Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)"

Transkript

1 Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014

2 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné Strážné v zastoupení: Tomáš Grégr, starosta obce Výkonný pořizovatel PRISVICH, s.r.o. sídlo: Na náměstí 63, Davle kancelář: Zelený pruh 99/1560, Praha 4 v zastoupení: Ing. Ladislav Vich, jednatel Zhotovitel: Ing. arch. Milan Salaba Strážovská 713/87, Praha 5 atelier: Štefánikova 52, Praha 5 spolupráce: U-24, s.r.o., Ateliér pro urbanismus a územní plánování Perucká 11a, Praha 2 Část A Mgr. Eliška Václavíková Mgr. Roman Tuček Mgr. Pavel Sova Mgr. Lukáš Klouda Část C F Mgr. Roman Tuček 2

3 Obsah A. Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona... 4 B. Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti... 4 C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech... 5 D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v zásadách územního rozvoje F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území shrnutí

4 A. Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona Vyhodnocení vlivů změny ÚP č. 2 Strážného na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) není zpracováno na základě požadavku příslušného orgánu státní správy (viz koordinované stanovisko KÚ Královéhradeckého kraje k návrhu zadání změny ÚP č. 2 Strážného ze dne , č.j.: 5955/ZP/2014), ale na základě požadavku vyplývajícího ze schváleného zadání změny č. 2 ÚP Strážné. Krajský úřad jako příslušný orgán dle 22 zákona č. 100/2001 Sb. vydal podle ustanovení 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, ve kterém nepožaduje posouzení změny č. 2 ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí. Odůvodněním tohoto stanoviska bylo především: požadavky na změnu ÚPD jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA; příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (Správa KRNAP) svým stanoviskem vyloučil možný významný vliv na EVL nebo PO ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. VVURÚ změny č. 2 ÚP je vypracované na základě požadavku vyplývajícího ze schváleného zadání změny č. 2 ÚP Strážné. Odůvodněním tohoto požadavku je zejména nesouhlasné vyjádření orgánu ochrany přírody (Správy KRNAP) k návrhu zadání změny č. 2 (č.j.: KRNAP 03093/2014 ze dne ). Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu Strážné na životní prostředí je vypracováno podle přílohy stavebního zákona a je samostatnou přílohou tohoto vyhodnocení. B. Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti Na základě stanoviska orgánu ochrany přírody Správy KRNAP (č.j.: KRNAP 02544/2014 ze dne ) byl vyloučen významný vliv navrhované změny ÚP č. 2 obce Strážné na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Krkonoše nebo PO Krkonoše. Odůvodněním vyloučení významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 bylo: Pro řešenou parcelu o velikosti 509 m 2 je podle zadání změny č. 2 požadována max. zastavitelnost 7% a zastavitelná plocha pro stavbu pro rodinnou rekreaci max. 30 m2. Tyto regulativy řádově odpovídají objektu, který na parcele již bez řádného povolení stojí a který zabírá cca 25 m2. V podstatě jde tedy o legalizaci stávajícího objektu bez možnosti využít parcelu v budoucnosti pro stavbu dalších objektů. Stávající objekt navíc nestojí na stanovišti horských sečených luk, ale na remízku, který s ním sousedí. K objektu nevede žádná přístupová cesta a nesouvisí s ním žádné další zpevněné plochy. Vymezením návrhové plochy, výstavbou objektu a jeho provozem nedojde k vyhubení chřástala polního, ale pouze k omezení jeho životního prostoru. Tento zásah však není natolik zásadní, aby nebyl vyloučen významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Krkonoše nebo PO Krkonoše. 4

5 C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech Pořízení územně analytických podkladů (ÚAP) pro jednotlivá správní území obcí s rozšířenou působností (ORP) stanovuje 185, odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. V souladu s tím byly pro ORP Vrchlabí zpracovány ÚAP v roce 2008, s jejich aktualizací v závěru roku 2010 a Cílem bylo vytvořit podklady, které slouží k trvalému zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. V současné době jsou k dispozici ÚAP - aktualizace 2012, které zpracoval Ing. arch. František Pospíšil - atelier URBIS, v prosinci úplná aktualizace ÚAP (2014) dosud není k dispozici. Následuje vyhodnocení dle 119 sledovaných jevů Územně analytických podkladů obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území (dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část A): (pozn.: jevy bez popisu se v řešeném území nevyskytují, přímo s ním nesouvisí, nebo nejsou podstatně ovlivněny návrhem územního plánu) 1. zastavěné území V ÚAP Vrchlabí je zastavěné území obce Strážné vymezeno ve výkresu hodnot na základě schváleného územního plánu z roku Zastavěné území obce Strážné bylo aktualizováno změnou č. 2 ÚP ke dni a je zakresleno ve výkresech základního členění území a v hlavním výkresu změny č. 2 ÚP. 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení 4. plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 5. památková rezervace včetně ochranného pásma 6. památková zóna včetně ochranného pásma 7. krajinná památková zóna 8. nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma V řešeném území se nachází tři nemovité kulturní památky: kostel evangelický (Herlíkovice) venkovská usedlost č. p. 103 (Zadní Rennerovky) venkovská usedlost č. p. 105 (Zadní Rennerovky) K ploše Z2-1 navrhované ve změně č. 2 ÚP se nejblíže (cca 300 m) nachází evangelický kostel v Herlíkovicích. Změnou č. 2 nebude tato památka dotčena. 5

6 9. nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 10. památka UNESCO včetně ochranného pásma 11. urbanistické hodnoty 12. region lidové architektury 13. historicky významná stavba, soubor 14. architektonicky cenná stavba, soubor V řešeném území není jev dle ÚAP definován. Dle studie Vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (Brychtová, Krause, 2004) se v Hořejších Herlíkovicích nachází některé hodnotné tradiční objekty lidové architektury. 15. významná stavební dominanta V řešeném území není jev dle ÚAP definován. Jako stavební dominanta by se dal označit blízký (k ploše Z2-1) evangelický kostel v Hořejších Herlíkovicích. 16. území s archeologickými nálezy Ve Státním archeologickém seznamu ČR (SAS) je v katastru obce Strážné evidována celá řada území s archeologickými nálezy. Navrhovaná plocha Z2-1 se nachází v I. kategorii ÚAN (území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů). Jedná se o území s pořadovým číslem SAS /2 Hořejší Herlíkovice. V ÚAP je v řešeném území jev definován. 17. oblast krajinného rázu a její charakteristika V ÚAP není oblast krajinného rázu definována. Dle studie Vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (Brychtová, Krause, 2004) spadá řešené území do krajinného prostoru Údolí horního Labe, jehož charakteristika byla blíže uvedena v části A. 18. místo krajinného rázu a jeho charakteristika V ÚAP nejsou místa krajinného rázu definována. Dle studie Vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (Brychtová, Krause, 2004) spadá řešené území do místa krajinného rázu Strážné, Hořejší Herlíkovice (IV-3-d). Místo krajinného rázu Strážné, Hořejší Herlíkovice se řadí do krajiny kulturní, pásma A ochrany a obnovy krajinného rázu (pásmo velmi přísné ochrany krajinného rázu: území s vysokou mírou zachovalosti základních znaků KR, převažuje ochrana krajiny a přednostní obnova jejích narušených dílčích částí a prvků). Pro pásma ochrany a obnovy KR byla v Plánu péče o KRNAP pro období přijata řada opatření pro zachování a zlepšení krajinného rázu. Pro pásmo A krajinu kulturní - byla přijata tato opatření: Respektovat typ zástavby a její umístění v krajině (odstupy staveb, jejich uspořádání, typický způsob umístění v terénu, orientace štítové či okapové stěny k cestě, orientace podélné osy objektu shodně s vrstevnicemi či kolmo na vrstevnice, hierarchie objektů, zachování přiměřeného měřítka a rozsahu zástavby aj.). Nové objekty v rámci venkovského osídlení budovat s respektováním formy a výrazu cenných typických objektů v okolí (hmotové a půdorysné řešení, výška, tvar střechy, použité materiály a barevnost aj.). Výjimečně zachovalé soubory chránit jako celek, nové stavby nedoplňovat. 6

7 S výjimkou stabilizovaných území jen výjimečně umísťovat atypické objekty architektonicky mimořádně vysoké úrovně, vždy však s ohledem na charakter daného místa, sousedních staveb a pohledových vazeb. Případné stavby, doplňující hodnotnou městskou strukturu, budovat s respektováním prostorového utváření sídla, hierarchie objektů, charakteristické výškové hladiny, charakteru sousedních objektů, hodnoty prostorů. V případech rekonstrukcí kultivovat stavby, které narušují KR. Jednat s majiteli o možnostech odstranění nevyužívaných staveb narušujících KR. Zachovat typický charakter struktury členění zemědělské krajiny a její vazbu k sídlům (meze, remízky, cesty). Nepovolovat výsadby tvarově nevhodných kultivarů dřevin, které narušují KR. Neumísťovat výrazně působící prvky technické infrastruktury (pokud se prokáže nezbytnost jejich umístění, nutno jej řešit nadstandardním způsobem s ohledem na velmi cennou krajinu). Při případných dílčích změnách ve využití území vždy respektovat stávající charakter území. Stanovit max. počet parkovacích míst na povrchu pro motorová vozidla u jednotlivých objektů. Billboardy a velkoplošné reklamy umísťovat jen výjimečně, na místech antropicky silně ovlivněných (parkoviště, benzinové pumpy apod.). 19. místo významné události 20. významný vyhlídkový bod 21. územní systém ekologické stability ÚSES ve správním území obce Strážné byl změnou ÚP č. 1 uveden do souladu s vymezenými prvky nadregionálního ÚSES dle vydaných ZÚR a rovněž dle ÚAP. Upřesňuje se hranice biocentra nadregionálního významu 85 - Prameny Úpy a dále přebírá trasu biokoridoru nadregionálního významu K22 MB. Nadregionální biocentrum 85 Prameny Úpy bylo rozšířeno západním směrem k vodnímu toku Malé Labe tak, aby zahrnovalo lokální biokoridor LBK 1 z dosavadní ÚPD. Nadregionální biokoridor K22 MB byl převzat bez úprav. Vymezení nadregionálního biokoridoru K22 z dosavadní ÚPD tím bylo zrušeno. Promítnutí ÚSES ze ZÚR si vyžádalo úpravu lokální úrovně ÚSES byla zrušena lokální biocentra LBC 5 a LBC 6, jež kolidovala s nadregionálním biocentrem 85 Prameny Úpy. Lokální biocentrum LBC 7 bylo rovněž rozšířeno západním směrem tak, aby zahrnovalo vodní tok Malé Labe. Uvedené úpravy biocenter si vyžádaly změny vymezení lokálního biokoridoru LBK 1. Navrhovaná plocha Z2-1 nezasahuje do žádného vymezeného prvku ÚSES. 22. významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou 23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou Zvláště chráněná část přírody je z definice VKP vyňata ( 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) řešené území se nachází v národním parku Krkonoše. 24. přechodně chráněná plocha 25. národní park včetně zón a ochranného pásma Celé dotčené území se nachází v Krkonošském národním parku (KRNAP) ve III. zóně odstupňované ochrany. Dle 4 Nařízení vlády ČR č. 165/1991 Sb. se do 3. zóny KRNAP zařazuje území člověkem značně pozměněných ekosystémů a střediska soustředěné zástavby. 7

8 Cílem je v souladu s posláním národního parku udržet a přiměřeně podporovat využívání této zóny pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, lesní hospodářství, turistiku a rekreaci. Dle 8 odst. 5) se ve 3. zóně nová výstavba a změny staveb povolují jen v případě respektování ekologických a estetických hledisek. Při dodržení navržených regulativů budou ekologická a estetická hlediska změnou č. 2 ÚP respektována. 26. chráněná krajinná oblast včetně zón 27. národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma 28. přírodní rezervace včetně ochranného pásma 29. národní přírodní památka včetně ochranného pásma 30. přírodní park 31. přírodní památka včetně ochranného pásma Do řešeného území spadají nebo zasahují tyto přírodní památky: PP Lom Strážné PP Herlíkovické štoly PP Labská stráň (do katastru strážného zasahuje pouze svým ochranným pásmem) Vymezení výše uvedených přírodních památek bylo převzato z ÚAP a není nijak pozměněno. V tomto území není navrhována žádná změna funkčního využití ploch ani jiný rozvoj. 32. památný strom včetně ochranného pásma 33. biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO Řešené území se od roku 1992 nachází v biosférické rezervaci UNESCO Krkonoše. Pro všechny biosférické organizace se roku 1995 zrodila ze Sevillské konference tzv. Sevillská strategie, která pojmenovává hlavní úkoly a činnost jednotlivých BR a doporučení na národní a mezinárodní úrovni. Termín biosférická rezervace není v ČR samostatným právním pojmem. Podle 74 ZOPK však Česká republika prostřednictvím orgánů ochrany přírody zajišťuje plnění závazků, vyplývajících z mezinárodních úmluv, projektů a programů, a tudíž i z programu MAB (Man and the Biosphere). Vymezení biosférické rezervace bylo převzato z ÚAP a není nijak pozměněno. 34. NATURA evropsky významná lokalita Celé řešené území se nachází v evropsky významné lokalitě Krkonoše (CZ ). Vymezení EVL bylo převzato z ÚAP a není nijak pozměněno. Dle stanoviska orgánu ochrany přírody nebude mít změna č. 2 ÚP významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Krkonoše. 35. NATURA ptačí oblast Celé řešené území se nachází v ptačí oblasti Krkonoše (CZ ). Vymezení PO bylo převzato z ÚAP a není nijak pozměněno. Dle stanoviska orgánu ochrany přírody nebude mít změna č. 2 ÚP významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost PO Krkonoše. 36. lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem Jev není v řešeném území definován. Navrhovaná plocha Z2-1 se nachází na okraji rozsáhlé jádrové zóny (CC4 - oblast Vrchlabí, Herlíkovic a Strážného) výskytu silně ohroženého chřástala polního, který je jedním z předmětů ochrany ptačí oblasti Krkonoše. 8

9 37. lesy ochranné 38. les zvláštního určení Dle 8 odstavce 1 písmene c) lesního zákona č. 289/1995 Sb. se jedná o lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se na území národních parků a národních přírodních rezervací. Veškeré lesy v řešeném území jsou vedeny jako lesy zvláštního určení. Změna č. 2 ÚP není navržena v přímém konfliktu s lesními pozemky. 39. lesy hospodářské 40. vzdálenost 50 m od okraje lesa Vzdálenost do 50 m od okraje lesa nebude změnou č. 2 Úp dotčena. 41. bonitovaná půdně ekologická jednotka V ÚAP jsou vymezeny BPEJ spadající do I. II. třídy ochrany ZPF. Změnou č. 2 ÚP dojde k maloplošnému záboru ZPF v V. třídě ochrany (BPEJ ). 42. hranice biochor Hranice biochor není v ÚAP stanovena. Pro koncepci ÚP nemá jejich vymezení význam. 43. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 44. vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem 45. chráněná oblast přirozené akumulace vod Krkonoše jako jedna z nejdůležitějších pramenných oblastí střední Evropy byly vyhlášeny vládou ČR v roce 1978 za chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV), hranice této oblasti přibližně odpovídá hranici KRNAP. Katastr Strážného spadá celý do CHOPAV Krkonoše. Změnou ÚP nedojde k narušení ochranných podmínek platných pro dotčenou CHOPAV (NV ČSR č. 40/1978 Sb.). 46. zranitelná oblast Zranitelné oblasti nejsou v ÚAP zaznamenány. K. ú. Strážné nespadá do zranitelných oblastí podle NV č. 262/2012 Sb. 47. vodní útvar povrchových, podzemních vod Řešené území spadá do útvaru povrchových vod tekoucích Labe po soutok s tokem Sovinka. Vodní útvary podzemních vod nejsou v ÚAP zaznamenány. 48. vodní nádrž Jev se v řešeném území dle ÚAP nenachází. Ve SWOT analýze ÚAP se v příležitostech pro zájmové území uvádí výstavba vodní nádrže pro potřeby akumulace pitné vody a i jako retence pro zasněžování. 9

10 49. povodí vodního toku, rozvodnice 50. záplavové území 51. aktivní zóna záplavového území 52. území určené k rozlivům povodní 53. území zvláštní povodně pod vodním dílem 54. objekt/zařízení protipovodňové ochrany 55. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem 56. lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa 57. dobývací prostor 58. chráněné ložiskové území 59. chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 60. ložisko nerostných surovin 61. poddolované území V ÚAP jsou pro správní obvod obce Strážné vymezeny nebo do něj zasahují 3 poddolovaná území plošná a 3 bodová. Změnou č. 2 ÚP nebudou tyto lokality dotčeny. Nejblíže k navrhované ploše Z2-1 se nachází plocha Strážné-Herlíkovice v oblasti Herlíkovických štol. 62. sesuvné území a území jiných geologických rizik 63. staré důlní dílo 64. staré zátěže území a kontaminované plochy 65. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 66. odval, výsypka, odkaliště, halda Jev je dle ÚAP zaznamenán v oblasti Herlíkovických štol a bývalého lomu Strážné. Změnou ÚP nebudou tyto jevy ovlivněny. 67. technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma V katastru obce se nachází vodojem a zdroj vody (pramenní jímka v lokalitě Jezerní domky), ze kterého je zásobována samotná obec strážné. Změna č. 2 ÚP Strážné současnou koncepci zásobování vody nemění. 68. vodovodní síť včetně ochranného pásma Vodovodní síť nebude změnou č. 2 ÚP změněna. Plocha Z2-1 nebude napojena na vodovodní síť. 69. technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma Obec Strážné má vybudovanou malou čistírnu odpadních vod pro centrální část obce. Plocha Z2-1 nebude napojena na kanalizační síť a rovněž nezasahuje do ochranného pásma ČOV. 70. síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma Kanalizační síť nebude změnou č. 2 ÚP změněna. Plocha Z2-1 nebude napojena na kanalizační síť. 10

11 71. výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 72. elektrická stanice včetně ochranného pásma K transformaci VN/NN slouží 15 transformačních stanic 35/0,4 kv, všechny vrchní, různých typů a provedení, vlastníkem je až na dvě výjimky ČEZ. Koncepce zásobování elektrickou energií zůstává zachována beze změn. Stávající objekt na ploše Z2-1 je napojen na stávající el. vedení z nedalekého stávajícího obytného objektu st. p. 350, stejného vlastníka. 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma Území obce Strážné je napájeno elektrickou energií vrchním primárním rozvodným systémem 35 kv, odbočením z linek VN 331 a VN330. Hřebenové partie obce jsou pak zásobeny kabelovým vedením 1 kv. Navrhovaná plocha Z2-1 není ve střetu s žádným nadzemním nebo podzemním vedením elektrizační soustavy včetně jejich ochranných pásem. 74. technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma 75. vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 76. technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma 77. ropovod včetně ochranného pásma 78. produktovod včetně ochranného pásma 79. technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 80. teplovod včetně ochranného pásma 81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma Spoje a radiokomunikace zůstanou beze změn, plocha Z2-1 bude bez napojení. 83. jaderné zařízení 84. objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami 85. skládka včetně ochranného pásma 86. spalovna včetně ochranného pásma 87. zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma 88. dálnice včetně ochranného pásma 89. rychlostní silnice včetně ochranného pásma 90. silnice I. třídy včetně ochranného pásma 91. silnice II. třídy včetně ochranného pásma 92. silnice III. třídy včetně ochranného pásma Hlavní páteří správního území obce Strážné je komunikace III/2956 Hořejší Vrchlabí Strážné Dolní Dvůr. Navrhovaná plocha Z2-1 ve změně č. 2 ÚP nezasahuje do silnice III. třídy ani do jeho ochranného pásma. 11

12 93. místní a účelové komunikace Nedochází k žádným nárokům na komunikace, odstavná a parkovací stání. I pro řešenou lokalitu Změny č. 2 platí, že odstavování vozidel a odpovídající počet parkovacích stání v případě rekreačních lůžek je nutno zajistit na vlastních pozemcích. Zpřístupnění plochy Z2-1 bude s ohledem k terénním poměrům a shodnému vlastnictví se sousedními pozemky (p.č. 2594/2 a 2572) řešeno přes tyto pozemky s tím, že parkování pro potřeby rekreační stavby na ploše Z2-1 bude zajištěno u rodinného domu na st. p železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 95. železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 96. koridor vysokorychlostní železniční trati 97. vlečka včetně ochranného pásma 98. lanová dráha včetně ochranného pásma Jev se v řešeném území dle ÚAP nenachází. Ve SWOT analýze ÚAP se v příležitostech pro zájmové území uvádí lanové propojení lyžařských areálů ve Strážném a Špindlerově Mlýně. 99. speciální dráha včetně ochranného pásma 100. tramvajová dráha včetně ochranného pásma 101. trolejbusová dráha včetně ochranného pásma 102. letiště včetně ochranných pásem 103. letecká stavba včetně ochranných pásem 104. vodní cesta 105. hraniční přechod 106. cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka Jev je v ÚAP sledován. Na vnitřní systém cest v obci navazuje systém turistických značených cest, propojující obec Strážné s dalšími středisky zimních sportů a turistické cíle v Krkonoších. Ve své většině jsou totožné s cykloturistickými a lyžařskými cestami, které jsou budovány v souladu se značenými trasami v rámci oblasti Krkonoše. Změna ÚP č. 2 nenavrhuje nové ani neupravuje stávající cyklotrasy (přes Strážné vede cyklotrasa Správy KRNAP "Krkonošská diagonála"). Nad navrhovanou plochou Z2-1 vede modrá turistická stezka, která však není v ÚAP vyznačena objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma 108. vojenský újezd 109. vymezené zóny havarijního plánování 110. objekt civilní ochrany 111. objekt požární ochrany 112. objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky 12

13 113. ochranné pásmo hřbitova, krematoria 114. jiná ochranná pásma 115. ostatní veřejná infrastruktura 116. počet dokončených bytů k každého roku 117. zastavitelná plocha Jev není v ÚAP sledován jiné záměry 119. další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech Změna č. 2 navrhuje pouze jedinou novou zastavitelnou plochu (v rozsahu 0,05 ha), ale mimo návaznost na stávající zastavěné území obce. Od nejbližšího okraje zastavěného území je vzdálena cca 30 m - cesta jihovýchodně od lokality k rod. domu č. p. 178, dále směrem jihozápadním (rodinný dům č. p. 179) a směrem severozápadním (rodinný dům č. p. 180). Tato skutečnost je např. v rozporu s Plánem péče o KRNAP (pro období ), konkr. se stanovenými limitami ochrany přírody pro výstavbu uvedené v kap. 3.2: Stavby pro bydlení a ubytování umísťovat v zastavěném území obce nebo na plochách na toto území bezprostředně navazujících; zamezit výstavbě ve volně krajině. Na území obce jsou ještě jiné dosud nevyužité zastavitelné plochy, což by měl být argument pro nevymezování dalších nových ploch. V daném případě se ale nejedná o skutečně novou plochu, spíš o legalizaci existující stavby srubu (jde o uvedení ÚPD do souladu se současným stavem). Požadavek nevymezování nových zastavitelných ploch bez předchozího využití většiny dříve navržených je v daném případě zohledněn následovně: Celkový rozsah zastavitelných ploch byl územním plánem (2011) oproti předchozím záměrům zreálněn, tj. výrazně omezen. Vzhledem k poloze v KRNAP je nestandardně umožněna zástavba pouze ve vymezených plochách (a to i v rámci zastavěného území, aby se zamezilo případnému zahušťování zástavby na velkých pozemcích, kde by to koeficienty zastavěnosti umožňovaly). Podstatná část zastavitelných ploch v obci je již ve fázi vydaného stavebního povolení, resp. vydaného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo zde vlastníci pozemků výstavbu reálně připravují (několik záměrů v části "Kolonka" - N4, N5 a další - Z1-5). Přitom navržený záměr se odlišuje od jiných dříve navržených zastavitelných ploch, většinou určených pro bydlení s doplňkovou funkcí rekreačního ubytování. Tato plocha je navržena pouze pro rodinnou rekreaci (subkategorie SR1). Řešená změna ÚP by měla sledovat dodržení podmínek pro využití ploch v atraktivním území Krkonošského národního parku. Toto je splněno pouze částečně - stanovením podmínek využitelnosti plochy, tj. zejména nerozšiřováním hmoty a důrazem na přizpůsobení stavby 13

14 krajinnému rázu se vytvoří legislativní předpoklady pro zlepšení současného stavu; na druhé straně tím dojde k faktické legalizaci nepovolené stavby - s negativními důsledky pro ochranu území v případech posuzování jiných nezastavitelných ploch v budoucnu. Za předpokladu plošného a výškového nerozšiřování a změny výrazu, který by stavbu přizpůsobil místním podmínkám a krajinnému rázu, je změna akceptovatelná. E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v zásadách územního rozvoje Ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (vydány ) vyplývají: a) priority územního plánování uvedené v kapitole a) ZÚR, b) požadavky vyplývající ze zařazení obce do specifické oblasti SOB7 Krkonoše Jizerské hory. Dle bodu a) vyplývají pro zpracovatele změny č. 2 územního plánu Strážné tyto priority (jsou komentovány pouze ty priority, které mají vztah k navrhované změně): 1) tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, zejména v území vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os, 2) tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu podporujícího ekonomickou prosperitu kraje, 3) tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potřebné pro zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské republiky včetně jeho vnitřní prostupnosti, 4) tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potřebné pro zajištění optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy, 5) vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky vody a zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlepšení vzhledu měst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury, Pozn.: navrhovaná plocha Z2-1 bude sloužit pouze pro individuální rekreaci. Plocha nebude napojena na vodovodní ani kanalizační síť. Stávající rekreační objekt respektuje urbanistický charakter zástavby Hořejších Herlíkovic v izolované pozici tvoří solitérní svébytný architektonický prvek nezahušťující neúměrně rozptýlenou zástavbu sídla. Z hlediska architektonického lze stavbu srubu podmíněněně akceptovat. 6) navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, 14

15 7) vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, sociálních a kulturních služeb), 8) ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství, Pozn.: Vzhledem k vysoké zalesněnosti zájmového území (80,4 %) má oblast potenciál zejména v lesním hospodářství. Lesní pozemky nebudou změnou ÚP dotčeny. Změnou ÚP č. 2 dojde k maloplošnému záboru ZPF. Poloha navrhované plochy Z2-1 není v konfliktu vzhledem k respektování ucelených zemědělských pozemků (jde o existující ucelený remízek). Pozemek není zemědělsky využíván, újma na ZPF bude minimální (z hlediska skutečného využívání, kvality, podmínek obhospodařování okolních zemědělských ploch a dalších hledisek). 9) vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální dopravní obslužnosti s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a občanského vybavení včetně rekreace, 10) přednostní nové využití nevyužívaných výrobních a skladových areálů, míst opuštěných armádou a ploch vyžadujících asanaci a rekultivaci (brownfields), 11) územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin, 12) vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní turistické a rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje, 13) tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje, Pozn.: Pro navrhovanou plochu Z2-1 určenou k individuální rekreaci nebude vybudována žádná dopravní infastruktura. 14) vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech, 15) stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zajišťování územní ochrany ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní, 16) podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod území, zachycování a regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně revitalizací říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových opatření, 15

16 Pozn.: Na celém území obce Strážné jsou půdy klasifikovány jako nejohroženější k vodní i větrné erozi, což je maximální hodnota z 6ti škálové stupnice ohroženosti půd. Protierozní funkci má vzrostlá zeleň lesního i přírodního charakteru. Nová protierozní opatření se nenavrhují. 17) péče o zemědělský půdní fond a pozemky určené pro funkci lesa jako jednu z hlavních složek životního prostředí, Pozn.: Pozemky určené pro funkci lesa nebudou dotčeny. Ochrana ZPF je stanovena přísnými podmínkami umožňující zastavění pouze v rozsahu stávající stavby (max. 30 m 2 zastavěné plochy, odpovídající stávající stavbě, a to pouze v místě stávajícího srubu). Záborem ZPF nevzniknou plošně ani tvarově nevhodné zbytkové plochy, které by ztěžovaly zemědělské obhospodařování. 18) ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého optimálního zásobování území kraje, Pozn.: Koncepce zásobování pitnou vodou zůstane beze změn. Navrhovaná plocha nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů. 19) ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních migračních tras živočichů, Pozn.: Navrhovaná plocha Z2-1 nezasahuje do žádného prvku ÚSES. Biologická prostupnost krajiny nebude změnou ÚP ovlivněna. Správním územím obce Strážné prochází dálkové migrační koridory v sv. cípu katastru (kolem Předních a Zadních Rennerovek), téměř celý katastr (mimo zastavěné centrum obce a části Hořejších Herlíkovic) je veden jako migračně významné území. Minimalizace zásahu do těchto přírodních hodnot je zajištěna navrženými regulativy. 20) ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek. Pozn.: Navrhovaná plocha Z2-1 nezasahuje do žádného urbanisticky hodnotného území. Stávající rekreační objekt respektuje urbanistický charakter zástavby Hořejších Herlíkovic v izolované pozici tvoří solitérní svébytný architektonický prvek nezahušťující neúměrně rozptýlenou zástavbu sídla. Dle bodu b) vyplývají pro zpracovatele změny č. 2 územního plánu Strážné především tyto požadavky (vybrány pouze ty, co mají vztah k navrhované změně): na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet územní podmínky pouze pro rozvoj k přírodě šetrných forem cestovního ruchu a rekreace s ohledem na celoroční využití, Pozn.: Navrhovaná plocha Z2-1 bude sloužit k individuální rekreaci. 16

17 na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet územní podmínky pro zachování a zvyšování biologické rozmanitosti území a ekologických funkcí krajiny, Pozn.: Pro zachování stávajících ekologických podmínek a biologické rozmanitosti dotčené plochy byly navrženy regulativy, které zakonzervují stávající stav. Schválením změny ÚP č. 2 nedojde ke změnám oproti stávajícímu stavu (jedná se o uvedení stávajícího stavu do souladu s ÚPD). plochy změn využití území umisťovat především ve vazbě na zastavěné území a při jejich vymezení se řídit stávajícími přírodními hodnotami území, Pozn.: Navržená plocha Z2-1 nenavazuje na zastavěné území obce. Návrhová plocha je umístěna do volné krajiny, konkr. doprostřed lučního komplexu mezi dvě přístupové komunikace, které vedou nad a pod návrhovou plochou Z2-1. Důvodem nestandardního umístění plochy Z2-1 je existence stávající rekreačního objektu. Více o této problematice bylo pojednáno v kap. D. respektování vymezených cílových charakteristik krajiny dotčené územím specifické oblasti, a to především s ohledem na poslání Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, Pozn.: Plocha Z2-1 se nachází ve III. zóně KRNAP. Dle 4 Nařízení vlády ČR č. 165/1991 Sb. se do 3. zóny KRNAP zařazuje území člověkem značně pozměněných ekosystémů a střediska soustředěné zástavby. Cílem je v souladu s posláním národního parku udržet a přiměřeně podporovat využívání této zóny pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, lesní hospodářství, turistiku a rekreaci. Dle 8 odst. 5) se ve 3. zóně nová výstavba a změny staveb povolují jen v případě respektování ekologických a estetických hledisek. Při dodržení navržených regulativů budou ekologická a estetická hlediska respektována. respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví v daných územích. Pozn.: Schválením změny ÚP nebudou kulturní a civilizační hodnoty dotčeny. Pro ochranu krajinného rázu byly navrženy přísné regulativy. Navrhovaná plocha Z2-1 se nachází na území s archeologickými nálezy I. kategorie. Pro veškerou stavební činnost nebo terénní úpravy se proto vztahuje ustanovení 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že při zásahu do území musí být proveden záchranný archeologický průzkum. 17

18 F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území shrnutí Vyhodnocení vlivů změny ÚP č. 2 Strážného na životní prostředí (VVURÚ) není zpracováno na základě požadavku příslušného orgánu státní správy (Krajský úřad Královéhradeckého kraje), ale na základě požadavku vyplývajícího ze schváleného zadání změny ÚP č. 2 Strážného. Záměr změny č. 2 vychází z podnětu vlastníka "legalizovat" stávající stavbu a přizpůsobit ji v mezích možností tak, aby splňovala požadavky vyplývající z polohy v III. zóně KRNAP. Je zřejmé, že jde o jiný případ posuzování již existující stavby (zmírnění negativních vlivů) oproti situaci, která by nastala, pokud by se měla posuzovat skutečně nová stavba v území nedotčeném urbanizačním zásahem, nezastavěném. Ochrana hodnot by měla být zajištěna pomocí regulativů ÚP pro tuto plochu, které v mezích možností tohoto stupně ÚPD stanovují soulad stavby s charakterem stávající zástavby. Tím se rozumí přizpůsobení se tvarem, použitými materiály a svým výrazem tradičním krkonošským stavbám. Dále jsou stanoveny přísné podmínky umožňující zastavění pouze v rozsahu stávající stavby (max. 30 m 2 zastavěné plochy, odpovídající stávající stavbě, a to pouze v místě stávajícího srubu). Základní koncepce rozvoje území obce stanovená územním plánem je ovlivněna výjimečnou polohou obce v Krkonošském národním parku (tj. posilování harmonického vztahu mezi sídlem a krajinou, orientace na stabilizaci trvale žijících obyvatel a na služby cestovního ruchu pro klienty vyhledávající klidný pobyt, kondiční sportovní aktivitu v letní i zimní sezóně, agroturistiku apod., a tím vytvářet předpoklady pro stabilizaci trvale bydlících obyvatel, nutných pro zajištění fungujících služeb). Tato koncepce územního plánu nebude řešením Změny č. 2 závažně narušena. Změna č. 2 má lokální význam a z tohoto hlediska se nepředpokládají důsledky, které by se projevily na úrovni širších vztahů a vztahů se sousedními správními obvody, resp. neovlivňují plošné a prostorové uspořádání krajiny. 18

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE)

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem...

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 4 3. Komplexní zdůvodnění

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LÁNOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ podle 10i a přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více