Změna zákona o daních z příjmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna zákona o daních z příjmů"

Transkript

1 Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková

2 Hlavní změny I. Rekodifikační změny: terminologické provázanosti obecná společná ustanovení o věcech, majetkových právech, finanční leasing, o osobách zdanění svěřenského fondu stavba, pozemek, právo stavby II. Zdanění veřejně prospěšných poplatníků III. Zdanění investičních fondů ( zákon č. 241/2013 Sb.) IV. Inkorporace daně dědické a darovací do daní z příjmů V. Ostatní změny

3 1) Terminologické rekodifikační změny obchodní společnost a družstvo obchodní korporace ( 1 ZOK) sdružení bez právní subjektivity společnost závazek dluh ( 1721 NOZ) půjčka zápůjčka ( NOZ) byt jednotka podnik obchodní závod nemovitost nemovitá věc ( 498 NOZ ) dar bezúplatné plnění jméno a příjmení jméno Běžný a vkladový účet účet Cenný papír vs. zaknihovaný cenný papír ( 21b odst. 3 ZDP) Úvěrový finanční nástroj ( 19 odst. 5 bod 2. ZDP) Nájem pacht ( 2332 NOZ)

4 Obecné přechodné ustanovení Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stejná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

5 Ustanovení 17 odst. 1 ZDP - Poplatníci daně z příjmů právnických osob nově doplněni poplatníci daně z příjmů právnických osob: podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy (zákon o investičních společnostech a investičních fondech) svěřenský fond podle občanského zákoníku 17 odst. 2 Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty 17 odst. 3 - daňoví rezidenti České republiky Doplněno: Pokud je poplatník, který není právnickou osobou, založen nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území České republiky sídlo.. Např. o podílový fond nemá právní osobnost 17 odst. 4 - daňoví nerezidenti

6 Veřejně prospěšní poplatníci pozitivní vymezení v 17a odst. 1 ZDP Definice vychází ze současného 18 odst. 3 ZDP (poplatníci, kteří nebyli založení za účelem dosahování zisku ) Předmět daně 18a ZD a) poplatníci s úzkým základem daně : Předmětem daně nejsou příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší (nadále povinnost klíčovat jednotlivé činnosti i posuzování jednotlivých činností v rámci téhož druhu). b) poplatníci s širokým základem daně - 18a odst. 5 ZDP : S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy u veřejné vysoké školy veřejné výzkumné instituce poskytovatelé zdravotnických služeb - obecně prospěšné společnosti - ústav

7 Benefity neziskových poplatníků Osvobození dle 19b odst.2 písm. b) ZDP: Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem u veřejně prospěšného poplatníka pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v 20 odst. 8 ZDP nebo jeho kapitálové vybavení. Nevztahuje se na obce a kraje!! Snížení základu daně 20 odst. 7 ZDP Kromě obcí, krajů, poskytovatelů zdravotních služeb, profesní komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů Snižující položka na poskytnutí bezúplatného plnění (dary) podle 20 odst. 8 ZDP

8 Členské příspěvky: Osvobození členských příspěvků 19 odst.1 písm. a) ZDP - u poskytovatele nedaňový náklad - pokud bude příspěvek u poskytovatele daňově účinným nákladem ( 24 odst. 2 písm. d) ZDP) je z osvobození vyloučen (např.: Agrární komora, Hospodářská komora)

9 Nově zvláštní ustanovení o předmětu daně ( 18a) Úroky z běžného účtu jsou nově předmětem daně. Nový občanský zákoník již nepracuje s termínem běžný účet, ale pouze účet. Proto se úroky z účtu (jak srovnatelného s dosavadním běžným účtem, tak i např. z vkladového, spořícího případně dalšího obdobného účtu) budou zdaňovat srážkovou daní (navazuje úprava v 36 odst. 9 ZDP) Uplatnění srážkové daně na tento druh příjmů se bude týkat pouze veřejně prospěšných poplatníků s tzv. úzkým základem daně. Podle 38mb ZDP nemají povinnost podávat daňové přiznání. Srážková daň u úrokových příjmů nebude uplatňována u veřejně prospěšných poplatníků, u nichž jsou předmětem daně veškeré příjmy s výjimkou investičních dotací, a kteří uplatňují režim tzv. širokého základu daně - úroky u nich budou zdaněny v obecném základu daně stejně jako u běžných podnikatelských subjektů - právnických osob.

10 Veřejně prospěšní poplatníci II. Změna při nevyužití snižující položky 23 odst.3 písm. a) bod 9. ZDP Výsledek hospodaření se zvyšuje o částku, o kterou byl snížen základ daně podle 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití úspory Paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem 24 odst. 2 písm. zt) ZDP Nemohou uplatnit VPP s výjimkou neziskovky se širokým základem daně (VVŠ, VVI, poskytovatel zdravotnických služeb, o.p.s., ústav) Nedaňové náklady hrazené z bezúplatných příjmů 25 odst. 1 písm. i) ZDP Nedaňové jsou náklady hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u právnických osob bezúplatný příjem od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně (to se nevztahuje na úrokový příjem a použití prostředků na kapitálové vybavení) Daňové přiznání 38 mb ZDP - daňové přiznání nemá povinnost podat : - veřejně prospěný poplatník pokud má nemá zdaňované příjmy nebo pouze příjmy zdaněné srážkovou daní Oznamovací povinnost 38 mc ZDP Veřejně prospěšný a společenství vlastníků jednotek, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání podle 38mb ZDP, nemusí tuto skutečnost oznamovat správci daně

11 Veřejně prospěšní poplatníci Negativní vymezení v 17a odst. 1 ZDP Nadále: obchodní korporace, Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář Nově: - profesní komory s povinným i nepovinným členstvím a zájmová sdružení právnických osob, kde jsou členské příspěvky zdaňovány a u členů jsou daňově účinným nákladem U zájmových sdružení právnických osob zastupujících podnikatelské subjekty je kritériem pro zařazení do skupiny veřejně prospěšných poplatníků skutečnost, že mají osvobozeny členské příspěvky od daně z příjmů. (Poplatník, který nebyl založen za účelem podnikání, nemůže kompenzovat zisk z podnikatelských aktivit se ztrátami svého základního poslání.) - zdravotní pojišťovny - společenství vlastníků jednotek - rodinné nadace Negativní vymezení veřejně prospěšných poplatníků je rozhodné pro aplikaci snížení základu daně z příjmů ( 20 odst. 7) : u dotčených poplatníků nelze snižující položku uplatnit. Přijaté úroky budou součástí obecného základu daně - nebudou podléhat srážkové dani.

12 Společenství vlastníků jednotek Daňový režim SVJ, které není veřejně prospěšným poplatníkem Předmětem daně SVJ dle 18 odst. 2 písm. h) nejsou příjmy z: dotací, vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, úhrad za plnění spojení s užíváním bytu a nebytových prostor. SVJ nemůže uplatňovat snižující položku podle 20 odst. 7 ZDP SVJ zdaňuje úrokové příjmy srážkovou daní dle 36 odst. 9 ZDP ( 36 odst. 9 ZDP stanovuje zvláštní sazbu daně z příjmů ve výši 19 % u úrokového příjmu z účtu u společenství vlastníků jednotek).

13 Společenství vlastníků nově není považováno za veřejně prospěšného poplatníka (dříve tzv. neziskového poplatníka), nebude tak moci snižovat případný základ daně o určené částky, tedy využívat režim daňové výhody primárně cílené na poplatníky se statusem veřejné prospěšnosti. Aby však nemuselo společenství vlastníků podávat daňové přiznání i v situaci, kdy nevykáže základ daně, je jednoznačně určeno, že dotace, úhrady nákladů na správu domu a pozemku od vlastníků jednotek a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor nejsou u společenství vlastníků jednotek předmětem daně z příjmů. V návaznosti na tuto úpravu je v 38mb uvedeno, že v případě, kdy společenství vlastníků má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, nemusí podávat daňové přiznání. Bude tak zachován dosavadní režim. Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým vlastnictvím k provedení občanského zákoníku mimo dalšího vymezuje, jaké příjmy jsou příjmem společenství vlastníků a současně vymezuje, jaké příjmy nejsou příjmem společenství vlastníků.

14 Svěřenský fond- I. správa cizího majetku a) Je poplatníkem daně z příjmů právnických osob ve smyslu daňového zákona 17 odst.1 písm. e) ZDP b) Není samostatným právním subjektem nemá právní osobnost (daňový režim obdobný jako je např. u podílových fondů) c) Je účetní jednotkou ve smyslu ZoÚ; může mít povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem dle zákona o účetnictví (při splnění podmínek daných 20 ZoÚ pro audit) d) Majetek není ve vlastnictví: - svěřenského fondu Svěřenský správce: může být právnická i fyzická osoba - zakladatele - správce svěřenského fondu - obmyšleného náleží mu plná správa svěřeného majetku odst. 3 NOZ v katastru nemovitostí evidován jako svěřenský správce nese zodpovědnost za vedení účetnictví

15 Svěřenský fond- II. e) Fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele: Příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu a ze zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti nejsou předmětem daně z příjmů dle 18 odst. 2 písm. e) ZDP f) Svěřenský fond jako odpisovatel podle 28 odst. 1 ZDP může odpisovat majetek, který je jeho součástí g) Svěřenský fond jako odpisovatel pokračuje v odpisování majetku 30 odst. 10 ZDP h) Zánik svěřenského fondu uplynutím doby, na kterou byl zřízen - dosažením účelu, za kterým byl zřízen - rozhodne tak soud - všichni obmyšlení se vzdají práva na plnění (byl-li fond zřízen za soukromým účelem)

16 Svěřenský fond- III. Zdanění svěřenského fondu - Příjmy z vyčlenění majetku do svěřenského fondu a ze zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti nejsou předmětem daně z příjmů dle 18 odst. 2 písm. e) ZDP - Ostatní příjmy předmětem daně: - Zisk fondu : obecná sazba daně pro PO : 19% 21 odst. 1 ZDP - obecná sazba pro PO investiční fondy 5% 21 odst. 2 ZDP

17 a) Výplata ze zisku fondu Svěřenský fond- IV. Zdanění obmyšleného Obmyšlený PO: - zdanění srážkovou daní 15 % FO: - zdanění srážkovou daní 15 % b) Výplata z majetku vyčleněného do fondu [ 36 odst.2 písm. a) ZDP] [ 8 odst.1 písm. i) ZDP] [ 36 odst.2 písm. a) ZDP] Obmyšlený PO: - zdanění v obecném zákl. daně 19 % [ 21 odst.1 ZDP] - osvobození v případě založení fondu pro případ smrti nebo zvýšení majetku fondu pořízením pro případ smrti [ 19b odst. 2 písm. a) ZDP] Obmyšlený FO: - zdanění jako ostatní příjem [ 10 odst.1 písm. m) ZDP] - osvobození - majetek vyčleněn pro případ smrti [ 4a písm. b) ZDP] - majetek vyčleněn osobou příbuznou nebo spolužijící [ 10 odst.3 písm.d) bod 2. ZDP]

18 Integrace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů vypuštění příjmů z darování a dědění jako příjmů, které nejsou předmětem daně 3 odst. 4 písm. a) a 18 odst. 2 písm. a) ZDP osvobození bezúplatných příjmů z nabytí dědictví nebo odkazu od daní z příjmů zvýšení základu daně o hodnotu bezúplatného příjmu, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech 23 odst. 3 písm. a) bod 16. ZDP

19 19b osvobození bezúplatných příjmů 19b odst. 1 - od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný a) příjem z nabytí dědictví nebo odkazu b) příjem, pokud k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách, v podobě nabytí vlastnického práva k pozemku, zřízení věcného břemene. 19b odst. 2 - od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem a) obmyšleného z majetku, který byl vyčleněn nebo zvýšil majetek do svěřenského fondu pořízením pro případ smrti nebo b) veřejně prospěšného poplatníka se sídlem na území ČR, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v 15 odst. 1 nebo 20 odst. 8 nebo jeho kapitálové dovybavení; osvobození se nepoužije u obcí a krajů, - Obdobně za stejných podmínek osvobození platí i pro veřejně prospěšného poplatníka se sídlem na území Norska, Islandu nebo jiného členského státu Evropské unie než České republiky, plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel,

20 19b osvobození bezúplatných příjmů II. Osvobození bezúplatných příjmů uvedených v odstavci 2 písm. b) se nepoužije, pokud ho poplatník neuplatní. Rozhodnutí poplatníka o uplatnění nebo neuplatnění osvobození bezúplatných příjmů nelze zpětně měnit. Shrnutí: Dědění od daně osvobozeno u FO i PO Darování bezúplatné nabytí: - u právnických osob zdaněno daní z příjmů, pokud není osvobozeno nebo vyloučeno ze základu daně z příjmů - v případě, že nebude účtováno ve výnosech, bude zvyšovat výsledek hospodaření podle 23 odst. 3 písm. a) bod 16. ZDP

21 Investiční fondy Zákon č. 241/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních fondech - účinnost od , podle přechodných ustanovení daň z příjmů právnických osob dojede rok 2013 postaru, úpravy až od Fondy a podfondy ( 37c zákona) podílové fondy, svěřenské fondy - nemají právní subjektivitu, - mají daňovou subjektivitu Fondy a podfondy kolektivního investování - 92 ZISIF (zákon o investičních společnostech a investičních fondech) Standardní splňují požadavky práva EU, jsou zapsány v seznamu ČNB Speciální Zdanění fondů a podfondů sazba daně 5% Příjem investorů - nesplňují požadavky práva EU, nejsou zapsány v seznamu ČNB sazba daně 15% srážková daň Nadále platí dividendová směrnice osvobození podle 19 odst. 1 písm. ze) ZDP Svěřenenské i podílové fondy mohou daňově odpisovat majetek a vytvářet k němu rezervu na opravu podle 7 ZoR

22 21b Obecná společná ustanovení o věcech - rozšíření pojetí věci oproti NOZ 1) Za věc, a to za věc hmotnou a movitou, se pro účely daní z příjmů považuje také živé zvíře, část lidského těla a ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje. 2)Ustanovení o obchodním závodu se pro účely daní z příjmů použijí i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku (legislativní zkratka) 3)Ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry se pro účely daní z příjmů obdobně použijí i pro zaknihované cenné papíry. NOZ rozlišuje mezi cennými papíry ve smyslu listinném a zaknihovanými cennými papíry: Zaknihované cenné papíry (na rozdíl od současného stavu) - nebudou spadat do dosavadní souhrnné kategorie cenných papírů - nebudou rovnocennou kategorií jako cenné papíry ve smyslu listinném, ale náhražkou cenného papíru ve smyslu listinném.

23 21b část II. Obecná společná ustanovení o věcech - rozšíření pojetí věci oproti NOZ 4. Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku Ustanovení směřuje na případy, kdy i po dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku bude vlastnické právo k jednotkám nabýváno podle dosavadního zákona č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů. Je tak stanovena jednotná právní úprava pro jednotky vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů i pro jednotky podle nového občanského zákoníku.

24 21c Obecná společná ustanovení o majetkových právech 1) Pro účely daní z příjmů platí, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu. 2) Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se pro účely daní z příjmů o koupi nebo směnu, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany. Sjednané vzájemné darování je vždy považováno za smlouvu kupní (v případě, že jeden z dárců daruje peněžní prostředky) nebo směnnou, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění převyšuje hodnotu plnění druhé strany 3) Ustanovení tohoto zákona upravující nájem se použijí i pro pacht. Soukromoprávní institut pacht je v novém občanském zákoníku zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému ( 2332 NOZ a násl.). Stejně jako nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, na rozdíl od nájmu je však jeho předmětem nejen právo předmět pachtu užívat, ale též požívat.

25 Finanční leasing 21d Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, ujednáno právo uživatele na převod podle písmene a) Finanční leasing se pro účely daní z příjmů považuje od okamžiku uzavření smlouvy o finančním leasingu za nájem, pokud je finanční leasing předčasně ukončen, po uplynutí sjednané doby nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele. Přenechá-li uživatel užívající předmět finančního leasingu tento předmět k užívání jiné osobě za úplatu na základě smlouvy, považuje se tato smlouva pro účely daní z příjmů za smlouvu o nájmu

26 Stanovení základu daně z příjmů V 18 odst. 1 se slovo (výnosy) a slova (dále jen příjmy ) zrušují. Vypuštěna legislativní zkratka pro příjem V 23 odst. 1 Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady; (rozdíl se upraví podle tohoto zákona). Změna spočívá v těsném propojení, podle kterého je každý výnos pro účely daní z příjmů třeba vnímat jako příjem a výdajem náklad Nová formulace stanovení základu daně ve vazbě na účetnictví - reakce na problematiku zdanění kurzových rozdílů (rozsudek NSS č.j. 5 Afs 45/ ze dne a rozsudek NSS 5 Afs 56/ ze dne )

27 Úpravy základu daně I. Položky zvyšující výsledek hospodaření podle - 23 odst. 3 písm. a) ZDP Výsledek hospodaření se zvyšuje o: bod výši dluhu zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než : splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty, narovnáním, pokud nebyla podle právních předpisů upravujících účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se o tuto výši dluhu nezvyšuje výsledek hospodaření podle bodu 10; toto se nevztahuje na dluh, z jehož titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen, Bod částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která zvýšila vlastní kapitál, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno

28 Úpravy základu daně II. Položky zvyšující výsledek hospodaření podle - 23 odst. 3 písm. a) ZDP bod 16. o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku, bod 17. o částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým ( Utvrzení povinnost dodanění odepsaných dluhů byť jen v ve zbytkové části) bod 18. o částku uplatněnou v předchozích zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, jako odpočet na podporu odborného vzdělávání, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jeho uplatnění, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo,

29 Úpravy základu daně III. Položky snižující výsledek hospodaření podle - 23 odst. 3 písm. b) a písm. c) ZDP Výsledek hospodaření se snižuje o: písm. b) bod 6. - částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která snížila vlastní kapitál, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno, (např. přecenění zásob účtováno rozvahově, daňová korekce na daňovém přiznání obrácený gard k 23 odst.3 písm. a) bod 15 ZDP písm. c) bod 7. - hodnotu odvolaného daru, a to u hmotného majetku nejvýše o zůstatkovou cenu, u ostatního majetku o částku zachycenou v účetnictví, pokud o ní není účtováno v nákladech (výdajích); základ daně lze snížit, pokud příjem obdarovaného z daru nebyl od daně osvobozen, písm. c) bod 8. - hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření podle odstavce 3 písm. a) bodu 16 tohoto ustanovení, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů a nebylo o něm účtováno v nákladech. Obdobně se postupuje, je-li daňové přiznání podáváno za jiné období, než je zdaňovací

30 Úpravy základu daně IV. Položky upravující výsledek hospodaření podle - 23 odst.7 ZDP liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložitelný, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl; to platí i v případě, kdy je cena mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob rovna nule. nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. ustanovení věty první a druhé se nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nula nebo nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident, člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob.

31 Obecná ustanovení o předmětu daně 18 odst. 2 písm. f) ZDP Předmětem daně není majetkový prospěch: vydlužitele při bezúročné zápůjčce 2390 NOZ - Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce. Při nepeněžité zápůjčce se vrací věc stejného druhu, jaká byla zápůjčkou dána; nezáleží na tom, zda její cena mezitím stoupla nebo klesla. Při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky. Totéž platí o zápůjčce poskytnuté v cenných papírech. vypůjčitele při výpůjčce Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. výprosníka při výprose Výprosa Přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa. Kdo věc výprosníkovi přenechal, může požadovat její vrácení podle libosti.

32 23 odst. 9 písm. a) ZDP U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se výsledek hospodaření neupravuje o oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty podle zákona o účetnictví - cenného papíru s výjimkou směnek, kmenových listů a s výjimkou uvedenou v 23 odst. 4 písm. l) Úprava zajišťuje, aby při držbě a prodeji podílu na společnosti s ručením omezeným, kdy tento podíl nově může mít i podobu kmenových listů, nebyl základ daně ovlivňován v případě jejich ocenění reálnou hodnotou a daňová uznatelnost jejich nabývací ceny byla i nadále limitována výší příjmu z jejich prodeje.

33 24 odst. 2 písmeno t) - majetek, u kterého je zahrnutí do daňových nákladů limitováno příjmem z jeho prodeje Daňově účinným nákladem je do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování, vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka, pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy nejsou předmětem daně z příjmů, Pro veřejně prospěšného poplatníka je stanovena hranice daňové uznatelnosti majetku bez ohledu na skutečnost, do jaké míry jej používá k činnostem, které nejsou předmětem daně.

34 pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena nehmotného majetku určená podle právního předpisu upravujícího účetnictví, jehož účetní odpisy nejsou výdajem (nákladem) podle písm. v), část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ceny hmotného majetku, pořizovací cena pozemku u poplatníka fyzické osoby. Vypuštění limitace uznatelnosti pořizovací ceny pozemku u právnických osob výší příjmu z prodeje (prodej pozemku se ztrátou je bez daňové korekce). V základu daně bude prodej zachycen stejně jako v účetnictví - pořizovací cena v daňových nákladech, tržba z prodeje ve zdaňovaných výnosech - kromě výjimek uvedených dále

35 V 24 odst. 2 se za písmeno t) vkládají nová písmena ta) a tb), která znějí: ta) u obchodní korporace cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou osobou, který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a vklad uskutečnil do 5 let od nabytí pozemku; touto cenou pozemku se rozumí pořizovací cena, která byla zjištěna u člena obchodní korporace, pokud jej nabyl úplatně, cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni nabytí pozemku členem obchodní korporace, pokud jej nabyl bezúplatně,!! Limitace daňově účinného nákladu při prodeji pozemků nabytých vkladem právnické osoby - zneužití přeceňovacího efektu podchyceno v 24 odst. 11 ZDP tb) zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů) vynaložených na toto technické zhodnocení,.

36 24 odst. 2 písm. y) Právní předpis umožňuje při dodržení podmínek v ustanovení daňově odepsat pohledávku nabytou postoupením i v případě, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zachovává u pohledávek vyšších než Kč nabytých postoupením podmínku pro tvorbu daňově uznatelné opravné položky, povinnost vymáhat pohledávku rozhodčím, soudním nebo správním řízením ( 8a odst. 2 zákona č. 593/1992 Sb.). Naproti tomu při odpisu této pohledávky podle 24 odst. 2 písm. y) bodu 1. až 6. není splnění této podmínky žádáno. Navržená úprava zajistí pro pohledávky nabyté postoupením stejné zacházení jako platí v současné době. Přechodná ustanovení č. 14 : Znění se použije poprvé na pohledávky vzniklé ode dne nabytí tohoto zákona

37 Motivační příspěvek na vzdělávání 24 odst. 2 písm. zu) ZDP V 24 odst. 2 písm. zu) se daňově účinný příspěvek na vzdělávání žáka nebo studenta zvyšuje z max. částky Kč měsíčně na částku max Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy z částky do výše Kč měsíčně.

38 25 odst. 1 písm. i) ZDP nedaňové výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně a na příjmy vyňaté podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, obdobně to platí pro výdaje (náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem u poplatníka byl bezúplatný příjem od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně; obdobně to platí pro použití prostředků z kapitálového dovybavení, Doplnění neumožňuje uplatnit výdaje (náklady) související s reprodukcí majetku, který byl pořízen ze zdroje, který byl od daně z příjmů osvobozen jako bezúplatný příjem (dědictví, odkaz, dar) nebo nebyl předmětem daně. Doplnění výjimky pro výdaje vynaložené u veřejně prospěšných poplatníků na úrokové příjmy sleduje snížení administrativy.

39 25 odst. 1 písm. zp) ZDP zp) účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu; obdobně to platí pro zůstatkovou cenu v případě prodeje nebo likvidace tohoto majetku, zq) hodnota majetku, který se neodpisuje podle ZDP ani podle předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu Úprava zajistí, aby v případě osvobození peněžních i nepeněžních bezúplatných příjmů z darování, dědictví a odkazu nebo u fyzických osob, např. i z přijatých dotací nebo v případě příjmů, které nejsou předmětem daně, výdaje (náklady) související s reprodukcí bezúplatně získaného majetku osvobozeného od daně nebo majetku, který nebyl předmětem daně, t.j. účetní odpisy nebo hodnota u neodpisovaného majetku daňově ani účetně (zásoby) neovlivňovaly základ daně.

40 Změny v oblasti majetku - 26 ZDP Legislativně technická úprava, která spočívá v důsledném rozlišování pojmů vlastník a odpisovatel ( 26 odst. 7 písm. b)) vlastník použití pojmu ve smyslu vlastníka podle vlastnického práva (beze změny) odpisovatel - ten, který odpisuje majetek ve smyslu 26 či 32a ZDP

41 Změny v oblasti majetku - 26 Slova byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvl. předpisem nahrazují slovy jednotky nezahrnující pozemek NOZ vymezuje jednotky jako samostatné věci nemovité. Legislativně technická změna spočívá v náhradě pojmu byty a nebytové prostory za přesnější pojem jednotky, která zahrnuje byt nebo nebytový prostor nebo která je bytem nebo nebytovým prostorem, včetně podílu na společných částech nemovité věci. Obdobně se upravuje i ustanovení 29 odst. 9 písm. c) upravující vstupní cenu majetku a příloha č. 1 zákona v položkách (4-22) a (5-39).

42 Změny v oblasti majetku - 27 majetek neodpisovaný Zrušen 27 odst. 1 písm. ch) majetek získaný darem, kdy darování bylo osvobozeno od daně darovací Přechodné ustanovení: Podle stávající právní úpravy se z odpisování vylučuje hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí před nabytím účinnosti tohoto zákona bylo předmětem daně dědické nebo darovací a bylo v době nabytí od jedné z těchto daní osvobozeno Nově 27 odst. 1 písm. j) z odpisování vyloučen nabytý majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně U veřejně prospěšných poplatníků se bude vztahovat například na použití daru na zabezpečování nepodnikatelských činností, z nichž dosahované příjmy nejsou předmětem daně z příjmů.

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů 422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů Předkládají: Ing. Alena Foukalová, daňový poradce, č. osvědčení 557 MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, č. osvědčení 1366 Mgr.

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více