VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího proce su 3. Schválená vzděláva cí koncep ce Údaje o pracovnící ch školy, DVPP Údaje o přijímacím řízení Výsledky vzdělávání, závěrečné zkouš ky, řidičsk é zkouš ky, kvalifika ční kurzy Zájmová činnost, soutěže, exkurze Negativní jevy Metodické orgány a jejich činnost Hodnocení práce koordinátora environmentálního vzdělávání a hodnocení práce koordinátora ICT Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí Mimo š k olní aktivity Údaje o poskytování informa cí Komentář k účetním výkazům 35 1

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám.republiky 86 IZO: IČO: Adresa: Dačice nám. Republiky 86/V Tel.: Fax: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Právní forma: Ředitel: Příspěvková organizace Ing. Karel Cvrček, do (odchod do SD) Řiha Vladislav zastupující ředitel (od do ) Mgr. Radek Hillay od SOU zemědělské a služeb Dačice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a zřizovatelem je KÚ České Budějovice. Ve svých zařízeních, které tvoří škola, domov mládeže, školní jídelna a dílny pro odborný výcvik zajišťuje komplexní přípravu žáků v zemědělských i nezemědělských učebních oborech, hlavně pro oblast Dačicka a okolí. Stávající učební obory, jak pro žáky ze ZŠ i ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami jsou tříleté a dvouleté, ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou. Skladba učebních oborů je orientována na potřeby regionu a odpovídá požadavkům trhu práce v této oblasti i zájmu žáků a rodičů. Vychází z koncepce školy a její přizpůsobivosti současným ekonomickým podmínkám a je v ní počítáno i se změnami ve skladbě učebních oborů. Kromě vlastních zařízení je pro přípravu žáků v odborném výcviku využíváno školních závodů, PPV, SPV a celé řady dalších smluvních pracovišť různých podniků i firem, kde žáci vykonávají odborný výcvik pod vedením učitelů odborného výcviku nebo instruktorů. Škola má dobré materiálové i technické vybavení, které odpovídá potřebám přípravy jednotlivých učebních oborů, a tyto podmínky se dle finančních možností každoročně zlepšují. Žáci mají možnost být ubytováni na domově mládeže, kde mohou využívat vlastní tělocvičnu s posilovnou a škola je schopna zajišťovat ve svém zařízení i celodenní stravování ubytovaných žáků. Kromě toho mohou žáci absolvovat různé kurzy a získat pro své další uplatnění příslušná oprávnění. K jejich realizaci má SOUzas Dačice vlastní svářečskou školu a autoškolu s potřebným vybavením. Celkově lze charakterizovat SOUzas Dačice jako odpovídající požadavkům jak žáků, rodičů, tak i trhu práce. 2

3 SEZNAM UČEBNÍCH OBORŮ ve školním roce 2007/2008 SOU zemědělské a služeb Dačice a) učební obory SOU - tříleté učební obory H/ H/ H/ H/ H/002 - Automechanik - Zedník - Opravář zemědělských strojů - Kuchař - Kuchař - číšník pro pohostinství b) učební obory SOU žáci se speciálními vzdělávacími potřebami E/ E/002 - Pečivářské a cukrovinkářské práce - dvouletý učební obor - Opravářské práce ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Skladba učebních oborů: 1. tříleté učební obory uč. obor : H/001 Automechanik Ročník Počet žáků Třída CH D Poznámka I II III Celkem I-III. roč uč. obor : H/001 Zedník II. 6 0,5 6 - smíšená třída s KČZ2 III. 9 0, s OZS3 Celkem II III. roč

4 Uč. obor: H/003 Opravář zemědělských strojů I II III. 9 0,5 9 - smíšená třída s Z3 Celkem I-III. roč. 54 2, Uč. obor H/001 Kuchař I. 8 0,5 1 7 smíšená třída s KČ1 II. 12 0, s KČ2 III. 4 0, s KČ3 Celkem I-III. roč. 24 1, Uč. obor H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství I. 17 0, smíšená třída s K1 II III. 20 0, s K3 Celkem I-III. roč učební obory žáci se speciálními vzdělávacími potřebami uč. obor: E/002 Pečivářské a cukrovinkářské práce Ročník: Počet žáků: Třída: CH: D: Pozn.: dvouletý uč.obor I II Celkem I-II. roč Uč. obor : E/002 Opravářské práce I II III Celkem I-III. roč

5 CELKEM SOUzas: Počet tříd: 16 Žáků: 279 Z toho CH: 206 D: 73 Ubytováno na DM: 50 Dojíždí : 229 Závěr: Na počátku školního roku 2007/2008 zahájilo studium celkem 293 žáků. V průběhu školního roku ukončilo studium 23 žáků, z toho11 na vlastní žádost a 5 žákům bylo ukončeno studium tím, že přestali docházet do školy. Dále 6 žáků přestoupilo na jinou střední školu a 1 žákyni bylo povoleno přerušení studia ze zdravotních důvodů. V průběhu školního roku přestoupilo z jiné střední školy na SOUzas Dačice celkem 7 žáků a 2 žáci byli nově přijati. Na konci školního roku zůstalo na škole 279 žáků. 5

6 SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE SOU zemědělské a služeb Dačice zajišťuje profesní vzdělávání a výchovu žáků pro oblast zemědělství, stavebnictví a v oblasti služeb zaměřených na diagnostiku a opravy motorových vozidel, přípravy pokrmů a obsluhy ve stravovacích a restauračních zařízeních, zhotovování pečivářských a cukrovinkářských výrobků. Činnost školy je hlavně zaměřena na poskytování středního vzdělávání s výučním listem. 1. Hlavní vzdělávací program: Na SOU zas Dačice je komplexní příprava v následujících učebních oborech: učební obory SOUzas H/001 - Automechanik PD vydány MŠMT ČR dne č.j /98-23 s platností od počínaje 1.roč H/003 - Opravář zemědělských strojů PD vydány MHČR dne č.j /93-74 s platností od počínaje 1.roč H/001 - Kuchař PD vydány MŠMT dne č.j /95-74 s platností od počínaje 1.roč. a MŠMT dne č.j /03-23 s platností od počínaje 1. roč H/002 - Kuchař-číšník pro pohostinství PD vydány MŠMT dne č.j /95-74 s platností od počínaje 1.roč. a MŠMT dne č.j.20737/03-23 s platností od počínaje 1.roč H/001 Zedník PD vydány MŠMT ČR ze dne , č.j /97-72 s účinností od počínaje 1. roč E/002 - Pečivářské a cukrovinkářské práce PD vydány MŠMT ČR dne č.j /95-24 s platností od počínaje 1.roč E/002 - Opravářské práce PD vydány MŠMT ČR dne č.j /95-24 s platností od počínaje 1.roč. 6

7 2. Doplňkovým vzdělávacím programem v oblasti dalšího vzdělávání dospělých a hospodářské činnosti SOUzas Dačice je: - vzdělávání a příprava pracovníků ve vybraných profesích a jejich rekvalifikace, kvalifikační zkoušky - vzdělávací kurzy - opravárenská a servisní činnost - práce s mechanizačními prostředky - hostinská činnost - výroba a montáž strojů pro zemědělství a lesnictví - pořádání přednášek a kurzů - poradenská činnost - služby v zemědělství - ubytovací služby - provozování autoškoly 7

8 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI,PRAXI A ZPŮSOBILOST Školní rok 2007/2008 a s ním spojenou veškerou výchovnou a vzdělávací činnost zajišťovali převážně interní pedagogičtí pracovníci na jednotlivých úsecích, provoz ostatní zaměstnanci a z části i důchodci. Celkový počet zaměstnanců byl v tomto školním roce 62 fyzických osob, přepočtených pracovníků 59,85 a na jednotlivých úsecích pracovalo: 1. Úsek teoretické výuky: fyzické přepočtené Učitelé 16 včetně ZŘTV a ředitele 16 15,3 z toho: se zkráceným úvazkem 2 s VŠ bakalářské studium se SŠ 4 s odbornou způsobilostí 11 se spec.pedagogikou 2 důchodci 1 2. Úsek odborného výcviku : Učitelé odborného výcviku 22 včetně ZŘPV + VUOV 22 21,5 z toho : s VŠ bakalářské studium se SŠ 17 s vyučením 22 s DPS 21 s DPS spec.ped. 5 VUOV 2 3. Úsek domova mládeže: Vychovatelé 4 včetně vedoucí vychovatelky 4 4 z toho : s VŠ - se SŠ 4 s DPS 4 4. Úsek administrativy se SŠ 4 5. Úsek školní jídelny 7 včetně ved. ŠJ 7 7 z toho : se SŠ 1 s vyučením 6 6. Úsek provozních zaměstnanců 9 9 7,85 z toho : s vyučením 5 se ZŠ 4 8

9 Z celkového počtu 42 pedagogických pracovníků nesplňuje odbornou způsobilost 8 pracovníků, což je 19,04 %. Problémy, které přetrvávají, jsou především na úseku teoretické výuky, kde výuka některých předmětů je zajišťována pedagogickými pracovníky, kteří nemají příslušnou aprobovanost. Jedná se především o výuku občanské nauky, tělesné výchovy, cizího jazyka, matematiky, fyziky a část odborných předmětů učebního oboru pečivářské a cukrovinkářské práce, zedník a automechanik. Přes veškerou snahu ze strany vedení SOU zas zajistit uvedené předměty kvalifikovanými učiteli odborníky (inzeráty, osobní jednání, jednání s úřadem práce, školami apod.), se nedaří tyto pracovníky z různých důvodů a jejich požadavků získat (požadavek na byt, nevyhovující spojení, značná vzdálenost z místa trvalého bydliště, nízké platové ohodnocení apod.). Z celkového počtu 42 pedagogických pracovníků si v průběhu školního roku doplňovalo vzdělání: Úsek TV: 1 - VŠ PF JU České Budějovice český jazyk a literatura pokračování studia 1 - JASPEX při ČVUT Praha anglický jazyk 1 - Speciální kurz pro koordinátory ŠVP - Stařeč 4 - studium cizího jazyka v rámci projektu ESF Úsek OV: 1 - magisterské studium 1 - bakalářské studium dokončeno červen bakalářské studium speciální pedagogika pokračování studia 1 - speciální pedagogika 1 - studium cizího jazyka v rámci projektu ESF Úsek VMV: 2 - speciální pedagogika I přes tyto přetrvávající problémy s aprobovaností byla výuka v tomto školním roce vedena na dobré úrovni, část pedagogických pracovníků, kteří nesplňují požadovanou kvalifikaci, pokračovalo ve studiu pro doplnění požadovaného vzdělání a někteří začali. Ale pro některé pracovníky, kteří by měli zájem o zvýšení kvalifikace, jsou jejich možnosti velmi omezené, neboť jiná forma než denní studium pro získání aprobace je na vysokých školách velmi omezena, zejména pro studium všeobecně vzdělávacích předmětů. 9

10 Údaje o pracovnících školy 1. Vedení školy celkem 4 Ing. Cvrček Karel - ředitel, splňuje vše (od odchod do SD) Říha Vladislav - pověřen zastupováním ( do ) - nesplňuje VŠ (do ZŘPV) Mgr. Hillay Radek - ředitel, splňuje vše ( od , do učitel) Mgr. Šteflová Drahoslava - ZŘTV - splňuje vše Bc. Doležal Jiří - vedoucí odborného výcviku od splňuje vše (do UOV) Štěbetáková Anna - vedoucí vychovatelka - splňuje vše 2. Učitelé teoretické výuky celkem 14 Ing. Čechová Věra - splňuje vše Ing. Dědek Bohumil - splňuje vše + speciální pedagogiku Ing. Doležal Josef - splňuje vše + speciální pedagogiku Fic Josef - nesplňuje VŠ a pedagogickou způsobilost Mgr. Hillay Radek - splňuje VŠ i pedagogické vzdělání jiná aprobace Kasal Jan - nesplňuje VŠ ani pedagogickou způsobilost ( zkrácený úv.) Kulík Luboš - nesplňuje VŠ ani pedagogické vzdělání Muselová Libuše - nesplňuje VŠ ani pedagogické vzdělání Ing. Novák František - splňuje VŠ, nesplňuje pedagogické vzdělání Ing. Ošmerová Veronika - splňuje vše Ing. Prokopiová Kateřina - splňuje VŠ, splňuje pedagogické vzdělání jiná aprobace Bc. Stehlíková Andrea - nesplňuje VŠ,splňuje pedagogické vzdělání (zkrácený úv.) Bc. Šálek Antonín - nesplňuje VŠ, splňuje pedagogické vzdělání jiná aprobace Ing. Šimánková Hana - splňuje VŠ i pedagogické vzdělání jiná aprobace 3. Učitelé odborného výcviku celkem 20 Kalvoda Jaroslav - splňuje vše Ing. Kolařík Jiří Bc. Kolumberská Hana Karkošková Edita (zkrácený úvazek) Král Zdeněk Lovětínský Dušan Malá Radmila Mandát Zdeněk - nesplňuje pedagogické vzdělání (uk.prac.poměru ) Marková Vladimíra - splňuje vše Matějka Pavel - splňuje vše + spec. pedagogika Novák Miroslav - splňuje vše Nováček Miroslav Pátek Zdeněk Píza Josef

11 Strašáková Milena - splňuje vše Štancl Bohumír Švikovský Jan Bc. Točíková Romana Urbanec Pavel Bc. Vyhnálek Václav Vychovatelé domova mládeže celkem 3 Břínek Bohumír - splňuje vše Smažilová Zdeňka Šulista Luděk - splňuje vše (uk. prac. poměru ) 5. Ostatní pracovníci celkem 18 Holakovská Věra - sekretářka, administrativní a spisový pracovník Šindelář František - hospodář Javůrková Anna - rozpočtář, účetní (zkr.úvazek) (uk.prac.pom ) Javůrková Jana - rozpočtář,účetní od Štokrová Jarmila - rozpočtář, mzdová účetní Běhanová Marta - vedoucí ŠJ Doležalová Eva - kuchařka Kacetlová Ludmila Prokopcová Jiřina Tunklová Anna Veseláková Jana Procházková Eva - pomocná kuchařka Dvořáková Růžena - sociální pracovník Bajgl Lubomír - údržbář, topič, domovník Bajglová Jana - uklízečka Doležalová Věra Kolaříková Jana - uklízečka, topič, domovník Šindelářová Věra - uklízečka Štanglová Jana (zkrácený úvazek) Štěpánová Růžena (zkrácený úvazek) 11

12 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2007/ DVPP Brána jazyků projekt v rámci - ESF Německý jazyk Anglický jazyk Ing. Dědek Bc. Šálek Urbanec Ing. Čechová Muselová Český jazyk pro střední školy Ing. Prokopiová FF JCU České Budějovice Školení pro učitele fyziky Ing.Doležal FF JCU České Budějovice Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedag.pracovníků VOŠ a SPŠ Vznětové motory Bc. Šálek automobilní a technická České Budějovice Porady školních metodiků prevence p. Muselová Jindřichův Hradec Práce s interaktivní tabulí Bc. Stehlíková AV MEDIA Praha Celodenní školení Ing. Šimánková Ovládání interaktivní tabule všichni učitelé SOUzas Dačice 2 hodinové školení Kurz pro instruktory LVVZ p. Fic Sport BP Ing. Novák České Budějovice 12

13 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení výsledky pro školní rok 2008/2009 Přijímací řízení proběhlo ve stanovených termínech a dle stanovených kritérií, která byla zpracována pro jednotlivé učební obory. Na základě jednotlivých kol přijímacího řízení byli do jednotlivých učebních oborů přijati žáci: Učební obory: I.kolo II.kolo III.kolo IV.kolo V.kolo CELKEM Automechanik Opravář zemědělských strojů Kuchař Kuchař-číšník pro pohostinství Zedník Opravářské práce Pečivářské a cukrovinkářské práce CELKEM Celkem do 1. ročníků SOUzas Dačice bylo pro nový školní rok 2008/2009 přijato 110 žáků. Celkový počet přijatých žáků je vyšší než v minulém školním roce. Do jiných učebních oborů, které jsou zařazeny v rejstříku škol (např. Farmář, Šití prádla), se žádný uchazeč nepřihlásil a vzhledem k tomu, že o tyto učební obory není již několik let zájem, budou v budoucích letech postupně vyřazeny z rejstříku škol. V 1. ročníku budou otevřeny dvě smíšené třídy a to třída KČK1 Kuchař 9 a Kuchař-číšník 21, celkový počet 30 žáků a třída OZ Opravář zemědělských strojů 22 a Zedník 8 o celkovém počtu 30 žáků. Pozitivní vliv pro přihlášení žáků do prvních ročníků mají propagační akce, které se v průběhu roku uskutečňují, a do kterých jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. Jedná se především o akce, jako jsou Dny otevřených dveří, výstavy výrobků žáků, účast na burzách škol, rauty, výsledky závěrečných zkoušek, účast na soutěžích apod. 13

14 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ a) přehled klasifikace TŘÍDA Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Studijní průměr A ,02 KČK ,77 OZS ,69 A ,63 OZS ,76 KČK ,5 KČZ ,69 A ,8 KČK ,85 OZ ,63 OP ,75 OP ,62 OP3A ,4 OP3B ,76 PCP OP ,25 CELKEM ,63 Prospěch Ve školním roce 2007/2008 došlo ke znatelnému poklesu žáků pokles o více než 10% ( v uplynulém školním roce bylo klasifikováno 312 žáků, na konci letošního roku 280). Tato skutečnost byla způsobena tím, že škola v současné době nemá otevřenou žádnou třídu nástavbového studia. Průměrný prospěch se výrazně zlepšil oproti předchozímu školnímu roku (z 2,71 na 2,63) a je srovnatelný s uplynulými léty. Nejlepšího průměru dosáhli žáci třídy PCP1 průměr 2,00, nejhorší průměrný prospěch byl ve třídě A1 3,02. Žáci těchto tříd mají dlouhodobě nejlepší prospěch (tř. PCP1) a nejhorší prospěch (tř. A1). Nejlepšího prospěchu dosahují žáci v předmětech výchovného charakteru tělesná výchova, občanská výchova a občanská nauka. Nejhorší výsledky se tradičně vyskytují ve fyzice, základech přírodních věd (fyzika ve 2.ročníku učebních oborů kuchař a kuchař-číšník), cizích jazycích a matematice. Z těchto předmětů ( s výjimkou matematiky) také neprospívá většina neprospívajících žáků. S vyznamenáním prospělo 15 žáků což lze považovat za úspěch vzhledem k nižšímu počtu žáků v tomto školním roce ( v loňském roce 13 ). Za úspěch lze rovněž považovat výrazně nižší počet neprospívajících žáků tomto školním roce 15 v předchozím roce 27. Jedná se tedy o téměř poloviční úbytek. Rovněž došlo k výraznému poklesu nehodnocených žáků, a to na 1/3 loňského roku (4žáci oproti 12). 14

15 Stále přetrvávají problémy s nedostatečnou (někdy nulovou) domácí přípravou žáků, u některých žáků lze pozorovat malý zájem o zvolený obor. Tito žáci často neprospívají i z odborných předmětů, zatímco ostatní spíše z předmětů všeobecně vzdělávacích. Prospěch řady žáků je také nepříznivě ovlivněn vysokou absencí. Pro žáky dřívějších speciálních škol, kteří přišli do učebních oborů automechanik, opravář zemědělských strojů, zedník, kuchař a kuchař-číšník pro pohostinství byly na začátku školního roku vypracovány individuální studijní plány. Díky této skutečnosti se podařilo v několika případech těmto žákům zvládnout náročné učivo a úspěšně absolvovat daný ročník. U většiny žáků přetrvává spokojenost s průměrným prospěchem, až na výjimky chybí snaha o dosažení lepších výsledků. Žáci stále málo využívají možnosti konzultaci a doučování. Do učebních plánů učebního oboru opravářské práce jsme v souladu s doporučením zařadili předměty informační a komunikační technologie a německý jazyk. Zatímco s výpočetní technikou neměli žáci problémy, německý jazyk nepřinesl očekávané výsledky. Žákům chybí motivace k učební, někteří by se raději učili anglický jazyk, což vzhledem k počtu žáků ve třídách není možné. Nejsou rovněž vhodné učebnice. Pro následující školní rok jsme tudíž od výuky cizích jazyků u těchto oborů odstoupili. b) hodnocení chování: 1. Pochvaly: třídního učitele 34 učitele odborného výcviku 37 vychovatele 0 ředitele 4 2. Výchovná opatření: napomenutí třídního učitele 18 napomenutí učitele odborného výcviku 2 napomenutí vychovatele 4 důtka třídního učitele 48 důtka učitele odborného výcviku 11 důtka ředitele 15 podmíněné vyloučení 1 vyloučení 0 3. Klasifikace chování : 2. stupeň z chování stupeň z chování 7 Ve školním roce 2007/2008 bylo uděleno celkem 75 pochval, což je výrazně více než v r. 2006/2007 (60 a v předcházejících letech 57 a 54). Pochvaly byly žákům uděleny za výborné a velmi dobré studijní výsledky, vzorné plnění úkolů na odborném výcviku, příkladné chování a vzornou reprezentaci školy na soutěžích a pomoc při zajišťování školních akcí.(rauty, dny otevřených dveří, výstavy apod.) Došlo k výraznému poklesu udělených výchovných opatření. Zatímco u napomenutí třídního učitele a učitele odborného výcviku je pokles nepříliš výrazný, u napomenutí vychovatele došlo k výraznému snížení, a to z 10 na 4. Podstatně méně bylo důtek třídního učitele (48 oproti 69), důtek učitele odborného výcviku (11 oproti 21) Důtek ředitele bylo uděleno 15, což je o 1 více než v loňském roce. Snížených známek z chování je o něco více, 2. stupněm bylo klasifikováno 12 žáků (loni 9) a 3. stupněm 7 žáků (v loňském roce 5). Výchovná opatření byla udělena za porušování školního řádu, neplnění školních povinností, vyrušování při výuce, neomluvenou absenci, nebo pozdní omlouvání absence, nevhodné a vulgární chování k pedagogickým a ostatním pracovníkům školy, napadení spolužáků, požití alkoholu, svévolného opouštění výuky, kouření, požití alkoholu a krádeže na odborném výcviku. 15

16 Největším problémem je stále vysoká absence a neomluvená absence, a to navzdory tomu, že absence je průběžně řešena na poradách učitelů i na pedagogických radách. Pozitivní skutečností je, že došlo ke snížení průměrné absence na 15,7%, což je výrazné zlepšení proti r. 2006/2007, přiblížili jsme se tak předcházejícím letům, kdy se absence pohybovala okolo 15%. U některých tříd přetrvává velmi vysoká absence přesahující 20% (KČZ 2. zedník 26,23%, OP3.A 22,8%, A 1. 20,57% atd). Došlo k výraznému poklesu počtu neomluvených hodin z 1200 na 629, ale stále je počet neomluvených hodin velmi vysoký. Neomluvená absence je řešena ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi, a to pohovory se zákonnými zástupci nezletilých žáků, se zletilými žáky a v některých případech i s vedením školy. Přehled o výsledcích závěrečných zkoušek 2007/2008 v závěrečných ročnících POČET ŽÁKŮ konajících závěrečnou zkoušku Počet žáků s celkovým hodnocením prospěl s vyznamenání m prospěl neprospěl automechanik H/ kuchař H/ kuchař - číšník pro pohostinství opravář zemědělských strojů H/ H/ zedník H/ opravářské práce E/ pečivářské a cukrovinkářské práce E/ CELKEM

17 Hodnocení závěrečných zkoušek Závěrečné zkoušky konali žáci 6 tříd ( A 3., KČK 3., OZ 3., OZ., OP.3A, OP 3.B a PCP 2.) v 7 učebních oborů (automechanik, kuchař, kuchař-číšník pro pohostinství, opravář zemědělských strojů, zedník, opravářské práce a pečivářské a cukrovinkářské práce.) Jednotlivé části závěrečných zkoušek se konaly podle předem schváleného harmonogramu a proběhly bez závad. Pedagogická dokumentace byla řádně připravena. V řádném termínu konalo závěrečné zkoušky 84 žáků z 88 v závěrečných ročnících. Celkový počet žáků konajících závěrečné zkoušky byl o 8 žáků vyšší než v uplynulém školním roce. Z celkového počtu prospělo s vyznamenáním 18 žáků, což je o 8 více než v loňském školním roce, prospělo 66 žáků (loni 63). Na rozdíl od předchozích let vykonali úspěšně závěrečné zkoušky všichni žáci. Nejlépe ze všech oborů u závěrečných zkoušek prospěli žáci učebního oboru opravář zemědělských strojů, kde bylo z celkového počtu 9 žáků 5 žáků s vyznamenáním (tedy více než polovina) a také znalosti ostatních byly velmi dobré. Také žáci učebního oboru automechanik prokázali velmi dobré znalosti a s vyznamenáním vykonala závěrečnou zkouškou celá jedna čtvrtina. Žáci přistoupili k závěrečným zkouškám odpovědně, řádně se připravili a své vědomosti také náležitým způsobem při samotné zkoušce uplatnili. Žáci přišli i odpovídajícím způsobem oblečeni. Úroveň znalostí byla hodnocena jako velmi dobrá a dobrá. V rámci praktických zkoušek byl v pátek 13. června 2008 uspořádán v budově školy (Jemnická ulice) den otevřených dveří, kde si zájemci mohli prohlédnout slavnostní tabule, které vytvořili žáci učebního oboru kuchař-číšník pro pohostinství, výrobky studené kuchyně učebního oboru kuchař a výrobky žáků oboru pečivářské a cukrovinkářské práce. Úroveň tabulí byla velmi vysoká, porota, která vybírala tu nejlepší, měla těžký úkol. Potěšitelnou skutečností je stále se zvyšující počet návštěvníků, kterých bylo letos na 400. Ústních závěrečných zkoušek se v souladu s platnou legislativou účastní i odborníci z praxe, kteří jsou pro tyto zkoušky přínosem. Odborníci z praxe byli s úrovní vědomostí žáků spokojeni. Předsedové jednotlivých komisí hodnotili průběh a výsledky závěrečných zkoušek velmi dobře, nebyly zaznamenány žádné nedostatky. Výuční listy a vysvědčení o závěrečné zkoušce tak letos byly předány všem, kteří konali závěrečné zkoušky, a to na slavnostním vyřazení ve velké klubovně domova mládeže, letos za účasti starosty Dačic pana Rudolfa Hájka. Vyznamenaným žákům byly předány věcné dary z prostředků sdružení rodičů. 17

18 Kvalifikační kurzy Ve školním roce 2007/2008 za účelem zvýšení kvalifikace a dalšího uplatnění absolventů SOUzas Dačice v rámci učebních plánů a osnov byly pro žáky zorganizovány pod vedením pedagogických pracovníků a dalších organizací následující kurzy: a) Samojízdná sklízecí řezačka : tř. OZ 3. - Opravář zemědělských strojů kurz konalo z 9 žáků 6 žáků 3 žáci se nezúčastnili prospělo 6 žáků. Výsledky žáků byly na průměrné úrovni. b) Sklízecí mlátička E 512,514 tř. OZ 2. Opravář zemědělských strojů, - kurz konalo 23 žáků, 1 žák nekonal prospělo 22 žáků. Úroveň lepší průměr. tř. OP 3. Opravářské práce - kurz konalo 9 žáků z 16 7 žáků se pro náročnost a nezájem kurzu vůbec nezúčastnilo (nepovinné) prospělo 8 žáků, 1 žák neuspěl u zkoušek c)sklízecí mlátička NEW HOLLAND tř. OZ 2. Opravář zemědělských strojů kurz absolvovalo 7 žáků v AGRO 2000 Třebíč všichni úspěšně ukončili zkoušku v AGROTEC Hustopeče d) Kurzy svařování Celkem konalo 91 žáků, z toho úspěšně kurzy dokončilo 91 žáků. Metoda ZK135W01 - učební obor Opravář zem. strojů a Automechanik - konalo 25 žáků 2 žáci z OP 3. úroveň vědomostí a dovedností velmi dobrá, velký zájem Metoda ZK 111 W01 - učební obor Opravář zem. strojů a Opravářské práce - konalo 35 žáků všichni žáci prospěli, dobrá úroveň, i pro náročnost kurzu si žáci počínali dobře, dobré měli hlavně praktické výsledky Metoda ZK 311 W01 - učební obor Opravář zem. strojů konalo 9 žáků a všech 9 prospělo, o kurz je menší zájem, výsledky byly na dobré úrovni Přezkoušení prováděla zkušební organizace č.12 CLPR Praha. Zkušební komisař byl velice spokojen s úrovní kurzů a znalostmi žáků. Největší zájem ze strany žáků je o metodu ZK 135 W01. Žáci, kteří mají 2-3 metody svařování mají větší předpoklady pro uplatnění v praxi. e) Barmanský kurz tř. KČK 1., KČK 2., KČK 3. kuchař, kuchař-číšník pro pohostinství kurz byl dobrovolný, zúčastnilo se 21 žáků, všichni žáci prospěli a obdrželi certifikát 18

19 ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ Zájmová činnost na SOUzas Dačice se odvíjí na základě kroužků, kterých bylo ve školním roce 2007/2008 ustaveno 10 z toho: 6 sportovních : - lední hokej - posilování - florbal - stolní tenis - jezdecký - odbíjená Ostatní zájmové kroužky se týkaly oblastí, o které žáci na začátku školního roku projevili zájem. Jedná se o 4 kroužky: - dovedné ruce - umělecké kování - diagnostika motorů - výpočetní technika Do kroužků se přihlásilo celkem 169 žáků, vedlo je 11 pedagogických pracovníků z toho: - 6 učitelů odborného výcviku - 3 učitelé teorie - 3 vychovatelé Pravidelně po celý školní rok navštěvovalo kroužky pouze 80 žáků. Největší zájem projevili žáci o kroužek výpočetní techniky a diagnostiky motorů. Zájem žáků o zájmovou činnost by byl ještě větší, zejména u dojíždějících žáků, ale z důvodu nevyhovujícího autobusového spojení nemohou kroužek navštěvovat. Ubytovaní žáci navštěvují kroužky pravidelně. Materiální zabezpečení zájmových kroužků je na dobré úrovni. SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH ŽÁKŮ 2007/

20 MÍSTNÍ KOLA SOD V rámci OV zorganizovalo SOUz a s Dačice pro ověření odborných vědomostí a dovedností žáků pro 2. a 3. ročníky soutěže v odborných dovednostech. OZ3- Opravář zem. strojů - datum konání a počet zúčastněných 9 žáků - soutěžní úkoly jízda zručnosti Umístění: 1. Týma Josef 2. Hotař Antonín 3. Pokorný Tomáš A3 - Automechanik - datum konání: zúčastnilo se 17 žáků z 22 - soutěžní úkoly: - demontáž, montáž, vyvážení kola osob. automobilu - seřízení světlometů osobního automobilu - 30 testových otázek teorie Umístění: 1. Jakubec Luboš 2. Augsten Jan 3. Kocar Miroslav OP3- Opravářské práce - datum konání: a počet zúčastněných: 12 žáků z 16 - soutěžní úkoly - jízda zručnosti Umístění: 1 Vrchota Vojtěch 2. Pustějovský Luboš 3. Pokorný Josef KČK3-Kuchař číšník pro pohostinství - datum konání počet zúčastněných - 6 žáků z 24 Soutěžní úkoly: - normování - příprava zadaného menu Umístění: 1. Mrkva Adam 2. Drbalová Tereza 3. Fiala Jan PCP2 Pečivářské a cukrovinářské práce 20

21 - datum konání počet zúčastněných - 8 žáků - soutěžní úkoly - příprava kynutých moravských koláčů Umístění: 1. Protivínská Pavla 2. Baštová Veronika 3. Konečný Stanislav V každé soutěži byli tři nejlepší odměněni věcnou cenou. REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE JÍZDA ZRUČNOSTI 2008 oblastní kolo Blatná Soutěž se konala na SOU Blatná Zúčastnili se: OZ3 Tyma Josef, Hotař Antonín OP3 - Pokorný Josef, Vrchota Vojtěch Umístění: 7. Pokorný Josef 17. Tyma Josef 19. Vrchota Vojtěch 20. Hotař Antonín Soutěže se zúčastnilo celkem 34 žáků NÁRODNÍ KOLO OZS Místo konání - SOŠ a SOU Sušice Zúčastnil se jeden žák Musel Martin OZ 3 Umístil se z 35 žáků na 17 místě Soutěžní témata byla vybrána z osnov OV pro AUTOMECHANIK- JUNIOR 2008 Regionální soutěž se konala na SOU Blatná Zúčastnil se jeden žák z A3 Augsten Jan Umístil se ve velké konkurenci na 5 místě z 9 soutěžících Byl vybrán na celostátní soutěž Automechanik Junior 2008 SOUTĚŽ O POHÁR BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 2007 Gastronomická soutěž Místo konání Vlašim Zúčastnila se jedna žákyně Iveta Karásková KČK3 Umístění z 11 soutěžících 5 místo 21

22 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE AUTOMECHANIK JUNIOR 2008 Celostátní odborná soutěž se konala na SOŠ a SOU Praha Za Jihočeský kraj byl vybrán Augsten Jan z A3 Umístil se na 14 místě z 28 soutěžících MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE ZLATÝ POHÁR LINDE 12. ročník Mezinárodní soutěž ve svařování se konala ve dnech a na Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku Místku Soutěže se za SOUz a s Dačice zúčastnili žáci : A3 Kosina Jiří OZ3 Musel Martin OZ3 Pokorný Tomáš OZ3 Laudat Rudolf Umístění metoda ZK 135 W01 Kosina Jiří - 6 místo z 47 soutěžících - metoda ZK 311 W01 Musel Martin - 3 místo z 31 soutěžících - metoda ZK 141 W01 Pokorný Tomáš 10 místo z 15 soutěžících - metoda ZK 111 W01 Laudát Rudolf 27 místo z 29 soutěžících Soutěže splnily svůj účel, daly možnost vyniknout žákům v samostatnosti, zručnosti, osvojených dovednostech apod. Dobré umístění v regionálních, celostátních a jedné mezinárodní soutěži nese dobré jméno našemu učilišti. 2. Sportovní soutěže : Nová Včelnice: středoškolský pohár v atletice družstev pořadatel: AŠSK ČR dívky: 4. místo chlapci: 6. místo Dačice: pořadatel: AŠSK ČR stolní tenis dívky 5. místo, chlapci: 3. místo Jindřichův Hradec: odbíjená pořadatel: AŠSK ČR místo 22

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677 Komenského 677, 784 01 Litovel Identifikátor: 600 017 087 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 135 92/99-11096 Signatura: bm5zs201 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborné učiliště železniční a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0101894/98-3400 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7hs301 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola : Střední odborné učiliště společného stravování SČMSD

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 telefon: 386 322 659 fax: 386 322 318 IČO: 005 82 298 VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trhové Sviny, Školní 709 Identifikátor zařízení: 600 008 061

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok telefon: 386 322 659 fax: 386 322 318 IČO: 005 82 298 VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2013 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trhové Sviny, Školní 709 Identifikátor zařízení: 600 008 061

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Velká Bíteš, červen 2007 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI pro školní rok 2013/2014 srpen 2013-1- I. PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAĆNÍ ČINNOSTI ŘEDITELE Je zaměřen na výsledky hodnocení činnosti jednotlivých úseků ve školním roce

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 121 288/98-11136 Inspektorát č. 12 Brno Signatura: al1hs201 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště a

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více