Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká o činnosti školy ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010"

Transkript

1 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce

2 Obsah I. Charakteristika školy str.3 II. Vzdělávací koncepce školy..str.3,4 III. Přehled o vzdělávacích programech a učebních plánech.str.5 IV. Organizační zabezpečení školního roku...str.6 V. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do tříd s rozšířenou výukou str.12 VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků.str.12,13 VII. Údaje o výsledcích inspekce.str.13 VIII. Údaje o mimoškolních aktivitách. str.13 IX. Spolupráce školy s rodiči...str.29 X. Spolupráce se žákovskou radou.str.30 XI. Minimální preventivní program str.30 XII. Výchova k volbě povolání.str.31 XIII. Environmentální výchova..str. 31 XIV. Ochrana člověka za mimořádných událostí str.31 XV. Vzdělávání pedagogických pracovníků..str.31,32 XVI. Hospodaření školy..str.33 XVII. Ostatní údaje.. str.33 2

3 I. Charakteristika školy Základní škola v Brandýse n.l.- Staré Boleslavi, Kostelecká 1750 zahájila výuku Je školou pavilonového typu, jednotlivé pavilony jsou vzájemně propojeny. Kromě 27 učeben škola vlastní 9 odborných pracoven pro výuku chemie, přírodopisu, fyziky,výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky, cizích jazyků, dále 3 knihovny ( 2 žákovské a 1 učitelskou), 2 dílny, keramickou dílnu s keramickou pecí, 12 kabinetů, cvičnou kuchyni, 2 tělocvičny, relaxační tělocvičnu, víceúčelové a fotbalové hřiště, hřiště pro plážový volejbal.v budově školy se nachází pedagogicko-psychologická poradna, zubní ordinace, prodejna školních potřeb a prodejna s občerstvením. Budova školy plně vyhovuje potřebám výuky, škola má odpovídající materiálně technické podmínky a dostatečnou prostorovou kapacitu. Do školy jsou přijímáni žáci z Brandýsa n/l Staré Boleslavi a přilehlých obcí podle požadavků a zájmu rodičů. Základní škola Na Výsluní, Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je zřízena dnem jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Její součástí je školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem školy je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Zřizovací listina byla schválena zastupitelstvem města dne Zřizovací listina vymezuje hlavní a doplňkovou činnost školy. Základní školu Na Výsluní Kostelecká 1750 Brandýs n.l.- Stará Boleslav navštěvovalo k žáků, z toho 246 dívek a 292 chlapců. Ve škole bylo 24 tříd, z toho 15 tříd na 1.stupni, 9 tříd na 2.stupni. Na 1.stupni bylo 332 žáků, na 2.stupni 206 žáků. Školní družina měla 5 oddělení, z toho 3 částečná (přes poledne). Počet dětí zapsaných ve školní družině byl 141. Na škole působilo 43 pedagogických pracovníků, z toho 35 učitelů, 3 asistenti pedagoga a 5 vychovatelek školní družiny. Ve školní jídelně pracovalo 7 zaměstnanců /od zaměstnanců/. V uplynulém školním roce pracovalo na škole 10 správních zaměstnanců. K výuce byly využívány všechny standardní učebny, odborné pracovny, tělocvičny a dílny. Materiální vybavení školy je velmi dobré, a proto umožňuje výuku na patřičné úrovni. Je průběžně modernizováno a doplňováno. K výuce je využíváno 11 interaktivních tabulí /3 na 1.stupni, 8 na 2.stupni pracovna zeměpisu, přírodopisu, chemie, matematiky, 2 pracovny českého jazyka, 2 pracovny anglického jazyka /. II.Vzdělávací koncepce školy Ve školním roce 2009/2010 realizovala škola v 1. 3., 6-8. ročníku školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola, v ostatních ročnících vzdělávací program Základní škola v souladu se zásadami a obecnými cíli vzdělávání zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění ( 44). Školní vzdělávací program zachovává profilaci školy s důrazem na kompetence absolventa základní školy v jednotlivých oblastech vzdělávání, respektuje výchovné a vzdělávací potřeby žáků, kvalifikovanost pedagogického sboru a materiální podmínky školy. Navazuje na pozitivní zkušenosti se vzdělávacím programem Základní škola, zdůrazňuje mezipředmětové vztahy, posiluje schopnost žáků zařazovat nové poznatky do širšího kontextu, zodpovědně přistupovat k plnění úkolů a řešení problémů, organizovat svůj učební proces, vzájemně si pomáhat a respektovat jeden druhého, vnímat hodnoty literatury a umění, ochraňovat životní prostředí, vyjadřovat svůj vlastní názor, zvládnout základy anglického a německého jazyka, získávat informace z různých zdrojů, využívat moderních informačních technologií, hodnotit výsledky vlastní činnosti. Školní vzdělávací program navazuje na to, co se v minulých letech osvědčilo, a využívá zkušeností z dlouholeté tradice rozšířené výuky cizích jazyků, hudební a tělesné výchovy. Zkušenosti z rozšířené výuky výše 3

4 uvedených předmětů pozitivně ovlivňují i výuku ve třídách bez rozšířené výuky.výuka jazyků odpovídá změnám doby, rozšíření EU, požadavkům na dorozumívání se mezi národy. Nadále budeme podporovat komunikaci žáků v anglickém a německém jazyce, přípravu na olympiády a soutěže, dopisování žáků klasické i em, využívání webové kamery, organizaci zájezdů do zahraničí, získávání zahraničních lektorů pro výuku angličtiny a němčiny. Školní vzdělávací program klade důraz na samostatnou četbu a využívání čtenářských zkušeností žáků s cílem vést žáky k pravidelnému a soustavnému čtení, využívání školní i městské knihovny. Zařazení exkurzí a výletů do okolí školy přispěje k poznání regionální kultury a bude podkladem ke zpracování projektů. Škola nabízí žákům různé volno - časové aktivity formou zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Očekávané výstupy ŠVP zajišťuje také školní družina pro žáky ročníku. Zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí jsou zapracovány do ročních plánů činnosti jednotlivých ročníků. Výjezdy do zahraničí jsou realizovány do zemí hovořících anglicky nebo německy. Tyto výjezdy jsou realizovány podle vnitřní směrnice školy. Škola vytváří dobré podmínky pro základní vzdělávání, pro rozvíjení nadání žáků i pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci měli možnost volby vzdělávacích aktivit, které škola nabízí, a to rozšířenou výuku hudební výchovy, cizích jazyků a tělesné výchovy. Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy navštěvovalo 131 žáků, třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků 85 žáků, třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 17 žáků. Celkem se účastnilo rozšířené výuky výše uvedených předmětů 233 žáků, což představuje 43 %. Rozšířená výuka hudební výchovy probíhala v 6 třídách. Několikaleté zkušenosti (výuka byla zahájena ve školním roce 1992/1993) dokazují, že hudba není dětem lhostejná a že správné podchycení jejich zájmu v raném věku je dostatečným předpokladem k tomu, aby se stala trvalou součástí jejich života. Dosavadní praxe potvrzuje, že děti z hudebních tříd mívají lepší paměť, dobré abstraktní myšlení, tvořivě přistupují k řešení problémů, účinně komunikují a spolupracují, váží si vytvořených hodnot, vzájemně si pomáhají, jsou ohleduplní ke svému okolí, poznávají své schopnosti a nacházejí své uplatnění. Hudba má vliv i na duševní hygienu dítěte, pomáhá mu k uvolnění a vyrovnání,zdůrazňuje hravost, spontánnost, tvořivost. Tvoří přirozenou protiváhu výuce naukových předmětů.škola spolupracovala s katedrou hudební výchovy pedagogické fakulty. Škola pokračovala v započatém programu rozšířené výuky cizích jazyků ve 4 třídách ročníku. Kromě anglického jazyka, který se žáci učili od 3.ročníku, měli povinnou výuku německého jazyka od 6.ročníku. Stejně jako v minulých letech se žáci účastnili olympiády v anglickém a německém jazyce a dosáhli velmi dobrých výsledků. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla zaměřena na lehkou atletiku a basketbal.ačkoli má škola vynikající podmínky pro tělesnou výchovu, zájem dětí o sportování výrazně klesá. Škola nabízela různé sportovní aktivity v rámci volitelných a nepovinných předmětů a kroužků (sportovní hry 47 žáků, aerobik 42 žáků, pohybové hry 170 žáků, basketbal 14 žáků). Škola je členem Asociace školních sportovních klubů ČR (od září 1998), počet členů je 37. Žáci se zapojovali do různých sportovních soutěží, v nichž dosahovali velmi dobrých výsledků (viz str ). Žáci všech ročníků měli možnost individuální volby dalších vzdělávacích aktivit ( informatika 14 žáků, sborový zpěv 31 žáků, cvičení z českého jazyka - 35 žáků, cvičení z matematiky - 28 žáků, kroužek anglického a německého jazyka 33 žáků, keramický 15 žáků, výtvarný 12 žáků). Všichni vyučující měli vypracované tématické plány. Kromě vymezení základního a rozšiřujícího učiva v nich byla zahrnuta environmentální výchova, výchova k volbě povolání, výchova ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu, sexuální výchova, ekologická výchova, výchova proti projevům rasismu, multikulturní výchova, dopravní výchova. Třídní učitelé měli vypracované minimální preventivní programy vycházející ze školního minimálního preventivního programu. Velká pozornost byla věnována rozvoji čtenářské gramotnosti, spolupráci s městskou knihovnou, využívání žákovské knihovny a moderních technologií (internet, počítače, interaktivní tabule).. Ve školním roce 2009/2010 integrovala škola 22 žáků se specifickými vývojovými poruchami, z toho 11 na I.stupni a 11 na II.stupni. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální učební plány a realizována individuální péče / využití navýšených finančních prostředků/. Všichni vyučující se řídili vyhláškou č.73/2005 Sb.o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Škola spolupracovala se školní psycholožkou, s pracovnicemi PPP Praha - východ a SPC Stará Boleslav. Rodičům byly doporučovány vhodné postupy a způsoby dohledu na domácí přípravu dětí. 4

5 III. Přehled o vzdělávacích programech a učebních plánech 1.ročník 2.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola RvHv školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola RvHv 3.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola RvHv 4.ročník vzdělávací program Základní škola - učební plán č.j /96-2 RvHv - učební plán č.j.21969/ ročník vzdělávací program Základní škola - učební plán č.j /96-2 RvHv - učební plán č.j.21969/ ročník 7.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola RvJ školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola RvJ 8.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola RvTv RvHv 9.ročník vzdělávací program Základní škola - učební plán č.j /96-2 RvHV - učební plán č.j.21969/96-22 RvTv - učební plán č.j.29738/ Vysvětlivky: RvHv - Rozšířená výuka hudební výchovy RvTv - Rozšířená výuka tělesné výchovy RvJ - Rozšířená výuka jazyků 5

6 IV.Organizační zabezpečení školního roku 1. Personální zajištění Ve školním roce 2009/2010 působilo na škole 43 pedagogických pracovníků. Počet učitelů: 35 přepočteno na úvazky: 32,36 Počet vychovatelů: 5 přepočteno na úvazky: 3,94 Počet asistentů pedagoga: 3 přepočteno na úvazky: 1,5 Počet kvalifikovaných učitelů: 32 Počet nekvalifikovaných učitelů: 3 /z toho 2 studující pedagogické fakulty/ Počet kvalifikovaných vychovatelů: 3 Počet nekvalifikovaných vychovatelů: 2 přepočteno na úvazky: 1,2 Počet ostatních zaměstnanců: 10 přepočteno na úvazky: 9 Počet zaměstnanců ŠJ: 6 přepočteno na úvazky: 5,3 Vedení školy : třída stupeň aprobace úvazek pozice jméno třída stupeň aprobace úvazek ředitelka Kolářová Nina Č-A-R 5 zástupce ředitelky Mgr. Mašín Jiří Tv-Bv 11 výchovný poradce Mgr. Procházka Jiří CH-F 18 Učitelský sbor : jméno třída stupeň aprobace úvazek třídní učitel Mgr.Barvichová Milena st.-D 18 Mgr.Beníšková Eva st. + Aj 20 1.tř. Mgr.Beránková Petra st.-Hv 11 Mgr.Brázdová Helena Aj-Rj 24 tř.u. Mgr.Černá Nina 12 9 Vv 22 tř.u. Mgr.Hájková Květa M-Tv 25 Mgr.Hatková Hana 12 9 Tv 22 tř.u. Mgr.Horvát Andrej 12 4 Ov 19 Hrdinová Věra tř.u. Hybšová Jarmila st. 19 tř.u. Mgr.Knapová Zdena st.- Tv 22 tř.u. Mgr.Kolářová Libuš e st. 16 tř.u. 6

7 Mgr.Kotoučová Magdaléna 12 5 Př - Tv 22 Mgr.Kubešová Jarmila Čj 9 Mgr.Kubešová Šárka st.SPPg 22 tř.u. Mgr.Langerová Dana st. Hv + D 22 tř.u. Mgr.Lešinská Silvie st tř. Mgr.Misíková Marta st. 22 tř.u. Mgr.Nováková Eva st.- Tv 22 tř.uč. Mgr.Novotná Dana st. 22 tř.uč. Mgr.Pavličová Kateřina 11 3 Č-Hv-studující 20 1.tř. Pechová Diana ,5 asistent pedagoga Mgr.Pillmaierová Jitka 12 9 Vv-R 22 tř.uč. Mgr.Poddaná Radka Čj-Ov 22 tř.uč. Mgr.Schreiberová Silvie 8 5 SPPg 9 asistent pedagoga Strankmüllerová Dominika 11 1 Aj-Z-studující 7 Mgr.Svobodová Věra st., SpPg 13,5 asistent pedagoga Mgr.Tluchořová Pavla 12 7 M-Ch 24 tř.uč. Mgr.Turecká Věra st.-Hv 22 tř.uč. Mgr.Vacková Ludmila st. Hv-Čj 24 PaedDr.Veselá Renata 12 9 Tv - Z 22 tř.u. Mgr. Vrtišková Zuzana 12 2 M-F 22 tř.uč. Mgr.Váňová Dana Hv 24 tř.uč. Mgr.Zemanová Zdeňka st.-Hv-Aj 24 tř.uč. Mgr.Zpěváková Marie Ch-Př 24 tř.uč. Mgr. Součková Dana st. MD od Mgr.Lednická Dagmar st. MD od Mgr.Veselá Lenka st. Aj MD od Mgr.Tůmová Kamila 12 7 Hv MD od Mgr.Beranová Jana 12 6 Př.-Tv MD od Mgr. Drevová Monika st. MD od

8 Školní družina: jméno třída stupeň úvazek Poznámka Halíková Ludmila vedoucí vychovatelka Kuncová Zinaida Chábková Šárka Votroubková Zdena Rejzlová Ivana ,5 Školní jídelna: jméno třída stupeň poznámka Úvazek Šubrtová Stanislava 7 11 vedoucí jídelny/do / 1,000 Krumerová Eva 4 11 vedoucí kuchařka 0,875 Andršová Jana 3 11 pomocná kuchařka 0,875 Havlasová Miloslava 6 10 vedoucí jídelny / od / 1,000 Petrásová Dana 4 12 kuchařka 0,875 Vaňásková Helena 4 11 kuchařka 0,875 Turčániová Petra 3 6 pomocná kuchařka /od / 0,875 Havlasová Miloslava hospodářka /do / 0,5. Správní zaměstnanci: jméno třída stupeň poznámka Baricová Eva 2 12 uklízečka Bisová Marcela 2 12 uklízečka Fišerová Květa 8 12 personalistka Machová Hana 2 11 uklízečka Procházka Michal 4 10 topič 0,5 Procházka Michal 5 10 školník Škriňová Iveta 2 10 uklízečka Šťastná Dagmar 2 7 uklízečka Švarcová Hana 2 10 uklízečka Beranová Lenka 9 8 účetní 0,5 8

9 2. Přidělení tříd a třídnictví Počet tříd : 24 Celkem žáků : 538 Dívek: 246 Chlapců: 292 třída počet žáků vyučující Poznámka I.A 20 Lešinská Silvie I.B 21 Pavličová Kateřina I.C 24 Beníšková Eva RvHv II.A 22 Langerová Dana II.B 20 Novotná Dana II.C 25 Misíková Marta RvHv III.A 23 Vrtišková Zuzana III.B 18 Nováková Eva III.C 23 Věra Turecká RvHv IV.A 22 Hatková Hana IV.B 22 Veselá Renata IV.C 21 Kolářová Libuše RvHv V.A 26 Kubešová Šárka V.B 22 Hybšová Jarmila V.C 23 Knapová Zdena RvHv VI.A 19 Černá Nina VI.B 26 Poddaná Radka RVJ VII.A 22 Brázdová Helena VII.B 24 Tluchořová Pavla RvJ/ - VII.C 24 Zpěváková Marie RvJ VIII.A 23 Zemanová Zdena RvTv/- VIII.B 22 Váňová Dana RvJ IX.A 23 Pillmaierová Jitka IX.B 23 Hrdinová Věra RvHv,RvTv 9

10 3. Odborně metodické komise Metodické sdružení : Zdena Knapová do , Eva Beníšková od Český jazyk : Radka Poddaná Anglický jazyk : Helena Brázdová Matematika-fyzika : Květa Hájková Dějepis-občanská výchova : Milena Barvichová Zeměpis : Věra Hrdinová Přírodopis-chemie : Marie Zpěváková Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Hudební výchova : Dana Váňová Tělesná výchova : Jiří Mašín Pracovní vyučování : Andrej Horvát Rodinná výchova : Andrej Horvát Německý jazyk : Jitka Pillmaierová 4. Správci sbírek 1.stupeň : Věra Turecká Český jazyk : Ludmila Vacková Anglický jazyk : Helena Brázdová Německý jazyk : Jitka Pillmaierová Dějepis: Milena Barvichová Zeměpis : Věra Hrdinová Přírodopis : Magdalena Kotoučová Matematika: Květa Hájková Chemie : Marie Zpěváková Fyzika : Jiří Procházka Hudební výchova : Dana Váňová Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Tělesná výchova : Jiří Mašín Pracovní vyučování: Andrej Horvát Rodinná výchova : Andrej Horvát Občanská výchova : Milena Barvichová Žákovská knihovna 1.st. : Eva Nováková 2.st. : Ludmila Vacková Knihovna anglického jazyka : Zdena Zemanová Učitelská knihovna : Radka Poddaná 10

11 5. Správci pracoven a odborných učeben Chemie : Marie Zpěváková Fyzika : Jiří Procházka Zeměpis : Věra Hrdinová Matematika : Pavla Tluchořová Hudební výchova : Dana Váňová /MVD/ Ludmila Vacková /2.st./ Věra Turecká /1.st./ Přírodopis : Magdalena Kotoučová Cizí jazyky : Zdeňka Zemanová Helena Brázdová Počítačová pracovna : Radka Poddaná Školní kuchyně : Nina Černá Dílny : Andrej Horvát Dějepis : Milena Barvichová Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Německý jazyk : Nina Černá Jitka Pillmaierová Český jazyk : Jarmila Kubešová Radka Poddaná Ludmila Vacková 6. Další funkce požární preventista : Jiří Mašín organizátoři sportovních akcí: Jiří Mašín Magdalena Kotoučová Květa Hájková Hana Hatková organizátoři kulturních akcí : Radka Poddaná Zuzana Vrtišková odběr cizích časopisů: Helena Brázdová Zdeňka Zemanová inventarizační komise : Marie Zpěváková Květa Fišerová Michal Procházka 11

12 7. Organizace školního roku 2009/2010 Školní rok 2009/2010 byl zahájen v úterý 1. září. Vyučování v 1.pololetí bylo ukončeno ve čtvrtek 28. ledna Podzimní prázdniny : , /čtvrtek,pátek/ Vánoční prázdniny : Vyučování začalo v pondělí Pololetní prázdniny : /pátek/ Jarní prázdniny : Velikonoční prázdniny : /čtvrtek, pátek/ Ředitelské volno : , Hlavní prázdniny : Období školního vyučování bylo ukončeno ve středu 30. června Termíny pedagogických rad V.Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do tříd s rozšířenou výukou Do první třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy bylo zařazeno 24 žáků na základě zjištěného hudebního nadání a předpokladů pro úspěšné zvládnutí rozšířené hudební výchovy. Škola spolupracovala s mateřskými školami a s katedrou hudební výchovy PedFUK. Do šesté třídy s rozšířenou výukou jazyků bylo zařazeno 26 žáků na základě zájmu rodičů, doporučení vyučujícího a po posouzení nadání a předpokladů žáka ředitelkou školy. VI.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2009/2010 prospělo 535 žáků, neprospěli 3žáci. S vyznamenáním prospělo 278 žáků. Druhý stupeň z chování na konci školního roku měli 2 žáci. Třetí stupeň z chování na konci školního roku měli 3 žáci. Po ukončení 5.ročníku odešlo studovat na osmileté gymnázium 10 žáků /Gymnázium J.S.Machara / Po ukončení 8.ročníku odešli 2 žáci na střední odborné učiliště tříleté. Celkem ukončilo povinnou školní docházku v 9.ročníku 46 žáků, v 8.ročníku 2 žáci Po ukončení 9. ročníku odešlo studovat na střední školy 35 žáků, na střední odborné učiliště čtyřleté 4 žáci, 12

13 na střední odborné učiliště tříleté 7 žáků. /Gymnázium:13 žáků SOŠ : 22 žáků / Žáci 9.ročníku se zúčastnili srovnávacího testování společnosti SCIO Stonožka pro žáky ZŠ v matematice, českém jazyce a obecných studijních předpokladech. Zúčastnilo se 41 žáků.hodnocení v matematice: nadprůměrné výsledky, lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Hodnocení v českém jazyce: nadprůměrné výsledky, lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Využití studijního potenciálu: Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Porovnáním výsledků testů v českém jazyce s výsledky obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Žáci ročníku se zúčastnili testování z matematiky, českého a anglického jazyka v rámci projektu Eskalátor. Žáci 9. ročníku se zúčastnili testu informační gramotnosti SCIO TIGR. Žákům 9.ročníku byly zadány závěrečné testy z matematiky a anglického jazyka. VII.Údaje o výsledcích inspekce Ve školním roce 2009/2010 proběhla inspekce ve dnech S inspekční zprávou byli seznámeni pedagogičtí pracovníci na pedagogické radě dne a byla předložena radě rodičů i školské radě. Výsledky inspekce a zjištěné nedostatky byly projednány s příslušnými vyučujícími a byla učiněna opatření k jejich odstranění (zvyšování počítačové a čtenářské gramotnosti, zadávání testů, modernizace výuky, sledování dodržování psychohygienických podmínek, důraz na komunikaci a spisovné vyjadřování, další vzdělávání pedagogických pracovníků, doplnění školního vzdělávacího programu, zjišťování příčin neúspěšnosti, mezipředmětová komunikace mezi učiteli prvního a druhého stupně). VIII.Údaje o mimoškolních aktivitách K prezentaci školy přispěly koncerty pro rodiče, webové stránky školy, příspěvky do regionálního tisku, besídky pro rodiče v rámci tříd, kulturní vystoupení, úspěchy dětí v různých soutěžích a olympiádách, školní časopis, týden otevřených dveří. 13

14 Sportovní akce Atletický pohár Krajské kolo Corny VIII. B Čokoládová štafeta 2. stupeň Atletický čtyřboj - Čokoládová štafeta 1. stupeň Okresní kolo v basketbalu Školní kolo ve vybíjené 4. a 5. ročník Okresní kolo ve florbalu 2. stupeň Krajské kolo v basketbalu - chlapci Šplh na tyči - Mikulášské lezení 1. stupeň - Šplh na tyči - Mikulášské lezení 2. stupeň Školní kolo ve fotbalu 4. ročník Školní kolo ve fotbalu 5. ročník Vánoční laťka - 2. stupeň Přebor ZŠ v lyžování Školní turnaj v kopané - 2. kolo 5. ročník Nestle Cup krajské kolo mladší žáci Plavecko běžecký pohár okresní kolo Čelákovice ročník Kvalifikace na MR ZŠ basketbal Okresní kolo ve vybíjené Okresní kolo v minikopané Čelákovice - 2.stupeň Atletická všestrannost 1. stupeň Mc Donald s Cup minifotbal - Čelákovice 2. a 3. ročník Přebor školy v plavání ročník Přebor základních škol - atletika Plavecko-běžecký pohár - krajské kolo Atletická soutěž škol -Pohár rozhlasu krajské kolo Houštka Krajské kolo ve vybíjené Benešov IV.B, V.B / chlapci/ Krajské kolo ve vybíjené Benešov 4. a 5. ročník /dívky/ Pohár rozhlasu - finále Atletický čtyřboj krajské kolo Mladá Boleslav MR ve vybíjené - dívky 4., 5. ročník Běh kolem školy 1. stupeň 14

15 Plavecké kurzy : žáci 2. a 3. ročníku : 130 žáků Lyžařské kurzy : 56 žáků Termíny : Kulturní akce Divadelní představení pro žáky 1. ročníku na brandýském zámku Kino IMAX IV. AC, V. ABC Divadlo Gong O Popelce - II. C, III. ABC Divadlo Gong O pejskovi a kočičce I. ABC Divadlo Gong Sněhová královna II. AB Kino Něžná revoluce 2. stupeň Divadlo Gong Bylo nás pět IV. ABC, V.ABC Divadlo v Mladé Boleslavi V. B, VII. C Kino - Hudební pořad pro ročník Koncert skupiny Réva 1. a 2. stupeň Filmové představení Doba ledová - I. ABC Divadlo Minor Kabaret Hukot a bubnování - II.C, III.C Divadlo Horní Počernice Pražské pověsti IV.B, IV.C Divadlo Minor Neználek II.C, III.C Kino Indie královna Orientu - 2. stupeň Divadlo Gong Ferda Mravenec - II. C, III. ABC Princezna na hrášku - I. ABC Divadlo ABC Pan Kaplan má třídu rád Divadlo Gong Kocour Modroočka I.ABC Kino Brandýs muzikál Internát 2. stupeň Brandýský zámek Čert a Káča III.C Divadlo Mladá Boleslav Sen noci svatojanské VII.B, VII.C Divadlo Horní Počernice Gulliver IV.B, V.B Kino IMAX IV. A, V. A, V. B, V.C Divadlo Horní Počernice Čarodějnice - V. A 15

16 Koncerty Koncert sborů Slůňata a Rozmarýnek v Mladé Boleslavi Adventní zpívání - vystoupení pěveckého sboru na brandýském náměstí Vánoční koncert pro rodiče Krajská přehlídka DPS v Mladé Boleslavi sbor Slůňata a Rozmarýnek Musica Angelica - sbor Slůňata a Rozmarýnek Výchovný koncert ZUŠ III. AB, V. AB Koncert sboru Slůňata - Praha Koncert pro žáky 1. stupně a pro rodiče Vítání léta II.C, III.C, IV.C Koncert pro rodiče V.C + sbory Sammy Vomáčka koncert jazzového kytaristy Besedy Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou v městské knihovně IV. C, V. A Primární prevence Semiramis - VII. AB Primární prevence Semiramis - VII.C Primární prevence Semiramis - VIII.AB Městská knihovna IV. B Primární prevence Semiramis VI. AB Primární prevence Semiramis IX. AB Beseda s Policií ČR - VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B Beseda s Policií ČR - IV. A, IV. B, IV. C, V. A, V. B, V. C Primární prevence Semiramis - VIII.AB Beseda v městské knihovně - IV. C Primární prevence Semiramis - VII. AB Beseda s Policií ČR - VII.. ABC Beseda v městské knihovně - II. ABC Beseda v městské knihovně - IV. AB Přednáška pro žákyně 6. ročníku Primární prevence Semiramis - VII. C Beseda s Policií ČR - II. ABC, III. ABC Primární prevence Semiramis - VI. AB Beseda se spisovatelkou I. Březinovou v městské knihovně VIII. B Přednáška o epilepsii - I. A C Primární prevence Semiramis - IX. A, IX. B 16

17 4. 6. Primární prevence Semiramis - IX. AB Exkurze Výlet - Krkonoše pramen Labe III.AB Výlet Plzeň Dinopark II.C, IV.C Lesní den Lesní pedagogika IV. B Lesní den Lesní pedagogika VI. A Lesní den Lesní pedagogika VI. B Den ve městě IV. BC Šestajovice svíčkárna II. AB Praha Vánoce s vůní dřeva VI. A Terezín IX. AB Šestajovice svíčkárna II. C, IV. C Přerov nad Labem III. AB Návštěva muzea IV. B Šestajovice svíčkárna - IV. ABC, V. C Projektové vyučování Lidské tělo - I. ABC Exkurze Planetárium Praha II. AB Šestajovice svíčkárna - III. BC Exkurze Veletržní palác VIII. A Exkurze Planetárium Praha II. C, III. A Exkurze Botanická zahrada II. AB Exkurze Botanická zahrada Trója VI. AB Exkurze Knižní veletrh Praha VII. C, IX. B Exkurze Zoo Praha VII. BC Návštěva knihovny - VI. B Návštěva knihovny - VIII. B, VI. A Návštěva knihovny - VIII.A Exkurze Letiště Praha Ruzyně IX. B Výlet - tvrz Dřevčice - IV. C Výlet - Kutá Hora - V. A, V. B Výlet - Loučeň - III. B, IV. B Exkurze Ratibořické údolí VIII. B, IX. A Výlet - Sloup v Čechách - VIII. B Výlet - Zbraslavice - VIII. A Výlet - Kutná Hora - IV. A, V. C 17

18 Výlet - Příbram - VI. B, VII. C Výlet - Zoo Praha - IX. AB Výlet - Tvrz Dřevčice - V.A Výlet - Liběchov - VII. A Výlet - Zbraslavice - VI. A Výlet - Sloup v Čechách - VII. B Výlet do okolí Brandýsa - II. A Výlet na kolech - III. A Akce školní družiny Září: Výtvarná soutěž Ahoj z prázdnin Prosinec: Vánoční posezení - pásmo básní, písní, říkadel - - pečení vánočního cukroví, zdobení perníčků Leden: Sněhové stavby soutěž v zimním tvoření Únor: Masopustní karneval průvod masek, masopustní říkadla, typické masopustní občerstvení, soutěže Březen: Turnaj ve stolních hrách šachy, dáma, mlýn, pexeso Duben: Rej čarodějnic táborák s opékáním buřtů, zhotovení čarodějnice, soutěž o nejlepší masku čarodějnice Soutěže Dějepisná soutěž Staroboleslavský klíč - školní kolo Dějepisná soutěž Staroboleslavský klíč - finálové kolo - ZŠ Stará Boleslav Pythagoriáda Macharův Brandýs - školní kolo - 1. stupeň Matematická soutěž Klokan ročník kategorie Cvrček 2. a 3. ročník kategorie Klokánek 4. a 5. ročník kategorie Benjamín 6. a 7. ročník kategorie Kadet 8. a 9. ročník Zlatá srnčí trofej - ZŠ Stará Boleslav Macharův Brandýs - Gymnázium Brandýs Mladý zahrádkář - ZŠ Stará Boleslav Olympiády přehled Dějepisná olympiáda školní kolo Zeměpisná olympiáda školní kolo Olympiáda českého jazyka školní kolo 18

19 Olympiáda německého jazyka školní kolo Biologická olympiáda školní kolo Dějepisná olympiáda okresní kolo - Gymnázium Říčany Olympiáda Aj - 2. kategorie školní kolo Olympiáda Aj - 1. kategorie školní kolo Olympiáda Nj kategorie I AB, II AB okresní kolo Gymnázium Čelákovice Olympiáda Aj - kategorie I A, II A okresní kolo Gymnázium Čelákovice Olympiáda Aj - kategorie I B, II B okresní kolo - Gymnázium J. S. Machara Olympiáda Nj kategorie II.B krajské kolo - Kladno Okresní kolo olympiády v českém jazyce. Gymnázium J.S. Machara Matematická olympiáda okresní kolo - Gymnázium Říčany Dějepisná olympiáda krajské kolo - Gymnázium Říčany Biologická olympiáda - okresní kolo - Gymnázium Říčany ˇ Biologická olympiáda - okresní kolo - Gymnázium Říčany Olympiáda Čj krajské kolo - Kladno Ozdravné pobyty II. AB Krkonoše Penzion Lenoch I.A Krušné hory Mariánská III. A, V. C Jizerské hory - Albrechtice I.C Krušné hory Mariánská I.B Krušné hory Mariánská III. A, V. C Jizerské hory - Albrechtice II.C, III. C Holany Ostatní akce Ekologický festival na Proboštských jezerech Akce "Srdíčkový den"- charitativní sbírka Ekologická výstava v hale školy Ukázka požární techniky Schůzka rodičů žáků 8. a 9. ročníku se zástupci středních škol + výchovný poradce Mikuláš ve škole Vánoční trhy na brandýském zámku výstavka a prodej výrobků žáků Bruslení - Benátky nad Jizerou IV. AB, V. ABC Bruslení Benátky nad Jizerou IV. AB, V. ABC Scio testy projekt Eskalátor český jazyk, anglický jazyk, matematika 19

20 /4. 9./ročník Scio testy projekt Stonožka český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady IX. AB Bruslení na umělém kluzišti na Masarykově náměstí / hodiny Tv/ Pasování na čtenáře - I. B Pasování na čtenáře - I. C Pasování na čtenáře - I. A Dopravní výchova - IV. A, IV. B Dopravní výchova - IV. C Bruslení - Benátky nad Jizerou - II. A C, III. A C Dopravní výchova - IV.A, IV. B Dopravní výchova - IV. C Bruslení - Benátky nad Jizerou - II. ABC, III. ABC Škola hrou - program na závěr I. pololetí Lyžování v Jizerských horách - III. A, V. C Bruslení - Benátky nad Jizerou - II. ABC, III. ABC Lyžování v Jizerských horách - IV.A, V. A Hasík - II. A, II. B, II.C Hasík - VI. A, VI. B Přednáška pro žákyně VI. AB Vynášení Morany - I. AB Peer program - prevence kouření - VI. A, IX. B Hasík - VI. AB Hasík - II. ABC Revize tělocvičen Hasík - II. ABC, VI. AB Ekologická akce MÚ Ukliďme si svět - II. A, II. B, III. B, III. C, VI. A, VI. B,VII. A, VII. B, VII.C Uklízíme po čuňatech - IV. ABC, V. ABC Dopravní výchova - IV. A, IV. B Uklízíme po čuňatech - IX. A, IX. B Dopravní výchova - IV. C Ukázka dravců - I. stupeň Sběrová akce Bruslení na kolečkových bruslích - Houštka - II. C Den dětí - návštěva kasáren ve Staré Boleslavi - III. B, IV. A, IV. B, V. A Sportovní den - 2. stupeň 20

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 2 Obsah I. Charakteristika školy II. Vzdělávací koncepce

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Obsah I. Charakteristika školy II. Vzdělávací koncepce

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha východ Sídlo: Brandýs nad Labem Stará Boleslav,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Základní škola Přelouč Masarykovo nám. 45 1 Vážení rodiče, v 21. čísle našeho Zpravodaje najdete všechny důležité informace týkající se školního roku 2014/2015. Další

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Organizace škol. roku 2014 / 2015 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků

Organizace škol. roku 2014 / 2015 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků Organizace škol. roku 2014 / 2015 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků I.tř. (1.ročník), 21 hod., ž.- 7 (ŠVP ZŠ Berlička) Tř.uč.: Mgr. Taťána Dohnalová 22 hod. Vychovatelka:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více