PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014"

Transkript

1 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark Agentura zprostředkování práce a kariérního poradenství, Centrum celoživotního vzdělávání, Svářečská škola, Krajské centrum Cechu topenářů a instalatérů ČR PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Zpracovali: Mgr. Renáta Ságlová, Ing. Igor Třaska, Mgr. Naděžda Kurzejová, Ing. Jan Procházka, Ing. Marcela Telecká Schvaluje: Mgr. Jaroslav Knopp ředitel Datum vydání: Účinnost: od

2 OBSAH 1. ÚVOD CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI HLAVNÍ ÚKOLY TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ DOMOV MLÁDEŽE... 5 POČET ŽÁKŮ K POSKYTOVANÉ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ... 7 SEZNAM TŘÍD... 8 ORGANIZACE ÚSEKU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ORGANIZACE ÚSEKU VÝCHOVY MIMO VYUČOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŘEDITELSKÉ VOLNO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ TERMÍNY ZKOUŠEK ODBORNÁ PRAXE VYSVĚDČENÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍM KULTURNÍ AKTIVITY OSTATNÍ AKTIVITY INFORMACE PEDAGOGICKÉ RADY PRACOVNÍ PORADY STUDIJNÍ ODDĚLENÍ VÝCHOVNÁ KOMISE (VK) ŠKOLSKÁ RADA PROGRAM JEDNÁNÍ PORAD VEDENÍ PŘEDMĚTOVÉ A ODBORNÉ KOMISE TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ BEZPEČNOST, HYGIENA PRÁCE, PROTIPOŽÁRNÍ A PROTIDROGOVÁ PREVENCE ODBORNÉ EXKURZE Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 2

3 1. ÚVOD Organizační opatření vychází ze zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Školního řádu Střední školy technických oborů a jeho příloh č. 1-4 ze dne ,) souboru pedagogicko-organizačních opatření pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2013/2014 (č.j. MŠMT- 5838/ ). Pozn.: Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti. 2. CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Kvalitní vzdělání je předpokladem úspěšného uplatnění našich absolventů na trhu práce. A my budeme usilovat o to, abychom tuto kvalitu poskytovali jako standard. Budeme pokračovat v občanské výchově žáků v duchu demokracie a humanismu, v prevenci proti kriminalitě, drogové závislosti a rasové nesnášenlivosti. Budeme zvyšovat a podporovat finanční a právní gramotnost našich žáků a rozvíjet jejich altruismus. 3. HLAVNÍ ÚKOLY 3.1 TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ Kontrola plnění, aktualizace ŠVP v souladu s nařízením vlády č. 367/2012 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, které nahrazuje původní nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů T: Z: metodik ŠVP, předsedové PK, OK, učitelé Opravné maturitní a závěrečné zkoušky a maturitní a závěrečné zkoušky v mimořádném termínu Z: ZŘTV, ZŘPV, předsedové PK, OK, učitelé Maturita 2014, obhajoba maturitní práce Z: ZŘTV, předsedové PK, zadavatelé, hodnotitelé, oponenti, učitelé Nová závěrečná zkouška 2 Z: ZŘTV, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Z: ZŘTV, ZŘPV, studijní oddělení Organizace lyžařských, ozdravných a sportovních kurzů (dle ŠVP) Z: Předseda a členové PK tělesné výchovy Výchovně vzdělávací exkurze Z: předsedové PK, předsedové OK, učitelé Účast na kulturních akcích dle nabídky Z: předsedové PK, předsedové OK, učitelé Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 3

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků dle nabídky v souladu s Plánem DVPP a finančními možnostmi školy Z: ZŘTV, ZŘ PV, předsedové PK, OK, učitelé Věnovat péči novým a začínajícím pedagogickým pracovníkům a stanovit jim zavádějící učitele a sledovat jejich profesní rozvoj Z: ZŘTV, předsedové PK Realizace školní preventivní strategie (prevence sociálně patologických jevů) Z: výchovní poradci, třídní učitelé, učitelé Pokračovat v práci na projektech z ESF, MŠMT Z: manažeři projektů, pracovníci na DPČ, DPP, cílová skupina pedagogů (ověřování a pilotáž projektů) Účast v soutěžích dle nabídky Z: předsedové PK, předsedové OK, učitelé Propagace oborů vzdělání školy na veřejnosti, Dny otevřených dveří Z: studijní oddělení, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Ročníkové práce žáků 3. ročníků oboru vzdělání - Nábytkářství, Technická zařízení budov, Podnikání a Provozní technika. Stanovit témata úměrná schopnostem žáků, závazná a porovnatelná pravidla pro hodnocení ve všech oborech vzdělání T: odevzdání prací do Z: předsedové PK, OK, učitelé Výchova k udržitelnému rozvoji, environmentální výchova T:průběžně Z: učitelé chemie a ekologie, fyziky, učitelé odborných předmětů Ochrana člověka za mimořádných událostí (dodatek k učebním dokumentům MŠMT č.j /03 22 a č.j /03-22) začlenění vzdělávací oblasti do vzdělávacího programu předmětů tělesná výchova, občanská nauka, chemie a ekologie, fyzika, odborné předměty Z:předsedové PK, OK, učitelé příslušných předmětů Pokračovat ve vybavování odborných učeben i kabinetů pomůckami a prostředky IT dle finančních možností školy 3.2 PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Zajistit nová pracoviště odborného výcviku pro výuku jednotlivců i skupin a vytvořit rezervu vhodných pracovišť a kvalitních instruktorů Spolupracovat s profesními cechy a asociacemi, především v oblasti spoluorganizování odborných seminářů, školení a kurzů Realizovat závěrečné zkoušky dle jednotného zadání nové závěrečné zkoušky u co největšího počtu oborů Z: ZŘTV, ZŘPV, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Zajistit kvalitní technické zázemí pro praktické závěrečné a maturitní zkoušky Z: ZŘTV, ZŘPV, předsedové PK, OK, zadavatelé, hodnotitelé, učitelé Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 4

5 Zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky v souladu s Plánem DVPP a finančními možnostmi školy Z: ZŘTV, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Organizačně zajistit stáže pedagogických pracovníků v odborných firmách Pokračovat v práci na projektech z ESF, MŠMT Z: manažeři projektů, pracovníci na DPČ, DPP, cílová skupina pedagogů (ověřování a pilotáž projektů) Účast v odborných soutěžích dle aktuální nabídky Z: předsedové PK, předsedové OK, učitelé Propagace oborů vzdělání školy na veřejnosti a Dnech otevřených dveří Z: studijní oddělení, předsedové PK, předsedové OK, učitelé Organizovat školní kola soutěží odborných dovedností žáků jednotlivých oborů Organizovat nebo se účastnit výměnných stáží, využívat kontaktů s partnerskými školami Prohloubit spolupráci učitel OV-třídní učitel -zákonný zástupce žáka, za účelem prevence záškoláctví Zajistit účast zaměstnanců na odborných seminářích a kurzech Zorganizovat na vlastním zařízení semináře a kurzy Věnovat péči novým a začínajícím pedagogickým pracovníkům a stanovit zavádějící učitele OV z řad zkušených Organizovat 2x ročně konzultaci o nových předpisech BOZP a PO Pokračovat ve vybavování dílen a odborných učeben dle schváleného plánu Každoročně vypracovat další plán postupu ve vybavování dílen a odborných učeben a nákupu pomůcek 3.3 VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ DOMOV MLÁDEŽE Podle nabídky organizovat filmová představení a přednášky Seznámení nových žáků s městem a výchovnou skupinou Preventivní program drog (spolupráce s výchovnými poradkyněmi), BOZP a PO Udržovat dobré vztahy mezi ubytovanými žáky, boj proti šikaně Videoprodukce naučné, zábavné Sportovní a kulturní akce, soutěže Ankety, zájmové kroužky, sportovní aktivity. S žáky spolupracovat na zvelebení DM Rozloučení se školním rokem a odcházejícími žáky Rozvíjet i nadále spolupráci vychovatel rodič Běžné opravy DM Pokračovat ve vybavení pokojů pro žáky Nadále pokračovat s postupnou výměnou nábytku Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 5

6 Obory vzdělání s výučním listem Počet žáků k Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. Celkem Mech.opravář motor. Vozidel Instalatér Klempíř Karosář Autoelektrikář Strojník Tesař Truhlář Zedník Zedník Zedník Obkladač Kominík Celkem Obory vzdělání s maturitní zkouškou Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Celkem Dopravní prostředky Technická zařízení budov Nábytkářská a dřevařská výroba Autotronik Mechanik instalatér. a elektrotech. zařízení budov Celkem Nástavbové obory denní forma studia Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. Celkem Provozní technika Podnikání Stavební provoz Celkem Ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Celkem Žáků celkem denní studium Nástavbové obory dálková forma studia Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. Celkem Podnikání Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 6

7 4. POSKYTOVANÉ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 4.1 STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM H/01 Klempíř/stavební výroba H/02 Karosář H/01 Strojník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Autoelektrikář H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Kominík H/01 Tesař H/01 Zedník - Zedník H/01 Zedník - Obkladač 4.2 STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU M/01 Dopravní prostředky M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba M/01 Technická zařízení budov L/01 Autotronik L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Nástavbové denní studium L/51 Provozní technika L/51 Stavební provoz L/51 Podnikání Nástavbové studium dálková forma studia L/51 Podnikání Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 7

8 SEZNAM TŘÍD Třída Kmen. učebna Třídní učitel Učitel odborného výcviku/praxe 1. A 25 Ing. Blokšová Miroslava Jursa, Pyszko 1 ATN 08 PaedDr. Unzeitigová Iveta Jajkowicz, Ryška, Skořepa 1. KS 26 Mgr. Obracajová Andrea Jajkowicz, Jursa, Ryška, Petroš 1 KIK 26 Ing. Šangalová Alena Balon, Josefus, Bc. Zupko 1. OT 22 Mgr. Pólová Drahomíra Fic, Tománek 1SPT 13 Ing. Chobot Jiří 1. P 14 Ing. Cholevová Ludmila 1. DP 10 Ing. Konešová Květuše 2. A 24 Mgr. Feberová Jana Goj, Horák, Třaska L. 2. AT 11 Ing. Fišer Martin Mgr. Dalihod, Jajkowicz, Ryška 2. NT 10 PhDr. Družincová Iveta Brož, Skořepa 2. K 25 Ing. Kabát Dušan Čechmánek, Mgr. Dalihod, Urbanec 2. KS 27 Ing. Palíková Alena Josefus, Bc. Pater, Pyszko, Skořepa 2 OKL 21 Ing. Vojtková Pavla Balon, Slavík, Václavík 2. IT 28 Mgr. Sakalová Marta Fujtík, Marek, Brož, Zupko 2.PPT 18 Mgr. Válková Zuzana 2 DPA 08 Ing. Mojžíšová Alena 2 DPB 09 Ing. Mojžíšová Alena 3. A 24 Bc. Zdebský Antonín Ing. Třaska, Třaska L., Urbanec 3. AT 34 PaedDr. Fárková Dagmar Blahuta, Oborný, Petroš 3. NT 09 RNDr. Nováková Jana Brož, Skořepa 3. EI 28 Mgr. Aniol Jaroslav Brož, Marek, Petroš 3. KS 27 Mgr. Sládková Iveta Balon, Goj, Třaska L. 3 KOZ 21 Mgr. Lenčová Simona Fic, Bc. Pater, Slavík, Václavík 3 KTT 22 Mgr. Hrnková Marta Tománek, Čechmánek, Fujtík, Třaska L. 3 DPA 08 Ing. Konešová Květuše 3 DPB 09 Ing. Konešová Květuše 4. AT 19 Ing. Lobodáš Radim Blahuta, Horák, Oborný 4. SM 20 Mgr. Grochovský Josef Brož, Třaska L. 4. NT 17 Mgr. Kurzejová Naděžda Skořepa Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 8

9 ORGANIZACE ÚSEKU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ Vedoucí úseku (ZŘ PV) Autoobory Vedoucí učitel odborného výcviku Učitelé odborného výcviku Ing. Igor Třaska Leon Třaska Libor Blahuta Miroslav Čechmánek Dalihod Libor, Mgr. Patrik Goj Horák Jiří Pavel Jajkowicz Milan Jursa Libor Oborný Jan Petroš Jiří Pyszko Miroslav Ryška Stavební a dřevařské obory Vedoucí učitel odborného výcviku Učitelé odborného výcviku Učitel praxe Leoš Pater, Bc. Radek Balon Jan Brož Miroslav Fic Václav Fujtík Rudolf Josefus Josef Marek Jiří Slavík Vlastislav Tománek Zdeněk Urbanec Aleš Václavík Slavomír Zupko, Bc. Pavel Skořepa Plán činnosti a organizace školního roku 2013/2014 9

10 ORGANIZACE ÚSEKU VÝCHOVY MIMO VYUČOVÁNÍ Úsek řízen: Výchovně vzdělávací činnost Mgr. Renáta Ságlová, ZŘ pro TV Ekonomické zabezpečení úseku Ing. Marcela Telecká, ZŘ pro E Vychovatelé: 1. patro Mgr. Jarmila Adedeji,Věra Nekulová Počty žáků: 32 ze SŠ: Havířov- SŠTO, Sýkorova, Školní, SPŠS, Kpt. Jasioka, Hotelová škola a OA, Dakol Karviná ZÁJMOVÁ ČINNOST Tvůrčí dílna Stolní tenis Kulečník Hudebně relaxační Kolektivní míčové hry Posilovna Knihovna Věra Nekulová, Mgr. Jarmila Adedeji Věra Nekulová, Mgr. Jarmila Adedeji Věra Nekulová, Mgr. Jarmila Adedeji Věra Nekulová, Mgr. Jarmila Adedeji Jaroslav Šimon Jaroslav Šimon Mgr. Jarmila Adedeji (v pronájmu) křídla 1. a 2. patra, Jaroslav Šimon Počty žáků: 10 z VOŠ Havířov, VŠ - bakalářské studium Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

11 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Úsek ředitele: Sekretariát Personální referent (studijní oddělení) Bezpečnostní technik, požární ochrana a ostraha objektu Irena Zoubková Irena Fukalová Ing. Šárka Kotasová Úsek provozu a služeb: Vedoucí úseku provozu a služeb (ZŘ VÚPS) Zásobovač Správa budov Vedoucí školní jídelny Doplňková činnost - ubytování Celoživotní vzdělávání vedoucí lektor Ing. Jan Procházka Hana Kostolná Jan Gavenčiak Gertruda Glacová Ing. Šárka Kotasová - ostatní Ing. Jan Procházka Bc. Leoš Pater Úsek ekonomický: Vedoucí ekonomického úseku (ZŘ VEÚ) Hlavní účetní Mzdová účetní, evidence majetku Referent PaM Účetní pokladní Materiálová účetní Ing. Marcela Telecká Bc. Eva Halamčáková Lenka Pawlasová Pavla Dudová Iva Schillerová Hana Kostolná Škodní komise: Předseda Členové Likvidační komise: Předseda Členové Ing. Jan Procházka Ing. Šárka Kotasová právní služba (dle potřeby) 1 zástupce odborů (dle případu) Bc. Eva Halamčáková Hana Kostolná Jan Petroš Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

12 5. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 5.1. VYUČOVÁNÍ 1. pololetí 02. září ledna pololetí 01. února června 2014 Pozn.: Nástup ubytovaných v DM dne od 14:00 hod. Ukončení pobytu v DM do 16:00 hod PRÁZDNINY Podzimní a (úterý - středa) Vánoční vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014 Pololetní (pátek) Jarní Velikonoční (čtvrtek pátek) Hlavní (školní vyučování začne v pondělí 1. září 2014) STÁTNÍ SVÁTKY SO - Den české státnosti PO - Den vzniku samostatného československého státu NE - Den boje za svobodu a demokracii ST - Den obnovy samostatného českého státu ČT - Den osvobození SO - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje NE - Den upálení mistra Jana Husa STATNÍ SVÁTKY ÚT Štědrý den ST 1. svátek vánoční ČT 2. svátek vánoční PO Velikonoční pondělí ČT Svátek práce Státní svátky spolu s ostatními svátky jsou dle 3 zákona č. 254/2000 Sb. dny pracovního klidu. 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění, pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebráníli tomu vážné provozní důvody. Pokud se učitel zúčastní celodenního školení v rámci DVPP, je toto školení považováno za samostudium. Určené dny pro čerpání samostudia: dny dnů den dnů dny Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

13 7. ŘEDITELSKÉ VOLNO V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce ( 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). Toto volno bude stanoveno ředitelem školy dle aktuální situace a bude-li to zapotřebí. 8. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). Změny, které přinesla novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a novelizovaná vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.) v minulém školním roce jsou platné i nadále. Změny se týkají zejména: Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí. Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává. Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydává krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá. Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky. Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení. Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

14 9. UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 9.1. MATURITNÍ ZKOUŠKA Maturitní zkouška ve školním roce 2013/2014 se koná podle ustanovení ( 74, 77 a následující) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušným příkazem ředitele školy. Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konají žáci v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 1. dubna do 10. června 2014, v podzimním zkušebním období od 1. září do 19. září Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2013 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2014 pro podzimní zkušební období. Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví ředitel školy JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ Společná část maturitní zkoušky Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v období od 2. května do 13. května Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září 2013 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 31. prosince Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. Ohodnocené písemné práce z českého jazyka a literatury předává ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě v jarním zkušebním období a zároveň je bez zbytečného odkladu oznámí žákům. Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy v jarním zkušebním období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. Profilová část maturitní zkoušky Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se mohou konat od 1. dubna Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části. Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání. Centrum Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

15 zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 13. června Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ Společná část maturitní zkoušky Didaktické testy a písemné práce společné části se budou konat v období od 1. září do 10. září Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo do 31. ledna 2014 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 15. srpna 2014; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ústní zkoušky společné části se konají v období od 11. září do 19. září Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol je prostřednictvím informačního systému nejpozději do 10. září Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům. Ohodnocené písemné práce z českého jazyka a literatury předává ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému do 13. září Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy. Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka žákům. Profilová část maturitní zkoušky Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 19. září Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části. Celkové hodnocení maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období na základě výsledků zkoušek společné části a výsledků zkoušek profilové části provede CZVV a zpřístupní je prostřednictvím informačního systému řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků všech zkoušek jednotlivého žáka. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání. Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle ustanovení 74 až 76 a 82 školského zákona a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu 2014 v termínech stanovených ředitelem školy. Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

16 Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2014 v termínech stanovených ředitelem školy. V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května Termín praktické zkoušky před 20. květnem může ředitel školy stanovit po dohodě s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu. Závěrečná zkouška ve školním roce 2013/2014 se koná podle ustanovení vyhlášky č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a v souladu s příslušným příkazem ředitele školy. O využití jednotných zadání u závěrečné zkoušky rozhodl ředitel školy takto - podle jednotného zadání závěrečné zkoušky budou závěrečnou zkoušku konat žáci 3. ročníků následujících oborů vzdělání: Autoelektrikář, Kominík, Zedník, Truhlář, Instalatér, Klempíř stavební výroba, Karosář, Tesař, Strojník, Mechanik opravář motorových vozidel. Termíny: Písemná ZZ: Praktická ZZ: Ústní ZZ: Před ústní závěrečnou zkouškou mají žáci čtyři dny volna na přípravu k ZZ. Termíny všech zkoušek a jejich organizace budou upřesněny v Příkazu ředitele školy k ZZ. 10. OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ TERMÍNY ZKOUŠEK Maturitní a závěrečná zkouška za školní rok 2012/2013 ve všech typech studia Didaktické testy a písemné práce společné části MZ Profilová část MZ-praktická zkouška z odborných předmětů Ústní zkoušky společné části MZ Profilová část ústní MZ ZZ písemná ZZ praktická ZZ ústní ODBORNÁ PRAXE Nábytkářství 2.NT/N, 3NT/N květen červen 2014 Technická zařízení budov 2 NT/T, 3NT/T květen červen 2014 Autotronik 2.AT, 3.AT květen červen 2014 Stavební provoz 1SPT/SP květen červen 2014 Podnikání 1.P květen červen 2014 Provozní technika 1SPT/PT květen červen VYSVĚDČENÍ 1. pololetí školního roku výpis z vysvědčení pololetí Vysvědčení (výpis) vydává třídní učitel nebo zastupující třídní učitel v učebně školy. V případě oborů vzdělání H i za přítomnosti učitele OV dle rozpisu ZŘ. Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

17 13. ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍM Organizovat dle platných učebních plánů, metodických pokynů MŠMT, směrnic a příkazů ředitele školy. Jako optimální považovat termíny maturitních a závěrečných zkoušek a poslední vyučovací týden školního roku. - zimní lyžařský výcvikový kurz 1. Ročníků 1-3/ sportovně turistický kurz 5-6/ ozdravný kurz 9/ exkurze (uvést v tematických plánech a plánech exkurzí PK a OK) v průběhu šk. roku Pozn.: Akce mohou být realizovány výlučně na základě dobrovolnosti žáků a na základě předchozího písemného souhlasu jejich zákonných zástupců. 14. KULTURNÍ AKTIVITY Filmová a divadelní představení, účast na kulturních akcích jiných škol, hodiny tance a společenské výchovy. 15. OSTATNÍ AKTIVITY Projekty, matematická a fyzikální olympiáda, olympiáda v českém jazyce, v cizích jazycích, středoškolská odborná činnost, středoškolské sportovní soutěže, celostátní matematická soutěž žáků středních škol, soutěže odborných znalostí a dovedností, školní soutěže odborných znalostí a dovedností v různých oborech a všeobecně vzdělávacích předmětech, výstavky prací žáků v rámci Dnů otevřených dveří, aktivní účast žáků v rámci Dnů otevřených dveří, účast na výstavách a exkurzích v průběhu školního roku, zájmové kroužky, aktivity v rámci programu partnerských škol. 16. INFORMACE Třídní schůzky: 1. pololetí (ST) jen pro 1. ročníky v 16:00 hodin pro všechny ročníky (ST) od 16:00 hod SOŠ a SOU lichý týden od 17:00 hod SOU sudý týden 2. pololetí (ST) od 16:00 hod SOŠ a SOU sudý týden od 17:00 hod SOU lichý týden Den otevřených dveří listopadu 2013 od 10:00 do 17:00 hodin, od 9:00 do 13:00 hodin 14. prosince 2013 od 9:00 do 13:00 hodin 18. ledna 2014 od 9:00 do 13:00 hodin Kontaktní osoba pro styk se základními školami: Mgr. Josef Grochovský Redakční tým: Vedoucí týmu: Mgr. Naděžda Kurzejová. Další členové: Mgr. Sylva Kyselová, Ing. Květuše Konešová, Mgr. Jaroslava Adedeji Podávání informací V případě pedagogických pracovníků zásadně v době před vyučováním, po vyučování a v době volných hodin, nikoliv v době výuky Na webových stránkách školy (www.ssto-havirov.cz) V Domově mládeže po dohodě a v případě potřeby kdykoliv Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

18 17. PEDAGOGICKÉ RADY Hodnotící (1. čtvrtletí) Klasifikační (1. pololetí) Hodnotící (3. čtvrtletí)- maturit. třídy Hodnotící (3. čtvrtletí) Závěrečná (2.pololetí) maturit.třídy Závěrečná pro končící třídy 3. ročníků Závěrečná (2. pololetí) PRACOVNÍ PORADY Vedení v pondělí v lichém týdnu od 13:00 hodin Úsek teoretického vyučování a Domova mládeže - 1x měsíčně poslední středa v měsíci Úsek praktického vyučování - 1x měsíčně Úsek provozně ekonomický - dle potřeby P - 2 ( pedagogické 2) třídní učitel a učitel odb. výcviku - každé druhé liché pondělí v měsíci 19. STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Studijní oddělení se zabývá a vyřizuje nové nástupy žáků, odchody a přestupy žáků. p. Irena Fukalová Mgr. Renáta Ságlová Ing. Igor Třaska p. Karina Bilková 20. VÝCHOVNÁ KOMISE (VK) Mgr. Iveta Sládková, výchovná poradkyně, předseda VK Mgr. Simona Lenčová, výchovná poradkyně školní metodik prevence + tajemník/tajemnice výchovné komise Třídní učitel a učitel OV projednávaného žáka Ředitel školy* nebo zástupce ředitele * ředitel školy si sám určuje, kterých jednání výchovné komise se zúčastní a která budou bez jeho přítomnosti. Jednání výchovné komise budou probíhat v pondělí a ve středu 21. ŠKOLSKÁ RADA Členové jmenováni zřizovatelem: Ing. Pavel Viertigroch - předseda školské rady Ing. Aleš Štěpanda Členové zvolení ve volbách zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: p. Martin Adamec p. Vojtěch Trpálek Členové zvolení ve volbách pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Jaroslav Aniol Ing. Pavla Vojtková Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

19 22. PROGRAM JEDNÁNÍ PORAD VEDENÍ Schválení složení metodických orgánů, projednání plánů exkurzí, plánu práce metodických orgánů Projednání Plánu činnosti na šk. r. 2013/2014 Zpráva o plánu činnosti úseku mimo vyučování Průběžná zpráva o hospodaření k , čerpání dotací, stav financí a plán hospodaření do konce kalendářního roku Zpráva o přípravě soutěží Zpráva o konání třídních schůzek 1. ročníků Vyhodnocení mimořádného a opravného termínu závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek Prověrka požárních knih a bezpečnostních opatření Zpráva o plnění plánu oprav k Zpráva o činnosti školního stravování Návrh koncepce prezentace školy na dnech otevřených dveří a burzách povolání Průběžná zpráva o hospodaření k , čerpání dotací, stav financí a plán hospodaření do konce kalendářního roku Plán Plán činnosti pilotní školy oboru Instalatér na školní rok TOO Dne otevřených dveří Ttttt TOO inventarizace r. 2013, plán inventur Ř, ZŘ ZŘ TV ZŘ E ZŘ PV ZŘ TV BT ZŘ PS ZŘ PE ZŘ PV, PERS. ZŘ E ZŘ TV PERS. ZŘ E Průběžná zpráva o hospodaření k , čerpání dotací, stav a plán hospodaření do konce kalendářního roku Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za 1.čtvrtletí šk. roku a projednání návrhů a přestupů neprospívajících žáků na méně náročné obory Zpráva o průběhu třídních schůzek Vyhodnocení Dne otevřených dveří Vyhodnocení prosincových opravných ZZ Bezpečnostní opatření pro období vánočních prázdnin Vyhodnocení voleb povolání Zpráva o připravenosti na soutěže Klempíř, Tesař Průběžná zpráva o hospodaření k , čerpání dotací, stav financí a plán hospodaření do konce kalendářního roku Návrhy na jmenování předsedů MZ a ZZ Schválení nejvyšších možných počtů přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání TOO Dne otevřených dveří Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Informace o průběhu roční uzávěrky ZŘ E PERS., ZŘ TV PERS. ZŘ PV ZŘ E ZŘ TV Ř, ZŘ PERS. ZŘ TV, ZŘ PV ZŘ E Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

20 Vyhodnocení Dne otevřených dveří Vyhodnocení závěrečné inventarizační zprávy Plán nákladů na r a plán oprav na 1. pol TOO k maturitním zkouškám Změna dislokace pro 2. pololetí Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za1.pol.šk.roku Seznámení s hospodářskými výsledky roku 2013, informace o průběhu vyhotovení Zprávy o hospodaření školy Vyhodnocení kontrolních prací žáků - zpráva Zpráva o přípravě na soutěž Učeň instalatér Zpráva o činnosti předmětových komisí za 1. pololetí šk. roku Zpráva o činnosti odborných komisí za 1. pololetí šk. roku Zpráva o přípravě žáků na soutěž Autoopravář Junior Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Zpráva o rekvalifikačních kurzech Návrh jmenování místopředsedů a ostatních členů zkušebních komisí k ZZ TOO k přijímacímu řízení Návrh jmenování místopředsedů a ostatních členů zkušebních Zpráva o počtu přihlášených uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání na SŠTO (seznamy včetně studijních výsledků) Zpráva o stavu příprav praktické MZ z odborných předmětů Projekty ESF zpráva o průběhu pilotáží, zpráva o využívání získaných výukových přístrojů, didaktické techniky, IT prostředků Zpráva o připravenosti na soutěž Zlatý pohár LINDE Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za 3. čtvrtletí šk. roku maturitních tříd TOO k závěrečným zkouškám Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za 3. čtvrtletí šk. roku Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti za 2. pol. šk. roku maturitní třídy Zpráva o stavu zajištění odborné praxe pro žáky maturitních oborů Zpráva o výsledcích 1. kola přijímacího řízení TOO dalších kol přijímacího řízení Zpráva o výsledcích společné části MZ didaktické testy Plán dovolených PERS., ZŘ E ZŘ PS ZŘ TV ZŘ PV ZŘ TV, ZŘ PV ZŘ E ZŘ PV ZŘ PV ZŘ TV ZŘ PV ZŘ PV ZŘ E, PS ZŘ PS ZŘ TV,PV PERS. ZŘ TV PERS. ZŘ PV,TV manažeři projektů ZŘ PV TV,PV ZŘ PV,TV PERS. PERS. ZŘ TV Všichni ZŘ Návrh organizace nového školního roku Všichni ZŘ Plán činnosti a organizace školního roku 2013/

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY Organizace školního roku, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT, se týká ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoří (vysoké školy si organizují řád a přijímačky každá jinak) Období

Více

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov na školní rok 2014/2015 zpracovala: Ing. Jitka Karhanová schválil: Ing. Radomil Poles Obsah 1. Organizace školního roku 2014/2015

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 ; Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 V Praze dne 1. září 2014 Ing. Lumír Kymr ředitel SŠES 1. Úvod Výchovně vzdělávací plán Střední školy elektrotechniky a strojírenství pro školní rok 2014/2015

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Předkládá: Ing. Vanda Palowská, ředitelka školy, září

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen 2012 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013 (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně novely

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více