BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014"

Transkript

1 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší pozornosti. O jaká témata se jedná? Sleva na dani starobní důchodci Uplatnění daňové ztráty při kontrole Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Změny v daních z příjmů u neziskových organizací Daň z nabytí nemovitých věcí - informace Generálního finančního ředitelství Změny účetních výkazů Metodický pokyn Generálního finančního ředitelství k upuštění úroku z posečkání V případě, že budete potřebovat jakékoli doplňující informace, a to nejen k tématům z aktuálního Bulletinu, neváhejte kontaktovat naše odborníky, kteří jsou tady pro Vás. Kontakty najdete na poslední straně aktuálního vydání nebo na VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ!

2 SLEVA NA DANI Z PŘÍJMŮ U STAROBNÍCH DŮCHODCŮ Dne byl zveřejněn ve sbírce zákonů pod číslem 162/2014 nález Ústavního soudu ze dne evidovaný pod spisovou značkou Pl. ÚS 31/13. Ústavní soud v uvedeném řízení rozhodoval o ústavní stížnosti, která směřovala proti ustanovení 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění zákona č. 500/2012 Sb. S účinností od zakazovalo ustanovení 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří k 1.1. aktuálního roku pobírali starobní důchod, uplatňovat si základní slevu na dani z příjmů. Roční výše základní slevy na poplatníka činí Kč. S účinností ke dni vyhlášení nálezu Ústavní soud napadené ustanovení zrušil, neboť dle jeho názoru je uvedené ustanovení v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Z výše uvedeného vyplývá, že poplatníci pobírající starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu si budou moci uplatňovat základní slevu na poplatníka. Jelikož bylo ustanovení 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů zrušeno s účinností k , mohou si základní slevu na dani za zdaňovací období roku 2014 uplatnit ti starobní důchodci, kteří dosahují v roce 2014 zdanitelných příjmů. Vzhledem k temporálním účinkům nálezu si občané, kteří pobírali starobní důchod k nemohou uplatnit dodatečně slevu za rok Úplné znění nálezu Ústavního soudu je k dispozici na webu: ustavni_soud_www/aktualne_prilohy/pl-31-13_pro_ Sb_hotovy_web.pdf. Na výše uvedené rozhodnutí ÚS reagovala Finanční správa ČR zveřejněním informace, ve které uvádí návody na postupy u jednotlivých druhů poplatníků pobírajících starobní důchod. Informace byla zveřejněna na webu Finanční správy: cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informacestanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-nauplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickychosob Starobní důchodci, kteří jsou poplatníky daně z příjmů podávající přiznání k DPFO, si mohou základní slevu na poplatníka uplatnit v daňovém přiznání za rok Starobní důchodci, kteří jsou zaměstnáni, budou moci uplatňovat základní slevu již při výpočtu záloh na daň z příjmů, a to v závislosti na tom, zda podepsali u zaměstnavatele prohlášení poplatníka na rok 2014, a také v závislosti na tom, zda uplatnili nárok na slevu v prohlášení dle 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Ti zaměstnanci, kteří podepsali prohlášení poplatníka na rok 2014 a uplatnili základní slevu na poplatníka, nemusí pro uplatnění slevy dělat nic. Ti, kteří podepsali prohlášení poplatníka na rok 2014 a neuplatnili základní slevu na poplatníka, musí pro uplatnění slevy oznámit zaměstnavateli požadavek na uplatnění slevy, a dále musí učinit změnu v prohlášení poplatníka na rok 2014 s požadavkem na uplatnění slevy. Sleva na dani bude pracujícím důchodcům plátcem daně uplatňována až od měsíce následujícího po datu změny v prohlášení v souladu s 38k odst. 1 zákona o daních z příjmů. Sleva na dani za již uplynulé měsíce roku 2014 bude oběma skupinám zaměstnanců uplatněna v ročním zúčtování za rok 2014.

3 DODATEČNÉ UPLATNĚNÍ ZTRÁTY VYMĚŘENÉ ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ PŘI DAŇOVÉ KONTROLE Nejvyšší správní soud vydal dne rozhodnutí ve věci evidované pod spisovou značkou 9 Afs 41/ V uvedeném řízení se poplatník daně z příjmů právnických osob domáhal, aby správce daně zohlednil při kontrole DPPO ztrátu vyměřenou za zdaňovací období předcházející kontrolovaným obdobím. Správce daně při kontrole daně z příjmů právnických osob u daňového subjektu zjistil, že základ daně v kontrolovaných obdobích byl vyšší, než daňový subjekt uvedl v daňových přiznáních za prověřovaná období. Vzhledem ke skutečnosti, že daňový subjekt dosáhl v předcházejících obdobích daňových ztrát, projevil v průběhu daňového řízení vůli, aby tyto ztráty byly uplatněny správcem daně oproti dani, kterou správce daně zamýšlel kontrolovanému subjektu vyměřit. Správce daně v průběhu daňového řízení odmítl uplatnění ztrát s odvoláním na judikaturu Nejvyššího správního soudu k zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Z této judikatury vycházelo, že uplatnění daňových ztrát je výlučným právem daňových subjektů, které mohou uplatnit prostřednictvím daňového přiznání, nebo prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Dle předcházející judikatury nebylo možné, aby správce daně zohledňoval nevyčerpané ztráty z předcházejících zdaňovacích období v průběhu daňových kontrol. Stanovisko správce daně bylo potvrzeno i v odvolacím řízení. Rovněž krajský soud, který tento případ řešil, dal za pravdu správci daně. Proti rozhodnutí krajského soudu podal daňový subjekt kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Východiskem pro rozhodování Nejvyššího správního soudu byla zásada materiální správnosti stanovená v 1 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Na základě této zásady je daňový subjekt při současném splnění hmotně právních podmínek oprávněn uplatnit daňovou ztrátu. Dle výše uvedeného rozhodnutí soudu je daňový subjekt oprávněn uplatnit daňovou ztrátu v řízení nalézacím, vyměřovacím i doměřovacím, a to i v průběhu postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly, v řízení o opravném prostředku. Rozhodnutí přesným způsobem nedefinuje, jakým způsobem musí daňový subjekt sdělit správci daně své rozhodnutí uplatnit daňovou ztrátu z předcházejících období. Dle našeho názoru lze vůli daňového subjektu projevit jakýmkoli prokazatelným způsobem, například i nepřípustným podáním dodatečného přiznání, nebo v rámci projednávání zprávy o daňové kontrole. Anonymizované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je dostupné na webu: VYKON/2013/0041_9Afs_13_ _ prevedeno.pdf. Dle dostupných informací Finanční správa toto rozhodnutí respektuje a u nově probíhajících postupů umožňuje daňovým subjektům uplatňovat daňové ztráty z předchozích let, pokud splňují podmínky, které pro jejich uplatnění předepisuje zákon o daních z příjmů. ZÁKON O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ Na podzim je očekáváno schválení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který bude upravovat zejména podmínky, za nichž je poskytována péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Současně by mělo dojít ke změně souvisejících zákonů, kromě jiného i zákona o daních z příjmů. Vládní návrh zákona z ledna 2014 je v současné době vrácen ze Senátu zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. Nově bude moci zaměstnavatel uplatnit jako daňový náklad částky za provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku nebo příspěvek pro děti vlastních zaměstnanců na provoz zařízení péče o děti předškolního věku, které je zajišťováno jinými subjekty. Fyzické osoby budou moci uplatnit slevu na dani ve výši výdajů vynaložených za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku a to až do výše částky minimální mzdy za každé vyživované dítě. Daňové úlevy by mělo být možno poprvé uplatnit již za rok V případě bližšího zájmu o problematiku dětských skupin nás neváhejte kontaktovat.

4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ U NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ S účinností od roku 2014 dochází v 17a zákona o daních z příjmů ( ZDP ) k zavedení nové kategorie poplatníků veřejně prospěšný poplatník. Jedná se o speciální ustanovení v zákoně o daních z příjmů, které nijak nevychází ani nesouvisí s definicí veřejné prospěšnosti v Novém občanském zákoníku. Veřejně prospěšným poplatníkem je podle ZDP poplatník, který v souladu se statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Veřejně prospěšným poplatníkem nikdy není obchodní korporace (bez ohledu na předmět činnosti). Nově jsou u těchto poplatníků předmětem daně příjmy v podobě úroků, a to včetně úroků z vkladů na běžném účtu. Úrokové příjmy z účtu podléhají zvláštní sazbě daně ve výši 19 % a budou zdaněny peněžními ústavy. V přiznání k dani z příjmů budou vyloučeny ze základu daně (s výjimkou úrokových příjmů u veřejně prospěšných poplatníků, kteří jsou poskytovatelem zdravotních služeb, obecně prospěšnou společností, veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí nebo ústavem). S ohledem na zrušení daně dědické a darovací jsou od roku 2014 předmětem daně z příjmů také bezúplatné příjmy. U neziskových organizací se bude jednat zejména o příjmy z darování. Příjmy z přijatých darů budou u neziskových organizací osvobozeným příjmem, pokud přijaté dary budou použity pro účely vymezené v ustanovení 15 odst. 1 nebo 20 odst. 8 ZDP (financování vědy, školství, kultury, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, náboženské atd.). Veškeré náklady hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl bezúplatný příjem, jsou následně nedaňovým nákladem podle ustanovení 25 odst. 1 písm. i) ZDP. Pokud by přijatý dar nebyl použit na stanovený účel, osvobození zaniká a příjemci daru vzniká povinnost zvýšit základ daně o hodnotu daru. Veřejně prospěšný poplatník se může rozhodnout, že osvobození u bezúplatných příjmů nepoužije a přijaté dary zahrne do základu daně. V tomto případě jsou daňovými náklady veškeré náklady hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl bezúplatný příjem. Přijaté bezúplatné příjmy ve formě účelového daru na pořízení majetku snižují daňovou pořizovací cenu majetku, nikoli však účetní pořizovací cenu majetku. U mnoha poplatníků bude třeba upravit účetní software, případně evidovat odděleně daňové odpisy majetku, který byl zčásti pořízen z darovaných prostředků. U většiny neziskových subjektů nedochází ke změně v možnosti snížení základu daně o 30 % podle ustanovení 20 odst. 7 ZDP. Nově však není možno využít této daňové úlevy u veřejně prospěšného poplatníka, který je poskytovatelem zdravotních služeb. Cílem článku bylo přiblížit nejdůležitější změny u neziskových organizací, které v zákoně o daních z příjmů nastaly v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Pro bližší konzultaci k výše uvedené problematice nás neváhejte kontaktovat. DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ V červenci letošního roku vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) informaci, týkající se osoby poplatníka daně z nebytí nemovitých věcí (DNNV). Podle 1 odst. 1 písm. a) Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nebytí nemovitých věcí, je v případě kupní nebo směnné smlouvy poplatníkem DNNV převodce. Nabyvatel je poplatníkem pouze za podmínky, pokud se převodce a nabyvatel takto dohodnou ve smlouvě. GFŘ z důvodu jednoznačnosti doporučuje např. text: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel. GFŘ upozorňuje, že za ujednání o změně osoby poplatníka z převodce na nabyvatele nelze považovat formulace typu daň zaplatí nabyvatel nebo daňové přiznání podá a daň zaplatí nabyvatel. Pokud by při takto zvolené formulaci nabyvatel podal svým jménem daňové přiznání a zaplatil daň, bude k těmto úkonům vyzván převodce. Pro převodce má tento postup za následek sankce ve formě pokuty za pozdně podané přiznání a úroku z prodlení za pozdě zaplacenou daň. GFŘ v zájmu předcházení komplikacím v daňovém řízení, zejména sankcím vůči převodcům, umožňuje po přechodnou dobu zhojit nevhodně zvolenou formulaci, a to formou souhlasného prohlášení smluvních stran buď před správcem daně nebo s ověřenými podpisy. Odkaz na úplné znění informace GFŘ: poplatnika_ pdf

5 ZMĚNY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ V ROCE 2014 U obchodních korporací dochází ke změně a úpravě pojmů v účetních výkazech předkládaných státním institucím či bankám, a to zejména v souvislosti s novou legislativní úpravou - s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Ve výkazech zpracovávaných ve zkráceném rozsahu jde zejména o doplnění položky v oblasti pasiv rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku. Připomínáme, že rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku je upraveno v 40 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kde je výplata záloh na podíly na zisku podmíněna splněním několika povinností. Ve výkazech zpracovávaných v plném rozsahu je změn více a to zejména v návaznosti na změny terminologie v novém občanském zákoníku. Kromě výše uvedené změny došlo např. ke změně názvu dalších položek, např. položka půjčky a úvěry se nově nazývá zápůjčky a úvěry. U příspěvkových organizací došlo k legislativní úpravě vyhlášky č. 410/2009 Sb., kde se mimo jiné mění i směrná účetní osnova a účetní výkazy. Z toho důvodu jsou změny výkazů u příspěvkových organizací dvojího typu. Jednak se jedná o změny terminologické obdobné jako u obchodních korporací, tak o změny věcné. Tím, že některé účty směrné účetní osnovy byly změněny či zrušeny, musí příspěvková organizace důsledně zvažovat, na jaký účet bude účtovat, jaký převodový můstek si zvolí a v důsledku toho i do jaké položky účetních výkazů bude daný účet uvádět. V případě zrušených účtu je nutné při sestavování účetních výkazů zvážit, jakým účtem si zrušený účet účetní jednotka nahradila a podle provedených úprav si upravit i údaje za minulé období (např. pokud zrušený účet 419 nahradí např. účtem 378). METODICKÝ POKYN GFŘ K PODMÍNKÁM UPUŠTĚNÍ OD PŘEDEPSÁNÍ ÚROKU Z POSEČKÁNÍ ÚHRADY DANĚ Generální finanční ředitelství vydalo metodický pokyn za účelem sjednocení podmínek při rozhodování o upuštění od předepsání úroku z posečkání úhrady daně podle 157 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obecné zásady pro upuštění od předepsání úroku z posečkání O upuštění od předepsání úroku z posečkání rozhoduje správce daně na základě žádosti (dále jen žádost o upuštění ), rozhodnutí o žádosti musí být odůvodněno a daňový subjekt se proti rozhodnutí může odvolat. Při rozhodování o žádosti zjišťuje správce daně existenci skutečností, v nichž lze spatřovat zákonné důvody tvrdosti, dané ekonomickými nebo sociálními poměry daňového subjektu, pokud by k předepsání úroku z posečkání došlo. Žádost o upuštění musí být správci daně doručená nejpozději přede dnem splatnosti platebního výměru na úrok z posečkání. Důvody vylučují upuštění od předepsání úroku z posečkání: existence nedoplatků u správce daně s výjimkou úroku, který je předmětem žádosti o upuštění pozdní podání žádosti o posečkání daně nedodržení některé z podmínek posečkání uhrazení posečkané daně ručitelem vedení trestního řízení v souvislosti s daňovým trestním činem nebo trestním činem dotačního podvodu podání žádosti o posečkání po zahájení daňové exekuce důvody doměření daně měly charakter zatajení skutečností daňovým subjektem předmětem posečkání je odvod a penále za porušení rozpočtové kázně prostředků z EU Důvody umožňující upuštění od předepsání úroku z posečkání: daňový subjekt byl stižen mimořádnou, zejména živelnou událostí daň z nabytí nemovitých věcí byla stanovena správcem daně ve vyšší částce z důvodu chybného posudku znalce a tato byla včas uhrazena nepříznivý zdravotní stav daňového subjektu znemožnil včasné splnění platebních povinností k doměření daně došlo v důsledku legislativních změn, které nebyly známy k datu podání daňového tvrzení posečkaná daň byla uhrazena předčasně, nejpozději do poloviny povolené lhůty k posečkání daňový subjekt plnil řádně a včas své nepeněžní povinnosti, např. v zákonných lhůtách podával daňová přiznání minimálně 50% zaměstnanců daňového subjektu tvoří osoby se zdravotním postižením

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více