Vý robní katalog 2006 /2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vý robní katalog 2006 /2007"

Transkript

1 Vý robní katalog 2006 /2007 Divize svařovací techniky

2

3 MIG/MAG WIG Svafiování obalenou elektrodou Plazma Laser DeltaSpot TransCut 300 Automatizace RÛzné Zdroje pro manuální svafiování Ruãní hofiáky Zdroje pro robotizované svafiování Strojní hofiáky Roz ífiená v bava Zdroje pro manuální svafiování MagicCleaner Ruãní hofiáky Zdroje pro robotizované svafiování Strojní hofiáky Zdroje pro manuální svafiování Manuální provoz Soft plazma PrÛvarové svafiování (Key-hole) Plazmové hofiáky Laser Hybrid Laser studen drát, Laser hork drát DeltaSpot TransCut 300 Standardní komponenty Orbitál Sváfieãské pfiíslu enství Teachware Set, svarové vzorky Fronius Collection Kalibrace

4 VarioStar 1500 / 2500 / 3100 Postup Svafiování MIG/MAG Doporuãené základní materiály Konstrukãní ocele CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Hliníkové materiály Doporuãené oblasti pouïití ÚdrÏba aopravy Stavba kovov ch konstrukcí, stavební klempífiství, zámeãnictví akováfiství Sériové vybavení 2-kladkov posuv Zavedení drátu bez proudu a plynu Certifikace S, CE Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, 4-taktní reïim Intervalové svafiování Manuální provoz Bodování Mûkk start Velká pojezdová kola Uchycení cívek D200, D300 Roz ífiená v bava Zásuvka pro pfiedehfiev plynu 42 V / 230 V PryÏová podloïka Pfiepínání polarity Teplotnû fiízen vûtrák Uchycení plynov ch lahví iroké Madlo VST Ohraniãení proudového nárazu Izolace ko ové cívky, adapter na ko ové cívky Svafiovací zdroj VST 1500 VST 2500 VST 3100 SíÈové napûtí +/ 10 % 50/60 Hz 230 V 3 x 230 V / 400 V 3 x 230 V / 400 V Úãiník 0,89 0,95 0,95 Rozsah svafiovacího proudu A A A Svafiovací proud 10 min / 40 C 18 % 140 A 27 % 250 A 30 % 310 A pfii zatíïení 10 min / 40 C 60 % 70 A 60 % 160 A 60 % 190 A 10 min / 40 C100 % 55A 100 % 130 A 100 % 140 A Poãet pfiepínacích stupàû Napûtí naprázdno 34 V 38 V 46 V Pracovní napûtí 15,5 21 V 15,3 26,5 V 15 29,5 V Krytí IP 21 IP 21 IP 21 Rozmûry d x x v inch x x x x x x mm 800 x 380 x x 380 x x 380 x 680 Hmotnost 60,5 kg 74 kg 92 kg 4

5 VarioSynergic 3400 / / 4000 / / 5000 / Svafiování MIG/MAG Konstrukãní ocele CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Hliníkové materiály Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore 4-kladkov posuv Automatické odpojení chlazení PfiiblíÏení drátu Zavedení drátu bez proudu a plynu Odhofiovací automatika Funkce zkou ka plynu MoÏnost pfiipojení na elektrocentrálu Programov provoz Synergick provoz Certifikace S, CE Teplotnû fiízen vûtrák Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, 4-taktní reïim Intervalové svafiování Manuální provoz Bodování Adaptér pro ko ovou cívku Volt / ampérmetr Velká pojezdová kola Uchycení cívek D200, D300 Dvouhlavé ovládání Zásuvka pro pfiedehfiev plynu 230 V / 42 V PryÏová podloïka Jefiábov závûs Pfiepínání polarity Provoz PullMig Uchycení hadicového vedení Závûsné rameno hadicového vedení Human Signál prûtoku proudu Mezipodavaã Certifikát o kalibraci Svafiovací zdroj VS 3400 / VS 4000 / VS 5000 / SíÈové napûtí pfiepojitelné +/ 10 % 50 / 60 Hz 3 x 230 V / 400 V 3 x 230 V / 400 V 3 x 230 V / 400 V Úãiník (340 A) 0,95 (400 A) 0,94 (500 A) 0,95 Rozsah svafiovacího proudu A A A Svafiovací proud 10 min/40 C 30 % 500 A pfii zatíïení 10 min/40 C 35% 340 A 400 A 10 min/40 C 40 % 300 A 10 min/40 C 60 % 260 A 290 A 360 A 10 min/40 C100 % 200 A 220 A 280 A Napûtí naprázdno 45 V 51 V 54 V Pracovní napûtí 14,5 31,0 V 15,5 34,0 V 15,8 39,0 V Poãet pfiepínan ch stupàû 2 x 7 3 x 7 4 x 7 Krytí IP 23 IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x x x mm 890 x 460 x x 460 x x 460 x 945 Hmotnost lbs. / 139 kg lbs. / 147,5 kg lbs. / 156 kg Podavaã drátu VR VR PrÛmûr drátu inch mm 0,8 1,6 0,8 1,6 Posuvová rychlost 0 708,66 inch/min 0 708,66 inch/min 0 18m/min 0 18m/min Rozmûry d x x v inch x x x x mm 620 x 290 x x 260 x 440 Hmotnost lbs. / 16 kg lbs. / 13 kg Platí pouze pro VS3400-2, VS4000-2, VS Chladicí modul FK 3000 R Chladicí v kon Q=max C 505 W PrÛtok 0.79 gal/min / 3,0 l/min MnoÏství chladicí náplnû 1.45 gal. / 5,5 l Krytí IP 23 Rozmûry d x x v inch 8.46 x 9.45 x mm 215 x 240 x 480 Hmotnost (bez chladicí náplnû) lbs. / 11 kg 5

6 TransSynergic 4000 / 4000 C / 5000 / 5000 C 2-/4-kladkov posuv Automatické odpojení chlazení Zavedení drátu bez proudu a plynu Monitorování zemního zkratu Odhofiovací automatika Funkce zkou ka plynu Práce s programov mi bloky (JOBs / C-verze) Manuální provoz (C-verze) Synergick provoz Certifikace S, CE Svafiování MIG/MAG Pájení MIG WIG-DC (C-verze) Svafiování obalenou elektrodou (C-verze) DráÏkování uhlíkovou elektrodou (TS 5000 C) Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Teplotnû fiízen vûtrák Ovládání Up/Down nahofiáku Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, 4-taktní reïim Bodování Start pro hliník Digitální displej Adaptér pro ko ovou cívku Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Robotizované svafiování Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Dálkov regulátor Funkãní tlaãítka Dotykové zapalování Provoz PullMig Rozhraní pro robot Závûsné rameno hadicového vedení Human Zamykací tlaãítko (C-verze) Svafiovací programy z databanky Bezrozstfiikové zapálení (SFI) Hlídaã prûtoku pro chlazení hofiáku Synchropulz JobExplorer / WIN RCU Weld Process Data Certifikát o kalibraci Speciální takt T S C T S M V C T S C T S M V C Svafiovací zdroj TS 4000 TS 4000 MV TS 5000 TS 5000 MV SíÈové napûtí +/ 10 % (400V) 50/60 Hz 3 x 400 V 3 x V 3 x 400 V 3 x V 3 x V 3 x V Úãiník 0,99 (400 A) 0,99 (400 A) 0,99 (500 A) 0,99 (500 A) Rozsah svafiovacího proudu A A A A Svafiovací proud 10 min/(25 C) 40 C 35 % 400 A 500 A pfii zatíïení 10 min/(25 C) 40 C 40 % 500 A 10 min/(25 C) 40 C 60 %(75 %) 365 A(400 A) 365 A 450 A (500 A) 450 A 10 min/(25 C) 40 C 100 % 320 A (365 A) 300 A 360 A (420 A) 320 A Napûtí naprázdno 70 V V 68 V V Pracovní napûtí 14,2 34,0 V 14,2 34,0 V 14,2 39,0 V 14,2 39,0 V Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x x x x x mm 625 x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x 475 Hmotnost lbs. / 35,2 kg lbs. / 35,2 kg lbs. / 35,6 kg lbs. / 35,6 kg Podavaã drátu VR VR VR PrÛmûr drátu inch mm 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 Posuvová rychlost inch/min m/min 0,5 22 0,5 22 0,5 22 Hmotnost lbs. / 9kg lbs. / 16 kg lbs. / 18 kg Rozmûry d x x v inch x x x x x x mm 520 x 320 x x 290 x x 260 x 430 Chladicí modul FK 4000* FK 4000 R Chladicí v kon pfii Q=1l/min 1120 W 1360 W Max. prûtok 0.42 gal./min / 1,6 l/min 0.92 gal./min / 3,5 l/min MnoÏství chladicí náplnû 1.45 gal. / 5,5 l 1.45 gal. / 5,5 l Hmotnost (bez chladicí náplnû) lbs. / 14,1 kg lbs. / 16,3 kg Krytí IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x 9.84 mm 700 x 280 x x 280 x 250 *Doporuãuje se do délky spoj. hadice max. 5mpfii nízké hodnotû zatíïení. 6

7 TransPulsSynergic 2700 / 2700 TIG / 2700 Duo / 2700 Duo TIG 4-kladkov posuv Automatické odpojení chlazení Funkãní tlaãítka Zavedení drátu bez proudu a plynu Monitorování zemního zkratu Odhofiovací automatika Funkce zkou ka plynu Práce s programov mi bloky (JOBs) Synergick provoz Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Pájení MIG WIG-DC Svafiování obalenou elektrodou Automobilov adodavatelsk prûmysl ÚdrÏba / opravy Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Stavba kolejov ch vozidel Certifikace S, CE Teplotnû fiízen vûtrák Ovládání Up/Down nahofiáku Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, 4-taktní reïim Manuální provoz /bodování Start pro hliník Digitální displej Adaptér pro ko ovou cívku Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Speciální materiály Dálkov regulátor Provoz PullMig Zamykací tlaãítko Svafiovací programy z databanky Bezrozstfiikové zapálení (SFI) Hlídaã prûtoku pro chlazení hofiáku Synchropulz JobExplorer / WIN RCU Speciální 4-takt Certifikát o kalibraci Svafiovací zdroj TPS 2700 TPS 2700 MV SíÈové napûtí 50/60 Hz +/ 15 % 3 x 400 V +/ 10 % 3 x V/3 x V Úãiník 270 A 0,99 0,99 Rozsah svafiovacího proudu A A Svafiovací proud 10 min/40 C 40 % 270 A 270 A pfii zatíïení 10 min/40 C(25 ) 60 % 210 A 210 A (270 A) 10 min/40 C(25 ) 100 % 170 A 170 A (210 A) Napûtí naprázdno 50 V 50 V Pracovní napûtí 14,2 27,5 V 14,2 27,5 V Krytí IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x mm 625 x 290 x x 290 x 480 Hmotnost lbs. / 27,5 kg lbs. / 27,5 kg Chladicí modul FK 4000 FK 4000 R Chladicí v kon pfii (25 C) Q=1l/min 1120 W 1360 W Max. prûtok 0.42 gal/min / 1,6 l/min 0.92 gal/min / 3,5 l/min MnoÏství chladicí náplnû 1.45 gal / 5,5 l 1.45 gal / 5,5 l Hmotnost (bez chladicí náplnû) lbs. / 14,1 kg lbs. / 16,3 kg Krytí IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x 9.84 mm 700 x 280 x x 280 x 250 7

8 TransPulsSynergic 3200 / 4000 / /4-kladkov posuv Automatické odpojení chlazení Zavedení drátu bez proudu a plynu Monitorování zemního zkratu Odhofiovací automatika Funkce zkou ka plynu Práce s programov mi bloky (JOBs) Manuální provoz Synergick provoz Certifikace S, CE Teplotnû fiízen vûtrák Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Pájení MIG WIG-DC Svafiování obalenou elektrodou DráÏkování uhlíkovou elektrodou (TPS 5000) Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Speciální materiály Hofiãíkové materiály (TPS 5000) Mûdûné materiály (TPS 5000) Ovládání Up/Down nahofiáku Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, 4-taktní reïim Bodování Start pro hliník Digitální displej Adaptér pro ko ovou cívku Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje ÚdrÏba / opravy Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Robotizované svafiování Stavba prûmyslov ch zafiízení apotrubí, montáïní firmy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Dálkov regulátor Provoz PullMig Rozhraní pro robot Závûsné rameno hadicového vedení Human Zamykací tlaãítko Svafiovací programy z databanky Bezrozstfiikové zapálení (SFI) Synchropulz JobExplorer / WIN RCU Weld Process Data Speciální 4-takt Certifikát o kalibraci Svafiovací zdroj TPS 3200 TPS 3200 MV TPS 4000 TPS 4000 MV TPS 5000 TPS 5000 MV SíÈové napûtí +/ 10 % 50/60 Hz +/ 15 % 3 x 400 V 3 x V +/ 15 % 3 x 400 V 3 x V +/ 15 % 3 x 400 V 3 x V 3 x V 3 x V 3 x V Úãiník 0,99 (320 A) 0,99 (320 A) 0,99 (400 A) 0,99 (400 A) 0,99 (500 A) 0,99 (500 A) Rozsah svafiovacího proudu A A A A A A Svafiov. 10 min/40 C 40 % 320 A 320 A 400 A 500 A 500 A proud 10 min/40 C 50 % 400 A pfii 10 min/40 C 60 % 365 A 365 A 450 A 450 A zatíïení 10 min/40 C(25 ) 100 % 210 A 190 A 320 A (365 A) 300 A 360 A (450 A) 320 A Napûtí naprázdno 70 V 70 V V V V V Pracovní napûtí 14,2 30,0 V 14,2 30 V 14,2 34,0 V 14,2 34,0 V 14,2 39,0 V 14,2 39,0 V Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 Hmotnost lbs. / 34,6 kg lbs. / 34,6 kg lbs. / 35,2 kg lbs. / 35,2 kg lbs. / 35,6 kg lbs. / 35,6 kg Rozmûry d x x v inch x x x x x x x x x x x x mm 625 x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x 475 Podavaã drátu VR 2000 VR VR Yard VR 7000 PrÛmûr drátu inch inch inch inch 0,8 1,6 mm 0,8 1,6 mm 0,8 1,6 mm 0,8 1,6 mm Posuvová rychlost inch/min inch/min inch/min inch/min 0,5 22 m/min 0,5 22 m/min 0,5 22 m/min 0,5 22 m/min Hmotnost lbs. / 9kg lbs. / 16 kg lbs. / 11,2 kg lbs. / 17,5 kg Rozmûry d x x v inch x x x x x 8.72 x x x mm 520 x 320 x x 290 x x 210 x x 260 x 430 Chladicí modul FK 4000 FK 4000 R Chladicí v kon pfii (25 C) Q=1l/min 1120 W 1360 W Max. prûtok 0.42 gal./min / 1,6 l/min 0.92 gal./min / 3,5 l/min MnoÏství chladicí náplnû 1.45 gal. / 5,5 l 1.45 gal. / 5,5 l Hmotnost (bez chladicí náplnû) lbs. / 14,1 kg lbs. / 16,3 kg Krytí IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x 9.84 mm 700 x 280 x x 280 x 250 8

9 4-kladkov posuv Automatické odpojení chladicího modulu Funkãní tlaãítka Zavedení drátu bez proudu a plynu Monitorování zemního zkratu Nastavitelné adhofiení Zkou ka plynu Programov provoz (JOBs) Synergick provoz Certifikace S, CE Time 5000 Digital Svafiování MIG/MAG Pulzní svafiování MIG/MAG Vysokov konné svafiování MAG MIG-pájení WIG-DC Obalená elektroda, dráïkování uhlíkovou elektrodou Automobilov a subdodavatelsk prûmysl Zásobníky a nádrïe, ocelové konstrukce, strojírenství Stavba kolejov ch vozidel Stavební stroje Stavba potrubí Stavba lodí / Offshore Teplotnû fiízen vûtrák Regulace UpDown nahofiáku Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, 4-taktní reïim Manuální / bodovací reïim Speciální 4-takt Digitální displej Adaptér na ko ové cívky Speciální svafiovací programy Konstrukãní ocele Povlakované konstrukãní ocele CrNi-ocele feritické / austenitické Ocele duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Speciální materiály Dálkov regulátor Podávání drátu systém PullMig Zamykací tlaãítko Svafiovací programy z databanky Bezrozstfiikové zapalování SFI Hlídaã prûtoku pro chladicí okruh hofiáku SynchroPuls Dokumentace svafiovacích dat Speciální taktovací reïim Kalibraãní certifikát S vafiovac í zdroj T ime 5000 D igital Napájecí napûtíg 50/60 Hz +/ 10 % 3 x V Úãiník 0,99 (500 A) Rozsah svafi. proudu EL / MIG/MAG A / A Svafiovací proud pfii 10 min/25 C 100 % 400 A Napûtí naprázdno 70 V Pracovní napûtí 28 48V Krytí IP 23 Rozmûry d x x v x x inch / 625 x 290 x 480 mm Hmotnost lbs. / 36 kg Podavaã drátu PrÛmûr drátu Rychlost drátu Rozmûry d x x v VR Tim e ,06 inch / 0,8 1,6 mm ipm / 0,5 30 m/min x x inch / 650 x 290 x 410 mm Human 4000 Nosné rameno hadicového vedení HUMAN 4000 vyrovnává pomocí válce se stlaãen m plynem váhu hadice. Tím se do znaãné míry omezuje nebezpeãí po kození hadicového vedení. Techn ická charakt e r is t ik a Není zapotfiebí pouïívat irokorozchodn podvozek Míru odlehãení lze jemnû nastavit MoÏnost pfiizpûsobení délce hofiáku Integrované zavû ení hofiáku Nastaviteln akãní rádius 4-násobná aretace Vhodné fie ení ipro hofiáky PullMig Ochrana hadice proti ostrému ohybu N osné r a meno had ice H u man Hmotnost lbs. / 13,1 kg Akãní radius nastaviteln v 6-ti stupních min inch / 1,85 m max inch / 2,60 m Rozsah naklápûní vztaïen khorizontální poloze

10 AL2300 / 3000 / 4000 Standard, Up/Down, JobMaster Svafiování MIG/MAG Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Ocelov bowden pro ocelov drát Koncov nástavec 45 Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr S erienausstattung ériové v y b a v ení pouz nur für e pro J obmaster J t er Integrované dálkové ovládání Frekvenãní vyvolávání parametrû Koaxiální kabel (s v jimkou AL2300) Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Korekce parametrû Vyvolávání prac. bodû aprogramû (JOBs) Kombinovan bowden pro drát Al acrni Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Tlaãítko hofiáku nahofie Hadice, délka podle poïadavku zákazníka 1,5 6,0 m (od 4,5 m s kabelem 35 mm 2 ) Klíã na kontaktní trubici Digitální zobrazení parametrû Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Plynové chlazení CO2 ArCO2 Ø inch/ mm lbs. / kg AL A 200 A 40 % / 0,6 1, / 0,950 AL A 250 A 40 % / 0,8 1, / 1,100 AL A 350 A 40 % / 1,0 1, / 1,350 AL2300 JobMaster 2.31 / 1,050 AL3000 JobMaster 2.65 / 1,200 AL4000 JobMaster 3.20 / 1,450 AW2500 / 4000 / 5000 / 7000 Standard, Up/Down, JobMaster Ocelov bowden pro ocelov drát Koncov nástavec 45 Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Pájení MIG Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Uzavfiené vedení plynu nedochází kjeho ztrátám Otoãné uloïení ochranné hadice Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály Kombinovan bowden pro drát Al acrni Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Tlaãítko hofiáku nahofie Hadice, délka podle poïadavku zákazníka 1,5 6,0 m Klíã na kontaktní trubici 10 pouz e pro J obmas t er Integrované dálkové ovládání Frekvenãní vyvolávání parametrû Korekce parametrû Vyvolávání prac. bodû aprogramû (JOBs) Digitální zobrazení parametrû

11 AW2500 / 4000 / 5000 / 7000 Standard, Up/Down, JobMaster Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Vodní chlazení CO2 ArCO2 Ø inch/ mm lbs. / kg AW A 220 A 100 % / 0,6 1, / 1,100 AW A 350 A 100 % / 0,8 1, / 1,200 AW A 400 A 100 % / 1,0 1, / 1,400 AW A 550 A 100 % / 1,0 1, / 1,650 AW2500 JobMaster 2.53 / 1,150 AW4000 JobMaster 2.75 / 1,250 AW5000 JobMaster 3.19 / 1,450 AW7000 JobMaster 3.74 / 1,700 Systém Multilock P r a c ovní post u py Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem vodou chlazen mi hofiáky Pájení MIG Kon cov n ást ave c Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu Nástavec otoãn o 360 H a d ic e Ocelov bowden pro ocelov drát Otoãné uloïení ochranné hadice Koaxiální kabel (u plynem chlazen ch hofiákû) Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Kon cov n ást ave c Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Zakfiivení hofiáku dle poïadavku zákazníka pfii standardní délce 0-50 pfii prodlouïené délce Délka podle poïadavku zákazníka max. do 1200 mm, od 500 mm nutno vyztuïit! Klíã na kontaktní trubici H a d ic e Kombinovan bowden pro drát Al acrni Tlaãítko hofiáku nahofie pro standardní hadicové vedení Délka podle poïadavku zákazníka 1,5 6,0 m plynové chlazení: od 4,5 m s kabelem 35 mm 2 Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Plynové chlazení CO 2 ArCO 2 Ø inch/ mm lbs. / kg AL A 200 A 40 % / 0,6 1, / 0,295 AL A 250 A 40 % / 0,8 1, / 0,350 AL A 350 A 40 % / 1,0 1, / 0,435 Hadice 400 A 350 A 40 % / 0,6 1, / 1,050* V odní c hlaz ení AW A 220 A 100 % / 0,6 1, / 0,295 AW A 350 A 100 % / 0,8 1, / 0,350 AW A 400 A 100 % / 1,0 1, / 0,435 AW A 550 A 100 % / 1,0 1, / 0,390 AW A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,260 AW A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,390 Time A 100 % / 1,0 1,6 Hadice 500 A 400 A 100 % / 0,6 1, / 1,200* * (bez nástavce) 11

12 Time / Time Multilock / AW5000 Time / AW7000 Time Ocelov bowden pro ocelov drát Koncov nástavec 45 (s v jimkou strojního hofiáku 30 ) Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr (AW5000 Time, AW7000 Time, AW7000 K4 Time) Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Vysokov konné svafiování MIG/MAG Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu (AW5000 Time, AW7000 Time, AW7000 K4 Time) Uzavfiené vedení plynu nedochází kjeho ztrátám Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Kombinovan bowden pro drát Al acrni Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Tlaãítko hofiáku nahofie pro standardní hofiák Hadice, délka podle poïadavku zákazníka 1,5 6,0 m Klíã na kontaktní trubici Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Vodní chlazení ArCO2 Ø inch/ mm lbs. / kg T ime ruãní hofiáky 700 A 100 % / 1,0 1, / 1,800 Time strojní hofiáky 700 A 100 % / 1,0 1, / 2,400 Time Multilock 700 A 100 % / 1,0 1,6 AW5000 ZTime Ruãní hofiáky 400 A 100 % / 1,0 1, / 1,500 AW7000 ZTime Ruãní hofiáky 700 A 100 % / 1,0 1, / 1,700 Odsávací hofiáky K4 Ocelov bowden pro ocelov drát Regulátor prûtoku vzduchu, kter lze ovládat jednou rukou Koncov nástavec 45 Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Odsávací hubice Otoãné uloïení trubice odsávací hadice Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem vodou chlazen m hofiákem Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály Plynem chlazené hofiáky: Ochranná hadice vyztuïená tkaninou 1,3 m Koaxiální kabel Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Vodou chlazené hofiáky: Uzavfiené vedení plynu nedochází kjeho ztrátám Ochranná koïená hadice na stranû hofiáku Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Kombinovan bowden pro drát Al acrni Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Funkce Up/Down, Funkce JobMaster Tlaãítko hofiáku nahofie pro standardní hadice Hadice, délka podle poïadavku zákazníka 1,5 6,0 m, plynové chlazení: od 4,5 m s kabelem 35 mm 2 KoÏená hadice Klíã na kontaktní trubici 12

13 Odsávací hofiáky K4 Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Plynové chlazení CO 2 ArCO 2 Ø inch/ mm lbs. / kg AL2300 K4 230 A 200 A 40 % / 0,6 1, / 1,500 AL3000 K4 300 A 250 A 40 % / 0,8 1, / 1,900 AL4000 K4 400 A 350 A 40 % / 1,0 1, / 2,100 V odní c hlaz ení AW2500 K4 250 A 220 A 100 % / 0,6 1, /1,600 AW4000 K4 400 A 330 A 100 % / 0,8 1, / 2,000 AW5000 K4 500 A 400 A 100 % / 1,0 1, / 2,200 AW7000 K4 Time 700 A 100 % / 1,0 1,6 Time 701 K4 700 A 100 % / 1,0 1,6 MnoÏství odsátého vzduchu m 3 /hpfii Pa podtlaku Hofiák PullMig Hofiák PullMig Jobmaster Kon cov n ást ave c Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu Nástavec otoãn o 360 H o fi á k Grafitov bowden Ø 2,5 mm Plynulé nastavení v konu pouz e pro J obmas t er Integrované dálkové ovládání Frekvenãní vyvolávání parametrû Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem vodou chlazen m hofiákem Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály V konná motorová pohánûcí jednotka Pfiítlaãné apohánûcí kladky pro prûmûry drátu 0,8-1,2mm Bronzová vloïka bowdenu Ø 2,0 mm pro konc. nástavec hofiáku typu ML Otoãné uloïení trubice ochranné hofiák Koaxiální kabel (u plynem chlazen ch hofiáku) Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Korekce parametrû Vyvolávání prac. bodû aprogramû (JOBs) Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Kon cov n ást ave c Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Zakfiivení hofiáku dle poïadavku zákazníka pfii standardní délce 0-50 pfii prodlouïené délce Délka podle poïadavku zákazníka max. do 1200 mm, od 500 mm nutno vyztuïit! Klíã na kontaktní trubici H o fi á k Ocelov bowden pro ocelov drát Pfiítlaãné apohánûcí kladky pro prûmûry drátu 1,6 mm Délka podle poïadavku zákazníka 3,5 10,0 m plynové chlazení (od 4,5 m s kabelem 35 mm 2 ), vodní chlazení: 3,5 m 16 m Digitální zobrazení parametrû Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Plynové chlazení CO 2 ArCO 2 Ø inch/ mm lbs. / kg AL A 200 A 40 % / 0,8 1, / 0,295 AL A 250 A 40 % / 0,8 1, / 0,350 AL A 350 A 40 % / 1,0 1, / 0,435 Hadicové vedení 330 A 280 A 40 % / 0,8 1, / 2,250* Hadicové vedení JobMaster 330 A 280 A 40 % / 0,8 1, / 2,250* V odní c hlaz ení AW A 220 A 100 % / 0,8 1, / 0,295 AW A 350 A 100 % / 0,8 1, / 0,350 AW A 400 A 100 % / 1,0 1, / 0,435 AW A 550 A 100 % / 1,0 1, / 0,390 AW A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,260 AW A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,390 Time A 100 % / 1,0 1,6 Hadicové vedení 330 A 280 A 100 % / 0,8 1, / 2,150* Hadicové vedení JobMaster 330 A 280 A 40 % / 0,8 1, / 2,150* * (bez nástavce) 13

14 PT Drive Kon cov n ást ave c Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu otoãné o 360 H o fi á k Grafitov bowden Ø 2,5 mm pro Al- acrni-dráty Planetov pohon pro prûmûr drátu 0,8 1,2 mm Plynulé nastavení v konu Bronzová vloïka bowdenu Ø 2,0 mm pro konc. nástavec hofiáku typu ML P r a c ovní post u py Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály Kon cov n ást ave c Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Zakfiivení hofiáku dle poïadavku zákazníka pfii standardní délce 0-50 pfii prodlouïené délce Délka podle poïadavku zákazníka max. do 1200 mm, od 500 mm nutno vyztuïit! Klíã na kontaktní trubici Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore H o fi á k Ocelov bowden pro ocelov drát Délka podle poïadavku zákazníka 3,5 8,0 m (plynové chlazení: od 4,5 m s kabelem 35 mm 2 ) Základní vybavení Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Plynové chlazení CO 2 ArCO 2 dauer Ø inch/ mm lbs. / kg AL A 200 A 40 % / 0,6 1, / 0,295 AL A 250 A 40 % / 0,8 1, / 0,350 AL A 350 A 40 % / 1,0 1, / 0,435 Hadice PT Drive 330 A 280 A 40 % / 0,8 1, / 1,700 V odní c hlaz ení AW A 220 A 100 % / 0,6 1, / 0,295 AW A 350 A 100 % / 0,8 1, / 0,350 AW A 400 A 100 % / 1,0 1, / 0,435 AW A 550 A 100 % / 1,0 1, / 0,390 AW A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,260 AW A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,390 AW A 100 % / 1,0 1,6 Hadice PT Drive 500 A 400 A 100 % / 0,8 1, / 1,600 14

15 Plug &Work Zdroje pro roboty adoporuãené typy rozhraní 7a TPS 3200 / Rob 4000 Set / Push / Cleaner Základní provedení standardním I/O rozhraním (Rob 4000) pro Synergic mode pro TS/TPS 3200/4000/ c 7b ROB 4000 I/O Robot Control Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Pájení MIG TPS 5000 Feldbus Set PushPull / Reamer Robot Control Základní provedení s rozhraním Feldbus (Interbus D-sub) pro TS/TPS 4000/5000 Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Pájení MIG Podavaã drátu pro roboty VR Podavaã drátu VR PrÛmûr drátu inch / 0,8 1,6 mm Posuvová rychlost inch/min / 0,5 22 m/min Krytí IP 21 Rozmûry d x x v x 8.19 x 8.07 inch / 405 x 208 x 205 mm Hmotnost (bez roz ífiené v bavy) lbs. / 7 kg Hmotnost (s roz ífienou v bavou) lbs. / 11 kg Obr: VR vãetnû krytu (4,100,257) a uchycení (4,100,295) 15

16 RCU 5000i TransPulsSynergic 3200 CMT / 4000 CMT / 5000 CMT Technické údaje, sériová v bava azvlá tní v bava zdroje viz str. 8 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / CMT-pájení CMT-svafiování Svafiování MIG/MAG Pulzní svafiování MIG/MAG MIG-pájení Automobilov a subdodavatelsk prûmysl Speciální vozidla / stavební stroje Zásobníky a nádrïe, ocelové konstrukce, strojírenství Robotizované svafiování PrÛmyslová zafiízení a stavba potrubí Stavba kolejov ch vozidel Konstrukãní ocele Povlakované konstrukãní ocele CrNi-ocele feritické / austenitické Ocele duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Speciální materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály TransPulsSynergic 7200 / 9000 TransSynergic 7200 / ROB 5000 I/O Robot Control Vysokov konné pulzní svafiování MIG/MAG Vysokov konné standardní svafiování MIG/MAG Vysokov konné svafiování MIG/MAG trub. drátem do 3,2mm Vysokov konné svafiování MIG/MAG ploch m drátem 2-/4-kladkov posuv Zavedení drátu bez proudu a plynu Monitorování zemního zkratu Odhofiovací automatika Funkce zkou ka plynu Práce s programov mi bloky (JOBs) (v závislosti na rozhraní) Manuální provoz (v závislosti na rozhraní) Synergick provoz Hlídaã prûtoku pro chlazení hofiáku (FK 9000) Hlídaã teploty pro chlazení hofiáku (FK 9000) Certifikace S, CE Teplotnû fiízen vûtrák Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, speciální 2-taktní reïim Bodování Start pro hliník Digitální displej Signál prûtoku proudu Touch Sense Mode (se sváfiecím drátem) Externí volba programu/job Dálkov regulátor Provoz PullMig Rozhraní pro robota Feldbus Plynov senzor Zamykací tlaãítko Svafiovací programy z databanky Bezrozstfiikové zapálení (SFI) Synchropulz Weld Process Data JobExplorer / WIN RCU Adaptér pro ko ovou cívku Servisní Modul Mezipodavaã Dvouhlavé fiízení MoÏnost modulového roz ífiení Zafiízení pro ploch drát Certifikát o kalibraci Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Speciální materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály pro automatizované aplikace v oborech: Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje ÚdrÏba / opravy Stavba prûmyslov ch zafiízení apotrubí, montáïní firmy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore 16

17 TransPulsSynergic 7200 TransSynergic 7200 Svafiovací zdroj TPS 7200 TPS 7200 MV TPS 9000 TPS 9000 MV SíÈové napûtí +/ 15 %(400 V) 50/60 Hz 2 pfiívody 3 x 400 V 2 pfií. 3 x 230/400/460 V 2 pfií. 3 x 400 V 2 pfií. 3 x 230/400/460 V SiÈove ji tûní ( V) 2 x 63 A ( V) 2 x 63 A zpoïdûn typ 2 x 35 A ( V) 2 x 35 A 2 x 35 A ( V) 2 x 35 A Úãiník 0,99 0,99 0,99 0,99 Rozsah svafiovacího proudu A A A A Svafiovací proud 10 min/(25 C) 40 C 60 % (720 A) 720 A (720 A) 720 A (900 A) 900 A (900 A) 900 A pfii zatíïení 10 min/(25 C) 40 C100 % (720 A) 640 A (720 A) 640 A (900 A) 720 A (900 A) 720 A Napûtí naprázdno V V V V Pracovní napûtí (MIG/MAG) 14,2 34,0 V 14,2 34,0 V 14,2 44,0 V 14,2 44,0 V Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 Hmotnost lbs. / 71 kg lbs. / 71 kg lbs. / 72 kg lbs. / 72 kg Rozmûry d x x v inch 2 x (24.63 x x 18.72) 2 x (24.63 x x 18.72)2 x (24.63 x x 18.72) 2 x (24.63 x x 18.72) mm 2 x (625 x 290 x 480) 2 x (625 x 290 x 480) 2 x (625 x 290 x 480) 2 x (625 x 290 x 480) Podavaã drátu VR VR VR VR Odvíjecí pfiíst r oj VR VR VR VR PrÛmûr drátu inch.030 1/ / / /16 mm 0,8 3,2 0,8 3,2 0,8 1,6 0,8 1,6 Posuvová ipm ipm ipm ipm rychlost 0,5 11m/min 0,5 12 m/min 0,5 30 m/min 0,5 22 m/min Krouticí moment 11 Nm 21,6 Nm 3,7 Nm 4 Nm Hmotnost 17.6 lbs. / 8kg 22 lbs. / 10 kg 17.6 lbs. / 8kg 15.4 lbs. / 7 kg Rozmûry d x x v inch 15.3 x 8.0 x x 8.0 x x 8.0 x x 8.1 x 8.0 mm 390 x 205 x x 205 x x 205 x x 208 x 205 Podavaã drátu VR VR VR PrÛmûr drátu inch.030 1/ / /16 mm 0,8 3,2 0,8 1,6 0,8 1,6 Posuvová rychlost ipm ipm ipm 0,5 11m/min 0,5 22 m/min 0,5 30 m/min Krouticí moment 11 Nm 4 Nm 3,7 Nm Hmotnost 39.6 lbs. / 18 kg 38.5 lbs. / 17,5 kg 39.6 lbs. / 18 kg Rozmûry d x x v inch 25.1 x 10.2 x x 10.2 x x 10.2 x 16.9 mm 640 x 260 x x 260 x x 260 x 430 Chladicí modul FK FK R Chladicí v kon pfii (25 ) Q=1l/min 1770 W 1700 W Max. prûtok 3,5 l/min 5l/min MnoÏství chladicí náplnû 2.3 gal / 9l 2.3 gal / 9l Hmotnost (bez chladicí náplnû) 48.5 lbs. / 22 kg 61.7 lbs. / 28 kg Krytí IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x mm 700 x 290 x x 290 x

18 TimeTwin Digital 4000 / 5000 / 7200 / /4-kladkov posuv Zavedení drátu bez proudu a plynu Monitorování zemního zkratu Odhofiovací automatika Funkce zkou ka plynu Hlídaã prûtoku pro chlazení hofiáku (FK 9000) Hlídaã teploty pro chlazení hofiáku (FK 9000) Certifikace S, CE Teplotnû fiízen vûtrák Vysokov konné pulzní svafiování MIG/MAG Tandem Vysokov konné standardní svafiování MIG/MAG Tandem Pulzní svafiováni MIG/MAG Tandem Standardní svafiování MIG/MAG Tandem Pájení MIG/MAG Tandem Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Speciální materiály Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, speciální 2-takt Bodování Start pro hliník Digitální displej Signál prûtoku proudu Synergic- / Job- / Manuální Touch Sense Mode Externí volba programu/job pro automatizovaní aplikace v oborech: Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje ÚdrÏba / opravy Stavba prûmyslov ch zafiízení apotrubí, montáïní firmy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Dálkov regulátor Provoz PullMig Rozhraní pro robota Feldbus Plynov senzor Zamykací tlaãítko Svafiovací programy z databanky Bezrozstfiikové zapálení (SFI) Synchropulz Weld Process Data JobExplorer / WIN RCU Adaptér pro ko ovou cívku Servisní Modul Mezipodavaã Dvouhlavé fiízení MoÏnost modulového roz ífiení Robotizovaná systémová fie ení Certifikát o kalibraci T ime T w in T ime T w in T ime T w in T ime T w in S v a fiova c í z d r oj D igita l D igita l D igita l D igita l SíÈové napûtí +/ 15 %(400 V) 50/60 Hz 2 pfiívody 3 x 400 V 2 pfiívody 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V SiÈove ji tûní zpoïdûn typ 2 x 35 A 2 x 35 A 2 x 35 A 2 x 35 A Úãiník 0,99 0,99 0,99 0,99 Rozsah svafiovacího proudu 2 x 400 A 2 x 500 A 2 x 720 A 2 x 900 A Svafiovací proud 10 min/40 C 40 % ED 2 x 500 A pfii zatíïení 10 min/40 C 50 % ED 2 x 400 A 10 min/40 C 60 % ED 2 x 365 A 2 x 450 A 2 x 720 A 2 x 900 A 10 min/(25 C) 40 C100 % ED (2 x 400 A) 2 x 320 A (2 x 450 A) 2 x 360 A 2 x 640 A 2 x 720 A Napûtí naprázdno 2 x V 2 x V 2 x V 2 x V Pracovní napûtí (MIG/MAG) 2 x 14,2 34,0 V 2 x 14,2 44,0 V 2 x 14,2 34,0 V 2 x 14,2 44,0 V Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 Hmotnost 2 x 77.6 lbs. / 2 x 35,2 kg 2 x 78.4 lbs. / 2 x 35,6 kg 4 x 77.6 lbs. / 4 x 35,2 kg 4 x 78.4 lbs. / 4 x 35,6 kg Rozmûry d x x v inch 2 x (24.63 x x 18.72) 2 x (24.63 x x 18.72) 2 x(24.63 x11.43x18.72) 2 x (24.63 x x 18.72) mm 2 x (625 x 290 x 480) 2 x (625 x 290 x 480) 2 x (625 x 290 x 480) 2 x (625 x 290 x 480) Podavaã drátu VR VR VR PrÛmûr drátu.030 1/ / /16 0,8 1,6 mm 0,8 3,2 mm 0,8 1,6 mm Posuvová ipm ipm ipm rychlost 0,5 30 m/min 0,5 12 m/min 0,5 30 m/min Krouticí moment 3,7 Nm 4,0 Nm 3,7 Nm Hmotnost 17.6 lbs. / 8kg 15.4 lbs. / 7 kg 39.6 lbs. / 18 kg Rozmûry d x x v inch 15.3 x 8.0 x x 8.1 x x 10.2 x 16.9 mm 390 x 205 x x 208 x x 260 x 430 Chladicí modul FK FK R Chladicí v kon pfii (25 C) Q=1l/min 1150 W 1100 W Max. prûtok 3,5 l/min 1.32 gal / 5,0 l/min MnoÏství chladicí náplnû 2.3 gal / 9l 2.3 gal / 9l Hmotnost (bez chladicí náplnû) lbs. / 22 kg lbs. / 28 kg Krytí IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x mm 700 x 290 x x 290 x

19 Kon cov n ást ave c Mult ilo ck Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu otoãné o 360 S t r ojní had ice M u ltilock Nástavec ø44mmpro pfiípojku F af++ Nástavec ø 38 mmpro pfiípojku Euro Ocelov bowden pro ocelov drát Koaxiální kabel (u plynem chlazen ch hofiákû) Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky Kon cov n ást ave c Robacta Izolaãní pouzdro u vodou chlazeného hofiáku Izolaãní plynová hubice u plynem chlazeného hofiáku Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Strojní hadice Multilock Strojní hadice Robacta Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem vodou chlazen m hofiákem Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Mûdûné materiály Nucen kontakt Zakfiivení tûla 0, 22, 36, 45 S t r ojní had ice R oba c t a Nástavec ø 38 mm Ocelov bowden pro ocelov drát Tlaãítko pro posuv drátu vpfied Oddûlené plynové a vyfukovací vedení Uzavfiené vedení plynu nedochází kjeho ztrátám PryÏotextilní hadice s UV-teplotní aozónovou odolností Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Kon cov n ást ave c Mult ilo ck Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Zakfiivení tûla podle poïadavku zákazníka 0 50 Délka podle poïadavku zákazníka max. do 1200 mm, od 500 mm nutno vyztuïit! Klíã na kontaktní trubici S t r ojní had ice M u ltilock Kombinovan bowden pro drát Al acrni Délka podle poïadavku zákazníka 1,0 6,0 m (plynové chlazení: od 4,5 m s kabelem 35 mm 2 ) Vyfukovací vedení Kon cov n ást ave c Robacta Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Zakfiivení tûla podle poïadavku zákazníka 0 50 Délka podle poïadavku zákazníka max. do 500 mm S t r ojní had ice R oba c t a Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Délka podle poïadavku zákazníka 1,0 6,0 m UpevÀovací ajustovací objímka (pouze s redukãním poudrem) Redukãní pouzdro Vyfukovací vedení Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Str ojní hadice Multilock CO 2 ArCO 2 Ø inch/ mm lbs. / kg Plynové chlazení 400 A 350 A 40 % / 0,8 1, / 1,750* Vodní chlazení 500 A 400 A 100 % / 0,8 1, / 1,650* S t r ojní had ice D r á t H m o t n o s t S v a fiova c í proud Z a t íïení Robacta Ø in ch/ m m lbs. / k g Vodní chlazení 700 A 100 % / 0,8 1, / 1,700* Technické údaje nástavcû Multilock str. 11, nástavce Robacta str. 21. * (bez nástavce) 19

20 Nastavec Robacta 280 / 300 / 400 / 500 / 5000 / 700 / 700 Time / MTG 2500 / MTG 4000 Kon cov n ást ave c Izolaãní pouzdro u vodou chlazeného hofiáku Izolaãní plynová hubice u plynem chlazeného hofiáku Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Nucen kontaktní Tolerance TCP ± 0,5 mm Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem vodou chlazen m hofiákem Vysokov konné svafiování MIG/MAG Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Mûdûné materiály H a d ic e Ocelov bowden pro ocelov drát Tlaãítko pro posuv drátu vpfied Oddûlené plynové a vyfukovací vedení Uzavfiené vedení plynu nedochází kjeho ztrátám PryÏotextilní hadice s UV-teplotní aozónovou odolností Vedení sledovacího ãidla v hadici (pouze u plynového chlazení) Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení Robotizované svafiování Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Kon cov n ást ave c Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Délka podle poïadavku zákazníka max. do 500 mm Zku ební anastavovací pfiípravek Vedení sledovacího ãidla Klíã na kontaktní trubici Klíã na pfievleãnou matici Robacta H a d ic e Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Velk v bûr rukojetí Zkou ka odsávání Vedení sledovacího ãidla v hadici (pouze u vodního chlazení) Délka podle poïadavku zákazníka 1,0 4,5 m Technické ú daje podle EN Svafiovaci ZatiÏení Drát Hmotnost Koncov nást avec, v odní chlazení proud Ø inch/ mm lbs. / kg Robacta A 100 % / 0,8 1, / 0,520 Robacta A 100 % / 0,8 1, / 0,515 Robacta A 100 % / 0,8 1, / 0,505 Robacta A 100 % / 0,8 1, / 0,585 Robacta A 100 % / 0,8 1, / 0,585 Robacta A 100 % / 1,0 1, / 0,575 Robacta700 Time 700 A 100 % / 1,0 1, / 0,595 Hadicové vedení 700 A 100 % / 0,8 1, / 1,900* * (bez nástavce) Technické ú daje podle EN Svafiovaci proud ZatiÏení Drát Hmotnost Plynové chlazení CO 2 ArCO 2 Ø inch/ mm lbs. / kg Robacta MTG A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,500 Robacta MTG A 320 A 60 % / 0,8 1, / 0,600 Hadicové vedení 400 A 320 A 60 % / 0,8 1, / 1,800 20

21 Robacta Drive / Robacta Drive s externím vedením drátu / Laserov hork / Robacta Drive CMT P r a c ovní post u py Svafiování CMT Svafiování CMT Pulsmix Pájení CMT Svafiování MIG/MAG standardní Svafiování MIG/MAG pulzní Pájení MIG Laser hork drát Stavba nádrïí, ocelov ch konstrukcí, strojírenství Automobilov adodavatelsk prûmysl Speciální vozidla / stavební stroje Chemicko-technologická zafiízení Stavba kolejov ch vozidel Stevba lodí / Offshore Sériové v y bavení Robacta Drive + Robacta Drive CMT Nást ave c h o fi áku H a d icové v edení Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Bowden grafit 2,5 mm Nucen kontaktní styk Oddûlené plynové a vyfukovací vedení Pfiesnost TCP 0,5mm Laminární prûtok plynu -odpadají ztráty plynu Poh o n n á je dno t k a Gumové hadice s odolností proti UV, ozónu a Tlaãítko "Drát vpfied/zpût" teplotû Tlaãítko "Zkou ka plynu" Samostfiedící pfiítlaãná kladka Ukazatel pro nastavení pfiítlaku Konstrukãní ocele Povlakované ocele CrNi-ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály Poh o n n á je dno t k a Robacta Driv e DC-servomotor s digitálním enkodérem Ozubení na pfiítlaãné iposuvové kladce Pohonná jednotka Robacta Drive CMT Pfiím pohon AC-servomotorem zaj Èující vysokou dynamiku pfii zmûnách rychlosti LED-signalizace provozního stavu Pouze externí vedení drátu Odpojitelné hadicové vedení Robacta Driv e Externí vedení drátu V echny nástavce hofiáku Robacta (str. 54) Laser - pfiívod horkého drátu Specální délky 1,0 aï 10 m Roz ífiená v bava Robacta Drive CMT Absorbér (pfiebytku drátu) Doporuãené nástavce hofiáku Robacta RA300/500/5000 Speciální délky 4,25 aï 8,25m Roz ífiená v bava Rob. Drive + Rob. Drive CMT Nást ave c h o fi áku Speciální délky aï do 500 mm Zku ební a rovnací pfiípravek Vedení pro sledování svaru Klíã na kontaktní trubici Klíã na pfievleãnou matici Robacta Poh o n n á je dno t k a UpevÀovací ajustovací objímky Odsávací souprava Vedení pro sledování svaru Technické ú daje podle EN Svafiovací ZatíÏení Drát Hmotnost Robacta Driv e p r o u d Ø in ch/ m m lbs. / k g Robacta Drive* 500 A 100% / 0,8 2, / 2,300 Robacta Drive CMT* 360 A 100% / 0,8 1, / 2,200 21

22 Robacta Twin 900 / Compact / Pipe Torch Nást ave c h o fi áku Kontaktní trubice Industrial s centr. vrtáním u hofiáku Robacta Twin 900 Kontaktní trubice Industrial u hofiáku Robacta Twin Compact Vzájemnû izolované drátové elektrody Protirozstfiikov krouïek s vysokou tepelnou odolností Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu Pfiesnost TCP ø 0,5mm Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Vysokov konné svafiování MIG/MAG Pájení MIG Nást ave c h o fi áku Klíã na kontaktní trubice Klíã na pfievleãnou matici Robacta Momentov klíã pro RA Twin Compact H a d icové v edení Bowden kombi pro Al- acrni-drát Speciální délky 1,1-4,6m Vedení pro sledování svaru u hofiáku Robacta Twin Compact Integrované vyfukovací vedení H a d icové v edení Bowden ocel pro ocelov drát Tlaãítko "Posuv vpfied" u hofiáku Robacta Twin 900 Oddûlené plynové a vyfukovací vedení Laminární prûtok plynu - odpadají ztráty plynu Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení Robotizované svafiování Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Ocele Duplex Gumové hadice s odolností proti UV, ozónu a teplotû Gumová v ztuïná manïeta na obou koncích hadice UpevÀovací objímka namontovaná Vedení pro sledování svaru u hofiáku Robacta Twin Compact Technické ú daje podle EN Svafiovaci ZatíÏení Drát Hmotnost Vodní chlazení proud Ø inch/ mm lbs. / kg Robacta Twin A 100 % / 1,2 1, / 1,500 Hadicové vedení 900 A 100 % / 1,2 1, / 4,000 Robacta Twin Compact 900 A 100 % 0.05 / 1, / 1,700 Hadicové vedení Twin Compact 900 A 100 % 0.05 / 1, / 1,500 Hofiák typu Pipe Torch 300 A 100 % 0.04 / 1, / 3,700 Robacta TC1000*) Postup Elektromagnetické bezdotykové ãi tûní robotov ch hofiákû MIG/MAG Doporuãené základní materiály Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem Doporuãené oblasti pouïití Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Robotizované svafiování Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Sériové vybavení Kompletní dálkovém ovládání Galvanicky oddûlené fiízení Konstantní, definovan ãisticí úãinek Sledování ãisticího úãinku Funkce ryhlostop âidlo chladicího prostfiedku Ochrana proti pfiehfiátí Certifikace CE Nádoba na kapalinu Vybíjecí cívka Ovládání prostfiednictvím standardu I/O Zafiízení pro ostfiik separátorem Roz ífiená v bava Autotrafo Robacta TC1000 típaãky drátu Interface pro pfiípojku Feldbus Tlakovzdu n vyfukovaã 16 bar 22

23 Robacta TC1000*) âisticí stanice Robacta TC1000 / Robacta TC1000 Twin Robacta TC1000 ext. SíÈové napûtí +/ 15 % 50/60 Hz 230 V 230 V Jmenovit v kon 180 W 180 W Zásobování tlakov m vzduchem 6 bar Minimální délka cyklu 45 sec 45 sec Vybíjecí proud 1500 A 1500 A Vybíjecí napûtí 270 VDC 270 VDC Obsah zásobníku chladicí kapaliny 0.20 gal / 0,75 l Krytí IP 21 IP 21 Rozmûry d x x v inch x 9.84 x x 9.84 x mm 330 x 250 x x 250 x 422 Hmotnost (bez chladicí náplnû) lbs. / 13 kg lbs. / 11,5 kg Robacta Reamer / Alu Edition Robacta Reamer Twin Sériové vybavení Kompletní dálkové ovládání Pneumatické fiízení típaãka drátu (Robacta Reamer Twin) Prismatické uchycení plynové hubice Tlaãítko pro ruãní ãi tûní Postup Mechanické ãi tûní robotv ch hofiákû MIG/MAG Doporuãené základní materiály CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály Speciální materiály Stejná poloha pro frézování aostfiik Nastaviteln ostfiik Konstantní ostfiikov ãas MontáÏ v rozmezí 360 Certifikace CE Doporuãené oblasti pouïití Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení Robotizované svafiování Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Roz ífiená v bava MontáÏní sokl Ochranné zakrytí Odvzdu Àovací ventil âisticí stanice Robacta Reamer Robacta Reamer Alu Robacta Reamer Twin Napájecí napûtí +24 VDC +24 VDC +24 VDC Jmenovit v kon 3,2 W 3,2 W 6 W Délka cyklu 3 5 sec 3 5 sec max. 7,5 sec Pfiípojka stlaãeného vzduchu max. 6 bar pfii 7 l/sec max. 6 bar pfii 7 l/sec max. 6 bar pfii 7 l/sec Obsah zásobníku Öler 0.07 gal / 0,25 l 0.07 gal / 0,25 l Rozmûry d x x v inch 9.45 x 6.50 x x 6.50 x x 8.66 x mm 240 x 165 x x 165 x x 220 x 350 Hmotnost lbs. / 10 kg lbs. / 9kg lbs. / 17 kg 23

Výrobní katalog 2008 / 2009

Výrobní katalog 2008 / 2009 Výrobní katalog 2008 / 2009 Divize svafiovací techniky MIG/MAG WIG Svafiování obalenou elektrodou Plazma Laser Odporové svafiování Plazmové fiezání Automatizace RÛzné Zdroje pro manuální svafiování Zdroje

Více

Doporučené základní materiály Ocel

Doporučené základní materiály Ocel 2000 2001 MTG3500 S / MTG5000 S standard, Up/Down (ruční svař.hořáky pro TransSteel) Nástavce 45 Tepelný ochranný štít (pouze 500A) Koaxiální kabel Přípojka FSC (Fronius System Connector) straně centrály

Více

Vý robní katalog 2006 /2007

Vý robní katalog 2006 /2007 Vý robní katalog 2006 /2007 Divize svařovací techniky TransTig 1600 / 1700 Svafiování obalenou elektrodou Ocele Duplex Pfiepínatelné zapalování -dotykové / VF MoÏnost dálkové regulace Bezpeãnostní kód

Více

Postup Svařování MIG/MAG. Doporučené základní materiály Konstrukční ocele CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Hliníkové materiály

Postup Svařování MIG/MAG. Doporučené základní materiály Konstrukční ocele CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Hliníkové materiály 47 VarioStar 1500 / 2500 / 3100 Údržba a opravy Stavba kovových konstrukcí, stavební klempířství, zámečnictví a kovářství Zásuvka pro předehřev plynu 42 V / 230 V Pryžová podložka Přepínání polarity Uchycení

Více

Výrobní katalog 2010 / 2011. Divize svařovací techniky

Výrobní katalog 2010 / 2011. Divize svařovací techniky Výrobní katalog 2010 / 2011 Divize svařovací techniky MIG/MAG Ruční svařovací zdroje 3 Robotové svařovací zdroje 11 Svařovací hořáky 16 WIG/TIG Ruční svařovací zdroje 24 MagicCleaner 30 Robotové svařovací

Více

Synergický provoz EasyJob (paměťová funkce) ComfortWire Rob Interface (externí/interní)

Synergický provoz EasyJob (paměťová funkce) ComfortWire Rob Interface (externí/interní) 00 00 TransSteel konvenční, vodní chlazení MIG/MAG svařování Ocel Ocelové konstrukce, výroba strojů Stavba speciálních vozidel Výroba stavebních strojů Interface TSt Senzor proudu a teploty Vodní filtr

Více

TransSynergic 4000/ 5000/ 7200/ 9000 TransPuls Synergic 3200/4000/5000/7200/9000. MIG/MAG, WIG DC & obalená elektroda

TransSynergic 4000/ 5000/ 7200/ 9000 TransPuls Synergic 3200/4000/5000/7200/9000. MIG/MAG, WIG DC & obalená elektroda TransSynergic 4000/ 5000/ 7200/ 9000 TransPuls Synergic 3200/4000/5000/7200/9000 MIG/MAG, WIG DC & obalená elektroda Platí nová mûfiítka ÚVOD Digitální systém Je to stále tak: revoluce jsou buďto neúspěšné

Více

TransSynergic 4000 / 5000 / 7200 / 9000 TransPuls Synergic 4000 / 5000 / 7200 / 9000. MIG/MAG, WIG DC & obalená elektroda

TransSynergic 4000 / 5000 / 7200 / 9000 TransPuls Synergic 4000 / 5000 / 7200 / 9000. MIG/MAG, WIG DC & obalená elektroda TransSynergic 4000 / 5000 / 7200 / 9000 TransPuls Synergic 4000 / 5000 / 7200 / 9000 MIG/MAG, WIG DC & obalená elektroda Platí nová mûfiítka ÚVOD Digitální systém Je to stále tak: revoluce jsou buďto neúspěšné

Více

magicwave 1700/2200 Transtig 2200

magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Svařování WIG a obalenou elektrodou Technologie aktivní vlny zvyšuje hospodárnost / Celý systém je kompletně digitalizovaný:

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP9 Nové trendy v oblasti svařování ve výrobní praxi Moduly vzdělávacího programu: M91 Novinky v oblasti technických plynů pro svařování

Více

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123 ceník_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací zdroje

Více

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154 katalog_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací

Více

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A Profesionální invertorové zdroje pro svařování MIG/MAG/ MMA a drážkování uhlíkovou elektrodou. Nastavení proudu v rozsahu

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007 ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY INOVACE ŘADY GAMA INVERTOROVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ PRO MMA/TIG GAMA 151 Invertorový svářecí stroj GAMA 151 je určen především pro svařování:

Více

TRANSPULS SYNERGIC 2700

TRANSPULS SYNERGIC 2700 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging TRANSPULS SYNERGIC 2700 / MIG/MAG, TIG DC a svařování obalenou elektrodou VŠEOBECNĚ POUŽITÍ VÝKONNÝ SYSTÉM / TPS 2700 je zcela zvláštní svařovací zdroj.

Více

Katalog Výrobk 2009/2010

Katalog Výrobk 2009/2010 Katalog Výrobk 2009/2010 Komplexní systémová myšlenka. Kompromisy v oblasti kvality svářeček se dlouhodobě nevyplatí. Tuto zkušenost získali mnozí naši zákazníci dříve, než věnovali svou důvěru společnosti

Více

Pulzní / STT svářečky

Pulzní / STT svářečky CO JE TO NEXTWELD? Výzvy, kterým v současnosti čelí průmyslová výroba jsou stále více obtížné. Zvyšující se náklady na práci, materiál a energii, intenzivní domácí a mezinárodní konkurence a úbytek nabídky

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

/ 1DE MHF V\VW«P\ DNXPXO WRUı / 6YDěRYDF WHFKQLND / 6RO UQ HOHNWURQLND CENÍK 2014 / 'LYL]H VYDěRYDF WHFKQLN\ / 3ODWQ RG OHGQD

/ 1DE MHF V\VW«P\ DNXPXO WRUı / 6YDěRYDF WHFKQLND / 6RO UQ HOHNWURQLND CENÍK 2014 / 'LYL]H VYDěRYDF WHFKQLN\ / 3ODWQ RG OHGQD / / / CENÍK 2014 / / Poradenská činnost Na uvedených telefonních číslech (viz zadní strana obálky) je Vám k dispozici tým pracovníků firmy Fronius, aby Vám zodpověděl všechny otázky, na které jste nenašli

Více

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Obalená elektroda & WIG DC Od této doby je inteligence mírou v ech vûcí ÚVODEM Rezonanãní inteligence - Nov standard svafiovací techniky Pfiedstavte

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Výrobce profesionální svařovací techniky

Výrobce profesionální svařovací techniky FROWELD Svařovací a nabíjecí technika Lukáš Čech, Tyršova 499, 417 05 Osek, Tel.: 417 538 552, 728 262 393, E-mail: info@froweld.cz www.froweld.cz Výrobce profesionální svařovací techniky Mahe, spol. s

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

katalog výrobků_011 www.selcoweld.com

katalog výrobků_011 www.selcoweld.com katalog výrobků_011 CZ www.selcoweld.com com www.selcoweld.com Selco: vývoj a následná výroba svářecích, plasmových řezacích zdrojů a strojních zařízení. S profesionály bok po boku ve všech koutech světa.

Více

MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000

MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000 / Svařování TIG a obalenou elektrodou VYŠŠÍ HOSPODÁRNOST DÍKY TECHNOLOGII ACTIVE WAVE / Celý systém je plně

Více

CITOLINE. Nová řada stupňově řízených svařovacích poloautomatů MIG/MAG. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com

CITOLINE. Nová řada stupňově řízených svařovacích poloautomatů MIG/MAG. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com CITOLINE Nová řada stupňově řízených svařovacích poloautomatů MIG/MAG www.oerlikonwelding.com www.airliquidewelding.com Zdroje CITOLINE: jednoduché a efektivní Připojení napájecího kabelu: Jednofázové

Více

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace FastMig M Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace Kemppi FastMig M jsou moderní a vysokovýkonné synergické MIG / MAG svařovací zdroje určené pro nasazení v náročných podmínkách,

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Dílčí část 1 Analyzátor výfukových plynů zážehových motorů a přístroje pro měření kouřivosti vznětových motorů 1 ks Kombinovaný přístroj určen pro kontrolu emisí

Více

ROBOTIZOVANÉ SVAŘOVÁNÍ

ROBOTIZOVANÉ SVAŘOVÁNÍ / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika ROBOTIZOVANÉ SVAŘOVÁNÍ / Dlouhodobá systémová řešení pro všechny požadavky svařování. 2 / O nás / Od roku 1950 vyvíjíme inovativní

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

magicwave 2500/3000 Transtig 2500/3000

magicwave 2500/3000 Transtig 2500/3000 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 2500/3000 Transtig 2500/3000 / Svařování metodou WIG a elektrodové svařování Technologie Active Wave zvyšuje hospodárnost / Celý systém je

Více

Svářecí a nabíjecí technika

Svářecí a nabíjecí technika MMA svářecí transformátory, MMA svářecí invertory Svářecí zařízení MIG - MAG Svářecí zařízení TIG, digital MIG Plazmové invertory Odporová svářecí zařízení Příslušenství Nabíjecí zdroje Nabíjecí zdroje

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU Kühtreiber, s.r.o. platné od 02/2014 strana 1 JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU KITin 165, 190, 150, 170, KUTIL 149 50994 KUTIL 149 1x230 V 4 819 50040 KITin 165 1x230 V 7 677 50094

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

ESAB MIG/MAG Robot packages Yaskawa Motoman

ESAB MIG/MAG Robot packages Yaskawa Motoman ESAB MIG/MAG Robot packages Yaskawa Motoman MA 1400 & 1900 with Aristo W8 2 Anybus Devicenet Technologie používané pro robotizované metody svařování: MIG/MAG MIG/MAG pulse MIG/MAG SuperPulse Krátký oblouk/pulz

Více

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000 Svařování metodou WIG a elektrodové svařování Snazší svařování VŠEOBECNĚ NASAZENÍ Tiché, silné, stabilní Svářeči pracující s metodou WIG se mají na co těšit.

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Expert na svařování MMA

Expert na svařování MMA Expert na svařování MMA Invertor, tyristor i usměrňovač, kompletní nabídka zařízení Oerlikon na svařování obalenými elektrodami. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com Svařování MMA Při svařování

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

T e c h n o l o g y f o r T h e W e l d e r s W o r l d. PLASMA. Katalog výrobků 2.0 / V1. www.binzel-abicor.com

T e c h n o l o g y f o r T h e W e l d e r s W o r l d. PLASMA. Katalog výrobků 2.0 / V1. www.binzel-abicor.com T e c h n o l o g y f o r T h e W e l d e r s W o r l d. PLASMA Katalog výrobků 2.0 / V1 www.binzel-abicor.com Obsah Plazmový řezací hořák Plazmový řezací hořák ABIPlAs cut plynem chlazený strana 04 05

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů coldarc Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů Dr.-Ing. Sven-F. Goecke 2004 EWM HIGHTEC WELDING GmbH EWM-coldArc 1/ 14 Sven.Goecke@EWM.de 22.03.2006

Více

Svářecí a nabíjecí technika

Svářecí a nabíjecí technika MMA svářecí transformátory, MMA svářecí invertory Svářecí zařízení MIG - MAG Svářecí zařízení TIG Invertory pro řezání plazmou Odporová svářecí zařízení Nabíjecí zdroje Nabíjecí zdroje se startováním 82

Více

MIG-A TWIST MIG/MAG SVAŘOVACÍ HOŘÁKY

MIG-A TWIST MIG/MAG SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG-A TWIST MIG/MAG SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG-A Twist - nové patentované svařovací hořáky s nejdokonalejší ergonomií a flexibilitou MIG-A Twist - nová generace svařovacích hořáků Vzhled nových hořáků MIG-A

Více

Metoda MIG MIG. Svařování MIG. Svařování MIG. Svařování plněnou elektrodou s vlastní ochranou. MIG / MAG svářečky

Metoda MIG MIG. Svařování MIG. Svařování MIG. Svařování plněnou elektrodou s vlastní ochranou. MIG / MAG svářečky Svařování MIG Metoda MIG MIG Svařování MIG Hořák Hubice Směr svařování Ochranný plyn Oblouk Svarová lázeň Ztuhlý svarový kov Kontaktní průvlak (špička) Plný drát nebo Plněná elektroda Ochranná atmosféra

Více

SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC

SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC Lorch Automation Solutions SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC Welding solutions for the world s smartest companies. Svařovací traktory Lorch SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC Vyšší produktivita, vyšší kvalita,

Více

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON Ing.Jan Veverka, OMNITECH spol s.r.o. Oerlikon kompletní řada zdrojů pro svařování a dělení materiálů Kompletní řada zahrnují zdroje pro svařování metodou MMA, MIG/MAG,

Více

KIT 180-190 - 200-215

KIT 180-190 - 200-215 Sta n d a r d Pr o c e s s o r Sy n e r g i c KIT 180-190 - 200-215 Stroje KIT 180 až 215 Jsou profesionální svařovací stroje vybavené výkonným transformátorem s měděným primárním a sekundárním vinutím,

Více

Výrobce profesionální svařovací techniky

Výrobce profesionální svařovací techniky FROWELD Svařovací a nabíjecí technika Lukáš Čech, Tyršova 499, 417 05 Osek, Tel.: 417 538 552, 728 262 393, E-mail: info@froweld.cz www.froweld.cz Výrobce profesionální svařovací techniky Mahe, spol. s

Více

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu.

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. CZ NÁVOD K POUÍIT Horkovzduƒn pœístroj LEISTER Welding Pen A LEISTER Welding Pen S Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. POUÍIT LEISTER Welding Pen

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Výkonné MIG zdroje s funkcí QSet - stabilní oblouk pro všechny aplikace Svařovací zdroje pro profesionální využití pro aplikace do 300A Zdroje Origo TM Mig C3000i

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE JE JEDNODUCHOST A ÚâELN TVAR hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/ 4, 1/ 2, 3/ 4 2 1/ 2 ). ke v em velikostem nabízíme irok v bûr

Více

TBi Industries. MIG/MAG svařovací hořák. TBi Expert 0. 1

TBi Industries. MIG/MAG svařovací hořák. TBi Expert 0. 1 TBi Industries MIG/MAG svařovací hořák TBi Expert 1 0. 1 OBSAH. TBi Expert Hořáky chlazené plynem TBi 150 Expert Série Classic 60% (10 min.) Mix : 150 A CO 2 : 180 A Ø 0.6-1.0 mm Hořáky chlazené vodou

Více

PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ

PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ SIGMA 300C / 400C / 400 STB PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ MIG/MAG, MMA svařování DUO Plus TM MIG Manager Jednoduché ovládání Provedení Advanced nebo Basic Kompaktní podavač MWF 41

Více

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,-

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- NÁHRADNÍ DÍLY STROJÒ B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- B 220 48V / S3 Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 220 ( lepené obloïení F 3806 ) pro stroj

Více

R e f e r e n č n í L i s t

R e f e r e n č n í L i s t A n o t h e r S t e p L i n e á r n í A u t o m a t y www.hstcreative.cz HST Creative, Výzkumná A Vývojová Divize Zámecká 221, Vrchlabí, CZECH REPUBLIC +420.499.421.162, Hstcreative@hsttechnologic.cz R

Více

příběh inovace selco: zde a vždy po vašem boku výzkum, vývoj, technologie technologie a aplikace

příběh inovace selco: zde a vždy po vašem boku výzkum, vývoj, technologie technologie a aplikace česky Selco: vývoj a následná výroba svářecích, plasmových řezacích zdrojů a strojních zařízení. S profesionály bok po boku ve všech koutech světa. příběh inovace Selco je společnost, která se od doby

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Výkonný pracovník: odporové svářecí zařízení DIGITAL SPOTTER 9000 67 990,- WÓDF OB TUSBOŞ. Svářecí a nabíjecí technika. Svářecí a nabíjecí technika

Výkonný pracovník: odporové svářecí zařízení DIGITAL SPOTTER 9000 67 990,- WÓDF OB TUSBOŞ. Svářecí a nabíjecí technika. Svářecí a nabíjecí technika 96 97 98 99 100 102 104 MMA svářecí transformátory, MMA svářecí invertory Svářecí zařízení MIG - MAG Svářecí zařízení TIG Invertory pro řezání plazmou Odporová svářecí zařízení Nabíjecí zdroje Nabíjecí

Více

CITOWAVE / CITOPULS. Digitální svařovací zdroje s nejnovější invertorovou technologií pro svařování metodou MIG/MAG. Digitální přesnost

CITOWAVE / CITOPULS. Digitální svařovací zdroje s nejnovější invertorovou technologií pro svařování metodou MIG/MAG. Digitální přesnost CITOWAVE / CITOPULS Digitální svařovací zdroje s nejnovější invertorovou technologií pro svařování metodou MIG/MAG Digitální přesnost www.airliquide.cz www.saf-airliquide.com CITOWAVE/CITOPULS, svařovací

Více

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TI ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TIGER WELDING platné od 01/2011 - strana 1 - TŘÍFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODAMI MMA, TIG, MIG/MAG TIGER 220 MMA/ES-V/HF, 270 MMA/ES-V/HF, 320 MMA/ES-V/HF

Více

Ceník svařovací techniky alfa in a.s.

Ceník svařovací techniky alfa in a.s. CEN_44 Ceník svařovací techniky alfa in a.s. OBSAH INVERTORY MMA PINGL, PEGAS, ALFIN INVERTORY TIG ALFIN TIG HF, PEGAS T HF INVERTORY AC/DC ALFIN AC/DC, PEGAS AC/DC MULTIFUNKČNÍ INVERTORY PEGAS MIG, ALFIN

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

PI 200 250 320 400 500

PI 200 250 320 400 500 PI 200 250 320 400 500 Migatronic Pi TIG svařovací stroje v ucelené řadě od přenosných až po zdroje pro těžký průmysl Pět zdrojů proudu tři řídící panely Pi 200 jednofázový TIG DC nebo TIG AC/DC stroj

Více

Konec roku se blíží. nejvyšší čas utratit přebytečné peníze za potřebné věci k podnikání a snížit si tak daňový základ. Čerpadla kondenzátu

Konec roku se blíží. nejvyšší čas utratit přebytečné peníze za potřebné věci k podnikání a snížit si tak daňový základ. Čerpadla kondenzátu Bulletin 12/2012 Čerpadla kondenzátu Vysokotlaká přečerpávací jednotka Nová generace vakuových pump a další naše produkty za výjimečné ceny Konec roku se blíží nejvyšší čas utratit přebytečné peníze za

Více

Řada EASY-MAG Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Řada PRO-MAG Standardní zdroje pro svařování tenkých plechů.

Řada EASY-MAG Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Řada PRO-MAG Standardní zdroje pro svařování tenkých plechů. Řada Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Vlastnosti (dle modelu výrobku bližší info u prodejce): Svařovací proud Rychlost posuvu drátu Doba doběhu plynu 2-takt, 4-takt, bodování, stehování Bodovací / stehovací

Více

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK Nad Třebešínem III 3070/2 100 00 Praha 10 tel/fax 274 815 758 mobil : 603298414 e-mail: info@ews.cz www.ews.cz REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK Přídavné materiály pro svařování Ochranné a pracovní pomůcky pro

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

TransPocket 2500 / 3500. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 2500 / 3500. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 2500 / 3500 Obalená elektroda & WIG DC Inteligentní hlava hledá silné a odolné tělo VŠEOBECNĚ NASAZENÍ Vývojový posun v každém ohledu Na počátku byla vytvořena téměř geniální koncepce: Systém

Více

KATALOG VÝROBKŮ 2007 SVAŘ OVACÍ ZDROJE

KATALOG VÝROBKŮ 2007 SVAŘ OVACÍ ZDROJE KATALOG VÝROBKŮ 2007 SVAŘ OVACÍ ZDROJE JEDNODUŠE VÍCE, KDYŽ JDE O SVAŘOVÁNÍ: PRO KAŽDÝ ÚKOL MÁME SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ! Jednoduše více technologie! Jsme vedoucím evropským výrobcem HI-TEC svařovacích zdrojů a

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Přívěsné pracovní plošiny Pracovní plošiny jako nástavba na podvozku lehkého nákladního automobilu Pracovní plošiny vyráběné německou firmou Herman PAUS Maschienenfabrik

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. Cold metal transfer. / Technologie.

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. Cold metal transfer. / Technologie. / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika Cold metal transfer. / Technologie. / Od roku 1950 vyvíjíme inovativní kompletní systémy pro obloukové svařování a odporové bodové

Více

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL NAŠÍM CÍLEM JE VYTVOŘIT DOKONALÝ OBLOUK PRO KAŽDÉ POUŽITÍ! Výhody / 3 LSC: MODIFIKOVANÝ KRÁTKÝ OBLOUK S EXTRÉMNĚ VYSOKOU STABILITOU.

Více

ARC-H a.s., Plzeň, CZ 301 38

ARC-H a.s., Plzeň, CZ 301 38 Doporučená kapacita 32 mm Maximální řez 38 mm Dělící řez 44 mm ARC-H a.s., Plzeň, CZ 30 38 Výhody technologie Hypertherm - Vynikající rychlost a kapacita řezání - Dlouhá životnost dílů - Nízké pracovní

Více

Svářecí drát. Průměr 0,6 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010605 540,- Průměr 0,8 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010805 390,- NORDICA 3200

Svářecí drát. Průměr 0,6 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010605 540,- Průměr 0,8 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010805 390,- NORDICA 3200 Svářecí kukla Velikost filtru 110 x 90mm UV/IR ochrana DIN 10 Celková hmotnost 440 g Svářecí kukla samostmívací Velikost filtru 110 x 90 x 9 mm UV/IR ochrana DIN 16 po celou dobu Volitelné nastavení DIN

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech Žárovka Thomase Alva Edisona nebyla první na trhu. Ale byla tou, která s konečnou platnos pomohla elektřině k průlomu. Stále znovu mění vynálezy svět.

Více

KATALOG STANDARDNÍCH SVAŘOVACÍCH ZDROJŮ

KATALOG STANDARDNÍCH SVAŘOVACÍCH ZDROJŮ KATALOG STANDARDNÍCH SVAŘOVACÍCH ZDROJŮ 2009 Obsah MIG/MAG Kompaktní zdroje/ stupňová regulace napětí Origo TM Mig C141, C151 1x230V 50/60Hz 2 Origo TM Mag C171, C201 1x230V 50/60Hz 2 Origo TM Mig C170,

Více

ZDROJE PRO SVAŘOVÁNÍ 2007/2008. REHM měřítko moderního svařování a řezání

ZDROJE PRO SVAŘOVÁNÍ 2007/2008. REHM měřítko moderního svařování a řezání ZDROJE PRO SVAŘOVÁNÍ 2007/2008 REHM měřítko moderního svařování a řezání 2 REHM ZDROJE PRO SVAŘOVÁNÍ Přehled/obsah Zdroje pro svařování MIG/MAG 4 SYNERGIC.PRO 2 4 RP 8 MEGA.ARC 10 PANTHER 14 MEGAPULS MIG/MAG

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. CZ NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušný svařovací automat Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Použití Svařování následujících materiálů přeplátováním

Více

SUBARC Zařízení pro automatické svařování a navařování pod tavidlem

SUBARC Zařízení pro automatické svařování a navařování pod tavidlem SUBARC Zařízení pro automatické svařování a navařování pod tavidlem Teorie svařování pod tavidlem Metoda svařování elektrickým obloukem v elektricky vodivém tavidle (SAW) je používána zejména při automatizovaném

Více

1 Svařování Laser-Hybridem

1 Svařování Laser-Hybridem 1 Svařování Laser-Hybridem Laser-Hybrid je kombinace svařování nejčastěji pevnolátkovým Nd YAG laserem a jinou obloukovou technologií. V zásadě jsou známy tyto kombinace: laser TIG, laser MIG/MAG, laser

Více

VE4000 Série. Solenoidové ventily VE4000A1 třídy "A" KATALOGOVÝ LIST

VE4000 Série. Solenoidové ventily VE4000A1 třídy A KATALOGOVÝ LIST Vlastnosti normálně zavřený ventil (uzavře se při přerušení napájení) ON / OFF bez regulace otevírací / uzavírací čas < 1s maximum pracovních cyklů: 20 cyklů / min. nálitek pro klíč na těle na vstupní

Více

TransSteel 3500 / 5000. Svařovací systém MIG/MAG

TransSteel 3500 / 5000. Svařovací systém MIG/MAG TransSteel 3500 / 5000 Svařovací systém MIG/MAG Robustní partner při zpracování oceli VŠEOBECNĚ Vždy na bezpečném místě Při práci s ocelí je vyžadována spolehlivost. Robustní nástroje jsou samozřejmostí.

Více

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11. 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou.

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11. 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou. KURZ průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou. Průvarová technologie umožňuje bodové spojení tenkých ocelových

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Plazmový řezací systém TransCut 300

Plazmový řezací systém TransCut 300 Plazmový řezací systém TransCut 300 Plazmové řezání s kapalným provozním médiem Jméno přednášejícího Pobočka Firma Ulice Místo Vysoká mobilita s plazmovým řezacím systémem TransCut 300 Kompaktní, přenosný

Více

Automobily. 447 T Kód 04470101. Univerzální demontážní

Automobily. 447 T Kód 04470101. Univerzální demontážní 447 T Kód 04470 Univerzální demontážní zařízení na tlumiče K č 45.65 Kč 7.5 SAMOSTŘEDÍCÍ SYSTÉM Dvě horní ramena se přizp ůsobí také kuželovým a nevyrovnaným pružinám stlačením nezávislým na rozložení

Více