Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720"

Transkript

1 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: http:

2 1. Název školy k Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/ Charakteristika školy Základní škola Podbělohorská 26/720 je jedinou školou I. stupně na Praze 5, tj. navštěvují ji žáci od 1. do 5. postupného ročníku. To má své výhody hlavně pro ty nejmenší, kteří tak klidně a plynule přecházejí z mateřské školy. Hlavní budova, postavená před více než 100 lety ve vilové čtvrti na Smíchově, působí rodinným dojmem. V rozlehlé zahradě, využívané zejména k volnočasovým aktivitám, je umístěn pavilon I. tříd, malá tělocvična a víceúčelové hřiště. Sportovní vyžití dětí umožňuje také vybavení dětským dřevěným programem. Všechny tyto aspekty spolu s kvalitní výukou přispívají k oblíbenosti a zájmu rodičů a jejich dětí o naši školu. Bezproblémový provoz školy zajišťuje 11 učitelek, 4 vychovatelky, 4 technicko-hospodářští pracovníci a 3 zaměstnankyně školní výdejny. Škola je samostatným právním subjektem od Vzdělávací program školy vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdravá škola

3 ŠVP Učební plány platné od 1. září 2007: ŠVP Dobrý začátek Vzdělávací program Základní škola Předmět 1.r. Předmět 2.r. 3.r 4.r. 5.r Český jazyk 8 Český jazyk a liter Anglický jazyk - Cizí jazyk - anglický Prvouka 2 Prvouka Vlastivěda - Vlastivěda 2 Přírodověda Přírověda - 2 Matematika 5 Matematika Tělesná výchova 2 Tělesná výchova Hudební výchova 1 Hudební výchova Výtvarná výchova 1 Výtvarná výchova Pracovní výchova 1 Praktické činnosti Informatika - Týdenní dotace Týdenní počet hodin 20 povinných předmětů Nepovinné předměty: Logopedie 1 Nepovinné předměty: Logopedie Údaje o pracovnících školy Na škole nadále působí dlouhodobě stabilizovaný pedagogický sbor, ve kterém převažují vyučující s dlouholetou praxí. V tomto školním roce se zvýšil počet tříd, a proto byla přijata jedna pí učitelka s kvalifikací. a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 15 14, ,31 nepedagogičtí 8 5,85 8 5,61 celkem 23 20, ,92 Stav přepočtených nepedagogických zaměstnanců je uveden bez sezónního úvazku topiče (tj. bez 0,7) b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 48,9 3

4 c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost ) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 9 3 II. stupeň - - vychovatelé 4 0 kvalifikovanost v %: 81,25 Na I. stupni vyučuje jedna pí učitelka s odbornou a pedagogickou způsobilostí pro výuku na II. stupni, s výukou na I. stupni má již dlouholetou praxi. Další dvě pí učitelky mají aprobaci SPgŠ, obor vychovatelství. Absence odborné kvalifikace (dle inspekce ČŠI) nemá na kvalitu výuky negativní dopad. d) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: 0 Během školního roku nikdo z pedagogických zaměstnanců neodešel. e) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: 0 Nebyl přijat žádný absolvent učitelského studia. f) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0 Nebyl přijat ani žádný absolvent neučitelského studia. g) další vzdělávání pedagogických pracovníků: I ve školním roce 2007/2008 si pí učitelky doplňovaly a prohlubovaly své znalosti, zejména na seminářích a kurzech zaměřených na práci s dětmi nižšího školního věku. V letošním školním roce se vzdělávání zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci, někteří opakovaně. Vzdělávání probíhalo formou seminářů a kurzů, které pořádaly Středisko služeb školám Kladno, Vzdělávací institut ochrany dětí, Národní institut pro další vzdělávání, Fakta, Akreditovaná střediska při základních školách, Tvořivá škola, Přátelé angažovaného učení, Asociace pro rozvoj a výuku a Městská část Praha 5. 4

5 Kdo organizoval Název akce Počet účastníků Časový rozsah (kolik setkání -počet vyučovacích hodin) Vzděl.zař.střed.kraje Projektové vyučování 2 á 6 hod. Dramatická výchova na I. stupni 2 á 6 hod. Zábavné vyučování nejen v I. ročníku 1 4 hod. Pravidla a kriteria hodnocení žáků 1 6 hod. Efektivní metody výuky na I. stupni ZŠ 2 á 4 hod. Učíme se hrou 2 á 4 hod. Nový zákoník práce 1 8 hod. Hospitační činnost z pohledu ŠVP 1 6 hod. Školní družina a ŠVP 1 12 hod. Oxford University Press Výuka AJ na I. stupni 2 á 6 hod. Spol.dětství bez úrazů Prevence úrazů dětí 2 á 8 hod. DYS Centrum MČ P5 Jak odstranit grafomotorické obtíže 2 á 6 hod. Rozvoj grafomotoriky 2 á 6 hod. Využití relaxačních technik 2 á 6 hod. Výchovné problémy ve třídě 1 6 hod. NIDV Alternativní způsoby vyuč. 3 á 8 hod. NIDM Legislativa ŠD 1 8 hod. FTVS UK Škola hrou 1 16 hod. Asociace ped. ZŠ Jazyk a jazyková komunikace 1 4 hod. SŠ Mladá Boleslav Vedení školní matriky v Bakalářích 1 6 hod. Trigon Setkání metodiků prevence 1 4 hod. Střed. integrace menšin Cizinci ve škole 1 4 hod. Jak učit češtině cizince 1 4 hod. JPD 3 (ESF) I. konference ŠVP ZŠ MČ Prahy 5 5 á 8 hod. Jazyk a jazyková komunikace 1 6 hod. Strategické plánování školy 1 4 hod. Průřezové téma v ŠVP 1 4 hod. Klíčové kompetence v ČJ 1 4 hod. Průřezové téma v ŠVP 2 á 4 hod. Hodnocení žáků 2 á16 hod. Klíčové kompetence 2 á 16 hod. Podněty k vyučování matematiky 1 6 hod. Využití tabulk. programu Excel 2 á 4 hod. Tělesná výchova pracovní dílna 1 8 hod. Výchova ke zdraví 1 4 hod. Komunitní škola 1 4 hod. Interaktivní tabule - využití 2 á 4 hod. Využívání počítačové učebny 2 á 4 hod. Interaktivní přístupy ve výuce 1 16 hod. Výtvarná výchova pracovní dílna 1 18 hod. Hudební výchova pracovní dílna 1 6 hod. II. konference Vzdělávací procesy 10 á 8 hod. 5

6 V rámci projektu JPD 3, který probíhal na našem obvodě, podstoupila koordinátorka ŠVP několik tématických školení. Na daná témata následně proškolila učitelský sbor. V celku Týmová spolupráce jsme se zabývali technikami a jednotlivými rolemi v týmu. Následovalo téma Základní komunikační dovednosti. V závěrečném celku Evaluace a autoevaluace jsme vytvářeli za bouřlivých diskusí tabulky pro hodnocení jednotlivých činností žáků, stanovovali jsme společná kritéria a indikátory pro hodnocení práce žáků. h) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: V letošním roce si žádné paní učitelky vzdělání nedoplňovaly. i) případně jiné formy studia Jiné formy studia neprobíhaly. 5. Počet tříd I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň celkem k k a) z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k b) Počet žáků I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň Celkem k k z toho počet žáků ve specializovaných třídách I. stupeň II. stupeň celkem k k

7 5c) Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 18, ,42 Ve stavu k není započítán úvazek zastupující učitelky za dlouhodobou nemoc. 5d) Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů) předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd počet žáků Vyučované cizí jazyky: povinné - anglický jazyk kroužky - anglický jazyk (smluvně s agenturou) 5e) Zaměření specializovaných tříd Počet žáků ve specializovaných třídách celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování f) Počet integrovaných dětí celkem: 1 z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované

8 V 5. ročníku byla integrována mentálně retardovaná dívka, která byla vyučována podle individuálního vzdělávacího plánu a jedenkrát týdně individuálně doučována. SPU bylo diagnostikováno u 26 žáků, ADHD u 8 dětí. Tito žáci mají nárok na toleranci a hodnocení dle 16 Školského zákona. Nejsou však uváděni jako integrovaní. 5g) Přeřazení do ZvŠ ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. počet žáků Výsledky zápisů do prvních tříd 2008/2009 Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2008/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 5 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Úspěšnost přijetí na gymnázia 50% (ne všichni žáci, kteří přihlášku podávají, mají studijní předpoklady). Jedenáct žáků pokračuje v povinné školní docházce na jazykové škole (ZŠ s RVJ Drtinova). b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště

9 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků - - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 0 - v nižším ročníku: 0 8.Školní družina klub počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub - - Hodnocení činnosti: V roce 2007/2008 navštěvovalo školní družinu v průměru dětí umístěných do čtyř oddělní ŠD. Oddělení byla tvořena dětmi různých věkových skupin. ŠD pracovala zkušebně podle ŠVP, celoročního plánu následně rozpracovaného do čtvrtletních plánů každého oddělení. I v tomto roce byl dětem nabídnut pestrý a zajímavý program. Kromě pravidelných činností odpočinkových, zájmových a rekreačních mohly děti navštěvovat v rámci družiny dovedné ruce, pohybové hry a počítače. Tyto činnosti jsou dětmi velmi oblíbeny, probíhají i ke spokojenosti rodičů. Pravidelně si mohly děti půjčovat zdarma knihy z žákovské knihovny. V tomto roce jsme se hlavně zaměřili na dopravní výchovu a bezpečnost dětí v silničním provozu v cyklu Bezpečnou cestou. Velký důraz byl kladen na komunikaci dětí, slušné a ohleduplné chování a jednání. Děti se učily, jak se zachovat v mimořádných životních situacích, byly vedeny ke zdravému životnímu stylu, k prevenci patologických jevů (šikana, drogy, nesnášenlivost), byly seznámeny s Úmluvou o právech dítěte. Vždy 1-2x za měsíc byly pořádány celodružinové akce. Děti se při nich nejen dobře pobavily, ale porovnaly si své znalosti a dovednosti v různých soutěžích. Během roku bylo uspořádáno 6 poznávací výletů (ve spolupráci s DDM Praha 5), diskotéky, karneval, zahradní pouť, sportovní a výtvarné 9

10 soutěže mezi jednotlivými odděleními, cyklistické soutěže. Dvakrát za rok děti navštívily program Divadla bez opony, s nímž naše družina dlouhodobě spolupracuje. Těchto akcí se mohly zúčastnit i děti, které do ŠD nechodí. K své činnosti ŠD využívala tradičně příjemného prostředí školní zahrady s venkovní minitělocvičnou, hřiště, dvora, tělocvičny, počítačové učebny, popř. dalších tříd a dětského hřiště Okrouhlík. 9. Poradenské služby školy Dlouhodobě působí na škole jako výchovná poradkyně Mgr. Barbora Kuznická. K prohlubování svých znalostní a zkušeností se účastní všech odborných seminářů, které OPPP pořádá. Poskytuje konzultace pro rodiče k řešení vzdělávacích a výchovných problémů, zprostředkovává a zajišťuje spolupráci školy s OPPP a s orgány státní správy. Společně s vedením školy a třídními učitelkami pomáhá při řešení konfliktních situací a případně při zajišťování výchovných opatření v rámci školy. Pod jejím vedením ve škole probíhala reedukace pro vybrané žáky, při které využívala i počítačových programů (DysCom) Zajišťuje dostupné informační materiály a agendu přihlášek k přijímacímu řízení žáků na osmiletá gymnázia. Konzultace s kolegyněmi probíhaly průběžně po celý rok. Ve školním roce 2007/2008 byla naší škole poradnou přidělena nová psycholožka PhDr. Renáta Chabarovová, která pravidelně 1 x měsíčně navštěvovala školu a pí učitelky měly možnost přímo konzultovat jednotlivé problémy s dětmi. Spolupráce probíhala k vzájemné spokojenosti. Ve 5. ročníku byla integrovaná mentálně retardovaná dívka, která je vyučovaná podle individuálního vzdělávacího plánu a jedenkrát týdně individuálně doučovaná. Učivo vymezené individuálním plánem a práci ve škole zvládá dobře. Ve škole se neobjevily potíže, které by nás nutily kontaktovat policii. 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Školská rada pokračovala v činnosti v úplném složení (2 zástupci z obce, 2 z řad rodičů a 2 pí učitelky). Sdružení rodičů Okrouhlík pokračuje ve své spolupráci se školou. Několik aktivních maminek pomáhá škole zajistit volnočasové aktivity dětí, 10

11 drobnými odměnami přispívají na dětské akce pořádané školou nebo ŠD. V letošním roce se s jejich pomocí podařilo zorganizovat sportovní kroužek. Tradiční spolupráce s rodiči nastává při třídních schůzkách 5 x ročně. Několikrát ročně dochází k neformálním setkáním při akcích pořádaných školou, např.: 5. ročník Svatováclavské pouti, kterou zorganizovali zaměstnanci školy pro žáky a jejich rodiče. Pestrý program plný sportovních klání a soutěží vyvrcholil vyhodnocením a ochutnávkou nejlepšího posvícenského koláče. Slavnostní, a zároveň smutné, loučení s odcházejícími páťáky a jejich rodiči probíhá tradičně u táborového ohně na školní zahradě. Další cenné kontakty jsou navazovány s rodiči, kteří jezdí pomáhat na ŠvP (zdravotníci, pomocní vychovatelé). Rodičů, kteří by se chtěli aktivně podílet na činnosti a chodu školy, je bohužel stále velmi málo. 11. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Nadané děti, jsou-li vhodně motivované, o učivo projevují opravdový zájem. Jejich pracovní tempo a učení je mnohem rychlejší. Jsou aktivně zapojovány do vzdělávacího procesu, jsou jim zadávány složitější a náročnější úkoly, své vědomosti a znalosti uplatňují v rámci soutěží a olympiád (Mladý Pythagoras, Uvažuj logicky, Klokánek, testy SCIO). V odpoledních hodinách mají bezplatný přístup na internet, využívají vzdělávací programy na PC individuálně. Nadaní žáci se většinou hlásí na osmiletá gymnázia a během školního roku se mohou na zkoušky připravovat individuálně v rámci odpoledních seminářů. Pí učitelky hledají cesty, jak pracovat s žáky tak, aby dosahovali úspěšnosti ve škole i v životě. Jejich cílem je záměrné, cílevědomé a soustavné působení na nadané žáky, aby byl zajištěn jejich pozitivní rozvoj. Podporují jedinečnost žáka a podněcují ho k lepším výkonům. Sledují výsledky a pomáhají v oblastech, kde nadané dítě zaostává. V tomto roce jsme neměli žádné výrazně nadané dítě, které by vyžadovalo individuální vzdělávací plán. 12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy na škole nemáme. 11

12 S integrací dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí nemáme dosud špatné zkušenosti. Při vzdělávání je využíváno takových forem a metod, které jsou přizpůsobeny jejich individuálním potřebám. Škola intenzivněji komunikuje s rodinou, pomáhá v přístupu k potřebným materiálům a dává žákům možnost zažít úspěch, a tak podporuje jeho sebedůvěru. 13. Školní stravování počty stravovaných žáků: 182 z toho počty žáků z jiných škol: 0 počet jídelen počet výdejen ZŠ: 0 ZŠ: 1 MŠ: 0 MŠ: 0 Do školní výdejny dovážíme jídlo ze školní kuchyně ZŠ Plzeňská. V roce 2007/2008 se nám podařilo zajistit výběr ze dvou jídel zatím dvakrát týdně. 14. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy - - ŠvP lyžařské kurzy - - V jarních měsících se všechny třídy zúčastnily škol v přírodě v různých lokalitách ČR (Orlické hory, Krkonoše, Krušné hory). V červnu pořádala naše škola ozdravně-poznávací zájezd do Chorvatska Makarská riviéra. Zúčastnilo se celkem 23 dětí, některé i se svými rodiči. 12

13 15. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Dne proběhla kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Kontrola byla zaměřena na: ověření správnosti výpočtu pojistného. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Ve dnech června proběhla kontrola z České školní inspekce. Kontrola byla zaměřena na: inspekční činnosti podle 174 odst. 2 písm. b), c) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Závěrečné hodnocení: Škola je nadprůměrná v oblasti průběhu vzdělávání, průměrná v ostatních oblastech. Dne proběhla kontrola z Hygienické stanice hlavního města Prahy. Kontrola byla zaměřena na: plnění požadavků právních předpisů v provozovnách stravovacích služeb Závěrečné hodnocení: Drobné nedostatky, tj. nedostatečná teplota zbylých cca pěti porcí provedena regenerace na požadovanou teplotu. Olupování suterénních stěn v chodbě do kuchyně bylo opraveno v nejkratší možné době, tj. o hlavních prázdninách (bylo tak i naplánováno). 16. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce Nespolupracujeme se žádnými zahraničními subjekty. 17. Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT b) ostatních vědomostních sportovních uměleckých

14 vědomostních sportovních uměleckých Soutěž pro děti se zájmem o AJ Malý pohár DDM Praha 5 Soutěž v recitaci Klokánek mat. soutěž PB pohár Soutěž ve zpěvu Mc Donald Cup Turnaj ve fotbalu c) organizovaných školou sportovní Cyklistická soutěž Vytrvalostní běh Klamovkou umělecké Vánoční a velikonoční dílny Podbělohorská kraslice Školní kolo v recitaci a zpěvu Letošní školní rok se stal na sportovním poli pro naši školu úspěšným. Nejdříve se vybraní reprezentanti ze II. V. tříd v rámci Kinderiády umístili na pěkném 13. místě ze 30 pražských škol. Během celého roku probíhala opět soutěž POPRASK mezi školami na Praze 5, pořádaná tradičně DDM Prahy 5. Chlapci a děvčata soutěžili v různých sportovních disciplinách přespolní běh, plavání, stolní tenis, florbal, fotbal, přehazovaná, vybíjená, nohejbal. V průběhu celého roku zaznamenali sportovci a sportovkyně několik pěkných úspěchů ve stolním tenisu skončilo družstvo chlapců na 3. místě, děvčat na místě 2. Také z plavání družstvo chlapců přivezlo stříbrnou medaili. Ve florbale dokázali, že jim patří stupínek nejvyšší a vrátili se s pohárem za 1. místo. Na jaře soutěž pokračovala turnajem v přehazované, ač oslabeni účastí dětí na školách v přírodě, na nás čekala stříbrná medaile pro družstvo chlapců. Úspěch na sportovním poli završilo 2. místo v hojně obsazené soutěži ve vybíjené pro kluky a pohár za 2. místo pro družstvo v nohejbalu. V celoroční soutěži POPRASK škol Prahy 5 tak naše škola vyhrála putovní pohár za 1. místo. Sen se stal skutečností. V kolikrát nerovném souboji s ostatními školami se naše děti nezalekly, nevzdaly, zabojovaly a vyhrály nádherné 1. místo, poprvé v historii školy. Po loňském 2. místě úžasný úspěch a hlavně překvapení pro ostatní. Inu, jak malá škola s malou tělocvičnou dosáhla úspěchu nejvyššího. 14

15 18. Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých zemí Stát EU počet žáků Irsko 2 Polsko 1 Stát mimo EU počet žáků Arménie 1 Chorvatsko 1 Rusko 4 Ukrajina 4 Cizincům všech národností jsou v naší škole dveře otevřené. Velmi brzy se zapojí mezi ostatní děti a je jim věnována mimořádná péče. Dobře si uvědomujeme jejich situaci při komunikaci v novém jazykovém prostředí. Dosavadní zkušenosti ve spolupráci s cizinci byly kladné, ale v letošním roce navštěvoval II. třídu žák z Polska, který se nesnažil mluvit česky, rodina nespolupracuje, nedostatky v práci pouze omlouvá. Hezké přijetí mezi ostatní děti se pomalu vytrácí. 19. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP V tomto školním roce školu nenavštěvovali žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP. 20. Další údaje, které považujete za důležité a) granty Kdo grant vypsal pro jakou oblast pro jakou konkrétní činnost Požadovaná částka Přidělená částka MČ Praha 5 Volnočas. aktivity Den plný her , ,-- MČ Praha 5 Volnočas. aktivy Podpora volnočas. aktivit , ,-- Sponzor Jan Kraus vypište Svatováclavská pouť 5.000,-- Kč b) hodnocení prevence sociálně patologických jevů V letošním školním roce v rámci primární protidrogové prevence proběhlo několik zajímavých setkání s Městskou policií Prahy 5. Tentokrát 15

16 byly zvoleny přednášky pro celou školu a samozřejmě s ohledem na věkové zvláštnosti u dětí mladšího školního věku. Jednalo se o aktivity zaměřené na sociálně patologické jevy, nebezpečí drog, alkoholu, zneužívání různých látek, nebezpečí vyplývající ze života ve velkoměstě, v neposlední řadě i problematika související s dopravní tematikou, s bezpečným pohybem ve městě, znalost dopravních předpisů, chování v silničním provozu, apod.. Některé semináře byly zaměřeny i na bezpečný kontakt se psy, na znalost základních zásad při styku s nebezpečnými plemeny. Žáci si zopakovali vědomosti z oblasti integrovaného záchranného systému, například použití telefonních čísel, ale i praktické dovednosti z oblasti chování v mimořádných situacích - živelné katastrofy, úkryt, zdravověda, jednání při účasti u autonehody, apod. Novinkou letošních setkání se stala beseda na téma Malý kriminalista, kde se děti učily zábavnou formou identifikaci osoby, její přesný popis, záznam o stopách, informativně se dozvěděly o metodách práce kriminalistů. Každoročně úspěšná je i spolupráce s o.s. ANIMA. Letos nás sice svazovaly finanční prostředky, neboť jsme nezískali požadovaný finanční obnos v rámci grantu, ale i přesto jsme zajistili všem dětem několik setkání s lektory. Jednalo se opět o program primární protidrogové prevence drogových závislostí a sociálně patologických jevů. Všechny děti se formou interaktivních seminářů seznámily s nebezpečím drog a s ostatními patologickými jevy ve společnosti. Žáci hráli různé hry, zvláště na odmítání, posílení sebevědomí, učili se chápat zásady zdravého životního stylu, chování v různorodém kolektivu. Semináře proběhly formou her, rozhovorů, výtvarných aktivit. Oba programy byly pro děti bezplatné a proběhly v plné míře a plánovaném rozsahu. c) prezentace školy na veřejnosti Před zápisem do I. tříd prezentujeme školu v Pražské pětce, poskytujeme informace o škole na letáčcích po okolí, pí učitelka se zúčastňuje schůzek v nejbližších MŠ a seznamuje rodiče s naší školou, kterou děti v dopoledních hodinách navštívily. Při zápisech a ve dnech otevřených dveří si rodiče mohou prohlédnout budovu, zúčastnit se hodin výuky v I. třídách, pohovořit s vyučujícími. Budoucí prvňáčci si mezi tím vyzkouší své znalosti formou soutěží a her. 16

17 Pro veřejnost připravujeme akce s vánoční a velikonoční tematikou, pořádáme tematické besedy s odborníky z řad rodičů a známými osobnostmi. Pro zájemce pravidelně pořádáme besídky a výstavky žákovských prací. Účastí na velkém množství kulturních a sportovních akcí, pořádaných i jinými školami, ale i při pobytu na ŠvP, žáci svým slušným chováním a vystupováním reprezentují naši školu na veřejnosti. K prezentaci naší školy patří i webové stránky. Snažíme se je pravidelně obnovovat a zveřejňovat údaje o dění ve škole a zajímavých akcích. Již od roku 2000 jsou žáci i zaměstnanci školy adoptivními rodiči Levharta obláčkového v pražské ZOO. d) kulturní přehled V rámci zkvalitnění a obohacení výuky pedagogové naší školy využívají řady nabídek divadelních představení, hudebních pořadů a koncertů, besed, přednášek, výukových programů, exkurzí a výstav. Jsme pravidelnými návštěvníky Divadla v Dlouhé, u Hasičů, Minor, Marionet a Podávadla. Řada představení těchto divadel je založena na humoru, fantazii, hravosti a tvořivosti. Mezi oblíbené patří inscenace ve formě divadelní revue Jak jsem se ztratil, hudební titul s dětskými písněmi Petra Skoumala Kdyby prase mělo křídla a představení Myška z bříška, která citlivě s divadelní poezií, hudbou a písničkami odpovídá na otázky týkající se mateřství. K nevšedním hudebním zážitkům se řadí one-man-show flétnového mága Jiřího Stivína v kostele Šimona a Judy, kde si mistrně a vtipně pohrává s tématy vážné hudby s využitím projekce na plátno. Tradiční výuka prvouky, přírodovědy a vlastivědy je doplněna vzdělávacími programy ve Štefánkově hvězdárně, v Planetáriu a ve Stanici mladých přírodovědců na Smíchově. Se značným zájmem žáků IV. a V. tříd se setkala prohlídka Valdštejnského paláce s následnou exkurzí do Senátu Parlamentu ČR. Na základě silných emočních zážitků z výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba a posléze i dojmů z výstavy o Josefu Ladovi jsme pro děti v rámci jednotlivých tříd připravili různé výtvarné projekty. Potvrdilo se, že navzdory času, nám má historie stále co říci a především originální výtvarná řeč Josefa Lady neustále oslovuje nejmladší generaci a je součástí našeho kulturního povědomí. Některé akce se pořádají přímo v areálu školy. Každoročně zveme na besedu sokolníky s ukázkami živých dravců. Přijelo mezi nás divadlo Lala se svou hudební dílnou, proběhl Den plný her, ve kterém celá škola hrála, zpívala a pohybovala se v latinsko-americkém rytmu. 17

18 Vyvrcholením dlouholeté spolupráce s příslušníky Městské policie P5 v rámci prevence sociálně patologických jevů byla účast a zároveň i vítězství žáků IV. třídy Natalie Vajnahij a Vítka Rishka ve výtvarné soutěži na téma Koně, pořádané právě městskou policií. O tom, že se nenecháme pouze bavit, ale sami umíme vymyslet, zorganizovat, vytvořit, pobavit, zaujmout, rozpohybovat, odměnit a nakrmit rodiče a přátele naší školy, svědčí už 5. ročník Svatováclavské pouti, který má rok od roku stále více příznivců. Nejinak je tomu s tematicky zaměřenými vánočními a velikonočními dílnami. Vlastnoručně vyrobené dárky mají mnoho obdivovatelů a zdobí nejednu domácnost. e) mimoškolní aktivity - Na škole funguje žákovská knihovna, která je otevřena každé úterý od do hod. Cca 600 knih si přišlo vypůjčit 150 malých čtenářů - Velká část našich žáků navštěvuje ZUŠ Na Popelce a Klub Klamovka - V rámci rozšíření kulturního přehledu organizují pí učitelky pravidelně každý měsíc vycházky Prahou pro žáky 4. a 5. ročníků - Naše škola již tradičně pořádala výstavku výrobků pro rodiče z vánočních a velikonočních dílen - Ve spolupráci se Sdružením rodičů Okrouhlík probíhal kroužek míčových her - Ve spolupráci s DDM se konaly pohybové hry - Ve spolupráci s agenturou Kroužky smluvně byly vedeny kroužky - anglická konverzace - keramika - počítače - aerobic - bojová umění - Smluvně probíhala výuka Anglicky barevně pro žáky I. II. tříd - Jsme zapojeni do projektu Školní mléko (možnost odběru mléka za dotované ceny) - Účastníme se projektu Zdravé zuby f) opravy a údržba Také v letošním roce jsme pokračovali v péči o stav a funkčnost naší hezké školy: 18

19 Během školního roku 2007/2008 jsme dovybavili třídy novým funkčním nábytkem a pokračovali ve výměně nevyhovujících žákovských stolů za výškově stavitelné lavice se židlemi. V dalších dvou třídách jsme nechali vyměnit podlahovou krytinu. Ve všech třídách již jsou lehce ovladatelné garnyže na záclony či závěsy. V I. patře hlavní budovy pokračovala repase dveří i s nátěry. V celé budově byly zkontrolovány a vyměněny ventily u topných těles. Z důvodu častých výpadků el. proudu došlo k navýšení kapacity hlavního jističe. V pravidelném intervalu o prázdninách byla vymalována školní výdejna i s jídelnou. V areálu školy byla zajištěna oprava zámkové dlažby okolo hřiště, které bylo zároveň vyčištěno. Pravidelná údržba a revize probíhaly v daných termínech. Výroční zpráva byla projednána dne na poradě pracovníků. Výroční zpráva byla projednána dne školskou radou. V Praze dne Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy 19

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090 Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře Identifikátor školy: 600 038 297 Termín konání inspekce:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2005/2006

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2005/2006 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2010/2011 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, tel: 257326120, 257326119, 723 723919 e-mail: info@zskorenskeho.cz reditel@zskorenskeho.cz IČO: 70107416 č.ú.: 27-6622720237/010 www.zskorenskeho.cz

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 nám. Českého povstání 6/511, 161 00 Praha 6-Ruzyně Identifikátor

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více