Postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji"

Transkript

1 Ředitel Základní škly Český Dub, kres Liberec, příspěvkvá rganizace (dále škla) vydává v suladu s nařízením Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů směrnici škly pr chranu sbních údajů. Půsbnst Směrnice upravuje pstupy škly, jejích zaměstnanců, případně dalších sb při nakládání s sbními údaji, pravidla pr získávání, shrmažďvání, ukládání, pužití, šíření a uchvávání sbních údajů. Směrnice rvněž upravuje některé pvinnsti škly, jejích zaměstnanců, případně dalších sb při nakládání s sbními údaji. Tat směrnice je závazná pr všechny zaměstnance škly. Směrnice je závazná i pr další sby, které mají se šklu jiný právní vztah (smluva díl, nájemní smluva) a které se zavázaly pstupvat pdle tét směrnice. Zásady nakládání s sbními údaji Při nakládání s sbními údaji se škla, její zaměstnanci a další sby řídí těmit zásadami: - pstupvat při nakládání s sbními údaji v suladu s právními předpisy, - s sbními údaji nakládat uvážlivě, suhlas se zpracváním sbních údajů nenadužívat, zpracvávat sbní údaje ke stanvenému účelu a ve stanveném rzsahu a dbát na t, aby tyt byly pravdivé a přesné, - zpracvávat sbní údaje v suladu se zásadu záknnsti na základě právních předpisů, při plnění ze smluvy, při plnění právní pvinnsti správce, při chraně živtně důležitých zájmů subjektu údajů neb jiné fyzické sby (zejména děti pžívají vyšší chrany), při chraně právněných zájmů škly, při chraně veřejnéh zájmu, a zpracvání sbních údajů na základě suhlasu, - respektvat práva člvěka, který je subjektem údajů, zejména práva dát a dvlat suhlas se zpracváním, práva na výmaz, namítat rzsah zpracvání apd., - pskytvat při zpracvání sbních údajů zvláštní chranu dětem, - pskytvat infrmace zpracvání sbních údajů, kmunikvat, - při uzavírání smluv a právním jednání pstupvat se zřetelem na pvinnst chránit sbní údaje před zneužitím, - splupracvat s pvěřencem pr chranu sbních údajů. Pstupy škly, jejích zaměstnanců, případně dalších sb při nakládání s sbními údaji Škla všechny sbní údaje, se kterými nakládá a které zpracvává, chrání vhdnými a dstupnými prstředky před zneužitím. Přitm škla především uchvává sbní údaje v prstrách, na místech, v prstředí neb v systému, d kteréh má přístup mezený, předem stanvený a v

2 každý kamžik alespň řediteli škly známý kruh sb; jiné sby mhu získat přístup k sbním údajům puze se svlením ředitele škly neb jím pvěřené sby. Škla zavede takvá patření, aby nakládání a zpracvání sbních údajů měl přehled alespň ředitel škly neb jím pvěřená sba a pvěřenec pr chranu sbních údajů. Mezi tat patření patří např. ústní neb písemná infrmace, písemná kmunikace, stanvení pvinnstí v pracvní smluvě, v dhdě prvedení práce, v dhdě pracvní činnsti, ve smluvě, kteru škla uzavírá se třetí sbu (nájemní smluva, smluva díl, smluva pskytvání služeb). Škla alespň jednu za rk prvede zhdncení pstupů při nakládání a zpracvání sbních údajů. Zhdncení může být prveden dle zvyklstí škly, zpravidla se učiní stručný záznam např. v zápisu z prady. Zjistí-li se, že některé pstupy škly jsu zastaralé, zbytečné neb se nesvědčily, učiní škla bezdkladně nápravu. Každý zaměstnanec škly při nakládání s sbními údaji respektuje jejich pvahu, tedy že jde sučást sukrmí člvěka jak subjektu údajů, a tmu přizpůsbí úkny s tím spjené. Zaměstnanec zejména sbní údaje nezveřejňuje bez věření, že takvý pstup je mžný, nezpřístupňuje sbní údaje sbám, které neprkáží práv s nimi nakládat. Zaměstnanec, vyplývá-li takvá pvinnst z jiných dkumentů, infrmuje subjekt údajů jeh právech na chranu sbních údajů; jinak dkáže na ředitele škly neb jím určenu sbu neb na pvěřence pr chranu sbních údajů. Škla při nakládání a zpracvávání sbních údajů aktivně splupracuje s pvěřencem pr chranu sbních údajů. Škla ihned řeší každý bezpečnstní incident týkající se sbních údajů, a t v sučinnsti s pvěřencem pr chranu sbních údajů. V případě, že je pravděpdbné, že incident bude mít za následek vyské rizik pr práva a svbdy fyzických sb, především knkrétníh žáka, zaměstnance, záknnéh zástupce atd., škla tut sbu vždy infrmuje a sdělí, jaká patření k nápravě přijala. O každém incidentu se sepíše záznam. O každém závažném incidentu škla infrmuje Úřad pr chranu sbních údajů. Vzhledem k tmu, že škla eviduje v pdstatě údaje žácích a zaměstnancích, které stanvují právní předpisy (zejména šklský zákn a pracvněprávní předpisy), nemá znamvací pvinnst vůči Úřadu pr chranu sbních údajů pdle ustanvení 3.6 věty první. Organizační patření k chraně sbních údajů ve škle - Třídní výkazy, katalgvé listy a další materiály ze šklní matriky, které bsahují sbní údaje žáků, jsu trvale ulženy v uzamykatelných skříních v kabinetech třídních učitelů a následně ve spisvně. Vyučující jedntlivých předmětů zapisují jen klasifikaci dle úvazku. Třídní výkazy, katalgvé listy, další materiály ze šklní matriky či jejich části nelze vynášet ze škly, předávat cizím sbám neb kpírvat a kpie pskytvat neprávněným sbám. - Elektrnická šklní matrika je vedena v zabezpečeném infrmačním systému Edupage. D tht systému mají přístup jedntliví pedaggvé škly, zástupkyně ředitele a administrativní pracvnice hspdářka a t jen na základě jedinečnéh přihlašvacíh jména a hesla a puze v rámci právnění danéh funkčním zařazením. Při práci s elektrnicku evidencí právnění nesmí právněné sby puštět pčítač bez dhlášení se, nemhu nechat nahlížet žádnu jinu sbu a musí chránit utajení přihlašvacíh hesla; a v případě nebezpečí jeh vyzrazení jej ihned (ve splupráci se správcem sítě)

3 změnit. Přístupy nastavuje pvěřený zaměstnanec škly správce pčítačvé sítě, který nastavuje ptřebné zabezpečení dat a šklní pčítačvé sítě (dle pkynů ředitele a zástupky ředitele). Záknní zástupci žáků a žáci mají zajištěn zabezpečený dálkvý přístup výhradně k vlastním údajům klasifikaci na základě přihlašvacíh kódu a hesla předanéh správcem pčítačvé sítě přísně individuálně prstřednictvím třídních učitelů. - Osbní spisy zaměstnanců jsu ulženy v uzamykatelných skříních v ředitelně škly, přístup k nim má ředitel škly neb zástupkyně ředitele, zastupuje-li ředitele, případně, je-li t nutné též administrativní pracvnice - hspdářka škly. - Zaměstnanci mají práv seznámit se s bsahem svéh sbníh spisu. O tmt právu jsu zaměstnanci pučeni, zpravidla na pradě. - Zaměstnanci škly nepskytují bez právníh důvdu žádnu frmu sbní údaje zaměstnanců škly a žáků cizím sbám a institucím, tedy ani telefnicky ani mailem ani při sbním jednání. - Písemná hdncení a psudky, která se desílají mim šklu, např. pr ptřeby sudníh řízení, přijímacíh řízení, zpracvávají zaměstnanci určení ředitelem škly. Nejsu však právněni samstatně tat hdncení pdepisvat, pskytvat a desílat jménem škly a mají pvinnst zachvávat mlčenlivst dané věci. - Seznamy žáků se nezveřejňují, nepskytují bez vědméh suhlasu žáků či záknných zástupců žáků jiným fyzickým či právnickým sbám neb rgánům, které neplní funkci rgánu nadřízenéh škle neb nevyplývá-li t ze zákna. - V prpagačních materiálech škly, ve výrční zprávě či krnice škly, na šklním webu či na nástěnkách ve škle apd. lze s becným suhlasem žáků neb záknných zástupců žáků uveřejňvat výhradně textvé či brazvé infrmace jejich úspěších (např. u sutěží umístění na předních místech) s uvedením puze jména (případně rčníku či třídy). Při publikvání v tisku se autr dtazuje na suhlas příslušnéh žáka. Žák neb záknný zástupce má práv pžadvat bezdkladné zablkvání či dstranění infrmace či ftgrafie či záznamu týkající se jeh sby, který zveřejňvat nechce. Platí t i ftgrafiích či záznamech žáka bez uvedení jména v rámci becné dkumentace šklních akcí a úspěchů. - Psychlgické, lékařské a jiné průzkumy a testvání mezi žáky, jejichž sučástí by byl uvedení sbních údajů žáka, lze prvádět jen se suhlasem žáka neb záknnéh zástupce žáka. T se netýká annymních průzkumů, které však musí suviset se vzděláváním na dané škle a musí s ním předem písemně suhlasit ředitel či zástupkyně ředitele; t platí zvláště v případě, že výsledky jsu pskytvány mim šklu. - Pkud jsu pr vedení dkumentace využívány frmuláře a sftware, je nutné prvést kntrlu, zda nepžadují či nenabízejí evidenci nadbytečných údajů a tyt údaje nezpracvávat. - Uzavírá-li škla jakukli smluvu (nájemní smluvu, smluvu díl, smluvu pskytnutí služeb, nepjmenvanu smluvu apd.), k jejímuž plnění je zaptřebí druhé smluvní straně pskytnut sbní údaje, škla vždy a bezpdmínečně bude trvat na tm, aby ve smluvě byla druhé smluvní straně ulžena pvinnst přijmut všechna bezpečnstní, technická, rganizační a jiná patření s přihlédnutím ke stavu techniky, pvaze zpracvání, rzsahu zpracvání, kntextu zpracvání a účelům zpracvání k zabránění jakéhkli narušení pskytnutých sbních údajů, nezapjit d zpracvání žádné další sby bez předchzíh písemnéh suhlasu škly,

4 zpracvávat sbní údaje puze pr plnění smluvy (vč. předání údajů d třetích zemí a mezinárdním rganizacím); výjimku jsu puze případy, kdy jsu určité pvinnsti ulženy přím právním předpisem, zajistit, aby sby právněné zpracvávat sbní údaje u ddavatele byly zavázány k mlčenlivsti neb aby se na ně vztahvala záknná pvinnst mlčenlivsti, zajistit, že ddavatel bude škle bez zbytečnéh dkladu nápmcen při plnění pvinnstí škly, zejména pvinnsti reagvat na žádsti výkn práv subjektů údajů, pvinnsti hlašvat případy prušení zabezpečení sbních údajů dzrvému úřadu dle čl. 33 nařízení, pvinnsti znamvat případy prušení zabezpečení sbních údajů subjektu údajů dle čl. 34 nařízení, pvinnsti psudit vliv na chranu sbních údajů dle čl. 35 nařízení a pvinnsti prvádět předchzí knzultace dle čl. 36 nařízení, a že za tímt účelem zajistí neb přijme vhdná technická a rganizační patření, kterých ihned infrmuje šklu, p uknčení smluvy řádně nalžit se zpracvávanými sbními údaji, např. že všechny sbní údaje vymaže, neb je vrátí škle a vymaže existující kpie apd. pskytnut škle veškeré infrmace ptřebné k dlžení th, že byly splněny pvinnsti stanvené škle právními předpisy, umžnit kntrlu, audit či inspekci prváděné šklu neb příslušným rgánem dle právních předpisů, pskytnut bez zbytečnéh dkladu neb ve lhůtě, kteru stanví škla, sučinnst ptřebnu pr plnění záknných pvinnstí škly spjených s chranu sbních údajů, jejich zpracváním, pskytnuté sbní údaje chránit v suladu s právními předpisy. Pravidla pr získávání, shrmažďvání, ukládání, pužití, šíření a uchvávání sbních údajů Škla nakládá a zpracvává puze sbní údaje, které - suvisejí s pracvním a mzdvým zařazením zaměstnanců či smluvních pracvníků, se sciálním a zdravtním pjištěním (např. dsažené vzdělání, délka praxe, funkční zařazení apd.), - suvisejí s jednznačnu identifikací záknných zástupců žáků v suladu se záknem (jmén, příjmení, bydliště, kntakt, např. telefnní čísl pr případ nutnéh kntaktu škly se záknným zástupcem v rámci chrany zdraví, bezpečnsti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pr vydání správníh rzhdnutí apd.), - suvisejí s identifikací žáka ze zákna (datum narzení, míst narzení, rdné čísl, státní příslušnst, bydliště, údaj záknném zástupci, sudní rzhdnutí vztahující se k přidělení dítěte d výchvy, nutný zdravtní údaj apd.), - jsu nezbytné pr plnění právní pvinnsti, chranu právněných zájmů škly neb ve veřejném zájmu, - k jejichž zpracvání získala suhlas subjektu údajů. Osbní údaje se uchvávají puze p dbu, která je nezbytná k dsažení účelu jejich zpracvání, včetně archivace. K sbním údajům mají přístup sby k tmu právněné záknem neb na základě zákna. D jedntlivých dkumentů škly, které bsahují sbní údaje, mhu nahlížet:

5 - d sbníh spisu zaměstnance veducí zaměstnanci, kteří jsu zaměstnanci nadřízeni. Práv nahlížet d sbníh spisu má rgán inspekce práce, úřad práce, sud, státní zástupce, příslušný rgán Plicie České republiky, Nárdní bezpečnstní úřad a zpravdajské služby. Zaměstnanec má práv nahlížet d svéh sbníh spisu, činit si z něh výpisky a přizvat si stejnpisy dkladů v něm bsažených, a t na náklady zaměstnavatele ( 312 zákníku práce) - d údajů žáka ve šklní matrice pedaggičtí pracvníci škly (v rzsahu daném pedaggicku funkcí), administrativní pracvnice hspdářka, - d údajů zdravtním stavu žáka, zpráv vyšetření ve šklním pradenském zařízení, lékařských zpráv - výchvný pradce, veducí pedaggičtí pracvníci, třídní učitel - d spisu, vedeném ve správním řízení účastníci správníh řízení, administrativní pracvnice - hspdářka, veducí pedaggičtí pracvníci (ředitel, zástupkyně ředitele), sba, která je zmcněna s úředním spisem pracvat p dbu řízení. Suhlas ke zpracvání sbních údajů Ke zpracvání sbních údajů nad rzsah vyplývající ze záknů (ze zákna vyplývá i právněný zájem, plnění právní pvinnsti, plnění smluvy, veřejný zájem) je nezbytný suhlas sby, jejíž sbní údaje se jedná. Suhlas musí být pučený, infrmvaný a knkrétní, nejlépe v písemné pdbě. Suhlas se získává puze pr knkrétní údaje (určené např. druhvě), na knkrétní dbu a pr knkrétní účel. Suhlas se získává pr zpracvání sbních údajů jen tehdy, pkud je jejich zpracvání nezbytně nutné a právní předpisy jiný důvd pr tt zpracvání nestanví. Suhlas se pskytuje pdle účelu např. na celé bdbí šklní dcházky na škle, na šklní rk, na dbu škly v přírdě apd. Udělený suhlas může být v suladu s právními předpisy dvlán. Některé pvinnsti škly, jejích zaměstnanců, případně dalších sb při nakládání s sbními údaji. Každý zaměstnanec škly je pvinen pčínat si tak, aby nehrzil chranu sbních údajů zpracvávaných šklu. Dále je každý zaměstnanec škly pvinen: - zamezit nahdilému a neprávněnému přístupu k sbním údajům zaměstnanců, žáků, záknných zástupců a dalších sb, které škla zpracvává, - pkud zjistí prušení chrany sbních údajů, neprávněné pužití sbních údajů, zneužití sbních neb jiné neprávněné jednání suvisející s chranu sbních údajů, bezdkladně zabránit dalšímu neprávněnému nakládání, zejména zajistit znepřístupnění, a hlásit tut skutečnst řediteli škly či jinému příslušnému zaměstnanci. Ředitel škly je pvinen: - infrmvat zaměstnance všech významných skutečnstech, pstupech neb událstech suvisejících s nakládáním s sbními údaji ve škle, a t bez zbytečnéh dkladu,

6 - zajistit, aby zaměstnanci škly byli řádně pučeni právech a pvinnstech při chraně sbních údajů, - zajišťvat, aby zaměstnanci škly byli pdle mžnstí a ptřeb škly vzděláváni neb pršklváni chraně sbních údajů, - zajistit, aby škla byla schpna řádně dlžit plnění pvinnstí škly při chraně sbních údajů, které vyplývají z právních předpisů. V Českém Dubu dne Mgr. Jan Gll ředitel škly

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Firma SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č.j.: Účinnost od: 15. 8. 2018 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: od 25. 5. 2018 aplikace Nařízení EU č. 679/2016 O ochraně osobních údajů GDPR SMĚRNICE O

Více

Změny: 1. Působnost. 2. Vymezení odpovědnosti

Změny: 1. Působnost. 2. Vymezení odpovědnosti Škla Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 Směrnice k nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zrušení

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče Mateřská škla Slezská Ostrava, Pžární 8, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod, Pražská 931

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod, Pražská 931 Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od 1. 7. 2018 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji,

Více

Směrnice pro ochranu osobních údajů

Směrnice pro ochranu osobních údajů Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Směrnice pro ochranu osobních údajů 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy Střední průmyslové školy elektrotechnické,

Více

Směrnice GDPR/01. Nakládání s osobními údaji

Směrnice GDPR/01. Nakládání s osobními údaji Směrnice GDPR/01 Nakládání s osobními údaji Článek 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení, Základní škla, Ostrava-Pruba, Bulharská 1532, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od 25. 5. 2018 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích

Více

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů. Mateřská škola Rosnička, Praha 13, Běhounkova Stránka 1

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů. Mateřská škola Rosnička, Praha 13, Běhounkova Stránka 1 Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Mateřská škola Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474 Stránka 1 Platnost směrnice: od 25. 5. 2018 1. Působnost 1.1. Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců,

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče, vážení klienti, vážení zaměstnanci, Základní škla a mateřská škla Ostrava, Ostrčilva 10, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů,

Více

Směrnice pro ochranu osobních údajů

Směrnice pro ochranu osobních údajů Poliklinika Tachov, příspěvková organizace Václavská 1560, Tachov správce osobních údajů (dále jen "správce") ------------------------------------------------------------- Směrnice pro ochranu osobních

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24.5.2018 Pslední aktualizace: 20.11.2018 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání

Více

SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Obecná ustanovení. 2. Zásady nakládání s osobními údaji. nenadužívat,

SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Obecná ustanovení. 2. Zásady nakládání s osobními údaji. nenadužívat, SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Obecná ustanovení 1) Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

Více

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 IČ Směrnice pro ochranu osobních údajů

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 IČ Směrnice pro ochranu osobních údajů Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 IČ 61 38 63 08 Platnost směrnice: od 1. května 2018 1. Působnost Směrnice pro ochranu osobních údajů 1.1 Tato směrnice upravuje

Více

Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, p. o.

Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, p. o. Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, p. o. Č.j.: VP 34/2018 Účinnost od data: 25. 05. 2018 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Přílohy: Příloha č. 1:

Více

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů, které můžeme rozdělit do těchto kategorií:

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů, které můžeme rozdělit do těchto kategorií: Infrmace zpracvání sbních údajů Úvdní infrmace Vážení, Technický dvůr Ostrava Svinv, příspěvkvá rganizace městskéh bvdu Svinv, Nad Prubku 838, 721 00 Ostrava Svinv, IČ 71174231, jak správce sbních údajů

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Základní škla a Mateřská škla Ostrava-Krásné Ple, Družební 336, příspěvkvá rganizace Infrmace zpracvání sbních údajů pr záknné zástupce, žáky a zaměstnance Úvdní infrmace Základní škla a Mateřská škla

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDBOJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, HLAVNÍ 300, PŘEDBOJ Č.j. Spisový znak Skartační znak /201

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDBOJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, HLAVNÍ 300, PŘEDBOJ Č.j. Spisový znak Skartační znak /201 MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDBOJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, HLAVNÍ 300, 250 72 PŘEDBOJ Č.j. Spisový znak Skartační znak /201 Vypracovala: Ing. Kateřina Beránková, ředitelka školy Schválila: Ing. Kateřina Beránková,

Více

Směrnice školy MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny pro ochranu osobních údajů

Směrnice školy MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny pro ochranu osobních údajů Směrnice školy MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od 1. 5. 2018 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VNITŘNÍ PŘEDPIS SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VNITŘNÍ PŘEDPIS SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYMEZENÍ POJMŮ Správce: Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256 Pověřenec: pověřenec pro ochranu osobních údajů, se kterým škola spolupracuje

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Směrnice pro ochranu osobních údajů Aktualizace směrnice: od 28/01/2019 Sdílená směrnice subjektů

Směrnice pro ochranu osobních údajů Aktualizace směrnice: od 28/01/2019 Sdílená směrnice subjektů 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy subjektů EMC 4U s.r.o., jejích zaměstnanců, případně dalších osob či partnerských firem Stanislava Mariašová, MBA a Cesta zpět z.s. při nakládání s osobními

Více

GDPR ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Úvdní infrmace Základní škla lgpedická s.r.., Paskvská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabvá jak zpracvatel sbních údajů, tímt infrmuje naplňvání Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady

Více

Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou. Směrnice ke zpracování a zabezpečení osobních údajů

Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou. Směrnice ke zpracování a zabezpečení osobních údajů Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou Směrnice ke zpracování a zabezpečení osobních údajů č. 49/2018 Směrnice č. 49/2018 Verze: 1 Schválil: Karel Čížek Platnost: 25.5. 2018 - Kategorie: Interní Historie

Více

22. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

22. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1 Základní škola Parentes Praha 22. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ č.j. spisový znak skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Veronika Rybníčková, ředitelka školy Mgr. Veronika Rybníčková, ředitelka školy Směrnice

Více

Směrnice pro ochranu osobních údajů

Směrnice pro ochranu osobních údajů Směrnice pro ochranu osobních údajů Číslo směrnice: 10 Vydal: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Schválil: ředitel školy Mgr. Jan Zábranský Účinnost: od 1. září

Více

Směrnice školy Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. pro ochranu osobních údajů

Směrnice školy Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. pro ochranu osobních údajů Směrnice školy Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. pro ochranu osobních údajů 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče/záknní zástupci dětí/zaměstnanci Mateřská škla, Ostrava Pruba, Nezvalv nám. 856, příspěvkvá rganizace jak správce sbních údajů, si Vás tímt

Více

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č.j.: ZŠ/2017/2018 Platnost od: 18.5.2018 Účinnost od: 25.5.2018 Projednáno se

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO, J. A. Komenského 1023, okres Písek OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMĚRNICE ŠKOLY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č.j.: Vypracoval: Schválil: 2.ZS/0525/2018 Mgr. Michal Divíšek,

Více

SMĚRNICE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMĚRNICE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMĚRNICE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy muzea, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji, pravidla pro

Více

Směrnice Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro ochranu osobních údajů

Směrnice Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro ochranu osobních údajů Směrnice Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro ochranu osobních údajů Platnost a účinnost směrnice: od 25. 5. 2018 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích

Více

Ochrana osobních údajů /GDPR/

Ochrana osobních údajů /GDPR/ sm_33 Ochrana osobních údajů /GDPR/ Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Platnost směrnice: od 25. 5. 2018 1. Působnost 1.1. Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších

Více

3. Postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji

3. Postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji Základní škola, Dobruška, Pulická 378 Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů Č.j.: 2-2018 / GDPR Spisový znak: Změny: Číslo: Datum: Změna: Účinnost od: 25. 5. 2018 Skartační znak: S5 Provedl:

Více

Směrnice SK Štětí, z.s. Ochrana osobních údajů Platnost směrnice: od

Směrnice SK Štětí, z.s. Ochrana osobních údajů Platnost směrnice: od Směrnice SK Štětí, z.s. Ochrana osobních údajů Platnost směrnice: od 1. 5. 2018 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy SK Štětí, z.s. (dále jen SK), jejích zaměstnanců a členů, případně dalších

Více

Směrnice Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkové organizace pro ochranu osobních údajů

Směrnice Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkové organizace pro ochranu osobních údajů Směrnice Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkové organizace pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od 1. 5. 2018 1 Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy,

Více

Základní škola Mladá Boleslav,

Základní škola Mladá Boleslav, Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace Směrnice pro ochranu osobních údajů 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Směrnice pro ochranu osobních údajů

Směrnice pro ochranu osobních údajů Směrnice pro ochranu osobních údajů Číslo směrnice: Vydal: Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Schválil: ředitelka školy Mgr. Iveta Polášková

Více

Směrnice GDPR. Mateřská škola HOŠŤÁLKOVÁ, okres Vsetín IČO: Hošťálková

Směrnice GDPR. Mateřská škola HOŠŤÁLKOVÁ, okres Vsetín IČO: Hošťálková 2018 Směrnice GDPR Mateřská škola HOŠŤÁLKOVÁ, okres Vsetín IČO: 70939080 Hošťálková 226 756 22 Směrnice č. 1/2018 Ochrana osobních údajů /GDPR/ Mateřská škola Hošťálková, okres Vsetín Platnost směrnice:

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení klienti, zaměstnanci a návštěvníci stránek, Dmv Magnlie, Ostrava Vítkvice, p.., (dále jen rganizace) jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

GDPR ochrana osobních údajů

GDPR ochrana osobních údajů GDPR chrana sbních údajů Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče, Mateřská škla Ostrava- Pruba, Dvrní 763, příspěvkvá rganizace jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění

Více

SMĚRNICE č. 26. Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace. I. Předmět úpravy

SMĚRNICE č. 26. Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace. I. Předmět úpravy SMĚRNICE č. 26 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace Směrnice Ochrana osobních údajů I. Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích

Více

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Č.j.: 1079/2018/ZŠ a MŠ Platnost od: Změny:

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Č.j.: 1079/2018/ZŠ a MŠ Platnost od: Změny: Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: Název: Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Č.j.: 1079/2018/ZŠ a MŠ Platnost od: 25.

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Školský zákon ) a souvisejících právních předpisů;

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Školský zákon ) a souvisejících právních předpisů; Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Základní škla, Ostrava-Hrabvá, Paskvská 46, příspěvkvé rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti ve smyslu

Více

Směrnice školy TOWNSHEND International School pro ochranu osobních údajů. Platnost směrnice: od

Směrnice školy TOWNSHEND International School pro ochranu osobních údajů. Platnost směrnice: od Směrnice školy TOWNSHEND International School pro ochranu osobních údajů 1. Působnost Platnost směrnice: od 24. 5. 2018 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob

Více

Směrnice pro ochranu osobních údajů

Směrnice pro ochranu osobních údajů Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 1. Působnost Směrnice pro ochranu osobních údajů 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Infrmace zpracvání sbních údajů Vážení rdiče, záknní zástupci dětí, Mateřská škla, Ostrava-Pruba, Sklvská 1168, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o.

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o. OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyC s.r.. Splečnsti SiMyC s.r.. udělujete dbrvlně suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s právními předpisy na chranu sbních údajů, zejména nařízením

Více

Směrnice společnosti Hart & Partners, v.o.s. pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od

Směrnice společnosti Hart & Partners, v.o.s. pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od Směrnice společnosti Hart & Partners, v.o.s. pro ochranu osobních údajů Platnost směrnice: od 25. 5. 2018 1. Působnost 1.1. Tato směrnice upravuje postupy společnosti, jejích zaměstnanců, případně dalších

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Kosmonautů 2218/13, Ostrava - Zábřeh

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Kosmonautů 2218/13, Ostrava - Zábřeh Základní škla a mateřská škla Ostrava Zábřeh, Ksmnautů 13, příspěvkvá rganizace Ksmnautů 2218/13, 700 30 Ostrava - Zábřeh Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážená paní, vážený pane, naše

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 tel./fax:

Základní škola Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, Praha 9 tel./fax: Základní škola Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9 tel./fax: 283 882 044 e-mail: info@zsspektrum.cz www.zsspektrum.cz IČ 28237692 SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY Směrnice školy pro ochranu osobních

Více

Interní směrnice pro ochranu osobních údajů - GDPR

Interní směrnice pro ochranu osobních údajů - GDPR Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením SMILING CROCODILE, o.p.s., se sídlem Havířovská 476, Letňany, 199 00 Praha 9 Interní směrnice pro ochranu osobních údajů - GDPR Č. j.:

Více

Informace o zpracování osobních údajů. pro uživatele sociálních služeb

Informace o zpracování osobních údajů. pro uživatele sociálních služeb Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení klienti, pr uživatele sciálních služeb Dmv Krýtk, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt, za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů

Směrnice školy pro ochranu osobních údajů Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace Ovčí Hájek, 2174/46, Praha 5 Stodůlky, 15800 IČO: 06007104 Tel.: 723 155 305 E-mail: reditelka@skolkaustromu.cz https://www.skolkaustromu.cz

Více

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s. Zásady chrany sbních údajů splečnsti Ostravské výstavy, a.s. Dne 25. května 2018 nabude účinnsti Nařízeni Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

Směrnice pro ochranu osobních údajů

Směrnice pro ochranu osobních údajů Směrnice pro ochranu osobních údajů Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská , příspěvková organizace

Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská , příspěvková organizace Mateřská škla, Ostrava Pruba, Ukrajinská 1530 1531, příspěvkvá rganizace Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče, záknní zástupci dětí, Mateřská škla, Ostrava Pruba, Ukrajinská 1530

Více

Informace k ochraně osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů Infrmace k chraně sbních údajů (pdle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zrušení

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Tel. 415722508 IČO: 61357286 PSČ: 439 31 e-mail: specialniskola@lzs-mecholupy.cz www.lzs-mecholupy.cz Škola: Logopedická základní škola,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, příspěvkvá rganizace Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení záknní zástupci dětí naší mateřské škly, Mateřská škla Ostrava - Dubina, F. Frmana

Více

Informace o zpracování osobních údajů. pro uživatele sociálních služeb

Informace o zpracování osobních údajů. pro uživatele sociálních služeb Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení klienti, pr uživatele sciálních služeb Dmv Krýtk, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt, za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s.

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s. Splečnsti GALATEA GROUP, a.s udělíte suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s česku legislativu, zejména se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA EDUCHEM a.s. Okružní 128, CZ Meziboří Tel:

STŘEDNÍ ŠKOLA EDUCHEM a.s. Okružní 128, CZ Meziboří Tel: Střední škola EDUCHEM, a.s. Okružní 128 435 13 Meziboří VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE SMĚRNICE ŠKOLY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Účinnost od: 1. 9. 2017, aktualizováno od 1. 5. 2018 Spisový znak: E 2017 Skartační

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče a zaměstnanci Mateřská škla Ostrava Nvá Bělá, příspěvkvá rganizace, Na Pláni 2/609, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění

Více

Zpracování údajů je založeno na souhlasu subjektu pro následující účely:

Zpracování údajů je založeno na souhlasu subjektu pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů klientů 1. Úvdní infrmace Dmv pr seniry Iris, Ostrava Mariánské Hry, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace Komenského 14, Kravaře. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č. j.: Spisový / skartační znak ZSK/ /2018 A10

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace Komenského 14, Kravaře. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č. j.: Spisový / skartační znak ZSK/ /2018 A10 Komenského 14, 74721 Kravaře OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č. j.: Spisový / skartační znak ZSK/ /2018 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy Provozní porada

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24. 5. 2018 Pslední aktualizace: 8. 4. 2019 Verze: 1.3 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Směrnice pro ochranu osobních údajů

Směrnice pro ochranu osobních údajů Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice Směrnice pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Více

Směrnice. příspěvková organizace

Směrnice. příspěvková organizace Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 IČO:49 77 81 11 příspěvková organizace Směrnice pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických

Více

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Mgr. Jan Vojta Ředitel VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední škla, Dětský dmv a Šklní jídelna, Velké Heraltice, příspěvkvá rganizace, se sídlem Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice, IČ: 47813571, zpracvává sbní údaje při

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

Č.j. ZŠČ 36/18 Směrnice o ochraně osobních údajů

Č.j. ZŠČ 36/18 Směrnice o ochraně osobních údajů Základní škola a Mateřská škola, Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou Č.j. ZŠČ 36/18 Směrnice o ochraně osobních údajů Platnost směrnice: od 25. 5. 2018 1. Působnost 1.1 Tato směrnice upravuje postupy školy,

Více

Vnitřní Směrnice Ochrana osobních údajů

Vnitřní Směrnice Ochrana osobních údajů Vnitřní Směrnice Ochrana osobních údajů v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Základní škla Ostrava-Michálkvice, U Kříže 28, příspěvkvá rganizace, 715 00 Ostrava-Michálkvice 596 231 614, mbil: 731 152 578, IDDS: t8gy4tc, e-mail: sekretariat@zsmichalkvice.cz Infrmace zpracvání sbních

Více