VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího proce su 3. Schválená vzděláva cí koncep ce Údaje o pracovnící ch školy, DVPP Údaje o přijímacím řízení Výsledky vzdělávání, závěrečné zkouš ky, řidičsk é zkouš ky, kvalifika ční kurzy Zájmová činnost, soutěže, exkurze Negativní jevy Metodické orgány a jejich činnost Hodnocení práce koordinátora environmentálního vzdělávání a hodnocení práce koordinátora ICT Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí Mimo š k olní aktivity Údaje o poskytování informa cí Komentář k účetním výkazům 35 1

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám.republiky 86 IZO: IČO: Adresa: Dačice nám. Republiky 86/V Tel.: Fax: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Právní forma: Ředitel: Příspěvková organizace Ing. Karel Cvrček, do (odchod do SD) Řiha Vladislav zastupující ředitel (od do ) Mgr. Radek Hillay od SOU zemědělské a služeb Dačice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a zřizovatelem je KÚ České Budějovice. Ve svých zařízeních, které tvoří škola, domov mládeže, školní jídelna a dílny pro odborný výcvik zajišťuje komplexní přípravu žáků v zemědělských i nezemědělských učebních oborech, hlavně pro oblast Dačicka a okolí. Stávající učební obory, jak pro žáky ze ZŠ i ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami jsou tříleté a dvouleté, ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou. Skladba učebních oborů je orientována na potřeby regionu a odpovídá požadavkům trhu práce v této oblasti i zájmu žáků a rodičů. Vychází z koncepce školy a její přizpůsobivosti současným ekonomickým podmínkám a je v ní počítáno i se změnami ve skladbě učebních oborů. Kromě vlastních zařízení je pro přípravu žáků v odborném výcviku využíváno školních závodů, PPV, SPV a celé řady dalších smluvních pracovišť různých podniků i firem, kde žáci vykonávají odborný výcvik pod vedením učitelů odborného výcviku nebo instruktorů. Škola má dobré materiálové i technické vybavení, které odpovídá potřebám přípravy jednotlivých učebních oborů, a tyto podmínky se dle finančních možností každoročně zlepšují. Žáci mají možnost být ubytováni na domově mládeže, kde mohou využívat vlastní tělocvičnu s posilovnou a škola je schopna zajišťovat ve svém zařízení i celodenní stravování ubytovaných žáků. Kromě toho mohou žáci absolvovat různé kurzy a získat pro své další uplatnění příslušná oprávnění. K jejich realizaci má SOUzas Dačice vlastní svářečskou školu a autoškolu s potřebným vybavením. Celkově lze charakterizovat SOUzas Dačice jako odpovídající požadavkům jak žáků, rodičů, tak i trhu práce. 2

3 SEZNAM UČEBNÍCH OBORŮ ve školním roce 2007/2008 SOU zemědělské a služeb Dačice a) učební obory SOU - tříleté učební obory H/ H/ H/ H/ H/002 - Automechanik - Zedník - Opravář zemědělských strojů - Kuchař - Kuchař - číšník pro pohostinství b) učební obory SOU žáci se speciálními vzdělávacími potřebami E/ E/002 - Pečivářské a cukrovinkářské práce - dvouletý učební obor - Opravářské práce ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Skladba učebních oborů: 1. tříleté učební obory uč. obor : H/001 Automechanik Ročník Počet žáků Třída CH D Poznámka I II III Celkem I-III. roč uč. obor : H/001 Zedník II. 6 0,5 6 - smíšená třída s KČZ2 III. 9 0, s OZS3 Celkem II III. roč

4 Uč. obor: H/003 Opravář zemědělských strojů I II III. 9 0,5 9 - smíšená třída s Z3 Celkem I-III. roč. 54 2, Uč. obor H/001 Kuchař I. 8 0,5 1 7 smíšená třída s KČ1 II. 12 0, s KČ2 III. 4 0, s KČ3 Celkem I-III. roč. 24 1, Uč. obor H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství I. 17 0, smíšená třída s K1 II III. 20 0, s K3 Celkem I-III. roč učební obory žáci se speciálními vzdělávacími potřebami uč. obor: E/002 Pečivářské a cukrovinkářské práce Ročník: Počet žáků: Třída: CH: D: Pozn.: dvouletý uč.obor I II Celkem I-II. roč Uč. obor : E/002 Opravářské práce I II III Celkem I-III. roč

5 CELKEM SOUzas: Počet tříd: 16 Žáků: 279 Z toho CH: 206 D: 73 Ubytováno na DM: 50 Dojíždí : 229 Závěr: Na počátku školního roku 2007/2008 zahájilo studium celkem 293 žáků. V průběhu školního roku ukončilo studium 23 žáků, z toho11 na vlastní žádost a 5 žákům bylo ukončeno studium tím, že přestali docházet do školy. Dále 6 žáků přestoupilo na jinou střední školu a 1 žákyni bylo povoleno přerušení studia ze zdravotních důvodů. V průběhu školního roku přestoupilo z jiné střední školy na SOUzas Dačice celkem 7 žáků a 2 žáci byli nově přijati. Na konci školního roku zůstalo na škole 279 žáků. 5

6 SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE SOU zemědělské a služeb Dačice zajišťuje profesní vzdělávání a výchovu žáků pro oblast zemědělství, stavebnictví a v oblasti služeb zaměřených na diagnostiku a opravy motorových vozidel, přípravy pokrmů a obsluhy ve stravovacích a restauračních zařízeních, zhotovování pečivářských a cukrovinkářských výrobků. Činnost školy je hlavně zaměřena na poskytování středního vzdělávání s výučním listem. 1. Hlavní vzdělávací program: Na SOU zas Dačice je komplexní příprava v následujících učebních oborech: učební obory SOUzas H/001 - Automechanik PD vydány MŠMT ČR dne č.j /98-23 s platností od počínaje 1.roč H/003 - Opravář zemědělských strojů PD vydány MHČR dne č.j /93-74 s platností od počínaje 1.roč H/001 - Kuchař PD vydány MŠMT dne č.j /95-74 s platností od počínaje 1.roč. a MŠMT dne č.j /03-23 s platností od počínaje 1. roč H/002 - Kuchař-číšník pro pohostinství PD vydány MŠMT dne č.j /95-74 s platností od počínaje 1.roč. a MŠMT dne č.j.20737/03-23 s platností od počínaje 1.roč H/001 Zedník PD vydány MŠMT ČR ze dne , č.j /97-72 s účinností od počínaje 1. roč E/002 - Pečivářské a cukrovinkářské práce PD vydány MŠMT ČR dne č.j /95-24 s platností od počínaje 1.roč E/002 - Opravářské práce PD vydány MŠMT ČR dne č.j /95-24 s platností od počínaje 1.roč. 6

7 2. Doplňkovým vzdělávacím programem v oblasti dalšího vzdělávání dospělých a hospodářské činnosti SOUzas Dačice je: - vzdělávání a příprava pracovníků ve vybraných profesích a jejich rekvalifikace, kvalifikační zkoušky - vzdělávací kurzy - opravárenská a servisní činnost - práce s mechanizačními prostředky - hostinská činnost - výroba a montáž strojů pro zemědělství a lesnictví - pořádání přednášek a kurzů - poradenská činnost - služby v zemědělství - ubytovací služby - provozování autoškoly 7

8 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI,PRAXI A ZPŮSOBILOST Školní rok 2007/2008 a s ním spojenou veškerou výchovnou a vzdělávací činnost zajišťovali převážně interní pedagogičtí pracovníci na jednotlivých úsecích, provoz ostatní zaměstnanci a z části i důchodci. Celkový počet zaměstnanců byl v tomto školním roce 62 fyzických osob, přepočtených pracovníků 59,85 a na jednotlivých úsecích pracovalo: 1. Úsek teoretické výuky: fyzické přepočtené Učitelé 16 včetně ZŘTV a ředitele 16 15,3 z toho: se zkráceným úvazkem 2 s VŠ bakalářské studium se SŠ 4 s odbornou způsobilostí 11 se spec.pedagogikou 2 důchodci 1 2. Úsek odborného výcviku : Učitelé odborného výcviku 22 včetně ZŘPV + VUOV 22 21,5 z toho : s VŠ bakalářské studium se SŠ 17 s vyučením 22 s DPS 21 s DPS spec.ped. 5 VUOV 2 3. Úsek domova mládeže: Vychovatelé 4 včetně vedoucí vychovatelky 4 4 z toho : s VŠ - se SŠ 4 s DPS 4 4. Úsek administrativy se SŠ 4 5. Úsek školní jídelny 7 včetně ved. ŠJ 7 7 z toho : se SŠ 1 s vyučením 6 6. Úsek provozních zaměstnanců 9 9 7,85 z toho : s vyučením 5 se ZŠ 4 8

9 Z celkového počtu 42 pedagogických pracovníků nesplňuje odbornou způsobilost 8 pracovníků, což je 19,04 %. Problémy, které přetrvávají, jsou především na úseku teoretické výuky, kde výuka některých předmětů je zajišťována pedagogickými pracovníky, kteří nemají příslušnou aprobovanost. Jedná se především o výuku občanské nauky, tělesné výchovy, cizího jazyka, matematiky, fyziky a část odborných předmětů učebního oboru pečivářské a cukrovinkářské práce, zedník a automechanik. Přes veškerou snahu ze strany vedení SOU zas zajistit uvedené předměty kvalifikovanými učiteli odborníky (inzeráty, osobní jednání, jednání s úřadem práce, školami apod.), se nedaří tyto pracovníky z různých důvodů a jejich požadavků získat (požadavek na byt, nevyhovující spojení, značná vzdálenost z místa trvalého bydliště, nízké platové ohodnocení apod.). Z celkového počtu 42 pedagogických pracovníků si v průběhu školního roku doplňovalo vzdělání: Úsek TV: 1 - VŠ PF JU České Budějovice český jazyk a literatura pokračování studia 1 - JASPEX při ČVUT Praha anglický jazyk 1 - Speciální kurz pro koordinátory ŠVP - Stařeč 4 - studium cizího jazyka v rámci projektu ESF Úsek OV: 1 - magisterské studium 1 - bakalářské studium dokončeno červen bakalářské studium speciální pedagogika pokračování studia 1 - speciální pedagogika 1 - studium cizího jazyka v rámci projektu ESF Úsek VMV: 2 - speciální pedagogika I přes tyto přetrvávající problémy s aprobovaností byla výuka v tomto školním roce vedena na dobré úrovni, část pedagogických pracovníků, kteří nesplňují požadovanou kvalifikaci, pokračovalo ve studiu pro doplnění požadovaného vzdělání a někteří začali. Ale pro některé pracovníky, kteří by měli zájem o zvýšení kvalifikace, jsou jejich možnosti velmi omezené, neboť jiná forma než denní studium pro získání aprobace je na vysokých školách velmi omezena, zejména pro studium všeobecně vzdělávacích předmětů. 9

10 Údaje o pracovnících školy 1. Vedení školy celkem 4 Ing. Cvrček Karel - ředitel, splňuje vše (od odchod do SD) Říha Vladislav - pověřen zastupováním ( do ) - nesplňuje VŠ (do ZŘPV) Mgr. Hillay Radek - ředitel, splňuje vše ( od , do učitel) Mgr. Šteflová Drahoslava - ZŘTV - splňuje vše Bc. Doležal Jiří - vedoucí odborného výcviku od splňuje vše (do UOV) Štěbetáková Anna - vedoucí vychovatelka - splňuje vše 2. Učitelé teoretické výuky celkem 14 Ing. Čechová Věra - splňuje vše Ing. Dědek Bohumil - splňuje vše + speciální pedagogiku Ing. Doležal Josef - splňuje vše + speciální pedagogiku Fic Josef - nesplňuje VŠ a pedagogickou způsobilost Mgr. Hillay Radek - splňuje VŠ i pedagogické vzdělání jiná aprobace Kasal Jan - nesplňuje VŠ ani pedagogickou způsobilost ( zkrácený úv.) Kulík Luboš - nesplňuje VŠ ani pedagogické vzdělání Muselová Libuše - nesplňuje VŠ ani pedagogické vzdělání Ing. Novák František - splňuje VŠ, nesplňuje pedagogické vzdělání Ing. Ošmerová Veronika - splňuje vše Ing. Prokopiová Kateřina - splňuje VŠ, splňuje pedagogické vzdělání jiná aprobace Bc. Stehlíková Andrea - nesplňuje VŠ,splňuje pedagogické vzdělání (zkrácený úv.) Bc. Šálek Antonín - nesplňuje VŠ, splňuje pedagogické vzdělání jiná aprobace Ing. Šimánková Hana - splňuje VŠ i pedagogické vzdělání jiná aprobace 3. Učitelé odborného výcviku celkem 20 Kalvoda Jaroslav - splňuje vše Ing. Kolařík Jiří Bc. Kolumberská Hana Karkošková Edita (zkrácený úvazek) Král Zdeněk Lovětínský Dušan Malá Radmila Mandát Zdeněk - nesplňuje pedagogické vzdělání (uk.prac.poměru ) Marková Vladimíra - splňuje vše Matějka Pavel - splňuje vše + spec. pedagogika Novák Miroslav - splňuje vše Nováček Miroslav Pátek Zdeněk Píza Josef

11 Strašáková Milena - splňuje vše Štancl Bohumír Švikovský Jan Bc. Točíková Romana Urbanec Pavel Bc. Vyhnálek Václav Vychovatelé domova mládeže celkem 3 Břínek Bohumír - splňuje vše Smažilová Zdeňka Šulista Luděk - splňuje vše (uk. prac. poměru ) 5. Ostatní pracovníci celkem 18 Holakovská Věra - sekretářka, administrativní a spisový pracovník Šindelář František - hospodář Javůrková Anna - rozpočtář, účetní (zkr.úvazek) (uk.prac.pom ) Javůrková Jana - rozpočtář,účetní od Štokrová Jarmila - rozpočtář, mzdová účetní Běhanová Marta - vedoucí ŠJ Doležalová Eva - kuchařka Kacetlová Ludmila Prokopcová Jiřina Tunklová Anna Veseláková Jana Procházková Eva - pomocná kuchařka Dvořáková Růžena - sociální pracovník Bajgl Lubomír - údržbář, topič, domovník Bajglová Jana - uklízečka Doležalová Věra Kolaříková Jana - uklízečka, topič, domovník Šindelářová Věra - uklízečka Štanglová Jana (zkrácený úvazek) Štěpánová Růžena (zkrácený úvazek) 11

12 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2007/ DVPP Brána jazyků projekt v rámci - ESF Německý jazyk Anglický jazyk Ing. Dědek Bc. Šálek Urbanec Ing. Čechová Muselová Český jazyk pro střední školy Ing. Prokopiová FF JCU České Budějovice Školení pro učitele fyziky Ing.Doležal FF JCU České Budějovice Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedag.pracovníků VOŠ a SPŠ Vznětové motory Bc. Šálek automobilní a technická České Budějovice Porady školních metodiků prevence p. Muselová Jindřichův Hradec Práce s interaktivní tabulí Bc. Stehlíková AV MEDIA Praha Celodenní školení Ing. Šimánková Ovládání interaktivní tabule všichni učitelé SOUzas Dačice 2 hodinové školení Kurz pro instruktory LVVZ p. Fic Sport BP Ing. Novák České Budějovice 12

13 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení výsledky pro školní rok 2008/2009 Přijímací řízení proběhlo ve stanovených termínech a dle stanovených kritérií, která byla zpracována pro jednotlivé učební obory. Na základě jednotlivých kol přijímacího řízení byli do jednotlivých učebních oborů přijati žáci: Učební obory: I.kolo II.kolo III.kolo IV.kolo V.kolo CELKEM Automechanik Opravář zemědělských strojů Kuchař Kuchař-číšník pro pohostinství Zedník Opravářské práce Pečivářské a cukrovinkářské práce CELKEM Celkem do 1. ročníků SOUzas Dačice bylo pro nový školní rok 2008/2009 přijato 110 žáků. Celkový počet přijatých žáků je vyšší než v minulém školním roce. Do jiných učebních oborů, které jsou zařazeny v rejstříku škol (např. Farmář, Šití prádla), se žádný uchazeč nepřihlásil a vzhledem k tomu, že o tyto učební obory není již několik let zájem, budou v budoucích letech postupně vyřazeny z rejstříku škol. V 1. ročníku budou otevřeny dvě smíšené třídy a to třída KČK1 Kuchař 9 a Kuchař-číšník 21, celkový počet 30 žáků a třída OZ Opravář zemědělských strojů 22 a Zedník 8 o celkovém počtu 30 žáků. Pozitivní vliv pro přihlášení žáků do prvních ročníků mají propagační akce, které se v průběhu roku uskutečňují, a do kterých jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. Jedná se především o akce, jako jsou Dny otevřených dveří, výstavy výrobků žáků, účast na burzách škol, rauty, výsledky závěrečných zkoušek, účast na soutěžích apod. 13

14 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ a) přehled klasifikace TŘÍDA Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Studijní průměr A ,02 KČK ,77 OZS ,69 A ,63 OZS ,76 KČK ,5 KČZ ,69 A ,8 KČK ,85 OZ ,63 OP ,75 OP ,62 OP3A ,4 OP3B ,76 PCP OP ,25 CELKEM ,63 Prospěch Ve školním roce 2007/2008 došlo ke znatelnému poklesu žáků pokles o více než 10% ( v uplynulém školním roce bylo klasifikováno 312 žáků, na konci letošního roku 280). Tato skutečnost byla způsobena tím, že škola v současné době nemá otevřenou žádnou třídu nástavbového studia. Průměrný prospěch se výrazně zlepšil oproti předchozímu školnímu roku (z 2,71 na 2,63) a je srovnatelný s uplynulými léty. Nejlepšího průměru dosáhli žáci třídy PCP1 průměr 2,00, nejhorší průměrný prospěch byl ve třídě A1 3,02. Žáci těchto tříd mají dlouhodobě nejlepší prospěch (tř. PCP1) a nejhorší prospěch (tř. A1). Nejlepšího prospěchu dosahují žáci v předmětech výchovného charakteru tělesná výchova, občanská výchova a občanská nauka. Nejhorší výsledky se tradičně vyskytují ve fyzice, základech přírodních věd (fyzika ve 2.ročníku učebních oborů kuchař a kuchař-číšník), cizích jazycích a matematice. Z těchto předmětů ( s výjimkou matematiky) také neprospívá většina neprospívajících žáků. S vyznamenáním prospělo 15 žáků což lze považovat za úspěch vzhledem k nižšímu počtu žáků v tomto školním roce ( v loňském roce 13 ). Za úspěch lze rovněž považovat výrazně nižší počet neprospívajících žáků tomto školním roce 15 v předchozím roce 27. Jedná se tedy o téměř poloviční úbytek. Rovněž došlo k výraznému poklesu nehodnocených žáků, a to na 1/3 loňského roku (4žáci oproti 12). 14

15 Stále přetrvávají problémy s nedostatečnou (někdy nulovou) domácí přípravou žáků, u některých žáků lze pozorovat malý zájem o zvolený obor. Tito žáci často neprospívají i z odborných předmětů, zatímco ostatní spíše z předmětů všeobecně vzdělávacích. Prospěch řady žáků je také nepříznivě ovlivněn vysokou absencí. Pro žáky dřívějších speciálních škol, kteří přišli do učebních oborů automechanik, opravář zemědělských strojů, zedník, kuchař a kuchař-číšník pro pohostinství byly na začátku školního roku vypracovány individuální studijní plány. Díky této skutečnosti se podařilo v několika případech těmto žákům zvládnout náročné učivo a úspěšně absolvovat daný ročník. U většiny žáků přetrvává spokojenost s průměrným prospěchem, až na výjimky chybí snaha o dosažení lepších výsledků. Žáci stále málo využívají možnosti konzultaci a doučování. Do učebních plánů učebního oboru opravářské práce jsme v souladu s doporučením zařadili předměty informační a komunikační technologie a německý jazyk. Zatímco s výpočetní technikou neměli žáci problémy, německý jazyk nepřinesl očekávané výsledky. Žákům chybí motivace k učební, někteří by se raději učili anglický jazyk, což vzhledem k počtu žáků ve třídách není možné. Nejsou rovněž vhodné učebnice. Pro následující školní rok jsme tudíž od výuky cizích jazyků u těchto oborů odstoupili. b) hodnocení chování: 1. Pochvaly: třídního učitele 34 učitele odborného výcviku 37 vychovatele 0 ředitele 4 2. Výchovná opatření: napomenutí třídního učitele 18 napomenutí učitele odborného výcviku 2 napomenutí vychovatele 4 důtka třídního učitele 48 důtka učitele odborného výcviku 11 důtka ředitele 15 podmíněné vyloučení 1 vyloučení 0 3. Klasifikace chování : 2. stupeň z chování stupeň z chování 7 Ve školním roce 2007/2008 bylo uděleno celkem 75 pochval, což je výrazně více než v r. 2006/2007 (60 a v předcházejících letech 57 a 54). Pochvaly byly žákům uděleny za výborné a velmi dobré studijní výsledky, vzorné plnění úkolů na odborném výcviku, příkladné chování a vzornou reprezentaci školy na soutěžích a pomoc při zajišťování školních akcí.(rauty, dny otevřených dveří, výstavy apod.) Došlo k výraznému poklesu udělených výchovných opatření. Zatímco u napomenutí třídního učitele a učitele odborného výcviku je pokles nepříliš výrazný, u napomenutí vychovatele došlo k výraznému snížení, a to z 10 na 4. Podstatně méně bylo důtek třídního učitele (48 oproti 69), důtek učitele odborného výcviku (11 oproti 21) Důtek ředitele bylo uděleno 15, což je o 1 více než v loňském roce. Snížených známek z chování je o něco více, 2. stupněm bylo klasifikováno 12 žáků (loni 9) a 3. stupněm 7 žáků (v loňském roce 5). Výchovná opatření byla udělena za porušování školního řádu, neplnění školních povinností, vyrušování při výuce, neomluvenou absenci, nebo pozdní omlouvání absence, nevhodné a vulgární chování k pedagogickým a ostatním pracovníkům školy, napadení spolužáků, požití alkoholu, svévolného opouštění výuky, kouření, požití alkoholu a krádeže na odborném výcviku. 15

16 Největším problémem je stále vysoká absence a neomluvená absence, a to navzdory tomu, že absence je průběžně řešena na poradách učitelů i na pedagogických radách. Pozitivní skutečností je, že došlo ke snížení průměrné absence na 15,7%, což je výrazné zlepšení proti r. 2006/2007, přiblížili jsme se tak předcházejícím letům, kdy se absence pohybovala okolo 15%. U některých tříd přetrvává velmi vysoká absence přesahující 20% (KČZ 2. zedník 26,23%, OP3.A 22,8%, A 1. 20,57% atd). Došlo k výraznému poklesu počtu neomluvených hodin z 1200 na 629, ale stále je počet neomluvených hodin velmi vysoký. Neomluvená absence je řešena ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi, a to pohovory se zákonnými zástupci nezletilých žáků, se zletilými žáky a v některých případech i s vedením školy. Přehled o výsledcích závěrečných zkoušek 2007/2008 v závěrečných ročnících POČET ŽÁKŮ konajících závěrečnou zkoušku Počet žáků s celkovým hodnocením prospěl s vyznamenání m prospěl neprospěl automechanik H/ kuchař H/ kuchař - číšník pro pohostinství opravář zemědělských strojů H/ H/ zedník H/ opravářské práce E/ pečivářské a cukrovinkářské práce E/ CELKEM

17 Hodnocení závěrečných zkoušek Závěrečné zkoušky konali žáci 6 tříd ( A 3., KČK 3., OZ 3., OZ., OP.3A, OP 3.B a PCP 2.) v 7 učebních oborů (automechanik, kuchař, kuchař-číšník pro pohostinství, opravář zemědělských strojů, zedník, opravářské práce a pečivářské a cukrovinkářské práce.) Jednotlivé části závěrečných zkoušek se konaly podle předem schváleného harmonogramu a proběhly bez závad. Pedagogická dokumentace byla řádně připravena. V řádném termínu konalo závěrečné zkoušky 84 žáků z 88 v závěrečných ročnících. Celkový počet žáků konajících závěrečné zkoušky byl o 8 žáků vyšší než v uplynulém školním roce. Z celkového počtu prospělo s vyznamenáním 18 žáků, což je o 8 více než v loňském školním roce, prospělo 66 žáků (loni 63). Na rozdíl od předchozích let vykonali úspěšně závěrečné zkoušky všichni žáci. Nejlépe ze všech oborů u závěrečných zkoušek prospěli žáci učebního oboru opravář zemědělských strojů, kde bylo z celkového počtu 9 žáků 5 žáků s vyznamenáním (tedy více než polovina) a také znalosti ostatních byly velmi dobré. Také žáci učebního oboru automechanik prokázali velmi dobré znalosti a s vyznamenáním vykonala závěrečnou zkouškou celá jedna čtvrtina. Žáci přistoupili k závěrečným zkouškám odpovědně, řádně se připravili a své vědomosti také náležitým způsobem při samotné zkoušce uplatnili. Žáci přišli i odpovídajícím způsobem oblečeni. Úroveň znalostí byla hodnocena jako velmi dobrá a dobrá. V rámci praktických zkoušek byl v pátek 13. června 2008 uspořádán v budově školy (Jemnická ulice) den otevřených dveří, kde si zájemci mohli prohlédnout slavnostní tabule, které vytvořili žáci učebního oboru kuchař-číšník pro pohostinství, výrobky studené kuchyně učebního oboru kuchař a výrobky žáků oboru pečivářské a cukrovinkářské práce. Úroveň tabulí byla velmi vysoká, porota, která vybírala tu nejlepší, měla těžký úkol. Potěšitelnou skutečností je stále se zvyšující počet návštěvníků, kterých bylo letos na 400. Ústních závěrečných zkoušek se v souladu s platnou legislativou účastní i odborníci z praxe, kteří jsou pro tyto zkoušky přínosem. Odborníci z praxe byli s úrovní vědomostí žáků spokojeni. Předsedové jednotlivých komisí hodnotili průběh a výsledky závěrečných zkoušek velmi dobře, nebyly zaznamenány žádné nedostatky. Výuční listy a vysvědčení o závěrečné zkoušce tak letos byly předány všem, kteří konali závěrečné zkoušky, a to na slavnostním vyřazení ve velké klubovně domova mládeže, letos za účasti starosty Dačic pana Rudolfa Hájka. Vyznamenaným žákům byly předány věcné dary z prostředků sdružení rodičů. 17

18 Kvalifikační kurzy Ve školním roce 2007/2008 za účelem zvýšení kvalifikace a dalšího uplatnění absolventů SOUzas Dačice v rámci učebních plánů a osnov byly pro žáky zorganizovány pod vedením pedagogických pracovníků a dalších organizací následující kurzy: a) Samojízdná sklízecí řezačka : tř. OZ 3. - Opravář zemědělských strojů kurz konalo z 9 žáků 6 žáků 3 žáci se nezúčastnili prospělo 6 žáků. Výsledky žáků byly na průměrné úrovni. b) Sklízecí mlátička E 512,514 tř. OZ 2. Opravář zemědělských strojů, - kurz konalo 23 žáků, 1 žák nekonal prospělo 22 žáků. Úroveň lepší průměr. tř. OP 3. Opravářské práce - kurz konalo 9 žáků z 16 7 žáků se pro náročnost a nezájem kurzu vůbec nezúčastnilo (nepovinné) prospělo 8 žáků, 1 žák neuspěl u zkoušek c)sklízecí mlátička NEW HOLLAND tř. OZ 2. Opravář zemědělských strojů kurz absolvovalo 7 žáků v AGRO 2000 Třebíč všichni úspěšně ukončili zkoušku v AGROTEC Hustopeče d) Kurzy svařování Celkem konalo 91 žáků, z toho úspěšně kurzy dokončilo 91 žáků. Metoda ZK135W01 - učební obor Opravář zem. strojů a Automechanik - konalo 25 žáků 2 žáci z OP 3. úroveň vědomostí a dovedností velmi dobrá, velký zájem Metoda ZK 111 W01 - učební obor Opravář zem. strojů a Opravářské práce - konalo 35 žáků všichni žáci prospěli, dobrá úroveň, i pro náročnost kurzu si žáci počínali dobře, dobré měli hlavně praktické výsledky Metoda ZK 311 W01 - učební obor Opravář zem. strojů konalo 9 žáků a všech 9 prospělo, o kurz je menší zájem, výsledky byly na dobré úrovni Přezkoušení prováděla zkušební organizace č.12 CLPR Praha. Zkušební komisař byl velice spokojen s úrovní kurzů a znalostmi žáků. Největší zájem ze strany žáků je o metodu ZK 135 W01. Žáci, kteří mají 2-3 metody svařování mají větší předpoklady pro uplatnění v praxi. e) Barmanský kurz tř. KČK 1., KČK 2., KČK 3. kuchař, kuchař-číšník pro pohostinství kurz byl dobrovolný, zúčastnilo se 21 žáků, všichni žáci prospěli a obdrželi certifikát 18

19 ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ Zájmová činnost na SOUzas Dačice se odvíjí na základě kroužků, kterých bylo ve školním roce 2007/2008 ustaveno 10 z toho: 6 sportovních : - lední hokej - posilování - florbal - stolní tenis - jezdecký - odbíjená Ostatní zájmové kroužky se týkaly oblastí, o které žáci na začátku školního roku projevili zájem. Jedná se o 4 kroužky: - dovedné ruce - umělecké kování - diagnostika motorů - výpočetní technika Do kroužků se přihlásilo celkem 169 žáků, vedlo je 11 pedagogických pracovníků z toho: - 6 učitelů odborného výcviku - 3 učitelé teorie - 3 vychovatelé Pravidelně po celý školní rok navštěvovalo kroužky pouze 80 žáků. Největší zájem projevili žáci o kroužek výpočetní techniky a diagnostiky motorů. Zájem žáků o zájmovou činnost by byl ještě větší, zejména u dojíždějících žáků, ale z důvodu nevyhovujícího autobusového spojení nemohou kroužek navštěvovat. Ubytovaní žáci navštěvují kroužky pravidelně. Materiální zabezpečení zájmových kroužků je na dobré úrovni. SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH ŽÁKŮ 2007/

20 MÍSTNÍ KOLA SOD V rámci OV zorganizovalo SOUz a s Dačice pro ověření odborných vědomostí a dovedností žáků pro 2. a 3. ročníky soutěže v odborných dovednostech. OZ3- Opravář zem. strojů - datum konání a počet zúčastněných 9 žáků - soutěžní úkoly jízda zručnosti Umístění: 1. Týma Josef 2. Hotař Antonín 3. Pokorný Tomáš A3 - Automechanik - datum konání: zúčastnilo se 17 žáků z 22 - soutěžní úkoly: - demontáž, montáž, vyvážení kola osob. automobilu - seřízení světlometů osobního automobilu - 30 testových otázek teorie Umístění: 1. Jakubec Luboš 2. Augsten Jan 3. Kocar Miroslav OP3- Opravářské práce - datum konání: a počet zúčastněných: 12 žáků z 16 - soutěžní úkoly - jízda zručnosti Umístění: 1 Vrchota Vojtěch 2. Pustějovský Luboš 3. Pokorný Josef KČK3-Kuchař číšník pro pohostinství - datum konání počet zúčastněných - 6 žáků z 24 Soutěžní úkoly: - normování - příprava zadaného menu Umístění: 1. Mrkva Adam 2. Drbalová Tereza 3. Fiala Jan PCP2 Pečivářské a cukrovinářské práce 20

21 - datum konání počet zúčastněných - 8 žáků - soutěžní úkoly - příprava kynutých moravských koláčů Umístění: 1. Protivínská Pavla 2. Baštová Veronika 3. Konečný Stanislav V každé soutěži byli tři nejlepší odměněni věcnou cenou. REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE JÍZDA ZRUČNOSTI 2008 oblastní kolo Blatná Soutěž se konala na SOU Blatná Zúčastnili se: OZ3 Tyma Josef, Hotař Antonín OP3 - Pokorný Josef, Vrchota Vojtěch Umístění: 7. Pokorný Josef 17. Tyma Josef 19. Vrchota Vojtěch 20. Hotař Antonín Soutěže se zúčastnilo celkem 34 žáků NÁRODNÍ KOLO OZS Místo konání - SOŠ a SOU Sušice Zúčastnil se jeden žák Musel Martin OZ 3 Umístil se z 35 žáků na 17 místě Soutěžní témata byla vybrána z osnov OV pro AUTOMECHANIK- JUNIOR 2008 Regionální soutěž se konala na SOU Blatná Zúčastnil se jeden žák z A3 Augsten Jan Umístil se ve velké konkurenci na 5 místě z 9 soutěžících Byl vybrán na celostátní soutěž Automechanik Junior 2008 SOUTĚŽ O POHÁR BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 2007 Gastronomická soutěž Místo konání Vlašim Zúčastnila se jedna žákyně Iveta Karásková KČK3 Umístění z 11 soutěžících 5 místo 21

22 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE AUTOMECHANIK JUNIOR 2008 Celostátní odborná soutěž se konala na SOŠ a SOU Praha Za Jihočeský kraj byl vybrán Augsten Jan z A3 Umístil se na 14 místě z 28 soutěžících MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE ZLATÝ POHÁR LINDE 12. ročník Mezinárodní soutěž ve svařování se konala ve dnech a na Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku Místku Soutěže se za SOUz a s Dačice zúčastnili žáci : A3 Kosina Jiří OZ3 Musel Martin OZ3 Pokorný Tomáš OZ3 Laudat Rudolf Umístění metoda ZK 135 W01 Kosina Jiří - 6 místo z 47 soutěžících - metoda ZK 311 W01 Musel Martin - 3 místo z 31 soutěžících - metoda ZK 141 W01 Pokorný Tomáš 10 místo z 15 soutěžících - metoda ZK 111 W01 Laudát Rudolf 27 místo z 29 soutěžících Soutěže splnily svůj účel, daly možnost vyniknout žákům v samostatnosti, zručnosti, osvojených dovednostech apod. Dobré umístění v regionálních, celostátních a jedné mezinárodní soutěži nese dobré jméno našemu učilišti. 2. Sportovní soutěže : Nová Včelnice: středoškolský pohár v atletice družstev pořadatel: AŠSK ČR dívky: 4. místo chlapci: 6. místo Dačice: pořadatel: AŠSK ČR stolní tenis dívky 5. místo, chlapci: 3. místo Jindřichův Hradec: odbíjená pořadatel: AŠSK ČR místo 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 212/213 Zpracoval: Mgr. Otakar Březina Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 21.1.213. Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více