Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005"

Transkript

1 Bělá pod Bezdězem Kronika r Obsah: Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů, S.A.C. Klub gymnastek Bělá pod Bezdězem SK Bělá oddíl fotbalu TTC stolní tenis Oddíl motokrosu Jezdecký klub Vacek, Páterov Český rybářský svaz Český kynologický svaz - Zájmové organizace V.I.S. PRAMÍNEK Občanské sdružení Pejřavák Svaz postižených civilizačními chorobami Vlastenecko dobročinná obec baráčníků Český zahrádkářský svaz Skautské středisko Svornost Klub Českých turistů Český svaz včelařů Sdružení Bezdědický kostel 7. Podnikatelé 8. Životní jubilea Strana 1 (celkem 53)

2 Zápisník kr onikáře Vážení spoluobčané, první záznamy ze života města Bělá pod Bezdězem jsou z roku Byly psány i zpětně, snažily se zachytit události let dřívějších, patrně ze vzpomínek pamětníků, nebo dochovaných úředních listin. Linie kroniky byla v různých obdobích přerušována a znovu obnovována, takže bohužel chybí úseky v délce i několika desítek let, především z poválečného období. Poslední ucelenější záznamy končí v září roku Až do té doby vedl ručně psanou kroniku pan učitel Vladislav Fejfar. V březnu roku 2006 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 132/2006 o kronikách obcí. Tím se stalo vedení kroniky povinností pro každou obec. Podle úvodního ustanovení tedy : Každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Protože navázání na vedení kronik po šesti letech není zrovna jednoduchou záležitostí, dohodli jsme spolupráci při tvorbě s firmou FMC servis s.r.o., která nám zajistila zpracování dodaných materiálů do elektronické podoby. Za firmu byla prací na kronice pověřena paní Miloslava Michková, materiály pro zpracování zajišťuje paní Simona Grosová, správní odbor MÚ Bělá pod Bezdězem, sekretariát starostky. Přestože rozhodnutí o obnovení kroniky bylo podníceno potřebou dodržet literu zákona, uvědomujeme si i my, že shromažďování a zaznamenávání zajímavých dat a událostí ve městě je důležitou součástí jeho budoucího života a v neposlední řadě také známkou toho, že nežijeme jen pro sebe, ale záleží nám i na zanechání poselství a zkušeností pro budoucí generace. Strana 2 (celkem 53)

3 1. Úvod Historie města Město Bělá pod Bezdězem vzniklo přenesením práv města, jež se rozkládalo na úpatí kopce Bezdězu a trpělo nedostatkem vody, na místo při potoku Bělá. Svolení k tomu dal král Václav II. roku Když už bylo město vystavěno a opevněno v roce 1337, potvrdil městská práva zástavní držitel bezdězských statků Hynek Berka z Dubé a Lipé listinou, která je zachována a město neslo název Nový Bezděz. Toto jméno se však neujalo a bylo nahrazeno názvem původní osady Bělá. Mělo se stát významným hospodářským střediskem kraje, což v jeho pravidelném půdoryse dosvědčuje velké tržiště, nynější náměstí. Po založení augustiniánského kláštera roku 1345 mělo město být i střediskem kulturním. Slibný rozvoj se vzkvétajícími řemesly a obchodem však skončil za vlády Václava IV. Bělá se dostala z majetku koruny do moci pánů z Michalovic. Za husitských válek byla dvakrát tvrdě dobývána a střídavě náležela stoupencům krále Zikmunda a Pražanům (Sirotkům). Když nastaly klidnější časy, zůstalo město dál v zástavním držení rodu Michaloviců. Po vymření rodu připadla roku 1468 pánům Tovačovským z Cimburka, poté pánům z Janovic. Právě Jan z Janovic nechal v roce 1502 vybudovat městu vodovod. A pak tu byli především Berkové z Dubé. Roku 1622 koupil zkonfiskované statky Bohuchvala Berky Albrecht z Valdštejna. Ten uvalil na město značné daně. Po jeho zavraždění připadla Bělá Vlachovi Markraběti Caretto - Millesimo, od něhož ji roku 1678 koupil hrabě Arnošt z Valdštejna. Jeho rod ji držel až do roku Za třicetileté války Bělá velmi trpěla opakovanými nájezdy Švédů i morem a byla téměř zničena obrovským požárem v roce Za panství Valdštejnů v 18. století se opět vzpamatovala řemesla, zejména tkalcovské a soukenické. V roce 1765 byla v bělském zámku zřízena manufaktura, kde byly zaměstnány ponejvíce děti, vzmáhala se papírna, založená v roce 1696 a dále byla založena továrna na sukna a látky. Bělá se stala také sídlem okresního zastupitelstva a okresního soudu. V r zde byla zřízena lesnická škola, přeložená v roce 1904 do Zákup. Po první světové válce došlo ke zrušení okresu a hospodářská krize ve třicátých letech zadusila textilku. V roce 1938 po německém záboru pohraničí se ocitla na samé hranici protektorátu. Historie Bezdězu Hrad Bezděz patří neoddělitelně nejen k názvu našeho města, ale také k jeho typickému vzhledu. Proto cítíme potřebu věnovat mu alespoň kousek místa také v kronice. Hrad je ve správě Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem. Kastelánem je pan Jan Jurička, který má velkou zásluhu na oživení této významné památky, pořádáním různých kulturních akcí a také dobrou spoluprácí s okolními obcemi. Romantické páry se mohou na hradě nechat dokonce i oddat. Strana 3 (celkem 53)

4 Vznik hradu bezprostředně souvisí s rozsáhlým kolonizačním úsilím českého krále Přemysla Otakara II., z jehož podnětu v tomto kraji vznikl v 2. polovině 13.stol. velký počet nových vesnic a také tři města - Bezděz (založen privilegiem r.1264),doksy, Kuřivody. Hrad samotný byl panovníkem určen jako správní centrum rozsáhlého královského panství, k jeho ochraně, jakož i k ochraně významné obchodní cesty vedoucí od Mělníka okolo Bezdězu dále do Žitavy. Výstavba hradu proběhla mezi lety a na její realizaci se podílela významná královská huť ovlivněná stavebním uměním, které do Čech přinesli mniši řádu cisterciáků z Burgundska a severního Německa.Stavba byla provedena s neobyčejnou precizností, vzniklo zde velice působivé dílo ve stylu rané gotiky, dokonale reprezentující osobu svého zakladatele Přemysla Otakara II., který se do stavby hradu zřejmě nedočkal (zemřel v bitvě na Moravském poli v srpnu 1278).Do r.1588 se v historii hradu střídají období, kdy byl přímo pod královskou korunou a období, kdy byl v zástavě mocných šlechtických rodů. Po roce 1621 hrad získal Albrecht z Valdštejna, který povolal mnichy řádu sv. Augustina. Od r do r zde pak byl klášter řádu Monserratských benediktinů, fungující také jako významné mariánské poutní místo.roku 1666 byla do hradní kaple přenesena jedna ze tří kopií sochy černé P. Marie Monserratské. Po zrušení kláštera byl hrad opuštěn, mniši vybavení rozdali po okolních kostelech a nebo je odvezli na své opatství do Emauz v Praze. V 19. stol. se hrad stává inspirací pro mnoho romantických umělců ( např. pro K. H. Máchu ).Do r je hrad v majetku Valdštejnů, následně se dostává za symbolickou částku do majetku Klubu československých turistů. Roku 1953 byl hrad předán státní památkové péči. Od 60-tých let je ve správě Okresního úřadu Česká Lípa, na jehož náklady jsou na hradě prováděny záchranné a konzervační práce (část těchto prací je hrazena z Programu na záchranu architektonického dědictví). Byla zde mimo jiné provedena oprava hradní kaple, výměna střešní krytiny královského paláce, konzervace a znovu zpřístupnění velké věže. Obnova purkrabského paláce pokračuje i v roce Prohlídka hradu Hrad Bezděz měl neobyčejné štěstí v tom, že neprošel žádnou výraznější přestavbou a ani opravy probíhající zde v 19. a 20. stol. nebyly většího rozsahu. Díky tomu mají návštěvníci jedinečnou možnost obdivovat stavbu dochovanou v původní autentické podobě. Otevirací doba: 9:00-16:00 Vstupné: dospělí děti od 6 let důchodci invalidé rodinné vstupné ( 2 dospělí, 2 děti do 15 let ) 50,- Kč 25,- Kč 25,- Kč 25,- Kč 110,- Kč Kontakt: Jurička Jan Ing. Svatošová Iva Telefon/fax Kastelán Pokladna Památky Strana 4 (celkem 53)

5 Česká brána Česká brána pochází ze samotných počátků města. Je jednou ze čtyř původních bran, jež sloužily jako vstup do Bělé pod Bezdězem, která byla v této době opevněna. Věž brány má čtvercový půdorys se zdmi z hrubého kamene o síle 2,3 m. Výška je dnes asi 13 m, což je podle historických pramenů pouze část výšky původní. Také střecha byla v rámci ochrany památek obnovena novým krovem a krytinou. V rámci oživení památek byla provedena také vnitřní rekonstrukce a Česká brána byla v roce 2003 zpřístupněna veřejnosti. Je zde umístěna galerie, uměleckých předmětů a využívá se také k pořádání výstav obrazů. Protože galerii nelze vytápět, je v zimním období uzavřena. Zajímavé je i předbraní, kde jsou patrné zbytky padacího mostu, který sloužil k překonání příkopu, jenž byl součástí opevnění. Augustiniánský klášter a chrám sv. Václava Klášter byl založen roku 1345 Hynkem Berkou z Dubé pro řeholníky řádu sv. Augustina. Chrám sv. Václava je až z roku Za husitských válek byl klášter vypálen. Roku 1624 daroval Albrecht z Valdštejna řeholníkům Bezděz. Těm se však na Bezdězu příliš nelíbilo a vrátili se zpět do Bělé. Po smrti Albrechta z Valdštejna klášter chátral. K jeho obnovení došlo kolem roku 1650 architektem Binago a dokončení provedl v roce 1659 stavitel Baltazar Casanova. Děkanský chrám Povýšení sv. Kříže Byl vybudován současně s nově zakládaným městem, ale požár v roce 1635 jej až na sakristii úplně zničil. Sakristie je tedy zachovaná v původním gotickém slohu s krásnou křížovou klenbou. V roce 1650 byly věž i chrámová loď obnoveny, přičemž bylo využito zachovaných gotických zdí pětibokého závěru východní části presbyteria. Věž je obdélníkového základu vybíhající ve čtyřboký jehlan. Zámek Na nejvyšším místě bělského ostrohu se vypíná zámek. Jeho vzhledu vtiskla svůj ráz různá staletí. Půdorys zámku má tvar nepravidelného pětiúhelníku. Zámek tvoří pět traktů v průčelí se zdvíhá 32,4 m vysoká věž s osmibokou cibulovitou bání. Ve spodní části věže je klenutý průjezd, kterým se vchází do vnitřního nádvoří. Zámek stojí na místě, kde v dobách založení města byla tvrz, o níž však nejsou zachovány bližší zprávy. Ze zápisů je patrné, že tato nebyla sídlem držitelů statků bezdězského, ale byla využívána jen přechodně při cestách nebo za lovu v lesích. Je zde umístěno muzeum, ve kterém je uložena celá řada historických památek připomínajících vývoj města. Radnice První záznam o bělském radničním domě je z roku 1593, kdy obec koupila dřevěný dům na nároží náměstí a České ulice. Tento dům byl v roce 1613 zbořen a na jeho místě byla vystavěna kamenná budova o jednom patře s mohutnou věží, jež měla dřevěný ochoz a cibulovitou, šindelem krytou báň s kovovou makovicí. V roce 1852 bylo radnici přistavěno druhé patro, čímž získala dnešní podobu. Poslední velká oprava provedena v roce 1930, kdy byla ztrouchnivělá vazba nahrazena novou a byl proveden i nový plechový kryt věže. Nad polokruhovým vstupem do budovy s toskánskými sloupy a římsou s městským znakem je latinský nápis jehož překlad zní: "Věže s hradbou a obraz udatného lva zdobí toto město, ale ty, lve Kriste, řiď je, zde sídlo je Strana 5 (celkem 53)

6 soudců, vězte to bezbožníci, jejichž srdce nemají v úctě zákonů božích." "Vystavěno nákladem obce v roce, jenž značí soud - IVDICIVM ". V roce 2002 byly při opravě střešního pláště v makovici objeveny schránky obsahující listiny, které dokumentují opravy věže. Nejstarší oprava je datována roku 1767, kdy byla šindelová střecha nahrazena černým plechem natřeným červenou barvou. Obě schránky byly vráceny zpět na své místo a doplněny o novou, která obsahuje dokumentaci současného života ve městě a ohlášení udržovacích prací radnice spolu se závazným stanoviskem OkÚ k výměně krytiny věže radnice. Kostel sv. Václava v Bezdědicích První zmínka o kostelu je ze 14. století. Od r se o něm hovoří jako o kapli sv. Václava v Malém Bezdězi (dřívější označení Bezdědic). Po požáru v r spolu s velkou částí obce byl poškozen i kostel. Požár založil pro neshody s panstvem čeledín ze statku č. 4 Josefa Weinera. Vítr požár rozšířil a velká část vesnice shořela. Za přispění hraběte Valdštejna a také obyvatel okolních obcí byl v letech vystavěn kostel nový v dnešní podobě. Po krupobití v r. 1862, které zničilo úrodu, střechy a okna domů, byla postavena Na koudelce kaplička sv. Kiliána. Ke kapličce se každý rok na svátek sv. Kiliána konala procesí s prosbami o ochranu. Dnes by jste kapli hledali marně, byla zbourána. Obraz sv. Kiliána z této kaple se nyní nachází v kostele sv. Václava Bezdědicích. Ztrátu pro kostel znamenala i doba 1. svět. Války, kdy byly nejprve v r odvezeny zvony Václav a Anna a v r zvon Marie. V současné době se kostel nachází v dost špatném stavu. V loňském roce vzniklo Sdružení Bezdědický kostel, které si vzalo za cíl získat finanční prostředky na záchranu této stavby. Za peníze získané v loňském roce z "Velikonoční sbírky" a z benefičních koncertů se podařilo provést nejnutnější opravy střechy, aby bylo zabráněno zatékání vody do kostela. V letošním roce se připravuje výměna oken ve věži kostela, kterou zajistí Městský úřad v Bělé p. B. Bylo také zadáno vypracování projektu na opravy stropů, krovů a střechy kostela. Pro Sdružení BK zůstává nejdůležitějším úkolem získat finanční prostředky na opravy. Náklady budou činit zhruba ,- Kč. Sdružení BK se obrací na všechny, kterým není lhostejný osud této stavby s prosbou o pomoc. Slavní rodáci Strana 6 (celkem 53)

7 Město Bělá pod Bezdězem získalo svůj historicky nezastupitelný význam díky řadě rodáků a obyvatel, kteří se neopomenutelnou měrou zasloužili o politický a kulturní rozvoj našeho města i života českého národa. Byli to především: Tista z Libštejna, Oldřich - dlouholetý purkrabí císaře Karla IV. na Bezdězi ( ). Když vystoupil ze služby, žil v Bělé, kde jej nazývali "starým purkrabím". Je známý zvláště tím, že pro císaře postavil hrad Karlsfried u Žitavy a s velkou pravděpodobností i Velký Dokský rybník (Máchovo jezero). Velenský z Mnichova, Oldřich - žil v Bělé v letech a založil zde českobratrskou tiskárnu. Dosáhl hodnosti bakaláře na pražské univerzitě, dále studoval ve Witenberku a Norimberku, kde se také vyučil tiskařskému umění. Ve své bělské tiskárně - pokud je doloženo vydal celkem 8 knih, které většinou sám přeložil do češtiny a opatřil výkladem. Nejznámější a nejvýznamnější z nich byl překlad latinsky psané knihy slavného Erazima Rotterdamského "O rytíři křesťanském", vydaný v r. 1519, v jehož úvodu je obšírná Velenského dedikce tehdejšímu pánu Bělé Janu Špetlovi z Janovic a na Bezdězi. Albín (Albinus Bělský), Ondřej - bělský rodák, syn místního měšťana Kříže Beneška. Dosáhl vysoké církevní hodnosti arciděkana hradeckého kraje. Zachoval si vřelý vztah k rodnému městu. Celý svůj dědický podíl po otci (112 kop čes. grošů) věnoval v r na pořízení uměleckého graduálu a českého žaltáře pro bělský farní kostel. Radešínský, Samuel - narodil se kolem roku 1571 v Bělé jako syn bohatého měšťana a rektora školy Jana Radešínského. Studoval na gymnáziu ve Zhořelci, pak ve Francii, na pražské akademii a posléze v Heidelbergu, kde získal hodnost doktora obojího práva. Poté se stal veřejným notářem v Čechách, později komorním a stavovským prokurátorem na Moravě. Byl jmenován císařským radou, povýšen do rytířského stavu a Rudolf II. jej poctil názvem "dvorního básníka". Napsal řádu básní a drobnějších spisů, z nichž se v některých hlásí ke svému rodišti. Berka z Dubé a Lipé, Bohuchval - pán na Bělé, Kuřívodách, Loukovci a Chýši, který trvale sídlil na bělském zámku. Byl ve své době významným českým politikem, jedním z hlavních odpůrců Ferdinanda II., předním členem stavovského direktoria. Zahájil a řídil jednání českého sněmu, na němž byl Fridrich Falcký zvolen českým králem. Od konce r do konce Fridrichovy vlády zastával úřad nejvyššího purkrabího. Po prohrané bitvě na Bílé hoře doprovázel krále na jeho útěku ze země. Byl v nepřítomnosti odsouzen ke ztrátě "hrdla, cti a statku". Zemřel zchudlý v Hamburku. Artopaeus, Jan - narozen v Bělé. V r se stal na pražské univerzitě bakalářem a působil na venkovských školách. Kromě drobnějších literárních příspěvků zanechal po sobě v rukopise návod k latinskému veršování. Na jeho konci jsou uvedeny čtyři Artepaeovy básně, z nichž jedna má vztah k Bělé. De Canevalle, Bernard - stavitel italského původu, snad vzdálený příbuzný známých pražských stavitelů téhož jména. Žil v Bělé v letech Ve službách hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna přestavěl jižní křídlo a průčelí zámku, spojil celou stavbu v jednotný celek a dal jí zhruba dnešní podobu. Zemřel v Bělé v r a byl pohřben ve zdejším farním kostele. Heinsch, Jan Jiří - významný malíř českého vrcholného baroka, rodák z Kladska. Od r žil v Praze, v r. 1702, patrně po smrti své první ženy, vstoupil jako bratr laik do bělského kláštera augustiniánů poustevníků, po nějakém čase však klášter opustil. Heinschovy obrazy se nacházejí v řadě pražských kostelů i v Národní galerii. I poté, co vystoupil z kláštera, si Heinsch zachoval k bělským augustiniánům dobrý vztah. Někdy po r jim dodal pro výzdobu refektáře velkou olejomalbu Kristus hostem v klášterní jizbě a obrazy P. Marie s Ježíškem a Sv. Anna. Strana 7 (celkem 53)

8 Taške, Kryšpín - narozen r v Bělé, vzorný učitel a skladatel chrámové hudby. Po předchozím působení na bělské klášterní škole a v Mladé Boleslavi nastoupil jako učitel na bělskou farní školu a jako v Bělé se vedle vynikající pedagogické činnosti věnoval hudbě, zejména kostelní. Složil řadu církevních skladeb, z nichž některé byly provozovány nejen v Bělé, ale i v řadě míst v Čechách a na Moravě. Za své zásluhy a kostelní hudbu byl jmenován čestným členem pražské Akademie pro povznesení chrámové hudby. Krolmus, Václav - narozen v r v Březince, vlastenecký kněz, sběratel starožitností, archeolog a spisovatel, odchovanec bělské klášterní školy. Po dalších studiích se stal knězem. Hned od počátku svého působení měl neshody s církevní a světskou vrchností. Byl mezi jinými pronásledován pro to, že pociťuje potřeby prostých věřících, přeložil latinské církevní obřady do čeština a počal je vykonávat česky. Přestěhoval se do Prahy, kde se činně účastnil národního života a věnoval svým zálibám - archeologii a národopisu. Byl literárně velmi činný, psal na různá témata, zpočátku převážně náboženská, později vlastivědná. Jeho nejrozsáhlejší a nejvýznamnější prací je mnohasvazkové dílo Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy s ohledem na bájesloví československé. K rodnému Bělsku se hlásí připomínkami a motivy ve svém hlavním díle Staročeské pověsti a zejména ve spisku Poslední božiště Černoboha s runami na Skalsku. Zemřel v r a je pohřben na Vyšehradě. Umlauf, Josef - bělský kronikář, narodil se 19. května 1800 v Železném Brodě. Po skončení studia na jičínském gymnáziu vstoupil do rakouské armády jako kadet a byl přidělen k dělostřelectvu. Sloužil v Českých Budějovicích, ve Vídni, v Itálii a posléze v Praze. V roce 1848 byl na vlastní žádost penzionován v hodnosti setníka. Usídlil se ve svém rodišti, Železném Brodě, avšak již v r se přestěhoval ze zdravotních důvodů do Bělé, kde bydlel až do konce života. Zemřel 4. října 1869 a byl pohřben na bělském hřbitově. Josef Umlauf byl vzhledem k tehdejší době a svému povolání mimořádně vzdělaný a měl zvláštní záliby. Již jako mladý poručík měl velký zájem o historii. Plně se jí věnoval po svém odchodu na odpočinek. Z dostupných pramenů, zejména studia městských knih a archiválií zpracoval "Kroniku města Bělé u Bezděze". Dále sepsal "Dějepis cís. Král. výsadního sboru ostrostřeleckého v okresním městě Bělé jinak Novém Bezdězí", zahrnující dějiny sboru od jeho založení v r do r Publikoval také články v Památkách archeologických a Boleslavanu. Bubák, Josef August - malíř, narodil se v r v Bělé. Zabýval se malováním kostelních obrazů, krajin a portrétů. Z jeho chrámových děl jsou známy obrazy v Bosni u Mnichova Hradiště, v kostele ve Štětí a v kapli Nejsv. Trojice v Bělé. Z Bubákových maleb krajin se zachovaly pohledy na některé české hrady a města, z portrétů obraz spisovatele K. Vinařického na Kováni, skalského děkana J. Procházky, bělského učitele a hudebního skladatele K. Taškeho a další. Tieftrunk, Josef Med. Dr. - narozen r v Bělé. Ve svém oboru vynikl tak, že byl povolán za osobního lékaře excísaře Ferdinanda Dobrotivého, který po své abdikaci sídlil na Pražském hradě. Již od svých studentských let se J. Tieftrunk hlásil k národnímu hnutí a udržoval styky s předními českými vlastenci. Byl známým lidumilem a mecenášem, zejména svého rodného města, na které pamatoval i nemalým odkazem ve své závěti. Zemřel v r a byl pohřben ve vlastní pozdně empirové hrobce u bělského farního kostela. Fiscali, Ferdinand - narozen r. 1817, lesnický odborník, pedagog a spisovatel. Žil v Bělé od r do r Byl ředitelem zdejší vyšší lesnické školy a zasloužil se o její vysokou úroveň uznávanou i v zahraničí. Kromě menších prací vydal velké ilustrované dílo Deutschlands Forstkultur Pflanzen (Lesní kulturní dřeviny Německa). V Bělé jej připomíná pomníček s bronzovou bystou na náměstí, který v r pořídili jeho bývalí žáci. Tieftrunk, Karel - narodil se v Bělé r Jeho starším bratrem byl právník a později bělský notář Václav Vojtěch Tieftrunk, velmi aktivní účastník revoluce v r Po studiích na pražské Strana 8 (celkem 53)

9 univerzitě se stal středoškolským učitelem, naposled ředitelem nově založeného českého gymnázia v pražské Žitné ulici. Ač byl odchován v německých školách a sám působil valnou část života na německých ústavech, nikdy se nezpronevěřil češství a zájmům národa. Obětavě zastával řadu veřejně prospěšných funkcí, v roce 1889 byl zvolen poslancem zemského sněmu za česká města Turnov, Mnichovo Hradiště a Bělou. Vedle řady drobnějších pojednáni napsal větší díla Odpor stavů proti Ferdinandu I., Historie literatury české a Dějiny Matice české. Dále upravil a vydal Historii českou Pavla Skály ze Zhoře. Jeho zásluhy připomíná pamětní deska umístěná na jeho rodném domě, bývalém hostinci U českého lva na bělském náměstí. Purkyně, Emauel Dr. - přírodovědec a pedagog, syn slavného J. E. Purkyně a bratr známého malíře K. Purkyně. Narodil se v r ve Vratislavi. Po ukončení středoškolského vzdělání začal studovat na pražské univerzitě medicínu, později u něj převládl zájem o přírodní vědy a přestoupil na filozofickou fakultu, kde v r získal doktorát. Po studiích krátce působil jako suplent na pražském gymnáziu, ale již v r byl povolán jako profesor na nedávno založenou lesnickou školu v Bělé, kde setrval do konce svého života. Spolu s pedagogickou činností se E. Purkyně intenzívně zabýval vědeckým výzkumem v řadě přírodních oborů - v botanice, myslivecké zoologii a zejména zemědělské a lesnické meteorologii. Ze svého pobytu v Bělé udržoval čilý styk se známými pražskými osobnostmi, z nichž některé - zejména malířská rodina Mánesů včetně slavného Josefa - jej v Bělé navštěvovaly. E. Purkyně zemřel tragicky, vlastní rukou v r v Bělé. Poppr, Antonín - učitel na bělských školách a spisovatel místního významu. Narodil se 11. února 1843 v Bělé. Pocházel z rodiny s dlouhou učitelskou tradicí. Po absolvování nižšího gymnázia byl do r učitelem na bělské klášterní škole, odkud přešel na městskou školu. V r. 1883, po odchodu svého otce na odpočinek, převzal vedení. Když byla v r v Bělé zřízena měšťanská škola, působil krátkou dobu jako její první ředitel. Zapojoval se do rušného národního a společenského života, byl členem rady místních korporací a spolků. Předmětem jeho literární činnosti byla regionální historie. Napsal a vlastním nákladem vydal Monografii Bělska, Školství soudního okresu bělského a zanechal po sobě, patrně v rukopise, dnes nezvěstné Dějiny města Bělé pod Bezdězem. Zemřel v prosinci Šimáček, Ferdinand - učitel a regionální spisovatel. Narodil se 28. května 1858 v Bělé. Základní vzdělání získal na bělské klášterní škole, pak vystudoval učitelský ústav a v r nastoupil na místo podučitele na veřejné obecné škole v Bělé. V r byl znovu povolán po šestileté pauze na bělskou obecnou školu, na níž setrval, později ve funkci řídícího učitele, až do svého odchodu na odpočinek v r Po několik období byl členem obecního zastupitelstva, aktivně pracoval ve všech významných institucích Bělé a jejího okolí. Jeho předním zájmem, ba přímo láskou, byla historie Bělé a jejího okolí. Podrobně prostudoval bělský městský archiv a na základě svých studií napsal řadu hodnotných článků do regionálních vlastivědných časopisů Od Ještěda k Troskám, Boleslavan, Bezděz. V rukopise po něm zůstaly a po jeho smrti byly vydány Paměti města Bělé pod Bezdězem. Zemřel 2. listopadu Zuman, František - finanční úředník a historický spisovatel. Narodil se v r v Bělé. Po maturitě na boleslavském gymnáziu vystudoval práva a stal se úředníkem státní správy. Měl rozhodující zásluhu na založení bělského okresního muzea, byl iniciátorem řady jeho významných vlastivědných akcí. Byl uznávaným historickým spisovatelem. Napsal stovky článků a pojednání do různých vědeckých a vlastivědných časopisů, publikoval v regionálních periodikách i v denním tisku. Kromě článků o historii Bělé a Bezdězu zaslouží pozornost a byla v odborných kruzích vysoce hodnocena jeho Knížka o papíru a materiály o filigránech českých papíren. Jeho práce pro rozvoj české historické vědy byla oceněna tím, že byl zvolen dopisujícím členem Královské české společnosti nauk. Zemřel v r ve Staré Boleslavi. Disman, Miloslav - pedagog, redaktor Čs. rozhlasu a spisovatel. Narodil se 27. dubna 1904 v Bělé. Po ukončení pedagogického vzdělání působil od r do r jako učitel na menšinových školách v pohraničí. V září 1935 nastoupil na místo redaktora školního vysílání Strana 9 (celkem 53)

10 Čs. rozhlasu, který se pak stal jeho trvalým pracovištěm. Za okupace se zapojil do odbojové činnosti. Již v době svého působení na menšinových školách se M. Disman aktivně věnoval mimoškolní kulturní práci s mládeží. Při nuselské pokusné škole založil dětský recitační klub, který byl později, když se jeho činnosti rozšířila na oblast rozhlasu a divadla, přejmenován na Dismanův rozhlasový dětský soubor. M. Disman rovněž působil jako externí učitel na pražské AMU a byl literárně činný. Napsal společensko - psychologický román Paprsek a memoárovou knížku Hovoří Praha obsahující vzpomínky na revoluční květnové dny v pražském rozhlasu. Svého postavení a osobních vztahů využíval k prezentaci města v rozhlasu i v dalších sdělovacích prostředcích. Zemřel r v Praze. Holan, Vladimír - básník. Narodil se r v Praze - Holešovicích. Patří k největším zjevům české poezie 20. st.. Své mládí strávil v Bělé. Přistěhoval se sem spolu se svou rodinou v r a žil zde do r Léta strávená v Bělé patřila k těm šťastnějším v básníkově těžkém a pohnutém životě. Dojmy z dětství v Bělé nalezly odezvu i v některých Holanových básních. Devadesáté výročí básníkova narození a patnácté výročí jeho úmrtí uctilo město v září 1995 odhalením pamětní desky umístěné na budově bývalé obecné školy na náměstí. Trégl, Václav - český divadelní a filmový herec. Narodil se v roce 1902 v Bělé. Zanechal středoškolského studia a proti vůli rodičů se věnoval divadlu. Vypracoval se od pouhého technického pracovníka až k velkému umělci. Byl typickým představitelem komediálních rolí a lidových postav. Působil postupně v řadě pražských divadel, zejména v předválečném Osvobozeném divadla V+W, v divadle Vlasty Buriana, za okupace v Intimním divadle, pak dlouhou dobu ( ) v Městských divadlech pražských. Z jeho filmových rolí jsou zvláště známé úlohy ve filmu Pudr a benzin, Golem, Škola základ života, Revizor. Měl dobrý vztah ke svému rodišti Bělé, kde kdysi svou hereckou dráhu začínal na prknech ochotnického divadla. Často město navštěvoval a několikrát zde pohostinně vystoupil s místními ochotníky. Zemřel v roce 1979 v Praze. U příležitosti stého výročí narození tohoto výjimečného člověka a herce, byla na jeho rodném domě umístěna pamětní deska. Hoffmann Zdeněk spisovatel a archivář, narozen v Bělé pod Bezdězem. Zde prožil své dětství a mládí. V období studia na Obchodní akademii v Mladé Boleslavi se stal obětavým spolupracovníkem správce městského muzea a městského archiváře B. Dejmka. V letech b\l městským archivářem a spolupracoval se Státním historickým ústavem v Praze, Státním archivem v Jablonci nad Nisou a Okresním archivem v České Lípě. Poznatky, které získal, si nenechával pro sebe, ale ochotně předával ostatním. Zaměstnání ho odvedlo z Bělé, kam se již natrvalo nikdy nevrátil. Nejvíce svých prací věnoval pověstem a bájím z Podbezdězí. Maňásek Luděk malíř a ilustrátor, narozen v Bělé pod Bezdězem. V letech studoval v Praza na Státní grafické škole, v letech pracoval jako litograf. Dále studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové obor monumentální malby u profesora Nováka, kde získal ještě čestný rok. Hlavní oblastí jeho výtvarné aktivity se stala ilustrace dětských knih. Zpočátku se věnoval zejména knížkám pro malé děti. Maňásek se snažil pomocí hry rozšiřovat věcné znalosti dětí. Jeho ilustrace si získaly pro svou univerzálnost a srozumitelnost značnou oblibu i v zahraničí. Některá díla vyšla dokonce až v šestnácti jazykových mutacích, část byla vydána těž v češtině. Zemřel v Ústí nad Labem. Jeho životní i umělecká dráha je zakončena ilustracemi Máje Karla Hynka Máchy. Toto dílo vyšlo v roce 2004 na počest nedožitých 75. narozenin tohoto skvělého umělce a člověka. Členové Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem Mgr. Miroslava Votočková, nar , učitelka ZŠ Bělá Strana 10 (celkem 53)

11 Ing. Jaroslav Liška, nar , učitel ZŠ Bělá Ing. Jan Myšák, nar , tiskař - Papírny Bělá Petr Jirásek, nar , podnikatel Jaroslav Chadalík, nar , technik - Škoda MB MUDr. Martin Zelený, nar , praktický lékař MUDr. František Sýkora, nar , stomatolog Václav Černý, nar Mgr. Jiří Ubral, nar Mgr. Daniela Vernerová, nar Zdeněk Eichler, nar , podnikatel, Václav Renza, nar , Mgr. Jana Šťastná, nar , učitelka ZŠ Bělá Ing. Jaroslav Verner, nar , technik Česana Ing. Petr Vokoun, nar , technik Škoda MB Jaroslav Ježek, nar , podnikatel, Miroslav Schneider, nar , obchodník Miroslav Horčička, nar , podnikatel Zdeněk Piesche, nar , brusič skla TOM rezignace k náhradník Alexander Beneš Ondrej Gáborik, nar Ing. Rudolf Kouba, nar , technik Papírny Bělá Členové Rady města Běla pod Bezdězem Mgr. Daniela Vernerová, starostka, nar Miroslav Schneider, místostarosta, nar (ODS) Ing. Jaroslav Verner, nar MUDr. Martin Zelený, nar Ing. Petr Vokoun, nar Miroslav Horčička, nar Strana 11 (celkem 53)

12 Ondrej Gáborik, nar Finanční výbor zastupitelstva města: Ing.Jaroslav Verner - předseda Ing.Tomáš Dvořák - člen Ing.Petr Vokoun - člen Kontrolní výbor zastupitelstva města: Ing.Rudolf Kouba - předseda Petr Jirásek - člen Jaroslav Ježek - člen 2. Současné události Město Bělá pod Bezdězem leží 14 km severozápadním směrem od okresního města Mladá Boleslav, na okraji středočeského kraje. Prochází jím silnice č. I/38. Celková katastrální výměra města je 6313 ha. Okolí je lesnaté (z celkové katastrál. výměry lesy zabírají plochu 3545 ha). Celkový počet obyvatel se pohybuje kolem 4736 osob. Z toho v produktivním věku je 2752 osob. Střed města je historický se zbytky hradeb a vstupní branou, které se dochovaly z dob jeho založení r Ostatní výstavba ve městě má rysy doby, kdy byla budována, včetně panelové výstavby. Byla vybudována kanalizace s čistírnou odpadních vod, silniční obchvat a nyní se pracuje na plynofikaci města. Obyvatelstvo nachází pracovní příležitosti v automobilovém závodě Škoda Mladá Boleslav a v místních podnicích, kterými jsou např. Wagon Automotive spol. s. r. o. - kovozpracující podnik, Dehtochema Bitumat a. s. - podnik na výrobu střešních a izolačních materiálů, Lineta - dřevozpracující podnik, Papírny a. s. - podnik na výrobu papíru a obalových kartonů, Atmos - podnik vyrábějící kotle na spalování dřeva, TOM Glass Cut - skelná huť a brusírna skla. Služby jsou ve městě na dobré úrovni. Kulturní dění ve městě ja zajišťováno Městským kulturním zařízením, které sdružuje městskou knihovnou, kulturní a společenské středisko a městské kino. Školství ve městě je pouze základní, vyučuje se ve dvou školách, jedné vystavěné v roce 1896 a druhé, moderní, postavené v roce Město vždy patřilo k rekreačním oblastem. V místě je krásné koupaliště napájené čistou pramenitou vodou o rozloze 7500 m2. Nad koupalištěm je chatový tábor, který má kapacitu 130 lůžek. Další ubytovací možnosti jsou v hotelích i v soukromí. Stravovací možnosti pro návštěvníky města jsou velmi dobré jak v areálu koupaliště, tak v jeho blízkosti. Na koupališti je možné hrát stolní tenis a plážový volejbal. Okolí města je vhodné pro pěší turistiku. Je zde dobře vyznačeno několik zajímavých turistických tras vedoucích krásnou krajinou. Uprostřed města je starobylý park, založený bývalou lesnickou školou, která ve městě sídlila. Zde jsou po dobu letní sezony pořádány každý pátek v podvečer koncerty. V soukromých restauracích jsou o víkendu pořádány taneční zábavy, v prostorách Sokolovny diskotéky. V lesích kolem města je možnost houbaření a sběru borůvek. Soukromý jezdecký areál nabízí jízdu na koni. Po odchodu sovětských vojsk se město rozšířilo o bývalý vojenský prostor Vrchbělá, kde se rovněž plánuje převážně výstavba rodinných domů s napojením na oblast Ralska. Tímto směrem, 5 km od města, se nachází Azylové zařízení Ministerstva vnitra ČR, Pobytové středisko Bělá - Jezová. Strana 12 (celkem 53)

13 V Bělé je velmi dobrý travnatý fotbalový stadion, hřiště na házenou a tenisové kurty. Ze sportovních organizací zde vyvíjí bohatou činnost fotbalový oddíl, oddíl házené, klub stolního tenisu, korfbalový oddíl, gymnastky aj. Do města je možné zajet po železnici. Hlavní nádraží je vzdáleno od centra cca 3 km, žel. zastávka Bělá - město přibližně 20 min. chůze lesní a polní krajinou. Bělá sousedí s další rekreační oblastí měst Doksy a Staré Splavy, kde je rozsáhlé jezero a v době sezony rušný sportovní a společenský život.do těchto míst je i dobré vlakové spojení. Obyvatelé mají o vzhled a prosperitu svého města velký zájem, což dokazuje neustálá poptávka po nových stavebních parcelách, obnovující se fasády domů i nově vznikající provozy a obchody. Město Bělá pod Bezdězem je v současné době členem těchto sdružení: Svaz měst a obcí ČR Mikroregion Podralsko Sdružení obcí Mladoboleslavska Sdružení měst a obcí s azylovým zařízením Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Sdružení měst a obcí akcionářů České spořitelny. Bělá p. B. má svého zahraničního partnera, kterým je město Gross-Bieberau, okres Darmstadt-Dieburg, SRN. 3. Každodenní život Mateřské školy Příspěvková organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, která je od roku 2003 samostatným právním subjektem sdružuje tři mateřské školy, jejichž zřizovatelem je Město Bělá pod Bezdězem. Jedná se o trojtřídní MŠ v ulici Velenského, nedaleko bělského náměstí, a dvě odloučená pracoviště - jednotřídní MŠ vzdálená 3km - v Pražské ulici 863 (Bělá -nádraží) a jednotřídka v příměstské obci Březinka vzdálené 9km od Bělé p.b. Všechny tři mateřské školy spolupracují, ale mají i dostatek prostoru utvářet si vlastní identitu podle svých specifických podmínek tak, aby využili svých předností, které každá z nich má. Zápisy do jednotlivých mateřských škol se provádějí zpravidla v březnu - na celý následující školní rok.(i pro děti, které nastoupí během školního roku!). Rodičům dítěte, které je přijato, je vystaveno Rozhodnutí o přijetí. Ředitelství celé MŠ Bělá pod Bezdězem je ve Velenského 112, Bělá p. B., Strana 13 (celkem 53)

14 Ředitelka příspěvkové organizace: Jitka Blechová Mateřská škola Velenského 112 Je moderní mateřská škola kladoucí si za cíl - rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání. Školní vzdělávací program - tvořený "na míru" obsahuje projekt, který se jmenuje Brána dětem otevřená - podle blízké středověké brány. Brána dětem otevřena - do přírody, do společnosti, do budoucnosti a v ní schopnosti se vzdělávat a ke tvořivosti. Rozmanité náměty her a činností připravuje sedm kvalifikovaných učitelek a seznamuje s nimi také rodiče. V MŠ se stále něco děje, divadla, společné akce s rodiči, besídky, akce podporující lidové tradice a obyčeje, návštěvy, výlety.podle zájmu mohou vyspělejší děti navštěvovat s rodiči Angličtinu pro nejmenší-vedenou kvalifikovanou učitelkou, samostatně pak Veselé pískání (zob.flétny), kroužek rozvíjející tvořivost dětí Šikulky, zaměřující se na výtvarnou, pracovní a hudebně dramatickou výchovu. Výkresy a objekty dětí byly nejednou oceněny v soutěžích, a jejich vystoupení na veřejnosti obohacují kultur. život ve městě. V MŠ máme koutky živé přírody a na zahradě se mohou děti účastnit drobných pěstitelských prací, her na pískovištích, malém hřišti, v bazénku, v zimě bobování a dalších činností, které umožňuje rozlehlá, udržovaná zahrada. V případě potřeby mohou rodiče navštěvovat s dítětem v MŠ logopedickou asistentku. Velmi úspěšné bylo naše zapojení do celosvětového projektu Kids Smart early learning - firmy IBM. Pro zdraví dětí a jejich životosprávu není zanedbatelná ani dobrá domácí strava, které se dětem ve všech našich MŠ pravidelně dostává. Provozní doba: 6,00-16,00hod. Ředitelka: Jitka Blechová Učitelka pověřená vedením : Irena Vízková - též zastupující ředitelku Mateřská škola Pražská Jedná se o MŠ s velkou tradicí. Její provoz byl zahájen již roku 1939 v budově obecné školy. Po ukončení provozu Zákl. školy v r získala školka veškeré prostory v budově, rozlehlou zahradu u lesa v poměrně klidném místě. Tato velká přednost umožňuje dětem prožívat své ranné dětství na zdravém vzduchu v opravdu blízkém sepětí s přírodou. Oblíbené jsou hry s kamarády ve vzrostlém borovém lese, kam směřují časté vycházky. Život u vody mají děti možnost sledovat u bělského potoka, v této části dosud neznečistěného. Domácí a hospodářská zvířata poznávají při procházkách na Výsluní či do Páterova. Ve vzdělávacím programu - "Radostné dětství plné her a prožitků" se soustřeďují na harmonický rozvoj dětské osobnosti s důrazem na poznání přírody a její ochranu. Často také jezdí na divadelní představení do Muzea či Základní nebo Mateřské školy v Bělé p. B., navštěvují výstavy a další akce pro děti. Děti s učitelkami sami pravidelně zdobí budovu mateřské školy, což je pro ně charakteristické, rodiče mají vždy možnost prohlédnout si, co všechno děti společně vytvořily. Na mat. škole pracuje též logopedická asistentka. V současné době je v mat. škole zapsáno 27 Strana 14 (celkem 53)

15 dětí o které pečují: učitelka a učitelka pověřená vedením, kuchařka a provozářka kuchyně v jedné osobě, domovnice zajišťující úklid, topení a drobnou údržbu. Mateřská škola Březinka MŠ Březinka se nachází v krásném vesnickém prostředí, obklopena přírodou. Ve školce pracují - hrají si podle vlastního "Ročního tématického plánu", který je přizpůsoben specifickým podmínkám školy (věkovému složení třídy). Jejich plán je rozdělen na různé okruhy, které se během dne prolínají. V MŠ mají zavedenou "Pracovní a Výtvarnou třídu" pro všechny věkové skupiny dětí. Pomocí výtvarné a pracovní výchovy, zejména hrou s různým materiálem se snaží rozvíjet osobnost dítěte, jeho samostatnost, trpělivost, soustředění, vzájemnou pomoc, tvořivost, sociální a volní vlastnosti, které jsou velmi důležité při vstupu dětí do ZŠ. Pedagogické pracovnice mají množství dobrých nápadů, jak zaujmout děti. Věnují mnoho času přípravě her, pomůcek, námětů, pro jejichž plnění se jim daří děti získávat. V MŠ je nyní zapsáno 28 dětí ve věku od tří do sedmi let. Nároky je nutné diferencovat nejen podle věku, ale také dle individuálních dovedností a schopností dětí. MŠ Březinka je pověstná svou dobrou spoluprací s rodiči, kteří se zapojují do her dětí. Rodiče vymýšlí i různá zpestření programů dětí a společně je pak realizují. Podporují tak společenský život v obci a okolí a vztahy mezi Bělou p.b. a Březinkou. Také do této MŠ dojíždí logopedická asistentka, která pečuje o nápravu řeči dětí. Základní škola Bělá pod Bezdězem Máchova Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace IČO: bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Bělá pod Bezdězem Číslo účtu /0800 zřizovatel: Město Bělá pod Bezdězem url: Vedení školy ředitel školy: Mgr. Jiří Šíma zástupci ředitele: PaedDr. Vlasta Dragounová, Mgr. Květuše Vernerová vedoucí ŠD a ŠK: Jitka Tošovská Strana 15 (celkem 53)

16 Ekonomická a personální agenda hospodářka školy: Ing. Libuše Tichá vedoucí školní jídelny: Alena Tůmová sekretářka ředitele, personalistka: Michaela Kindlová Pedagogičtí pracovníci třídní učitelé: 1.A Mgr.Věra Švermová 1.B Mgr.Petra Horčičková 2.A Mgr.Hana Šandová 2.B Mgr.Iva Radochová 3.A Mgr.Marta Erbenová 3.B Mgr.Alena Nezdarová 3.C Mgr.Šárka Benešová 4.A Mgr.Jana Tyšerová 4.B Mgr.Marie Málková 4.C Mgr.Lenka Bičišťová 5.A Mgr.Vlasta Bartoňová 5.B Pavlína Šertlerová 6.A Mgr.Jan Podpěra 6.B Mgr.Jarmila Ulmanová 6.C Iva Herbstová 7.A Mgr.Zdeňka Poláková 7.B Ing.Božena Hnídková 7.C Mgr.Lenka Marhanová 8.A Mgr.Tereza Benešová 8.B Mgr.Pavla Mičíková 8.C Mgr.Martina Severová 9.A Libuše Kochmanová 9.B Mgr.Alena Jalovecká 9.C Mgr.Blažena Kučerová Třída pro jazykovou přípravu účastníků azylového řízení: Mgr. Vladislav Fejfar Netřídní učitelé: Ing.Zdeněk Galetka Miloslav Novotný Mgr.Miroslav Sýkora Mgr.Eva Šímová Mgr.Jana Šťastná Patricie Šťastná Libor Tondr Mgr. Miroslava Votočková Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr.Pavla Mičíková Strana 16 (celkem 53)

17 Výchovná poradkyně: Mgr.Blažena Kučerová Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro žáky a jejich zákonné zástupce: čtvrtek hod logopedická náprava: Mgr.Šárka Benešová Školní družina Jitka Tošovská vedoucí vychovatelka Iva Kováčiková Stanislava Krejbichová Marie Mlejnková Školní družina je určena žákům 1. 3.ročníku. Provozní doba ŠD ráno odpoledne Příspěvek zřizovateli na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školní družině pro rok 2005 činí 60,- Kč měsíčně. Cena obědů pro žáky (platí od ) žáci do 10 let žáci let žáci 15 a více let 16,- Kč 18,- Kč 19,- Kč Cena obědů pro cizí strávníky 42,50 Kč Odhlášky obědů na následující den do (též telefonicky ). Další instituce zabývající se pomocí dětem: Pedagogicko psychologická poradna Mladá Boleslav, Václavkova 1040, tel Speciálně pedagogické centrum při Speciálních školách a dětském domově Mladá Boleslav, Na Celně 2, tel Linka důvěry SOS Mladá Boleslav, Dukelská 198, tel Linka bezpečí, tel Organizace školního roku Zahájení školního roku: Strana 17 (celkem 53)

18 Prázdniny: Podzimní prázdniny: Vánoční prázdniny: Pololetní prázdniny: Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Zakončení školního roku: Hlavní prázdniny: Zahájení školního roku: , vyučování bude zahájeno v úterý /2007: Další dny volna (státní svátky, svátky): , , , , , Poskytování informací o prospěchu a chování žáků: Informace o prospěchu a chování podávají učitelé mimo třídní schůzky po vzájemné dohodě se zákonnými zástupci žáků v době mimo vyučování. Všichni rodiče mají možnost účasti při vyučování po vzájemné dohodě s vyučujícím. Sdružení rodičů a přátel školy Podněty a připomínky k činnosti školy budou projednávány na schůzkách výboru: , , , Předseda SRPDŠ Martin Novák Zápis do prvního ročníku: Dodatečný zápis do prvního ročníku: Přijímací řízení na střední školy: 1.termín: Setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť (ve spolupráci s Úřadem práce Mladá Boleslav) v ZŠ Bělá p.b.: Výstava studijních a učebních oborů: Mladá Boleslav Lyžařský kurz: Adaptační kurzy: Vyučovací hodiny: Tyršova 20: 1.hodina hodina Strana 18 (celkem 53)

19 3.hodina hodina začátek odpoledního vyučování hodina hodina Máchova 1110: 0.hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina začátek odpoledního vyučování (4.-5.ročník) začátek odpoledního vyučování (6.-9.ročník) Vzdělávací program školy: Výuka ve všech ročnících probíhá podle vzdělávacího programu č.j.16847/96-2 Základní škola Škola provádí ve spolupráci s PPP Mladá Boleslav a Úřadem práce Mladá Boleslav testování žáků 8. a 9.ročníku k profesionální orientaci. Škola věnuje zvýšené úsilí prevenci a ochraně dětí před sociálně patologickými jevy (návykové látky a jiné negativní jevy). Náprava specifických poruch učení je organizována individuálně pro všechny žáky s doporučením odborného pracoviště. Výuka cizích jazyků Povinná výuka cizího jazyka začíná od čtvrté třídy a v rozsahu 3 hodiny týdně pokračuje až do deváté třídy. Škola nabízí výuku čtyř cizích jazyků, na základě zájmu žáků jsou vyučovány anglický a německý jazyk. Od 7.ročníku si mohou žáci vybrat druhý cizí jazyk (je vyučován též jako kroužek): anglický, francouzský, německý, ruský. Volitelné předměty Systém volitelných předmětů a zájmových kroužků vychází maximálně vstříc zájmům žáků a požadavkům rodičů. Pro žáky 7.-9.ročníku jsou v roce 2005/2006 otevřeny tyto předměty: konverzace v cizím jazyce - anglický, německý technické činnosti sportovní výchova informatika Školní klub Školní klub zabezpečuje zájmovou činnost žáků formou různých kroužků. Anglický jazyk 1.roč. Mgr.V.Švermová Strana 19 (celkem 53)

20 Anglický jazyk 1.roč. Anglický jazyk 2.roč. Anglický jazyk 2.roč. Anglický jazyk 3.roč. Anglický jazyk 3.-4.roč. Keramický kroužek 1.-3.roč. Výtvarný kroužek 1.-3.roč. Klub mladého diváka 1.-3.r. Klub mladého diváka 1.-3.r. Sportovní hry 2.-3.roč. Turistický kroužek 1.-3.roč. Turistický kroužek 1.-3.roč. Pěvěckodramatický k r. Dramatický kroužek 3.-5.roč. Pohybové hry 4.-5.roč. Hra na flétnu 4.-5oč. Zdravotnický kroužek 4.-5.r. Ruční práce 4.-5.roč. Práce na PC 4.-5.roč. Výtvarné činnosti 4.-6.roč. Hudebněliterární k roč. Sportovní hry 5.-6.roč. Hra na kytaru 5.-6.roč. Loutkoherectví 4.-9.roč. Loutkoherectví 4.-9.roč. Anglický jazyk 5.roč. Informatika 6.-7.roč. Práce na PC 6.-9.roč. Zdravotnický k roč. Florbal 6.-9.roč. Německý jazyk 7.roč. Ruský jazyk 8.-9.roč. Německý jazyk 8.roč. Sportovní hry 8.roč. Cvičení z ČJ 8.roč. Cvičení z ČJ 9.roč. Cvičení z M 9.roč. Cvičení z Ch 9.roč. K.Poláková Mgr.I.Radochová Mgr.H.Šandová Mgr.I.Radochová P.Šertlerová Mgr.Š.Benešová Mgr.M.Erbenová M.Mlejnková J.Tošovská Mgr.I.Radochová M.Mlejnková J.Tošovská Mgr.A.Nezdarová P.Šertlerová P.Šertlerová P.Šertlerová Mgr.V.Bartoňová Mgr.J.Tyšerová L.Tondr P.Šertlerová Mgr.M.Málková Mgr.J.Tyšerová Mgr.L.Bičišťová Mgr.L.Bičišťová Mgr.Z.Malá P.Šertlerová I.Herbstová M.Novotný Mgr.P.Mičíková L.Tondr Mgr.P.Mičíková Mgr.P.Mičíková Mgr.P.Mičíková Mgr.P.Mičíková Mgr.T.Benešová Mgr.A.Jalovecká PaedDr.V.Dragounová I.Herbstová Pro žáky všech ročníků: Gymnastika Euroteam Sportovní gymnastika Stolní tenis Sborový zpěv-pramínek Keramický kroužek Keramický kroužek Atletika Korfbal M.Vnenková Mgr.M.Votočková L.Pillár, M.Balcar Mgr.M.Nigrínová Mgr.L.Bičišťová D.Formánková Mgr.M.Votočková Mgr.M.Votočková 2. reprezentační ples Dne pořádalo Město Bělá pod Bezdězem již 2. reprezentační ples. Strana 20 (celkem 53)

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA č. 2 1. duben 2015 ročník 25 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 CO SE NEVEŠLO

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více

Jaroslav Samson Lenk. Advent a vánoční svátky ve Vrchlabí a okolí

Jaroslav Samson Lenk. Advent a vánoční svátky ve Vrchlabí a okolí Jaroslav Samson Lenk Adventní koncert MUSICA PER QUATTRO Nejkrásnější melodie klasických autorů, vánoční hudbu a české koledy můžete slyšet v podání sopranistek Zuzany Meierové Genrtové a Ivany Portlové

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Září 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Poděkování občanům 2 Výzva k předkládání žádostí o dotaci 6 Prázdninové vzpomínky 10 Na návštěvě

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne 7. 3. 2006 zástupce obcí o problematice aviární influenzy

Více

Zpravodaj. měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném Z RADNICE SOUTĚŽ NA BYTY OBSAH: VE ZPRAVODAJI DÁLE NAJDETE:

Zpravodaj. měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném Z RADNICE SOUTĚŽ NA BYTY OBSAH: VE ZPRAVODAJI DÁLE NAJDETE: Zpravodaj města Hostinné 5 /2014 měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném OBSAH: REKONSTRUKCE / SOUTĚŽ NA BYT / RADA MĚSTA/ VOLBY / PORCIUNKULE / ŠKOLSTVÍ / VÝSTAVA IVETY PILAŘOVÉ / SPORT / VE I DÁLE

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

Novojičínský ZPRAVODAJ. Na zámku v Kuníně začala nová návštěvnická sezona. Duben 2014. měsíčník pro občany města Nový Jičín zdarma

Novojičínský ZPRAVODAJ. Na zámku v Kuníně začala nová návštěvnická sezona. Duben 2014. měsíčník pro občany města Nový Jičín zdarma Novojičínský ZPRAVODAJ Duben 2014 měsíčník pro občany města Nový Jičín zdarma Na zámku v Kuníně začala nová návštěvnická sezona. Podrobnosti čtěte na straně 10. Foto: Ladislav Šmitke Slovo starosty Vážení

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Krkonošské muzeum v roce 2012

Krkonošské muzeum v roce 2012 XXXVI. ROČNÍK DUBEN 2013 11 Kč Krkonošské muzeum v roce 2012 Minulý rok byl opět nabit událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 21 846 osob, což proti předchozímu

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

Pranostiky na září. Obsah

Pranostiky na září. Obsah Obsah q Pranostiky na září Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Vážení spoluobčané q Oznámení q Výběrové řízení q Co nového na Vysočině? Co se děje q Víte, že... q Kaplička na Pálovské v novém q Uplynulo

Více