Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv"

Transkript

1 V Brně dne 21. února 2008 Sp. zn.: 985/2007/VOP/JPL Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci rozšíření sportovního areálu na Ještědu A Obsah podnětu Podáním doručeným dne 19. února 2007 se na veřejného ochránce práv obrátil Ing. M.Ch., Liberec, s kritikou postupů orgánů státní správy v souvislosti s realizací záměru rozšíření lyžařského areálu na Ještědu zahrnujícího mj. výstavbu čtyřsedačkové lanové dráhy Hanychov Skalka, lyžařského přibližovacího vleku Pláně Skalka či traverzové cesty Černý vrch Pod lany. Stěžovatel poukázal na skutečnost, že uvedený záměr byl investorem v přírodním parku Ještěd realizován bez potřebných povolení a v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací i závěry posouzení vlivů záměru Rozšíření sportovního areálu na Ještědu na životní prostředí provedeného v letech Poté, co investor získal v roce 2006 areál od města do pronájmu, započal s realizací vlastních představ o rozvoji areálu s tím, že v těchto aktivitách pokračoval i v roce 2007 (jednalo se rozšiřování sjezdovek, výstavbu parkoviště pro 1000 automobilů). Zúčastněné orgány měly podle stěžovatele záměr investora tolerovat a v zájmu přípravy MS v klasickém lyžování 2009 následně dodatečně povolit, a to v rozporu s platnými právními předpisy. Stěžovatel rovněž poukazuje na to, že účel přípravy na MS 2009 je pouze záminkou pro realizaci investičních záměrů a celkové zvýšení kapacity areálu. Ve věci bylo zahájeno šetření, v rámci kterého byly Magistrát města Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy požádány o vyjádření k obsahu podnětu. B Skutková zjištění Z listin poskytnutých stěžovatelem a dokumentace zaslané výše uvedenými správními orgány vyplynuly následující skutečnosti. 1 - Úvod Proces modernizace Sportovního areálu Ještěd probíhá několik let. V roce 1998 byla vypracována dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí na akci Lyžařský sportovní areál Ještěd. Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí bylo vydáno v květnu 2001

2 a obsahovalo řadu podmínek. V březnu roku 2006 bylo rozhodnuto o novém provozovateli areálu, kterým se stala společnost Snowhill, spol. s r.o., Praha. Současně byl oznámen návrh zadání změny č. 26 územního plánu města Liberec, které řešilo vedle modernizace skokanského areálu také zvýšení kapacity vleků, lanovek a sjezdovek sportovního areálu. Z projednání záměru změny územního plánu vyplynulo, že je potřebné ho posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 2 Vrchní státní dozor MŽP, kontrola KrÚ Ve dnech 28. a 29. listopadu 2006 provedlo Ministerstvo životního prostředí u Magistrátu města Liberec (dále také MML) vrchní státní dozor. Protokol z dozoru byl předán MML 4. ledna Součástí protokolu byl návrh nápravných opatření: uložit zaměstnancům odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a závad, vyvodit osobní odpovědnost zaměstnanců, přijmout účinná opatření ke zlepšení výkonu státní správy na odboru životního prostředí a odboru stavebního úřadu MML. Ve smyslu 17 a 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a poučení obsaženého v protokolu uplatnil podáním ze dne 8. ledna 2007 Magistrát města Liberec k zaslanému protokolu námitky. O námitkách rozhodl RNDr. Jan Kender, ředitel odboru ekologie krajiny a lesa Ministerstva životního prostředí, dne 7. února 2007, přičemž některé námitky shledal důvodnými. Následně statutární město Liberec podalo dne 23. dubna 2007 proti ČR Ministerstvu životního prostředí k Městskému soudu v Praze žalobu na nezákonný zásah správního orgánu do práv územního samosprávného celku. Žalobou se město domáhá vyslovení, že pokyny uložené v protokolu z provedeného vrchního státního dozoru byly vydány v rozporu s právními předpisy a jsou nezákonným zásahem do práv žalobce. Magistrát města Liberec dále předložil kopii protokolu z výsledku kontroly vykonané u MML Krajským úřadem Libereckého kraje ve dnech 5. až 16. února 2007 se zaměřením na kontrolované období 1. ledna 31. prosince Předmětem kontroly KrÚ byl mj. postup MML při odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa pro stavbu Lanová dráha Skalka a stavbu Vlek Pláně Skalka. S výsledky kontroly byl kontrolovaný subjekt seznámen dne 16. května V protokolu je ke stavbě Lanová dráha Skalka a rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ze dne 1. prosince 2006 (zn. MML/ZPOL/Rš/ SZ154989/06/6) uvedeno, že souhlas dle 14 odst. 2 lesního zákona byl vydán 13. září 2006, územní rozhodnutí 22. září 2006, stavební povolení 12. října 2006, souhlas s územním plánem 9. listopadu 2006, změna územního plánu schválena 30. listopadu 2006 a odnětí bylo vydáno 1. prosince Ohledně stavby Vlek Pláně Skalka a rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ze dne 22. listopadu 2006 (zn. MML/ZPOL/213157/06) je v protokolu konstatováno, že souhlas s územním rozhodnutím dle 14 odst. 2 lesního zákona byl vydán 10. dubna 2002, územní rozhodnutí 22. dubna 2002, odlesnění zahájeno v září 2006 pro trasu, která nebyla předmětem odsouhlasené dokumentace EIA z roku 2001, biologický posudek a s ním doložená nutnost změny 2

3 trasy vzhledem ke skalnímu masivu doloženo 6. listopadu 2006, stavební povolení vydáno 22. září 2006, rozhodnutí o odnětí 22. listopadu Protokol konstatoval, že stavba byla realizována v jiné podobě, než v té, která byla předložena k souhlasu dle 14 odst. 2 lesního zákona a územnímu rozhodnutí. Orgán státní správy lesů podle protokolu porušil 15 odst. 2 lesního zákona tím, že vydal souhlas s odnětím pro novou stavbu pro rekreaci bez souladu s územně plánovací dokumentací. V protokolu je dále uvedeno, že krajský úřad obdržel 20. února 2007 od Ministerstva životního prostředí podnět k přezkumu uvedeného rozhodnutí s tím, že ve věci bude postupováno podle 94 a násl. správního řádu. Magistrát města Liberec podal proti obsahu protokolu z kontroly námitky ve smyslu ustanovení 129b zákona o obcích. Námitky byly krajským úřadem posouzeny jako opožděné. 3 - Posouzení vlivů na životní prostředí, zjišťovací řízení, územní plán Rekonstrukce a rozšíření lyžařského areálu bylo obsahem 26. změny územního plánu města Liberce. Tato změna byla předmětem zjišťovacího řízení vedeného Krajským úřadem Libereckého kraje podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťovací řízení bylo dne 3. května 2006 ukončeno se závěrem, že 26. změnu územního plánu je nutné dále posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí zejména se zaměřením na okruh následujících problémů: - vyhodnocení celého území lyžařského areálu (umístění vleků, lanovek, sjezdových tratí a doprovodných zařízení), - posouzení ve vztahu k prvkům ÚSES a lesu jako významnému krajinnému prvku z hlediska zachování jeho ekologicko-stabilizačních funkcí, - prověření souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, - vyhodnocení záměru z hlediska ovlivnění krajinného rázu a vlivů na obyvatelstvo, - posouzení ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a zemědělského půdního fondu variantním řešením včetně varianty nulové, - vyhodnocení vlivů záměrů na území sousedních obcí, - posouzení kapacity vleků (lanových drah) ke kapacitě sjezdových tratí vzhledem k únosnosti území (parkoviště, sociální zázemí), - kvantifikace ekonomických aspektů a společenských pozitiv u záměrů sportů a rekreace a vzájemné porovnání s negativním vlivem na složky životního prostředí, - návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. K předpokládanému posouzení komplexního záměru na rekonstrukci a rozšíření lyžařského areálu z hlediska vlivu na životní prostředí však nedošlo. Namísto toho byly ke zjišťovacímu řízení předloženy samostatné záměry Sportovní areál Ještěd skokanský areál, lanová dráha Skalka (předložen 12. května 2006) a Sportovní areál Ještěd lanová dráha skokanský areál (předložen 4. prosince 2006). V obou případech bylo konstatováno, že záměry nebudou dále posuzovány podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Obdobně, avšak před 3

4 předložením 26. změny územního plánu města Liberec, proběhlo zjišťovací řízení k záměru Sportovní areál Ještěd Dolní centrum (předloženo 21. prosince 2005). V průběhu zjišťovacího řízení k záměru Sportovní areál Ještěd skokanský areál, lanová dráha Skalka byl veřejností a Českou inspekcí životního prostředí vznesen požadavek na komplexní posouzení sportovního areálu jako celku. Tento návrh Krajský úřad Libereckého kraje v závěru zjišťovacího řízení ze dne 29. června 2006, č.j. KULK/33680/2005, ORVZŽP/624/2006, odmítnul s tím, že se jedná o návrhová řízení předkládaná žadatelem a krajský úřad parcelování záměru od investora chápe z důvodu časového projednávání záměru. 26. změna územního plánu města Liberec byla následně zredukována na záměr projednaný ve zjišťovacím řízení Sportovní areál Ještěd skokanský areál, lanová dráha Skalka s tím, že rozšíření sjezdovek bude projednáno jako samostatná změna územního plánu. Z materiálů poskytnutých MML vyplývá, že umístění zařízení vleku Pláně Skalka nebylo řešeno schváleným územním plánem, protože obec Světlá pod Ještědem v době povolování a výstavby územní plán neměla a dosud nemá. 4 - Územní rozhodnutí, stavební povolení Magistrát města Liberec vydal dne 22. dubna 2002 veřejnou vyhláškou rozhodnutí o využití území a o umístění stavby Rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd, č.j. SUU/7120/1055/2002-Ře; návrh byl podán 28. února 2002 a doplněn Předmětem územního rozhodnutí byl celek zahrnující stavby pozemní a dopravní (mj. horní parkoviště a horní centrum), vleky a lanovky (mj. přibližovací vlek Pláně Skalka, vleky Pláně), stavby pro sjezdové lyžování (sjezdové tratě: Pod lany, Padáky a U rampa, traverzy a zasněžování). a) Lyžařský vlek Pláně Skalka Dne 4. září 2006 Magistrát města Liberec, stavební úřad, sdělil ke stavbě Sportovní areál Ještěd, dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka, dvoumístný lyžařský vlek Staré pláně, že tato nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, resp. je v souladu s platným územním rozhodnutím na stavbu Rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd ze dne 22. dubna 2002, č.j. SUU/7120/1055/2002/Ře, a navrhovatele vyzval k předložení žádosti o stavební povolení. Dne 22. září 2006 bylo ke stavbě Dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka vydáno stavební povolení. Podmínkou č. 11 stavební úřad uložil předložit ke kolaudaci rozhodnutí (souhlas) o odnětí, případně omezení dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa, případně jiné opatření. Dne 17. října 2006 MML, odbor životního prostředí, uložil společnosti Snowhill, spol. s r.o., nepokračovat v realizaci výstavby vleku Pláně Skalka, a to do doby, než bude možné výstavbu realizovat v souladu s lesním zákonem. Dne 22. listopadu 2006 vydal MML, odbor životního prostředí, rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a stanovení výše poplatku za dočasné odnětí pro stavbu Dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka, a to na dobu 25 let u částí 4

5 pozemkových parcel p.č. 1167/1 a 1167/17. Rozhodnutím ze dne 7. prosince 2006 byl dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka zkolaudován. b) Lanová dráha Skalka Dne 30. srpna 2006 zahájil Magistrát města Liberec, stavební úřad, územní řízení k umístění stavby Lanová dráha Skalka výměna vleku za lanovou dráhu (modernizace sportovního areálu Ještěd), investorovi byl k lanové dráze Skalka (výměně vleku v k.ú. Horní Hanychov) vydán souhlas odboru životního prostředí MML podle 14 odst. 2 lesního zákona ze dne 22. září Dne 22. září 2006 bylo k výměně lyžařského vleku za lanovou dráhu vydáno územní rozhodnutí. Drážní úřad následně 25. září 2006 oznámil zahájení stavebního řízení. MML vydal 26. září 2006 vyjádření z hlediska ochrany přírody s tím, že mj. nedojde ke změně nebo snížení hodnoty krajinného rázu, a proto nebude vydáno rozhodnutí podle 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. MML jako orgán státní správy lesa vydal 22. září 2006 sdělení, že stavební záměr se dotýká zájmů chráněných lesním zákonem a k rozhodnutí stavebního úřadu je třeba souhlasu k vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Drážní úřad vydal dne 12. října 2006 stavební povolení na stavbu lanové dráhy Ještěd Skalka, které nabylo právní moci 13. října Souhlas k odnětí pozemků vydal MML, odbor životního prostředí, 1. prosince Stavební povolení drážního úřadu Ministerstvo dopravy přezkoumalo, přičemž usnesením ze dne 27. července 2007 přezkumné řízení ve věci stavebního povolení ze dne 12. října 2006 na stavbu lanové dráhy Ještěd Skalka zastavilo. Učinilo tak s odkazem na práva nabytá v dobré víře, která shledalo ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla veřejnému zájmu, tj. ochraně objektivního práva vyjádřeného v právních předpisech. 5 - Přezkum rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa Ve vztahu k rozhodnutí MML, odboru životního prostředí, ze dne 22. listopadu 2006, č.j. MML/ZPOL/213157/06, o dočasném odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesů pro stavbu Dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka, podalo dopisem ze dne 31. ledna 2007 Ministerstvo životního prostředí podnět Krajskému úřadu Libereckého kraje k přezkumu mimo odvolací řízení. Krajský úřad Libereckého kraje přezkumné řízení zahájil 26. března V přezkumném řízení dospěl krajský úřad k závěru, že přestože rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, ctí práva nabytá v dobré víře. Dále uvedl, že náklady, které účastník vynaložil na vybudování vleku, byly značné a jednal přitom v souladu s vykonatelným stavebním povolením. Rovněž vyslovil domněnku, že stavba by pravděpodobně orgány státní správy lesů blokována nebyla, z čehož lze usoudit, že vzniklá škoda na lese, resp. na životním prostředí není významná a je vyvážena zájmem na rekreačním využívání lesů. Naproti tomu je škoda, která by byla způsobena účastníku řízení, významná a konkrétní. Krajský úřad proto nepřistoupil ke zrušení rozhodnutí, ale pouze k jeho změně v části poplatku za odnětí; přezkumem totiž dospěl k závěru, že poplatek byl stanoven chybně (jednalo se o les 5

6 hospodářský na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod, kde platí faktor ekologické váhy lesa 2). Rozhodnutí nabylo právní moci 16. června Pokuta ČIŽP Česká inspekce životního prostředí uložila rozhodnutím ze dne 22. ledna 2007 společnosti Snowhill, spol. s r.o., pokutu ve výši ,- Kč, a to za správní delikt ohrožení životního prostředí, ke kterému mělo dojít v období od srpna do listopadu 2006 neoprávněným použitím lesní půdy o výměře cca m 2 k jiným účelům než pro plnění funkcí lesa (odstranění lesního porostu, stržení vegetačního krytu, terénní úpravy a realizace stavební činnosti a umístění lyžařského vleku Pláně Skalka a lanové dráhy Skalka, včetně souvisejících prvků a zařízení) bez předchozího uvolnění dotčených částí lesních pozemků pro jiné účely než pro plnění funkcí lesa. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání, které Ministerstvo životního prostředí rozhodnutím ze dne 9. května 2007 zamítlo a napadené rozhodnutí potvrdilo. Společnost Snowhill, spol. s r.o. (nyní akciová společnost), podala proti rozhodnutí MŽP správní žalobu. C Právní hodnocení Posouzení vlivů na životní prostředí Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Preventivní smysl posuzování vlivů záměrů na životní prostředí spočívá především v tom, že posouzení zahrnuje veškeré (komplexní) dopady záměru. Při zjišťovacím řízení příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací prověřuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Používá přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí. Parametry záměru musí být zváženy zejména s ohledem na 1. velikost, 2. kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných), 3. využívání přírodních zdrojů, 4. produkci odpadů, 5. znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví, 6. rizika havárií, zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií. Jedním z dalších posuzovaných kritérií ve zjišťovacím řízení je umístění záměru (dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného užívání, schopnost regenerace přírodních zdrojů, schopnost prostředí snášet zátěž), viz příloha 2 zákona č. 100/2001 Sb. Podle 5 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, věty druhé, se v případě dlouhodobého záměru jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jako celku. 6

7 V konkrétním případě byla předmětem zjišťovacího řízení v minulosti mj. změna č. 26 Územního plánu města Liberec. Krajský úřad Libereckého kraje zjišťovací řízení ukončil 3. května 2006 se závěrem, že 26. změnu územního plánu je nutné dále posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, a stanovil okruh problémů, na které je třeba se při posuzování vlivů zaměřit, mj. prověřit soulad s principem trvale udržitelného rozvoje. V rozporu s tím krajský úřad u následně předložených záměrů Sportovní areál Ještěd skokanský areál, lanová dráha Skalka a Sportovní areál Ještěd lanová dráha skokanský areál zjišťovací řízení uzavřel s tím, že záměry dále podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posuzovány nebudou. Rozpor se závěrem učiněným u změny č. 26 územního plánu a následně předložených záměrů je patrný zejména v případě záměru Sportovní areál Ještěd skokanský areál, lanová dráha Skalka, kdy krajský úřad přes požadavek veřejnosti a ČIŽP na posouzení sportovního areálu jako celku konstatoval, že se jedná o návrhová řízení předkládaná žadatelem a krajský úřad parcelování záměru chápe z důvodu časového projednávání záměru. Uvedené tvrzení je tak v rozporu se závěrem zjišťovacího řízení v případě změny č. 26 územního plánu, a to při vědomí, že předkládaný záměr je vyčleněn z plánovaných změn sportovního areálu a při akceptaci takového postupu dojde nevyhnutelně k tomu, že záměr v jeho celkovém rozsahu nebude podle zákona č. 100/2001 Sb. posuzován. Jednou ze zásad zjišťovacího řízení je přitom zohlednění kumulace vlivů záměru i se záměry připravovanými a uvažovanými. Tím spíše, když si krajský úřad byl parcelace záměru vědom. Správní orgán přitom nemůže takto předložené jednotlivé záměry odbýt pouhým konstatováním, že se jedná o návrhové řízení, ale je povinen zajistit, aby zjišťovací řízení proběhlo dle zákonných regulí. Zejména tedy zohlednit kumulaci vlivů a zajistit posouzení předloženého návrhu v kontextu záměru jako celku. Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa je obsažena v hlavě druhé zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 14 odst. 2 stanoví, že v případě, kdy se dotýká řízení podle zvláštních předpisů (např. dle stavebního zákona) zájmů chráněných zákonem o lesích, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Oddíl třetí, hlavy druhé lesního zákona ( 15 a 16) upravuje odnětí pozemků a omezení jejich využívání. Odnětím pozemků se rozumí jeho uvolnění pro jiné využití, omezením je stav, kdy pozemky nemohou plnit některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. Ustanovení 15 odst. 3 obsahuje taxativní výčet objektů, které lze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa umístit bez odnětí. Dále podle 16 odst. 3 lesního zákona platí, že pokud je k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí lesa nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba stavební povolení nebo jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nesmí být započato s jejich odlesňováním dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci. 7

8 Souhlas orgánu státní správy lesů podle ustanovení 14 odst. 2 lesního zákona a ustanovení rozhodnutí o odnětí nebo omezení pozemků pro plnění funkcí lesa dle 15 téhož zákona jsou dvěma různými nástroji k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Zatímco souhlas je vydáván při dotčení zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodnutí o odnětí nebo omezení vydává správní orgán v případě, kdy intenzita dotčení lesních pozemků dosáhne požadavku na omezení nebo až odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa. Oproti tomu ustanovení 16 odst. 3 se vztahuje na případy, kdy již došlo u konkrétních pozemků k jejich odnětí nebo omezení plnění funkcí lesa, ale k jejich dalšímu využití je třeba stavební povolení nebo jiné rozhodnutí. V takovém případě nesmí být s odlesňováním započato dříve, než takové rozhodnutí nabude právní moci. Z právní úpravy vyplývá, že jestliže dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v takové intenzitě, že je třeba vydat rozhodnutí o odnětí (nebo omezení) těmto funkcím, je před vydáním stavebního povolení třeba nejen souhlas podle 14 odst. 2 lesního zákona, ale rovněž rozhodnutí podle 15 lesního zákona. V případě stavebního povolení na stavbu Dvoumístný lyžařský vlek Pláně - Skalka vydaného 22. září 2006 bylo uloženo předložit souhlas o odnětí případně omezení pozemků plnění funkcí lesa ke kolaudačnímu rozhodnutí. Rozhodnutí o odnětí bylo vydáno 22. listopadu Pro stavbu lanové dráhy Ještěd Skalka bylo stavební povolení vydáno 12. října 2006 a souhlas k odnětí pozemků 1. prosince Takový postup je v rozporu s účelem lesního zákona, konkrétně ustanoveními 15 odst. 1. Teprve z rozhodnutí o odnětí či omezení je totiž zřejmé, zda, jaké pozemky či jejich části a na jakou dobu se odnímají nebo omezují v plnění funkcí lesa. Vydáním stavebního povolení před rozhodnutím o odnětí nebo omezení pozemků plnění funkcí lesa se předjímá rozhodnutí orgánu státní správy lesů v řízení podle 15 odst. 1 lesního zákona a nerespektuje ochranný účel uvedeného ustanovení lesního zákona. Stavební povolení Stavební úřad se pro vydání stavebního povolení na stavbu Dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka ze dne 22. září 2006 spokojil s územním rozhodnutím vydaným 22. dubna 2002 (č.j. SUU/7120/1055/2002-Ře, právní moc 23. května 2002). V závěru tohoto územního rozhodnutí je uvedeno, že má platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci a nebude-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní projednání. Uvedené konstatování koresponduje s ustanovením 40 odst. 1 předchozího stavebního zákona č. 50/1976 Sb., podle kterého nebyla-li jeho platnost prodloužena, pozbývalo platnosti uplynutím 2 let od právní moci. Nebyla-li platnost územního rozhodnutí prodloužena, pak stavební úřad vydal stavební povolení bez územního rozhodnutí. Učinil tak dokonce i přesto, že bylo konstatováno, že předložený záměr do stavebního řízení se se záměrem předloženým do územního řízení neshodoval. Přestože KrÚ tento postup v protokolu z kontroly MML kritizoval, ve vyjádření ochránci se postup stavebníka snažil ospravedlnit jako ohleduplnější řešení. 8

9 D Závěr Z výše uvedených skutečností vyplývá, že správní úřady při modernizaci a rozšíření sportovního areálu na Ještědu pochybily. Záměr na rozšíření areálu především nebyl v celkovém rozsahu posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Vydání stavebního povolení na Dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka a Lanovou dráhu Skalka nepředcházelo rozhodnutí o vynětí dotčených pozemků pro plnění funkcí lesa a stavební povolení na Dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka bylo zřejmě vydáno bez územního rozhodnutí. Tato zpráva shrnuje poznatky z šetření, které budou po vyjádření dotčených úřadů podkladem mého závěrečného stanoviska ve věci. Tuto zprávu o šetření zasílám stěžovateli, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu dopravy, Krajskému úřadu Libereckého kraje a Magistrátu města Liberec. Jedno vyhotovení zprávy zasílám rovněž České inspekci životního prostředí. Podle ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, žádám výše uvedené úřady, aby se ke zjištěním uvedeným v této zprávě do 30 dnů vyjádřily. V souvislosti s výsledky vrchního státního dozoru vykonaného u Magistrátu města Liberec v roce 2006 žádám Ministerstvo životního prostředí, aby mě ve vyjádření rovněž informovalo o naplňování opatření uložených protokolem o výsledku vrchního státního dozoru, ve znění rozhodnutí o námitkách ze dne 7. února Českou inspekci životního prostředí žádám o sdělení, zda a s jakým výsledkem byla vymáhána pokuta uložená společnosti Snowhill, spol. s r.o., rozhodnutím ze dne 22. ledna 2007 za správní delikt ohrožení životního prostředí ve výši ,- Kč. Krajský úřad Libereckého kraje si dovoluji požádat, aby mě ve vyjádření k obsahu této zprávy vyrozuměl o opatřeních, která přijal ve vztahu k Magistrátu města Liberec v souvislosti s výsledkem kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí, oblasti státní správy lesů. Magistrát města Liberec žádám, aby mi společně s vyjádřením k obsahu této zprávy sdělil, jaká opatření k nápravě přijal s ohledem na nedostatky konstatované při výkonu vrchního státního dozoru provedeného Ministerstvem životního prostředí a při kontrole Krajského úřadu Libereckého kraje. JUDr. Otakar M o t e j l veřejný ochránce práv 9

Vyrozumění o ukončení šetření veřejného ochránce práv

Vyrozumění o ukončení šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 11. června 2008 Sp. zn.: 985/2007/VOP/JPL Vyrozumění o ukončení šetření veřejného ochránce práv ve věci rozšíření sportovního areálu na Ještědu A Obsah podnětu Podáním doručeným dne 19. února

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ROZHODNUTÍ ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ROZHODNUTÍ ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor územního rozvoje a výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 151681/2014/OV.Le Praha, dne 5.1.2015 Č.jedn.: MCP8 000498/2015 Ďáblice/p 1580/32,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.: KUOK 23570/2014 V Olomouci dne 6. 3. 2014 SpZn.: KÚOK/16051/2014/OŽPZ/7644 Sp. a skart. znak:

Více

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona Program: STAVEBNÍ PRÁVO II A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Zásady činnosti správních orgánů Filip Dienstbier, duben 2008 ve věcech stavebního zákona D. Rozhodování o území (územní rozhodnutí, územní

Více

územní plánování a stavební řád

územní plánování a stavební řád územní plánování a stavební řád Stavební zákon 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plánování představuje obsáhlý soubor činností zabývající

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Vyřizuje: Tel. : E-mail: Výst. 619/15/Po Miloslava Poštová 327 398 225 stavebni@ouzleby.cz ve Žlebech, dne: 6.8.2015 Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA!

Více

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 5498/2016 Ing. Römišová/404 lucie.romisova@kraj-lbc.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období 2012 2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Praskačka dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit!

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! Zákon EIA Stavební zákon Rozhodnutí o stavbě, záměru, koncepci Proces posouzení vlivů koncepcí / záměrů na životní prostředí Schvalovací proces koncepce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí Č.j. 1. ÚPO -2009 V Ústí 5.2. 2009 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Ústí v souladu s ustanovením * 6 odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Ochrana životního prostředí při povolování staveb

Ochrana životního prostředí při povolování staveb Ochrana životního prostředí při povolování staveb - stavby a jejich realizace významně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí - při povolování staveb a jejich změnách je třeba vždy doložit stanoviska

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření Pravidlo zakotvené ustanovením 94 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého pokud dojde ke zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby, územní rozhodnutí se již nevydává, platí i pro případy, kdy dojde

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv I. Má-li být posouzení stavby autorizovaným inspektorem zjednodušenou alternativou stavebního řízení, jehož výsledkem je získání práva provést stavbu, je třeba vycházet z toho, že certifikát lze vydat

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2013/109/20-154/2-3 Luka nad Jihlavou, dne: 5.3.2013 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Judikatura soudů Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Autor příspěvku: Ing. Petr Háp Vysoká nad Labem Žaloba na zaplacení cca

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vyžaduje stavba fotovoltaické elektrárny umísťované na území Natura 2000 do ptačí oblasti vyhlášené nařízením vlády a na území výskytu zvláště chráněných druhů

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 51809/2013 Sp. zn.: S - JMK 51809/2013 OÚPSŘ Brno 09.05.2013 ROZHODNUTÍ Městský

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 *UOHSX0056KU5* UOHSX0056KU5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu, doručeném Úřadu dne 6.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne ,

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne , NÁMITKA č. 14 14-1 Námitka č. 14 14-2 14-3 K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, 746 01 Opava - Zlatníky, ze dne 10.3.2014, kterou se požaduje, aby byl pozemek parcel.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 95/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 818/ZP/ Po

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 818/ZP/ Po Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 818/ZP/2014 - Po 25.03.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu V Brně dne října 2010 Sp. zn.: 3367/2010/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu Dne 8. 6. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/018419/2012 ST2/Vos MMHK/138266/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rybné II. v,, OPATRENI OBECNE. vydává. Územní plán Rybné. 1. Účel opatření obecné povahy

Rybné II. v,, OPATRENI OBECNE. vydává. Územní plán Rybné. 1. Účel opatření obecné povahy oor Rybne MMJ uur. 181712011 Č.j. 83/3 Rybné 04.08.20 II v,, OPATRENI OBECNE POVAHY Zastupitelstvo obce Rybné v souladu s ustanovením 6 odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování

Více

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření V Brně dne 17. září 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Zpráva o šetření ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Předmět šetření Dne 27. 11. 2012 předložila veřejnému ochránci práv

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R249/2012/VZ-/2012/310/MMl Brno 21. prosince 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R249/2012/VZ-/2012/310/MMl Brno 21. prosince 2012 *UOHSX004R56A* UOHSX004R56A PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R249/2012/VZ-/2012/310/MMl Brno 21. prosince 2012 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 29. 8. 2012

Více

Návaznost na jiné právní předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Návaznost na jiné právní předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Návaznost na jiné právní předpisy Mgr. Pavla Bejčková Co se dozvíte Vztah zákona o ochraně ovzduší k procesním předpisům

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. JMK 93837/2016 Sp.Zn. S-JMK 59548/2016/OÚPSŘ Brno 15.6.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence ROZHODNUTÍ *KUPAX00L0BJV* KUPAX00L0BJV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: KrÚ 363/2017/OŽPZ/JI Spisová značka: SpKrÚ 84545/2016/OŽP/7

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, 756 63 Krhová Záznam o účinnosti Správní orgán, který OOP vydal: Zastupitelstvo obce Krhová Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Razítko

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

právní předpis stanoviska, připomínky vyhodnocení

právní předpis stanoviska, připomínky vyhodnocení NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU KOLOVÁ vyhodnocení obdržených připomínek a stanovisek dle 53 odst.1 stavebního zákona č. dotčený orgán, sousední obec, krajský úřad, Spis. zn./ č.j. ze dne 1. KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJSKÝ

Více

Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1

Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/telefon Datum

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 331/15 95/2015-Rad Chlumec nad Cidlinou, dne 2. března 2015 Naše č.j.:

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE za období 11/2012 11/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Námitce č. 47, podané panem Lubomírem Rušem, , se nevyhovuje. Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 47:

Námitce č. 47, podané panem Lubomírem Rušem, , se nevyhovuje. Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 47: NÁMITKA č. 47 47-1 Námitka č. 47 47-2 47-3 47-4 Námitce č. 47, podané panem Lubomírem Rušem, bytem Opavská 4157/84, 708 00 Ostrava, ze dne 5.8.2013, kterou se požaduje v zastavěném území v k.ú. Poruba

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j. Sp. Zn. Vyřizuje Brno JMK 167015/2016 S-JMK 160963/2016 OŽP/Zlv Mgr. Zlevorová 11.11.2016 ROZHODNUTÍ

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ O OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ O OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ O OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ vydává zpravidla ČIŽP směřují vůči nabyvatelům privatizovaného majetku, kteří nejsou původci závadného stavu, ale k jejichž majetku je závadný stav vázán účelem

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad 331 62 Manětín 89 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/30/2012/Kap SÚ/30/12 Kaprová 373392256 stavebni@manetin.cz DATUM: 2.3.2012 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník Přezkum a odůvodnění návrhu změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Mělník podle 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Postup

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: 2010/1521/Cís/1688 Dne: 1.listopadu 2010 Vyřizuje: Jana Císařová Tel.: 499 787 015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001xaxu MUVRX001XAXU Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 1967/2009 Sp.Zn.: SPIS 398/2009/VAŽP42 5 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 29 Af 44/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015 1 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN za období listopad 2007 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Březen 2015 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Slavětín dle 55 odst.

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. Sp.Zn. Vyřizuje/linka Brno JMK 94010/2014 S-JMK 94010/2014 OŽP/Zlv Mgr. Zlevorová/2682 10.10.2014 R

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007GAAB* UOHSX007GAAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0300/2009/VZ-30335/2015/513/IHl Brno 25. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Územní plánování - aktuální informace

Územní plánování - aktuální informace Územní plánování - aktuální informace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Novela soudního řádu správního - zákon č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více