Vý robní katalog 2006 /2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vý robní katalog 2006 /2007"

Transkript

1 Vý robní katalog 2006 /2007 Divize svařovací techniky

2

3 MIG/MAG WIG Svafiování obalenou elektrodou Plazma Laser DeltaSpot TransCut 300 Automatizace RÛzné Zdroje pro manuální svafiování Ruãní hofiáky Zdroje pro robotizované svafiování Strojní hofiáky Roz ífiená v bava Zdroje pro manuální svafiování MagicCleaner Ruãní hofiáky Zdroje pro robotizované svafiování Strojní hofiáky Zdroje pro manuální svafiování Manuální provoz Soft plazma PrÛvarové svafiování (Key-hole) Plazmové hofiáky Laser Hybrid Laser studen drát, Laser hork drát DeltaSpot TransCut 300 Standardní komponenty Orbitál Sváfieãské pfiíslu enství Teachware Set, svarové vzorky Fronius Collection Kalibrace

4 VarioStar 1500 / 2500 / 3100 Postup Svafiování MIG/MAG Doporuãené základní materiály Konstrukãní ocele CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Hliníkové materiály Doporuãené oblasti pouïití ÚdrÏba aopravy Stavba kovov ch konstrukcí, stavební klempífiství, zámeãnictví akováfiství Sériové vybavení 2-kladkov posuv Zavedení drátu bez proudu a plynu Certifikace S, CE Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, 4-taktní reïim Intervalové svafiování Manuální provoz Bodování Mûkk start Velká pojezdová kola Uchycení cívek D200, D300 Roz ífiená v bava Zásuvka pro pfiedehfiev plynu 42 V / 230 V PryÏová podloïka Pfiepínání polarity Teplotnû fiízen vûtrák Uchycení plynov ch lahví iroké Madlo VST Ohraniãení proudového nárazu Izolace ko ové cívky, adapter na ko ové cívky Svafiovací zdroj VST 1500 VST 2500 VST 3100 SíÈové napûtí +/ 10 % 50/60 Hz 230 V 3 x 230 V / 400 V 3 x 230 V / 400 V Úãiník 0,89 0,95 0,95 Rozsah svafiovacího proudu A A A Svafiovací proud 10 min / 40 C 18 % 140 A 27 % 250 A 30 % 310 A pfii zatíïení 10 min / 40 C 60 % 70 A 60 % 160 A 60 % 190 A 10 min / 40 C100 % 55A 100 % 130 A 100 % 140 A Poãet pfiepínacích stupàû Napûtí naprázdno 34 V 38 V 46 V Pracovní napûtí 15,5 21 V 15,3 26,5 V 15 29,5 V Krytí IP 21 IP 21 IP 21 Rozmûry d x x v inch x x x x x x mm 800 x 380 x x 380 x x 380 x 680 Hmotnost 60,5 kg 74 kg 92 kg 4

5 VarioSynergic 3400 / / 4000 / / 5000 / Svafiování MIG/MAG Konstrukãní ocele CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Hliníkové materiály Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore 4-kladkov posuv Automatické odpojení chlazení PfiiblíÏení drátu Zavedení drátu bez proudu a plynu Odhofiovací automatika Funkce zkou ka plynu MoÏnost pfiipojení na elektrocentrálu Programov provoz Synergick provoz Certifikace S, CE Teplotnû fiízen vûtrák Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, 4-taktní reïim Intervalové svafiování Manuální provoz Bodování Adaptér pro ko ovou cívku Volt / ampérmetr Velká pojezdová kola Uchycení cívek D200, D300 Dvouhlavé ovládání Zásuvka pro pfiedehfiev plynu 230 V / 42 V PryÏová podloïka Jefiábov závûs Pfiepínání polarity Provoz PullMig Uchycení hadicového vedení Závûsné rameno hadicového vedení Human Signál prûtoku proudu Mezipodavaã Certifikát o kalibraci Svafiovací zdroj VS 3400 / VS 4000 / VS 5000 / SíÈové napûtí pfiepojitelné +/ 10 % 50 / 60 Hz 3 x 230 V / 400 V 3 x 230 V / 400 V 3 x 230 V / 400 V Úãiník (340 A) 0,95 (400 A) 0,94 (500 A) 0,95 Rozsah svafiovacího proudu A A A Svafiovací proud 10 min/40 C 30 % 500 A pfii zatíïení 10 min/40 C 35% 340 A 400 A 10 min/40 C 40 % 300 A 10 min/40 C 60 % 260 A 290 A 360 A 10 min/40 C100 % 200 A 220 A 280 A Napûtí naprázdno 45 V 51 V 54 V Pracovní napûtí 14,5 31,0 V 15,5 34,0 V 15,8 39,0 V Poãet pfiepínan ch stupàû 2 x 7 3 x 7 4 x 7 Krytí IP 23 IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x x x mm 890 x 460 x x 460 x x 460 x 945 Hmotnost lbs. / 139 kg lbs. / 147,5 kg lbs. / 156 kg Podavaã drátu VR VR PrÛmûr drátu inch mm 0,8 1,6 0,8 1,6 Posuvová rychlost 0 708,66 inch/min 0 708,66 inch/min 0 18m/min 0 18m/min Rozmûry d x x v inch x x x x mm 620 x 290 x x 260 x 440 Hmotnost lbs. / 16 kg lbs. / 13 kg Platí pouze pro VS3400-2, VS4000-2, VS Chladicí modul FK 3000 R Chladicí v kon Q=max C 505 W PrÛtok 0.79 gal/min / 3,0 l/min MnoÏství chladicí náplnû 1.45 gal. / 5,5 l Krytí IP 23 Rozmûry d x x v inch 8.46 x 9.45 x mm 215 x 240 x 480 Hmotnost (bez chladicí náplnû) lbs. / 11 kg 5

6 TransSynergic 4000 / 4000 C / 5000 / 5000 C 2-/4-kladkov posuv Automatické odpojení chlazení Zavedení drátu bez proudu a plynu Monitorování zemního zkratu Odhofiovací automatika Funkce zkou ka plynu Práce s programov mi bloky (JOBs / C-verze) Manuální provoz (C-verze) Synergick provoz Certifikace S, CE Svafiování MIG/MAG Pájení MIG WIG-DC (C-verze) Svafiování obalenou elektrodou (C-verze) DráÏkování uhlíkovou elektrodou (TS 5000 C) Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Teplotnû fiízen vûtrák Ovládání Up/Down nahofiáku Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, 4-taktní reïim Bodování Start pro hliník Digitální displej Adaptér pro ko ovou cívku Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Robotizované svafiování Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Dálkov regulátor Funkãní tlaãítka Dotykové zapalování Provoz PullMig Rozhraní pro robot Závûsné rameno hadicového vedení Human Zamykací tlaãítko (C-verze) Svafiovací programy z databanky Bezrozstfiikové zapálení (SFI) Hlídaã prûtoku pro chlazení hofiáku Synchropulz JobExplorer / WIN RCU Weld Process Data Certifikát o kalibraci Speciální takt T S C T S M V C T S C T S M V C Svafiovací zdroj TS 4000 TS 4000 MV TS 5000 TS 5000 MV SíÈové napûtí +/ 10 % (400V) 50/60 Hz 3 x 400 V 3 x V 3 x 400 V 3 x V 3 x V 3 x V Úãiník 0,99 (400 A) 0,99 (400 A) 0,99 (500 A) 0,99 (500 A) Rozsah svafiovacího proudu A A A A Svafiovací proud 10 min/(25 C) 40 C 35 % 400 A 500 A pfii zatíïení 10 min/(25 C) 40 C 40 % 500 A 10 min/(25 C) 40 C 60 %(75 %) 365 A(400 A) 365 A 450 A (500 A) 450 A 10 min/(25 C) 40 C 100 % 320 A (365 A) 300 A 360 A (420 A) 320 A Napûtí naprázdno 70 V V 68 V V Pracovní napûtí 14,2 34,0 V 14,2 34,0 V 14,2 39,0 V 14,2 39,0 V Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x x x x x mm 625 x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x 475 Hmotnost lbs. / 35,2 kg lbs. / 35,2 kg lbs. / 35,6 kg lbs. / 35,6 kg Podavaã drátu VR VR VR PrÛmûr drátu inch mm 0,8 1,6 0,8 1,6 0,8 1,6 Posuvová rychlost inch/min m/min 0,5 22 0,5 22 0,5 22 Hmotnost lbs. / 9kg lbs. / 16 kg lbs. / 18 kg Rozmûry d x x v inch x x x x x x mm 520 x 320 x x 290 x x 260 x 430 Chladicí modul FK 4000* FK 4000 R Chladicí v kon pfii Q=1l/min 1120 W 1360 W Max. prûtok 0.42 gal./min / 1,6 l/min 0.92 gal./min / 3,5 l/min MnoÏství chladicí náplnû 1.45 gal. / 5,5 l 1.45 gal. / 5,5 l Hmotnost (bez chladicí náplnû) lbs. / 14,1 kg lbs. / 16,3 kg Krytí IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x 9.84 mm 700 x 280 x x 280 x 250 *Doporuãuje se do délky spoj. hadice max. 5mpfii nízké hodnotû zatíïení. 6

7 TransPulsSynergic 2700 / 2700 TIG / 2700 Duo / 2700 Duo TIG 4-kladkov posuv Automatické odpojení chlazení Funkãní tlaãítka Zavedení drátu bez proudu a plynu Monitorování zemního zkratu Odhofiovací automatika Funkce zkou ka plynu Práce s programov mi bloky (JOBs) Synergick provoz Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Pájení MIG WIG-DC Svafiování obalenou elektrodou Automobilov adodavatelsk prûmysl ÚdrÏba / opravy Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Stavba kolejov ch vozidel Certifikace S, CE Teplotnû fiízen vûtrák Ovládání Up/Down nahofiáku Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, 4-taktní reïim Manuální provoz /bodování Start pro hliník Digitální displej Adaptér pro ko ovou cívku Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Speciální materiály Dálkov regulátor Provoz PullMig Zamykací tlaãítko Svafiovací programy z databanky Bezrozstfiikové zapálení (SFI) Hlídaã prûtoku pro chlazení hofiáku Synchropulz JobExplorer / WIN RCU Speciální 4-takt Certifikát o kalibraci Svafiovací zdroj TPS 2700 TPS 2700 MV SíÈové napûtí 50/60 Hz +/ 15 % 3 x 400 V +/ 10 % 3 x V/3 x V Úãiník 270 A 0,99 0,99 Rozsah svafiovacího proudu A A Svafiovací proud 10 min/40 C 40 % 270 A 270 A pfii zatíïení 10 min/40 C(25 ) 60 % 210 A 210 A (270 A) 10 min/40 C(25 ) 100 % 170 A 170 A (210 A) Napûtí naprázdno 50 V 50 V Pracovní napûtí 14,2 27,5 V 14,2 27,5 V Krytí IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x mm 625 x 290 x x 290 x 480 Hmotnost lbs. / 27,5 kg lbs. / 27,5 kg Chladicí modul FK 4000 FK 4000 R Chladicí v kon pfii (25 C) Q=1l/min 1120 W 1360 W Max. prûtok 0.42 gal/min / 1,6 l/min 0.92 gal/min / 3,5 l/min MnoÏství chladicí náplnû 1.45 gal / 5,5 l 1.45 gal / 5,5 l Hmotnost (bez chladicí náplnû) lbs. / 14,1 kg lbs. / 16,3 kg Krytí IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x 9.84 mm 700 x 280 x x 280 x 250 7

8 TransPulsSynergic 3200 / 4000 / /4-kladkov posuv Automatické odpojení chlazení Zavedení drátu bez proudu a plynu Monitorování zemního zkratu Odhofiovací automatika Funkce zkou ka plynu Práce s programov mi bloky (JOBs) Manuální provoz Synergick provoz Certifikace S, CE Teplotnû fiízen vûtrák Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Pájení MIG WIG-DC Svafiování obalenou elektrodou DráÏkování uhlíkovou elektrodou (TPS 5000) Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Speciální materiály Hofiãíkové materiály (TPS 5000) Mûdûné materiály (TPS 5000) Ovládání Up/Down nahofiáku Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, 4-taktní reïim Bodování Start pro hliník Digitální displej Adaptér pro ko ovou cívku Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje ÚdrÏba / opravy Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Robotizované svafiování Stavba prûmyslov ch zafiízení apotrubí, montáïní firmy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Dálkov regulátor Provoz PullMig Rozhraní pro robot Závûsné rameno hadicového vedení Human Zamykací tlaãítko Svafiovací programy z databanky Bezrozstfiikové zapálení (SFI) Synchropulz JobExplorer / WIN RCU Weld Process Data Speciální 4-takt Certifikát o kalibraci Svafiovací zdroj TPS 3200 TPS 3200 MV TPS 4000 TPS 4000 MV TPS 5000 TPS 5000 MV SíÈové napûtí +/ 10 % 50/60 Hz +/ 15 % 3 x 400 V 3 x V +/ 15 % 3 x 400 V 3 x V +/ 15 % 3 x 400 V 3 x V 3 x V 3 x V 3 x V Úãiník 0,99 (320 A) 0,99 (320 A) 0,99 (400 A) 0,99 (400 A) 0,99 (500 A) 0,99 (500 A) Rozsah svafiovacího proudu A A A A A A Svafiov. 10 min/40 C 40 % 320 A 320 A 400 A 500 A 500 A proud 10 min/40 C 50 % 400 A pfii 10 min/40 C 60 % 365 A 365 A 450 A 450 A zatíïení 10 min/40 C(25 ) 100 % 210 A 190 A 320 A (365 A) 300 A 360 A (450 A) 320 A Napûtí naprázdno 70 V 70 V V V V V Pracovní napûtí 14,2 30,0 V 14,2 30 V 14,2 34,0 V 14,2 34,0 V 14,2 39,0 V 14,2 39,0 V Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 Hmotnost lbs. / 34,6 kg lbs. / 34,6 kg lbs. / 35,2 kg lbs. / 35,2 kg lbs. / 35,6 kg lbs. / 35,6 kg Rozmûry d x x v inch x x x x x x x x x x x x mm 625 x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x x 290 x 475 Podavaã drátu VR 2000 VR VR Yard VR 7000 PrÛmûr drátu inch inch inch inch 0,8 1,6 mm 0,8 1,6 mm 0,8 1,6 mm 0,8 1,6 mm Posuvová rychlost inch/min inch/min inch/min inch/min 0,5 22 m/min 0,5 22 m/min 0,5 22 m/min 0,5 22 m/min Hmotnost lbs. / 9kg lbs. / 16 kg lbs. / 11,2 kg lbs. / 17,5 kg Rozmûry d x x v inch x x x x x 8.72 x x x mm 520 x 320 x x 290 x x 210 x x 260 x 430 Chladicí modul FK 4000 FK 4000 R Chladicí v kon pfii (25 C) Q=1l/min 1120 W 1360 W Max. prûtok 0.42 gal./min / 1,6 l/min 0.92 gal./min / 3,5 l/min MnoÏství chladicí náplnû 1.45 gal. / 5,5 l 1.45 gal. / 5,5 l Hmotnost (bez chladicí náplnû) lbs. / 14,1 kg lbs. / 16,3 kg Krytí IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x 9.84 mm 700 x 280 x x 280 x 250 8

9 4-kladkov posuv Automatické odpojení chladicího modulu Funkãní tlaãítka Zavedení drátu bez proudu a plynu Monitorování zemního zkratu Nastavitelné adhofiení Zkou ka plynu Programov provoz (JOBs) Synergick provoz Certifikace S, CE Time 5000 Digital Svafiování MIG/MAG Pulzní svafiování MIG/MAG Vysokov konné svafiování MAG MIG-pájení WIG-DC Obalená elektroda, dráïkování uhlíkovou elektrodou Automobilov a subdodavatelsk prûmysl Zásobníky a nádrïe, ocelové konstrukce, strojírenství Stavba kolejov ch vozidel Stavební stroje Stavba potrubí Stavba lodí / Offshore Teplotnû fiízen vûtrák Regulace UpDown nahofiáku Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, 4-taktní reïim Manuální / bodovací reïim Speciální 4-takt Digitální displej Adaptér na ko ové cívky Speciální svafiovací programy Konstrukãní ocele Povlakované konstrukãní ocele CrNi-ocele feritické / austenitické Ocele duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Speciální materiály Dálkov regulátor Podávání drátu systém PullMig Zamykací tlaãítko Svafiovací programy z databanky Bezrozstfiikové zapalování SFI Hlídaã prûtoku pro chladicí okruh hofiáku SynchroPuls Dokumentace svafiovacích dat Speciální taktovací reïim Kalibraãní certifikát S vafiovac í zdroj T ime 5000 D igital Napájecí napûtíg 50/60 Hz +/ 10 % 3 x V Úãiník 0,99 (500 A) Rozsah svafi. proudu EL / MIG/MAG A / A Svafiovací proud pfii 10 min/25 C 100 % 400 A Napûtí naprázdno 70 V Pracovní napûtí 28 48V Krytí IP 23 Rozmûry d x x v x x inch / 625 x 290 x 480 mm Hmotnost lbs. / 36 kg Podavaã drátu PrÛmûr drátu Rychlost drátu Rozmûry d x x v VR Tim e ,06 inch / 0,8 1,6 mm ipm / 0,5 30 m/min x x inch / 650 x 290 x 410 mm Human 4000 Nosné rameno hadicového vedení HUMAN 4000 vyrovnává pomocí válce se stlaãen m plynem váhu hadice. Tím se do znaãné míry omezuje nebezpeãí po kození hadicového vedení. Techn ická charakt e r is t ik a Není zapotfiebí pouïívat irokorozchodn podvozek Míru odlehãení lze jemnû nastavit MoÏnost pfiizpûsobení délce hofiáku Integrované zavû ení hofiáku Nastaviteln akãní rádius 4-násobná aretace Vhodné fie ení ipro hofiáky PullMig Ochrana hadice proti ostrému ohybu N osné r a meno had ice H u man Hmotnost lbs. / 13,1 kg Akãní radius nastaviteln v 6-ti stupních min inch / 1,85 m max inch / 2,60 m Rozsah naklápûní vztaïen khorizontální poloze

10 AL2300 / 3000 / 4000 Standard, Up/Down, JobMaster Svafiování MIG/MAG Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Ocelov bowden pro ocelov drát Koncov nástavec 45 Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr S erienausstattung ériové v y b a v ení pouz nur für e pro J obmaster J t er Integrované dálkové ovládání Frekvenãní vyvolávání parametrû Koaxiální kabel (s v jimkou AL2300) Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Korekce parametrû Vyvolávání prac. bodû aprogramû (JOBs) Kombinovan bowden pro drát Al acrni Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Tlaãítko hofiáku nahofie Hadice, délka podle poïadavku zákazníka 1,5 6,0 m (od 4,5 m s kabelem 35 mm 2 ) Klíã na kontaktní trubici Digitální zobrazení parametrû Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Plynové chlazení CO2 ArCO2 Ø inch/ mm lbs. / kg AL A 200 A 40 % / 0,6 1, / 0,950 AL A 250 A 40 % / 0,8 1, / 1,100 AL A 350 A 40 % / 1,0 1, / 1,350 AL2300 JobMaster 2.31 / 1,050 AL3000 JobMaster 2.65 / 1,200 AL4000 JobMaster 3.20 / 1,450 AW2500 / 4000 / 5000 / 7000 Standard, Up/Down, JobMaster Ocelov bowden pro ocelov drát Koncov nástavec 45 Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Pájení MIG Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Uzavfiené vedení plynu nedochází kjeho ztrátám Otoãné uloïení ochranné hadice Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály Kombinovan bowden pro drát Al acrni Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Tlaãítko hofiáku nahofie Hadice, délka podle poïadavku zákazníka 1,5 6,0 m Klíã na kontaktní trubici 10 pouz e pro J obmas t er Integrované dálkové ovládání Frekvenãní vyvolávání parametrû Korekce parametrû Vyvolávání prac. bodû aprogramû (JOBs) Digitální zobrazení parametrû

11 AW2500 / 4000 / 5000 / 7000 Standard, Up/Down, JobMaster Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Vodní chlazení CO2 ArCO2 Ø inch/ mm lbs. / kg AW A 220 A 100 % / 0,6 1, / 1,100 AW A 350 A 100 % / 0,8 1, / 1,200 AW A 400 A 100 % / 1,0 1, / 1,400 AW A 550 A 100 % / 1,0 1, / 1,650 AW2500 JobMaster 2.53 / 1,150 AW4000 JobMaster 2.75 / 1,250 AW5000 JobMaster 3.19 / 1,450 AW7000 JobMaster 3.74 / 1,700 Systém Multilock P r a c ovní post u py Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem vodou chlazen mi hofiáky Pájení MIG Kon cov n ást ave c Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu Nástavec otoãn o 360 H a d ic e Ocelov bowden pro ocelov drát Otoãné uloïení ochranné hadice Koaxiální kabel (u plynem chlazen ch hofiákû) Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Kon cov n ást ave c Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Zakfiivení hofiáku dle poïadavku zákazníka pfii standardní délce 0-50 pfii prodlouïené délce Délka podle poïadavku zákazníka max. do 1200 mm, od 500 mm nutno vyztuïit! Klíã na kontaktní trubici H a d ic e Kombinovan bowden pro drát Al acrni Tlaãítko hofiáku nahofie pro standardní hadicové vedení Délka podle poïadavku zákazníka 1,5 6,0 m plynové chlazení: od 4,5 m s kabelem 35 mm 2 Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Plynové chlazení CO 2 ArCO 2 Ø inch/ mm lbs. / kg AL A 200 A 40 % / 0,6 1, / 0,295 AL A 250 A 40 % / 0,8 1, / 0,350 AL A 350 A 40 % / 1,0 1, / 0,435 Hadice 400 A 350 A 40 % / 0,6 1, / 1,050* V odní c hlaz ení AW A 220 A 100 % / 0,6 1, / 0,295 AW A 350 A 100 % / 0,8 1, / 0,350 AW A 400 A 100 % / 1,0 1, / 0,435 AW A 550 A 100 % / 1,0 1, / 0,390 AW A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,260 AW A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,390 Time A 100 % / 1,0 1,6 Hadice 500 A 400 A 100 % / 0,6 1, / 1,200* * (bez nástavce) 11

12 Time / Time Multilock / AW5000 Time / AW7000 Time Ocelov bowden pro ocelov drát Koncov nástavec 45 (s v jimkou strojního hofiáku 30 ) Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr (AW5000 Time, AW7000 Time, AW7000 K4 Time) Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Vysokov konné svafiování MIG/MAG Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu (AW5000 Time, AW7000 Time, AW7000 K4 Time) Uzavfiené vedení plynu nedochází kjeho ztrátám Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Kombinovan bowden pro drát Al acrni Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Tlaãítko hofiáku nahofie pro standardní hofiák Hadice, délka podle poïadavku zákazníka 1,5 6,0 m Klíã na kontaktní trubici Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Vodní chlazení ArCO2 Ø inch/ mm lbs. / kg T ime ruãní hofiáky 700 A 100 % / 1,0 1, / 1,800 Time strojní hofiáky 700 A 100 % / 1,0 1, / 2,400 Time Multilock 700 A 100 % / 1,0 1,6 AW5000 ZTime Ruãní hofiáky 400 A 100 % / 1,0 1, / 1,500 AW7000 ZTime Ruãní hofiáky 700 A 100 % / 1,0 1, / 1,700 Odsávací hofiáky K4 Ocelov bowden pro ocelov drát Regulátor prûtoku vzduchu, kter lze ovládat jednou rukou Koncov nástavec 45 Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Odsávací hubice Otoãné uloïení trubice odsávací hadice Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem vodou chlazen m hofiákem Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály Plynem chlazené hofiáky: Ochranná hadice vyztuïená tkaninou 1,3 m Koaxiální kabel Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Vodou chlazené hofiáky: Uzavfiené vedení plynu nedochází kjeho ztrátám Ochranná koïená hadice na stranû hofiáku Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Kombinovan bowden pro drát Al acrni Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Funkce Up/Down, Funkce JobMaster Tlaãítko hofiáku nahofie pro standardní hadice Hadice, délka podle poïadavku zákazníka 1,5 6,0 m, plynové chlazení: od 4,5 m s kabelem 35 mm 2 KoÏená hadice Klíã na kontaktní trubici 12

13 Odsávací hofiáky K4 Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Plynové chlazení CO 2 ArCO 2 Ø inch/ mm lbs. / kg AL2300 K4 230 A 200 A 40 % / 0,6 1, / 1,500 AL3000 K4 300 A 250 A 40 % / 0,8 1, / 1,900 AL4000 K4 400 A 350 A 40 % / 1,0 1, / 2,100 V odní c hlaz ení AW2500 K4 250 A 220 A 100 % / 0,6 1, /1,600 AW4000 K4 400 A 330 A 100 % / 0,8 1, / 2,000 AW5000 K4 500 A 400 A 100 % / 1,0 1, / 2,200 AW7000 K4 Time 700 A 100 % / 1,0 1,6 Time 701 K4 700 A 100 % / 1,0 1,6 MnoÏství odsátého vzduchu m 3 /hpfii Pa podtlaku Hofiák PullMig Hofiák PullMig Jobmaster Kon cov n ást ave c Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu Nástavec otoãn o 360 H o fi á k Grafitov bowden Ø 2,5 mm Plynulé nastavení v konu pouz e pro J obmas t er Integrované dálkové ovládání Frekvenãní vyvolávání parametrû Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem vodou chlazen m hofiákem Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály V konná motorová pohánûcí jednotka Pfiítlaãné apohánûcí kladky pro prûmûry drátu 0,8-1,2mm Bronzová vloïka bowdenu Ø 2,0 mm pro konc. nástavec hofiáku typu ML Otoãné uloïení trubice ochranné hofiák Koaxiální kabel (u plynem chlazen ch hofiáku) Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Korekce parametrû Vyvolávání prac. bodû aprogramû (JOBs) Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Kon cov n ást ave c Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Zakfiivení hofiáku dle poïadavku zákazníka pfii standardní délce 0-50 pfii prodlouïené délce Délka podle poïadavku zákazníka max. do 1200 mm, od 500 mm nutno vyztuïit! Klíã na kontaktní trubici H o fi á k Ocelov bowden pro ocelov drát Pfiítlaãné apohánûcí kladky pro prûmûry drátu 1,6 mm Délka podle poïadavku zákazníka 3,5 10,0 m plynové chlazení (od 4,5 m s kabelem 35 mm 2 ), vodní chlazení: 3,5 m 16 m Digitální zobrazení parametrû Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Plynové chlazení CO 2 ArCO 2 Ø inch/ mm lbs. / kg AL A 200 A 40 % / 0,8 1, / 0,295 AL A 250 A 40 % / 0,8 1, / 0,350 AL A 350 A 40 % / 1,0 1, / 0,435 Hadicové vedení 330 A 280 A 40 % / 0,8 1, / 2,250* Hadicové vedení JobMaster 330 A 280 A 40 % / 0,8 1, / 2,250* V odní c hlaz ení AW A 220 A 100 % / 0,8 1, / 0,295 AW A 350 A 100 % / 0,8 1, / 0,350 AW A 400 A 100 % / 1,0 1, / 0,435 AW A 550 A 100 % / 1,0 1, / 0,390 AW A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,260 AW A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,390 Time A 100 % / 1,0 1,6 Hadicové vedení 330 A 280 A 100 % / 0,8 1, / 2,150* Hadicové vedení JobMaster 330 A 280 A 40 % / 0,8 1, / 2,150* * (bez nástavce) 13

14 PT Drive Kon cov n ást ave c Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu otoãné o 360 H o fi á k Grafitov bowden Ø 2,5 mm pro Al- acrni-dráty Planetov pohon pro prûmûr drátu 0,8 1,2 mm Plynulé nastavení v konu Bronzová vloïka bowdenu Ø 2,0 mm pro konc. nástavec hofiáku typu ML P r a c ovní post u py Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály Kon cov n ást ave c Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Zakfiivení hofiáku dle poïadavku zákazníka pfii standardní délce 0-50 pfii prodlouïené délce Délka podle poïadavku zákazníka max. do 1200 mm, od 500 mm nutno vyztuïit! Klíã na kontaktní trubici Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore H o fi á k Ocelov bowden pro ocelov drát Délka podle poïadavku zákazníka 3,5 8,0 m (plynové chlazení: od 4,5 m s kabelem 35 mm 2 ) Základní vybavení Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Plynové chlazení CO 2 ArCO 2 dauer Ø inch/ mm lbs. / kg AL A 200 A 40 % / 0,6 1, / 0,295 AL A 250 A 40 % / 0,8 1, / 0,350 AL A 350 A 40 % / 1,0 1, / 0,435 Hadice PT Drive 330 A 280 A 40 % / 0,8 1, / 1,700 V odní c hlaz ení AW A 220 A 100 % / 0,6 1, / 0,295 AW A 350 A 100 % / 0,8 1, / 0,350 AW A 400 A 100 % / 1,0 1, / 0,435 AW A 550 A 100 % / 1,0 1, / 0,390 AW A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,260 AW A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,390 AW A 100 % / 1,0 1,6 Hadice PT Drive 500 A 400 A 100 % / 0,8 1, / 1,600 14

15 Plug &Work Zdroje pro roboty adoporuãené typy rozhraní 7a TPS 3200 / Rob 4000 Set / Push / Cleaner Základní provedení standardním I/O rozhraním (Rob 4000) pro Synergic mode pro TS/TPS 3200/4000/ c 7b ROB 4000 I/O Robot Control Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Pájení MIG TPS 5000 Feldbus Set PushPull / Reamer Robot Control Základní provedení s rozhraním Feldbus (Interbus D-sub) pro TS/TPS 4000/5000 Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Pájení MIG Podavaã drátu pro roboty VR Podavaã drátu VR PrÛmûr drátu inch / 0,8 1,6 mm Posuvová rychlost inch/min / 0,5 22 m/min Krytí IP 21 Rozmûry d x x v x 8.19 x 8.07 inch / 405 x 208 x 205 mm Hmotnost (bez roz ífiené v bavy) lbs. / 7 kg Hmotnost (s roz ífienou v bavou) lbs. / 11 kg Obr: VR vãetnû krytu (4,100,257) a uchycení (4,100,295) 15

16 RCU 5000i TransPulsSynergic 3200 CMT / 4000 CMT / 5000 CMT Technické údaje, sériová v bava azvlá tní v bava zdroje viz str. 8 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / CMT-pájení CMT-svafiování Svafiování MIG/MAG Pulzní svafiování MIG/MAG MIG-pájení Automobilov a subdodavatelsk prûmysl Speciální vozidla / stavební stroje Zásobníky a nádrïe, ocelové konstrukce, strojírenství Robotizované svafiování PrÛmyslová zafiízení a stavba potrubí Stavba kolejov ch vozidel Konstrukãní ocele Povlakované konstrukãní ocele CrNi-ocele feritické / austenitické Ocele duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Speciální materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály TransPulsSynergic 7200 / 9000 TransSynergic 7200 / ROB 5000 I/O Robot Control Vysokov konné pulzní svafiování MIG/MAG Vysokov konné standardní svafiování MIG/MAG Vysokov konné svafiování MIG/MAG trub. drátem do 3,2mm Vysokov konné svafiování MIG/MAG ploch m drátem 2-/4-kladkov posuv Zavedení drátu bez proudu a plynu Monitorování zemního zkratu Odhofiovací automatika Funkce zkou ka plynu Práce s programov mi bloky (JOBs) (v závislosti na rozhraní) Manuální provoz (v závislosti na rozhraní) Synergick provoz Hlídaã prûtoku pro chlazení hofiáku (FK 9000) Hlídaã teploty pro chlazení hofiáku (FK 9000) Certifikace S, CE Teplotnû fiízen vûtrák Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, speciální 2-taktní reïim Bodování Start pro hliník Digitální displej Signál prûtoku proudu Touch Sense Mode (se sváfiecím drátem) Externí volba programu/job Dálkov regulátor Provoz PullMig Rozhraní pro robota Feldbus Plynov senzor Zamykací tlaãítko Svafiovací programy z databanky Bezrozstfiikové zapálení (SFI) Synchropulz Weld Process Data JobExplorer / WIN RCU Adaptér pro ko ovou cívku Servisní Modul Mezipodavaã Dvouhlavé fiízení MoÏnost modulového roz ífiení Zafiízení pro ploch drát Certifikát o kalibraci Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Speciální materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály pro automatizované aplikace v oborech: Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje ÚdrÏba / opravy Stavba prûmyslov ch zafiízení apotrubí, montáïní firmy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore 16

17 TransPulsSynergic 7200 TransSynergic 7200 Svafiovací zdroj TPS 7200 TPS 7200 MV TPS 9000 TPS 9000 MV SíÈové napûtí +/ 15 %(400 V) 50/60 Hz 2 pfiívody 3 x 400 V 2 pfií. 3 x 230/400/460 V 2 pfií. 3 x 400 V 2 pfií. 3 x 230/400/460 V SiÈove ji tûní ( V) 2 x 63 A ( V) 2 x 63 A zpoïdûn typ 2 x 35 A ( V) 2 x 35 A 2 x 35 A ( V) 2 x 35 A Úãiník 0,99 0,99 0,99 0,99 Rozsah svafiovacího proudu A A A A Svafiovací proud 10 min/(25 C) 40 C 60 % (720 A) 720 A (720 A) 720 A (900 A) 900 A (900 A) 900 A pfii zatíïení 10 min/(25 C) 40 C100 % (720 A) 640 A (720 A) 640 A (900 A) 720 A (900 A) 720 A Napûtí naprázdno V V V V Pracovní napûtí (MIG/MAG) 14,2 34,0 V 14,2 34,0 V 14,2 44,0 V 14,2 44,0 V Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 Hmotnost lbs. / 71 kg lbs. / 71 kg lbs. / 72 kg lbs. / 72 kg Rozmûry d x x v inch 2 x (24.63 x x 18.72) 2 x (24.63 x x 18.72)2 x (24.63 x x 18.72) 2 x (24.63 x x 18.72) mm 2 x (625 x 290 x 480) 2 x (625 x 290 x 480) 2 x (625 x 290 x 480) 2 x (625 x 290 x 480) Podavaã drátu VR VR VR VR Odvíjecí pfiíst r oj VR VR VR VR PrÛmûr drátu inch.030 1/ / / /16 mm 0,8 3,2 0,8 3,2 0,8 1,6 0,8 1,6 Posuvová ipm ipm ipm ipm rychlost 0,5 11m/min 0,5 12 m/min 0,5 30 m/min 0,5 22 m/min Krouticí moment 11 Nm 21,6 Nm 3,7 Nm 4 Nm Hmotnost 17.6 lbs. / 8kg 22 lbs. / 10 kg 17.6 lbs. / 8kg 15.4 lbs. / 7 kg Rozmûry d x x v inch 15.3 x 8.0 x x 8.0 x x 8.0 x x 8.1 x 8.0 mm 390 x 205 x x 205 x x 205 x x 208 x 205 Podavaã drátu VR VR VR PrÛmûr drátu inch.030 1/ / /16 mm 0,8 3,2 0,8 1,6 0,8 1,6 Posuvová rychlost ipm ipm ipm 0,5 11m/min 0,5 22 m/min 0,5 30 m/min Krouticí moment 11 Nm 4 Nm 3,7 Nm Hmotnost 39.6 lbs. / 18 kg 38.5 lbs. / 17,5 kg 39.6 lbs. / 18 kg Rozmûry d x x v inch 25.1 x 10.2 x x 10.2 x x 10.2 x 16.9 mm 640 x 260 x x 260 x x 260 x 430 Chladicí modul FK FK R Chladicí v kon pfii (25 ) Q=1l/min 1770 W 1700 W Max. prûtok 3,5 l/min 5l/min MnoÏství chladicí náplnû 2.3 gal / 9l 2.3 gal / 9l Hmotnost (bez chladicí náplnû) 48.5 lbs. / 22 kg 61.7 lbs. / 28 kg Krytí IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x mm 700 x 290 x x 290 x

18 TimeTwin Digital 4000 / 5000 / 7200 / /4-kladkov posuv Zavedení drátu bez proudu a plynu Monitorování zemního zkratu Odhofiovací automatika Funkce zkou ka plynu Hlídaã prûtoku pro chlazení hofiáku (FK 9000) Hlídaã teploty pro chlazení hofiáku (FK 9000) Certifikace S, CE Teplotnû fiízen vûtrák Vysokov konné pulzní svafiování MIG/MAG Tandem Vysokov konné standardní svafiování MIG/MAG Tandem Pulzní svafiováni MIG/MAG Tandem Standardní svafiování MIG/MAG Tandem Pájení MIG/MAG Tandem Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Speciální materiály Ochrana proti pfiehfiátí 2-taktní reïim, speciální 2-takt Bodování Start pro hliník Digitální displej Signál prûtoku proudu Synergic- / Job- / Manuální Touch Sense Mode Externí volba programu/job pro automatizovaní aplikace v oborech: Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje ÚdrÏba / opravy Stavba prûmyslov ch zafiízení apotrubí, montáïní firmy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Dálkov regulátor Provoz PullMig Rozhraní pro robota Feldbus Plynov senzor Zamykací tlaãítko Svafiovací programy z databanky Bezrozstfiikové zapálení (SFI) Synchropulz Weld Process Data JobExplorer / WIN RCU Adaptér pro ko ovou cívku Servisní Modul Mezipodavaã Dvouhlavé fiízení MoÏnost modulového roz ífiení Robotizovaná systémová fie ení Certifikát o kalibraci T ime T w in T ime T w in T ime T w in T ime T w in S v a fiova c í z d r oj D igita l D igita l D igita l D igita l SíÈové napûtí +/ 15 %(400 V) 50/60 Hz 2 pfiívody 3 x 400 V 2 pfiívody 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V SiÈove ji tûní zpoïdûn typ 2 x 35 A 2 x 35 A 2 x 35 A 2 x 35 A Úãiník 0,99 0,99 0,99 0,99 Rozsah svafiovacího proudu 2 x 400 A 2 x 500 A 2 x 720 A 2 x 900 A Svafiovací proud 10 min/40 C 40 % ED 2 x 500 A pfii zatíïení 10 min/40 C 50 % ED 2 x 400 A 10 min/40 C 60 % ED 2 x 365 A 2 x 450 A 2 x 720 A 2 x 900 A 10 min/(25 C) 40 C100 % ED (2 x 400 A) 2 x 320 A (2 x 450 A) 2 x 360 A 2 x 640 A 2 x 720 A Napûtí naprázdno 2 x V 2 x V 2 x V 2 x V Pracovní napûtí (MIG/MAG) 2 x 14,2 34,0 V 2 x 14,2 44,0 V 2 x 14,2 34,0 V 2 x 14,2 44,0 V Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 Hmotnost 2 x 77.6 lbs. / 2 x 35,2 kg 2 x 78.4 lbs. / 2 x 35,6 kg 4 x 77.6 lbs. / 4 x 35,2 kg 4 x 78.4 lbs. / 4 x 35,6 kg Rozmûry d x x v inch 2 x (24.63 x x 18.72) 2 x (24.63 x x 18.72) 2 x(24.63 x11.43x18.72) 2 x (24.63 x x 18.72) mm 2 x (625 x 290 x 480) 2 x (625 x 290 x 480) 2 x (625 x 290 x 480) 2 x (625 x 290 x 480) Podavaã drátu VR VR VR PrÛmûr drátu.030 1/ / /16 0,8 1,6 mm 0,8 3,2 mm 0,8 1,6 mm Posuvová ipm ipm ipm rychlost 0,5 30 m/min 0,5 12 m/min 0,5 30 m/min Krouticí moment 3,7 Nm 4,0 Nm 3,7 Nm Hmotnost 17.6 lbs. / 8kg 15.4 lbs. / 7 kg 39.6 lbs. / 18 kg Rozmûry d x x v inch 15.3 x 8.0 x x 8.1 x x 10.2 x 16.9 mm 390 x 205 x x 208 x x 260 x 430 Chladicí modul FK FK R Chladicí v kon pfii (25 C) Q=1l/min 1150 W 1100 W Max. prûtok 3,5 l/min 1.32 gal / 5,0 l/min MnoÏství chladicí náplnû 2.3 gal / 9l 2.3 gal / 9l Hmotnost (bez chladicí náplnû) lbs. / 22 kg lbs. / 28 kg Krytí IP 23 IP 23 Rozmûry d x x v inch x x x x mm 700 x 290 x x 290 x

19 Kon cov n ást ave c Mult ilo ck Ochrann krouïek s maximální tepelnou odolností Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu otoãné o 360 S t r ojní had ice M u ltilock Nástavec ø44mmpro pfiípojku F af++ Nástavec ø 38 mmpro pfiípojku Euro Ocelov bowden pro ocelov drát Koaxiální kabel (u plynem chlazen ch hofiákû) Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky Kon cov n ást ave c Robacta Izolaãní pouzdro u vodou chlazeného hofiáku Izolaãní plynová hubice u plynem chlazeného hofiáku Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Strojní hadice Multilock Strojní hadice Robacta Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem vodou chlazen m hofiákem Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Mûdûné materiály Nucen kontakt Zakfiivení tûla 0, 22, 36, 45 S t r ojní had ice R oba c t a Nástavec ø 38 mm Ocelov bowden pro ocelov drát Tlaãítko pro posuv drátu vpfied Oddûlené plynové a vyfukovací vedení Uzavfiené vedení plynu nedochází kjeho ztrátám PryÏotextilní hadice s UV-teplotní aozónovou odolností Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení ÚdrÏba aopravy Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Kon cov n ást ave c Mult ilo ck Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Zakfiivení tûla podle poïadavku zákazníka 0 50 Délka podle poïadavku zákazníka max. do 1200 mm, od 500 mm nutno vyztuïit! Klíã na kontaktní trubici S t r ojní had ice M u ltilock Kombinovan bowden pro drát Al acrni Délka podle poïadavku zákazníka 1,0 6,0 m (plynové chlazení: od 4,5 m s kabelem 35 mm 2 ) Vyfukovací vedení Kon cov n ást ave c Robacta Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Zakfiivení tûla podle poïadavku zákazníka 0 50 Délka podle poïadavku zákazníka max. do 500 mm S t r ojní had ice R oba c t a Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Délka podle poïadavku zákazníka 1,0 6,0 m UpevÀovací ajustovací objímka (pouze s redukãním poudrem) Redukãní pouzdro Vyfukovací vedení Technické ú daje podle EN Svafiovací proud ZatíÏení Drát Hmotnost Str ojní hadice Multilock CO 2 ArCO 2 Ø inch/ mm lbs. / kg Plynové chlazení 400 A 350 A 40 % / 0,8 1, / 1,750* Vodní chlazení 500 A 400 A 100 % / 0,8 1, / 1,650* S t r ojní had ice D r á t H m o t n o s t S v a fiova c í proud Z a t íïení Robacta Ø in ch/ m m lbs. / k g Vodní chlazení 700 A 100 % / 0,8 1, / 1,700* Technické údaje nástavcû Multilock str. 11, nástavce Robacta str. 21. * (bez nástavce) 19

20 Nastavec Robacta 280 / 300 / 400 / 500 / 5000 / 700 / 700 Time / MTG 2500 / MTG 4000 Kon cov n ást ave c Izolaãní pouzdro u vodou chlazeného hofiáku Izolaãní plynová hubice u plynem chlazeného hofiáku Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Nucen kontaktní Tolerance TCP ± 0,5 mm Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem vodou chlazen m hofiákem Vysokov konné svafiování MIG/MAG Pájení MIG Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Mûdûné materiály H a d ic e Ocelov bowden pro ocelov drát Tlaãítko pro posuv drátu vpfied Oddûlené plynové a vyfukovací vedení Uzavfiené vedení plynu nedochází kjeho ztrátám PryÏotextilní hadice s UV-teplotní aozónovou odolností Vedení sledovacího ãidla v hadici (pouze u plynového chlazení) Ochranná v ztuïná pryïová manïeta na stranû sváfieãky i hofiáku Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení Robotizované svafiování Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Kon cov n ást ave c Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Délka podle poïadavku zákazníka max. do 500 mm Zku ební anastavovací pfiípravek Vedení sledovacího ãidla Klíã na kontaktní trubici Klíã na pfievleãnou matici Robacta H a d ic e Kontaktní trubice s centrovacím otvorem pro Al drát Velk v bûr rukojetí Zkou ka odsávání Vedení sledovacího ãidla v hadici (pouze u vodního chlazení) Délka podle poïadavku zákazníka 1,0 4,5 m Technické ú daje podle EN Svafiovaci ZatiÏení Drát Hmotnost Koncov nást avec, v odní chlazení proud Ø inch/ mm lbs. / kg Robacta A 100 % / 0,8 1, / 0,520 Robacta A 100 % / 0,8 1, / 0,515 Robacta A 100 % / 0,8 1, / 0,505 Robacta A 100 % / 0,8 1, / 0,585 Robacta A 100 % / 0,8 1, / 0,585 Robacta A 100 % / 1,0 1, / 0,575 Robacta700 Time 700 A 100 % / 1,0 1, / 0,595 Hadicové vedení 700 A 100 % / 0,8 1, / 1,900* * (bez nástavce) Technické ú daje podle EN Svafiovaci proud ZatiÏení Drát Hmotnost Plynové chlazení CO 2 ArCO 2 Ø inch/ mm lbs. / kg Robacta MTG A 200 A 60 % / 0,8 1, / 0,500 Robacta MTG A 320 A 60 % / 0,8 1, / 0,600 Hadicové vedení 400 A 320 A 60 % / 0,8 1, / 1,800 20

21 Robacta Drive / Robacta Drive s externím vedením drátu / Laserov hork / Robacta Drive CMT P r a c ovní post u py Svafiování CMT Svafiování CMT Pulsmix Pájení CMT Svafiování MIG/MAG standardní Svafiování MIG/MAG pulzní Pájení MIG Laser hork drát Stavba nádrïí, ocelov ch konstrukcí, strojírenství Automobilov adodavatelsk prûmysl Speciální vozidla / stavební stroje Chemicko-technologická zafiízení Stavba kolejov ch vozidel Stevba lodí / Offshore Sériové v y bavení Robacta Drive + Robacta Drive CMT Nást ave c h o fi áku H a d icové v edení Kontaktní trubice ze slitiny CuCrZr Bowden grafit 2,5 mm Nucen kontaktní styk Oddûlené plynové a vyfukovací vedení Pfiesnost TCP 0,5mm Laminární prûtok plynu -odpadají ztráty plynu Poh o n n á je dno t k a Gumové hadice s odolností proti UV, ozónu a Tlaãítko "Drát vpfied/zpût" teplotû Tlaãítko "Zkou ka plynu" Samostfiedící pfiítlaãná kladka Ukazatel pro nastavení pfiítlaku Konstrukãní ocele Povlakované ocele CrNi-ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály Poh o n n á je dno t k a Robacta Driv e DC-servomotor s digitálním enkodérem Ozubení na pfiítlaãné iposuvové kladce Pohonná jednotka Robacta Drive CMT Pfiím pohon AC-servomotorem zaj Èující vysokou dynamiku pfii zmûnách rychlosti LED-signalizace provozního stavu Pouze externí vedení drátu Odpojitelné hadicové vedení Robacta Driv e Externí vedení drátu V echny nástavce hofiáku Robacta (str. 54) Laser - pfiívod horkého drátu Specální délky 1,0 aï 10 m Roz ífiená v bava Robacta Drive CMT Absorbér (pfiebytku drátu) Doporuãené nástavce hofiáku Robacta RA300/500/5000 Speciální délky 4,25 aï 8,25m Roz ífiená v bava Rob. Drive + Rob. Drive CMT Nást ave c h o fi áku Speciální délky aï do 500 mm Zku ební a rovnací pfiípravek Vedení pro sledování svaru Klíã na kontaktní trubici Klíã na pfievleãnou matici Robacta Poh o n n á je dno t k a UpevÀovací ajustovací objímky Odsávací souprava Vedení pro sledování svaru Technické ú daje podle EN Svafiovací ZatíÏení Drát Hmotnost Robacta Driv e p r o u d Ø in ch/ m m lbs. / k g Robacta Drive* 500 A 100% / 0,8 2, / 2,300 Robacta Drive CMT* 360 A 100% / 0,8 1, / 2,200 21

22 Robacta Twin 900 / Compact / Pipe Torch Nást ave c h o fi áku Kontaktní trubice Industrial s centr. vrtáním u hofiáku Robacta Twin 900 Kontaktní trubice Industrial u hofiáku Robacta Twin Compact Vzájemnû izolované drátové elektrody Protirozstfiikov krouïek s vysokou tepelnou odolností Nucen kontaktní styk sváfiecího drátu Pfiesnost TCP ø 0,5mm Svafiování MIG/MAG Svafiování MIG/MAG pulzním obloukem Vysokov konné svafiování MIG/MAG Pájení MIG Nást ave c h o fi áku Klíã na kontaktní trubice Klíã na pfievleãnou matici Robacta Momentov klíã pro RA Twin Compact H a d icové v edení Bowden kombi pro Al- acrni-drát Speciální délky 1,1-4,6m Vedení pro sledování svaru u hofiáku Robacta Twin Compact Integrované vyfukovací vedení H a d icové v edení Bowden ocel pro ocelov drát Tlaãítko "Posuv vpfied" u hofiáku Robacta Twin 900 Oddûlené plynové a vyfukovací vedení Laminární prûtok plynu - odpadají ztráty plynu Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení Robotizované svafiování Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Ocele Duplex Gumové hadice s odolností proti UV, ozónu a teplotû Gumová v ztuïná manïeta na obou koncích hadice UpevÀovací objímka namontovaná Vedení pro sledování svaru u hofiáku Robacta Twin Compact Technické ú daje podle EN Svafiovaci ZatíÏení Drát Hmotnost Vodní chlazení proud Ø inch/ mm lbs. / kg Robacta Twin A 100 % / 1,2 1, / 1,500 Hadicové vedení 900 A 100 % / 1,2 1, / 4,000 Robacta Twin Compact 900 A 100 % 0.05 / 1, / 1,700 Hadicové vedení Twin Compact 900 A 100 % 0.05 / 1, / 1,500 Hofiák typu Pipe Torch 300 A 100 % 0.04 / 1, / 3,700 Robacta TC1000*) Postup Elektromagnetické bezdotykové ãi tûní robotov ch hofiákû MIG/MAG Doporuãené základní materiály Konstrukãní ocele Konstrukãní ocele s povlakem Doporuãené oblasti pouïití Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Robotizované svafiování Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Sériové vybavení Kompletní dálkovém ovládání Galvanicky oddûlené fiízení Konstantní, definovan ãisticí úãinek Sledování ãisticího úãinku Funkce ryhlostop âidlo chladicího prostfiedku Ochrana proti pfiehfiátí Certifikace CE Nádoba na kapalinu Vybíjecí cívka Ovládání prostfiednictvím standardu I/O Zafiízení pro ostfiik separátorem Roz ífiená v bava Autotrafo Robacta TC1000 típaãky drátu Interface pro pfiípojku Feldbus Tlakovzdu n vyfukovaã 16 bar 22

23 Robacta TC1000*) âisticí stanice Robacta TC1000 / Robacta TC1000 Twin Robacta TC1000 ext. SíÈové napûtí +/ 15 % 50/60 Hz 230 V 230 V Jmenovit v kon 180 W 180 W Zásobování tlakov m vzduchem 6 bar Minimální délka cyklu 45 sec 45 sec Vybíjecí proud 1500 A 1500 A Vybíjecí napûtí 270 VDC 270 VDC Obsah zásobníku chladicí kapaliny 0.20 gal / 0,75 l Krytí IP 21 IP 21 Rozmûry d x x v inch x 9.84 x x 9.84 x mm 330 x 250 x x 250 x 422 Hmotnost (bez chladicí náplnû) lbs. / 13 kg lbs. / 11,5 kg Robacta Reamer / Alu Edition Robacta Reamer Twin Sériové vybavení Kompletní dálkové ovládání Pneumatické fiízení típaãka drátu (Robacta Reamer Twin) Prismatické uchycení plynové hubice Tlaãítko pro ruãní ãi tûní Postup Mechanické ãi tûní robotv ch hofiákû MIG/MAG Doporuãené základní materiály CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Materiály na niklové bázi Hliníkové materiály Hofiãíkové materiály Mûdûné materiály Speciální materiály Stejná poloha pro frézování aostfiik Nastaviteln ostfiik Konstantní ostfiikov ãas MontáÏ v rozmezí 360 Certifikace CE Doporuãené oblasti pouïití Stavba zásobníkû, ocelov ch konstrukcí a strojírenská v roba Automobilov adodavatelsk prûmysl Stavba speciálních vozidel / stavební stroje Stavba chemicko-technologick ch zafiízení Robotizované svafiování Stavba kolejov ch vozidel Stavba lodí / offshore Roz ífiená v bava MontáÏní sokl Ochranné zakrytí Odvzdu Àovací ventil âisticí stanice Robacta Reamer Robacta Reamer Alu Robacta Reamer Twin Napájecí napûtí +24 VDC +24 VDC +24 VDC Jmenovit v kon 3,2 W 3,2 W 6 W Délka cyklu 3 5 sec 3 5 sec max. 7,5 sec Pfiípojka stlaãeného vzduchu max. 6 bar pfii 7 l/sec max. 6 bar pfii 7 l/sec max. 6 bar pfii 7 l/sec Obsah zásobníku Öler 0.07 gal / 0,25 l 0.07 gal / 0,25 l Rozmûry d x x v inch 9.45 x 6.50 x x 6.50 x x 8.66 x mm 240 x 165 x x 165 x x 220 x 350 Hmotnost lbs. / 10 kg lbs. / 9kg lbs. / 17 kg 23

magicwave 1700/2200 Transtig 2200

magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Svařování WIG a obalenou elektrodou Technologie aktivní vlny zvyšuje hospodárnost / Celý systém je kompletně digitalizovaný:

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000

MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000 / Svařování TIG a obalenou elektrodou VYŠŠÍ HOSPODÁRNOST DÍKY TECHNOLOGII ACTIVE WAVE / Celý systém je plně

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000 Svařování metodou WIG a elektrodové svařování Snazší svařování VŠEOBECNĚ NASAZENÍ Tiché, silné, stabilní Svářeči pracující s metodou WIG se mají na co těšit.

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TI ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TIGER WELDING platné od 01/2011 - strana 1 - TŘÍFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODAMI MMA, TIG, MIG/MAG TIGER 220 MMA/ES-V/HF, 270 MMA/ES-V/HF, 320 MMA/ES-V/HF

Více

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL NAŠÍM CÍLEM JE VYTVOŘIT DOKONALÝ OBLOUK PRO KAŽDÉ POUŽITÍ! Výhody / 3 LSC: MODIFIKOVANÝ KRÁTKÝ OBLOUK S EXTRÉMNĚ VYSOKOU STABILITOU.

Více

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz CITOPULS II Svařovací zdroje MIG/MAG www.airliquidewelding.cz CITOPULS II CITOPULS II je jedním z produktů na trhu svařování metodou MIG/MAG, který nabízí vynikající kvalitu svařování a svařování s pokročilými

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

ŘADA PI PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE

ŘADA PI PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE ROZSÁHLEJŠÍ AUTOMATIZACE A ŠPIČKOVÁ KONSTRUKCE MMA svařování V svaru ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE Migatronic Pi jsou snadno ovladatelné svařovací stroje, které

Více

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech Žárovka Thomase Alva Edisona nebyla první na trhu. Ale byla tou, která s konečnou platnos pomohla elektřině k průlomu. Stále znovu mění vynálezy svět.

Více

FastMig X 450 MXP 37 Pipe

FastMig X 450 MXP 37 Pipe FastMig X 450 MXP 37 Pipe Kompletní řešení pro svařování trubek a plechů Excelentní svařování trubek s digitální přesností a kvalitou. Zdroj FastMig X 450 a podavač MXP 37 Pipe pro svařování trubek pro

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více

Název veřejné zakázky Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící zařízení

Název veřejné zakázky Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící zařízení 1. Elektronický detektor netěsnosti Název veřejné zakázky Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící zařízení Specifikace základních technických parametrů předmětu veřejné zakázky citlivost: do

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Svářečky a příslušenství

Svářečky a příslušenství Svařovací technika MIG-MAG Kombi TIG Invertory Elektrodové invertory Řezání plasmou Příslušenství pro svařování Autogenní technika Svářečky a příslušenství 1 10 důvodů pro Vaši důvěru výhody výrobků Schweißkraft

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 Snímání z jedné strany, s permanentním magnetem Měření železných plechů 0,04-4 mm tloušťky (jeden plech) Jednoduché nastavení klávesnicí nebo řídícím vstupem LCD

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem UV Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) str. /7 Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha.

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha. » KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO «VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA www.unipro-alpha.com Praktické pro každý den. RYCHLÁ PŘÍPRAVA VE 3 KROCÍCH NAPLNĚNÍ Velký užitečný objem

Více

axe 400 IN axe 500 IN

axe 400 IN axe 500 IN SVAŘOVACÍ STROJE axe 400 IN axe 500 IN NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ verze 2 -2- OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 4 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 6 4. TECHNICKÁ DATA... 7 5. HLAVNÍ ČÁSTI STROJE... 9 6.

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Ergonomická rukojeť spolu s vysoce flexibilním kabelovým svazkem zaručují bezpečnou a neunavující práci s hořákem.

Ergonomická rukojeť spolu s vysoce flexibilním kabelovým svazkem zaručují bezpečnou a neunavující práci s hořákem. MIG/MAGsvařovací hořáky ABIMIG 250 ABIMIG 250 T plynem chlazené Technická data podle EN 60 974-7: Zatížení: 250A CO 2 200A směsný plyn M 21 podle DIN EN 439 60% DZ Drát : 0,8 1,2 mm BINZEL. Pro kaïd pfiípad

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Centrální zásobování materiálem

Centrální zásobování materiálem Centrální zásobování materiálem Aplikační možnosti Systém centrálního zásobování materiálem je určen pro potrubní přepravu plastového materiálu-granulátu v plastikářských provozech. Pro dopravu využívá

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty a tlaku určeného

Více

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu.

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu. Seite 1 Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu. Společnost Forstner se zabývá výrobou a vývojem strojů na profesionální zpracování plechu již od roku 1960. Od samého počátku byla středem zájmu našich

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více