Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká o činnosti školy ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010"

Transkript

1 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce

2 Obsah I. Charakteristika školy str.3 II. Vzdělávací koncepce školy..str.3,4 III. Přehled o vzdělávacích programech a učebních plánech.str.5 IV. Organizační zabezpečení školního roku...str.6 V. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do tříd s rozšířenou výukou str.12 VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků.str.12,13 VII. Údaje o výsledcích inspekce.str.13 VIII. Údaje o mimoškolních aktivitách. str.13 IX. Spolupráce školy s rodiči...str.29 X. Spolupráce se žákovskou radou.str.30 XI. Minimální preventivní program str.30 XII. Výchova k volbě povolání.str.31 XIII. Environmentální výchova..str. 31 XIV. Ochrana člověka za mimořádných událostí str.31 XV. Vzdělávání pedagogických pracovníků..str.31,32 XVI. Hospodaření školy..str.33 XVII. Ostatní údaje.. str.33 2

3 I. Charakteristika školy Základní škola v Brandýse n.l.- Staré Boleslavi, Kostelecká 1750 zahájila výuku Je školou pavilonového typu, jednotlivé pavilony jsou vzájemně propojeny. Kromě 27 učeben škola vlastní 9 odborných pracoven pro výuku chemie, přírodopisu, fyziky,výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky, cizích jazyků, dále 3 knihovny ( 2 žákovské a 1 učitelskou), 2 dílny, keramickou dílnu s keramickou pecí, 12 kabinetů, cvičnou kuchyni, 2 tělocvičny, relaxační tělocvičnu, víceúčelové a fotbalové hřiště, hřiště pro plážový volejbal.v budově školy se nachází pedagogicko-psychologická poradna, zubní ordinace, prodejna školních potřeb a prodejna s občerstvením. Budova školy plně vyhovuje potřebám výuky, škola má odpovídající materiálně technické podmínky a dostatečnou prostorovou kapacitu. Do školy jsou přijímáni žáci z Brandýsa n/l Staré Boleslavi a přilehlých obcí podle požadavků a zájmu rodičů. Základní škola Na Výsluní, Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je zřízena dnem jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Její součástí je školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem školy je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Zřizovací listina byla schválena zastupitelstvem města dne Zřizovací listina vymezuje hlavní a doplňkovou činnost školy. Základní školu Na Výsluní Kostelecká 1750 Brandýs n.l.- Stará Boleslav navštěvovalo k žáků, z toho 246 dívek a 292 chlapců. Ve škole bylo 24 tříd, z toho 15 tříd na 1.stupni, 9 tříd na 2.stupni. Na 1.stupni bylo 332 žáků, na 2.stupni 206 žáků. Školní družina měla 5 oddělení, z toho 3 částečná (přes poledne). Počet dětí zapsaných ve školní družině byl 141. Na škole působilo 43 pedagogických pracovníků, z toho 35 učitelů, 3 asistenti pedagoga a 5 vychovatelek školní družiny. Ve školní jídelně pracovalo 7 zaměstnanců /od zaměstnanců/. V uplynulém školním roce pracovalo na škole 10 správních zaměstnanců. K výuce byly využívány všechny standardní učebny, odborné pracovny, tělocvičny a dílny. Materiální vybavení školy je velmi dobré, a proto umožňuje výuku na patřičné úrovni. Je průběžně modernizováno a doplňováno. K výuce je využíváno 11 interaktivních tabulí /3 na 1.stupni, 8 na 2.stupni pracovna zeměpisu, přírodopisu, chemie, matematiky, 2 pracovny českého jazyka, 2 pracovny anglického jazyka /. II.Vzdělávací koncepce školy Ve školním roce 2009/2010 realizovala škola v 1. 3., 6-8. ročníku školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola, v ostatních ročnících vzdělávací program Základní škola v souladu se zásadami a obecnými cíli vzdělávání zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění ( 44). Školní vzdělávací program zachovává profilaci školy s důrazem na kompetence absolventa základní školy v jednotlivých oblastech vzdělávání, respektuje výchovné a vzdělávací potřeby žáků, kvalifikovanost pedagogického sboru a materiální podmínky školy. Navazuje na pozitivní zkušenosti se vzdělávacím programem Základní škola, zdůrazňuje mezipředmětové vztahy, posiluje schopnost žáků zařazovat nové poznatky do širšího kontextu, zodpovědně přistupovat k plnění úkolů a řešení problémů, organizovat svůj učební proces, vzájemně si pomáhat a respektovat jeden druhého, vnímat hodnoty literatury a umění, ochraňovat životní prostředí, vyjadřovat svůj vlastní názor, zvládnout základy anglického a německého jazyka, získávat informace z různých zdrojů, využívat moderních informačních technologií, hodnotit výsledky vlastní činnosti. Školní vzdělávací program navazuje na to, co se v minulých letech osvědčilo, a využívá zkušeností z dlouholeté tradice rozšířené výuky cizích jazyků, hudební a tělesné výchovy. Zkušenosti z rozšířené výuky výše 3

4 uvedených předmětů pozitivně ovlivňují i výuku ve třídách bez rozšířené výuky.výuka jazyků odpovídá změnám doby, rozšíření EU, požadavkům na dorozumívání se mezi národy. Nadále budeme podporovat komunikaci žáků v anglickém a německém jazyce, přípravu na olympiády a soutěže, dopisování žáků klasické i em, využívání webové kamery, organizaci zájezdů do zahraničí, získávání zahraničních lektorů pro výuku angličtiny a němčiny. Školní vzdělávací program klade důraz na samostatnou četbu a využívání čtenářských zkušeností žáků s cílem vést žáky k pravidelnému a soustavnému čtení, využívání školní i městské knihovny. Zařazení exkurzí a výletů do okolí školy přispěje k poznání regionální kultury a bude podkladem ke zpracování projektů. Škola nabízí žákům různé volno - časové aktivity formou zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Očekávané výstupy ŠVP zajišťuje také školní družina pro žáky ročníku. Zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí jsou zapracovány do ročních plánů činnosti jednotlivých ročníků. Výjezdy do zahraničí jsou realizovány do zemí hovořících anglicky nebo německy. Tyto výjezdy jsou realizovány podle vnitřní směrnice školy. Škola vytváří dobré podmínky pro základní vzdělávání, pro rozvíjení nadání žáků i pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci měli možnost volby vzdělávacích aktivit, které škola nabízí, a to rozšířenou výuku hudební výchovy, cizích jazyků a tělesné výchovy. Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy navštěvovalo 131 žáků, třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků 85 žáků, třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 17 žáků. Celkem se účastnilo rozšířené výuky výše uvedených předmětů 233 žáků, což představuje 43 %. Rozšířená výuka hudební výchovy probíhala v 6 třídách. Několikaleté zkušenosti (výuka byla zahájena ve školním roce 1992/1993) dokazují, že hudba není dětem lhostejná a že správné podchycení jejich zájmu v raném věku je dostatečným předpokladem k tomu, aby se stala trvalou součástí jejich života. Dosavadní praxe potvrzuje, že děti z hudebních tříd mívají lepší paměť, dobré abstraktní myšlení, tvořivě přistupují k řešení problémů, účinně komunikují a spolupracují, váží si vytvořených hodnot, vzájemně si pomáhají, jsou ohleduplní ke svému okolí, poznávají své schopnosti a nacházejí své uplatnění. Hudba má vliv i na duševní hygienu dítěte, pomáhá mu k uvolnění a vyrovnání,zdůrazňuje hravost, spontánnost, tvořivost. Tvoří přirozenou protiváhu výuce naukových předmětů.škola spolupracovala s katedrou hudební výchovy pedagogické fakulty. Škola pokračovala v započatém programu rozšířené výuky cizích jazyků ve 4 třídách ročníku. Kromě anglického jazyka, který se žáci učili od 3.ročníku, měli povinnou výuku německého jazyka od 6.ročníku. Stejně jako v minulých letech se žáci účastnili olympiády v anglickém a německém jazyce a dosáhli velmi dobrých výsledků. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla zaměřena na lehkou atletiku a basketbal.ačkoli má škola vynikající podmínky pro tělesnou výchovu, zájem dětí o sportování výrazně klesá. Škola nabízela různé sportovní aktivity v rámci volitelných a nepovinných předmětů a kroužků (sportovní hry 47 žáků, aerobik 42 žáků, pohybové hry 170 žáků, basketbal 14 žáků). Škola je členem Asociace školních sportovních klubů ČR (od září 1998), počet členů je 37. Žáci se zapojovali do různých sportovních soutěží, v nichž dosahovali velmi dobrých výsledků (viz str ). Žáci všech ročníků měli možnost individuální volby dalších vzdělávacích aktivit ( informatika 14 žáků, sborový zpěv 31 žáků, cvičení z českého jazyka - 35 žáků, cvičení z matematiky - 28 žáků, kroužek anglického a německého jazyka 33 žáků, keramický 15 žáků, výtvarný 12 žáků). Všichni vyučující měli vypracované tématické plány. Kromě vymezení základního a rozšiřujícího učiva v nich byla zahrnuta environmentální výchova, výchova k volbě povolání, výchova ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu, sexuální výchova, ekologická výchova, výchova proti projevům rasismu, multikulturní výchova, dopravní výchova. Třídní učitelé měli vypracované minimální preventivní programy vycházející ze školního minimálního preventivního programu. Velká pozornost byla věnována rozvoji čtenářské gramotnosti, spolupráci s městskou knihovnou, využívání žákovské knihovny a moderních technologií (internet, počítače, interaktivní tabule).. Ve školním roce 2009/2010 integrovala škola 22 žáků se specifickými vývojovými poruchami, z toho 11 na I.stupni a 11 na II.stupni. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální učební plány a realizována individuální péče / využití navýšených finančních prostředků/. Všichni vyučující se řídili vyhláškou č.73/2005 Sb.o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Škola spolupracovala se školní psycholožkou, s pracovnicemi PPP Praha - východ a SPC Stará Boleslav. Rodičům byly doporučovány vhodné postupy a způsoby dohledu na domácí přípravu dětí. 4

5 III. Přehled o vzdělávacích programech a učebních plánech 1.ročník 2.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola RvHv školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola RvHv 3.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola RvHv 4.ročník vzdělávací program Základní škola - učební plán č.j /96-2 RvHv - učební plán č.j.21969/ ročník vzdělávací program Základní škola - učební plán č.j /96-2 RvHv - učební plán č.j.21969/ ročník 7.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola RvJ školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola RvJ 8.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola RvTv RvHv 9.ročník vzdělávací program Základní škola - učební plán č.j /96-2 RvHV - učební plán č.j.21969/96-22 RvTv - učební plán č.j.29738/ Vysvětlivky: RvHv - Rozšířená výuka hudební výchovy RvTv - Rozšířená výuka tělesné výchovy RvJ - Rozšířená výuka jazyků 5

6 IV.Organizační zabezpečení školního roku 1. Personální zajištění Ve školním roce 2009/2010 působilo na škole 43 pedagogických pracovníků. Počet učitelů: 35 přepočteno na úvazky: 32,36 Počet vychovatelů: 5 přepočteno na úvazky: 3,94 Počet asistentů pedagoga: 3 přepočteno na úvazky: 1,5 Počet kvalifikovaných učitelů: 32 Počet nekvalifikovaných učitelů: 3 /z toho 2 studující pedagogické fakulty/ Počet kvalifikovaných vychovatelů: 3 Počet nekvalifikovaných vychovatelů: 2 přepočteno na úvazky: 1,2 Počet ostatních zaměstnanců: 10 přepočteno na úvazky: 9 Počet zaměstnanců ŠJ: 6 přepočteno na úvazky: 5,3 Vedení školy : třída stupeň aprobace úvazek pozice jméno třída stupeň aprobace úvazek ředitelka Kolářová Nina Č-A-R 5 zástupce ředitelky Mgr. Mašín Jiří Tv-Bv 11 výchovný poradce Mgr. Procházka Jiří CH-F 18 Učitelský sbor : jméno třída stupeň aprobace úvazek třídní učitel Mgr.Barvichová Milena st.-D 18 Mgr.Beníšková Eva st. + Aj 20 1.tř. Mgr.Beránková Petra st.-Hv 11 Mgr.Brázdová Helena Aj-Rj 24 tř.u. Mgr.Černá Nina 12 9 Vv 22 tř.u. Mgr.Hájková Květa M-Tv 25 Mgr.Hatková Hana 12 9 Tv 22 tř.u. Mgr.Horvát Andrej 12 4 Ov 19 Hrdinová Věra tř.u. Hybšová Jarmila st. 19 tř.u. Mgr.Knapová Zdena st.- Tv 22 tř.u. Mgr.Kolářová Libuš e st. 16 tř.u. 6

7 Mgr.Kotoučová Magdaléna 12 5 Př - Tv 22 Mgr.Kubešová Jarmila Čj 9 Mgr.Kubešová Šárka st.SPPg 22 tř.u. Mgr.Langerová Dana st. Hv + D 22 tř.u. Mgr.Lešinská Silvie st tř. Mgr.Misíková Marta st. 22 tř.u. Mgr.Nováková Eva st.- Tv 22 tř.uč. Mgr.Novotná Dana st. 22 tř.uč. Mgr.Pavličová Kateřina 11 3 Č-Hv-studující 20 1.tř. Pechová Diana ,5 asistent pedagoga Mgr.Pillmaierová Jitka 12 9 Vv-R 22 tř.uč. Mgr.Poddaná Radka Čj-Ov 22 tř.uč. Mgr.Schreiberová Silvie 8 5 SPPg 9 asistent pedagoga Strankmüllerová Dominika 11 1 Aj-Z-studující 7 Mgr.Svobodová Věra st., SpPg 13,5 asistent pedagoga Mgr.Tluchořová Pavla 12 7 M-Ch 24 tř.uč. Mgr.Turecká Věra st.-Hv 22 tř.uč. Mgr.Vacková Ludmila st. Hv-Čj 24 PaedDr.Veselá Renata 12 9 Tv - Z 22 tř.u. Mgr. Vrtišková Zuzana 12 2 M-F 22 tř.uč. Mgr.Váňová Dana Hv 24 tř.uč. Mgr.Zemanová Zdeňka st.-Hv-Aj 24 tř.uč. Mgr.Zpěváková Marie Ch-Př 24 tř.uč. Mgr. Součková Dana st. MD od Mgr.Lednická Dagmar st. MD od Mgr.Veselá Lenka st. Aj MD od Mgr.Tůmová Kamila 12 7 Hv MD od Mgr.Beranová Jana 12 6 Př.-Tv MD od Mgr. Drevová Monika st. MD od

8 Školní družina: jméno třída stupeň úvazek Poznámka Halíková Ludmila vedoucí vychovatelka Kuncová Zinaida Chábková Šárka Votroubková Zdena Rejzlová Ivana ,5 Školní jídelna: jméno třída stupeň poznámka Úvazek Šubrtová Stanislava 7 11 vedoucí jídelny/do / 1,000 Krumerová Eva 4 11 vedoucí kuchařka 0,875 Andršová Jana 3 11 pomocná kuchařka 0,875 Havlasová Miloslava 6 10 vedoucí jídelny / od / 1,000 Petrásová Dana 4 12 kuchařka 0,875 Vaňásková Helena 4 11 kuchařka 0,875 Turčániová Petra 3 6 pomocná kuchařka /od / 0,875 Havlasová Miloslava hospodářka /do / 0,5. Správní zaměstnanci: jméno třída stupeň poznámka Baricová Eva 2 12 uklízečka Bisová Marcela 2 12 uklízečka Fišerová Květa 8 12 personalistka Machová Hana 2 11 uklízečka Procházka Michal 4 10 topič 0,5 Procházka Michal 5 10 školník Škriňová Iveta 2 10 uklízečka Šťastná Dagmar 2 7 uklízečka Švarcová Hana 2 10 uklízečka Beranová Lenka 9 8 účetní 0,5 8

9 2. Přidělení tříd a třídnictví Počet tříd : 24 Celkem žáků : 538 Dívek: 246 Chlapců: 292 třída počet žáků vyučující Poznámka I.A 20 Lešinská Silvie I.B 21 Pavličová Kateřina I.C 24 Beníšková Eva RvHv II.A 22 Langerová Dana II.B 20 Novotná Dana II.C 25 Misíková Marta RvHv III.A 23 Vrtišková Zuzana III.B 18 Nováková Eva III.C 23 Věra Turecká RvHv IV.A 22 Hatková Hana IV.B 22 Veselá Renata IV.C 21 Kolářová Libuše RvHv V.A 26 Kubešová Šárka V.B 22 Hybšová Jarmila V.C 23 Knapová Zdena RvHv VI.A 19 Černá Nina VI.B 26 Poddaná Radka RVJ VII.A 22 Brázdová Helena VII.B 24 Tluchořová Pavla RvJ/ - VII.C 24 Zpěváková Marie RvJ VIII.A 23 Zemanová Zdena RvTv/- VIII.B 22 Váňová Dana RvJ IX.A 23 Pillmaierová Jitka IX.B 23 Hrdinová Věra RvHv,RvTv 9

10 3. Odborně metodické komise Metodické sdružení : Zdena Knapová do , Eva Beníšková od Český jazyk : Radka Poddaná Anglický jazyk : Helena Brázdová Matematika-fyzika : Květa Hájková Dějepis-občanská výchova : Milena Barvichová Zeměpis : Věra Hrdinová Přírodopis-chemie : Marie Zpěváková Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Hudební výchova : Dana Váňová Tělesná výchova : Jiří Mašín Pracovní vyučování : Andrej Horvát Rodinná výchova : Andrej Horvát Německý jazyk : Jitka Pillmaierová 4. Správci sbírek 1.stupeň : Věra Turecká Český jazyk : Ludmila Vacková Anglický jazyk : Helena Brázdová Německý jazyk : Jitka Pillmaierová Dějepis: Milena Barvichová Zeměpis : Věra Hrdinová Přírodopis : Magdalena Kotoučová Matematika: Květa Hájková Chemie : Marie Zpěváková Fyzika : Jiří Procházka Hudební výchova : Dana Váňová Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Tělesná výchova : Jiří Mašín Pracovní vyučování: Andrej Horvát Rodinná výchova : Andrej Horvát Občanská výchova : Milena Barvichová Žákovská knihovna 1.st. : Eva Nováková 2.st. : Ludmila Vacková Knihovna anglického jazyka : Zdena Zemanová Učitelská knihovna : Radka Poddaná 10

11 5. Správci pracoven a odborných učeben Chemie : Marie Zpěváková Fyzika : Jiří Procházka Zeměpis : Věra Hrdinová Matematika : Pavla Tluchořová Hudební výchova : Dana Váňová /MVD/ Ludmila Vacková /2.st./ Věra Turecká /1.st./ Přírodopis : Magdalena Kotoučová Cizí jazyky : Zdeňka Zemanová Helena Brázdová Počítačová pracovna : Radka Poddaná Školní kuchyně : Nina Černá Dílny : Andrej Horvát Dějepis : Milena Barvichová Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Německý jazyk : Nina Černá Jitka Pillmaierová Český jazyk : Jarmila Kubešová Radka Poddaná Ludmila Vacková 6. Další funkce požární preventista : Jiří Mašín organizátoři sportovních akcí: Jiří Mašín Magdalena Kotoučová Květa Hájková Hana Hatková organizátoři kulturních akcí : Radka Poddaná Zuzana Vrtišková odběr cizích časopisů: Helena Brázdová Zdeňka Zemanová inventarizační komise : Marie Zpěváková Květa Fišerová Michal Procházka 11

12 7. Organizace školního roku 2009/2010 Školní rok 2009/2010 byl zahájen v úterý 1. září. Vyučování v 1.pololetí bylo ukončeno ve čtvrtek 28. ledna Podzimní prázdniny : , /čtvrtek,pátek/ Vánoční prázdniny : Vyučování začalo v pondělí Pololetní prázdniny : /pátek/ Jarní prázdniny : Velikonoční prázdniny : /čtvrtek, pátek/ Ředitelské volno : , Hlavní prázdniny : Období školního vyučování bylo ukončeno ve středu 30. června Termíny pedagogických rad V.Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do tříd s rozšířenou výukou Do první třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy bylo zařazeno 24 žáků na základě zjištěného hudebního nadání a předpokladů pro úspěšné zvládnutí rozšířené hudební výchovy. Škola spolupracovala s mateřskými školami a s katedrou hudební výchovy PedFUK. Do šesté třídy s rozšířenou výukou jazyků bylo zařazeno 26 žáků na základě zájmu rodičů, doporučení vyučujícího a po posouzení nadání a předpokladů žáka ředitelkou školy. VI.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2009/2010 prospělo 535 žáků, neprospěli 3žáci. S vyznamenáním prospělo 278 žáků. Druhý stupeň z chování na konci školního roku měli 2 žáci. Třetí stupeň z chování na konci školního roku měli 3 žáci. Po ukončení 5.ročníku odešlo studovat na osmileté gymnázium 10 žáků /Gymnázium J.S.Machara / Po ukončení 8.ročníku odešli 2 žáci na střední odborné učiliště tříleté. Celkem ukončilo povinnou školní docházku v 9.ročníku 46 žáků, v 8.ročníku 2 žáci Po ukončení 9. ročníku odešlo studovat na střední školy 35 žáků, na střední odborné učiliště čtyřleté 4 žáci, 12

13 na střední odborné učiliště tříleté 7 žáků. /Gymnázium:13 žáků SOŠ : 22 žáků / Žáci 9.ročníku se zúčastnili srovnávacího testování společnosti SCIO Stonožka pro žáky ZŠ v matematice, českém jazyce a obecných studijních předpokladech. Zúčastnilo se 41 žáků.hodnocení v matematice: nadprůměrné výsledky, lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Hodnocení v českém jazyce: nadprůměrné výsledky, lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Využití studijního potenciálu: Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Porovnáním výsledků testů v českém jazyce s výsledky obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Žáci ročníku se zúčastnili testování z matematiky, českého a anglického jazyka v rámci projektu Eskalátor. Žáci 9. ročníku se zúčastnili testu informační gramotnosti SCIO TIGR. Žákům 9.ročníku byly zadány závěrečné testy z matematiky a anglického jazyka. VII.Údaje o výsledcích inspekce Ve školním roce 2009/2010 proběhla inspekce ve dnech S inspekční zprávou byli seznámeni pedagogičtí pracovníci na pedagogické radě dne a byla předložena radě rodičů i školské radě. Výsledky inspekce a zjištěné nedostatky byly projednány s příslušnými vyučujícími a byla učiněna opatření k jejich odstranění (zvyšování počítačové a čtenářské gramotnosti, zadávání testů, modernizace výuky, sledování dodržování psychohygienických podmínek, důraz na komunikaci a spisovné vyjadřování, další vzdělávání pedagogických pracovníků, doplnění školního vzdělávacího programu, zjišťování příčin neúspěšnosti, mezipředmětová komunikace mezi učiteli prvního a druhého stupně). VIII.Údaje o mimoškolních aktivitách K prezentaci školy přispěly koncerty pro rodiče, webové stránky školy, příspěvky do regionálního tisku, besídky pro rodiče v rámci tříd, kulturní vystoupení, úspěchy dětí v různých soutěžích a olympiádách, školní časopis, týden otevřených dveří. 13

14 Sportovní akce Atletický pohár Krajské kolo Corny VIII. B Čokoládová štafeta 2. stupeň Atletický čtyřboj - Čokoládová štafeta 1. stupeň Okresní kolo v basketbalu Školní kolo ve vybíjené 4. a 5. ročník Okresní kolo ve florbalu 2. stupeň Krajské kolo v basketbalu - chlapci Šplh na tyči - Mikulášské lezení 1. stupeň - Šplh na tyči - Mikulášské lezení 2. stupeň Školní kolo ve fotbalu 4. ročník Školní kolo ve fotbalu 5. ročník Vánoční laťka - 2. stupeň Přebor ZŠ v lyžování Školní turnaj v kopané - 2. kolo 5. ročník Nestle Cup krajské kolo mladší žáci Plavecko běžecký pohár okresní kolo Čelákovice ročník Kvalifikace na MR ZŠ basketbal Okresní kolo ve vybíjené Okresní kolo v minikopané Čelákovice - 2.stupeň Atletická všestrannost 1. stupeň Mc Donald s Cup minifotbal - Čelákovice 2. a 3. ročník Přebor školy v plavání ročník Přebor základních škol - atletika Plavecko-běžecký pohár - krajské kolo Atletická soutěž škol -Pohár rozhlasu krajské kolo Houštka Krajské kolo ve vybíjené Benešov IV.B, V.B / chlapci/ Krajské kolo ve vybíjené Benešov 4. a 5. ročník /dívky/ Pohár rozhlasu - finále Atletický čtyřboj krajské kolo Mladá Boleslav MR ve vybíjené - dívky 4., 5. ročník Běh kolem školy 1. stupeň 14

15 Plavecké kurzy : žáci 2. a 3. ročníku : 130 žáků Lyžařské kurzy : 56 žáků Termíny : Kulturní akce Divadelní představení pro žáky 1. ročníku na brandýském zámku Kino IMAX IV. AC, V. ABC Divadlo Gong O Popelce - II. C, III. ABC Divadlo Gong O pejskovi a kočičce I. ABC Divadlo Gong Sněhová královna II. AB Kino Něžná revoluce 2. stupeň Divadlo Gong Bylo nás pět IV. ABC, V.ABC Divadlo v Mladé Boleslavi V. B, VII. C Kino - Hudební pořad pro ročník Koncert skupiny Réva 1. a 2. stupeň Filmové představení Doba ledová - I. ABC Divadlo Minor Kabaret Hukot a bubnování - II.C, III.C Divadlo Horní Počernice Pražské pověsti IV.B, IV.C Divadlo Minor Neználek II.C, III.C Kino Indie královna Orientu - 2. stupeň Divadlo Gong Ferda Mravenec - II. C, III. ABC Princezna na hrášku - I. ABC Divadlo ABC Pan Kaplan má třídu rád Divadlo Gong Kocour Modroočka I.ABC Kino Brandýs muzikál Internát 2. stupeň Brandýský zámek Čert a Káča III.C Divadlo Mladá Boleslav Sen noci svatojanské VII.B, VII.C Divadlo Horní Počernice Gulliver IV.B, V.B Kino IMAX IV. A, V. A, V. B, V.C Divadlo Horní Počernice Čarodějnice - V. A 15

16 Koncerty Koncert sborů Slůňata a Rozmarýnek v Mladé Boleslavi Adventní zpívání - vystoupení pěveckého sboru na brandýském náměstí Vánoční koncert pro rodiče Krajská přehlídka DPS v Mladé Boleslavi sbor Slůňata a Rozmarýnek Musica Angelica - sbor Slůňata a Rozmarýnek Výchovný koncert ZUŠ III. AB, V. AB Koncert sboru Slůňata - Praha Koncert pro žáky 1. stupně a pro rodiče Vítání léta II.C, III.C, IV.C Koncert pro rodiče V.C + sbory Sammy Vomáčka koncert jazzového kytaristy Besedy Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou v městské knihovně IV. C, V. A Primární prevence Semiramis - VII. AB Primární prevence Semiramis - VII.C Primární prevence Semiramis - VIII.AB Městská knihovna IV. B Primární prevence Semiramis VI. AB Primární prevence Semiramis IX. AB Beseda s Policií ČR - VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B Beseda s Policií ČR - IV. A, IV. B, IV. C, V. A, V. B, V. C Primární prevence Semiramis - VIII.AB Beseda v městské knihovně - IV. C Primární prevence Semiramis - VII. AB Beseda s Policií ČR - VII.. ABC Beseda v městské knihovně - II. ABC Beseda v městské knihovně - IV. AB Přednáška pro žákyně 6. ročníku Primární prevence Semiramis - VII. C Beseda s Policií ČR - II. ABC, III. ABC Primární prevence Semiramis - VI. AB Beseda se spisovatelkou I. Březinovou v městské knihovně VIII. B Přednáška o epilepsii - I. A C Primární prevence Semiramis - IX. A, IX. B 16

17 4. 6. Primární prevence Semiramis - IX. AB Exkurze Výlet - Krkonoše pramen Labe III.AB Výlet Plzeň Dinopark II.C, IV.C Lesní den Lesní pedagogika IV. B Lesní den Lesní pedagogika VI. A Lesní den Lesní pedagogika VI. B Den ve městě IV. BC Šestajovice svíčkárna II. AB Praha Vánoce s vůní dřeva VI. A Terezín IX. AB Šestajovice svíčkárna II. C, IV. C Přerov nad Labem III. AB Návštěva muzea IV. B Šestajovice svíčkárna - IV. ABC, V. C Projektové vyučování Lidské tělo - I. ABC Exkurze Planetárium Praha II. AB Šestajovice svíčkárna - III. BC Exkurze Veletržní palác VIII. A Exkurze Planetárium Praha II. C, III. A Exkurze Botanická zahrada II. AB Exkurze Botanická zahrada Trója VI. AB Exkurze Knižní veletrh Praha VII. C, IX. B Exkurze Zoo Praha VII. BC Návštěva knihovny - VI. B Návštěva knihovny - VIII. B, VI. A Návštěva knihovny - VIII.A Exkurze Letiště Praha Ruzyně IX. B Výlet - tvrz Dřevčice - IV. C Výlet - Kutá Hora - V. A, V. B Výlet - Loučeň - III. B, IV. B Exkurze Ratibořické údolí VIII. B, IX. A Výlet - Sloup v Čechách - VIII. B Výlet - Zbraslavice - VIII. A Výlet - Kutná Hora - IV. A, V. C 17

18 Výlet - Příbram - VI. B, VII. C Výlet - Zoo Praha - IX. AB Výlet - Tvrz Dřevčice - V.A Výlet - Liběchov - VII. A Výlet - Zbraslavice - VI. A Výlet - Sloup v Čechách - VII. B Výlet do okolí Brandýsa - II. A Výlet na kolech - III. A Akce školní družiny Září: Výtvarná soutěž Ahoj z prázdnin Prosinec: Vánoční posezení - pásmo básní, písní, říkadel - - pečení vánočního cukroví, zdobení perníčků Leden: Sněhové stavby soutěž v zimním tvoření Únor: Masopustní karneval průvod masek, masopustní říkadla, typické masopustní občerstvení, soutěže Březen: Turnaj ve stolních hrách šachy, dáma, mlýn, pexeso Duben: Rej čarodějnic táborák s opékáním buřtů, zhotovení čarodějnice, soutěž o nejlepší masku čarodějnice Soutěže Dějepisná soutěž Staroboleslavský klíč - školní kolo Dějepisná soutěž Staroboleslavský klíč - finálové kolo - ZŠ Stará Boleslav Pythagoriáda Macharův Brandýs - školní kolo - 1. stupeň Matematická soutěž Klokan ročník kategorie Cvrček 2. a 3. ročník kategorie Klokánek 4. a 5. ročník kategorie Benjamín 6. a 7. ročník kategorie Kadet 8. a 9. ročník Zlatá srnčí trofej - ZŠ Stará Boleslav Macharův Brandýs - Gymnázium Brandýs Mladý zahrádkář - ZŠ Stará Boleslav Olympiády přehled Dějepisná olympiáda školní kolo Zeměpisná olympiáda školní kolo Olympiáda českého jazyka školní kolo 18

19 Olympiáda německého jazyka školní kolo Biologická olympiáda školní kolo Dějepisná olympiáda okresní kolo - Gymnázium Říčany Olympiáda Aj - 2. kategorie školní kolo Olympiáda Aj - 1. kategorie školní kolo Olympiáda Nj kategorie I AB, II AB okresní kolo Gymnázium Čelákovice Olympiáda Aj - kategorie I A, II A okresní kolo Gymnázium Čelákovice Olympiáda Aj - kategorie I B, II B okresní kolo - Gymnázium J. S. Machara Olympiáda Nj kategorie II.B krajské kolo - Kladno Okresní kolo olympiády v českém jazyce. Gymnázium J.S. Machara Matematická olympiáda okresní kolo - Gymnázium Říčany Dějepisná olympiáda krajské kolo - Gymnázium Říčany Biologická olympiáda - okresní kolo - Gymnázium Říčany ˇ Biologická olympiáda - okresní kolo - Gymnázium Říčany Olympiáda Čj krajské kolo - Kladno Ozdravné pobyty II. AB Krkonoše Penzion Lenoch I.A Krušné hory Mariánská III. A, V. C Jizerské hory - Albrechtice I.C Krušné hory Mariánská I.B Krušné hory Mariánská III. A, V. C Jizerské hory - Albrechtice II.C, III. C Holany Ostatní akce Ekologický festival na Proboštských jezerech Akce "Srdíčkový den"- charitativní sbírka Ekologická výstava v hale školy Ukázka požární techniky Schůzka rodičů žáků 8. a 9. ročníku se zástupci středních škol + výchovný poradce Mikuláš ve škole Vánoční trhy na brandýském zámku výstavka a prodej výrobků žáků Bruslení - Benátky nad Jizerou IV. AB, V. ABC Bruslení Benátky nad Jizerou IV. AB, V. ABC Scio testy projekt Eskalátor český jazyk, anglický jazyk, matematika 19

20 /4. 9./ročník Scio testy projekt Stonožka český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady IX. AB Bruslení na umělém kluzišti na Masarykově náměstí / hodiny Tv/ Pasování na čtenáře - I. B Pasování na čtenáře - I. C Pasování na čtenáře - I. A Dopravní výchova - IV. A, IV. B Dopravní výchova - IV. C Bruslení - Benátky nad Jizerou - II. A C, III. A C Dopravní výchova - IV.A, IV. B Dopravní výchova - IV. C Bruslení - Benátky nad Jizerou - II. ABC, III. ABC Škola hrou - program na závěr I. pololetí Lyžování v Jizerských horách - III. A, V. C Bruslení - Benátky nad Jizerou - II. ABC, III. ABC Lyžování v Jizerských horách - IV.A, V. A Hasík - II. A, II. B, II.C Hasík - VI. A, VI. B Přednáška pro žákyně VI. AB Vynášení Morany - I. AB Peer program - prevence kouření - VI. A, IX. B Hasík - VI. AB Hasík - II. ABC Revize tělocvičen Hasík - II. ABC, VI. AB Ekologická akce MÚ Ukliďme si svět - II. A, II. B, III. B, III. C, VI. A, VI. B,VII. A, VII. B, VII.C Uklízíme po čuňatech - IV. ABC, V. ABC Dopravní výchova - IV. A, IV. B Uklízíme po čuňatech - IX. A, IX. B Dopravní výchova - IV. C Ukázka dravců - I. stupeň Sběrová akce Bruslení na kolečkových bruslích - Houštka - II. C Den dětí - návštěva kasáren ve Staré Boleslavi - III. B, IV. A, IV. B, V. A Sportovní den - 2. stupeň 20

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, Václavkova 1082, příspěvková organizace IZO: 600049248 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 IČ : 750 34 018 Zpracoval: Mgr. Jan Novotný Datum: 3. 9. 2012 OBSAH

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obsah Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více