Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)"

Transkript

1 Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014

2 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné Strážné v zastoupení: Tomáš Grégr, starosta obce Výkonný pořizovatel PRISVICH, s.r.o. sídlo: Na náměstí 63, Davle kancelář: Zelený pruh 99/1560, Praha 4 v zastoupení: Ing. Ladislav Vich, jednatel Zhotovitel: Ing. arch. Milan Salaba Strážovská 713/87, Praha 5 atelier: Štefánikova 52, Praha 5 spolupráce: U-24, s.r.o., Ateliér pro urbanismus a územní plánování Perucká 11a, Praha 2 Část A Mgr. Eliška Václavíková Mgr. Roman Tuček Mgr. Pavel Sova Mgr. Lukáš Klouda Část C F Mgr. Roman Tuček 2

3 Obsah A. Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona... 4 B. Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti... 4 C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech... 5 D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v zásadách územního rozvoje F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území shrnutí

4 A. Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona Vyhodnocení vlivů změny ÚP č. 2 Strážného na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) není zpracováno na základě požadavku příslušného orgánu státní správy (viz koordinované stanovisko KÚ Královéhradeckého kraje k návrhu zadání změny ÚP č. 2 Strážného ze dne , č.j.: 5955/ZP/2014), ale na základě požadavku vyplývajícího ze schváleného zadání změny č. 2 ÚP Strážné. Krajský úřad jako příslušný orgán dle 22 zákona č. 100/2001 Sb. vydal podle ustanovení 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, ve kterém nepožaduje posouzení změny č. 2 ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí. Odůvodněním tohoto stanoviska bylo především: požadavky na změnu ÚPD jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA; příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (Správa KRNAP) svým stanoviskem vyloučil možný významný vliv na EVL nebo PO ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. VVURÚ změny č. 2 ÚP je vypracované na základě požadavku vyplývajícího ze schváleného zadání změny č. 2 ÚP Strážné. Odůvodněním tohoto požadavku je zejména nesouhlasné vyjádření orgánu ochrany přírody (Správy KRNAP) k návrhu zadání změny č. 2 (č.j.: KRNAP 03093/2014 ze dne ). Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu Strážné na životní prostředí je vypracováno podle přílohy stavebního zákona a je samostatnou přílohou tohoto vyhodnocení. B. Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti Na základě stanoviska orgánu ochrany přírody Správy KRNAP (č.j.: KRNAP 02544/2014 ze dne ) byl vyloučen významný vliv navrhované změny ÚP č. 2 obce Strážné na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Krkonoše nebo PO Krkonoše. Odůvodněním vyloučení významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 bylo: Pro řešenou parcelu o velikosti 509 m 2 je podle zadání změny č. 2 požadována max. zastavitelnost 7% a zastavitelná plocha pro stavbu pro rodinnou rekreaci max. 30 m2. Tyto regulativy řádově odpovídají objektu, který na parcele již bez řádného povolení stojí a který zabírá cca 25 m2. V podstatě jde tedy o legalizaci stávajícího objektu bez možnosti využít parcelu v budoucnosti pro stavbu dalších objektů. Stávající objekt navíc nestojí na stanovišti horských sečených luk, ale na remízku, který s ním sousedí. K objektu nevede žádná přístupová cesta a nesouvisí s ním žádné další zpevněné plochy. Vymezením návrhové plochy, výstavbou objektu a jeho provozem nedojde k vyhubení chřástala polního, ale pouze k omezení jeho životního prostoru. Tento zásah však není natolik zásadní, aby nebyl vyloučen významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Krkonoše nebo PO Krkonoše. 4

5 C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech Pořízení územně analytických podkladů (ÚAP) pro jednotlivá správní území obcí s rozšířenou působností (ORP) stanovuje 185, odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. V souladu s tím byly pro ORP Vrchlabí zpracovány ÚAP v roce 2008, s jejich aktualizací v závěru roku 2010 a Cílem bylo vytvořit podklady, které slouží k trvalému zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. V současné době jsou k dispozici ÚAP - aktualizace 2012, které zpracoval Ing. arch. František Pospíšil - atelier URBIS, v prosinci úplná aktualizace ÚAP (2014) dosud není k dispozici. Následuje vyhodnocení dle 119 sledovaných jevů Územně analytických podkladů obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území (dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část A): (pozn.: jevy bez popisu se v řešeném území nevyskytují, přímo s ním nesouvisí, nebo nejsou podstatně ovlivněny návrhem územního plánu) 1. zastavěné území V ÚAP Vrchlabí je zastavěné území obce Strážné vymezeno ve výkresu hodnot na základě schváleného územního plánu z roku Zastavěné území obce Strážné bylo aktualizováno změnou č. 2 ÚP ke dni a je zakresleno ve výkresech základního členění území a v hlavním výkresu změny č. 2 ÚP. 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení 4. plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 5. památková rezervace včetně ochranného pásma 6. památková zóna včetně ochranného pásma 7. krajinná památková zóna 8. nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma V řešeném území se nachází tři nemovité kulturní památky: kostel evangelický (Herlíkovice) venkovská usedlost č. p. 103 (Zadní Rennerovky) venkovská usedlost č. p. 105 (Zadní Rennerovky) K ploše Z2-1 navrhované ve změně č. 2 ÚP se nejblíže (cca 300 m) nachází evangelický kostel v Herlíkovicích. Změnou č. 2 nebude tato památka dotčena. 5

6 9. nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 10. památka UNESCO včetně ochranného pásma 11. urbanistické hodnoty 12. region lidové architektury 13. historicky významná stavba, soubor 14. architektonicky cenná stavba, soubor V řešeném území není jev dle ÚAP definován. Dle studie Vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (Brychtová, Krause, 2004) se v Hořejších Herlíkovicích nachází některé hodnotné tradiční objekty lidové architektury. 15. významná stavební dominanta V řešeném území není jev dle ÚAP definován. Jako stavební dominanta by se dal označit blízký (k ploše Z2-1) evangelický kostel v Hořejších Herlíkovicích. 16. území s archeologickými nálezy Ve Státním archeologickém seznamu ČR (SAS) je v katastru obce Strážné evidována celá řada území s archeologickými nálezy. Navrhovaná plocha Z2-1 se nachází v I. kategorii ÚAN (území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů). Jedná se o území s pořadovým číslem SAS /2 Hořejší Herlíkovice. V ÚAP je v řešeném území jev definován. 17. oblast krajinného rázu a její charakteristika V ÚAP není oblast krajinného rázu definována. Dle studie Vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (Brychtová, Krause, 2004) spadá řešené území do krajinného prostoru Údolí horního Labe, jehož charakteristika byla blíže uvedena v části A. 18. místo krajinného rázu a jeho charakteristika V ÚAP nejsou místa krajinného rázu definována. Dle studie Vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (Brychtová, Krause, 2004) spadá řešené území do místa krajinného rázu Strážné, Hořejší Herlíkovice (IV-3-d). Místo krajinného rázu Strážné, Hořejší Herlíkovice se řadí do krajiny kulturní, pásma A ochrany a obnovy krajinného rázu (pásmo velmi přísné ochrany krajinného rázu: území s vysokou mírou zachovalosti základních znaků KR, převažuje ochrana krajiny a přednostní obnova jejích narušených dílčích částí a prvků). Pro pásma ochrany a obnovy KR byla v Plánu péče o KRNAP pro období přijata řada opatření pro zachování a zlepšení krajinného rázu. Pro pásmo A krajinu kulturní - byla přijata tato opatření: Respektovat typ zástavby a její umístění v krajině (odstupy staveb, jejich uspořádání, typický způsob umístění v terénu, orientace štítové či okapové stěny k cestě, orientace podélné osy objektu shodně s vrstevnicemi či kolmo na vrstevnice, hierarchie objektů, zachování přiměřeného měřítka a rozsahu zástavby aj.). Nové objekty v rámci venkovského osídlení budovat s respektováním formy a výrazu cenných typických objektů v okolí (hmotové a půdorysné řešení, výška, tvar střechy, použité materiály a barevnost aj.). Výjimečně zachovalé soubory chránit jako celek, nové stavby nedoplňovat. 6

7 S výjimkou stabilizovaných území jen výjimečně umísťovat atypické objekty architektonicky mimořádně vysoké úrovně, vždy však s ohledem na charakter daného místa, sousedních staveb a pohledových vazeb. Případné stavby, doplňující hodnotnou městskou strukturu, budovat s respektováním prostorového utváření sídla, hierarchie objektů, charakteristické výškové hladiny, charakteru sousedních objektů, hodnoty prostorů. V případech rekonstrukcí kultivovat stavby, které narušují KR. Jednat s majiteli o možnostech odstranění nevyužívaných staveb narušujících KR. Zachovat typický charakter struktury členění zemědělské krajiny a její vazbu k sídlům (meze, remízky, cesty). Nepovolovat výsadby tvarově nevhodných kultivarů dřevin, které narušují KR. Neumísťovat výrazně působící prvky technické infrastruktury (pokud se prokáže nezbytnost jejich umístění, nutno jej řešit nadstandardním způsobem s ohledem na velmi cennou krajinu). Při případných dílčích změnách ve využití území vždy respektovat stávající charakter území. Stanovit max. počet parkovacích míst na povrchu pro motorová vozidla u jednotlivých objektů. Billboardy a velkoplošné reklamy umísťovat jen výjimečně, na místech antropicky silně ovlivněných (parkoviště, benzinové pumpy apod.). 19. místo významné události 20. významný vyhlídkový bod 21. územní systém ekologické stability ÚSES ve správním území obce Strážné byl změnou ÚP č. 1 uveden do souladu s vymezenými prvky nadregionálního ÚSES dle vydaných ZÚR a rovněž dle ÚAP. Upřesňuje se hranice biocentra nadregionálního významu 85 - Prameny Úpy a dále přebírá trasu biokoridoru nadregionálního významu K22 MB. Nadregionální biocentrum 85 Prameny Úpy bylo rozšířeno západním směrem k vodnímu toku Malé Labe tak, aby zahrnovalo lokální biokoridor LBK 1 z dosavadní ÚPD. Nadregionální biokoridor K22 MB byl převzat bez úprav. Vymezení nadregionálního biokoridoru K22 z dosavadní ÚPD tím bylo zrušeno. Promítnutí ÚSES ze ZÚR si vyžádalo úpravu lokální úrovně ÚSES byla zrušena lokální biocentra LBC 5 a LBC 6, jež kolidovala s nadregionálním biocentrem 85 Prameny Úpy. Lokální biocentrum LBC 7 bylo rovněž rozšířeno západním směrem tak, aby zahrnovalo vodní tok Malé Labe. Uvedené úpravy biocenter si vyžádaly změny vymezení lokálního biokoridoru LBK 1. Navrhovaná plocha Z2-1 nezasahuje do žádného vymezeného prvku ÚSES. 22. významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou 23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou Zvláště chráněná část přírody je z definice VKP vyňata ( 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) řešené území se nachází v národním parku Krkonoše. 24. přechodně chráněná plocha 25. národní park včetně zón a ochranného pásma Celé dotčené území se nachází v Krkonošském národním parku (KRNAP) ve III. zóně odstupňované ochrany. Dle 4 Nařízení vlády ČR č. 165/1991 Sb. se do 3. zóny KRNAP zařazuje území člověkem značně pozměněných ekosystémů a střediska soustředěné zástavby. 7

8 Cílem je v souladu s posláním národního parku udržet a přiměřeně podporovat využívání této zóny pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, lesní hospodářství, turistiku a rekreaci. Dle 8 odst. 5) se ve 3. zóně nová výstavba a změny staveb povolují jen v případě respektování ekologických a estetických hledisek. Při dodržení navržených regulativů budou ekologická a estetická hlediska změnou č. 2 ÚP respektována. 26. chráněná krajinná oblast včetně zón 27. národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma 28. přírodní rezervace včetně ochranného pásma 29. národní přírodní památka včetně ochranného pásma 30. přírodní park 31. přírodní památka včetně ochranného pásma Do řešeného území spadají nebo zasahují tyto přírodní památky: PP Lom Strážné PP Herlíkovické štoly PP Labská stráň (do katastru strážného zasahuje pouze svým ochranným pásmem) Vymezení výše uvedených přírodních památek bylo převzato z ÚAP a není nijak pozměněno. V tomto území není navrhována žádná změna funkčního využití ploch ani jiný rozvoj. 32. památný strom včetně ochranného pásma 33. biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO Řešené území se od roku 1992 nachází v biosférické rezervaci UNESCO Krkonoše. Pro všechny biosférické organizace se roku 1995 zrodila ze Sevillské konference tzv. Sevillská strategie, která pojmenovává hlavní úkoly a činnost jednotlivých BR a doporučení na národní a mezinárodní úrovni. Termín biosférická rezervace není v ČR samostatným právním pojmem. Podle 74 ZOPK však Česká republika prostřednictvím orgánů ochrany přírody zajišťuje plnění závazků, vyplývajících z mezinárodních úmluv, projektů a programů, a tudíž i z programu MAB (Man and the Biosphere). Vymezení biosférické rezervace bylo převzato z ÚAP a není nijak pozměněno. 34. NATURA evropsky významná lokalita Celé řešené území se nachází v evropsky významné lokalitě Krkonoše (CZ ). Vymezení EVL bylo převzato z ÚAP a není nijak pozměněno. Dle stanoviska orgánu ochrany přírody nebude mít změna č. 2 ÚP významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Krkonoše. 35. NATURA ptačí oblast Celé řešené území se nachází v ptačí oblasti Krkonoše (CZ ). Vymezení PO bylo převzato z ÚAP a není nijak pozměněno. Dle stanoviska orgánu ochrany přírody nebude mít změna č. 2 ÚP významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost PO Krkonoše. 36. lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem Jev není v řešeném území definován. Navrhovaná plocha Z2-1 se nachází na okraji rozsáhlé jádrové zóny (CC4 - oblast Vrchlabí, Herlíkovic a Strážného) výskytu silně ohroženého chřástala polního, který je jedním z předmětů ochrany ptačí oblasti Krkonoše. 8

9 37. lesy ochranné 38. les zvláštního určení Dle 8 odstavce 1 písmene c) lesního zákona č. 289/1995 Sb. se jedná o lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se na území národních parků a národních přírodních rezervací. Veškeré lesy v řešeném území jsou vedeny jako lesy zvláštního určení. Změna č. 2 ÚP není navržena v přímém konfliktu s lesními pozemky. 39. lesy hospodářské 40. vzdálenost 50 m od okraje lesa Vzdálenost do 50 m od okraje lesa nebude změnou č. 2 Úp dotčena. 41. bonitovaná půdně ekologická jednotka V ÚAP jsou vymezeny BPEJ spadající do I. II. třídy ochrany ZPF. Změnou č. 2 ÚP dojde k maloplošnému záboru ZPF v V. třídě ochrany (BPEJ ). 42. hranice biochor Hranice biochor není v ÚAP stanovena. Pro koncepci ÚP nemá jejich vymezení význam. 43. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 44. vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem 45. chráněná oblast přirozené akumulace vod Krkonoše jako jedna z nejdůležitějších pramenných oblastí střední Evropy byly vyhlášeny vládou ČR v roce 1978 za chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV), hranice této oblasti přibližně odpovídá hranici KRNAP. Katastr Strážného spadá celý do CHOPAV Krkonoše. Změnou ÚP nedojde k narušení ochranných podmínek platných pro dotčenou CHOPAV (NV ČSR č. 40/1978 Sb.). 46. zranitelná oblast Zranitelné oblasti nejsou v ÚAP zaznamenány. K. ú. Strážné nespadá do zranitelných oblastí podle NV č. 262/2012 Sb. 47. vodní útvar povrchových, podzemních vod Řešené území spadá do útvaru povrchových vod tekoucích Labe po soutok s tokem Sovinka. Vodní útvary podzemních vod nejsou v ÚAP zaznamenány. 48. vodní nádrž Jev se v řešeném území dle ÚAP nenachází. Ve SWOT analýze ÚAP se v příležitostech pro zájmové území uvádí výstavba vodní nádrže pro potřeby akumulace pitné vody a i jako retence pro zasněžování. 9

10 49. povodí vodního toku, rozvodnice 50. záplavové území 51. aktivní zóna záplavového území 52. území určené k rozlivům povodní 53. území zvláštní povodně pod vodním dílem 54. objekt/zařízení protipovodňové ochrany 55. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem 56. lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa 57. dobývací prostor 58. chráněné ložiskové území 59. chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 60. ložisko nerostných surovin 61. poddolované území V ÚAP jsou pro správní obvod obce Strážné vymezeny nebo do něj zasahují 3 poddolovaná území plošná a 3 bodová. Změnou č. 2 ÚP nebudou tyto lokality dotčeny. Nejblíže k navrhované ploše Z2-1 se nachází plocha Strážné-Herlíkovice v oblasti Herlíkovických štol. 62. sesuvné území a území jiných geologických rizik 63. staré důlní dílo 64. staré zátěže území a kontaminované plochy 65. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 66. odval, výsypka, odkaliště, halda Jev je dle ÚAP zaznamenán v oblasti Herlíkovických štol a bývalého lomu Strážné. Změnou ÚP nebudou tyto jevy ovlivněny. 67. technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma V katastru obce se nachází vodojem a zdroj vody (pramenní jímka v lokalitě Jezerní domky), ze kterého je zásobována samotná obec strážné. Změna č. 2 ÚP Strážné současnou koncepci zásobování vody nemění. 68. vodovodní síť včetně ochranného pásma Vodovodní síť nebude změnou č. 2 ÚP změněna. Plocha Z2-1 nebude napojena na vodovodní síť. 69. technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma Obec Strážné má vybudovanou malou čistírnu odpadních vod pro centrální část obce. Plocha Z2-1 nebude napojena na kanalizační síť a rovněž nezasahuje do ochranného pásma ČOV. 70. síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma Kanalizační síť nebude změnou č. 2 ÚP změněna. Plocha Z2-1 nebude napojena na kanalizační síť. 10

11 71. výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 72. elektrická stanice včetně ochranného pásma K transformaci VN/NN slouží 15 transformačních stanic 35/0,4 kv, všechny vrchní, různých typů a provedení, vlastníkem je až na dvě výjimky ČEZ. Koncepce zásobování elektrickou energií zůstává zachována beze změn. Stávající objekt na ploše Z2-1 je napojen na stávající el. vedení z nedalekého stávajícího obytného objektu st. p. 350, stejného vlastníka. 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma Území obce Strážné je napájeno elektrickou energií vrchním primárním rozvodným systémem 35 kv, odbočením z linek VN 331 a VN330. Hřebenové partie obce jsou pak zásobeny kabelovým vedením 1 kv. Navrhovaná plocha Z2-1 není ve střetu s žádným nadzemním nebo podzemním vedením elektrizační soustavy včetně jejich ochranných pásem. 74. technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma 75. vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 76. technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma 77. ropovod včetně ochranného pásma 78. produktovod včetně ochranného pásma 79. technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 80. teplovod včetně ochranného pásma 81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma Spoje a radiokomunikace zůstanou beze změn, plocha Z2-1 bude bez napojení. 83. jaderné zařízení 84. objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami 85. skládka včetně ochranného pásma 86. spalovna včetně ochranného pásma 87. zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma 88. dálnice včetně ochranného pásma 89. rychlostní silnice včetně ochranného pásma 90. silnice I. třídy včetně ochranného pásma 91. silnice II. třídy včetně ochranného pásma 92. silnice III. třídy včetně ochranného pásma Hlavní páteří správního území obce Strážné je komunikace III/2956 Hořejší Vrchlabí Strážné Dolní Dvůr. Navrhovaná plocha Z2-1 ve změně č. 2 ÚP nezasahuje do silnice III. třídy ani do jeho ochranného pásma. 11

12 93. místní a účelové komunikace Nedochází k žádným nárokům na komunikace, odstavná a parkovací stání. I pro řešenou lokalitu Změny č. 2 platí, že odstavování vozidel a odpovídající počet parkovacích stání v případě rekreačních lůžek je nutno zajistit na vlastních pozemcích. Zpřístupnění plochy Z2-1 bude s ohledem k terénním poměrům a shodnému vlastnictví se sousedními pozemky (p.č. 2594/2 a 2572) řešeno přes tyto pozemky s tím, že parkování pro potřeby rekreační stavby na ploše Z2-1 bude zajištěno u rodinného domu na st. p železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 95. železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 96. koridor vysokorychlostní železniční trati 97. vlečka včetně ochranného pásma 98. lanová dráha včetně ochranného pásma Jev se v řešeném území dle ÚAP nenachází. Ve SWOT analýze ÚAP se v příležitostech pro zájmové území uvádí lanové propojení lyžařských areálů ve Strážném a Špindlerově Mlýně. 99. speciální dráha včetně ochranného pásma 100. tramvajová dráha včetně ochranného pásma 101. trolejbusová dráha včetně ochranného pásma 102. letiště včetně ochranných pásem 103. letecká stavba včetně ochranných pásem 104. vodní cesta 105. hraniční přechod 106. cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka Jev je v ÚAP sledován. Na vnitřní systém cest v obci navazuje systém turistických značených cest, propojující obec Strážné s dalšími středisky zimních sportů a turistické cíle v Krkonoších. Ve své většině jsou totožné s cykloturistickými a lyžařskými cestami, které jsou budovány v souladu se značenými trasami v rámci oblasti Krkonoše. Změna ÚP č. 2 nenavrhuje nové ani neupravuje stávající cyklotrasy (přes Strážné vede cyklotrasa Správy KRNAP "Krkonošská diagonála"). Nad navrhovanou plochou Z2-1 vede modrá turistická stezka, která však není v ÚAP vyznačena objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma 108. vojenský újezd 109. vymezené zóny havarijního plánování 110. objekt civilní ochrany 111. objekt požární ochrany 112. objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky 12

13 113. ochranné pásmo hřbitova, krematoria 114. jiná ochranná pásma 115. ostatní veřejná infrastruktura 116. počet dokončených bytů k každého roku 117. zastavitelná plocha Jev není v ÚAP sledován jiné záměry 119. další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech Změna č. 2 navrhuje pouze jedinou novou zastavitelnou plochu (v rozsahu 0,05 ha), ale mimo návaznost na stávající zastavěné území obce. Od nejbližšího okraje zastavěného území je vzdálena cca 30 m - cesta jihovýchodně od lokality k rod. domu č. p. 178, dále směrem jihozápadním (rodinný dům č. p. 179) a směrem severozápadním (rodinný dům č. p. 180). Tato skutečnost je např. v rozporu s Plánem péče o KRNAP (pro období ), konkr. se stanovenými limitami ochrany přírody pro výstavbu uvedené v kap. 3.2: Stavby pro bydlení a ubytování umísťovat v zastavěném území obce nebo na plochách na toto území bezprostředně navazujících; zamezit výstavbě ve volně krajině. Na území obce jsou ještě jiné dosud nevyužité zastavitelné plochy, což by měl být argument pro nevymezování dalších nových ploch. V daném případě se ale nejedná o skutečně novou plochu, spíš o legalizaci existující stavby srubu (jde o uvedení ÚPD do souladu se současným stavem). Požadavek nevymezování nových zastavitelných ploch bez předchozího využití většiny dříve navržených je v daném případě zohledněn následovně: Celkový rozsah zastavitelných ploch byl územním plánem (2011) oproti předchozím záměrům zreálněn, tj. výrazně omezen. Vzhledem k poloze v KRNAP je nestandardně umožněna zástavba pouze ve vymezených plochách (a to i v rámci zastavěného území, aby se zamezilo případnému zahušťování zástavby na velkých pozemcích, kde by to koeficienty zastavěnosti umožňovaly). Podstatná část zastavitelných ploch v obci je již ve fázi vydaného stavebního povolení, resp. vydaného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo zde vlastníci pozemků výstavbu reálně připravují (několik záměrů v části "Kolonka" - N4, N5 a další - Z1-5). Přitom navržený záměr se odlišuje od jiných dříve navržených zastavitelných ploch, většinou určených pro bydlení s doplňkovou funkcí rekreačního ubytování. Tato plocha je navržena pouze pro rodinnou rekreaci (subkategorie SR1). Řešená změna ÚP by měla sledovat dodržení podmínek pro využití ploch v atraktivním území Krkonošského národního parku. Toto je splněno pouze částečně - stanovením podmínek využitelnosti plochy, tj. zejména nerozšiřováním hmoty a důrazem na přizpůsobení stavby 13

14 krajinnému rázu se vytvoří legislativní předpoklady pro zlepšení současného stavu; na druhé straně tím dojde k faktické legalizaci nepovolené stavby - s negativními důsledky pro ochranu území v případech posuzování jiných nezastavitelných ploch v budoucnu. Za předpokladu plošného a výškového nerozšiřování a změny výrazu, který by stavbu přizpůsobil místním podmínkám a krajinnému rázu, je změna akceptovatelná. E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v zásadách územního rozvoje Ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (vydány ) vyplývají: a) priority územního plánování uvedené v kapitole a) ZÚR, b) požadavky vyplývající ze zařazení obce do specifické oblasti SOB7 Krkonoše Jizerské hory. Dle bodu a) vyplývají pro zpracovatele změny č. 2 územního plánu Strážné tyto priority (jsou komentovány pouze ty priority, které mají vztah k navrhované změně): 1) tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, zejména v území vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os, 2) tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu podporujícího ekonomickou prosperitu kraje, 3) tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potřebné pro zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské republiky včetně jeho vnitřní prostupnosti, 4) tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potřebné pro zajištění optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy, 5) vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky vody a zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlepšení vzhledu měst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury, Pozn.: navrhovaná plocha Z2-1 bude sloužit pouze pro individuální rekreaci. Plocha nebude napojena na vodovodní ani kanalizační síť. Stávající rekreační objekt respektuje urbanistický charakter zástavby Hořejších Herlíkovic v izolované pozici tvoří solitérní svébytný architektonický prvek nezahušťující neúměrně rozptýlenou zástavbu sídla. Z hlediska architektonického lze stavbu srubu podmíněněně akceptovat. 6) navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, 14

15 7) vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, sociálních a kulturních služeb), 8) ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství, Pozn.: Vzhledem k vysoké zalesněnosti zájmového území (80,4 %) má oblast potenciál zejména v lesním hospodářství. Lesní pozemky nebudou změnou ÚP dotčeny. Změnou ÚP č. 2 dojde k maloplošnému záboru ZPF. Poloha navrhované plochy Z2-1 není v konfliktu vzhledem k respektování ucelených zemědělských pozemků (jde o existující ucelený remízek). Pozemek není zemědělsky využíván, újma na ZPF bude minimální (z hlediska skutečného využívání, kvality, podmínek obhospodařování okolních zemědělských ploch a dalších hledisek). 9) vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální dopravní obslužnosti s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a občanského vybavení včetně rekreace, 10) přednostní nové využití nevyužívaných výrobních a skladových areálů, míst opuštěných armádou a ploch vyžadujících asanaci a rekultivaci (brownfields), 11) územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin, 12) vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní turistické a rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje, 13) tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje, Pozn.: Pro navrhovanou plochu Z2-1 určenou k individuální rekreaci nebude vybudována žádná dopravní infastruktura. 14) vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech, 15) stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zajišťování územní ochrany ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní, 16) podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod území, zachycování a regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně revitalizací říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových opatření, 15

16 Pozn.: Na celém území obce Strážné jsou půdy klasifikovány jako nejohroženější k vodní i větrné erozi, což je maximální hodnota z 6ti škálové stupnice ohroženosti půd. Protierozní funkci má vzrostlá zeleň lesního i přírodního charakteru. Nová protierozní opatření se nenavrhují. 17) péče o zemědělský půdní fond a pozemky určené pro funkci lesa jako jednu z hlavních složek životního prostředí, Pozn.: Pozemky určené pro funkci lesa nebudou dotčeny. Ochrana ZPF je stanovena přísnými podmínkami umožňující zastavění pouze v rozsahu stávající stavby (max. 30 m 2 zastavěné plochy, odpovídající stávající stavbě, a to pouze v místě stávajícího srubu). Záborem ZPF nevzniknou plošně ani tvarově nevhodné zbytkové plochy, které by ztěžovaly zemědělské obhospodařování. 18) ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého optimálního zásobování území kraje, Pozn.: Koncepce zásobování pitnou vodou zůstane beze změn. Navrhovaná plocha nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů. 19) ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních migračních tras živočichů, Pozn.: Navrhovaná plocha Z2-1 nezasahuje do žádného prvku ÚSES. Biologická prostupnost krajiny nebude změnou ÚP ovlivněna. Správním územím obce Strážné prochází dálkové migrační koridory v sv. cípu katastru (kolem Předních a Zadních Rennerovek), téměř celý katastr (mimo zastavěné centrum obce a části Hořejších Herlíkovic) je veden jako migračně významné území. Minimalizace zásahu do těchto přírodních hodnot je zajištěna navrženými regulativy. 20) ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek. Pozn.: Navrhovaná plocha Z2-1 nezasahuje do žádného urbanisticky hodnotného území. Stávající rekreační objekt respektuje urbanistický charakter zástavby Hořejších Herlíkovic v izolované pozici tvoří solitérní svébytný architektonický prvek nezahušťující neúměrně rozptýlenou zástavbu sídla. Dle bodu b) vyplývají pro zpracovatele změny č. 2 územního plánu Strážné především tyto požadavky (vybrány pouze ty, co mají vztah k navrhované změně): na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet územní podmínky pouze pro rozvoj k přírodě šetrných forem cestovního ruchu a rekreace s ohledem na celoroční využití, Pozn.: Navrhovaná plocha Z2-1 bude sloužit k individuální rekreaci. 16

17 na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet územní podmínky pro zachování a zvyšování biologické rozmanitosti území a ekologických funkcí krajiny, Pozn.: Pro zachování stávajících ekologických podmínek a biologické rozmanitosti dotčené plochy byly navrženy regulativy, které zakonzervují stávající stav. Schválením změny ÚP č. 2 nedojde ke změnám oproti stávajícímu stavu (jedná se o uvedení stávajícího stavu do souladu s ÚPD). plochy změn využití území umisťovat především ve vazbě na zastavěné území a při jejich vymezení se řídit stávajícími přírodními hodnotami území, Pozn.: Navržená plocha Z2-1 nenavazuje na zastavěné území obce. Návrhová plocha je umístěna do volné krajiny, konkr. doprostřed lučního komplexu mezi dvě přístupové komunikace, které vedou nad a pod návrhovou plochou Z2-1. Důvodem nestandardního umístění plochy Z2-1 je existence stávající rekreačního objektu. Více o této problematice bylo pojednáno v kap. D. respektování vymezených cílových charakteristik krajiny dotčené územím specifické oblasti, a to především s ohledem na poslání Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, Pozn.: Plocha Z2-1 se nachází ve III. zóně KRNAP. Dle 4 Nařízení vlády ČR č. 165/1991 Sb. se do 3. zóny KRNAP zařazuje území člověkem značně pozměněných ekosystémů a střediska soustředěné zástavby. Cílem je v souladu s posláním národního parku udržet a přiměřeně podporovat využívání této zóny pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, lesní hospodářství, turistiku a rekreaci. Dle 8 odst. 5) se ve 3. zóně nová výstavba a změny staveb povolují jen v případě respektování ekologických a estetických hledisek. Při dodržení navržených regulativů budou ekologická a estetická hlediska respektována. respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví v daných územích. Pozn.: Schválením změny ÚP nebudou kulturní a civilizační hodnoty dotčeny. Pro ochranu krajinného rázu byly navrženy přísné regulativy. Navrhovaná plocha Z2-1 se nachází na území s archeologickými nálezy I. kategorie. Pro veškerou stavební činnost nebo terénní úpravy se proto vztahuje ustanovení 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že při zásahu do území musí být proveden záchranný archeologický průzkum. 17

18 F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území shrnutí Vyhodnocení vlivů změny ÚP č. 2 Strážného na životní prostředí (VVURÚ) není zpracováno na základě požadavku příslušného orgánu státní správy (Krajský úřad Královéhradeckého kraje), ale na základě požadavku vyplývajícího ze schváleného zadání změny ÚP č. 2 Strážného. Záměr změny č. 2 vychází z podnětu vlastníka "legalizovat" stávající stavbu a přizpůsobit ji v mezích možností tak, aby splňovala požadavky vyplývající z polohy v III. zóně KRNAP. Je zřejmé, že jde o jiný případ posuzování již existující stavby (zmírnění negativních vlivů) oproti situaci, která by nastala, pokud by se měla posuzovat skutečně nová stavba v území nedotčeném urbanizačním zásahem, nezastavěném. Ochrana hodnot by měla být zajištěna pomocí regulativů ÚP pro tuto plochu, které v mezích možností tohoto stupně ÚPD stanovují soulad stavby s charakterem stávající zástavby. Tím se rozumí přizpůsobení se tvarem, použitými materiály a svým výrazem tradičním krkonošským stavbám. Dále jsou stanoveny přísné podmínky umožňující zastavění pouze v rozsahu stávající stavby (max. 30 m 2 zastavěné plochy, odpovídající stávající stavbě, a to pouze v místě stávajícího srubu). Základní koncepce rozvoje území obce stanovená územním plánem je ovlivněna výjimečnou polohou obce v Krkonošském národním parku (tj. posilování harmonického vztahu mezi sídlem a krajinou, orientace na stabilizaci trvale žijících obyvatel a na služby cestovního ruchu pro klienty vyhledávající klidný pobyt, kondiční sportovní aktivitu v letní i zimní sezóně, agroturistiku apod., a tím vytvářet předpoklady pro stabilizaci trvale bydlících obyvatel, nutných pro zajištění fungujících služeb). Tato koncepce územního plánu nebude řešením Změny č. 2 závažně narušena. Změna č. 2 má lokální význam a z tohoto hlediska se nepředpokládají důsledky, které by se projevily na úrovni širších vztahů a vztahů se sousedními správními obvody, resp. neovlivňují plošné a prostorové uspořádání krajiny. 18

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 29. 10. 2013-13. 11. 2013 SPOLEČNÁ ČÁST... 3 1. Jsem členem AUÚP?... 3 2. Praxi v oblasti územního plánování mám... 3 3. Zabývám se (zabýval jsem se)

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji I. Úvodní statistické informace o sledovaném území - Počet obcí - Rozloha obcí / ORP - Počty obyvatel - Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném území II. Podklady pro rozbor

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT:

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: srpen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního plánu Nezabudice Řešené území: části k.ú.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

HLAVATCE. Změna č. 1 územního plánu obce. stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic

HLAVATCE. Změna č. 1 územního plánu obce. stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic Změna č. 1 územního plánu obce HLAVATCE stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVAL: Ing. Michaela Smrčková Oddělení územního plánování Odboru územního a hospodářského rozvoje, Magistrátu města Jablonec

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Nikolčice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 16071446 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 69,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

VYHODNOCENÍ ÚP VRATĚNÍN NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ ÚP VRATĚNÍN NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ ÚP VRATĚNÍN NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Část A - Vyhodnocení vlivu územního plánu Vratěnín na životní prostředí... 2 Část B - Vyhodnocení vlivu územního plánu Vratěnín na území natura 2000...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.2 1. TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC KOROZLUKY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN HASÍK MOST 01/2014 1 Širší vztahy

Více

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI N Á V R H Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y Pořizovatel MĚSTO CHRUDIM odbor územního plánu a regionálního rozvoje oddělení územního

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce.

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce. Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce Prušánky únor 2010 Zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Základní údaje o obci Název obce Křepice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 6719318 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Horninové

Více