MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školy Škola má v tomto školním roce dvanáct tříd, šest tříd na prvním a šest na druhém stupni. Celkem školu navštěvuje 269 žáků (údaj k ). Do školy byli úspěšně začleněni i žáci jiné národnosti. Letošní školní rok na škole pracuje také pedagogická asistentka, která pomáhá učitelům matematiky a českého jazyka v VII. třídě (Čj) a v 6.B (M). Na škole pracují tři oddělení školní družiny, ve kterých tráví po vyučování čas žáci I. stupně. V rámci školní družiny mají žáci možnost účastnit se různých, i několikadenních, výletů, sportovních her a kroužku vaření. Snažíme se, aby ve škole fungoval školní parlament. V loňském školním roce se však pravidelné schůzky nekonaly. V rámci parlamentu se scházejí zástupci žáků, účastní se ho i metodik prevence rizikového chování, výchovná poradkyně pro II. stupeň a zástupci školy. Každoročně organizuje škola různé akce, např. lyžařský kurs pro žáky sedmých tříd (pokud je dostatečný počet zájemců), školní jarmark, slavnostní předávání školních cen, akce Klubu dětí (např. výroba adventních věnců,...) a řada sportovních soutěží. Realizujeme akce pro hrádecké školky (snadnější přechod do 1. třídy). Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dále jen MPP) je zaměřen především na zdravý životní styl a prevenci sociálně patologických jevů př. kouření, alkoholismus, doping, gamblerství, drogová závislost, promiskuita, přenosné pohlavní choroby, záškoláctví, šikana, kyberšikana, agrese, kriminalita, delikvence, xenofobie, rasismus, antisemitismus, netholismus ( virtuální drogy - závislost na sledování TV či na počítači, internetu apod.), gambling, sekty, podléhání módním trendům. Dále je zaměřen na rozpoznání a zajištění včasné intervence, hlavně v případech týrání a zneužívání dětí, v případech domácího násilí a poruch příjmu potravy (bulimie, anorexie). Snažíme se rozvíjet sociální dovednosti žáků, práci v kolektivu stejně i různě starých žáků, odpovědnost za jejich chování a z toho vyplývající následky. Učitelé posilují komunikační dovednosti žáků při řešení konfliktů, za krizových a stresových situací. MPP respektuje potřeby jedince (žáka i učitele). 1

2 Aktivity školy (přednášky o. p. s. Maják, Klub dětí atd.) jsou směřovány k efektivní primární prevenci. Cíle programu: - předcházet vzniku sociálně patologických jevů u žáků - zvyšovat odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům - sociální adaptace - vytváření přátelského kolektivu mezi žáky (třída, škola), vytváření důvěrné atmosféry mezi žáky a učiteli, mezi vrstevníky i žáky z ostatních ročníků - vedení žáků k odpovědnosti (za své činy a chování, jednání ostatních, majetek) - zvládání krizových situací, stresu, působení sociálního tlaku - seberealizace žáka během vyučování nebo po vyučování (akce Školního klubu, družina, kroužky zájmové činnosti, příprava na školní jarmark, mimoškolní akce, ) - škola pomáhá žákům při profesionální orientaci (volba povolání) - informovanost učitelů, žáků i jejich rodičů - spolupráce škola rodina - spolupráce s ostatními školami různé soutěže (př. sportovní, literární,..) - spolupráce škola obec, policie - řešení problémových situací - nenásilné řešení krizových situací (žák žák) - právní aspekty sociálně patologických jevů - mezilidské vztahy lidská práva, práva dítěte, seznámení s Úmluvou o právech dítěte - využívání skupinových forem práce během výuky - snaží se formovat právní vědomí žáků, morální a mravní hodnoty, toleranci a empatii - provázanost 1. a 2. stupně - zapojovat do realizace MPP i ostatní vyučující - nabídka přitažlivých volnočasových aktivit Realizace programu: 1. stupeň Při vstupu do školy je nutné věnovat větší pozornost vytváření pozitivního školního klimatu nejen mezi žáky samotnými, ale i mezi nimi a učiteli. Pro vytvoření tohoto klimatu je důležité vzájemné poznání žáků a pedagogů. V první třídě je důležité společné stanovení a zažití 2

3 pravidel mezi žáky a učiteli, dbá se na rozvíjení zdravého sebevědomí žáků a na vnímání odlišností mezi žáky. Žáci také rozvíjí za pomoci pedagogů své schopnosti komunikovat a řešit problémy. Tematické celky oblastí Člověk a společnost, Český jazyk, Prvouka, Přírodověda, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova a Vlastivědy jsou zaměřeny na zdraví, hygienu, režim dne, pracovní návyky, odpočinek, cviky proti únavě a stresu, správné držení těla, informace o lidském těle, chování mezi členy rodiny, základní informace z oblasti sexuální výchovy, dopravní výchovu, první pomoc, nácvik odmítnutí umění říci NE v souvislosti nejen s drogovou problematikou. Výchova proti šikaně vyplývá ze stálého stmelování třídního kolektivu díky společným akcím (projektové dny, plavání, výlety, exkurze, soutěže, nácvik na školní jarmark, ), ze začlenění slabších žáků do kolektivu. Učitelé dbají na správné dodržování zdravého životního stylu (pitný režim, skladba stravy, ). Podporují pozitivní aktivity u dětí (kroužky, záliby). Nadále mají žáci možnost trávit velké přestávky za příznivého počasí na školním dvoře. Na prvním stupni působí výchovná poradkyně (Bc. Ilona Paseková), která má na starosti pouze I. stupeň školy. Velmi důležitá je spolupráce s rodiči! 2. stupeň Přechod žáků na druhý stupeň, popř. změna školy, s sebou přináší řadu změn a z nich vyvstávající situace změna třídního učitele, nový kolektiv, odchod některých spolužáků na jiné školy či do jiné třídy, střídání pedagogů v jednotlivých předmětech. V šestém ročníku je důležité vzájemné poznání žáků a pedagogů i uvnitř nově vzniklého kolektivu, vytváření vztahu důvěry mezi žáky navzájem a žáky a pedagogy. Proto se žáci také účastní seznamovacího pobytu. Pokud se podaří vytvořit pozitivní klima ve třídě, vztah důvěry mezi spolužáky, pomáhá to zabránit nežádoucímu rizikovému chování násilí, šikana, užívání alkoholu a drog, atd. Během studia na druhém stupni se neustále pracuje na prohlubování vzájemných vztahů, upevňování třídního kolektivu (díky společným akcím, např. projektové dny, výlety, exkurze, lyžařský kurz, taneční, příprava školního jarmarku atd.), vypořádání se s neúspěchem a krizovými situacemi. Na různých modelových situacích nacvičují žáci odmítnutí - umění říci NE v souvislosti nejen s drogovou problematikou. I zde je důležitá spolupráce školy a rodiny. 3

4 Žáci celé školy jsou povinni řídit se pravidly školního řádu 1, a pokud je poruší, musí počítat s následky. Učitelé dbají na spolupráci v mezipředmětových vztazích (Vko, Vkz, Tv, Vv, Hv, Př, Ch, D). Výchova k občanství ( ročník.): Pravidla uvnitř třídního kolektivu a školy, práva a povinnosti, zvládání krizových situací, utváření morálních hodnot, drogy, umění říci NE nejen v souvislosti s drogovou problematikou modelové situace zaměřené na nácvik, návykové látky, pohlavní choroby, těhotenství, civilizační choroby, hygiena, party a jejich vliv na chování dětí, sekty, šikana, agrese, xenofobie, gamblerství, rasismus, kriminalita, zdravá výživa (hodnota potravin, jak zdravě hubnout, anorexie, bulimie a jejich dopad na psychiku jedince,..), duševní hygiena únava, stres, aktivní pohyb atd., rodina a její význam, chování při mimořádných událostech teroristický útok, povodně, požáry,.., vliv mediální reklamy, shromažďování zpráv ze sdělovacích prostředků, internetu, event. populárně-naučné literatury. Do Vko bylo zařazeno téma finanční gramotnosti. Finanční gramotnosti se věnuje také jednodenní projekt, který probíhá většinou před Vánocemi. Dějepis (6., 7. a 9. roč.): Rasismus, křesťanství, islám, antisemitismus, nacismus a fašismus. Pokud to zázemí školy dovolí, zapojí se škola v letošním školním roce opět do projektu Příběhy bezpráví (Jeden svět na školách), společnosti Člověk v tísni. Výtvarná výchova (hl. 9.roč., lze zařadit i do nižšího ročníku): Kresba z pocitu drogy, z obrázků sestavit příběh narkomana. Hudební výchova a Tělesná výchova (6. 9. roč.): Dechová cvičení, cviky proti únavě, stresu. Přírodopis (7. roč.): Základní seznámení s rostlinami, které se v současné době používají pro výrobu drog (mák setý, konopí seté). 1 Se školním řádem jsou žáci seznámeni vždy na začátku školního roku. Rodiče jsou se školním řádem seznamováni na třídních schůzkách nebo si ho mohou přečíst v elektronické podobě na 4

5 Přírodopis (8. roč.): Pohlavní soustava těhotenství, látky, kt. mají špatný vliv na vývoj plodu, jak se chránit proti nechtěnému těhotenství, pohlavní choroby; trávicí soustava, dýchací soustava negativní vliv kouření, rakovina plic, ; prevence a první pomoc při zástavě srdce, jednoduché cviky proti bolestem páteře, problematika zdravého životního stylu, alergie, Chemie (8. 9. roč.): deriváty uhlovodíků - alkoholy, jejich účinky, snižování citlivosti smyslových orgánů, opojné účinky, volně a nezákonně prodávané drogy, otravné a jedovaté látky. Při výuce je uplatňován rozdílný přístup k problémovým žákům, včasné rozpoznání specifických poruch učení, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod. Na základě potřeby zajistí škola odbornou pomoc (pedagogicko-psychologická poradna). Škola se bude snažit vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces, nejen během výchov dbát na kulturní a estetický rozvoj osobnosti žáků. Velké přestávky budou žáci za optimálního počasí trávit venku na školním dvoře (díky rekonstrukci školy na jaře). Mají možnost účastnit se během velkých přestávek soutěží (piškvorky, dáma, apod.). Využíváme nabídek přednášek o. p. s. Maják pro ZŠ a spolupráce s dalšími odborníky (Pedagogicko-psychologická poradna, K centrum,...), spolupráce s Městskou policií. Jednorázové akce: exkurze: např. návštěva planetária v IQlandii, Severočeského muzea, sklárny v Lindavě, Krajské vědecké knihovny, Úřadu práce v Liberci (9. roč.) a veletrhu vzdělávacích příležitostí v severních Čechách EDUCA (vycházející žáci), divadelní představení apod. Jednorázové akce se mohou v průběhu roku změnit. besedy: snažíme se zajistit besedy na různá témata s odborníky Preventivní programy o.p.s. Maják: Preventivní programy pro stávající školní rok jsou objednány 2, čeká se jen na podepsání smlouvy a upřesnění termínů. 2 Seznam objednaných přednášek byl odevzdán minulý školní rok do ředitelny a em odeslán o. p. s. Maják. 5

6 Úkoly třídního učitele a ostatních vyučujících - soustavně sledují vývojové a individuální potřeby žáků - odhalují poruchy vývoje - poskytují dostatek péče žákům se zdravotními a sociálními riziky, handicapovaným - žákům, žákům se speciálními poruchami učení a aktuálními problémy - neprodleně řeší a důsledně postihují šikanu, vandalismus, brutalitu a ostatní sociálně patologické jevy - sledují docházku žáků (prevence záškoláctví) - zajišťují volnočasové aktivity - spolupracují se školním metodikem prevence i výchovným poradcem - spolupracují s rodiči - respektují pokyny metodika prevence rizikového chování při zařazování okruhů prevence sociálně patologických jevů do tématických plánů Celoškolní akce: - návštěvy divadel, muzeí, výstav a kin - projektové dny (Brána jazyků otevřená, Zlaté české ručičky, ) - exkurze - sběr papíru, plastových lahví a Tetra Paků ve spolupráci s MÚ v Hrádku n/n - sportovní akce (např. atletický pětiboj, cyklistický závod horských kol nebo mezinárodní sportovní turnaj, ) - vánoční akce, akce ke Dni dětí, akce pro 1. stupeň plánované žáky 2. stupně - exkurze, školní výlety, cyklovýlety, lyžařský výcvik (žáci 7. ročníku) - ples vycházejících žáků - školní jarmark - soutěže, olympiády (M, Čj, D, ) Zájmová činnost žáků: Na škole mají žáci možnost navštěvovat různé kroužky. Přehled kroužků je umístěn na nástěnce ve škole a na webových stránkách školy. Další volnočasové aktivity se odvíjí od zájmů žáků a nabídky jiných institucí (DDM Drak, Sokol,...), které jsou vyvěšeny na nástěnce v budově školy. Škola poskytuje také zázemí pro Základní 6

7 uměleckou školu Liberec. Žáci tedy mohou navštěvovat také hodiny klavíru, zobcové flétny a hry na klarinet. Schránka pro návrhy a připomínky: Je umístěna u vchodu do budovy školy. Žáci ale volí spíše přímý kontakt s vyučujícími, kteří je vyslechnou. Konzultační hodiny výchovné poradkyně a primární preventistky Výchovná poradkyně (1. stupeň) : Bc. Ilona Paseková tel Konzultační hodiny pro žáky i rodiče dle telefonické dohody. Výchovná poradkyně (2. stupeň): Mgr. Jana Czuchová tel Konzultační hodiny pro žáky i rodiče dle telefonické dohody. Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Kateřina Feřtová tel Konzultační hodiny pro žáky i rodiče dle telefonické dohody. O konzultačních hodinách výchovných poradkyň, metodika prevence rizikového chování a ostatních učitelů jsou rodiče žáků informováni prostřednictvím internetových stránek školy na začátku školního roku. Metodické pomůcky: Školní knihovna, propagační a naučný materiál (letáky, brožury), videotéka (drogy, třídění odpadu, krizové situace, ), PC a internet, interaktivní tabule. 7

8 Zveřejnění čísla Linky bezpečí (v rámci Vko ve všech ročnících) bezplatná (i z mobilních telefonů) s nonstop provozem, je shodná pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Určená pro děti na útěku z domova nebo pro ty, kteří o něm zatím jen uvažují. Na této lince funguje služba vzkaz domů (bezplatná z pevných linek i mobilních telefonů), Děti, které mají přístup k internetu, mohou využít internetovou linku bezpečí nebo chat chat.linkabezpeci.cz (Chat Linky bezpečí je nyní otevřen každý den (od pondělí do neděle) vždy od 15 do 19 hodin.) rodičovská linka, je určena dospělým, kteří se chtějí poradit ve věci výchovy svých dětí. Poradenství poskytuje dětský psycholog a psychoterapeut. Linka je v provozu v pondělí až čtvrtek od 13:00 do 19:00 a v pátek od 9:00 do 15:00. Dále je v provozu web, který pomáhá dětským obětem internetové kriminality, Více informací na: Informovanost rodičů: Rodiče budou včas seznámeni s danou problematikou. Škola využívá elektronickou žákovskou knížku ( kde také seznamuje rodiče žáků s jejich prospěchem a chováním. Od mají žáci 2. stupně papírovou žákovskou knížku pouze na omlouvání absence, zápisy o chování, hodnocení projektů a jiné sdělení. Známky jsou zaznamenávány do elektronické žákovské knížky. Žáci prvního stupně i nadále používají papírovou žákovskou knížku a někteří rodiče souběžně i elektronickou. 8

9 Postup školy při neomluvené absenci 3 1) Zákonný zástupce (rodič) má povinnost oznámit důvody nepřítomnosti žáka do 3 kalendářních dnů (školský zákon). Pokud tak neučiní: - žák má tyto dny neomluvené bez ohledu na to, zda předloží po návratu omluvenku v Žk - třídní učitel neprodleně zapíše počet neomluvených hodin do papírové i elektronické Žk (informuje rodiče) Pokud má žák 10 a více neomluvených hodin: - třídní učitel informuje metodičku rizikového chování, která vede evidenci neomluvených hodin Pokud má žák 20 a více neomluvených hodin: - metodička písemně informuje rodiče a upozorní je, že bude kontaktovat příslušné orgány - škola informuje příslušné sociálně - právní orgány (Magistrát města Liberce, odbor sociální péče, oddělení sociálně - právní ochrany dětí, oddělení kurátorské činnosti) 2) Žák má povinnost předložit omluvenku třídnímu učiteli do 2 dnů. V odůvodněných případech může škola požadovat jako součást omluvenky doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka 4 Pokud tak neučiní: - bude absence neomluvena - třídní učitel neprodleně zapíše počet neomluvených hodin do papírové i elektronické Žk (informuje rodiče) Pokud má žák 10 a více neomluvených hodin: - třídní učitel informuje metodičku rizikového chování, která vede evidenci neomluvených hodin Pokud má žák 20 a více neomluvených hodin: - metodička písemně informuje rodiče a upozorní je, že bude kontaktovat příslušné orgány 3 viz školní řád, příloha č. 2 (Omlouvání nepřítomnosti, se kterým byli rodiče seznámeni na začátku škol. roku) 4 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j /

10 - škola informuje příslušné sociálně - právní orgány (Magistrát města Liberce, odbor sociální péče, oddělení sociálně - právní ochrany dětí, oddělení kurátorské činnosti). - Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje třídní učitel její věrohodnost. Postup školy při zjištění šikany Pedagogický pracovník musí šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu ( 168, 167 trestního zákona). 5 Ve školním řádu jsou stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení. Vždy musí být informováni zákonní zástupci zúčastněných žáků osobním projednáním ve škole. Šikana je vždy řešena ve spolupráci s metodičkou prevence a o jejím výskytu a řešení je informováno vedení školy. Při řešení šikany škola postupuje individuálně, jelikož případy šikany se od sebe liší (fyzická šikana, verbální šikana, kyberšikana, ). O řešení šikany je vždy sepsán záznam a jsou informováni zákonní zástupci žáků. Krizový plán Postup č. 1 - škola dokáže řešit situaci vlastními silami. Do této skupiny patří postupy pro počáteční stádia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování. Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování. Metody vyšetřování počáteční šikany: - rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi 5 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j /2008-6, čl. 3 Odpovědnost školy 10

11 - nalezení vhodných svědků - individuální, popřípadě konfrontační rozhovory se svědky (nikdy konfrontace obětí a agresorů) - zajištění ochrany obětem i svědkům - rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Výchovná opatření: Doporučuje se dále pracovat s agresorem. V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků. Pro potrestání agresorů lze využít i následující běžná výchovná opatření: - napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy - snížení známky z chování - převedení do jiné třídy Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogickopsychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. Postup č. 2 - škola potřebuje při řešení situace pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi (PPP, středisky výchovné péče, oddělením péče o rodinu a děti, dětskými psychology, ) 6 a policií. Patří sem řešení pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči obětem. Metody vyšetřování pokročilé šikany nebo šikany s neobvyklou formou: - překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti - domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování - zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi - pokračující pomoc a podpora oběti - nahlášení policii 7 - vlastní vyšetřování 6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j /2008-6, čl. 9 Spolupráce se specializovanými institucemi 7 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j /2008-6, čl. 9 Spolupráce se specializovanými institucemi 11

12 V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. Výchovná opatření: - snížení známky z chování - převedení do jiné třídy - ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu - ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogickopsychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. Postup školy při zjištění užívání návykových látek V případě, že škola bude mít podezření na užívání návykových látek, bude vždy postupovat v každém případě individuálně. Nutná je spolupráce školy a rodičů, a to i v případě uplatňování represivních nástrojů. V rámci prevence jsou tato témata zařazována do výuky Vkz, Vko, přírodovědy, vlastivědy a prvouky. V prostorách školy je zakázáno kouřit, užívat alkohol a jiné návykové látky nejen v době vyučování, ale i na všech akcích pořádaných školou. 12

13 Postup školy při zjištění distribuce návykových látek Distribuce dle 187 trestního zákona a šíření OPL 8 dle 188 trestního zákona je v ČR zakázána. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. V případě podezření z distribuce omamných a psychotropních látek musí škola vyrozumět Policii ČR. Tabákové, alkoholické a jiné návykové výrobky Pokud je žák přistižen při konzumaci tabákových, alkoholických a jiných návykových výrobků: - výrobek (tabák, alkohol, OPL 9 ) mu bude odebrán, aby nemohl v konzumaci pokračovat - pedagogický pracovník posoudí dle momentálního stavu žáka, jestli mu hrozí nějaké nebezpečí - v případě, že je žák pod vlivem alkoholu a OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě zajistí škola nezbytnou péči a zavolá lékařskou službu první pomoci - pedagogický pracovník pak sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (od koho má tabákový výrobek atd.), který metodik prevence rizikového chování založí do své agendy - škola neprodleně informuje zákonného zástupce žáka (metodička prevence, vedení školy) - v případě zájmu zákonných zástupců nebo samotného žáka, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení situace - z konzumace tabákových výrobků, alkoholu a OPL budou vyvozeny sankce - pokud se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností, od kterého může škola vyžadovat pomoc, a upozorní na to rodiče - v případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška) nebo na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale jen na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce 10. Pokud je výsledek pozitivní, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (obdobný postup zvolí i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem návykových látek). Záznam založí metodik prevence rizikového chování do své agendy. 8 omamné a psychotropní látky 9 omamné a psychotropní látky 10 viz příloha č. 3 13

14 Nález alkoholu ve škole Pokud pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, ihned informují o nálezu vedení školy, tekutinu nepodrobují žádnému testu a uloží ji u vedení školy. O nálezu sepíší stručný záznam jestliže je alkohol nalezen u některého žáka, je tento záznam sepsán s vyjádřením tohoto žáka. Záznam bude obsahovat datum, místo, čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). Rozhovoru se žákem, následného zápisu bude přítomna ředitelka školy nebo její zástupce. Zápis založí metodik prevence rizikového chování do své agendy. O nálezu alkoholu vyrozumí škola zákonného zástupce (vyzvání k návštěvě školy, předání alkoholu), a pokud se jedná o opakovaný nález u téhož žáka i orgán sociálně-právní ochrany dítěte. Nález OPL ve škole V případě, že pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, nepodrobují látku žádnému testu. A o nálezu ihned uvědomí vedení školy. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. O nálezu uvědomí Policii ČR, která provede zajištění a identifikaci látky. Pokud bude OPL nalezena u některého žáka, bude sepsán stručný záznam s vyjádřením tohoto žáka. Záznam bude obsahovat datum, místo, čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který jej odevzdal). Rozhovoru se žákem, následného zápisu bude přítomna ředitelka školy nebo její zástupce. Zápis založí školní metodik do své agendy. O nálezu OPL vyrozumí škola Policii ČR (provede zajištění a identifikaci podezřelé látky) a zákonného zástupce. Pokud má pedagogický pracovník podezření, že některý žák má nějakou OPL u sebe, bezodkladně vyrozumí Policii ČR (jelikož se jedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení situace spadá do kompetence Policie ČR), zkonzultuje s ní další postup a informuje zákonného zástupce žáka. Žák je izolován od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné, aby byl pod dohledem. Pracovníci školy u žáka neprovádějí prohlídku jeho věcí nebo osobní prohlídku. 14

15 Postup školy při zjištění krádeže V případě nahlášení krádeže žákem, bude sepsán záznam na základě výpovědi poškozeného. Škola se snaží situaci vyřešit sama hledání, rozhovor se třídou apod. Snaží se zjistit okolnosti (kdy, kde, kdo byl přítomen, ). Pokud se krádež nepodaří vyšetřit v rámci školy a cena ztracené věci převyšuje 1000,- Kč, bude věc dále předána orgánům činným v trestním řízení (ohlášena Policii ČR). Dokumentace o aktivitách v rámci MPP bude vedena průběžně, snaha využít mezi žáky dotazníky, testy (při Vkz, Vko). MPP byl vypracován na základě MP k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, č. j.: / , MP ministra školství mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / a MP k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / Seznámení ředitelky školy s aktualizací MPP proběhlo S úpravami ohledně omlouvání žáků (neomluvená absence a informování zákonných zástupců) byli pedagogové informováni již v září Do MPP mohou pedagogové nahlížet i během školního roku (výňatek na webu školy nebo tištěný MPP ve sborovně II. stupně). X Mgr. Kateřina Feřtová Metodik prevence rizikového chování 11 viz příloha 4 a 5 15

16 Příloha č. 1 Docházka do školy 50 školského zákona: Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Omlouvání nepřítomnosti: 1) nepřítomnost předem neznámá a) nemoc žáka (3 a více dní) rodiče oznámí důvod nepřítomnosti telefonicky, osobně nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Pokud tak neučiní, bude nepřítomnost žáka považována za neomluvenou. Telefonní čísla jsou v žákovských knížkách a na webových stránkách školy. b) mimořádně nepříznivé dopravní podmínky rodiče oznámí důvod nepřítomnosti neprodleně 2) nepřítomnost předem známá objednávka k lékaři, do PPP apod. - rodiče předem oznámí důvod nepřítomnosti (nestačí pozvánka od lékaře). 3) uvolnění z vyučování na základě žádosti mimořádná událost v rodině (svatba, pohřeb, ), účast na dni otevřených dveří u vycházejících žáků, účast na sportovní soutěži, která není organizována školou, rekreace, sportovní soustředění - rodiče předem požádají o uvolnění žáka (na maximálně 1 den - třídního učitele, na 2 a více dní - ředitelku školy) Uvolňování na vícedenní akce. O uvolnění žáka rodiče písemně požádají ředitelku školy. Formulář žádosti o uvolnění je na webových stránkách školy. Vyjádření školy rodiče obdrží v písemné formě. Po návratu žák neprodleně doplní učivo. Na jeho nepřítomnost ve škole nemusí být brán zřetel. 4) nepřítomnost žáka na odpoledním vyučování Pokud se žák bez předchozí omluvy nedostaví na odpolední vyučování, bude jeho nepřítomnost považována za neomluvenou. V případě náhlých zdravotních potíží oznámí žák tuto skutečnost v ředitelně. Vedení školy informuje o této skutečnosti telefonicky rodiče. Pokud nebudou rodiče zastiženi, žák bude na odpoledním vyučování přítomen. Omluvenky - u všech nepřítomností: Nejdéle do dvou dnů po návratu do školy žák předloží omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti výchovné poradkyni. Omluvenka musí být psána rukou zákonného zástupce, musí zahrnovat přesnou dobu nepřítomnosti, důvod nepřítomnosti a podpis zákonného zástupce. Zákonný zástupce uvádí přesně specifikované důvody. Rodinné a osobní důvody nejsou specifikované, nebudou tedy omlouvány. Pokud nebude písemná omluvenka předložena ve stanoveném termínu, bude nepřítomnost žáka považována za neomluvenou. 16

17 V odůvodněných případech (častá krátkodobá nepřítomnost nebo při nepřítomnost nad 100 hodin) může škola požadovat doložení nepřítomnosti žáka i ošetřujícím lékařem žáka. 5) odchody žáků v průběhu vyučování Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování (zdravotní důvody, návštěva lékaře, sportovní reprezentace, ), je nutné, aby si rodiče žáka ve škole vyzvedli. Nemohou-li si rodiče žáka vyzvednout, zůstává z bezpečnostních důvodů ve škole do konce vyučování. Žáka může vyzvednout též jiná zletilá osoba, která je zákonným zástupcem písemně pověřená. Postup školy při neomluvené nepřítomnosti Při neomluvené nepřítomnosti třídní učitel (v jeho dlouhodobé nepřítomnosti výchovná poradkyně) oznámí tuto skutečnost co nejdříve rodičům v papírové i elektronické žákovské knížce. Třídní učitel sleduje průběžně počet neomluvených hodin. Při počtu nad 10 neomluvených hodin sdělí neprodleně tuto skutečnost metodičce pro prevenci. V případě nárůstu neomluvené absence nad 20 hodin škola informuje příslušné sociálně právní orgány. 17

18 Příloha č. 2 Souhlas zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL Škola, adresa, razítko: Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku Způsob testování: Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin. Jméno... žáka/studenta Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví. V dne.. podpis zákonného zástupce 18

19 Příloha č. 3 Č.j / Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Úvodem (1) Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení (dále jen škola ). V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí, se kterými se setkáváme ve školním prostředí, je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu. Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných stádiích více či méně vyskytuje téměř v každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je třeba klást na budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě a samozřejmě i mezi všemi členy společenství školy. Je důležité, aby pedagogové uměli rozpoznat a řešit počáteční stadia šikanování. V případě rozvinutí pokročilé šikany je nutná spolupráce školy s odborníky ze specializovaných zařízení (podrobněji viz kapitolu II., čl. 7.4.). Zajištění ochrany dětí před šikanou vyžaduje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování, neboť běžné pedagogické postupy selhávají. (2) Cílem předkládaného metodického pokynu je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce rizikového chování. Text metodického pokynu je provázán s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj / ve znění pozdějších úprav (dále jen metodické doporučení ), ve kterém lze nalézt komentáře k metodickým postupům a užitečná metodická vodítka pro diagnostiku a nápravu v podobě tabulek. (3) Metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou. 19

20 I. Vymezení fenoménu školního šikanování, povinnost školy chránit děti před šikanou a východisko pro účinné řešení šikany. Čl. 1 Vnější charakteristika šikanování (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky např. v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. (2) Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních a komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost (podrobněji viz metodické doporučení). (3) Důležité znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese. (4) Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky šikanování (opakování, záměrnost atd.). Například, když se tzv. poperou dva přibližně stejně silní žáci kvůli dívce, která se jim oběma líbí, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se neumí nebo z různých příčin nemůže bránit (podrobněji viz metodické doporučení). (5) a) Kyberšikanou není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování. Termínem kyberšikana neoznačujeme rovněž vzájemné internetové psychické násilí a ani věcný konflikt (i opakovaný) mezi rovnocennými partnery. b) Od kyberšikany je potřeba odlišovat příbuzné fenomény, které jsou často s kyberšikanou provázány nebo se s ní částečně překrývají, nicméně samy o sobě označují jiný typ násilného chování. Patří mezi ně například happy slapping, sexting, hoax, spam, cyberstalking, flaming, phising (podrobněji viz metodické doporučení, příloha č. 7 - Kyberšikana). 20

21 Čl. 2 Projevy šikanování (1) Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany podle typu agrese typu nebo prostředku týrání patří: fyzická agrese, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti); verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí informačních a komunikačních technologií); smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.). (2) Podstatnou vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, že často odhalení zejména pokročilé šikany brání z rozličných důvodů a pohnutek všichni účastníci vyšetřování včetně oběti. Z tohoto důvodů je důležité umět rozpoznat přímé a nepřímé signály šikany (viz PŘÍLOHA 1). (3) Při vlastní diagnostice šikany je třeba zkoumat tento fenomén ze tří praktických pohledů - jako nemocné chování, závislost a poruchu vztahů ve skupině (podrobné informace viz metodické doporučení). Čl. 3 Odpovědnost školy chránit děti před šikanou (1) Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti poskytne okamžitou pomoc. (2) Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat také na státní zastupitelství; dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato povinnost vyplývá ze školského zákona ( 21 odst. 2 školského zákona, dle něhož mají zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků právo mj. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte či žáka a právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání). Skutečnost, že dítě někoho šikanovalo nebo bylo šikanováno, lze chápat jako významnou skutečnost, která v průběhu vzdělávání nastala; škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že se ohrožuje svým chováním samo (viz 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 21

22 pozdějších předpisů); v případě šikany se jedná o všechny případy, které škola oznámila policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci a dále případy, které výše uvedeným nebyly oznámeny i přesto, že se stalo něco závažného, protože nebyl zákonný důvod. (3) Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen TZ ), může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění (dále jen trestných činů ). Proviněním se rozumí trestný čin spáchaný mladistvým - 6 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže): vydírání 175 TZ, omezování osobní svobody 171 TZ, zbavení osobní svobody 170 TZ, útisku 177 TZ, těžkého ublížení na zdraví podle 145, ublížení na zdraví 146 TZ, 146a TZ, vraždy 140 TZ, loupeže 173 TZ, krádeže 205 TZ, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 352 TZ, poškození cizí věci 228 TZ, znásilnění 185 TZ, kuplířství 189 TZ, pohlavního zneužití 187 TZ, apod. + nebezpečné vyhrožování 353 TZ, nebezpečné pronásledování 354 TZ, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení 149 TZ. (4) Trestné činy ve vztahu ke kyberšikaně Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto trestných činů: nebezpečné pronásledování (stalking, 354 TZ) např. dlouhodobě opakované pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje důvodné obavy o život nebo zdraví své či svých blízkých; účast na sebevraždě ( 144 TZ) např. zaslání SMS oběti s úmyslem vyvolat u ní rozhodnutí k sebevraždě; porušení tajemství dopravovaných zpráv ( 182 TZ) např. odposlech odesílaného u; porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí ( 183 TZ), např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti; pomluva ( 184 TZ) např. vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť. (5) Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu ( 367 TZ). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování ( 366 TZ) či schvalování trestného činu ( 365 TZ), v krajním případě i podněcování ( 364 TZ). 22

23 II. Školní program proti šikanování Čl. 4 Východisko (1) Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit děti před šikanou. Zahrnuje v sobě metody řešení a další opatření zaměřená přímo na nápravu šikanování. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového chování ve škole. (2) Každá škola vytváří vlastní školní program proti šikanování. (3) Školní program proti šikanování je klíčovou součástí Minimálního preventivního programu (dále též MPP ). (4) Bezpečnost žáků vyžaduje vždy splnění minimálních požadavků na řešení šikany (viz následující článek 5). Čl. 5 Minimální požadavky na školu pro řešení šikany Aby škola mohla účinně a bezpečně zastavit již existující šikanování, měla by plnit tyto požadavky: ředitel školy je orientován v metodice, organizaci a právní problematice šikanování. Je to základní předpoklad, aby mohl vytvořit příznivé podmínky pro vyškoleného odborníka na řešení šikany a inicioval rozvíjení školního programu proti šikanování; škola má vyškoleného alespoň jednoho odborníka pro koordinaci a následně i pro řešení šikany (zpravidla školní metodik prevence, dle vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.). Pracovník pověřený řešením umí kvalifikovaně odhadnout stadium a formu šikany a rozhodnout, zda řešení zvládne škola sama nebo zda si povolá odborníka (příloha vyhlášky č. 72/2005 Sb. stanovuje kompetence školních poradenských pracovníků, tj. školního metodika prevence, výchovného poradce, příp. školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga a také kompetence školských poradenských zařízení pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP ), vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče stanovuje kompetence středisek výchovné péče (dále jen SVP )); škola spolupracuje s PPP, SVP a dalšími organizacemi a institucemi při řešení pokročilých a neobvyklých šikan, které sama nezvládne; škola aktivně spolupracuje s rodiči na ochraně dětí a žáků před šikanou. Vhodný způsob je seznámení rodičů s nekompromisním bojem školy proti šikanování, například na webových stránkách, v informativním letáku o škole a na třídních schůzkách (viz PŘÍLOHA 3); škola má ve školním řádu: 23

24 o zakomponován kategorický zákaz chování mající charakter šikanování a opatření, která se váží k tomuto závažnému porušení školního řádu (podrobněji viz PŘÍLOHA 4); o zpracovaná pravidla používání informačních a komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v prostoru školy). Součástí tohoto textu je i stanovení kázeňských opatření při nedodržování těchto pravidel (viz PŘÍLOHA 4). ředitel školy zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky ve škole před vyučováním a o přestávkách, na vytipovaných rizikových místech v prostorách školy; škola má zpracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogů, zejména pracovníka pověřeného řešením šikany (zpravidla školního metodika prevence) a třídních učitelů v prevenci šikanování. Čl. 6 Školní program proti šikanování (1) Vytváření školního programu proti šikanování je dlouhodobý a trvalý proces. Určují ho dva znaky celoškolní rozměr a zaměření na specifickou prevenci. (a) Aby škola děti účinně chránila před šikanováním, zapojí všechny pedagogické pracovníky. (b) Zaměření na specifickou prevenci vypovídá, že se program věnuje výhradně řešení šikany, a to prostřednictvím specifické primární prevence a prevence sekundární. c) Obecná struktura 13 komponent ve školním programu proti šikanování má univerzální charakter a lze ji použít jako jednotící princip i pro ostatní rizikové chování, a tak vytvořit integrovaný, ucelený MPP. (2) Školní program proti šikanování má 13 komponent (hlavních součástí): 1. zmapování situace analýza a evaluace (před a po zavedení programu a také v jeho průběhu); 2. motivování pedagogů pro změnu; 3. společné vzdělávání a supervize všech pedagogů; 4. užší realizační tým (zástupce vedení - nejlépe ředitel, zástupci třídních učitelů z 1. a 2. stupně, zástupce družiny, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog atd.); 5. společný postup při řešení šikanování (šest skupin základních scénářů); 6. primární prevence v třídních hodinách; 7. primární prevence ve výuce; 8. primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování; 9. ochranný režim (demokraticky vytvořený smysluplný školní řád, účinné dohledy učitelů); 10. spolupráce s rodiči (vhodný způsob seznámení s nekompromisním bojem školy proti šikaně, například na webových stránkách, pomocí informativního dopisu a při třídních schůzkách); 11. školní poradenské služby; 12. spolupráce se specializovanými zařízeními; 13. vztahy se školami v okolí (domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany, kdy se jí účastní žáci z různých škol). Podrobnější popis jednotlivých komponent naleznete v odborné literatuře: Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál. 24

25 Čl. 7 Specifikace některých součástí programu proti šikanování 7.1 Společný postup řešení při výskytu šikany ve škole (Jde o komponentu programu č. 5, podrobněji viz metodické doporučení.) Proškolený pracovník, většinou školní metodik prevence, na podkladě kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá odborníka specialistu (viz tabulka níže). V případě, že jde o počáteční a obvyklou šikanu, kterou zvládne škola sama, odborník postupuje podle scénáře určeného pro tento typ šikanování. Pokročilé a komplikované šikany škola řeší ve spolupráci s odborníky z venku, zejména z PPP, SVP. Do komplikované šikany zařadíme především neobvyklé formy šikany. Dále sem zahrneme základní formy šikany, se kterými nemáme zkušenosti. Patří do nich šikany krajně ohrožující bezpečí pedagoga a život oběti, dále šikany se změnou v základním schématu. Prakticky jde zejména o nějakou zvláštnost u přímých a nepřímých účastníků šikany. Patří sem rovněž šikany s rozvinutým zakrývajícím systémem. Vážnou komplikací je intenzivnější závislostní vztah mezi oběťmi a agresory a vážnější dopady šikany na oběť - například známky úzkostné poruchy. Zdůrazňujeme, že šikanování je komplikovaný a paradoxní fenomén a běžné pedagogické postupy naprosto selhávají. Rovněž obecné a hotové kuchařky v podobě receptů nefungují, spíše ublíží, než pomohou. Tabulka: Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy šikanování (Kolář, 2011) (1) Situace, které zvládne škola sama (a) první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu; (b) celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování, RTP Rámcový třídní program. (2) Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku (c) první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu; (d) první pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu; (e) první pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování; (f) celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou. 25

26 Čl. 7.2 Dva scénáře pro každou školu (podrobněji viz metodické doporučení) Pro školu jsou určeny následující dva scénáře. První je určen pro řešení počáteční obyčejné šikany. Důvodem je fakt, že těchto obyčejných počátečních šikan je nejvíce a tvoří obrovské podhoubí pro rozbujení pokročilých a neobvyklých šikan. Druhý scénář je určený k řešení výbuchu skupinového násilí, tzv. školního lynčování. V tomto případě nelze čekat na odborníkaspecialistu, protože je oběť ohrožena bezprostředně na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit. Škola proto nejprve zakročí sama, vyřeší akutní problém a později jej řeší za pomoci odborníka. (1) Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (Kolář, 2011) 1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany; 2. rozhovor s informátory a oběťmi; 3. nalezení vhodných svědků; 4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory); 5. ochrana oběti; 6. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru: a. rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření); b. rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku); 7. realizace vhodné metody: a. metoda usmíření; b. metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči); 8. třídní hodina: a. efekt metody usmíření; b. oznámení potrestání agresorů; 9. rozhovor s rodiči oběti; 10. třídní schůzka; 11. práce s celou třídou. (Komentář k jednotlivým krokům viz metodické doporučení nebo kniha Nová cesta k léčbě šikany - Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.) (2) Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany Poplachový plán pro tzv. školní lynčování (Kolář, 2011) A. První (alarmující) kroky pomoci 1. zvládnutí vlastního šoku bleskový odhad závažnosti a formy šikany; 2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí. B. Příprava podmínek pro vyšetřování 3. zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy; 4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi; 5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře); 6. oznámení na policii, paralelně navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům C. Vyšetřování 7. rozhovor s obětí a informátory; 8. nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků; 26

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Úvodem

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Úvodem Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Úvodem (1) Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Příloha č. 51 PREVENCE ŠIKANY 1. Vnitřní směrnice č. 51 Odborného učiliště, Křenovice 8. Prevence šikany

Příloha č. 51 PREVENCE ŠIKANY 1. Vnitřní směrnice č. 51 Odborného učiliště, Křenovice 8. Prevence šikany Příloha č. 51 PREVENCE ŠIKANY 1 Vnitřní směrnice č. 51 Odborného učiliště, Křenovice 8 Prevence šikany Č.j.: OUKR/1011/2013 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 4. července 2013 Působnost Pedagogičtí

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, OLOMOUC Vypracovala: Ing. Ivana Inwaldová Školní metodička prevence rizikového chování V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.

Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji. Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 E.Rošického 2, 586 04 Jihlava tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz Vnitřní předpis k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a školských

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé KRIZOVÝ PLÁN V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie, sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus... ) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv změnám

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Č.j. : SOŠ/527/2009 SMĚRNICE PSŠ LETOHRAD primární prevence sociálně patologických jevů žáků Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Židlochovice Tyršova 400, 667 01 Židlochovice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Vybíralová, školní metodik prevence Úvod Minimální preventivní program

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Ženklava příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 Dle Metodického

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence )

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: PaedDr. Jitka Mikešová ( ředitelka školy ) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

(součást Minimálního preventivního programu Základní školy Týnská 8, Třebíč, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MSMT- 22 294/2013-1)

(součást Minimálního preventivního programu Základní školy Týnská 8, Třebíč, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MSMT- 22 294/2013-1) Škola ZŠ Týnská 8, Třebíč Program proti šikanování ve škole Č. j.: ZST 479/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: S 10 (součást Minimálního preventivního programu Základní školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Program proti šikaně

Program proti šikaně Program proti šikaně Školní rok 2013/2014 Gymnázium Otrokovice Program proti šikaně slouží k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu vyučování, k vytvoření příznivého a přátelského klimatu ve

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr.

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Důležitá telefonní čísla: POLICIE 158 HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo směrnice: 8/2013 Vypracoval: Jana Burianová Schválil: Ředitelka školy Účinnost od: 1. 10. 2013 Počet stran:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. ZŠ a MŠ Dolní Město

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. ZŠ a MŠ Dolní Město MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Dolní Město Zpracovala: Mgr. Marie Rusová Obsah: 1. Úvod, právní normy 2. Charakteristika školy, cíle MPP 3. Obsah prevence, konkretizace úkolů 4. Metody při realizaci

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více