Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola Libštát, okres Semily"

Transkript

1 Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ŠKOLA ZŘIZOVATEL MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MÍSTO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ CELKOVÝ PRŮMĚR ZA ŠKOLU SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ PŘEHLED O CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ HOSPITAČNÍ ČINNOST ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATALOGICKÝCH JEVŮ PREVENCE POČET VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, KTERÉ ŠKOLA ŘEŠILA ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE PŘEHLED ŠKOLENÍ PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED AKCÍ PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL PŘEHLED REVIZÍ PŘEHLED KONTROL ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE VÝSLEDKY INVENTARIZACE ZA ROK STAVY FONDŮ PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY Z CIZÍCH ZDROJŮ PROJEKTY A GRANTY KÚ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM PŘÍLOHY PŘEHLED PROSPĚCHU ŠKOLY ZA 1. A 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU UČEBNÍ PLÁN I. STUPEŇ 5. UČEBNÍ PLÁN II. STUPEŇ 6. VZDĚLÁNÍ A ÚVAZKY ZAMĚSTNANCŮ 7. FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. ŠKOLA název školy Masarykova základní škola Libštát, okres Semily adresa školy Libštát 17, Libštát právní forma příspěvková organizace IČO IZO vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Marková zástupce ředitelky: Mgr. Lubomír Hlava kontakt tel.: ZŘIZOVATEL název zřizovatele Obec Libštát adresa zřizovatele Libštát 198, Libštát kontakt tel.: MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola kapacita 280 (dle zápisu v rejstříku) 1.4. MÍSTO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB kapacita Školní družina 30 Školní jídelna 280 Součást školy Počet tříd, oddělení Počet dětí, žáků Počet dětí, žáků na třídu 1. stupeň 4, ,25 2. stupeň ,2 Školní družina Školní jídelna x 149 x 1.5. ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Datum zřízení 12/2008 Počet členů školské rady 6 Kontakt - předsedkyně 3

4 Komentář: Školská rada byla volena dne na další funkční období od Jejími členy jsou: Irena Janatová, David Farský (zástupci zřizovatele), Ludmila Chuchlíková, Jitka Hakenová (zástupci rodičů), Mgr. Milena Hloušková, Mgr. Antonín Šváb (zástupci pedagogů). Školská rada se v tomto školním roce sešla na dvou jednáních a jednom mimořádném, při nichž byla schválena výroční zpráva školy za uplynulý školní rok, projednala nový ŠVP školy, bylo provedeno seznámení s finančním rozpočtem školy a byla předána informace o personálních změnách ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE Registrace MV dne , č. j. VS/1-1/91230/12-R IČO Zaměření Podpora vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací a jiné aktivity dětí Předseda Mgr. Šárka Svatá Kontakt Tel.: , Členové Mgr. Milena Hloušková, Lenka Mejsnarová Komentář: Občanské sdružení působí jako dobrovolné sdružení, které se významnou měrou podílí na činnosti školy v oblasti výchovy, vzdělávání a mimoškolní činnosti. Dobrovolným příspěvkem dotuje dlouhodobé i jednorázové školní akce, soutěže, sportovní a kulturní pořady. 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/01 Rámcový vzdělávací program třída pro ZV a RVP s úpravami pro žáky s LMP 2.2.VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Vzdělávací program Školní vzdělávací program Škola základ života č. j. 193/2007 Zařazené třídy 9 ( ročník) 4

5 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Počet učitelů 17 (+ 2 RD) Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců 8 Počet zaměstnanců celkem 26 (+ 2 RD) 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 4.1. ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Počet dětí přijatých do prvního ročníku Počet odkladů pro školní rok ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení a) víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku Gymnázia zřízená krajem 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 7 1 celkem 8 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 22 1 celkem 23 5

6 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Ročník Počet zapsaných žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Pololetí Celkem za 1. stupeň (A + B) N 0 0 Celkem za 2. stupeň , 1 N 4 3 Celkem za školu , 1 N 6 3 Komentář: Podrobný přehled je součástí příloh statistika druhý a třetí stupeň z chování, opatření k posílení kázně, souhrnná statistika tříd, přehled prospěchu ve školním roce 2012/2013. Počet žáků během školního roku kolísal na konci 1. pololetí: 148, na konci 2. pololetí: CELKOVÝ PRŮMĚR ZA ŠKOLU 1. pololetí 2. pololetí 1,678 1, SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ Stupeň z chování Počet % počtu vše žáků školy 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí ,35 2, ,00 0,67 Napomenutí ,78 0,67 třídního učitele Důtka třídního ,14 10,67 učitele Důtka ředitele 5 6 3,38 4,00 6

7 školy 5.4. PŘEHLED O CHOVÁNÍ Stupeň z chování Počet % počtu vše žáků školy 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí ,65 97, CELKOVÝ POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN Počet omluvených hodin celkem Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin celkem Počet neomluvených hodin na žáka I. pololetí , ,22 II. pololetí , Celkem za školu , , ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH Druh postižení I. stupeň II. stupeň Celkem žáků Tělesně postižení (těžce) S vývojovými poruchami učení Autisté Celkem Komentář: Všichni individuálně integrovaní žáci se vyučovali podle individuálních vzdělávacích plánů. Všichni žáci měli platné speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření vypracované PPP Semily, SPC Turnov a Liberec. 1 žák má diagnostikován autismus a 1 má těžké tělesné postižení, největší počet žáků se vyskytoval s dyslektickými a dysortografickými obtížemi. Reedukace vycházela ze závěrů PPP. Individuální náprava poruch učení probíhala pod vedením pedagogů odborně proškolených v kurzech dyslektických asistentů. Nejvíce času reedukační péče jsme věnovali technice čtení, čtenářským návykům a čtení s porozuměním s reprodukcí obsahu. Ve všech případech se jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle 16 školského zákona, vyžadující zohlednění při vzdělávání PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ - HOSPITAČNÍ ČINNOST Pracovník Počet hospitací Ředitelka školy 8 Zástupce ředitelky školy 7 Ostatní pracovníci 7 Celkem 22 7

8 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6.1. PREVENCE Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Volný čas žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Komentář Ano centrum primární prevence, pravidelné vzdělávání Ano průběžně, dle nabídky V tematických plánech jednotlivých předmětů (prvouka, vlastivěda, VZd, OV, PČ) V tematických plánech jednotlivých předmětů (prvouka, přírodověda, VZd, PČ) V tematických plánech jednotlivých předmětů (prvouka, přírodověda, VZd, PČ) Rozhovory, besedy, prvky dramatické výchovy, práce ve skupinách, třídní i celoškolní projekty, školy v přírodě, exkurze, výlety, harmonizační pobyty, spaní ve škole Ano aktualizace každý školní rok Kroužky, akce školy Třídní učitelé, vyučující všech předmětů, výchovný poradce, školní metodik prevence Kdykoliv v případě potřeby Kdykoliv v případě potřeby PPP Semily, Maják o. p. s. Liberec Ano CD, DVD, videonahrávky, nástěnné tabule, propagační materiály, výukové programy na PC, zdroje na internetu Ano Programy PPP Semily, DVD Mezi stěnami, Mezi nimi, koncerty Patříme k sobě, besedy, projektové dny, spaní ve škole, harmonizační pobyt, sportovní dny se sousedními ZŠ 6.2. POČET VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Sociálně patologický jev Počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 8

9 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 1 (5. tř.) Šikanování 1 (6. tř.) Vandalismus 0 Násilné chování 0 Xenofobie 0 Rasismus 0 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7.1. ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE Mejsnarová Lenka Studium TV PF J. E. Purkyně Ústí nad Labem 7.2. PŘEHLED ŠKOLENÍ K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE Jméno Téma DVVP Mgr. Balatková Lenka 0 Mgr. Blažková Michaela Kurz AJ Mgr. Hlava Lubomír 0 Mgr. Hloušková Milena Rozvíjení prostorových představ žáků 1. stupně ZŠ Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu nejen při testování žáků Efektivní formy a metody pro rozvoj matematické gramotnosti Kurz AJ Mgr. Horáček Jindřich Výuka didaktiky v elektronické podobě Mgr. Horáčková Libuše Úlohy a jednoduché experimenty v chemii Výuka didaktiky v elektronické podobě Mgr. Malá Lenka Seminář výchovných poradců Úřad práce Semily seminář VP Mgr. Marková Jana Jak připravit nový školní rok Co všechno by měl vědět začínající ředitel Zákoník práce a jeho specifika ve školství Matematika s využitím kancelářského softwaru Setkání školních metodiků prevence Výuka didaktiky v elektronické podobě Setkání ředitelů Příprava projektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce na ZŠ Mgr. Maťátková Jana Rozvíjení prostorových představ žáků 1. stupně ZŠ Kurz AJ Mejsnarová Lenka Angličtina jazyk a metodika s novými materiály Angličtina projektová činnost Mgr. Kmínková Jana 0 Mgr. Krejčová Kateřina Angličtina jazyk a metodika s novými materiály Angličtina projektová činnost Mgr. Kulichová Markéta Matematika s využitím kancelářského softwaru 9

10 Mgr. Rejman Miroslav 0 Mgr. Svatá Šárka Úlohy a jednoduché experimenty v chemii Výuka didaktiky v elektronické podobě Ekologický seminář (Slunce ve výuce) Laboratorní cvičení ze zoologie Mgr. Šváb Antonín Angličtina jazyk a metodika s novými materiály Angličtina projektová činnost Mgr. Švábová Milena Rozvíjení prostorových představ žáků 1. stupně ZŠ Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu nejen při testování žáků Efektivní formy a metody pro rozvoj matematické gramotnosti DiS. Jandová Martina 0 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1. SOUHRNNÝ PŘEHLED AKCÍ Typ akce Počet zúčastněných Zúčastněné třídy tříd, počet akcí Výuka plavání 2 3. a 4. třída Lyžařský výcvik 1 7. třída Harmonizační pobyty 1 6. třída Exkurze 3 5. a 6. třída Školní výlety třída, 8. B a 9. třída Kulturní akce třída Sportovní soutěže třída Vědomostní soutěže třída Prevence třída Jiné akce školy třída 8.2. PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ Září Slavnostní zahájení školního roku 2012/13 v KD Libštát Harmonizační pobyt žáků 6. třídy v Kořenově Zahájení provozu školního kiosku Zátopkova štafeta v Semilech 2. místo Střelecká soutěž Říjen Zahájení činnosti zájmových kroužků rozšířená nabídka Okresní kolo v přespolním běhu v Jilemnici 3. místo jednotlivci, 3. místo družstva st. žáci, 3. místo družstva st. žákyně První z mnoha videotréninků v 6. třídě Preventivní program pro 7., 8. A a 8. B třídu Jak vytvořit ve škole zdravější prostředí (Sananim) Exkurze Pěnčín 6. a 7. třída 10

11 Mezinárodní turnaj v Kin ballu v Hradci Králové 9. třída 2. místo Divadlo Mladá Boleslav Cantervillské strašidlo 6. a 7. třída Dopravní hřiště v Košťálově 4. třída Burza škol v Liberci 9. třída Návštěva místního kina film Doba ledová 4 1. stupeň Přespání žáků 6. třídy ve škole Halloweenský rej 1. stupeň Listopad Divadlo Mladá Boleslav Cantervillské strašidlo 8. A a 9. třída Program Zahrada 1. stupeň Školní kolo Olympiády z ČJ Sportovní den s Masarykovou základní školou Stará Paka Divadelní představení žáků 6. třídy v Semilech Přednáška + teambulding Mgr. P. Provazníková 6. třída Prosinec Školní střelecká soutěž Návštěva místního kina film Madagaskar 3 1. stupeň Beseda Jižní Amerika 8. A, 8. B a 9. třída Divadlo Mladá Boleslav Ostře sledované vlaky 8. B a 9. třída Okresní turnaj starších žáků ve florbale v Jilemnici 1. místo Školní kolo Olympiády v AJ Projektový den Velká Británie 2. stupeň Vánoční besídka pro Pečovatelský dům v Libštátě Leden Okrskový turnaj mladších žáků ve florbale v Semilech 5. místo Přehazovaná ml. a st. žákyně 2. a 3. místo Lyžařský výcvikový kurz žáků 7. třídy v Kořenově Škola hrou prezidentské volby nanečisto tř Oblastní finále v Kin ballu v Turnově 9. třída - 2. místo Únor Zápis do 1. třídy Krajské finále starších žáků ve florbale v Liberci 3. místo Okresní kolo Olympiády v AJ Beseda Klima třídy 6. třída Školní kolo Olympiády z CH Výlet na běžkách 2. stupeň Okrskový turnaj ve futsale Semily Okresní turnaj starších žáků ve futsale Lomnice nad Popelkou Březen Okresní kolo Olympiády CH Semily (4. místo) Převzetí cen v soutěži Jak vidím rasismus Jičín místo První lekce výuky plavání pro 3. a 4. třídu Školní kolo Pythagoriády 6., 8. A, 8. B a 9. třída Přehlídka dětského divadla Turnov 6. třída Vědomostní soutěž z AJ pro žáky 2. stupně připravili žáci 8. A a 8. B třídy Akce Záchranné lano ukázky vojenské, požární, policejní a zdravotnické techniky Okresní přebor mladšího žactva v košíkové Jilemnice Velikonoční dílny 1. stupeň Okresní přebor v košíkové v Jilemnici ml. žáci a žákyně 11

12 Duben Preventivní ortopedické vyšetření žáků Okresní přebor staršího žactva v košíkové Jilemnice Coca cola cup Železný Brod 1. místo Exkurze Terezín 9. třída Koncert handicapovaných Patříme k sobě Projektový den Terezín 9. třída Coca cola cup Trutnov 1. místo Květen Projektový den Plánujeme dovolenou (finanční gramotnost) 7. třída Projektový den Svět peněz (finanční gramotnost) 6. třída Střelecké závody Zebín Okresní soutěž zdravotníků v Jablonci nad Jizerou 3. a 7. místo Pohár Čes. Rozhlasu v Turnově Okresní kolo dopravní soutěže DDH Košťálov (2. a 3. místo) Celostátní testování žáků 5. a 9. tříd Výlet na hrad Pecka (život Karla IV.) 6. třída Coca cola cup 3. kolo Košťálov 3. místo DDH Košťálov 4. třída Trojboj Semily -1. stupeň Výlet Liberec (pohádka + ZOO) 1. třída Výlet Sedmihorky (muzeum Borek, ekoprocházka) třída 8. B Návštěva divadla v Mladé Boleslavi Limonádový Joe 7. a 9. třída Červen Výlet Branžež 9. třída 5. a Návštěva Úřadu práce v Semilech třída 8. A a 8. B 6. a Krajské kolo dopravní soutěže v České Lípě Výlet 7. třídy (rozhledna Kopanina, hrad Frýdštejn, Malá Skála) Okresní kolo trojboje v Turnově 1. stupeň Divadelní představení žáků 5. třídy Trautenberkovy námluvy Den Země Cesta kolem Libštátu za sluncem Dětské olympijské hry v Turnově 2. stupeň 2 x 2. místo, 3 x 3. místo Výlet Liberec (IQ park) 3. a 4. třída Exkurze Praha 5. třída Výlet divadelní předtavení na hradě Kost 6. třída Výlet Liberec 2. a 5. třída Střelecké závody Olympijský den se ZŠ v Košťálově 1. stupeň Návštěva kina v Lomnici nad Popelkou 1. stupeň 8.3. SPOLUPRÁCE S RODIČI Formy spolupráce Školská rada Občanské sdružení při škole Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče Komentář Ano Ano 3 x + individuální konzultace dle dohody Sázení třídního stromu, divadelní představení, projektové dny, celoroční výstava žákovských prací v prostorách školy 12

13 9. ÚDAJE O REVIZÍCH A KONTROLÁCH 9.1. PŘEHLED REVIZÍ Druh Termín Elektrická zařízení 4/2013 Hasicí přístroje 6/2013 Plynové zařízení 8/2012 Komíny 5/2013 Plošiny 1/2013 Kotel 2/2013 Hala a tělocvična 2/2013 Výtah 9/2012, 1/2013, 5/2013 Elektrické spotřebiče a prodlužovací přívody 1/2013, 2/2013, 8/2013 Komentář: Revize proběhly bez zjištění vážných závad, drobné závady byly odstraněny v určených termínech PŘEHLED KONTROL Kontrolní orgán Termín Závěr Oblastní inspektorát práce pro Porušení 37, 40, 208 ZP Ústecký a Liberecký kraj - odstraněno MŠMT veřejnosprávní kontrola Bez závad (EU peníze školám) Krajská hygienická stanice LK Porušení 4, 13 vyhlášky MZ ČR č. 410/2005 Sb. - odstraněno Obec Libštát, Karel Pítro Bez závad KÚ LK, Odbor školství, tělovýchovy a sportu čerpání Porušení 4 nařízení vlády 564, 34 ZP finančních prostředků - odstraněno 10. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE Příjmy zabezpečující činnost organizace : ,54 Kč Dotace ze SR ,00 Kč Dotace od zřizovatele ,00 Kč Dotace od jiného USC ,00 Kč Poskytnutá dotace celkem ,97 Kč Projekt Peníze do škola UZ ,97 Kč

14 Grant Zúčtování fondů Ostatní příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,57 Kč Výdaje na činnost organizace: ,69 Kč Organizace vykázala záporný hospodářský výsledek ve výši ,15 Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE Příspěvková organizace má doplňkovou činnost. Kladný hospodářský výsledek činil ,48 Kč VÝSLEDKY INVENTARIZACE ZA ROK 2012 Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky ,58 Kč ,90 Kč ,51 Kč ,50 Kč ,43 Kč STAVY FONDŮ FKSP Rezervní fond Fond odměn ,80 Kč ,09 Kč 8 039,00 Kč PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. Komentář: Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Název projektu Termín EU peníze školám

15 Uskutečněné aktivity: 1) Klíčová aktivita I/1 - odučeno 144 dělených hodin se zaměřením na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. 2) Klíčová aktivita I/2 vytvořeno 72 vzdělávacích materiálů k inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. 3) Klíčová aktivita I/3 získáno 6 osvědčení o absolvování kurzu DVPP ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti. 4) Klíčová aktivita II/3 získáno 6 osvědčení o absolvování kurzu DVPP za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro zkvalitnění výuky cizích jazyků. 5) Klíčová aktivita III/2 vytvořeno 240 digitálních učebních materiálů pro zkvalitnění výuky. 6) Klíčová aktivita III/3 - získáno 20 osvědčení o absolvování kurzu DVPP za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu a podporu odpovídajících kompetencí žáků. 7) Klíčová aktivita IV/1 - odučeno 144 dělených hodin za účelem vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti matematické gramotnosti. 8) Klíčová aktivita IV/3 - získáno 6 osvědčení o absolvování kurzu DVPP za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro podporu inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí při výuce matematiky. 9) Klíčová aktivita V/1 - odučeno 72 dělených hodin za účelem vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti přírodovědné gramotnosti. 10) Klíčová aktivita V/3 - získáno 6 osvědčení o absolvování kurzu DVPP za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro podporu inovativních metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů. Komentář: Závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem OP VK , reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ , realizovaného v rámci EU peníze školám OP VK, byla schválena dne Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100 % poskytnuté částky dotace, jsou výdaje vynaložené na jejich dosažení ve výši Kč považovány za způsobilé. Poskytnuté prostředky byly použity k dosažení uvedených aktivit (mzdové náklady, cestovné), na nákup vzdělávacích a didaktických pomůcek nezbytných pro jejich realizaci a na zakoupení moderní výukové techniky. 12. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ PROJEKTY A GRANTY KÚ 15

16 Název programu Stručný popis Dotace Spoluúčast Táhneme za jeden provaz Jedná se o stmelovací pobyt pro žáky 6. tříd realizovaný formou výjezdového adaptačního soustřední s použitím metod osobnostní a sociální výchovy Kč 8000 Kč 13. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM a) Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0 Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 Výroční zprávu školy projednala pedagogická rada dne , školská rada schválila dne V Libštátě Mgr. Jana Marková ředitelka školy 16

17 PŘÍLOHY: 1. Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pololetí školního roku Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku Učební plán I. stupeň 5. Učební plán II. stupeň 6. Vzdělání, úvazky zaměstnanců, aprobace učitelů 7. Fotodokumentace z akcí ve školním roce

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace

Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více