PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB"

Transkript

1 DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ING. LADISLAV MINÁŘ, CSc STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

2 Tento text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Vypracoval:. Ladislav Minář, Ing. CSc.., Brno, září 2011 Tato skripta vznikla jako součást projektu VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ, reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.13/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 2

3 PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB Zákony, normy a vzorové listy zákon č.266 / 1994 Sb. o drahách ČSN Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a vlečkách ČSN Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah ČSN Navrhování železničních stanic ČSN Projektování tramvajových tratí ČSN Železniční přejezdy a přechody ČSN Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách ČSN Navrhování železničních stanic Předpis SŽDC S 3 Železniční svršek Předpis SŽDC S 4 Železniční spodek TKP staveb státních drah vzorové listy Ž1 až Ž10 Průvodce po železnici NADAS 1977 Železniční stavby Železniční spodek a svršek CERM 2004 Plášek, Zvěřina Železniční stavitelství I SNTL / ALFA - Klimeš Železniční stavitelství II SNTL / ALFA Klimeš 3

4 CELOSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ SÍŤ Železniční sít se na území dnešní České republiky začala budovat v první polovině 19. století. Nejvýznamnější stavbou bylo vybudování koněspřežní železnice mezi Českými Budějovicemi a hornorakouským Linzem. (stavba ). Druhá koněspřežní dráha vznikla v roce mezi Prahou a Lány. Vývoj parního stroje přinesl na železnici parní lokomotivy, které velice urychlily dopravu a zvýšily její výkonnost. V červenci roku 1839 je zahájen provoz první parostrojní železnice na území naší republiky mezi Vídní a Brnem. Tato trať je součástí stavby Severní dráhy císaře Ferdinanda, v trase Vídeň Břeclav Přerov Bohumín Bochnic (Halič). Z ní se postupně budovaly odbočné trasy do Olomouce a Opavy. V roce 1845 došlo k propojení Olomouce s Prahou, v roce 1849 Brna s Českou Třebovou a v roce 1850 byla Praha spojena s Drážďany. Tak byla postupně do roku 1870 vytvořena základní páteř železničních tratí. Železniční sít na území České republiky měří v současné době km (stavební délka kolejí je km, celkem je v síti uloženo výhybek). Jedná se jednu z nejhustších železničních sítí na světě. K dalšímu výraznému rozvoji železniční infrastruktury došlo v období 1. republiky, kdy byly modernizovány (zdvokolejňovány) a budovány nové spoje trasy. Například Brno Trenčianská Teplá, Trenčín Opava apod.. Poslední významné období výstavby nových tratí bylo v 50. letech 20. století, kdy se budovala nap. železniční trať Brno Havlíčkův Brod, později přeložky tratí severočeském hnědouhelném revíru. 4

5 Železniční tratě na území ČR jsou elektrifikovány stejnosměrnou proudovou soustavou o napětí 3 kv (sever republiky) a střídavou jednofázovou proudovou soustavou o napětí 25 kv s kmitočtem 50 Hz. Po společenských změnách v 90. letech minulého století bylo započato s optimalizací a modernizací vybraných železničních tras, které jsou v rámci mezinárodních dohod AGTC a ATC součásti evropských železničních magistrál. V současnosti jsou stanoveny 4. koridorové trasy o celkové délce km (stavební délka kolejí je km). Mezinárodní tranzitní koridory jsou: 1. koridor st. hranice BRD / ČR Děčín Praha Česká Třebová Brno Břeclav st. hranice ČR / A 2. koridor st. hranice A / ČR Břeclav Přerov Ostrava Bohumín Petroviče u Karviné st. hranice ČR / PL 3. koridor st. hranice BRD / ČR Cheb Plzeň Praha Česká Třebová Olomouc Přerov Ostrava Bohumín Mosty st. hranice ČR / SK 4. koridor st. hranice BRD / ČR Děčín Praha Benešov Tábor České Budějovice Dolní Dvořiště st. hranice ČR / A Koridorové tratě jsou optimalizovány a modernizovány na normové parametry stanovené předpisy UIC. Základními parametry je traťová rychlost do 160 kmh -1, prostorová průchodnost UIC GC a zatížitelnost UIC D4 do 225 kn. Parametr rychlosti je lokálně omezen ekonomickou náročností modernizace tratí. 5

6 NÁZVOSLOVÍ ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ KOLEJNICE Kolejnice je základním prvkem kolejové jízdní dráhy. Jejím úkolem je zajistit přenesení kolové síly do kolejových podpor, dále je jejím úkolem směrové vedení kola v příčném směru (pomocí okolku). Současně tvoří hladkou jízdní dráhu, na níž prostřednictvím adhezních sil přenáší od kol rozjezdové a brzdné síly. Kolejnice na elektrifikováných tratích plní funkci zpětného vodiče napájení a pro zabezpečovací zařízení je součástí kolejových obvodů. Kolejnice se podle tvaru dělí na širokopatní, žlábkové, blokové, jeřábové a speciální. 6

7 Profil kolejnice se postupně vyvíjel v závislosti na zatížení a rychlosti pojíždění. V současné době jsou nejpoužívanější profily kolejnic v síti tvaru Xa, A, T, S 49, R 65 a UIC 60. KOLEJ (hlavní průběžná, staniční, manipulační, vlečková, mateční, bezstyková Kolej je z konstrukčního hlediska základním prvkem kolejové jízdní dráhy. Je tvořena kolejnicemi, kolejovými podporami (např. příčnými pražci, betonovou deskou ) a upevňovacím materiálem (drobné kolejivo). Dále je možné kolej dělit z hlediska dopravní funkčnosti na kolej: - traťová kolej v mezistaničním úseku, která ve železniční stanici přechází v hlavní průběžnou kolej, - hlavní průběžná je kolej která bezprostředně navazuje na traťovou kolej a zpravidla zajišťuje průjezdnost železniční stanice traťovou rychlostí, - staniční kolej (dopravní) jsou koleje na které přijíždějí a odjíždějí vlaky, - manipulační koleje koleje určené pro manipulaci s vlaky, vozy, - předákové koleje koleje které slouží k odjezdu a příjezdu vlaků na vlečku, - vlečková kolej koleje na vlečkách (tovární, důlní ), - matečná kolej je prvek kolej která vychází zpravidla z hlavní koleje a vytváří kolejové rozvětvení do staničních, manipulačních a dalších kolejí, - stykovaná kolej kolej na níž jsou jednotlivé kolejnice spojeny spojkami s dilatačnímí spárami, - bezstyková kolej kolej na níž jsou jednotlivé kolejnice průběžně svařeny a kolej je bez dilatačních spár. OBRYS VOZIDLA Obrys vozidla je obrys obrazce v rovině kolmé na osu koleje, do něhož je vlastní příčný průřez vozidla vepsán nebo jej smí za určitých, přesně stanovených podmínek přesahovat. PRŮJEZDNÝ PRŮŘEZ Průjezdný průřez je obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, který vymezuje vzdálenosti staveb, zařízení a předmětů (návestidla, stožáry, nástupiště, zábradlí, rampy ) od osy koleje a nad temenem kolejnic tak, aby vedel koleje vznikl volný prostor pro bezpečný průjezd kolejových vozidel. 7

8 LOŽNÁ MÍRA Ložná míra je vymezení prostoru, který může zaujímat náklad na otevřených nákladních vozech, zpravidla se shoduje s obrysem vozidla. V jasně specifikovaných případech dle předpisů může být tato podmínka porušena, pak se hovoří o překročené ložné míře. VOLNÝ SCHŮDNÝ PROSTOR Průjezdný průřez je obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, který vymezuje vzdálenosti staveb, zařízení a předmětů (návestidla, stožáry, nástupiště, zábradlí, rampy ) od osy koleje a nad temenem kolejnic tak, aby vedle koleje vznikl volný schůdný prostor pro bezpečný průchod osob. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK Je jednou ze základních částí trati. Úkolem nést a vést kolejová vozidla za současného přenesení statického a dynamického zatížení do železničního spodku. Železniční svršek je z pravidla složen z kolejového roštu a štěrkového lože. Moderní konstrukce nahrazují kolejové lože např. betonovou deskou. 8

9 ŽELEZNIČNÍ SPODEK Je jednou ze základních částí trati. Úkolem je přenést zatížení od železniční dopravy přes železniční svršek do železničního spodku. Obsahuje zemní těleso, stavby železničního spodku (mosty, propustky), dopravní plochy (např.nástupiště a komunikační plochy), komunikace a drobné stavby železničního spodku (např. čistící a revizní jámy, zarážedla, oplocení, zábradlí). UMÍSTĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO TĚLESE Z hlediska umístění železničního tělesa v terénu, kdy je nutné počítat s výrazně náročnějšími prostorovými poměry (cca 10x oproti pozemním komunikacím), je železniční těleso umístěno v terénu ve čtyřech základních uspořádáních násyp, zářez, odřez a tunel. 9

10 PRAŽCOVÉ PODKLOŽÍ Je část železničního svršku a spodku pod ložnou plochou pražce, o kterého se bezprostředně přenáší veškeré zatížení od kolejové dopravy. je to vícevrstvý systém, který se skládá z konstrukčních vrstev a různých tloušťkách a parametrech dimenzování. KOLEJ Je konstrukce vytvářející jízdní dráhu s kolejnicovými pasy vzdálenými od sebe o předepsané vzdálenosti. ROZCHOD KOLEJE Je vzájemná poloha kolejnicových pasů, měřená 14 mm pod temenem kolejnice. Normální rozchod je mm. OSA KOLEJE Osa koleje je základní vytyčovací prvek. Osa je v přímé koleji je umístěna v poloviční vzdálenosti pojížděných hran kolejnicových pásů. Osa koleje udává základní směrové parametry koleje. Základním vytyčovacím prvkem koleje je přímá, oblouk a přechodnice. PŘEVÝŠENÍ KOLEJE Z důvodů snížení resp. odstranění účinků odstředivých sil se v obloucích zřizuje převýšení vzájemné polohy kolejnicových pásů. Zpravidla se zvyšuje vnější kolejnicový pas nad vnitřní. Maximální hodnota převýšení je p = 150 mm. V zahraničí v případě nevyrovnaného převýšení lze uvažovat i s hodnotami do 180 mm. 10

11 UPEVŇOVADLA a DROBNÉ KOLEJIVO Je část železničního svršku. Kolejnice se upevňují ke kolejnicovým podporám pomocí upevňovadel a drobného kolejiva. Jejich cílem je zajistit stálý rozchod a polohu koleje. S nárůstem zatížení od železniční dopravy bylo současně vyvíjen a zdokonalován systém upevnění kolejnice k podkladnici a pražci. Nejstarší systém upevnění hřeby postupně vystřídal tuhé upevnění s podkladnicí a svěrkou. Tato konstrukce se průběžně zpružňovala pružnými podložkami apod. V současné době zůstává v síti tuhé upevnění typu TR 5 a K pro svršky T, S 49 a R 65. Moderní pružné bezpodkladnicové upevnění využívá systém upevnění firem Vossloh a Pandrhol. Nejrozšířenější systém v síti je Viselo Skl 12, 14, 24 a řady

12 NIVELETA KOLEJE Niveleta koleje je dána spojnicí vzájemných výškových poloh úložných ploch pražců. V oblouku je nositelem nivelety koleje zpravidla vnitřní kolejnicový pás. BOD ODBOČENÍ, KOLEJOVÁ VÝHYBKA Je bod, v němž je umožněno odbočení z jedné do druhé koleje. Prostřednictví konstrukce výměny se vytváří odbočný směr do dvou kolejí. Celá konstrukce umožňující plynulo změnu směru jízdy tvoří výhybková konstrukce. SRDCOVKA Srdcovka součást je konstrukce výhybky, kde dochází ke křížení kolejnicových pasů. Srdcovka může být jednoduchá, dvojitá příp. i trojitá. 12

13 KŘÍŽENÍ, KOLEJOVÁ KŘIŽOVATKA Je bod, kde dochází ke křížení os dvou kolejí. Konstrukce kolejí umožňuje pouze křížení jízdní dráhy, neumožňuje vzájemný přechod z jednoho směru do druhého. KŘIŽOVATKOVÁ VÝHYBKA (angličan) Je konstrukce, která kromě křížení zajišťuje i přechod mezi jednotlivými směry křížení. 13

14 KOLEJOVÁ SPOJKA Konstrukce koleje, které tvoří vzájemný průnik. Používá se u souběžných kolejí apod.. KOLEJOVÁ SPLÍTKA Konstrukce zajišťující přechod mezi souběžnými kolejemi. Zpravidla je tvořena PŘEJEZD K úrovňovému křížení železničních tratí s pozemními komunikacemi dochází v místě 14

15 železničních přejezdů. Provoz na železničních přejezdech řídí železniční předpisy. NÁSTUPIŠTĚ Je zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici a zastávce u koleje, určené k nastupování a vystupování cestujících a pro manipulaci se zavazadly a zásilkami. Výška nástupiště resp. nástupištní hrany je definována jako výška nad spojnicí temen kolejnic koleje určené k nastupování a vystupování. Výška nástupní hrany h se pohybuje v rozmezí 100 až 550 mm nad temenem přilehlé kolejnice. 15

16 PŘÍČNÝ ŘEZ Základní šířkové uspořádání železniční tratě je stanoveno ČSN a vzorovými listy příčných řezů. Příčný řez definuje přesnou polohu konstrukčních prvků vzhledem k ose a niveletě koleje. Železniční těleso musí splňovat předepsaný tvar a rozměry. Základním odměry jsou: - šířka pláně tělesa železničního spodku, - osová vzdálenost kolejí, 16

17 - vzdálenost horní a dolní hrany štěrkového lože, - tloušťka štěrkového lože a typ svršku. 17

18 DIAGNOSTIKA ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ Průzkumné resp. diagnostické práce se na železničních tratích řídí platnými ČSN resp. předpisem SŽDC S 4 Železniční spodek. Průzkumné práce se dělí na: - předběžný pro investiční záměr, - podrobný pro zadání stavby (přípravnou dokumentaci), - doplňkový pro projekt stavby resp. během zpracování realizační dokumentace. Metody průzkumu se dělí na: - nedestruktivní geofyzikální metody, - destruktivní kopané sondy, penetrace, vrty, ztužovací zkoušky apod. KONNTROLA KVALITY Veškeré materiály a výrobky používané pro stavby a rekonstrukce železničních tratí musí splňovat podmínky stanovené SŽDC, s.o.. Každý výrobek zabudovaný do železniční infrastruktury musí splňovat Technické podmínky dodací (TPD resp. TP). Vlastní technologické postupy a kontrola kvality prováděných prací je stanovena v předpisové základně SŽDC resp. v Technických a kvalitativních podmínkách staveb státních drah (TKP). KOLEJOVÁ DOPRAVA VE MĚSTECH DRÁHY VE MĚSTĚ Městskou drážní dopravu lze rozdělit do několika kategorií - pouliční dráha (tramvaj) cestovní rychlost kmh -1, 18

19 - příměstská dráha (rychlá tramvaj) cestovní rychlost kmh -1, - podzemní dráha (metro) cestovní rychlost kmh -1, - příměstská dráha (železnice) cestovní rychlost do 50 kmh -1, - trolejbus. Kvalita drážní dopravy ve městech záleží především na preferencích městské drážní dopravy resp. na její segregaci od ostatních druhů doprav. V neposlední řad hraje významnou úlohu i kvalita obslužnost zájmového území, hustota zastávek vzhledem k docházkovým vzdálenostem apod.. POULIČNÍ DRÁHA (tramvaj) Je drážní doprava která využívá stávající komunikační systém města. Většinou není segregována od ostatních druhů dopravy. Ve větších městských aglomeracích je v okrajových částech pouliční dráha trasována s parametry jako rychlé tramvaje. Trasování je omezeno městskou zástavbou a zpravidla je navrhováno pro rychlost do 60 kmh -1 se sklonovými poměry do 70 (90 ). Minimální poloměr směrových oblouků je stanoven na R MIN 25 (20) m. Optimální interval dopravy je do 8 minut. Pouliční dráha je pravidla na závislou trakci, s elektrickým napájením z troleje o stejnosměrném jmenovitém napětí 600 resp. 750 V. Konstrukce vlastní dráhy je založena na relativně nízkých rychlostech pojíždění a nízkých nápravových tlacích cca do 7,5 t na nápravu. Dříve byly na dráze používány konstrukce bez kolejnicových podpor, později s podélnými prahy, které postupně vystřídaly příčné pražce s větším rozdělením jak na železnici resp. velkoplošné prvky. Zastávky pro obsluhu území jsou většinou umístěny na chodnících resp. nástupních ostrůvcích umístěných v komunikaci. Vzdálenost zastávek je zpravidla do m. RYCHLÁ TRAMVAJ Je drážní doprava která využívá ze % segregaci od ostatních druhů dopravy. Ve větších městských aglomeracích je budována na samostatných drážních tělesech v prostorově vyhovujícím uličním profilu. Trasování je navrhováno s výrazným důrazem na dosažení vyšší rychlosti než u pouliční dráhy. Zpravidla je navrhováno pro rychlost do 60 kmh -1 se sklonovými poměry do 70. Minimální poloměr směrových oblouků je stanoven na R MIN 90 (75) m. Optimální interval dopravy je do 10 minut. Pouliční dráha je pravidla na závislou trakci, s elektrickým napájením z troleje o stejnosměrném jmenovitém napětí do 750 V. Konstrukce vlastní dráhy je založena na rychlostech pojíždění a nízkých nápravových tlacích cca do 12,5 t na nápravu. Pro konstrukci kolejové jízdní dráhy se používají výhradně konstrukce s příčnými pražci resp. velkoplošné prvky. Zastávky pro obsluhu území jsou většinou umístěny na plně segregovaných nástupištích s řízeným úrovňovým resp. mimoúrovňovým přístupem. Vzdálenost zastávek je zpravidla do m. 19

20 PODZEMNÍ DRÁHA (metro U Bahn) Je drážní doprava která plně využívá 100 % segregaci od ostatních druhů dopravy. V centrálních částí městských aglomerací (historické centra apod.) je budována výhradně pod povrchem země s drážním tělesem v tunelové troubě. Tunely jsou ražené nebo hloubené z povrchu obdobně jako stanice. Trasování je navrhováno s výrazným důrazem na dosažení vyšší cestovní rychlosti až 40 kmh -1. Zpravidla je navrhováno pro rychlost do 80 kmh -1 se sklonovými poměry do 40 (60). Minimální poloměr směrových oblouků je stanoven na R MIN 500 (350) m. Optimální interval dopravy je do 5 12 minut. Pouliční dráha je pravidla na závislou trakci, s elektrickým napájením ze třetí kolejnice umístěné z boku podvozkových skupin soupravy (výjimečně z troleje) o stejnosměrném jmenovitém napětí do V. Konstrukce vlastní dráhy je zohledněna k rychlostech pojíždění a značným adhezním silám ři rozjíždění a brzdění a nápravových tlacích cca do 20,0 t na nápravu. Pro konstrukci kolejové jízdní dráhy se používají výhradně konstrukce pevné jízdní drhy se zabetonovanými příčnými pražci resp. prefabrikovanými velkoplošnými prvky nebo s kontinuální betonáží. Zastávky pro obsluhu území jsou většinou umístěny na plně segregovaných podpovrchových nástupištích s přístupem eskalátory. Vzdálenost zastávek je zpravidla do m. PŘÍMĚSTSKÁ DRÁHA - ŽELEZNICE ( S Bahn) Je drážní doprava která většinou využívá stávající trasy železničních tratí ve městě resp. obnovuje kolejovou dopravu na opuštěných drážních tělesech. Principem je plná 100 % segregace od ostatních druhů dopravy s výraznou preferencí před ostatními kolejovými dopravami, aby nedošlo k narušení intervalové dopravy.. V centrálních částí městských aglomerací (historické centra apod.) využívá stávající výrazně zmodernizovanou železniční infrastrukturu, výjímečně je budována nová výhradně podpovrchová trasa. Trasování je navrhováno s výrazným důrazem na dosažení vyšší cestovní rychlosti až 40 kmh -1. Zpravidla je navrhováno pro rychlost do 120 (140) kmh -1 se sklonovými poměry do 20 (40). Minimální poloměr směrových oblouků je stanoven na R MIN 500 (350) m. Optimální interval dopravy je minut. Pouliční dráha je pravidla na závislou trakci, s elektrickým napájením ze třetí kolejnice 20

21 umístěné z boku podvozkových skupin soupravy případně z troleje (v souběhu se železnicí). Napájena je o jmenovitém napětí do V ss resp. 25 kv 50 Hz.. Konstrukce vlastní dráhy je prakticky shodná se železničními konstrukcemi, vzhledem na provozní a dopravní souběhy tratí. Pro konstrukci kolejové jízdní dráhy se používají výhradně konstrukce pevné jízdní dráhy se zabetonovanými příčnými pražci resp. prefabrikovanými velkoplošnými prvky nebo s kontinuální betonáží. Zastávky pro obsluhu území jsou většinou umístěny na plně segregovaných podpovrchových nástupištích s přístupem eskalátory. Vzdálenost zastávek je zpravidla do nad m resp. dle požadavku obsluhy zájmového území.. TROLEJBUSOVÁ DRÁHA (omnibus) Je svým způsobem zvláštní druh drážní dopravy, která využívá stávající síť pozemních komunikací města. Většinou není segregována od ostatních druhů dopravy, v některých městských aglomeracích má segregaci a preference jako rychlá tramvaj. Trasování je omezeno městskou zástavbou a zpravidla je navrhováno pro rychlost do 80 kmh -1 se sklonovými poměry do 12 (10) %.. Minimální poloměr směrových oblouků není stanove, ale doporučuje se dodržet R MIN 25 (20) m. Optimální interval dopravy je do 15 minut. Trolejbusová dráha je zpravidla na závislou trakci, s elektrickým napájením výhradně z troleje o stejnosměrném jmenovitém napětí 600 resp. 750 V. V okrajových částech městských aglomerací se začíná využívat hybridní pohon s naftovým motorem a malém výkonu (Plzeň, Hradec Králové apod.). Trolejbusová dráha je vedena po pozemních komunikacích jejichž konstrukce by měla být nadimenzována na zvýšené specifické zatížení komunikace od trolejbusu. Zastávky pro obsluhu území jsou většinou umístěny na chodnících resp. nástupních ostrůvcích umístěných v komunikaci. Vzdálenost zastávek je zpravidla do m. SPECIÁLNÍ DRÁHY Samostatnou kapitolou drážní dopravy jsou lanové dráhy, vysuté a zavěšen dráhy, případně vysokorychlostní železnice. 21

ÚVOD DO ŽELEZNIČNÍCH STAVEB

ÚVOD DO ŽELEZNIČNÍCH STAVEB ÚVOD DO ŽELEZNIČNÍCH STAVEB Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb pokryvná vrstva pokryvné vrstvy vegetační vrstva původní terén skrývka ornice vegetační vrstva min.1,50 5%

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 577/2004 Sb.

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 577/2004 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb. a vyhlášky č. 577/2004

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i

Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i ( 1 ) A n a l ý z a s o u č a s n é h o s t a v u Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i Ing. Ľubomír Beňák 1 1. Obsah 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD... 3

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona č. 100/01 Sb. 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice oznamovatel: ČD s.o., Divize dopravní cesty Stavební správa Praha (květen

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Pravidelná autobusová doprava se provozuje ve městech a obcích již kolem 5 000 obyvatel. Je vhodná pro zajištění dopravních proudů v rozmezí do 5 tisíc cestujících za hodinu. Přepravní rychlost autobusové

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

PROBLEMATIKA MALÝCH POLOMĚRŮ NA HLAVNÍCH TRATÍCH

PROBLEMATIKA MALÝCH POLOMĚRŮ NA HLAVNÍCH TRATÍCH PROBLEMATIKA MALÝCH POLOMĚRŮ NA HLAVNÍCH TRATÍCH Ing. Lubor Hrubeš SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Pardubice 1. Úvod Správa dopravní cesty Pardubice, Správa tratí Pardubice má ve svém obvodu úseky, které

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Projekty Fondu soudržnosti

Projekty Fondu soudržnosti Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Přestavba železničního uzlu Brno

Přestavba železničního uzlu Brno Přestavba železničního uzlu Brno Autoři článku: Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, hlavni architekt Arch.Design Group, spoluautor současného urbanistického řešení ŽUB Ing. Michal Babič, do roku 2014 technický

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU Ing. Petr Sychrovský SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty, Praha 1. ÚVOD Správa železniční dopravní

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více