Pasport č. údaje o území. I. oddíl poskytovatel údaje (identifikační údaje) c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pasport č. údaje o území. I. oddíl poskytovatel údaje (identifikační údaje) c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační"

Transkript

1 Pasport č. údaje o území poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování Městský úřad Lanškroun odbor stavební úřad Ing. Ilona Scheuerová náměstí J. M. Marků Lanškroun 1. Jméno a příjmení / název Správa železniční dopravní cesty s. o. Správa železniční geodézie Praha I. oddíl poskytovatel údaje (identifikační údaje) 2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt a) obec b) PSČ Praha c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační Pod Výtopnou 645 / 8 e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby Ing. Karel Veselý f) číslo telefonu g)

2 4. Název nebo popis údaje o území II. oddíl údaj o území JEV NÁZEV 067 Technologický objekt zásobování vodou 068 Vodovodní síť 069 Technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod 070 Síť kanalizačních stok 071 Výrobna elektřiny 072 Elektrická stanice 073 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy 074 Technolog.objekt zásobování plynem 075 Vedení plynovodu 078 Produktovod 079 Technologický objekt zásobování teplem 080 Teplovod 081 Elektronické komunikační zařízení 082 Komunikační vedení 085 Skládka 094 Železniční dráha celostátní 095 Železniční dráha regionální 097 Vlečka 098 Lanová dráha 105 Hraniční přechod 110 Objekt civilní ochrany 111 Objekt požární ochrany 128 Železniční dopravní zařízení: most železniční tunel železniční propustek železniční váha kolejová depo železniční stanice zastávka železniční přejezd 5. Vznik údaje o území a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný b) ze dne Georeferencovaná data pasportů technické a Dle údaje v atributu OVER_KDY u jednotlivých dopravní infrastruktury SŽDC, dokumentace objektů. Uzávěrka zpracování dat skutečného provedení staveb. c) vydal Správa železniční dopravní cesty, s. o. 6. Územní lokalizace údaje o území ORP Lanškroun

3 7. Předání údaje o území a) název dokumentu b) datum zpracování Aktualizace údajů o území technické a dopravní infrastruktury SŽDC, s. o. pro ÚAP c) počet svazků, listů, nosičů 1 CD d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen 1 : 1000 e) souřadnicový systém zobrazení S-JTSK f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména: Tabelovaná data jsou uvedena bez diakritiky ve formátu *.dbf Data byla zpracována programem QGIS Soubory jsou typu o???l.* liniového o???b.* bodového o???p.* polygonového Datový nosič je CD Datový model je uveden v následující tabulce: jev atribut typ proměnné hodnota co atribut obsahuje (poslední aktualizace byla provedena ) jevy edit_kdo Ch3 kdo vložil jevy edit_kdy 0 kdy vložil jevy over_kdo Ch25 kdo ze správců odsouhlasil jevy over_kdy 0 kdy odsouhlasil jevy zdroj Ch255 název pasportu, jiného zdroje jevy nazev Ch255 název objektu jevy nazev1 Ch255 název nadřízený jevy IC 2 identifikační číslo převzato z pasportu ar bz st archivní údaj, v terénu zrušeno objekt určený ke zrušení existující stav za záměr jevy stav Ch3 zar neplatný záměr dok nez pkn geo digitální data projektu zákres neznámé přesnosti zákres sjednocen s pozemky KN geodeticky zaměřeno alespoň ve 3. třídě přesnosti mapování gps zaměřeno mobilními prostředky GPS v rámci terénního sběru dat jevy pres Ch3 zak přibližný zákres podle neověřených podkladů (ortofoto) jevy jev Ch3 číslo jevu Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma 067 popis Ch3 ats std automatická tlaková stanice studna

4 hdr hydrant vdj vodojem cer čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu ost ostatní zařízení k zásobování vodou OP ochranné pásmo tepar Ch255 technické parametry Vodovodní síť včetně ochranného pásma vr vu vodovodní řad vodovody užitkové vody popis Ch3 OP ochranné pásmo vodovodní sítě 068 tepar Ch255 technické parametry Technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod včetně ochranného pásma br biologický rybník, dočišťovací nádrž ps cov ost sak zum tek WC přečerpávací stanice odpadních vod čistírna odpadních vod ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod kanalizační šachta žumpa technologický objekt na kanalizaci sociílní zařízení popis Ch3 OP ochranné pásmo 069 tepar Ch255 technické parametry Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma d j s st ost k stoka dešťové kanalizace stoka jednotné kanalizace stoka splaškové kanalizace stoka splaškové tlakové kanalizace odvodnění stanice kanalizace - bez rozlišení popis Ch3 OP ochranné pásmo kanalizační stoky 070 tepar Ch255 technické parametry Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma ove opp objekt výrobny elektrické energie plošné vymezení výrobny elektřiny; areál důležitý pro vymezení ochranného pásma popis Ch3 OP ochranné pásmo výrobny elektrické energie 071 tepar Ch255 technické parametry Elektrická stanice včetně ochranného pásma me trf rtn rzv osz měnírna trafostanice transformovna rozvodna popis Ch3 OP ochranné pásmo 072 tepar Ch255 technické parametry opp ostatní zařízení na zpracování a distribuci el.enegie rozvodna plocha vymezená oplocením popř. vnějším lícem zdiva venkovních stanic a stanic s napětím nad 52 kv v budovách Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma popis Ch3 vos vedení elektrické sítě veřejného osvětlení

5 vos nnk nnn nnz vedení elektrické sítě veřejného osvětlení venkovní vedení elektrické sítě NN - kabelové venkovní vedení elektrické sítě NN - s neizolovanými vodiči venkovní vedení elektrické sítě NN - závěsný kabel vni vnn nsz svi chr tv venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv - s izolovanými vodiči venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv - s neizolovanými vodiči napájecí vedení ke sdělovacím a zabezpečovacím zařízením svítidlo, osvětlovací věž, osvětlovací stožár chránička trakční vedení, kotva stožáru TV popis Ch3 OP ochranné pásmo 073 tepar Ch255 technické parametry Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma zzp zařízení zásobování plynem zp kom vyp odc odp kob opp OP bp vzd zásobník plynu kompresor vypínač odpínač odpojovač kolejová brzda plocha důležitá z hlediska vymezení OP ochranné pásmo bezpečnostní pásmo zařízení stlačeného vzduchu popis Ch3 hup hlavní uzávěr plynu 074 tepar Ch255 technické parametry Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma bp bezpečnostní pásmo plynovodu ntl stl pp chr OP plynovod NTL plynovod STL plynovodní přípojka chránička ochranné pásmo plynovodu popis Ch3 vzd vedení stlačeného vzduchu 10A 075 tepar Ch255 technické parametry Produktovod včetně ochranného pásma pv chr sh produktovod chránička sklad hořlavin popis Ch3 OP ochranné pásmo produktovodu 078 tepar Ch255 technické parametry Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma kot kotelna pst ozt tot předávací stanice tepla ostatní zařízení na zpracování a distribuci tepla technologický objekt zásobování teplem popis Ch3 OP ochranné pásmo technologického objektu na teplárenské síti 079 tepar Ch255 technické parametry

6 Teplovod včetně ochranného pásma czt mrt tep hranice oblastí vytápěných ze systému CZT místní rozvod tepla - primární teplovod popis Ch3 OP ochranné pásmo rozvodu tepla 080 tepar Ch255 technické parametry Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma bts rz ekz tel zz BTS vysílač radiové zařízení elektronické komunikační zařízení telefon zabezpečovací zařízení (přejezdové zařízení, výstražníky, ) popis Ch3 OP ochranné pásmo komunikačního a zabezpečovacího zařízení 081 tepar Ch255 technické parametry, popis návěstidel, Komunikační vedení včetně ochranného pásma rss kv zab ko km chr dra radiový směrový spoj komunikační vedení zabezpečovasí vedení kabel optický kabel metalický chránička drátovod popis Ch3 OP ochranné pásmo komunikačního a zabezpečovacího vedení 082 tepar Ch255 technické parametry (typ kabelu, hloubka, číslo kabelu, ) Skládka včetně ochranného pásma skl skládka 085 popis Ch3 OP ochranné pásmo skládky Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 094 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) N nezávislá (neelektrifikováno) trakce U závislá (elektrifikovano) S smíšená (smíšená trakce) jr Ch3 číslo podle jízdního řádu K celostátní koridorové tratě H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory C ostatní celostátní tratě T celostátní tratě - neprovozované R regionální tratě provozované SŽDC P reg.tratě-v maj.státu provoz. subj. mimo SŽDC KCD S regionální tratě-soukromé M regionální tratě-neprovozované V vlečky cizí W vlečky patřící SŽDC Z zahraniční tratě N nazařazené-není tratí poznamka Ch254 uvedení nestandardní informace SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC

7 Z C T úseky tratí ve vlast.zahraničních železničních správ na území ČR úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR TUDU Ch6 číslo definičního úseku rozchod plocha Ch3 J CV CR CJ CZ N U J X OD vpp OP jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 1435mm 760mm jiný splítka (dva rozchody) obvod dráhy veřejně přístupné plochy na dráze ochranné pásmo dráhy Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 095 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) N nezávislá (neelektrifikováno) trakce U závislá (elektrifikovano) S smíšená (smíšená trakce) jr Ch3 číslo podle jízdního řádu K celostátní koridorové tratě H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory C ostatní celostátní tratě T celostátní tratě - neprovozované R regionální tratě provozované SŽDC P reg.tratě-v maj.státu provoz. subj. mimo SŽDC KCD S regionální tratě-soukromé M regionální tratě-neprovozované V vlečky cizí W vlečky patřící SŽDC Z zahraniční tratě N nazařazené-není tratí poznamka Ch254 uvedení nestandardní informace SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC Z C T J CV CR CJ úseky tratí ve vlast.zahraničních železničních správ na území ČR úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR

8 CZ TUDU Ch6 číslo definičního úseku rozchod plocha Ch3 N U J X OD vpp OP úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 1435mm 760mm jiný splítka (dva rozchody) obvod dráhy veřejně přístupné plochy na dráze ochranné pásmo dráhy Vlečka včetně ochranného pásma 097 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) N nezávislá (neelektrifikováno) trakce U závislá (elektrifikovano) S smíšená (smíšená trakce) jr Ch3 číslo podle jízdního řádu K celostátní koridorové tratě H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory C ostatní celostátní tratě T celostátní tratě - neprovozované R regionální tratě provozované SŽDC P reg.tratě-v maj.státu provoz. subj. mimo SŽDC KCD S regionální tratě-soukromé M regionální tratě-neprovozované V vlečky cizí W vlečky patřící SŽDC Z zahraniční tratě N nazařazené-není tratí poznamka Ch254 uvedení nestandardní informace D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC Z C úseky tratí ve vlast.zahraničních železničních správ na území ČR úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR SPR Ch2 T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR J CV CR CJ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo CZ území ČR TUDU Ch6 číslo definičního úseku rozchod plocha Ch3 N U J X OD vpp OP 1435mm 760mm jiný splítka (dva rozchody) obvod dráhy veřejně přístupné plochy na dráze ochranné pásmo dráhy

9 Lanová dráha včetně ochranného pásma v p sta lanová dráha visutá pozemní lanová dráha zastávka, stanice lanové dráhy popis Ch3 OP ochranné pásmo lanové dráhy 098 popis1 o osobní doprava Hraniční přechod nazevsr70 Ch255 název hraničního přechodu nazev35 Ch35 název hraničního přechodu nazev20 Ch20 název hraničního přechodu r s z říční silniční železniční popis Ch3 t turistický 1 přechod mohou využívat příslušníci všech států 2 přechod mohou využívat jen občané ČR popis1 3 přechod jen pro malý pohraniční styk dokument Ch255 identifikace zakládacího dokumentu (číslo vyhlášky, nařízení,...) dok_vy_kdo Ch255 identifikace původce zakládacího dokumentu 1 přechod ČR peaz 0 peážní 105 dok_vy_kdy Datum datum podepsání zakládacího dokumentu Objekt civilní ochrany em evakuační místo su stálý úkryt CO 110 iu improvizovaný úkryt CO popis Ch3 sco sklad CO Objekt požární ochrany kpv koncový prvek varování skl sklad HZS SŽDC 111 popis Ch3 hzs stanice hasičského záchranného sboru SŽDC Železniční dopravní zařízení mos tun pro vah lvk dep zst zas pre zed odv zas rmp tcn plo zar most tunel propustek kolejová váha přechodová lávka pro pěší depo ČD Cargo, garáž MUV, DKV, DOV, železniční stanice zastávka železniční přejezd opěrné, zárubní a obkladní zdi odvodnění tělesa dráhy zajištění skal rampa točnice oplocení zarážedlo popis Ch3 vyt výtah 128 tepar Ch255 technické parametry

10 8. Prohlášení poskytovatele údaje Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci údaje o území jsou správné, úplné a aktuální k datu předání. Jsem si vědom sankčních důsledků v případě nesprávně či neúplně předaného údaje podle 28 odst. 3 stavebního zákona datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

11 9. Vyjádření poskytovatele: III. oddíl potvrzení správnosti použitého údaje o území Jev 067 Jev 068 Jev 069 Jev 070 Jev 071 Jev 072 Jev 073 Jev 074 Jev 075 Jev 078 Jev 080 Jev 081 data převzata z pasportu, DSPS a GP Primární data BTS poskytl Ing. Petr Očenáš, tel Jev 082 Jev 085 data převzata z evidence skládek Ř SŽDC Primární data poskytla Marie Babáková, tel Jev 094, 095, 097 Průběh osy koleje je převzat z mapové přílohy Číselníku pro označování tratí M12, stejně jako hodnoty atributů. Data jsou garantována TUDC, kromě atributu čísla trati podle jízdního řádu, který není garantován.

12 Atribut název, u těchto jevů, obsahuje označení celého traťového úseku, název jeho začátku a konce, podle číselníku M12. Atribut název1 pak označení definičního úseku, název jeho začátku a konce, rovněž podle číselníku M12. Obvod dráhy byl konstruován z pozemků s účelem využití dráha. Ochranné pásmo dráhy bylo generováno z obvodu dráhy a osy koleje. Obvod dráhy a ochranné pásmo dráhy proto nejsou v některých úsecích garantované pro měřítko katastrální mapy. Tyto úseky jsou identifikovatelné atributem přes = zak. Plochy obvodu dráhy a ochranného pásma dráhy jsou uvedeny souborně v rámci jevu 094 bez ohledu na klasifikaci tratí regionálních, celostátních a vleček. Osy vlečkových kolejí, které nejsou ve vlastnictví SŽDC nejsou garantované. Poskytovatel primárních dat TUDC, Ing. Karel Šimša, tel Jev 098 data převzata z KN a kontrolního měřaní lanovky Jev 105 Data převzata z evidence železničních přechodů Ř SŽDC Poskytovatel primárních dat Bc. Roland Nohel, tel Jev 110 data převzata z pasportu budov a správců Jev 111 data převzata z pasportu budov a správců Poskytovatelé primárních dat jevů 110 a 111 Brno SDC Kontakt Telefon Machálková Hana Lepaříková České Budějovice Častoral Hubert Hradec Králové Šimůnek Jindřich Jihlava Pomajzl Josef Karlovy Vary Řezníček Zdeněk Liberec Hubal Luděk, Ing Olomouc Koubek Vladimír, Ing Ostrava Kania Vladislav, Mgr Pardubice Pirkl Karel Plzeň Makovec Praha Hýbnerová Jana Ústí nad Labem Dovhunová Eva Zlín Kopřiva Tomáš Jev 128 mosty převzaty z pasportu MES primární data podkytl Ing. Vladimír Škoch, tel propustky převzaty z pasportu propustků primární data podkytl Ing. Vladimír Škoch, tel tunely převzaty z pasportu tunelů primární data poskytl Bc. Pavel remeš, tel přejezdy převzaty z pasportu přejezdů primární data poskytla Ing. Hana Bouberlová, tel názvy dopravně významných míst převzaty z předpisu pro označováno dopravně významných míst SR70 primární data poskytl Ing. Miloš Bříza, tel Depa převzaty z evidence RSM ČD a částečně dopracovány podle sezanmu dep

13 kolejových vozidel a ortofota. Primární data poskytl Ing. Vala, tel Prohlášení poskytovatele údajů Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si vědom sankčních důsledků podle 28 odst. 3 stavebního zákona. jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje Ing. Karel Veselý, vedoucí odboru centrální dokumentace Správy železniční geodézie Praha datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle 166 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle 166 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle 166 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Zobrazené jevy: 44 - vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST I. - VÝROK

AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST I. - VÝROK AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN JIHLAVA UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST I. - VÝROK leden 2015 A) Identifikační údaje Pořizovatel: Magistrát statutárního města Jihlava - úřad územního plánování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 ZÁKLADNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE klient - objednatel: Obec Teplička (okres Karlovy Vary)

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

TECHNICKÁ SMĚRNICE. č. 1/2009. PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05

TECHNICKÁ SMĚRNICE. č. 1/2009. PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05 TECHNICKÁ SMĚRNICE č. 1/2009 PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05 Obsah: 1. Úvod 2. Použité pojmy a zkratky 3. Rozsah platnosti 4. Forma zpracování geodetické

Více

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014.

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014. M Ě S T S K Ý Ú Ř AD P R AC H A T I C E V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e 31.12.2014 III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE svazek A PODKLADY svazek A PODKLADY

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNO u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOÁ ČÁST a) Postup při pořízení územního plánu. 2 b) yhodnocení souladu

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE ÚP Omlenice vydalo: Zastupitelstvo obce Omlenice Číslo usnesení zastupitelstva obce: Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná úřední

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Úřad územního plánování Děčín. Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý. Datum: květen 2009

Úřad územního plánování Děčín. Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý. Datum: květen 2009 Horní Habartice / ú ze m ní plán /o d ůvodnění / A te l i é r CON TEC / k věten 2009 Akce: Část: Pořizovatel: Projektant: Spoluautoři: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ HABARTICE B. ODŮVODNĚNÍ Úřad územního plánování

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více