Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015"

Transkript

1 SOUTĚŽ O NÁVRH Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu (dále jen soutěžní podmínky ) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 IČO: DIČ: CZ Zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační: Martin Hanuš tel.: fax:

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato soutěž o návrh se neřídí 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako ZVZ ). Podáním návrhu v této soutěži o návrh přijímá účastník plně a bez výhrad soutěžní podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto soutěžním podmínkám. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k soutěžním podmínkám obsaženou v jeho návrhu; jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení návrhu a vyloučení účastníka ze soutěže o návrh. 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SOUTĚŽE O NÁVRH 1.1 ÚČEL SOUTĚŽE O NÁVRH Soutěž o návrh je otevřenou soutěží o návrh (zadavatel neomezuje počet zájemců o účast). Účelem této soutěže o návrh je postup zadavatele směřující k získání co nejvhodnějšího návrhu, který bude realizován v následující veřejné zakázce na služby s názvem Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 (dále také jako projekt ), jejímž předmětem bude vytvoření webového portálu a zajištění souvisejících komunikačních aktivit, které budou směřovat ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti o možnostech správy osobních a rodinných financí (dále také jako webový portál a komunikační aktivity ). 1.2 HLAVNÍ CÍLE SOUTĚŽE O NÁVRH A NAVAZUJÍCÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Mladé lidi v cílové skupině let přimět ke změně chování a promyšlenějšímu, dlouhodobě orientovanému nakládání s osobními či rodinnými financemi. K tomu by jim měly být sdělnou, zajímavou a ilustrativní formou poskytnuty potřebné informace, aby se uměli sami lépe bránit nekalým praktikám na finančním trhu a vyvarovali se nepromyšleného uzavírání kontraktů, ať už jde o půjčky, pojištění či spoření. Výsledkem těchto aktivit bude, že si tito mladí lidé budou z dlouhodobého hlediska lépe promýšlet, jaké peníze jsou při dané bilanci osobních či rodinných příjmů a výdajů schopni ušetřit, kolik jsou schopni měsíčně splácet za případnou půjčku a v jaké míře a zda vůbec se potřebují pojistit. 2

3 Cílem je, aby na laických webových stránkách ČNB (microsite ČNB pro všechny ) byly jasně, laicky srozumitelně a zejména s využitím vizuálních prvků prezentovány informace týkající finanční gramotnosti, rodinného rozpočtu, aktuálních otázek měnové politiky, spolu se slovníkem základních pojmů, kalkulačkou pro správu osobních financí a relevantními příklady z reálného života. Uživatelé by na základě získaných informací měli pochopit, kdy a v které jejich životní roli je změny v měnové politice ovlivňují a jakým způsobem jsou jí dotčeni. 1.3 CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinu tvoří lidé ve věku let (a případně i mladší). Tato skupina zahrnuje generaci mladých lidi, kteří se osamostatňují po skončení studia, začínají hospodařit s prvními vlastními penězi, rozhodli se založit rodinu, a dále ty, jež ve zvýšené míře a bez podstatnějších zkušeností poptávají finanční produkty. Lidé do 30 let projevují dle dostupných průzkumů o jednotky procentních bodů vyšší zájem o finanční vzdělávání než jiné skupiny obyvatel. Jejich výhodou je, že fungují jako vhodný multiplikátor, a tak lze očekávat, že informace o obezřetných vzorech chování na finančním trhu nabyté od zadavatele budou postupně předávat dalším věkovým skupinám, např. svým rodičům, přátelům a dětem. 1.4 CÍLE Předložený návrh by měl směřovat ke změně postojů a chování vybrané skupiny dospělé populace ovlivňující její rozhodování na finančním trhu. Ve finančním vzdělávání je za nejzásadnější považováno naučit spotřebitele na prvním místě vytvořit si osobní, resp. rodinný rozpočet, z něhož následně vyplývá úvaha o využívání produktů a služeb finančního trhu spoření, půjčky či hypotéky a pojištění. Díky zapojení nezávislé a odborně zdatné instituce, jakou je zadavatel, podpoří realizace soutěžního návrhu veřejnou debatu o potřebě finančního vzdělávání obyvatelstva a zprostředkovaně pomůže zvýšit jeho jistotu na finančním trhu. Vedlejším přínosem takové veřejné debaty může být podpora poptávky po dalších legislativních změnách v souladu se strategickými záměry zadavatele v regulaci finančního trhu. 3

4 Na veřejnosti kolují mylné interpretace některých rozhodnutí souvisejících s měnovou politikou a finanční vzdělávání je vhodným nástrojem ke zvýšení povědomí nejširší veřejnosti o zadavateli a jeho funkci. 1.5 HLAVNÍ SDĚLENÍ I osobní finance mají svůj rozpočet na jedné straně má dát, na druhé dal. Bez rozpočtu hrozí ztráta kontroly nad vlastními financemi plýtvání nebo dluhy. ČNB je odborně zdatným a důvěryhodným rádcem a strážcem férových podmínek pro spotřebitele. 1.6 PŘEDMĚT SOUTĚŽE O NÁVRH Předmětem této soutěže o návrh je: - vytvoření hlavního komunikačního sdělení (tzv. claim) - vizuální ztvárnění komunikačního sdělení - vypracování návrhu nového kreativního řešení stávající microsite zadavatele s názvem ČNB pro všechny včetně o návrhu na další rozvoj stránky o návrhů všech vhodných prostředků např. video, aplikace, aplikace ke stažení do mobilních telefonů apod. - plán propojení komunikace stránky se sociálními sítěmi - mediální plán propagace stránky včetně kreativního ztvárnění navrhovaných nosičů - vypracování návrhu na on-line kalkulačku pro správu osobních a rodinných financí - zpracování plánu správy a aktualizace stránky z hlediska úrovně odbornosti a časové náročnosti. 4

5 BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA NÁVRH: 1. Návrh úpravy webové stránky ČNB pro všechny : Součástí je: Návrh základního ideového řešení Projektu (včetně jeho zdůvodnění ve vztahu k cílové skupině, nástin dalšího rozvoje). Definice klíčového sdělení (tzv. claim) a jeho grafické ztvárnění do kreativního konceptu prostřednictvím pracovního klíčového vizuálu (skica, fotomontáž) a textu (slogan). Návrh základního grafického řešení, aplikace klíčového sdělení na mediální podporu. Změna názvu webové stránky ČNB pro všechny (název by měl být v souladu s navrženým claimem) Vítáno: název webu včetně doménového jména (tato doména musí být v době předložení nabídky již zaregistrována pro tento účel). Návrh na kompletní grafickou úpravu stránky ČNB pro všechny. Účastník by měl do grafického návrhu zakomponovat symboly Lva a Světlonoše a dále zahrnout i odkaz na již fungující webovou stránku která vznikla v rámci projektu 20 let chráníme českou korunu. Portál bude provozován v rámci redakčního a publikačního systému Miranda2, který bude zachován. Možnosti tohoto systému nekladou omezení na grafický návrh. Portál by měl být maximálně flexibilní, aby jej bylo možné v budoucnu dále rozvíjet. Struktura stránky a její komponenty (minimální požadavky): Hlavní menu Hlavní menu webové stránky musí obsahovat min. 7 položek - úvod/home - události/situace - kalkulačka/aplikace - tipy/odkazy - slovníček - novinky - měnová politika Aplikace Kalkulačka pro správu rodinných financí Aplikace by měla být jednoduchým nástrojem, ve kterém si uživatel snadno povede evidenci příjmů a výdajů. Zároveň aplikace musí být schopna vygenerovat případné doporučení v návaznosti na výsledek měsíční bilance uživatele. (viz. příloha č. 4) Info grafika - Vizualizace dat z databází (úvěry, sazby) (viz. příloha č. 5) 5

6 Zjednodušený nástroj pro hledání v registrech (seznamy subjektů na finančním trhu) viz. stávající obsáhlý registr ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/jerrs.web07.intro_page?p_lang=cz) Filtr: - typ subjektu - název subjektu - sídlo subjektu Kvíz Součástí návrhu podoby webové stránky by měl být také Kvíz/ test, který bude tvořit min. 10 otázek k ověření znalostí návštěvníka stránky. Kvíz bude obsahovat 3 úrovně obtížnosti. Návrh plánu aktualizace a údržby obsahu z hlediska odobornosti a časové náročnosti. Časová náročnost aktualizace a údržby stránky by neměla přesáhnout 4 hodiny / týdně. 2. Mediální plán: Návrh mediální podpory + split (tj. včetně rozvrhu navrhované finanční částky na jednotlivé komunikační kanály) Návrh detailních mediálních plánů a realizačních plánů aktivit na 1 rok dopředu (jasná specifikace množství, času a počtu). 1.7 POŽADAVKY NA SOUTĚŽNÍ NÁVRH ÚČASTNÍKA Účastník ve svém návrhu předloží: Návrhy kreativního řešení webové stránky Strukturu webové stránky (Ukázka grafického ztvárnění homepage, jedné infografiky z poskytnutých dat v příloze č. 5, vyhledávání v registru JERRS a ztvárnění a logiky fungování aplikace/í) Ukázky funkčnosti stránky Návrhy mediálního plánu Vytvoření grafického řešení, jednotného pro všechny typy výstupů navržených pro komunikaci cílů zadavatele. 6

7 Obecné požadavky V každém grafickém návrhu musí být zapracována loga dle specifikací z logomanuálu, které tvoří přílohu č. 3 soutěžních podmínek. Zadavatel očekává, že účastník využije při přípravě návrhu své zkušenosti a potřebnou invenci a nabídne zadavateli efektivní a inovativní řešení specifické pro zákonnou působnost zadavatele. Účastník je povinen navrhnout takové kreativní výtvarné a grafické řešení soutěžního návrhu, aby jeho realizace v projektu dosáhla nejvýše částky uvedené v bodu 1.9 soutěžních podmínek. 1.8 SOUTĚŽNÍ PLATBY Účastníci, kteří se umístí na prvních třech (3) místech, obdrží soutěžní cenu, jež činí: 1. pro uchazeče, jehož návrh se umístí na 1. místě: Kč 2. pro uchazeče, jehož návrh se umístí na 2. místě: Kč, 3. pro uchazeče, jehož návrh se umístí na 3. místě: Kč. Uchazeči, jejichž návrhy se umístí na 1., 2. a 3. místě, obdrží soutěžní cenu po oznámení zadavatele o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu. Návrhy, které obdržely ceny, se stávají vlastnictvím zadavatele (pro vnitřní potřeby zadavatele a archivaci). 1.9 REALIZACE PROJEKTU A JEHO PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu případné realizace vybraného soutěžního návrhu - projektu. Realizace projektu bude zadána na základě veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li to odůvodňovat povaha předmětu soutěže o návrh, resp. jeho jednotlivé části, bude projekt, resp. taková část projektu zadána autorovi vybraného soutěžního návrhu. Zadavatel má na tuto soutěž o návrh a realizaci projektu (tj. navazující veřejné zakázky na služby) vyhrazenu celkovou částku nejvýše Kč včetně DPH. Uvedená částka zahrnuje soutěžní platby dle bodu 1.8, odměnu za postoupení licence, rozpracování soutěžního návrhu, provádění autorského dozoru při realizaci projektu, cenu 7

8 za nákup mediálního prostoru a výrobu navržených multimediálních prvků a aplikací a cenu za implementaci grafického návrhu (tvorba webové stránky) do SW prostředí zadavatele SCHŮZKA ZA ÚČELEM BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PODMÍNEK ZADÁNÍ Schůzka za účelem bližší specifikace zadání, tzv. debrief, se bude konat dne od 10:00 hod. v sídle zadavatele. Za každého účastníka se debriefu mohou účastnit nejvýše dva zástupci. Sraz účastníků je v 9:55 hodin na vrátnici zadavatele v prostorách Kongresového centra ČNB, vstup ze Senovážného náměstí, Praha ZPŮSOB HODNOCENÍ NÁVRHŮ PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Předložené soutěžní návrhy budou hodnoceny dle těchto dílčích kritérií: 1. kreativita 2. srozumitelnost (intuitivnost ovládání) 3. využitelnost námětu pro účely sdělení s ohledem na míru zajištění cílů a účelu soutěže o návrh a navazujícího otevřeného řízení. Popis dílčích hodnotících kritérií: 1. Kreativita jako nejlepší bude hodnocen návrh, který bude nejpřitažlivěji a nejefektivněji (sdělení musí na cílovou skupinu zapůsobit a oslovit ji tak, aby se zajímala o další podrobnější informace, které již sdělení nemůže pojmout) oslovovat definované cílové skupiny. 2. Srozumitelnost návrh musí jednoduchou a srozumitelnou formou poskytnout návštěvníkovi odpovídající sdělení, zároveň musí jednotlivá sdělení na sebe logicky navazovat. V případě webové prezentace či aplikace musí jednotlivé ovládací prvky působit intuitivně. 3. Využitelnost návrh musí fungovat napříč všemi účastníkem navrženými komunikačními prostředky. Nejlépe tak bude hodnocen návrh, jehož idea půjde využít ve všech uchazečem nabízených komunikačních kanálech. Účastník zpracuje svůj návrh do takových podrobností, aby bylo možné návrh hodnotit dle zadavatelem stanovených hodnotících kritérií. 8

9 Porota při hodnocení návrhů přihlédne rovněž k indikativnímu rozpočtu realizace projektu, který je povinnou součástí soutěžního návrhu (příloha č. 2 soutěžních podmínek). Jako nejlepší bude hodnocen ten návrh, jež obdrží v součtu tří (3) výše uvedených kritérií nejvyšší počet bodů. Za každé kritérium může účastník získat maximálně ten počet bodů, jež je uveden v Tabulce č. 1. Tabulka č. 1: Kriterium Maximální počet bodů Kreativita 50 Srozumitelnost (intuitivnost ovládání) 20 Využitelnost 30 Součástí hodnocení soutěžních návrhů bude též prezentace soutěžních návrhů jednotlivých účastníků. Prezentace se uskuteční v sídle zadavatele za osobní účasti účastníka. Součástí prezentace budou i odpovědi účastníků na dotazy členů komise na předložené návrhy. Prezentace bude vedena v českém jazyce. Účastníci budou k prezentaci vyzváni nejméně 5 pracovních dnů předem, a to em zaslaným kontaktní osobě účastníka. Pokud prezentace neproběhne ve stanoveném termínu z důvodu překážek na straně účastníka, bude návrh tohoto účastníka ze soutěže o návrh vyřazen. 2.1 SESTAVENÍ CELKOVÉHO POŘADÍ Návrhy budou hodnoceny v souladu s výše uvedeným způsobem hodnocení. Celkové pořadí návrhů je dáno absolutní bodovou hodnotou návrhu tak, že nejvýhodnější je návrh, který získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více návrhů rozhodne o pořadí vyšší počet bodů získaný v kritériu kreativita s přihlédnutím k indikativnímu předběžnému rozpočtu. 2.2 SLOŽENÍ A ROZHODOVÁNÍ POROTY Posuzování a hodnocení návrhů účastníků provádí porota. Zadavatel jmenuje členy poroty pro hodnocení návrhů a jejich náhradníky. O přidělení bodů jednotlivým návrhům rozhoduje porota prostou většinou hlasů. 9

10 10

11 3. DODATEČNÉ INFORMACE 3.1 DODATEČNÉ INFORMACE K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM Případné dotazy související se soutěží o návrh může účastník zaslat prostřednictvím e- mailové pošty na adresu kontaktní osoby uvedené v záhlaví těchto soutěžních podmínek. Dotazy musí být doručeny nejpozději do do 16:00 hodin. Odpovědi na dotazy budou sděleny všem účastníkům. 4. ÚDAJE O ÚČASTNÍKU, ZE KTERÝCH VYPLÝVÁ, ŽE ÚČASTNÍK MÁ PŘEDPOKLADY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI O NÁVRH: 4.1 Vyplněné a podepsané čestné prohlášení účastníka (vzor je uveden v příloze č. 1 těchto soutěžních podmínek). 4.2 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán (postačuje prostá kopie výpisu ne staršího 90 kalendářních dnů ke dni podání soutěžního návrhu). 4.3 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu soutěže o návrh (např. živnostenský list, licence); postačuje prostá kopie. 4.4 Čestné prohlášení alespoň o 1 významné službě, jejímž předmětem bylo vytvoření grafického návrhu webových stránek a návrhu mediaplánu v posledních třech letech, minimálně ve výši tis. Kč bez DPH, podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka (vzor je uveden v příloze č. 1 této poptávky Čestné prohlášení účastníka). Zadavatel požaduje, aby účastník realizoval jím uváděnou významnou službu jako dodavatel, nikoli jako subdodavatel nebo člen sdružení. 11

12 5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU Účastník předloží svůj návrh v listinné podobě v 1 originálu. Zadavatel zároveň požaduje, aby součástí obálky se soutěžním návrhem návrhu bylo také CD/DVD obsahující elektronickou verzi celého návrhu. 5.1 MÍSTO A LHŮTA PRO DORUČENÍ NÁVRHU Návrh musí být doručen způsobem uvedeným v těchto soutěžních podmínkách na adresu Česká národní banka Sekce správní, odbor obchodní Na Příkopě Praha 1. Lhůta pro podání návrhů končí dne v hodin. Podáním nabídky se rozumí doručení návrhu zadavateli. Za včasné doručení odpovídá účastník. Návrhy se doručují následujícími způsoby: a) zasláním do sídla zadavatele: Česká národní banka Na Příkopě Praha 1, b) podáním na podatelně zadavatele na adrese: Česká národní banka Senovážná Praha 1. Pracovní doba podatelny zadavatele: pondělí - čtvrtek: 8:00-16:15 hod. pátek: 8:00-15:00 hod. Pracovník podatelny se k převzetí nabídky dostaví na základě výzvy pracovníka ostrahy zadavatele. Časem převzetí návrhu je okamžik skutečného převzetí nabídky pracovníkem podatelny. Zadavatel upozorňuje účastníky, že může dojít k časové prodlevě mezi okamžikem vstupu osoby doručující návrh do budovy zadavatele a okamžikem skutečného předání návrhu pracovníkovi podatelny (např. z důvodu orientace osoby doručující návrh v budově). Proto zadavatel žádá účastníky, aby vstupovali do budovy vchodem Senovážná 3 s přiměřeným časovým předstihem (doporučujeme minimálně 5 minut před uplynutím lhůty pro podání návrhů). 12

13 5.2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA STRUKTURU SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU Zadavatel doporučuje následné očíslování všech listů soutěžního návrhu pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. Soutěžní návrh musí obsahovat: Dokument s identifikačními údaji účastníka soutěže. Předběžný rozpočet vyplněný podle pokynů uvedených v příloze č. 2 soutěžních podmínek. Ceny za rozpracování návrhu a provádění autorského dozoru a odměna za postoupení licence jsou závazné po dobu trvání soutěžní lhůty dle čl. 7 soutěžních podmínek. Ostatní, účastníkem uvedené ceny, jsou pouze indikativní. Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 4 těchto soutěžních podmínek a čestné prohlášení účastníka (příloha č. 1 soutěžních podmínek) podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka; Soutěžní návrh účastníka vypracovaný v souladu s čl. 1 těchto soutěžních podmínek, který bude respektovat požadavky zadavatele stanovené v těchto soutěžních podmínkách; Datový nosič s návrhem účastníka. V případě, že je účastníkem právnická osoba, uvede také jména a příjmení autorů soutěžního návrhu. 6. OSTATNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE O NÁVRH VARIANTY NÁVRHŮ Zadavatel nepřipouští varianty soutěžních návrhů. SOUHLAS SE SOUTĚŽNÍMI A SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI Podáním soutěžního návrhu vyjadřuje účastník souhlas se zněním soutěžních podmínek a v případě, že soutěžní návrh účastníka bude vybrán k následné realizaci, vyjadřuje tento účastník souhlas se zněním smluvních podmínek uvedených v bodu 9.2 soutěžních podmínek. 13

14 7. SOUTĚŽNÍ LHŮTA, PO KTEROU JSOU ÚČASTNÍCI SVÝM NÁVRHEM VÁZÁNI Do 31. března KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM Veškeré úkony zadavatele vůči účastníkům nebo úkony účastníků soutěže vůči zadavateli v soutěži o návrh musí mít písemnou (tj. listinnou či elektronickou) formu. 9. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto soutěž o návrh bez uvedení důvodu kdykoliv do doby rozhodnutí poroty o nejvhodnějším návrhu. oznámit účastníkům rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, případná vyloučení účastníků či zrušení soutěže o návrh uveřejněním na svém profilu zadavatele: https://ezak.cnb.cz. nevyhlásit žádného vítěze soutěže; v případě, že účastník, jehož návrh se umístí na 1. místě, odmítne zadavateli postoupit licenci nebo poskytnout součinnost při dopracování, resp. realizaci tohoto návrhu, uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož návrh se umístil na 2., resp. na 3. místě. návrh nerealizovat; nevracet došlé návrhy, které se umístí na 1. až 3. místě a neposkytovat náhradu nákladů za zpracování a podání návrhu ani dalších nákladu spojených s účastí v této soutěži o návrh. Účastníkům, jejichž návrh se umístí na 4. a dalších místech bude jejich návrh vrácen na základě písemné žádosti zaslanou na elektronickou adresu: ověřit si informace o účastnících a jejich návrzích z veřejně přístupných třetích zdrojů; 14

15 dodatečně změnit či doplnit soutěžní podmínky soutěže o návrh; obdržený návrh či jakoukoli jeho část zveřejnit. 9.2 Základní smluvní podmínky pro realizaci projektu Rozpracování vlastního soutěžního návrhu, výkon autorského dozoru a) V případě, že realizaci soutěžního návrhu nebude možné zadat účastníku, jehož návrh byl vybrán jako vítězný dle bodu 1.9 soutěžních podmínek, zavazuje se účastník poskytnout potřebnou součinnost při rozpracování svého soutěžního návrhu k jeho realizaci zhotovitelem, vybraným pro realizaci projektu. Účastník se dle potřeb zadavatele a na základě jeho výzvy dostaví do sídla zadavatele na společná jednání za účelem dopracování soutěžního návrhu, a to i opakovaně, stanoví-li tak zadavatel. Účastník je na základě výzvy zadavatele povinen pravidelně předkládat hotové výstupy do doby jejich konečného odsouhlasení zadavatelem. Nebude-li součinnost poskytnuta řádně a včas, je zadavatel oprávněn zadat rozpracování třetí osobě. b) Dále bude účastník povinen provádět průběžný autorský dozor při realizaci projektu zhotovitelem vybraným dle potřeby zadavatele. Výkon autorského dozoru zahrnuje také průběžné schůzky se zhotovitelem projektu ve vymezených stádiích jeho realizace. V případě, že budou splněny podmínky dle čl. 1.9 soutěžních podmínek, účastník rozpracuje a zajistí realizaci vlastního soutěžního návrhu dle dohody se zadavatelem Postoupení licence Bude-li soutěžní návrh či jeho části naplňovat znaky autorského díla, zavazuje se účastník postoupit zadavateli svá oprávnění k výkonu práva užít autorská díla vytvořená v soutěži o návrh (dále jen dílo ), a to podle ustanovení 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále jen licence ). Zadavatel tak nabude okamžikem podpisu smlouvy s účastníkem výhradní časově, územně a technologicky neomezenou licenci ke 15

16 všem způsobům užití díla nebo jeho části, a to beze změny, po zpracování či jiné změně, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky všemi způsoby v době uzavření smlouvy známými, byť běžně neužívanými. Zadavatel tím současně nabude oprávnění ke zveřejnění díla, jakož i k tomu, aby zadavatel dílo či jeho části včetně názvu sám nebo prostřednictvím třetí osoby zpracovával, upravoval a jinak měnil, spojoval s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, zvukem, fotografií či jinými prvky neautorského charakteru, či je zařazoval do jiného díla či souboru děl autorského i neautorského charakteru včetně databází, též jako součásti konečných produktů objednatele a užil je v této přetvořené podobě. Zadavatel není povinen licenci využít. Zadavatel může oprávnění, která nabyl dle smlouvy, zcela nebo zčásti poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to i bezúplatně. Žádná třetí osoba, ani účastník sám, ani autoři nejsou oprávněni k užití předmětů právní ochrany bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Účastník prohlašuje, že práva, která smlouvou postoupí, mu náleží bez jakéhokoliv omezení, a odpovídá za škodu, která by zadavateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé. Postoupením licence účastník postupovaná oprávnění ztrácí. Účastník potvrdí a zaváže se, že nepostoupil ani neposkytl licenci výhradní ani nevýhradní k užití díla třetí osobě zcela či zčásti. Postoupením licence účastník neztratí právo prezentovat dílo pro potřeby referencí. Cena za postoupení licence bude vycházet z ceny uvedené v předběžném rozpočtu. 16

17 9.2.3 Platební podmínky Odměna za postoupení licence bude účastníku uhrazena po uzavření smlouvy s účastníkem. Cena za poskytnutí součinnosti při rozpracování soutěžního návrhu a za provádění autorského dozoru bude hrazena vždy po dokončení činnosti účastníka. V případě, že tyto činnosti budou účastníkem prováděny delší dobu, lze dohodnout poskytování zálohových plateb. 10. DALŠÍ INFORMACE Součástí těchto soutěžních podmínek jsou i následující přílohy: Příloha č. 1 - Čestné prohlášení účastníka Příloha č. 2 Předběžný rozpočet Příloha č. 3 Logomanuál Příloha č. 4 Ideová představa o Kalkulačce osobních financí Příloha č. 5 Infografika V Praze 3. října 2014 Ing. Tomáš Zimmermann JUDr. Jan Mayer mluvčí ČNB pověřený řízením ředitel odboru obchodního odboru komunikace podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 17

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Projekt finančního vzdělávání ČNB 2015/2016 návrh a vytvoření

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování konzultačních služeb a služeb provozní technické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 12. července 2013 Č.j.: 2013/2509/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby Česká národní banka (dále

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Týniště nad Orlicí jako veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Webová inzerce Pro projekt: Název projektu: Vzdělávání všem Reg. číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0098 Místo plnění zakázky: Code Creator, s.r.o. Nové Sady

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Nákup užitkového automobilu

Nákup užitkového automobilu Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví vyzývá v souladu s ustanovením 18 odst.3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací

Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu zadanou v souladu s Metodickým pokynu pro zadávání zakázek D9 ve verzi 1.3 ze dne 15.10.2009 vydaného ŘO OP LZZ Název zakázky: Výpočet hodnoty ukazatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky:,,havarijní pojištění vozidel a pojízdných strojů a zařízení Části zakázky: Část 1: Havarijní pojištění vozidel Část 2: Pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení

Více