VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího proce su 3. Schválená vzděláva cí koncep ce Údaje o pracovnící ch školy, DVPP Údaje o přijímacím řízení Výsledky vzdělávání, závěrečné zkouš ky, řidičsk é zkouš ky, kvalifika ční kurzy Zájmová činnost, soutěže, exkurze Negativní jevy Metodické orgány a jejich činnost Hodnocení práce koordinátora environmentálního vzdělávání a hodnocení práce koordinátora ICT Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí Mimo š k olní aktivity Údaje o poskytování informa cí Komentář k účetním výkazům 35 1

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám.republiky 86 IZO: IČO: Adresa: Dačice nám. Republiky 86/V Tel.: Fax: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Právní forma: Ředitel: Příspěvková organizace Ing. Karel Cvrček, do (odchod do SD) Řiha Vladislav zastupující ředitel (od do ) Mgr. Radek Hillay od SOU zemědělské a služeb Dačice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a zřizovatelem je KÚ České Budějovice. Ve svých zařízeních, které tvoří škola, domov mládeže, školní jídelna a dílny pro odborný výcvik zajišťuje komplexní přípravu žáků v zemědělských i nezemědělských učebních oborech, hlavně pro oblast Dačicka a okolí. Stávající učební obory, jak pro žáky ze ZŠ i ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami jsou tříleté a dvouleté, ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou. Skladba učebních oborů je orientována na potřeby regionu a odpovídá požadavkům trhu práce v této oblasti i zájmu žáků a rodičů. Vychází z koncepce školy a její přizpůsobivosti současným ekonomickým podmínkám a je v ní počítáno i se změnami ve skladbě učebních oborů. Kromě vlastních zařízení je pro přípravu žáků v odborném výcviku využíváno školních závodů, PPV, SPV a celé řady dalších smluvních pracovišť různých podniků i firem, kde žáci vykonávají odborný výcvik pod vedením učitelů odborného výcviku nebo instruktorů. Škola má dobré materiálové i technické vybavení, které odpovídá potřebám přípravy jednotlivých učebních oborů, a tyto podmínky se dle finančních možností každoročně zlepšují. Žáci mají možnost být ubytováni na domově mládeže, kde mohou využívat vlastní tělocvičnu s posilovnou a škola je schopna zajišťovat ve svém zařízení i celodenní stravování ubytovaných žáků. Kromě toho mohou žáci absolvovat různé kurzy a získat pro své další uplatnění příslušná oprávnění. K jejich realizaci má SOUzas Dačice vlastní svářečskou školu a autoškolu s potřebným vybavením. Celkově lze charakterizovat SOUzas Dačice jako odpovídající požadavkům jak žáků, rodičů, tak i trhu práce. 2

3 SEZNAM UČEBNÍCH OBORŮ ve školním roce 2007/2008 SOU zemědělské a služeb Dačice a) učební obory SOU - tříleté učební obory H/ H/ H/ H/ H/002 - Automechanik - Zedník - Opravář zemědělských strojů - Kuchař - Kuchař - číšník pro pohostinství b) učební obory SOU žáci se speciálními vzdělávacími potřebami E/ E/002 - Pečivářské a cukrovinkářské práce - dvouletý učební obor - Opravářské práce ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Skladba učebních oborů: 1. tříleté učební obory uč. obor : H/001 Automechanik Ročník Počet žáků Třída CH D Poznámka I II III Celkem I-III. roč uč. obor : H/001 Zedník II. 6 0,5 6 - smíšená třída s KČZ2 III. 9 0, s OZS3 Celkem II III. roč

4 Uč. obor: H/003 Opravář zemědělských strojů I II III. 9 0,5 9 - smíšená třída s Z3 Celkem I-III. roč. 54 2, Uč. obor H/001 Kuchař I. 8 0,5 1 7 smíšená třída s KČ1 II. 12 0, s KČ2 III. 4 0, s KČ3 Celkem I-III. roč. 24 1, Uč. obor H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství I. 17 0, smíšená třída s K1 II III. 20 0, s K3 Celkem I-III. roč učební obory žáci se speciálními vzdělávacími potřebami uč. obor: E/002 Pečivářské a cukrovinkářské práce Ročník: Počet žáků: Třída: CH: D: Pozn.: dvouletý uč.obor I II Celkem I-II. roč Uč. obor : E/002 Opravářské práce I II III Celkem I-III. roč

5 CELKEM SOUzas: Počet tříd: 16 Žáků: 279 Z toho CH: 206 D: 73 Ubytováno na DM: 50 Dojíždí : 229 Závěr: Na počátku školního roku 2007/2008 zahájilo studium celkem 293 žáků. V průběhu školního roku ukončilo studium 23 žáků, z toho11 na vlastní žádost a 5 žákům bylo ukončeno studium tím, že přestali docházet do školy. Dále 6 žáků přestoupilo na jinou střední školu a 1 žákyni bylo povoleno přerušení studia ze zdravotních důvodů. V průběhu školního roku přestoupilo z jiné střední školy na SOUzas Dačice celkem 7 žáků a 2 žáci byli nově přijati. Na konci školního roku zůstalo na škole 279 žáků. 5

6 SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE SOU zemědělské a služeb Dačice zajišťuje profesní vzdělávání a výchovu žáků pro oblast zemědělství, stavebnictví a v oblasti služeb zaměřených na diagnostiku a opravy motorových vozidel, přípravy pokrmů a obsluhy ve stravovacích a restauračních zařízeních, zhotovování pečivářských a cukrovinkářských výrobků. Činnost školy je hlavně zaměřena na poskytování středního vzdělávání s výučním listem. 1. Hlavní vzdělávací program: Na SOU zas Dačice je komplexní příprava v následujících učebních oborech: učební obory SOUzas H/001 - Automechanik PD vydány MŠMT ČR dne č.j /98-23 s platností od počínaje 1.roč H/003 - Opravář zemědělských strojů PD vydány MHČR dne č.j /93-74 s platností od počínaje 1.roč H/001 - Kuchař PD vydány MŠMT dne č.j /95-74 s platností od počínaje 1.roč. a MŠMT dne č.j /03-23 s platností od počínaje 1. roč H/002 - Kuchař-číšník pro pohostinství PD vydány MŠMT dne č.j /95-74 s platností od počínaje 1.roč. a MŠMT dne č.j.20737/03-23 s platností od počínaje 1.roč H/001 Zedník PD vydány MŠMT ČR ze dne , č.j /97-72 s účinností od počínaje 1. roč E/002 - Pečivářské a cukrovinkářské práce PD vydány MŠMT ČR dne č.j /95-24 s platností od počínaje 1.roč E/002 - Opravářské práce PD vydány MŠMT ČR dne č.j /95-24 s platností od počínaje 1.roč. 6

7 2. Doplňkovým vzdělávacím programem v oblasti dalšího vzdělávání dospělých a hospodářské činnosti SOUzas Dačice je: - vzdělávání a příprava pracovníků ve vybraných profesích a jejich rekvalifikace, kvalifikační zkoušky - vzdělávací kurzy - opravárenská a servisní činnost - práce s mechanizačními prostředky - hostinská činnost - výroba a montáž strojů pro zemědělství a lesnictví - pořádání přednášek a kurzů - poradenská činnost - služby v zemědělství - ubytovací služby - provozování autoškoly 7

8 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI,PRAXI A ZPŮSOBILOST Školní rok 2007/2008 a s ním spojenou veškerou výchovnou a vzdělávací činnost zajišťovali převážně interní pedagogičtí pracovníci na jednotlivých úsecích, provoz ostatní zaměstnanci a z části i důchodci. Celkový počet zaměstnanců byl v tomto školním roce 62 fyzických osob, přepočtených pracovníků 59,85 a na jednotlivých úsecích pracovalo: 1. Úsek teoretické výuky: fyzické přepočtené Učitelé 16 včetně ZŘTV a ředitele 16 15,3 z toho: se zkráceným úvazkem 2 s VŠ bakalářské studium se SŠ 4 s odbornou způsobilostí 11 se spec.pedagogikou 2 důchodci 1 2. Úsek odborného výcviku : Učitelé odborného výcviku 22 včetně ZŘPV + VUOV 22 21,5 z toho : s VŠ bakalářské studium se SŠ 17 s vyučením 22 s DPS 21 s DPS spec.ped. 5 VUOV 2 3. Úsek domova mládeže: Vychovatelé 4 včetně vedoucí vychovatelky 4 4 z toho : s VŠ - se SŠ 4 s DPS 4 4. Úsek administrativy se SŠ 4 5. Úsek školní jídelny 7 včetně ved. ŠJ 7 7 z toho : se SŠ 1 s vyučením 6 6. Úsek provozních zaměstnanců 9 9 7,85 z toho : s vyučením 5 se ZŠ 4 8

9 Z celkového počtu 42 pedagogických pracovníků nesplňuje odbornou způsobilost 8 pracovníků, což je 19,04 %. Problémy, které přetrvávají, jsou především na úseku teoretické výuky, kde výuka některých předmětů je zajišťována pedagogickými pracovníky, kteří nemají příslušnou aprobovanost. Jedná se především o výuku občanské nauky, tělesné výchovy, cizího jazyka, matematiky, fyziky a část odborných předmětů učebního oboru pečivářské a cukrovinkářské práce, zedník a automechanik. Přes veškerou snahu ze strany vedení SOU zas zajistit uvedené předměty kvalifikovanými učiteli odborníky (inzeráty, osobní jednání, jednání s úřadem práce, školami apod.), se nedaří tyto pracovníky z různých důvodů a jejich požadavků získat (požadavek na byt, nevyhovující spojení, značná vzdálenost z místa trvalého bydliště, nízké platové ohodnocení apod.). Z celkového počtu 42 pedagogických pracovníků si v průběhu školního roku doplňovalo vzdělání: Úsek TV: 1 - VŠ PF JU České Budějovice český jazyk a literatura pokračování studia 1 - JASPEX při ČVUT Praha anglický jazyk 1 - Speciální kurz pro koordinátory ŠVP - Stařeč 4 - studium cizího jazyka v rámci projektu ESF Úsek OV: 1 - magisterské studium 1 - bakalářské studium dokončeno červen bakalářské studium speciální pedagogika pokračování studia 1 - speciální pedagogika 1 - studium cizího jazyka v rámci projektu ESF Úsek VMV: 2 - speciální pedagogika I přes tyto přetrvávající problémy s aprobovaností byla výuka v tomto školním roce vedena na dobré úrovni, část pedagogických pracovníků, kteří nesplňují požadovanou kvalifikaci, pokračovalo ve studiu pro doplnění požadovaného vzdělání a někteří začali. Ale pro některé pracovníky, kteří by měli zájem o zvýšení kvalifikace, jsou jejich možnosti velmi omezené, neboť jiná forma než denní studium pro získání aprobace je na vysokých školách velmi omezena, zejména pro studium všeobecně vzdělávacích předmětů. 9

10 Údaje o pracovnících školy 1. Vedení školy celkem 4 Ing. Cvrček Karel - ředitel, splňuje vše (od odchod do SD) Říha Vladislav - pověřen zastupováním ( do ) - nesplňuje VŠ (do ZŘPV) Mgr. Hillay Radek - ředitel, splňuje vše ( od , do učitel) Mgr. Šteflová Drahoslava - ZŘTV - splňuje vše Bc. Doležal Jiří - vedoucí odborného výcviku od splňuje vše (do UOV) Štěbetáková Anna - vedoucí vychovatelka - splňuje vše 2. Učitelé teoretické výuky celkem 14 Ing. Čechová Věra - splňuje vše Ing. Dědek Bohumil - splňuje vše + speciální pedagogiku Ing. Doležal Josef - splňuje vše + speciální pedagogiku Fic Josef - nesplňuje VŠ a pedagogickou způsobilost Mgr. Hillay Radek - splňuje VŠ i pedagogické vzdělání jiná aprobace Kasal Jan - nesplňuje VŠ ani pedagogickou způsobilost ( zkrácený úv.) Kulík Luboš - nesplňuje VŠ ani pedagogické vzdělání Muselová Libuše - nesplňuje VŠ ani pedagogické vzdělání Ing. Novák František - splňuje VŠ, nesplňuje pedagogické vzdělání Ing. Ošmerová Veronika - splňuje vše Ing. Prokopiová Kateřina - splňuje VŠ, splňuje pedagogické vzdělání jiná aprobace Bc. Stehlíková Andrea - nesplňuje VŠ,splňuje pedagogické vzdělání (zkrácený úv.) Bc. Šálek Antonín - nesplňuje VŠ, splňuje pedagogické vzdělání jiná aprobace Ing. Šimánková Hana - splňuje VŠ i pedagogické vzdělání jiná aprobace 3. Učitelé odborného výcviku celkem 20 Kalvoda Jaroslav - splňuje vše Ing. Kolařík Jiří Bc. Kolumberská Hana Karkošková Edita (zkrácený úvazek) Král Zdeněk Lovětínský Dušan Malá Radmila Mandát Zdeněk - nesplňuje pedagogické vzdělání (uk.prac.poměru ) Marková Vladimíra - splňuje vše Matějka Pavel - splňuje vše + spec. pedagogika Novák Miroslav - splňuje vše Nováček Miroslav Pátek Zdeněk Píza Josef

11 Strašáková Milena - splňuje vše Štancl Bohumír Švikovský Jan Bc. Točíková Romana Urbanec Pavel Bc. Vyhnálek Václav Vychovatelé domova mládeže celkem 3 Břínek Bohumír - splňuje vše Smažilová Zdeňka Šulista Luděk - splňuje vše (uk. prac. poměru ) 5. Ostatní pracovníci celkem 18 Holakovská Věra - sekretářka, administrativní a spisový pracovník Šindelář František - hospodář Javůrková Anna - rozpočtář, účetní (zkr.úvazek) (uk.prac.pom ) Javůrková Jana - rozpočtář,účetní od Štokrová Jarmila - rozpočtář, mzdová účetní Běhanová Marta - vedoucí ŠJ Doležalová Eva - kuchařka Kacetlová Ludmila Prokopcová Jiřina Tunklová Anna Veseláková Jana Procházková Eva - pomocná kuchařka Dvořáková Růžena - sociální pracovník Bajgl Lubomír - údržbář, topič, domovník Bajglová Jana - uklízečka Doležalová Věra Kolaříková Jana - uklízečka, topič, domovník Šindelářová Věra - uklízečka Štanglová Jana (zkrácený úvazek) Štěpánová Růžena (zkrácený úvazek) 11

12 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2007/ DVPP Brána jazyků projekt v rámci - ESF Německý jazyk Anglický jazyk Ing. Dědek Bc. Šálek Urbanec Ing. Čechová Muselová Český jazyk pro střední školy Ing. Prokopiová FF JCU České Budějovice Školení pro učitele fyziky Ing.Doležal FF JCU České Budějovice Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedag.pracovníků VOŠ a SPŠ Vznětové motory Bc. Šálek automobilní a technická České Budějovice Porady školních metodiků prevence p. Muselová Jindřichův Hradec Práce s interaktivní tabulí Bc. Stehlíková AV MEDIA Praha Celodenní školení Ing. Šimánková Ovládání interaktivní tabule všichni učitelé SOUzas Dačice 2 hodinové školení Kurz pro instruktory LVVZ p. Fic Sport BP Ing. Novák České Budějovice 12

13 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení výsledky pro školní rok 2008/2009 Přijímací řízení proběhlo ve stanovených termínech a dle stanovených kritérií, která byla zpracována pro jednotlivé učební obory. Na základě jednotlivých kol přijímacího řízení byli do jednotlivých učebních oborů přijati žáci: Učební obory: I.kolo II.kolo III.kolo IV.kolo V.kolo CELKEM Automechanik Opravář zemědělských strojů Kuchař Kuchař-číšník pro pohostinství Zedník Opravářské práce Pečivářské a cukrovinkářské práce CELKEM Celkem do 1. ročníků SOUzas Dačice bylo pro nový školní rok 2008/2009 přijato 110 žáků. Celkový počet přijatých žáků je vyšší než v minulém školním roce. Do jiných učebních oborů, které jsou zařazeny v rejstříku škol (např. Farmář, Šití prádla), se žádný uchazeč nepřihlásil a vzhledem k tomu, že o tyto učební obory není již několik let zájem, budou v budoucích letech postupně vyřazeny z rejstříku škol. V 1. ročníku budou otevřeny dvě smíšené třídy a to třída KČK1 Kuchař 9 a Kuchař-číšník 21, celkový počet 30 žáků a třída OZ Opravář zemědělských strojů 22 a Zedník 8 o celkovém počtu 30 žáků. Pozitivní vliv pro přihlášení žáků do prvních ročníků mají propagační akce, které se v průběhu roku uskutečňují, a do kterých jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. Jedná se především o akce, jako jsou Dny otevřených dveří, výstavy výrobků žáků, účast na burzách škol, rauty, výsledky závěrečných zkoušek, účast na soutěžích apod. 13

14 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ a) přehled klasifikace TŘÍDA Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Studijní průměr A ,02 KČK ,77 OZS ,69 A ,63 OZS ,76 KČK ,5 KČZ ,69 A ,8 KČK ,85 OZ ,63 OP ,75 OP ,62 OP3A ,4 OP3B ,76 PCP OP ,25 CELKEM ,63 Prospěch Ve školním roce 2007/2008 došlo ke znatelnému poklesu žáků pokles o více než 10% ( v uplynulém školním roce bylo klasifikováno 312 žáků, na konci letošního roku 280). Tato skutečnost byla způsobena tím, že škola v současné době nemá otevřenou žádnou třídu nástavbového studia. Průměrný prospěch se výrazně zlepšil oproti předchozímu školnímu roku (z 2,71 na 2,63) a je srovnatelný s uplynulými léty. Nejlepšího průměru dosáhli žáci třídy PCP1 průměr 2,00, nejhorší průměrný prospěch byl ve třídě A1 3,02. Žáci těchto tříd mají dlouhodobě nejlepší prospěch (tř. PCP1) a nejhorší prospěch (tř. A1). Nejlepšího prospěchu dosahují žáci v předmětech výchovného charakteru tělesná výchova, občanská výchova a občanská nauka. Nejhorší výsledky se tradičně vyskytují ve fyzice, základech přírodních věd (fyzika ve 2.ročníku učebních oborů kuchař a kuchař-číšník), cizích jazycích a matematice. Z těchto předmětů ( s výjimkou matematiky) také neprospívá většina neprospívajících žáků. S vyznamenáním prospělo 15 žáků což lze považovat za úspěch vzhledem k nižšímu počtu žáků v tomto školním roce ( v loňském roce 13 ). Za úspěch lze rovněž považovat výrazně nižší počet neprospívajících žáků tomto školním roce 15 v předchozím roce 27. Jedná se tedy o téměř poloviční úbytek. Rovněž došlo k výraznému poklesu nehodnocených žáků, a to na 1/3 loňského roku (4žáci oproti 12). 14

15 Stále přetrvávají problémy s nedostatečnou (někdy nulovou) domácí přípravou žáků, u některých žáků lze pozorovat malý zájem o zvolený obor. Tito žáci často neprospívají i z odborných předmětů, zatímco ostatní spíše z předmětů všeobecně vzdělávacích. Prospěch řady žáků je také nepříznivě ovlivněn vysokou absencí. Pro žáky dřívějších speciálních škol, kteří přišli do učebních oborů automechanik, opravář zemědělských strojů, zedník, kuchař a kuchař-číšník pro pohostinství byly na začátku školního roku vypracovány individuální studijní plány. Díky této skutečnosti se podařilo v několika případech těmto žákům zvládnout náročné učivo a úspěšně absolvovat daný ročník. U většiny žáků přetrvává spokojenost s průměrným prospěchem, až na výjimky chybí snaha o dosažení lepších výsledků. Žáci stále málo využívají možnosti konzultaci a doučování. Do učebních plánů učebního oboru opravářské práce jsme v souladu s doporučením zařadili předměty informační a komunikační technologie a německý jazyk. Zatímco s výpočetní technikou neměli žáci problémy, německý jazyk nepřinesl očekávané výsledky. Žákům chybí motivace k učební, někteří by se raději učili anglický jazyk, což vzhledem k počtu žáků ve třídách není možné. Nejsou rovněž vhodné učebnice. Pro následující školní rok jsme tudíž od výuky cizích jazyků u těchto oborů odstoupili. b) hodnocení chování: 1. Pochvaly: třídního učitele 34 učitele odborného výcviku 37 vychovatele 0 ředitele 4 2. Výchovná opatření: napomenutí třídního učitele 18 napomenutí učitele odborného výcviku 2 napomenutí vychovatele 4 důtka třídního učitele 48 důtka učitele odborného výcviku 11 důtka ředitele 15 podmíněné vyloučení 1 vyloučení 0 3. Klasifikace chování : 2. stupeň z chování stupeň z chování 7 Ve školním roce 2007/2008 bylo uděleno celkem 75 pochval, což je výrazně více než v r. 2006/2007 (60 a v předcházejících letech 57 a 54). Pochvaly byly žákům uděleny za výborné a velmi dobré studijní výsledky, vzorné plnění úkolů na odborném výcviku, příkladné chování a vzornou reprezentaci školy na soutěžích a pomoc při zajišťování školních akcí.(rauty, dny otevřených dveří, výstavy apod.) Došlo k výraznému poklesu udělených výchovných opatření. Zatímco u napomenutí třídního učitele a učitele odborného výcviku je pokles nepříliš výrazný, u napomenutí vychovatele došlo k výraznému snížení, a to z 10 na 4. Podstatně méně bylo důtek třídního učitele (48 oproti 69), důtek učitele odborného výcviku (11 oproti 21) Důtek ředitele bylo uděleno 15, což je o 1 více než v loňském roce. Snížených známek z chování je o něco více, 2. stupněm bylo klasifikováno 12 žáků (loni 9) a 3. stupněm 7 žáků (v loňském roce 5). Výchovná opatření byla udělena za porušování školního řádu, neplnění školních povinností, vyrušování při výuce, neomluvenou absenci, nebo pozdní omlouvání absence, nevhodné a vulgární chování k pedagogickým a ostatním pracovníkům školy, napadení spolužáků, požití alkoholu, svévolného opouštění výuky, kouření, požití alkoholu a krádeže na odborném výcviku. 15

16 Největším problémem je stále vysoká absence a neomluvená absence, a to navzdory tomu, že absence je průběžně řešena na poradách učitelů i na pedagogických radách. Pozitivní skutečností je, že došlo ke snížení průměrné absence na 15,7%, což je výrazné zlepšení proti r. 2006/2007, přiblížili jsme se tak předcházejícím letům, kdy se absence pohybovala okolo 15%. U některých tříd přetrvává velmi vysoká absence přesahující 20% (KČZ 2. zedník 26,23%, OP3.A 22,8%, A 1. 20,57% atd). Došlo k výraznému poklesu počtu neomluvených hodin z 1200 na 629, ale stále je počet neomluvených hodin velmi vysoký. Neomluvená absence je řešena ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi, a to pohovory se zákonnými zástupci nezletilých žáků, se zletilými žáky a v některých případech i s vedením školy. Přehled o výsledcích závěrečných zkoušek 2007/2008 v závěrečných ročnících POČET ŽÁKŮ konajících závěrečnou zkoušku Počet žáků s celkovým hodnocením prospěl s vyznamenání m prospěl neprospěl automechanik H/ kuchař H/ kuchař - číšník pro pohostinství opravář zemědělských strojů H/ H/ zedník H/ opravářské práce E/ pečivářské a cukrovinkářské práce E/ CELKEM

17 Hodnocení závěrečných zkoušek Závěrečné zkoušky konali žáci 6 tříd ( A 3., KČK 3., OZ 3., OZ., OP.3A, OP 3.B a PCP 2.) v 7 učebních oborů (automechanik, kuchař, kuchař-číšník pro pohostinství, opravář zemědělských strojů, zedník, opravářské práce a pečivářské a cukrovinkářské práce.) Jednotlivé části závěrečných zkoušek se konaly podle předem schváleného harmonogramu a proběhly bez závad. Pedagogická dokumentace byla řádně připravena. V řádném termínu konalo závěrečné zkoušky 84 žáků z 88 v závěrečných ročnících. Celkový počet žáků konajících závěrečné zkoušky byl o 8 žáků vyšší než v uplynulém školním roce. Z celkového počtu prospělo s vyznamenáním 18 žáků, což je o 8 více než v loňském školním roce, prospělo 66 žáků (loni 63). Na rozdíl od předchozích let vykonali úspěšně závěrečné zkoušky všichni žáci. Nejlépe ze všech oborů u závěrečných zkoušek prospěli žáci učebního oboru opravář zemědělských strojů, kde bylo z celkového počtu 9 žáků 5 žáků s vyznamenáním (tedy více než polovina) a také znalosti ostatních byly velmi dobré. Také žáci učebního oboru automechanik prokázali velmi dobré znalosti a s vyznamenáním vykonala závěrečnou zkouškou celá jedna čtvrtina. Žáci přistoupili k závěrečným zkouškám odpovědně, řádně se připravili a své vědomosti také náležitým způsobem při samotné zkoušce uplatnili. Žáci přišli i odpovídajícím způsobem oblečeni. Úroveň znalostí byla hodnocena jako velmi dobrá a dobrá. V rámci praktických zkoušek byl v pátek 13. června 2008 uspořádán v budově školy (Jemnická ulice) den otevřených dveří, kde si zájemci mohli prohlédnout slavnostní tabule, které vytvořili žáci učebního oboru kuchař-číšník pro pohostinství, výrobky studené kuchyně učebního oboru kuchař a výrobky žáků oboru pečivářské a cukrovinkářské práce. Úroveň tabulí byla velmi vysoká, porota, která vybírala tu nejlepší, měla těžký úkol. Potěšitelnou skutečností je stále se zvyšující počet návštěvníků, kterých bylo letos na 400. Ústních závěrečných zkoušek se v souladu s platnou legislativou účastní i odborníci z praxe, kteří jsou pro tyto zkoušky přínosem. Odborníci z praxe byli s úrovní vědomostí žáků spokojeni. Předsedové jednotlivých komisí hodnotili průběh a výsledky závěrečných zkoušek velmi dobře, nebyly zaznamenány žádné nedostatky. Výuční listy a vysvědčení o závěrečné zkoušce tak letos byly předány všem, kteří konali závěrečné zkoušky, a to na slavnostním vyřazení ve velké klubovně domova mládeže, letos za účasti starosty Dačic pana Rudolfa Hájka. Vyznamenaným žákům byly předány věcné dary z prostředků sdružení rodičů. 17

18 Kvalifikační kurzy Ve školním roce 2007/2008 za účelem zvýšení kvalifikace a dalšího uplatnění absolventů SOUzas Dačice v rámci učebních plánů a osnov byly pro žáky zorganizovány pod vedením pedagogických pracovníků a dalších organizací následující kurzy: a) Samojízdná sklízecí řezačka : tř. OZ 3. - Opravář zemědělských strojů kurz konalo z 9 žáků 6 žáků 3 žáci se nezúčastnili prospělo 6 žáků. Výsledky žáků byly na průměrné úrovni. b) Sklízecí mlátička E 512,514 tř. OZ 2. Opravář zemědělských strojů, - kurz konalo 23 žáků, 1 žák nekonal prospělo 22 žáků. Úroveň lepší průměr. tř. OP 3. Opravářské práce - kurz konalo 9 žáků z 16 7 žáků se pro náročnost a nezájem kurzu vůbec nezúčastnilo (nepovinné) prospělo 8 žáků, 1 žák neuspěl u zkoušek c)sklízecí mlátička NEW HOLLAND tř. OZ 2. Opravář zemědělských strojů kurz absolvovalo 7 žáků v AGRO 2000 Třebíč všichni úspěšně ukončili zkoušku v AGROTEC Hustopeče d) Kurzy svařování Celkem konalo 91 žáků, z toho úspěšně kurzy dokončilo 91 žáků. Metoda ZK135W01 - učební obor Opravář zem. strojů a Automechanik - konalo 25 žáků 2 žáci z OP 3. úroveň vědomostí a dovedností velmi dobrá, velký zájem Metoda ZK 111 W01 - učební obor Opravář zem. strojů a Opravářské práce - konalo 35 žáků všichni žáci prospěli, dobrá úroveň, i pro náročnost kurzu si žáci počínali dobře, dobré měli hlavně praktické výsledky Metoda ZK 311 W01 - učební obor Opravář zem. strojů konalo 9 žáků a všech 9 prospělo, o kurz je menší zájem, výsledky byly na dobré úrovni Přezkoušení prováděla zkušební organizace č.12 CLPR Praha. Zkušební komisař byl velice spokojen s úrovní kurzů a znalostmi žáků. Největší zájem ze strany žáků je o metodu ZK 135 W01. Žáci, kteří mají 2-3 metody svařování mají větší předpoklady pro uplatnění v praxi. e) Barmanský kurz tř. KČK 1., KČK 2., KČK 3. kuchař, kuchař-číšník pro pohostinství kurz byl dobrovolný, zúčastnilo se 21 žáků, všichni žáci prospěli a obdrželi certifikát 18

19 ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ Zájmová činnost na SOUzas Dačice se odvíjí na základě kroužků, kterých bylo ve školním roce 2007/2008 ustaveno 10 z toho: 6 sportovních : - lední hokej - posilování - florbal - stolní tenis - jezdecký - odbíjená Ostatní zájmové kroužky se týkaly oblastí, o které žáci na začátku školního roku projevili zájem. Jedná se o 4 kroužky: - dovedné ruce - umělecké kování - diagnostika motorů - výpočetní technika Do kroužků se přihlásilo celkem 169 žáků, vedlo je 11 pedagogických pracovníků z toho: - 6 učitelů odborného výcviku - 3 učitelé teorie - 3 vychovatelé Pravidelně po celý školní rok navštěvovalo kroužky pouze 80 žáků. Největší zájem projevili žáci o kroužek výpočetní techniky a diagnostiky motorů. Zájem žáků o zájmovou činnost by byl ještě větší, zejména u dojíždějících žáků, ale z důvodu nevyhovujícího autobusového spojení nemohou kroužek navštěvovat. Ubytovaní žáci navštěvují kroužky pravidelně. Materiální zabezpečení zájmových kroužků je na dobré úrovni. SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH ŽÁKŮ 2007/

20 MÍSTNÍ KOLA SOD V rámci OV zorganizovalo SOUz a s Dačice pro ověření odborných vědomostí a dovedností žáků pro 2. a 3. ročníky soutěže v odborných dovednostech. OZ3- Opravář zem. strojů - datum konání a počet zúčastněných 9 žáků - soutěžní úkoly jízda zručnosti Umístění: 1. Týma Josef 2. Hotař Antonín 3. Pokorný Tomáš A3 - Automechanik - datum konání: zúčastnilo se 17 žáků z 22 - soutěžní úkoly: - demontáž, montáž, vyvážení kola osob. automobilu - seřízení světlometů osobního automobilu - 30 testových otázek teorie Umístění: 1. Jakubec Luboš 2. Augsten Jan 3. Kocar Miroslav OP3- Opravářské práce - datum konání: a počet zúčastněných: 12 žáků z 16 - soutěžní úkoly - jízda zručnosti Umístění: 1 Vrchota Vojtěch 2. Pustějovský Luboš 3. Pokorný Josef KČK3-Kuchař číšník pro pohostinství - datum konání počet zúčastněných - 6 žáků z 24 Soutěžní úkoly: - normování - příprava zadaného menu Umístění: 1. Mrkva Adam 2. Drbalová Tereza 3. Fiala Jan PCP2 Pečivářské a cukrovinářské práce 20

21 - datum konání počet zúčastněných - 8 žáků - soutěžní úkoly - příprava kynutých moravských koláčů Umístění: 1. Protivínská Pavla 2. Baštová Veronika 3. Konečný Stanislav V každé soutěži byli tři nejlepší odměněni věcnou cenou. REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE JÍZDA ZRUČNOSTI 2008 oblastní kolo Blatná Soutěž se konala na SOU Blatná Zúčastnili se: OZ3 Tyma Josef, Hotař Antonín OP3 - Pokorný Josef, Vrchota Vojtěch Umístění: 7. Pokorný Josef 17. Tyma Josef 19. Vrchota Vojtěch 20. Hotař Antonín Soutěže se zúčastnilo celkem 34 žáků NÁRODNÍ KOLO OZS Místo konání - SOŠ a SOU Sušice Zúčastnil se jeden žák Musel Martin OZ 3 Umístil se z 35 žáků na 17 místě Soutěžní témata byla vybrána z osnov OV pro AUTOMECHANIK- JUNIOR 2008 Regionální soutěž se konala na SOU Blatná Zúčastnil se jeden žák z A3 Augsten Jan Umístil se ve velké konkurenci na 5 místě z 9 soutěžících Byl vybrán na celostátní soutěž Automechanik Junior 2008 SOUTĚŽ O POHÁR BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 2007 Gastronomická soutěž Místo konání Vlašim Zúčastnila se jedna žákyně Iveta Karásková KČK3 Umístění z 11 soutěžících 5 místo 21

22 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE AUTOMECHANIK JUNIOR 2008 Celostátní odborná soutěž se konala na SOŠ a SOU Praha Za Jihočeský kraj byl vybrán Augsten Jan z A3 Umístil se na 14 místě z 28 soutěžících MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE ZLATÝ POHÁR LINDE 12. ročník Mezinárodní soutěž ve svařování se konala ve dnech a na Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku Místku Soutěže se za SOUz a s Dačice zúčastnili žáci : A3 Kosina Jiří OZ3 Musel Martin OZ3 Pokorný Tomáš OZ3 Laudat Rudolf Umístění metoda ZK 135 W01 Kosina Jiří - 6 místo z 47 soutěžících - metoda ZK 311 W01 Musel Martin - 3 místo z 31 soutěžících - metoda ZK 141 W01 Pokorný Tomáš 10 místo z 15 soutěžících - metoda ZK 111 W01 Laudát Rudolf 27 místo z 29 soutěžících Soutěže splnily svůj účel, daly možnost vyniknout žákům v samostatnosti, zručnosti, osvojených dovednostech apod. Dobré umístění v regionálních, celostátních a jedné mezinárodní soutěži nese dobré jméno našemu učilišti. 2. Sportovní soutěže : Nová Včelnice: středoškolský pohár v atletice družstev pořadatel: AŠSK ČR dívky: 4. místo chlapci: 6. místo Dačice: pořadatel: AŠSK ČR stolní tenis dívky 5. místo, chlapci: 3. místo Jindřichův Hradec: odbíjená pořadatel: AŠSK ČR místo 22

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 153-265/98-5039 Inspektorát č.15 - Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 153-265/98-5039 Inspektorát č.15 - Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153-265/98-5039 Inspektorát č.15 - Zlín Signatura: ao5vs204 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Zámecká 478 600 012 051 Srpen 2012 Září 2013 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : DOBRÉ Tématické plány plní většina pedagogů

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více