu roku 2006 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 132/2006 o kronikách obcí. Tím se stalo vedení kroniky povinností pro každou obec. Podle úvodního ustanovení tedy : Každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Protože navázání na vedení kronik po šesti letech není zrovna jednoduchou záležitostí, dohodli jsme spolupráci při tvorbě s firmou FMC servis s.r.o., která nám zajistila zpracování dodaných materiálů do elektronické podoby. Za firmu byla prací na kronice pověřena paní Miloslava Michková, materiály pro zpracování zajišťuje paní Simona Grosová, správní odbor MÚ Bělá pod Bezdězem, sekretariát starostky. Přestože rozhodnutí o obnovení kroniky bylo podníceno potřebou dodržet literu zákona, uvědomujeme si i my, že shromažďování a zaznamenávání zajímavých dat a událostí ve městě je důležitou součástí jeho budoucího života a v neposlední řadě také známkou toho, že nežijeme jen pro sebe, ale záleží nám i na zanechání poselství a zkušeností pro budoucí generace. Strana 2 (celkem 53)

3 1. Úvod Historie města Město Bělá pod Bezdězem vzniklo přenesením práv města, jež se rozkládalo na úpatí kopce Bezdězu a trpělo nedostatkem vody, na místo při potoku Bělá. Svolení k tomu dal král Václav II. roku Když už bylo město vystavěno a opevněno v roce 1337, potvrdil městská práva zástavní držitel bezdězských statků Hynek Berka z Dubé a Lipé listinou, která je zachována a město neslo název Nový Bezděz. Toto jméno se však neujalo a bylo nahrazeno názvem původní osady Bělá. Mělo se stát významným hospodářským střediskem kraje, což v jeho pravidelném půdoryse dosvědčuje velké tržiště, nynější náměstí. Po založení augustiniánského kláštera roku 1345 mělo město být i střediskem kulturním. Slibný rozvoj se vzkvétajícími řemesly a obchodem však skončil za vlády Václava IV. Bělá se dostala z majetku koruny do moci pánů z Michalovic. Za husitských válek byla dvakrát tvrdě dobývána a střídavě náležela stoupencům krále Zikmunda a Pražanům (Sirotkům). Když nastaly klidnější časy, zůstalo město dál v zástavním držení rodu Michaloviců. Po vymření rodu připadla roku 1468 pánům Tovačovským z Cimburka, poté pánům z Janovic. Právě Jan z Janovic nechal v roce 1502 vybudovat městu vodovod. A pak tu byli především Berkové z Dubé. Roku 1622 koupil zkonfiskované statky Bohuchvala Berky Albrecht z Valdštejna. Ten uvalil na město značné daně. Po jeho zavraždění připadla Bělá Vlachovi Markraběti Caretto - Millesimo, od něhož ji roku 1678 koupil hrabě Arnošt z Valdštejna. Jeho rod ji držel až do roku Za třicetileté války Bělá velmi trpěla opakovanými nájezdy Švédů i morem a byla téměř zničena obrovským požárem v roce Za panství Valdštejnů v 18. století se opět vzpamatovala řemesla, zejména tkalcovské a soukenické. V roce 1765 byla v bělském zámku zřízena manufaktura, kde byly zaměstnány ponejvíce děti, vzmáhala se papírna, založená v roce 1696 a dále byla založena továrna na sukna a látky. Bělá se stala také sídlem okresního zastupitelstva a okresního soudu. V r zde byla zřízena lesnická škola, přeložená v roce 1904 do Zákup. Po první světové válce došlo ke zrušení okresu a hospodářská krize ve třicátých letech zadusila textilku. V roce 1938 po německém záboru pohraničí se ocitla na samé hranici protektorátu. Historie Bezdězu Hrad Bezděz patří neoddělitelně nejen k názvu našeho města, ale také k jeho typickému vzhledu. Proto cítíme potřebu věnovat mu alespoň kousek místa také v kronice. Hrad je ve správě Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem. Kastelánem je pan Jan Jurička, který má velkou zásluhu na oživení této významné památky, pořádáním různých kulturních akcí a také dobrou spoluprácí s okolními obcemi. Romantické páry se mohou na hradě nechat dokonce i oddat. Strana 3 (celkem 53)

4 Vznik hradu bezprostředně souvisí s rozsáhlým kolonizačním úsilím českého krále Přemysla Otakara II., z jehož podnětu v tomto kraji vznikl v 2. polovině 13.stol. velký počet nových vesnic a také tři města - Bezděz (založen privilegiem r.1264),doksy, Kuřivody. Hrad samotný byl panovníkem určen jako správní centrum rozsáhlého královského panství, k jeho ochraně, jakož i k ochraně významné obchodní cesty vedoucí od Mělníka okolo Bezdězu dále do Žitavy. Výstavba hradu proběhla mezi lety a na její realizaci se podílela významná královská huť ovlivněná stavebním uměním, které do Čech přinesli mniši řádu cisterciáků z Burgundska a severního Německa.Stavba byla provedena s neobyčejnou precizností, vzniklo zde velice působivé dílo ve stylu rané gotiky, dokonale reprezentující osobu svého zakladatele Přemysla Otakara II., který se do stavby hradu zřejmě nedočkal (zemřel v bitvě na Moravském poli v srpnu 1278).Do r.1588 se v historii hradu střídají období, kdy byl přímo pod královskou korunou a období, kdy byl v zástavě mocných šlechtických rodů. Po roce 1621 hrad získal Albrecht z Valdštejna, který povolal mnichy řádu sv. Augustina. Od r do r zde pak byl klášter řádu Monserratských benediktinů, fungující také jako významné mariánské poutní místo.roku 1666 byla do hradní kaple přenesena jedna ze tří kopií sochy černé P. Marie Monserratské. Po zrušení kláštera byl hrad opuštěn, mniši vybavení rozdali po okolních kostelech a nebo je odvezli na své opatství do Emauz v Praze. V 19. stol. se hrad stává inspirací pro mnoho romantických umělců ( např. pro K. H. Máchu ).Do r je hrad v majetku Valdštejnů, následně se dostává za symbolickou částku do majetku Klubu československých turistů. Roku 1953 byl hrad předán státní památkové péči. Od 60-tých let je ve správě Okresního úřadu Česká Lípa, na jehož náklady jsou na hradě prováděny záchranné a konzervační práce (část těchto prací je hrazena z Programu na záchranu architektonického dědictví). Byla zde mimo jiné provedena oprava hradní kaple, výměna střešní krytiny královského paláce, konzervace a znovu zpřístupnění velké věže. Obnova purkrabského paláce pokračuje i v roce Prohlídka hradu Hrad Bezděz měl neobyčejné štěstí v tom, že neprošel žádnou výraznější přestavbou a ani opravy probíhající zde v 19. a 20. stol. nebyly většího rozsahu. Díky tomu mají návštěvníci jedinečnou možnost obdivovat stavbu dochovanou v původní autentické podobě. Otevirací doba: 9:00-16:00 Vstupné: dospělí děti od 6 let důchodci invalidé rodinné vstupné ( 2 dospělí, 2 děti do 15 let ) 50,- Kč 25,- Kč 25,- Kč 25,- Kč 110,- Kč Kontakt: Jurička Jan Ing. Svatošová Iva Telefon/fax Kastelán Pokladna Památky Strana 4 (celkem 53)

5 Česká brána Česká brána pochází ze samotných počátků města. Je jednou ze čtyř původních bran, jež sloužily jako vstup do Bělé pod Bezdězem, která byla v této době opevněna. Věž brány má čtvercový půdorys se zdmi z hrubého kamene o síle 2,3 m. Výška je dnes asi 13 m, což je podle historických pramenů pouze část výšky původní. Také střecha byla v rámci ochrany památek obnovena novým krovem a krytinou. V rámci oživení památek byla provedena také vnitřní rekonstrukce a Česká brána byla v roce 2003 zpřístupněna veřejnosti. Je zde umístěna galerie, uměleckých předmětů a využívá se také k pořádání výstav obrazů. Protože galerii nelze vytápět, je v zimním období uzavřena. Zajímavé je i předbraní, kde jsou patrné zbytky padacího mostu, který sloužil k překonání příkopu, jenž byl součástí opevnění. Augustiniánský klášter a chrám sv. Václava Klášter byl založen roku 1345 Hynkem Berkou z Dubé pro řeholníky řádu sv. Augustina. Chrám sv. Václava je až z roku Za husitských válek byl klášter vypálen. Roku 1624 daroval Albrecht z Valdštejna řeholníkům Bezděz. Těm se však na Bezdězu příliš nelíbilo a vrátili se zpět do Bělé. Po smrti Albrechta z Valdštejna klášter chátral. K jeho obnovení došlo kolem roku 1650 architektem Binago a dokončení provedl v roce 1659 stavitel Baltazar Casanova. Děkanský chrám Povýšení sv. Kříže Byl vybudován současně s nově zakládaným městem, ale požár v roce 1635 jej až na sakristii úplně zničil. Sakristie je tedy zachovaná v původním gotickém slohu s krásnou křížovou klenbou. V roce 1650 byly věž i chrámová loď obnoveny, přičemž bylo využito zachovaných gotických zdí pětibokého závěru východní části presbyteria. Věž je obdélníkového základu vybíhající ve čtyřboký jehlan. Zámek Na nejvyšším místě bělského ostrohu se vypíná zámek. Jeho vzhledu vtiskla svůj ráz různá staletí. Půdorys zámku má tvar nepravidelného pětiúhelníku. Zámek tvoří pět traktů v průčelí se zdvíhá 32,4 m vysoká věž s osmibokou cibulovitou bání. Ve spodní části věže je klenutý průjezd, kterým se vchází do vnitřního nádvoří. Zámek stojí na místě, kde v dobách založení města byla tvrz, o níž však nejsou zachovány bližší zprávy. Ze zápisů je patrné, že tato nebyla sídlem držitelů statků bezdězského, ale byla využívána jen přechodně při cestách nebo za lovu v lesích. Je zde umístěno muzeum, ve kterém je uložena celá řada historických památek připomínajících vývoj města. Radnice První záznam o bělském radničním domě je z roku 1593, kdy obec koupila dřevěný dům na nároží náměstí a České ulice. Tento dům byl v roce 1613 zbořen a na jeho místě byla vystavěna kamenná budova o jednom patře s mohutnou věží, jež měla dřevěný ochoz a cibulovitou, šindelem krytou báň s kovovou makovicí. V roce 1852 bylo radnici přistavěno druhé patro, čímž získala dnešní podobu. Poslední velká oprava provedena v roce 1930, kdy byla ztrouchnivělá vazba nahrazena novou a byl proveden i nový plechový kryt věže. Nad polokruhovým vstupem do budovy s toskánskými sloupy a římsou s městským znakem je latinský nápis jehož překlad zní: "Věže s hradbou a obraz udatného lva zdobí toto město, ale ty, lve Kriste, řiď je, zde sídlo je Strana 5 (celkem 53)

6 soudců, vězte to bezbožníci, jejichž srdce nemají v úctě zákonů božích." "Vystavěno nákladem obce v roce, jenž značí soud - IVDICIVM ". V roce 2002 byly při opravě střešního pláště v makovici objeveny schránky obsahující listiny, které dokumentují opravy věže. Nejstarší oprava je datována roku 1767, kdy byla šindelová střecha nahrazena černým plechem natřeným červenou barvou. Obě schránky byly vráceny zpět na své místo a doplněny o novou, která obsahuje dokumentaci současného života ve městě a ohlášení udržovacích prací radnice spolu se závazným stanoviskem OkÚ k výměně krytiny věže radnice. Kostel sv. Václava v Bezdědicích První zmínka o kostelu je ze 14. století. Od r se o něm hovoří jako o kapli sv. Václava v Malém Bezdězi (dřívější označení Bezdědic). Po požáru v r spolu s velkou částí obce byl poškozen i kostel. Požár založil pro neshody s panstvem čeledín ze statku č. 4 Josefa Weinera. Vítr požár rozšířil a velká část vesnice shořela. Za přispění hraběte Valdštejna a také obyvatel okolních obcí byl v letech vystavěn kostel nový v dnešní podobě. Po krupobití v r. 1862, které zničilo úrodu, střechy a okna domů, byla postavena Na koudelce kaplička sv. Kiliána. Ke kapličce se každý rok na svátek sv. Kiliána konala procesí s prosbami o ochranu. Dnes by jste kapli hledali marně, byla zbourána. Obraz sv. Kiliána z této kaple se nyní nachází v kostele sv. Václava Bezdědicích. Ztrátu pro kostel znamenala i doba 1. svět. Války, kdy byly nejprve v r odvezeny zvony Václav a Anna a v r zvon Marie. V současné době se kostel nachází v dost špatném stavu. V loňském roce vzniklo Sdružení Bezdědický kostel, které si vzalo za cíl získat finanční prostředky na záchranu této stavby. Za peníze získané v loňském roce z "Velikonoční sbírky" a z benefičních koncertů se podařilo provést nejnutnější opravy střechy, aby bylo zabráněno zatékání vody do kostela. V letošním roce se připravuje výměna oken ve věži kostela, kterou zajistí Městský úřad v Bělé p. B. Bylo také zadáno vypracování projektu na opravy stropů, krovů a střechy kostela. Pro Sdružení BK zůstává nejdůležitějším úkolem získat finanční prostředky na opravy. Náklady budou činit zhruba ,- Kč. Sdružení BK se obrací na všechny, kterým není lhostejný osud této stavby s prosbou o pomoc. Slavní rodáci Strana 6 (celkem 53)

7 Město Bělá pod Bezdězem získalo svůj historicky nezastupitelný význam díky řadě rodáků a obyvatel, kteří se neopomenutelnou měrou zasloužili o politický a kulturní rozvoj našeho města i života českého národa. Byli to především: Tista z Libštejna, Oldřich - dlouholetý purkrabí císaře Karla IV. na Bezdězi ( ). Když vystoupil ze služby, žil v Bělé, kde jej nazývali "starým purkrabím". Je známý zvláště tím, že pro císaře postavil hrad Karlsfried u Žitavy a s velkou pravděpodobností i Velký Dokský rybník (Máchovo jezero). Velenský z Mnichova, Oldřich - žil v Bělé v letech a založil zde českobratrskou tiskárnu. Dosáhl hodnosti bakaláře na pražské univerzitě, dále studoval ve Witenberku a Norimberku, kde se také vyučil tiskařskému umění. Ve své bělské tiskárně - pokud je doloženo vydal celkem 8 knih, které většinou sám přeložil do češtiny a opatřil výkladem. Nejznámější a nejvýznamnější z nich byl překlad latinsky psané knihy slavného Erazima Rotterdamského "O rytíři křesťanském", vydaný v r. 1519, v jehož úvodu je obšírná Velenského dedikce tehdejšímu pánu Bělé Janu Špetlovi z Janovic a na Bezdězi. Albín (Albinus Bělský), Ondřej - bělský rodák, syn místního měšťana Kříže Beneška. Dosáhl vysoké církevní hodnosti arciděkana hradeckého kraje. Zachoval si vřelý vztah k rodnému městu. Celý svůj dědický podíl po otci (112 kop čes. grošů) věnoval v r na pořízení uměleckého graduálu a českého žaltáře pro bělský farní kostel. Radešínský, Samuel - narodil se kolem roku 1571 v Bělé jako syn bohatého měšťana a rektora školy Jana Radešínského. Studoval na gymnáziu ve Zhořelci, pak ve Francii, na pražské akademii a posléze v Heidelbergu, kde získal hodnost doktora obojího práva. Poté se stal veřejným notářem v Čechách, později komorním a stavovským prokurátorem na Moravě. Byl jmenován císařským radou, povýšen do rytířského stavu a Rudolf II. jej poctil názvem "dvorního básníka". Napsal řádu básní a drobnějších spisů, z nichž se v některých hlásí ke svému rodišti. Berka z Dubé a Lipé, Bohuchval - pán na Bělé, Kuřívodách, Loukovci a Chýši, který trvale sídlil na bělském zámku. Byl ve své době významným českým politikem, jedním z hlavních odpůrců Ferdinanda II., předním členem stavovského direktoria. Zahájil a řídil jednání českého sněmu, na němž byl Fridrich Falcký zvolen českým králem. Od konce r do konce Fridrichovy vlády zastával úřad nejvyššího purkrabího. Po prohrané bitvě na Bílé hoře doprovázel krále na jeho útěku ze země. Byl v nepřítomnosti odsouzen ke ztrátě "hrdla, cti a statku". Zemřel zchudlý v Hamburku. Artopaeus, Jan - narozen v Bělé. V r se stal na pražské univerzitě bakalářem a působil na venkovských školách. Kromě drobnějších literárních příspěvků zanechal po sobě v rukopise návod k latinskému veršování. Na jeho konci jsou uvedeny čtyři Artepaeovy básně, z nichž jedna má vztah k Bělé. De Canevalle, Bernard - stavitel italského původu, snad vzdálený příbuzný známých pražských stavitelů téhož jména. Žil v Bělé v letech Ve službách hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna přestavěl jižní křídlo a průčelí zámku, spojil celou stavbu v jednotný celek a dal jí zhruba dnešní podobu. Zemřel v Bělé v r a byl pohřben ve zdejším farním kostele. Heinsch, Jan Jiří - významný malíř českého vrcholného baroka, rodák z Kladska. Od r žil v Praze, v r. 1702, patrně po smrti své první ženy, vstoupil jako bratr laik do bělského kláštera augustiniánů poustevníků, po nějakém čase však klášter opustil. Heinschovy obrazy se nacházejí v řadě pražských kostelů i v Národní galerii. I poté, co vystoupil z kláštera, si Heinsch zachoval k bělským augustiniánům dobrý vztah. Někdy po r jim dodal pro výzdobu refektáře velkou olejomalbu Kristus hostem v klášterní jizbě a obrazy P. Marie s Ježíškem a Sv. Anna. Strana 7 (celkem 53)

8 Taške, Kryšpín - narozen r v Bělé, vzorný učitel a skladatel chrámové hudby. Po předchozím působení na bělské klášterní škole a v Mladé Boleslavi nastoupil jako učitel na bělskou farní školu a jako v Bělé se vedle vynikající pedagogické činnosti věnoval hudbě, zejména kostelní. Složil řadu církevních skladeb, z nichž některé byly provozovány nejen v Bělé, ale i v řadě míst v Čechách a na Moravě. Za své zásluhy a kostelní hudbu byl jmenován čestným členem pražské Akademie pro povznesení chrámové hudby. Krolmus, Václav - narozen v r v Březince, vlastenecký kněz, sběratel starožitností, archeolog a spisovatel, odchovanec bělské klášterní školy. Po dalších studiích se stal knězem. Hned od počátku svého působení měl neshody s církevní a světskou vrchností. Byl mezi jinými pronásledován pro to, že pociťuje potřeby prostých věřících, přeložil latinské církevní obřady do čeština a počal je vykonávat česky. Přestěhoval se do Prahy, kde se činně účastnil národního života a věnoval svým zálibám - archeologii a národopisu. Byl literárně velmi činný, psal na různá témata, zpočátku převážně náboženská, později vlastivědná. Jeho nejrozsáhlejší a nejvýznamnější prací je mnohasvazkové dílo Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy s ohledem na bájesloví československé. K rodnému Bělsku se hlásí připomínkami a motivy ve svém hlavním díle Staročeské pověsti a zejména ve spisku Poslední božiště Černoboha s runami na Skalsku. Zemřel v r a je pohřben na Vyšehradě. Umlauf, Josef - bělský kronikář, narodil se 19. května 1800 v Železném Brodě. Po skončení studia na jičínském gymnáziu vstoupil do rakouské armády jako kadet a byl přidělen k dělostřelectvu. Sloužil v Českých Budějovicích, ve Vídni, v Itálii a posléze v Praze. V roce 1848 byl na vlastní žádost penzionován v hodnosti setníka. Usídlil se ve svém rodišti, Železném Brodě, avšak již v r se přestěhoval ze zdravotních důvodů do Bělé, kde bydlel až do konce života. Zemřel 4. října 1869 a byl pohřben na bělském hřbitově. Josef Umlauf byl vzhledem k tehdejší době a svému povolání mimořádně vzdělaný a měl zvláštní záliby. Již jako mladý poručík měl velký zájem o historii. Plně se jí věnoval po svém odchodu na odpočinek. Z dostupných pramenů, zejména studia městských knih a archiválií zpracoval "Kroniku města Bělé u Bezděze". Dále sepsal "Dějepis cís. Král. výsadního sboru ostrostřeleckého v okresním městě Bělé jinak Novém Bezdězí", zahrnující dějiny sboru od jeho založení v r do r Publikoval také články v Památkách archeologických a Boleslavanu. Bubák, Josef August - malíř, narodil se v r v Bělé. Zabýval se malováním kostelních obrazů, krajin a portrétů. Z jeho chrámových děl jsou známy obrazy v Bosni u Mnichova Hradiště, v kostele ve Štětí a v kapli Nejsv. Trojice v Bělé. Z Bubákových maleb krajin se zachovaly pohledy na některé české hrady a města, z portrétů obraz spisovatele K. Vinařického na Kováni, skalského děkana J. Procházky, bělského učitele a hudebního skladatele K. Taškeho a další. Tieftrunk, Josef Med. Dr. - narozen r v Bělé. Ve svém oboru vynikl tak, že byl povolán za osobního lékaře excísaře Ferdinanda Dobrotivého, který po své abdikaci sídlil na Pražském hradě. Již od svých studentských let se J. Tieftrunk hlásil k národnímu hnutí a udržoval styky s předními českými vlastenci. Byl známým lidumilem a mecenášem, zejména svého rodného města, na které pamatoval i nemalým odkazem ve své závěti. Zemřel v r a byl pohřben ve vlastní pozdně empirové hrobce u bělského farního kostela. Fiscali, Ferdinand - narozen r. 1817, lesnický odborník, pedagog a spisovatel. Žil v Bělé od r do r Byl ředitelem zdejší vyšší lesnické školy a zasloužil se o její vysokou úroveň uznávanou i v zahraničí. Kromě menších prací vydal velké ilustrované dílo Deutschlands Forstkultur Pflanzen (Lesní kulturní dřeviny Německa). V Bělé jej připomíná pomníček s bronzovou bystou na náměstí, který v r pořídili jeho bývalí žáci. Tieftrunk, Karel - narodil se v Bělé r Jeho starším bratrem byl právník a později bělský notář Václav Vojtěch Tieftrunk, velmi aktivní účastník revoluce v r Po studiích na pražské Strana 8 (celkem 53)

9 univerzitě se stal středoškolským učitelem, naposled ředitelem nově založeného českého gymnázia v pražské Žitné ulici. Ač byl odchován v německých školách a sám působil valnou část života na německých ústavech, nikdy se nezpronevěřil češství a zájmům národa. Obětavě zastával řadu veřejně prospěšných funkcí, v roce 1889 byl zvolen poslancem zemského sněmu za česká města Turnov, Mnichovo Hradiště a Bělou. Vedle řady drobnějších pojednáni napsal větší díla Odpor stavů proti Ferdinandu I., Historie literatury české a Dějiny Matice české. Dále upravil a vydal Historii českou Pavla Skály ze Zhoře. Jeho zásluhy připomíná pamětní deska umístěná na jeho rodném domě, bývalém hostinci U českého lva na bělském náměstí. Purkyně, Emauel Dr. - přírodovědec a pedagog, syn slavného J. E. Purkyně a bratr známého malíře K. Purkyně. Narodil se v r ve Vratislavi. Po ukončení středoškolského vzdělání začal studovat na pražské univerzitě medicínu, později u něj převládl zájem o přírodní vědy a přestoupil na filozofickou fakultu, kde v r získal doktorát. Po studiích krátce působil jako suplent na pražském gymnáziu, ale již v r byl povolán jako profesor na nedávno založenou lesnickou školu v Bělé, kde setrval do konce svého života. Spolu s pedagogickou činností se E. Purkyně intenzívně zabýval vědeckým výzkumem v řadě přírodních oborů - v botanice, myslivecké zoologii a zejména zemědělské a lesnické meteorologii. Ze svého pobytu v Bělé udržoval čilý styk se známými pražskými osobnostmi, z nichž některé - zejména malířská rodina Mánesů včetně slavného Josefa - jej v Bělé navštěvovaly. E. Purkyně zemřel tragicky, vlastní rukou v r v Bělé. Poppr, Antonín - učitel na bělských školách a spisovatel místního významu. Narodil se 11. února 1843 v Bělé. Pocházel z rodiny s dlouhou učitelskou tradicí. Po absolvování nižšího gymnázia byl do r učitelem na bělské klášterní škole, odkud přešel na městskou školu. V r. 1883, po odchodu svého otce na odpočinek, převzal vedení. Když byla v r v Bělé zřízena měšťanská škola, působil krátkou dobu jako její první ředitel. Zapojoval se do rušného národního a společenského života, byl členem rady místních korporací a spolků. Předmětem jeho literární činnosti byla regionální historie. Napsal a vlastním nákladem vydal Monografii Bělska, Školství soudního okresu bělského a zanechal po sobě, patrně v rukopise, dnes nezvěstné Dějiny města Bělé pod Bezdězem. Zemřel v prosinci Šimáček, Ferdinand - učitel a regionální spisovatel. Narodil se 28. května 1858 v Bělé. Základní vzdělání získal na bělské klášterní škole, pak vystudoval učitelský ústav a v r nastoupil na místo podučitele na veřejné obecné škole v Bělé. V r byl znovu povolán po šestileté pauze na bělskou obecnou školu, na níž setrval, později ve funkci řídícího učitele, až do svého odchodu na odpočinek v r Po několik období byl členem obecního zastupitelstva, aktivně pracoval ve všech významných institucích Bělé a jejího okolí. Jeho předním zájmem, ba přímo láskou, byla historie Bělé a jejího okolí. Podrobně prostudoval bělský městský archiv a na základě svých studií napsal řadu hodnotných článků do regionálních vlastivědných časopisů Od Ještěda k Troskám, Boleslavan, Bezděz. V rukopise po něm zůstaly a po jeho smrti byly vydány Paměti města Bělé pod Bezdězem. Zemřel 2. listopadu Zuman, František - finanční úředník a historický spisovatel. Narodil se v r v Bělé. Po maturitě na boleslavském gymnáziu vystudoval práva a stal se úředníkem státní správy. Měl rozhodující zásluhu na založení bělského okresního muzea, byl iniciátorem řady jeho významných vlastivědných akcí. Byl uznávaným historickým spisovatelem. Napsal stovky článků a pojednání do různých vědeckých a vlastivědných časopisů, publikoval v regionálních periodikách i v denním tisku. Kromě článků o historii Bělé a Bezdězu zaslouží pozornost a byla v odborných kruzích vysoce hodnocena jeho Knížka o papíru a materiály o filigránech českých papíren. Jeho práce pro rozvoj české historické vědy byla oceněna tím, že byl zvolen dopisujícím členem Královské české společnosti nauk. Zemřel v r ve Staré Boleslavi. Disman, Miloslav - pedagog, redaktor Čs. rozhlasu a spisovatel. Narodil se 27. dubna 1904 v Bělé. Po ukončení pedagogického vzdělání působil od r do r jako učitel na menšinových školách v pohraničí. V září 1935 nastoupil na místo redaktora školního vysílání Strana 9 (celkem 53)

10 Čs. rozhlasu, který se pak stal jeho trvalým pracovištěm. Za okupace se zapojil do odbojové činnosti. Již v době svého působení na menšinových školách se M. Disman aktivně věnoval mimoškolní kulturní práci s mládeží. Při nuselské pokusné škole založil dětský recitační klub, který byl později, když se jeho činnosti rozšířila na oblast rozhlasu a divadla, přejmenován na Dismanův rozhlasový dětský soubor. M. Disman rovněž působil jako externí učitel na pražské AMU a byl literárně činný. Napsal společensko - psychologický román Paprsek a memoárovou knížku Hovoří Praha obsahující vzpomínky na revoluční květnové dny v pražském rozhlasu. Svého postavení a osobních vztahů využíval k prezentaci města v rozhlasu i v dalších sdělovacích prostředcích. Zemřel r v Praze. Holan, Vladimír - básník. Narodil se r v Praze - Holešovicích. Patří k největším zjevům české poezie 20. st.. Své mládí strávil v Bělé. Přistěhoval se sem spolu se svou rodinou v r a žil zde do r Léta strávená v Bělé patřila k těm šťastnějším v básníkově těžkém a pohnutém životě. Dojmy z dětství v Bělé nalezly odezvu i v některých Holanových básních. Devadesáté výročí básníkova narození a patnácté výročí jeho úmrtí uctilo město v září 1995 odhalením pamětní desky umístěné na budově bývalé obecné školy na náměstí. Trégl, Václav - český divadelní a filmový herec. Narodil se v roce 1902 v Bělé. Zanechal středoškolského studia a proti vůli rodičů se věnoval divadlu. Vypracoval se od pouhého technického pracovníka až k velkému umělci. Byl typickým představitelem komediálních rolí a lidových postav. Působil postupně v řadě pražských divadel, zejména v předválečném Osvobozeném divadla V+W, v divadle Vlasty Buriana, za okupace v Intimním divadle, pak dlouhou dobu ( ) v Městských divadlech pražských. Z jeho filmových rolí jsou zvláště známé úlohy ve filmu Pudr a benzin, Golem, Škola základ života, Revizor. Měl dobrý vztah ke svému rodišti Bělé, kde kdysi svou hereckou dráhu začínal na prknech ochotnického divadla. Často město navštěvoval a několikrát zde pohostinně vystoupil s místními ochotníky. Zemřel v roce 1979 v Praze. U příležitosti stého výročí narození tohoto výjimečného člověka a herce, byla na jeho rodném domě umístěna pamětní deska. Hoffmann Zdeněk spisovatel a archivář, narozen v Bělé pod Bezdězem. Zde prožil své dětství a mládí. V období studia na Obchodní akademii v Mladé Boleslavi se stal obětavým spolupracovníkem správce městského muzea a městského archiváře B. Dejmka. V letech b\l městským archivářem a spolupracoval se Státním historickým ústavem v Praze, Státním archivem v Jablonci nad Nisou a Okresním archivem v České Lípě. Poznatky, které získal, si nenechával pro sebe, ale ochotně předával ostatním. Zaměstnání ho odvedlo z Bělé, kam se již natrvalo nikdy nevrátil. Nejvíce svých prací věnoval pověstem a bájím z Podbezdězí. Maňásek Luděk malíř a ilustrátor, narozen v Bělé pod Bezdězem. V letech studoval v Praza na Státní grafické škole, v letech pracoval jako litograf. Dále studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové obor monumentální malby u profesora Nováka, kde získal ještě čestný rok. Hlavní oblastí jeho výtvarné aktivity se stala ilustrace dětských knih. Zpočátku se věnoval zejména knížkám pro malé děti. Maňásek se snažil pomocí hry rozšiřovat věcné znalosti dětí. Jeho ilustrace si získaly pro svou univerzálnost a srozumitelnost značnou oblibu i v zahraničí. Některá díla vyšla dokonce až v šestnácti jazykových mutacích, část byla vydána těž v češtině. Zemřel v Ústí nad Labem. Jeho životní i umělecká dráha je zakončena ilustracemi Máje Karla Hynka Máchy. Toto dílo vyšlo v roce 2004 na počest nedožitých 75. narozenin tohoto skvělého umělce a člověka. Členové Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem Mgr. Miroslava Votočková, nar , učitelka ZŠ Bělá Strana 10 (celkem 53)

11 Ing. Jaroslav Liška, nar , učitel ZŠ Bělá Ing. Jan Myšák, nar , tiskař - Papírny Bělá Petr Jirásek, nar , podnikatel Jaroslav Chadalík, nar , technik - Škoda MB MUDr. Martin Zelený, nar , praktický lékař MUDr. František Sýkora, nar , stomatolog Václav Černý, nar Mgr. Jiří Ubral, nar Mgr. Daniela Vernerová, nar Zdeněk Eichler, nar , podnikatel, Václav Renza, nar , Mgr. Jana Šťastná, nar , učitelka ZŠ Bělá Ing. Jaroslav Verner, nar , technik Česana Ing. Petr Vokoun, nar , technik Škoda MB Jaroslav Ježek, nar , podnikatel, Miroslav Schneider, nar , obchodník Miroslav Horčička, nar , podnikatel Zdeněk Piesche, nar , brusič skla TOM rezignace k náhradník Alexander Beneš Ondrej Gáborik, nar Ing. Rudolf Kouba, nar , technik Papírny Bělá Členové Rady města Běla pod Bezdězem Mgr. Daniela Vernerová, starostka, nar Miroslav Schneider, místostarosta, nar (ODS) Ing. Jaroslav Verner, nar MUDr. Martin Zelený, nar Ing. Petr Vokoun, nar Miroslav Horčička, nar Strana 11 (celkem 53)

12 Ondrej Gáborik, nar Finanční výbor zastupitelstva města: Ing.Jaroslav Verner - předseda Ing.Tomáš Dvořák - člen Ing.Petr Vokoun - člen Kontrolní výbor zastupitelstva města: Ing.Rudolf Kouba - předseda Petr Jirásek - člen Jaroslav Ježek - člen 2. Současné události Město Bělá pod Bezdězem leží 14 km severozápadním směrem od okresního města Mladá Boleslav, na okraji středočeského kraje. Prochází jím silnice č. I/38. Celková katastrální výměra města je 6313 ha. Okolí je lesnaté (z celkové katastrál. výměry lesy zabírají plochu 3545 ha). Celkový počet obyvatel se pohybuje kolem 4736 osob. Z toho v produktivním věku je 2752 osob. Střed města je historický se zbytky hradeb a vstupní branou, které se dochovaly z dob jeho založení r Ostatní výstavba ve městě má rysy doby, kdy byla budována, včetně panelové výstavby. Byla vybudována kanalizace s čistírnou odpadních vod, silniční obchvat a nyní se pracuje na plynofikaci města. Obyvatelstvo nachází pracovní příležitosti v automobilovém závodě Škoda Mladá Boleslav a v místních podnicích, kterými jsou např. Wagon Automotive spol. s. r. o. - kovozpracující podnik, Dehtochema Bitumat a. s. - podnik na výrobu střešních a izolačních materiálů, Lineta - dřevozpracující podnik, Papírny a. s. - podnik na výrobu papíru a obalových kartonů, Atmos - podnik vyrábějící kotle na spalování dřeva, TOM Glass Cut - skelná huť a brusírna skla. Služby jsou ve městě na dobré úrovni. Kulturní dění ve městě ja zajišťováno Městským kulturním zařízením, které sdružuje městskou knihovnou, kulturní a společenské středisko a městské kino. Školství ve městě je pouze základní, vyučuje se ve dvou školách, jedné vystavěné v roce 1896 a druhé, moderní, postavené v roce Město vždy patřilo k rekreačním oblastem. V místě je krásné koupaliště napájené čistou pramenitou vodou o rozloze 7500 m2. Nad koupalištěm je chatový tábor, který má kapacitu 130 lůžek. Další ubytovací možnosti jsou v hotelích i v soukromí. Stravovací možnosti pro návštěvníky města jsou velmi dobré jak v areálu koupaliště, tak v jeho blízkosti. Na koupališti je možné hrát stolní tenis a plážový volejbal. Okolí města je vhodné pro pěší turistiku. Je zde dobře vyznačeno několik zajímavých turistických tras vedoucích krásnou krajinou. Uprostřed města je starobylý park, založený bývalou lesnickou školou, která ve městě sídlila. Zde jsou po dobu letní sezony pořádány každý pátek v podvečer koncerty. V soukromých restauracích jsou o víkendu pořádány taneční zábavy, v prostorách Sokolovny diskotéky. V lesích kolem města je možnost houbaření a sběru borůvek. Soukromý jezdecký areál nabízí jízdu na koni. Po odchodu sovětských vojsk se město rozšířilo o bývalý vojenský prostor Vrchbělá, kde se rovněž plánuje převážně výstavba rodinných domů s napojením na oblast Ralska. Tímto směrem, 5 km od města, se nachází Azylové zařízení Ministerstva vnitra ČR, Pobytové středisko Bělá - Jezová. Strana 12 (celkem 53)

13 V Bělé je velmi dobrý travnatý fotbalový stadion, hřiště na házenou a tenisové kurty. Ze sportovních organizací zde vyvíjí bohatou činnost fotbalový oddíl, oddíl házené, klub stolního tenisu, korfbalový oddíl, gymnastky aj. Do města je možné zajet po železnici. Hlavní nádraží je vzdáleno od centra cca 3 km, žel. zastávka Bělá - město přibližně 20 min. chůze lesní a polní krajinou. Bělá sousedí s další rekreační oblastí měst Doksy a Staré Splavy, kde je rozsáhlé jezero a v době sezony rušný sportovní a společenský život.do těchto míst je i dobré vlakové spojení. Obyvatelé mají o vzhled a prosperitu svého města velký zájem, což dokazuje neustálá poptávka po nových stavebních parcelách, obnovující se fasády domů i nově vznikající provozy a obchody. Město Bělá pod Bezdězem je v současné době členem těchto sdružení: Svaz měst a obcí ČR Mikroregion Podralsko Sdružení obcí Mladoboleslavska Sdružení měst a obcí s azylovým zařízením Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Sdružení měst a obcí akcionářů České spořitelny. Bělá p. B. má svého zahraničního partnera, kterým je město Gross-Bieberau, okres Darmstadt-Dieburg, SRN. 3. Každodenní život Mateřské školy Příspěvková organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, která je od roku 2003 samostatným právním subjektem sdružuje tři mateřské školy, jejichž zřizovatelem je Město Bělá pod Bezdězem. Jedná se o trojtřídní MŠ v ulici Velenského, nedaleko bělského náměstí, a dvě odloučená pracoviště - jednotřídní MŠ vzdálená 3km - v Pražské ulici 863 (Bělá -nádraží) a jednotřídka v příměstské obci Březinka vzdálené 9km od Bělé p.b. Všechny tři mateřské školy spolupracují, ale mají i dostatek prostoru utvářet si vlastní identitu podle svých specifických podmínek tak, aby využili svých předností, které každá z nich má. Zápisy do jednotlivých mateřských škol se provádějí zpravidla v březnu - na celý následující školní rok.(i pro děti, které nastoupí během školního roku!). Rodičům dítěte, které je přijato, je vystaveno Rozhodnutí o přijetí. Ředitelství celé MŠ Bělá pod Bezdězem je ve Velenského 112, Bělá p. B., Strana 13 (celkem 53)

14 Ředitelka příspěvkové organizace: Jitka Blechová Mateřská škola Velenského 112 Je moderní mateřská škola kladoucí si za cíl - rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání. Školní vzdělávací program - tvořený "na míru" obsahuje projekt, který se jmenuje Brána dětem otevřená - podle blízké středověké brány. Brána dětem otevřena - do přírody, do společnosti, do budoucnosti a v ní schopnosti se vzdělávat a ke tvořivosti. Rozmanité náměty her a činností připravuje sedm kvalifikovaných učitelek a seznamuje s nimi také rodiče. V MŠ se stále něco děje, divadla, společné akce s rodiči, besídky, akce podporující lidové tradice a obyčeje, návštěvy, výlety.podle zájmu mohou vyspělejší děti navštěvovat s rodiči Angličtinu pro nejmenší-vedenou kvalifikovanou učitelkou, samostatně pak Veselé pískání (zob.flétny), kroužek rozvíjející tvořivost dětí Šikulky, zaměřující se na výtvarnou, pracovní a hudebně dramatickou výchovu. Výkresy a objekty dětí byly nejednou oceněny v soutěžích, a jejich vystoupení na veřejnosti obohacují kultur. život ve městě. V MŠ máme koutky živé přírody a na zahradě se mohou děti účastnit drobných pěstitelských prací, her na pískovištích, malém hřišti, v bazénku, v zimě bobování a dalších činností, které umožňuje rozlehlá, udržovaná zahrada. V případě potřeby mohou rodiče navštěvovat s dítětem v MŠ logopedickou asistentku. Velmi úspěšné bylo naše zapojení do celosvětového projektu Kids Smart early learning - firmy IBM. Pro zdraví dětí a jejich životosprávu není zanedbatelná ani dobrá domácí strava, které se dětem ve všech našich MŠ pravidelně dostává. Provozní doba: 6,00-16,00hod. Ředitelka: Jitka Blechová Učitelka pověřená vedením : Irena Vízková - též zastupující ředitelku Mateřská škola Pražská Jedná se o MŠ s velkou tradicí. Její provoz byl zahájen již roku 1939 v budově obecné školy. Po ukončení provozu Zákl. školy v r získala školka veškeré prostory v budově, rozlehlou zahradu u lesa v poměrně klidném místě. Tato velká přednost umožňuje dětem prožívat své ranné dětství na zdravém vzduchu v opravdu blízkém sepětí s přírodou. Oblíbené jsou hry s kamarády ve vzrostlém borovém lese, kam směřují časté vycházky. Život u vody mají děti možnost sledovat u bělského potoka, v této části dosud neznečistěného. Domácí a hospodářská zvířata poznávají při procházkách na Výsluní či do Páterova. Ve vzdělávacím programu - "Radostné dětství plné her a prožitků" se soustřeďují na harmonický rozvoj dětské osobnosti s důrazem na poznání přírody a její ochranu. Často také jezdí na divadelní představení do Muzea či Základní nebo Mateřské školy v Bělé p. B., navštěvují výstavy a další akce pro děti. Děti s učitelkami sami pravidelně zdobí budovu mateřské školy, což je pro ně charakteristické, rodiče mají vždy možnost prohlédnout si, co všechno děti společně vytvořily. Na mat. škole pracuje též logopedická asistentka. V současné době je v mat. škole zapsáno 27 Strana 14 (celkem 53)

15 dětí o které pečují: učitelka a učitelka pověřená vedením, kuchařka a provozářka kuchyně v jedné osobě, domovnice zajišťující úklid, topení a drobnou údržbu. Mateřská škola Březinka MŠ Březinka se nachází v krásném vesnickém prostředí, obklopena přírodou. Ve školce pracují - hrají si podle vlastního "Ročního tématického plánu", který je přizpůsoben specifickým podmínkám školy (věkovému složení třídy). Jejich plán je rozdělen na různé okruhy, které se během dne prolínají. V MŠ mají zavedenou "Pracovní a Výtvarnou třídu" pro všechny věkové skupiny dětí. Pomocí výtvarné a pracovní výchovy, zejména hrou s různým materiálem se snaží rozvíjet osobnost dítěte, jeho samostatnost, trpělivost, soustředění, vzájemnou pomoc, tvořivost, sociální a volní vlastnosti, které jsou velmi důležité při vstupu dětí do ZŠ. Pedagogické pracovnice mají množství dobrých nápadů, jak zaujmout děti. Věnují mnoho času přípravě her, pomůcek, námětů, pro jejichž plnění se jim daří děti získávat. V MŠ je nyní zapsáno 28 dětí ve věku od tří do sedmi let. Nároky je nutné diferencovat nejen podle věku, ale také dle individuálních dovedností a schopností dětí. MŠ Březinka je pověstná svou dobrou spoluprací s rodiči, kteří se zapojují do her dětí. Rodiče vymýšlí i různá zpestření programů dětí a společně je pak realizují. Podporují tak společenský život v obci a okolí a vztahy mezi Bělou p.b. a Březinkou. Také do této MŠ dojíždí logopedická asistentka, která pečuje o nápravu řeči dětí. Základní škola Bělá pod Bezdězem Máchova Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace IČO: bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Bělá pod Bezdězem Číslo účtu /0800 zřizovatel: Město Bělá pod Bezdězem url: Vedení školy ředitel školy: Mgr. Jiří Šíma zástupci ředitele: PaedDr. Vlasta Dragounová, Mgr. Květuše Vernerová vedoucí ŠD a ŠK: Jitka Tošovská Strana 15 (celkem 53)

16 Ekonomická a personální agenda hospodářka školy: Ing. Libuše Tichá vedoucí školní jídelny: Alena Tůmová sekretářka ředitele, personalistka: Michaela Kindlová Pedagogičtí pracovníci třídní učitelé: 1.A Mgr.Věra Švermová 1.B Mgr.Petra Horčičková 2.A Mgr.Hana Šandová 2.B Mgr.Iva Radochová 3.A Mgr.Marta Erbenová 3.B Mgr.Alena Nezdarová 3.C Mgr.Šárka Benešová 4.A Mgr.Jana Tyšerová 4.B Mgr.Marie Málková 4.C Mgr.Lenka Bičišťová 5.A Mgr.Vlasta Bartoňová 5.B Pavlína Šertlerová 6.A Mgr.Jan Podpěra 6.B Mgr.Jarmila Ulmanová 6.C Iva Herbstová 7.A Mgr.Zdeňka Poláková 7.B Ing.Božena Hnídková 7.C Mgr.Lenka Marhanová 8.A Mgr.Tereza Benešová 8.B Mgr.Pavla Mičíková 8.C Mgr.Martina Severová 9.A Libuše Kochmanová 9.B Mgr.Alena Jalovecká 9.C Mgr.Blažena Kučerová Třída pro jazykovou přípravu účastníků azylového řízení: Mgr. Vladislav Fejfar Netřídní učitelé: Ing.Zdeněk Galetka Miloslav Novotný Mgr.Miroslav Sýkora Mgr.Eva Šímová Mgr.Jana Šťastná Patricie Šťastná Libor Tondr Mgr. Miroslava Votočková Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr.Pavla Mičíková Strana 16 (celkem 53)

17 Výchovná poradkyně: Mgr.Blažena Kučerová Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro žáky a jejich zákonné zástupce: čtvrtek hod logopedická náprava: Mgr.Šárka Benešová Školní družina Jitka Tošovská vedoucí vychovatelka Iva Kováčiková Stanislava Krejbichová Marie Mlejnková Školní družina je určena žákům 1. 3.ročníku. Provozní doba ŠD ráno odpoledne Příspěvek zřizovateli na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školní družině pro rok 2005 činí 60,- Kč měsíčně. Cena obědů pro žáky (platí od ) žáci do 10 let žáci let žáci 15 a více let 16,- Kč 18,- Kč 19,- Kč Cena obědů pro cizí strávníky 42,50 Kč Odhlášky obědů na následující den do (též telefonicky ). Další instituce zabývající se pomocí dětem: Pedagogicko psychologická poradna Mladá Boleslav, Václavkova 1040, tel Speciálně pedagogické centrum při Speciálních školách a dětském domově Mladá Boleslav, Na Celně 2, tel Linka důvěry SOS Mladá Boleslav, Dukelská 198, tel Linka bezpečí, tel Organizace školního roku Zahájení školního roku: Strana 17 (celkem 53)

18 Prázdniny: Podzimní prázdniny: Vánoční prázdniny: Pololetní prázdniny: Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Zakončení školního roku: Hlavní prázdniny: Zahájení školního roku: , vyučování bude zahájeno v úterý /2007: Další dny volna (státní svátky, svátky): , , , , , Poskytování informací o prospěchu a chování žáků: Informace o prospěchu a chování podávají učitelé mimo třídní schůzky po vzájemné dohodě se zákonnými zástupci žáků v době mimo vyučování. Všichni rodiče mají možnost účasti při vyučování po vzájemné dohodě s vyučujícím. Sdružení rodičů a přátel školy Podněty a připomínky k činnosti školy budou projednávány na schůzkách výboru: , , , Předseda SRPDŠ Martin Novák Zápis do prvního ročníku: Dodatečný zápis do prvního ročníku: Přijímací řízení na střední školy: 1.termín: Setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť (ve spolupráci s Úřadem práce Mladá Boleslav) v ZŠ Bělá p.b.: Výstava studijních a učebních oborů: Mladá Boleslav Lyžařský kurz: Adaptační kurzy: Vyučovací hodiny: Tyršova 20: 1.hodina hodina Strana 18 (celkem 53)

19 3.hodina hodina začátek odpoledního vyučování hodina hodina Máchova 1110: 0.hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina začátek odpoledního vyučování (4.-5.ročník) začátek odpoledního vyučování (6.-9.ročník) Vzdělávací program školy: Výuka ve všech ročnících probíhá podle vzdělávacího programu č.j.16847/96-2 Základní škola Škola provádí ve spolupráci s PPP Mladá Boleslav a Úřadem práce Mladá Boleslav testování žáků 8. a 9.ročníku k profesionální orientaci. Škola věnuje zvýšené úsilí prevenci a ochraně dětí před sociálně patologickými jevy (návykové látky a jiné negativní jevy). Náprava specifických poruch učení je organizována individuálně pro všechny žáky s doporučením odborného pracoviště. Výuka cizích jazyků Povinná výuka cizího jazyka začíná od čtvrté třídy a v rozsahu 3 hodiny týdně pokračuje až do deváté třídy. Škola nabízí výuku čtyř cizích jazyků, na základě zájmu žáků jsou vyučovány anglický a německý jazyk. Od 7.ročníku si mohou žáci vybrat druhý cizí jazyk (je vyučován též jako kroužek): anglický, francouzský, německý, ruský. Volitelné předměty Systém volitelných předmětů a zájmových kroužků vychází maximálně vstříc zájmům žáků a požadavkům rodičů. Pro žáky 7.-9.ročníku jsou v roce 2005/2006 otevřeny tyto předměty: konverzace v cizím jazyce - anglický, německý technické činnosti sportovní výchova informatika Školní klub Školní klub zabezpečuje zájmovou činnost žáků formou různých kroužků. Anglický jazyk 1.roč. Mgr.V.Švermová Strana 19 (celkem 53)

20 Anglický jazyk 1.roč. Anglický jazyk 2.roč. Anglický jazyk 2.roč. Anglický jazyk 3.roč. Anglický jazyk 3.-4.roč. Keramický kroužek 1.-3.roč. Výtvarný kroužek 1.-3.roč. Klub mladého diváka 1.-3.r. Klub mladého diváka 1.-3.r. Sportovní hry 2.-3.roč. Turistický kroužek 1.-3.roč. Turistický kroužek 1.-3.roč. Pěvěckodramatický k r. Dramatický kroužek 3.-5.roč. Pohybové hry 4.-5.roč. Hra na flétnu 4.-5oč. Zdravotnický kroužek 4.-5.r. Ruční práce 4.-5.roč. Práce na PC 4.-5.roč. Výtvarné činnosti 4.-6.roč. Hudebněliterární k roč. Sportovní hry 5.-6.roč. Hra na kytaru 5.-6.roč. Loutkoherectví 4.-9.roč. Loutkoherectví 4.-9.roč. Anglický jazyk 5.roč. Informatika 6.-7.roč. Práce na PC 6.-9.roč. Zdravotnický k roč. Florbal 6.-9.roč. Německý jazyk 7.roč. Ruský jazyk 8.-9.roč. Německý jazyk 8.roč. Sportovní hry 8.roč. Cvičení z ČJ 8.roč. Cvičení z ČJ 9.roč. Cvičení z M 9.roč. Cvičení z Ch 9.roč. K.Poláková Mgr.I.Radochová Mgr.H.Šandová Mgr.I.Radochová P.Šertlerová Mgr.Š.Benešová Mgr.M.Erbenová M.Mlejnková J.Tošovská Mgr.I.Radochová M.Mlejnková J.Tošovská Mgr.A.Nezdarová P.Šertlerová P.Šertlerová P.Šertlerová Mgr.V.Bartoňová Mgr.J.Tyšerová L.Tondr P.Šertlerová Mgr.M.Málková Mgr.J.Tyšerová Mgr.L.Bičišťová Mgr.L.Bičišťová Mgr.Z.Malá P.Šertlerová I.Herbstová M.Novotný Mgr.P.Mičíková L.Tondr Mgr.P.Mičíková Mgr.P.Mičíková Mgr.P.Mičíková Mgr.P.Mičíková Mgr.T.Benešová Mgr.A.Jalovecká PaedDr.V.Dragounová I.Herbstová Pro žáky všech ročníků: Gymnastika Euroteam Sportovní gymnastika Stolní tenis Sborový zpěv-pramínek Keramický kroužek Keramický kroužek Atletika Korfbal M.Vnenková Mgr.M.Votočková L.Pillár, M.Balcar Mgr.M.Nigrínová Mgr.L.Bičišťová D.Formánková Mgr.M.Votočková Mgr.M.Votočková 2. reprezentační ples Dne pořádalo Město Bělá pod Bezdězem již 2. reprezentační ples. Strana 20 (celkem 53)

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 10/2016 konaného dne 11.04.2016 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Mgr. Květuše Vernerová,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2016/2017 Profilace školy

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2016/2017  Profilace školy Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2016/2017 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více