Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví"

Transkript

1 Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Jak na webové stránky v účetnictví 03 IFRS Rada IASB vydala úpravy standardů IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 přechodná ustanovení Stav schvalování IFRS v Evropské unii Rada IASB vydala Zdokonalení IFRS - cyklus Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS Pozvánka na podzimní seminář IFRS 06 US GAAP Jak se poprat s novými pokyny pro kvalitativní hodnocení snížení hodnoty goodwillu

2 České účetnictví Jak na webové stránky v účetnictví Webové stránky jsou dnes bezesporu jednou z důležitých forem, jak business dané firmy dostat do podvědomí zákazníků nebo stále oblíbenější formou, jak daný obchod zrealizovat. Proto také firmy za jejich tvorbu a následnou správu neváhají utratit nemalé prostředky. Způsob využití webových stránek však může být poměrně pestrý od externího využití v rámci podpory prodeje a propagace vlastních výrobků a služeb či samotného prodeje až po interní použití, kdy stránky mohou sloužit pouze pro ukládání různých vnitropodnikových informací pro účely dané účetní jednotky a sdílení těchto informací nejen se zákazníky, ale také zaměstnanci či dodavateli. Samotná tvorba webových stránek může být poměrně náročným a dlouhým procesem od samotného plánování přes tvorbu designu až po správu a rozšiřování jejich infrastruktury. Právě vzhledem k rozmanitému využití a také způsobu jejich pořízení nemusí být zobrazení souvisejících nákladů v účetnictví a následně pak také v daňovém přiznání vždy zcela jasné. Hlavní otázkou tedy je, zda a kdy je možné je kapitalizovat a kdy naopak by měly představovat náklady daného účetního období. Na úvod je nutné zmínit, že pokud jde o české účetní předpisy, ty se této problematice příliš detailně nevěnují. Najdeme zde jen základní odkazy na definici dlouhodobého nehmotného majetku ( 6 a 7 Vyhlášky), který odkazuje na software, ocenitelná práva či jiný nehmotný majetek, pokud je vytvoření majetku dlouhodobé povahy. Naopak návrhy reklamních akcí za nehmotný majetek považovat nelze. Velmi detailně se však této problematice věnují Mezinárodní standardy účetního výkaznictví konkrétně IAS 38 Nehmotná aktiva, k němuž byla vydána přímo související interpretace SIC 32 Náklady na webové stránky, kde je tedy možné čerpat inspiraci a výše zmíněné aplikovat i v účetní závěrce sestavené dle českých předpisů. Primárně dle standardu IAS 38 se webové stránky vytvořené vlastní činností vykazují jako nehmotné aktivum, ale to jen tehdy, pokud jsme kromě splnění základních požadavků upravujících uznávání 02 nehmotného aktiva tj. identifikovatelnosti aktiva (lze jej tedy oddělit a případně prodat, pronajmout nebo poskytnout v rámci licence nebo vzniká ze smluvních či jiných zákonných práv), schopni spolehlivě zjistit související náklady na pořízení a to, že dané aktivum pravděpodobně zajistí společnosti ekonomický užitek, resp. účetní jednotka je schopna to i prokázat např. tím, že jsou webové stránky schopny přinášet výnosy z možnosti zasílat prostřednictvím nich objednávky. Pokud toto účetní jednotka prokázat nedokáže, veškeré výdaje související s tvorbou takových stránek vykazuje jako náklady účetního období, ve kterém byly vynaloženy. Je nutné posoudit i etapu, v níž byly náklady vynaloženy: (a) etapa plánování je svou podstatou podobná fázi výzkumu, kdy nelze doložit budoucí ekonomické užitky a proto se výdaje, ke kterým v této etapě dojde, vykazují jako náklady daného účetního období; (b) v případě etapy vývoje aplikací a infrastruktury, tvorby grafického designu a tvorby obsahu právě v rozsahu, kdy je účelem zvýšení prodeje či jiné benefity, jsou vynaložené výdaje uznány jako nehmotné aktivum. V jiném případě jsou svou podstatou podobné fázi plánování a tedy účtovány do nákladů; (c) výdaje, které se vyskytly v průběhu etapy tvorby obsahu (content development), jsou stejně tak kapitalizovány, s výjimkou těch souvisejících s reklamou např. tvorba a nahrávání digitální fotografie výrobků, které se vykazují jako náklad daného účetního období (a to v souladu s IAS 38.69(c) a tedy i s českými účetními standardy); (d) provozní etapa začíná okamžikem, kdy byla dokončena tvorba webových stránek. Výdaje, ke kterým dojde v této etapě, se již vykazují jako náklady účetního období, ve kterém vznikly. Pořizovací náklady nehmotného aktiva tedy zahrnují náklady na spotřebovaný materiál a využité služby, náklady na zaměstnanecké požitky, poplatky za registraci (včetně nákladů na zpřístupnění obsahu, např. licenční poplatky za získání kopií dat) a ostatní přímé náklady vztahující se k vývoji nehmotného aktiva. Naopak mezi náklady, které nesmějí být aktivovány, patří výdaje na školení či reklamní činnosti, neboť v případě reklamy účetní jednotky nemohou prokázat splnění kritéria pravděpodobnosti získání budoucích ekonomických užitků. Stejně tak pokud je výhradním cílem pořízení internetových stránek získat platformu pro marketing a inzerci vlastních výrobků a služeb, nemohou být výdaje na webové stránky kapitalizovány a musejí být tedy zahrnuty do nákladů účetního období, v němž byly vynaloženy. Webové stránky mohou být také pořízeny formou pronájmu od třetích stran, kdy nájemce lineárně vykazuje nájemné z operativního leasingu jako náklad období po dobu leasingové smlouvy. Takto se pak postupuje i v případě, kdy účetní jednotka musí vynaložit výdaje na poskytovatele internetových služeb, který je hostitelem webové stránky (tzn. že webové stránka není umístěna přímo na doméně vlastněné společností, ale na doméně vlastněné někým jiným), kdy pak ani na začátku vynaložené výdaje na samotnou tvorbu stránek nelze vykázat jako nehmotný majetek. Pokud jde o společnosti, které se věnují právě zhotovení webových stránek pro jiné společnosti, zejména na základě smlouvy o zhotovení, postupuje se standardním způsobem, kdy se jak výnosy, tak náklady účtují s odkazem na stupeň dokončení smluvních činností. Pokud účetní jednotka prodává stránky jako standardizovaný produkt, lze se na tuto výrobu dívat v souladu s účtováním o výnosech a zásobách, tedy že výnos je zaúčtován v okamžiku, kde podstatná část odměn a rizik spojených s vlastnictvím je převedena na kupujícího. V souvislosti s účtováním o webových stránkách může společnost vynaložit další náklady technického charakteru jako je webový server či připojení k internetu splňující většinou kritéria pro účtování o dlouhodobém hmotném majetku.

3 České účetnictví IFRS Pro účely zákona o daních z příjmů se za nehmotný majetek považují zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek vymezený v účetnictví jako nehmotný majetek, pokud byl nabyt úplatně nebo vytvořen vlastní činností pro účely obchodování s ním, se vstupní cenou vyšší než 60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. O jaký nehmotný majetek se bude v případě výdajů na webové stránky jednat (resp. zda se bude jednat o náklady běžného období), je nutno posoudit v každém jednotlivém případě dle znění konkrétní smlouvy (způsobu pořízení). Jednou z častých variant je, že se jedná o ocenitelné právo s dobou odepisování pro daňové účely na 72 měsíců. Rada IASB vydala úpravy standardů IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 přechodná ustanovení V červnu 2012 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) dokument Konsolidovaná účetní závěrka, společná uspořádání a zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách přechodná ustanovení (úpravy standardů IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12). Úpravy vyjasňují pokyny pro přechodné období ve standardu IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka. Úpravy definují datum prvního použití v IFRS 10 jako začátek ročního účetního období, v němž je poprvé použit standard IFRS 10, a vyjasňují, že: účetní jednotka by měla posoudit, zda se k takovému datu liší vyhodnocení o konsolidaci podle IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka/sic-12 Konsolidace jednotky zvláštního určení a podle IFRS 10, a pokud je závěr o konsolidaci dosažený k tomuto datu o prvním použití podle IAS 27/SIC-12 a IFRS 10 odlišný, účetní jednotka musí retrospektivně upravit bezprostředně předcházející období, jako by byly vždy aplikovány požadavky IFRS 10, a veškeré úpravy vykázat v zahajovacím vlastním kapitálu (je-li to proveditelné). Úpravy také poskytují dodatečné přechodné úlevy v souvislosti se standardy IFRS 10, IFRS 11 Společná uspořádání a IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách: omezují požadavek poskytovat upravené srovnávací informace pouze na bezprostředně předcházející období, eliminují požadavek IFRS 12 na vykázání srovnatelných informací u zveřejňovaných informací souvisejících s účetními jednotkami s nekonsolidovanou strukturou za jakékoli období před prvním účetním obdobím, ve kterém je použit standard IFRS 12. Datum účinnosti úprav je počátek účetního období začínajícího 1. ledna 2013, což je v souladu s datem účinnosti IFRS 10, 11 a 12. Tento dokument nebyl dosud schválen pro použití v Evropské unii. Úpravy také vyjasňují, že pokud investor dojde k závěru, že by měl konsolidovat jednotku, do níž je investováno a která dříve konsolidována nebyla, a kontrola byla získána před datem účinnosti novely IFRS 3 Podnikové kombinace a IAS 27 z roku 2008, účetní jednotka může při aplikaci přechodných ustanovení použít buď IFRS 3 (2008) nebo IFRS 3 (2004) a IAS 27 (2008) nebo IAS 27 (2003). 03

4 IFRS Stav schvalování IFRS v Evropské unii V červnu 2012 dokončila Evropská komise proces schvalování dalších dvou dokumentů k používání v Evropě: 1) Úpravy standardu IAS 1 - Zveřejňování položek ostatního úplného výsledku (vydáno v červnu 2011). Úpravy zavádějí novou terminologii odkazující na výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku a výkaz zisku a ztráty, ale použití těchto termínů není povinné, zachovávají možnost zveřejňovat zisk nebo ztrátu a ostatní úplný výsledek společně, tj. buď v jediném výkazu zisku a ztráty a úplného výsledku, nebo odděleně ve výkazu zisku a ztráty a výkazu úplného výsledku, vyžadují slučování položek ostatního úplného výsledku do skupin podle toho, zda jsou následně reklasifikovatelné do zisku nebo ztráty, tj. na ty, které mohou být reklasifikovány, a ty, které reklasifikovány nebudou, vyžadují, aby byla daň související s položkami zveřejňovanými před zdaněním uvedena samostatně pro každou z těchto dvou skupin položek ostatního úplného výsledku (aniž by se tím měnila možnost zveřejňovat položky ostatního úplného výsledku buď před zdaněním, nebo po zdanění), neovlivní oceňování a vykazování položek zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku, obsahují názorné příklady zveřejňování zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku. Úpravy platí pro roční účetní období začínající 1. července 2012 nebo po tomto datu a jejich dřívější používání je povoleno. 2) Úpravy standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky (vydáno v červnu 2011), které mění účtování plánů definovaných požitků a požitků při ukončení pracovního poměru. Více informací o těchto úpravách naleznete v našem Účetním zpravodaji ze srpna Úpravy platí pro roční účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu a jejich dřívější používání je povoleno. S určitými výjimkami je vyžadováno retrospektivní uplatnění. Data účinnosti obou těchto dokumentů schválených k používání v Evropské unii jsou stejná jako data účinnosti těchto dokumentů vydaných radou IASB. Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 30. srpna Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čeká k 20. září 2012 následujících 16 dokumentů rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) a následné úpravy (úpravy IFRS 9 a IFRS 7 vydané v prosinci 2011) IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka (vydáno v květnu 2011) IFRS 11 Společná uspořádání (vydáno v květnu 2011) IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách (vydáno v květnu 2011) IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou (vydáno v květnu 2011) IAS 27 (2011) Individuální účetní závěrka (vydáno v květnu 2011) IAS 28 (2011) Investice do přidružených podniků a společných podniků (vydáno v květnu 2011) Interpretace IFRIC 20 Náklady na odstranění skrývky v produkční fázi povrchového dobývání (vydáno v říjnu 2011) Úpravy Úpravy standardu IFRS 1 Zrušení pevného data pro prvouživatele IFRS (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IFRS 1 Vysoká hyperinflace (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IFRS 1 Státní půjčky (vydáno v březnu 2012) Úpravy standardu IFRS 7 Zveřejňování - zápočet finančních aktiv a finančních závazků (vydáno v prosinci 2011) Úpravy standardu IAS 12 Odložená daň: způsob využití podkladových aktiv úpravy standardu IAS 12 (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IAS 32 Zápočet finančních aktiv a finančních závazků (vydáno v prosinci 2011) Zdokonalení IFRS cyklus (vydáno v květnu 2012) Úpravy standardů IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 Přechodná ustanovení (vydáno v červnu 2012) Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU. 04

5 IFRS Rada IASB vydala Zdokonalení IFRS - cyklus Dne 17. května 2012 vydala Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) Roční zdokonalení IFRS - cyklus , kterými provedla změny pěti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Jde o čtvrtou sbírku úprav vydaných na základě procesu ročních zdokonalení, který je navržen pro provádění nutných, ale nikoli bezodkladných změn IFRS. Úpravy musí být aplikovány retrospektivně a jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu, dřívější použití je povoleno. Účetní jednotky mohu přijmout jakoukoli úpravu v rámci Ročních zdokonalení IFRS cyklu dříve, aniž by musely dříve přijmout i všechny ostatní úpravy. Tento dokument nebyl dosud schválen pro použití v Evropské unii. Poznámka Provedené úpravy mají většinou povahu vyjasnění nebo odstranění neúmyslných nesrovnalostí mezi jednotlivými standardy IFRS. Zajímavé mohou být úpravy standardu IAS 1, neboť snižují množství informací za předcházející účetní období, které musejí být opakovány v případě změny účetní politiky, reklasifikace nebo přepracování, omezením požadavku na zveřejnění dodatečného výkazu o finanční situaci na takové případy, kdy je výkaz významně ovlivněn, a upřesněním, že související body přílohy k dodatečnému výkazu o finanční situaci nejsou vyžadovány. IFRS Téma Úprava IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví Opakované použití IFRS 1 Výpůjční náklady Účetní jednotka může použít IFRS 1, pokud její poslední předcházející roční účetní závěrka neobsahovala explicitní a bezvýhradné prohlášení o souladu s IFRS, a to i v případě, že účetní jednotka v minulosti použila standard IFRS 1. Účetní jednotka, která nechce použít standard IFRS 1, musí použít IFRS retrospektivně, jako kdyby nedošlo k přerušení. Účetní jednotka by měla zveřejnit: a) důvod, proč přestala používat IFRS, b) důvod, proč se vrací k použití IFRS, c) důvod, proč nechce použít IFRS 1, je-li to relevantní. Výpůjční náklady aktivované podle předchozího konceptu účetnictví před datem přechodu na IFRS mohou být k datu přechodu převedeny do dalšího účetního období bez úprav dříve aktivované částky. Výpůjční náklady vzniklé k datu přechodu na IFRS a později, které se vztahují ke způsobilým aktivům ve výstavbě či výrobě k datu přechodu, musí být účtovány v souladu se standardem IAS 23 Výpůjční náklady. IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky Vyjasnění požadavků na srovnatelné informace Prvouživatel může použít standard IAS 23 k dřívějšímu datu, než je datum přechodu. Dodatečné srovnatelné informace není třeba předkládat pro období nad rámec požadavků standardu IAS 1 na minimální srovnatelné informace zveřejňované v účetní závěrce. Jsou-li tyto dodatečné srovnatelné informace poskytnuty, měly by být vykázány v souladu s IFRS, včetně zveřejnění srovnatelných informací pro dodatečné výkazy nad rámec minimálních požadavků na srovnatelné informace v účetní závěrce. Dobrovolné zveřejnění dodatečných srovnatelných informací neznamená, že by společnost měla povinnost k těmto dodatečným srovnatelným informacím předkládat i kompletní sadu účetních výkazů. Účetní jednotka, která mění účetní postupy retrospektivně nebo provádí retrospektivní přepracování nebo reklasifikaci, jež má zásadní vliv na informace ve výkazu o finanční situaci k začátku předcházejícího období, zveřejní výkaz o finanční situaci ke konci běžného období a k začátku a konci předcházejícího období. Kromě zveřejnění určitých specifikovaných informací nemusí být počáteční výkaz o finanční situaci na začátku předcházejícího období doplněn poznámkami v příloze. První účetní závěrka účetní jednotky podle IFRS může obsahovat dodatečné srovnatelné informace v souladu s předchozím účetním konceptem (například českými účetními standardy), které napomáhají vysvětlení dopadů přechodu na IFRS. 05

6 IFRS IFRS Téma Úprava IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 32 Finanční nástroje - vykazování IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví Klasifikace servisního zařízení Daňový účinek rozdělení kapitálových nástrojů držitelům Mezitímní účetní výkaznictví a informace o segmentech pro celková aktiva a závazky Náhradní díly, přídavná zařízení a servisní zařízení by měly být klasifikovány jako pozemky, budovy a zařízení, pokud splňují definici pozemků, budov a zařízení uvedenou v IAS 16, v ostatních případech se vykazují jako zásoby. Daň ze zisku související s rozdělením kapitálového nástroje držitelům a s transakčními náklady kapitálové transakce by měla být účtována v souladu se standardem IAS 12 Daně ze zisku. Celková aktiva a celkové závazky za určitý povinně vykazovaný segment budou v mezitímních účetních výkazech zveřejněny samostatně pouze v případě, že jsou tyto částky pravidelně poskytovány vedoucí osobě účetní jednotky s rozhodovací pravomocí a došlo k významné změně oproti částkám zveřejněným v předcházející roční účetní závěrce za tento povinně vykazovaný segment. Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS Pozvánka na podzimní seminář IFRS IFRS do kapsy 2012 Rádi bychom vás informovali o jedenáctém vydání populární publikace IFRS do kapsy v anglickém jazyce. Tato publikace poskytuje aktuální informace o vývoji v oblasti IFRS do druhého čtvrtletí Tento průvodce poskytuje na 136 stranách informace o: organizaci IASB její struktuře, členech, pracovních postupech, kontaktních informacích a historii, použití IFRS ve světě, včetně aktuálních informací o Evropě, Spojených státech, Kanadě a jiných zemích amerického kontinentu a regionu Asie a Tichomoří, aktuálním vydání standardů těch, které jsou účinné, i těch, které mohou být přijaty před datem účinnosti, shrnutích stávajících standardů a souvisejících interpretací i koncepčního rámce účetního výkaznictví a předmluvy k IFRS, projektech na programu IASB a aktivních tématech výzkumu, aktuálních tématech na programu Výboru pro IFRS interpretace, dalších údajích souvisejících s IASB. Publikaci IFRS in your pocket 2012 si můžete stáhnout zdarma. V blízké době plánujeme vydání české verze IFRS do kapsy. 06 Novinky v IFRS 2012 Cílem semináře Novinky v IFRS 2012 je podat účastníkům informace o změnách v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a seznámit je zejména: s nově vydanými standardy: IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka IFRS 11 Společná uspořádání IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách a IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou s úpravami ostatních standardů a interpretací se stavem schvalování IFRS Evropskou unií s probíhajícími projekty IASB a očekávanými změnami v IFRS v nejbližším období. Některé změny se týkají již účetních závěrek za účetní období začínající 1. ledna U změn, které jsou účinné později než pro účetní období začínající 1. ledna 2012, je ve většině případů možná jejich dřívější aplikace, tj. i v účetní závěrce za rok Účetní jednotky jsou také v příloze své účetní závěrky dle IFRS povinny uvést, jaký dopad by měla na závěrku aplikace již schválených standardů a interpretací před datem jejich účinnosti. Termíny: Praha, 24. října 2012 a 11. prosince 2012 Ostrava, 21. listopadu 2012 Brno, 22. listopadu 2012 Pro více informací a registraci navštivte: Semináře jsou určeny především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc. Semináře nejsou určeny společnostem podnikajícím v oboru účetního poradenství.

7 US GAAP Jak se poprat s novými pokyny pro kvalitativní hodnocení snížení hodnoty goodwillu Jak jsme uvedli v našem Účetním zpravodaji ze září 2011, rada FASB vydala na podzim 2011 aktualizaci účetního standardu ASU (ASU = aktualizace účetních standardů), která účetním jednotkám dává možnost, aby při testování snížení hodnoty goodwillu u jednotlivých vykazujících jednotek provedly nejprve kvalitativní hodnocení. Pokud účetní jednotka dojde po provedení kvalitativního hodnocení k závěru, že je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že je reálná hodnota vykazující jednotky nižší než její účetní hodnota, provede test snížení hodnoty goodwillu, který se skládá ze dvou Kvalitativní hodnocení Zhodnoťte relevantní události nebo okolnosti a určete, zda je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že je reálná hodnota vykazující jednotky nižší než účetní hodnota (viz pozn. č. 1 a 2). Je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že reálná hodnota vykazující jednotky je nižší než její účetní hodnota? ne ano ne kroků a je popsán v pokynech ASC 350. Pokud účetní jednotka po provedení kvalitativního hodnocení dojde k závěru, že není spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že je reálná hodnota nižší než účetní hodnota, dvoufázový test snížení hodnoty se nevyžaduje. V následujícím článku bychom vám rádi poskytli praktické informace, které mohou být při samotné aplikaci nových pokynů užitečné. Proces hodnocení je zobrazen na následujícím schématu (obsaženém v ASC ): Krok č. 1 Vypočtěte reálnou hodnotu vykazující jednotky a srovnejte ji s účetní hodnotou, včetně goodwillu. Je reálná hodnota vykazující jednotky nižší než její účetní hodnota? ano Poznámky: 1. Účetní jednotka má nepodmíněnou možnost přeskočit kvalitativní hodnocení a přejít přímo k realizaci kroku č. 1 kromě situací, kdy má vykazující jednotka účetní hodnotu, která je nulová nebo negativní. 2. Účetní jednotka, která má vykazující jednotku s účetní hodnotou nula nebo negativní, přejde přímo ke kroku č. 2, pokud na základě požadovaného kvalitativního hodnocení určí, že je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že snížení hodnoty goodwillu existuje. Pro realizaci kroku č. 2 musí účetní jednotka vypočítat reálnou hodnotu vykazující jednotky. Protože je kvalitativní hodnocení (tj. krok 0) volitelný, účetní jednotka ho může pro jakoukoli vykazující jednotku v jakémkoli období přeskočit a začít s analýzou snížení hodnoty kvantitativním výpočtem v rámci kroku č. 1. Např. má-li účetní jednotka dvě vykazující jednotky, vedení může ke stejnému datu ocenění provést krok 0 pro jednu vykazující jednotku a krok 1 pro druhou vykazující jednotku. Tato možnost je nepodmíněná a účetní jednotky mohou v jakémkoli následujícím období kvalitativní hodnocení znovu provést. Účetní jednotka, která se rozhodne kvalitativní analýzu neprovádět a přistoupí přímo ke kroku č. 1, nemusí v rámci roční analýzy snížení hodnoty hodnotit kvalitativní faktory uvedené v ASU Ke konci každého účetního období následujícího po ročním hodnocení musí účetní jednotka posoudit, zda se příslušné události a okolnosti popsané v ASC C významně změnily, což může naznačovat, že došlo ke snížení účetní hodnoty goodwillu vykazující jednotky. Stop ne Krok č. 2 Vypočtěte a srovnejte implicitní reálnou hodnotu goodwillu vykazující jednotky s účetní hodnotou tohoto goodwillu. Je implicitní reálná hodnota goodwillu nižší než jeho účetní hodnota? ano Vykažte snížení, které se rovná rozdílu mezi implicitní reálnou hodnotou goodwillu a účetní hodnotou goodwillu. Zvažované aspekty Účetní jednotka může k přijetí ASU přistoupit různě v závislosti na vlastních skutečnostech a okolnostech. Z důvodu subjektivity postupů uvedených v ASU je pro účetní jednotky důležité, aby před přípravou kvalitativního hodnocení posoudily požadavky této aktualizace standardů. 07

8 US GAAP Takové posouzení může zahrnovat následující otázky: Byl proces snížení hodnoty goodwillu aktualizován, aby zohledňoval změny vyplývající z přijetí ASU ? Jaké existující kontrolní mechanismy je třeba upravit a jaké další kontroly je třeba navrhnout pro snížení rizik významné nesprávnosti souvisejících s kvalitativní analýzou? Budou tyto nové kontroly s ohledem na nedávné vydání ASU implementovány včas? Je nejnovější stanovení reálné hodnoty (tj. základní reálné hodnoty účetní jednotky) vhodným odhadem reálné hodnoty běžného období? Bude k provedení kvalitativní analýzy angažován nezávislý odborník na ocenění nebo jiná externí firma, nebo má interní personál nezbytné dovednosti, aby ji mohl provést sám? Existují nějaké události nebo okolnosti, které naznačují, že je vhodnější přistoupit ke kroku č. 1 tradiční dvoufázové analýzy snížení hodnoty pro jednu nebo více vykazujících jednotek? Například: Uplynula od posledního ocenění dlouhá doba (např. byla v případě minulých ocenění využita možnost převádění do dalšího období)? Bylo poslední ocenění vykazující jednotky odvozeno jinak, než je uvedeno v kroku č. 1 tradiční analýzy snížení hodnoty goodwillu sestávající ze dvou kroků? Překročilo poslední ocenění vykazující jednotky účetní hodnotu vykazující jednotky o významný rozdíl (tj. rezervu)? Pokud neexistuje žádný, nebo jen nevýznamný, rozdíl mezi účetní hodnotou vykazující jednotky a poslední reálnou hodnotou, může být složité tuto překážku v kroku 0 hodnocení překonat. Je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že vykazující jednotka nebo významná část vykazující jednotky bude prodána nebo jinak vyřazena? Došlo k významné změně vykazující jednotky (např. akvizici nebo prodeji) od posledního ocenění? Jsou určité současné nebo nově se objevující faktory natolik závažné, že je jejich vyvážení jinými příznivějšími faktory nepravděpodobné? Jaká podpůrná dokumentace bude k dispozici na pomoc pro stanovení závěrů o každé události a okolnosti zvažované v kvalitativním hodnocení? Dokumentace a zvažované aspekty procesu Následující kroky mají pomoci účetním jednotkám přijmout a použít pokyny pro kvalitativní hodnocení snížení hodnoty goodwillu uvedené v ASC : Krok A: Sestavení a zdokumentování příslušných historických informací o účetní jednotce a jejích vykazujících jednotkách V rámci posouzení snížení hodnoty goodwillu může účetní jednotka považovat za užitečné shromáždit příslušné historické informace související s goodwillem a vykazujícími jednotkami. Tyto informace mohou účetní jednotce pomoci identifikovat změny ve vykazujících jednotkách, zhodnotit historické trendy, určit klíčové hybné síly obchodní činnosti a zvážit oceňovací techniky použité pro stanovení reálné hodnoty vykazující jednotky. Příklady v této části nepředstavují informace zveřejňované v příloze účetní závěrky, ale mají účetní jednotce pomoci zdokumentovat analýzu snížení hodnoty. Goodwill související s akvizicemi Pro každou podnikovou kombinaci by měla účetní jednotka zvážit dokumentaci příslušných informací o akvizici a souvisejícím goodwillu. Tyto informace mohou zahrnovat následující: název pořízené účetní jednotky a datum akvizice, výši kupní ceny vykázané jako goodwill k datu akvizice (včetně zdůvodnění alokace goodwillu na jednu nebo více vykazujících jednotek, je-li to relevantní), veškerá následná snížení hodnoty nebo úpravy goodwillu, včetně důvodu (tj. popis skutečností a okolností), odepsané částky a veškeré další příslušné informace. Popis vykazujících jednotek ASC definuje vykazující jednotku jako úroveň vykazování, na níž se testuje snížení hodnoty goodwillu. Vykazující jednotka je provozní segment nebo jedna úroveň pod provozním segmentem (nazývaná také složka). Účetní jednotka by měla popsat každou vykazující jednotku, určit hlavní účel její obchodní činnosti a stanovit hodnotu goodwillu, která je na ni alokována. Klíčové hnací síly obchodní činnosti Popis a dokumentace klíčových hnacích sil pro každou vykazující jednotku. Klíčové hnací síly vykazující jednotky můžeme definovat jako interní a externí faktory, které mají zásadní význam pro budoucí růst vykazující jednotky. Klíčové hnací síly obchodní činnosti jsou často hodnoceny jako součást roční tvorby rozpočtu a mohou se rok od roku měnit. Pro účetní jednotku je tedy při stanovování a hodnocení klíčových hnacích sil obchodní činnosti důležité pravidelně zvažovat konkrétní skutečnosti a okolnosti. Příkladem klíčových hnacích sil obchodní činnosti mohou být mimo jiné: očekávané výnosy a míra růstu výnosů, očekávané provozní náklady, očekávané požadavky na pracovní kapitál, očekávané provozní výnosy a míra růstu provozních výnosů, očekávaná provozní marže, očekávané odpisy, očekávané kapitálové výdaje, ekonomické a tržní faktory, které jsou pro vykazující jednotku zásadní. Vykázané zůstatky goodwillu k datu ocenění Účetní jednotka může ve své analýze shrnout a zdokumentovat následující informace o vykazované účetní hodnotě goodwillu: přehled účetních hodnot goodwillu (podle vykazujících jednotek) k běžnému datu ocenění ve srovnání s účetní hodnotou k předcházejícímu datu ocenění. Zvažte vykázání částek goodwillu v místní měně bez vlivu kolísání zahraničních měn, popis všech významných změn účetní hodnoty od předcházejícího roku. 08

9 US GAAP Poslední oceňovací technika ASC 820 uvádí, že k ocenění reálné hodnoty mohou být použity oceňovací techniky, jako je tržní přístup, výnosový přístup, nákladový přístup nebo jejich kombinace. Účetní jednotka by měla popsat, jaká oceňovací technika byla použita při posledním výpočtu reálné hodnoty v kroku č. 1. Popis může mimo jiné zahrnovat následující informace: shrnutí výší reálných hodnot (podle vykazujících jednotek) stanovených v kroku č. 1 a techniky použité pro dosažení těchto hodnot včetně data posledního výpočtu reálné hodnoty; popis zvažovaných faktorů a důvodů pro zvolení příslušné techniky ocenění reálné hodnoty oproti jiným, dokumentace klíčových oceňovacích předpokladů, z nichž výpočet reálné hodnoty vychází, a popis, jak se tyto předpoklady mohly změnit od okamžiku, kdy bylo provedeno poslední základní ocenění reálné hodnoty (včetně případného dopadu všech takových změn na reálnou hodnotu). Běžné oceňovací předpoklady jsou mimo jiné následující: diskontní sazba, sazba daně z příjmů právnických osob, odhadovaná aktuální a dlouhodobá míra růstu, provozní marže vykazující jednotky, oceňovací násobky. Srovnání základní reálné hodnoty s účetní hodnotou Shrňte informace o reálné hodnotě a účetní hodnotě (podle vykazujících jednotek) z posledního data ocenění. Pro každou vykazující jednotku dále srovnejte účetní hodnoty k datu ocenění v běžném roce s posledním vypočteným oceněním reálné hodnoty. 09 Krok B: Zvážení aktualizace procesů a interních kontrolních mechanismů při přijetí ASU Účetní jednotky by měly zvážit níže uvedené položky související s aktualizací procesů a kontrolních mechanismů při přijetí ASU Kdo provede, připraví a zreviduje kvalitativní analýzu a zda tito pracovníci mají požadované schopnosti a zkušenosti. Např. účetní jednotky, které dříve angažovaly externího odborníka pro realizaci kroku č. 1, ale rozhodnou se, že ho pro krok 0 nevyužijí, by měly vybrat nejvhodnější interní zaměstnance, kteří shromáždí a zanalyzují údaje a provedou, zdokumentují a zrevidují analýzu. Pokud v minulosti prováděl test snížení hodnoty goodwillu externí odborník na oceňování, zvažte, jak tato skutečnost ovlivní úvahy účetní jednotky o tom, kdo se má ocenění zúčastnit. Může se stát, že účetní jednotka bude muset využít externího odborníka na ocenění, který jí pomůže (1) posoudit jeden nebo více příslušných faktorů nebo (2) připravit dostatečnou dokumentaci dokládající úsudek, který účetní jednotka použije pro své tvrzení. Jak budou informace o událostech a okolnostech potřebné pro kvalitativní posouzení snížení hodnoty shromážděny a vyhodnoceny (tj. úplnost hodnocení). Účetní jednotka by například měla provést hodnocení, zda všechny relevantní události a okolnosti, včetně mj. těch, které jsou popsány v ASC C, jsou shromážděny s pomocí pracovníků s příslušnými znalostmi provozu účetní jednotky (např. prodejní, provozní personál, management obchodní jednotky, právní zástupce nebo regulační poradce). Typ revize, která bude provedena v rámci hodnocení v kroku 0 pro určení přesnosti skutečností (tj. přesnosti hodnocení). Kdy bude reálná hodnota vykazující jednotky vypočtena. Účetní jednotka může například určit, že reálná hodnota vykazující jednotky bude vypočítávána střídavě. Za takových okolností by měla účetní jednotka stanovit, jak určí události a okolnosti, které naznačují, že je třeba vypočíst reálnou hodnotu v době, kdy příslušná vykazující jednotka není na řadě. Jak budou hodnoceny kvalitativní události a okolnosti v mezitímním období. Účetní jednotka by měla zvážit, jak se může lišit úroveň a rozsah dokumentace a hodnocení, které jsou nezbytné pro mezitímní posouzení, od úrovně a rozsahu pro roční test účetní jednotky. Stanovení a zdokumentování nových nebo upravených kontrolních mechanismů souvisejících s hodnocením. Krok C: Určení vykazujících jednotek, u kterých může účetní jednotka přistoupit ke kroku č. 1 tradiční dvoufázové analýzy snížení hodnoty Při hodnocení, které vykazující jednotky jsou kandidáty na kvalitativní hodnocení, účetní jednotka posoudí historické informace shromážděné v kroku A výše a poté určí, zda některé ukazatele naznačují, že by účetní jednotka měla vypočítat reálnou hodnotu vykazující jednotky podle kroku č. 1 k běžnému datu ocenění. K těmto ukazatelům mimo jiné patří následující: Úvaha o konkurzu nebo obavy o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve své činnosti. Očekávání, že je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že vykazující jednotka (nebo její významná část) bude prodána nebo jinak vyřazena. Plánování nebo uskutečnění testů zpětně získatelné hodnoty pro významnou skupinu aktiv vykazující jednotky. Situace, kdy reálná hodnota vykazující jednotky musí být vypočtena jinak (např. vyřazení části vykazující jednotky, která tvoří podnik, nebo reorganizace vykazujících jednotek). Vykázání ztráty ze snížení hodnoty složky vykazující jednotky. Přítomnost nebo vznik negativních faktorů, které s největší pravděpodobností nebudou vyváženy jinými, příznivějšími faktory. Takové negativní faktory mimo jiné zahrnují: pokles makroekonomického prostředí nebo odvětví, kde účetní jednotka působí, snížení výnosů nebo peněžních toků, situace, kdy je výkonnost vykazující jednotky významně nižší než výkonnost prognózovaná při posledním ocenění, významná volatilita provozu účetní jednotky.

10 US GAAP Reálná hodnota vykazující jednotky nebyla aktuálně vypočtena. Účetní jednotky by měly zvážit dobu mezi posledním výpočtem reálné hodnoty v kroku č. 1 a datem ocenění. Odstavec BC32 pokynů ASU uvádí: Rada si je vědoma toho, že čím více času uplyne od okamžiku, kdy účetní jednotka naposledy vypočítala reálnou hodnotu vykazující jednotky, tím složitější může být vyvozování závěru pouze na základě kvalitativního hodnocení příslušných událostí a okolností. Poslední hodnocení vykazující jednotky nepřekročilo její účetní hodnotu o významný rozdíl. Došlo k významné změně složení aktiv a závazků vykazující jednotky (např. významná akvizice nebo prodej) nebo se taková změna předpokládá a tato změna způsobuje, že srovnání s dříve vypočtenou reálnou hodnotou je méně relevantní. Již jsou připraveny projekce peněžních toků jako doložení těchto částek v účetní závěrce. V takových případech může být obtížnější hodnotit kvalitativní faktory v kroku 0 než přistoupit přímo k tradičnímu kvantitativnímu přístupu ve dvou krocích. Pro výpočet ocenění vykazující jednotky byla použita jiná metoda než dvoufázový test snížení hodnoty goodwillu uvedený v ASC až (např. nově pořízená účetní jednotka se stává vlastní vykazující jednotkou a hodnocení vychází z kupní ceny). Krok D: Posouzení událostí a okolností s cílem určit, zda je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že reálná hodnota vykazující jednotky zvolené pro kvalitativní hodnocení je nižší než účetní hodnota Tato část obsahuje položky a příklady (nikoli zcela vyčerpávající), které mohou účetní jednotky zvážit při přípravě kvalitativního hodnocení vykazujících jednotek, u nichž budou provádět krok 0. Tyto položky jsou kategorizovány podle událostí a okolností stanovených v ASC C, protože se předpokládá, že kvalitativní hodnocení účetní jednotky v kroku 0 bude přinejmenším zahrnovat každou z těchto událostí a okolností pro každou vykazující jednotku. V souladu s ASC F by vedení mělo podle potřeby začlenit do svého kvalitativního hodnocení další události a okolnosti a posoudit je samostatně i společně s dalšími faktory, aby bylo možné stanovit, zda je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že je reálná hodnota vykazující jednotky nižší než její účetní hodnota. Účetní jednotka by měla zvážit, zda je reálná hodnota vypočtená v předcházejícím období skutečně nadále vhodnou náhradou stávající reálné hodnoty. Účetní jednotka může svou domněnku podpořit hodnocením, zda jsou projektované scénáře použité v posledním výpočtu reálné hodnoty i nadále přiměřené s ohledem na události v odvětví a stávající podmínky účetní jednotky. Takové hodnocení může například zahrnovat kvantitativní analýzu dopadů tržních podmínek, změny v odvětví a jiné příslušné faktory. Podobně může účetní jednotka prozkoumat významné předpoklady použité pro poslední výpočet reálné hodnoty, např. prognózované výnosy a míru růstu výnosů, a určit, zda jsou takové předpoklady vhodné i pro stávající období. Pro provedení smysluplné analýzy těchto trendů může účetní jednotka zvážit, jakou kvantitativní analýzu může použít na podporu svých kvalitativních tvrzení. Účetní jednotka například může zdokumentovat srovnání rozpočtovaných a reálných výsledků v jednotlivých letech a určit klíčové trendy své finanční výkonnosti. Účetní jednotka může navíc posoudit, zda nadále chce a je schopná provést jakékoli konkrétní kroky, které zamýšlela provést v době posledního výpočtu reálné hodnoty. Může například srovnat (1) plánované příležitosti pro snížení nákladů nebo jiné strategické plány, které zamýšlela v předchozích prognózách, se (2) skutečnými výsledy. ASC C Účetní jednotka při hodnocení, zda je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že je reálná hodnota vykazující jednotky menší než účetní hodnota, posoudí příslušné události a okolnosti. Příkladem takových událostí a okolností mohou být: a. makroekonomické podmínky, jako je zhoršení obecných ekonomických podmínek, omezení přístupu ke kapitálu, kolísání směnných kurzů nebo další změny na kapitálovém a úvěrovém trhu, b. aspekty odvětví a trhu, např. zhoršení prostředí, v němž účetní jednotka působí, posílení konkurenčního prostředí, pokles násobků a měřítek závislých na trhu (posouzení v absolutních hodnotách a ve vztahu ke srovnatelným subjektům), změna na trhu produktů nebo služeb účetní jednotky nebo regulační či politický vývoj, c. nákladové faktory, jako je zvýšení nákladů na suroviny, práci a dalších nákladů, které má negativní dopad na výnosy a peněžní toky, d. celková finanční výkonnost, jako jsou negativní nebo klesající peněžní toky nebo pokles skutečných nebo plánovaných výnosů či zisků ve srovnání se skutečnými a projektovanými výsledky relevantních předcházejících období, e. jiné relevantní události specifické pro účetní jednotku, např. změny ve vedení, klíčových zaměstnancích, strategii nebo zákaznících, úvaha o konkurzu nebo soudní spor, f. události ovlivňující vykazující jednotku, např. změna složení nebo účetní hodnoty čistých aktiv, spíše pravděpodobné než nepravděpodobné očekávání prodeje nebo vyřazení celé vykazující jednotky nebo její části, testování zpětně získatelné hodnoty významné skupiny aktiv v rámci vykazující jednotky nebo vykázání ztráty ze snížení hodnoty v účetní závěrce dceřiné společnosti, která je součástí vykazující jednotky, g. trvalý pokles ceny akcií (v absolutních hodnotách a ve vztahu ke srovnatelným subjektům). 10

11 US GAAP Makroekonomické podmínky Při hodnocení makroekonomických podmínek by účetní jednotka měla: analyzovat dopad následujících makroekonomických podmínek na hybné síly reálné hodnoty pro vykazující jednotku: zhoršení obecných ekonomických podmínek, omezení přístupu ke kapitálu, kolísání směnných kurzů, externí ekonomické údaje (např. sazby amerického ministerstva financí, hrubý domácí produkt, pohyby a volatilita na akciovém trhu a inflace), jiný vývoj na kapitálovém a úvěrovém trhu, zvážit dopady snahy o získání úvěru a zda byla tato snaha úspěšná. Neúspěšné pokusy vstoupit na kapitálové trhy mohou svědčit o snížené reálné hodnotě účetní jednotky nebo jednotlivých vykazujících jednotek. zvážit, zda kolísání směnných kurzů ovlivňuje měny, které mají dopad zejména na (1) prodejní ceny zboží a služeb nebo (2) pracovní, materiálové a další náklady na poskytování tohoto zboží a služeb. Toto kolísání může negativně ovlivnit reálnou hodnotu určité vykazující jednotky v rámci účetní jednotky. Aspekty odvětví a trhu Účetní jednotka by měla analyzovat dopad následujících odvětvových a tržních faktorů na hybné síly reálné hodnoty vykazující jednotky: zhoršení prostředí, v němž vykazující jednotka působí, posílení konkurenčního prostředí. Účetní jednotce například mohou noví konkurenti přebrat tržní podíl a způsobit snížení výnosů, což může přinést snížení reálné hodnoty vykazující jednotky, 11 snížení oceňovacích násobků nebo měřítek závislých na trhu, v absolutních hodnotách a ve vztahu ke srovnatelným subjektům. Vykazující jednotka, která poskytuje materiál stavebnímu průmyslu, například může předpokládat pokles výnosů, pokud začne klesat poptávka po novém bydlení. Pokud nejsou výnosy nahrazeny prodejem jiným zákazníkům nebo nejsou poměrně sníženy náklady, může dojít ke snížení reálné hodnoty vykazující jednotky, změna trhu pro produkty nebo služby vykazující jednotky. Například technologický vývoj nebo zastarávání produktů nebo služeb, jako je například změna formátu filmů z DVD na streaming, může způsobit snížení reálné hodnoty vykazující jednotky, regulační vývoj, který může například omezovat účetní jednotky v provádění určitých činností a způsobit, že vykazující jednotky vynaloží další náklady na splnění legislativy. Následně může dojít je snížení čistých peněžních toků a snížení reálné hodnoty vykazující jednotky, politický vývoj. Například větší omezení vrtů v příbřežních vodách může způsobit snížení výnosů. Účetní jednotka by měla dále určit tržní podíl vykazující jednotky a zhodnotit, jak změny tržního podílu a celkového trhu pro produkty a služby vykazující jednotky mohou ovlivnit reálnou hodnotu (např. stabilní nebo rostoucí podíl může být důkazem, že se reálná hodnota vykazující jednotky zvýšila nebo neklesla). Účetní jednotka by měla dále zvážit, zda předpoklady týkající se odvětví nebo trhu a úsudky použité pro kvalitativní hodnocení odpovídají předpokladům a úsudkům pro jiné účely (např. zda předpoklady a úsudky dokládající goodwill odpovídají předpokladům a úsudkům použitým pro přípravu rozpočtů pro účely odměňování). Nákladové faktory S ohledem na nákladové faktory by účetní jednotka měla: zvážit dopad zvýšení nebo snížení nákladů na suroviny, práci a ostatních nákladových faktorů, které mají vliv na výnosy a peněžní toky a potenciálně reálnou hodnotu vykazující jednotky. Podpořte hodnocení kvantitativním analytickým srovnáním pro ocenění významu a rozsahu dopadu nákladových faktorů. Taková srovnání mohou zahrnovat výsledky za jednotlivé roky, rozpočtové versus skutečné výsledky a provozní marže a kapitálové výdaje versus výsledky za předcházející období a projektované výsledky, sestavit kvantitativní analýzu, která doloží, jak úsporná opatření zahájená v předchozím roce ovlivnila či neovlivnila stávající a projektované marže, zvážit, zda nákladové předpoklady a úsudky použité pro kvalitativní hodnocení odpovídají těm, které byly použity pro jiné účely (např. zda předpoklady a úsudky podporující goodwill odpovídají těm, které byly použity pro sestavení rozpočtů pro účely odměňování). Celková finanční výkonnost Při hodnocení celkové finanční výkonnosti vykazující jednotky by účetní jednotka měla: zvážit dopad měřítek celkové finanční výkonnosti, které mohou zahrnovat mj. analýzu následujících faktorů: peněžní toky do a z vykazující jednotky (jednotek) pro určení, zda vykazující jednotka nepoužívá finanční zdroje rychleji, než je schopná nahradit je svými zisky, nárůst a pokles skutečných nebo plánových výnosů nebo zisků ve srovnání se skutečnými nebo projektovanými výsledky za relevantní předcházející období, trendy historické míry růstu výnosů v porovnání se srovnatelnými společnostmi, potřeby pracovního kapitálu, včetně toho, zda se požadavky na pracovní kapitál vykazující jednotky změnily, a pokud ano, důvody těchto změn a srovnání těchto vysvětlení s normami v odvětví, provést retrospektivní revizi významných předpokladů a hybných sil reálné hodnoty použitých v posledním výpočtu reálné hodnoty, včetně: srovnání skutečných vykázaných výsledků za běžný rok s prognózovanými výsledky, které byly použity při poslední prováděné kvantitativní analýze v kroku č. 1, srovnání aktuálních prognóz běžného období s prognózami, které byly použity v posledně prováděné kvantitativní analýze v rámci kroku č. 1, zvážit riziko nesplnění dluhových kovenantů,

12 US GAAP analyzovat klíčové účetní poměrné ukazatele, které mohou být užitečné pro ocenění trendů obchodní výkonnosti účetní jednotky. Ty mohou zahrnovat: poměrné ukazatele likvidity, které mohou ukazovat schopnost účetní jednotky plnit krátkodobé finanční závazky, poměrné ukazatele efektivity, které mohou ukazovat, jak dobře jsou podniková aktiva používána, poměrné ukazatele finanční páky, které mohou ukazovat udržitelnost angažovanosti v poměru k dlouhodobému dluhovému kapitálu, hrubé ziskové marže, které ukazují, kolik peněz je vytvořeno po zohlednění přímých nákladů prodeje. Ostatní relevantní události specifické pro účetní jednotku a události ovlivňující vykazující jednotku Účetní jednotka by měla zvážit také dopad ostatních událostí, které mohou způsobit zvýšení nebo snížení reálné hodnoty vykazující jednotky. Takové události mohou mimo jiné zahrnovat následující: získání nebo ztrátu významných zákazníků nebo závislost na hlavních dodavatelích. Např. pokud někteří zákazníci přestali využívat produkty nebo služby účetní jednotky nebo se takový postup očekává, může to významně negativně ovlivnit budoucí provozní výsledky vykazující jednotky. Nedostatky v dodavatelském řetězci mohou způsobit riziko, že objednávky vykazující jednotky nemusí být splněny, a tím bude ovlivněna schopnost vykazující jednotky řádně splnit smluvní závazky, dopady skončení patentů, které mohou zvýšit konkurenci na trzích a způsobit tak snížení výnosů vykazující jednotky, technologické podmínky a vlivy, produkty a trendy v odvětví, budoucí dopady předpokládaných akvizic/integrací, které mohou způsobit významně abnormální výnosy a negativní dlouhodobé výsledky v období integrace pro akvizici, soudní spory, změny strategie, 12 rozšíření na nové trhy nebo odchod z určitých trhů, negativní kroky nebo hodnocení regulátorů, ztráta klíčových vedoucích nebo ostatních zaměstnanců, nepřijetí produktu na trhu, zahájení prodeje v rámci likvidace, přírodní katastrofy. ASC C(f) dále uvádí, že je třeba zvážit pravděpodobnost a význam následujících událostí (výčet není vyčerpávající): změna složení nebo účetní hodnoty čistých aktiv vykazující jednotky (např. investice účtované metodou ekvivalence, společné podniky a účetní jednotky s různými podíly), očekávání, že prodej nebo vyřazení celé vykazující jednotky nebo její části je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, testování zpětně získatelné hodnoty významné skupiny aktiv v rámci vykazující jednotky, vykázání ztráty ze snížení hodnoty goodwillu v účetní závěrce dceřiné společnosti, která je součástí vykazující jednotky. Účetní jednotka by také měla zvážit nahrazení kvalitativního posouzení kvantitativní analýzou nebo jinou základní analýzou, která oceňuje význam a rozsah dopadu událostí a okolností popsaných výše. Neustálé snižování ceny akcií Účetní jednotka by měla vzít v úvahu trendy historických cen akcií, což může zahrnovat mimo jiné následující: hodnocení trendů cen akcií za určité období (zejména trvalé snižování cen akcií v absolutních hodnotách a v porovnání se srovnatelnými subjekty), porovnání s odvětvím a srovnatelnými společnostmi, srovnání se změnami na celkovém trhu. Může být užitečné nahradit kvalitativní hodnocení kvantitativní analýzou, která oceňuje význam a rozsah dopadu trendů v ceně akcií účetní jednotky a jejich porovnání. Takové kvantitativní analýzy mohou zahrnovat analýzu citlivosti, která hodnotí potenciální dopad plánovaných událostí na cenu akcií účetní jednotky, srovnání s účetní hodnotou pro pochopení významných změn a určení vlivu na kvalitativní hodnocení, nebo hodnocení tržní kapitalizace v průběhu času a v porovnání se srovnatelnými společnostmi. Krok E: Určení a zdokumentování výsledků kvalitativního hodnocení provedeného v rámci testování snížení hodnoty goodwillu Položky v kroku D výše, které jsou uvedeny v ASC C, by měly být hodnoceny a dokumentovány pro každou vykazující jednotku, protože hodnocení popsané v ASU má být pro vykazující jednotku specifické. Účetní jednotka by měla podpořit své hodnocení dokumentací kvalitativních dokladů každého klíčového faktoru, který je hybnou silou reálné hodnoty vykazující jednotky. Pokud je to relevantní, účetní jednotka by měla provést kvantitativní analýzu na podporu kvalitativního posouzení. Příklady kvantitativní podpory zahrnují následující: finanční modelování nebo výpočet citlivosti, stanoviska ke konkrétním záležitostem, které vyžadují odborné znalosti ostatních, a jejich analýzy, projektování finančních výsledků, analýza projekcí z předchozího roku ve srovnání se skutečnými výsledky, ekonomické a tržní údaje např. z následujících zdrojů: Forrester Research Inc, Hoovers, Standard & Poor s, Morningstar Inc, Cost of Capital Yearbook a další.

13 US GAAP Klíčové složky, které je třeba v kvalitativním hodnocení zdokumentovat, by měly obsahovat následující: Závěr pro každou událost a okolnost uvažovanou v kvalitativním hodnocení, zda jde o pozitivní, neutrální nebo negativní důkaz, že je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že je reálná hodnota vykazující jednotky nižší než její účetní hodnota. Žádný jednotlivý faktor nemá být určující událostí, která spustí výpočet v rámci kroku č. 1. Je třeba zhodnotit individuální a celkový dopad událostí a okolností. ASC F Příklady uvedené v odstavci C(a) až (g) nejsou vyčerpávající a účetní jednotka při rozhodování, zda provést první krok testu snížení hodnoty goodwillu, zváží ostatní relevantní události a okolnosti, které ovlivňují reálnou hodnotu nebo účetní hodnotu vykazující jednotky. Účetní jednotka by měla zvážit, do jaké míry by každá určená negativní událost a okolnost mohla ovlivnit srovnání reálné hodnoty vykazující jednotky s účetní hodnotou. Účetní jednotka by měla přikládat větší váhu událostem a okolnostem, které nejvíce ovlivňují reálnou hodnotu vykazující jednotky nebo účetní hodnotu jejích čistých aktiv. Účetní jednotka by také měla zvážit pozitivní a zmírňující události a okolnosti, které mohou ovlivnit rozhodnutí, zda je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že je reálná hodnota vykazující jednotky nižší než její účetní hodnota. Pokud má účetní jednotka aktuální výpočet reálné hodnoty za vykazující jednotku, měla by při vyvozování závěru, zda provádět první krok testu snížení hodnoty goodwillu, zohlednit jako zvažovaný faktor rozdíl mezi reálnou hodnotou a účetní hodnotou. Jak velká váha (např. nízká, střední, vysoká) v celkovém hodnocení by měla být přiřazena každé identifikované události nebo okolnosti (např. účetní jednotka by měla přikládat vyšší váhu událostem a okolnostem, které mají největší vliv na reálnou hodnotu vykazující jednotky nebo účetní hodnotu jejích čistých aktiv). Hlubší analýza by měla být provedena pro ty faktory, které jsou považovány za významnější pro celkovou analýzu. ASC G V kontextu určování, zda je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že je reálná hodnota vykazující jednotky nižší než její účetní hodnota, účetní jednotka zváží, na základě váhy důkazu, význam všech identifikovaných událostí a okolností. Žádný z jednotlivých příkladů událostí a okolností obsažených v odstavci C(a) až (g) nepředstavuje samostatné události nebo okolnosti, které nutně vyžadují, aby účetní jednotka provedla první krok testování snížení hodnoty goodwillu. Ani existence pozitivních a zmírňujících událostí a okolností nemá představovat vyvratitelný předpoklad, že by účetní jednotka neměla provádět první krok testování snížení hodnoty goodwillu. Mezitímní hodnocení ASC uvádí, že goodwill vykazující jednotky má být testován na snížení hodnoty mezi ročními testy, pokud se objeví událost nebo změní okolnosti, u nichž je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že sníží reálnou hodnotu vykazující jednotky pod úroveň její účetní hodnoty. Příklady událostí a okolností, které by účetní jednotka měla zvážit, jsou podrobně popsány v kroku D. Účetní jednotka musí nadále hodnotit, zda se události a okolnosti od ročního hodnocení snížení hodnoty významně změnily. Jak je popsáno v kroku B, po přijetí ASU bude muset účetní jednotka vytvořit procesy a zavést kontrolní mechanismy. Účetní jednotka by měla být připravená zdokumentovat své hodnocení a závěry dosažené v každém účetním období. Ačkoli tato analýza nemusí být stejně zevrubná jako roční hodnocení snížení hodnoty, účetní jednotka musí mít zavedeny takové procesy, aby mohla tvrdit, že od posledního ročního hodnocení nedošlo k žádným významným změnám. 13

14 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví Stanislav Staněk: Michal Brandejs: IFRS a US GAAP Martin Tesař: Soňa Plachá: Gabriela Jindřišková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004)

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004) Oceňování v IAS/IFRS Koncepční rámec - majetková podstata - oceňovací základny IAS 15 - dopad změn cen (od 2005 zrušen) IAS 29 - dopad změn cen v hyperinflaci IAS 21 - dopad změn směnných kurzů (novela

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

IFRS 6 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů

IFRS 6 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů IFRS 6 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů CÍL 1. Cílem tohoto IFRS je specifikovat účetní vykazování průzkumu a vyhodnocování nerostných zdrojů. 2. IFRS

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %.

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %. IAS 29 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách [Novelizace standardu - v odstavci 27 se "položek výsledovky" upravují na "položek výkazu o úplném výsledku", v odstavci 28

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby [Novelizace standardu novelizace pojmů, odstavec 5 je upraven viz. Nařízení Komise (ES) č, 1274/2008 ze dne 17. prosince

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2013

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2013 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2013 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené 4 pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Konference Komory certifikovaných účetních 1. listopadu 2016 Martin Jareš, Ministerstvo financí Obsah Nový zákon o daních z příjmů Vztah daní

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

IFRS 8 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 8 Provozní segmenty

IFRS 8 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 8 Provozní segmenty IFRS 8 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 8 Provozní segmenty [Novelizace standardu - v IFRS 8 se odstavce 21 a 23(f) upravují, vkládá se nový odstavec 36A viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 520 ANALYTICKÉ POSTUPY

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 520 ANALYTICKÉ POSTUPY MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ANALYTICKÉ POSTUPY (Účinný pro audit účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět standardu... 1

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

IPSAS 17 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ

IPSAS 17 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ IPSAS 17 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ Poděkování Tento Mezinárodní účetní standard pro veřejný sektor (IPSAS) primárně čerpá z Mezinárodního účetního standardu (IAS) 16 (novelizovaného v roce 2003) Pozemky,

Více

IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti

IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace

Více

ISA 540 AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 540 AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. AUDIT ÚČETNÍCH ODHADŮ (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec Úvod..1-4 Charakter účetních odhadů 5 7 Auditorské postupy

Více

Základní principy konsolidace dle IFRS

Základní principy konsolidace dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Základní principy konsolidace dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod 189 IFRS specialista písemná zkouška 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Borec za rok končící 31.12.2009 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (238 900 + 154 320 2 300 450 výpočet (i))

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Investice do nemovitostí (IAS 40) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Klasifikace nemovitostí Účel pořízení

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001)

IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001) IAS 40 Investice do nemovitostí (nový standard platí od 1.1.2001) Definice Investice do nemovitostí - je majetek (pozemek n. budova n. část budovy n. obojí) držený vlastníkem n. nájemcem v rámci finančního

Více

Mezitímní účetní výkaznictví

Mezitímní účetní výkaznictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Mezitímní účetní výkaznictví Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 5 / ŘÍJEN 2016 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ČETNÍ ZÁVĚRKA DALŠÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISECH Vážení obchodní přátelé, dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti innosti

Více

1 Tento standard se použije pro vykázání investic do přidružených podniků. Nepoužije se však na investice do přidružených podniků držených:

1 Tento standard se použije pro vykázání investic do přidružených podniků. Nepoužije se však na investice do přidružených podniků držených: IAS 28 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 28 Investice do přidružených podniků [Novelizace standardu - odstavce 11, 24, 25, 37(e) a 39 jsou upraveny, vkládá se nový odstavec 41A viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí

IAS 40 Investice do nemovitostí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IAS 40 Investice do nemovitostí Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Odborná směrnice č. 3

Odborná směrnice č. 3 Odborná směrnice č. 3 Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění Právní normy: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví )

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Základní principy Cizí měny v účetnictví:

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.1.2015 L 5/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/28 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Návrh úprav Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Návrh úprav Mezinárodních standardů účetního výkaznictví Návrh úprav Mezinárodních standardů účetního výkaznictví Počátkem října zveřejnila Rada pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví návrh úprav 25 stávajících standardů. Období pro komentáře ze strany

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Harmonizace účetnictví v rámci EU

Harmonizace účetnictví v rámci EU Harmonizace účetnictví v rámci EU 1. Úvod Základní funkcí účetnictví je získávání, třídění a vyhodnocování informací o finanční situaci a výkonnosti podniku, věrné zobrazení ekonomické reality tak, aby

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) 8024/16 DRS 8 ECOFIN 299 EF 88 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044460/01 Předmět:

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace Ing. Martina Janoušková Ing. Alice Šrámková Dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009), březen 2012 Novinky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům P Ř Í L O H A Základní teze k prováděcím předpisům 1. Základní teze k připravovanému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více