Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, Rovensko pod Troskami tel./fax: , Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014 Rovensko září 2014 Schváleno Školskou radou dne: předkládá: Mgr. Zuzana Bílková ředitelka školy

2 Obsah a členění zprávy 1. Charakteristika školy a přehled vzdělávacích programů 2. Výkon státní správy 3. Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 4. Zápis dětí do 1.třídy 5. Přehledné tabulky o výsledcích vzdělávání 6. Přehled rozmístění vycházejících žáků 7. Speciální vyšetření, žáci s SVP 8. Péče o talentované žáky 9. Mimoškolní aktivity 10. Zapojení do projektů 11. Činnost školního parlamentu 12. Přehled školních výletů 13. Minimální preventivní program 14. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 15. ŠVP Škola v ráji 16. Údaje o výsledcích kontrol 17. Materiální oblast 18. Vztahy školy s okolními školami, s rodiči 19. Zpráva o hospodaření za rok 2013 a. příjmy 2013 b. výdaje 2013 c. celkový výsledek hospodaření školy Charakteristika školy a přehled vzdělávacích programů: IČO: IZO: Web: mail: příspěvková organizace Města Rovensko pod Troskami ředitel školy (statutární orgán): Mgr. Zuzana Bílková, zástupce ředitele: PaedDr. Zdeněk Měkyna do , od Mgr. Pavel Mašek zařazení do sítě škol: právním subjektem od 1. ledna 1996 kapacita školy: 260 žáků Školská rada zřízena v roce 1996, má 6 členů: v tomto roce - Jiří Kubelka předseda, Bc. Jiří Bíma (zástupci zřizovatele),šárka Štěrbová, Petra Procházková (zástupci rodičů), Mgr. Tereza Mrázková, Mgr. Jana Vlková (učitelé) Součástmi školy jsou: školní jídelna od kapacita 265 jídel školní družina od kapacita 50 dětí 2

3 Základní škola v Rovensku pod Troskami je spádovou školou Podkozákovska a části Českého ráje. Škola umožňuje získat úplné základní vzdělání všem dětem, zejména pak z Rovenska pod Tr. a ze spádových obcí Ktové, Libuně, Újezda pod Tr., Troskovic, Holenic, Hnanic, Borku, Radvánovic, Veselé u Semil, Žernova, Tatobit a Lestkova. Jde o komplex budov různého stáří, které byly k původním dvěma objektům postupně přistavovány. Svou velikostí a vybavením plně vyhovuje vzdělávání žáků, v letech byla přistavěna nová sportovní hala a škola prošla celkovou rekonstrukcí. Žáci byli ve škol. roce 2013/14 byli ve všech ročnících vzděláváni podle ŠVP Škola v ráji č.j.3413/ (9. ročník) a třída podle ŠVP Škola v ráji č.j. 68 /2013. Filosofie školy Naše škola má slogan škola, kde máme blízko k sobě i k přírodě. Naším cílem je tedy zlepšení komunikace mezi školou, žáky i učiteli a co nejvíce výuky v přírodě, kterou nám zdejší nádherný kraj nabízí. V našich aktivitách propojujeme vše dohromady. Tento školní rok jsme poprvé uspořádali harmonizační kurz pro žáky šesté třídy v Jinolicích, kde probíhalo učení netradiční formou a stmelovací aktivity. Na konci roku jsme - už podruhé uspořádali Dny globální výchovy pro devátou třídu v Sedmihorkách. Za velký posun považujeme založení a práci žákovského parlamentu, kde se žáci mají možnost spolupodílet na chodu školy. Žáci si letos téměř sami zorganizovali některé aktivity, např. zájezd do Osvětimi, zeměpisnou exkurzi, sportovní den. Abychom zjistili i názory rodičů, udělali jsme letos dotazníky pro rodiče a dotazníky pro žáky. 2. Výkon státní správy: V průběhu školního roku byla vydána tato správních rozhodnutí: 19 pro přijetí do 1. třídy 2 pro odklad školní docházky 8 pro přijetí ke vzdělávání do vyšších ročníků 1 pro pokračování ve vzdělávání 6 pro uvolnění z TV ze zdrav. důvodů 11 pro povolení indiv. vzdělávacího plánu (na doporuč. OPP) 3. Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci a praxi celkový počet pracovníků: z toho 26 (přepočtených: 21,87), z toho 20,954 placených ze státních prostředků, 0,92 z hospod. činnosti 14,25 přepočtených pedag. pracovníků ze státních prostředků (12,792 učitelů a vychovatelek) Tabulka 3.1. počet zaměstnanců školy: Celkový počet pracovníků: 26 Počet pedagogických pracovníků 16 Počet nepedagogických pracovníků 10 3

4 Tabulka 3.2 údaje o pracovnících školy: Pedagogičtí zaměstnanci: 16 Učitelé 1. stupně 6 Učitelé 2. stupně 8 Vychovatelky 2 Nepedagogičtí zaměstnanci: 10 Školník a topič 1 Hospodářka školy 1 Kuchařky 4 Uklízečky 4 Tabulka 3.3 Splněné studium k výkonu specializovaných činností Výchovný poradce p. Mrázková, p. Mlejnková (MD) Koordinátor školního vzdělávacího programu p. Šonská, p. Mejnková (MD) Školní metodik prevence p. Mrázková Koordinátor informačních a komunikačních technologií - Koordinátor environmentální výchovy (EVVO) p. Bílková Tabulka 3.4 údaje o kvalifikovanosti zaměstnanců absolventi do 30 let let let 51 - důch. věk důchodci celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen a) pedagogičtí pracovníci kvalifikovanost 0 2/1 4/3 5/5 4/1 1/0 nekvalifikovanost /1 0 0 b) provozní zaměstnanci OZ úplná ,87/2,87 3,13/2,18 0/0 žádná OZ odborná způsobilost Tabulka 3.5 porovnání kvalifikovaně odučených hodin ve školním roce 2013/14 Předmět Počet hodin odučených Počet hodin odučených % aprobovanosti kvalifikovaně nekvalifikovaně český jazyk všechny hodiny 0 100,00% matematika všechny hodiny 0 100,00% prvouka všechny hodiny 0 100,00% vlastivěda všechny hodiny 0 100,00% přírodověda všechny hodiny 0 100,00% 4

5 tělesná výchova všechny hodiny 0 100,00% výtvarná výchova všechny hodiny 0 100,00% hudební výchova ,56% fyzika všechny hodiny 0 100,00% zeměpis všechny hodiny 0 100,00% dějepis všechny hodiny 0 100,00% přírodopis všechny hodiny 0 100,00% pracovní činnosti všechny hodiny 0 100,00% anglický jazyk všechny hodiny 0 100,00% německý jazyk všechny hodiny 0 100,00% informatika všechny hodiny 0 100,00% Kvalifikovanost naší školy je plně zajištěna, s výjimkou výuky hudební výchovy na druhém stupni. Tabulka 3.6 platové podmínky zaměstnanců: školní rok 1.pol pol pol.2014 celkový počet pracovníků (přepočtený) 23,537 22,981 22,105 21,874 21,099 celkový počet pedag. pracovníků (přepočtený) 15,76 15,213 14,424 14,249 13,513 průměrná výše hrubé měsíční mzdy PP průměrná výše hrubén měsíční mzdy NP průměrná výše nenárokových složek platu PP průměrná výše nenárokových složek platu NP PP pedag.pracovníci NP nepedag.pracovníci 4. Zápis dětí do 1.třídy: Zápis dětí do 1. ročníku ze spádové oblasti školy se konal v pátek 17. ledna 2014 Složení zapsaných žáků uvádí tabulka: obec Zapsaní žáci děti Přechod na s odkladem/ z jinou školu/z toho dívky toho dívky 5 nastoupilo do 1. ročníku k Rovensko pod Tr. 15/10 1/1 2/1 13/8 Ktová 0/0 0/0 0 0/0 Libuň 0/0 0/0 0 0/0 Troskovice 0/0 0/0 0 0/0 Žernov 1/0 0/0 0 2/1 Veselá u Semil 0/0 0/0 0 0/0

6 Holenice 0/0 0/0 0 0/0 Kotelsko 1/0 0/0 0 1/0 Semínova Lhota 1/1 0/0 0 1/1 Křečovice 1/1 1/1 0 0/0 Tatobity 1/1 0/0 1/1 0/0 celkem 22/12 2/2 3/1 17/10 Zapsaných žáků bylo 22, bohužel se tři odstěhovali - dva z Rovenska, jedna na jinou školu. Byly 2 odklady. Nastoupilo 17 žáků. 5. Přehledné tabulky o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2013/14: ročník celkem počet žáků celkem s vyznamenáním prospěli neprospěli z chování 0 3 z chování Opravnou zkoušku konalo 3 žáci z matematiky(úspěšně) 3 žáci z fyziky (úspěšně) 1 žák ze zeměpisu (úspěšně). Procento žáků s 2. a 3. stupněm z chování: 07/08-6 žáků = 3,70 % 08/09-6 žáků = 3,84 % 09/10-2 žáci = 1,37 % 10/11-7 žáků = 4,96 % 11/12-1 žák = 0, 60% 12/13-0 žáků = 0 13/14 2 žáci = 1,32% 6

7 Celkový počet neomluvených hodin: 06/ / / / / / / / Přehled rozmístění vycházejících žáků: Přehled rozmístění vycházejících žáků uvádí následující tabulka: (přihlášek je zhruba 2x více než žáků, neboť každý žák má možnost dát dvě přihlášky) gymnázium SOŠ SOU celkem typ SŠ: přihlá š. přijat Nasto upí žáků přihlá š. přijat Nasto upí přihlá š. přija t Nasto upí přihlá š. přijat Nast oupí žáků žáků z 9. roč z 8. roč ze 7. roč z 5. roč celkem ze školy žáků Plnění úkolů v oblasti výchovy k volbě povolání - Návštěva Střediska pro volbu povolání na ÚP Semily se žáky 9.třídy (září 2013) - Průběžné informování žáků o otvíraných oborech na středních školách a o akcích spojených s volbou povolání (Burza škol, Dny otevřených dveří, projektové dny) - Konzultace s rodiči na třídních schůzkách a individuálně - Projektové dny Projektové dny - byly organizovány středními školami, a to zejména v rámci projetku TechUp, do kterého se naše škola zapojila. Cílem projektu je seznámit žáky obzvláště s technickými obory, jelikož po absolventech těchto oborů roste poptávka. Naši žáci se zúčastnili projektových dnů těchto škol: 7

8 - ISŠ Semily několik chlapců 9.třídy, projektový den se konal celkem 5x v říjnu, listopadu, lednu, únoru a březnu. Chlapci se seznámili s obory klempíř, truhlář, tesař, elektrikář a instalatér. - OAHŠ a SOŠ Turnov chlapci 9.třídy, listopad 2013, obory: strojírenství, nástrojař, obráběč kovů, strojní mechanik - SUPŠ a VOŠ Turnov zájemci z 9.třídy listopad 2013 a zájemci z 6. a 7.třídy březen SŠ zahradnická Kopidlno zájemci ze 7. 9.třídy, prosinec 2013 (zahrada 3D, výroba vánočního svícnu) Soutěž Technikem v autobranži na ISŠ Vysoké nad Jizerou několik chlapců 9.třídy, listopad Volím správnou kariéru Naše škola se zapojila do projektu Volím správnou kariéru. Projekt byl určen žákům, kteří stojí před volbou povolání, a zároveň výchovným poradcům zapojených škol. Konkrétně se projekt týkal žáků, kteří ve školním roce 2013/2014 navštěvovali 8. a 9. třídu. Má jim pomoci při výběru dalšího studia. V současné době totiž vysoké procento studentů středních škol studium nedokončí, což je patrně důsledkem špatného výběru střední školy. Cílem projektu bylo výskyt tohoto negativního jevu zmírnit a pomoci dětem, aby se rozhodly co nejlépe. Základem projektu bylo testování COMDI. Jedná se o soubor testů (asi 2 hodiny), které zjišťují zájmy žáků, profesní orientaci, vědomosti, schopnosti, vlastnosti osobnosti, temperament a profesní předpoklady. Výsledky byly žákům interpretovány a podrobně vysvětleny výchovnou poradkyní. Kteří rodiče měli zájem, přišli do školy výsledky svých dětí prokonzultovat. 9.třída prošla testováním v říjnu 2013 a 8.třída v březnu e) Umístění vycházejících žáků - v příloze f) Kultura ve škole, školní časopis Každá třída navštívila minimálně jedno divadelní představení: - Bylo nás pět (Klicperovo divadlo Hradec Králové, říjen 2013) 5.,6. a 7.třída - Biblické příběhy (Naivní divadlo Liberec, listopad 2013) 2., 3. a 4.třída - Ferda Mravenec (Městské divadlo Turnov, leden 2014) 1., 2. a 3.třída - Limonádový Joe (Městské divadlo Mladá Boleslav, leden 2014) 8. a 9.třída - Ostře sledované vlaky (Městské divadlo Mladá Boleslav, duben 2014) 8. a 9.třída Další kulturní akce: - Koncert Patříme k sobě na radnici v Rovensku pod Troskami, celá škola - Návštěva Moto muzea v Mladé Boleslavi 4.,5. a 6.třída, září Zpívání při rozsvěcení vánočního stromu žáci 5. třídy a pěveckého sboru 8

9 - Den v ráji (-den otevřených dveří) prosinec Besedy o Troskách tř. (leden 2014)) a 6., 7. a 9.třída (únor 2014) - Beseda o holocaustu s pamětnicí 7. a 8.třída (květen 2014) - Vystoupení ke Dni matek (květen 2014) Školní časopis ROVNÍK vyšel tento školní rok jednou před Vánoci Speciální vyšetření, žáci s SVP: V průběhu školního roku bylo vyšetřeno Pedagogicko-psychologickou poradnou 14 žáků. U většiny z nich šlo o kontrolní vyšetření, které potvrdilo či diagnostikovalo vývojovou poruchu učení. Tabulka: Přehled integrovaných žáků ve školním roce 2013/2014 třída 1. stupeň 2.stupeň dysortografie 0 0 dyskalkulie 0 0 dyslexie 1 0 dysgrafie 0 0 výv.dysfázie 1 0 ostatní + kombinace 3 7 S logopedickými problémy byli na škole 2 žáci, kterým se věnovala 2x týdně logopedická asistentka. PÉČE O ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ Žákům s vývojovými poruchami je poskytována na škole zvýšená péče, jsou pod dohledem dyslektických asistentek (pí uč. Kočová a Vlková), které ve 2 skupinách poskytovaly přímou nápravu a radí rodičům, jak postupovat doma při nápravě poruchy učení. Náprava žáků s poruchami učení probíhala vždy ve čtvrtek ráno, byly 2 skupiny, 2 žáci z 1. stupně, 3 žáci z 2. stupně. S mladšími dětmi jsme se zaměřili na doplňování nestihnuté látky a procvičování mluvnických jevů, přípravou domácích úkolů a doplňovacích cvičení a to v souladu s IVP. Se staršími dětmi jsme procvičovali právě probranou látku po konzultaci s učitelkou ČJ. 8. Péče o talentované žáky Žáci mají možnost navštěvovat širokou nabídku kroužků (viz kapitola 8), navíc mohou docházet do klubu školy, kde mohou rozvíjet své znalosti podle svých zájmů. 14 žáků sedmé, osmé a deváté třídy se zúčastnilo spolu se svojí vyučující anglického jazyka poznávacího zájezdu do Anglie. Velká péče je věnována o talentované žáky v oblasti sportu, kterou zajišťuje p. zástupce Mgr. Pavel Mašek. 9

10 Olympiáda v českém jazyce: školní kolo - 15 žáků do okr. kola postoupili dva - Johana Fišerová (9.tř.) a Marek Vondrák (8.tř.) umístění v okrese - J.Fišerová: místo, M.Vondrák: místo Olympiáda v německém jazyce: školní kolo - 8 žáků do okr. kola postoupily tři žákyně: Johana Fišerová (9.tř.), Hana Vokřínková (9.tř.), Tereza Vokřínková (9.tř.) Olympiáda - anglický jazyk Okresní kolo: Petr Nedvěd, Kateřina Kozáková Biologická olympiáda: okresní kolo: Kategorie C: Vokřínková Tereza 14.,Vokřínková Hana 23. Cíferská Tereza 25. kategorie D: Kubelková Kateřina 1. Mrázková Justina 24. krajské kolo biologické olympiády: kategorie D: Kubelková Kateřina 1. Chemická olympiáda okresní: kategorie D: Fišerová Johana 9., Vokřínková Tereza 13. Mezinárodní výtvarná soutěž Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku aneb Památky Velké Moravy očima dětí Kategorie mladší žáci technika malba 2. místo Karin Knoblochová Mimořádná cena odborné poroty za mimořádný výtvarný počin Hana Kopalová 9. Mimoškolní aktivity: a) Činnost školní družiny v roce 2013/2014 Opět se nám podařilo naplnit dětmi obě oddělení školní družiny. Přihlásilo se postupně 50 dětí. 1. oddělení měla vychovatelka Kamila Šmirausová a 2. oddělení vychovatelka Vladimíra Houšková. Září Chodili jsme na sběr jablek a hrušek, ze kterých jsme dělali křížaly nebo v kuchyňce kompoty. Dále jsme sbírali švestky, z kterých jsme uvařili povidla a po celý rok jsme si je 10

11 mazali na palačinky. V průběhu celého začínajícího měsíce, kdy přišli noví prvňáci, jsme hráli seznamovací hry na hřišti nad školou. V září začaly nově přednášky O zdravé výživě pod vedením p.grohové/ved.šk.kuchyně/. Říjen a listopad Environmental art na vycházkách do lesa proběhly hrátky s podzimním listím a ostatními přírodninami. Výroba strašidel na svátek Halloween a také výroba svícnů z našich vypěstovaných dýní a dýní dětí.opět nás navštívilo EKO Sedmihorky s přednáškou mazlíci a havěť a vnímáme přírodu všemi smysly Prosinec Začátkem měsíce se uskutečnila Mikulášská a čertovská zábavička na kterou jsme si sami upekli čertovské perníčky, v čertovském obleku děti zažily pekelný tanec se spoustou soutěží.. Vyráběli jsme adventní věnce, přáníčka a dárky pro personál školy a důchodce. Na závěr měsíce proběhla tradiční Vánoční besídka s občerstvením, hudbou a dárky, které děti dostaly pod stromeček a které zůstávají ve školní družině. Leden Jsme pojali jako sportovní měsíc bohužel bez klasických zimních sportů /jen dlouhé vycházky a sport ve sportovní hale/.dne proběhla hasičská přednáška, krásně podaná přednáška spojená s praktickými ukázkami jak zachránit život sobě i ostatním Únor Událost Maškarní karneval nás první polovinu února zaměstnala s výrobou masek. Opět byla velká účast, přišly i děti, které nechodí do školní družiny. Březen Měsíc plný výtvarné činnosti děti se učily novou techniku batikování triček společně se savovou technikou. Své originální výrobky si odnesly domů Dne proběhla přednáška p.svačiny o užitku včel.dne 20.3.začátek jara a naše děti vyrobily Moranu a tu vynesly a upálily v místním potůčku za předříkávání básní o jaru a uvítání jara.. Duben Kolem velikonočních svátků jsme se letos učili plést pomlázky z 8 proutků, základy košíků a košíčků, výrobky s tematikou Velikonoc.V jarní dny jsme uvítali pozvání pana Svačiny na pozorování kůzlat,dozvěděli jsme se vše o chovu a užitku koz. Ke konci dubna jsme upálili čarodějnici na školní zahradě, kde také proběhl čarodějnický rej, vaření lektvarů, poznávání koření, let a hod koštětem.pohoštění..na školním pozemku jsme si letos udělali zahrádku a vyseli jsme hrášek,ředkvičky a dýně děti práce velmi bavila Květen Začínající měsíc pro naše sbírání bylinek na čaje, které si pak vaříme ve ŠD. Nasbírané byliny jsme si pak vystavili ve třídě Dále proběhl jarní úklid pod názvem Den Země okolo malé školy a ledního hokejového hřiště. Dne nás navštívil Kouzelník.se svoji partnerkou nám předvedli neuvěřitelná čísla.dětem se velmi líbilo.. Červen Začali jsme oslavou Dne dětí, pokračovali ve sběru bylin. Udělali jsme si tematickou vycházku k p. Svačinovi na včely.den dětí jsme oslavili na školní zahradě formou her s odměnami.dne nám přijeli hasiči z Turnova ukázat velké hasičské auto s plnou výbavou a opět s bohatou přednáškou a ukázkami vyprošťovacích nástrojů 11

12 Po celý školní rok jsme opět pilně vařili, pekli a zavařovali. Letos jsme zkoušeli i med z pampelišek a smrkový med. Opékali jsme též buřty nebo chleba na ohýnku na školní zahradě. K většině akcí je pořízena fotodokumentace a velká část byla prezentována na internetových stránkách naší školy. V příštím školním roce máme vyjednáno s CHKO Český ráj besedy o naučných stezkách v našem blízkém okolí a environmentálních akcích v kempu Sedmihorky. Šmirausová Kamila Houšková Vlaďka Klub školy Pro žáky druhého stupně byl zřízen a otevřen Klub školy, kde byl pedagogický dohled. Klub byl otevřen ve školní dny od do Žáci měli k dispozici knížky, stolní hry, karty, počítače. Často chodili do tělocvičny nebo do posilovny. b) Kroužky: Sborový zpěv sbor Prstýnek - Bc. K. Matysová Divadélko - Bc.K. Rohlová Volejbal - Mgr. P. Mašek Praktikum z přírodopisu - p. PaeDr.Z. Měkyna. (1. pololetí) Šikulky - kroužek pro šikovné holky - p. Tvrzníková - Francouzština Bc. Z. Kněbortová Informatika Ž. Wezdenková Angličtina (1. a 2. třída) Bc. Z. Kněbortová Pohybové hry p. Mgr. Čermáková Neplacené: Cvičení z matematiky 9. třída Cvičení z českého jazyka 9. třída Bobříci zálesácký kroužek, vedený manžely Majerovými V tomto školním roce se rovněž otevřel Klub školy denně od do 16.00, kam měli možnost chodit žáci druhého stupně. 12

13 Žáci navštěvující sborový zpěv vystupují na mnoha akcích rozsvěcení vánočního stromu, Vystoupení na Dni matek, vystoupení pro důchodce apod. Žáci, kteří chodí na divadélko, se zúčastňují soutěží div. sborů v Turnově, také předvedli vystoupení rodičům ke Dni matek. Žáci, kteří navštěvují volejbal, hrají na mnoha volejbalových turnajích o víkendech. POČET ŽÁKŮ ŠKOLY NAVŠTĚVUJÍCÍCH ZUŠ 1. stupeň Výtvarný obor - 9 žáků Hudební obory : Klavír - 2 žáci Klávesy- 1 žák bicí - 3 žáci Kytara - 1 žák 2. stupeň Hudební obory : bicí - 2 žáci trubka - 2 žáci flétna 1 žák sólový zpěv - 2 žáci klavír - 1 žák c) Akce školy ZUŠ Lomnice nad Pop. celkem 15 žáků ZUŠ Semily celkem 1 žák ZUŠ Lomnice nad Pop. celkem 8 žáků Přehled akcí šk. rok exkurze do Terezína 8. a 9. ročník třída - exkurze do Mladé Boleslavi autosalon Škoda prvňáci v knihovně harmonizační kurz v Jinolicích 6. ročník drakiáda 4. října divadlo v Hradci Králové třída - Bylo nás pět října - výstava vlaků - práce dětí v čekárně ČD 5. října zpívání sboru v Křečovicích Projekt Oslava darů Země - Zdravá pětka, ekofarmy, přednášky, program v přír. předmětech plavání žáci 8. a 9. tříd návštěva integr. školy Semily jednt. výuční obory přednášky o drogách třída žákyně 9. třídy návštěva žáků 9. tříd na úřadu práce v Semilech dopravní hřiště 4. třída 16. a přednášky o ekologickém hospodaření 1 6. třída návštěva ekofarmy třída program proti šikaně 6. třída (5 hodin) beseda o zvířátkách z Ekocentra Sedmihorky -družina říjen březen návštěva některých žáků 8. a 9. třídy v integrované škole Semily program Zdravá pětka (1.stupeň) a Párty se zdravou pětkou (2. stupeň) třída divadlo v MŠ 13

14 exkurze na MÚ Rovensko 3. třída projektový den SUPŠ Turnov 8. a 9. třída Biblické příběhy Naivní divadlo Liberec 2.,3.,4. třída vánoční keramická dílna - 1. stupeň Projektové dny na středních školách sázení stromů na Paldě - projekt Halloween v družině exkurze 3. třídy na městský úřad naivní divadlo Liberec Biblické příběhy třída vystoupení žáků 5. třídy a pěveckého sboru Prstýnek při rozsvěcení vánočního stromu v Rovensku družina mikulášská besídka pečení, hry, karneval, a výroba betléma z hlíny beseda kouření a závislosti 7. tř. - 2 hodiny vystoupení pěveckého sboru na Týně pro svaz invalidů Pornografie a kult těla 9. třída 2 hodiny den v ráji den otevřených dveří AIDS, sexualita a vztahy beseda v 8. třídě 5 hodin divadlo 8. a 9. třída divadlo Mladá Boleslav Limonádový Joe hasiči družina divadlo Zimní královna Turnov třída přednášky o Troskách třída družina hasiči 6.2. okresní kolo olympiády v ČJ besedy s farmářkou p. Hudskou o zemědělství šetrném k přírodě družina pan Svačina přednáška o včelách beseda o Troskách a 9. třída olympiáda Aj okres vzhůru k vrcholům běh po schodech testování v projektu Volím správnou kariéru beseda o holocaustu 7. a 8. třída března lyžařský kurz zájezd do Osvětimi chemická olympiáda keramická dílna pro zájemce 1. stupeň biologická o., kategorie C výsadba stromů a projekt SUPŠ Turnov zájemci 6. a 7. třída 3.4. besedy finanční gramotnost 8.9. třída 8.4. biologická olympiáda kat. D turnaj ve vybíjené třída 23.4.Patříme k sobě vystoupení mentálně a tělesně postižených v radnici divadlo v MB Ostře sledované vlaky 8. a 9. třída turnaj volejbal Den Země 1. stupeň 6.5. beseda s pamětnicí 13. května besedy s policí 2. stupeň kyberšikana biologická krajská olympiáda - Kat. Kubelková vyhrála 15. května - McDONALDs Cup okrskové kolo 14

15 května Vlastík Tatobity Besip - Košťálov okresní kolo McDONALDs Cup dopravní hřiště 4. třída trojboj všestrannosti 1. stupeň rafty vystoupení 1. stupně a div. kroužku ke Dni matek Vystoupení sboru Prstýnek Poznávací zájezd Anglie 5.6. setkání žákovských parlamentů v Raspenavě Zeměpisná exkurze 6. třída pasování prvňáčků dny globální výchovy 9. ročník sportovní den deváťáci organizují pro celou školu slavnostní rozloučení s deváťáky c) Akce ekologického charakteru: Návštěva ekofarmy Filoun v Plavech Beseda o ekologickém zemědělství s ekofarmářkou paní Hudskou pro 1. i 2. stupeň naší školy Výsadba stromků projekt společnosti přátel přírody - Čmelák Beseda o Troskách s paní Kotkovou pro 6. třídu Pobyt na Středisku ekologické výchovy Jizerka pro 4. a 5. ročník Dny globální výchovy pro 9. Ročník Den Země na 1. stupni (na 2. stupni se nepodařilo uskutečnit kvůli počasí) Ekologická výchova se též objevovala po celý rok v předmětech zeměpis, přírodopis, chemie. Environmentální projekty a programy Recyklohraní jde o výchovu ke třídění elektroodpadu a baterií spojenou také s plněním různých tematických úkolů Sbírej mobil jde o sběr vyřazených mobilních telefonů, žákům jsou vysvětlovány důvody této recyklace Sázení stromů akce společnosti Čmelák, projekt za peníze EU (Cíl 3) Škola v lese les ve škole projekt Sdružení Tereza, zaměřený na výchovu o lese a v lese Oslava darů Země soubor aktivit o správné výživě a významu místních potravin, potravin bez chemického ošetření (besedy s farmářkou ekofarmy, příprava zeleninového pokrmu, návštěva ekofarmy, speciální hodiny v přírodovědě, besedy s vedoucí jídelny, výstava apod.) 15

16 d) Další akce a pobyty Anglie 2014 Někteří žáci sedmé, osmé a deváté třídy spolu s paní ředitelkou a vyučující anglického jazyka se zúčastnili poznávacího zájezdu do Anglie. Program byl velmi nabitý. Cestou do Anglie jsme si stihli prohlédnout atomium v Belgii, i belgické město Brugge. V Anglii jsme začali prohlídkou historického městečka Canterbury a tamní katedrály, pokračovali na Beachy Head ke křídovým útesům u moře a první den v Anglii jsme zakončili v přímořském letovisku Brighton. Další den jsme navštívili městečko Windsor, kde se zámek královské rodiny, pokračovali jsme návštěvou asi nejslavnějšího pravěkého megalitického monumentu v Evropě - Stonehenge a den jsme zakončili ve městě Winchester, kde jsme navštívili nádhernou katedrálu, ale měli jsme možnost shlédnout i stůl krále Artuše. Poslední den byl tím nejnabitějším, celý patřil Londýnu. Naši procházku jsme začali u London Eye, Houses of Parliament a Westminster Abbey, pokračovali jsme na stadion Chelsea a pak do musea Madame Tussauds odkud jsme se vrálili zpět k Buckingham palace, přes královskou jízdárnu k Downing street a pak nás typický anglický double-decker dopravil ke katedrále Sv. Pavla a následně až k pevnosti Tower a k mostu Tower Bridge. Poslední místo v Londýně, které jsme si prošli, byl park Greenwich, jímž prochází nultý poledník. Den otevřených dveří Den v ráji Také letos proběhl úspěšně Den otevřených dveří Den v ráji. Účast veřejnosti byla velká. Program byl zahájen hudebním vystoupením ZUŠ Lomnice a výstavou výtvarného oddělení ZUŠ. Na prvním stupni byly různé předvánoční dílny pro děti a rodiče, na druhém stupni si třídní kolektivy připravily zajímavá a vtipná vystoupení. Nechybělo pohoštění, které částečně připravovali sami žáci. Harmonizační pobyt V uplynulém školním roce byl poprvé realizován třídenní projekt harmonizačního kurzu. V chatové osadě v Jinolicích strávili žáci šesté třídy tři dny s aktivitami na prevenci nežádoucích sociálních jevů. Dále se žáci poznávaly v netradičním prostředí se svými vyučujícími, kteří je seznamovali se svým předmětem pomocí aktivit na rozvoj spolupráce. Stálý dohled byl zajištěn třídní učitelkou R. Čečákovou a iniciátorem celé akce P. Maškem. Harmonizační pobyt byl všemi hodnocen velmi pozitivně. Dny globální výchovy Dny globální výchovy navazují na projekt uskutečněný poprvé ve školním roce 2012/2013. Tentokrát však pro nižší zájem z řad žáků byl program zúžen pouze na třídenní pobyt na horolezecké chatě v Sedmihorkách. Zde byli žáci prostřednictvím her a aktivit konfrontováni s dosud získanými znalostmi a zkušenostmi v jejich celosvětové propojenosti a souvislosti. Cílem bylo pohlédnout na nejrůznější témata z různých úhlů a perspektiv a získat tak možnost svůj postoj upevnit nebo přehodnotit. Témata byla velmi rozličná chudoba, sociální vykořisťování, bohatství, strom, les, prales, a problémy migrace obyvatel. Personálně a programově byl tento projekt zajištěn P. Maškem a Z. Bílkovou. 16

17 Přes nízkou účast a rozpačité vnímání veřejnosti těchto pobytových kurzů bude škola nadále v jejich pořádání pokračovat, neboť toto jsou právě ty projekty, ze kterých chceme naši školu profilovat. Mimoškolní prostředí je ideální pro poznávání jednotlivých osobností, jejich setkávání a vzájemné obohacování. Je to prostředí prosté jakéhokoli hodnocení nebo obav z něj. Prostředí, ve kterém se alespoň částečně stírá formální autorita učitele. Prostředí, ve kterém jsou účastníci kurzu (žáci, učitelé) nuceni k přímé komunikaci, vytváření a respektování pravidel a zároveň mají dostatek volného prostoru pro výchovu, získávání dovedností (ale i vědomostí) a zábavu. Zeměpisná exkurze 6. třídy Žáci dostali na parlamentu možnost naplánovat si zeměpisnou exkurzi za určitých daných podmínek. Tuto nabídku využila šestá třída, která si zajistila místo (Paseky), naplánovala trasu, stravování a program. Tito mladí žáci museli předvést sami sobě, že se dokáží domluvit a společně realizovat vlastní akci. Exkurze se uskutečnila pod vedením p. zástupce Maška. Lyžařský kurz Lyžařský kurz proběhl v termínu od března na Smržovce. Přes mimořádně nepříznivé sněhové podmínky byl vypuštěn výcvik běžeckého lyžování. Výcvik ve sjezdovém lyžování byl realizován v plném rozsahu. Kromě základního nácviku, zdokonalovacího nácviku v lyžování a pohybu na horách byl program doplněn sociálními a komunikačními aktivitami pro prevenci nežádoucích vlivů ve skupině. Výcvik na lyžích byl zajištěn vyučujícím TV P. Maškem a Č. Šourkem, večerní výchovně-vzdělávací program pak P. Maškem a zdravotnicí K. Trnkovou. Exkurze do Terezína Exkurze do Terezína proběhla 13. září Zúčastnily se jí 8. a 9.třída. Program zajistili pracovníci vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. Po úvodní přednášce byli žáci rozděleni na dvě skupiny a absolvovali s průvodci prohlídku bývalého ghetta. Po obědě se konaly workshopy Školákem v protektorátu a Očima přihlížejícího. Završením celého programu byla prohlídka bývalé věznice gestapa v Malé pevnosti. Exkurze do Osvětimi 21.března 2014 se uskutečnila exkurze do Památníku Osvětim (Auschwitz Birkenau) v Polsku. Tato exkurze se konala na základě zájmu žáků, byla dobrovolná. Žáci se sami podíleli na její přípravě (zajištění dopravy, objednání průvodce). Zájezdu se zúčastnili i mimoškolní zájemci, rodinní příslušníci a přátelé některých žáků. Dozor tvořily Z.Kněbortová a T. Mrázková. Z Rovenska jsme vyráželi ve 3 hodiny ráno, cesta trvala asi 6 hodin. Prohlídka dlouhá 3,5 hodiny byla rozdělena na dvě části. Nejprve jsme si prohlédli starší část Osvětim (Auschwitz). Zde asi nejpůsobivější byl pohled do vitrín s věcmi po obětech koncentračního tábora kufry, brýle, boty, hračky a také vlasy. Dále návštěva plynové komory a krematoria. Pak jsme se přesunuli do druhé části Březinky (Birkenau). Zde jsme se prošli po rampě, 17

18 kterou jsme znali z vyprávění pamětnice. Zde probíhaly selekce rozdělení příchozích vězňů na práceschopné a na ty, které čekala rovnou plynová komora. Viděli jsme vnitřky baráků a latrínu, abychom si udělali obrázek o životě vězňů. Nakonec jsme došli k monumentálnímu památníku obětí holokaustu. Osvětim jsme opouštěli se smíšenými pocity. Všichni účastníci se však shodli na tom, že návštěva tohoto místa byla sice depresivní, ale zajímavá a poučná. Do Rovenska jsme se vrátili ve večerních hodinách. SEV Jizerka Žáci 4. a 5. ročníku se v červnu zúčastnili programu Kořeny, který vznikl ve spolupráci Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. a Technické univerzity v Liberci. Cílem je posílit vztah žáků k místu, kde žijí. Program probíhal ve třech etapách. První, motivační část probíhá ve škole Poté následuje hlavní část dva a půl dne pobytu ve středisku ekologické výchovy Jizerka, pod vedením zkušených lektorů (ing. David Kavan). V závěrečné školní fázi zpracovávají žáci vlastní projekt o zajímavém místě ve svém okolí. Pobyt na Jizerce byl pro žáky nádherným i poučným zážitkem. Program a ubytování bylo hrazeno z peněz projektu, platilo se pouze jídlo a doprava. Sportovní den Žáci a žákyně 9. třídy si poslední týden v červnu pro spolužáky z nižších ročníků připravili program nazvaný Olympiáda trochu jinak. Z důvodu nepříznivého počasí bylo nutné přesunout celou akci do školních prostor, kde bohužel ne všechny disciplíny mohly mít sportovní charakter. Soutěže probíhaly v družstvech. V každém družstvu, jehož složení bylo losováno, byli zástupci všech ročníků od 1. po 8. třídu. Soutěžilo se v 8 disciplínách kuželky, hod medicinbalem, puzzle, pexeso, pamatování předmětů, vymýšlení večerníčků a pohádek, poznávání zvířecích stop a chůze s knihou na hlavě. Soutěžící se opravdu snažili podat maximální výkon, nicméně vyhrát může jen jeden. Tři nejlepší družstva byla na závěr dekorována medailemi a všichni účastníci obdrželi sladkou cenu útěchy. Den Země (1. stupeň) Ve středu 30. dubna 2014 pořádal 1. stupeň Den Země. Letos organizaci převzala pátá třída. Žáci představovali postavy z filmu Kuky se vrací. Akce se konala za velmi pěkného počasí na Borách. Bylo celkem 10 stanovišť, kde postavička např. Rohánek nebo Spáč vysvětloval vědomostní a pohybový úkol. Žáci z ostatních ročníků byli rozděleni do 14 skupin. Vedoucí družstev se stali ti nejstarší. Skupinky startovaly s listem, kde byl neúplný příběh o plyšové hračce jménem Kuky. Pokud byly úkoly zdárně splněny, tak družstvo obdrželo indicii (slovo) do příběhu. Na konci trasy děti sestavily příběh a přečetly ho Dubánkovi, který čekal v cíli. Ve skupinách většinou převládala dobrá nálada, děti si pomáhaly a hlavně se spolu mohly lépe poznat. Také letos vyjelo družstvo z 1. stupně na historicko- vlastivědnou soutěž VLASTÍK na ZŠ v Tatobitech. Po dvou dnech plných testů, kvízů, her a sportovních soutěží se naše děti 18

19 umístily na 9. místě z 10 zúčastněných škol našeho regionu. Mimo jiné si také vyzkoušely vyrobit ruční papír a razidlo na pečeť. Vyvrcholením celé soutěže bylo vytvoření glejtu - listiny a prezentace pověsti z našeho kraje. Exkurze 1. stupeň 1. a 2. třída exkurze do Motomuzea v Borku spojená s vycházkou 3. třída exkurze na MěÚ v Rovensku p.tr. 4. třída Moto- muzeum Mladá Boleslav 5. třída Moto-muzeum Mladá Boleslav 3.6. exkurze u uměleckého kováře p. Válka na Holenicích e) Dopravní výchova ve škole se zúčastnila dvě smíšená čtyřčlenná družstva našich žáků dopravní soutěže v Košťálově. Žáci si mohli vyzkoušet jízdu na kole na dopravním hřišti, jízdu zručnosti, dopravní testy i první pomoc při různých poraněních. Mladší družstvo obsadilo 7. místo, starší žáci obsadili 5. místo. f) Sběr papíru Během podzimního sběru bylo vytříděno 8573 kg papíru a v jarním období pak 4774 kg papíru. Nejlepší třídou byla třetí třída, která vytřídila 1390 kg papíru, což představuje 77 kg na žáka. Nejlepším sběračem byl z 1. třídy Vojta Rychtr se 737 kg. Škola díky tomuto sběru získala finanční obnos, který posloužil každé třídě k úhradě výdajů za třídní výlet. g) Plnění úkolů v oblasti IVT 2013/2014 Žáci mají v počítačové učebně k dispozici již 18 plně vybavených dvojjádrových počítačů. Všechny jsou připojeny ke školní síti a k internetu. Počítačová učebna je využívána nejen k výuce informatiky, ale i k některým dalším předmětům (matematika, angličtina, němčina, zeměpis, přírodopis, český jazyk a fyzika). Úspěšně na nich proběhlo i dvojí testování: Scio a Niqes. V tomto období byly připojeny do sítě další 3 notebooky. Využívají se i čtyři interaktivní tabule s příslušným hardwarem i softwarem. Ve školní síti jsou připojeny ještě další počítače v obou sborovnách, 2 počítače v ředitelně, u sekretářky a v jídelně. Dále mohou učitelé využívat nově zřízené WiFi spojení ve škole pro své soukromé notebooky. V učebně hudební výchovy je dataprojektor. Ten je kromě hudební výchovy využíván hlavně v předmětech dějepis a výchova k občanství. V příštím školním roce bude nutno modernizovat počítačové vybavení obou sboroven. 19

20 Ke stávajícím aplikacím dostupným na počítačích připojených k síťovému serveru přibyly nově cvičné přijímací testy pro 8. a 9. třídu z Českého jazyka a Anglického jazyka. Škola se přihlásila pro projektu zařazující do výuky nové technologie tablety. h) Sportovní akce Školní soutěže Účast mladších žáků a starších žáků a žákyň na turnajích ve florbale. Ve všech kategoriích postup na okresní finále, kde oba týmy chlapců obsadili 2. Místo. Dívky postoupily až do krajského finále, kde obsadily rovněž druhé, nepostupové místo. (Celkem 5 turnajů) Účast starších žáků na sálové kopané, kde skončili třetí na okrskovém turnaji. (1 turnaj) Účast dívek na turnaji v odbíjené, kde postoupily na okresní finále, kde obsadily 3. místo. (2 turnaje) Nesoutěžní sportovní akce Drakiáda Účast vybraných zájemců z řad žáků tříd na minivolejbale v Turnově. (1 turnaj) Odpolední vyjížďka na raftech. Školní sportovní den pořádaný 9. třídou. Kroužek volejbalu Dvanáct žáků školy pravidelně dochází na 1,5 hodinové tréninky dvakrát do týdne. Účast na volejbalových turnajích pořádaných okresními volejbalovými svazy v Semilech a Jablonci nad Nisou (12 turnajů, z toho 2 turnaje v režii ZŠ Rovensko pod Troskami). Účast volejbalových začátečníků (5.-7. třída) na soutěžních turnajích v Minivolejbale (3 turnaje). Umístění: 2. místo v Jabloneckém okrese pro soutěž dívčích družstev (5 družstev) 5. místo v Semilském okrese pro soutěž smíšených družstev (6 družstev) 12. místo v Minivolejbale (18 družstev) Uspořádaný školní Vánoční turnaj v Minivolejbale. Krajské kolo atletického trojboje Ve čtvrtek 19. června naši školu reprezentovali 2 žáci v krajském kole v Turnově. Oba dva dosáhli vynikajících úspěchů. JAKUB DROZEN ze 2. třídy získal 2. místo a PATRIK MAZÁNEK ze 3. třídy získal 3. místo. Také v kategorii tříd se v kraji umístila 3. třída na 3. místě. Celý okresní a krajský závod probíhal pod záštitou známého českého atletického vícebojaře Adama Helceleta. Děkujeme oběma sportovcům za výbornou reprezentaci školy a také jejich rodičům za doprovod na závody. 20

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více