Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720"

Transkript

1 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: http:

2 1. Název školy k Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/ Charakteristika školy Základní škola Podbělohorská 26/720 je jedinou školou I. stupně na Praze 5, tj. navštěvují ji žáci od 1. do 5. postupného ročníku. To má své výhody hlavně pro ty nejmenší, kteří tak klidně a plynule přecházejí z mateřské školy. Hlavní budova, postavená před více než 100 lety ve vilové čtvrti na Smíchově, působí rodinným dojmem. V rozlehlé zahradě, využívané zejména k volnočasovým aktivitám, je umístěn pavilon I. tříd, malá tělocvična a víceúčelové hřiště. Sportovní vyžití dětí umožňuje také vybavení dětským dřevěným programem. Všechny tyto aspekty spolu s kvalitní výukou přispívají k oblíbenosti a zájmu rodičů a jejich dětí o naši školu. Bezproblémový provoz školy zajišťuje 11 učitelek, 4 vychovatelky, 4 technicko-hospodářští pracovníci a 3 zaměstnankyně školní výdejny. Škola je samostatným právním subjektem od Vzdělávací program školy vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdravá škola

3 ŠVP Učební plány platné od 1. září 2007: ŠVP Dobrý začátek Vzdělávací program Základní škola Předmět 1.r. Předmět 2.r. 3.r 4.r. 5.r Český jazyk 8 Český jazyk a liter Anglický jazyk - Cizí jazyk - anglický Prvouka 2 Prvouka Vlastivěda - Vlastivěda 2 Přírodověda Přírověda - 2 Matematika 5 Matematika Tělesná výchova 2 Tělesná výchova Hudební výchova 1 Hudební výchova Výtvarná výchova 1 Výtvarná výchova Pracovní výchova 1 Praktické činnosti Informatika - Týdenní dotace Týdenní počet hodin 20 povinných předmětů Nepovinné předměty: Logopedie 1 Nepovinné předměty: Logopedie Údaje o pracovnících školy Na škole nadále působí dlouhodobě stabilizovaný pedagogický sbor, ve kterém převažují vyučující s dlouholetou praxí. V tomto školním roce se zvýšil počet tříd, a proto byla přijata jedna pí učitelka s kvalifikací. a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 15 14, ,31 nepedagogičtí 8 5,85 8 5,61 celkem 23 20, ,92 Stav přepočtených nepedagogických zaměstnanců je uveden bez sezónního úvazku topiče (tj. bez 0,7) b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 48,9 3

4 c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost ) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 9 3 II. stupeň - - vychovatelé 4 0 kvalifikovanost v %: 81,25 Na I. stupni vyučuje jedna pí učitelka s odbornou a pedagogickou způsobilostí pro výuku na II. stupni, s výukou na I. stupni má již dlouholetou praxi. Další dvě pí učitelky mají aprobaci SPgŠ, obor vychovatelství. Absence odborné kvalifikace (dle inspekce ČŠI) nemá na kvalitu výuky negativní dopad. d) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: 0 Během školního roku nikdo z pedagogických zaměstnanců neodešel. e) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: 0 Nebyl přijat žádný absolvent učitelského studia. f) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0 Nebyl přijat ani žádný absolvent neučitelského studia. g) další vzdělávání pedagogických pracovníků: I ve školním roce 2007/2008 si pí učitelky doplňovaly a prohlubovaly své znalosti, zejména na seminářích a kurzech zaměřených na práci s dětmi nižšího školního věku. V letošním školním roce se vzdělávání zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci, někteří opakovaně. Vzdělávání probíhalo formou seminářů a kurzů, které pořádaly Středisko služeb školám Kladno, Vzdělávací institut ochrany dětí, Národní institut pro další vzdělávání, Fakta, Akreditovaná střediska při základních školách, Tvořivá škola, Přátelé angažovaného učení, Asociace pro rozvoj a výuku a Městská část Praha 5. 4

5 Kdo organizoval Název akce Počet účastníků Časový rozsah (kolik setkání -počet vyučovacích hodin) Vzděl.zař.střed.kraje Projektové vyučování 2 á 6 hod. Dramatická výchova na I. stupni 2 á 6 hod. Zábavné vyučování nejen v I. ročníku 1 4 hod. Pravidla a kriteria hodnocení žáků 1 6 hod. Efektivní metody výuky na I. stupni ZŠ 2 á 4 hod. Učíme se hrou 2 á 4 hod. Nový zákoník práce 1 8 hod. Hospitační činnost z pohledu ŠVP 1 6 hod. Školní družina a ŠVP 1 12 hod. Oxford University Press Výuka AJ na I. stupni 2 á 6 hod. Spol.dětství bez úrazů Prevence úrazů dětí 2 á 8 hod. DYS Centrum MČ P5 Jak odstranit grafomotorické obtíže 2 á 6 hod. Rozvoj grafomotoriky 2 á 6 hod. Využití relaxačních technik 2 á 6 hod. Výchovné problémy ve třídě 1 6 hod. NIDV Alternativní způsoby vyuč. 3 á 8 hod. NIDM Legislativa ŠD 1 8 hod. FTVS UK Škola hrou 1 16 hod. Asociace ped. ZŠ Jazyk a jazyková komunikace 1 4 hod. SŠ Mladá Boleslav Vedení školní matriky v Bakalářích 1 6 hod. Trigon Setkání metodiků prevence 1 4 hod. Střed. integrace menšin Cizinci ve škole 1 4 hod. Jak učit češtině cizince 1 4 hod. JPD 3 (ESF) I. konference ŠVP ZŠ MČ Prahy 5 5 á 8 hod. Jazyk a jazyková komunikace 1 6 hod. Strategické plánování školy 1 4 hod. Průřezové téma v ŠVP 1 4 hod. Klíčové kompetence v ČJ 1 4 hod. Průřezové téma v ŠVP 2 á 4 hod. Hodnocení žáků 2 á16 hod. Klíčové kompetence 2 á 16 hod. Podněty k vyučování matematiky 1 6 hod. Využití tabulk. programu Excel 2 á 4 hod. Tělesná výchova pracovní dílna 1 8 hod. Výchova ke zdraví 1 4 hod. Komunitní škola 1 4 hod. Interaktivní tabule - využití 2 á 4 hod. Využívání počítačové učebny 2 á 4 hod. Interaktivní přístupy ve výuce 1 16 hod. Výtvarná výchova pracovní dílna 1 18 hod. Hudební výchova pracovní dílna 1 6 hod. II. konference Vzdělávací procesy 10 á 8 hod. 5

6 V rámci projektu JPD 3, který probíhal na našem obvodě, podstoupila koordinátorka ŠVP několik tématických školení. Na daná témata následně proškolila učitelský sbor. V celku Týmová spolupráce jsme se zabývali technikami a jednotlivými rolemi v týmu. Následovalo téma Základní komunikační dovednosti. V závěrečném celku Evaluace a autoevaluace jsme vytvářeli za bouřlivých diskusí tabulky pro hodnocení jednotlivých činností žáků, stanovovali jsme společná kritéria a indikátory pro hodnocení práce žáků. h) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: V letošním roce si žádné paní učitelky vzdělání nedoplňovaly. i) případně jiné formy studia Jiné formy studia neprobíhaly. 5. Počet tříd I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň celkem k k a) z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k b) Počet žáků I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň Celkem k k z toho počet žáků ve specializovaných třídách I. stupeň II. stupeň celkem k k

7 5c) Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 18, ,42 Ve stavu k není započítán úvazek zastupující učitelky za dlouhodobou nemoc. 5d) Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů) předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd počet žáků Vyučované cizí jazyky: povinné - anglický jazyk kroužky - anglický jazyk (smluvně s agenturou) 5e) Zaměření specializovaných tříd Počet žáků ve specializovaných třídách celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování f) Počet integrovaných dětí celkem: 1 z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované

8 V 5. ročníku byla integrována mentálně retardovaná dívka, která byla vyučována podle individuálního vzdělávacího plánu a jedenkrát týdně individuálně doučována. SPU bylo diagnostikováno u 26 žáků, ADHD u 8 dětí. Tito žáci mají nárok na toleranci a hodnocení dle 16 Školského zákona. Nejsou však uváděni jako integrovaní. 5g) Přeřazení do ZvŠ ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. počet žáků Výsledky zápisů do prvních tříd 2008/2009 Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2008/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 5 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Úspěšnost přijetí na gymnázia 50% (ne všichni žáci, kteří přihlášku podávají, mají studijní předpoklady). Jedenáct žáků pokračuje v povinné školní docházce na jazykové škole (ZŠ s RVJ Drtinova). b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště

9 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků - - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 0 - v nižším ročníku: 0 8.Školní družina klub počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub - - Hodnocení činnosti: V roce 2007/2008 navštěvovalo školní družinu v průměru dětí umístěných do čtyř oddělní ŠD. Oddělení byla tvořena dětmi různých věkových skupin. ŠD pracovala zkušebně podle ŠVP, celoročního plánu následně rozpracovaného do čtvrtletních plánů každého oddělení. I v tomto roce byl dětem nabídnut pestrý a zajímavý program. Kromě pravidelných činností odpočinkových, zájmových a rekreačních mohly děti navštěvovat v rámci družiny dovedné ruce, pohybové hry a počítače. Tyto činnosti jsou dětmi velmi oblíbeny, probíhají i ke spokojenosti rodičů. Pravidelně si mohly děti půjčovat zdarma knihy z žákovské knihovny. V tomto roce jsme se hlavně zaměřili na dopravní výchovu a bezpečnost dětí v silničním provozu v cyklu Bezpečnou cestou. Velký důraz byl kladen na komunikaci dětí, slušné a ohleduplné chování a jednání. Děti se učily, jak se zachovat v mimořádných životních situacích, byly vedeny ke zdravému životnímu stylu, k prevenci patologických jevů (šikana, drogy, nesnášenlivost), byly seznámeny s Úmluvou o právech dítěte. Vždy 1-2x za měsíc byly pořádány celodružinové akce. Děti se při nich nejen dobře pobavily, ale porovnaly si své znalosti a dovednosti v různých soutěžích. Během roku bylo uspořádáno 6 poznávací výletů (ve spolupráci s DDM Praha 5), diskotéky, karneval, zahradní pouť, sportovní a výtvarné 9

10 soutěže mezi jednotlivými odděleními, cyklistické soutěže. Dvakrát za rok děti navštívily program Divadla bez opony, s nímž naše družina dlouhodobě spolupracuje. Těchto akcí se mohly zúčastnit i děti, které do ŠD nechodí. K své činnosti ŠD využívala tradičně příjemného prostředí školní zahrady s venkovní minitělocvičnou, hřiště, dvora, tělocvičny, počítačové učebny, popř. dalších tříd a dětského hřiště Okrouhlík. 9. Poradenské služby školy Dlouhodobě působí na škole jako výchovná poradkyně Mgr. Barbora Kuznická. K prohlubování svých znalostní a zkušeností se účastní všech odborných seminářů, které OPPP pořádá. Poskytuje konzultace pro rodiče k řešení vzdělávacích a výchovných problémů, zprostředkovává a zajišťuje spolupráci školy s OPPP a s orgány státní správy. Společně s vedením školy a třídními učitelkami pomáhá při řešení konfliktních situací a případně při zajišťování výchovných opatření v rámci školy. Pod jejím vedením ve škole probíhala reedukace pro vybrané žáky, při které využívala i počítačových programů (DysCom) Zajišťuje dostupné informační materiály a agendu přihlášek k přijímacímu řízení žáků na osmiletá gymnázia. Konzultace s kolegyněmi probíhaly průběžně po celý rok. Ve školním roce 2007/2008 byla naší škole poradnou přidělena nová psycholožka PhDr. Renáta Chabarovová, která pravidelně 1 x měsíčně navštěvovala školu a pí učitelky měly možnost přímo konzultovat jednotlivé problémy s dětmi. Spolupráce probíhala k vzájemné spokojenosti. Ve 5. ročníku byla integrovaná mentálně retardovaná dívka, která je vyučovaná podle individuálního vzdělávacího plánu a jedenkrát týdně individuálně doučovaná. Učivo vymezené individuálním plánem a práci ve škole zvládá dobře. Ve škole se neobjevily potíže, které by nás nutily kontaktovat policii. 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Školská rada pokračovala v činnosti v úplném složení (2 zástupci z obce, 2 z řad rodičů a 2 pí učitelky). Sdružení rodičů Okrouhlík pokračuje ve své spolupráci se školou. Několik aktivních maminek pomáhá škole zajistit volnočasové aktivity dětí, 10

11 drobnými odměnami přispívají na dětské akce pořádané školou nebo ŠD. V letošním roce se s jejich pomocí podařilo zorganizovat sportovní kroužek. Tradiční spolupráce s rodiči nastává při třídních schůzkách 5 x ročně. Několikrát ročně dochází k neformálním setkáním při akcích pořádaných školou, např.: 5. ročník Svatováclavské pouti, kterou zorganizovali zaměstnanci školy pro žáky a jejich rodiče. Pestrý program plný sportovních klání a soutěží vyvrcholil vyhodnocením a ochutnávkou nejlepšího posvícenského koláče. Slavnostní, a zároveň smutné, loučení s odcházejícími páťáky a jejich rodiči probíhá tradičně u táborového ohně na školní zahradě. Další cenné kontakty jsou navazovány s rodiči, kteří jezdí pomáhat na ŠvP (zdravotníci, pomocní vychovatelé). Rodičů, kteří by se chtěli aktivně podílet na činnosti a chodu školy, je bohužel stále velmi málo. 11. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Nadané děti, jsou-li vhodně motivované, o učivo projevují opravdový zájem. Jejich pracovní tempo a učení je mnohem rychlejší. Jsou aktivně zapojovány do vzdělávacího procesu, jsou jim zadávány složitější a náročnější úkoly, své vědomosti a znalosti uplatňují v rámci soutěží a olympiád (Mladý Pythagoras, Uvažuj logicky, Klokánek, testy SCIO). V odpoledních hodinách mají bezplatný přístup na internet, využívají vzdělávací programy na PC individuálně. Nadaní žáci se většinou hlásí na osmiletá gymnázia a během školního roku se mohou na zkoušky připravovat individuálně v rámci odpoledních seminářů. Pí učitelky hledají cesty, jak pracovat s žáky tak, aby dosahovali úspěšnosti ve škole i v životě. Jejich cílem je záměrné, cílevědomé a soustavné působení na nadané žáky, aby byl zajištěn jejich pozitivní rozvoj. Podporují jedinečnost žáka a podněcují ho k lepším výkonům. Sledují výsledky a pomáhají v oblastech, kde nadané dítě zaostává. V tomto roce jsme neměli žádné výrazně nadané dítě, které by vyžadovalo individuální vzdělávací plán. 12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy na škole nemáme. 11

12 S integrací dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí nemáme dosud špatné zkušenosti. Při vzdělávání je využíváno takových forem a metod, které jsou přizpůsobeny jejich individuálním potřebám. Škola intenzivněji komunikuje s rodinou, pomáhá v přístupu k potřebným materiálům a dává žákům možnost zažít úspěch, a tak podporuje jeho sebedůvěru. 13. Školní stravování počty stravovaných žáků: 182 z toho počty žáků z jiných škol: 0 počet jídelen počet výdejen ZŠ: 0 ZŠ: 1 MŠ: 0 MŠ: 0 Do školní výdejny dovážíme jídlo ze školní kuchyně ZŠ Plzeňská. V roce 2007/2008 se nám podařilo zajistit výběr ze dvou jídel zatím dvakrát týdně. 14. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy - - ŠvP lyžařské kurzy - - V jarních měsících se všechny třídy zúčastnily škol v přírodě v různých lokalitách ČR (Orlické hory, Krkonoše, Krušné hory). V červnu pořádala naše škola ozdravně-poznávací zájezd do Chorvatska Makarská riviéra. Zúčastnilo se celkem 23 dětí, některé i se svými rodiči. 12

13 15. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Dne proběhla kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Kontrola byla zaměřena na: ověření správnosti výpočtu pojistného. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Ve dnech června proběhla kontrola z České školní inspekce. Kontrola byla zaměřena na: inspekční činnosti podle 174 odst. 2 písm. b), c) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Závěrečné hodnocení: Škola je nadprůměrná v oblasti průběhu vzdělávání, průměrná v ostatních oblastech. Dne proběhla kontrola z Hygienické stanice hlavního města Prahy. Kontrola byla zaměřena na: plnění požadavků právních předpisů v provozovnách stravovacích služeb Závěrečné hodnocení: Drobné nedostatky, tj. nedostatečná teplota zbylých cca pěti porcí provedena regenerace na požadovanou teplotu. Olupování suterénních stěn v chodbě do kuchyně bylo opraveno v nejkratší možné době, tj. o hlavních prázdninách (bylo tak i naplánováno). 16. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce Nespolupracujeme se žádnými zahraničními subjekty. 17. Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT b) ostatních vědomostních sportovních uměleckých

14 vědomostních sportovních uměleckých Soutěž pro děti se zájmem o AJ Malý pohár DDM Praha 5 Soutěž v recitaci Klokánek mat. soutěž PB pohár Soutěž ve zpěvu Mc Donald Cup Turnaj ve fotbalu c) organizovaných školou sportovní Cyklistická soutěž Vytrvalostní běh Klamovkou umělecké Vánoční a velikonoční dílny Podbělohorská kraslice Školní kolo v recitaci a zpěvu Letošní školní rok se stal na sportovním poli pro naši školu úspěšným. Nejdříve se vybraní reprezentanti ze II. V. tříd v rámci Kinderiády umístili na pěkném 13. místě ze 30 pražských škol. Během celého roku probíhala opět soutěž POPRASK mezi školami na Praze 5, pořádaná tradičně DDM Prahy 5. Chlapci a děvčata soutěžili v různých sportovních disciplinách přespolní běh, plavání, stolní tenis, florbal, fotbal, přehazovaná, vybíjená, nohejbal. V průběhu celého roku zaznamenali sportovci a sportovkyně několik pěkných úspěchů ve stolním tenisu skončilo družstvo chlapců na 3. místě, děvčat na místě 2. Také z plavání družstvo chlapců přivezlo stříbrnou medaili. Ve florbale dokázali, že jim patří stupínek nejvyšší a vrátili se s pohárem za 1. místo. Na jaře soutěž pokračovala turnajem v přehazované, ač oslabeni účastí dětí na školách v přírodě, na nás čekala stříbrná medaile pro družstvo chlapců. Úspěch na sportovním poli završilo 2. místo v hojně obsazené soutěži ve vybíjené pro kluky a pohár za 2. místo pro družstvo v nohejbalu. V celoroční soutěži POPRASK škol Prahy 5 tak naše škola vyhrála putovní pohár za 1. místo. Sen se stal skutečností. V kolikrát nerovném souboji s ostatními školami se naše děti nezalekly, nevzdaly, zabojovaly a vyhrály nádherné 1. místo, poprvé v historii školy. Po loňském 2. místě úžasný úspěch a hlavně překvapení pro ostatní. Inu, jak malá škola s malou tělocvičnou dosáhla úspěchu nejvyššího. 14

15 18. Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých zemí Stát EU počet žáků Irsko 2 Polsko 1 Stát mimo EU počet žáků Arménie 1 Chorvatsko 1 Rusko 4 Ukrajina 4 Cizincům všech národností jsou v naší škole dveře otevřené. Velmi brzy se zapojí mezi ostatní děti a je jim věnována mimořádná péče. Dobře si uvědomujeme jejich situaci při komunikaci v novém jazykovém prostředí. Dosavadní zkušenosti ve spolupráci s cizinci byly kladné, ale v letošním roce navštěvoval II. třídu žák z Polska, který se nesnažil mluvit česky, rodina nespolupracuje, nedostatky v práci pouze omlouvá. Hezké přijetí mezi ostatní děti se pomalu vytrácí. 19. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP V tomto školním roce školu nenavštěvovali žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP. 20. Další údaje, které považujete za důležité a) granty Kdo grant vypsal pro jakou oblast pro jakou konkrétní činnost Požadovaná částka Přidělená částka MČ Praha 5 Volnočas. aktivity Den plný her , ,-- MČ Praha 5 Volnočas. aktivy Podpora volnočas. aktivit , ,-- Sponzor Jan Kraus vypište Svatováclavská pouť 5.000,-- Kč b) hodnocení prevence sociálně patologických jevů V letošním školním roce v rámci primární protidrogové prevence proběhlo několik zajímavých setkání s Městskou policií Prahy 5. Tentokrát 15

16 byly zvoleny přednášky pro celou školu a samozřejmě s ohledem na věkové zvláštnosti u dětí mladšího školního věku. Jednalo se o aktivity zaměřené na sociálně patologické jevy, nebezpečí drog, alkoholu, zneužívání různých látek, nebezpečí vyplývající ze života ve velkoměstě, v neposlední řadě i problematika související s dopravní tematikou, s bezpečným pohybem ve městě, znalost dopravních předpisů, chování v silničním provozu, apod.. Některé semináře byly zaměřeny i na bezpečný kontakt se psy, na znalost základních zásad při styku s nebezpečnými plemeny. Žáci si zopakovali vědomosti z oblasti integrovaného záchranného systému, například použití telefonních čísel, ale i praktické dovednosti z oblasti chování v mimořádných situacích - živelné katastrofy, úkryt, zdravověda, jednání při účasti u autonehody, apod. Novinkou letošních setkání se stala beseda na téma Malý kriminalista, kde se děti učily zábavnou formou identifikaci osoby, její přesný popis, záznam o stopách, informativně se dozvěděly o metodách práce kriminalistů. Každoročně úspěšná je i spolupráce s o.s. ANIMA. Letos nás sice svazovaly finanční prostředky, neboť jsme nezískali požadovaný finanční obnos v rámci grantu, ale i přesto jsme zajistili všem dětem několik setkání s lektory. Jednalo se opět o program primární protidrogové prevence drogových závislostí a sociálně patologických jevů. Všechny děti se formou interaktivních seminářů seznámily s nebezpečím drog a s ostatními patologickými jevy ve společnosti. Žáci hráli různé hry, zvláště na odmítání, posílení sebevědomí, učili se chápat zásady zdravého životního stylu, chování v různorodém kolektivu. Semináře proběhly formou her, rozhovorů, výtvarných aktivit. Oba programy byly pro děti bezplatné a proběhly v plné míře a plánovaném rozsahu. c) prezentace školy na veřejnosti Před zápisem do I. tříd prezentujeme školu v Pražské pětce, poskytujeme informace o škole na letáčcích po okolí, pí učitelka se zúčastňuje schůzek v nejbližších MŠ a seznamuje rodiče s naší školou, kterou děti v dopoledních hodinách navštívily. Při zápisech a ve dnech otevřených dveří si rodiče mohou prohlédnout budovu, zúčastnit se hodin výuky v I. třídách, pohovořit s vyučujícími. Budoucí prvňáčci si mezi tím vyzkouší své znalosti formou soutěží a her. 16

17 Pro veřejnost připravujeme akce s vánoční a velikonoční tematikou, pořádáme tematické besedy s odborníky z řad rodičů a známými osobnostmi. Pro zájemce pravidelně pořádáme besídky a výstavky žákovských prací. Účastí na velkém množství kulturních a sportovních akcí, pořádaných i jinými školami, ale i při pobytu na ŠvP, žáci svým slušným chováním a vystupováním reprezentují naši školu na veřejnosti. K prezentaci naší školy patří i webové stránky. Snažíme se je pravidelně obnovovat a zveřejňovat údaje o dění ve škole a zajímavých akcích. Již od roku 2000 jsou žáci i zaměstnanci školy adoptivními rodiči Levharta obláčkového v pražské ZOO. d) kulturní přehled V rámci zkvalitnění a obohacení výuky pedagogové naší školy využívají řady nabídek divadelních představení, hudebních pořadů a koncertů, besed, přednášek, výukových programů, exkurzí a výstav. Jsme pravidelnými návštěvníky Divadla v Dlouhé, u Hasičů, Minor, Marionet a Podávadla. Řada představení těchto divadel je založena na humoru, fantazii, hravosti a tvořivosti. Mezi oblíbené patří inscenace ve formě divadelní revue Jak jsem se ztratil, hudební titul s dětskými písněmi Petra Skoumala Kdyby prase mělo křídla a představení Myška z bříška, která citlivě s divadelní poezií, hudbou a písničkami odpovídá na otázky týkající se mateřství. K nevšedním hudebním zážitkům se řadí one-man-show flétnového mága Jiřího Stivína v kostele Šimona a Judy, kde si mistrně a vtipně pohrává s tématy vážné hudby s využitím projekce na plátno. Tradiční výuka prvouky, přírodovědy a vlastivědy je doplněna vzdělávacími programy ve Štefánkově hvězdárně, v Planetáriu a ve Stanici mladých přírodovědců na Smíchově. Se značným zájmem žáků IV. a V. tříd se setkala prohlídka Valdštejnského paláce s následnou exkurzí do Senátu Parlamentu ČR. Na základě silných emočních zážitků z výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba a posléze i dojmů z výstavy o Josefu Ladovi jsme pro děti v rámci jednotlivých tříd připravili různé výtvarné projekty. Potvrdilo se, že navzdory času, nám má historie stále co říci a především originální výtvarná řeč Josefa Lady neustále oslovuje nejmladší generaci a je součástí našeho kulturního povědomí. Některé akce se pořádají přímo v areálu školy. Každoročně zveme na besedu sokolníky s ukázkami živých dravců. Přijelo mezi nás divadlo Lala se svou hudební dílnou, proběhl Den plný her, ve kterém celá škola hrála, zpívala a pohybovala se v latinsko-americkém rytmu. 17

18 Vyvrcholením dlouholeté spolupráce s příslušníky Městské policie P5 v rámci prevence sociálně patologických jevů byla účast a zároveň i vítězství žáků IV. třídy Natalie Vajnahij a Vítka Rishka ve výtvarné soutěži na téma Koně, pořádané právě městskou policií. O tom, že se nenecháme pouze bavit, ale sami umíme vymyslet, zorganizovat, vytvořit, pobavit, zaujmout, rozpohybovat, odměnit a nakrmit rodiče a přátele naší školy, svědčí už 5. ročník Svatováclavské pouti, který má rok od roku stále více příznivců. Nejinak je tomu s tematicky zaměřenými vánočními a velikonočními dílnami. Vlastnoručně vyrobené dárky mají mnoho obdivovatelů a zdobí nejednu domácnost. e) mimoškolní aktivity - Na škole funguje žákovská knihovna, která je otevřena každé úterý od do hod. Cca 600 knih si přišlo vypůjčit 150 malých čtenářů - Velká část našich žáků navštěvuje ZUŠ Na Popelce a Klub Klamovka - V rámci rozšíření kulturního přehledu organizují pí učitelky pravidelně každý měsíc vycházky Prahou pro žáky 4. a 5. ročníků - Naše škola již tradičně pořádala výstavku výrobků pro rodiče z vánočních a velikonočních dílen - Ve spolupráci se Sdružením rodičů Okrouhlík probíhal kroužek míčových her - Ve spolupráci s DDM se konaly pohybové hry - Ve spolupráci s agenturou Kroužky smluvně byly vedeny kroužky - anglická konverzace - keramika - počítače - aerobic - bojová umění - Smluvně probíhala výuka Anglicky barevně pro žáky I. II. tříd - Jsme zapojeni do projektu Školní mléko (možnost odběru mléka za dotované ceny) - Účastníme se projektu Zdravé zuby f) opravy a údržba Také v letošním roce jsme pokračovali v péči o stav a funkčnost naší hezké školy: 18

19 Během školního roku 2007/2008 jsme dovybavili třídy novým funkčním nábytkem a pokračovali ve výměně nevyhovujících žákovských stolů za výškově stavitelné lavice se židlemi. V dalších dvou třídách jsme nechali vyměnit podlahovou krytinu. Ve všech třídách již jsou lehce ovladatelné garnyže na záclony či závěsy. V I. patře hlavní budovy pokračovala repase dveří i s nátěry. V celé budově byly zkontrolovány a vyměněny ventily u topných těles. Z důvodu častých výpadků el. proudu došlo k navýšení kapacity hlavního jističe. V pravidelném intervalu o prázdninách byla vymalována školní výdejna i s jídelnou. V areálu školy byla zajištěna oprava zámkové dlažby okolo hřiště, které bylo zároveň vyčištěno. Pravidelná údržba a revize probíhaly v daných termínech. Výroční zpráva byla projednána dne na poradě pracovníků. Výroční zpráva byla projednána dne školskou radou. V Praze dne Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy 19

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2004/2005 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2004/2005 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA, U Vršovického nádraží /95 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 25 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA, U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ /95, ZA ŠKOLNÍ ROK 25/26. Přesný název školy dle posledního

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více