Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká o činnosti školy ve školním roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010"

Transkript

1 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce

2 Obsah I. Charakteristika školy str.3 II. Vzdělávací koncepce školy..str.3,4 III. Přehled o vzdělávacích programech a učebních plánech.str.5 IV. Organizační zabezpečení školního roku...str.6 V. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do tříd s rozšířenou výukou str.12 VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků.str.12,13 VII. Údaje o výsledcích inspekce.str.13 VIII. Údaje o mimoškolních aktivitách. str.13 IX. Spolupráce školy s rodiči...str.29 X. Spolupráce se žákovskou radou.str.30 XI. Minimální preventivní program str.30 XII. Výchova k volbě povolání.str.31 XIII. Environmentální výchova..str. 31 XIV. Ochrana člověka za mimořádných událostí str.31 XV. Vzdělávání pedagogických pracovníků..str.31,32 XVI. Hospodaření školy..str.33 XVII. Ostatní údaje.. str.33 2

3 I. Charakteristika školy Základní škola v Brandýse n.l.- Staré Boleslavi, Kostelecká 1750 zahájila výuku Je školou pavilonového typu, jednotlivé pavilony jsou vzájemně propojeny. Kromě 27 učeben škola vlastní 9 odborných pracoven pro výuku chemie, přírodopisu, fyziky,výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky, cizích jazyků, dále 3 knihovny ( 2 žákovské a 1 učitelskou), 2 dílny, keramickou dílnu s keramickou pecí, 12 kabinetů, cvičnou kuchyni, 2 tělocvičny, relaxační tělocvičnu, víceúčelové a fotbalové hřiště, hřiště pro plážový volejbal.v budově školy se nachází pedagogicko-psychologická poradna, zubní ordinace, prodejna školních potřeb a prodejna s občerstvením. Budova školy plně vyhovuje potřebám výuky, škola má odpovídající materiálně technické podmínky a dostatečnou prostorovou kapacitu. Do školy jsou přijímáni žáci z Brandýsa n/l Staré Boleslavi a přilehlých obcí podle požadavků a zájmu rodičů. Základní škola Na Výsluní, Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je zřízena dnem jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Její součástí je školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem školy je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Zřizovací listina byla schválena zastupitelstvem města dne Zřizovací listina vymezuje hlavní a doplňkovou činnost školy. Základní školu Na Výsluní Kostelecká 1750 Brandýs n.l.- Stará Boleslav navštěvovalo k žáků, z toho 246 dívek a 292 chlapců. Ve škole bylo 24 tříd, z toho 15 tříd na 1.stupni, 9 tříd na 2.stupni. Na 1.stupni bylo 332 žáků, na 2.stupni 206 žáků. Školní družina měla 5 oddělení, z toho 3 částečná (přes poledne). Počet dětí zapsaných ve školní družině byl 141. Na škole působilo 43 pedagogických pracovníků, z toho 35 učitelů, 3 asistenti pedagoga a 5 vychovatelek školní družiny. Ve školní jídelně pracovalo 7 zaměstnanců /od zaměstnanců/. V uplynulém školním roce pracovalo na škole 10 správních zaměstnanců. K výuce byly využívány všechny standardní učebny, odborné pracovny, tělocvičny a dílny. Materiální vybavení školy je velmi dobré, a proto umožňuje výuku na patřičné úrovni. Je průběžně modernizováno a doplňováno. K výuce je využíváno 11 interaktivních tabulí /3 na 1.stupni, 8 na 2.stupni pracovna zeměpisu, přírodopisu, chemie, matematiky, 2 pracovny českého jazyka, 2 pracovny anglického jazyka /. II.Vzdělávací koncepce školy Ve školním roce 2009/2010 realizovala škola v 1. 3., 6-8. ročníku školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola, v ostatních ročnících vzdělávací program Základní škola v souladu se zásadami a obecnými cíli vzdělávání zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění ( 44). Školní vzdělávací program zachovává profilaci školy s důrazem na kompetence absolventa základní školy v jednotlivých oblastech vzdělávání, respektuje výchovné a vzdělávací potřeby žáků, kvalifikovanost pedagogického sboru a materiální podmínky školy. Navazuje na pozitivní zkušenosti se vzdělávacím programem Základní škola, zdůrazňuje mezipředmětové vztahy, posiluje schopnost žáků zařazovat nové poznatky do širšího kontextu, zodpovědně přistupovat k plnění úkolů a řešení problémů, organizovat svůj učební proces, vzájemně si pomáhat a respektovat jeden druhého, vnímat hodnoty literatury a umění, ochraňovat životní prostředí, vyjadřovat svůj vlastní názor, zvládnout základy anglického a německého jazyka, získávat informace z různých zdrojů, využívat moderních informačních technologií, hodnotit výsledky vlastní činnosti. Školní vzdělávací program navazuje na to, co se v minulých letech osvědčilo, a využívá zkušeností z dlouholeté tradice rozšířené výuky cizích jazyků, hudební a tělesné výchovy. Zkušenosti z rozšířené výuky výše 3

4 uvedených předmětů pozitivně ovlivňují i výuku ve třídách bez rozšířené výuky.výuka jazyků odpovídá změnám doby, rozšíření EU, požadavkům na dorozumívání se mezi národy. Nadále budeme podporovat komunikaci žáků v anglickém a německém jazyce, přípravu na olympiády a soutěže, dopisování žáků klasické i em, využívání webové kamery, organizaci zájezdů do zahraničí, získávání zahraničních lektorů pro výuku angličtiny a němčiny. Školní vzdělávací program klade důraz na samostatnou četbu a využívání čtenářských zkušeností žáků s cílem vést žáky k pravidelnému a soustavnému čtení, využívání školní i městské knihovny. Zařazení exkurzí a výletů do okolí školy přispěje k poznání regionální kultury a bude podkladem ke zpracování projektů. Škola nabízí žákům různé volno - časové aktivity formou zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Očekávané výstupy ŠVP zajišťuje také školní družina pro žáky ročníku. Zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí jsou zapracovány do ročních plánů činnosti jednotlivých ročníků. Výjezdy do zahraničí jsou realizovány do zemí hovořících anglicky nebo německy. Tyto výjezdy jsou realizovány podle vnitřní směrnice školy. Škola vytváří dobré podmínky pro základní vzdělávání, pro rozvíjení nadání žáků i pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci měli možnost volby vzdělávacích aktivit, které škola nabízí, a to rozšířenou výuku hudební výchovy, cizích jazyků a tělesné výchovy. Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy navštěvovalo 131 žáků, třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků 85 žáků, třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 17 žáků. Celkem se účastnilo rozšířené výuky výše uvedených předmětů 233 žáků, což představuje 43 %. Rozšířená výuka hudební výchovy probíhala v 6 třídách. Několikaleté zkušenosti (výuka byla zahájena ve školním roce 1992/1993) dokazují, že hudba není dětem lhostejná a že správné podchycení jejich zájmu v raném věku je dostatečným předpokladem k tomu, aby se stala trvalou součástí jejich života. Dosavadní praxe potvrzuje, že děti z hudebních tříd mívají lepší paměť, dobré abstraktní myšlení, tvořivě přistupují k řešení problémů, účinně komunikují a spolupracují, váží si vytvořených hodnot, vzájemně si pomáhají, jsou ohleduplní ke svému okolí, poznávají své schopnosti a nacházejí své uplatnění. Hudba má vliv i na duševní hygienu dítěte, pomáhá mu k uvolnění a vyrovnání,zdůrazňuje hravost, spontánnost, tvořivost. Tvoří přirozenou protiváhu výuce naukových předmětů.škola spolupracovala s katedrou hudební výchovy pedagogické fakulty. Škola pokračovala v započatém programu rozšířené výuky cizích jazyků ve 4 třídách ročníku. Kromě anglického jazyka, který se žáci učili od 3.ročníku, měli povinnou výuku německého jazyka od 6.ročníku. Stejně jako v minulých letech se žáci účastnili olympiády v anglickém a německém jazyce a dosáhli velmi dobrých výsledků. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla zaměřena na lehkou atletiku a basketbal.ačkoli má škola vynikající podmínky pro tělesnou výchovu, zájem dětí o sportování výrazně klesá. Škola nabízela různé sportovní aktivity v rámci volitelných a nepovinných předmětů a kroužků (sportovní hry 47 žáků, aerobik 42 žáků, pohybové hry 170 žáků, basketbal 14 žáků). Škola je členem Asociace školních sportovních klubů ČR (od září 1998), počet členů je 37. Žáci se zapojovali do různých sportovních soutěží, v nichž dosahovali velmi dobrých výsledků (viz str ). Žáci všech ročníků měli možnost individuální volby dalších vzdělávacích aktivit ( informatika 14 žáků, sborový zpěv 31 žáků, cvičení z českého jazyka - 35 žáků, cvičení z matematiky - 28 žáků, kroužek anglického a německého jazyka 33 žáků, keramický 15 žáků, výtvarný 12 žáků). Všichni vyučující měli vypracované tématické plány. Kromě vymezení základního a rozšiřujícího učiva v nich byla zahrnuta environmentální výchova, výchova k volbě povolání, výchova ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu, sexuální výchova, ekologická výchova, výchova proti projevům rasismu, multikulturní výchova, dopravní výchova. Třídní učitelé měli vypracované minimální preventivní programy vycházející ze školního minimálního preventivního programu. Velká pozornost byla věnována rozvoji čtenářské gramotnosti, spolupráci s městskou knihovnou, využívání žákovské knihovny a moderních technologií (internet, počítače, interaktivní tabule).. Ve školním roce 2009/2010 integrovala škola 22 žáků se specifickými vývojovými poruchami, z toho 11 na I.stupni a 11 na II.stupni. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální učební plány a realizována individuální péče / využití navýšených finančních prostředků/. Všichni vyučující se řídili vyhláškou č.73/2005 Sb.o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Škola spolupracovala se školní psycholožkou, s pracovnicemi PPP Praha - východ a SPC Stará Boleslav. Rodičům byly doporučovány vhodné postupy a způsoby dohledu na domácí přípravu dětí. 4

5 III. Přehled o vzdělávacích programech a učebních plánech 1.ročník 2.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola RvHv školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola RvHv 3.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola RvHv 4.ročník vzdělávací program Základní škola - učební plán č.j /96-2 RvHv - učební plán č.j.21969/ ročník vzdělávací program Základní škola - učební plán č.j /96-2 RvHv - učební plán č.j.21969/ ročník 7.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola RvJ školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola RvJ 8.ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola RvTv RvHv 9.ročník vzdělávací program Základní škola - učební plán č.j /96-2 RvHV - učební plán č.j.21969/96-22 RvTv - učební plán č.j.29738/ Vysvětlivky: RvHv - Rozšířená výuka hudební výchovy RvTv - Rozšířená výuka tělesné výchovy RvJ - Rozšířená výuka jazyků 5

6 IV.Organizační zabezpečení školního roku 1. Personální zajištění Ve školním roce 2009/2010 působilo na škole 43 pedagogických pracovníků. Počet učitelů: 35 přepočteno na úvazky: 32,36 Počet vychovatelů: 5 přepočteno na úvazky: 3,94 Počet asistentů pedagoga: 3 přepočteno na úvazky: 1,5 Počet kvalifikovaných učitelů: 32 Počet nekvalifikovaných učitelů: 3 /z toho 2 studující pedagogické fakulty/ Počet kvalifikovaných vychovatelů: 3 Počet nekvalifikovaných vychovatelů: 2 přepočteno na úvazky: 1,2 Počet ostatních zaměstnanců: 10 přepočteno na úvazky: 9 Počet zaměstnanců ŠJ: 6 přepočteno na úvazky: 5,3 Vedení školy : třída stupeň aprobace úvazek pozice jméno třída stupeň aprobace úvazek ředitelka Kolářová Nina Č-A-R 5 zástupce ředitelky Mgr. Mašín Jiří Tv-Bv 11 výchovný poradce Mgr. Procházka Jiří CH-F 18 Učitelský sbor : jméno třída stupeň aprobace úvazek třídní učitel Mgr.Barvichová Milena st.-D 18 Mgr.Beníšková Eva st. + Aj 20 1.tř. Mgr.Beránková Petra st.-Hv 11 Mgr.Brázdová Helena Aj-Rj 24 tř.u. Mgr.Černá Nina 12 9 Vv 22 tř.u. Mgr.Hájková Květa M-Tv 25 Mgr.Hatková Hana 12 9 Tv 22 tř.u. Mgr.Horvát Andrej 12 4 Ov 19 Hrdinová Věra tř.u. Hybšová Jarmila st. 19 tř.u. Mgr.Knapová Zdena st.- Tv 22 tř.u. Mgr.Kolářová Libuš e st. 16 tř.u. 6

7 Mgr.Kotoučová Magdaléna 12 5 Př - Tv 22 Mgr.Kubešová Jarmila Čj 9 Mgr.Kubešová Šárka st.SPPg 22 tř.u. Mgr.Langerová Dana st. Hv + D 22 tř.u. Mgr.Lešinská Silvie st tř. Mgr.Misíková Marta st. 22 tř.u. Mgr.Nováková Eva st.- Tv 22 tř.uč. Mgr.Novotná Dana st. 22 tř.uč. Mgr.Pavličová Kateřina 11 3 Č-Hv-studující 20 1.tř. Pechová Diana ,5 asistent pedagoga Mgr.Pillmaierová Jitka 12 9 Vv-R 22 tř.uč. Mgr.Poddaná Radka Čj-Ov 22 tř.uč. Mgr.Schreiberová Silvie 8 5 SPPg 9 asistent pedagoga Strankmüllerová Dominika 11 1 Aj-Z-studující 7 Mgr.Svobodová Věra st., SpPg 13,5 asistent pedagoga Mgr.Tluchořová Pavla 12 7 M-Ch 24 tř.uč. Mgr.Turecká Věra st.-Hv 22 tř.uč. Mgr.Vacková Ludmila st. Hv-Čj 24 PaedDr.Veselá Renata 12 9 Tv - Z 22 tř.u. Mgr. Vrtišková Zuzana 12 2 M-F 22 tř.uč. Mgr.Váňová Dana Hv 24 tř.uč. Mgr.Zemanová Zdeňka st.-Hv-Aj 24 tř.uč. Mgr.Zpěváková Marie Ch-Př 24 tř.uč. Mgr. Součková Dana st. MD od Mgr.Lednická Dagmar st. MD od Mgr.Veselá Lenka st. Aj MD od Mgr.Tůmová Kamila 12 7 Hv MD od Mgr.Beranová Jana 12 6 Př.-Tv MD od Mgr. Drevová Monika st. MD od

8 Školní družina: jméno třída stupeň úvazek Poznámka Halíková Ludmila vedoucí vychovatelka Kuncová Zinaida Chábková Šárka Votroubková Zdena Rejzlová Ivana ,5 Školní jídelna: jméno třída stupeň poznámka Úvazek Šubrtová Stanislava 7 11 vedoucí jídelny/do / 1,000 Krumerová Eva 4 11 vedoucí kuchařka 0,875 Andršová Jana 3 11 pomocná kuchařka 0,875 Havlasová Miloslava 6 10 vedoucí jídelny / od / 1,000 Petrásová Dana 4 12 kuchařka 0,875 Vaňásková Helena 4 11 kuchařka 0,875 Turčániová Petra 3 6 pomocná kuchařka /od / 0,875 Havlasová Miloslava hospodářka /do / 0,5. Správní zaměstnanci: jméno třída stupeň poznámka Baricová Eva 2 12 uklízečka Bisová Marcela 2 12 uklízečka Fišerová Květa 8 12 personalistka Machová Hana 2 11 uklízečka Procházka Michal 4 10 topič 0,5 Procházka Michal 5 10 školník Škriňová Iveta 2 10 uklízečka Šťastná Dagmar 2 7 uklízečka Švarcová Hana 2 10 uklízečka Beranová Lenka 9 8 účetní 0,5 8

9 2. Přidělení tříd a třídnictví Počet tříd : 24 Celkem žáků : 538 Dívek: 246 Chlapců: 292 třída počet žáků vyučující Poznámka I.A 20 Lešinská Silvie I.B 21 Pavličová Kateřina I.C 24 Beníšková Eva RvHv II.A 22 Langerová Dana II.B 20 Novotná Dana II.C 25 Misíková Marta RvHv III.A 23 Vrtišková Zuzana III.B 18 Nováková Eva III.C 23 Věra Turecká RvHv IV.A 22 Hatková Hana IV.B 22 Veselá Renata IV.C 21 Kolářová Libuše RvHv V.A 26 Kubešová Šárka V.B 22 Hybšová Jarmila V.C 23 Knapová Zdena RvHv VI.A 19 Černá Nina VI.B 26 Poddaná Radka RVJ VII.A 22 Brázdová Helena VII.B 24 Tluchořová Pavla RvJ/ - VII.C 24 Zpěváková Marie RvJ VIII.A 23 Zemanová Zdena RvTv/- VIII.B 22 Váňová Dana RvJ IX.A 23 Pillmaierová Jitka IX.B 23 Hrdinová Věra RvHv,RvTv 9

10 3. Odborně metodické komise Metodické sdružení : Zdena Knapová do , Eva Beníšková od Český jazyk : Radka Poddaná Anglický jazyk : Helena Brázdová Matematika-fyzika : Květa Hájková Dějepis-občanská výchova : Milena Barvichová Zeměpis : Věra Hrdinová Přírodopis-chemie : Marie Zpěváková Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Hudební výchova : Dana Váňová Tělesná výchova : Jiří Mašín Pracovní vyučování : Andrej Horvát Rodinná výchova : Andrej Horvát Německý jazyk : Jitka Pillmaierová 4. Správci sbírek 1.stupeň : Věra Turecká Český jazyk : Ludmila Vacková Anglický jazyk : Helena Brázdová Německý jazyk : Jitka Pillmaierová Dějepis: Milena Barvichová Zeměpis : Věra Hrdinová Přírodopis : Magdalena Kotoučová Matematika: Květa Hájková Chemie : Marie Zpěváková Fyzika : Jiří Procházka Hudební výchova : Dana Váňová Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Tělesná výchova : Jiří Mašín Pracovní vyučování: Andrej Horvát Rodinná výchova : Andrej Horvát Občanská výchova : Milena Barvichová Žákovská knihovna 1.st. : Eva Nováková 2.st. : Ludmila Vacková Knihovna anglického jazyka : Zdena Zemanová Učitelská knihovna : Radka Poddaná 10

11 5. Správci pracoven a odborných učeben Chemie : Marie Zpěváková Fyzika : Jiří Procházka Zeměpis : Věra Hrdinová Matematika : Pavla Tluchořová Hudební výchova : Dana Váňová /MVD/ Ludmila Vacková /2.st./ Věra Turecká /1.st./ Přírodopis : Magdalena Kotoučová Cizí jazyky : Zdeňka Zemanová Helena Brázdová Počítačová pracovna : Radka Poddaná Školní kuchyně : Nina Černá Dílny : Andrej Horvát Dějepis : Milena Barvichová Výtvarná výchova : Jitka Pillmaierová Německý jazyk : Nina Černá Jitka Pillmaierová Český jazyk : Jarmila Kubešová Radka Poddaná Ludmila Vacková 6. Další funkce požární preventista : Jiří Mašín organizátoři sportovních akcí: Jiří Mašín Magdalena Kotoučová Květa Hájková Hana Hatková organizátoři kulturních akcí : Radka Poddaná Zuzana Vrtišková odběr cizích časopisů: Helena Brázdová Zdeňka Zemanová inventarizační komise : Marie Zpěváková Květa Fišerová Michal Procházka 11

12 7. Organizace školního roku 2009/2010 Školní rok 2009/2010 byl zahájen v úterý 1. září. Vyučování v 1.pololetí bylo ukončeno ve čtvrtek 28. ledna Podzimní prázdniny : , /čtvrtek,pátek/ Vánoční prázdniny : Vyučování začalo v pondělí Pololetní prázdniny : /pátek/ Jarní prázdniny : Velikonoční prázdniny : /čtvrtek, pátek/ Ředitelské volno : , Hlavní prázdniny : Období školního vyučování bylo ukončeno ve středu 30. června Termíny pedagogických rad V.Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do tříd s rozšířenou výukou Do první třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy bylo zařazeno 24 žáků na základě zjištěného hudebního nadání a předpokladů pro úspěšné zvládnutí rozšířené hudební výchovy. Škola spolupracovala s mateřskými školami a s katedrou hudební výchovy PedFUK. Do šesté třídy s rozšířenou výukou jazyků bylo zařazeno 26 žáků na základě zájmu rodičů, doporučení vyučujícího a po posouzení nadání a předpokladů žáka ředitelkou školy. VI.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2009/2010 prospělo 535 žáků, neprospěli 3žáci. S vyznamenáním prospělo 278 žáků. Druhý stupeň z chování na konci školního roku měli 2 žáci. Třetí stupeň z chování na konci školního roku měli 3 žáci. Po ukončení 5.ročníku odešlo studovat na osmileté gymnázium 10 žáků /Gymnázium J.S.Machara / Po ukončení 8.ročníku odešli 2 žáci na střední odborné učiliště tříleté. Celkem ukončilo povinnou školní docházku v 9.ročníku 46 žáků, v 8.ročníku 2 žáci Po ukončení 9. ročníku odešlo studovat na střední školy 35 žáků, na střední odborné učiliště čtyřleté 4 žáci, 12

13 na střední odborné učiliště tříleté 7 žáků. /Gymnázium:13 žáků SOŠ : 22 žáků / Žáci 9.ročníku se zúčastnili srovnávacího testování společnosti SCIO Stonožka pro žáky ZŠ v matematice, českém jazyce a obecných studijních předpokladech. Zúčastnilo se 41 žáků.hodnocení v matematice: nadprůměrné výsledky, lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Hodnocení v českém jazyce: nadprůměrné výsledky, lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Využití studijního potenciálu: Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Porovnáním výsledků testů v českém jazyce s výsledky obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Žáci ročníku se zúčastnili testování z matematiky, českého a anglického jazyka v rámci projektu Eskalátor. Žáci 9. ročníku se zúčastnili testu informační gramotnosti SCIO TIGR. Žákům 9.ročníku byly zadány závěrečné testy z matematiky a anglického jazyka. VII.Údaje o výsledcích inspekce Ve školním roce 2009/2010 proběhla inspekce ve dnech S inspekční zprávou byli seznámeni pedagogičtí pracovníci na pedagogické radě dne a byla předložena radě rodičů i školské radě. Výsledky inspekce a zjištěné nedostatky byly projednány s příslušnými vyučujícími a byla učiněna opatření k jejich odstranění (zvyšování počítačové a čtenářské gramotnosti, zadávání testů, modernizace výuky, sledování dodržování psychohygienických podmínek, důraz na komunikaci a spisovné vyjadřování, další vzdělávání pedagogických pracovníků, doplnění školního vzdělávacího programu, zjišťování příčin neúspěšnosti, mezipředmětová komunikace mezi učiteli prvního a druhého stupně). VIII.Údaje o mimoškolních aktivitách K prezentaci školy přispěly koncerty pro rodiče, webové stránky školy, příspěvky do regionálního tisku, besídky pro rodiče v rámci tříd, kulturní vystoupení, úspěchy dětí v různých soutěžích a olympiádách, školní časopis, týden otevřených dveří. 13

14 Sportovní akce Atletický pohár Krajské kolo Corny VIII. B Čokoládová štafeta 2. stupeň Atletický čtyřboj - Čokoládová štafeta 1. stupeň Okresní kolo v basketbalu Školní kolo ve vybíjené 4. a 5. ročník Okresní kolo ve florbalu 2. stupeň Krajské kolo v basketbalu - chlapci Šplh na tyči - Mikulášské lezení 1. stupeň - Šplh na tyči - Mikulášské lezení 2. stupeň Školní kolo ve fotbalu 4. ročník Školní kolo ve fotbalu 5. ročník Vánoční laťka - 2. stupeň Přebor ZŠ v lyžování Školní turnaj v kopané - 2. kolo 5. ročník Nestle Cup krajské kolo mladší žáci Plavecko běžecký pohár okresní kolo Čelákovice ročník Kvalifikace na MR ZŠ basketbal Okresní kolo ve vybíjené Okresní kolo v minikopané Čelákovice - 2.stupeň Atletická všestrannost 1. stupeň Mc Donald s Cup minifotbal - Čelákovice 2. a 3. ročník Přebor školy v plavání ročník Přebor základních škol - atletika Plavecko-běžecký pohár - krajské kolo Atletická soutěž škol -Pohár rozhlasu krajské kolo Houštka Krajské kolo ve vybíjené Benešov IV.B, V.B / chlapci/ Krajské kolo ve vybíjené Benešov 4. a 5. ročník /dívky/ Pohár rozhlasu - finále Atletický čtyřboj krajské kolo Mladá Boleslav MR ve vybíjené - dívky 4., 5. ročník Běh kolem školy 1. stupeň 14

15 Plavecké kurzy : žáci 2. a 3. ročníku : 130 žáků Lyžařské kurzy : 56 žáků Termíny : Kulturní akce Divadelní představení pro žáky 1. ročníku na brandýském zámku Kino IMAX IV. AC, V. ABC Divadlo Gong O Popelce - II. C, III. ABC Divadlo Gong O pejskovi a kočičce I. ABC Divadlo Gong Sněhová královna II. AB Kino Něžná revoluce 2. stupeň Divadlo Gong Bylo nás pět IV. ABC, V.ABC Divadlo v Mladé Boleslavi V. B, VII. C Kino - Hudební pořad pro ročník Koncert skupiny Réva 1. a 2. stupeň Filmové představení Doba ledová - I. ABC Divadlo Minor Kabaret Hukot a bubnování - II.C, III.C Divadlo Horní Počernice Pražské pověsti IV.B, IV.C Divadlo Minor Neználek II.C, III.C Kino Indie královna Orientu - 2. stupeň Divadlo Gong Ferda Mravenec - II. C, III. ABC Princezna na hrášku - I. ABC Divadlo ABC Pan Kaplan má třídu rád Divadlo Gong Kocour Modroočka I.ABC Kino Brandýs muzikál Internát 2. stupeň Brandýský zámek Čert a Káča III.C Divadlo Mladá Boleslav Sen noci svatojanské VII.B, VII.C Divadlo Horní Počernice Gulliver IV.B, V.B Kino IMAX IV. A, V. A, V. B, V.C Divadlo Horní Počernice Čarodějnice - V. A 15

16 Koncerty Koncert sborů Slůňata a Rozmarýnek v Mladé Boleslavi Adventní zpívání - vystoupení pěveckého sboru na brandýském náměstí Vánoční koncert pro rodiče Krajská přehlídka DPS v Mladé Boleslavi sbor Slůňata a Rozmarýnek Musica Angelica - sbor Slůňata a Rozmarýnek Výchovný koncert ZUŠ III. AB, V. AB Koncert sboru Slůňata - Praha Koncert pro žáky 1. stupně a pro rodiče Vítání léta II.C, III.C, IV.C Koncert pro rodiče V.C + sbory Sammy Vomáčka koncert jazzového kytaristy Besedy Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou v městské knihovně IV. C, V. A Primární prevence Semiramis - VII. AB Primární prevence Semiramis - VII.C Primární prevence Semiramis - VIII.AB Městská knihovna IV. B Primární prevence Semiramis VI. AB Primární prevence Semiramis IX. AB Beseda s Policií ČR - VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B Beseda s Policií ČR - IV. A, IV. B, IV. C, V. A, V. B, V. C Primární prevence Semiramis - VIII.AB Beseda v městské knihovně - IV. C Primární prevence Semiramis - VII. AB Beseda s Policií ČR - VII.. ABC Beseda v městské knihovně - II. ABC Beseda v městské knihovně - IV. AB Přednáška pro žákyně 6. ročníku Primární prevence Semiramis - VII. C Beseda s Policií ČR - II. ABC, III. ABC Primární prevence Semiramis - VI. AB Beseda se spisovatelkou I. Březinovou v městské knihovně VIII. B Přednáška o epilepsii - I. A C Primární prevence Semiramis - IX. A, IX. B 16

17 4. 6. Primární prevence Semiramis - IX. AB Exkurze Výlet - Krkonoše pramen Labe III.AB Výlet Plzeň Dinopark II.C, IV.C Lesní den Lesní pedagogika IV. B Lesní den Lesní pedagogika VI. A Lesní den Lesní pedagogika VI. B Den ve městě IV. BC Šestajovice svíčkárna II. AB Praha Vánoce s vůní dřeva VI. A Terezín IX. AB Šestajovice svíčkárna II. C, IV. C Přerov nad Labem III. AB Návštěva muzea IV. B Šestajovice svíčkárna - IV. ABC, V. C Projektové vyučování Lidské tělo - I. ABC Exkurze Planetárium Praha II. AB Šestajovice svíčkárna - III. BC Exkurze Veletržní palác VIII. A Exkurze Planetárium Praha II. C, III. A Exkurze Botanická zahrada II. AB Exkurze Botanická zahrada Trója VI. AB Exkurze Knižní veletrh Praha VII. C, IX. B Exkurze Zoo Praha VII. BC Návštěva knihovny - VI. B Návštěva knihovny - VIII. B, VI. A Návštěva knihovny - VIII.A Exkurze Letiště Praha Ruzyně IX. B Výlet - tvrz Dřevčice - IV. C Výlet - Kutá Hora - V. A, V. B Výlet - Loučeň - III. B, IV. B Exkurze Ratibořické údolí VIII. B, IX. A Výlet - Sloup v Čechách - VIII. B Výlet - Zbraslavice - VIII. A Výlet - Kutná Hora - IV. A, V. C 17

18 Výlet - Příbram - VI. B, VII. C Výlet - Zoo Praha - IX. AB Výlet - Tvrz Dřevčice - V.A Výlet - Liběchov - VII. A Výlet - Zbraslavice - VI. A Výlet - Sloup v Čechách - VII. B Výlet do okolí Brandýsa - II. A Výlet na kolech - III. A Akce školní družiny Září: Výtvarná soutěž Ahoj z prázdnin Prosinec: Vánoční posezení - pásmo básní, písní, říkadel - - pečení vánočního cukroví, zdobení perníčků Leden: Sněhové stavby soutěž v zimním tvoření Únor: Masopustní karneval průvod masek, masopustní říkadla, typické masopustní občerstvení, soutěže Březen: Turnaj ve stolních hrách šachy, dáma, mlýn, pexeso Duben: Rej čarodějnic táborák s opékáním buřtů, zhotovení čarodějnice, soutěž o nejlepší masku čarodějnice Soutěže Dějepisná soutěž Staroboleslavský klíč - školní kolo Dějepisná soutěž Staroboleslavský klíč - finálové kolo - ZŠ Stará Boleslav Pythagoriáda Macharův Brandýs - školní kolo - 1. stupeň Matematická soutěž Klokan ročník kategorie Cvrček 2. a 3. ročník kategorie Klokánek 4. a 5. ročník kategorie Benjamín 6. a 7. ročník kategorie Kadet 8. a 9. ročník Zlatá srnčí trofej - ZŠ Stará Boleslav Macharův Brandýs - Gymnázium Brandýs Mladý zahrádkář - ZŠ Stará Boleslav Olympiády přehled Dějepisná olympiáda školní kolo Zeměpisná olympiáda školní kolo Olympiáda českého jazyka školní kolo 18

19 Olympiáda německého jazyka školní kolo Biologická olympiáda školní kolo Dějepisná olympiáda okresní kolo - Gymnázium Říčany Olympiáda Aj - 2. kategorie školní kolo Olympiáda Aj - 1. kategorie školní kolo Olympiáda Nj kategorie I AB, II AB okresní kolo Gymnázium Čelákovice Olympiáda Aj - kategorie I A, II A okresní kolo Gymnázium Čelákovice Olympiáda Aj - kategorie I B, II B okresní kolo - Gymnázium J. S. Machara Olympiáda Nj kategorie II.B krajské kolo - Kladno Okresní kolo olympiády v českém jazyce. Gymnázium J.S. Machara Matematická olympiáda okresní kolo - Gymnázium Říčany Dějepisná olympiáda krajské kolo - Gymnázium Říčany Biologická olympiáda - okresní kolo - Gymnázium Říčany ˇ Biologická olympiáda - okresní kolo - Gymnázium Říčany Olympiáda Čj krajské kolo - Kladno Ozdravné pobyty II. AB Krkonoše Penzion Lenoch I.A Krušné hory Mariánská III. A, V. C Jizerské hory - Albrechtice I.C Krušné hory Mariánská I.B Krušné hory Mariánská III. A, V. C Jizerské hory - Albrechtice II.C, III. C Holany Ostatní akce Ekologický festival na Proboštských jezerech Akce "Srdíčkový den"- charitativní sbírka Ekologická výstava v hale školy Ukázka požární techniky Schůzka rodičů žáků 8. a 9. ročníku se zástupci středních škol + výchovný poradce Mikuláš ve škole Vánoční trhy na brandýském zámku výstavka a prodej výrobků žáků Bruslení - Benátky nad Jizerou IV. AB, V. ABC Bruslení Benátky nad Jizerou IV. AB, V. ABC Scio testy projekt Eskalátor český jazyk, anglický jazyk, matematika 19

20 /4. 9./ročník Scio testy projekt Stonožka český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady IX. AB Bruslení na umělém kluzišti na Masarykově náměstí / hodiny Tv/ Pasování na čtenáře - I. B Pasování na čtenáře - I. C Pasování na čtenáře - I. A Dopravní výchova - IV. A, IV. B Dopravní výchova - IV. C Bruslení - Benátky nad Jizerou - II. A C, III. A C Dopravní výchova - IV.A, IV. B Dopravní výchova - IV. C Bruslení - Benátky nad Jizerou - II. ABC, III. ABC Škola hrou - program na závěr I. pololetí Lyžování v Jizerských horách - III. A, V. C Bruslení - Benátky nad Jizerou - II. ABC, III. ABC Lyžování v Jizerských horách - IV.A, V. A Hasík - II. A, II. B, II.C Hasík - VI. A, VI. B Přednáška pro žákyně VI. AB Vynášení Morany - I. AB Peer program - prevence kouření - VI. A, IX. B Hasík - VI. AB Hasík - II. ABC Revize tělocvičen Hasík - II. ABC, VI. AB Ekologická akce MÚ Ukliďme si svět - II. A, II. B, III. B, III. C, VI. A, VI. B,VII. A, VII. B, VII.C Uklízíme po čuňatech - IV. ABC, V. ABC Dopravní výchova - IV. A, IV. B Uklízíme po čuňatech - IX. A, IX. B Dopravní výchova - IV. C Ukázka dravců - I. stupeň Sběrová akce Bruslení na kolečkových bruslích - Houštka - II. C Den dětí - návštěva kasáren ve Staré Boleslavi - III. B, IV. A, IV. B, V. A Sportovní den - 2. stupeň 20

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 2 Obsah I. Charakteristika školy II. Vzdělávací koncepce

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Obsah I. Charakteristika školy II. Vzdělávací koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha východ Sídlo: Brandýs nad Labem Stará Boleslav,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola - 2. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 5. 9. Schůzka s rodiči 1.A. 1.B - 5. 9. divadelní představení na nádvoří 1. 3. tř. - 6. 9. divadelní představení

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více