Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015"

Transkript

1 SOUTĚŽ O NÁVRH Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu (dále jen soutěžní podmínky ) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 IČO: DIČ: CZ Zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační: Martin Hanuš tel.: fax:

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato soutěž o návrh se neřídí 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako ZVZ ). Podáním návrhu v této soutěži o návrh přijímá účastník plně a bez výhrad soutěžní podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto soutěžním podmínkám. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k soutěžním podmínkám obsaženou v jeho návrhu; jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení návrhu a vyloučení účastníka ze soutěže o návrh. 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SOUTĚŽE O NÁVRH 1.1 ÚČEL SOUTĚŽE O NÁVRH Soutěž o návrh je otevřenou soutěží o návrh (zadavatel neomezuje počet zájemců o účast). Účelem této soutěže o návrh je postup zadavatele směřující k získání co nejvhodnějšího návrhu, který bude realizován v následující veřejné zakázce na služby s názvem Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 (dále také jako projekt ), jejímž předmětem bude vytvoření webového portálu a zajištění souvisejících komunikačních aktivit, které budou směřovat ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti o možnostech správy osobních a rodinných financí (dále také jako webový portál a komunikační aktivity ). 1.2 HLAVNÍ CÍLE SOUTĚŽE O NÁVRH A NAVAZUJÍCÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Mladé lidi v cílové skupině let přimět ke změně chování a promyšlenějšímu, dlouhodobě orientovanému nakládání s osobními či rodinnými financemi. K tomu by jim měly být sdělnou, zajímavou a ilustrativní formou poskytnuty potřebné informace, aby se uměli sami lépe bránit nekalým praktikám na finančním trhu a vyvarovali se nepromyšleného uzavírání kontraktů, ať už jde o půjčky, pojištění či spoření. Výsledkem těchto aktivit bude, že si tito mladí lidé budou z dlouhodobého hlediska lépe promýšlet, jaké peníze jsou při dané bilanci osobních či rodinných příjmů a výdajů schopni ušetřit, kolik jsou schopni měsíčně splácet za případnou půjčku a v jaké míře a zda vůbec se potřebují pojistit. 2

3 Cílem je, aby na laických webových stránkách ČNB (microsite ČNB pro všechny ) byly jasně, laicky srozumitelně a zejména s využitím vizuálních prvků prezentovány informace týkající finanční gramotnosti, rodinného rozpočtu, aktuálních otázek měnové politiky, spolu se slovníkem základních pojmů, kalkulačkou pro správu osobních financí a relevantními příklady z reálného života. Uživatelé by na základě získaných informací měli pochopit, kdy a v které jejich životní roli je změny v měnové politice ovlivňují a jakým způsobem jsou jí dotčeni. 1.3 CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinu tvoří lidé ve věku let (a případně i mladší). Tato skupina zahrnuje generaci mladých lidi, kteří se osamostatňují po skončení studia, začínají hospodařit s prvními vlastními penězi, rozhodli se založit rodinu, a dále ty, jež ve zvýšené míře a bez podstatnějších zkušeností poptávají finanční produkty. Lidé do 30 let projevují dle dostupných průzkumů o jednotky procentních bodů vyšší zájem o finanční vzdělávání než jiné skupiny obyvatel. Jejich výhodou je, že fungují jako vhodný multiplikátor, a tak lze očekávat, že informace o obezřetných vzorech chování na finančním trhu nabyté od zadavatele budou postupně předávat dalším věkovým skupinám, např. svým rodičům, přátelům a dětem. 1.4 CÍLE Předložený návrh by měl směřovat ke změně postojů a chování vybrané skupiny dospělé populace ovlivňující její rozhodování na finančním trhu. Ve finančním vzdělávání je za nejzásadnější považováno naučit spotřebitele na prvním místě vytvořit si osobní, resp. rodinný rozpočet, z něhož následně vyplývá úvaha o využívání produktů a služeb finančního trhu spoření, půjčky či hypotéky a pojištění. Díky zapojení nezávislé a odborně zdatné instituce, jakou je zadavatel, podpoří realizace soutěžního návrhu veřejnou debatu o potřebě finančního vzdělávání obyvatelstva a zprostředkovaně pomůže zvýšit jeho jistotu na finančním trhu. Vedlejším přínosem takové veřejné debaty může být podpora poptávky po dalších legislativních změnách v souladu se strategickými záměry zadavatele v regulaci finančního trhu. 3

4 Na veřejnosti kolují mylné interpretace některých rozhodnutí souvisejících s měnovou politikou a finanční vzdělávání je vhodným nástrojem ke zvýšení povědomí nejširší veřejnosti o zadavateli a jeho funkci. 1.5 HLAVNÍ SDĚLENÍ I osobní finance mají svůj rozpočet na jedné straně má dát, na druhé dal. Bez rozpočtu hrozí ztráta kontroly nad vlastními financemi plýtvání nebo dluhy. ČNB je odborně zdatným a důvěryhodným rádcem a strážcem férových podmínek pro spotřebitele. 1.6 PŘEDMĚT SOUTĚŽE O NÁVRH Předmětem této soutěže o návrh je: - vytvoření hlavního komunikačního sdělení (tzv. claim) - vizuální ztvárnění komunikačního sdělení - vypracování návrhu nového kreativního řešení stávající microsite zadavatele s názvem ČNB pro všechny včetně o návrhu na další rozvoj stránky o návrhů všech vhodných prostředků např. video, aplikace, aplikace ke stažení do mobilních telefonů apod. - plán propojení komunikace stránky se sociálními sítěmi - mediální plán propagace stránky včetně kreativního ztvárnění navrhovaných nosičů - vypracování návrhu na on-line kalkulačku pro správu osobních a rodinných financí - zpracování plánu správy a aktualizace stránky z hlediska úrovně odbornosti a časové náročnosti. 4

5 BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA NÁVRH: 1. Návrh úpravy webové stránky ČNB pro všechny : Součástí je: Návrh základního ideového řešení Projektu (včetně jeho zdůvodnění ve vztahu k cílové skupině, nástin dalšího rozvoje). Definice klíčového sdělení (tzv. claim) a jeho grafické ztvárnění do kreativního konceptu prostřednictvím pracovního klíčového vizuálu (skica, fotomontáž) a textu (slogan). Návrh základního grafického řešení, aplikace klíčového sdělení na mediální podporu. Změna názvu webové stránky ČNB pro všechny (název by měl být v souladu s navrženým claimem) Vítáno: název webu včetně doménového jména (tato doména musí být v době předložení nabídky již zaregistrována pro tento účel). Návrh na kompletní grafickou úpravu stránky ČNB pro všechny. Účastník by měl do grafického návrhu zakomponovat symboly Lva a Světlonoše a dále zahrnout i odkaz na již fungující webovou stránku která vznikla v rámci projektu 20 let chráníme českou korunu. Portál bude provozován v rámci redakčního a publikačního systému Miranda2, který bude zachován. Možnosti tohoto systému nekladou omezení na grafický návrh. Portál by měl být maximálně flexibilní, aby jej bylo možné v budoucnu dále rozvíjet. Struktura stránky a její komponenty (minimální požadavky): Hlavní menu Hlavní menu webové stránky musí obsahovat min. 7 položek - úvod/home - události/situace - kalkulačka/aplikace - tipy/odkazy - slovníček - novinky - měnová politika Aplikace Kalkulačka pro správu rodinných financí Aplikace by měla být jednoduchým nástrojem, ve kterém si uživatel snadno povede evidenci příjmů a výdajů. Zároveň aplikace musí být schopna vygenerovat případné doporučení v návaznosti na výsledek měsíční bilance uživatele. (viz. příloha č. 4) Info grafika - Vizualizace dat z databází (úvěry, sazby) (viz. příloha č. 5) 5

6 Zjednodušený nástroj pro hledání v registrech (seznamy subjektů na finančním trhu) viz. stávající obsáhlý registr ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/jerrs.web07.intro_page?p_lang=cz) Filtr: - typ subjektu - název subjektu - sídlo subjektu Kvíz Součástí návrhu podoby webové stránky by měl být také Kvíz/ test, který bude tvořit min. 10 otázek k ověření znalostí návštěvníka stránky. Kvíz bude obsahovat 3 úrovně obtížnosti. Návrh plánu aktualizace a údržby obsahu z hlediska odobornosti a časové náročnosti. Časová náročnost aktualizace a údržby stránky by neměla přesáhnout 4 hodiny / týdně. 2. Mediální plán: Návrh mediální podpory + split (tj. včetně rozvrhu navrhované finanční částky na jednotlivé komunikační kanály) Návrh detailních mediálních plánů a realizačních plánů aktivit na 1 rok dopředu (jasná specifikace množství, času a počtu). 1.7 POŽADAVKY NA SOUTĚŽNÍ NÁVRH ÚČASTNÍKA Účastník ve svém návrhu předloží: Návrhy kreativního řešení webové stránky Strukturu webové stránky (Ukázka grafického ztvárnění homepage, jedné infografiky z poskytnutých dat v příloze č. 5, vyhledávání v registru JERRS a ztvárnění a logiky fungování aplikace/í) Ukázky funkčnosti stránky Návrhy mediálního plánu Vytvoření grafického řešení, jednotného pro všechny typy výstupů navržených pro komunikaci cílů zadavatele. 6

7 Obecné požadavky V každém grafickém návrhu musí být zapracována loga dle specifikací z logomanuálu, které tvoří přílohu č. 3 soutěžních podmínek. Zadavatel očekává, že účastník využije při přípravě návrhu své zkušenosti a potřebnou invenci a nabídne zadavateli efektivní a inovativní řešení specifické pro zákonnou působnost zadavatele. Účastník je povinen navrhnout takové kreativní výtvarné a grafické řešení soutěžního návrhu, aby jeho realizace v projektu dosáhla nejvýše částky uvedené v bodu 1.9 soutěžních podmínek. 1.8 SOUTĚŽNÍ PLATBY Účastníci, kteří se umístí na prvních třech (3) místech, obdrží soutěžní cenu, jež činí: 1. pro uchazeče, jehož návrh se umístí na 1. místě: Kč 2. pro uchazeče, jehož návrh se umístí na 2. místě: Kč, 3. pro uchazeče, jehož návrh se umístí na 3. místě: Kč. Uchazeči, jejichž návrhy se umístí na 1., 2. a 3. místě, obdrží soutěžní cenu po oznámení zadavatele o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu. Návrhy, které obdržely ceny, se stávají vlastnictvím zadavatele (pro vnitřní potřeby zadavatele a archivaci). 1.9 REALIZACE PROJEKTU A JEHO PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu případné realizace vybraného soutěžního návrhu - projektu. Realizace projektu bude zadána na základě veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li to odůvodňovat povaha předmětu soutěže o návrh, resp. jeho jednotlivé části, bude projekt, resp. taková část projektu zadána autorovi vybraného soutěžního návrhu. Zadavatel má na tuto soutěž o návrh a realizaci projektu (tj. navazující veřejné zakázky na služby) vyhrazenu celkovou částku nejvýše Kč včetně DPH. Uvedená částka zahrnuje soutěžní platby dle bodu 1.8, odměnu za postoupení licence, rozpracování soutěžního návrhu, provádění autorského dozoru při realizaci projektu, cenu 7

8 za nákup mediálního prostoru a výrobu navržených multimediálních prvků a aplikací a cenu za implementaci grafického návrhu (tvorba webové stránky) do SW prostředí zadavatele SCHŮZKA ZA ÚČELEM BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PODMÍNEK ZADÁNÍ Schůzka za účelem bližší specifikace zadání, tzv. debrief, se bude konat dne od 10:00 hod. v sídle zadavatele. Za každého účastníka se debriefu mohou účastnit nejvýše dva zástupci. Sraz účastníků je v 9:55 hodin na vrátnici zadavatele v prostorách Kongresového centra ČNB, vstup ze Senovážného náměstí, Praha ZPŮSOB HODNOCENÍ NÁVRHŮ PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Předložené soutěžní návrhy budou hodnoceny dle těchto dílčích kritérií: 1. kreativita 2. srozumitelnost (intuitivnost ovládání) 3. využitelnost námětu pro účely sdělení s ohledem na míru zajištění cílů a účelu soutěže o návrh a navazujícího otevřeného řízení. Popis dílčích hodnotících kritérií: 1. Kreativita jako nejlepší bude hodnocen návrh, který bude nejpřitažlivěji a nejefektivněji (sdělení musí na cílovou skupinu zapůsobit a oslovit ji tak, aby se zajímala o další podrobnější informace, které již sdělení nemůže pojmout) oslovovat definované cílové skupiny. 2. Srozumitelnost návrh musí jednoduchou a srozumitelnou formou poskytnout návštěvníkovi odpovídající sdělení, zároveň musí jednotlivá sdělení na sebe logicky navazovat. V případě webové prezentace či aplikace musí jednotlivé ovládací prvky působit intuitivně. 3. Využitelnost návrh musí fungovat napříč všemi účastníkem navrženými komunikačními prostředky. Nejlépe tak bude hodnocen návrh, jehož idea půjde využít ve všech uchazečem nabízených komunikačních kanálech. Účastník zpracuje svůj návrh do takových podrobností, aby bylo možné návrh hodnotit dle zadavatelem stanovených hodnotících kritérií. 8

9 Porota při hodnocení návrhů přihlédne rovněž k indikativnímu rozpočtu realizace projektu, který je povinnou součástí soutěžního návrhu (příloha č. 2 soutěžních podmínek). Jako nejlepší bude hodnocen ten návrh, jež obdrží v součtu tří (3) výše uvedených kritérií nejvyšší počet bodů. Za každé kritérium může účastník získat maximálně ten počet bodů, jež je uveden v Tabulce č. 1. Tabulka č. 1: Kriterium Maximální počet bodů Kreativita 50 Srozumitelnost (intuitivnost ovládání) 20 Využitelnost 30 Součástí hodnocení soutěžních návrhů bude též prezentace soutěžních návrhů jednotlivých účastníků. Prezentace se uskuteční v sídle zadavatele za osobní účasti účastníka. Součástí prezentace budou i odpovědi účastníků na dotazy členů komise na předložené návrhy. Prezentace bude vedena v českém jazyce. Účastníci budou k prezentaci vyzváni nejméně 5 pracovních dnů předem, a to em zaslaným kontaktní osobě účastníka. Pokud prezentace neproběhne ve stanoveném termínu z důvodu překážek na straně účastníka, bude návrh tohoto účastníka ze soutěže o návrh vyřazen. 2.1 SESTAVENÍ CELKOVÉHO POŘADÍ Návrhy budou hodnoceny v souladu s výše uvedeným způsobem hodnocení. Celkové pořadí návrhů je dáno absolutní bodovou hodnotou návrhu tak, že nejvýhodnější je návrh, který získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více návrhů rozhodne o pořadí vyšší počet bodů získaný v kritériu kreativita s přihlédnutím k indikativnímu předběžnému rozpočtu. 2.2 SLOŽENÍ A ROZHODOVÁNÍ POROTY Posuzování a hodnocení návrhů účastníků provádí porota. Zadavatel jmenuje členy poroty pro hodnocení návrhů a jejich náhradníky. O přidělení bodů jednotlivým návrhům rozhoduje porota prostou většinou hlasů. 9

10 10

11 3. DODATEČNÉ INFORMACE 3.1 DODATEČNÉ INFORMACE K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM Případné dotazy související se soutěží o návrh může účastník zaslat prostřednictvím e- mailové pošty na adresu kontaktní osoby uvedené v záhlaví těchto soutěžních podmínek. Dotazy musí být doručeny nejpozději do do 16:00 hodin. Odpovědi na dotazy budou sděleny všem účastníkům. 4. ÚDAJE O ÚČASTNÍKU, ZE KTERÝCH VYPLÝVÁ, ŽE ÚČASTNÍK MÁ PŘEDPOKLADY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI O NÁVRH: 4.1 Vyplněné a podepsané čestné prohlášení účastníka (vzor je uveden v příloze č. 1 těchto soutěžních podmínek). 4.2 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán (postačuje prostá kopie výpisu ne staršího 90 kalendářních dnů ke dni podání soutěžního návrhu). 4.3 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu soutěže o návrh (např. živnostenský list, licence); postačuje prostá kopie. 4.4 Čestné prohlášení alespoň o 1 významné službě, jejímž předmětem bylo vytvoření grafického návrhu webových stránek a návrhu mediaplánu v posledních třech letech, minimálně ve výši tis. Kč bez DPH, podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka (vzor je uveden v příloze č. 1 této poptávky Čestné prohlášení účastníka). Zadavatel požaduje, aby účastník realizoval jím uváděnou významnou službu jako dodavatel, nikoli jako subdodavatel nebo člen sdružení. 11

12 5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU Účastník předloží svůj návrh v listinné podobě v 1 originálu. Zadavatel zároveň požaduje, aby součástí obálky se soutěžním návrhem návrhu bylo také CD/DVD obsahující elektronickou verzi celého návrhu. 5.1 MÍSTO A LHŮTA PRO DORUČENÍ NÁVRHU Návrh musí být doručen způsobem uvedeným v těchto soutěžních podmínkách na adresu Česká národní banka Sekce správní, odbor obchodní Na Příkopě Praha 1. Lhůta pro podání návrhů končí dne v hodin. Podáním nabídky se rozumí doručení návrhu zadavateli. Za včasné doručení odpovídá účastník. Návrhy se doručují následujícími způsoby: a) zasláním do sídla zadavatele: Česká národní banka Na Příkopě Praha 1, b) podáním na podatelně zadavatele na adrese: Česká národní banka Senovážná Praha 1. Pracovní doba podatelny zadavatele: pondělí - čtvrtek: 8:00-16:15 hod. pátek: 8:00-15:00 hod. Pracovník podatelny se k převzetí nabídky dostaví na základě výzvy pracovníka ostrahy zadavatele. Časem převzetí návrhu je okamžik skutečného převzetí nabídky pracovníkem podatelny. Zadavatel upozorňuje účastníky, že může dojít k časové prodlevě mezi okamžikem vstupu osoby doručující návrh do budovy zadavatele a okamžikem skutečného předání návrhu pracovníkovi podatelny (např. z důvodu orientace osoby doručující návrh v budově). Proto zadavatel žádá účastníky, aby vstupovali do budovy vchodem Senovážná 3 s přiměřeným časovým předstihem (doporučujeme minimálně 5 minut před uplynutím lhůty pro podání návrhů). 12

13 5.2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA STRUKTURU SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU Zadavatel doporučuje následné očíslování všech listů soutěžního návrhu pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. Soutěžní návrh musí obsahovat: Dokument s identifikačními údaji účastníka soutěže. Předběžný rozpočet vyplněný podle pokynů uvedených v příloze č. 2 soutěžních podmínek. Ceny za rozpracování návrhu a provádění autorského dozoru a odměna za postoupení licence jsou závazné po dobu trvání soutěžní lhůty dle čl. 7 soutěžních podmínek. Ostatní, účastníkem uvedené ceny, jsou pouze indikativní. Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 4 těchto soutěžních podmínek a čestné prohlášení účastníka (příloha č. 1 soutěžních podmínek) podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka; Soutěžní návrh účastníka vypracovaný v souladu s čl. 1 těchto soutěžních podmínek, který bude respektovat požadavky zadavatele stanovené v těchto soutěžních podmínkách; Datový nosič s návrhem účastníka. V případě, že je účastníkem právnická osoba, uvede také jména a příjmení autorů soutěžního návrhu. 6. OSTATNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE O NÁVRH VARIANTY NÁVRHŮ Zadavatel nepřipouští varianty soutěžních návrhů. SOUHLAS SE SOUTĚŽNÍMI A SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI Podáním soutěžního návrhu vyjadřuje účastník souhlas se zněním soutěžních podmínek a v případě, že soutěžní návrh účastníka bude vybrán k následné realizaci, vyjadřuje tento účastník souhlas se zněním smluvních podmínek uvedených v bodu 9.2 soutěžních podmínek. 13

14 7. SOUTĚŽNÍ LHŮTA, PO KTEROU JSOU ÚČASTNÍCI SVÝM NÁVRHEM VÁZÁNI Do 31. března KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM Veškeré úkony zadavatele vůči účastníkům nebo úkony účastníků soutěže vůči zadavateli v soutěži o návrh musí mít písemnou (tj. listinnou či elektronickou) formu. 9. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto soutěž o návrh bez uvedení důvodu kdykoliv do doby rozhodnutí poroty o nejvhodnějším návrhu. oznámit účastníkům rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, případná vyloučení účastníků či zrušení soutěže o návrh uveřejněním na svém profilu zadavatele: https://ezak.cnb.cz. nevyhlásit žádného vítěze soutěže; v případě, že účastník, jehož návrh se umístí na 1. místě, odmítne zadavateli postoupit licenci nebo poskytnout součinnost při dopracování, resp. realizaci tohoto návrhu, uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož návrh se umístil na 2., resp. na 3. místě. návrh nerealizovat; nevracet došlé návrhy, které se umístí na 1. až 3. místě a neposkytovat náhradu nákladů za zpracování a podání návrhu ani dalších nákladu spojených s účastí v této soutěži o návrh. Účastníkům, jejichž návrh se umístí na 4. a dalších místech bude jejich návrh vrácen na základě písemné žádosti zaslanou na elektronickou adresu: ověřit si informace o účastnících a jejich návrzích z veřejně přístupných třetích zdrojů; 14

15 dodatečně změnit či doplnit soutěžní podmínky soutěže o návrh; obdržený návrh či jakoukoli jeho část zveřejnit. 9.2 Základní smluvní podmínky pro realizaci projektu Rozpracování vlastního soutěžního návrhu, výkon autorského dozoru a) V případě, že realizaci soutěžního návrhu nebude možné zadat účastníku, jehož návrh byl vybrán jako vítězný dle bodu 1.9 soutěžních podmínek, zavazuje se účastník poskytnout potřebnou součinnost při rozpracování svého soutěžního návrhu k jeho realizaci zhotovitelem, vybraným pro realizaci projektu. Účastník se dle potřeb zadavatele a na základě jeho výzvy dostaví do sídla zadavatele na společná jednání za účelem dopracování soutěžního návrhu, a to i opakovaně, stanoví-li tak zadavatel. Účastník je na základě výzvy zadavatele povinen pravidelně předkládat hotové výstupy do doby jejich konečného odsouhlasení zadavatelem. Nebude-li součinnost poskytnuta řádně a včas, je zadavatel oprávněn zadat rozpracování třetí osobě. b) Dále bude účastník povinen provádět průběžný autorský dozor při realizaci projektu zhotovitelem vybraným dle potřeby zadavatele. Výkon autorského dozoru zahrnuje také průběžné schůzky se zhotovitelem projektu ve vymezených stádiích jeho realizace. V případě, že budou splněny podmínky dle čl. 1.9 soutěžních podmínek, účastník rozpracuje a zajistí realizaci vlastního soutěžního návrhu dle dohody se zadavatelem Postoupení licence Bude-li soutěžní návrh či jeho části naplňovat znaky autorského díla, zavazuje se účastník postoupit zadavateli svá oprávnění k výkonu práva užít autorská díla vytvořená v soutěži o návrh (dále jen dílo ), a to podle ustanovení 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále jen licence ). Zadavatel tak nabude okamžikem podpisu smlouvy s účastníkem výhradní časově, územně a technologicky neomezenou licenci ke 15

16 všem způsobům užití díla nebo jeho části, a to beze změny, po zpracování či jiné změně, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky všemi způsoby v době uzavření smlouvy známými, byť běžně neužívanými. Zadavatel tím současně nabude oprávnění ke zveřejnění díla, jakož i k tomu, aby zadavatel dílo či jeho části včetně názvu sám nebo prostřednictvím třetí osoby zpracovával, upravoval a jinak měnil, spojoval s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, zvukem, fotografií či jinými prvky neautorského charakteru, či je zařazoval do jiného díla či souboru děl autorského i neautorského charakteru včetně databází, též jako součásti konečných produktů objednatele a užil je v této přetvořené podobě. Zadavatel není povinen licenci využít. Zadavatel může oprávnění, která nabyl dle smlouvy, zcela nebo zčásti poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to i bezúplatně. Žádná třetí osoba, ani účastník sám, ani autoři nejsou oprávněni k užití předmětů právní ochrany bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Účastník prohlašuje, že práva, která smlouvou postoupí, mu náleží bez jakéhokoliv omezení, a odpovídá za škodu, která by zadavateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé. Postoupením licence účastník postupovaná oprávnění ztrácí. Účastník potvrdí a zaváže se, že nepostoupil ani neposkytl licenci výhradní ani nevýhradní k užití díla třetí osobě zcela či zčásti. Postoupením licence účastník neztratí právo prezentovat dílo pro potřeby referencí. Cena za postoupení licence bude vycházet z ceny uvedené v předběžném rozpočtu. 16

17 9.2.3 Platební podmínky Odměna za postoupení licence bude účastníku uhrazena po uzavření smlouvy s účastníkem. Cena za poskytnutí součinnosti při rozpracování soutěžního návrhu a za provádění autorského dozoru bude hrazena vždy po dokončení činnosti účastníka. V případě, že tyto činnosti budou účastníkem prováděny delší dobu, lze dohodnout poskytování zálohových plateb. 10. DALŠÍ INFORMACE Součástí těchto soutěžních podmínek jsou i následující přílohy: Příloha č. 1 - Čestné prohlášení účastníka Příloha č. 2 Předběžný rozpočet Příloha č. 3 Logomanuál Příloha č. 4 Ideová představa o Kalkulačce osobních financí Příloha č. 5 Infografika V Praze 3. října 2014 Ing. Tomáš Zimmermann JUDr. Jan Mayer mluvčí ČNB pověřený řízením ředitel odboru obchodního odboru komunikace podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 17

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Projekt finančního vzdělávání ČNB 2015/2016 návrh a vytvoření

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskových zařízení

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskových zařízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 7. března 2013 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskových zařízení Česká národní banka (dále jen ČNB nebo zadavatel ) si

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Počítačky bankovek s kontrolou

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Počítačky bankovek s kontrolou NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. listopadu 2013 Č.j.: 2013/3758/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Počítačky bankovek s kontrolou Česká národní banka (dále jen

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 V Praze dne Č.j.: 2016/091391/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 V Praze dne Č.j.: 2016/091391/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 3. 8. 2016 Č.j.: 2016/091391/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Nová grafická podoba webových stránek ČNB Česká národní banka

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 4. září 2014 Č.j.: 2014/034807/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 4. září 2014 Č.j.: 2014/034807/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 4. září 2014 Č.j.: 2014/034807/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Technická podpora produktů CITRIX pro rok 2015 a 2016 Česká

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 V Praze dne Č.j.: 2016/129003/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 V Praze dne Č.j.: 2016/129003/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 4. 11. 2016 Č.j.: 2016/129003/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Nová grafická podoba webových stránek ČNB II Česká národní

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskáren čárového kódu

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskáren čárového kódu NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 4. března 2014 Č.j.: 2014/969/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskáren čárového kódu Česká národní banka (dále jen

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávky speciální tiskací pásky pro stroje BPS na pobočkách ČNB

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávky speciální tiskací pásky pro stroje BPS na pobočkách ČNB NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 30. dubna 2013 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávky speciální tiskací pásky pro stroje BPS na pobočkách ČNB Česká národní banka

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Obnova Quest licencí II.

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Obnova Quest licencí II. NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 21. 11. 2013 Č.j.: 2013/4087/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Obnova Quest licencí II. Česká národní banka (dále jen ČNB či

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky SW pro potřeby interního auditu ČNB

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky SW pro potřeby interního auditu ČNB NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 11. 3. 2014 Č.j.: 2014/1115/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky SW pro potřeby interního auditu ČNB Česká národní banka (dále jen

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 V Praze 8. února 2017 Č.j.: 2017/019907/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 V Praze 8. února 2017 Č.j.: 2017/019907/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 8. února 2017 Č.j.: 2017/019907/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka certifikátů Symantec Česká národní banka (dále jen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Pronájem stolů pro Kongresové centrum ČNB II

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Pronájem stolů pro Kongresové centrum ČNB II NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 Praha 1 V Praze dne 14. března 2012 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Pronájem stolů pro Kongresové centrum ČNB II Česká národní banka (dále jen ČNB

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK SPISOVÁ ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: MMHK/000201/2014 VYŘIZUJE: Radka Šanderová TELEFON: 495 707 301 EMAIL: Radka.Sanderova@mmhk.cz DATUM: 2.1.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KANCELÁŘSKÝ

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU č.j. 222778/2013/OM2/Kl-22758 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( P O Ž A D A V K Y A P O D M Í N K Y P R O Z P R A C O V Á N Í N A B Í D K Y ) Statutární město Hradec Králové, tímto vyzývá

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod označením (dále jen výzva ) Rámcová smlouva na poskytování překladatelských služeb

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod označením (dále jen výzva ) Rámcová smlouva na poskytování překladatelských služeb Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod označením (dále jen výzva ) Rámcová smlouva na poskytování překladatelských služeb Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 12. července 2013 Č.j.: 2013/2509/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby Česká národní banka (dále

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování konzultačních služeb a služeb provozní technické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka vozidel v

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 V Praze dne Č. j.: 2017/115067/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 V Praze dne Č. j.: 2017/115067/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 21.8.2017 Č. j.: 2017/115067/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Soubor zkouškových otázek podle zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Oprava Havírenské cesty" Identifikace poptávajícího: Poptávající: Obec Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 242 IČ: 00580791

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Realizace ad hoc online průzkumů Evidenční číslo VZ VZ 2013/110/115 Druh

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Dle zákona č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ") dále jen "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE" k zakázce malého rozsahu Název zakázky: "Dodávka osiva kukuřice" Identifikační údaje

Více

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace 1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 2. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/410/99 Druh zadávacího řízení Realizace outdoor kampaně

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-383200-8/ČJ-2014-0100IT-VZ Praha 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 4/10 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE SPISOVÁ ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: DATUM: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE NA POSTUP ZADAVATELE

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Servis 2 ks strojů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE EBB gear box solo endurance test rig 1 ks Projekt: Rozšíření vývojového centra NEJEDNÁ SE O ZAKÁZKU PODLE ZÁKONA Č. 137/2006SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V Jablonci nad Nisou, dne 8.7.2016..

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka pracích

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Rosice Název zadavatele: Sídlo: Město Rosice IČ: 00282481 Zastoupený:

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328 Městská část Praha 18 (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace zakázky malého rozsahu na služby, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

Horka u Staré Paky dopravní automobil. Výzva k podání nabídky. Horka u Staré Paky dopravní automobil

Horka u Staré Paky dopravní automobil. Výzva k podání nabídky. Horka u Staré Paky dopravní automobil Výzva k podání nabídky Obec Horka u Staré Paky (dále jen zadavatel ) v souladu s ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) tímto vyzývají

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Č.j. 54/2010-PK Výzva k podání nabídky Výzkumný ústav pedagogický v Praze vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Informační linka v rámci projektu Čeština pro cizince

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel 1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776 1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin starosta

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh.

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh. Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava fasády garáže a zateplení soklů Domova Sosna zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Obnova místních komunikací v obci Milešov Obnova místních komunikací v obci Milešov Stavební práce 1) Identifikace zadavatele Název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Město Litvínov se sídlem: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 2/2012 uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j: ZE DNE: NAŠE Č. j.: MMH/ 67275/2016 NAŠE Sp. zn.: POČET LISTŮ DOPISU: 5 VYŘIZUJE: Bc. Hana Walachová

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Program podpory ozdravných pobytů Registrační číslo projektu Č.j. SFZP 01393/2015 Název projektu: Litoměřice

Program podpory ozdravných pobytů Registrační číslo projektu Č.j. SFZP 01393/2015 Název projektu: Litoměřice Výzva k podání nabídek (pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory MŽP,SFŽP, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Město Semily. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Město Semily. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Město Semily Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka a konzultace

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Tvorba a zpracování

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce malého rozsahu. Malování budovy A MŠ Korálek, Bobkova 766

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce malého rozsahu. Malování budovy A MŠ Korálek, Bobkova 766 MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLEK, Praha 9 Černý Most, Bobkova 766 Bobkova 766, Praha 9 Černý Most, 198 00, Tel.: +420 281 918 535, reditelna@mskoralekpraha.cz, http://www.mskoralekpraha.cz/ IČ: 70884501 VÝZVA PRO

Více

Město Semily. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Město Semily. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Město Semily Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších

Více

POPTÁVKA č. 58/2016/OSM/VZMR na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

POPTÁVKA č. 58/2016/OSM/VZMR na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách POPTÁVKA č. 58/2016/OSM/VZMR na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Projekt osvětlení ledové plochy v objektu č. p. 1720 Lacinova

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO 61385271 Čj: VZ-služby 2/2017 OPRAVA VÝZVY ZE DNE 16. 10. 2017 V Praze dne 23. 10. 2017 Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ,

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu , Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/200/27 Druh zadávacího řízení Zajištění správy

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Název veřejné zakázky: Územní plán Velká Polom Preambule Obec Velká Polom na návrhovou část územního plánu (etapa 2)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka

Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka Adresa pracoviště: Domov seniorů Drachtinka 1631, Erbenova, 539 01 Hlinsko Č.j.: DsD/474/2016/Se Spis. znak skart. znak/lhůta: 60.1./V5 Vyřizuje:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k Příloha výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2016 zadávanou podle 6 a 31

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na zakázku malého rozsahu v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky MŠ Příčná č. p. 227 Broumov rekonstrukce sociálního zařízení Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu, na stavební práce zadávaná dle směrnice rady města č. 17

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: MASO WEST s.r.o. Se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha IČ: 25237349 Tel.: 602 167 086 E-mail: kopacek@masowest.cz Adresa pro doručování:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY V souladu s ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v plném platném znění, (dále jen ZVZ nebo zákon) Vás vyzýváme k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Název veřejné zakázky Maintenance stávající licence Kentico EMS serveru

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Název veřejné zakázky Maintenance stávající licence Kentico EMS serveru Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 7. 4. 2016 Název veřejné zakázky Maintenance stávající licence Kentico EMS serveru

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

Naše značka: V Hradci Králové dne

Naše značka: V Hradci Králové dne T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115076 V Hradci Králové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 -

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Obec Pohoří Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: ÚZEMNÍ PLÁN POHOŘÍ veřejná zakázka malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 6 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dalšími ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. není zadávací řízení vázáno. Zadavatel Kontaktní

Více