Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/13

2 Čl. 1 Úvodní ustanovení Směrnice ke studiu v zahraničí vychází z pravidel mezinárodního programu ERASMUS+, popřípadě z pravidel jiných programů mezinárodních výměn, a je zpracována v souladu se Směrnicí rektora TUO_SME_95_007 a se studijním a zkušebním řádem. Účelem této směrnice je stanovit hlavní zásady pro přihlašování studentů Ekonomické fakulty (dále jen EkF ) ke studiu v zahraničí, pro sestavení pořadí studentů vyjíždějících do zahraničí, pro uznávání výsledků studia studentů přijíždějících ze zahraničí a pro studium v programu Double degree (dvojí diplom). Uvedené podmínky jsou platné pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Čl. 2 Pravidla výběru studentů vyjíždějících do zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a v rámci ostatních programů mezinárodních výměn 1. Na zahraniční stáž se může přihlásit kterýkoliv student EkF prezenční nebo kombinované formy studia, který studuje v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a splňuje podmínky pro studium v zahraničí. Přihlásit se nemůže student bakalářského nebo magisterského studia, který již absolvoval na EkF VŠB-TU Ostrava jiný bakalářský nebo magisterský obor. 2. Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu musí úspěšně vykonat jazykovou zkoušku na EkF z jednoho z následujících jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština nebo italština. Namísto vykonání této zkoušky mohou studenti předložit veřejně uznávaný certifikát o úspěšně absolvované zkoušce z cizího jazyka, který není starší 4 let. O úspěšnosti vykonané zkoušky rozhoduje zkoušející daného jazyka, který sestaví pořadí úspěšných i neúspěšných studentů. 3. Platnost úspěšně vykonané jazykové zkoušky je po celé období studia studenta na EkF. První vykonání jazykového testu je zdarma. Oprava výsledku vykonané jazykové zkoušky, nebo opakování testu z důvodu zlepšení dosaženého výsledku, nebo absolvování testu z dalšího jazyka, jsou zpoplatněny částkou 500,- Kč. 4. Pokud má student zájem vykonat jazykovou zkoušku z více jazyků, pak pouze jedna z jazykových zkoušek je hrazena EkF VŠB-TU Ostrava. Ostatní zkoušky, stejně jako opakování již vykonané zkoušky, si hradí student sám, a to dle pokynů International Office EkF. 5. Předpoklady studenta pro výjezd do zahraničí se posuzují pomocí váženého bodového hodnocení, přičemž jazykové výsledky mají váhu 60 % a studijní výsledky mají váhu 40 %. 6. Studijní výsledky a výsledky jazykové zkoušky se převádějí na bodové hodnocení, které je k nahlédnutí na International Office EkF. 7. Na základě váženého bodového hodnocení je sestaveno pořadí studentů pro výjezd do zahraničí v daném akademickém roce nebo v daném semestru. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/13

3 8. Pro výjezd jsou vybráni studenti dle sestaveného pořadí z celkového počtu studentů, kteří mohou vyjet na zahraniční stáž. 9. Student, který byl vybrán pro zahraniční stáž a nemůže se jí z vážných důvodů zúčastnit, může být zařazen do výběru vyjíždějících studentů v jiném semestru nebo akademickém roce. Čl. 3 Podmínky a postup při výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a v rámci ostatních programů mezinárodních výměn 1. Student, který byl vybrán pro studijní pobyt na zahraniční univerzitě, musí mít před svým odjezdem splněny studijní povinnosti ve svém posledním studovaném akademickém roce (po 1. ročníku 60 kreditů, po 2. ročníku 120 kreditů, po 3. ročníku 180 kreditů, po 1. ročníku navazujícího magisterského studia 60 kreditů). Pokud student vyjíždí na studijní pobyt v letním semestru daného akademického roku, musí mít splněny studijní povinnosti za zimní semestr, v případě časové tísně se bude řídit pokyny International Office EkF. Student, který v daném akademickém roce opakuje ročník (má znovu zapsány předměty studovaného ročníku) nebo nastoupil ke studiu po jeho přerušení, nemůže v tomto akademickém roce vyjet na studijní pobyt do zahraničí. Student 2. ročníku navazujícího magisterského studia, studuje-li v zahraničí v letním semestru, si musí zvolit na zahraniční univerzitě nejméně dva nejazykové předměty. Student, který nastoupil do navazujícího magisterského studia a přestoupil přitom z jiné fakulty či vysoké školy, musí na EkF absolvovat před výjezdem na zahraniční studijní pobyt alespoň 1 semestr tohoto studia. Student, který nastoupil do doktorského studia a přestoupil přitom z jiné fakulty či vysoké školy, musí na EkF absolvovat před výjezdem na zahraniční studijní pobyt alespoň 2 zkoušky v rámci tohoto studia. 2. Student ve spolupráci s garantem studijního oboru vytváří studijní plán na dobu studijního pobytu v zahraničí. Tento seznam předmětů bude uveden ve formuláři Learning Agreement (before mobility) (viz Příloha 1) a zároveň zde budou specifikovány předměty, které student nebude vykonávat v daném semestru na EkF. Formulář Learning Agreement (before mobility) bude předložen k podpisu proděkance pro studium. Garant studijního oboru určí studentovi předměty (rozdílové zkoušky), které musí student vykonat na EkF a které budou uvedeny v Příloze k Learning Agreement pro studenty vyjíždějící studovat do zahraničí (viz Příloha 2). Studijní plán musí být navržen tak, aby student získal minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za akademický rok), z toho v rámci studijního pobytu v zahraničí musí získat minimálně 21 kreditů za semestr. Do studijního plánu v zahraničí nelze započítat ECTS kredity za studium cizího jazyka, pokud je student nemá ve studijním plánu daného ročníku studia. 3. Požadované formuláře studenti získají na webových stránkách EkF VŠB TU Ostrava v sekci Studenti, Studium v zahraničí. Dojde-li ke změnám ve zvolených předmětech, řídí se student pokyny pracovníka International Office EkF. 4. Po příjezdu ze zahraničí bude studentovi na základě získaných zahraničních studijních výsledků vyhotoven International Office EkF Přehled studijních výsledků získaných v rámci studia v zahraničí (viz Příloha 3), který si student nechá potvrdit garantem studijního oboru. Garant studijního oboru rozhodne o uznání vykonaných zkoušek a započtených kreditech, popřípadě o vykonání rozdílových zkoušek. Výsledky získané v zahraničí jsou přepočteny dle srovnávací a převodní tabulky (viz Příloha 4). Případné rozdílové zkoušky je student povinen vykonat v souladu s pokyny garanta oboru. Takto potvrzený dokument student odevzdá na International Office EkF, jehož pracovníci zabezpečí potvrzení dokumentu proděkankou pro studium. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/13

4 Pracovník International Office EkF (fakultní koordinátor) na tomto dokumentu na závěr potvrdí, že student splnil všechny formální podmínky pro ukončení studia v zahraničí. Kopie dokumentu je uložena na International Office EkF a originál na studijním oddělení. 5. Student se pak bude dále řídit pokyny studijního oddělení. Čl. 4 Studenti EkF studující v bakalářském programu Double degree (dvojí diplom) 1. Student, který má zájem studovat v rámci programu Double degree, se může přihlásit v zimním semestru 2. ročníku pro následující akademický rok, který probíhá na zahraniční univerzitě zpravidla od září do května. Před výjezdem musí student úspěšně absolvovat jazykové testy a mít ukončeny první dva ročníky studia. Student je vybrán na základě jazykových a studijních výsledků a na základě požadavků a kapacitních možností zahraniční univerzity. 2. Na zahraniční univerzitě studuje 3. ročník, ve kterém musí splnit předepsaný počet kreditů s vyhovujícím prospěchem, a pak získá diplom zahraniční univerzity (např. bakalářský diplom BA). 3. Po návratu ze zahraničí bude studentovi na EkF uznán 3. ročník studia. Student vykoná na EkF státní závěrečné zkoušky a v případě úspěšného zakončení studia získá druhý diplom. Student vypracovává jednu bakalářskou práci v angličtině, kterou předloží k hodnocení na zahraniční univerzitě a bude obhajovat na obou univerzitách. 4. Studenti se při výjezdu řídí stejnými podmínkami, pravidly a časovým harmonogramem jako studenti programu ERASMUS+, viz Čl. 3. Čl. 5 Studenti EkF studující v magisterském programu Double degree (dvojí diplom) 1. Student, který má zájem studovat v rámci programu Double degree, se může přihlásit začátkem letního semestru 3. ročníku pro následující akademický rok, který probíhá na zahraniční univerzitě zpravidla od září do května. Před výjezdem musí student úspěšně absolvovat jazykové testy a mít ukončeno bakalářské studium. Student je vybrán na základě jazykových a studijních výsledků a na základě požadavků a kapacitních možností zahraniční univerzity. 2. Na zahraniční univerzitě studuje 1 rok studia, ve kterém musí splnit předepsaný počet kreditů s vyhovujícím prospěchem, a pak získá diplom zahraniční univerzity (např. magisterský diplom MA). 3. Po návratu ze zahraničí bude studentovi na EkF uznán 1 rok studia. Student vykoná na EkF zkoušky určené garantem studijního oboru z profilových předmětů v rámci magisterského studia a poté státní závěrečné zkoušky. V případě úspěšného zakončení studia získá druhý diplom. Student vypracovává jednu diplomovou práci v angličtině, kterou předloží k hodnocení na zahraniční univerzitě a kterou bude obhajovat i v rámci státní závěrečné zkoušky na EkF. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/13

5 4. Studenti se při výjezdu řídí stejnými podmínkami, pravidly a časovým harmonogramem jako studenti programu ERASMUS+, viz Čl. 3. prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/13

6 VŠB Technical University of Ostrava Higher Education Learning Agreement form Student/trainee s name LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student Last name (s) First name (s) Date of birth Nationality 1 Sex [M/F] Academic year 2014/2015 Study cycle 2 Subject area, Code 3 Phone Příloha 1 The Sending Institution Name Erasmus code (if applicable) Address Contact person 5 name Faculty Department Country, Country code 4 Contact person / phone The Receiving Institution Name Erasmus code (if applicable) Address Contact person 5 name Faculty Department Country, Country code 4 Contact person / phone 1 2 Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport. Short cycle (EQF level 5) / bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) / master or equivalent second cycle (EQF level 7) / doctorate or equivalent third cycle (EQF level 8). 3 Please refer to the ISCED 2013 subject field that is closest to the subject of the degree to be awarded to the student by the sending institution. For the list of detailled subject fields, see: 4 Please use ISO country codes available at: 5 A person who provides a link for administrative information and who, depending on the structure of the higher education institution, may be the departmental coordinator or will work at the international relations office or equivalent body within the institution. 6/13

7 VŠB Technical University of Ostrava Higher Education Learning Agreement form Student/trainee s name I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME BEFORE THE MOBILITY Planned period of the mobility: from [month/year]. till [month/year] This Learning Agreement includes all the educational components 6 to be carried out by the student at the receiving institution. [The student is recommended to take educational components totalling a minimum of 30 ECTS 7 credits per semester or 15 ECTS credits per trimester.] [If applicable, additional educational components that the student follows above the required number of ECTS credits needed for his/her degree curriculum are also listed below.] Table A: Study programme abroad Component code (if any) Component title (as indicated in the course catalogue) at the receiving institution Semester [autumn / spring] [or term] ECTS credits 8 Web link to the course catalogue at the receiving institution: An "educational component" is a self-contained and formal structured learning experience that features learning outcomes, credits and forms of assessment. Examples of educational components are: a course, module, seminar, laboratory work, practical work, preparation/research for a thesis, mobility window or free electives. In countries where the "ECTS" system it is not in place, in particular for institutions located in partner countries not participating in the Bologna process, "ECTS" needs to be replaced in all tables by the name of the equivalent system that is used. Number of ECTS credits to be awarded by the receiving institution upon successful completion of the component. The sending institution should fully recognise this number of ECTS credits and any exception to this rule should be documented in an annex of the Learning Agreement and agreed by all parties. 7/13

8 VŠB Technical University of Ostrava Higher Education Learning Agreement form Student/trainee s name If successfully completed, the educational components of the study programme abroad will be recognised by the sending institution in the following way: Table B: Set of components to be replaced at sending institution Component code (if any) Component title (as indicated in the course catalogue) at the sending institution Semester [autumn / spring] [or term] ECTS credits In case some educational components would not be successfully completed by the student, the following provisions will apply: If the number of ECTS credits earned is lower than 20 ECTS credits/semester (40 ECTS credits/academic year) the grant may be rescinded and required to be returned. Language competence of the student The level of language competence 9 in [language of instruction] that the student already has or agrees to acquire by the start of the study period (for the above-mentioned dates) is: A1 A2 B1 B2 C1 C2 9 For the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) see 8/13

9 VŠB Technical University of Ostrava Higher Education Learning Agreement form Student/trainee s name II. RESPONSIBLE PERSONS Responsible person 10 in the sending institution: Name: Function: Phone number: Responsible person 11 in the receiving institution: Name: Function: Phone number: III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES By signing 12 this document, the student, the sending institution and the receiving institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they will comply with all the arrangements agreed by all parties. Sending and receiving institutions undertake to apply all the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter-institutional agreement for institutions located in partner countries). The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A are in line with its course catalogue. The sending institution commits to recognise all the credits gained at the receiving institution for the successfully completed educational components and to count them towards the student's degree as described in Table B 13. The student and receiving institution will communicate to the sending institution any problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons and/or study period. The student Student s signature Date: The sending institution Responsible person s signature Date: The receiving institution Responsible person s signature Date: An academic who has the authority to approve the mobility programme of outbound students (Learning Agreements), to exceptionally amend them when it is needed, as well as to guarantee full recognition of such programmes on behalf of the responsible academic body. An academic who has the authority to approve the mobility programme of incoming students and is committed to give them academic support in the course of their studies at the receiving institution. Scanned copies of signatures or digital signatures are recognised. There is no need to circulate papers with original signatures. Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by all parties. 9/13

10 Příloha 2 Příloha k Learning Agreement pro studenty vyjíždějící studovat do zahraničí během studia na EkF VŠB TUO Jméno studenta: Osobní číslo: Ročník: Ak. rok: Obor: Semestr: Zahraniční univerzita: Stanovisko garanta studijního oboru: Potvrzuji studijní plán na zahraniční univerzitě a seznam předmětů ze studijního plánu daného ročníku studia na EkF, které nebude student vykonávat, a to z důvodu obsahové shody předmětů zapsaných na zahraniční univerzitě (bude zbaven studijních povinností). Doporučuji vykonat tyto rozdílové zkoušky: Název předmětu Kredity Podpis garanta oboru: Datum: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/13

11 Příloha 3 VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA/VŠB-TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Erasmus Stipendium MŠMT/Scholarship of MEYS Ostatní/Others: Přehled studijních výsledků získaných v rámci studia v zahraničí /Academic recognition of study results from abroad Jméno studenta/student s name: Akademický rok/academic year: Fakulta/Faculty: Obor studia/study field: Zahraniční univerzita/foreign university: ID kód zahraniční univerzity/id code of the foreign university: Číslo studenta/student s number: Semestr/Semester: Ročník studia/year of study: Výsledky studia na zahraniční univerzitě jsou tímto uznány jako součást řádného studijního programu na VŠB-TUO/ Study results from the foreign university are herewith recognised as part of the regular study programme at VŠB-TUO: PŘEDMĚTY STUDOVANÉ NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ/ COURSES STUDIED AT THE FOREIGN UNIVERSITY Název předmětu/title of course unit Délka trvání předmětu/ Místní známka/ Duration of course unit Local Grade ECTS kredity/ ECTS Credits Zde vyplňte název předmětu studovaného v zahraničí Hodnocení/ Assessment PŘEDMĚTY UZNANÉ NA DOMÁCÍ FAKULTĚ VŠB-TUO/ COURSES RECOGNISED AT HOME FACULTY OF VŠB-TUO Název předmětu/title of course unit Délka trvání předmětu/ Duration of course unit Místní známka/ Local Grade ECTS kredity/ ECTS Credits Zde vyplňte název předmětu uznaného na VŠB-TUO Hodnocení/ Assessment Celkový počet ECTS kreditů/ Total number of ECTS Credits: Celkový počet ECTS kreditů/ Total number of ECTS Credits: Garant studijního oboru/director of study branch: Datum/Date: Fakultní koordinátor/faculty coordinator:.datum/date: Schvaluji uznání studijních výsledků na zahraniční univerzitě v uvedeném rozsahu a s uvedeným kreditovým hodnocením/ I approve recognition of the study results from the foreign university in above given extent and with above given credit clasification. Děkan fakulty/dean of the faculty:......datum/date:.... Student řádně ukončil studijní pobyt na zahraniční univerzitě a splnil všechny administrativní podmínky pro uznání zahraničního studijního pobytu/ Student properly finished study stay at the foreign university and fulfiled all administrative conditions for recognition of foreign study stay. Za oddělení 9230 Mobility studentů/on behalf of the Students Mobility Department (9230):......Datum/Date: Zaevidováno do informačního systému univerzity/inserted into the university information system. Pracovník studijního oddělení fakulty/employee of the Office for Study Affairs at the faculty:... Datum/Date: Příloha/Enclosure: Transcript of Records, Learning Agreement (Changes)

12 EkF VŠB-TU Ostrava Směrnice děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu Příloha 4 Srovnání a převod zahraničních kreditních systémů (Comparison between Foreign Grading Systems) Platné pro Ekonomickou fakultu VŠB TU Ostrava od ak. roku 2014/20015 CZ ECTS Rakousko Belgie Německo Dánsko Španělsko Francie Lichtenštejnsko Řecko Itálie Irsko Rumunsko 1 A , , A > B, C ,6-2, ,0-5, B, B D, E 3, , , C, C F 5 < 10 <4 < 2 < 5 < 10 <4 < 5 < 18 D <40 <5 CZ ECTS Island Norsko Nizozemí Portugalsko Polsko Rusko Slovinsko Švédsko Finsko Velká Británie Švýcarsko Lucembursko 1 A 9-10 A, A-, B , VG A, B+ 5, B, C 7-8 B, C+, C 7,6-8, G B, B- 4,6-5, D, E 5-6 C-, D 6,1-7, ,5-3 3,2 6-7 G C, C+, C- 4,0-4, F <5 F < 6 < 10 <3 1 <6 U 0 < 40 D < 4 <30 CZ ECTS Korea Taiwan Turecko Čína Bulharsko Chorvatsko Kypr 1 A A+, A0, A A, A-, B A , B, C B+, B0, C B B, C+, C 7-8 B , 4 3, 4 6,5-8,9 3 D, E C0,D+, D C C-, D 5-6 C, D ,5-6,4 4 F F < 60 D, F < 60 F < 5 F <60 <3 1 <5,5 Hodnotová stupnice ECTS ECTS Úspěšnost hodnocení studentů (%) Definice A 10 EXCELLENT outstanding performance with only minor errors B 25 VERY GOOD above the average standard but with some errors C 30 GOOD generally sound work with a number of notable errors D 25 SATISFACTORY fair but with significant shortcomings E 10 SUFFICIENT performance meets the minimum criteria FX - FAIL some more work required before the credit can be awarded F - FAIL considerable further work is required Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/13

13 Garant dokumentu: proděkan pro zahr. vztahy, rozvoj a legislativu EkF_SME_09_001 verze: C Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize Jméno a podpis garanta dokumentu A Nový dokument Provedena revize beze změn B Dokument změněn v čl. 3, bod 1 a v Příloze Provedena revize bez připomínek Provedena revize bez připomínek Provedena revize bez připomínek C Aktualizace dokumentu včetně příloh Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/13

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci Erasmus+: Erasmus POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Více

ECTS EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM LEARNING AGREEMENT. Field of study: Study period: from to

ECTS EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM LEARNING AGREEMENT. Field of study: Study period: from to Příloha 1: Learning Agreement ERASMUS PROGRAMME STUDENT MOBILITY FOR STUDY ECTS EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM I. DETAILS OF THE STUDENT Name of the student: LEARNING AGREEMENT Academic

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Příručka o ECTS pro studenty VOŠ a VŠ, aneb Jak neusnout na vavřínech!

Příručka o ECTS pro studenty VOŠ a VŠ, aneb Jak neusnout na vavřínech! Příručka o ECTS pro studenty VOŠ a VŠ, aneb Jak neusnout na vavřínech! Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ pod registračním číslem

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Základní principy kreditního systému

Základní principy kreditního systému Kreditní systém ECTS V rámci studia na vysoké škole získávají studenti za absolvování jednotlivých předmětů určitý počet kreditů. Kreditní systém (ECTS - European Credit Transfer System) byl zaveden na

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ EUROPASS MOBILITY

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ EUROPASS MOBILITY POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ EUROPASS MOBILITY 1. THIS EUROPASS MOBILITY DOCUMENT IS AWARDED TO Surname(s) First name(s) Photograph (1) (*) Novák (2) (*) Josef (4) (3) Address (house number, street name, postcode,

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Překonej s Erasmem své hranice!

Překonej s Erasmem své hranice! Program Erasmus v České republice ročně umožňuje několika tisícům českých studentů studovat nebo vykonávat pracovní stáž ve 30 evropských zemích, a to v délce 3 až 12 měsíců. Na celoevropské úrovni využily

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT. 2. Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: Pohlaví: Státní příslušnost: Č.cestovního dokladu: Tel.

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT. 2. Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: Pohlaví: Státní příslušnost: Č.cestovního dokladu: Tel. 1. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE: Erasmus ID kód: CZ PRAHA07 Adresa: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 Tel.: +420 224 491 302 E-mail: erasmus@ruk.cuni.cz ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT ÚČASTNICKÁ SMLOUVA Č. Zastoupena:

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

5 let EUROPASS u v České republice

5 let EUROPASS u v České republice 5 let EUROPASS u v České republice Vyhodnocení dosavadní činnosti v užívání dokumentů Europass ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA Oddělení zahraničních vztahů ZSF JU Bc. Marian Bradáč Jírovcova

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Informační seminář o programu Erasmus. 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová

Informační seminář o programu Erasmus. 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová Informační seminář o programu Erasmus 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová Program Erasmus Erasmus Rotterdamský (1466 1536), holandský myslitel, humanista a teolog V Evropě od roku 1987,

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš Studium na Islandu Tomáš Kubeš Odkaz k zapsání www.tomaskubes.net Obsah Délka: 45 minut Témata Proč stojí za to studovat na Islandu? Jak se na Island jako student dostat? Pár tipů jak studium přežít 3

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Studium v zahraničí Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Ing. Iva JEBAVÁ, Ph.D. Vedoucí zahraničního oddělení, institucionální koordinátor Erasmus + Harmonogram INFO semináře Studium v zahraniční

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci mezi Smlouva o spolupráci Hochschule Zittau/Görlitz (FH) zastoupenou a Prof. Dr. Ing.- habil. Rainerem Hampelem Rektor Theodor-Körner-Allee 16 D-02763 Zittau dále jen Hochschule Zittau/Görlitz o Technickou

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Praktická aplikace výstupů z učení na VŠTE

Praktická aplikace výstupů z učení na VŠTE Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Praktická aplikace výstupů z učení na VŠTE Jana Brcková Co umí náš absolvent? Profil absolventa:

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více