Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/13

2 Čl. 1 Úvodní ustanovení Směrnice ke studiu v zahraničí vychází z pravidel mezinárodního programu ERASMUS+, popřípadě z pravidel jiných programů mezinárodních výměn, a je zpracována v souladu se Směrnicí rektora TUO_SME_95_007 a se studijním a zkušebním řádem. Účelem této směrnice je stanovit hlavní zásady pro přihlašování studentů Ekonomické fakulty (dále jen EkF ) ke studiu v zahraničí, pro sestavení pořadí studentů vyjíždějících do zahraničí, pro uznávání výsledků studia studentů přijíždějících ze zahraničí a pro studium v programu Double degree (dvojí diplom). Uvedené podmínky jsou platné pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Čl. 2 Pravidla výběru studentů vyjíždějících do zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a v rámci ostatních programů mezinárodních výměn 1. Na zahraniční stáž se může přihlásit kterýkoliv student EkF prezenční nebo kombinované formy studia, který studuje v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a splňuje podmínky pro studium v zahraničí. Přihlásit se nemůže student bakalářského nebo magisterského studia, který již absolvoval na EkF VŠB-TU Ostrava jiný bakalářský nebo magisterský obor. 2. Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu musí úspěšně vykonat jazykovou zkoušku na EkF z jednoho z následujících jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština nebo italština. Namísto vykonání této zkoušky mohou studenti předložit veřejně uznávaný certifikát o úspěšně absolvované zkoušce z cizího jazyka, který není starší 4 let. O úspěšnosti vykonané zkoušky rozhoduje zkoušející daného jazyka, který sestaví pořadí úspěšných i neúspěšných studentů. 3. Platnost úspěšně vykonané jazykové zkoušky je po celé období studia studenta na EkF. První vykonání jazykového testu je zdarma. Oprava výsledku vykonané jazykové zkoušky, nebo opakování testu z důvodu zlepšení dosaženého výsledku, nebo absolvování testu z dalšího jazyka, jsou zpoplatněny částkou 500,- Kč. 4. Pokud má student zájem vykonat jazykovou zkoušku z více jazyků, pak pouze jedna z jazykových zkoušek je hrazena EkF VŠB-TU Ostrava. Ostatní zkoušky, stejně jako opakování již vykonané zkoušky, si hradí student sám, a to dle pokynů International Office EkF. 5. Předpoklady studenta pro výjezd do zahraničí se posuzují pomocí váženého bodového hodnocení, přičemž jazykové výsledky mají váhu 60 % a studijní výsledky mají váhu 40 %. 6. Studijní výsledky a výsledky jazykové zkoušky se převádějí na bodové hodnocení, které je k nahlédnutí na International Office EkF. 7. Na základě váženého bodového hodnocení je sestaveno pořadí studentů pro výjezd do zahraničí v daném akademickém roce nebo v daném semestru. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/13

3 8. Pro výjezd jsou vybráni studenti dle sestaveného pořadí z celkového počtu studentů, kteří mohou vyjet na zahraniční stáž. 9. Student, který byl vybrán pro zahraniční stáž a nemůže se jí z vážných důvodů zúčastnit, může být zařazen do výběru vyjíždějících studentů v jiném semestru nebo akademickém roce. Čl. 3 Podmínky a postup při výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a v rámci ostatních programů mezinárodních výměn 1. Student, který byl vybrán pro studijní pobyt na zahraniční univerzitě, musí mít před svým odjezdem splněny studijní povinnosti ve svém posledním studovaném akademickém roce (po 1. ročníku 60 kreditů, po 2. ročníku 120 kreditů, po 3. ročníku 180 kreditů, po 1. ročníku navazujícího magisterského studia 60 kreditů). Pokud student vyjíždí na studijní pobyt v letním semestru daného akademického roku, musí mít splněny studijní povinnosti za zimní semestr, v případě časové tísně se bude řídit pokyny International Office EkF. Student, který v daném akademickém roce opakuje ročník (má znovu zapsány předměty studovaného ročníku) nebo nastoupil ke studiu po jeho přerušení, nemůže v tomto akademickém roce vyjet na studijní pobyt do zahraničí. Student 2. ročníku navazujícího magisterského studia, studuje-li v zahraničí v letním semestru, si musí zvolit na zahraniční univerzitě nejméně dva nejazykové předměty. Student, který nastoupil do navazujícího magisterského studia a přestoupil přitom z jiné fakulty či vysoké školy, musí na EkF absolvovat před výjezdem na zahraniční studijní pobyt alespoň 1 semestr tohoto studia. Student, který nastoupil do doktorského studia a přestoupil přitom z jiné fakulty či vysoké školy, musí na EkF absolvovat před výjezdem na zahraniční studijní pobyt alespoň 2 zkoušky v rámci tohoto studia. 2. Student ve spolupráci s garantem studijního oboru vytváří studijní plán na dobu studijního pobytu v zahraničí. Tento seznam předmětů bude uveden ve formuláři Learning Agreement (before mobility) (viz Příloha 1) a zároveň zde budou specifikovány předměty, které student nebude vykonávat v daném semestru na EkF. Formulář Learning Agreement (before mobility) bude předložen k podpisu proděkance pro studium. Garant studijního oboru určí studentovi předměty (rozdílové zkoušky), které musí student vykonat na EkF a které budou uvedeny v Příloze k Learning Agreement pro studenty vyjíždějící studovat do zahraničí (viz Příloha 2). Studijní plán musí být navržen tak, aby student získal minimálně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za akademický rok), z toho v rámci studijního pobytu v zahraničí musí získat minimálně 21 kreditů za semestr. Do studijního plánu v zahraničí nelze započítat ECTS kredity za studium cizího jazyka, pokud je student nemá ve studijním plánu daného ročníku studia. 3. Požadované formuláře studenti získají na webových stránkách EkF VŠB TU Ostrava v sekci Studenti, Studium v zahraničí. Dojde-li ke změnám ve zvolených předmětech, řídí se student pokyny pracovníka International Office EkF. 4. Po příjezdu ze zahraničí bude studentovi na základě získaných zahraničních studijních výsledků vyhotoven International Office EkF Přehled studijních výsledků získaných v rámci studia v zahraničí (viz Příloha 3), který si student nechá potvrdit garantem studijního oboru. Garant studijního oboru rozhodne o uznání vykonaných zkoušek a započtených kreditech, popřípadě o vykonání rozdílových zkoušek. Výsledky získané v zahraničí jsou přepočteny dle srovnávací a převodní tabulky (viz Příloha 4). Případné rozdílové zkoušky je student povinen vykonat v souladu s pokyny garanta oboru. Takto potvrzený dokument student odevzdá na International Office EkF, jehož pracovníci zabezpečí potvrzení dokumentu proděkankou pro studium. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/13

4 Pracovník International Office EkF (fakultní koordinátor) na tomto dokumentu na závěr potvrdí, že student splnil všechny formální podmínky pro ukončení studia v zahraničí. Kopie dokumentu je uložena na International Office EkF a originál na studijním oddělení. 5. Student se pak bude dále řídit pokyny studijního oddělení. Čl. 4 Studenti EkF studující v bakalářském programu Double degree (dvojí diplom) 1. Student, který má zájem studovat v rámci programu Double degree, se může přihlásit v zimním semestru 2. ročníku pro následující akademický rok, který probíhá na zahraniční univerzitě zpravidla od září do května. Před výjezdem musí student úspěšně absolvovat jazykové testy a mít ukončeny první dva ročníky studia. Student je vybrán na základě jazykových a studijních výsledků a na základě požadavků a kapacitních možností zahraniční univerzity. 2. Na zahraniční univerzitě studuje 3. ročník, ve kterém musí splnit předepsaný počet kreditů s vyhovujícím prospěchem, a pak získá diplom zahraniční univerzity (např. bakalářský diplom BA). 3. Po návratu ze zahraničí bude studentovi na EkF uznán 3. ročník studia. Student vykoná na EkF státní závěrečné zkoušky a v případě úspěšného zakončení studia získá druhý diplom. Student vypracovává jednu bakalářskou práci v angličtině, kterou předloží k hodnocení na zahraniční univerzitě a bude obhajovat na obou univerzitách. 4. Studenti se při výjezdu řídí stejnými podmínkami, pravidly a časovým harmonogramem jako studenti programu ERASMUS+, viz Čl. 3. Čl. 5 Studenti EkF studující v magisterském programu Double degree (dvojí diplom) 1. Student, který má zájem studovat v rámci programu Double degree, se může přihlásit začátkem letního semestru 3. ročníku pro následující akademický rok, který probíhá na zahraniční univerzitě zpravidla od září do května. Před výjezdem musí student úspěšně absolvovat jazykové testy a mít ukončeno bakalářské studium. Student je vybrán na základě jazykových a studijních výsledků a na základě požadavků a kapacitních možností zahraniční univerzity. 2. Na zahraniční univerzitě studuje 1 rok studia, ve kterém musí splnit předepsaný počet kreditů s vyhovujícím prospěchem, a pak získá diplom zahraniční univerzity (např. magisterský diplom MA). 3. Po návratu ze zahraničí bude studentovi na EkF uznán 1 rok studia. Student vykoná na EkF zkoušky určené garantem studijního oboru z profilových předmětů v rámci magisterského studia a poté státní závěrečné zkoušky. V případě úspěšného zakončení studia získá druhý diplom. Student vypracovává jednu diplomovou práci v angličtině, kterou předloží k hodnocení na zahraniční univerzitě a kterou bude obhajovat i v rámci státní závěrečné zkoušky na EkF. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/13

5 4. Studenti se při výjezdu řídí stejnými podmínkami, pravidly a časovým harmonogramem jako studenti programu ERASMUS+, viz Čl. 3. prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/13

6 VŠB Technical University of Ostrava Higher Education Learning Agreement form Student/trainee s name LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student Last name (s) First name (s) Date of birth Nationality 1 Sex [M/F] Academic year 2014/2015 Study cycle 2 Subject area, Code 3 Phone Příloha 1 The Sending Institution Name Erasmus code (if applicable) Address Contact person 5 name Faculty Department Country, Country code 4 Contact person / phone The Receiving Institution Name Erasmus code (if applicable) Address Contact person 5 name Faculty Department Country, Country code 4 Contact person / phone 1 2 Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport. Short cycle (EQF level 5) / bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) / master or equivalent second cycle (EQF level 7) / doctorate or equivalent third cycle (EQF level 8). 3 Please refer to the ISCED 2013 subject field that is closest to the subject of the degree to be awarded to the student by the sending institution. For the list of detailled subject fields, see: 4 Please use ISO country codes available at: https://www.iso.org/obp/ui/#search. 5 A person who provides a link for administrative information and who, depending on the structure of the higher education institution, may be the departmental coordinator or will work at the international relations office or equivalent body within the institution. 6/13

7 VŠB Technical University of Ostrava Higher Education Learning Agreement form Student/trainee s name I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME BEFORE THE MOBILITY Planned period of the mobility: from [month/year]. till [month/year] This Learning Agreement includes all the educational components 6 to be carried out by the student at the receiving institution. [The student is recommended to take educational components totalling a minimum of 30 ECTS 7 credits per semester or 15 ECTS credits per trimester.] [If applicable, additional educational components that the student follows above the required number of ECTS credits needed for his/her degree curriculum are also listed below.] Table A: Study programme abroad Component code (if any) Component title (as indicated in the course catalogue) at the receiving institution Semester [autumn / spring] [or term] ECTS credits 8 Web link to the course catalogue at the receiving institution: An "educational component" is a self-contained and formal structured learning experience that features learning outcomes, credits and forms of assessment. Examples of educational components are: a course, module, seminar, laboratory work, practical work, preparation/research for a thesis, mobility window or free electives. In countries where the "ECTS" system it is not in place, in particular for institutions located in partner countries not participating in the Bologna process, "ECTS" needs to be replaced in all tables by the name of the equivalent system that is used. Number of ECTS credits to be awarded by the receiving institution upon successful completion of the component. The sending institution should fully recognise this number of ECTS credits and any exception to this rule should be documented in an annex of the Learning Agreement and agreed by all parties. 7/13

8 VŠB Technical University of Ostrava Higher Education Learning Agreement form Student/trainee s name If successfully completed, the educational components of the study programme abroad will be recognised by the sending institution in the following way: Table B: Set of components to be replaced at sending institution Component code (if any) Component title (as indicated in the course catalogue) at the sending institution Semester [autumn / spring] [or term] ECTS credits In case some educational components would not be successfully completed by the student, the following provisions will apply: If the number of ECTS credits earned is lower than 20 ECTS credits/semester (40 ECTS credits/academic year) the grant may be rescinded and required to be returned. Language competence of the student The level of language competence 9 in [language of instruction] that the student already has or agrees to acquire by the start of the study period (for the above-mentioned dates) is: A1 A2 B1 B2 C1 C2 9 For the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) see 8/13

9 VŠB Technical University of Ostrava Higher Education Learning Agreement form Student/trainee s name II. RESPONSIBLE PERSONS Responsible person 10 in the sending institution: Name: Function: Phone number: Responsible person 11 in the receiving institution: Name: Function: Phone number: III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES By signing 12 this document, the student, the sending institution and the receiving institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they will comply with all the arrangements agreed by all parties. Sending and receiving institutions undertake to apply all the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter-institutional agreement for institutions located in partner countries). The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A are in line with its course catalogue. The sending institution commits to recognise all the credits gained at the receiving institution for the successfully completed educational components and to count them towards the student's degree as described in Table B 13. The student and receiving institution will communicate to the sending institution any problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons and/or study period. The student Student s signature Date: The sending institution Responsible person s signature Date: The receiving institution Responsible person s signature Date: An academic who has the authority to approve the mobility programme of outbound students (Learning Agreements), to exceptionally amend them when it is needed, as well as to guarantee full recognition of such programmes on behalf of the responsible academic body. An academic who has the authority to approve the mobility programme of incoming students and is committed to give them academic support in the course of their studies at the receiving institution. Scanned copies of signatures or digital signatures are recognised. There is no need to circulate papers with original signatures. Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by all parties. 9/13

10 Příloha 2 Příloha k Learning Agreement pro studenty vyjíždějící studovat do zahraničí během studia na EkF VŠB TUO Jméno studenta: Osobní číslo: Ročník: Ak. rok: Obor: Semestr: Zahraniční univerzita: Stanovisko garanta studijního oboru: Potvrzuji studijní plán na zahraniční univerzitě a seznam předmětů ze studijního plánu daného ročníku studia na EkF, které nebude student vykonávat, a to z důvodu obsahové shody předmětů zapsaných na zahraniční univerzitě (bude zbaven studijních povinností). Doporučuji vykonat tyto rozdílové zkoušky: Název předmětu Kredity Podpis garanta oboru: Datum: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/13

11 Příloha 3 VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA/VŠB-TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Erasmus Stipendium MŠMT/Scholarship of MEYS Ostatní/Others: Přehled studijních výsledků získaných v rámci studia v zahraničí /Academic recognition of study results from abroad Jméno studenta/student s name: Akademický rok/academic year: Fakulta/Faculty: Obor studia/study field: Zahraniční univerzita/foreign university: ID kód zahraniční univerzity/id code of the foreign university: Číslo studenta/student s number: Semestr/Semester: Ročník studia/year of study: Výsledky studia na zahraniční univerzitě jsou tímto uznány jako součást řádného studijního programu na VŠB-TUO/ Study results from the foreign university are herewith recognised as part of the regular study programme at VŠB-TUO: PŘEDMĚTY STUDOVANÉ NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ/ COURSES STUDIED AT THE FOREIGN UNIVERSITY Název předmětu/title of course unit Délka trvání předmětu/ Místní známka/ Duration of course unit Local Grade ECTS kredity/ ECTS Credits Zde vyplňte název předmětu studovaného v zahraničí Hodnocení/ Assessment PŘEDMĚTY UZNANÉ NA DOMÁCÍ FAKULTĚ VŠB-TUO/ COURSES RECOGNISED AT HOME FACULTY OF VŠB-TUO Název předmětu/title of course unit Délka trvání předmětu/ Duration of course unit Místní známka/ Local Grade ECTS kredity/ ECTS Credits Zde vyplňte název předmětu uznaného na VŠB-TUO Hodnocení/ Assessment Celkový počet ECTS kreditů/ Total number of ECTS Credits: Celkový počet ECTS kreditů/ Total number of ECTS Credits: Garant studijního oboru/director of study branch: Datum/Date: Fakultní koordinátor/faculty coordinator:.datum/date: Schvaluji uznání studijních výsledků na zahraniční univerzitě v uvedeném rozsahu a s uvedeným kreditovým hodnocením/ I approve recognition of the study results from the foreign university in above given extent and with above given credit clasification. Děkan fakulty/dean of the faculty:......datum/date:.... Student řádně ukončil studijní pobyt na zahraniční univerzitě a splnil všechny administrativní podmínky pro uznání zahraničního studijního pobytu/ Student properly finished study stay at the foreign university and fulfiled all administrative conditions for recognition of foreign study stay. Za oddělení 9230 Mobility studentů/on behalf of the Students Mobility Department (9230):......Datum/Date: Zaevidováno do informačního systému univerzity/inserted into the university information system. Pracovník studijního oddělení fakulty/employee of the Office for Study Affairs at the faculty:... Datum/Date: Příloha/Enclosure: Transcript of Records, Learning Agreement (Changes)

12 EkF VŠB-TU Ostrava Směrnice děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu Příloha 4 Srovnání a převod zahraničních kreditních systémů (Comparison between Foreign Grading Systems) Platné pro Ekonomickou fakultu VŠB TU Ostrava od ak. roku 2014/20015 CZ ECTS Rakousko Belgie Německo Dánsko Španělsko Francie Lichtenštejnsko Řecko Itálie Irsko Rumunsko 1 A , , A > B, C ,6-2, ,0-5, B, B D, E 3, , , C, C F 5 < 10 <4 < 2 < 5 < 10 <4 < 5 < 18 D <40 <5 CZ ECTS Island Norsko Nizozemí Portugalsko Polsko Rusko Slovinsko Švédsko Finsko Velká Británie Švýcarsko Lucembursko 1 A 9-10 A, A-, B , VG A, B+ 5, B, C 7-8 B, C+, C 7,6-8, G B, B- 4,6-5, D, E 5-6 C-, D 6,1-7, ,5-3 3,2 6-7 G C, C+, C- 4,0-4, F <5 F < 6 < 10 <3 1 <6 U 0 < 40 D < 4 <30 CZ ECTS Korea Taiwan Turecko Čína Bulharsko Chorvatsko Kypr 1 A A+, A0, A A, A-, B A , B, C B+, B0, C B B, C+, C 7-8 B , 4 3, 4 6,5-8,9 3 D, E C0,D+, D C C-, D 5-6 C, D ,5-6,4 4 F F < 60 D, F < 60 F < 5 F <60 <3 1 <5,5 Hodnotová stupnice ECTS ECTS Úspěšnost hodnocení studentů (%) Definice A 10 EXCELLENT outstanding performance with only minor errors B 25 VERY GOOD above the average standard but with some errors C 30 GOOD generally sound work with a number of notable errors D 25 SATISFACTORY fair but with significant shortcomings E 10 SUFFICIENT performance meets the minimum criteria FX - FAIL some more work required before the credit can be awarded F - FAIL considerable further work is required Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/13

13 Garant dokumentu: proděkan pro zahr. vztahy, rozvoj a legislativu EkF_SME_09_001 verze: C Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize Jméno a podpis garanta dokumentu A Nový dokument Provedena revize beze změn B Dokument změněn v čl. 3, bod 1 a v Příloze Provedena revize bez připomínek Provedena revize bez připomínek Provedena revize bez připomínek C Aktualizace dokumentu včetně příloh Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/13

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012 Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních

Více

Směrnice rektora č. 68/2005

Směrnice rektora č. 68/2005 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: 90910-120/2005 V Ostravě dne 11. 2. 2005 Směrnice rektora č. 68/2005 k zajištění mobilit studentů a učitelů v programu SOCRATES-ERASMUS Článek

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci Erasmus+: Erasmus POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

ECTS EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM LEARNING AGREEMENT. Field of study: Study period: from to

ECTS EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM LEARNING AGREEMENT. Field of study: Study period: from to Příloha 1: Learning Agreement ERASMUS PROGRAMME STUDENT MOBILITY FOR STUDY ECTS EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM I. DETAILS OF THE STUDENT Name of the student: LEARNING AGREEMENT Academic

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Příručka o ECTS pro studenty VOŠ a VŠ, aneb Jak neusnout na vavřínech!

Příručka o ECTS pro studenty VOŠ a VŠ, aneb Jak neusnout na vavřínech! Příručka o ECTS pro studenty VOŠ a VŠ, aneb Jak neusnout na vavřínech! Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ pod registračním číslem

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Univerzita obrany AR 2016/2017

Univerzita obrany AR 2016/2017 Univerzita obrany AR 2016/2017 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+

Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+ Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2014 Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+ Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty pedagogy EkF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2016 Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Základní principy kreditního systému

Základní principy kreditního systému Kreditní systém ECTS V rámci studia na vysoké škole získávají studenti za absolvování jednotlivých předmětů určitý počet kreditů. Kreditní systém (ECTS - European Credit Transfer System) byl zaveden na

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci Erasmus+: Erasmus POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ EUROPASS MOBILITY

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ EUROPASS MOBILITY POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ EUROPASS MOBILITY 1. THIS EUROPASS MOBILITY DOCUMENT IS AWARDED TO Surname(s) First name(s) Photograph (1) (*) Novák (2) (*) Josef (4) (3) Address (house number, street name, postcode,

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní VŠB-TUO Garant dokumentu: 920 - prorektor pro studium TUO_SME_00_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 1.10.2009 Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby Řízená kopie č.: Razítko:

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci LLP Erasmus POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017 ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY (BAKALÁŘSKÉ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DOTAZY INTERNACIONALIZACE NA VŠE

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Překonej s Erasmem své hranice!

Překonej s Erasmem své hranice! Program Erasmus v České republice ročně umožňuje několika tisícům českých studentů studovat nebo vykonávat pracovní stáž ve 30 evropských zemích, a to v délce 3 až 12 měsíců. Na celoevropské úrovni využily

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Metodika zahraničních odborných praxí pro studenty navazujícího magisterského studia

Metodika zahraničních odborných praxí pro studenty navazujícího magisterského studia Číslo projektu, název projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0031, NETFEI Metodika zahraničních odborných praxí pro studenty navazujícího magisterského studia VŠB-TUO, FEI, 2013 Obsah 1. Předmluva... 3 2. Vysoká

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT. 2. Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: Pohlaví: Státní příslušnost: Č.cestovního dokladu: Tel.

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT. 2. Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: Pohlaví: Státní příslušnost: Č.cestovního dokladu: Tel. 1. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE: Erasmus ID kód: CZ PRAHA07 Adresa: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 Tel.: +420 224 491 302 E-mail: erasmus@ruk.cuni.cz ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT ÚČASTNICKÁ SMLOUVA Č. Zastoupena:

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Možnosti práce a studia v zemích EU

Možnosti práce a studia v zemích EU Možnosti práce a studia v zemích EU 1 Členské státy Evropské 1. Belgie 2. Bulharsko 3. ČR 4. Dánsko 5. Estonsko 6. Finsko 7. Francie 8. Irsko 9. Itálie 10. Kypr unie 11. Litva 12. Lotyšsko 13. Lucembursko

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

5 let EUROPASS u v České republice

5 let EUROPASS u v České republice 5 let EUROPASS u v České republice Vyhodnocení dosavadní činnosti v užívání dokumentů Europass ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA Oddělení zahraničních vztahů ZSF JU Bc. Marian Bradáč Jírovcova

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-MOBILITU?

JAK VYPLNIT EUROPASS-MOBILITU? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-MOBILITU? 1. Na www.europass.cz klikněte na tlačítko mobilita. 2. Na www.europass.cz/mobilita klikněte na tlačítko tabulka. 3. Vyplňte do tabulky s názvem POŽADOVANÁ

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

Informační seminář o programu Erasmus. 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová

Informační seminář o programu Erasmus. 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová Informační seminář o programu Erasmus 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová Program Erasmus Erasmus Rotterdamský (1466 1536), holandský myslitel, humanista a teolog V Evropě od roku 1987,

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více