V Bruselu dne K(2010)6469 v konečném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem ze dne 17. prosince 2009, který byl ke stejnému dni zaevidován, oznámily české orgány podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU ) Komisi veřejnou finanční podporu na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku. Komise si dopisy ze dne 18. února a 18. května 2010 vyžádala doplňující informace. České orgány poskytly doplňující informace dopisy ze dne 17. března, 16. června a 12. srpna 2010, které byly zaevidovány ke stejným dnům. Dne 2. června 2010 proběhlo mezi útvary Komise a českými orgány jednání. 2. POPIS OPATŘENÍ 2.1. Cíl opatření (2) Cílem opatření je poskytnout veřejnou finanční podporu ve výši 250 milionů CZK (přibližně 10 milionů EUR) na rekonstrukci lanové dráhy, která v regionu soudržnosti Severovýchod spojuje město Pec pod Sněžkou s vrcholem hory Sněžka. Vážený pan Karel SCHWARZENBERG ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 2.2. Rozpočet opatření a způsobilé výdaje (3) Celkové náklady projektu rekonstrukce dosahují 419 milionů CZK (přibližně 16,8 milionu EUR). Opatření veřejné podpory spočívá v nevratné přímé dotaci ve výši 250 milionů CZK (přibližně 10 milionů EUR), což odpovídá 60 % celkových nákladů na projekt. Dotaci poskytuje Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. (4) České orgány se domnívají, že projekt je způsobilý k získání finanční podpory podle operačního programu Severovýchod Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V této souvislosti informovaly Komisi, že předpokládají finanční příspěvek od EFRR ve výši 85 % způsobilých veřejných výdajů. (5) Podle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/ členské státy vypracují operační programy, které mimo jiné stanoví plánované využití příspěvku ze strukturálních fondů na prioritní osy a konkrétní cíle v daném regionu nebo oblasti. Komise tyto programy schválila. Avšak výběr operací způsobilých k finanční podpoře podle operačních programů je úkolem řídícího orgánu členského státu Stávající lanová dráha (6) Stávající lanová dráha byla v provozu od roku 1949 a od té doby neprošla žádnou podstatnou rekonstrukcí. Lanovka se skládá ze dvou úseků: spodního mezi Pecí pod Sněžkou a Růžovou horou a horního mezi Růžovou horou a vrcholem Sněžky. (7) Sněžka, která je součástí pohoří Krkonoše / Karkonosze, leží na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Na obou stranách hranice jsou rozsáhlé horské oblasti vedeny jako národní parky (Krkonošský národní park KRNAP v České republice a Karkonoski Park Narodowy v Polsku), které spolu tvoří přeshraniční biosférickou rezervaci v rámci programu Unesco Člověk a biosféra. (8) Lanová dráha představuje v této chráněné oblasti s ohledem na životní prostředí nejšetrnější dopravní prostředek a ve skutečnosti nahrazuje potřebu přístupové cesty na české straně hory 2. Vedle uspokojení obecných potřeb přepravy umožňuje lanová dráha dopravu zboží z vrcholu a na vrchol hory (včetně dopravy zásob, pitné vody, odpadků a splašků, jelikož vrchol není napojen na kanalizační síť) a poskytuje rychlý přístup do oblasti záchranné službě, lékařům, policii atd. Lanová dráha také pomáhá omezit erozi 1 Úř. věst. L 210, , s Na polské straně existuje dlážděná komunikace, jejíž použití je výslovně omezeno na zásobování zařízení na vrcholu hory (restaurace a observatoř) a na přístup horské záchranné služby. Místo podléhá předpisům platným v národním parku Karkonoski Park Narodowy, které jsou shodné s pravidly platnými v KRNAP. 2

3 horských stezek, které jsou jedinou alternativou přístupu na vrchol na české straně hory. (9) Národní park pokrývá oblast o celkové rozloze 363 km², která je rozdělena do tří zón, pro které platí různé předpisy o ochraně přírody. Zóna I (44 km²), ve které leží Sněžka, je území s nejvyšším stupněm ochrany životního prostředí. Provoz lanové dráhy proto podléhá různým omezením stanoveným zákonem, jako je například omezení kapacity na 250 osob za hodinu, povinnost dodržet původní trasování lanovky atd. Na lanové dráze je zakázáno přepravovat kola a v horním úseku mezi Růžovou horou a vrcholem Sněžky také lyže, snowboardy a jiná vybavení pro provozování zimních sportů. Jelikož je sjezdové lyžování na Sněžce zakázáno, nejsou v nejbližším okolí lanové dráhy žádné sjezdovky ani jiná zařízení pro provozování zimních sportů. Na hoře se k tomu nesmí budovat žádná ubytovací zařízení. (10) Jedinými zařízeními na vrcholu Sněžky jsou na české straně poštovní úřad postavený na zbytcích České boudy a kaple a na polské straně observatoř (s restaurací) a meteorologická stanice Příjemce opatření (11) Lanovou dráhu vlastní obec Pec pod Sněžkou, které ji získalo během privatizace v roce V současné době lanovku provozuje Lanová dráha Sněžka a.s. (dále jen LDS ), což je společnost založená podle soukromého práva, v níž má obec Pec pod Sněžkou 71% podíl a společnost Region Tourist Systém, s.r.o., 29% podíl. LDS má s městem Pec pod Sněžkou uzavřenu komisionářskou smlouvu, která vyprší koncem roku Obec potom vypíše výběrové řízení na nového provozovatele rekonstruované lanové dráhy Projekt rekonstrukce (12) Nová lanová dráha bude používat čtyřmístné uzavřené kabiny vhodné pro zdravotně postižené osoby (nahradí současné otevřené sedačky) a zvláštní nákladní kabiny používané pro údržbu a dopravu zásob. Spodní úsek lanovky mezi Pecí pod Sněžkou a Růžovou horou bude mírně prodloužen, aby k ní byl ve městě Pec pod Sněžkou lepší přístup. Na mezistanici na Růžové hoře bude vybudován dlážděný chodník, aby se k lanovce usnadnil přístup zdravotně postižených osobám. Projekt k tomu ještě zahrnuje rekonstrukci nástupních stanic lanové dráhy a zlepšení přípojek k elektrické síti, rozvodu vody a kanalizační síti na nástupní stanici v Peci pod Sněžkou. (13) Zahájení rekonstrukce je plánováno na říjen 2010 a práce mají být ukončeny v polovině roku Celková délka jednoho směru lanové dráhy je metrů. Fyzická trasa stávající lanové dráhy zůstane zachována, jen dolní úsek v Peci pod Sněžkou bude mírně prodloužen (o 87 metrů, tj. na metrů celkem). Maximální přepravní kapacita nové lanové dráhy zůstane stejná, jak je stanovena národním parkem KRNAP, tj. 250 osob za hodinu. 3

4 (14) Rekonstrukce obecně umožní použití pokročilejší technologie, což povede např. ke snížení hlukové zátěže při přejezdu podpěr a k ekologicky bezpečnější přepravě odpadů a vod prostřednictvím speciálních nákladních kabin. Bez rekonstrukce by navíc stávající lanová dráha musela být úplně uzavřena, neboť by neodpovídala novým bezpečnostním předpisům. Její likvidace by představovala značnou ekologickou, ale také organizační a finanční zátěž, protože lanovka se nachází v oblasti, která není přístupná těžké technice. 3. POSOUZENÍ 3.1. Existence podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU (15) Ustanovení čl. 107 odst. 1 SFEU stanoví, že veškeré podpory poskytované v jakékoli formě členským státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem Státní prostředky (16) Opatření je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci operačního programu Severovýchod. Komise proto musí ověřit, zda je financováno ze státních zdrojů a zda lze rozhodnutí o financování přičíst členskému státu. (17) Podle článku 76 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj 3 jsou všechny finanční příspěvky z EFRR nejprve převedeny do státního rozpočtu příslušného členského státu. Členské státy poté převedou tyto prostředky příjemcům. Prostředky EFRR tudíž představují státní zdroje. (18) Jak bylo vysvětleno výše v bodu (5), výběr jednotlivých projektů, které splňují kritéria způsobilosti operačních programů je úkolem řídícího orgánu členského státu. Vzhledem k tomu, že členský stát může zdroje EFRR přidělit podle vlastní úvahy, lze rozhodnutí o grantu a použití zdrojů EFRR přičítat státu Selektivní hospodářská výhoda poskytnutá podniku (19) Případnými příjemci opatření jsou obec Pec pod Sněžkou jako vlastník lanové dráhy a nový provozovatel lanové dráhy, který bude vybrán na základě výběrového řízení. 3 Úř. věst. L 210, , s Viz např. rozhodnutí Komise ve věci N 157/06 South Yorkshire Digital Region Broadband Project (Úř. věst. C 80, , s. 2). 4

5 (20) Tím vyvstává nejprve otázka, zda lze obec považovat za podnik. Podle judikatury Soudu pojem podnik v souvislosti s právními předpisy o hospodářské soutěži zahrnuje jakýkoliv subjekt zabývající se hospodářskou činností bez ohledu na právní postavení subjektu nebo způsob jeho financování 5. Soud definuje, že hospodářská činnost je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo služeb na daném trhu 6. (21) Vybudováním nové lanovky obec poskytuje dopravní infrastrukturu. Obec tuto dopravní infrastrukturu poskytuje za úplatu provozovateli lanové dráhy, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Obec tudíž na trhu nabízí službu a Soud posoudil poskytování dopravní infrastruktury jako hospodářskou činnost 7. Obec je proto třeba považovat za podnik. (22) Provozovatel lanové dráhy bude za úplatu poskytovat službu přepravy zboží a osob na Sněžku, je proto nutné jej rovněž považovat za podnik. (23) Opatřením je obec zbavena nákladů, které by jinak musela nést, což jí poskytuje hospodářskou výhodu. Tato výhoda je selektivní, protože se jedná o individuální podporu poskytnutou pouze obci Pec pod Sněžkou. (24) Opatření rovněž poskytuje výhodu budoucímu provozovateli lanové dráhy. Bez veřejné finanční podpory by obec musela lanovou dráhu uzavřít a nemohla by ji využívat. Lanová dráha tudíž bude v provozu pouze díky poskytnutí veřejné finanční podpory Narušení hospodářské soutěže (25) Oznámené opatření se týká veřejné finanční podpory poskytnuté obci na rekonstrukci lanové dráhy. Vzhledem ke zvláštnostem případu je nezbytné provést podrobnou analýzu, zda oznámené opatření narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. (26) Komise se domnívá, že lanové dráhy, které jsou určeny hlavně k uspokojení obecných přepravních potřeb, nemají za normálních okolností vliv na volbu uživatelů, kteří by si mohli vybrat jiné destinace jako alternativu, a tudíž nenarušuje hospodářskou soutěž mezi těmito cílovými místy. Státní podpora by ovšem mohla záporně ovlivnit stávající nebo potenciální nabídku služeb na daném místě jiných dopravních prostředků zajišťovaných jiným provozovatelem. V některých případech může nastat situace, že příjemce vykonává přepravní činnost pouze místně a alternativní přepravní činnost by nebyla hospodářsky nebo technicky uskutečnitelná: v takovém případě by opatření nenarušovalo hospodářskou soutěž 8. 5 Rozsudek Soudního dvora ve věci Höfner a Elser v Macrotron GmbH, C-41/90, Sb. rozh. 1991, s. I 1979, bod 21, spojené věci C-159/91 a C-160/91 Poucet and Pistre, Sb. rozh. 1993, s. I 637, bod Rozsudek Soudního dvora ve věci Komise v. Itálie, C-35/96, Sb. rozh. 1998, s. I 3851, bod 36 a ve věci Glöckner, C-475/99, Sb. rozh. 2001, s. I 8089, bod Rozsudek Soudu ve věci Aéroports de Paris v. Komise, 81/02 P, Sb. rozh. 2002, s. I 9297, bod Analýzu narušení hospodářské soutěže veřejnou finanční podporou lanovým drahám určeným pro uspokojení obecných přepravních potřeb viz též sdělení Komise členských státům a dalším zúčastněným stranám o státní podpoře N 376/01 Programy podpor pro lanové dráhy (Úř. věst. C 172, , s. 2, bod 25). 5

6 (27) K danému případu Komise za prvé uvádí, že smyslem existence lanové dráhy na Sněžku je uspokojení obecných přepravních potřeb. Lanová dráha představuje jediný dopravní prostředek povolený v rámci zvláštního režimu stanoveného zákonem pro oblast národního parku s nejvyšším stupněm ochrany životního prostředí, kde se Sněžka nachází. Jedinou další možností přístupu pro veřejnost mezi Pecí pod Sněžkou a vrcholem Sněžky jsou horské pěší stezky. Dlážděná komunikace na polské straně smí být používána pouze pěšími turisty s výjimkou dopravních služeb pro zařízení na vrcholku hory, které nejsou veřejnosti dostupné, a přístupu pro horskou záchrannou službu a lékaře. (28) Za druhé Komise uvádí, že vzhledem k omezením uloženým správou národního parku je z hospodářských, právních a ekologických důvodů vyloučeno, že by na české nebo na polské straně Sněžky mohla být nově vybudována a provozována lanová dráha nebo jiný komerčně provozovaný dopravní prostředek na vrchol hory. (29) Komise proto dospěla k závěru, že oznámené opatření nenarušuje ani nemůže narušit hospodářskou soutěž. 4. ZÁVĚR (30) Na základě uvedených skutečností Komise rozhodla, že oznámené opatření nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. (31) Komise připomíná českým orgánům, že jelikož je podpora spolufinancována EFRR v rámci operačního programu Severovýchod, musí Česká republika uplatňovat právní předpisy EU platné pro strukturální fondy a Fond soudržnosti (včetně nařízení (ES) č. 1083/2006 9, č. 1080/ a 1828/ ). (32) Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly vejít ve známost třetím stranám, informujte o tom prosím Komisi do patnácti pracovních dnů od data doručení. Pokud Komise nedostane odůvodněnou žádost v této lhůtě, bude předpokládat, že souhlasíte s tím, aby s ním byly seznámeny třetí strany, a se zveřejněním plného znění dopisu v závazném jazykovém znění na internetových stránkách na adrese: 9 Úř. věst. L 210, , s Úř. věst. L 201, , s Úř. věst. L 371, , s. 1. 6

7 Vaše žádost musí být zaslána doporučeným dopisem nebo faxem na adresu: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Registry J-70 3/ Brussels BELGIE Fax S úctou, Za Komisi Joaquín ALMUNIA místopředseda Komise 7

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne,10.v.2007 K(2007) 1973 v konečném znění Věc: Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Pane ministře,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. SA.35909 (2012/N) Česká republika Infrastruktura pro cestovní ruch (region NUTS II Jihovýchod)

EVROPSKÁ KOMISE. SA.35909 (2012/N) Česká republika Infrastruktura pro cestovní ruch (region NUTS II Jihovýchod) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.7.2013 C(2013) 4029 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: SA.35909 (2012/N) Česká republika Infrastruktura pro cestovní

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 03.V.2005 C(2005)1324 fin Věc: Státní podpora č. N 323/2004 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008 Řešení problematiky veřejn ejné podpory v Regionáln lním m operačním m programu regionu soudržnosti Jihozápad Červen 2008 PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: ÚVOD 3 I. OBECNÉ POKYNY 4 Klasifikace

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2011) XXX předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne XXX o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS PŘÍLOHA Č. 1 SMĚRNICE S 2/2010 o poskytování veřejných podpor a podpor de minimis METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS 1 VEŘEJNÁ PODPORA Veřejnou podporou se rozumí podpora poskytovaná

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací 298/A2-u Postup při posuzování výzkumných organizací říjen 2014 Obsah 1. Úvod... 3 Rada pro výzkum, vývoj a inovace... 4 Poskytovatel... 4 Výzkumná infrastruktura... 5 2. Posuzování subjektu jako výzkumné

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh sdělení Komise o pojmu státní podpora podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh sdělení Komise o pojmu státní podpora podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2014) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE Návrh sdělení Komise o pojmu státní podpora podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie CS CS SDĚLENÍ KOMISE Návrh sdělení

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

V Bruselu dne 3.10.2014 C(2014) 7372 final OPRAVA

V Bruselu dne 3.10.2014 C(2014) 7372 final OPRAVA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.10.2014 C(2014) 7372 final OPRAVA rozhodnutí Komise C(2013) 9527 final ze dne 19. prosince 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež

Více