AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR"

Transkript

1 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR Opletalova 29, Praha 1 tel.: , fax: METODIKA PRO SPORTOVNÍ VOZIDLA OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU

2

3 M E T O D I K A k přestavbám vozidel kategorie M1+N na sportovní automobily skupiny N, A (včetně A-KIT CAR a WRC), T1, T2, TH a HA, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla opatřeného registrační značkou, pokyny k nakládání s těmito Průkazy a vedení jejich evidence. ODDÍL A. VŠEOBECNÉ POKYNY Článek I Každé sportovní vozidlo kategorie M1+N určené a používané pro automobilové sportovní podniky (rally), musí odpovídat svým provedením podmínkám daným Mezinárodními sportovními řády FIA (dále jen MSŘ FIA ), musí být podle nich homologováno a schváleno (dále jen schváleno podle MSŘ FIA ) a vybaveno Průkazem sportovního vozidla opatřeného registrační značkou (dále jen Průkaz ). Vozidlům, vybaveným tímto průkazem, je MD povolen provoz po pozemních komunikacích pouze v místě a čase konání sportovních podniků, pořádaných v gesci FAS AČR na území ČR. Vozidlo nesmí být použito k jízdám na pozemních komunikacích ani při tréninku a jízdách do místa konání podniku a zpět. Článek II Sportovní vozidla uvedené v čl. I tohoto oddílu se dělí v souladu s MSŘ FIA do skupin N a A (včetně A-KIT CAR a WRC), T1,T2,TH a HA. ODDÍL B. VZNIK SPORTOVNÍHO VOZIDLA Článek I Sportovní vozidlo schválené podle MSŘ FIA vzniká 1. schválením jako typ podle 15 a 28 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích (dále jen zákon č. 56/2001 Sb. ) výrobci vozidla nebo pokud má výrobce sídlo v zahraničí jeho akreditovaný zástupce se sídlem v České republice. 2. přestavbou vozidla hromadně schváleného typu formou Ministerstvem dopravy ČR povolené hromadné přestavby. Rozhodnutí o povolené hromadné přestavbě typově (hromadně) schválených vozidel, vedené u MD pod č.j.: 1004/03-150, ze dne je uvedeno v příloze č. 1 této metodiky. Přestavba musí být provedena v souladu s podmínkami MSŘ FIA, podmínkami danými výrobcem vozidla, sportovními řády Federace automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR ), ustanovením 74, zákona č. 1

4 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a musí být vystaven Průkaz oprávněným orgánem FAS AČR. Vlastní zápis musí být proveden a potvrzen v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb. Pověřený technický komisař FAS AČR zabezpečí vyplňování schvalovacích dokumentů a jejich evidenci. Při přestavbě vozidla musí být dodržen následující postup: - vozidlo, které se má přestavět musí mít schválenu technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (musí mít Technický průkaz silničního motorového vozidla) a je, případně nemusí být, vybaveno standardní registrační značkou, - provozovatel nežádá příslušný úřad o povolení přestavby - provede přestavbu v odpovídajícím rozsahu pro skupinu N, A (včetně A-KIT CAR nebo WRC), T1, T2, TH a HA, - v případě HA požádá komisi historických automobilů FAS AČR o vystavení HVIF, případně jiného odpovídajícího dokladu, - u některého z členů testovací komise si vyzvedne Průkaz, ve kterém testovací komisař FAS AČR vyplní Prohlášení o vozidle podle konkrétního homologačního listu, - po provedené přestavbě sportovního automobilu absolvuje s vozidlem měření emisí, technickou kontrolu a technickou prohlídku v jedné z pověřených zkušebních stanic oprávněných provádět kontroly sportovních automobilů, - s doklady ze zkušební stanice, s Technickým průkazem silničního motorového vozidla (dále jen Technický průkaz ) a s Průkazem se dostaví na pověřený úřad, který provede schválení a registraci vozidla, pokud toto již nebylo registrováno, - dostaví se s vozidlem k testování v řádném oficiálním termínu, nebo po dohodě s testovací komisí FAS AČR mimo termín. V případě HA toto testování provedou členové testovací komise FAS AČR, pověření testovat HA, - požádá MD o povolení k provozování sportovního vozidla na pozemních komunikacích, které je vyznačeno v Průkazu, - teprve pak se lze se sportovním vozidlem zúčastnit sportovního podniku. 3. Výrobou (stavbou) jednotlivého vozidla, na žádost budoucího provozovatele vozidla podanou před vlastní stavbou a povolenou pověřeným úřadem. Při vlastní stavbě musí být dodrženy podmínky uvedené v bodě 2. tohoto článku. I zde se využijí při schválení podle MSŘ FIA a při schválení technické způsobilosti vozidla u příslušného úřadu MD povolené výjimky podle ustanovení 36, odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. Při stavbě jednotlivého vozidla musí být dodržen následující postup: - zájemce požádá příslušný úřad o povolení individuální stavby sportovního automobilu. Současně s žádostí předloží odpovídající homologační list FIA. Nelze požádat o stavbu HA, - provede stavbu v odpovídajícím rozsahu pro skupinu N, A (včetně A-KIT CAR nebo WRC), T1, T2, TH a při splnění podmínek v povolení stanovených příslušným úřadem (např. některá schválení ve státem uznané zkušebně, atd.), - u některého z členů testovací komise si vyzvedne Průkaz, ve kterém testovací komisař FAS AČR vyplní Prohlášení o vozidle podle konkrétního homologačního listu, 2

5 - absolvuje technickou kontrolu a technickou prohlídku před schválením technické způsobilosti v některé z pověřených zkušebních stanic oprávněných provádět kontroly sportovních vozidel, - v případě, že žadatel bude současně se schválením technické způsobilosti sportovního vozidla požadovat i jeho registraci, absolvuje současně ve výše uvedené zkušební stanici i emisní kontrolu a technickou prohlídku před registrací, Pokud žadatel o schválení technické způsobilosti sportovního vozidla registraci nebude požadovat, emisní kontrolu a technickou prohlídku před registrací v jedné z pověřených zkušebních stanic provede až ten, kdo bude o registraci tohoto vozidla žádat, - pověřeným úřadem si nechá schválit technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích, kde obdrží Technický průkaz motorového vozidla a v případě registrace i standardní registrační značku. Pověřený úřad stvrzuje otiskem razítka správnost údajů vypsaných testovacím komisařem na str. 1 Průkazu, - dostaví se s vozidlem k testování v řádném oficiálním termínu, nebo po dohodě s testovací komisí mimo oficiální termín, - požádá MD o povolení k provozování sportovního vozidla na pozemních komunikacích, - teprve pak se lze se sportovním vozidlem zúčastnit sportovního podniku, - tento postup se týká také dovozu vozidla ze zahraničí. Článek II Rozhodnutí MD o povolení výjimek z technických podmínek daných zákonem 56/2001 Sb. tvoří přílohu č. 2 této metodiky. Výjimky v něm uvedené jsou uděleny v rozsahu nejčastějších potřeb upravených vozidel v souladu s MSŘ FIA a v jejich rozsahu může být vozidlo upraveno. Sportovní vozidlo musí odpovídat technickým podmínkám daným obecně závaznými právními předpisy a může se odchylovat od nich jen v rámci udělených výjimek. Jestliže oprávněný kontrolní orgán v provozu nebo při technické přejímce vozidla před vlastním podnikem zjistí neplnění dalších technických podmínek, nesmí žádný z činovníků sportovního podniku připustit tento automobil k provozu, pokud není závada na místě odstraněna. ODDÍL C. ZÁSADY VYSTAVOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ PRŮKAZU, VEDENÍ EVIDENCE PRŮKAZŮ, POVINNOSTI PROVOZOVATELE PRŮKAZU A ZÁPISY TECHNICKÝCH KOMISAŘŮ V PRŮBĚHU PŘEJÍMKY VOZIDLA NA PODNIKU Článek I VYSTAVOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ 1. Po provedené přestavbě vozidla podle bodu 1, 2, nebo po provedené stavbě podle bodu 3 oddílu B, čl. 1 této metodiky na sportovní automobil skupiny N, A (včetně A-KIT CAR a WRC) T1, T2, TH a HA jeho provozovatel přistaví vozidlo k některému z pověřených technických komisařů FAS AČR. Seznam pověřených technických komisařů je každoročně zveřejňován v Národních sportovních řádech FAS AČR (dále NSŘ). 3

6 2. Pověřený technický komisař FAS AČR provede kontrolu (testování) přestavěného nebo postaveného vozidla zaměřenou na plnění podmínek daných MSŘ FIA, NSŘ a obecně závaznými právními předpisy (např. zákonem č. 56/2001 Sb.). 3. Po provedeném testování sportovního vozidla vystaví pověřený technický komisař Průkaz, který vyplní předepsanými způsobem podle jeho předtisku. Vzor Průkazu tvoří přílohu č. 3 této metodiky a obsahuje: a) poučení pro provozovatele vozidla a orgány Policie ČR, b) poučení pro jezdce a technické komisaře, c) osvědčení o registraci, d) přehled výjimek z technických podmínek provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích udělené MD, e) povolení hromadné přestavby - rozhodnutí MD, f) fotografie automobilu, g) záznamy o testování automobilu, h) povolení MD k provozu sportovního vozidla i) osvědčení o schválení ochranné konstrukce vozidla, j) záznamy o závadách z přejímek, poruchách a haváriích z průběhu podniku, k) záznamy o uskutečněných sportovních podnicích, l) prohlášení o vozidle pro potřeby pověřeného úřadu, 4. Po vystavení a vydání Průkazu se provozovatel dostaví na pověřený úřad podle místa, kde je vozidlo v evidenci (u stavby vozidla podle místa trvalého pobytu jeho provozovatele) a předloží Průkaz tomuto úřadu k potvrzení. U přestavěných vozidel podle bodu 2. oddílu B, čl. I této metodiky, předloží Technický průkaz motorového vozidla a současně odevzdá Osvědčení o registraci. 5. MD vydává povolení k provozu vždy na období do příštího kalendářního roku. Pokud však ještě neproběhlo řádné hromadné testování v daném roce, vydává se povolení pouze do daného roku. Při technické prohlídce a měření emisí v rámci řádného hromadného testování se termín příští technické prohlídky a měření emisí stanovuje na období do příštího kalendářního roku. Pokud však ještě neproběhlo řádné hromadné testování v daném roce a provádí se technická prohlídka a měření emisí mimo termín řádného hromadného testování, stanovuje se platnost pouze do daného roku. 6. U přestavby automobilu podle bodu 1. oddílu B, čl. I této metodiky předloží provozovatel vozidla příslušnému pověřenému úřadu Průkaz a Technický průkaz. 7. V případě přestavby podle bodu 2. oddílu B, čl. I této metodiky předloží provozovatel vozidla příslušnému pověřenému úřadu Průkaz, Technický průkaz, Osvědčení o registraci, Protokol o měření emisí včetně Osvědčení o měření emisí, Technický protokol zkušební stanice a Protokol o technické prohlídce. 8. V případě stavby automobilu podle bodu 3. oddílu B, čl. 1 této metodiky předloží tomuto orgánu Rozhodnutí o povolení stavby vozidla, Průkaz a doklady stanovené Rozhodnutím o povolení stavby vydané pověřeným úřadem, který stavbu povolil. 4

7 Článek II VEDENÍ EVIDENCE PRŮKAZŮ 1. Evidenci vydaných průkazů vedou jednotliví pověření techničtí komisaři FAS AČR na předepsaných formulářích a tyto zasílají v termínech 1.6. a kalendářního roku technické komisi FAS AČR. 2. Technická komise FAS AČR z těchto podkladů vypracuje přehled otestovaných vozidel a vystavených průkazů a tento zašle nejpozději do 14-ti dnů po obdržení dokladů na MD. 3. Každý technický komisař, oprávněný vydávat Průkazy, je povinen si vést vlastní evidenci o otestovaných vozidlech a vydaných Průkazech, a to formou zakládání kopií předepsaných formulářů a svoji evidenci předložit ke kontrole oprávněným orgánům FAS AČR nebo MD. Článek III POVINNOSTI DRŽITELE PRŮKAZU A ZÁPISY TECHNICKÝCH KOMISAŘŮ V PRŮBĚHU PŘEJÍMKY VOZIDLA NA PODNIKU 1. Držitel průkazu je povinen tento chránit proti poškození, ztrátě nebo zničení a podrobovat se s vozidlem pravidelných testování v době stanovené FAS AČR. 2. Jezdec startující na podniku je povinen průkaz s vyplněnými rubrikami sportovních záznamů předložit technickému komisaři na technické přejímce nebo kdykoliv na požádání sportovním nebo technickým komisařům, anebo kontrolním orgánům oprávněným provádět kontrolu provozu. 3. Technický komisař musí do průkazu zaznamenat všechny zjištěné závady. Pokud jezdec zjištěné závady v plnění podmínek provozu na pozemních komunikacích na místě neodstraní, nesmí se podniku zúčastnit. 4. V průběhu vlastního podniku musí mít osádka vozidla průkaz vždy ve vozidle. ODDÍL D. PLATNOST PRŮKAZU, PŘEVODY AUTOMOBILU VYBAVENÉHO PRŮKAZEM NA JINÉHO PROVOZOVATELE Článek I PLATNOST PRŮKAZU 1. Vydaný průkaz je platný v okamžiku jeho potvrzení příslušným pověřeným úřadem, který jej opatří otiskem úředního razítka a podpisem oprávněného pracovníka. 2. Průkaz je platný pouze pro provozovatele vozidla, který je zapsán v Technickém průkazu a v Průkazu. 5

8 3. Provozovatel sportovního vozidla je povinen podrobit se s vozidlem pravidelnému testování. Bez těchto podkladů MD prodloužení platnosti Průkazu neprovede. 4. Potvrzení o registraci v Průkazu je potvrzováno příslušným pověřeným úřadem otiskem razítka na dobu neurčitou. Kolonka PLATNOST DO se nevyplňuje, pokud toto nebude pozdějšími zákony resp. předpisy upraveno jinak. Článek II PŘEVODY AUTOMOBILU VYBAVENÉHO PRŮKAZEM NA JINÉHO PROVOZOVATELE Po vyřízení administrativních formalit v Technickém průkazu motorového vozidla, týkajících se změny provozovatele vozidla nebo vlastníka, na pověřených úřadech, se provozovatel sportovního vozidla vybaveného Průkazem dostaví k pověřenému technickému komisaři FAS AČR, který zaznamená tuto změnu do kolonky Úřední záznamy Průkazu. ODDÍL E. POVINNOSTI A GESCE FAS AČR Článek I 1. FAS AČR musí zabezpečit plnění všech stanovených postupů v této oblasti činnosti, zabezpečovat výrobu a distribuci tiskopisů Průkazů v souladu se schváleným vzorem a vést evidenci o jejich distribuci, vydávání a úřední skartaci. 2. FAS AČR kontroluje systém vydávání Průkazů a způsob s jejich nakládáním. Případné nedostatky a porušení zásad této metodiky musí neprodleně řešit. O zjištěných závadách a přijatých opatřeních vede evidenci, kterou předkládá na požádání MD nebo orgánům pověřených úřadů. 3. FAS AČR garantuje rozsah úprav jednotlivých sportovních vozidel, které jsou vybaveny Průkazem v souladu s MSŘ FIA a homologačními listy. Dále garantuje, že u těchto vozidel jsou uplatněny pouze ty výjimky z technických podmínek daných platnou právní úpravou, které jsou uvedeny v rozhodnutí MD (příloha č. 2 této metodiky). 4. FAS AČR zabezpečí přípravu změn v prováděcích předpisech tohoto systému a změnu Průkazu, jestliže dojde ke změně právní úpravy v technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích nebo při změně právní úpravy postupů státních orgánů v oblasti evidence silničních vozidel. 5. FAS AČR garantuje taková organizační opatření, aby všichni, kdo jsou ve FAS AČR organizování nebo jsou provozovatelé licence FAS AČR přísně dodržovali všechna ustanovení týkající se systému připuštění sportovních vozidel opatřených Průkazem do provozu na pozemních komunikacích, užití rozsahu udělených výjimek z technických podmínek provozu těchto vozidel a ustanovení sportovních řádů v této oblasti, přičemž nesmí připustit k provozu na pozemní komunikace vozidlo, které výše uvedené normy a předpisy neplní. 6

9 ODDÍL F. POSTUP PROVOZOVATELE VOZIDLA OPATŘENÉHO PRŮKAZEM PŘI UKONČENÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI Článek I UVEDENÍ VOZIDLA DO PŮVODNÍHO STAVU Jestliže provozovatel vozidla hodlá ukončit sportovní činnost s vozidlem vybaveným Průkazem, postupuje následovně: 1. Sportovní vozidlo odhlásí trvale z evidence pověřeného úřadu. 2. U sportovních vozidel skupiny N nebo A požádá pověřený úřad, kde je vozidlo v evidenci o povolení individuální přestavby vozidla ze sportovního automobilu na silniční vozidlo shodné s typem, ze kterého automobil vznikl. Toto platí i u případu, že sportovní automobil skupiny N nebo A byl vyroben a typově schválen přímo výrobci vozidla a jako takový byl v minulosti zakoupen a uveden do provozu na pozemních komunikacích. Pověřený úřad povolí takovouto přestavbu za podmínek, že přestavba bude provedena tak, aby vozidlo po přestavbě plně odpovídalo schválenému typu vozidla, na které je přestavováno, včetně odstranění úprav provedených na motoru vozidla. Přestavba karosérie těchto sportovních automobilů se provede výměnou kompletní karosérie vozidla shodného se schváleným typem, což uvede pověřený úřad jako podmínku povolení přestavby. 3. U sportovních vozidel skupiny A-KIT CAR, WRC a T2 se zpětná přestavba na typ shodný se schváleným typem zásadně nepovoluje. V daném případě jde, ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o stavbu vozidla. Článek II ODEVZDÁNÍ PRŮKAZU SPORTOVNÍHO VOZIDLA 1. V případě, že se provozovatel sportovního vozidla rozhodne vozidlo trvale vyřadit z evidence a zrušit u něj technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, předloží u pověřeného úřadu, vedle žádosti o tento úkon dále ke zrušení Technický průkaz motorového vozidla, registrační značky a Průkaz. Průkaz pak odevzdá pověřenému technickému komisaři FAS AČR, který jej vydal, k dalšímu opatření. Stejný postup zachová provozovatel sportovního vozidla skupiny A-KIT CAR, WRC a T2, který takovéto vozidlo trvale vyřadí z evidence pověřeného úřadu a nechá u něj zrušit trvale technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. 2. V případě, že se rozhodne provozovatel sportovního vozidla přestavět vozidlo podle bodu 1 tohoto oddílu, předloží pověřenému úřadu, kde je vozidlo v evidenci, vedle žádosti o přestavbu vozidla a dokumentace vyžadované zákonem č. 56/2001 Sb. také Technický průkaz motorového vozidla a Průkaz. 7

10 Jakmile pověřený úřad provede zápis do Průkazu a zruší jeho platnost v příslušných částech Průkazu a vrátí jej provozovateli vozidla, tento je povinen, bez zbytečných odkladů Průkaz odevzdat pověřenému technickému komisaři FAS AČR, který jej vydal. PŘÍLOHY: 1. Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o povolení hromadné přestavby vozidel schváleného typu na sportovní vozidla skupiny N, A, A-KIT CAR, WRC, T1, T2, TH a HA. 2. Rozhodnutí o udělení výjimek z technických podmínek provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích daných zákonem MD č. 56/2001 o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích pro sportovní automobily vybavené Průkazem sportovního vozidla opatřeného registrační značkou. 3. Vzor Průkazu sportovního vozidla opatřeného registrační značkou. 8

11 Příloha č. 1 P O V O L E N Í P Ř E S T A V B Y R O Z H O D N U T Í Ministerstvo dopravy České republiky odbor schvalování vozidel a předpisů (dále MD) podle ustanovení 74, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále zákon) a dále na základě žádosti, předložené dokumentace s c h v a l u j e Autoklubu České republiky, Federaci automobilového sportu AČR (FAS AČR), Opletalova 29, Praha 1 hromadnou přestavbu vozidel kategorie M1 typově nebo jednotlivě schválených k provozu na pozemních komunikacích v ČR na sportovní vozidla skupin N, A, A-KIT CAR, WRC, T1, T2, TH a HA k účasti na sportovních podnicích pořádaných v gesci FAS AČR na území ČR. Hromadná přestavba je schválena za podmínky: 1. Přestavba vozidla bude provedena v souladu s dodržením technických požadavků daných zákonem a podle MSŘ FIA, zejména Přílohy J s využitím udělených výjimek MD, vedených pod č.j. 1005/ Provedení přestavby zkontroluje pověřený technický komisař FAS AČR (aktuální seznam je každoročně zveřejněn v NSŘ FAS AČR) a v rámci kontroly provede otestování vozidla podle MSŘ FIA, vydá a potvrdí Průkaz sportovního vozidla opatřeného registrační značkou (Průkaz), ve kterém potvrdí shodnost vozidla s technickými podmínkami danými výše uvedenými předpisy. Před vlastním provedením otestování vozidla musí provozovatel předložit technickému komisaři protokol o provedené technické prohlídce vozidla, vydaný pověřenou STK, a současně p o v ě ř u j e technického komisaře FAS AČR zápisem do Technického průkazu silničního motorového vozidla, část úřední záznamy, v tomto znění: Vozidlo přestaveno na základě Rozhodnutí MD ze dne , pod č.j. 1004/ na sportovní vozidlo skupin N, A, A-KIT CAR, WRC, T1, T2, TH a HA, přičemž se mění údaje takto: Kolonka 1. - druh vozidla - osobní automobil* Kolonka 2. - sportovní* Kolonka 3. - kategorie vozidla (zkratka) - M1* Kolonka zdvihový objem (cm 3 ) Kolonka počet míst - celkem. 24. k sezení. (Uvedou se skutečné změny v jednotlivých kolonkách technického průkazu vozidla podle úprav v jednotlivých skupinách vozidel. Výše uvedené skupiny vozidel jsou možné alternativy druhu vozidla zapíše se skutečná skupiny sportovního vozidla). Vlastní zápis musí být proveden a potvrzen v souladu se zákonem. Pověřený technický komisař FAS AČR zabezpečí vyplňování schvalovacích dokumentů a jejich evidenci. * - v případě, že technická způsobilost byla schválena pro kategorii N, ponechá se zápis. SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY Pod č.j.: 1004/ Ze dne:

12 Příloha č. 2 V Ý J I M K A R O Z H O D N U T Í Ministerstvo dopravy České republiky odbor schvalování vozidel a předpisů (MD) podle ustanovení 36, odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů u d ě l u j e výjimky z technických podmínek pro sportovní vozidla opatřených průkazem sportovního vozidla (Průkaz) - automobilu opatřeného registrační značkou skupin N, A, A-KIT CAR, WRC, T1, T2, TH a HA. - podle charakteru úprav může dojít ke zvětšení celkové délky a šířky automobilu a ke zvětšení nebo zmenšení celkové výšky automobilu, - mění se obsaditelnost vozidla a údaje o provozní hmotnosti, - možnost odpojení posilovače brzd, ABS a výměna brzdových rozvodů za tlakové potrubí leteckého typu, - možnost ruční změny poměru brzdného účinku přední a zadní nápravy, - možnost použití hydraulické parkovací brzdy, - brzdová soustava neodpovídá schválenému provedení, odpovídá však technické specifikaci FIA (MSŘ FIA, Příloha J), předepsaný brzdný účinek je však při správně nastaveném poměru brzdného účinku ručního ovládání zachován, - možná výměna volantu za neschválené provedení bez airbagu, - ovládače a sdělovače nemusí být opatřeny symboly funkce a nemusí být prosvětleny, - nemusí být signalizace zatažení parkovací brzdy, - nemusí být vyznačeno schéma řazení, - nejsou splněny požadavky na výhled zpětnými zrcátky (činná plocha zrcátka musí být min. 90 cm 2 ), - vozidlo nemusí mít vnitřní zpětné zrcátko, - vnější zpětná zrcátka nemusí být seřiditelná z vnitřku vozidla, - na vozidle mohou být použity pneumatiky a ráfky, které nejsou určeny pro daný typ vozidla výrobcem, avšak za dodržení požadavků MSŘ FIA Přílohy J, - pneumatiky nesplňují zcela požadavky, rozsah použití takových to pneumatik je přesně stanoven v textu NSŘ FAS AČR, - vnitřní prostor pro posádku může obsahovat ostré hrany a výčnělky, - vnější povrch obsahuje ostré hrany a výčnělky, které tvoří případné úchyty vík motorového a zavazadlového prostoru, rampa pro umístění přídavných světel, přídavná tažná oka a doplňkové aerodynamické prvky, - sedadla musí být homologována dle předpisu FIA, nemusí plnit požadavky na rozměry, posuv a sklon, - vnitřní ochranný rám může zhoršovat pohodlný a bezpečný nástup do vozidla, - plnící otvor palivové nádrže nemusí být opatřen zařízením proti odcizení nebo znehodnocení paliva, případně v souladu s technickými předpisy FIA může být přemístěn, - může být použita bezpečnostní palivová nádrž schválená podle technické specifikace FIA, může být umístěna v souladu s technickými předpisy FIA, avšak musí být od prostoru pro posádku oddělena účinným ochranným krytem, - nemusí být signalizace nouzové zásoby paliva, - vozidlo neodpovídá z hlediska škodlivin emisí ve výfukových plynech, plní však limity pro provádění měření emisí stanovené FIA, které jsou uvedeny v NSŘ FAS AČR, včetně metod jejich měření, 10

13 - vozidlo neodpovídá z hlediska limitů hladiny vnějšího hluku, plní však limity stanovené MD, které jsou uvedeny v NSŘ FAS AČR, včetně metodiky jejich měření, - elektrická výzbroj vozidla není homologovaná, - vozidlo nemusí být vybaveno zásuvkou pro přenosnou svítilnu, - na vozidle nemusí být namontován korektor sklonu potkávacích světel, - může být překročena nejvyšší souhrnná svítivost dálkových světel, - na vozidle nemusí být boční směrová světla, - na vozidle nemusí být namontován stěrač a ostřikovač zadního skla, - z hlediska elektromagnetické kompatibility nemusí být vozidlo schváleno, avšak dané požadavky splňuje, - vozidlo nemusí být vybaveno vyhříváním zadního skla, - zasklení vozidel neodpovídá plně požadavkům, avšak splňuje požadavky MSŘ FIA, které jsou v plném rozsahu uvedeny v NSŘ FAS AČR, - vozidlo nemusí být vybaveno clonami proti slunci, - výkon topení nemusí být regulovatelný nejméně ve dvou stupních, - požadavky na vytápění nemusí být splněny, - motorový a zavazadlový prostor nemusí být zajištěn proti neoprávněnému otevření zvenčí, - vozidlo nemusí být vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití, - nárazníky vozidla nemusí být schváleny podle zvláštního předpisu, - bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty musí splňovat požadavky Přílohy J MSŘ FIA, - vozidlo nemusí být vybaveno výrobním štítkem, - nemusí být střední brzdové světlo, - zapínání zadních brzdových světel nemusí odpovídat schválenému provedení, musí však být signalizováno kontrolní svítilnou předepsané barvy, - vozidla nemusí mít funkční zadní zpětná světla, - přední registrační značka je připevněna na horní části panelu pravých zadních dveří (případně na horní části panelu pod pravým zadním bočním oknem). V přední části vozidla ji nahrazuje nálepka stejného rozměru a provedení. Její umístění odpovídá předpisům uvedeným v NSŘ FAS AČR, - barva vozidla nemusí odpovídat barvě uvedené v Technickém průkazu, - mohou být demontovány airbagy, homologované s vozidlem, - v souladu s požadavky tech. předpisů FIA, musí být všechna boční okna polepena čirou, bezbarvou bezpečnostní fólií schváleného typu, - vozidla T1,T2 a TH mohou být vybavena přídavnými zadními brzdovými a mlhovými světly, která svým provedením a umístěním odpovídají platným technickým předpisům FIA. Mohou být v činnosti pouze při průjezdu zvláštními zkouškami. Mimo tyto zvláštní zkoušky musí být tato světla vyřazena z činnosti. - kontrolní přístroje mohou být vyměněny za nehomologované, - elektronické systémy typu ASR, EPS apod. mohou být vyřazeny z činnosti, případně demontovány. Výjimky jsou uděleny pouze pro provoz sportovních vozidel vybavených platným Průkazem opatřeného registrační značkou jen na jízdy v rámci sportovního podniku v gesci FAS AČR. Výjimky nesmí být užito v rámci tréninkových jízd a přepravy na vlastní podnik. SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY Pod č.j.: 1005/ Ze dne:

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel č. 2/2006 V Praze dne 19.9.2006 Č.j.:

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Metodické pokyny. Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky

Metodické pokyny. Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky Metodické pokyny Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky pro ustavení klubových testovacích komisí a provádění testování historických vozidel na historickou původnost vozidla a testování historických

Více

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r SBÍRKA ZÁKONŮ - ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozi... Stránka č. 1 z 33 ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy Zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. ČR, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení květen 2010

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení postupu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení postupu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice AUTOSLALOM ZLÍN www.autoslalom.cz Mistrovství České republiky Česká Trofej Junior Zóna střední Evropy Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice Zvláštní ustanovení ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc 1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc Všeobecné povinnosti posádek V prostoru startu a průběhu jízdy po rychlostní zkoušce jsou jezdec a

Více

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA Vypracoval Schválil

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 83 Přestupky a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, b) nepožádá

Více

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru)

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) 1) 2) Hodnotíme typ motoru jako závadu? Ne. Výrobní číslo motoru na vozidle - 817653 3) Hodnotíme typ motoru jako závadu?

Více

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy 2014/2015 Obsah Všeobecné povinnosti... 2 SOUTĚŽNÍ VOZIDLO... 3 A sériové:... 3 B sériové-upravené:... 4 C závodní speciál:... 6 Všeobecné technické předpisy

Více

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1 C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U Obsah: OBSAH:... 1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL... 2 KONTAKTY... 2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:... 2 FORMULÁŘE... 2 REGISTR

Více

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014 Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech historických automobilů

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Oddělení evidence motorových vozidel

Oddělení evidence motorových vozidel C O J E TŘEBA M Í T S S E B O U Obsah: CO JE TŘEBA MÍT S SEBOU...1 OBSAH...1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL...2 KONTAKTY...2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:...2 FORMULÁŘE...2

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu Metodický pokyn k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR I. Úvodní ustanovení Předmětem Metodického pokynu

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA

Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA Pro vozidla v provedení dle legislativních předpisů z mimoevropských teritorií platí dle zákona č. 56/2001 Sb. v aktuálním

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov XX.automobilový slalom PŘEROV - letiště Výmyslov XX. Automobilový slalom PRETIOX FIA-CEZ Slalom Trofej 2015 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ I. PROGRAM A. Časový harmonogram Uzávěrka písemných

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. RC Rallye Český Krumlov 2013 Volný závod OBSAH: 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7. Pneumatiky 8. Palivo 9. Seznamovací jízdy 10.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 1 III. Všeobecná ustanovení

Více

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti,

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti, V. A. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů platné znění s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon zapracovává

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Příbram 29-30. 5. 2009 Autoklub Příbram v AČR Pod záštitou starosty města Příbram MVDr. J. Řiháka 1 Cross country rally Příbram 2009, která se uskuteční ve dnech 29. - 30. 5. 2009,

Více

PŘÍRUČKA TESTOVÁNÍ PRO REGISTR HISTORICKÝCH VOZIDEL

PŘÍRUČKA TESTOVÁNÍ PRO REGISTR HISTORICKÝCH VOZIDEL PŘÍRUČKA TESTOVÁNÍ PRO REGISTR HISTORICKÝCH VOZIDEL Tato příručka je vlastnictvím Federace klubů historických vozidel České republiky (FKHV ČR)- Národní. Tuto Příručku schválilo prezídium FKHV ČR ANF Prezident

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE PŘEROV CZ 12. 14.8.2011 Tento dokument vychází z platných propozic Přílohy Mezinárodních sportovních předpisů a z nejnovější verze Standardních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Prodej osobních automobilů Škoda Fabia Combi

Prodej osobních automobilů Škoda Fabia Combi Prodej osobních automobilů Škoda Fabia Combi Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, nabízí k prodeji 2 ks použitých osobních automobilů Škoda Fabia Combi. 1. 1 ks osobního automobilu

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK. AGROTEC AUTOKLUB v AČR Brněnská 74, 693 01 Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK. AGROTEC AUTOKLUB v AČR Brněnská 74, 693 01 Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK OBSAH ZU: Program 1. Popis 2. Organizace 3. Přihlášky 4. Pojištění 5. Reklama 6. Startovní čísla 7. Pneumatiky

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

E. TECHNICKÉ PŘEDPISY

E. TECHNICKÉ PŘEDPISY E. TECHNICKÉ PŘEDPISY 1. TECHNICKÝ PROTEST 1.1 Podávání technických protestů. Jeden technický protest může být podán na jednu konkrétní podskupinu, t.j.: blok motoru klikový mechanismus hlava válců rozvody

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 957/13 V Praze dne 23. října 2013 SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY V KOLEJÍCH A MENZÁCH Ing.

Více

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava Zvláštní ustanovení I. PROGRAM A. Časový harmonogram Datum Čas Činnost 20.07.2013 zahájení distribuce Zvláštních ustanovení a přihlášek 23.08.2013 10:00 uzávěrka přihlášek základní vklad 09:00 10:00 prezentace,

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Čj. Vyřizuje: Čapek Dne: 30. 6. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: POŘÍZENÍ TRAKTORU PRO VÝUKU AUTOŠKOLY ZADAVATEL:

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

B: Podepsaný provozovatel vozidla žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence.

B: Podepsaný provozovatel vozidla žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence. Přihláška k registraci vozidla do registru shničníeh vozidel VYPLNÍ ŽADATEL! A: Podepsaný vlastník žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence jméno a příjmení (nebo

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje 1. Do Jihočeského poháru historických vozidel (dále jen zkratka JPHV) jsou zařazeny vybrané soutěže,

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PŘEZKOUŠENÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PŘEZKOUŠENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY odbor provozu silničních vozidel PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PŘEZKOUŠENÍ k získání profesního osvědčení kontrolního technika, profesního osvědčení kontrolního technika ADR profesního

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2015 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ KARTINGU AČR AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR a Autodrom Promotion s.r.o. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ závodu motokár MOGUL SOSNOVÁ 29.8.- 30.8.2015 Mistrovství České republiky KARTING 2015

Více

MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA. + dodatky pro regiony

MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA. + dodatky pro regiony STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2015 2015 SPORTOVNÍ PŘEDPISY PRO REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA + dodatky pro regiony + přílohy SPORTOVNÍ PŘEDPISY PRO REGIONÁLNÍ

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Automobily musí splňovat následující

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU. Informace pro STK a MEJ CSPSD

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU. Informace pro STK a MEJ CSPSD CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU SERVISNÍ ORGANIZACE MINISTERSTVA DOPRAVY NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY 1222/12 110 15 PRAHA 1 Informace pro STK a MEJ CSPSD kontroly technického stavu, schvalovaní a registrace

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více