Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720"

Transkript

1 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: http:

2 1. Název školy k Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/ Charakteristika školy Základní škola Podbělohorská 26/720 je jedinou školou I. stupně na Praze 5, tj. navštěvují ji žáci od 1. do 5. postupného ročníku. To má své výhody hlavně pro ty nejmenší, kteří tak klidně a plynule přecházejí z mateřské školy. Hlavní budova, postavená před více než 100 lety ve vilové čtvrti na Smíchově, působí rodinným dojmem. V rozlehlé zahradě, využívané zejména k volnočasovým aktivitám, je umístěn pavilon I. tříd, malá tělocvična a víceúčelové hřiště. Sportovní vyžití dětí umožňuje také vybavení dětským dřevěným programem. Všechny tyto aspekty spolu s kvalitní výukou přispívají k oblíbenosti a zájmu rodičů a jejich dětí o naši školu. Bezproblémový provoz školy zajišťuje 11 učitelek, 4 vychovatelky, 4 technicko-hospodářští pracovníci a 3 zaměstnankyně školní výdejny. Škola je samostatným právním subjektem od Vzdělávací program školy vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdravá škola

3 ŠVP Učební plány platné od 1. září 2007: ŠVP Dobrý začátek Vzdělávací program Základní škola Předmět 1.r. Předmět 2.r. 3.r 4.r. 5.r Český jazyk 8 Český jazyk a liter Anglický jazyk - Cizí jazyk - anglický Prvouka 2 Prvouka Vlastivěda - Vlastivěda 2 Přírodověda Přírověda - 2 Matematika 5 Matematika Tělesná výchova 2 Tělesná výchova Hudební výchova 1 Hudební výchova Výtvarná výchova 1 Výtvarná výchova Pracovní výchova 1 Praktické činnosti Informatika - Týdenní dotace Týdenní počet hodin 20 povinných předmětů Nepovinné předměty: Logopedie 1 Nepovinné předměty: Logopedie Údaje o pracovnících školy Na škole nadále působí dlouhodobě stabilizovaný pedagogický sbor, ve kterém převažují vyučující s dlouholetou praxí. V tomto školním roce se zvýšil počet tříd, a proto byla přijata jedna pí učitelka s kvalifikací. a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 15 14, ,31 nepedagogičtí 8 5,85 8 5,61 celkem 23 20, ,92 Stav přepočtených nepedagogických zaměstnanců je uveden bez sezónního úvazku topiče (tj. bez 0,7) b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 48,9 3

4 c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost ) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 9 3 II. stupeň - - vychovatelé 4 0 kvalifikovanost v %: 81,25 Na I. stupni vyučuje jedna pí učitelka s odbornou a pedagogickou způsobilostí pro výuku na II. stupni, s výukou na I. stupni má již dlouholetou praxi. Další dvě pí učitelky mají aprobaci SPgŠ, obor vychovatelství. Absence odborné kvalifikace (dle inspekce ČŠI) nemá na kvalitu výuky negativní dopad. d) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: 0 Během školního roku nikdo z pedagogických zaměstnanců neodešel. e) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: 0 Nebyl přijat žádný absolvent učitelského studia. f) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0 Nebyl přijat ani žádný absolvent neučitelského studia. g) další vzdělávání pedagogických pracovníků: I ve školním roce 2007/2008 si pí učitelky doplňovaly a prohlubovaly své znalosti, zejména na seminářích a kurzech zaměřených na práci s dětmi nižšího školního věku. V letošním školním roce se vzdělávání zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci, někteří opakovaně. Vzdělávání probíhalo formou seminářů a kurzů, které pořádaly Středisko služeb školám Kladno, Vzdělávací institut ochrany dětí, Národní institut pro další vzdělávání, Fakta, Akreditovaná střediska při základních školách, Tvořivá škola, Přátelé angažovaného učení, Asociace pro rozvoj a výuku a Městská část Praha 5. 4

5 Kdo organizoval Název akce Počet účastníků Časový rozsah (kolik setkání -počet vyučovacích hodin) Vzděl.zař.střed.kraje Projektové vyučování 2 á 6 hod. Dramatická výchova na I. stupni 2 á 6 hod. Zábavné vyučování nejen v I. ročníku 1 4 hod. Pravidla a kriteria hodnocení žáků 1 6 hod. Efektivní metody výuky na I. stupni ZŠ 2 á 4 hod. Učíme se hrou 2 á 4 hod. Nový zákoník práce 1 8 hod. Hospitační činnost z pohledu ŠVP 1 6 hod. Školní družina a ŠVP 1 12 hod. Oxford University Press Výuka AJ na I. stupni 2 á 6 hod. Spol.dětství bez úrazů Prevence úrazů dětí 2 á 8 hod. DYS Centrum MČ P5 Jak odstranit grafomotorické obtíže 2 á 6 hod. Rozvoj grafomotoriky 2 á 6 hod. Využití relaxačních technik 2 á 6 hod. Výchovné problémy ve třídě 1 6 hod. NIDV Alternativní způsoby vyuč. 3 á 8 hod. NIDM Legislativa ŠD 1 8 hod. FTVS UK Škola hrou 1 16 hod. Asociace ped. ZŠ Jazyk a jazyková komunikace 1 4 hod. SŠ Mladá Boleslav Vedení školní matriky v Bakalářích 1 6 hod. Trigon Setkání metodiků prevence 1 4 hod. Střed. integrace menšin Cizinci ve škole 1 4 hod. Jak učit češtině cizince 1 4 hod. JPD 3 (ESF) I. konference ŠVP ZŠ MČ Prahy 5 5 á 8 hod. Jazyk a jazyková komunikace 1 6 hod. Strategické plánování školy 1 4 hod. Průřezové téma v ŠVP 1 4 hod. Klíčové kompetence v ČJ 1 4 hod. Průřezové téma v ŠVP 2 á 4 hod. Hodnocení žáků 2 á16 hod. Klíčové kompetence 2 á 16 hod. Podněty k vyučování matematiky 1 6 hod. Využití tabulk. programu Excel 2 á 4 hod. Tělesná výchova pracovní dílna 1 8 hod. Výchova ke zdraví 1 4 hod. Komunitní škola 1 4 hod. Interaktivní tabule - využití 2 á 4 hod. Využívání počítačové učebny 2 á 4 hod. Interaktivní přístupy ve výuce 1 16 hod. Výtvarná výchova pracovní dílna 1 18 hod. Hudební výchova pracovní dílna 1 6 hod. II. konference Vzdělávací procesy 10 á 8 hod. 5

6 V rámci projektu JPD 3, který probíhal na našem obvodě, podstoupila koordinátorka ŠVP několik tématických školení. Na daná témata následně proškolila učitelský sbor. V celku Týmová spolupráce jsme se zabývali technikami a jednotlivými rolemi v týmu. Následovalo téma Základní komunikační dovednosti. V závěrečném celku Evaluace a autoevaluace jsme vytvářeli za bouřlivých diskusí tabulky pro hodnocení jednotlivých činností žáků, stanovovali jsme společná kritéria a indikátory pro hodnocení práce žáků. h) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: V letošním roce si žádné paní učitelky vzdělání nedoplňovaly. i) případně jiné formy studia Jiné formy studia neprobíhaly. 5. Počet tříd I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň celkem k k a) z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k b) Počet žáků I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň Celkem k k z toho počet žáků ve specializovaných třídách I. stupeň II. stupeň celkem k k

7 5c) Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 18, ,42 Ve stavu k není započítán úvazek zastupující učitelky za dlouhodobou nemoc. 5d) Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů) předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd počet žáků Vyučované cizí jazyky: povinné - anglický jazyk kroužky - anglický jazyk (smluvně s agenturou) 5e) Zaměření specializovaných tříd Počet žáků ve specializovaných třídách celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování f) Počet integrovaných dětí celkem: 1 z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované

8 V 5. ročníku byla integrována mentálně retardovaná dívka, která byla vyučována podle individuálního vzdělávacího plánu a jedenkrát týdně individuálně doučována. SPU bylo diagnostikováno u 26 žáků, ADHD u 8 dětí. Tito žáci mají nárok na toleranci a hodnocení dle 16 Školského zákona. Nejsou však uváděni jako integrovaní. 5g) Přeřazení do ZvŠ ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. počet žáků Výsledky zápisů do prvních tříd 2008/2009 Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2008/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 5 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Úspěšnost přijetí na gymnázia 50% (ne všichni žáci, kteří přihlášku podávají, mají studijní předpoklady). Jedenáct žáků pokračuje v povinné školní docházce na jazykové škole (ZŠ s RVJ Drtinova). b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště

9 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků - - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 0 - v nižším ročníku: 0 8.Školní družina klub počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub - - Hodnocení činnosti: V roce 2007/2008 navštěvovalo školní družinu v průměru dětí umístěných do čtyř oddělní ŠD. Oddělení byla tvořena dětmi různých věkových skupin. ŠD pracovala zkušebně podle ŠVP, celoročního plánu následně rozpracovaného do čtvrtletních plánů každého oddělení. I v tomto roce byl dětem nabídnut pestrý a zajímavý program. Kromě pravidelných činností odpočinkových, zájmových a rekreačních mohly děti navštěvovat v rámci družiny dovedné ruce, pohybové hry a počítače. Tyto činnosti jsou dětmi velmi oblíbeny, probíhají i ke spokojenosti rodičů. Pravidelně si mohly děti půjčovat zdarma knihy z žákovské knihovny. V tomto roce jsme se hlavně zaměřili na dopravní výchovu a bezpečnost dětí v silničním provozu v cyklu Bezpečnou cestou. Velký důraz byl kladen na komunikaci dětí, slušné a ohleduplné chování a jednání. Děti se učily, jak se zachovat v mimořádných životních situacích, byly vedeny ke zdravému životnímu stylu, k prevenci patologických jevů (šikana, drogy, nesnášenlivost), byly seznámeny s Úmluvou o právech dítěte. Vždy 1-2x za měsíc byly pořádány celodružinové akce. Děti se při nich nejen dobře pobavily, ale porovnaly si své znalosti a dovednosti v různých soutěžích. Během roku bylo uspořádáno 6 poznávací výletů (ve spolupráci s DDM Praha 5), diskotéky, karneval, zahradní pouť, sportovní a výtvarné 9

10 soutěže mezi jednotlivými odděleními, cyklistické soutěže. Dvakrát za rok děti navštívily program Divadla bez opony, s nímž naše družina dlouhodobě spolupracuje. Těchto akcí se mohly zúčastnit i děti, které do ŠD nechodí. K své činnosti ŠD využívala tradičně příjemného prostředí školní zahrady s venkovní minitělocvičnou, hřiště, dvora, tělocvičny, počítačové učebny, popř. dalších tříd a dětského hřiště Okrouhlík. 9. Poradenské služby školy Dlouhodobě působí na škole jako výchovná poradkyně Mgr. Barbora Kuznická. K prohlubování svých znalostní a zkušeností se účastní všech odborných seminářů, které OPPP pořádá. Poskytuje konzultace pro rodiče k řešení vzdělávacích a výchovných problémů, zprostředkovává a zajišťuje spolupráci školy s OPPP a s orgány státní správy. Společně s vedením školy a třídními učitelkami pomáhá při řešení konfliktních situací a případně při zajišťování výchovných opatření v rámci školy. Pod jejím vedením ve škole probíhala reedukace pro vybrané žáky, při které využívala i počítačových programů (DysCom) Zajišťuje dostupné informační materiály a agendu přihlášek k přijímacímu řízení žáků na osmiletá gymnázia. Konzultace s kolegyněmi probíhaly průběžně po celý rok. Ve školním roce 2007/2008 byla naší škole poradnou přidělena nová psycholožka PhDr. Renáta Chabarovová, která pravidelně 1 x měsíčně navštěvovala školu a pí učitelky měly možnost přímo konzultovat jednotlivé problémy s dětmi. Spolupráce probíhala k vzájemné spokojenosti. Ve 5. ročníku byla integrovaná mentálně retardovaná dívka, která je vyučovaná podle individuálního vzdělávacího plánu a jedenkrát týdně individuálně doučovaná. Učivo vymezené individuálním plánem a práci ve škole zvládá dobře. Ve škole se neobjevily potíže, které by nás nutily kontaktovat policii. 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Školská rada pokračovala v činnosti v úplném složení (2 zástupci z obce, 2 z řad rodičů a 2 pí učitelky). Sdružení rodičů Okrouhlík pokračuje ve své spolupráci se školou. Několik aktivních maminek pomáhá škole zajistit volnočasové aktivity dětí, 10

11 drobnými odměnami přispívají na dětské akce pořádané školou nebo ŠD. V letošním roce se s jejich pomocí podařilo zorganizovat sportovní kroužek. Tradiční spolupráce s rodiči nastává při třídních schůzkách 5 x ročně. Několikrát ročně dochází k neformálním setkáním při akcích pořádaných školou, např.: 5. ročník Svatováclavské pouti, kterou zorganizovali zaměstnanci školy pro žáky a jejich rodiče. Pestrý program plný sportovních klání a soutěží vyvrcholil vyhodnocením a ochutnávkou nejlepšího posvícenského koláče. Slavnostní, a zároveň smutné, loučení s odcházejícími páťáky a jejich rodiči probíhá tradičně u táborového ohně na školní zahradě. Další cenné kontakty jsou navazovány s rodiči, kteří jezdí pomáhat na ŠvP (zdravotníci, pomocní vychovatelé). Rodičů, kteří by se chtěli aktivně podílet na činnosti a chodu školy, je bohužel stále velmi málo. 11. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Nadané děti, jsou-li vhodně motivované, o učivo projevují opravdový zájem. Jejich pracovní tempo a učení je mnohem rychlejší. Jsou aktivně zapojovány do vzdělávacího procesu, jsou jim zadávány složitější a náročnější úkoly, své vědomosti a znalosti uplatňují v rámci soutěží a olympiád (Mladý Pythagoras, Uvažuj logicky, Klokánek, testy SCIO). V odpoledních hodinách mají bezplatný přístup na internet, využívají vzdělávací programy na PC individuálně. Nadaní žáci se většinou hlásí na osmiletá gymnázia a během školního roku se mohou na zkoušky připravovat individuálně v rámci odpoledních seminářů. Pí učitelky hledají cesty, jak pracovat s žáky tak, aby dosahovali úspěšnosti ve škole i v životě. Jejich cílem je záměrné, cílevědomé a soustavné působení na nadané žáky, aby byl zajištěn jejich pozitivní rozvoj. Podporují jedinečnost žáka a podněcují ho k lepším výkonům. Sledují výsledky a pomáhají v oblastech, kde nadané dítě zaostává. V tomto roce jsme neměli žádné výrazně nadané dítě, které by vyžadovalo individuální vzdělávací plán. 12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy na škole nemáme. 11

12 S integrací dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí nemáme dosud špatné zkušenosti. Při vzdělávání je využíváno takových forem a metod, které jsou přizpůsobeny jejich individuálním potřebám. Škola intenzivněji komunikuje s rodinou, pomáhá v přístupu k potřebným materiálům a dává žákům možnost zažít úspěch, a tak podporuje jeho sebedůvěru. 13. Školní stravování počty stravovaných žáků: 182 z toho počty žáků z jiných škol: 0 počet jídelen počet výdejen ZŠ: 0 ZŠ: 1 MŠ: 0 MŠ: 0 Do školní výdejny dovážíme jídlo ze školní kuchyně ZŠ Plzeňská. V roce 2007/2008 se nám podařilo zajistit výběr ze dvou jídel zatím dvakrát týdně. 14. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy - - ŠvP lyžařské kurzy - - V jarních měsících se všechny třídy zúčastnily škol v přírodě v různých lokalitách ČR (Orlické hory, Krkonoše, Krušné hory). V červnu pořádala naše škola ozdravně-poznávací zájezd do Chorvatska Makarská riviéra. Zúčastnilo se celkem 23 dětí, některé i se svými rodiči. 12

13 15. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Dne proběhla kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Kontrola byla zaměřena na: ověření správnosti výpočtu pojistného. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Ve dnech června proběhla kontrola z České školní inspekce. Kontrola byla zaměřena na: inspekční činnosti podle 174 odst. 2 písm. b), c) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Závěrečné hodnocení: Škola je nadprůměrná v oblasti průběhu vzdělávání, průměrná v ostatních oblastech. Dne proběhla kontrola z Hygienické stanice hlavního města Prahy. Kontrola byla zaměřena na: plnění požadavků právních předpisů v provozovnách stravovacích služeb Závěrečné hodnocení: Drobné nedostatky, tj. nedostatečná teplota zbylých cca pěti porcí provedena regenerace na požadovanou teplotu. Olupování suterénních stěn v chodbě do kuchyně bylo opraveno v nejkratší možné době, tj. o hlavních prázdninách (bylo tak i naplánováno). 16. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce Nespolupracujeme se žádnými zahraničními subjekty. 17. Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT b) ostatních vědomostních sportovních uměleckých

14 vědomostních sportovních uměleckých Soutěž pro děti se zájmem o AJ Malý pohár DDM Praha 5 Soutěž v recitaci Klokánek mat. soutěž PB pohár Soutěž ve zpěvu Mc Donald Cup Turnaj ve fotbalu c) organizovaných školou sportovní Cyklistická soutěž Vytrvalostní běh Klamovkou umělecké Vánoční a velikonoční dílny Podbělohorská kraslice Školní kolo v recitaci a zpěvu Letošní školní rok se stal na sportovním poli pro naši školu úspěšným. Nejdříve se vybraní reprezentanti ze II. V. tříd v rámci Kinderiády umístili na pěkném 13. místě ze 30 pražských škol. Během celého roku probíhala opět soutěž POPRASK mezi školami na Praze 5, pořádaná tradičně DDM Prahy 5. Chlapci a děvčata soutěžili v různých sportovních disciplinách přespolní běh, plavání, stolní tenis, florbal, fotbal, přehazovaná, vybíjená, nohejbal. V průběhu celého roku zaznamenali sportovci a sportovkyně několik pěkných úspěchů ve stolním tenisu skončilo družstvo chlapců na 3. místě, děvčat na místě 2. Také z plavání družstvo chlapců přivezlo stříbrnou medaili. Ve florbale dokázali, že jim patří stupínek nejvyšší a vrátili se s pohárem za 1. místo. Na jaře soutěž pokračovala turnajem v přehazované, ač oslabeni účastí dětí na školách v přírodě, na nás čekala stříbrná medaile pro družstvo chlapců. Úspěch na sportovním poli završilo 2. místo v hojně obsazené soutěži ve vybíjené pro kluky a pohár za 2. místo pro družstvo v nohejbalu. V celoroční soutěži POPRASK škol Prahy 5 tak naše škola vyhrála putovní pohár za 1. místo. Sen se stal skutečností. V kolikrát nerovném souboji s ostatními školami se naše děti nezalekly, nevzdaly, zabojovaly a vyhrály nádherné 1. místo, poprvé v historii školy. Po loňském 2. místě úžasný úspěch a hlavně překvapení pro ostatní. Inu, jak malá škola s malou tělocvičnou dosáhla úspěchu nejvyššího. 14

15 18. Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých zemí Stát EU počet žáků Irsko 2 Polsko 1 Stát mimo EU počet žáků Arménie 1 Chorvatsko 1 Rusko 4 Ukrajina 4 Cizincům všech národností jsou v naší škole dveře otevřené. Velmi brzy se zapojí mezi ostatní děti a je jim věnována mimořádná péče. Dobře si uvědomujeme jejich situaci při komunikaci v novém jazykovém prostředí. Dosavadní zkušenosti ve spolupráci s cizinci byly kladné, ale v letošním roce navštěvoval II. třídu žák z Polska, který se nesnažil mluvit česky, rodina nespolupracuje, nedostatky v práci pouze omlouvá. Hezké přijetí mezi ostatní děti se pomalu vytrácí. 19. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP V tomto školním roce školu nenavštěvovali žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP. 20. Další údaje, které považujete za důležité a) granty Kdo grant vypsal pro jakou oblast pro jakou konkrétní činnost Požadovaná částka Přidělená částka MČ Praha 5 Volnočas. aktivity Den plný her , ,-- MČ Praha 5 Volnočas. aktivy Podpora volnočas. aktivit , ,-- Sponzor Jan Kraus vypište Svatováclavská pouť 5.000,-- Kč b) hodnocení prevence sociálně patologických jevů V letošním školním roce v rámci primární protidrogové prevence proběhlo několik zajímavých setkání s Městskou policií Prahy 5. Tentokrát 15

16 byly zvoleny přednášky pro celou školu a samozřejmě s ohledem na věkové zvláštnosti u dětí mladšího školního věku. Jednalo se o aktivity zaměřené na sociálně patologické jevy, nebezpečí drog, alkoholu, zneužívání různých látek, nebezpečí vyplývající ze života ve velkoměstě, v neposlední řadě i problematika související s dopravní tematikou, s bezpečným pohybem ve městě, znalost dopravních předpisů, chování v silničním provozu, apod.. Některé semináře byly zaměřeny i na bezpečný kontakt se psy, na znalost základních zásad při styku s nebezpečnými plemeny. Žáci si zopakovali vědomosti z oblasti integrovaného záchranného systému, například použití telefonních čísel, ale i praktické dovednosti z oblasti chování v mimořádných situacích - živelné katastrofy, úkryt, zdravověda, jednání při účasti u autonehody, apod. Novinkou letošních setkání se stala beseda na téma Malý kriminalista, kde se děti učily zábavnou formou identifikaci osoby, její přesný popis, záznam o stopách, informativně se dozvěděly o metodách práce kriminalistů. Každoročně úspěšná je i spolupráce s o.s. ANIMA. Letos nás sice svazovaly finanční prostředky, neboť jsme nezískali požadovaný finanční obnos v rámci grantu, ale i přesto jsme zajistili všem dětem několik setkání s lektory. Jednalo se opět o program primární protidrogové prevence drogových závislostí a sociálně patologických jevů. Všechny děti se formou interaktivních seminářů seznámily s nebezpečím drog a s ostatními patologickými jevy ve společnosti. Žáci hráli různé hry, zvláště na odmítání, posílení sebevědomí, učili se chápat zásady zdravého životního stylu, chování v různorodém kolektivu. Semináře proběhly formou her, rozhovorů, výtvarných aktivit. Oba programy byly pro děti bezplatné a proběhly v plné míře a plánovaném rozsahu. c) prezentace školy na veřejnosti Před zápisem do I. tříd prezentujeme školu v Pražské pětce, poskytujeme informace o škole na letáčcích po okolí, pí učitelka se zúčastňuje schůzek v nejbližších MŠ a seznamuje rodiče s naší školou, kterou děti v dopoledních hodinách navštívily. Při zápisech a ve dnech otevřených dveří si rodiče mohou prohlédnout budovu, zúčastnit se hodin výuky v I. třídách, pohovořit s vyučujícími. Budoucí prvňáčci si mezi tím vyzkouší své znalosti formou soutěží a her. 16

17 Pro veřejnost připravujeme akce s vánoční a velikonoční tematikou, pořádáme tematické besedy s odborníky z řad rodičů a známými osobnostmi. Pro zájemce pravidelně pořádáme besídky a výstavky žákovských prací. Účastí na velkém množství kulturních a sportovních akcí, pořádaných i jinými školami, ale i při pobytu na ŠvP, žáci svým slušným chováním a vystupováním reprezentují naši školu na veřejnosti. K prezentaci naší školy patří i webové stránky. Snažíme se je pravidelně obnovovat a zveřejňovat údaje o dění ve škole a zajímavých akcích. Již od roku 2000 jsou žáci i zaměstnanci školy adoptivními rodiči Levharta obláčkového v pražské ZOO. d) kulturní přehled V rámci zkvalitnění a obohacení výuky pedagogové naší školy využívají řady nabídek divadelních představení, hudebních pořadů a koncertů, besed, přednášek, výukových programů, exkurzí a výstav. Jsme pravidelnými návštěvníky Divadla v Dlouhé, u Hasičů, Minor, Marionet a Podávadla. Řada představení těchto divadel je založena na humoru, fantazii, hravosti a tvořivosti. Mezi oblíbené patří inscenace ve formě divadelní revue Jak jsem se ztratil, hudební titul s dětskými písněmi Petra Skoumala Kdyby prase mělo křídla a představení Myška z bříška, která citlivě s divadelní poezií, hudbou a písničkami odpovídá na otázky týkající se mateřství. K nevšedním hudebním zážitkům se řadí one-man-show flétnového mága Jiřího Stivína v kostele Šimona a Judy, kde si mistrně a vtipně pohrává s tématy vážné hudby s využitím projekce na plátno. Tradiční výuka prvouky, přírodovědy a vlastivědy je doplněna vzdělávacími programy ve Štefánkově hvězdárně, v Planetáriu a ve Stanici mladých přírodovědců na Smíchově. Se značným zájmem žáků IV. a V. tříd se setkala prohlídka Valdštejnského paláce s následnou exkurzí do Senátu Parlamentu ČR. Na základě silných emočních zážitků z výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba a posléze i dojmů z výstavy o Josefu Ladovi jsme pro děti v rámci jednotlivých tříd připravili různé výtvarné projekty. Potvrdilo se, že navzdory času, nám má historie stále co říci a především originální výtvarná řeč Josefa Lady neustále oslovuje nejmladší generaci a je součástí našeho kulturního povědomí. Některé akce se pořádají přímo v areálu školy. Každoročně zveme na besedu sokolníky s ukázkami živých dravců. Přijelo mezi nás divadlo Lala se svou hudební dílnou, proběhl Den plný her, ve kterém celá škola hrála, zpívala a pohybovala se v latinsko-americkém rytmu. 17

18 Vyvrcholením dlouholeté spolupráce s příslušníky Městské policie P5 v rámci prevence sociálně patologických jevů byla účast a zároveň i vítězství žáků IV. třídy Natalie Vajnahij a Vítka Rishka ve výtvarné soutěži na téma Koně, pořádané právě městskou policií. O tom, že se nenecháme pouze bavit, ale sami umíme vymyslet, zorganizovat, vytvořit, pobavit, zaujmout, rozpohybovat, odměnit a nakrmit rodiče a přátele naší školy, svědčí už 5. ročník Svatováclavské pouti, který má rok od roku stále více příznivců. Nejinak je tomu s tematicky zaměřenými vánočními a velikonočními dílnami. Vlastnoručně vyrobené dárky mají mnoho obdivovatelů a zdobí nejednu domácnost. e) mimoškolní aktivity - Na škole funguje žákovská knihovna, která je otevřena každé úterý od do hod. Cca 600 knih si přišlo vypůjčit 150 malých čtenářů - Velká část našich žáků navštěvuje ZUŠ Na Popelce a Klub Klamovka - V rámci rozšíření kulturního přehledu organizují pí učitelky pravidelně každý měsíc vycházky Prahou pro žáky 4. a 5. ročníků - Naše škola již tradičně pořádala výstavku výrobků pro rodiče z vánočních a velikonočních dílen - Ve spolupráci se Sdružením rodičů Okrouhlík probíhal kroužek míčových her - Ve spolupráci s DDM se konaly pohybové hry - Ve spolupráci s agenturou Kroužky smluvně byly vedeny kroužky - anglická konverzace - keramika - počítače - aerobic - bojová umění - Smluvně probíhala výuka Anglicky barevně pro žáky I. II. tříd - Jsme zapojeni do projektu Školní mléko (možnost odběru mléka za dotované ceny) - Účastníme se projektu Zdravé zuby f) opravy a údržba Také v letošním roce jsme pokračovali v péči o stav a funkčnost naší hezké školy: 18

19 Během školního roku 2007/2008 jsme dovybavili třídy novým funkčním nábytkem a pokračovali ve výměně nevyhovujících žákovských stolů za výškově stavitelné lavice se židlemi. V dalších dvou třídách jsme nechali vyměnit podlahovou krytinu. Ve všech třídách již jsou lehce ovladatelné garnyže na záclony či závěsy. V I. patře hlavní budovy pokračovala repase dveří i s nátěry. V celé budově byly zkontrolovány a vyměněny ventily u topných těles. Z důvodu častých výpadků el. proudu došlo k navýšení kapacity hlavního jističe. V pravidelném intervalu o prázdninách byla vymalována školní výdejna i s jídelnou. V areálu školy byla zajištěna oprava zámkové dlažby okolo hřiště, které bylo zároveň vyčištěno. Pravidelná údržba a revize probíhaly v daných termínech. Výroční zpráva byla projednána dne na poradě pracovníků. Výroční zpráva byla projednána dne školskou radou. V Praze dne Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy 19

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Výroční zpráva za rok 2012/2013 - výchovně vzdělávací část 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2012 Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

1. Přesný název školy. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. 2. Charakteristika školy 1 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14.

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více