VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 OSNOVA: 1 1 Charakteristika školy 1 2 Přehled studijních oborů 1 3 Personální zajištění školy 1 4 Přijímací řízení 1 5 Výsledky vzdělávací činnosti 1 6 Výsledky inspekce 1 7 Ostatní aktivity 1 8 Údaje o poskytování informací Ing. Čestmír Tschauder ředitel školy

2 1-1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Identifikátor zařízeni: IČO: Adresa: Č. Budějovice, Dukelská 13/260, Telefon: , , Fax: Internetová stránka: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Č. Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/ , Č. Budějovice IČO: zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou Právní forma: Příspěvková organizace řízená OŠMT Ředitel školy: Ing. Čestmír Tschauder Ve školním roce 2013/2014 byla provedena oprava havarijních částí střešní krytiny z Vrchlického nábřeţí v částce ,- Kč. Pokračovali jsme v opravách dlaţby v přízemí (podesta před dílenskou sborovnou a přední část šaten ve staré budově) v částce cca ,- Kč. Tyto opravy byly financovány z investičního fondu školy. V budoucnu uvaţujeme vybudovat šatny v prostorách pod strojní laboratoří č. 8. Ve školním roce 2013/2014 byly provedeny běţné opravy zajišťující bezpečný a hygienicky odpovídající provoz školy (např. malování a obnova nátěrů soklů v učebnách, chodbách a sociálních zařízeních). Průběţně vybavujeme odborné učebny novými počítači s LCD monitory, měřicími přístroji a ostatními učebními pomůckami. Toto hradíme z projektů OP VK a prostředků od partnerů školy, kterými jsou ČEZ, E.ON Česká republika, s.r.o., Teplárna České Budějovice a.s., Elektro SMS s.r.o., MOTOR JIKOV Group a.s., Jihostroj Velešín a.s. a Siemens s.r.o. Z projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Šablony SPŠSE České Budějovice byly zakoupeny 4 interaktivní tabule SMART Board 680 s příslušenstvím v částce ,- Kč a 18 ks počítačů do učebny výpočetní techniky v hodnotě ,- Kč. Dále byly zakoupeny učební pomůcky Notebook do sbírky Energetika v hodnotě ,- Kč a tablet ASUS v částce 6.790,- Kč. Ke byl projekt ukončen v celkové částce ,- Kč. Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky technických oborů SPŠSE Č. Budějovice v částce ,- Kč byl zahájen a předpokládané ukončení realizace projektu je Z tohoto projektu se vybavila slaboproudá laboratoř pracovišti VARIOSET v hodnotě ,- Kč, učební pomůcky měřící jednotky ADDU v částce ,- Kč a měřicí přístroje v hodnotě ,- Kč. V dubnu se zřídila nová laboratoř Moderní elektroinstalace, byla vybavena novým nábytkem a učebními pomůckami v částce ,- Kč. Dne byl zahájen projekt OP VK CZ.1.07/1.1.14/ Polytechnická výchova a rozvoj technického vzdělávání na SPŠ SE ČB v částce ,- Kč. Předpokládané ukončení projektu je Byly pořízeny učební pomůcky do dílen v částce ,- Kč a slaboproudé laboratoře v hodnotě ,- Kč. Pro laboratoř PLA byl od firmy FESTO za ,- Kč zakoupen výukový robot ROBOTINO, který přispěl k vysokému komfortu této moderní laboratoře. Byly pořádány semináře pro ţáky základních škol, jejichţ cílem bylo propagovat střední odborné školství.

3 Výchovně vzdělávací činnost na SPŠ SE vychází z poţadavků kladených na odborné školy, zaměřené zejména na strojírenství a elektrotechniku. Vyučujeme podle nových Školních vzdělávacích programů, vytvořených v návaznosti na Rámcové vzdělávací programy. Moderním trendům se přizpůsobujeme zejména inovací stávajících osnov a téţ metod výuky i liberálním přístupem k ţákům školy v rámci dodrţení standardních obecně nutných poţadavků na mravní a kázeňské přístupy studujících. Škola se přizpůsobuje poţadavkům regionu jiţních Čech a akceptuje trendy zaměstnanosti a trhu práce v oblasti strojírenství a elektrotechniky. Kaţdým rokem je prováděn rozbor účinnosti a uplatnitelnosti absolventů a jejich moţné flexibility. Podle výsledků se nám jeví oba vyučované obory jako velmi perspektivní, o čemţ svědčí zájem o studium. V roce 2013/2014 byly otevřeny 4 první ročníky, škola měla 15 tříd. K vyučování všech studijních oborů na SPŠ SE má škola odpovídající materiálně-technické zabezpečení, v některých případech i nadprůměrné. Zároveň se snaţíme zajišťovat i kvalitní personální obsazení učitelského sboru /viz dále/. MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Učebny: Škola disponuje 41 učebnami, z toho 21 učeben je odborných pro méně neţ 20 ţáků, pro 20 aţ 40 ţáků je 19 učeben a 1 učebna (posluchárna) pro více neţ 40 ţáků (kapacita 108 ţáků). Ve školním roce 2013/2014 mohli ţáci vyuţívat studovnu se 4 počítači s připojenými na internet. Je zde i tiskárna, kde mohou studenti tisknout své práce. Tělocvična: Je součástí areálu školy, vybavená pro cvičení na nářadí a míčové hry. Dále je v tělocvičně posilovna, která je vybavena odpruţenou podlahou, bylo provedeno obloţení stěn a nová elektroinstalace. Vybavena je moderními posilovacími stroji, které dodala firma Filip sport. Z prostředků ONIV byly nakoupeny učební pomůcky míče a balanční podloţky. Laboratoře elektro: Slaboproudá laboratoř: Je vybavená pro měření úloh v rámci předmětu Elektrická měření. Cvičení z tohoto předmětu probíhají ve třetím a čtvrtém ročníku. Laboratoř je vybavena základními měřicími přístroji i specializovanějšími měřicími přístroji pro měření úloh z elektrotechniky a elektroniky. Soubor měřících přístrojů je průběţně doplňován moderními elektronickými měřicími přístroji. Nové programovatelné měřicí přístroje umoţňují vytvářet automatizovaná měřící pracoviště, jejichţ činnost je řízena počítačem pomocí programu Agilent VEE. Ve školním roce 2013/2014 byly do laboratoře pořízeny další programovatelné měřicí přístroje Agilent. Dále byl vypracován soubor typických laboratorních úloh, které lze s daným přístrojovým vybavením změřit. Pro tyto úlohy byly navrţeny a vyrobeny měřící přípravky. Návrh úloh i realizace měřících přípravků byly pořízeny z projektu Inovace výuky technických oborů SPŠSE. Nové přístroje Agilent byly hrazeny z projektu Polytechnická výchova a rozvoj technického vzdělávání na SPŠSE ČB. Doplnění laboratoře o nové laboratorní měřicí přístroje přispělo k rozšíření moţností měření v oblasti elektrotechniky, z elektroniky a v oblasti automatizovaných měření. Nové úlohy a měřící přípravky umoţnily zefektivnit a zkvalitnit výuku praktických laboratorních měření. Silnoproudá laboratoř: Tato laboratoř je vybavena měřicími přístroji, kterými lze provádět měření na elektrických strojích, jednoduchá slaboproudá měření, měření osvětlení. Pro účely výkladu a přezkoušení z Vyhlášky 50/1978 Sb.

4 se v laboratoři provádí měření na proudovém chrániči, zjišťuje se izolační stav elektrických strojů a přístrojů. Provádí se měření zemních odporů, pracovních a hromosvodových zemničů moderními přístroji např. firmy METRA Blansko. Laboratoř je vybavena frekvenčním měničem ALTIVAR 71 - pro příslušné vyučující bylo zajištěno odborné školení na tomto přístroji. V laboratoři lze měřit přítomnost ionizujícího záření soupravou GAMABETA. S tímto přístrojem lze provádět i celou řadu jiných pokusů s touto tématikou. Učebna je vybavena dvěma počítači, na kterých se provádí výpočty a vyhodnocení měření. Studenti provádí měření na nových moderních pracovištích, kde měří na analogových a číslicových přístrojích. Stav vybavení laboratoře se oproti loňskému školnímu roku nezměnil. Laboratoř automatizační techniky: Je zaměřena na měření a programování, které se vyučuje ve III. a IV. ročníku a dále pro cvičení z předmětu Číslicová technika a mikroprocesorová technika. Jedná se o slaboproudou část výuky. Byla zde posílena počítačová síť za účelem výuky dynamických webových stránek s vyuţitím jazyka PHP a relačních databází typu MySQL a SQLite a dále k administračním pracím v některých systémových oblastech počítačů. Pro výuku mikroprocesorové techniky část operační systémy se připravuje 10 pracovišť PC s operačními systémy Windows a Linux. Pro předmět Mikroprocesorová technika je zde deset pracovišť vybavených jednočipovými mikropočítači Atmel na vývojových deskách Arduinon včetně softwarového vybavení. Je zde moţná samostatná práce studentů bez velkého nebezpečí zneuţití výpočetní techniky. Koncepčně je propojena s učebnou č. 42. Laboratoř PLA (programovatelné automaty): V roce 2013/2014 jsme provedli další změny jak v organizaci, tak v technickém vybavení laboratoře programovatelných automatů. Organizační změna spočívá v tom, ţe postupně vyřazujeme z výuky starší typy automatů S7-200 a úlohy, které na nich běţely, přesouváme na aktuální techniku, tedy automaty S Pro úvod do problematiky PLA (PLC) zůstávají v provozu automaty LOGO. V oblasti technického vybavení jsme zřídili jedno pracoviště vybavené frekvenčním měničem a PLC, které umoţňuje řešit úlohy z oblasti pohonů. Nutno podotknout, ţe je zde pouţit špičkový synchronní servomotor, který umoţňuje i přesné polohování. Další technické vybavení, které jsme získali je robot Robotino od firmy Festo. Jedná se o pohybový robot, který umoţňuje holonomický způsob pohybu, odometrii, pohyb podle zadaných souřadnic, snímání okolí kamerou, orientaci podle barev atd. Dále je v něm zabudován programovatelný automat, který hodláme vyuţít pro řízení úchopového zařízení. V roce 2014/2015 je řízení robota zařazeno do výuky předmětu Automatizační technika čtvrtých ročníků. Učebna elektrických pohonů: Tato učebna umoţňuje studentům střední průmyslové školy podrobně se seznámit s praktickou aplikací v oboru řízení elektrických pohonů. Vlastní řízení a diagnostika pohonů jsou realizovány pomocí frekvenčních měničů od firmy SIEMENS. Frekvenční měniče osazené v této učebně reprezentují současnou špičkovou techniku v oboru řízení točivých

5 elektrických strojů. Učebna je rozdělena na šest studentských pracovišť. 3f asynchronní motory jsou na čtyřech pracovištích, na zbylých pracovištích jsou servomotory. Řídícím pracovištěm je stůl učitele, odtud je moţné kontrolovat jednotlivá studentská pracoviště. Technické vybavení pracovišť tvoří: 3f asynchronní motor bez zátěţe 3 pracoviště s měniči G120 Synchronní motor bez zátěţe 2 pracoviště s měniči S110 3f asynchronní motor s konstantní zátěţí 1 pracoviště s měničem Dotykové panely HMI 2 pracoviště Řízení měničů je realizováno pomocí PLC S Vše je namontováno na přehledných panelech se snadnou dostupností všech ovládacích prvků. Učebna je zasíťována a vybavena PC v kaţdém pracovišti. Potřebný software STARTER (základní nastavení měniče a uvedení do provozu), TIA Portál V11(nastavení PLC) je také od firmy SIEMENS. Studenti v této učebně se učí nastavit komunikaci v síti, nastavení měniče a nastavení řízení z PLC. Po rozběhnutí motorů mohou modelovat dynamické změny na motorech, polohu a vyhodnocovat tyto změny v zatíţení, otáčkách, pomocí grafů nebo tabulek. Laboratoře strojní: Strojní laboratoř pro měření délek a tvarů: Strojní laboratoř pro měření délek a tvarů: V roce 2013/2014 byla úpravou měřicích stolů zvětšena o 100% kapacita pracovišť. Sníţením počtu ţáků na pracovištích byla zkvalitněna úroveň měření a docíleno zvětšení počtu úloh zpracovaných za školní rok. Strojní laboratoř pro technologická měření a měření strojů: K vybavení patří univerzální zkušební trhací stroj, Brinellův tvrdoměr, Charpyho kladivo, Erichsenův hloubkoměr, nejmodernější digitální tvrdoměr a přístroj pro měření tuhosti pruţin. Pro čtvrté ročníky jsou zpracovány úlohy zaměřené na porovnávání otáčkoměrů stroboskopický, optický, elektromagnetický a mechanický. Dále se určuje velikost točivého momentu na elektromotoru a výkonu pomocí dynamometru. Pro zaměření automobily se konstruují p V diagramy pro konkrétní typy spalovacích motorů. Na univerzálním trhacím stroji se kromě tahové zkoušky také kontrolují průhyby ocelových tyčí a dále se provádí kontroly svarů. Většina podkladů pro laboratorní cvičení - měření je připravena na interaktivní tabuli jak tabulky, tak filmové sekvence z konkrétních měření v praxi. Učebny výpočetní techniky: CR učebna: Je vybavena dvěma školními CNC stroji. Jedná se o soustruh SMT 160CNC a frézku FC160CNC. Dále je učebna vybavena čtrnácti původními školicími stanovišti Kovoprog a ve školním roce 2013/2014 novými programovacími stanovišti HEIDENHAIN. Podařilo se nám splnit záměr a je nainstalováno 12 řídicích systémů s panely HEIDENHAIN. Doplněním učebny je moţno vyučovat nejmodernější programování CNC strojů. Frézka FC160CNC je

6 vybavena dělícím přístrojem pro 4D obrábění. Frézka je dále vybavena novými řídícími kartami. Bylo provedeno povýšení programového vybavení dosavadního stroje FC160CNC, pro obrábění 5D. Učebna byla ještě vybavena řídicími systémy SIEMENS SINUMERIC pro výuku programování soustruhů. Učebna č. 81: Učebna je zaměřena na výuku CAD-CAM technologií. Je zařízena nábytkem, který dodala a instalovala firma KLASSA. Vybavena je počítači s operačním systémem Windows Vista (10ks), dále novým počítačem pro učitele s operačním systémem Windows 7 Professional, který je připojen na dataprojektor. Data studentů jsou ukládána na server vytvořený z původního učitelského počítače, který je vybaven operačním systémem Windows 98. Vyuţívané programové vybavení je SurfCAM Velocity V4 (5x) a nová síťová verze SurfCAM Velocity 2014R2 (22x) slouţící k výuce předmětu Programování NC strojů. Dále pak aktuální akademickou verzí parametrického CADu Solid Edge V6 vyuţívaného pro výuku předmětu Konstruování s pomocí počítače a cvičení z předmětu Stavba a provoz strojů. Systémy jsou navzájem kompatibilní, coţ umoţňuje provázání návrhu součástí, jejich virtuální konstrukci, tvorbu sestav, automatické odvozování zobrazení výkresové dokumentace, provedení analýz metodami konečných prvků a přípravu programů pro NC stroje, včetně výroby na školních NC strojích. Učebna je také vybavena 3D tiskárnou Easy3DMaker, která umoţňuje metodou rychlého prototypování realizovat výrobu fyzických modelů vytvářených ţáky, nebo modelů pro výuky technických předmětů. Učebna č. 80: Tato učebna slouţí k výuce informačních technologií a CAD-CAM systémů. Je vyuţívána jak studenty oboru Elektrotechnika, tak i Strojírenství. Výuka zde probíhá 30 hodin týdně. Je vhodně vybavena po stránce ergonometrické, je klimatizována, opatřena venkovními ţaluziemi a pevně instalovaným dataprojektorem. Vzhledem k náročnosti instalovaného softwaru na hardware jsme v červnu 2013 nahradili všechny PC novými, které byly získány z projektu Inovace výuky technických oborů SPŠ SE Č. Budějovice. Celkem je v této učebně 18 ks počítačů, k výuce jsou vyuţívány programy Microsoft Office, Auto CAD 2000, Mechanical PowerPack, Corel Draw, Corel Photopaint, GIMP, Solid Edge ST4 a další. Učebna č. 42: Je zaměřena na výuku práce s počítačem z pohledu IT pracovníka. Proto je vhodná pro výuku předmětů mikroprocesorová technika, programování v jazyku C a dalších skriptovacích jazyků. Je vhodná pro výuku OS Linux a je vybavena k prohledávání na síti Internet s přirozenou ochranou proti velkému stahování. Je zde moţná samostatná práce studentů bez velkého nebezpečí zneuţití výpočetní techniky. Koncepčně je vytvořena pro spolupráci s učebnou č. 46. Učebna č. 27: V počítačové laboratoři je 16 studentských pracovních míst a jedno pracoviště pro učitele. Jeden PC je určen pro ukládání dat. Jedná se o počítače s těmito parametry - AMD Atlon 64x2 Dual Core Procesor 4800+, 2,5 GHz, 1,93 GB RAM s plochými monitory TFT LG, klávesnicí a optickou myší. V učebně probíhá výuka všech ročníků v předmětu Informační

7 technologie. K výuce se vyuţívají programy OFFICE od Windows a OPEN OFFICE od Linux, Autocad, Picasa a další programy. Všechny počítače jsou propojeny do lokální počítačové sítě, učitelský počítač je připojen na Internet. Učebna je vybavena dataprojektorem EPSON, tiskárnou Minolta PagePro a File Serverem, na který si studenti ukládají své práce. Připojení školy k Internetu: Připojení k Internetu je i nadále zajištěno firmou STARNET s garantovanou rychlostí 100Mb/s, realizováno je optickým kabelem. Do vnitřní LAN školy byla připojena nová učebna pohonů. V září 2011 byla dokončena strukturovaná kabeláţ LAN školy téţ o dílenské prostory, přičemţ vzniklo 19 nových přípojných míst. Byly zřízeny tři přístupové body pro bezdrátové připojení k INTERNETU. Dva jsou umístěny v přední části školy, třetí v prostoru dílen. Doplněn jeden přístupový bod v nové učebně Pohony. Dílny -kovárna -svařovna (MIG 200) -navijárna -zámečnická dí1na -instalace -nástrojárna -učebna programovatelných automatů -soustruţna - učebna CRS -dřevo-plasty -frézovna -učebna moderních elektroinstalací systém TECO Závěr: Veškeré učebny, laboratoře a dílny odpovídají bezpečnostním předpisům, pro všechny dílny jsou zpracovány provozní řády a jsou schváleny IBP. Učebny, strojní a elektrotechnické laboratoře, učebny výpočetní techniky a dílny jsou vybaveny tak, aby bylo moţno plně a komfortně zabezpečit výuku studijních oborů M/01 a M/01. Vzhledem k vývoji počítačové a měřící techniky, který je velmi rychlý, modernizujeme odborné učebny dle finančních prostředků z projektů. Na škole zajišťujeme krátkodobé i dlouhodobé kurzy s výše uvedeným zaměřením. Dle IEC byly provedeny všechny potřebné revize elektrického zařízení dané plánem revizí. Spádová oblast školy zahrnuje pro vyučované obory okresy Č. Budějovice, Č. Krumlov, J. Hradec, Prachatice a část bývalého okresu Pelhřimov. 1-2 PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ Na škole byly vyučovány následující studijní obory dle platných ŠVP od školního roku 2009/2010. Elektrotechnika M/01 4letý s maturitou, denní studium, ŠVP ELEKTROENERGETIKA a ŠVP SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

8 Strojírenství M/01 4letý s maturitou, denní studium, ŠVP STROJÍRENSTVÍ s moţnou volbou zaměření na technický software, automobily, mechatroniku a podnikovou ekonomiku Školní vzdělávací programy Z podnětu odboru školství Krajského úřadu Jihočeského kraje a ţádosti skupiny ČEZ naše škola vytvořila nový školní vzdělávací program s názvem ELEKTROENERGETIKA, který nabývá účinnosti Spadá do studijního oboru M/01 Elektrotechnika. Má přispět k výchově budoucích technických pracovníků pro Jadernou elektrárnu Temelín. 1-3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY V přiloţeném přehledu je zachycen stav pracovníků ve škol. roce 2013/2014. Celkově bylo 40 pedagogických pracovníků - evidenčních fyzických osob v rozvrstvení: - 26 učitelů odborných předmětů - 14 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů z těchto pracovníků byli: - 1 externí učitel odborných předmětů (Ing. Štěrbík Jan) Průměrný přepočtený počet pedagogů je 33,87. Průměrný přepočtený počet nepedagogických pracovníků je 10,75. (konec školního roku 2013/2014 ) Organizačně-pedagogická struktura Vedení: -1 ředitel -1 zástupce ředitele statutární -1 zástupce ředitele pro praktickou výuku a elektrických předmětů -1 výchovný pedagogický poradce -1 vedoucí dílen -pedagogický sbor -správní úsek + pověření pracovníci vedení PO, OPBZ -provozní úsek + vedoucí (správce) Zajištění výuky je plně aprobované Metodické členění pedagogického úseku -pedagogické vedení -předmětové komise: - CJL - DEJ - OBN - cizí jazyky - MAT - FYZ - CHE - TEV - stroj. předměty - elektrotech. předměty -subkomise: - výp. techniky a informatiky - silnoproudé zaměření - slaboproudé zaměření

9 SEZNAM PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 (ke konci školního roku) P.Č. Osobní Jméno číslo Ing. Belko Alfréd STR 51 ZŘ Ing. Badal Miloš STR 31 UČ Mgr. Bican Tomáš TV 20 UČ Ing. Čermák Ludvík STR 44 UČ Ing. Čejka Vilém STR 23 UČ PaedDr. Ducháčková Alena NJ, AJ 25 UČ Mgr. Duda Antonín MT, FY 13 UČ p. Dobrovodský Vladislav ELE 20 UČ VŠ Ing. Hrůza Jaroslav ELE 34 UČ Ing. Janoud Jan ELE 30 UČ Ing. Křepelka Jaroslav ELE 37 UČ Ing. Kyselová Běla FY, CH 31 UČ Ing. Kroupa Petr STR 32 UČ Ing. Kroneisl Miloslav ELE 25 UČ Ing. Mareš Radek ELE 14 UČ Mgr. Novotný Milan STR 47 ved.dílen Mgr. Orljanská Marie NJ, ON 26 UČ Ing. Pakandlová Věra STR 31 UČ Ing. Paurová Dana EK 23 UČ VP Mgr. Petrţalová Ludmila CJ, DJ 7 UČ Mgr. Ploch Jiří MA 11 UČ Ing. Růţička Zdeněk ELE 32 UČ Ing. Schandl Bohuslav ELE 30 ZŘ Ing. Schandlová Alena ELE 27 UČ PaedDr. Šinknerová Zuzana AJ, TV 24 UČ Ing. Strelka Ludovít STR 29 UČ Ing. Smutný Oldřich ELE 31 UČ Mgr. Ohnsorg Petra AJ 4 UČ PhDr. Thorauschová Dagmar CJ, AJ 40 UČ Ing. Tschauder Čestmír ELE 39 Ř Mgr. Tschauderová Marie MT, EK 31 UČ Mgr. Vlková Zdeňka AJ 30 UČ Ing. Vrba Pavel ELE 35 UČ DPS PaedDr. Vacík Milan TV 29 UČ Mgr. Vondrášek Michal STR 15 UČ

10 SEZNAM PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 P.Č. Osobní č. Jméno Čalounová Ivana THP 21 sekretářka Janečková Pavla THP 25 finanční účetní Popelkové Zdenka THP 41 pers. PAM Richtrová Olga THP 30 hospodářka Zahradník Josef THP 47 správce + školník EXTERNÍ UČITELÉ, DŮCHODCI ( i na část úvazku ) P. Č. Osobní č. Jméno, příjmení Ing. Krolupperová B. STR 36 UČ D Mgr. Nálevka Miloslav STR 47 UČ D Ing. Švec Antonín ELE 49 UČ D Ing. Štěrbík Jan ELE 17 UČ E Ing. Tancer Stanislav ELE 47 UČ D-ZIS Mgr. Ţiška Jan ELE 40 UČ D UKLÍZEČKY Osobní č. Jméno, příjmení Čurdová Eva 312 Gatterbauerová Milada 344 Holá Hana 546 Binderová Olga 584 Nouzová Hana 655 Posekaná Věra Legenda, zkratky: 1 - základní aprobace 2 - roky odborné praxe 3 - funkce, zařazení 4 - poznámka D důchodce, ZIS základní informační středisko VP výchovný poradce, E - externí STR - učitel odborných předmětů strojírenských ELE - učitel odborných předmětů elektrotechnických VŠ studium vysoké školy

11 1-4 PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ Ve školním roce 2013/2014 proběhlo přijímací řízení pro uchazeče o studium z řad vycházejících ţáků z 9. ročníků a dalších uchazečů na SPŠ SE v nových vzdělávacích oborech: elektrotechnika strojírenství M/ M/01 Souhrnné výsledky pro školní rok 2014/2015: Obor Celkem přihlášených (všechna kola) Celkem přijatých (včetně*) Počet tříd 1. ročníku elektrotechnika M/ strojírenství M/ ţáků 1. ročníku celkem Celkem nastoupilo (s odevzdáním zápisových lístků) k ţáků *) ostatní uchazeči : -přestupující ţáci víceletých gymnázií -vybraní absolventi SOU příbuzných oborů -přestupující 1. ročníku na volná místa Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Dukelská 13, Č. Budějovice Kritéria pro přijímání ţáků na SPŠ strojní a elektrotechnickou České Budějovice, Dukelská 13, pro školní rok 2014/15 Ředitel školy stanovil na základě novely školského zákona zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podmínky přijímacího řízení, které určují rozhodující pořadí přijímání ţáků a uchazečů o studium. Ţáci v letošním školním roce byli podrobeni přijímací zkoušce z jednoho předmětu a to z matematiky. Zkoušky proběhly ve dnech 22. a od 8.00 hod., termín zkoušky byl uveden na přihlášce. Na přijímací zkoušky se ţáci dostavili minimálně 15 minut před začátkem, povolené pomůcky jsou: MF tabulky, rýsovací potřeby a kalkulačka. Umístění (rozdělení) ţáků do tříd bylo vyvěšeno ve vestibulu školy.

12 Výsledné pořadí přijímaných ţáků je vytvořeno ze dvou částí: 1) z počtu bodů stanovených z průměrného prospěchu vybraných předmětů klasifikace 8. ročníku v 1. pololetí, 8. ročníku v 2. pololetí a 9. ročníku 1. pololetí základní školy (max. 100 bodů). Uchazečům, kteří při výsledné klasifikaci za sledované období (tzn. za jednotlivá pololetí) dosáhli dvou dostatečných a horší, bude odečteno 10 bodů, (viz. tabulka), 2) z průměrné známky přijímací zkoušky z matematiky (max. 100 bodů), (viz. tabulka). Součet bodového hodnocení z obou částí vytvoří pořadí uchazečů o studium sestupně od maximálního počtu 200 bodů po minimální, celkový moţný odečet je 10 bodů. Ke studiu nebyli přijati ţáci, kteří byli klasifikováni známkou z chování neuspokojivé. Uchazeč, který se pro váţné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nemůţe dostavit, můţe nejpozději do tří dnů po termínu stanovené pro přijímací zkoušku svojí neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy. Přijímací zkouška v náhradním termínu se můţe konat nejpozději do jednoho měsíce po řádném termínu (viz. 60 odst. 11 školského zákona). Do kaţdé třídy ve všech oborech bude přijato max. 30 studentů. (Např. na otevírané 2 třídy 60 studentů, 3 třídy 90 studentů, atd.) V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k doplňujícím kritériím v tomto pořadí: 1. lepší průměr známek z matematiky 2. lepší průměr známek z fyziky 3. lepší průměr známek z českého jazyka a literatury 4. lepší průměr známek z cizího jazyka 5. lepší průměr známek z pracovních činností 6. změna pracovní schopnosti 7. matematická nebo fyzikální olympiáda případně jiné soutěţe Stanovení počtu bodů: Výborný bodů Chvalitebný bodů Dobrý... 33,3 bodů Dostatečný bodů Nedostatečný bodů

13 Do hodnotícího průměru jsou zařazeny známky z těchto vybraných předmětů: 1. Český jazyk a literatura 2. Cizí jazyk 3. Dějepis 4. Občanská nauka 5. Rodinná výchova 6. Zeměpis 7. Matematika 8. Přírodopis 9. Fyzika 10. Chemie 11. Hudební výchova 12. Výtvarná výchova 13. Pracovní činnosti 14. Tělesná výchova

14 1 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI K studovalo celkem 293 ţáků, z toho 2 ţeny, denního studia ve 12 třídách. (bez 4. ročníků) Během školního roku opustilo studium ze všech ročníků (nebo opakuje ročník) celkem 8 ţáků z důvodů prospěchových, rodinných, zdravotních či jiných. Ţádný z ţáků nebyl ze studia vyloučen. Celkové výsledky na konci školního roku 2013/14 (k ) Třída (OBOR) EA (26-41-M/01) ,51 1.EB (26-41-M/01) ,33 1.SA (23-41-M/01) ,50 1.SB (23-41-M/01) ,70 2.EA (26-41-M/01) ,38 2.EB (26-41-M/01) ,67 2.SA (23-41-M/01) ,56 2.SB (23-41-M/01) ,26 3.EA (26-41-M/01) ,62 3.EB (26-41-M/01) ,80 3.EC (26-41-M/01) ,90 3.SA (23-41-M/01) ,38 4.EA (26-41-M/01) ,64 4.EB (26-41-M/01) ,01 4.SA (23-41-M/01) ,52 Celkem denní ,58 Vysvětlivky: 1 celkem ţáků 2 z toho ţen 3 prospělo s vyznamenáním 4 prospělo 5 neprospělo 6 ubylo (přibylo) 7 průměrný prospěch

15 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 termín pouze z připuštěných k maturitní zkoušce) (řádný Třída (obor - kód) Strojírenství M/01 4.SA Elektrotechnika M/01 4.EA Elektrotechnika M/01 4.EB Celkem Ve školním roce 2013/2014 maturovaly celkem 3 třídy denního studia (viz tabulka). Maturovalo celkem 70 ţáků ve 3 třídách, z toho 3 ţáků prospělo s vyznamenáním, 43 prospělo a 23 ţáků neprospělo (po opravných zkouškách podzimní termín: neprospěli 2 ţáci). Vysvětlivky: 1 celkem ţáků 2 z toho ţen 3 prospělo s vyznamenáním 4 prospělo 5 neprospělo 6 nehodnocen Příprava na novou maturitu Hlavní pozornost byla ve školním roce 2013/2014 věnována přípravě učitelů školy na výkon funkcí zadavatelů a hodnotitelů písemných zkoušek a hodnotitelů ústních zkoušek společné části státních maturit zejména jejich případné doškolování. Do učitelů školy úspěšně absolvovalo e-learningové školení na zadavatele písemných zkoušek. Dále 2 učitelky absolvovaly školení a získaly osvědčení pro výkon funkce hodnotitele pro písemné a ústní zkoušky s českého jazyka a literatury, 3 učitelky získaly osvědčení pro výkon funkce hodnotitelů písemné a ústní zkoušky z anglického jazyka a 2 učitelky získaly osvědčení pro výkon funkce hodnotitelů písemných prací z německého jazyka. Z řad učitelů školy byl jmenován jeden pracovník do funkce maturitního komisaře po úspěšném dokončení příslušného školení. Ředitel školy a zástupce ředitele absolvovali presentační školení určené pro management. Škola je s průběhem a organizací maturit relativně spokojena, nebyla nalezena ţádná chyba ani pochybení maturitních komisařů.

16 1 6 INSPEKCE A KONTROLA Ve školním roce 2013/2014 byla provedena kontrola projektu CZ.1.07/1.1.14/0018 Inovace výuky technických oborů SPŠ SE ČB. na procedurální, obsahovou, finanční. Kontrolu prováděl Krajský úřad České Budějovice Dne byla provedena kontrola odvodu pojistného na VZP. Kontrolu prováděl pracovník VZP ČR, protokol Ag. č. 643/14, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky Interní kontroly byly prováděny v rámci operativních kontrol vedením a ředitelem školy Ve školním roce 2013/2014 byla provedena rychlá šetření ČŠI Věkový automat platových tarifů zaměstnanců Dne v rychlém šetření ČŠI - Průběţná evaluace operačního programu vzdělávání a konkurenceschopnost Dne v rychlém šetření ČŠI dotazník Problematika jednotných přijímacích zkoušek na SŠ (maturitní obory) a problematika aktuální vybavenosti škol prostředky ICT.

17 1-7 OSTATNÍ AKTIVITY V roce 2013/2014 škola uvaţovala o spolupráci s jinou školou podobného zaměření, vytipovány jsou některé odborné školy v Polsku, Slovinsku a Finsku. Spolupráce byla navázána s finskou školou Jyväskylä Eductional Consortium v rámci projektu Leonardo da Vinci. Ve dnech proběhla stáţ šesti studentů a jednoho doprovázejícího učitele na této škole. Druhá stáţ proběhla ve dnech Třetí stáţ je ve fázi přípravy. Naši ţáci měli moţnost seznámit se s jedním z nejlepších vzdělávacích systémů na světě. Odborným zaměřením těchto stáţí je elektrotechnika a strojírenství. Hlavním cílem projektu je zlepšení po odborné a jazykové stránce. Ţáci získali další motivaci ke studiu a potřebný náhled Při škole pracuje jako právní subjekt občanské sdruţení rodičů, které napomáhá při realizaci zejména mimo výukových aktivit školy. Spolupráce je dobrá. Dohody o úzké spolupráci má škola uzavřené s podniky Teplárna České Budějovice, EUROBYT CB s. r. o. České Budějovice, TFK Trhové Sviny, ENGEL strojírenská společnost s. r. o. Kaplice, TSE, spol. s. r. o. České Budějovice, Motor-Jikov a.s., Robert Bosch s.r.o., MICB a.s. České Budějovice, EGE a.s., SMS České Budějovice, Motoco České Budějovice a Lokomotivní depo České Budějovice. V roce 2013/2014 nám Lokomotivní depo umístilo celkem 35 studentů II. a III. ročníků na povinné praxe. I ostatní podniky nám umoţňují zajistit praxe pro studenty II. a III. ročníků např. MOTOR Jikov, SMS s.r.o. apod. Dále nám podniky umoţňují exkurze, poskytují odbornou a materiální pomoc (přednášky, nové normy ISO, učební pomůcky apod.). Úzce spolupracujeme s Domem techniky České Budějovice. Velmi dobrá spolupráce byla navázána i s Pedagogickým centrem České Budějovice, kde se účastníme přednášek a seminářů zaměřených hlavně na výpočetní techniku a DVPP v oblasti jazykové. Dle finančních moţností se účastníme různých odborných seminářů, výstav a technických veletrhů. Dne proběhla ve spolupráci s AV MEDIA konference v posluchárně školy zaměřená na moţnosti moderní výuky na SŠ. Vyučující naší školy se na této akci podíleli jako odborní lektoři. Dne získala PaedDr. Alena Ducháčková ocenění Vynikající pedagog. Na podzim (listopad 2013) proběhly 3 vzorové hodiny pro studenty českého jazyka FF JU v Českých Budějovicích ve třídách 1. SA a 1. EA, kteří absolvovali souvislou praxi na Biskupském gymnáziu. Jedna vyučovací hodina českého jazyka, literatury a slohu, aby budoucí učitelé měli srovnání mezi studenty na gymnáziu a průmyslové škole. V prosinci 2013 všechny ročníky navštívily představení praţského divadla DRJ Jak je důleţité míti Filipa. V době písemných maturitních zkoušek se vybrané třídy zúčastnily představení svých vrstevníků studentů Gymnázia J. V. Jirsíka, kteří si sami na motivy románu fantasy literatury Otec prasátek od Prettscheta, napsali text muzikálu, sloţili hudbu i také zahráli a zazpívali. Dle recenzí našich studentů obě představení měla velmi dobrý ohlas. Ostatní studenti se zúčastnili koncertu váţné hudby. Na podzim studenti 4. ročníků absolvovali interpretaci poezie 2. pol. 20. století básní J. Koláře, Jana Skácela, Oldřicha Mikuláška, Josefa Kainara a válečné období J. Ortena profesionálem poetických pořadů. Studenti 2. a 3. ročníků sledovali poetický pořad zaměřený na evropskou poezii Moderny - na Prokleté básníky. Na konci školního roku podnikly některé 2. ročníky procházku po stopách historie Č. Budějovic, včetně historických budov a objektů s prohlídkou výstavy komiksu Karla Saudka ve Wortherově domě.

18 Škola trvale spolupracuje s ČVUT Praha a Západočeskou univerzitou v Plzni. Částečně spolupracujeme i s VUT Brno. Kaţdoročně navštěvujeme plzeňskou fakultu, vyhodnocujeme úspěšnost našich absolventů a částečně se řídíme poţadavky na znalosti poţadované fakultou. Vysoké školy zde kaţdoročně provádí nábory. Ve výuce dějepisu v prvním ročníku je kladen důraz na dějiny 20. století. Výbornou spolupráci máme s DDM, více neţ 14 let poskytujeme zázemí a organizujeme krajská kola olympiád z českého jazyka jak pro ZŠ a niţší třídy gymnázií, tak i pro střední školy a vyšší ročníky gymnázií. (I. a II. kategorie). Naši vyučující v těchto olympiádách a soutěţích SOČ vykonávají funkce členů i předsedů porot. V okresním kole olympiády ( ) z anglického jazyka se ve školním roce 2013/2014 umístil student Luboš Polančík z 3. EC na 13. místě a Petr Srbený z 1. SB na 20. místě. Dne se konalo krajské kolo olympiády z anglického jazyka. Studenti 3. ročníku Huszár Martin obsadil 6. místo a Tetour Lukáš 9. místo. Většina soutěţících jsou gymnazisté s větší hodinovou dotací výuky. Ve školním roce 2013/2014 jsme opět prohloubili úzkou spolupráci se skupinou ČEZ. Podporuje rozšířenou výuku na SPŠ SE, vyuţíváme exkurzí a odborných stáţí na Jaderné elektrárně Temelín. Spolu s ČEZ organizujeme společné akce, jako jsou dny otevřených dveří, výstava Vzdělání a řemeslo a podobně. Naše škola uspořádala odbornou přednášku spojenou s besedou s Ing. Danou Drábovou, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tato přednáška proběhla pro naše studenty v dopoledních hodinách v posluchárně školy. Odpoledne byla přednáška určena studentům gymnázií. Zúčastnili se jí studenti z gymnázia Česká, J. V. Jirsíka a Jírovcova. Dále zde byli odborníci z ČEZu. V květnu 2014 se studenti zúčastnili Týdnu vědy na FJFI. Týden vědy na Jaderce je akce, která kaţdoročně umoţňuje studentům středních odborných škol a gymnázií seznámit se s ţivotem na vysoké škole formou speciálních přednášek a miniprojektů. Letos byl z důvodu plánované rekonstrukce prostor FJFI přesunut na květen, konkrétně na dny května 2014, tedy od neděle do čtvrtka. Velmi úzkou spolupráci jsme dále navázali s firmou SIEMENS, vyuţíváme přednášek odborníků firmy SIEMENS, jejich odborné pomoci při výuce, při návrzích a realizaci nových odborných učeben. Škola se stala školicím střediskem SIEMENS, kde školíme na systémech SIMATIC S a v elektrických pohonech na SIMATIC TIA Portál Střední průmyslová škola má velmi široké sportovní aktivity a dosahuje v nich dlouhodobě výborných výsledků: a) Lyţařské a snowboardové kurzy se uskutečnily ve třech turnusech (leden aţ březen) v Itálii (oblast Folgarida) pro 1. ročníky (110 studentů). Případná volná místa doplňují studenti z vyšších ročníků. b) Naše škola uspořádala snowboardový kurz zaměřený k získání licence instruktora snowboardingu. Kurz probíhal v termínu a zúčastnili se ho 2 studenti. c) Škola pořádala 5 turistické kurzy pro studenty třetích ročníků. Dva podzimní kurzy se uskutečnily v Hrdoňově na Šumavě. Ubytování a stravování bylo zajištěno v hotelu Fontána. Zúčastnilo se jich celkem 50 studentů. Dva letní kurzy se uskutečnily na Šumavě, Radslav - hotel Swing. Zúčastnilo se jich 50 studentů. Pátý kurz byl výběrový cyklistický. Kurzy byly zaměřeny hlavně na cykloturistiku, pěší turistiku, kruhové a posilovací cvičení ve fitness, plavecký výcvik v bazénu, turnaje v sálové kopané, v košíkové, ve stolním tenise a výcvik na in-line bruslích. Studenti mohli vyuţít i saunu. d) V září 2013 se konal turnaj v kopané Pohár Josefa Masopusta pro střední školy.

19 e) V prosinci 2013 se uskutečnil školní turnaj ve streetballu. f) V dubnu 2014 se konal školní turnaj v sálové kopané. g) Do programu všech kurzů je zařazována problematika drogových a ostatních závislostí. h) Vyučující TV PaedDr. Milan Vacík a Mgr. Tomáš Bican se zabývají lektorskou činností, vedením kurzů, přednášek a odborných seminářů. Úspěšní frekventanti těchto kurzů získávají licenci instruktorů ve sportovní kulturistice, snowboardingu a kiteboardingu Na škole pracuje protidrogová koordinátorka Mgr. Ludmila Petrţalová, jeţ vytvořila minimální preventivní program na školní rok 2013/2014. V rámci výuky občanské nauky a dalších předmětů (tělesná výchova, český jazyk, cizí jazyk, ekologie, dějepis) vzděláváme naše studenty v oblasti zdravého ţivotního stylu a pomáháme spoluvytvářet ţivotní hodnoty. Snaţíme se vytvořit příjemné přátelské prostředí bez zbytečného tlaku na studenty a podporujeme rozvoj jejich pozitivních vlastností zejména ve vzájemném dialogu. Také podporujeme volnočasové aktivity a rozvíjíme spolupráci s rodiči. Do programu lyţařských a turistických kurzů zařazujeme besedy o drogové problematice, šikaně či alkoholu. Studenti 1., 2. a 3. ročníků si vyslechli přednášku o Ománu. Řada našich ţáků se zúčastnila sbírky na podporu nevidomých Světluška, září 2013, coţ významným způsobem spoluvytváří sociální cítění mladých lidí. Na kaţdou schůzku s rodiči je připravena nástěnka s informacemi z oblasti drogové prevence a uvedeny jsou i kontakty na krizová centra. Rodiče zvláště studentů prvních ročníků byli informováni o nebezpečí drogové závislosti a dalších sociálně-patologických jevech a o moţnosti pomoci, kterou škola nabízí. Rodiče i studenti mají moţnost konzultovat jakékoliv problémy s protidrogovou koordinátorkou. Ve školním roce 2013/2014 jsme neřešili ţádné přestupky a problémy týkající se drog Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali v plnění plánu environmentálního vzdělávání. Studenti se zúčastnili diskuzí a besed v hodinách na aktuální témata: globální oteplování a klimatické změny, přírodní zdroje a jejich vyuţívání, kůrovcová kalamita. Vycházka do přírody přírodní rezervace Česko vrbenské rybníky pozorování ekosystému. Výuka doplňována filmy: Tajuplná příroda, Fascinující způsoby obţivy, Bizarní rozmnoţování, Vznik ţivota v oceánech, Extrémy počasí, Putování tučňáků. Návštěva výstavy v DK Metropol Mikrosvět. Vyučující pravidelně navštěvuje setkání koordinátorů EVVO, zúčastnila se semináře pořádaného odborem školství Krajského úřadu v Č. Budějovicích, kde byl představen projekt Teorie a management katastrof Vltava Ámos Předmětové exkurze v oboru elektro: - jaderná elektrárna Temelín - automobilka Škoda Mladá Boleslav - muzeum JČE České Budějovice - EGE České Budějovice - Rozvodna 400 KV Kočín u Týna nad Vltavou - Rozvodna Sever - Teplárna v Českých Budějovicích

20 Předmětové exkurze v oboru strojírenském: - Tlaková slévárna Motor Jikov - automobilka Škoda Mladá Boleslav - nástrojárna JANOWIAK České Budějovice - automobilka AUDI Ingolstadt - Bosch České Budějovice - Motor České Budějovice - Lokomotivní depo České Budějovice - Belis Č. Budějovice Prezentace školy: a) Dny otevřených dveří a Pověření pracovníci umoţnili zájemcům kompletní prohlídku školy. b) Dne slavila škola za účasti široké veřejnosti sté výročí. Oslavy proběhly v posluchárně školy za hojné účasti bývalých absolventů. Toto výročí bylo medializováno. Pro návštěvníky byly připraveny desky s letáky, kde byl zachycen současný stav i historie školy. c) Výstava Vzdělání a řemeslo 2013 ( ) škola zde prezentovala převáţně řídící techniku realizovanou programovatelnými automaty nové generace S Siemens. Konkrétně se jednalo o manipulátor s pneumatickými prvky a lineárními pohony. Další aplikace demonstrovala třídění výrobků do 4 skupin podle druhu materiálu a barvy. Jiţ tradičně byl předváděn Teslův transformátor, který byl vyroben ţákem 4. ročníku Kamilem Hálou. d) Prezentace středních škol - za účasti Úřadu práce Prachatice ( ), dále jsme školu prezentovali v Písku ( ), Strakonicích ( ) a Třeboni ( ). e) V rámci prezentace školy jsme navštívili většinu ZŠ v okolí Č. Budějovic, které mají potenciální zájem o studium na naší škole a ZŠ v Českých Budějovicích. f) Ve školním roce 2013/2014 jsme uspořádali 3 maturitní plesy za účasti široké veřejné a odborné společnosti s prezentací spolupracujících výrobních firem z Č. Budějovic a okolí. g) Škola je prezentována na vlastních internetových stránkách (viz. Charakteristika školy), které jsou pravidelně aktualizovány. Ve školním roce 2013/2014 došlo k dalším úpravám a modernizaci internetových stránek. h) Případní zájemci o studium mohli kdykoliv navštívit naši školu a byla jim umoţněna prohlídka celé školy včetně laboratoří, dílen a učeben Školská rada Ve školním roce 2013/2014 se konaly volby do školské rady. Její funkční období je tříleté a započne Předsedou stávající školské rady je Ing. Věra Pakandlová, členové Bc. Zdeňka Davidová - pracovnice Střední zdravotní školy a Jiří Mašek pracovník E.ONu. V průběhu školního roku se rada sešla dvakrát. Schůzky se zabývaly schválením výroční zprávy školy 2012/13, rozpočtem školy, novým technickým vybavením školy, prospěchem ţáků a přípravou výstavy Vzdělání a řemeslo. V rámci druhé schůzky byl probrán prospěch ţáků a finanční situace školy.

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 OSNOVA: 1 1 Charakteristika školy 1 2 Přehled studijních oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice, Dukelská 13 OSNOVA: 1 1 Charakteristika školy 1 2 Přehled studijních oborů

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice, Dukelská 13 OSNOVA: 1 1 Charakteristika školy 1 2 Přehled studijních oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice, Dukelská 13 OSNOVA: 1 1 Charakteristika školy 1 2 Přehled studijních oborů

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství.

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Základní údaje o projektu Zahájení projektu : 1.1.2009

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Výroční monitorovací zpráva za rok 2011 (1. a 2. etapa)

Výroční monitorovací zpráva za rok 2011 (1. a 2. etapa) Příloha 3 Výroční monitorovací zpráva za rok 2011 (1. a 2. etapa) Článek 1 Přehled aktivit a jejich naplňování Přehled aktivit a jejich naplňování vychází z plnění Roční specifikace na rok 2011, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Seznam autorských děl

Seznam autorských děl Seznam autorských děl Rozsah/počet PČ Registrační číslo projektu Název výstupu Typ výstupu (MD č. 28) EL stran 1. CZ.1.07/1.1.14/01.0003 Vzdělávací program pro žáky ZŠ inovace vzdělávacího programu 1 ks

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 13 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Dějepis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

ICT plán školy 2007/2008

ICT plán školy 2007/2008 ICT plán školy 2007/2008 -zpracováno dle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551 ze dne 12. 12. 2005 ICT manažer: Mgr. Hana Minářová ICT správce: Tomáš Vinter ICT metodik: Mgr. Jarmila Nováková Údaje

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2013 2014)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2013 2014) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2013 2014) V Zábřeze dne 2. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti 11Příloha MZ partner 11 1. MZ o zajištění udržitelnosti Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2015 2016)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2015 2016) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2015 2016) V Zábřeze dne 1. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY P 2.5 ICT PLÁN ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 16/15-cr Pedagogická rada projednala

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více