Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Soňa Kafková Bankovnictví, Bankovní management Ing. Helena Cetlová Praha Duben, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že tuto bakalářskou práci na téma Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice jsem vypracovala samostatně s použitím podkladů uvedených v seznamu použité literatury. V Praze dne Soňa Kafková

3 Poděkování Děkuji Ing. Heleně Cetlové za odborné vedení a cenné rady při tvorbě této bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce analyzuje retailové bankovnictví České republiky z hlediska jeho dosavadního vývoje a současného stavu a pokouší se o prognózu jeho vývoje v budoucnosti. Detailněji analyzuje a porovnává dva vybrané retailové bankovní produkty (běžný účet a termínovaný vklad) dvou bankovních ústavů (Československá obchodní banka, a.s. a Raiffeisenbank a.s.) z hlediska šíře produktové nabídky a podmínek poskytování. Annotation This bachelor thesis analyzes retail banking in the Czech Republic focusing on its development and its current state. The thesis also contains an indicative forecast of the future development. It provides a comparative analysis of two selected retail banking products (current account and time deposit) of two banks (Československá obchodní banka, a.s. a Raiffeisenbank a.s.) considering the range of offered products and their conditions.

5 Obsah Úvod Dosavadní vývoj bankovního trhu v ČR Vývoj počtu bank a základní identifikace Rozdělení bank podle majetkové účasti Výkonnost bankovního sektoru a kapitálová síla Charakteristika vybraných retailových produktů Produkty bankovních institucí Běžný účet Termínovaný vklad Historie vybraných bank Československá obchodní banka, a.s Raiffeisenbank a.s Nabídka produktů vybraných bank Běžné účty Termínované vklady Analýza a porovnání vybraných retailových produktů ČSOB a RB Běžné účty Termínované vklady l Porovnání výše poskytovaného úroku Poplatky za předčasný výběr Odhad budoucího vývoje Vznik a průběh hospodářské krize Krize v České republice Hledání řešení Národní ekonomická rada vlády Odhad vývoje bankovního sektoru Závěr Seznam literatury Přílohy... 51

6 Úvod Bankovní sektor zaujímá v každé ekonomice významné místo, neboť finanční zdroje se dotýkají a ovlivňují existenci všech ekonomických subjektů. Je nedílnou součástí celkového ekonomického prostředí a vytváří ostatním ekonomickým subjektům stabilní rámec. Cílem mé bakalářské práce je zanalyzovat dosavadní vývoj a současný stav retailového bankovnictví a pokusit se o prognózu jeho budoucího vývoje. Dílčím cílem je porovnat dva vybrané produkty dvou úspěšných bankovních institucí - Československá obchodní banka, a.s. (dále jen ČSOB ) a Raiffeisenbank a.s. (dále jen RB ). Téma práce je značně široké a proto detailní porovnání bankovních produktů bylo zúženo na dva vybrané bankovní produkty, a to běžný účet a termínovaný vklad. Tyto produkty jsou porovnávány a vyhodnocovány především z hlediska výhodnosti jejich využívání pro modelového klienta sledováním kritérií, jako např. šíře produktové nabídky, výše bankovních poplatků a úrokových sazeb. Oba tyto produkty jsou vybrány, protože představují tradiční bankovní produkt nabízený všemi bankami na trhu a bývají pro klienta jedním z důvodů k volbě banky. První kapitola analyzuje dosavadní vývoj bankovnictví v České republice od roku Dosavadní vývoj je analyzován z hlediska počtu bank na trhu, jejich vlastnické struktury a finanční a kapitálové síly. Druhá kapitola charakterizuje vybrané banky, tj. ČSOB jako reprezentanta skupiny největších bank na českém trhu s bilanční sumou nad 150 mld. Kč a RB jako reprezentanta skupiny bank střední velikosti s bilanční sumou mezi mld. Kč. V této kapitole jsou zároveň detailně popsány oba vybrané produkty běžný účet a termínovaný vklad a to jak obecně, tak i konkrétní produkty ČSOB a RB. Třetí kapitola analyzuje a porovnává parametry obou vybraných produktů ČSOB a RB z hlediska jejich výhodnosti pro klienta.

7 Poslední kapitola se pokouší o prognózu budoucího vývoje bankovnictví v České republice s ohledem na současnou světovou finanční a ekonomickou krizi a její dopad na českou ekonomiku. Zároveň uvádí úvahu o možnostech zmírnění dopadů krize na českou ekonomiku i její bankovní sektor.

8 1 Dosavadní vývoj bankovního trhu v ČR České bankovnictví má dlouhou tradici, první banky na českém území se začaly objevovat v polovině 19. století. Většinou šlo o pobočky rakousko-uherských bank. Rozvoj bankovnictví v období první republiky odpovídal úrovni rozvoje československé ekonomiky, která patřila k nejvyspělejším v Evropě. Další vývoj bankovnictví byl poznamenán německou okupací a po krátkém období mezi roky 1945 a 1948 došlo k přijetí sovětského modelu bankovnictví projevujícím se monopolem pro všechny hlavní bankovní aktivity. 1 K zásadní změně bankovnictví došlo k přijetím dvou nových zákonů zákonu č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé s účinnosti k 1. lednu 1990 a zákonu č. 158 / 1989 Sb. o bankách a spořitelnách. Tyto dvě základní legislativní normy představovaly transformaci bankovního systému na dvoustupňový, který funguje ve všech vyspělých tržních ekonomikách a transformovaly stávající monopolní bankovní ústavy v univerzální banky. Tyto zákony umožnily zakládání nových univerzálních i specializovaných bank. Pro rozvoj bankovnictví, vč. retailového, v podmínkách rozvíjející se tržní ekonomiky se v dalších letech staly významným legislativním rámcem zejména tyto zákony: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 1 PŮLPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice viz. seznam literatury 8

9 Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (o platebním styku) Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 1.1 Vývoj počtu bank a základní identifikace Rozvoj bankovnictví se projevoval rozšiřováním spektra bankovních služeb, růstem počtu klientů, trvale zvětšujícím se objemem přijatých vkladů i růstem poskytovaných úvěrů. Jedním z významných kritérií hodnocení růstu bankovního sektoru je i počet bank na trhu. Po změně politického režimu na konci roku 1989 existovalo v ČSFR 7 bank stávající Státní banka československá (dále jen SBČS ); Česká státní spořitelna; Živnostenská banka, národní podnik; Investiční banka, státní peněžní ústav; Československá obchodní banka, akciová společnost; a nové dvě založené obchodní banky Komerční banka, státní peněžní ústav a Všeobecná úverová banka, štátny peňažný ústav. Až na prvně zmiňovanou SBČS se jednalo o univerzální obchodní banky, tzn. mohly klientům nabízet základní bankovní služby, jako je poskytování úvěrů, přijímaní vkladů, platební a zúčtovací styk, směnárenskou činnost a ostatní služby v souladu se zákonem o bankách. Během roku 1991 se v ČSFR rapidně zvýšil počet bank, k čemuž přispělo i zřizování poboček zahraničních bank. Ke konci tohoto roku na našem území vyvíjelo činnost již 24 bank. Vývoj počtu bank se velmi rychle zvyšoval do konce roku 1993, kdy ke zpomalení jeho růstu přispěla především striktnější regulativní opatření centrální banky. Od roku 1993 se postupně jak požadavky na kapitál, tak ostatní požadavky k udělení 9

10 bankovní licence a zahájení činnosti banky, zpřísňovaly. Především však převládlo mínění, že v České republice je příliš mnoho bank a Česká národní banka (dále ČNB ) 2 přestávala udělovat licence i zahraničním bankám. V roce 1994 bylo v České republice vydáno povolení k činnosti pouze 4 stavebním spořitelnám, v prvním čtvrtletí následujícího roku získala jediné povolení k činnosti Česká exportní banka, a.s. (dále jen ČEB ). 3 V České republice převládal názor, že v budoucnu musí dojít ke snížení počtu bank. Proto byla i zahraničním bankám doporučována fúze s již existujícími bankami. V České republice docházelo ke vstupu zahraničních investorů do bankovního sektoru až na přelomu tisíciletí. Představa, že nejlepší cestou jak se přitom vyhnout krachům bank je výrazná regulace bankovního sektoru, byla vyjádřena snahou ČNB velice striktně kontrolovat nejen existující bankovní subjekty, ale dokonce formovat velikost a strukturu bankovního sektoru jako takového. To znamená, že bylo zdůrazňováno, že požadovanou strukturu bankovního sektoru je možno vytvořit regulativními opatřeními a moratoriem na vydávání licencí. Na této myšlence byl často založen i požadavek konsolidace bankovního sektoru. Prezentace tohoto názoru v České republice znamenala ve své podstatě posilování nedůvěřivého postoje veřejnosti vůči malým bankám a vytvářela pochybnosti o potřebě konkurence v bankovním sektoru nebo o tom, že by do bankovního sektoru mohly přinést konkurenci zahraniční banky a zahraniční kapitál. Podstata problému však nebyla pouze v počtu bank, neboť konkurenčnost prostředí v bankovnictví není pochopitelně dána možností vzniku velkého množství malých bank. V některých srovnatelně velkých ekonomikách často existuje a prosperuje podstatně více bank než v České republice. Podstata problému českého bankovního sektoru byla především v jeho pomalé privatizaci a ochraně domácích bank před zahraniční konkurencí. Tyto dva základní momenty se odrážely v oligopolní struktuře bankovního sektoru a nedostatečné konkurenci, ve vztahu akcionářů a bank, v kapitálové provázanosti bank a podnikatelského sektoru, v kapitálovém vybavení bank, v kvalitě a odpovědnosti managementu, v obchodní politice, 2 Po zániku České a Slovenské Federativní republiky 1. ledna 1993 se stala ústřední bankou ČR Česká národní banka podle zákona č. 6/1993 Sb,, o České národní bance. 3 MERVART, Josef, České banky v kontextu světového vývoje viz. seznam literatury 10

11 v přijímaných rizicích a jejich řízení i v realizaci dohledu a regulace nad bankovním sektorem. Zásadním problémem byla politika vstupu do bankovního sektoru a odlivu klientů do zahraničí. Politika omezování vstupu do bankovního sektoru byla ve své podstatě ochranou velkých domácích bank. Důvodem pro takový postup vlády a centrální banky měla být snaha zabránit odchodu nejlepších klientů od domácích bank k zahraničním. Pokud by k odlivu klientů došlo, domácí banky by nemusely být schopny unést vysoké úvěrové riziko transformace. Řešením problému konkurence v bankovním sektoru a snížení úrokové marže mohla být evidentně privatizace bank a otevření bankovního sektoru vůči zahraniční konkurenci. I když se podíl zahraničních bank na bilanční sumě bankovního sektoru ve všech transformujících se ekonomikách trvale zvyšoval, v České republice to bylo podstatně nižší, než v ostatních zemích. Tento podíl se také zvyšoval vzhledem k neustále odkládané privatizaci velkých bank velice mírně. Ke zlomu došlo až od poloviny roku 1998, kdy vstoupila finanční skupina Nomura do banky Investiční a poštovní banka, akciová společnost (dále jen IPB ) a GE Capital Bank do Agrobanky. Do té doby byl nárůst především důsledkem navyšování základního jmění ve skupině zahraničních bank. Na druhou stranu byla výrazná obava, že v České republice by razantní vstup zahraničních bank a případné snížení úrokové marže vedlo ke snížení konkurenceschopnosti českých bank vůči zahraničním bankám. Vysoká úroková marže jim umožňovala krýt relativně vyšší náklady a vytvářet rezervy na úhradu ztrát z klasifikovaných úvěrů. I když výše úrokové marže negativně ovlivňovala i výši úrokových sazeb, oligopolní charakter českého bankovního sektoru potvrzovala skutečnost, že snižování úrokových sazeb bylo realizováno až koncem roku 1998 a úroková marže se v podstatě neměnila. A to ani přesto, že zahraniční banky a pobočky zahraničních bank byly stále dynamičtější částí bankovního sektoru. Zahraniční banky se staly v České republice druhou početně nejvýznamnější skupinou bank. Patřily k nim převážně dceřiné společnosti významných zahraničních bank, které se orientovaly především na velké průmyslové podniky se zahraniční majetkovou účastí ze země původu jednotlivých bank. 11

12 Vzhledem k regulativním opatřením a omezenému vstupu nových subjektů do bankovního podnikání se od roku 1995 v České republice výrazně zpomalil růst bilanční sumy bankovního sektoru. Snížila se rovněž dynamika nárůstu vkladů, příliv zahraničního kapitálu a v neposlední řadě se výrazným způsobem zvýšila obezřetnost bank, jak při poskytování úvěrů, tak při vlastním rozvoji dalších činností. Rozšiřování aktivit bank, při v podstatě neměnném počtu bank, se odrazilo v růstu bilanční sumy i kapitálového vybavení bank. Bankovní sektor prodělával v České republice výrazný ozdravný proces. K tomu byly vytvořeny dostatečné legislativní podmínky. Kromě odpovídajících zákonů byla vydána i celá řada opatření centrální banky, která konkretizovala požadavky na obezřetné podnikání bank, což jsou mimo jiné požadavky na kapitálovou přiměřenost, pravidla likvidity bank, pravidla pro úvěrovou angažovanost bank, omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice, zásady vytváření portfolií a krytí rizika, pravidla pro klasifikaci pohledávek z úvěrů, mimorozpočtových závazků bank a tvorbu opravných položek, stejně jako požadavky na zprávu o hospodaření banky a zveřejňování informací bankami. Na počátku roku 1999 tvořilo bankovní soustavu České republiky 45 aktivních bank, včetně zahraničních bank a poboček zahraničních bank. Bankovnictví v České republice se na přelomu 20. a 21. století potýkalo především s klasifikovanými úvěry, které představovaly jeden z jeho nejzávažnějších a nejdiskutovanějších problémů. Klasifikované úvěry vyžadovaly vysokou tvorbu opravných položek a rezerv na krytí ztrát z úvěrového portfolia, které byly podstatně vyšší než v ostatních ekonomicky srovnatelných státech. 12

13 Vývoj počtu bank za období od roku 1993 k dokumentuje tabulka č. 1 a graf č. 1. Tabulka č. 1 Počty tuzemských bank v období mezi a Státní peněžní ústavy Banky se státní účastí Banky s rozhodující českou účastí Banky v nucené správě Celkem Banky s rozhodující zahraniční účastí Pobočky zahraničních bank Celkem Banky celkem Zdroj:http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/bankovni_dohled/bankovni_sektor/zakl_uk_bank_sekt/ind ex.html, staženo Graf č. 1 - Vývoj počtu bank v ČR ( ) české 30 zahraniční celkem _metodika.html; staženo

14 1.2 Rozdělení bank podle majetkové účasti Český bankovní sektor byl tvořen kromě centrální banky jedním státním peněžním ústavem, což byla Konsolidační banka (dle zákona o bankách došlo k k ukončení činnosti jako banky; od dle zákona 239/2001 Sb., byla pak nástupcem Česká konsolidační agentura, která rovněž svou činnost již ukončila). Všechny další finanční instituce, které měly nebo mají povolení k činnosti podle zákona 21/1992 Sb., o bankách, jsou akciovými společnostmi. Děleny jsou obvykle podle majetkové účasti na ústavy s převážně (více než 50%) českou majetkovou účastí, převážně zahraniční majetkovou účastí, dceřiné společnosti zahraničních bank (100% zahraniční majetková účast) a pobočky zahraničních bank. Bankovní systém v České republice je dvoustupňový. Tvoří ho centrální banka Česká národní banka a ostatních 37 bank. Tyto se dělí na: univerzální banky (14) specializované banky ČEB, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen ČMZRB ), 5 stavebních spořitelen a 2 hypotéční banky pobočky zahraniční bank (16). Investiční banky, které se ve vyspělých ekonomikách zejména v anglosaských zemích vyskytují, v České republice nejsou a nemají právní základ pro své podnikání. Z hlediska vlastnické struktury se banky v České republice dělí na : banky s rozhodující majetkovou účastí státu banky s částečnou zahraniční majetkovou účastí či bez zahraniční majetkové účasti banky s majoritní zahraniční majetkovou účastí banky se zvláštním režimem specializované banky 14

15 Banky s rozhodující majetkovou účastí státu V roce 1990 tvořily banky s rozhodující majetkovou účastí státu jádro bankovního systému. Procesem deetatizace jejich počet postupně klesl na dvě - ČEB a ČMZRB. Klíčovou bankovní institucí s majetkovou účastí státu byla ve vývoji českého bankovnictví Konsolidační banka Praha, s.p.ú. (dále jen Konsolidační banka ), která vznikla v roce 1991, přičemž měla omezenou bankovní licenci a působila bez pobočkové sítě. Vznikla s cílem obhospodařit úvěry firem na trvale se obracející zásoby v celkové výši 110 mld. Kčs, které jim byly poskytnuty před rokem Jednalo se z rozhodující části o nedobytné úvěry. 4 Od roku 1992 odkupovala Konsolidační banka další špatné či nedobytné pohledávky. Od poloviny roku 1995 probíhaly v celkovém zaměření aktivit této banky určité změny, jejichž cílem bylo přiblížit ji v některých oblastech tradičním aktivitám bank. Konsolidační banka považovala na přelomu tisíciletí za nejdůležitější aktivní přístup ke správě pohledávek převzatých od komerčních bank, k realizaci projektů a akcí z pověření vlády, správu státních majetkových podílů ve velkých společnostech a financování dlouhodobých projektů, zejména v oblasti infrastruktury. Byly na ni přeneseny i další aktivity spojené s konsolidací bankovního sektoru. Z IPB a Česká spořitelna, a.s. (dále jen Česká spořitelna ) byly na Konsolidační banku převedeny půjčky, které tyto banky poskytly před rokem 1989 na individuální bytovou výstavbu, novomanželské půjčky a jiné sociální půjčky. Česká exportní banka byla zřízena se základním jměním 1,5 mld. Kč v roce 1995 a svými aktivitami se řadila spíše k menším bankám. Jejím úkolem bylo shromažďovat zdroje výpůjčkami na finančních trzích a refinancovat bankám exportní úvěry, hlavně úvěry na vývoz investičních celků. Neoddělitelným partnerem ČEB byla a je Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen EGAP ), která pojišťuje především střednědobé a dlouhodobé exportní úvěry společností do politicky nestabilních teritorií. EGAP dále pojišťuje tuzemské úvěry poskytované subdodavateli finálním vývozcům. Přímé investice českých firem v zahraničí podporuje EGAP pojištěním zahraničních investic proti rizikům vyvlastnění, konfiskace nebo omezování investic. 4 PALOUČEK, Stanislav, České bankovnictví na přelomu tisíciletí - viz seznam literatury 15

16 Další institucí této oblasti je ČMZRB, která byla založena v roce 1992 s cílem podporovat rozvoj malého a středního podnikání záruční činností a odstraňovat tak některé nedokonalosti trhu. 5 Banky s částečnou zahraniční majetkovou účastí či bez zahraniční majetkové účasti Bank s částečnou či nulovou zahraniční majetkovou účastí působilo např. ještě v roce 1999 celkem 11 (tehdy se jednalo o následující bankovní instituce Česká spořitelna, ČSOB, IPB, Komerční banka, Banka Haná, Expandia banka, Foresbank, Moravia Banka, Plzeňská banka, První městská banka a Union banka). V průběhu jejich vývoje byly větší banky z této skupiny ozdraveny různými formami státní pomoci a následně prodány zahraničnímu investorovi, zatímco menší banky většinou skončily v konkursu. Banky s majoritní zahraniční majetkovou účastí Bank s majoritní zahraniční majetkovou účastí působilo na přelomu tisíciletí na území České republiky celkem 23. V průběhu dalších let tento počet dále narůstal. Z tehdejšího počtu 23 bank bylo 6 bank s převážně zahraniční majetkovou účastí (GE Capital Bank, IC Banka, Interbanka, RB, Živnostenská banka a J&T Banka), 7 bylo dceřinných společností zahraničních bank se 100% zahraniční majetkovou účastí (Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, BNP-Dresdner Bank, Citibank, Credit Lyonnais Bank Praha, Erste Bank Sparkassen, HypoVereinsbank 6 a Volksbank). Tato skupina se v 90. letech výrazněji neorientovala na drobnou klientelu, naopak se většina z nich zaměřovala na spolupráci se společnostmi se zahraniční majetkovou účastí, pocházejícími ze země původu banky. Vývoj posledních deseti let však ukázal zvýšenou aktivitu některých těchto bank v retailovém segmentu (zejména GE Capital Bank, Živnostenská banka, Citibank, HypoVereinsbank a Volksbank). 5 PALOUČEK, Stanislav, České bankovnictví na přelomu tisíciletí - viz seznam literatury 6 K došlo k fůzi dceřiných společností Hypo-Bank CZ a Vereinsabank (CZ) v HypoVereinsbank CZ. HypoVereinsbank CZ nabízela univerzální služby v ČR a zaměřuje se na financování nemovitostí, strukturované financování a později se přeměnila ještě fúzí s další bankou na Unicredit. 16

17 Banky se zvláštním režimem Další skupinou jsou banky se zvláštním režimem banky v nucené správě, banky bez licence, banky v likvidaci, banky v konkurzním řízení (např. Agrobanka Praha nebo Union banka). Specializované banky Jedná se o specifickou skupinu finančních institucí, kterou tvoří především stavební spořitelny nebo banky specializované na hypotéční obchody. 1.3 Výkonnost bankovního sektoru a kapitálová síla Český bankovní systém zaujímal až do roku 1993 výsadní místo ve zprostředkování pohybu finančních zdrojů, protože kapitálový trh a jeho aktéři v prvních letech transformace ještě nefungovaly. O celkovém objemu finančního zprostředkování a tím také o výkonnosti bankovního sektoru vypovídá výše jeho bilanční sumy, tedy obratu všech uskutečněných bankovních obchodů. Jeden typ těchto obchodů se zaměřuje na získávání zdrojů, druhý usiluje o jejich co nejvýhodnější umístění v bilančně vyrovnané výši k pasivům. 7 V roce 1990 stanovila centrální banka počáteční minimální limit základního kapitálu na 50 mil.kčs, ale již v dubnu 1991 ji zvýšila na 300 mil.kčs a následně rozhodnutím ČNB z listopadu 1993 na 500 mil.kč. Důvodem tohoto postupného zpřísňování bylo nebezpečí rozšiřování počtu podkapitalizovaných bank, které na českém kapitálovém trhu obtížně získávaly pasiva, neměly potřebné jištění vkladů a při nedostatečné tvorbě rezerv mohly snadno podlehnout nebezpečí růstu nebonitních aktiv, především klasifikovaných úvěrů. 8 7 MERVART, Josef, České banky v kontextu světového vývoje viz. seznam literatury 8 MERVART, Josef, České banky v kontextu světového vývoje viz. seznam literatury 17

18 Zvyšování minimálního základního kapitálu vedlo již od roku 1994 k tomu, že český bankovní sektor vykazoval vyšší poměr základního kapitálu na bilanční sumě než ve srovnatelných zemích EU. 9 V roce 1994 ČNB přistoupila k řešení problému krytí nebonitních aktiv pomocí závazného opatření o způsobu klasifikace pohledávek, tvorbě rezerv a opravných položek. Následovala novela zákona o rezervách v roce 1995, upravující tvorbu opravných položek a rezerv. Jejím záměrem bylo provázat opravné položky a rezervy s různými typy a objemem nebonitních aktiv a vymezit možnosti využití opravných položek k odpisu ztrát. V roce 1997 se připravovala další novela zákona o rezervách s uvažovanou platností od 1.ledna 1998, jejímž účelem bylo upravit způsob tvorby daňově uznatelných rezerv a opravných položek. 10 V letech došlo k procesu standardizace bankovní regulace a dohledu a souběžné harmonizaci bankovních pravidel se zeměmi EU v souvislosti s přípravou vstupu ČR do evropského společenství. Došlo k privatizaci velkých obchodních bank a bylo dosaženo další stabilizace a konsolidace bankovního sektoru. V květnu 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie a pokračoval proces stabilizace a zlepšování finančních výsledků. Po vstupu ČR do EU začíná i u nás platit směrnice EU týkající se jednotné bankovní licence, což znamená vytvoření mechanismů jak pro uznávání bankovních licencí vydaných ve státech EU a Evropského hospodářského prostoru na našem území, tak pro uznávání našich licencí v zahraničí. 9 MERVART, Josef, České banky v kontextu světového vývoje viz. seznam literatury 10 MERVART, Josef, České banky v kontextu světového vývoje viz. seznam literatury 18

19 2 Charakteristika vybraných retailových produktů Tato kapitola se zaměřuje na vybrané retailové produkty a vzhledem k velké šíři a značné obsáhlosti se koncentruje na dva druhy produktů obecně, což jsou běžné účty a termínované vklady a dále tentuje porovnáván tento druh produktů u vybraných dvou bank. K základnímu popisu retailových produktů a k jejich porovnání se tato kapitola zaměřuje na produkty dvou bank jedné větší a druhé střední banky, tj. ČSOB a RB. Zároveň stručně popisuje historii vybraných bank. 2.1 Produkty bankovních institucí Vzhledem k velkému počtu a různorodosti bankovních produktů není jejich systematizace jednoduchá a můžeme se setkat s celou řadou přístupů k členění těchto produktů. Klasickým dělením produktů obchodních bank je dělení podle kritéria vztahu k bilanci banky na pasivní (vkladové), aktivní (úvěrové) a neutrální (mimobilanční). Tato práce je zaměřená na popis pouze dvou produktů, a to běžného účtu a termínovaného vkladu Běžný účet Běžný účet je jeden z mnoha typů bankovních účtů, kromě něj existují i kontokorentní účty, úvěrové účty, vkladové účty a depozitní účty. Můžeme říci, že v případě běžného účtu se jedná o základní bankovní produkt, protože stojí obvykle na počátku vztahu mezi klientem a bankou a je předpokladem pro využívání řady dalších bankovních produktů. Tento typ účtu slouží především k likvidnímu uložení dočasně volných prostředků a provádění bezhotovostního platebního styku.ve vyspělých zemí se běžný účet dnes již stává jednou ze služeb každodenní potřeby. 19

20 Právní úprava Základní právní úprava běžných účtů je obsažena v obchodním zákoníku, Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. absolutní bankovní obchod, řídí se ustanovením obchodního zákoníku bez ohledu na povahu účastníků i účel využití účtu. Zásady vedení bankovních účtů jsou dále upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami, které vydala Česká národní banka. Banka zřizuje běžný účet na základě žádosti klienta. Ke vzniku běžného účtu je zapotřebí písemné smlouvy mezi bankou a klientem. Při zřízení účtu sděluje banka písemně majiteli účtu bankovní spojení. Běžný účet může být zřízen i pro několik osob, potom má každá z nich postavení majitele účtu. Při založení účtu předkládá klient bance i podpisový vzor, který je nedílnou součástí smlouvy o účtu a majitel účtu v něm uvádí svůj vzorový podpis. Dále zde mohou být uvedeny i podpisy dalších osob, které budou účet využívat na základě zmocnění majitele k disponování s účtem. Z uzavřené smlouvy o běžném účtu vyplývají bance ve vztahu k majiteli účtu následující povinnosti: je povinna přijímat na účet peněžité vklady a bezhotovostní platby v měně, na kterou účet zní, není však automaticky povinna provádět konverzi do jiné měny; na základě písemného příkazu majitele účtu nebo jím zplnomocněných osob při splnění podmínek daných smlouvou vyplatit požadovanou částku nebo provést požadované platby, nevyplývá-li z příkazu doba, kdy má být proveden, je tak banka povinna učinit v den následující po doručení příkazu; k tíži účtu jsou tyto prostředky účtovány dnem, kdy platby banka provedla; ve lhůtách stanovených ve smlouvě je povinna informovat majitele účtu o přijatých a provedených platbách. Výnosy a náklady spojené s běžným účtem Ze zůstatku běžného účtu platí banka klientovi úrok. Výše úrokové sazby, resp. způsob jejího určení, včetně případných změn, by měl být přesně vymezen ve 20

21 smlouvě. Úroky jsou splatné pokud smlouva neupravuje jinak koncem kalendářního čtvrtletí a připisují se ve prospěch běžného účtu. Vzhledem k časové hodnotě peněz platí, že čím častěji jsou úroky připisovány, tím výhodnější je to pro klienta a naopak nevýhodnější pro banku. Vzhledem k možnosti kdykoliv disponovat s vkladem bývá úroková sazba zpravidla velmi nízká. Vlivem nízkého úročení je zůstatek na těchto účtech udržován pouze ve výši potřebné pro platební styk. Banky často samy nabízejí klientům, jejichž běžný účet dlouhodoběji vykazuje vyšší zůstatek, výhodnější formy uložení, případně je zvýhodňují dodatečnými prémiemi ve formě určité úrokové přirážky. Úroky samozřejmě podléhají dani z příjmů. U úroků z běžných účtů fyzických osob se jedná o srážkovou daň ve výši 15%, z běžných účtů právnických osob a fyzických osob podnikatelů vstupují úroky do daňového základu a jsou zdaněny společně s dalšími příjmy. Při pohybu prostředků na účtu vychází úročení z valutování, tj. časových okamžiků připsání, resp. odepsání prostředků z účtu. Z uvedeného vyplývá, že pro úročení a tedy i výši úroků připisovaných bankou klientovi je rozhodující způsob valutování. Zrušení běžného účtu Uzavřenou smlouvu o běžném účtu může majitel kdykoliv s okamžitou platností vypovědět. Naopak pokud vypoví smlouvu banka, může tak učinit s účinností nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď majiteli účtu doručena. Před zrušením účtu je banka oprávněna započíst na vrub účtu veškeré své pohledávky za majitelem účtu vyplývající ze smlouvy o běžném účtu. Hlavním motivem z hlediska klientů vytváření vkladů na běžných účtech je provádění platebního styku. Vzhledem k relativně nízkému úročení je stav vkladů na viděnou udržován ve výši potřebné k zajištění platebního styku. Z hlediska bank představují vklady na běžných účtech důležitý zdroj refinancování. 21

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky UniCredit Bank Austria AG, která je členem skupiny UniCredit UniCredit

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Československá obchodní banka a.s.

Československá obchodní banka a.s. POPIS ČÍSELNÍKU Název: 0100 BA0001 Výčet položek číselníku: Kód Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Komerční banka a.s. SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech bank a poboček zahraničních bank, které

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Volksbank CZ, a.s. součást Volksbank International AG. Press kit

Volksbank CZ, a.s. součást Volksbank International AG. Press kit součást Volksbank International AG Press kit Duben 2011 OBSAH 1. Volksbank CZ profil banky 3 2. Nabídka produktů 4 2.1 Občané 4 2.2 Podnikatelé a živnostníci 5 2.3 Firmy 5 2.4 Veřejný sektor 6 2.5 Investování

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků Shrnutí přehledu služeb a podmínek LBBW Bank CZ a.s. bbřřeezzeenn 22000099 pro členy základních organizací Fyzické osoby IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků - Běžný účet v CZK,

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více