PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014"

Transkript

1 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark Agentura zprostředkování práce a kariérního poradenství, Centrum celoživotního vzdělávání, Svářečská škola, Krajské centrum Cechu topenářů a instalatérů ČR PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Zpracovali: Mgr. Renáta Ságlová, Ing. Igor Třaska, Mgr. Naděžda Kurzejová, Ing. Jan Procházka, Ing. Marcela Telecká Schvaluje: Mgr. Jaroslav Knopp ředitel Datum vydání: Účinnost: od

2 OBSAH 1. ÚVOD CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI HLAVNÍ ÚKOLY TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ DOMOV MLÁDEŽE... 5 POČET ŽÁKŮ K POSKYTOVANÉ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ... 7 SEZNAM TŘÍD... 8 ORGANIZACE ÚSEKU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ORGANIZACE ÚSEKU VÝCHOVY MIMO VYUČOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŘEDITELSKÉ VOLNO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ TERMÍNY ZKOUŠEK ODBORNÁ PRAXE VYSVĚDČENÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍM KULTURNÍ AKTIVITY OSTATNÍ AKTIVITY INFORMACE PEDAGOGICKÉ RADY PRACOVNÍ PORADY STUDIJNÍ ODDĚLENÍ VÝCHOVNÁ KOMISE (VK) ŠKOLSKÁ RADA PROGRAM JEDNÁNÍ PORAD VEDENÍ PŘEDMĚTOVÉ A ODBORNÉ KOMISE TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ BEZPEČNOST, HYGIENA PRÁCE, PROTIPOŽÁRNÍ A PROTIDROGOVÁ PREVENCE ODBORNÉ EXKURZE Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 2

3 1. ÚVOD Organizační opatření vychází ze zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Školního řádu Střední školy technických oborů a jeho příloh č. 1-4 ze dne ,) souboru pedagogicko-organizačních opatření pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2013/2014 (č.j. MŠMT- 5838/ ). Pozn.: Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti. 2. CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Kvalitní vzdělání je předpokladem úspěšného uplatnění našich absolventů na trhu práce. A my budeme usilovat o to, abychom tuto kvalitu poskytovali jako standard. Budeme pokračovat v občanské výchově žáků v duchu demokracie a humanismu, v prevenci proti kriminalitě, drogové závislosti a rasové nesnášenlivosti. Budeme zvyšovat a podporovat finanční a právní gramotnost našich žáků a rozvíjet jejich altruismus. 3. HLAVNÍ ÚKOLY 3.1 TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ Kontrola plnění, aktualizace ŠVP v souladu s nařízením vlády č. 367/2012 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, které nahrazuje původní nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů T: Z: metodik ŠVP, předsedové PK, OK, učitelé Opravné maturitní a závěrečné zkoušky a maturitní a závěrečné zkoušky v mimořádném termínu Z: ZŘTV, ZŘPV, předsedové PK, OK, učitelé Maturita 2014, obhajoba maturitní práce Z: ZŘTV, předsedové PK, zadavatelé, hodnotitelé, oponenti, učitelé Nová závěrečná zkouška 2 Z: ZŘTV, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Z: ZŘTV, ZŘPV, studijní oddělení Organizace lyžařských, ozdravných a sportovních kurzů (dle ŠVP) Z: Předseda a členové PK tělesné výchovy Výchovně vzdělávací exkurze Z: předsedové PK, předsedové OK, učitelé Účast na kulturních akcích dle nabídky Z: předsedové PK, předsedové OK, učitelé Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 3

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků dle nabídky v souladu s Plánem DVPP a finančními možnostmi školy Z: ZŘTV, ZŘ PV, předsedové PK, OK, učitelé Věnovat péči novým a začínajícím pedagogickým pracovníkům a stanovit jim zavádějící učitele a sledovat jejich profesní rozvoj Z: ZŘTV, předsedové PK Realizace školní preventivní strategie (prevence sociálně patologických jevů) Z: výchovní poradci, třídní učitelé, učitelé Pokračovat v práci na projektech z ESF, MŠMT Z: manažeři projektů, pracovníci na DPČ, DPP, cílová skupina pedagogů (ověřování a pilotáž projektů) Účast v soutěžích dle nabídky Z: předsedové PK, předsedové OK, učitelé Propagace oborů vzdělání školy na veřejnosti, Dny otevřených dveří Z: studijní oddělení, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Ročníkové práce žáků 3. ročníků oboru vzdělání - Nábytkářství, Technická zařízení budov, Podnikání a Provozní technika. Stanovit témata úměrná schopnostem žáků, závazná a porovnatelná pravidla pro hodnocení ve všech oborech vzdělání T: odevzdání prací do Z: předsedové PK, OK, učitelé Výchova k udržitelnému rozvoji, environmentální výchova T:průběžně Z: učitelé chemie a ekologie, fyziky, učitelé odborných předmětů Ochrana člověka za mimořádných událostí (dodatek k učebním dokumentům MŠMT č.j /03 22 a č.j /03-22) začlenění vzdělávací oblasti do vzdělávacího programu předmětů tělesná výchova, občanská nauka, chemie a ekologie, fyzika, odborné předměty Z:předsedové PK, OK, učitelé příslušných předmětů Pokračovat ve vybavování odborných učeben i kabinetů pomůckami a prostředky IT dle finančních možností školy 3.2 PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Zajistit nová pracoviště odborného výcviku pro výuku jednotlivců i skupin a vytvořit rezervu vhodných pracovišť a kvalitních instruktorů Spolupracovat s profesními cechy a asociacemi, především v oblasti spoluorganizování odborných seminářů, školení a kurzů Realizovat závěrečné zkoušky dle jednotného zadání nové závěrečné zkoušky u co největšího počtu oborů Z: ZŘTV, ZŘPV, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Zajistit kvalitní technické zázemí pro praktické závěrečné a maturitní zkoušky Z: ZŘTV, ZŘPV, předsedové PK, OK, zadavatelé, hodnotitelé, učitelé Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 4

5 Zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky v souladu s Plánem DVPP a finančními možnostmi školy Z: ZŘTV, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Organizačně zajistit stáže pedagogických pracovníků v odborných firmách Pokračovat v práci na projektech z ESF, MŠMT Z: manažeři projektů, pracovníci na DPČ, DPP, cílová skupina pedagogů (ověřování a pilotáž projektů) Účast v odborných soutěžích dle aktuální nabídky Z: předsedové PK, předsedové OK, učitelé Propagace oborů vzdělání školy na veřejnosti a Dnech otevřených dveří Z: studijní oddělení, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Organizovat školní kola soutěží odborných dovedností žáků jednotlivých oborů Organizovat nebo se účastnit výměnných stáží, využívat kontaktů s partnerskými školami Prohloubit spolupráci učitel OV-třídní učitel -zákonný zástupce žáka, za účelem prevence záškoláctví Zajistit účast zaměstnanců na odborných seminářích a kurzech Zorganizovat na vlastním zařízení semináře a kurzy Věnovat péči novým a začínajícím pedagogickým pracovníkům a stanovit zavádějící učitele OV z řad zkušených Organizovat 2x ročně konzultaci o nových předpisech BOZP a PO Pokračovat ve vybavování dílen a odborných učeben dle schváleného plánu Každoročně vypracovat další plán postupu ve vybavování dílen a odborných učeben a nákupu pomůcek 3.3 VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ DOMOV MLÁDEŽE Podle nabídky organizovat filmová představení a přednášky Seznámení nových žáků s městem a výchovnou skupinou Preventivní program drog (spolupráce s výchovnými poradkyněmi), BOZP a PO Udržovat dobré vztahy mezi ubytovanými žáky, boj proti šikaně Videoprodukce naučné, zábavné Sportovní a kulturní akce, soutěže Ankety, zájmové kroužky, sportovní aktivity. S žáky spolupracovat na zvelebení DM Rozloučení se školním rokem a odcházejícími žáky Rozvíjet i nadále spolupráci vychovatel rodič Běžné opravy DM Pokračovat ve vybavení pokojů pro žáky Nadále pokračovat s postupnou výměnou nábytku Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 5

6 Obory vzdělání s výučním listem Počet žáků k Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. Celkem Mech.opravář motor. Vozidel Instalatér Klempíř Karosář Autoelektrikář Strojník Tesař Truhlář Zedník Zedník Zedník Obkladač Kominík Celkem Obory vzdělání s maturitní zkouškou Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Celkem Dopravní prostředky Technická zařízení budov Nábytkářská a dřevařská výroba Autotronik Mechanik instalatér. a elektrotech. zařízení budov Celkem Nástavbové obory denní forma studia Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. Celkem Provozní technika Podnikání Stavební provoz Celkem Ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Celkem Žáků celkem denní studium Nástavbové obory dálková forma studia Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. Celkem Podnikání Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 6

7 4. POSKYTOVANÉ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 4.1 STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM H/01 Klempíř/stavební výroba H/02 Karosář H/01 Strojník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Autoelektrikář H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Kominík H/01 Tesař H/01 Zedník - Zedník H/01 Zedník - Obkladač 4.2 STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU M/01 Dopravní prostředky M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba M/01 Technická zařízení budov L/01 Autotronik L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Nástavbové denní studium L/51 Provozní technika L/51 Stavební provoz L/51 Podnikání Nástavbové studium dálková forma studia L/51 Podnikání Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 7

8 SEZNAM TŘÍD Třída Kmen. učebna Třídní učitel Učitel odborného výcviku/praxe 1. A 25 Ing. Blokšová Miroslava Jursa, Pyszko 1 ATN 08 PaedDr. Unzeitigová Iveta Jajkowicz, Ryška, Skořepa 1. KS 26 Mgr. Obracajová Andrea Jajkowicz, Jursa, Ryška, Petroš 1 KIK 26 Ing. Šangalová Alena Balon, Josefus, Bc. Zupko 1. OT 22 Mgr. Pólová Drahomíra Fic, Tománek 1SPT 13 Ing. Chobot Jiří 1. P 14 Ing. Cholevová Ludmila 1. DP 10 Ing. Konešová Květuše 2. A 24 Mgr. Feberová Jana Goj, Horák, Třaska L. 2. AT 11 Ing. Fišer Martin Mgr. Dalihod, Jajkowicz, Ryška 2. NT 10 PhDr. Družincová Iveta Brož, Skořepa 2. K 25 Ing. Kabát Dušan Čechmánek, Mgr. Dalihod, Urbanec 2. KS 27 Ing. Palíková Alena Josefus, Bc. Pater, Pyszko, Skořepa 2 OKL 21 Ing. Vojtková Pavla Balon, Slavík, Václavík 2. IT 28 Mgr. Sakalová Marta Fujtík, Marek, Brož, Zupko 2.PPT 18 Mgr. Válková Zuzana 2 DPA 08 Ing. Mojžíšová Alena 2 DPB 09 Ing. Mojžíšová Alena 3. A 24 Bc. Zdebský Antonín Ing. Třaska, Třaska L., Urbanec 3. AT 34 PaedDr. Fárková Dagmar Blahuta, Oborný, Petroš 3. NT 09 RNDr. Nováková Jana Brož, Skořepa 3. EI 28 Mgr. Aniol Jaroslav Brož, Marek, Petroš 3. KS 27 Mgr. Sládková Iveta Balon, Goj, Třaska L. 3 KOZ 21 Mgr. Lenčová Simona Fic, Bc. Pater, Slavík, Václavík 3 KTT 22 Mgr. Hrnková Marta Tománek, Čechmánek, Fujtík, Třaska L. 3 DPA 08 Ing. Konešová Květuše 3 DPB 09 Ing. Konešová Květuše 4. AT 19 Ing. Lobodáš Radim Blahuta, Horák, Oborný 4. SM 20 Mgr. Grochovský Josef Brož, Třaska L. 4. NT 17 Mgr. Kurzejová Naděžda Skořepa Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 8

9 ORGANIZACE ÚSEKU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ Vedoucí úseku (ZŘ PV) Autoobory Vedoucí učitel odborného výcviku Učitelé odborného výcviku Ing. Igor Třaska Leon Třaska Libor Blahuta Miroslav Čechmánek Dalihod Libor, Mgr. Patrik Goj Horák Jiří Pavel Jajkowicz Milan Jursa Libor Oborný Jan Petroš Jiří Pyszko Miroslav Ryška Stavební a dřevařské obory Vedoucí učitel odborného výcviku Učitelé odborného výcviku Učitel praxe Leoš Pater, Bc. Radek Balon Jan Brož Miroslav Fic Václav Fujtík Rudolf Josefus Josef Marek Jiří Slavík Vlastislav Tománek Zdeněk Urbanec Aleš Václavík Slavomír Zupko, Bc. Pavel Skořepa Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 9

10 ORGANIZACE ÚSEKU VÝCHOVY MIMO VYUČOVÁNÍ Úsek řízen: Výchovně vzdělávací činnost Mgr. Renáta Ságlová, ZŘ pro TV Ekonomické zabezpečení úseku Ing. Marcela Telecká, ZŘ pro E Vychovatelé: 1. patro Mgr. Jarmila Adedeji,Věra Nekulová Počty žáků: 32 ze SŠ: Havířov- SŠTO, Sýkorova, Školní, SPŠS, Kpt. Jasioka, Hotelová škola a OA, Dakol Karviná ZÁJMOVÁ ČINNOST Tvůrčí dílna Stolní tenis Kulečník Hudebně relaxační Kolektivní míčové hry Posilovna Knihovna Věra Nekulová, Mgr. Jarmila Adedeji Věra Nekulová, Mgr. Jarmila Adedeji Věra Nekulová, Mgr. Jarmila Adedeji Věra Nekulová, Mgr. Jarmila Adedeji Jaroslav Šimon Jaroslav Šimon Mgr. Jarmila Adedeji (v pronájmu) křídla 1. a 2. patra, Jaroslav Šimon Počty žáků: 10 z VOŠ Havířov, VŠ - bakalářské studium Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

11 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Úsek ředitele: Sekretariát Personální referent (studijní oddělení) Bezpečnostní technik, požární ochrana a ostraha objektu Irena Zoubková Irena Fukalová Ing. Šárka Kotasová Úsek provozu a služeb: Vedoucí úseku provozu a služeb (ZŘ VÚPS) Zásobovač Správa budov Vedoucí školní jídelny Doplňková činnost - ubytování Celoživotní vzdělávání vedoucí lektor Ing. Jan Procházka Hana Kostolná Jan Gavenčiak Gertruda Glacová Ing. Šárka Kotasová - ostatní Ing. Jan Procházka Bc. Leoš Pater Úsek ekonomický: Vedoucí ekonomického úseku (ZŘ VEÚ) Hlavní účetní Mzdová účetní, evidence majetku Referent PaM Účetní pokladní Materiálová účetní Ing. Marcela Telecká Bc. Eva Halamčáková Lenka Pawlasová Pavla Dudová Iva Schillerová Hana Kostolná Škodní komise: Předseda Členové Likvidační komise: Předseda Členové Ing. Jan Procházka Ing. Šárka Kotasová právní služba (dle potřeby) 1 zástupce odborů (dle případu) Bc. Eva Halamčáková Hana Kostolná Jan Petroš Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

12 5. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 5.1. VYUČOVÁNÍ 1. pololetí 02. září ledna pololetí 01. února června 2014 Pozn.: Nástup ubytovaných v DM dne od 14:00 hod. Ukončení pobytu v DM do 16:00 hod PRÁZDNINY Podzimní a (úterý - středa) Vánoční vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014 Pololetní (pátek) Jarní Velikonoční (čtvrtek pátek) Hlavní (školní vyučování začne v pondělí 1. září 2014) STÁTNÍ SVÁTKY SO - Den české státnosti PO - Den vzniku samostatného československého státu NE - Den boje za svobodu a demokracii ST - Den obnovy samostatného českého státu ČT - Den osvobození SO - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje NE - Den upálení mistra Jana Husa STATNÍ SVÁTKY ÚT Štědrý den ST 1. svátek vánoční ČT 2. svátek vánoční PO Velikonoční pondělí ČT Svátek práce Státní svátky spolu s ostatními svátky jsou dle 3 zákona č. 254/2000 Sb. dny pracovního klidu. 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění, pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebráníli tomu vážné provozní důvody. Pokud se učitel zúčastní celodenního školení v rámci DVPP, je toto školení považováno za samostudium. Určené dny pro čerpání samostudia: dny dnů den dnů dny Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

13 7. ŘEDITELSKÉ VOLNO V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce ( 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). Toto volno bude stanoveno ředitelem školy dle aktuální situace a bude-li to zapotřebí. 8. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). Změny, které přinesla novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a novelizovaná vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.) v minulém školním roce jsou platné i nadále. Změny se týkají zejména: Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí. Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává. Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydává krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá. Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky. Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení. Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

14 9. UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 9.1. MATURITNÍ ZKOUŠKA Maturitní zkouška ve školním roce 2013/2014 se koná podle ustanovení ( 74, 77 a následující) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušným příkazem ředitele školy. Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konají žáci v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 1. dubna do 10. června 2014, v podzimním zkušebním období od 1. září do 19. září Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2013 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2014 pro podzimní zkušební období. Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví ředitel školy JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ Společná část maturitní zkoušky Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v období od 2. května do 13. května Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září 2013 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 31. prosince Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. Ohodnocené písemné práce z českého jazyka a literatury předává ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě v jarním zkušebním období a zároveň je bez zbytečného odkladu oznámí žákům. Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy v jarním zkušebním období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. Profilová část maturitní zkoušky Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se mohou konat od 1. dubna Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části. Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání. Centrum Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

15 zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 13. června Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ Společná část maturitní zkoušky Didaktické testy a písemné práce společné části se budou konat v období od 1. září do 10. září Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo do 31. ledna 2014 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 15. srpna 2014; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ústní zkoušky společné části se konají v období od 11. září do 19. září Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol je prostřednictvím informačního systému nejpozději do 10. září Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům. Ohodnocené písemné práce z českého jazyka a literatury předává ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému do 13. září Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy. Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka žákům. Profilová část maturitní zkoušky Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 19. září Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části. Celkové hodnocení maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období na základě výsledků zkoušek společné části a výsledků zkoušek profilové části provede CZVV a zpřístupní je prostřednictvím informačního systému řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků všech zkoušek jednotlivého žáka. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání. Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle ustanovení 74 až 76 a 82 školského zákona a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu 2014 v termínech stanovených ředitelem školy. Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

16 Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2014 v termínech stanovených ředitelem školy. V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května Termín praktické zkoušky před 20. květnem může ředitel školy stanovit po dohodě s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu. Závěrečná zkouška ve školním roce 2013/2014 se koná podle ustanovení vyhlášky č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a v souladu s příslušným příkazem ředitele školy. O využití jednotných zadání u závěrečné zkoušky rozhodl ředitel školy takto - podle jednotného zadání závěrečné zkoušky budou závěrečnou zkoušku konat žáci 3. ročníků následujících oborů vzdělání: Autoelektrikář, Kominík, Zedník, Truhlář, Instalatér, Klempíř stavební výroba, Karosář, Tesař, Strojník, Mechanik opravář motorových vozidel. Termíny: Písemná ZZ: Praktická ZZ: Ústní ZZ: Před ústní závěrečnou zkouškou mají žáci čtyři dny volna na přípravu k ZZ. Termíny všech zkoušek a jejich organizace budou upřesněny v Příkazu ředitele školy k ZZ. 10. OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ TERMÍNY ZKOUŠEK Maturitní a závěrečná zkouška za školní rok 2012/2013 ve všech typech studia Didaktické testy a písemné práce společné části MZ Profilová část MZ-praktická zkouška z odborných předmětů Ústní zkoušky společné části MZ Profilová část ústní MZ ZZ písemná ZZ praktická ZZ ústní ODBORNÁ PRAXE Nábytkářství 2.NT/N, 3NT/N květen červen 2014 Technická zařízení budov 2 NT/T, 3NT/T květen červen 2014 Autotronik 2.AT, 3.AT květen červen 2014 Stavební provoz 1SPT/SP květen červen 2014 Podnikání 1.P květen červen 2014 Provozní technika 1SPT/PT květen červen VYSVĚDČENÍ 1. pololetí školního roku výpis z vysvědčení pololetí Vysvědčení (výpis) vydává třídní učitel nebo zastupující třídní učitel v učebně školy. V případě oborů vzdělání H i za přítomnosti učitele OV dle rozpisu ZŘ. Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

17 13. ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍM Organizovat dle platných učebních plánů, metodických pokynů MŠMT, směrnic a příkazů ředitele školy. Jako optimální považovat termíny maturitních a závěrečných zkoušek a poslední vyučovací týden školního roku. - zimní lyžařský výcvikový kurz 1. Ročníků 1-3/ sportovně turistický kurz 5-6/ ozdravný kurz 9/ exkurze (uvést v tematických plánech a plánech exkurzí PK a OK) v průběhu šk. roku Pozn.: Akce mohou být realizovány výlučně na základě dobrovolnosti žáků a na základě předchozího písemného souhlasu jejich zákonných zástupců. 14. KULTURNÍ AKTIVITY Filmová a divadelní představení, účast na kulturních akcích jiných škol, hodiny tance a společenské výchovy. 15. OSTATNÍ AKTIVITY Projekty, matematická a fyzikální olympiáda, olympiáda v českém jazyce, v cizích jazycích, středoškolská odborná činnost, středoškolské sportovní soutěže, celostátní matematická soutěž žáků středních škol, soutěže odborných znalostí a dovedností, školní soutěže odborných znalostí a dovedností v různých oborech a všeobecně vzdělávacích předmětech, výstavky prací žáků v rámci Dnů otevřených dveří, aktivní účast žáků v rámci Dnů otevřených dveří, účast na výstavách a exkurzích v průběhu školního roku, zájmové kroužky, aktivity v rámci programu partnerských škol. 16. INFORMACE Třídní schůzky: 1. pololetí (ST) jen pro 1. ročníky v 16:00 hodin pro všechny ročníky (ST) od 16:00 hod SOŠ a SOU lichý týden od 17:00 hod SOU sudý týden 2. pololetí (ST) od 16:00 hod SOŠ a SOU sudý týden od 17:00 hod SOU lichý týden Den otevřených dveří listopadu 2013 od 10:00 do 17:00 hodin, od 9:00 do 13:00 hodin 14. prosince 2013 od 9:00 do 13:00 hodin 18. ledna 2014 od 9:00 do 13:00 hodin Kontaktní osoba pro styk se základními školami: Mgr. Josef Grochovský Redakční tým: Vedoucí týmu: Mgr. Naděžda Kurzejová. Další členové: Mgr. Sylva Kyselová, Ing. Květuše Konešová, Mgr. Jaroslava Adedeji Podávání informací V případě pedagogických pracovníků zásadně v době před vyučováním, po vyučování a v době volných hodin, nikoliv v době výuky Na webových stránkách školy (www.ssto-havirov.cz) V Domově mládeže po dohodě a v případě potřeby kdykoliv Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

18 17. PEDAGOGICKÉ RADY Hodnotící (1. čtvrtletí) Klasifikační (1. pololetí) Hodnotící (3. čtvrtletí)- maturit. třídy Hodnotící (3. čtvrtletí) Závěrečná (2.pololetí) maturit.třídy Závěrečná pro končící třídy 3. ročníků Závěrečná (2. pololetí) PRACOVNÍ PORADY Vedení v pondělí v lichém týdnu od 13:00 hodin Úsek teoretického vyučování a Domova mládeže - 1x měsíčně poslední středa v měsíci Úsek praktického vyučování - 1x měsíčně Úsek provozně ekonomický - dle potřeby P - 2 ( pedagogické 2) třídní učitel a učitel odb. výcviku - každé druhé liché pondělí v měsíci 19. STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Studijní oddělení se zabývá a vyřizuje nové nástupy žáků, odchody a přestupy žáků. p. Irena Fukalová Mgr. Renáta Ságlová Ing. Igor Třaska p. Karina Bilková 20. VÝCHOVNÁ KOMISE (VK) Mgr. Iveta Sládková, výchovná poradkyně, předseda VK Mgr. Simona Lenčová, výchovná poradkyně školní metodik prevence + tajemník/tajemnice výchovné komise Třídní učitel a učitel OV projednávaného žáka Ředitel školy* nebo zástupce ředitele * ředitel školy si sám určuje, kterých jednání výchovné komise se zúčastní a která budou bez jeho přítomnosti. Jednání výchovné komise budou probíhat v pondělí a ve středu 21. ŠKOLSKÁ RADA Členové jmenováni zřizovatelem: Ing. Pavel Viertigroch - předseda školské rady Ing. Aleš Štěpanda Členové zvolení ve volbách zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: p. Martin Adamec p. Vojtěch Trpálek Členové zvolení ve volbách pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Jaroslav Aniol Ing. Pavla Vojtková Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

19 22. PROGRAM JEDNÁNÍ PORAD VEDENÍ Schválení složení metodických orgánů, projednání plánů exkurzí, plánu práce metodických orgánů Projednání Plánu činnosti na šk. r. 2013/2014 Zpráva o plánu činnosti úseku mimo vyučování Průběžná zpráva o hospodaření k , čerpání dotací, stav financí a plán hospodaření do konce kalendářního roku Zpráva o přípravě soutěží Zpráva o konání třídních schůzek 1. ročníků Vyhodnocení mimořádného a opravného termínu závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek Prověrka požárních knih a bezpečnostních opatření Zpráva o plnění plánu oprav k Zpráva o činnosti školního stravování Návrh koncepce prezentace školy na dnech otevřených dveří a burzách povolání Průběžná zpráva o hospodaření k , čerpání dotací, stav financí a plán hospodaření do konce kalendářního roku Plán Plán činnosti pilotní školy oboru Instalatér na školní rok TOO Dne otevřených dveří Ttttt TOO inventarizace r. 2013, plán inventur Ř, ZŘ ZŘ TV ZŘ E ZŘ PV ZŘ TV BT ZŘ PS ZŘ PE ZŘ PV, PERS. ZŘ E ZŘ TV PERS. ZŘ E Průběžná zpráva o hospodaření k , čerpání dotací, stav a plán hospodaření do konce kalendářního roku Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za 1.čtvrtletí šk. roku a projednání návrhů a přestupů neprospívajících žáků na méně náročné obory Zpráva o průběhu třídních schůzek Vyhodnocení Dne otevřených dveří Vyhodnocení prosincových opravných ZZ Bezpečnostní opatření pro období vánočních prázdnin Vyhodnocení voleb povolání Zpráva o připravenosti na soutěže Klempíř, Tesař Průběžná zpráva o hospodaření k , čerpání dotací, stav financí a plán hospodaření do konce kalendářního roku Návrhy na jmenování předsedů MZ a ZZ Schválení nejvyšších možných počtů přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání TOO Dne otevřených dveří Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Informace o průběhu roční uzávěrky ZŘ E PERS., ZŘ TV PERS. ZŘ PV ZŘ E ZŘ TV Ř, ZŘ PERS. ZŘ TV, ZŘ PV ZŘ E Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

20 Vyhodnocení Dne otevřených dveří Vyhodnocení závěrečné inventarizační zprávy Plán nákladů na r a plán oprav na 1. pol TOO k maturitním zkouškám Změna dislokace pro 2. pololetí Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za1.pol.šk.roku Seznámení s hospodářskými výsledky roku 2013, informace o průběhu vyhotovení Zprávy o hospodaření školy Vyhodnocení kontrolních prací žáků - zpráva Zpráva o přípravě na soutěž Učeň instalatér Zpráva o činnosti předmětových komisí za 1. pololetí šk. roku Zpráva o činnosti odborných komisí za 1. pololetí šk. roku Zpráva o přípravě žáků na soutěž Autoopravář Junior Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Zpráva o rekvalifikačních kurzech Návrh jmenování místopředsedů a ostatních členů zkušebních komisí k ZZ TOO k přijímacímu řízení Návrh jmenování místopředsedů a ostatních členů zkušebních Zpráva o počtu přihlášených uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání na SŠTO (seznamy včetně studijních výsledků) Zpráva o stavu příprav praktické MZ z odborných předmětů Projekty ESF zpráva o průběhu pilotáží, zpráva o využívání získaných výukových přístrojů, didaktické techniky, IT prostředků Zpráva o připravenosti na soutěž Zlatý pohár LINDE Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za 3. čtvrtletí šk. roku maturitních tříd TOO k závěrečným zkouškám Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za 3. čtvrtletí šk. roku Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za 2. pol. šk. roku maturitní třídy Zpráva o stavu zajištění odborné praxe pro žáky maturitních oborů Zpráva o výsledcích 1. kola přijímacího řízení TOO dalších kol přijímacího řízení Zpráva o výsledcích společné části MZ didaktické testy Plán dovolených PERS., ZŘ E ZŘ PS ZŘ TV ZŘ PV ZŘ TV, ZŘ PV ZŘ E ZŘ PV ZŘ PV ZŘ TV ZŘ PV ZŘ PV ZŘ E, PS ZŘ PS ZŘ TV,PV PERS. ZŘ TV PERS. ZŘ PV,TV manažeři projektů ZŘ PV TV,PV ZŘ PV,TV PERS. PERS. ZŘ TV Všichni ZŘ Návrh organizace nového školního roku Všichni ZŘ Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Havířov-Šumbark, S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark Centrum celoživotního vzdělávání,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015

Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015 Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015 v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem Závěrečná zkouška se řídí a organizuje v souladu 72

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY Organizace školního roku, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT, se týká ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoří (vysoké školy si organizují řád a přijímačky každá jinak) Období

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek Pokyny k zajištění maturitních zkoušek V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 177/2009, ve znění pozdějších předpisů. 51 odst. 3 maturitní vyhlášky: Nedostaví-li se žák k maturitní

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 Harmonogram školního roku 2015/2016 Červenec, srpen 1. 7. 31. 8. hlavní prázdniny (středa až pondělí) 1. 7. stanovení konkrétních podzimních termínů pro ústní zkoušky SČ a profilové zkoušky ředitel školy

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2015 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Příkaz ředitelky č. 16/2014

Příkaz ředitelky č. 16/2014 Příkaz ředitelky č. 16/2014 Přijímací řízení přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění a vyhlášky

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech vzdělání www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz

Více

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015 Kavárnička pro rodiče Volba povolání 2014-2015 Vážení rodiče, vítám Vás na dnešní informační schůzce, věnované Volbě povolání Dnes se dozvíte důležité informace, které Vám pomohou snadněji zvládnout období

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Plán práce na školní rok 2015-2016

Plán práce na školní rok 2015-2016 Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Plán práce na školní rok

Více