ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA ORP: 2112 VYPRACOVALI: Ing. Vlastimil Kapička Mgr. Věra Klimentová ZPRACOVÁNO K DATU: 3/2009 SPOLUPRACOVAL: Ing. arch. Miroslav Tůma

2 ZPRACOVATELÉ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO ORP KUTNÁ HORA Kontakt: ORP: Kutná Hora Titul: Ing. Jméno: Vlastimil Příjmení: Kapička Telefon: Ulice čp.: Havlíčkovo náměstí 552 PSČ, Obec: Kutná Hora IČO: Zpracovatelé: Titul: Ing. Jméno: Vlastimil Příjmení: Kapička Telefon: Ulice čp.: Havlíčkovo náměstí 552 PSČ, Obec: Kutná Hora a Titul: Mgr. Jméno: Věra Příjmení: Klimentová Telefon: Ulice čp.: Havlíčkovo náměstí 552 PSČ, Obec: Kutná Hora Spolupráce: Titul: Ing. arch. Jméno: Miroslav Příjemní: Tůma Telefon: Ulice čp.: Interbrigády 948/4 PSČ, Obec: Praha 6 č.aut.čka:

3 OBSAH 1. Úvod, základní informace o zpracování 1.1 Zadání Způsob zpracování Podklady a jejich využití Průzkumy Vyhodnocení udržitelného rozvoje území metodou SWOT analýzy 8 2. Charakteristika území ORP KH 2.1 Poloha ORP v ČR a středočeském kraji Základní geografická charakteristika Základní územně-ekonomická charakteristika území ORP KH (poloha, doprava, přírodní podmínky apod.) Územní plán velkého územního celku Střední Polabí Zpracovaná ÚPD+ÚPP obcí - přehledný kartogram Charakteristiky obcí v blocích podle obvodů pověřených obcí 3.1 Obvod Kutná Hora Poloha obvodu pověřeného OÚ na území ORP KH Základní geografické charakteristiky obvodu Přehled zpracované ÚPD a ÚPP Obce obvodu Kutná Hora Kutná Hora Bernardov Bludov Bohdaneč Černíny Červené Janovice Církvice Hlízov Chlístovice Kobylnice Křesetice Malešov Miskovice Nové Dvory Opatovice I Paběnice Petrovice I Suchdol Svatý Mikuláš Štipoklasy Třebětín Úmonín Vidice Záboří nad Labem Zbraslavice 3.2 Obvod Uhlířské Janovice Poloha obvodu pověřeného OÚ na území ORP KH Základní geografické charakteristiky obvodu Přehled zpracované ÚPD a ÚPP Obce obvodu Uhlířské Janovice

4 Uhlířšké Janovice Čestnín Košice Ledečko Nepoměřice Onomyšl Petrovice II Podveky Rašovice Rataje nad Sázavou Samopše Soběšín Staňkovice Sudějov Úžice Vavřinec Zbizuby 3.3 Obvod Zruč nad Sázavou Poloha obvodu pověřeného OÚ na území ORP KH Základní geografické charakteristiky obvodu Přehled zpracované ÚPD a ÚPP Obce obvodu Zruč nad Sázavou Zruč nad Sázavou Dolní Pohleď Horka II Chabeřice Kácov Pertoltice Řendějov Slavošov Vlastějovice 4. Blok SWOT analýz 4.1 Obvod Kutná Hora město Kutná Hora: hodnocení + doporučení obvod Kutná Hora: hodnocení + doporučení Obvod Uhlířské Janovice Obvod Zruč nad Sázavou Závěr: Souhrnné hodnocení + doporučení Grafické přílohy 4

5 1. Úvod a základní informace o zpracování ÚAP ORP KUTNÁ HORA 1. 1 Zadání Územně analytické podklady zakládá zákon č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ("nový stavební zákon") jako zcela nový nástroj územního plánování, který přináší nový způsob práce s informacemi o území, maximálně využívající širokých možností výpočetní techniky : shromažďování, vyhodnocování, trvalé udržování a inovace informací a dat o území a jejich propojení s grafickými výstupy ÚPD a UPP. Celostátně časově sjednocené pořízení, periodické aktualizace a vyhláškou č. 500/2006 Sb. předepsaný výčet 119 jevů A v rámci územně plánovací činnosti na úrovni ORP a 37 jevů B na úrovni krajů ( jako podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území a pořizování ÚPD) by měl postupně sjednotit územně plánovací činnost po obsahové i po metodické stránce, při současném respektu ke krajovým, regionálním a lokálním specifikům. - Lhůty zpracování prvních ÚAP upravuje 185 odst.3, NSZ: ÚAP obcí zpracuje úřad územního plánování do 24 měsíců od nabytí účinnosti NSZ, tedy do 31. prosince ÚAP kraje zpracuje krajský úřad na základě územně analytických podkladů obcí ( 29 odst. 4, NSZ) do 30 měsíců od nabytí účinnosti NSZ, tedy do 30. června Nebudou-li do uplynutí lhůty zpracovány ÚAP, bude pořízení územně plánovací dokumentace vždy předcházet etapa průzkumů a rozborů v podrobnosti a měřítku ÚAP. 5

6 1. 2 Způsob zpracování Územně analytické podklady ORP Kutná Hora jsou zpracovány v intencích metodického návodu Pořizování Územně analytických podkladů: Postup úřadů ÚP a KÚ při pořizování ÚAP pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje,který pro tento účel vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj a vypracoval ÚÚR Brno. Zpracování ÚAP Shromáždění a vyhodnocení dat k jednotlivým jevům, jejich digitalizace do požadovaného formátu GIS včetně digitálního zpracování grafických příloh. Získaná data a informace o jednotlivých jevech jsou ve zjednodušené formě popsána v textové části průvodní zpráva o územně analytických podkladech. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje ÚAP část A dle přílohy č.1 vyhláška č.500/2006 Sb.jsou zpracovány pro jednotlivé obce v tabulární formě, řazeny abecedně, uspořádány do tří souborů (bloků) podle příslušnosti k pověřenému obecnímu úřadu 1. Kutná Hora 25 obcí 2. Uhlířské Janovice 17 obcí 3. Zruč nad Sázavou 9 obcí Celkem 51 obcí Rozbor udržitelného rozvoje území(rurú) ORP je zpracován metodou analýzy SWOT. Grafická část elaborátu je vyhotovena v měřítku 1: a obsahuje: A: výkres hodnot území B: výkres limitů rozvoje C: výkres záměrů D: problémový výkres Výběr odpovídajících jevů je zpracován (vložen) nad katastrální mapou 1:2880 v rastrovém zobrazení. Jednotlivé výkresy pracují s nezbytnými jevy,které jsou graficky vyjádřeny tak, aby příslušný výkres podával celkový obraz o území ORP a nechal vyniknout jevům determinujícím znázorňovanou problematiku Podklady a jejich využití Prvotním podkladem, na kterém je stavěna datová báze ÚAP je GIS Kutná Hora z let Dále to jsou údaje poskytnuté ze zákona správci sítí a dalšími subjekty zodpovědnými za užívání území.(veškeré doklady o poskytnutých údajích archivuje úřad územního plánování Kutná Hora). Základním podkladem pro evidování a rozbor sledovaných jevů na území jednotlivých obcí je územně plánovací dokumentace. Jedná se především o vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,záměrů o území,vymezení zastavěného území a dalších jevů. Protože ÚAP není pořízena pro všechny obce bylo třeba informace i jevech doplnit podrobným průzkumem území. Zastavěné území obcí, kde není platný územní plán byla vymezena v souladu s ustanoveními stavebního zákona. Doplňujícím podkladem pro rozbory a vyhodnocení udržitelného rozvoje území byly následující elaboráty: 6

7 situační analýza (profil okresu ) - Kutná Hora (1998) využita z hlediska struktury analyzovaných jevů a z hlediska popisů jevů neměnných (přírodní podmínky, sídelní struktura atd.) strategická studie: - strategie rozvoje mikroregionu Posázavský kruh - strategie rozvoje Sdružení obcí Kutnohorský venkov - strategie rozvoje Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a Střední Posázaví - strategie rozvoje mikroregionu Zbraslavicko - strategický plán rozvoje města Kutné Hory - strategie rozvoje mikroregionu Kutnohorsko Dále byly využívány údaje Českého statistického ústavu dostupné na internetu, webové stránky obcí a kraje. Pro rozbory a vyhodnocení urbanistických hodnot sídel dobře posloužily ortofotomapy, poskytované na internetu(poskytovatelé:seznam,centrum) Jako podklad pro vyhodnocení prvků nadregionálního dopravního systému technické infrastruktury,přírodních jevů (ÚSES)jejich koordinace a rozvojových záměrů posloužil Územní plán Velkého územního celku Střední Polabí, schválený v prosinci Průzkumy ÚAP mapuji také jevy, které je třeba ověřit přímo v území,které mnohdy zpracovaná ÚPD nedostatečně popisuje. Jedná se o vyhodnocení urbanistických hodnot sídelní struktury - kvalifikovaný popis tohoto jevu a vymezení ploch, kterými ORP tuto kvalitu přiznává a považuje za vhodné zabývat se jí při pořizování nové ÚPD nebo změně ÚPD stávající. Urbanistická hodnota území může být různého charakteru: - založení sídla (půdorys) - hodnotní stavby a přírodní prvky (přístup může být ochrana, ale také využití potenciálu) - terénní expozice,panorama zástavby Průzkum byl dále zaměřen na hodnocení rozvoje výstavby krajinářských úprav a podobně. Zvláštní pozornost jsme věnovali vytypování architektonických, stavebních a krajinných dominant. Současně byly vyznačeny místa (body) výhledu. Sledovali jsme místa výhledu na urbanistické pozoru hodnosti,ale také krajinářské pohledy, protože zdejší krajina poskytuje jak velká a hluboká panoramata rovinatých území,tak dramatická panoramata a průhledy v Posázaví. Dalším jevem problémového charakteru bylo vytipování tzv.brounfields území vhodných pro přístavbu. Specifickým problémem je podchycení a vymezení ( rámcové) rozsáhlých ploch lesů (PUPFL),ale i lokálních ploch, postižených vichřicemi Kiril a Ema. Tato území,díky konfiguraci terénu,jsou dlouhodobě ohrožena erozi, zpracování dřeva se promítá v krajině a na silniční síti. Třebaže budou škody vesměs odstraněny obnovou porostu, tak z hlediska krajinného rázu došlo min na 15 let k jeho změnám. Protože příslušné orgány neposkytly hodnocení krajinného rázu byla vytypovaná alespoň místa horizonty výhledně architektonické,stavební a krajinné dominanty. Při průzkumu jsme sledovali také aktuálnější atributy udržitelného rozvoje území: stavební aktivity nové,udržovanost stávající zástavby a péče o zeleň. Výsledky průzkumů jsou zakresleny ve výkresech hodnot,záměrů a v problémovém výkresu (výkresy A,C,D). Komentáře ke zjištěným jevům jsou v textových částech jednotlivých obcí. Vyhodnocení udržitelného území je provedeno metodou analýzy SWOT. 7

8 1. 5 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území metodou SWOT analýzy Analýza SWOT je provedena nejprve pro území v gesci pověřených úřadů Kutná Hora,Uhlířské Janovice a Zruč nad Sázavou. Tento postup byl svolen proto, že územní, ekonomické i ekologické podmínky rozvoje území příslušných k jednotlivým pověřeným úřadům jsou výrazně odlišné. Také Území příslušné k pověřenému území Kutná Hora se vyznačuje významnými rozdíly podmínek: vlastní Kutná Hora se spádovým územím a Zbraslavicko + Červenojanovicko. Zpracovávat RURÚ pro obce jednotlivě jsme považovali za nadbytečné neboť jako podklad RURÚ pověřených obcí se vycházelo z výsledků analýz SWOT strategických studií předmětných území, ve kterých je SWOT analýza po jednotlivých obcích provedena. Výsledky rozboru udržitelného rozvoje a doporučení, které by měly být řešeny v ÚPD obcí jsou popsány v závěrečné souhrnné kapitole. 8

9 2. Charakteristika území ORP Kutná Hora 2. 1 Poloha ORP v ČR a Středočeském kraji 9

10 2. 2 Základní geografická charakteristika Obec s rozšířenou působností Kutná Hora se rozkládá na severním okraji Českomoravské vrchoviny mezi středními toky řek Sázavy a Labe. Je, společně s ORP Čáslav, okrajovým obvodem středočeského kraje.leží v jihovýchodním cípu středočeského kraje. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody Benešov a Vlašim, na východě s obvodem Čáslav, na jihozápadě asi 20 km tvoří hranici s krajem Vysočina. Nadmořská výška se pohybuje od 202 m n.m. (Hlízov) do 559 m n.m. (Třebětín), celkem 25 obcí na jih od Kutné Hory má nadmořskou výšku nad 400 m n.m. Svoji rozlohou ha se řadí na 5. místo v kraji (5,8 %), ale počtem obyvatelstva (48 929) až na 10. místo kraje (4,3 %). Podíl zemědělské půdy je 62,9 %, orná půda činí na celkové rozloze 51,2 % a je mírně nad podílem v rámci Středočeského kraje. Území kutnohorského regionu nemá jednotný přírodní ráz. Jeho utváření ovlivňovaly různé geologické vlivy. Patří ke třem horopisným celkům Českomoravské vrchovině, Čáslavské kotlině a Polabské nížině. Skalní podklad Kutnohorska je tvořen velmi starými horninami, kristalinikem, který je součástí tzv. jádra Českého masivu. Během geologického vývoje docházelo k vrásnění a vznikaly horninové a rudné žíly s ložisky zinkových, olověných, stříbrných, měděných, případně antimonových rud. Jsou známá hlavně v okolí Kutné Hory, ale i v Posázaví. Severní část území náleží do povodí řeky Labe, sem odvádí své vody Vrchlice a Doubrava. Jižní část patří do povodí řeky Sázavy. Největšími vodními nádržemi jsou přehrada Želivka a Vrchlice. Klimatické podmínky regionu jsou celkem příznivé. Dlouhodobý průměr srážek činí 590 mm s maximem srážek v červenci a s minimem v únoru. Správní obvod obce s rozšířenou působností KUTNÁ HORA je vymezen územím obcí: Bernardov, Bludov, Bohdaneč, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Čestín, Dolní Pohleď, Hlízov, Horka II, Chabeřice, Chlístovice, Kácov, Kobylnice, Košice, Křesetice, Kutná Hora, Ledečko, Malešov, Miskovice, Nepoměřice, Nové Dvory, Onomyšl, Opatovice I, Paběnice, Pertoltice, Petrovice I, Petrovice II, Podveky, Rašovice, Rataje nad Sázavou, Řendějov, Samopše, Slavošov, Soběšín, Staňkovice, Sudějov, Suchdol, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Třebětín, Uhlířské Janovice, Úmonín, Úžice, Vavřinec, Vidice, Vlastějovice, Záboří nad Labem, Zbizuby, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou. Správní obvod tvoří 51 obcí, z nichž tři mají statut města: Kutná Hora, Uhlířské Janovice a Zruč nad Sázavou. Zde sídlí pověřené obecní úřady a žije v nich bezmála 60 % všeho obyvatelstva správního obvodu. Ve 45 obcích s méně než 1000 obyvateli a které tvoří 88 % všech obcí, žije jedna třetina všech obyvatel obvodu a tento stav se od SLDB v roce 1991 a 2001 v podstatě nezměnil. 10

11 Klima v okolí Kutné Hory - sídla ORP 2. 3 Základní územně ekonomická charakteristika území ORP Charekter ORP je zemědělsko - průmyslový, v němž průmyslové podniky jsou soustředěny především do určitých center s vyšší koncentrací obyvatelstva. Jedná se o oblast Kutné Hora, Uhlířských Janovic a Zruče nad Sázavou. Z hlediska přírodních a ekonomických podmínek patří ORP k zemědělským produkčním oblastem s poměrně vysokou intenzitou výroby. Zemědělství zde determinuje nejen ekonomický, ale i krajinný a sídelní profil regionu. Vývojový pohled dokumentuje snižování rozlohy zemědělské a orné půdy (o 3,6% ), které je však výrazně nižší než celostátní průměr. Ekonomiku charakterizuje především průmysl a zemědělství, v posledních letech pak široký rozmach terciální sféry, spojený zejména s poskytováním služeb v této turisticky atraktivní oblasti. V Kutné Hoře, která byla zapsána do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, je soustředěna celá řada historicky cenných památek, například chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Hrádek a některé další. Severovýchodně od Kutné Hory se nachází empírový zámek Kačina, ve kterém je nyní zřízeno zemědělské muzeum. Celá oblast nabízí i řadu možností pro pěší i cyklo turistiku. Nejvýznamnějšími zaměstnavateli jsou ČKD Kutná Hora a.s. a Philip Morris ČR a.s. vykazující více než 1000 zaměstnanců. Obvod je poznamenán dlouhodobě nejvyšší mírou nezaměstnanosti a nejvyšším počtem uchazečů na jedno volné místo, proto také obyvatel vyjíždí za prací mimo obvod, z toho 70 % denně. Domovní fond je starý, intenzita 11

12 bytové výstavby není vysoká, převládá výstavba bytů v rodinných domech. Úroveň vzdělanosti, až na počet vysokoškoláků, je zhruba na krajském průměru. Základní demografické údaje od začátku 90. let vykazují spíše negativní trend. Počet zemřelých překračuje počet živě narozených, přírůstek stěhováním, na rozdíl od okolních správních obvodů, je rovněž negativní a tak i celkový přírůstek je záporný. Průměrný věk dosáhl 40,0 let a je proti krajskému průměru mírně vyšší. Z hlediska věkové struktury lze sledovat pokles počtu obyvatel ve skupině mladších 15 let (vliv klesajícího počtu živě narozených dětí) a naopak růst skupiny starších 65 let. Index stáří je vysoký a dosáhl hodnoty 98,4.Významnou příčinou migračního úbytku obyvatel byl nedostatek pracovních příležitostí a nedostačující bytová výstavby. Obyvatelé se stěhovali především do Prahy, dále do okresů Kolín a Pardubice. Úbytek obyvatelstva však nebyl na území ORP rozložen rovnoměrně. Relativně lepší podmínky (bydlení, pracovní příležitost, dostupnost služeb, vzdělání apod.) ve městech měli vliv na vylidňování menších obcí. Věková skladba venkovského obyvatelstva je podstatně horší než ve městech. Nepříznivě ji ovlivňuje stěhování mladého obyvatelstva do měst, kde jsou relativně lepší životní podmínky. Silniční doprava je ve značné míře prováděna individuelně osobními automobily. Veřejná doprava je zajišťována veřejnou linkovou osobní dopravou a železniční doprava ČD a to v rozsahu platných jízdních řádů. Jiný druh dopravy (letecká, lodní) není provozována. V ORP Kutná Hora je celkem 905,518 km silnic. Z toho je 56,140 km silnic I. třídy, 231,965 km silnic II. třídy a 617,413 km silnic III. třídy. Na tuto silniční síť je napojena síť místních a účelových komunikací. Poloha regionu skýtá dobrou dostupnost sítě ČR D1 a D11. ORP Kutná Hora leží na rozvodí řeky Labe a Vltavy. Z části je území náležející povodí Labe, vody jsou odváděny řekou Doubravou, Vrchlicí a Klejnárkou., Z území povodí Vltavy jsou vody odváděny řekou Sázavou. Území je poměrně chudé na zásoby podzemní vody, zejména na hranicích rozvodí. Podzemní voda obsahuje zvýšený obsah Fe,Mn a Rn. Zásobování vodou je zajištěno převážně, 84,4 % veřejných vodovodů, ze zdrojů povrchových vod. Z celkového množství vody z povrchových zdrojů 87,57% zásobuje skupinový vodovod Čáslav - Kutná Hora - Kolín. Tento skupinový vodovod řeší zásobování vodou v polabské části, zejména město Kutnou Horu a okolí. Hlavním zdrojem vody je údolní nádrž Vrchlice na stejnojmenné říčce Územní plán velkého územního celku Střední Polabí Územní plán velkého územního celku Střední Polabí byl schválen v prosinci 2006 ( ještě v souladu se zák. č. 50/1976 sb.v tehdy platném znění).v této podobě je použit pro zpracování ÚAP jako závazný podklad pro popis a řešení širších územních vztahů. ÚP VÚC řeší území zahrnující téměř ceelé okresy Nymburk, Kolín a Kutnou Horu. Jako mikroregionální středisko vyššího stupně klasifikuje Kolín s maximálním regionem (včetněkutnohorska a Čáslavska) Jako mkroregionální středisko středního stupně klasifikuje Kutnou Horu (81,2 tis. obyv. v regionuzahrnujícím i Čáslavsko) - území ORP Kutná Hora je celé součástí řešeného území ÚP VÚC Stř. Polabí. Subregionální střediska:uhlířskéjanovice, Zruč nad Sázavou jsou subregionální střediska. ÚP VÚC Stř. Polabí řeší a navrhuje: a) koridory a plochy pro stavby dopravní a technické infrastruktury, b) limity využití území, c) vymezení nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability ( ÚSES ), d) vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšné stavby. 12

13 Dále vyjmenované plochy a koridory pro navrhované stavby dopravní a technické infrastruktury jsou převzaty do ÚAP jako závazné záměry, které je nutné územně chránit a zahrnout do řešení ÚPD obcí ORP KH: 1. trasa silnice I/38: v úsecích ; mimo sídla v úseku Malín - Čáslav, 2. obchvaty na trase silnice II/333 Suchdol, Miskovice a Kutná Hora ( VÚC předpokládá, že současná trasa silnice I/2 bude přeřazena zpět do kategorie II. tř.) 3. novou trasu silnice I/2 od silnice I/38 (MÚK Hlízov) na Záboří nad Labem k hranicím Středočeského a Pardubického kraje, 4. přeložky a úpravy na silnicích II. třídy č. 38,111,125,126, 336,337,338, 339, 5. přeložky na silnicích III. třídy 6. železniční stavby (Hlízovskou spojku a nové napojení Kutné Hory); koridor územní rezervy pro vysokorychlostní trať Zpracovaná ÚPD + ÚPP obcí ve správním obvodu ORP Kutná Hora Území obce s rozšířenou působností Kutná Hora zaujímá rozlohu 643 km2, z této výměry je ha zemědělské půdy, což představuje 62,4 % a ha, to je 37,6%, nezemědělské půdy. Území ORP je rozděleno do správních území 51 obcí s celkovým počtem katastrálních území 156. Tři obce mají statut města. Území ORP je ze 70,6% pokryto platnou územně plánovací dokumentací (územní plán obce). Z celkového počtu 51 obcí má platný územní plán 36 obcí, přičemž 4 z nich mají pouze územní plán sídelního útvaru a to pouze pro katastrální území vlastní obce. Z 15 obcí, které nemají zpracovaný územní plán (což je 29,4 %) pouze 4 obce (Bohdaneč, Křesetice, Černíny, Úžice) mají vymezeno zastavěné území dle ustanovení 59 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a v souladu s ustanovením 171 zákona č.500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Vymezení zastavěného území je platné do doby vydání územního plánu obcí, který toto zastavěné území převezme. Celkem pět obcí má zahájené pořizování a zpracování územního plánu obce v různých úrovních rozpracovanosti. Ke dni zpracování územně analytických podkladů bylo k 36 platným územním plánům pořízeno celkem 43 změn územních plánů, kde 82% změn má charakter změny funkčního využití územními plány stanovených ploch, převážně na nové funkční využití ploch s funkcí bydlení. 13

14 14

15 15

16 16

17 3. Charakteristiky obcí v blocích podle obvodů pověřených obcí 3. 1 Obvod Kutná Hora Do území obvodu pověřené obce Kutná Hora spadají správní území následujících obcí: Kutná Hora, Bernardov, Bludov, Bohdaneč, Černíny, Červené Janovice, Církvice, Hlízov, Chlístovice, Kobylnice, Křesetice, Malešic, Mozkovice, Nové Dvory, Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Suchdol, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Třebětín, Úmoním, Vidice, Záboří nad Labem, Zbraslavice Poloha obvodu pověřeného OÚ na území ORP KH Celé území pověřené obce Kutná Hora náleží ke Středočeskému kraji. Obvod pověřené obce Kutná Hora se rozkládá v severovýchodní části ORP Kutná Hora, sdružuje celkem 25 území samostatných obcí o rozloze 364,4 km2 a hustotě obyvatelstva 31,09 obv./km2. V obvodu pověřené obce Kutná Hora je ustanoven mikroregion Kutnohorský venkov, který vznikl jako přirozený celek spádového vnitřně konzistentního území. Členy mikroregionu, 12 samostatných obcí spojují historické a kulturní tradice, ale zejména také společné problémy. 17

18 Dalšími ustanovenými svazky obcí jsou - mikroregion Zbraslavicko a mikroregion Kutnohorsko. Název: Sdružení obcí Kutnohorský venkov Sídlo svazku: Obecní úrad Suchdol, Zámek 1, Suchdol Název: Mikroregion Zbraslavicko Sídlo svazku: Obecní úřad Zbraslavice, Náměstí 7, Zbraslavice Název: Mikroregion Kutnohorsko Sídlo svazku: Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora Centrem celého obvodu i celého ORP je sídlo Kutná hora. Dalšími významnými obcemi jsou Červené Janovice a Zbraslavice, převážně pro svůj rekreační potenciál Základní geografické charakteristiky obvodu V rámci obvodu pověřené obce je město Kutná Hora z hlediska rozmístění, přesto, že leží excentricky v jeho severní části, a počtu obyvatel silným centrem celého obvodu (29 % obyvatel celého ORP). V rámci kraje je sídlo Kutná Hora pátým největším městem Středočeského kraje. Je sídlem orgánů státní správy a institucí (dotčených orgánů státní správy). Je významným centrem politického, hospodářského a kulturního života nejen ORP a Obvodu, ale i východní poloviny Středních Čech. Kulturně-historická atraktivita města a přírodní rekreační potenciál v jižním zázemí města nabízejí široké možnosti rozvoje různých forem cestovního ruchu. Město Kutná Hora má vzhledem ke své poloze v rámci České republiky (blízkost Prahy) dobré vstupní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v několika strategických oblastech. Díky své poloze, kulturním a historickým památkám, zápisem do seznamu památek UNESCO, tradici cíle domácích i zahraničních turistů apod. je možné jej řadit do národního turistického potenciálu Česka a ve spolupráci s dalšími místy UNESCO, či Sdružením měst Česká inspirace i do nadnárodního potenciálu Česka. Z pohledu regionálního není město sídlem žádné významné státní instituce nad rámec pověřené obce. Pro domácí i zahraniční návštěvníky je velmi atraktivní především historické centrum města a dvě decentralizované stavby Kostnice a Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Srůstem Kutné Hory se Sedlcem a Malínem vznikl sídelní útvar se silnými regionálními vazbami a ekonomickým potenciálem, který se výrazně podílí na objemu celkové oblastní průmyslové výroby. Region s centry Kolín - Kutná Hora-Čáslav dosud nebyl vymezen a definován, je však nesporné, že jeho význam v rámci středočeského kraje bude čím dál více posilovat. Území kutnohorského regionu se nachází v nadmořských výškách od 200 do 573 m. Podle geologického složení nemá jednotný přírodní ráz. Jeho utváření ovlivňovaly různé geologické vlivy. Patří ke třem horopisným celkům Českomoravské vrchovině, Čáslavské kotlině a Polabské nížině. Skalní podklad Kutnohorska je tvořen velmi starými horninami, kristalinikem, který je součástí tzv. jádra Českého masivu. Celé území náleží do povodí řeky Labe, sem odvádí své vody Vrchlice a Doubrava. Klimatické podmínky regionu jsou celkem příznivé. Dlouhodobý průměr srážek činí 590 mm s maximem srážek v červenci a s minimem v únoru. Charekter obvodu je zemědělsko - průmyslový, v němž průmyslové podniky jsou soustředěny především do center s vyšší koncentrací obyvatelstva. Jedná se o oblast Kutné Hora a okolí. Oproti přirozenému přírůstku v sedmdesátých letech (596 osob) došlo i v obvodu Kutná Hora v osmdesátých letech k výraznému přirozenému úbytku (minus 1973 osob). Hodnota přirozeného přírůstku je trvale nižší než republikový průměr. Průmysl v obvodu se svým podílem na republikové hodnotě základních ukazatelů řadí mezi třetinu nejméně průmyslově významných oblastí ČR. Tento charakter průmyslové výroby 18

19 bezprostředně souvisí s její odvětvovou strukturou. K nejvýznamnějším patří odvětví strojírenství (ČKD Kutná Hora a.s.), potravinářský průmysl (Tabák a.s.), elektrotechnický (FOXCON), textilní a v omezené míře kožedělný. Počtem pracovníků i hodnotou základních prostředků se přitom většinou jedná o malá až nejmenší průmyslová místa. Z hlediska přírodních a ekonomických podmínek patří obvod Kutná Hora k zemědělským produkčním oblastem s poměrně vysokou intenzitou výroby. Zemědělství zde determinuje nejen ekonomický, ale i krajinný a sídelní profil. Z celkové plochy připadá na zemědělskou půdu ha, tj. 65%. Vývojový pohled dokumentuje snižování rozlohy zemědělské a orné půdy (o 3,6% ), které je však výrazně nižší než celostátní průměr. Podle zemědělské rajonizace leží v základní oblasti řepařské. Nově se uplatňuje členění území podle produkčně ekonomické skupiny (PES), které vyjadřují předpoklady produkční schopnosti a ekonomické úspěšnosti Přehled zpracované ÚPD a ÚPP Z celkového počtu 25 obcí v obvodu má zpracovaný a platný územní plán 17 obcí, což je 68% z celkové plochy obvodu Kutná Hora. 10 územních plánu je doplněno změnami. Blíže viz. následující tabulka. Obec územní plán změny úz.plánů vypracován rozpracován platné rozpracované BERNARDOV PRaR BLUDOV BOHDANEČ přip.zadání CÍRKVICE ,2 3 ČERNÍNY ČERVENÉ JANOVICE HLÍZOV ,2 3 CHLÍSTOVICE KOBYLNICE KŘESETICE přip.zadání KUTNÁ HORA ,3, MALEŠOV ,2,3 MISKOVICE ÚPSÚ 1,2 3 NOVÉ DVORY ,2 3 OPATOVICE I. přip.zadání PABĚNICE ANO 2 3 PETROVICE I. příp.zadání SUCHDOL ,2,3 4 SVATÝ MIKULÁŠ ŠTIPOKLASY TŘEBĚTÍN zadání ÚMONÍN VIDICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM ZBRASLAVICE ÚPSÚ příp.zadání 1, 2,

20 20

21 Obce obvodu Kutná Hora Obec: Kutná Hora oc: 49 56'53.991"N, 15 16'8.06"E Popis: První písemná zpráva pochází z roku 990. Město se nachází v nadmořské výšce 254 metrů. Na území žije obyvatel. správní obvod pověřeného obecního úřadu Kutná Hora správní obvod obce s rozšířenou působností Kutná Hora správní území obce Kutná Hora správní území obce Kutná Hora 21

22 Název obce KUTNÁ HORA Názvy místních částí Hlouška,Kaňk,Karlov,Kutná Hora-Vnitřní Město,Malín,Neškaredice,Peštejnec,Poličany,Sedl ec,šipší,vrchlice,žižkov Označení jevu dle vyhlášky stavebního zákona 1 Zastavěné území 2 Plochy výroby 3 Plochy občanského vybavení:veřejná knihovna,pošta,kino,divadlo,muzeum,galerie,kulturní zařízení,středisko pro volný čas dětí a mládeže,sakrální stavba,smuteční síň,mateřská škola,základní škola,sou,gymnázium,sš,specializovaná škola,zuš,voš,úspd,úspm,dps koupaliště,krytý bazén,hřiště,tělocvična,stadion,zimní stadion,ostatní zařízení pro tělovýchovu,nemocnice,zdravotní zařízení,lékárna,rzs,policie, 4 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnocených území 5 Památková rezervace včetně ochranného pásma:op MPR Kutná Hora;MPR Kutná Hora 6 Památková zóna včetně ochranného pásma 7 Krajinná památková zóna 8 Nemovitá kulturní památka, případně soubor, včetně ochranného pásma: Vnitřní Město: MPR /A62 Kutná Hora-Vnitřní Město; soubor ohradních a opěrných zdí (není zapsáno v Ústředním seznamu; viz poznámka 1/) MPR /B116 Kutná Hora-Vnitřní Město; soubor ohradních a opěrných zdí (není zapsáno v Ústředním seznamu; viz poznámka 1/) MPR 36927/2-1043/A1 S Kutná Hora-Vnitř. Město; soubor městského opevnění; (viz poznámka 2/) MPR 33635/2-1043/A4 S Kutná Hora-Vnitř. Město; chrám sv.barbory Barborská NKP+UNESCO MPR 31957/2-1043/A5 S Kutná Hora-Vnitř. Město; kostel sv. Jakuba Jakubská MPR 14664/2-1043/A6 S Kutná Hora-Vnitř. Město; kostel Matky Boží Na Náměti Na Náměti MPR 36971/2-1043/A7 S Kutná Hora-Vnitř. Město; kostel sv. Jana Nepomuckého Husova MPR 41595/2-1043/A60 S Kutná Hora-Vnitř. Město; Kamenná kašna, Husova MPR 38738/2-1043/A61 S Kutná Hora-Vnitř. Město; morový sloup, Šultysova MPR 23477/2-1043/B117S Kutná Hora-Vnitř.Město; socha sv.anny (dočasně v muzeu)anenské nám. MPR / S Kutná Hora-Vnitř. Město; výklenková kaplička u čp. 521,U jelena MPR / S Kutná Hora-Vnitř. Město; výklenková kaplička u čp. 292,Vocelova MPR / S Kutná Hora-Vnitř. Město; park U Tří pávů, Palackého nám. MPR / S Kutná Hora-Vnitř. Město; socha sv.václava u čp.146, Václavské nám. MPR / S Kutná Hora-Vnitř. Město; socha sv. Jana Křtitele, Jánské nám. MPR / S Kutná Hora-Vnitř. Město; pomník K.H.Borovského, Havlíčkovo nám. MPR / S Kutná Hora-Vnitř. Město; pomník národního odboje, Národního odboje MPR / S Kutná Hora-Vnitř. Město; pomník obětem I. Světové války,barborská MPR / S Kutná Hora-Vnitř. Město; část rudného dolu Oselského pásma MPR / S Kutná Hora Žižkov; socha sv. Šebestiána, Pirknerovo nám MPR 29408/2-1043/A3 S Kutná Hora-Vnitř. Město; čp.28 palác Hrádek, Barborská MPR 25097/2-1043/A21 S Kutná Hora-Vnitř. Město; čp.41 měšťanský dům, Komenského nám. MPR 29963/2-1043/A9 S Kutná Hora-Vnitř. Město; čp.51 jezuitská kolej, Barborská MPR 36782/2-1043/B3 S Kutná Hora-Vnitř. Město; čp.58 okresní soud, Národního odboje MPR 32014/2-1043/A29 S Kutná Hora-Vnitř. Město; čp.123 měšťanský dům, dúm u Rytířů Husova MPR / S Kutná Hora-Vnitř. Město; čp.145 knihovna, Husova 22

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Městský úřad Vimperk. odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. VÚP 327-0/673/09 Ta. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk. odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. VÚP 327-0/673/09 Ta. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: VÚP 327-0/673/09 Ta Vyřizuje: Ing. Filip Takáč Telefon: 388 459 059 Ve Vimperku:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Aktualizace: říjen 2006 Souřadný systém S-JTSK Zájmové zemí Liberecký kraj O data je možné zažádat prostřednictvím žádosti, kterou lze nalézt na http://www.gis.kraj-lbc.cz.

Více

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č.j.: VÚP 8385/12-TAK 15/2012 Dle rozdělovníku Vyřizuje: Ing. Filip Takáč Telefon:

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem 0. Základní infromace Název obce Kód obce 552615 Počet a názvy katastrálních území 1 Rozloha obce 298,78 ha Počet obyvatel k 31. 12. 2013 285 (2 % rozlohy ORP) 1. Horninové prostředí a geologie 57 dobývací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Akce: Evidenční číslo: 29 007 337 KOSTELEC NAD ORLICÍ NÁVRH ÚPRAVY ÚP Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,, S TŘ E DNÍ POS ÁZAVÍ A KUTNOHOR S KO VE DNE CH 28.4. - 1.5.2012

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,, S TŘ E DNÍ POS ÁZAVÍ A KUTNOHOR S KO VE DNE CH 28.4. - 1.5.2012 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,, S TŘ E DNÍ POS ÁZAVÍ A KUTNOHOR S KO VE DNE CH 28.4. - 1.5.2012 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v RZ U Starého

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více