Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015"

Transkript

1 SOUTĚŽ O NÁVRH Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu (dále jen soutěžní podmínky ) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 IČO: DIČ: CZ Zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační: Martin Hanuš tel.: fax:

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato soutěž o návrh se neřídí 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako ZVZ ). Podáním návrhu v této soutěži o návrh přijímá účastník plně a bez výhrad soutěžní podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto soutěžním podmínkám. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k soutěžním podmínkám obsaženou v jeho návrhu; jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení návrhu a vyloučení účastníka ze soutěže o návrh. 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SOUTĚŽE O NÁVRH 1.1 ÚČEL SOUTĚŽE O NÁVRH Soutěž o návrh je otevřenou soutěží o návrh (zadavatel neomezuje počet zájemců o účast). Účelem této soutěže o návrh je postup zadavatele směřující k získání co nejvhodnějšího návrhu, který bude realizován v následující veřejné zakázce na služby s názvem Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 (dále také jako projekt ), jejímž předmětem bude vytvoření webového portálu a zajištění souvisejících komunikačních aktivit, které budou směřovat ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti o možnostech správy osobních a rodinných financí (dále také jako webový portál a komunikační aktivity ). 1.2 HLAVNÍ CÍLE SOUTĚŽE O NÁVRH A NAVAZUJÍCÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Mladé lidi v cílové skupině let přimět ke změně chování a promyšlenějšímu, dlouhodobě orientovanému nakládání s osobními či rodinnými financemi. K tomu by jim měly být sdělnou, zajímavou a ilustrativní formou poskytnuty potřebné informace, aby se uměli sami lépe bránit nekalým praktikám na finančním trhu a vyvarovali se nepromyšleného uzavírání kontraktů, ať už jde o půjčky, pojištění či spoření. Výsledkem těchto aktivit bude, že si tito mladí lidé budou z dlouhodobého hlediska lépe promýšlet, jaké peníze jsou při dané bilanci osobních či rodinných příjmů a výdajů schopni ušetřit, kolik jsou schopni měsíčně splácet za případnou půjčku a v jaké míře a zda vůbec se potřebují pojistit. 2

3 Cílem je, aby na laických webových stránkách ČNB (microsite ČNB pro všechny ) byly jasně, laicky srozumitelně a zejména s využitím vizuálních prvků prezentovány informace týkající finanční gramotnosti, rodinného rozpočtu, aktuálních otázek měnové politiky, spolu se slovníkem základních pojmů, kalkulačkou pro správu osobních financí a relevantními příklady z reálného života. Uživatelé by na základě získaných informací měli pochopit, kdy a v které jejich životní roli je změny v měnové politice ovlivňují a jakým způsobem jsou jí dotčeni. 1.3 CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinu tvoří lidé ve věku let (a případně i mladší). Tato skupina zahrnuje generaci mladých lidi, kteří se osamostatňují po skončení studia, začínají hospodařit s prvními vlastními penězi, rozhodli se založit rodinu, a dále ty, jež ve zvýšené míře a bez podstatnějších zkušeností poptávají finanční produkty. Lidé do 30 let projevují dle dostupných průzkumů o jednotky procentních bodů vyšší zájem o finanční vzdělávání než jiné skupiny obyvatel. Jejich výhodou je, že fungují jako vhodný multiplikátor, a tak lze očekávat, že informace o obezřetných vzorech chování na finančním trhu nabyté od zadavatele budou postupně předávat dalším věkovým skupinám, např. svým rodičům, přátelům a dětem. 1.4 CÍLE Předložený návrh by měl směřovat ke změně postojů a chování vybrané skupiny dospělé populace ovlivňující její rozhodování na finančním trhu. Ve finančním vzdělávání je za nejzásadnější považováno naučit spotřebitele na prvním místě vytvořit si osobní, resp. rodinný rozpočet, z něhož následně vyplývá úvaha o využívání produktů a služeb finančního trhu spoření, půjčky či hypotéky a pojištění. Díky zapojení nezávislé a odborně zdatné instituce, jakou je zadavatel, podpoří realizace soutěžního návrhu veřejnou debatu o potřebě finančního vzdělávání obyvatelstva a zprostředkovaně pomůže zvýšit jeho jistotu na finančním trhu. Vedlejším přínosem takové veřejné debaty může být podpora poptávky po dalších legislativních změnách v souladu se strategickými záměry zadavatele v regulaci finančního trhu. 3

4 Na veřejnosti kolují mylné interpretace některých rozhodnutí souvisejících s měnovou politikou a finanční vzdělávání je vhodným nástrojem ke zvýšení povědomí nejširší veřejnosti o zadavateli a jeho funkci. 1.5 HLAVNÍ SDĚLENÍ I osobní finance mají svůj rozpočet na jedné straně má dát, na druhé dal. Bez rozpočtu hrozí ztráta kontroly nad vlastními financemi plýtvání nebo dluhy. ČNB je odborně zdatným a důvěryhodným rádcem a strážcem férových podmínek pro spotřebitele. 1.6 PŘEDMĚT SOUTĚŽE O NÁVRH Předmětem této soutěže o návrh je: - vytvoření hlavního komunikačního sdělení (tzv. claim) - vizuální ztvárnění komunikačního sdělení - vypracování návrhu nového kreativního řešení stávající microsite zadavatele s názvem ČNB pro všechny včetně o návrhu na další rozvoj stránky o návrhů všech vhodných prostředků např. video, aplikace, aplikace ke stažení do mobilních telefonů apod. - plán propojení komunikace stránky se sociálními sítěmi - mediální plán propagace stránky včetně kreativního ztvárnění navrhovaných nosičů - vypracování návrhu na on-line kalkulačku pro správu osobních a rodinných financí - zpracování plánu správy a aktualizace stránky z hlediska úrovně odbornosti a časové náročnosti. 4

5 BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA NÁVRH: 1. Návrh úpravy webové stránky ČNB pro všechny : Součástí je: Návrh základního ideového řešení Projektu (včetně jeho zdůvodnění ve vztahu k cílové skupině, nástin dalšího rozvoje). Definice klíčového sdělení (tzv. claim) a jeho grafické ztvárnění do kreativního konceptu prostřednictvím pracovního klíčového vizuálu (skica, fotomontáž) a textu (slogan). Návrh základního grafického řešení, aplikace klíčového sdělení na mediální podporu. Změna názvu webové stránky ČNB pro všechny (název by měl být v souladu s navrženým claimem) Vítáno: název webu včetně doménového jména (tato doména musí být v době předložení nabídky již zaregistrována pro tento účel). Návrh na kompletní grafickou úpravu stránky ČNB pro všechny. Účastník by měl do grafického návrhu zakomponovat symboly Lva a Světlonoše a dále zahrnout i odkaz na již fungující webovou stránku která vznikla v rámci projektu 20 let chráníme českou korunu. Portál bude provozován v rámci redakčního a publikačního systému Miranda2, který bude zachován. Možnosti tohoto systému nekladou omezení na grafický návrh. Portál by měl být maximálně flexibilní, aby jej bylo možné v budoucnu dále rozvíjet. Struktura stránky a její komponenty (minimální požadavky): Hlavní menu Hlavní menu webové stránky musí obsahovat min. 7 položek - úvod/home - události/situace - kalkulačka/aplikace - tipy/odkazy - slovníček - novinky - měnová politika Aplikace Kalkulačka pro správu rodinných financí Aplikace by měla být jednoduchým nástrojem, ve kterém si uživatel snadno povede evidenci příjmů a výdajů. Zároveň aplikace musí být schopna vygenerovat případné doporučení v návaznosti na výsledek měsíční bilance uživatele. (viz. příloha č. 4) Info grafika - Vizualizace dat z databází (úvěry, sazby) (viz. příloha č. 5) 5

6 Zjednodušený nástroj pro hledání v registrech (seznamy subjektů na finančním trhu) viz. stávající obsáhlý registr ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/jerrs.web07.intro_page?p_lang=cz) Filtr: - typ subjektu - název subjektu - sídlo subjektu Kvíz Součástí návrhu podoby webové stránky by měl být také Kvíz/ test, který bude tvořit min. 10 otázek k ověření znalostí návštěvníka stránky. Kvíz bude obsahovat 3 úrovně obtížnosti. Návrh plánu aktualizace a údržby obsahu z hlediska odobornosti a časové náročnosti. Časová náročnost aktualizace a údržby stránky by neměla přesáhnout 4 hodiny / týdně. 2. Mediální plán: Návrh mediální podpory + split (tj. včetně rozvrhu navrhované finanční částky na jednotlivé komunikační kanály) Návrh detailních mediálních plánů a realizačních plánů aktivit na 1 rok dopředu (jasná specifikace množství, času a počtu). 1.7 POŽADAVKY NA SOUTĚŽNÍ NÁVRH ÚČASTNÍKA Účastník ve svém návrhu předloží: Návrhy kreativního řešení webové stránky Strukturu webové stránky (Ukázka grafického ztvárnění homepage, jedné infografiky z poskytnutých dat v příloze č. 5, vyhledávání v registru JERRS a ztvárnění a logiky fungování aplikace/í) Ukázky funkčnosti stránky Návrhy mediálního plánu Vytvoření grafického řešení, jednotného pro všechny typy výstupů navržených pro komunikaci cílů zadavatele. 6

7 Obecné požadavky V každém grafickém návrhu musí být zapracována loga dle specifikací z logomanuálu, které tvoří přílohu č. 3 soutěžních podmínek. Zadavatel očekává, že účastník využije při přípravě návrhu své zkušenosti a potřebnou invenci a nabídne zadavateli efektivní a inovativní řešení specifické pro zákonnou působnost zadavatele. Účastník je povinen navrhnout takové kreativní výtvarné a grafické řešení soutěžního návrhu, aby jeho realizace v projektu dosáhla nejvýše částky uvedené v bodu 1.9 soutěžních podmínek. 1.8 SOUTĚŽNÍ PLATBY Účastníci, kteří se umístí na prvních třech (3) místech, obdrží soutěžní cenu, jež činí: 1. pro uchazeče, jehož návrh se umístí na 1. místě: Kč 2. pro uchazeče, jehož návrh se umístí na 2. místě: Kč, 3. pro uchazeče, jehož návrh se umístí na 3. místě: Kč. Uchazeči, jejichž návrhy se umístí na 1., 2. a 3. místě, obdrží soutěžní cenu po oznámení zadavatele o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu. Návrhy, které obdržely ceny, se stávají vlastnictvím zadavatele (pro vnitřní potřeby zadavatele a archivaci). 1.9 REALIZACE PROJEKTU A JEHO PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu případné realizace vybraného soutěžního návrhu - projektu. Realizace projektu bude zadána na základě veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li to odůvodňovat povaha předmětu soutěže o návrh, resp. jeho jednotlivé části, bude projekt, resp. taková část projektu zadána autorovi vybraného soutěžního návrhu. Zadavatel má na tuto soutěž o návrh a realizaci projektu (tj. navazující veřejné zakázky na služby) vyhrazenu celkovou částku nejvýše Kč včetně DPH. Uvedená částka zahrnuje soutěžní platby dle bodu 1.8, odměnu za postoupení licence, rozpracování soutěžního návrhu, provádění autorského dozoru při realizaci projektu, cenu 7

8 za nákup mediálního prostoru a výrobu navržených multimediálních prvků a aplikací a cenu za implementaci grafického návrhu (tvorba webové stránky) do SW prostředí zadavatele SCHŮZKA ZA ÚČELEM BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PODMÍNEK ZADÁNÍ Schůzka za účelem bližší specifikace zadání, tzv. debrief, se bude konat dne od 10:00 hod. v sídle zadavatele. Za každého účastníka se debriefu mohou účastnit nejvýše dva zástupci. Sraz účastníků je v 9:55 hodin na vrátnici zadavatele v prostorách Kongresového centra ČNB, vstup ze Senovážného náměstí, Praha ZPŮSOB HODNOCENÍ NÁVRHŮ PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Předložené soutěžní návrhy budou hodnoceny dle těchto dílčích kritérií: 1. kreativita 2. srozumitelnost (intuitivnost ovládání) 3. využitelnost námětu pro účely sdělení s ohledem na míru zajištění cílů a účelu soutěže o návrh a navazujícího otevřeného řízení. Popis dílčích hodnotících kritérií: 1. Kreativita jako nejlepší bude hodnocen návrh, který bude nejpřitažlivěji a nejefektivněji (sdělení musí na cílovou skupinu zapůsobit a oslovit ji tak, aby se zajímala o další podrobnější informace, které již sdělení nemůže pojmout) oslovovat definované cílové skupiny. 2. Srozumitelnost návrh musí jednoduchou a srozumitelnou formou poskytnout návštěvníkovi odpovídající sdělení, zároveň musí jednotlivá sdělení na sebe logicky navazovat. V případě webové prezentace či aplikace musí jednotlivé ovládací prvky působit intuitivně. 3. Využitelnost návrh musí fungovat napříč všemi účastníkem navrženými komunikačními prostředky. Nejlépe tak bude hodnocen návrh, jehož idea půjde využít ve všech uchazečem nabízených komunikačních kanálech. Účastník zpracuje svůj návrh do takových podrobností, aby bylo možné návrh hodnotit dle zadavatelem stanovených hodnotících kritérií. 8

9 Porota při hodnocení návrhů přihlédne rovněž k indikativnímu rozpočtu realizace projektu, který je povinnou součástí soutěžního návrhu (příloha č. 2 soutěžních podmínek). Jako nejlepší bude hodnocen ten návrh, jež obdrží v součtu tří (3) výše uvedených kritérií nejvyšší počet bodů. Za každé kritérium může účastník získat maximálně ten počet bodů, jež je uveden v Tabulce č. 1. Tabulka č. 1: Kriterium Maximální počet bodů Kreativita 50 Srozumitelnost (intuitivnost ovládání) 20 Využitelnost 30 Součástí hodnocení soutěžních návrhů bude též prezentace soutěžních návrhů jednotlivých účastníků. Prezentace se uskuteční v sídle zadavatele za osobní účasti účastníka. Součástí prezentace budou i odpovědi účastníků na dotazy členů komise na předložené návrhy. Prezentace bude vedena v českém jazyce. Účastníci budou k prezentaci vyzváni nejméně 5 pracovních dnů předem, a to em zaslaným kontaktní osobě účastníka. Pokud prezentace neproběhne ve stanoveném termínu z důvodu překážek na straně účastníka, bude návrh tohoto účastníka ze soutěže o návrh vyřazen. 2.1 SESTAVENÍ CELKOVÉHO POŘADÍ Návrhy budou hodnoceny v souladu s výše uvedeným způsobem hodnocení. Celkové pořadí návrhů je dáno absolutní bodovou hodnotou návrhu tak, že nejvýhodnější je návrh, který získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více návrhů rozhodne o pořadí vyšší počet bodů získaný v kritériu kreativita s přihlédnutím k indikativnímu předběžnému rozpočtu. 2.2 SLOŽENÍ A ROZHODOVÁNÍ POROTY Posuzování a hodnocení návrhů účastníků provádí porota. Zadavatel jmenuje členy poroty pro hodnocení návrhů a jejich náhradníky. O přidělení bodů jednotlivým návrhům rozhoduje porota prostou většinou hlasů. 9

10 10

11 3. DODATEČNÉ INFORMACE 3.1 DODATEČNÉ INFORMACE K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM Případné dotazy související se soutěží o návrh může účastník zaslat prostřednictvím e- mailové pošty na adresu kontaktní osoby uvedené v záhlaví těchto soutěžních podmínek. Dotazy musí být doručeny nejpozději do do 16:00 hodin. Odpovědi na dotazy budou sděleny všem účastníkům. 4. ÚDAJE O ÚČASTNÍKU, ZE KTERÝCH VYPLÝVÁ, ŽE ÚČASTNÍK MÁ PŘEDPOKLADY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI O NÁVRH: 4.1 Vyplněné a podepsané čestné prohlášení účastníka (vzor je uveden v příloze č. 1 těchto soutěžních podmínek). 4.2 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán (postačuje prostá kopie výpisu ne staršího 90 kalendářních dnů ke dni podání soutěžního návrhu). 4.3 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu soutěže o návrh (např. živnostenský list, licence); postačuje prostá kopie. 4.4 Čestné prohlášení alespoň o 1 významné službě, jejímž předmětem bylo vytvoření grafického návrhu webových stránek a návrhu mediaplánu v posledních třech letech, minimálně ve výši tis. Kč bez DPH, podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka (vzor je uveden v příloze č. 1 této poptávky Čestné prohlášení účastníka). Zadavatel požaduje, aby účastník realizoval jím uváděnou významnou službu jako dodavatel, nikoli jako subdodavatel nebo člen sdružení. 11

12 5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU Účastník předloží svůj návrh v listinné podobě v 1 originálu. Zadavatel zároveň požaduje, aby součástí obálky se soutěžním návrhem návrhu bylo také CD/DVD obsahující elektronickou verzi celého návrhu. 5.1 MÍSTO A LHŮTA PRO DORUČENÍ NÁVRHU Návrh musí být doručen způsobem uvedeným v těchto soutěžních podmínkách na adresu Česká národní banka Sekce správní, odbor obchodní Na Příkopě Praha 1. Lhůta pro podání návrhů končí dne v hodin. Podáním nabídky se rozumí doručení návrhu zadavateli. Za včasné doručení odpovídá účastník. Návrhy se doručují následujícími způsoby: a) zasláním do sídla zadavatele: Česká národní banka Na Příkopě Praha 1, b) podáním na podatelně zadavatele na adrese: Česká národní banka Senovážná Praha 1. Pracovní doba podatelny zadavatele: pondělí - čtvrtek: 8:00-16:15 hod. pátek: 8:00-15:00 hod. Pracovník podatelny se k převzetí nabídky dostaví na základě výzvy pracovníka ostrahy zadavatele. Časem převzetí návrhu je okamžik skutečného převzetí nabídky pracovníkem podatelny. Zadavatel upozorňuje účastníky, že může dojít k časové prodlevě mezi okamžikem vstupu osoby doručující návrh do budovy zadavatele a okamžikem skutečného předání návrhu pracovníkovi podatelny (např. z důvodu orientace osoby doručující návrh v budově). Proto zadavatel žádá účastníky, aby vstupovali do budovy vchodem Senovážná 3 s přiměřeným časovým předstihem (doporučujeme minimálně 5 minut před uplynutím lhůty pro podání návrhů). 12

13 5.2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA STRUKTURU SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU Zadavatel doporučuje následné očíslování všech listů soutěžního návrhu pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. Soutěžní návrh musí obsahovat: Dokument s identifikačními údaji účastníka soutěže. Předběžný rozpočet vyplněný podle pokynů uvedených v příloze č. 2 soutěžních podmínek. Ceny za rozpracování návrhu a provádění autorského dozoru a odměna za postoupení licence jsou závazné po dobu trvání soutěžní lhůty dle čl. 7 soutěžních podmínek. Ostatní, účastníkem uvedené ceny, jsou pouze indikativní. Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 4 těchto soutěžních podmínek a čestné prohlášení účastníka (příloha č. 1 soutěžních podmínek) podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka; Soutěžní návrh účastníka vypracovaný v souladu s čl. 1 těchto soutěžních podmínek, který bude respektovat požadavky zadavatele stanovené v těchto soutěžních podmínkách; Datový nosič s návrhem účastníka. V případě, že je účastníkem právnická osoba, uvede také jména a příjmení autorů soutěžního návrhu. 6. OSTATNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE O NÁVRH VARIANTY NÁVRHŮ Zadavatel nepřipouští varianty soutěžních návrhů. SOUHLAS SE SOUTĚŽNÍMI A SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI Podáním soutěžního návrhu vyjadřuje účastník souhlas se zněním soutěžních podmínek a v případě, že soutěžní návrh účastníka bude vybrán k následné realizaci, vyjadřuje tento účastník souhlas se zněním smluvních podmínek uvedených v bodu 9.2 soutěžních podmínek. 13

14 7. SOUTĚŽNÍ LHŮTA, PO KTEROU JSOU ÚČASTNÍCI SVÝM NÁVRHEM VÁZÁNI Do 31. března KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM Veškeré úkony zadavatele vůči účastníkům nebo úkony účastníků soutěže vůči zadavateli v soutěži o návrh musí mít písemnou (tj. listinnou či elektronickou) formu. 9. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto soutěž o návrh bez uvedení důvodu kdykoliv do doby rozhodnutí poroty o nejvhodnějším návrhu. oznámit účastníkům rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, případná vyloučení účastníků či zrušení soutěže o návrh uveřejněním na svém profilu zadavatele: https://ezak.cnb.cz. nevyhlásit žádného vítěze soutěže; v případě, že účastník, jehož návrh se umístí na 1. místě, odmítne zadavateli postoupit licenci nebo poskytnout součinnost při dopracování, resp. realizaci tohoto návrhu, uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož návrh se umístil na 2., resp. na 3. místě. návrh nerealizovat; nevracet došlé návrhy, které se umístí na 1. až 3. místě a neposkytovat náhradu nákladů za zpracování a podání návrhu ani dalších nákladu spojených s účastí v této soutěži o návrh. Účastníkům, jejichž návrh se umístí na 4. a dalších místech bude jejich návrh vrácen na základě písemné žádosti zaslanou na elektronickou adresu: ověřit si informace o účastnících a jejich návrzích z veřejně přístupných třetích zdrojů; 14

15 dodatečně změnit či doplnit soutěžní podmínky soutěže o návrh; obdržený návrh či jakoukoli jeho část zveřejnit. 9.2 Základní smluvní podmínky pro realizaci projektu Rozpracování vlastního soutěžního návrhu, výkon autorského dozoru a) V případě, že realizaci soutěžního návrhu nebude možné zadat účastníku, jehož návrh byl vybrán jako vítězný dle bodu 1.9 soutěžních podmínek, zavazuje se účastník poskytnout potřebnou součinnost při rozpracování svého soutěžního návrhu k jeho realizaci zhotovitelem, vybraným pro realizaci projektu. Účastník se dle potřeb zadavatele a na základě jeho výzvy dostaví do sídla zadavatele na společná jednání za účelem dopracování soutěžního návrhu, a to i opakovaně, stanoví-li tak zadavatel. Účastník je na základě výzvy zadavatele povinen pravidelně předkládat hotové výstupy do doby jejich konečného odsouhlasení zadavatelem. Nebude-li součinnost poskytnuta řádně a včas, je zadavatel oprávněn zadat rozpracování třetí osobě. b) Dále bude účastník povinen provádět průběžný autorský dozor při realizaci projektu zhotovitelem vybraným dle potřeby zadavatele. Výkon autorského dozoru zahrnuje také průběžné schůzky se zhotovitelem projektu ve vymezených stádiích jeho realizace. V případě, že budou splněny podmínky dle čl. 1.9 soutěžních podmínek, účastník rozpracuje a zajistí realizaci vlastního soutěžního návrhu dle dohody se zadavatelem Postoupení licence Bude-li soutěžní návrh či jeho části naplňovat znaky autorského díla, zavazuje se účastník postoupit zadavateli svá oprávnění k výkonu práva užít autorská díla vytvořená v soutěži o návrh (dále jen dílo ), a to podle ustanovení 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále jen licence ). Zadavatel tak nabude okamžikem podpisu smlouvy s účastníkem výhradní časově, územně a technologicky neomezenou licenci ke 15

16 všem způsobům užití díla nebo jeho části, a to beze změny, po zpracování či jiné změně, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky všemi způsoby v době uzavření smlouvy známými, byť běžně neužívanými. Zadavatel tím současně nabude oprávnění ke zveřejnění díla, jakož i k tomu, aby zadavatel dílo či jeho části včetně názvu sám nebo prostřednictvím třetí osoby zpracovával, upravoval a jinak měnil, spojoval s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, zvukem, fotografií či jinými prvky neautorského charakteru, či je zařazoval do jiného díla či souboru děl autorského i neautorského charakteru včetně databází, též jako součásti konečných produktů objednatele a užil je v této přetvořené podobě. Zadavatel není povinen licenci využít. Zadavatel může oprávnění, která nabyl dle smlouvy, zcela nebo zčásti poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to i bezúplatně. Žádná třetí osoba, ani účastník sám, ani autoři nejsou oprávněni k užití předmětů právní ochrany bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Účastník prohlašuje, že práva, která smlouvou postoupí, mu náleží bez jakéhokoliv omezení, a odpovídá za škodu, která by zadavateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé. Postoupením licence účastník postupovaná oprávnění ztrácí. Účastník potvrdí a zaváže se, že nepostoupil ani neposkytl licenci výhradní ani nevýhradní k užití díla třetí osobě zcela či zčásti. Postoupením licence účastník neztratí právo prezentovat dílo pro potřeby referencí. Cena za postoupení licence bude vycházet z ceny uvedené v předběžném rozpočtu. 16

17 9.2.3 Platební podmínky Odměna za postoupení licence bude účastníku uhrazena po uzavření smlouvy s účastníkem. Cena za poskytnutí součinnosti při rozpracování soutěžního návrhu a za provádění autorského dozoru bude hrazena vždy po dokončení činnosti účastníka. V případě, že tyto činnosti budou účastníkem prováděny delší dobu, lze dohodnout poskytování zálohových plateb. 10. DALŠÍ INFORMACE Součástí těchto soutěžních podmínek jsou i následující přílohy: Příloha č. 1 - Čestné prohlášení účastníka Příloha č. 2 Předběžný rozpočet Příloha č. 3 Logomanuál Příloha č. 4 Ideová představa o Kalkulačce osobních financí Příloha č. 5 Infografika V Praze 3. října 2014 Ing. Tomáš Zimmermann JUDr. Jan Mayer mluvčí ČNB pověřený řízením ředitel odboru obchodního odboru komunikace podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 17

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Projekt finančního vzdělávání ČNB 2015/2016 návrh a vytvoření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více