PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014"

Transkript

1 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark Agentura zprostředkování práce a kariérního poradenství, Centrum celoživotního vzdělávání, Svářečská škola, Krajské centrum Cechu topenářů a instalatérů ČR PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Zpracovali: Mgr. Renáta Ságlová, Ing. Igor Třaska, Mgr. Naděžda Kurzejová, Ing. Jan Procházka, Ing. Marcela Telecká Schvaluje: Mgr. Jaroslav Knopp ředitel Datum vydání: Účinnost: od

2 OBSAH 1. ÚVOD CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI HLAVNÍ ÚKOLY TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ DOMOV MLÁDEŽE... 5 POČET ŽÁKŮ K POSKYTOVANÉ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ... 7 SEZNAM TŘÍD... 8 ORGANIZACE ÚSEKU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ORGANIZACE ÚSEKU VÝCHOVY MIMO VYUČOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŘEDITELSKÉ VOLNO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ TERMÍNY ZKOUŠEK ODBORNÁ PRAXE VYSVĚDČENÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍM KULTURNÍ AKTIVITY OSTATNÍ AKTIVITY INFORMACE PEDAGOGICKÉ RADY PRACOVNÍ PORADY STUDIJNÍ ODDĚLENÍ VÝCHOVNÁ KOMISE (VK) ŠKOLSKÁ RADA PROGRAM JEDNÁNÍ PORAD VEDENÍ PŘEDMĚTOVÉ A ODBORNÉ KOMISE TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ BEZPEČNOST, HYGIENA PRÁCE, PROTIPOŽÁRNÍ A PROTIDROGOVÁ PREVENCE ODBORNÉ EXKURZE Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 2

3 1. ÚVOD Organizační opatření vychází ze zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Školního řádu Střední školy technických oborů a jeho příloh č. 1-4 ze dne ,) souboru pedagogicko-organizačních opatření pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2013/2014 (č.j. MŠMT- 5838/ ). Pozn.: Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti. 2. CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Kvalitní vzdělání je předpokladem úspěšného uplatnění našich absolventů na trhu práce. A my budeme usilovat o to, abychom tuto kvalitu poskytovali jako standard. Budeme pokračovat v občanské výchově žáků v duchu demokracie a humanismu, v prevenci proti kriminalitě, drogové závislosti a rasové nesnášenlivosti. Budeme zvyšovat a podporovat finanční a právní gramotnost našich žáků a rozvíjet jejich altruismus. 3. HLAVNÍ ÚKOLY 3.1 TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ Kontrola plnění, aktualizace ŠVP v souladu s nařízením vlády č. 367/2012 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, které nahrazuje původní nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů T: Z: metodik ŠVP, předsedové PK, OK, učitelé Opravné maturitní a závěrečné zkoušky a maturitní a závěrečné zkoušky v mimořádném termínu Z: ZŘTV, ZŘPV, předsedové PK, OK, učitelé Maturita 2014, obhajoba maturitní práce Z: ZŘTV, předsedové PK, zadavatelé, hodnotitelé, oponenti, učitelé Nová závěrečná zkouška 2 Z: ZŘTV, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Z: ZŘTV, ZŘPV, studijní oddělení Organizace lyžařských, ozdravných a sportovních kurzů (dle ŠVP) Z: Předseda a členové PK tělesné výchovy Výchovně vzdělávací exkurze Z: předsedové PK, předsedové OK, učitelé Účast na kulturních akcích dle nabídky Z: předsedové PK, předsedové OK, učitelé Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 3

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků dle nabídky v souladu s Plánem DVPP a finančními možnostmi školy Z: ZŘTV, ZŘ PV, předsedové PK, OK, učitelé Věnovat péči novým a začínajícím pedagogickým pracovníkům a stanovit jim zavádějící učitele a sledovat jejich profesní rozvoj Z: ZŘTV, předsedové PK Realizace školní preventivní strategie (prevence sociálně patologických jevů) Z: výchovní poradci, třídní učitelé, učitelé Pokračovat v práci na projektech z ESF, MŠMT Z: manažeři projektů, pracovníci na DPČ, DPP, cílová skupina pedagogů (ověřování a pilotáž projektů) Účast v soutěžích dle nabídky Z: předsedové PK, předsedové OK, učitelé Propagace oborů vzdělání školy na veřejnosti, Dny otevřených dveří Z: studijní oddělení, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Ročníkové práce žáků 3. ročníků oboru vzdělání - Nábytkářství, Technická zařízení budov, Podnikání a Provozní technika. Stanovit témata úměrná schopnostem žáků, závazná a porovnatelná pravidla pro hodnocení ve všech oborech vzdělání T: odevzdání prací do Z: předsedové PK, OK, učitelé Výchova k udržitelnému rozvoji, environmentální výchova T:průběžně Z: učitelé chemie a ekologie, fyziky, učitelé odborných předmětů Ochrana člověka za mimořádných událostí (dodatek k učebním dokumentům MŠMT č.j /03 22 a č.j /03-22) začlenění vzdělávací oblasti do vzdělávacího programu předmětů tělesná výchova, občanská nauka, chemie a ekologie, fyzika, odborné předměty Z:předsedové PK, OK, učitelé příslušných předmětů Pokračovat ve vybavování odborných učeben i kabinetů pomůckami a prostředky IT dle finančních možností školy 3.2 PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Zajistit nová pracoviště odborného výcviku pro výuku jednotlivců i skupin a vytvořit rezervu vhodných pracovišť a kvalitních instruktorů Spolupracovat s profesními cechy a asociacemi, především v oblasti spoluorganizování odborných seminářů, školení a kurzů Realizovat závěrečné zkoušky dle jednotného zadání nové závěrečné zkoušky u co největšího počtu oborů Z: ZŘTV, ZŘPV, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Zajistit kvalitní technické zázemí pro praktické závěrečné a maturitní zkoušky Z: ZŘTV, ZŘPV, předsedové PK, OK, zadavatelé, hodnotitelé, učitelé Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 4

5 Zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky v souladu s Plánem DVPP a finančními možnostmi školy Z: ZŘTV, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Organizačně zajistit stáže pedagogických pracovníků v odborných firmách Pokračovat v práci na projektech z ESF, MŠMT Z: manažeři projektů, pracovníci na DPČ, DPP, cílová skupina pedagogů (ověřování a pilotáž projektů) Účast v odborných soutěžích dle aktuální nabídky Z: předsedové PK, předsedové OK, učitelé Propagace oborů vzdělání školy na veřejnosti a Dnech otevřených dveří Z: studijní oddělení, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Organizovat školní kola soutěží odborných dovedností žáků jednotlivých oborů Organizovat nebo se účastnit výměnných stáží, využívat kontaktů s partnerskými školami Prohloubit spolupráci učitel OV-třídní učitel -zákonný zástupce žáka, za účelem prevence záškoláctví Zajistit účast zaměstnanců na odborných seminářích a kurzech Zorganizovat na vlastním zařízení semináře a kurzy Věnovat péči novým a začínajícím pedagogickým pracovníkům a stanovit zavádějící učitele OV z řad zkušených Organizovat 2x ročně konzultaci o nových předpisech BOZP a PO Pokračovat ve vybavování dílen a odborných učeben dle schváleného plánu Každoročně vypracovat další plán postupu ve vybavování dílen a odborných učeben a nákupu pomůcek 3.3 VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ DOMOV MLÁDEŽE Podle nabídky organizovat filmová představení a přednášky Seznámení nových žáků s městem a výchovnou skupinou Preventivní program drog (spolupráce s výchovnými poradkyněmi), BOZP a PO Udržovat dobré vztahy mezi ubytovanými žáky, boj proti šikaně Videoprodukce naučné, zábavné Sportovní a kulturní akce, soutěže Ankety, zájmové kroužky, sportovní aktivity. S žáky spolupracovat na zvelebení DM Rozloučení se školním rokem a odcházejícími žáky Rozvíjet i nadále spolupráci vychovatel rodič Běžné opravy DM Pokračovat ve vybavení pokojů pro žáky Nadále pokračovat s postupnou výměnou nábytku Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 5

6 Obory vzdělání s výučním listem Počet žáků k Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. Celkem Mech.opravář motor. Vozidel Instalatér Klempíř Karosář Autoelektrikář Strojník Tesař Truhlář Zedník Zedník Zedník Obkladač Kominík Celkem Obory vzdělání s maturitní zkouškou Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Celkem Dopravní prostředky Technická zařízení budov Nábytkářská a dřevařská výroba Autotronik Mechanik instalatér. a elektrotech. zařízení budov Celkem Nástavbové obory denní forma studia Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. Celkem Provozní technika Podnikání Stavební provoz Celkem Ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Celkem Žáků celkem denní studium Nástavbové obory dálková forma studia Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. Celkem Podnikání Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 6

7 4. POSKYTOVANÉ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 4.1 STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM H/01 Klempíř/stavební výroba H/02 Karosář H/01 Strojník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Autoelektrikář H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Kominík H/01 Tesař H/01 Zedník - Zedník H/01 Zedník - Obkladač 4.2 STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU M/01 Dopravní prostředky M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba M/01 Technická zařízení budov L/01 Autotronik L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Nástavbové denní studium L/51 Provozní technika L/51 Stavební provoz L/51 Podnikání Nástavbové studium dálková forma studia L/51 Podnikání Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 7

8 SEZNAM TŘÍD Třída Kmen. učebna Třídní učitel Učitel odborného výcviku/praxe 1. A 25 Ing. Blokšová Miroslava Jursa, Pyszko 1 ATN 08 PaedDr. Unzeitigová Iveta Jajkowicz, Ryška, Skořepa 1. KS 26 Mgr. Obracajová Andrea Jajkowicz, Jursa, Ryška, Petroš 1 KIK 26 Ing. Šangalová Alena Balon, Josefus, Bc. Zupko 1. OT 22 Mgr. Pólová Drahomíra Fic, Tománek 1SPT 13 Ing. Chobot Jiří 1. P 14 Ing. Cholevová Ludmila 1. DP 10 Ing. Konešová Květuše 2. A 24 Mgr. Feberová Jana Goj, Horák, Třaska L. 2. AT 11 Ing. Fišer Martin Mgr. Dalihod, Jajkowicz, Ryška 2. NT 10 PhDr. Družincová Iveta Brož, Skořepa 2. K 25 Ing. Kabát Dušan Čechmánek, Mgr. Dalihod, Urbanec 2. KS 27 Ing. Palíková Alena Josefus, Bc. Pater, Pyszko, Skořepa 2 OKL 21 Ing. Vojtková Pavla Balon, Slavík, Václavík 2. IT 28 Mgr. Sakalová Marta Fujtík, Marek, Brož, Zupko 2.PPT 18 Mgr. Válková Zuzana 2 DPA 08 Ing. Mojžíšová Alena 2 DPB 09 Ing. Mojžíšová Alena 3. A 24 Bc. Zdebský Antonín Ing. Třaska, Třaska L., Urbanec 3. AT 34 PaedDr. Fárková Dagmar Blahuta, Oborný, Petroš 3. NT 09 RNDr. Nováková Jana Brož, Skořepa 3. EI 28 Mgr. Aniol Jaroslav Brož, Marek, Petroš 3. KS 27 Mgr. Sládková Iveta Balon, Goj, Třaska L. 3 KOZ 21 Mgr. Lenčová Simona Fic, Bc. Pater, Slavík, Václavík 3 KTT 22 Mgr. Hrnková Marta Tománek, Čechmánek, Fujtík, Třaska L. 3 DPA 08 Ing. Konešová Květuše 3 DPB 09 Ing. Konešová Květuše 4. AT 19 Ing. Lobodáš Radim Blahuta, Horák, Oborný 4. SM 20 Mgr. Grochovský Josef Brož, Třaska L. 4. NT 17 Mgr. Kurzejová Naděžda Skořepa Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 8

9 ORGANIZACE ÚSEKU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ Vedoucí úseku (ZŘ PV) Autoobory Vedoucí učitel odborného výcviku Učitelé odborného výcviku Ing. Igor Třaska Leon Třaska Libor Blahuta Miroslav Čechmánek Dalihod Libor, Mgr. Patrik Goj Horák Jiří Pavel Jajkowicz Milan Jursa Libor Oborný Jan Petroš Jiří Pyszko Miroslav Ryška Stavební a dřevařské obory Vedoucí učitel odborného výcviku Učitelé odborného výcviku Učitel praxe Leoš Pater, Bc. Radek Balon Jan Brož Miroslav Fic Václav Fujtík Rudolf Josefus Josef Marek Jiří Slavík Vlastislav Tománek Zdeněk Urbanec Aleš Václavík Slavomír Zupko, Bc. Pavel Skořepa Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 9

10 ORGANIZACE ÚSEKU VÝCHOVY MIMO VYUČOVÁNÍ Úsek řízen: Výchovně vzdělávací činnost Mgr. Renáta Ságlová, ZŘ pro TV Ekonomické zabezpečení úseku Ing. Marcela Telecká, ZŘ pro E Vychovatelé: 1. patro Mgr. Jarmila Adedeji,Věra Nekulová Počty žáků: 32 ze SŠ: Havířov- SŠTO, Sýkorova, Školní, SPŠS, Kpt. Jasioka, Hotelová škola a OA, Dakol Karviná ZÁJMOVÁ ČINNOST Tvůrčí dílna Stolní tenis Kulečník Hudebně relaxační Kolektivní míčové hry Posilovna Knihovna Věra Nekulová, Mgr. Jarmila Adedeji Věra Nekulová, Mgr. Jarmila Adedeji Věra Nekulová, Mgr. Jarmila Adedeji Věra Nekulová, Mgr. Jarmila Adedeji Jaroslav Šimon Jaroslav Šimon Mgr. Jarmila Adedeji (v pronájmu) křídla 1. a 2. patra, Jaroslav Šimon Počty žáků: 10 z VOŠ Havířov, VŠ - bakalářské studium Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

11 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Úsek ředitele: Sekretariát Personální referent (studijní oddělení) Bezpečnostní technik, požární ochrana a ostraha objektu Irena Zoubková Irena Fukalová Ing. Šárka Kotasová Úsek provozu a služeb: Vedoucí úseku provozu a služeb (ZŘ VÚPS) Zásobovač Správa budov Vedoucí školní jídelny Doplňková činnost - ubytování Celoživotní vzdělávání vedoucí lektor Ing. Jan Procházka Hana Kostolná Jan Gavenčiak Gertruda Glacová Ing. Šárka Kotasová - ostatní Ing. Jan Procházka Bc. Leoš Pater Úsek ekonomický: Vedoucí ekonomického úseku (ZŘ VEÚ) Hlavní účetní Mzdová účetní, evidence majetku Referent PaM Účetní pokladní Materiálová účetní Ing. Marcela Telecká Bc. Eva Halamčáková Lenka Pawlasová Pavla Dudová Iva Schillerová Hana Kostolná Škodní komise: Předseda Členové Likvidační komise: Předseda Členové Ing. Jan Procházka Ing. Šárka Kotasová právní služba (dle potřeby) 1 zástupce odborů (dle případu) Bc. Eva Halamčáková Hana Kostolná Jan Petroš Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

12 5. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 5.1. VYUČOVÁNÍ 1. pololetí 02. září ledna pololetí 01. února června 2014 Pozn.: Nástup ubytovaných v DM dne od 14:00 hod. Ukončení pobytu v DM do 16:00 hod PRÁZDNINY Podzimní a (úterý - středa) Vánoční vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014 Pololetní (pátek) Jarní Velikonoční (čtvrtek pátek) Hlavní (školní vyučování začne v pondělí 1. září 2014) STÁTNÍ SVÁTKY SO - Den české státnosti PO - Den vzniku samostatného československého státu NE - Den boje za svobodu a demokracii ST - Den obnovy samostatného českého státu ČT - Den osvobození SO - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje NE - Den upálení mistra Jana Husa STATNÍ SVÁTKY ÚT Štědrý den ST 1. svátek vánoční ČT 2. svátek vánoční PO Velikonoční pondělí ČT Svátek práce Státní svátky spolu s ostatními svátky jsou dle 3 zákona č. 254/2000 Sb. dny pracovního klidu. 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění, pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebráníli tomu vážné provozní důvody. Pokud se učitel zúčastní celodenního školení v rámci DVPP, je toto školení považováno za samostudium. Určené dny pro čerpání samostudia: dny dnů den dnů dny Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

13 7. ŘEDITELSKÉ VOLNO V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce ( 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). Toto volno bude stanoveno ředitelem školy dle aktuální situace a bude-li to zapotřebí. 8. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). Změny, které přinesla novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a novelizovaná vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.) v minulém školním roce jsou platné i nadále. Změny se týkají zejména: Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí. Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává. Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydává krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá. Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky. Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení. Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

14 9. UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 9.1. MATURITNÍ ZKOUŠKA Maturitní zkouška ve školním roce 2013/2014 se koná podle ustanovení ( 74, 77 a následující) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušným příkazem ředitele školy. Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konají žáci v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 1. dubna do 10. června 2014, v podzimním zkušebním období od 1. září do 19. září Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2013 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2014 pro podzimní zkušební období. Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví ředitel školy JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ Společná část maturitní zkoušky Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v období od 2. května do 13. května Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září 2013 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 31. prosince Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. Ohodnocené písemné práce z českého jazyka a literatury předává ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě v jarním zkušebním období a zároveň je bez zbytečného odkladu oznámí žákům. Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy v jarním zkušebním období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. Profilová část maturitní zkoušky Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se mohou konat od 1. dubna Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části. Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání. Centrum Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

15 zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 13. června Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ Společná část maturitní zkoušky Didaktické testy a písemné práce společné části se budou konat v období od 1. září do 10. září Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo do 31. ledna 2014 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 15. srpna 2014; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ústní zkoušky společné části se konají v období od 11. září do 19. září Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol je prostřednictvím informačního systému nejpozději do 10. září Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům. Ohodnocené písemné práce z českého jazyka a literatury předává ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému do 13. září Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy. Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka žákům. Profilová část maturitní zkoušky Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 19. září Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části. Celkové hodnocení maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období na základě výsledků zkoušek společné části a výsledků zkoušek profilové části provede CZVV a zpřístupní je prostřednictvím informačního systému řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků všech zkoušek jednotlivého žáka. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání. Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle ustanovení 74 až 76 a 82 školského zákona a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu 2014 v termínech stanovených ředitelem školy. Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

16 Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2014 v termínech stanovených ředitelem školy. V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května Termín praktické zkoušky před 20. květnem může ředitel školy stanovit po dohodě s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu. Závěrečná zkouška ve školním roce 2013/2014 se koná podle ustanovení vyhlášky č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a v souladu s příslušným příkazem ředitele školy. O využití jednotných zadání u závěrečné zkoušky rozhodl ředitel školy takto - podle jednotného zadání závěrečné zkoušky budou závěrečnou zkoušku konat žáci 3. ročníků následujících oborů vzdělání: Autoelektrikář, Kominík, Zedník, Truhlář, Instalatér, Klempíř stavební výroba, Karosář, Tesař, Strojník, Mechanik opravář motorových vozidel. Termíny: Písemná ZZ: Praktická ZZ: Ústní ZZ: Před ústní závěrečnou zkouškou mají žáci čtyři dny volna na přípravu k ZZ. Termíny všech zkoušek a jejich organizace budou upřesněny v Příkazu ředitele školy k ZZ. 10. OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ TERMÍNY ZKOUŠEK Maturitní a závěrečná zkouška za školní rok 2012/2013 ve všech typech studia Didaktické testy a písemné práce společné části MZ Profilová část MZ-praktická zkouška z odborných předmětů Ústní zkoušky společné části MZ Profilová část ústní MZ ZZ písemná ZZ praktická ZZ ústní ODBORNÁ PRAXE Nábytkářství 2.NT/N, 3NT/N květen červen 2014 Technická zařízení budov 2 NT/T, 3NT/T květen červen 2014 Autotronik 2.AT, 3.AT květen červen 2014 Stavební provoz 1SPT/SP květen červen 2014 Podnikání 1.P květen červen 2014 Provozní technika 1SPT/PT květen červen VYSVĚDČENÍ 1. pololetí školního roku výpis z vysvědčení pololetí Vysvědčení (výpis) vydává třídní učitel nebo zastupující třídní učitel v učebně školy. V případě oborů vzdělání H i za přítomnosti učitele OV dle rozpisu ZŘ. Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

17 13. ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍM Organizovat dle platných učebních plánů, metodických pokynů MŠMT, směrnic a příkazů ředitele školy. Jako optimální považovat termíny maturitních a závěrečných zkoušek a poslední vyučovací týden školního roku. - zimní lyžařský výcvikový kurz 1. Ročníků 1-3/ sportovně turistický kurz 5-6/ ozdravný kurz 9/ exkurze (uvést v tematických plánech a plánech exkurzí PK a OK) v průběhu šk. roku Pozn.: Akce mohou být realizovány výlučně na základě dobrovolnosti žáků a na základě předchozího písemného souhlasu jejich zákonných zástupců. 14. KULTURNÍ AKTIVITY Filmová a divadelní představení, účast na kulturních akcích jiných škol, hodiny tance a společenské výchovy. 15. OSTATNÍ AKTIVITY Projekty, matematická a fyzikální olympiáda, olympiáda v českém jazyce, v cizích jazycích, středoškolská odborná činnost, středoškolské sportovní soutěže, celostátní matematická soutěž žáků středních škol, soutěže odborných znalostí a dovedností, školní soutěže odborných znalostí a dovedností v různých oborech a všeobecně vzdělávacích předmětech, výstavky prací žáků v rámci Dnů otevřených dveří, aktivní účast žáků v rámci Dnů otevřených dveří, účast na výstavách a exkurzích v průběhu školního roku, zájmové kroužky, aktivity v rámci programu partnerských škol. 16. INFORMACE Třídní schůzky: 1. pololetí (ST) jen pro 1. ročníky v 16:00 hodin pro všechny ročníky (ST) od 16:00 hod SOŠ a SOU lichý týden od 17:00 hod SOU sudý týden 2. pololetí (ST) od 16:00 hod SOŠ a SOU sudý týden od 17:00 hod SOU lichý týden Den otevřených dveří listopadu 2013 od 10:00 do 17:00 hodin, od 9:00 do 13:00 hodin 14. prosince 2013 od 9:00 do 13:00 hodin 18. ledna 2014 od 9:00 do 13:00 hodin Kontaktní osoba pro styk se základními školami: Mgr. Josef Grochovský Redakční tým: Vedoucí týmu: Mgr. Naděžda Kurzejová. Další členové: Mgr. Sylva Kyselová, Ing. Květuše Konešová, Mgr. Jaroslava Adedeji Podávání informací V případě pedagogických pracovníků zásadně v době před vyučováním, po vyučování a v době volných hodin, nikoliv v době výuky Na webových stránkách školy (www.ssto-havirov.cz) V Domově mládeže po dohodě a v případě potřeby kdykoliv Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

18 17. PEDAGOGICKÉ RADY Hodnotící (1. čtvrtletí) Klasifikační (1. pololetí) Hodnotící (3. čtvrtletí)- maturit. třídy Hodnotící (3. čtvrtletí) Závěrečná (2.pololetí) maturit.třídy Závěrečná pro končící třídy 3. ročníků Závěrečná (2. pololetí) PRACOVNÍ PORADY Vedení v pondělí v lichém týdnu od 13:00 hodin Úsek teoretického vyučování a Domova mládeže - 1x měsíčně poslední středa v měsíci Úsek praktického vyučování - 1x měsíčně Úsek provozně ekonomický - dle potřeby P - 2 ( pedagogické 2) třídní učitel a učitel odb. výcviku - každé druhé liché pondělí v měsíci 19. STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Studijní oddělení se zabývá a vyřizuje nové nástupy žáků, odchody a přestupy žáků. p. Irena Fukalová Mgr. Renáta Ságlová Ing. Igor Třaska p. Karina Bilková 20. VÝCHOVNÁ KOMISE (VK) Mgr. Iveta Sládková, výchovná poradkyně, předseda VK Mgr. Simona Lenčová, výchovná poradkyně školní metodik prevence + tajemník/tajemnice výchovné komise Třídní učitel a učitel OV projednávaného žáka Ředitel školy* nebo zástupce ředitele * ředitel školy si sám určuje, kterých jednání výchovné komise se zúčastní a která budou bez jeho přítomnosti. Jednání výchovné komise budou probíhat v pondělí a ve středu 21. ŠKOLSKÁ RADA Členové jmenováni zřizovatelem: Ing. Pavel Viertigroch - předseda školské rady Ing. Aleš Štěpanda Členové zvolení ve volbách zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: p. Martin Adamec p. Vojtěch Trpálek Členové zvolení ve volbách pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Jaroslav Aniol Ing. Pavla Vojtková Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

19 22. PROGRAM JEDNÁNÍ PORAD VEDENÍ Schválení složení metodických orgánů, projednání plánů exkurzí, plánu práce metodických orgánů Projednání Plánu činnosti na šk. r. 2013/2014 Zpráva o plánu činnosti úseku mimo vyučování Průběžná zpráva o hospodaření k , čerpání dotací, stav financí a plán hospodaření do konce kalendářního roku Zpráva o přípravě soutěží Zpráva o konání třídních schůzek 1. ročníků Vyhodnocení mimořádného a opravného termínu závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek Prověrka požárních knih a bezpečnostních opatření Zpráva o plnění plánu oprav k Zpráva o činnosti školního stravování Návrh koncepce prezentace školy na dnech otevřených dveří a burzách povolání Průběžná zpráva o hospodaření k , čerpání dotací, stav financí a plán hospodaření do konce kalendářního roku Plán Plán činnosti pilotní školy oboru Instalatér na školní rok TOO Dne otevřených dveří Ttttt TOO inventarizace r. 2013, plán inventur Ř, ZŘ ZŘ TV ZŘ E ZŘ PV ZŘ TV BT ZŘ PS ZŘ PE ZŘ PV, PERS. ZŘ E ZŘ TV PERS. ZŘ E Průběžná zpráva o hospodaření k , čerpání dotací, stav a plán hospodaření do konce kalendářního roku Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za 1.čtvrtletí šk. roku a projednání návrhů a přestupů neprospívajících žáků na méně náročné obory Zpráva o průběhu třídních schůzek Vyhodnocení Dne otevřených dveří Vyhodnocení prosincových opravných ZZ Bezpečnostní opatření pro období vánočních prázdnin Vyhodnocení voleb povolání Zpráva o připravenosti na soutěže Klempíř, Tesař Průběžná zpráva o hospodaření k , čerpání dotací, stav financí a plán hospodaření do konce kalendářního roku Návrhy na jmenování předsedů MZ a ZZ Schválení nejvyšších možných počtů přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání TOO Dne otevřených dveří Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Informace o průběhu roční uzávěrky ZŘ E PERS., ZŘ TV PERS. ZŘ PV ZŘ E ZŘ TV Ř, ZŘ PERS. ZŘ TV, ZŘ PV ZŘ E Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

20 Vyhodnocení Dne otevřených dveří Vyhodnocení závěrečné inventarizační zprávy Plán nákladů na r a plán oprav na 1. pol TOO k maturitním zkouškám Změna dislokace pro 2. pololetí Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za1.pol.šk.roku Seznámení s hospodářskými výsledky roku 2013, informace o průběhu vyhotovení Zprávy o hospodaření školy Vyhodnocení kontrolních prací žáků - zpráva Zpráva o přípravě na soutěž Učeň instalatér Zpráva o činnosti předmětových komisí za 1. pololetí šk. roku Zpráva o činnosti odborných komisí za 1. pololetí šk. roku Zpráva o přípravě žáků na soutěž Autoopravář Junior Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Zpráva o rekvalifikačních kurzech Návrh jmenování místopředsedů a ostatních členů zkušebních komisí k ZZ TOO k přijímacímu řízení Návrh jmenování místopředsedů a ostatních členů zkušebních Zpráva o počtu přihlášených uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání na SŠTO (seznamy včetně studijních výsledků) Zpráva o stavu příprav praktické MZ z odborných předmětů Projekty ESF zpráva o průběhu pilotáží, zpráva o využívání získaných výukových přístrojů, didaktické techniky, IT prostředků Zpráva o připravenosti na soutěž Zlatý pohár LINDE Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za 3. čtvrtletí šk. roku maturitních tříd TOO k závěrečným zkouškám Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za 3. čtvrtletí šk. roku Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za 2. pol. šk. roku maturitní třídy Zpráva o stavu zajištění odborné praxe pro žáky maturitních oborů Zpráva o výsledcích 1. kola přijímacího řízení TOO dalších kol přijímacího řízení Zpráva o výsledcích společné části MZ didaktické testy Plán dovolených PERS., ZŘ E ZŘ PS ZŘ TV ZŘ PV ZŘ TV, ZŘ PV ZŘ E ZŘ PV ZŘ PV ZŘ TV ZŘ PV ZŘ PV ZŘ E, PS ZŘ PS ZŘ TV,PV PERS. ZŘ TV PERS. ZŘ PV,TV manažeři projektů ZŘ PV TV,PV ZŘ PV,TV PERS. PERS. ZŘ TV Všichni ZŘ Návrh organizace nového školního roku Všichni ZŘ Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Organizace školního roku 2016 / 2017

Organizace školního roku 2016 / 2017 Organizace školního roku 2016 / 2017 Hlavní termíny školního roku 2016 / 2017 Zahájení 1. pololetí: čtvrtek 1. září 2016 úterý 31. ledna 2017 2. pololetí: pondělí 6. února pátek 30. června 2017 Podzimní

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Havířov-Šumbark, S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark Centrum celoživotního vzdělávání,

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Havířov-Šumba, S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark Centrum celoživotního vzdělávání, Svářečská

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2014/2015 Sezimovo Ústí 2014 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018 Organizace školního roku 2017/2018 Ing.Petr Vojtěch ředitel školy PŘEHLED OBORŮ A PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE Čtyřleté maturitní obory : 23-45-M/01 Dopravní prostředky ŠVP, č.j.: 1326/2015 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Více

Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015

Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015 Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015 v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem Závěrečná zkouška se řídí a organizuje v souladu 72

Více

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014. Termíny podání přihlášek na střední školy.

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014. Termíny podání přihlášek na střední školy. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014 Termíny podání přihlášek na střední školy. Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Plán činnosti školy na rok 2016/2017

Plán činnosti školy na rok 2016/2017 Plán činnosti školy na rok 2016/2017 datum měsíc právní předpis do 1. 9. Září Vydání nových platových výměrů 136 odst. 2 ZP MŠMT určí termíny konání DT a PP v jarním obd. 2017 2 odst. 3 mat. vyhl. Prokazatelné

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2016/17 Začátek školního roku: 1. 9. 2016 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2016/17 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 1. 9.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2017/18 Začátek školního roku: 4. 9. 2017 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2017/18 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 4. 9.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2015/2016

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2016 Zabezpečení závěrečných

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Naše koncepce kariérového poradenství Kariérové poradenství školy stojí na třech základních

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích 1. Zveřejnění ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup: a) obory vzdělání,

Více

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016-17 pro školní rok 2017-18 Legislativa Školský zákon 178/2016 Sb. Vyhláška 353/2016 Další informace CERMAT Kde hledat informace? Dny otevřených dveří

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Seminář výchovných poradců ZŠ Vsetín 18. 10. 2016 Zlín 19. 10. 2016 Valašské Meziříčí 25. 10. 2016 Uherské Hradiště 1. 11. 2016 Kroměříž 2. 11. 2016 Právní předpisy

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Právní předpisy V oblasti přijímacího řízení došlo k legislativním změnám u dvou základních právních předpisů * Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění

Více

Porada ředitelů SŠ

Porada ředitelů SŠ Porada ředitelů SŠ 12. 10. 2016 1 ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2 Legislativní odkazy pro přijímací řízení Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení maturitních

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturitní zkouška Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

371/2012 Sb. VYHLÁŠKA

371/2012 Sb. VYHLÁŠKA 371/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání říjen 2016 Kód První kolo přijímacího řízení ve šk. roce 2015/16 Skupina

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Maturitní řád gymnázia

Maturitní řád gymnázia I. Německé zemské gymnasium, mateřská škola a základní škola, o. p. s. Maturitní řád gymnázia Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní řád I. Německého

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obor H 25.8. 28.8.2016 opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky 30.8. školení

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018. Střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018. Střední školy INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb. (novelizovaného zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb., č. 111/2012 Sb. a č. 189/2014 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017 Ukončení školního roku: pátek 30. června 2017 Prázdniny Podzimní:

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy.

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Na stránkách MŠMT nebo na našich stránkách s předvyplněnými předměty si můžete stáhnout

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice O R G A N I Z A Č N Í Z A J I Š T Ě N Í

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice O R G A N I Z A Č N Í Z A J I Š T Ě N Í Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice O R G A N I Z A Č N Í Z A J I Š T Ě N Í školního roku 2015/2016 1 Obsah Obsah Úvod... 3 1. Organizace školního roku... 3

Více

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2016 Zabezpečení maturitních

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY Organizace školního roku, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT, se týká ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoří (vysoké školy si organizují řád a přijímačky každá jinak) Období

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Příkaz ředitele školy č. 4 /2017 ************************

Příkaz ředitele školy č. 4 /2017 ************************ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice ****************************************************************

Více

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice O R G A N I Z A Č N Í Z A J I Š T Ě N Í

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice O R G A N I Z A Č N Í Z A J I Š T Ě N Í Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice O R G A N I Z A Č N Í Z A J I Š T Ě N Í školního roku 2016/2017 1 Obsah Úvod... 3 1. Organizace školního roku... 3 2. Kalendář

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více