Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola Libštát, okres Semily"

Transkript

1 Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ŠKOLA ZŘIZOVATEL MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MÍSTO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ CELKOVÝ PRŮMĚR ZA ŠKOLU SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ PŘEHLED O CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ HOSPITAČNÍ ČINNOST ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATALOGICKÝCH JEVŮ PREVENCE POČET VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, KTERÉ ŠKOLA ŘEŠILA ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE PŘEHLED ŠKOLENÍ PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED AKCÍ PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL PŘEHLED REVIZÍ PŘEHLED KONTROL ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE VÝSLEDKY INVENTARIZACE ZA ROK STAVY FONDŮ PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY Z CIZÍCH ZDROJŮ PROJEKTY A GRANTY KÚ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM PŘÍLOHY PŘEHLED PROSPĚCHU ŠKOLY ZA 1. A 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU UČEBNÍ PLÁN I. STUPEŇ 5. UČEBNÍ PLÁN II. STUPEŇ 6. VZDĚLÁNÍ A ÚVAZKY ZAMĚSTNANCŮ 7. FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. ŠKOLA název školy Masarykova základní škola Libštát, okres Semily adresa školy Libštát 17, Libštát právní forma příspěvková organizace IČO IZO vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Marková zástupce ředitelky: Mgr. Lubomír Hlava kontakt tel.: ZŘIZOVATEL název zřizovatele Obec Libštát adresa zřizovatele Libštát 198, Libštát kontakt tel.: MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola kapacita 280 (dle zápisu v rejstříku) 1.4. MÍSTO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB kapacita Školní družina 30 Školní jídelna 280 Součást školy Počet tříd, oddělení Počet dětí, žáků Počet dětí, žáků na třídu 1. stupeň 4, ,25 2. stupeň ,2 Školní družina Školní jídelna x 149 x 1.5. ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Datum zřízení 12/2008 Počet členů školské rady 6 Kontakt - předsedkyně 3

4 Komentář: Školská rada byla volena dne na další funkční období od Jejími členy jsou: Irena Janatová, David Farský (zástupci zřizovatele), Ludmila Chuchlíková, Jitka Hakenová (zástupci rodičů), Mgr. Milena Hloušková, Mgr. Antonín Šváb (zástupci pedagogů). Školská rada se v tomto školním roce sešla na dvou jednáních a jednom mimořádném, při nichž byla schválena výroční zpráva školy za uplynulý školní rok, projednala nový ŠVP školy, bylo provedeno seznámení s finančním rozpočtem školy a byla předána informace o personálních změnách ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE Registrace MV dne , č. j. VS/1-1/91230/12-R IČO Zaměření Podpora vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací a jiné aktivity dětí Předseda Mgr. Šárka Svatá Kontakt Tel.: , Členové Mgr. Milena Hloušková, Lenka Mejsnarová Komentář: Občanské sdružení působí jako dobrovolné sdružení, které se významnou měrou podílí na činnosti školy v oblasti výchovy, vzdělávání a mimoškolní činnosti. Dobrovolným příspěvkem dotuje dlouhodobé i jednorázové školní akce, soutěže, sportovní a kulturní pořady. 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/01 Rámcový vzdělávací program třída pro ZV a RVP s úpravami pro žáky s LMP 2.2.VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Vzdělávací program Školní vzdělávací program Škola základ života č. j. 193/2007 Zařazené třídy 9 ( ročník) 4

5 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Počet učitelů 17 (+ 2 RD) Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců 8 Počet zaměstnanců celkem 26 (+ 2 RD) 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 4.1. ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Počet dětí přijatých do prvního ročníku Počet odkladů pro školní rok ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení a) víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku Gymnázia zřízená krajem 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 7 1 celkem 8 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 22 1 celkem 23 5

6 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Ročník Počet zapsaných žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Pololetí Celkem za 1. stupeň (A + B) N 0 0 Celkem za 2. stupeň , 1 N 4 3 Celkem za školu , 1 N 6 3 Komentář: Podrobný přehled je součástí příloh statistika druhý a třetí stupeň z chování, opatření k posílení kázně, souhrnná statistika tříd, přehled prospěchu ve školním roce 2012/2013. Počet žáků během školního roku kolísal na konci 1. pololetí: 148, na konci 2. pololetí: CELKOVÝ PRŮMĚR ZA ŠKOLU 1. pololetí 2. pololetí 1,678 1, SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ Stupeň z chování Počet % počtu vše žáků školy 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí ,35 2, ,00 0,67 Napomenutí ,78 0,67 třídního učitele Důtka třídního ,14 10,67 učitele Důtka ředitele 5 6 3,38 4,00 6

7 školy 5.4. PŘEHLED O CHOVÁNÍ Stupeň z chování Počet % počtu vše žáků školy 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí ,65 97, CELKOVÝ POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN Počet omluvených hodin celkem Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin celkem Počet neomluvených hodin na žáka I. pololetí , ,22 II. pololetí , Celkem za školu , , ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH Druh postižení I. stupeň II. stupeň Celkem žáků Tělesně postižení (těžce) S vývojovými poruchami učení Autisté Celkem Komentář: Všichni individuálně integrovaní žáci se vyučovali podle individuálních vzdělávacích plánů. Všichni žáci měli platné speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření vypracované PPP Semily, SPC Turnov a Liberec. 1 žák má diagnostikován autismus a 1 má těžké tělesné postižení, největší počet žáků se vyskytoval s dyslektickými a dysortografickými obtížemi. Reedukace vycházela ze závěrů PPP. Individuální náprava poruch učení probíhala pod vedením pedagogů odborně proškolených v kurzech dyslektických asistentů. Nejvíce času reedukační péče jsme věnovali technice čtení, čtenářským návykům a čtení s porozuměním s reprodukcí obsahu. Ve všech případech se jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle 16 školského zákona, vyžadující zohlednění při vzdělávání PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ - HOSPITAČNÍ ČINNOST Pracovník Počet hospitací Ředitelka školy 8 Zástupce ředitelky školy 7 Ostatní pracovníci 7 Celkem 22 7

8 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6.1. PREVENCE Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Volný čas žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Komentář Ano centrum primární prevence, pravidelné vzdělávání Ano průběžně, dle nabídky V tematických plánech jednotlivých předmětů (prvouka, vlastivěda, VZd, OV, PČ) V tematických plánech jednotlivých předmětů (prvouka, přírodověda, VZd, PČ) V tematických plánech jednotlivých předmětů (prvouka, přírodověda, VZd, PČ) Rozhovory, besedy, prvky dramatické výchovy, práce ve skupinách, třídní i celoškolní projekty, školy v přírodě, exkurze, výlety, harmonizační pobyty, spaní ve škole Ano aktualizace každý školní rok Kroužky, akce školy Třídní učitelé, vyučující všech předmětů, výchovný poradce, školní metodik prevence Kdykoliv v případě potřeby Kdykoliv v případě potřeby PPP Semily, Maják o. p. s. Liberec Ano CD, DVD, videonahrávky, nástěnné tabule, propagační materiály, výukové programy na PC, zdroje na internetu Ano Programy PPP Semily, DVD Mezi stěnami, Mezi nimi, koncerty Patříme k sobě, besedy, projektové dny, spaní ve škole, harmonizační pobyt, sportovní dny se sousedními ZŠ 6.2. POČET VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Sociálně patologický jev Počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 8

9 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 1 (5. tř.) Šikanování 1 (6. tř.) Vandalismus 0 Násilné chování 0 Xenofobie 0 Rasismus 0 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7.1. ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE Mejsnarová Lenka Studium TV PF J. E. Purkyně Ústí nad Labem 7.2. PŘEHLED ŠKOLENÍ K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE Jméno Téma DVVP Mgr. Balatková Lenka 0 Mgr. Blažková Michaela Kurz AJ Mgr. Hlava Lubomír 0 Mgr. Hloušková Milena Rozvíjení prostorových představ žáků 1. stupně ZŠ Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu nejen při testování žáků Efektivní formy a metody pro rozvoj matematické gramotnosti Kurz AJ Mgr. Horáček Jindřich Výuka didaktiky v elektronické podobě Mgr. Horáčková Libuše Úlohy a jednoduché experimenty v chemii Výuka didaktiky v elektronické podobě Mgr. Malá Lenka Seminář výchovných poradců Úřad práce Semily seminář VP Mgr. Marková Jana Jak připravit nový školní rok Co všechno by měl vědět začínající ředitel Zákoník práce a jeho specifika ve školství Matematika s využitím kancelářského softwaru Setkání školních metodiků prevence Výuka didaktiky v elektronické podobě Setkání ředitelů Příprava projektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce na ZŠ Mgr. Maťátková Jana Rozvíjení prostorových představ žáků 1. stupně ZŠ Kurz AJ Mejsnarová Lenka Angličtina jazyk a metodika s novými materiály Angličtina projektová činnost Mgr. Kmínková Jana 0 Mgr. Krejčová Kateřina Angličtina jazyk a metodika s novými materiály Angličtina projektová činnost Mgr. Kulichová Markéta Matematika s využitím kancelářského softwaru 9

10 Mgr. Rejman Miroslav 0 Mgr. Svatá Šárka Úlohy a jednoduché experimenty v chemii Výuka didaktiky v elektronické podobě Ekologický seminář (Slunce ve výuce) Laboratorní cvičení ze zoologie Mgr. Šváb Antonín Angličtina jazyk a metodika s novými materiály Angličtina projektová činnost Mgr. Švábová Milena Rozvíjení prostorových představ žáků 1. stupně ZŠ Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu nejen při testování žáků Efektivní formy a metody pro rozvoj matematické gramotnosti DiS. Jandová Martina 0 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1. SOUHRNNÝ PŘEHLED AKCÍ Typ akce Počet zúčastněných Zúčastněné třídy tříd, počet akcí Výuka plavání 2 3. a 4. třída Lyžařský výcvik 1 7. třída Harmonizační pobyty 1 6. třída Exkurze 3 5. a 6. třída Školní výlety třída, 8. B a 9. třída Kulturní akce třída Sportovní soutěže třída Vědomostní soutěže třída Prevence třída Jiné akce školy třída 8.2. PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ Září Slavnostní zahájení školního roku 2012/13 v KD Libštát Harmonizační pobyt žáků 6. třídy v Kořenově Zahájení provozu školního kiosku Zátopkova štafeta v Semilech 2. místo Střelecká soutěž Říjen Zahájení činnosti zájmových kroužků rozšířená nabídka Okresní kolo v přespolním běhu v Jilemnici 3. místo jednotlivci, 3. místo družstva st. žáci, 3. místo družstva st. žákyně První z mnoha videotréninků v 6. třídě Preventivní program pro 7., 8. A a 8. B třídu Jak vytvořit ve škole zdravější prostředí (Sananim) Exkurze Pěnčín 6. a 7. třída 10

11 Mezinárodní turnaj v Kin ballu v Hradci Králové 9. třída 2. místo Divadlo Mladá Boleslav Cantervillské strašidlo 6. a 7. třída Dopravní hřiště v Košťálově 4. třída Burza škol v Liberci 9. třída Návštěva místního kina film Doba ledová 4 1. stupeň Přespání žáků 6. třídy ve škole Halloweenský rej 1. stupeň Listopad Divadlo Mladá Boleslav Cantervillské strašidlo 8. A a 9. třída Program Zahrada 1. stupeň Školní kolo Olympiády z ČJ Sportovní den s Masarykovou základní školou Stará Paka Divadelní představení žáků 6. třídy v Semilech Přednáška + teambulding Mgr. P. Provazníková 6. třída Prosinec Školní střelecká soutěž Návštěva místního kina film Madagaskar 3 1. stupeň Beseda Jižní Amerika 8. A, 8. B a 9. třída Divadlo Mladá Boleslav Ostře sledované vlaky 8. B a 9. třída Okresní turnaj starších žáků ve florbale v Jilemnici 1. místo Školní kolo Olympiády v AJ Projektový den Velká Británie 2. stupeň Vánoční besídka pro Pečovatelský dům v Libštátě Leden Okrskový turnaj mladších žáků ve florbale v Semilech 5. místo Přehazovaná ml. a st. žákyně 2. a 3. místo Lyžařský výcvikový kurz žáků 7. třídy v Kořenově Škola hrou prezidentské volby nanečisto tř Oblastní finále v Kin ballu v Turnově 9. třída - 2. místo Únor Zápis do 1. třídy Krajské finále starších žáků ve florbale v Liberci 3. místo Okresní kolo Olympiády v AJ Beseda Klima třídy 6. třída Školní kolo Olympiády z CH Výlet na běžkách 2. stupeň Okrskový turnaj ve futsale Semily Okresní turnaj starších žáků ve futsale Lomnice nad Popelkou Březen Okresní kolo Olympiády CH Semily (4. místo) Převzetí cen v soutěži Jak vidím rasismus Jičín místo První lekce výuky plavání pro 3. a 4. třídu Školní kolo Pythagoriády 6., 8. A, 8. B a 9. třída Přehlídka dětského divadla Turnov 6. třída Vědomostní soutěž z AJ pro žáky 2. stupně připravili žáci 8. A a 8. B třídy Akce Záchranné lano ukázky vojenské, požární, policejní a zdravotnické techniky Okresní přebor mladšího žactva v košíkové Jilemnice Velikonoční dílny 1. stupeň Okresní přebor v košíkové v Jilemnici ml. žáci a žákyně 11

12 Duben Preventivní ortopedické vyšetření žáků Okresní přebor staršího žactva v košíkové Jilemnice Coca cola cup Železný Brod 1. místo Exkurze Terezín 9. třída Koncert handicapovaných Patříme k sobě Projektový den Terezín 9. třída Coca cola cup Trutnov 1. místo Květen Projektový den Plánujeme dovolenou (finanční gramotnost) 7. třída Projektový den Svět peněz (finanční gramotnost) 6. třída Střelecké závody Zebín Okresní soutěž zdravotníků v Jablonci nad Jizerou 3. a 7. místo Pohár Čes. Rozhlasu v Turnově Okresní kolo dopravní soutěže DDH Košťálov (2. a 3. místo) Celostátní testování žáků 5. a 9. tříd Výlet na hrad Pecka (život Karla IV.) 6. třída Coca cola cup 3. kolo Košťálov 3. místo DDH Košťálov 4. třída Trojboj Semily -1. stupeň Výlet Liberec (pohádka + ZOO) 1. třída Výlet Sedmihorky (muzeum Borek, ekoprocházka) třída 8. B Návštěva divadla v Mladé Boleslavi Limonádový Joe 7. a 9. třída Červen Výlet Branžež 9. třída 5. a Návštěva Úřadu práce v Semilech třída 8. A a 8. B 6. a Krajské kolo dopravní soutěže v České Lípě Výlet 7. třídy (rozhledna Kopanina, hrad Frýdštejn, Malá Skála) Okresní kolo trojboje v Turnově 1. stupeň Divadelní představení žáků 5. třídy Trautenberkovy námluvy Den Země Cesta kolem Libštátu za sluncem Dětské olympijské hry v Turnově 2. stupeň 2 x 2. místo, 3 x 3. místo Výlet Liberec (IQ park) 3. a 4. třída Exkurze Praha 5. třída Výlet divadelní předtavení na hradě Kost 6. třída Výlet Liberec 2. a 5. třída Střelecké závody Olympijský den se ZŠ v Košťálově 1. stupeň Návštěva kina v Lomnici nad Popelkou 1. stupeň 8.3. SPOLUPRÁCE S RODIČI Formy spolupráce Školská rada Občanské sdružení při škole Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče Komentář Ano Ano 3 x + individuální konzultace dle dohody Sázení třídního stromu, divadelní představení, projektové dny, celoroční výstava žákovských prací v prostorách školy 12

13 9. ÚDAJE O REVIZÍCH A KONTROLÁCH 9.1. PŘEHLED REVIZÍ Druh Termín Elektrická zařízení 4/2013 Hasicí přístroje 6/2013 Plynové zařízení 8/2012 Komíny 5/2013 Plošiny 1/2013 Kotel 2/2013 Hala a tělocvična 2/2013 Výtah 9/2012, 1/2013, 5/2013 Elektrické spotřebiče a prodlužovací přívody 1/2013, 2/2013, 8/2013 Komentář: Revize proběhly bez zjištění vážných závad, drobné závady byly odstraněny v určených termínech PŘEHLED KONTROL Kontrolní orgán Termín Závěr Oblastní inspektorát práce pro Porušení 37, 40, 208 ZP Ústecký a Liberecký kraj - odstraněno MŠMT veřejnosprávní kontrola Bez závad (EU peníze školám) Krajská hygienická stanice LK Porušení 4, 13 vyhlášky MZ ČR č. 410/2005 Sb. - odstraněno Obec Libštát, Karel Pítro Bez závad KÚ LK, Odbor školství, tělovýchovy a sportu čerpání Porušení 4 nařízení vlády 564, 34 ZP finančních prostředků - odstraněno 10. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE Příjmy zabezpečující činnost organizace : ,54 Kč Dotace ze SR ,00 Kč Dotace od zřizovatele ,00 Kč Dotace od jiného USC ,00 Kč Poskytnutá dotace celkem ,97 Kč Projekt Peníze do škola UZ ,97 Kč

14 Grant Zúčtování fondů Ostatní příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,57 Kč Výdaje na činnost organizace: ,69 Kč Organizace vykázala záporný hospodářský výsledek ve výši ,15 Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE Příspěvková organizace má doplňkovou činnost. Kladný hospodářský výsledek činil ,48 Kč VÝSLEDKY INVENTARIZACE ZA ROK 2012 Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky ,58 Kč ,90 Kč ,51 Kč ,50 Kč ,43 Kč STAVY FONDŮ FKSP Rezervní fond Fond odměn ,80 Kč ,09 Kč 8 039,00 Kč PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. Komentář: Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Název projektu Termín EU peníze školám

15 Uskutečněné aktivity: 1) Klíčová aktivita I/1 - odučeno 144 dělených hodin se zaměřením na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. 2) Klíčová aktivita I/2 vytvořeno 72 vzdělávacích materiálů k inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. 3) Klíčová aktivita I/3 získáno 6 osvědčení o absolvování kurzu DVPP ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti. 4) Klíčová aktivita II/3 získáno 6 osvědčení o absolvování kurzu DVPP za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro zkvalitnění výuky cizích jazyků. 5) Klíčová aktivita III/2 vytvořeno 240 digitálních učebních materiálů pro zkvalitnění výuky. 6) Klíčová aktivita III/3 - získáno 20 osvědčení o absolvování kurzu DVPP za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu a podporu odpovídajících kompetencí žáků. 7) Klíčová aktivita IV/1 - odučeno 144 dělených hodin za účelem vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti matematické gramotnosti. 8) Klíčová aktivita IV/3 - získáno 6 osvědčení o absolvování kurzu DVPP za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro podporu inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí při výuce matematiky. 9) Klíčová aktivita V/1 - odučeno 72 dělených hodin za účelem vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti přírodovědné gramotnosti. 10) Klíčová aktivita V/3 - získáno 6 osvědčení o absolvování kurzu DVPP za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro podporu inovativních metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů. Komentář: Závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem OP VK , reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ , realizovaného v rámci EU peníze školám OP VK, byla schválena dne Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100 % poskytnuté částky dotace, jsou výdaje vynaložené na jejich dosažení ve výši Kč považovány za způsobilé. Poskytnuté prostředky byly použity k dosažení uvedených aktivit (mzdové náklady, cestovné), na nákup vzdělávacích a didaktických pomůcek nezbytných pro jejich realizaci a na zakoupení moderní výukové techniky. 12. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ PROJEKTY A GRANTY KÚ 15

16 Název programu Stručný popis Dotace Spoluúčast Táhneme za jeden provaz Jedná se o stmelovací pobyt pro žáky 6. tříd realizovaný formou výjezdového adaptačního soustřední s použitím metod osobnostní a sociální výchovy Kč 8000 Kč 13. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM a) Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0 Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 Výroční zprávu školy projednala pedagogická rada dne , školská rada schválila dne V Libštátě Mgr. Jana Marková ředitelka školy 16

17 PŘÍLOHY: 1. Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pololetí školního roku Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku Učební plán I. stupeň 5. Učební plán II. stupeň 6. Vzdělání, úvazky zaměstnanců, aprobace učitelů 7. Fotodokumentace z akcí ve školním roce

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více