Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu."

Transkript

1 Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu. Výstup klíčové aktivity č. 1 Souborné shrnutí průběžně vytvářených metodik za jednotlivá monitorovací období. Vytvoření tohoto materiálu bylo spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. str. 1/1

2 Metodika první pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact 1 Projekt OP VK "NANOcontact", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorbu obsahu. První pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact (analýza prvních 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Subjekty (instituce VaV, firmy) zabývající se nanotechnologiemi mají eminentní zájem na výměnu informací, zejména vyhledávání perspektivních výzkumně vývojových a obchodních partnerů. Typický scénář probíhá ve třech stupních: 1. Koho a jak kontaktovat? 2. Konkretizace nabídky. 3. Vlastní spolupráce. Bod 1 a 2 bude pokrývat projekt NANOcontact. V dnešní době znamená bod 1 hlavně prezenci na internetu, možnost nalezení vyhledávačem. Existence oborové databáze subjektů značně zjednodušuje vyhledávání. Proto musí portál takovou databázi obsahovat a musí být zanesen do indexu velkých vyhledávačů. Profily uživatelů už budou obsahovat detailnější informace, včetně informací o aktuálně nabízených či poptávaných službách. To už spíše zapadá do bodu 2. Významnou roli sehrají semináře a konference, kde osobní kontakt přispívá k rychlejšímu a konkrétnějšímu jednání. Úkoly: naplnit databázi, vytvořit modelový profil uživatele (pravděpodobně za ÚFE MU), zvýšit informovanost o portálu i akcích, zvýšit aktivní účast CS na akcích 2. Aplikace pravidel finanční podpory OP VK je poměrně komplikovaná V průběhu seminářů se opakovaně objevovaly otázky, koho lze vlastně podpořit a jakou formou. Přes zdánlivě jednoduchou definici cílových skupin se objevují nejasnosti: jak je to se zahraničními studenty, jak je to přesně s vyloučením pražského regionu (bydliště?, sídlo?, provozovna?, ), může někdo z firmy přednášet na konferenci, apod. Úkoly: zvýšit informovanost realizačního týmu, ustanovit osobu, která soustředí otázky a zjistí odpovědi na ministerstvu, uvést srozumitelné podmínky podpory i na webové stránky projektu

3 Metodika první pracovní verze 2 3. Vzájemná kombinace pravidel OP VK a interních pravidel řešitelských institucí vede k narůstající administrativní zátěži Ukázalo se, že např. pravidla pro výběrová řízení vedou ke značné rigiditě procesu, ke vzdálení rozhodování od skutečných uživatelů i k časovým skluzům. Úkoly: lepší spolupráce s projektovou podporou na řešitelských univerzitách, nalezení optimálních postupů 4. Realizační tým a CS z pracovišť/regionů partnerů mají dopravní obtíže s účastí na Workshopech KA1. Typický workshop je akce v řádu několika hodin, ovšem doprava mezi Brnem, Libercem a Plzní zabere mnohem více času. Najít volný den společný pro všechny účastníky z řad RT, kteří navíc většinou přednáší, vedou cvičení apod., je poměrně náročné. Úkoly: zorganizovat pokusně jeden workshop formou telekonference, vyhodnocení tohoto workshopu, v případě úspěchu zajistit možnost pokračovat touto formou i nadále 5. Účast cílových skupin na akcích pořádaných v rámci projektu může být vyšší I když se na všech akcích účastnily cílové skupiny, v jejich množství i aktivitě jsou stále rezervy. Nelze ovšem očekávat, že by stav mohl být po pouhých 6 měsících existence projektu jiný. Je to podmíněno tím, že za dobu prvních 6 měsíců se zatím nevytvořila širší povědomost o projektu a službách, které nabízí. V dalších fázích projektu je třeba se této oblasti nadále věnovat v souladu s dalšími KA. Úkoly: spustit portál, dokud nebude plná verze, alespoň dočasný portál, budovat publicitu, zaregistrovat projektové stránky do velkých databází (seznam.cz, firmy.cz apod.), kontrolovat indexaci ve vyhledávačích, vypracovat dotazník ohledně požadavků cílových skupin 6. Podklady pro zpracování materiálů o stavu řešení projektu S periodicitou 6 měsíců, nebo dle aktuální potřeby projektu, budou osoby odpovědné za chod jednotlivých KA zpracovávat podklady/zprávy o stavu řešení KA. Tyto podklady budou využity pro zpracování zpráv o realizaci projektu (monitorovací zprávy). Pro zpracování těchto zpráv doporučujeme pracovníkům projektu využít přiloženou šablonu Šablona pro a přípravu zpracování podkladů pro tvorbu MZ. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

4 Metodika první pracovní verze 3 Příloha Metodiky: Šablona pro a přípravu zpracování podkladů pro tvorbu MZ Otázky, na které je potřeba v textu za konkrétní klíčovou aktivitu (KA) odpovědět: Podrobný popis věcí/činností, které byly v průběhu 6 měsíců realizovány. Zhodnocení realizace a výsledků, přínos pro cílové skupiny (CS). Popis problémů, které při realizaci nastaly a jejich řešení: o Např. časově náročný proces financování/neplnění indikátorů/nezájem CS. o Budou mít problémy dopad na realizaci KA? Plány na dalších 6 měsíců. Publicita byla-li relevantní. Monitorovací indikátory byly-li relevantní. Zapojení cílových skupin (případně jak hodláme CS zapojit). Popis činnosti realizačního týmu (dané KA). V případě výdajů popis jejich efektivnosti/účelnosti/hospodárnosti : o Prosím i krátké zhodnocení efekt/účel/hospod. osobních nákladů. V případě zadávacích řízení dokumenty k těmto řízením (hlavně u partnerů projektu, prosím o informace nejen o uzavřených řízeních, ale i o ještě neuzavřených). POPIS ZMĚN V PROJEKTU toto je velice důležité v případě, že víte o jakékoliv změně v realizaci KA (oproti textu Žádosti), prosím o uvedení zde zvlášť. V tomto bodu budu většinu psát já, ale i tak prosím o spolupráci (abychom na něco nezapomněli). V případě cestovních náhrad, prosím o podrobnější rozpis a navázání na řešení KA. + cokoliv, co Vám připadne důležité, abychom věděli a aby bylo zaznamenáno TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

5 Metodika pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact 1 Projekt OP VK "NANOcontact", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorbu obsahu. Pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact (analýza druhých 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Pro cílové skupiny, zejména instituce VaV a firmy, je důležitý aspekt nepřetržité a okamžité dostupnosti některých informací. To pokrývá zprovozněný webový portál NANOsurfing, je ale třeba zvýšit naplnění databáze. Tématické akce (semináře, konference) jsou pro cílové skupiny důležitým prostředkem pro získání detailnějších odborných informací, osobních kontaktů i pro první fáze jednání. Avšak prvotní, rychlá informace (např. pro analýzu trendů/trhů, kontakt na potenciální partnery, kalendář akcí) musí být snadno vyhledatelná na internetu. Díky zprovoznění portálu NANOsurfing je tato funkce pokryta a tak jsou nyní uživatelům k dispozici informace o participujících subjektech (kontakty, oblasti podnikání, poptávky, nabídky) i o tematických akcích. Vhledem ke komplikacím s výběrovým řízením došlo k určitému skluzu ve spouštění portálu. Jako náhrada byl v mezidobí provozován prozatímní portál, který pokrýval část funkcionality zamýšleného portálu zejména informace o akcích, prezentaci projektu NANOcontact, apod. Neobsahoval však plnou funkčnost databáze kontaktů, což se následně podepsalo i na stavu naplněnosti kontaktní databáze portálu. To je třeba zlepšit a dosáhnout tak určité kritické velikosti databáze, aby se stala pro cílové skupiny databází první volby. Úkoly: zvýšit naplnění databáze, zvýšit informovanost o portálu i o pořádaných akcích, sledovat pořadí ve vyhledávačích 2. Aplikace pravidel finanční podpory OP VK je poměrně komplikovaná Projekty operačních programů jsou jistou novinkou, a proto není informovanost o jejich principech a pravidlech fungování dostatečná. Některá pravidla se vyvíjejí až jako odezva na situace vznikající v praxi. Je asi nehospodárné, aby celý realizační tým detailně ovládal kompletní soubor pravidel, přitom je správné používání pravidel naprosto nutné pro úspěšné

6 Metodika pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact 2 Projekt OP VK "NANOcontact", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ řešení projektu. Pomoci by mohlo být určité předzpracování formou metodiky. Obsahem by měly být zejména nejčastěji pokládané dotazy. Např. Kdo přesně je podpořená osoba?, Může na konferencích být přednášející ze zahraničí?, Mohou být pracovní cesty do zahraničí nebo jen do tuzemska?, Účastní-li se člen RT konference v rámci projektu, vystupuje tam jako podpořená osoba, nebo si tuto činnost uvede do výkazu práce, atd? Úkoly: zvýšit informovanost realizačního týmu, ustanovit osobu, která vytvoří srozumitelnou metodiku, popř. seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědí, umístit tuto metodiku na webové stránky projektu pro použití všemi členy realizačního týmu 3. Vzájemná kombinace pravidel OP VK a interních pravidel řešitelských institucí vede k narůstající administrativní zátěži Požadavek na řešení všech dodávek formou veřejného výběrového řízení je u malých finančních objemů velmi neflexibilní a tak v důsledku spíše kontraproduktivní. Úkoly: nelze řešit, dáno legislativním rámcem 4. Workshopy KA1 pro realizační tým a zájemce z řad cílových skupin je vhodné realizovat formou videokonference Jak už bylo uvedeno v minulé monitorovací zprávě, při organizování workshopů jsme řešili problém dopravy mezi Brnem, Libercem a Plzní. Jako řešení bylo navrženo použití videokonference. To se v praxi osvědčilo. Ukázaly se jen drobné provozní problémy např. volně stáhnutelný program Skype umožňoval videokonference pro více než 2 uživatele jen ve zkušebním provozu a po omezenou dobu, občasná nekompatibilita webových kamer apod. Úkoly: zakoupit software, kde je již videokonference pro 3 a více účastníků plně podporována; určit jeden projektový počítač/notebook na kterém bude trvale nainstalována webkamera, AV-vybavení i software pro videokonference. 5. Obecné povědomí o projektu, portálu má vliv na účast cílových skupin na akcích pořádaných v rámci projektu a i na vlastní přínos operačního programu I když se všech akcí pravidelně účastní cílové skupiny, lze dopad projektu určitě zvýšit. V souladu s projektem a jeho dalšími KA se bude muset zaměřit pozornost na publicitu. Na základě návrhů od členů realizačního týmu i cílových skupin se uvažuje o reklamě jak v běžných mediích (regionální tisk, reklama v městské hromadné dopravě, internet) tak publicitu cílenou úžeji, přímo na cílové skupiny projektu, tj. reklama v odborném tisku nebo

7 Metodika pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact 3 Projekt OP VK "NANOcontact", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ reklama na specializovaných akcích (oborové veletrhy, konference, slavnostní představení portálu apod.). Úkoly: budovat publicitu mezi veřejností i odborníky, zaregistrovat projektové stránky do velkých databází (seznam.cz, firmy.cz apod.),

8 Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu. Pracovní materiál pro RT projektu NANOcontactu (analýza třetích 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Je možné zvýšit atraktivitu workshopů pro cílové skupiny. V současnosti jsou workshopy přínosné spíš pro pracovníky projektu než pro cílové skupiny. I přes tento fakt, je účast na workshopech velmi dobrá. Přesto bychom rádi udělali workshopy zajímavější pro cílové skupiny. Jednou z možností je zařadit do programu workshopu příspěvky pracovníků vracejících se ze stáží. Mohou tak předávat zkušenosti získané ve špičkových VaV pracovištích a firmách, zahraničních i tuzemských. Dá se předpokládat, že tato iniciativa přinese kromě zvýšení účasti na workshopech i zájem o mobilitu studentů a VaV pracovníků. Úkoly: zapojit ve zvýšené míře pracovníky řešitelského týmu účastnících se stáží do programu workshopu 2. Obecné povědomí o projektu. Reklamní kampaň v hromadné dopravě se po interní analýze a diskuzích nejeví jako nejefektivnější oslovení cílových skupin. Proto je třeba preferovat publicitu cílenou úžeji, přímo na cílové skupiny projektu VaV pracovníky, studenty, tj. reklama v odborném a univerzitním tisku, konferenčních sbornících, reklama na specializovaných akcích oborové veletrhy, konference apod. Do budoucna očekáváme také kladný vliv Slavnostního představení portálu. Úkoly budovat publicitu mezi VaV pracovníky a studenty str. 1/2

9 3. Portál NANOsurfing a jeho role. Jak vzrůstá počet kontaktů, akcí a informací na portálu NANOsurfing, roste jeho role a důležitost. Lze i očekávat, že uživatelé portálu na něm tráví více času. Proto je nezbytné neustále vylepšovat portál po stránce obsahové i uživatelské. Doporučujeme tedy získat zpětnou vazbu formou dotazníků i přímým kontaktem s cílovou skupinou na akcích projektu konference v Liberci, semináře v Brně, Slavnostní představení portálu v Brně, konferenci v Brně a konferenci v Plzni a v neposlední řadě také na workshopech. Úkoly: vypracování dotazníku a zvýšení aktivity řešitelského týmu v přímém kontaktu s cílovými skupinami str. 2/2

10 Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu. Pracovní materiál pro RT projektu NANOcontactu (analýza čtvrtých 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Je možné zvýšit atraktivitu workshopů pro cílové skupiny. Po uvedení portálu do plného provozu se objevily problémy týkající se registrací a vyplňování uživatelského profilu na internetovém portálu. Jednalo se především o obsah, co a proč je třeba vyplnit, a také o celkovou práci s registračními formuláři. Na základě zpětné vazby od cílových skupin během přímých setkání nejen na akcích projektu semináře 2011 v Brně, konference PASNPG 2011 v Blansku a 8. workshopu v Brně, jsme dospěli k závěru, že by bylo velmi vhodné vytvořit metodiku, jak správně vyplnit profil uživatele, týmu a také instituce viz. příloha. Úkoly: Vytvořit vzorový profil uživatele, týmu a instituce. str. 1/1

11 Vzorový profil uživatele portálu NANOsurfing Login Tonda Jméno Antonín Příjmení Novák Tituly Prof. Pohlaví Muž Datum narození Fotografie Oprávnění Autorizovaný uživatel Aktivovaný Zablokovat Registrace Akcí Organizací Skupina blogu Město Brno Ulice (č.p.) Kotlářská 2 PSČ Pracovní telefon/fax Osobní telefon Skype tonda ICQ Profil na sociálních sítích Facebook Tonda Novák Zaměstnavatel Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Adresa zam. Kotlářská Brno str. 1/3

12 Klíčová slova Tonda Klíčová slova (en) Tonda Zveřejnit Kontakt Info Upozornění em Newsletter Změny Specializace Specializace Diagnostika plazmatu Specializace Úprava povrchů plazmatem Specializace Atmosférické plazma Specializace Management VaV Specializace Příprava a realizace projektů Specializace Vedení bakalářských, magisterských a dizertačních prací Nabídka Popisek Diagnostika plazmatu Popisek (en) Plasma diagnostics Klíčová slova bariérové výboje; atmosférický tlak; dusíkové plazma Klíčová slova (en) barrier discharge, atmospheric pressure, nitrogen plasma Text Nabízím konzultace/realizace měření a vyhodnocení optické emisní spektroskopie plazmatu v atmosférických bariérových výbojů buzených v dusíku. Text (en) I offer consulting/implementation of a measurement and evaluation of the optical emission spectroscopy of nitrogen barrier discharge at atmospheric pressure. Zařazení Výzkum Kategorie Základní výzkum str. 2/3

13 Poptávka Popisek Popisek (en) Klíčová slova Klíčová slova (en) Text Text (en) Zařazení Modelování plazmatu Plasma modelling bariérový výboj; atmosférický tlak; dusík barrier discharge, atmospheric pressure, nitrogen Mám zájem o spolupráci při modelování plazmatu koplanárního barierového výboje za atmosferického tlaku (2D/3D simulace výboje a fyzikálních podmínek - teplota, proudění, plazma). I am interested in colaboration in plasma modelling of coplanar barrier discharge at atmospheric pressure (2D/3D simulations of the discharge and the physical conditions temperature, flow dynamics and plasma). Výzkum Kategorie Aplikační výzkum a vývoj str. 3/3

14 Název URL Správce Vzorový profil týmu na portálu NANOsurfing DCSBD - tým prof. Černáka tym_dcsbd Danny Stav Podskupina Téma Green Adresa Kotlářská 2, Brno, Pracovní telefon/fax Web Dcsbd.cz GPS IČO (max číslic) DIČ (CZ + max. 12 číslic) CZ Stručný popis Skupina je zaměřena na výzkum a vývoj atmosférického plazmatu pro průmyslové aplikace v nejrůznějších oblastech - textilní, sklářský, stavební, automobilový průmysl. Velká pozornost je věnována in-line plazmovým úpravám materiálů s nízkou přidanou hodnotou - papír, dřevo, netkaná textilie. Specializace Atmosférické plazma str. 1/2

15 Nabídka Popisek Aplikační výzkum Popisek (en) Application research Klíčová slova Plazma, úprava, optimalizace Klíčová slova (en) Plasma, treatment, optimization Text Nabízíme spolupráci s cílem nalezení vhodného řešení a optimalizaci plazmové úpravy nejrůznějších materiálů. Text (en) We offer a cooperation to find suitable solutions and optimization of the surface plasma treatment of the various materials. Zařazení Výzkum Kategorie Kategorie Aplikační výzkum a vývoj Poptávka Popisek Hledáme partnery Popisek (en) Looking for partners Klíčová slova Partner, projekt, TACR, plazma, úprava povrchů Klíčová slova (en) Partner, projects, TACR, plasma, surface treatment Text Hledáme partnery pro projekty Technologické agentury České republiky zabývající se plazmovou úpravou materiálů. Text (en) We are looking for partners for projects of Technology Agency of the Czech Republic dealing with plasma surface treatment. Zařazení Výzkum Kategorie Spolupráce str. 2/2

16 Vzorový profil instituce na portálu NANOsurfing Název URL Správce Stav Podskupina Téma Adresa Pracovní telefon/fax Web GPS IČO (max. 12 číslic) DIČ (CZ + max. 12 číslic) Ústav fyzikální elektroniky ufe Ondra Orange Kotlářská 2, Brno CZ Hlavním cílem práce na ústavu fyzikální elektroniky je výzkum a aplikace Stručný popis nízkoteplotního plazmatu a ionizovaných plynů, které jsou studovány jak z teoretického, tak i z praktického úhlu pohledu. Specializace Specializace Diagnostika plazmatu Specializace Specializace Úprava povrchů plazmatem Modelování plazmatu Specializace Specializace Atmosférické plazma Nízkoteplotní plazma str. 1/2

17 Nabídka Popisek Popisek (en) Klíčová slova Klíčová slova (en) Text Text (en) Zařazení Kategorie Kategorie Kategorie Diagnostické metody Diagnostics methods OES, MALDI, FTIR, AFM, SEM, SFE, Elipsometrie, Měření kontaktního úhlu OES, MALDI, FTIR, AFM, SEM, SFE, Ellypsometry Pracoviště má k dispozici zařízení k diagnostice jak plazmatu, tak vrstev plazmatem vytvořených. The department has equipment for the plasma diagnostics and for diagnostics of the thin films. Vzdělávání Doktorská práce Aplikační výzkum a vývoj Základní výzkum Poptávka Popisek Popisek (en) Klíčová slova Hledáme studenty fyziky Looking for Physics Students Student, fyzika, plazma, studium Klíčová slova (en) Student, physics, plasma, study Text Hledáme studenty pro bakalářské, magisterské i doktorandské studium. Text (en) We are looking for students for bachelor, master and doctoral study. Zařazení Vzdělání Kategorie Kategorie Bakalářská práce Diplomová práce Kategorie Dizertační práce Týmy Tým Plazmochemie str. 2/2

18 Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu. Pracovní materiál pro RT projektu NANOcontactu (analýza pátých 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Je možné zvýšit atraktivitu portálu. Z připomínek uživatelů portálu vyplynulo, že systém zadávání a získávání informací z portálu NANOsurfing (tzn. registrace, profily, vyhledávání) je pro běžné potřeby příliš sofistikovaný. Proto jsme se po prodiskutování mezi všemi pracovišti RT a cílovými skupinami na workshopech rozhodli: a) Zjednodušit systém vyhledávání a zadávání informací na portál b) Byl vypracován webový tutoriál, který vede uživatele krok za krokem a podrobně vysvětluje jednotlivé položky (viz. Obr.). U webového tutoriálu jsme zvolili plné zaintegrování do webových stránek, tzn. relevantní nápovědy se vždy zobrazují uživateli po najetí myši do políčka. Zlepšení této funkcionality by mohlo napomoci též lepší strukturování kategorií nabídky/poptávky a specializací a systém nápovědy klíčových slov. Pracovníci KC NANOcontact prověří možnost realizace těchto změn. Úkoly: Vypracování metodiky pro období udržitelnosti projektu pro dané klíčové aktivity. str. 1/2

19 Obr. Tutoriál, který provádí uživatele při registraci a vyhledávání. 2. Je možné zlepšit propagaci projektu. Pro zlepšení propagace a atraktivity projektu bylo navrženo vyrobení kvalitnějších letáků, které budou svojí grafickou úrovní a zajímavými fotografiemi oslovovat široké spektrum odborné veřejnosti. Jako další vhodná forma propagace byl zvolen konferenční stánek. Cílem je, oslovení cílových skupin také na odborných konferencích, u kterého se zájemci mohou osobně poptat členů realizačního týmu. Tato forma propagace se jeví jako dokonalé doplnění letáku nebo inzerátu v odborném periodiku. 3. Zvýšení kvality a prestiže přednášek. Pro zvýšení prestiže a odborné kvality přednášek a dalších akcí pořádaných v rámci projektu by bylo prospěšné mít možnost pozvat zahraniční odborníky. Pro zajištění této možnosti budeme usilovat o zavedení finančního mechanismu per diems do rozpočtu projektu a dále oslovovat vhodné experty v rámci zahraničních stáží projektu. str. 2/2

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy

CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Prof. Mirko Černák Masarykova Univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav fyzikální elektroniky Kotlářská 267/2,

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy

CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Operační program Výzkum a Vývoj pro Inovace prioritní osa 2.1 Regionální VaV centra Reg.č. CZ.1.05/2.1.00/03.0086

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0086 Zahájení projektu: 15. 10. 2009 Ukončení projektu: 14. 9. 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 K průběhu regionálních workshopů Ing. Petr Konečný regionální projektový manažer Praha, 4. 12. 2013 Celostátní konference projektu

Více

Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Zkušenosti Fakulty textilní TUL při implementaci projektů OP RLZ Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Projekty OP RLZ na FT Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje 1. Výzva Program podpory

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Projekt: DARUJME.CZ 2.0

Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Představení novinek, plán rozvoje Projekt je realizován za podpory: Současný stav Darujme.cz registrováno více než 110 NNO více než 1,5 roku úspěšného fungování celkový objem darů

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Internetová prezentace (výsledků) projektu

Internetová prezentace (výsledků) projektu Internetová prezentace (výsledků) projektu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura internetové prezentace v souvislosti s chystanou závěrečnou

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Doporučen ení 21. 8. 2008, Liberec Je váš projektový záměr opravdu přeshraniční? Opravdu

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Praha, 4. 12. 2013

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Praha, 4. 12. 2013 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 4. 12. 2013 4. Celostátní konference projektu SPINNET 1 Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014 Rozpočet

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 http://rcmt.cvut.cz

Více

Grantové možnosti a příležitosti 2015

Grantové možnosti a příležitosti 2015 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Grantové možnosti a příležitosti 2015 Informační workshop IIV 26.6.2015 COST a COST CZ COST (European Cooperation in Science

Více

SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094

SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 2. 12. 2014 Úvodní plenární sekce INOVACE 2014 1 SPINNET Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014, udržitelnost

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Projekt CzechEkoSystem

Projekt CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem Ing. Lucie Vrtišová Ing. Michaela Kočnerová Projektový manažer I Projektový manažer Cíle projektu CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj prostřednictvím

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI

ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI Reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název:

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú.

ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú. ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú. PREZENTACE PROJEKTU MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ VE MĚSTĚ NOVÁ PAKA www.zbb.cz www.zbb.cz/stitky/bezbarierovost www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE PROJEKTU Konference o bezbariérovost

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

Projekt Doktorandi rok poté

Projekt Doktorandi rok poté Projekt Doktorandi rok poté Výroční konference projektu 9.3.2012 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005

Více

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Služby TC AV ČR Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Informační den zaměřený na Advanced Grants ERC 21. listopadu 2011, Praha Adéla Vožechová, TC AV ČR (vozechova@tc.cz) CZELO A NICER Co

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK 2015-2016 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování

Více