Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv"

Transkript

1 V Brně dne 21. února 2008 Sp. zn.: 985/2007/VOP/JPL Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci rozšíření sportovního areálu na Ještědu A Obsah podnětu Podáním doručeným dne 19. února 2007 se na veřejného ochránce práv obrátil Ing. M.Ch., Liberec, s kritikou postupů orgánů státní správy v souvislosti s realizací záměru rozšíření lyžařského areálu na Ještědu zahrnujícího mj. výstavbu čtyřsedačkové lanové dráhy Hanychov Skalka, lyžařského přibližovacího vleku Pláně Skalka či traverzové cesty Černý vrch Pod lany. Stěžovatel poukázal na skutečnost, že uvedený záměr byl investorem v přírodním parku Ještěd realizován bez potřebných povolení a v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací i závěry posouzení vlivů záměru Rozšíření sportovního areálu na Ještědu na životní prostředí provedeného v letech Poté, co investor získal v roce 2006 areál od města do pronájmu, započal s realizací vlastních představ o rozvoji areálu s tím, že v těchto aktivitách pokračoval i v roce 2007 (jednalo se rozšiřování sjezdovek, výstavbu parkoviště pro 1000 automobilů). Zúčastněné orgány měly podle stěžovatele záměr investora tolerovat a v zájmu přípravy MS v klasickém lyžování 2009 následně dodatečně povolit, a to v rozporu s platnými právními předpisy. Stěžovatel rovněž poukazuje na to, že účel přípravy na MS 2009 je pouze záminkou pro realizaci investičních záměrů a celkové zvýšení kapacity areálu. Ve věci bylo zahájeno šetření, v rámci kterého byly Magistrát města Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy požádány o vyjádření k obsahu podnětu. B Skutková zjištění Z listin poskytnutých stěžovatelem a dokumentace zaslané výše uvedenými správními orgány vyplynuly následující skutečnosti. 1 - Úvod Proces modernizace Sportovního areálu Ještěd probíhá několik let. V roce 1998 byla vypracována dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí na akci Lyžařský sportovní areál Ještěd. Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí bylo vydáno v květnu 2001

2 a obsahovalo řadu podmínek. V březnu roku 2006 bylo rozhodnuto o novém provozovateli areálu, kterým se stala společnost Snowhill, spol. s r.o., Praha. Současně byl oznámen návrh zadání změny č. 26 územního plánu města Liberec, které řešilo vedle modernizace skokanského areálu také zvýšení kapacity vleků, lanovek a sjezdovek sportovního areálu. Z projednání záměru změny územního plánu vyplynulo, že je potřebné ho posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 2 Vrchní státní dozor MŽP, kontrola KrÚ Ve dnech 28. a 29. listopadu 2006 provedlo Ministerstvo životního prostředí u Magistrátu města Liberec (dále také MML) vrchní státní dozor. Protokol z dozoru byl předán MML 4. ledna Součástí protokolu byl návrh nápravných opatření: uložit zaměstnancům odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a závad, vyvodit osobní odpovědnost zaměstnanců, přijmout účinná opatření ke zlepšení výkonu státní správy na odboru životního prostředí a odboru stavebního úřadu MML. Ve smyslu 17 a 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a poučení obsaženého v protokolu uplatnil podáním ze dne 8. ledna 2007 Magistrát města Liberec k zaslanému protokolu námitky. O námitkách rozhodl RNDr. Jan Kender, ředitel odboru ekologie krajiny a lesa Ministerstva životního prostředí, dne 7. února 2007, přičemž některé námitky shledal důvodnými. Následně statutární město Liberec podalo dne 23. dubna 2007 proti ČR Ministerstvu životního prostředí k Městskému soudu v Praze žalobu na nezákonný zásah správního orgánu do práv územního samosprávného celku. Žalobou se město domáhá vyslovení, že pokyny uložené v protokolu z provedeného vrchního státního dozoru byly vydány v rozporu s právními předpisy a jsou nezákonným zásahem do práv žalobce. Magistrát města Liberec dále předložil kopii protokolu z výsledku kontroly vykonané u MML Krajským úřadem Libereckého kraje ve dnech 5. až 16. února 2007 se zaměřením na kontrolované období 1. ledna 31. prosince Předmětem kontroly KrÚ byl mj. postup MML při odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa pro stavbu Lanová dráha Skalka a stavbu Vlek Pláně Skalka. S výsledky kontroly byl kontrolovaný subjekt seznámen dne 16. května V protokolu je ke stavbě Lanová dráha Skalka a rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ze dne 1. prosince 2006 (zn. MML/ZPOL/Rš/ SZ154989/06/6) uvedeno, že souhlas dle 14 odst. 2 lesního zákona byl vydán 13. září 2006, územní rozhodnutí 22. září 2006, stavební povolení 12. října 2006, souhlas s územním plánem 9. listopadu 2006, změna územního plánu schválena 30. listopadu 2006 a odnětí bylo vydáno 1. prosince Ohledně stavby Vlek Pláně Skalka a rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ze dne 22. listopadu 2006 (zn. MML/ZPOL/213157/06) je v protokolu konstatováno, že souhlas s územním rozhodnutím dle 14 odst. 2 lesního zákona byl vydán 10. dubna 2002, územní rozhodnutí 22. dubna 2002, odlesnění zahájeno v září 2006 pro trasu, která nebyla předmětem odsouhlasené dokumentace EIA z roku 2001, biologický posudek a s ním doložená nutnost změny 2

3 trasy vzhledem ke skalnímu masivu doloženo 6. listopadu 2006, stavební povolení vydáno 22. září 2006, rozhodnutí o odnětí 22. listopadu Protokol konstatoval, že stavba byla realizována v jiné podobě, než v té, která byla předložena k souhlasu dle 14 odst. 2 lesního zákona a územnímu rozhodnutí. Orgán státní správy lesů podle protokolu porušil 15 odst. 2 lesního zákona tím, že vydal souhlas s odnětím pro novou stavbu pro rekreaci bez souladu s územně plánovací dokumentací. V protokolu je dále uvedeno, že krajský úřad obdržel 20. února 2007 od Ministerstva životního prostředí podnět k přezkumu uvedeného rozhodnutí s tím, že ve věci bude postupováno podle 94 a násl. správního řádu. Magistrát města Liberec podal proti obsahu protokolu z kontroly námitky ve smyslu ustanovení 129b zákona o obcích. Námitky byly krajským úřadem posouzeny jako opožděné. 3 - Posouzení vlivů na životní prostředí, zjišťovací řízení, územní plán Rekonstrukce a rozšíření lyžařského areálu bylo obsahem 26. změny územního plánu města Liberce. Tato změna byla předmětem zjišťovacího řízení vedeného Krajským úřadem Libereckého kraje podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťovací řízení bylo dne 3. května 2006 ukončeno se závěrem, že 26. změnu územního plánu je nutné dále posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí zejména se zaměřením na okruh následujících problémů: - vyhodnocení celého území lyžařského areálu (umístění vleků, lanovek, sjezdových tratí a doprovodných zařízení), - posouzení ve vztahu k prvkům ÚSES a lesu jako významnému krajinnému prvku z hlediska zachování jeho ekologicko-stabilizačních funkcí, - prověření souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, - vyhodnocení záměru z hlediska ovlivnění krajinného rázu a vlivů na obyvatelstvo, - posouzení ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a zemědělského půdního fondu variantním řešením včetně varianty nulové, - vyhodnocení vlivů záměrů na území sousedních obcí, - posouzení kapacity vleků (lanových drah) ke kapacitě sjezdových tratí vzhledem k únosnosti území (parkoviště, sociální zázemí), - kvantifikace ekonomických aspektů a společenských pozitiv u záměrů sportů a rekreace a vzájemné porovnání s negativním vlivem na složky životního prostředí, - návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. K předpokládanému posouzení komplexního záměru na rekonstrukci a rozšíření lyžařského areálu z hlediska vlivu na životní prostředí však nedošlo. Namísto toho byly ke zjišťovacímu řízení předloženy samostatné záměry Sportovní areál Ještěd skokanský areál, lanová dráha Skalka (předložen 12. května 2006) a Sportovní areál Ještěd lanová dráha skokanský areál (předložen 4. prosince 2006). V obou případech bylo konstatováno, že záměry nebudou dále posuzovány podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Obdobně, avšak před 3

4 předložením 26. změny územního plánu města Liberec, proběhlo zjišťovací řízení k záměru Sportovní areál Ještěd Dolní centrum (předloženo 21. prosince 2005). V průběhu zjišťovacího řízení k záměru Sportovní areál Ještěd skokanský areál, lanová dráha Skalka byl veřejností a Českou inspekcí životního prostředí vznesen požadavek na komplexní posouzení sportovního areálu jako celku. Tento návrh Krajský úřad Libereckého kraje v závěru zjišťovacího řízení ze dne 29. června 2006, č.j. KULK/33680/2005, ORVZŽP/624/2006, odmítnul s tím, že se jedná o návrhová řízení předkládaná žadatelem a krajský úřad parcelování záměru od investora chápe z důvodu časového projednávání záměru. 26. změna územního plánu města Liberec byla následně zredukována na záměr projednaný ve zjišťovacím řízení Sportovní areál Ještěd skokanský areál, lanová dráha Skalka s tím, že rozšíření sjezdovek bude projednáno jako samostatná změna územního plánu. Z materiálů poskytnutých MML vyplývá, že umístění zařízení vleku Pláně Skalka nebylo řešeno schváleným územním plánem, protože obec Světlá pod Ještědem v době povolování a výstavby územní plán neměla a dosud nemá. 4 - Územní rozhodnutí, stavební povolení Magistrát města Liberec vydal dne 22. dubna 2002 veřejnou vyhláškou rozhodnutí o využití území a o umístění stavby Rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd, č.j. SUU/7120/1055/2002-Ře; návrh byl podán 28. února 2002 a doplněn Předmětem územního rozhodnutí byl celek zahrnující stavby pozemní a dopravní (mj. horní parkoviště a horní centrum), vleky a lanovky (mj. přibližovací vlek Pláně Skalka, vleky Pláně), stavby pro sjezdové lyžování (sjezdové tratě: Pod lany, Padáky a U rampa, traverzy a zasněžování). a) Lyžařský vlek Pláně Skalka Dne 4. září 2006 Magistrát města Liberec, stavební úřad, sdělil ke stavbě Sportovní areál Ještěd, dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka, dvoumístný lyžařský vlek Staré pláně, že tato nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, resp. je v souladu s platným územním rozhodnutím na stavbu Rekonstrukce Sportovního areálu Ještěd ze dne 22. dubna 2002, č.j. SUU/7120/1055/2002/Ře, a navrhovatele vyzval k předložení žádosti o stavební povolení. Dne 22. září 2006 bylo ke stavbě Dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka vydáno stavební povolení. Podmínkou č. 11 stavební úřad uložil předložit ke kolaudaci rozhodnutí (souhlas) o odnětí, případně omezení dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa, případně jiné opatření. Dne 17. října 2006 MML, odbor životního prostředí, uložil společnosti Snowhill, spol. s r.o., nepokračovat v realizaci výstavby vleku Pláně Skalka, a to do doby, než bude možné výstavbu realizovat v souladu s lesním zákonem. Dne 22. listopadu 2006 vydal MML, odbor životního prostředí, rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a stanovení výše poplatku za dočasné odnětí pro stavbu Dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka, a to na dobu 25 let u částí 4

5 pozemkových parcel p.č. 1167/1 a 1167/17. Rozhodnutím ze dne 7. prosince 2006 byl dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka zkolaudován. b) Lanová dráha Skalka Dne 30. srpna 2006 zahájil Magistrát města Liberec, stavební úřad, územní řízení k umístění stavby Lanová dráha Skalka výměna vleku za lanovou dráhu (modernizace sportovního areálu Ještěd), investorovi byl k lanové dráze Skalka (výměně vleku v k.ú. Horní Hanychov) vydán souhlas odboru životního prostředí MML podle 14 odst. 2 lesního zákona ze dne 22. září Dne 22. září 2006 bylo k výměně lyžařského vleku za lanovou dráhu vydáno územní rozhodnutí. Drážní úřad následně 25. září 2006 oznámil zahájení stavebního řízení. MML vydal 26. září 2006 vyjádření z hlediska ochrany přírody s tím, že mj. nedojde ke změně nebo snížení hodnoty krajinného rázu, a proto nebude vydáno rozhodnutí podle 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. MML jako orgán státní správy lesa vydal 22. září 2006 sdělení, že stavební záměr se dotýká zájmů chráněných lesním zákonem a k rozhodnutí stavebního úřadu je třeba souhlasu k vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Drážní úřad vydal dne 12. října 2006 stavební povolení na stavbu lanové dráhy Ještěd Skalka, které nabylo právní moci 13. října Souhlas k odnětí pozemků vydal MML, odbor životního prostředí, 1. prosince Stavební povolení drážního úřadu Ministerstvo dopravy přezkoumalo, přičemž usnesením ze dne 27. července 2007 přezkumné řízení ve věci stavebního povolení ze dne 12. října 2006 na stavbu lanové dráhy Ještěd Skalka zastavilo. Učinilo tak s odkazem na práva nabytá v dobré víře, která shledalo ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla veřejnému zájmu, tj. ochraně objektivního práva vyjádřeného v právních předpisech. 5 - Přezkum rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa Ve vztahu k rozhodnutí MML, odboru životního prostředí, ze dne 22. listopadu 2006, č.j. MML/ZPOL/213157/06, o dočasném odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesů pro stavbu Dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka, podalo dopisem ze dne 31. ledna 2007 Ministerstvo životního prostředí podnět Krajskému úřadu Libereckého kraje k přezkumu mimo odvolací řízení. Krajský úřad Libereckého kraje přezkumné řízení zahájil 26. března V přezkumném řízení dospěl krajský úřad k závěru, že přestože rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, ctí práva nabytá v dobré víře. Dále uvedl, že náklady, které účastník vynaložil na vybudování vleku, byly značné a jednal přitom v souladu s vykonatelným stavebním povolením. Rovněž vyslovil domněnku, že stavba by pravděpodobně orgány státní správy lesů blokována nebyla, z čehož lze usoudit, že vzniklá škoda na lese, resp. na životním prostředí není významná a je vyvážena zájmem na rekreačním využívání lesů. Naproti tomu je škoda, která by byla způsobena účastníku řízení, významná a konkrétní. Krajský úřad proto nepřistoupil ke zrušení rozhodnutí, ale pouze k jeho změně v části poplatku za odnětí; přezkumem totiž dospěl k závěru, že poplatek byl stanoven chybně (jednalo se o les 5

6 hospodářský na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod, kde platí faktor ekologické váhy lesa 2). Rozhodnutí nabylo právní moci 16. června Pokuta ČIŽP Česká inspekce životního prostředí uložila rozhodnutím ze dne 22. ledna 2007 společnosti Snowhill, spol. s r.o., pokutu ve výši ,- Kč, a to za správní delikt ohrožení životního prostředí, ke kterému mělo dojít v období od srpna do listopadu 2006 neoprávněným použitím lesní půdy o výměře cca m 2 k jiným účelům než pro plnění funkcí lesa (odstranění lesního porostu, stržení vegetačního krytu, terénní úpravy a realizace stavební činnosti a umístění lyžařského vleku Pláně Skalka a lanové dráhy Skalka, včetně souvisejících prvků a zařízení) bez předchozího uvolnění dotčených částí lesních pozemků pro jiné účely než pro plnění funkcí lesa. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání, které Ministerstvo životního prostředí rozhodnutím ze dne 9. května 2007 zamítlo a napadené rozhodnutí potvrdilo. Společnost Snowhill, spol. s r.o. (nyní akciová společnost), podala proti rozhodnutí MŽP správní žalobu. C Právní hodnocení Posouzení vlivů na životní prostředí Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Preventivní smysl posuzování vlivů záměrů na životní prostředí spočívá především v tom, že posouzení zahrnuje veškeré (komplexní) dopady záměru. Při zjišťovacím řízení příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací prověřuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Používá přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí. Parametry záměru musí být zváženy zejména s ohledem na 1. velikost, 2. kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných), 3. využívání přírodních zdrojů, 4. produkci odpadů, 5. znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví, 6. rizika havárií, zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií. Jedním z dalších posuzovaných kritérií ve zjišťovacím řízení je umístění záměru (dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného užívání, schopnost regenerace přírodních zdrojů, schopnost prostředí snášet zátěž), viz příloha 2 zákona č. 100/2001 Sb. Podle 5 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, věty druhé, se v případě dlouhodobého záměru jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jako celku. 6

7 V konkrétním případě byla předmětem zjišťovacího řízení v minulosti mj. změna č. 26 Územního plánu města Liberec. Krajský úřad Libereckého kraje zjišťovací řízení ukončil 3. května 2006 se závěrem, že 26. změnu územního plánu je nutné dále posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, a stanovil okruh problémů, na které je třeba se při posuzování vlivů zaměřit, mj. prověřit soulad s principem trvale udržitelného rozvoje. V rozporu s tím krajský úřad u následně předložených záměrů Sportovní areál Ještěd skokanský areál, lanová dráha Skalka a Sportovní areál Ještěd lanová dráha skokanský areál zjišťovací řízení uzavřel s tím, že záměry dále podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posuzovány nebudou. Rozpor se závěrem učiněným u změny č. 26 územního plánu a následně předložených záměrů je patrný zejména v případě záměru Sportovní areál Ještěd skokanský areál, lanová dráha Skalka, kdy krajský úřad přes požadavek veřejnosti a ČIŽP na posouzení sportovního areálu jako celku konstatoval, že se jedná o návrhová řízení předkládaná žadatelem a krajský úřad parcelování záměru chápe z důvodu časového projednávání záměru. Uvedené tvrzení je tak v rozporu se závěrem zjišťovacího řízení v případě změny č. 26 územního plánu, a to při vědomí, že předkládaný záměr je vyčleněn z plánovaných změn sportovního areálu a při akceptaci takového postupu dojde nevyhnutelně k tomu, že záměr v jeho celkovém rozsahu nebude podle zákona č. 100/2001 Sb. posuzován. Jednou ze zásad zjišťovacího řízení je přitom zohlednění kumulace vlivů záměru i se záměry připravovanými a uvažovanými. Tím spíše, když si krajský úřad byl parcelace záměru vědom. Správní orgán přitom nemůže takto předložené jednotlivé záměry odbýt pouhým konstatováním, že se jedná o návrhové řízení, ale je povinen zajistit, aby zjišťovací řízení proběhlo dle zákonných regulí. Zejména tedy zohlednit kumulaci vlivů a zajistit posouzení předloženého návrhu v kontextu záměru jako celku. Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa je obsažena v hlavě druhé zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 14 odst. 2 stanoví, že v případě, kdy se dotýká řízení podle zvláštních předpisů (např. dle stavebního zákona) zájmů chráněných zákonem o lesích, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Oddíl třetí, hlavy druhé lesního zákona ( 15 a 16) upravuje odnětí pozemků a omezení jejich využívání. Odnětím pozemků se rozumí jeho uvolnění pro jiné využití, omezením je stav, kdy pozemky nemohou plnit některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. Ustanovení 15 odst. 3 obsahuje taxativní výčet objektů, které lze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa umístit bez odnětí. Dále podle 16 odst. 3 lesního zákona platí, že pokud je k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí lesa nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba stavební povolení nebo jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nesmí být započato s jejich odlesňováním dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci. 7

8 Souhlas orgánu státní správy lesů podle ustanovení 14 odst. 2 lesního zákona a ustanovení rozhodnutí o odnětí nebo omezení pozemků pro plnění funkcí lesa dle 15 téhož zákona jsou dvěma různými nástroji k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Zatímco souhlas je vydáván při dotčení zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodnutí o odnětí nebo omezení vydává správní orgán v případě, kdy intenzita dotčení lesních pozemků dosáhne požadavku na omezení nebo až odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa. Oproti tomu ustanovení 16 odst. 3 se vztahuje na případy, kdy již došlo u konkrétních pozemků k jejich odnětí nebo omezení plnění funkcí lesa, ale k jejich dalšímu využití je třeba stavební povolení nebo jiné rozhodnutí. V takovém případě nesmí být s odlesňováním započato dříve, než takové rozhodnutí nabude právní moci. Z právní úpravy vyplývá, že jestliže dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v takové intenzitě, že je třeba vydat rozhodnutí o odnětí (nebo omezení) těmto funkcím, je před vydáním stavebního povolení třeba nejen souhlas podle 14 odst. 2 lesního zákona, ale rovněž rozhodnutí podle 15 lesního zákona. V případě stavebního povolení na stavbu Dvoumístný lyžařský vlek Pláně - Skalka vydaného 22. září 2006 bylo uloženo předložit souhlas o odnětí případně omezení pozemků plnění funkcí lesa ke kolaudačnímu rozhodnutí. Rozhodnutí o odnětí bylo vydáno 22. listopadu Pro stavbu lanové dráhy Ještěd Skalka bylo stavební povolení vydáno 12. října 2006 a souhlas k odnětí pozemků 1. prosince Takový postup je v rozporu s účelem lesního zákona, konkrétně ustanoveními 15 odst. 1. Teprve z rozhodnutí o odnětí či omezení je totiž zřejmé, zda, jaké pozemky či jejich části a na jakou dobu se odnímají nebo omezují v plnění funkcí lesa. Vydáním stavebního povolení před rozhodnutím o odnětí nebo omezení pozemků plnění funkcí lesa se předjímá rozhodnutí orgánu státní správy lesů v řízení podle 15 odst. 1 lesního zákona a nerespektuje ochranný účel uvedeného ustanovení lesního zákona. Stavební povolení Stavební úřad se pro vydání stavebního povolení na stavbu Dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka ze dne 22. září 2006 spokojil s územním rozhodnutím vydaným 22. dubna 2002 (č.j. SUU/7120/1055/2002-Ře, právní moc 23. května 2002). V závěru tohoto územního rozhodnutí je uvedeno, že má platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci a nebude-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní projednání. Uvedené konstatování koresponduje s ustanovením 40 odst. 1 předchozího stavebního zákona č. 50/1976 Sb., podle kterého nebyla-li jeho platnost prodloužena, pozbývalo platnosti uplynutím 2 let od právní moci. Nebyla-li platnost územního rozhodnutí prodloužena, pak stavební úřad vydal stavební povolení bez územního rozhodnutí. Učinil tak dokonce i přesto, že bylo konstatováno, že předložený záměr do stavebního řízení se se záměrem předloženým do územního řízení neshodoval. Přestože KrÚ tento postup v protokolu z kontroly MML kritizoval, ve vyjádření ochránci se postup stavebníka snažil ospravedlnit jako ohleduplnější řešení. 8

9 D Závěr Z výše uvedených skutečností vyplývá, že správní úřady při modernizaci a rozšíření sportovního areálu na Ještědu pochybily. Záměr na rozšíření areálu především nebyl v celkovém rozsahu posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Vydání stavebního povolení na Dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka a Lanovou dráhu Skalka nepředcházelo rozhodnutí o vynětí dotčených pozemků pro plnění funkcí lesa a stavební povolení na Dvoumístný lyžařský vlek Pláně Skalka bylo zřejmě vydáno bez územního rozhodnutí. Tato zpráva shrnuje poznatky z šetření, které budou po vyjádření dotčených úřadů podkladem mého závěrečného stanoviska ve věci. Tuto zprávu o šetření zasílám stěžovateli, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu dopravy, Krajskému úřadu Libereckého kraje a Magistrátu města Liberec. Jedno vyhotovení zprávy zasílám rovněž České inspekci životního prostředí. Podle ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, žádám výše uvedené úřady, aby se ke zjištěním uvedeným v této zprávě do 30 dnů vyjádřily. V souvislosti s výsledky vrchního státního dozoru vykonaného u Magistrátu města Liberec v roce 2006 žádám Ministerstvo životního prostředí, aby mě ve vyjádření rovněž informovalo o naplňování opatření uložených protokolem o výsledku vrchního státního dozoru, ve znění rozhodnutí o námitkách ze dne 7. února Českou inspekci životního prostředí žádám o sdělení, zda a s jakým výsledkem byla vymáhána pokuta uložená společnosti Snowhill, spol. s r.o., rozhodnutím ze dne 22. ledna 2007 za správní delikt ohrožení životního prostředí ve výši ,- Kč. Krajský úřad Libereckého kraje si dovoluji požádat, aby mě ve vyjádření k obsahu této zprávy vyrozuměl o opatřeních, která přijal ve vztahu k Magistrátu města Liberec v souvislosti s výsledkem kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí, oblasti státní správy lesů. Magistrát města Liberec žádám, aby mi společně s vyjádřením k obsahu této zprávy sdělil, jaká opatření k nápravě přijal s ohledem na nedostatky konstatované při výkonu vrchního státního dozoru provedeného Ministerstvem životního prostředí a při kontrole Krajského úřadu Libereckého kraje. JUDr. Otakar M o t e j l veřejný ochránce práv 9

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ao 1/2007-210 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Všem stavebním úřadům Zlínského kraje datum Květen 2009 vyřizuje Miroslav Zeman Z á p i s z porady vedoucích stavebních úřadů Zlínského

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zvole è. 1/2014/OOP ÚZEMNÍ PLÁN ZVOLE OBEC ZVOLE ZASTUPITELSTVO OBCE Hlavní 33,, okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00241890 Tel.: 257 760 337, fax: 257

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení č. 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Ve znění: Předpis č. K datu

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 23.8.2009 do částky 79/2009 Sb. a 29/2009 Sb.m.s. Obsah a text 100/2001 Sb. - stav k 30. 6.2010 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu Prohlášení památkové ochrany území se děje právním předpisem vydaným buď vládou (nařízením vlády v případě památkové rezervace) nebo ministerstvem (vyhláškou ministerstva kultury v případě památkové zóny).

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury. U s n e s e n í

Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury. U s n e s e n í +NLDSY116Q21Q+ Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury V Praze dne 8. března 2013 Č.j.: MK 12610/2013 OLP Vyřizuje: JUDr. P. Strupek U s n e s e n í Podle ustanovení 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4634 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Částka 130 350 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje V Brně dne 28. dubna 2008 Tyto návrhy byly zpracovány Ekologickým právním servisem 1 Obsah: 1. Obecná část... 3 1.1. Respektování

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.V.

Zpráva o šetření ve věci pana J.V. I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně ( 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 viz. rozdělovník ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 15. října 2012 Sp. zn.: 5819/2011/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci záměru demolice nároží Václavského nám. a Opletalovy ul. v Praze A Obsah podnětu Dne 3. 11. 2011 se

Více

A Počty podnětů, šetření

A Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejnou ochránkyní práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, za čtvrté čtvrtletí roku 2014 A

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 14/2013-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové

Více