Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)"

Transkript

1 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) blíže specifikuje své požadavky na zadání veřejné zakázky na zajištění financování akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu 1. Vymezení předmětu a podmínek plnění veřejné zakázky: Předmětem plnění je zajištění financování akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen SROP ) úvěrem za následujících podmínek: Výše úvěru: ,- Kč Úroková sazba: - pohyblivá úroková sazba odvozená od 1-měsíčního CZK PRIBORU Způsob výpočtu úroků: na bázi skutečného počtu dnů a roku o 360 dnech Zahájení čerpání úvěru: Ukončení čerpání úvěru: Konečná splatnost úvěru Způsob čerpání úvěru: - kdykoliv v období od do na základě písemné žádosti o čerpání úvěru KSÚS KK, p.o., s uvedením požadované částky a datumu, doručené poskytovateli úvěru alespoň ve lhůtě 2 pracovní dny předem - převodem prostředků z úvěrového účtu na běžný účet KSÚS KK, p.o. na úhradu dodavatelských faktur souvisejících s předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky, přičemž poskytovatel úvěru umožní i zpětné proplácení faktur, které byly vystaveny v roce 2005 ještě před uzavřením úvěrové smlouvy - zadavatel má právo úvěr nedočerpat - bez jakýchkoliv sankcí, poplatků a případných náhrad vzniklých výdajů - bez poplatků za rezervaci zdrojů Splácení úvěru: - do 10 kalendářních dnů od obdržení podpory ze SROP (ode dne připsání finančních prostředků na účet KSÚS KK, p.o. a ve výši připsané na tento účet - poslední splátka úvěru bude provedena nejpozději do Platba úroku: - formou pravidelných měsíčních nebo čtvrtletních plateb Možnost provádění mimořádných splátek úvěru: - kdykoli v průběhu trvání úvěrového vztahu, a to vždy na základě písemného oznámení o výši a datumu provedení mimořádné splátky, doručeného poskytovateli úvěru alespoň 7 kalendářních dnů předem

2 - bez jakýchkoliv sankcí, poplatků a případných náhrad vzniklých výdajů Způsob zajištění úvěru: - ručitelské prohlášení Karlovarského kraje - žádné další jiné zajištění úvěru nebude požadováno Místem plnění je sídlo zadavatele 2. Předpokládané termíny plnění veřejné zakázky: Předpokládané termíny a výše čerpání úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Předpokládané termíny (k ultimu měsíce) a výše splátek úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3. Kvalifikace dodavatelů Předpokladem k hodnocení nabídky uchazeče v tomto otevřeném řízení je splnění kvalifikace. Splněním kvalifikace se rozumí a) splnění základních kvalifikačních kritérií stanovených v 31 zákona b) prokázání oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů, oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii 4. Kritéria pro zadání veřejné zakázky: nejnižší nabídková cena váha : 1,00 5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: a) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky v souladu s podmínkami soutěže a v souladu se zadávací dokumentací jako celkovou cenu nejvýše přípustnou a překročitelnou pouze při změně termínů a výše čerpání a splácení úvěru a při případném porušení smluvních podmínek b) Nabídková cena bude sestavena na základě výše uvedených předpokládaných termínů plnění veřejné zakázky (viz. bod 2 Předpokládané termíny plnění veřejné zakázky) a musí obsahovat i veškeré další náklady nutné ke splnění veřejné zakázky - součet všech nákladů spojených s poskytnutím finančních prostředků k zajištění finančního krytí realizace stavby po celou dobu trvání smluvního vztahu, tj. musí obsahovat součet všech úroků, poplatků, provizí a jiných nákladů souvisejících s poskytnutím úvěru. c) Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

3 d) Uchazeč o veřejnou zakázku v nabídce uvede přehledně všechny poplatky a provize související s poskytnutím úvěru (např.: poplatek za poskytnutí úvěru, poplatek za rezervaci zdrojů, poplatek za správu úvěru, jiné poplatky související s poskytnutím úvěru ). e) Uchazeč o veřejnou zakázku v nabídce přehledně uvede způsob výpočtu úroků a harmonogram jejich plateb. f) Uchazeč o veřejnou zakázku v nabídce předloží návrh smlouvy o úvěru, který bude zpracován v souladu s podmínkami obsaženými v předložené nabídce. g) Zadavatel nebude akceptovat nabídky, ve kterých uchazeč stanovuje další podmínky, které budou v přímém rozporu s podmínkami obsaženými v této zadávací dokumentaci nebo ve kterých uchazeč bude požadovat úhradu nákladů, které mu vzniknou v případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů. 6. Požadavek na poskytnutí jistoty K zajištění plnění povinností uchazeče vyplývajících z účasti v zadávacím řízení požaduje zadavatel poskytnutí jistoty ve výši Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Jistotu uchazeč poskytne bankovní zárukou. Originál dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky bude součástí nabídky. 7. Lhůta pro podání nabídek a místo otevírání obálek s nabídkami: Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem uveřejnění zadávacího řízení na Centrální adrese a v Úředním věstníku EU a končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne od 10:00 hod. v budově Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Sokolov, Chebská 282, Dolní Rychnov, v zasedací místnosti č.dv Nabídky musí být doručeny zadavateli do do 10:00 hodin Všichni uchazeči, kteří ve stanovené době podají nabídku v tomto zadávacím řízení, jsou oprávněni být přítomni při otevírání obálek s nabídkami. 8. Doba po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán Do Místo pro podání nabídek Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny zadavatele v pracovních dnech od 9:00 do hodin a to v řádně uzavřené obálce, označené nápisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ AKCÍ NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY V KARLOVARSKÉM KRAJI REALIZOVANÝCH V RÁMCI SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, NEOTVÍRAT a opatřené na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Nabídky, označené výše uvedeným způsobem, je možné též zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele. 10. Identifikační údaje o zadavateli Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Sídlo: Sokolov, Chebská 282, PSČ: Kontaktní adresa: Chebská 282, pošta Dolní Rychnov IČ: Telefon: , Fax: , Kontaktní osoba zadavatele: Taťána Havrdová, tel.: ,

4 11. Zadávací dokumentace: Uchazeči jsou oprávněni požadovat na zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být doručena zadavateli nejpozději do do 10:00 hodin. Tyto informace budou poskytnuty všem uchazečům. 12. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídek: a) Nabídka bude podána v jednom originále a v jedné kopii. b) Nabídka včetně veškerých příloh a dokladů bude zpracována v českém jazyce a cenové údaje budou uvedeny v českých korunách. c) Nabídka bude vytištěna na bílém papíře, kvalitním a nesmazatelným tiskem, bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, včetně příloh a všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu průběžně vzestupně číslovány. d) Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. e) Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním uchazeče. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v příloze nabídky příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument. f) Nabídka bude členěna do oddílů takto: 1) Základní údaje o uchazeči - Název, právní forma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení - Telefonní a faxové spojení. - Statutární orgán, jméno osoby pověřené dalším jednáním o nabídce. 2) Výše nabídkové ceny - Uchazeč uvede nabídkovou cenu a způsob jejího stanovení 3) Doklady k prokázaní kvalifikačních předpokladů uchazeče. 4) Návrh smlouvy o úvěru. 5) Další doklady a informace dle uvážení uchazeče. g) Uchazeč podáním nabídky uznává bez výhrad všechny podmínky této soutěže a uznává, že byl o nich řádně informován a že všechny jemu nejasné body podmínek soutěže si před podáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci zadavatele. Uchazeč souhlasí se všemi podmínkami a zahrnul je do cenové kalkulace. Veškeré své požadavky na zadavatele uplatnil ve své nabídce. 13. Práva zadavatele: a) Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, změnit nebo doplnit a současně si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky. b) Podané nabídky se nevrací a zůstávají u zadavatele. c) Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné soutěži. d) Zadavatel a uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn použít poskytnuté podklady pouze k vypracování nabídky a nesmí je předat třetí osobě.

5 Přílohy: - Rozvaha Úč OÚPO 3-2 KSÚS KK, p.o. za období roku 2002 a Výkaz zisku a ztrát Úč OÚPO 4-2 KSÚS KK, p.o. za období roku 2002 a Příloha Úč OÚPO 5-2 KSÚS KK, p.o. za období roku 2002 a Informace o předpokládaném využití poskytnutých finančních prostředků... Ing.Martin Leichter ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění" V Ý Z V A uchazečům k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více