Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu."

Transkript

1 Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu. Výstup klíčové aktivity č. 1 Souborné shrnutí průběžně vytvářených metodik za jednotlivá monitorovací období. Vytvoření tohoto materiálu bylo spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. str. 1/1

2 Metodika první pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact 1 Projekt OP VK "NANOcontact", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorbu obsahu. První pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact (analýza prvních 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Subjekty (instituce VaV, firmy) zabývající se nanotechnologiemi mají eminentní zájem na výměnu informací, zejména vyhledávání perspektivních výzkumně vývojových a obchodních partnerů. Typický scénář probíhá ve třech stupních: 1. Koho a jak kontaktovat? 2. Konkretizace nabídky. 3. Vlastní spolupráce. Bod 1 a 2 bude pokrývat projekt NANOcontact. V dnešní době znamená bod 1 hlavně prezenci na internetu, možnost nalezení vyhledávačem. Existence oborové databáze subjektů značně zjednodušuje vyhledávání. Proto musí portál takovou databázi obsahovat a musí být zanesen do indexu velkých vyhledávačů. Profily uživatelů už budou obsahovat detailnější informace, včetně informací o aktuálně nabízených či poptávaných službách. To už spíše zapadá do bodu 2. Významnou roli sehrají semináře a konference, kde osobní kontakt přispívá k rychlejšímu a konkrétnějšímu jednání. Úkoly: naplnit databázi, vytvořit modelový profil uživatele (pravděpodobně za ÚFE MU), zvýšit informovanost o portálu i akcích, zvýšit aktivní účast CS na akcích 2. Aplikace pravidel finanční podpory OP VK je poměrně komplikovaná V průběhu seminářů se opakovaně objevovaly otázky, koho lze vlastně podpořit a jakou formou. Přes zdánlivě jednoduchou definici cílových skupin se objevují nejasnosti: jak je to se zahraničními studenty, jak je to přesně s vyloučením pražského regionu (bydliště?, sídlo?, provozovna?, ), může někdo z firmy přednášet na konferenci, apod. Úkoly: zvýšit informovanost realizačního týmu, ustanovit osobu, která soustředí otázky a zjistí odpovědi na ministerstvu, uvést srozumitelné podmínky podpory i na webové stránky projektu

3 Metodika první pracovní verze 2 3. Vzájemná kombinace pravidel OP VK a interních pravidel řešitelských institucí vede k narůstající administrativní zátěži Ukázalo se, že např. pravidla pro výběrová řízení vedou ke značné rigiditě procesu, ke vzdálení rozhodování od skutečných uživatelů i k časovým skluzům. Úkoly: lepší spolupráce s projektovou podporou na řešitelských univerzitách, nalezení optimálních postupů 4. Realizační tým a CS z pracovišť/regionů partnerů mají dopravní obtíže s účastí na Workshopech KA1. Typický workshop je akce v řádu několika hodin, ovšem doprava mezi Brnem, Libercem a Plzní zabere mnohem více času. Najít volný den společný pro všechny účastníky z řad RT, kteří navíc většinou přednáší, vedou cvičení apod., je poměrně náročné. Úkoly: zorganizovat pokusně jeden workshop formou telekonference, vyhodnocení tohoto workshopu, v případě úspěchu zajistit možnost pokračovat touto formou i nadále 5. Účast cílových skupin na akcích pořádaných v rámci projektu může být vyšší I když se na všech akcích účastnily cílové skupiny, v jejich množství i aktivitě jsou stále rezervy. Nelze ovšem očekávat, že by stav mohl být po pouhých 6 měsících existence projektu jiný. Je to podmíněno tím, že za dobu prvních 6 měsíců se zatím nevytvořila širší povědomost o projektu a službách, které nabízí. V dalších fázích projektu je třeba se této oblasti nadále věnovat v souladu s dalšími KA. Úkoly: spustit portál, dokud nebude plná verze, alespoň dočasný portál, budovat publicitu, zaregistrovat projektové stránky do velkých databází (seznam.cz, firmy.cz apod.), kontrolovat indexaci ve vyhledávačích, vypracovat dotazník ohledně požadavků cílových skupin 6. Podklady pro zpracování materiálů o stavu řešení projektu S periodicitou 6 měsíců, nebo dle aktuální potřeby projektu, budou osoby odpovědné za chod jednotlivých KA zpracovávat podklady/zprávy o stavu řešení KA. Tyto podklady budou využity pro zpracování zpráv o realizaci projektu (monitorovací zprávy). Pro zpracování těchto zpráv doporučujeme pracovníkům projektu využít přiloženou šablonu Šablona pro a přípravu zpracování podkladů pro tvorbu MZ. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

4 Metodika první pracovní verze 3 Příloha Metodiky: Šablona pro a přípravu zpracování podkladů pro tvorbu MZ Otázky, na které je potřeba v textu za konkrétní klíčovou aktivitu (KA) odpovědět: Podrobný popis věcí/činností, které byly v průběhu 6 měsíců realizovány. Zhodnocení realizace a výsledků, přínos pro cílové skupiny (CS). Popis problémů, které při realizaci nastaly a jejich řešení: o Např. časově náročný proces financování/neplnění indikátorů/nezájem CS. o Budou mít problémy dopad na realizaci KA? Plány na dalších 6 měsíců. Publicita byla-li relevantní. Monitorovací indikátory byly-li relevantní. Zapojení cílových skupin (případně jak hodláme CS zapojit). Popis činnosti realizačního týmu (dané KA). V případě výdajů popis jejich efektivnosti/účelnosti/hospodárnosti : o Prosím i krátké zhodnocení efekt/účel/hospod. osobních nákladů. V případě zadávacích řízení dokumenty k těmto řízením (hlavně u partnerů projektu, prosím o informace nejen o uzavřených řízeních, ale i o ještě neuzavřených). POPIS ZMĚN V PROJEKTU toto je velice důležité v případě, že víte o jakékoliv změně v realizaci KA (oproti textu Žádosti), prosím o uvedení zde zvlášť. V tomto bodu budu většinu psát já, ale i tak prosím o spolupráci (abychom na něco nezapomněli). V případě cestovních náhrad, prosím o podrobnější rozpis a navázání na řešení KA. + cokoliv, co Vám připadne důležité, abychom věděli a aby bylo zaznamenáno TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

5 Metodika pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact 1 Projekt OP VK "NANOcontact", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorbu obsahu. Pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact (analýza druhých 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Pro cílové skupiny, zejména instituce VaV a firmy, je důležitý aspekt nepřetržité a okamžité dostupnosti některých informací. To pokrývá zprovozněný webový portál NANOsurfing, je ale třeba zvýšit naplnění databáze. Tématické akce (semináře, konference) jsou pro cílové skupiny důležitým prostředkem pro získání detailnějších odborných informací, osobních kontaktů i pro první fáze jednání. Avšak prvotní, rychlá informace (např. pro analýzu trendů/trhů, kontakt na potenciální partnery, kalendář akcí) musí být snadno vyhledatelná na internetu. Díky zprovoznění portálu NANOsurfing je tato funkce pokryta a tak jsou nyní uživatelům k dispozici informace o participujících subjektech (kontakty, oblasti podnikání, poptávky, nabídky) i o tematických akcích. Vhledem ke komplikacím s výběrovým řízením došlo k určitému skluzu ve spouštění portálu. Jako náhrada byl v mezidobí provozován prozatímní portál, který pokrýval část funkcionality zamýšleného portálu zejména informace o akcích, prezentaci projektu NANOcontact, apod. Neobsahoval však plnou funkčnost databáze kontaktů, což se následně podepsalo i na stavu naplněnosti kontaktní databáze portálu. To je třeba zlepšit a dosáhnout tak určité kritické velikosti databáze, aby se stala pro cílové skupiny databází první volby. Úkoly: zvýšit naplnění databáze, zvýšit informovanost o portálu i o pořádaných akcích, sledovat pořadí ve vyhledávačích 2. Aplikace pravidel finanční podpory OP VK je poměrně komplikovaná Projekty operačních programů jsou jistou novinkou, a proto není informovanost o jejich principech a pravidlech fungování dostatečná. Některá pravidla se vyvíjejí až jako odezva na situace vznikající v praxi. Je asi nehospodárné, aby celý realizační tým detailně ovládal kompletní soubor pravidel, přitom je správné používání pravidel naprosto nutné pro úspěšné

6 Metodika pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact 2 Projekt OP VK "NANOcontact", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ řešení projektu. Pomoci by mohlo být určité předzpracování formou metodiky. Obsahem by měly být zejména nejčastěji pokládané dotazy. Např. Kdo přesně je podpořená osoba?, Může na konferencích být přednášející ze zahraničí?, Mohou být pracovní cesty do zahraničí nebo jen do tuzemska?, Účastní-li se člen RT konference v rámci projektu, vystupuje tam jako podpořená osoba, nebo si tuto činnost uvede do výkazu práce, atd? Úkoly: zvýšit informovanost realizačního týmu, ustanovit osobu, která vytvoří srozumitelnou metodiku, popř. seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědí, umístit tuto metodiku na webové stránky projektu pro použití všemi členy realizačního týmu 3. Vzájemná kombinace pravidel OP VK a interních pravidel řešitelských institucí vede k narůstající administrativní zátěži Požadavek na řešení všech dodávek formou veřejného výběrového řízení je u malých finančních objemů velmi neflexibilní a tak v důsledku spíše kontraproduktivní. Úkoly: nelze řešit, dáno legislativním rámcem 4. Workshopy KA1 pro realizační tým a zájemce z řad cílových skupin je vhodné realizovat formou videokonference Jak už bylo uvedeno v minulé monitorovací zprávě, při organizování workshopů jsme řešili problém dopravy mezi Brnem, Libercem a Plzní. Jako řešení bylo navrženo použití videokonference. To se v praxi osvědčilo. Ukázaly se jen drobné provozní problémy např. volně stáhnutelný program Skype umožňoval videokonference pro více než 2 uživatele jen ve zkušebním provozu a po omezenou dobu, občasná nekompatibilita webových kamer apod. Úkoly: zakoupit software, kde je již videokonference pro 3 a více účastníků plně podporována; určit jeden projektový počítač/notebook na kterém bude trvale nainstalována webkamera, AV-vybavení i software pro videokonference. 5. Obecné povědomí o projektu, portálu má vliv na účast cílových skupin na akcích pořádaných v rámci projektu a i na vlastní přínos operačního programu I když se všech akcí pravidelně účastní cílové skupiny, lze dopad projektu určitě zvýšit. V souladu s projektem a jeho dalšími KA se bude muset zaměřit pozornost na publicitu. Na základě návrhů od členů realizačního týmu i cílových skupin se uvažuje o reklamě jak v běžných mediích (regionální tisk, reklama v městské hromadné dopravě, internet) tak publicitu cílenou úžeji, přímo na cílové skupiny projektu, tj. reklama v odborném tisku nebo

7 Metodika pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact 3 Projekt OP VK "NANOcontact", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ reklama na specializovaných akcích (oborové veletrhy, konference, slavnostní představení portálu apod.). Úkoly: budovat publicitu mezi veřejností i odborníky, zaregistrovat projektové stránky do velkých databází (seznam.cz, firmy.cz apod.),

8 Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu. Pracovní materiál pro RT projektu NANOcontactu (analýza třetích 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Je možné zvýšit atraktivitu workshopů pro cílové skupiny. V současnosti jsou workshopy přínosné spíš pro pracovníky projektu než pro cílové skupiny. I přes tento fakt, je účast na workshopech velmi dobrá. Přesto bychom rádi udělali workshopy zajímavější pro cílové skupiny. Jednou z možností je zařadit do programu workshopu příspěvky pracovníků vracejících se ze stáží. Mohou tak předávat zkušenosti získané ve špičkových VaV pracovištích a firmách, zahraničních i tuzemských. Dá se předpokládat, že tato iniciativa přinese kromě zvýšení účasti na workshopech i zájem o mobilitu studentů a VaV pracovníků. Úkoly: zapojit ve zvýšené míře pracovníky řešitelského týmu účastnících se stáží do programu workshopu 2. Obecné povědomí o projektu. Reklamní kampaň v hromadné dopravě se po interní analýze a diskuzích nejeví jako nejefektivnější oslovení cílových skupin. Proto je třeba preferovat publicitu cílenou úžeji, přímo na cílové skupiny projektu VaV pracovníky, studenty, tj. reklama v odborném a univerzitním tisku, konferenčních sbornících, reklama na specializovaných akcích oborové veletrhy, konference apod. Do budoucna očekáváme také kladný vliv Slavnostního představení portálu. Úkoly budovat publicitu mezi VaV pracovníky a studenty str. 1/2

9 3. Portál NANOsurfing a jeho role. Jak vzrůstá počet kontaktů, akcí a informací na portálu NANOsurfing, roste jeho role a důležitost. Lze i očekávat, že uživatelé portálu na něm tráví více času. Proto je nezbytné neustále vylepšovat portál po stránce obsahové i uživatelské. Doporučujeme tedy získat zpětnou vazbu formou dotazníků i přímým kontaktem s cílovou skupinou na akcích projektu konference v Liberci, semináře v Brně, Slavnostní představení portálu v Brně, konferenci v Brně a konferenci v Plzni a v neposlední řadě také na workshopech. Úkoly: vypracování dotazníku a zvýšení aktivity řešitelského týmu v přímém kontaktu s cílovými skupinami str. 2/2

10 Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu. Pracovní materiál pro RT projektu NANOcontactu (analýza čtvrtých 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Je možné zvýšit atraktivitu workshopů pro cílové skupiny. Po uvedení portálu do plného provozu se objevily problémy týkající se registrací a vyplňování uživatelského profilu na internetovém portálu. Jednalo se především o obsah, co a proč je třeba vyplnit, a také o celkovou práci s registračními formuláři. Na základě zpětné vazby od cílových skupin během přímých setkání nejen na akcích projektu semináře 2011 v Brně, konference PASNPG 2011 v Blansku a 8. workshopu v Brně, jsme dospěli k závěru, že by bylo velmi vhodné vytvořit metodiku, jak správně vyplnit profil uživatele, týmu a také instituce viz. příloha. Úkoly: Vytvořit vzorový profil uživatele, týmu a instituce. str. 1/1

11 Vzorový profil uživatele portálu NANOsurfing Login Tonda Jméno Antonín Příjmení Novák Tituly Prof. Pohlaví Muž Datum narození Fotografie Oprávnění Autorizovaný uživatel Aktivovaný Zablokovat Registrace Akcí Organizací Skupina blogu Město Brno Ulice (č.p.) Kotlářská 2 PSČ Pracovní telefon/fax Osobní telefon Skype tonda ICQ Profil na sociálních sítích Facebook Tonda Novák Zaměstnavatel Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Adresa zam. Kotlářská Brno str. 1/3

12 Klíčová slova Tonda Klíčová slova (en) Tonda Zveřejnit Kontakt Info Upozornění em Newsletter Změny Specializace Specializace Diagnostika plazmatu Specializace Úprava povrchů plazmatem Specializace Atmosférické plazma Specializace Management VaV Specializace Příprava a realizace projektů Specializace Vedení bakalářských, magisterských a dizertačních prací Nabídka Popisek Diagnostika plazmatu Popisek (en) Plasma diagnostics Klíčová slova bariérové výboje; atmosférický tlak; dusíkové plazma Klíčová slova (en) barrier discharge, atmospheric pressure, nitrogen plasma Text Nabízím konzultace/realizace měření a vyhodnocení optické emisní spektroskopie plazmatu v atmosférických bariérových výbojů buzených v dusíku. Text (en) I offer consulting/implementation of a measurement and evaluation of the optical emission spectroscopy of nitrogen barrier discharge at atmospheric pressure. Zařazení Výzkum Kategorie Základní výzkum str. 2/3

13 Poptávka Popisek Popisek (en) Klíčová slova Klíčová slova (en) Text Text (en) Zařazení Modelování plazmatu Plasma modelling bariérový výboj; atmosférický tlak; dusík barrier discharge, atmospheric pressure, nitrogen Mám zájem o spolupráci při modelování plazmatu koplanárního barierového výboje za atmosferického tlaku (2D/3D simulace výboje a fyzikálních podmínek - teplota, proudění, plazma). I am interested in colaboration in plasma modelling of coplanar barrier discharge at atmospheric pressure (2D/3D simulations of the discharge and the physical conditions temperature, flow dynamics and plasma). Výzkum Kategorie Aplikační výzkum a vývoj str. 3/3

14 Název URL Správce Vzorový profil týmu na portálu NANOsurfing DCSBD - tým prof. Černáka tym_dcsbd Danny Stav Podskupina Téma Green Adresa Kotlářská 2, Brno, Pracovní telefon/fax Web Dcsbd.cz GPS IČO (max číslic) DIČ (CZ + max. 12 číslic) CZ Stručný popis Skupina je zaměřena na výzkum a vývoj atmosférického plazmatu pro průmyslové aplikace v nejrůznějších oblastech - textilní, sklářský, stavební, automobilový průmysl. Velká pozornost je věnována in-line plazmovým úpravám materiálů s nízkou přidanou hodnotou - papír, dřevo, netkaná textilie. Specializace Atmosférické plazma str. 1/2

15 Nabídka Popisek Aplikační výzkum Popisek (en) Application research Klíčová slova Plazma, úprava, optimalizace Klíčová slova (en) Plasma, treatment, optimization Text Nabízíme spolupráci s cílem nalezení vhodného řešení a optimalizaci plazmové úpravy nejrůznějších materiálů. Text (en) We offer a cooperation to find suitable solutions and optimization of the surface plasma treatment of the various materials. Zařazení Výzkum Kategorie Kategorie Aplikační výzkum a vývoj Poptávka Popisek Hledáme partnery Popisek (en) Looking for partners Klíčová slova Partner, projekt, TACR, plazma, úprava povrchů Klíčová slova (en) Partner, projects, TACR, plasma, surface treatment Text Hledáme partnery pro projekty Technologické agentury České republiky zabývající se plazmovou úpravou materiálů. Text (en) We are looking for partners for projects of Technology Agency of the Czech Republic dealing with plasma surface treatment. Zařazení Výzkum Kategorie Spolupráce str. 2/2

16 Vzorový profil instituce na portálu NANOsurfing Název URL Správce Stav Podskupina Téma Adresa Pracovní telefon/fax Web GPS IČO (max. 12 číslic) DIČ (CZ + max. 12 číslic) Ústav fyzikální elektroniky ufe Ondra Orange Kotlářská 2, Brno CZ Hlavním cílem práce na ústavu fyzikální elektroniky je výzkum a aplikace Stručný popis nízkoteplotního plazmatu a ionizovaných plynů, které jsou studovány jak z teoretického, tak i z praktického úhlu pohledu. Specializace Specializace Diagnostika plazmatu Specializace Specializace Úprava povrchů plazmatem Modelování plazmatu Specializace Specializace Atmosférické plazma Nízkoteplotní plazma str. 1/2

17 Nabídka Popisek Popisek (en) Klíčová slova Klíčová slova (en) Text Text (en) Zařazení Kategorie Kategorie Kategorie Diagnostické metody Diagnostics methods OES, MALDI, FTIR, AFM, SEM, SFE, Elipsometrie, Měření kontaktního úhlu OES, MALDI, FTIR, AFM, SEM, SFE, Ellypsometry Pracoviště má k dispozici zařízení k diagnostice jak plazmatu, tak vrstev plazmatem vytvořených. The department has equipment for the plasma diagnostics and for diagnostics of the thin films. Vzdělávání Doktorská práce Aplikační výzkum a vývoj Základní výzkum Poptávka Popisek Popisek (en) Klíčová slova Hledáme studenty fyziky Looking for Physics Students Student, fyzika, plazma, studium Klíčová slova (en) Student, physics, plasma, study Text Hledáme studenty pro bakalářské, magisterské i doktorandské studium. Text (en) We are looking for students for bachelor, master and doctoral study. Zařazení Vzdělání Kategorie Kategorie Bakalářská práce Diplomová práce Kategorie Dizertační práce Týmy Tým Plazmochemie str. 2/2

18 Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu. Pracovní materiál pro RT projektu NANOcontactu (analýza pátých 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Je možné zvýšit atraktivitu portálu. Z připomínek uživatelů portálu vyplynulo, že systém zadávání a získávání informací z portálu NANOsurfing (tzn. registrace, profily, vyhledávání) je pro běžné potřeby příliš sofistikovaný. Proto jsme se po prodiskutování mezi všemi pracovišti RT a cílovými skupinami na workshopech rozhodli: a) Zjednodušit systém vyhledávání a zadávání informací na portál b) Byl vypracován webový tutoriál, který vede uživatele krok za krokem a podrobně vysvětluje jednotlivé položky (viz. Obr.). U webového tutoriálu jsme zvolili plné zaintegrování do webových stránek, tzn. relevantní nápovědy se vždy zobrazují uživateli po najetí myši do políčka. Zlepšení této funkcionality by mohlo napomoci též lepší strukturování kategorií nabídky/poptávky a specializací a systém nápovědy klíčových slov. Pracovníci KC NANOcontact prověří možnost realizace těchto změn. Úkoly: Vypracování metodiky pro období udržitelnosti projektu pro dané klíčové aktivity. str. 1/2

19 Obr. Tutoriál, který provádí uživatele při registraci a vyhledávání. 2. Je možné zlepšit propagaci projektu. Pro zlepšení propagace a atraktivity projektu bylo navrženo vyrobení kvalitnějších letáků, které budou svojí grafickou úrovní a zajímavými fotografiemi oslovovat široké spektrum odborné veřejnosti. Jako další vhodná forma propagace byl zvolen konferenční stánek. Cílem je, oslovení cílových skupin také na odborných konferencích, u kterého se zájemci mohou osobně poptat členů realizačního týmu. Tato forma propagace se jeví jako dokonalé doplnění letáku nebo inzerátu v odborném periodiku. 3. Zvýšení kvality a prestiže přednášek. Pro zvýšení prestiže a odborné kvality přednášek a dalších akcí pořádaných v rámci projektu by bylo prospěšné mít možnost pozvat zahraniční odborníky. Pro zajištění této možnosti budeme usilovat o zavedení finančního mechanismu per diems do rozpočtu projektu a dále oslovovat vhodné experty v rámci zahraničních stáží projektu. str. 2/2

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 Návod pro postup při sledování procesů místních Agend 21 podle oficiálních Kritérií MA21 v České republice Autorská spolupráce: Národní síť Zdravých měst

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek FOND MIKROPROJEKTŮ Žádost o finanční příspěvek Název mikroprojektu SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR) 25 771,31 Požadovaná výška FP z ERDF (EUR) 20 000,00 Počet partnerů

Více

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele:

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více