Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne od 19.oo hodin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin."

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kohoutově. Zasedání zahájil starosta obce pan Grega ( dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 93 odst. 1 zákona o obcích Oznámení o konání zasedání bylo na úřední desce Obecního úřadu Kohoutov zveřejněno v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dni, a to od do ( příloha č. 2) Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Dále přivítal hosty dle prezenční listiny ( příloha č.1/1) Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informaci zveřejněnou na úřední desce. Připomínky zastupitelů : nejsou žádné připomínky a ani doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje následující program zasedání dne 29.ledna 2013 : 1/ Schválení programu zasedání 2/ Kontrola 24. usnesení 3/ Připomínky a dotazy hostů 4/ Rozpočtové opatření za rok doplnění 5/ Obecně závazná vyhláška obce o odpadech č. 1/2012 6/ Majetkové záležitosti 7/ Různé 8/ Návrh na usnesení Usnesení č. 1 bylo schváleno. 1/ Schválení programu zasedání viz shora 2/ Kontrola usnesení ze zasedání dne usnesení č.1 - Zastupitelstvo obce schvalilo program zasedání dne usnesení č.2 - Zastupitelstvo obce schvalilo rozpočtové provizorium obce na rok 2013 usnesení č.3 - Zastupitelstvo obce schvalilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v pozměněném znění - vyhláška byla odeslána na MV Čr ke kontrole, byly zapracovány výtky usnesení č.4 - Zastupitelstvo obce schvalilo návrh rozpočtového opatření obce č. 7/ zapsáno usnesení č.5 - Zastupitelstvo obce schvalilo zamítnutí žádosti pana Mitroviče Libora o koupi ppč. 93 v k.ú. Kohoutov byl přítomen při projednávání usnesení č.6 - Zastupitelstvo obce schvalilo zamítnutí žádosti paní Bitnarové o pronájem ppč v k.ú. Kohoutov - bylo oznámeno usnesení č.7 - Zastupitelstvo obce schvalilo přijetí dotace z Královéhradeckého kraje na vypracování lesního hospodářského plánu a práce v lese - dotace zaneseny do účta obce usnesení č.8 - Zastupitelstvo obce schvalilo vypovězení dohody o pronajmutí a přičlenění pozemků do nově vzniklé honitby - Honitba Kladruby - odeslán dopis Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení č.23/2012 ze dne Informace o Společenství obcí Podkrkonoší a Místní akční skupině - informace o ISRÚ a dotazníkovém

2 šetření Informace o KPÚ Informace Ing. Tyrnerové o pracech na kostele a jejich financování Zápis ze schůzky rozvojového výboru dne Zápis o provedení kontroly dle plánu práce kontrolního výboru na r Úkoly z dřívějších usnesení : 23/2012/2 - Zastupitelstvo obce schvalilo záměr obce o prodeji pozemkové parcely číslo 816/2 v k.ú. Kohoutov - úkol trvá 23/2012/5 - Zastupitelstvo obce schvalilo umístění DZ " Zákaz vjezdu o hmotnosti vyšší jak 7t" na ppč a ppč k.ú. Kohoutov ( Vyhnánov) - v řešení 23/2012/6 - Zastupitelstvo obce schvalilo složení inventurní komise a provedení inventzarizace do k inventura provedena, v současné době kontrola neshod 22/2012/2 - Zastupitelstvo obce schvalilo koupi pozemku 761 o výměře 6330 m2, pozemku 771/3 o výměře 4987 m2 a pozemku 771/4 o výměře 4930m2 vše v k.ú. a obci Kohoutov - koupeno 22/2012/3- Zastupitelstvo obce schvalilo směnu pozemků ppč. 610/15 a ppč. 876/2 -smlouva před podpisem, v řešení 22/2012/4 - Zastupitelstvo obce schvalilo prodej ppč. 467/17 o výměře 54 m2 a prodej ppč. 467/18 o výměře 133 m2 - v jednání 22/2012/5 - Zastupitelstvo obce schvalilo prodej ppč. 744/1 o výměře 128 m2, druh zahrada v k.ú. Kohoutov - smlouva před podpisem 20/2012/2- Zastupitelstvo obce schvalilo postup prodeje pozemků číslo 31, 32, 33/1,548/1, 529/1 - zveřejnit záměr o prodeji 33/1, 548/1, 529/1 v k.ú Kladruby u Kohoutova. - nesplněno, z důvodu neoddělení pozemků GP - Zastupitelstvo obce navrhuje ponechat vypracování GP v rámci KPÚ. montáž vodoměrů do Kladrub - úkol trvá dokončit kolaudaci vodovodu v Kohoutově II. a III. etapu - úkol trvá Dokončit územní plán obce - oslovit firmu na výběrové řízení - úkol trvá Výstavba dětského hřiště u čp. 73 do výše ,- Kč. Zajistí starosta a paní Tyrnerová. - úkol. trvá, přesunuto na jaro, v letošním roce bude podepsána smlouva o zhotovení - Možnost podat žádost o dotaci - podána žádost o dotaci z MMR Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. 3/ Připomínky občanů připomínky z řad hostů - v dalších bodech jednání 4/ Rozpočtové opatření doplnění - starosta obce předložil doplnění rozpočtového opatření - byla předložena Fin 2-12 ( příloha č. 3) zastupitelstvo obce bere na vědomí 5/ Obecně závazná vyhláška obce o odpadech č. 1/ starosta obce předložil OZV č. 1/2012 po úpravách z odboru kontroly z MVČR ( příloha č. 4) Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v novém předloženém znění Usnesení č. 2 bylo schváleno. 6/ Majetkové záležitosti pan Ing. Chmelík podal žádost o pronájem pozemků vedených ve ZE číslo 773, 775, 775, 778/1 a 778/2 vše o výměře m2 v k.ú. Kohoutov ( příloha č. 5) Dostavil se pan Chmelík - iformoval o svém záměru - pozemky jsou v ekologickém režimu, pronájem minimálně do Připomínky zastupitelů : starosta informoval o cenových podmínkách, za jakých jsou nyní pozemky ve vlastnictví obce pronajímány jiným zemědělcům včetně pana Chmelíka. Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje záměr o pronájmu pozemků vedených ve zjednodušené evidenci číslo 773, 775, 777, 778/1 a 778/2 o celkové výměře m2 vše v k.ú. Kohoutov

3 Usnesení č. 3 bylo schváleno. Po diskusi s panem Chmelíkem o využívání zemědělských pozemků a jejich cenových relacích za pronájem bylo přistoupeno k dalšímu k usnesení. Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje záměr o pronájmu pozemků vedených ve zjednodušené evidenci číslo 761 o výměře 6330 m2, pozemek 771/3 o výměře 4987 m2, pozemek 771/4 o výměře 4930m2 a pozemek 782 o výměře 7757 m2 na 1 rok do Usnesení č. 4 bylo schváleno. 7/ Různé : a) Nabídka bezdrátového internetu v obci dostavil se pan Kudrnáč, vlastník internetové sítě KudrnacNET. Pohovořil o možnosti zavedení bezdrátového internetu do obce a napojení se na něj. Žádá o pronájem kostela k možnosti umístění směrové antény do věže a připojení na elektriku. ( příloha č.6) Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje umožnění přístupu kostela k umístění zařízení na bezdrátový internet za podmínek : bude umožněno freewifi a internet na Obecní úřad zdarma. Usnesení č. 5 bylo schváleno b) Zajištění dopravní oblužnosti - smlouva s Královéhradeckým krajem starosta seznámil zastupitele se smlouvou o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje. Po obci Kohoutov požaduje Královéhradecký kraj částku ,- Kč, za spoje na lince spoj 11 a 14, ve dnech pondělí a pátek. ( příloha č. 7) Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje smlouvou o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje ve výši 37901,- Kč Usnesení č. 6 bylo schváleno c) Přípravné práce na akci Lidová řemesla Kohoutov 2013 Z důvodu nemoci předsedy výboru pro Lidová řemesla pana Horáčka, se změnami v pořádání LŘ seznámil zastupitele starosta obce. Vstupné 100,- Kč, děti do 15-ti let, senioři nad 70 let, ZTP a doprovod zdarma. Vstupenkou bude vinylový pásek Výběr jednotlivých účastníků řemesel bude prováděn ručně Po účastnících řemesel zajiš tující občerstvení budou kladeny vyšší hygienické požadavky Výbor pro Lidová řemesla předložil návrh webové stránky pro přihlášení na tuto akci ( příloha č. 8) Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje organizaci Lidových řemesel dle předložených návrhů výboru pro Lidová řemesla. Usnesení č. 7 bylo schváleno Přípravné práce na akci Masopust a jeho realizace starosta obce zastupitele seznámil s průběhem, technickým zabezpečením a rozpočtem akce Masopust ( příloha č. 9)

4 Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje organizaci masopustu a návrh rozpočtu na masopust v předloženém znění. Usnesení č. 8 bylo schváleno e) Vydávání Kohoutovských listů v roce příloha starosta obce předložil návrh termínů vydávání Kohoutovských listů v roce 2013, tak jak jej sestavila členka redakční rady Mgr. Turková. ( příloha č. 10) Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje vydávání Kohoutovských listů dle varianty I. A to následovně : uzávěrka finální úprava a předání k roznos do domácností příspěvků tisku čt út do ne čt út do ne čt út do po čt út do po Usnesení č. 9 bylo schváleno f) Zřízení účtu u ČNB starosta obce zastupitele informoval o novele zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - nově se mají zavést účty obcí u České národní banky, přes které povedou finanční toky státních peněz, zejména dotace, příspěvek na státní správu, daňové příjmy z finančních úřadů. Daňové příjmy z finančních úřadů mohou být i nadále zasílány na běžný účet u Komerční banky v Trutnově za určitých podmínek. ( příloha č. 11) Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje zřízení účtu u České národní banky pouze pro finanční toky peněz na státní správu a přijaté dotace. Příjmy z daňové výtěžnosti od finančních úřadů nadále nechat zasílat na běžný účet obce zřízený u Komerční banky Trutnov. Usnesení č. 10 bylo schváleno g) Opatření pro zatoulané psy starosta obce požaduje změnit obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku ze psů. Důvodem je vylepšit vyhlášku směrem k tomu, pokud se někdo ujme zatoulaného psa, aby za tohoto psa nemusel platit poplatek apod. - zastupitelstvo obce pověřuje starosta přípravou nové vyhlášky o místních poplatcích za psy. h) Další informace Informace o energetickém auditu veřejných budov - od musí mít veřejné budovy ve kterých je nájemce mít vypracován energetický průkaz budovy - vše je ještě omezeno počet zastavěné a užívané plochy. Zjistí starosta ( příloha č. 12) Starosta požádal zastupitele o návrhy a požadavky do rozpočtu obce na rok 2013 Starosta požádal předsedy jednotlivých výborů o návrhy na odměny členů výborů i) Paní Černá informovala zastupitele o konání výletu TJ Sokol Kohoutov do pardubického krytého bázenu s tím, že někteří občané nejsou členy TJ Sokol Kohoutov a žádá o doplatek ve výši 1500,- Kč Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje příspěvek TJ Sokol Kohoutov ve výši 1500,- Kč. Příspěvek bude zanesen do konečného vyúčtování za rok 2013.

5 Usnesení č. 11 bylo schváleno l) pí. Tyrnerová - poznámka k rozpočtu - příspěvky občanům na výstavbu ČOV - předložila spolu se starostou obce smlouvu o poskytnutí neinvestiční bezúročné půjčky ostatním neziskovým organizacím z rozpočtu obce v souladu s příslibem obce ( usnesení č. 5/17/2012) předfinancovat projekt Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově na celkovou částku ,- Kč ( příloha č. 13) Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční bezúročné půjčky ostatním neziskovým organizacím z rozpočtu obce na předfinancování projektu Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově na celkovou částku ,- Kč pro Občasnké sdružení Kohoutov v předloženém znění. Usnesení č. 12 bylo schváleno 8/ Návrh na usnesení Předsedající ukončil zasedaní zastupitelstva ve hod dne Přílohy zápisu: Příloha č. 1 - Prezenčni listina zastupitelů Příloha č. 1/1 - Prezenční listina hostů Příloha č. 2 - Zveřejněna informace o konání 25. zasedani Zastupitelstva obce Příloha č. 3 - Fin 2-12 Příloha č. 4 - Návrh obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v novém pozměněném znění Příloha č. 5 - Žádost pana Chmelíka o pronájem pozemků Příloha č. 6 - Leták na rychlý internet Příloha č. 7 - Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje Příloha č. 8 - Návrh webové stránky pro přihlášení na Lidová řemesla 2013 Příloha č. 9 - Organizační zajištění a rozpočet akce masopust Příloha č.10 - Termíny vydávání Kohoutovský listů v roce 2013 Příloha č.11 - Informace o zřízení účtu u ČNB Příloha č.12 - Informace o enegetických auditech veřejných budov Příloha č.13 - Smlouva o neinvestiční bezúročné půjčce Občanskému sdružení Kohoutov Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: GREGA Ladislav Ověřovatelé: STOKLASA Ondřej, dne Ing. TYRNEROVÁ Jarmila, dne Starosta obce : Ing. GREGA Ladislav

6 USNESENÍ č.25/2013 ze zasedání obce Kohoutov dne usnesení č.1 - Zastupitelstvo obce schvalilo program zasedání dne usnesení č.2 - Zastupitelstvo obce schvalilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v novém předloženém znění usnesení č.3 - Zastupitelstvo obce schvalilo záměr o pronájmu pozemků vedených ve zjednodušené evidenci číslo 773, 775, 777, 778/1 a 778/2 o celkové výměře m2 vše v k.ú. Kohoutov usnesení č.4 - Zastupitelstvo obce schvalilo záměr o pronájmu pozemků vedených ve zjednodušené evidenci číslo 761 o výměře 6330 m2, pozemek 771/3 o výměře 4987 m2, pozemek 771/4 o výměře 4930m2 a pozemek 782 o výměře 7757 m2 na 1 rok do usnesení č.5 - Zastupitelstvo obce schvalilo umožnění přístupu kostela k umístění zařízení na bezdrátový internet za podmínek : bude umožněno freewifi a internet na Obecní úřad zdarma. usnesení č.6 - Zastupitelstvo obce schvalilo smlouvou o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje ve výši 37901,- Kč usnesení č.7 - Zastupitelstvo obce schvalilo organizaci Lidových řemesel dle předložených návrhů výboru pro Lidová řemesla. usnesení č.8 - Zastupitelstvo obce schvalilo organizaci masopustu a návrh rozpočtu na masopust v předloženém znění. usnesení č.9 - Zastupitelstvo obce schvalilo vydávání Kohoutovských listů dle varianty I. A to následovně : uzávěrka finální úprava a předání k roznos do domácností příspěvků tisku čt út do ne čt út do ne čt út do po čt út do po usnesení č.10 - Zastupitelstvo obce schvalilo zřízení účtu u České národní banky pouze pro finanční toky peněz na státní správu a přijaté dotace. Příjmy z daňové výtěžnosti od finančních úřadů nadále nechat zasílat na běžný účet obce zřízený u Komerční banky Trutnov. usnesení č.11 - Zastupitelstvo obce schvalilo příspěvek TJ Sokol Kohoutov ve výši 1500,- Kč. Příspěvek bude zanesen do konečného vyúčtování za rok usnesení č.11 - Zastupitelstvo obce schvalilo smlouvu o poskytnutí neinvestiční bezúročné půjčky ostatním neziskovým organizacím z rozpočtu obce na předfinancování projektu Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově na celkovou částku ,- Kč pro Občanské sdružení Kohoutov

7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení č.24/2012 ze dne a další plnění již předešlých usnesení Informace o doplnění rozpočtového opatření v roce 2012 Informace o energetickém auditu veřejných budov Zastupitelstvo obce ukládá : starostovi obce předložit nový návrh OZV o místních poplatcích ze psů všem členům zastupitelstav zaslat podněty, návrhy na rozpočet 2013 předsedům výborů - podat návrh na odměňování členů výborů V Kohoutově dne Horáček Pavel místostarosta obce... Ing. Grega Ladislav starosta obce... Stoklasa Ondřej ověřovatel... Ing. Tyrnerová Jarmila ověřovatel

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1. Zahájení,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více