Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu."

Transkript

1 Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu. Výstup klíčové aktivity č. 1 Souborné shrnutí průběžně vytvářených metodik za jednotlivá monitorovací období. Vytvoření tohoto materiálu bylo spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. str. 1/1

2 Metodika první pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact 1 Projekt OP VK "NANOcontact", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorbu obsahu. První pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact (analýza prvních 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Subjekty (instituce VaV, firmy) zabývající se nanotechnologiemi mají eminentní zájem na výměnu informací, zejména vyhledávání perspektivních výzkumně vývojových a obchodních partnerů. Typický scénář probíhá ve třech stupních: 1. Koho a jak kontaktovat? 2. Konkretizace nabídky. 3. Vlastní spolupráce. Bod 1 a 2 bude pokrývat projekt NANOcontact. V dnešní době znamená bod 1 hlavně prezenci na internetu, možnost nalezení vyhledávačem. Existence oborové databáze subjektů značně zjednodušuje vyhledávání. Proto musí portál takovou databázi obsahovat a musí být zanesen do indexu velkých vyhledávačů. Profily uživatelů už budou obsahovat detailnější informace, včetně informací o aktuálně nabízených či poptávaných službách. To už spíše zapadá do bodu 2. Významnou roli sehrají semináře a konference, kde osobní kontakt přispívá k rychlejšímu a konkrétnějšímu jednání. Úkoly: naplnit databázi, vytvořit modelový profil uživatele (pravděpodobně za ÚFE MU), zvýšit informovanost o portálu i akcích, zvýšit aktivní účast CS na akcích 2. Aplikace pravidel finanční podpory OP VK je poměrně komplikovaná V průběhu seminářů se opakovaně objevovaly otázky, koho lze vlastně podpořit a jakou formou. Přes zdánlivě jednoduchou definici cílových skupin se objevují nejasnosti: jak je to se zahraničními studenty, jak je to přesně s vyloučením pražského regionu (bydliště?, sídlo?, provozovna?, ), může někdo z firmy přednášet na konferenci, apod. Úkoly: zvýšit informovanost realizačního týmu, ustanovit osobu, která soustředí otázky a zjistí odpovědi na ministerstvu, uvést srozumitelné podmínky podpory i na webové stránky projektu

3 Metodika první pracovní verze 2 3. Vzájemná kombinace pravidel OP VK a interních pravidel řešitelských institucí vede k narůstající administrativní zátěži Ukázalo se, že např. pravidla pro výběrová řízení vedou ke značné rigiditě procesu, ke vzdálení rozhodování od skutečných uživatelů i k časovým skluzům. Úkoly: lepší spolupráce s projektovou podporou na řešitelských univerzitách, nalezení optimálních postupů 4. Realizační tým a CS z pracovišť/regionů partnerů mají dopravní obtíže s účastí na Workshopech KA1. Typický workshop je akce v řádu několika hodin, ovšem doprava mezi Brnem, Libercem a Plzní zabere mnohem více času. Najít volný den společný pro všechny účastníky z řad RT, kteří navíc většinou přednáší, vedou cvičení apod., je poměrně náročné. Úkoly: zorganizovat pokusně jeden workshop formou telekonference, vyhodnocení tohoto workshopu, v případě úspěchu zajistit možnost pokračovat touto formou i nadále 5. Účast cílových skupin na akcích pořádaných v rámci projektu může být vyšší I když se na všech akcích účastnily cílové skupiny, v jejich množství i aktivitě jsou stále rezervy. Nelze ovšem očekávat, že by stav mohl být po pouhých 6 měsících existence projektu jiný. Je to podmíněno tím, že za dobu prvních 6 měsíců se zatím nevytvořila širší povědomost o projektu a službách, které nabízí. V dalších fázích projektu je třeba se této oblasti nadále věnovat v souladu s dalšími KA. Úkoly: spustit portál, dokud nebude plná verze, alespoň dočasný portál, budovat publicitu, zaregistrovat projektové stránky do velkých databází (seznam.cz, firmy.cz apod.), kontrolovat indexaci ve vyhledávačích, vypracovat dotazník ohledně požadavků cílových skupin 6. Podklady pro zpracování materiálů o stavu řešení projektu S periodicitou 6 měsíců, nebo dle aktuální potřeby projektu, budou osoby odpovědné za chod jednotlivých KA zpracovávat podklady/zprávy o stavu řešení KA. Tyto podklady budou využity pro zpracování zpráv o realizaci projektu (monitorovací zprávy). Pro zpracování těchto zpráv doporučujeme pracovníkům projektu využít přiloženou šablonu Šablona pro a přípravu zpracování podkladů pro tvorbu MZ. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

4 Metodika první pracovní verze 3 Příloha Metodiky: Šablona pro a přípravu zpracování podkladů pro tvorbu MZ Otázky, na které je potřeba v textu za konkrétní klíčovou aktivitu (KA) odpovědět: Podrobný popis věcí/činností, které byly v průběhu 6 měsíců realizovány. Zhodnocení realizace a výsledků, přínos pro cílové skupiny (CS). Popis problémů, které při realizaci nastaly a jejich řešení: o Např. časově náročný proces financování/neplnění indikátorů/nezájem CS. o Budou mít problémy dopad na realizaci KA? Plány na dalších 6 měsíců. Publicita byla-li relevantní. Monitorovací indikátory byly-li relevantní. Zapojení cílových skupin (případně jak hodláme CS zapojit). Popis činnosti realizačního týmu (dané KA). V případě výdajů popis jejich efektivnosti/účelnosti/hospodárnosti : o Prosím i krátké zhodnocení efekt/účel/hospod. osobních nákladů. V případě zadávacích řízení dokumenty k těmto řízením (hlavně u partnerů projektu, prosím o informace nejen o uzavřených řízeních, ale i o ještě neuzavřených). POPIS ZMĚN V PROJEKTU toto je velice důležité v případě, že víte o jakékoliv změně v realizaci KA (oproti textu Žádosti), prosím o uvedení zde zvlášť. V tomto bodu budu většinu psát já, ale i tak prosím o spolupráci (abychom na něco nezapomněli). V případě cestovních náhrad, prosím o podrobnější rozpis a navázání na řešení KA. + cokoliv, co Vám připadne důležité, abychom věděli a aby bylo zaznamenáno TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

5 Metodika pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact 1 Projekt OP VK "NANOcontact", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorbu obsahu. Pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact (analýza druhých 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Pro cílové skupiny, zejména instituce VaV a firmy, je důležitý aspekt nepřetržité a okamžité dostupnosti některých informací. To pokrývá zprovozněný webový portál NANOsurfing, je ale třeba zvýšit naplnění databáze. Tématické akce (semináře, konference) jsou pro cílové skupiny důležitým prostředkem pro získání detailnějších odborných informací, osobních kontaktů i pro první fáze jednání. Avšak prvotní, rychlá informace (např. pro analýzu trendů/trhů, kontakt na potenciální partnery, kalendář akcí) musí být snadno vyhledatelná na internetu. Díky zprovoznění portálu NANOsurfing je tato funkce pokryta a tak jsou nyní uživatelům k dispozici informace o participujících subjektech (kontakty, oblasti podnikání, poptávky, nabídky) i o tematických akcích. Vhledem ke komplikacím s výběrovým řízením došlo k určitému skluzu ve spouštění portálu. Jako náhrada byl v mezidobí provozován prozatímní portál, který pokrýval část funkcionality zamýšleného portálu zejména informace o akcích, prezentaci projektu NANOcontact, apod. Neobsahoval však plnou funkčnost databáze kontaktů, což se následně podepsalo i na stavu naplněnosti kontaktní databáze portálu. To je třeba zlepšit a dosáhnout tak určité kritické velikosti databáze, aby se stala pro cílové skupiny databází první volby. Úkoly: zvýšit naplnění databáze, zvýšit informovanost o portálu i o pořádaných akcích, sledovat pořadí ve vyhledávačích 2. Aplikace pravidel finanční podpory OP VK je poměrně komplikovaná Projekty operačních programů jsou jistou novinkou, a proto není informovanost o jejich principech a pravidlech fungování dostatečná. Některá pravidla se vyvíjejí až jako odezva na situace vznikající v praxi. Je asi nehospodárné, aby celý realizační tým detailně ovládal kompletní soubor pravidel, přitom je správné používání pravidel naprosto nutné pro úspěšné

6 Metodika pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact 2 Projekt OP VK "NANOcontact", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ řešení projektu. Pomoci by mohlo být určité předzpracování formou metodiky. Obsahem by měly být zejména nejčastěji pokládané dotazy. Např. Kdo přesně je podpořená osoba?, Může na konferencích být přednášející ze zahraničí?, Mohou být pracovní cesty do zahraničí nebo jen do tuzemska?, Účastní-li se člen RT konference v rámci projektu, vystupuje tam jako podpořená osoba, nebo si tuto činnost uvede do výkazu práce, atd? Úkoly: zvýšit informovanost realizačního týmu, ustanovit osobu, která vytvoří srozumitelnou metodiku, popř. seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědí, umístit tuto metodiku na webové stránky projektu pro použití všemi členy realizačního týmu 3. Vzájemná kombinace pravidel OP VK a interních pravidel řešitelských institucí vede k narůstající administrativní zátěži Požadavek na řešení všech dodávek formou veřejného výběrového řízení je u malých finančních objemů velmi neflexibilní a tak v důsledku spíše kontraproduktivní. Úkoly: nelze řešit, dáno legislativním rámcem 4. Workshopy KA1 pro realizační tým a zájemce z řad cílových skupin je vhodné realizovat formou videokonference Jak už bylo uvedeno v minulé monitorovací zprávě, při organizování workshopů jsme řešili problém dopravy mezi Brnem, Libercem a Plzní. Jako řešení bylo navrženo použití videokonference. To se v praxi osvědčilo. Ukázaly se jen drobné provozní problémy např. volně stáhnutelný program Skype umožňoval videokonference pro více než 2 uživatele jen ve zkušebním provozu a po omezenou dobu, občasná nekompatibilita webových kamer apod. Úkoly: zakoupit software, kde je již videokonference pro 3 a více účastníků plně podporována; určit jeden projektový počítač/notebook na kterém bude trvale nainstalována webkamera, AV-vybavení i software pro videokonference. 5. Obecné povědomí o projektu, portálu má vliv na účast cílových skupin na akcích pořádaných v rámci projektu a i na vlastní přínos operačního programu I když se všech akcí pravidelně účastní cílové skupiny, lze dopad projektu určitě zvýšit. V souladu s projektem a jeho dalšími KA se bude muset zaměřit pozornost na publicitu. Na základě návrhů od členů realizačního týmu i cílových skupin se uvažuje o reklamě jak v běžných mediích (regionální tisk, reklama v městské hromadné dopravě, internet) tak publicitu cílenou úžeji, přímo na cílové skupiny projektu, tj. reklama v odborném tisku nebo

7 Metodika pracovní materiál pro RT projektu NANOcontact 3 Projekt OP VK "NANOcontact", reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ reklama na specializovaných akcích (oborové veletrhy, konference, slavnostní představení portálu apod.). Úkoly: budovat publicitu mezi veřejností i odborníky, zaregistrovat projektové stránky do velkých databází (seznam.cz, firmy.cz apod.),

8 Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu. Pracovní materiál pro RT projektu NANOcontactu (analýza třetích 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Je možné zvýšit atraktivitu workshopů pro cílové skupiny. V současnosti jsou workshopy přínosné spíš pro pracovníky projektu než pro cílové skupiny. I přes tento fakt, je účast na workshopech velmi dobrá. Přesto bychom rádi udělali workshopy zajímavější pro cílové skupiny. Jednou z možností je zařadit do programu workshopu příspěvky pracovníků vracejících se ze stáží. Mohou tak předávat zkušenosti získané ve špičkových VaV pracovištích a firmách, zahraničních i tuzemských. Dá se předpokládat, že tato iniciativa přinese kromě zvýšení účasti na workshopech i zájem o mobilitu studentů a VaV pracovníků. Úkoly: zapojit ve zvýšené míře pracovníky řešitelského týmu účastnících se stáží do programu workshopu 2. Obecné povědomí o projektu. Reklamní kampaň v hromadné dopravě se po interní analýze a diskuzích nejeví jako nejefektivnější oslovení cílových skupin. Proto je třeba preferovat publicitu cílenou úžeji, přímo na cílové skupiny projektu VaV pracovníky, studenty, tj. reklama v odborném a univerzitním tisku, konferenčních sbornících, reklama na specializovaných akcích oborové veletrhy, konference apod. Do budoucna očekáváme také kladný vliv Slavnostního představení portálu. Úkoly budovat publicitu mezi VaV pracovníky a studenty str. 1/2

9 3. Portál NANOsurfing a jeho role. Jak vzrůstá počet kontaktů, akcí a informací na portálu NANOsurfing, roste jeho role a důležitost. Lze i očekávat, že uživatelé portálu na něm tráví více času. Proto je nezbytné neustále vylepšovat portál po stránce obsahové i uživatelské. Doporučujeme tedy získat zpětnou vazbu formou dotazníků i přímým kontaktem s cílovou skupinou na akcích projektu konference v Liberci, semináře v Brně, Slavnostní představení portálu v Brně, konferenci v Brně a konferenci v Plzni a v neposlední řadě také na workshopech. Úkoly: vypracování dotazníku a zvýšení aktivity řešitelského týmu v přímém kontaktu s cílovými skupinami str. 2/2

10 Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu. Pracovní materiál pro RT projektu NANOcontactu (analýza čtvrtých 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Je možné zvýšit atraktivitu workshopů pro cílové skupiny. Po uvedení portálu do plného provozu se objevily problémy týkající se registrací a vyplňování uživatelského profilu na internetovém portálu. Jednalo se především o obsah, co a proč je třeba vyplnit, a také o celkovou práci s registračními formuláři. Na základě zpětné vazby od cílových skupin během přímých setkání nejen na akcích projektu semináře 2011 v Brně, konference PASNPG 2011 v Blansku a 8. workshopu v Brně, jsme dospěli k závěru, že by bylo velmi vhodné vytvořit metodiku, jak správně vyplnit profil uživatele, týmu a také instituce viz. příloha. Úkoly: Vytvořit vzorový profil uživatele, týmu a instituce. str. 1/1

11 Vzorový profil uživatele portálu NANOsurfing Login Tonda Jméno Antonín Příjmení Novák Tituly Prof. Pohlaví Muž Datum narození Fotografie Oprávnění Autorizovaný uživatel Aktivovaný Zablokovat Registrace Akcí Organizací Skupina blogu Město Brno Ulice (č.p.) Kotlářská 2 PSČ Pracovní telefon/fax Osobní telefon Skype tonda ICQ Profil na sociálních sítích Facebook Tonda Novák Zaměstnavatel Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Adresa zam. Kotlářská Brno str. 1/3

12 Klíčová slova Tonda Klíčová slova (en) Tonda Zveřejnit Kontakt Info Upozornění em Newsletter Změny Specializace Specializace Diagnostika plazmatu Specializace Úprava povrchů plazmatem Specializace Atmosférické plazma Specializace Management VaV Specializace Příprava a realizace projektů Specializace Vedení bakalářských, magisterských a dizertačních prací Nabídka Popisek Diagnostika plazmatu Popisek (en) Plasma diagnostics Klíčová slova bariérové výboje; atmosférický tlak; dusíkové plazma Klíčová slova (en) barrier discharge, atmospheric pressure, nitrogen plasma Text Nabízím konzultace/realizace měření a vyhodnocení optické emisní spektroskopie plazmatu v atmosférických bariérových výbojů buzených v dusíku. Text (en) I offer consulting/implementation of a measurement and evaluation of the optical emission spectroscopy of nitrogen barrier discharge at atmospheric pressure. Zařazení Výzkum Kategorie Základní výzkum str. 2/3

13 Poptávka Popisek Popisek (en) Klíčová slova Klíčová slova (en) Text Text (en) Zařazení Modelování plazmatu Plasma modelling bariérový výboj; atmosférický tlak; dusík barrier discharge, atmospheric pressure, nitrogen Mám zájem o spolupráci při modelování plazmatu koplanárního barierového výboje za atmosferického tlaku (2D/3D simulace výboje a fyzikálních podmínek - teplota, proudění, plazma). I am interested in colaboration in plasma modelling of coplanar barrier discharge at atmospheric pressure (2D/3D simulations of the discharge and the physical conditions temperature, flow dynamics and plasma). Výzkum Kategorie Aplikační výzkum a vývoj str. 3/3

14 Název URL Správce Vzorový profil týmu na portálu NANOsurfing DCSBD - tým prof. Černáka tym_dcsbd Danny Stav Podskupina Téma Green Adresa Kotlářská 2, Brno, Pracovní telefon/fax Web Dcsbd.cz GPS IČO (max číslic) DIČ (CZ + max. 12 číslic) CZ Stručný popis Skupina je zaměřena na výzkum a vývoj atmosférického plazmatu pro průmyslové aplikace v nejrůznějších oblastech - textilní, sklářský, stavební, automobilový průmysl. Velká pozornost je věnována in-line plazmovým úpravám materiálů s nízkou přidanou hodnotou - papír, dřevo, netkaná textilie. Specializace Atmosférické plazma str. 1/2

15 Nabídka Popisek Aplikační výzkum Popisek (en) Application research Klíčová slova Plazma, úprava, optimalizace Klíčová slova (en) Plasma, treatment, optimization Text Nabízíme spolupráci s cílem nalezení vhodného řešení a optimalizaci plazmové úpravy nejrůznějších materiálů. Text (en) We offer a cooperation to find suitable solutions and optimization of the surface plasma treatment of the various materials. Zařazení Výzkum Kategorie Kategorie Aplikační výzkum a vývoj Poptávka Popisek Hledáme partnery Popisek (en) Looking for partners Klíčová slova Partner, projekt, TACR, plazma, úprava povrchů Klíčová slova (en) Partner, projects, TACR, plasma, surface treatment Text Hledáme partnery pro projekty Technologické agentury České republiky zabývající se plazmovou úpravou materiálů. Text (en) We are looking for partners for projects of Technology Agency of the Czech Republic dealing with plasma surface treatment. Zařazení Výzkum Kategorie Spolupráce str. 2/2

16 Vzorový profil instituce na portálu NANOsurfing Název URL Správce Stav Podskupina Téma Adresa Pracovní telefon/fax Web GPS IČO (max. 12 číslic) DIČ (CZ + max. 12 číslic) Ústav fyzikální elektroniky ufe Ondra Orange Kotlářská 2, Brno CZ Hlavním cílem práce na ústavu fyzikální elektroniky je výzkum a aplikace Stručný popis nízkoteplotního plazmatu a ionizovaných plynů, které jsou studovány jak z teoretického, tak i z praktického úhlu pohledu. Specializace Specializace Diagnostika plazmatu Specializace Specializace Úprava povrchů plazmatem Modelování plazmatu Specializace Specializace Atmosférické plazma Nízkoteplotní plazma str. 1/2

17 Nabídka Popisek Popisek (en) Klíčová slova Klíčová slova (en) Text Text (en) Zařazení Kategorie Kategorie Kategorie Diagnostické metody Diagnostics methods OES, MALDI, FTIR, AFM, SEM, SFE, Elipsometrie, Měření kontaktního úhlu OES, MALDI, FTIR, AFM, SEM, SFE, Ellypsometry Pracoviště má k dispozici zařízení k diagnostice jak plazmatu, tak vrstev plazmatem vytvořených. The department has equipment for the plasma diagnostics and for diagnostics of the thin films. Vzdělávání Doktorská práce Aplikační výzkum a vývoj Základní výzkum Poptávka Popisek Popisek (en) Klíčová slova Hledáme studenty fyziky Looking for Physics Students Student, fyzika, plazma, studium Klíčová slova (en) Student, physics, plasma, study Text Hledáme studenty pro bakalářské, magisterské i doktorandské studium. Text (en) We are looking for students for bachelor, master and doctoral study. Zařazení Vzdělání Kategorie Kategorie Bakalářská práce Diplomová práce Kategorie Dizertační práce Týmy Tým Plazmochemie str. 2/2

18 Metodika pro práci s cílovými skupinami, její potřeby, vedení KA a tvorba obsahu. Pracovní materiál pro RT projektu NANOcontactu (analýza pátých 6 měsíců běhu projektu) Závěry získané analýzou Workshopů (KA1) i přímým kontaktem s vybranými subjekty 1. Je možné zvýšit atraktivitu portálu. Z připomínek uživatelů portálu vyplynulo, že systém zadávání a získávání informací z portálu NANOsurfing (tzn. registrace, profily, vyhledávání) je pro běžné potřeby příliš sofistikovaný. Proto jsme se po prodiskutování mezi všemi pracovišti RT a cílovými skupinami na workshopech rozhodli: a) Zjednodušit systém vyhledávání a zadávání informací na portál b) Byl vypracován webový tutoriál, který vede uživatele krok za krokem a podrobně vysvětluje jednotlivé položky (viz. Obr.). U webového tutoriálu jsme zvolili plné zaintegrování do webových stránek, tzn. relevantní nápovědy se vždy zobrazují uživateli po najetí myši do políčka. Zlepšení této funkcionality by mohlo napomoci též lepší strukturování kategorií nabídky/poptávky a specializací a systém nápovědy klíčových slov. Pracovníci KC NANOcontact prověří možnost realizace těchto změn. Úkoly: Vypracování metodiky pro období udržitelnosti projektu pro dané klíčové aktivity. str. 1/2

19 Obr. Tutoriál, který provádí uživatele při registraci a vyhledávání. 2. Je možné zlepšit propagaci projektu. Pro zlepšení propagace a atraktivity projektu bylo navrženo vyrobení kvalitnějších letáků, které budou svojí grafickou úrovní a zajímavými fotografiemi oslovovat široké spektrum odborné veřejnosti. Jako další vhodná forma propagace byl zvolen konferenční stánek. Cílem je, oslovení cílových skupin také na odborných konferencích, u kterého se zájemci mohou osobně poptat členů realizačního týmu. Tato forma propagace se jeví jako dokonalé doplnění letáku nebo inzerátu v odborném periodiku. 3. Zvýšení kvality a prestiže přednášek. Pro zvýšení prestiže a odborné kvality přednášek a dalších akcí pořádaných v rámci projektu by bylo prospěšné mít možnost pozvat zahraniční odborníky. Pro zajištění této možnosti budeme usilovat o zavedení finančního mechanismu per diems do rozpočtu projektu a dále oslovovat vhodné experty v rámci zahraničních stáží projektu. str. 2/2

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

8 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

8 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ 8 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Seznámení s různými vyhledávacími databázemi vědeckých informací na internetu. Postup vyhledávání, rozšiřování a zužování vyhledávaného tématu. Vyhledávání

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje Martin Štorkán, ředitel martin.storkan@institut sp.cz 2009 Institut Svazu průmyslu ČR 1 Fórum průmyslu a vysokých

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Projekt: DARUJME.CZ 2.0

Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Projekt: DARUJME.CZ 2.0 Představení novinek, plán rozvoje Projekt je realizován za podpory: Současný stav Darujme.cz registrováno více než 110 NNO více než 1,5 roku úspěšného fungování celkový objem darů

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Projekt Doktorandi rok poté

Projekt Doktorandi rok poté Projekt Doktorandi rok poté Výroční konference projektu 9.3.2012 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

Projekt CzechEkoSystem

Projekt CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem Ing. Lucie Vrtišová Ing. Michaela Kočnerová Projektový manažer I Projektový manažer Cíle projektu CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj prostřednictvím

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU KAPITOLA 3 Profil a Zeď PROFILOVÝ OBRÁZEK PŘIDÁNÍ INFORMACÍ DO PROFILU ÚPRAVA INFORMACÍ V PROFILU NASTAVENÍ A PRÁCE SE ZDÍ Pomocí profilu (a samozřejmě na něm publikovaného obsahu) se veřejně prezentujete

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

Monitorovací zpráva účastníka měsíční

Monitorovací zpráva účastníka měsíční POKYNY PRO ÚČASTNÍKA PROJEKTU CZECHEKOSYSTEM K ADMINISTRACI MONITORINGU Pokyny pro účastníka k průběžné měsíční monitorovací zprávě: Cílem monitorovací zprávy je zhodnocení průběhu uplynulého období a

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty www.centrumvz.cz Konference ISSS 8. dubna 2013 RNDr. Vít Příkaský Česká pošta a egovernment? Informační systém datových schránek (ISDS) Datový trezor (dlouhodobé

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost LékařiOnline je edukativní a kontaktní portál zahrnující široké spektrum lékařských oborů a specializací. Pacienti zde naleznou odborné informace podané neodbornou formou, popisy

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33296 Název projektu Systém elektronické podpory studia Příjemce České vysoké učení technické v Praze Datum zahájení realizace

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme THE ADVANCED ENGINEERING UK group of events sektor automobilový, letecký, kompozitní, zpracování kovů, elektroniky Veletrh ADVANCED ENGINEERING se koná každoročně a pod

Více

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů?

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů? FAQ k 25. kontinuální výzvě Integrovaného operačního programu v Prioritní ose 4a Národní podpora cestovní ruchu, cíl Konvergence a Prioritní ose 4b Národní podpora cestovního ruchu, cíl Regionální konkurenceschopnost

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE

DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE v rámci projektu 0285 v Opatření 3.2 OP RLZ Jaké máte zkušenosti s absolventy inženýrského studia FSI VUT Brno: absolventy jsme zatím nezaměstnali

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (TE01020216) PB-D Lidské zdroje a horizontální mobilita

Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (TE01020216) PB-D Lidské zdroje a horizontální mobilita Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (TE01020216) PB-D Lidské zdroje a horizontální mobilita NÁPLŇ PB-D - integruje jednotlivé výzkumně vývojové aktivity formou organizace a podpory

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více