Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Soják Ph.D. Vypracovala: Kateřina Kulhánková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.... podpis

3 Ráda bych poděkovala Mgr. Petru Sojákovi Ph.D. za pomoc i rady poskytnuté při zpracování mé bakalářské práce a tvůrčí prostor, který mi ponechal při jejím zpracování.

4 Obsah 1. Kvalita života ve stáří Stárnutí a stáří Periodizace stáří Adaptace na stáří Ageismus Změny ve stáří Biologické aspekty stárnutí Psychické aspekty stárnutí Demence Sociální aspekty stárnutí Potřeby seniorů Fyziologické potřeby: Potřeba bezpečí: Sociální potřeby Potřeba autonomie Potřeba seberealizace, rozvoje vlastní činnosti Trávení volného času seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Vymezení pojmu volný čas Možnosti trávení volného času seniorů Práce ve skupině Pohybová cvičení Cvičení trénování paměti Stimulační a aktivizační metody Práce se vzpomínkami Metodologie Cíl výzkumu a výzkumné otázky Metody sběru dat Výběr vzorku Průběh sběru dat Analýza dat a jejich interpretace Stáří mi nechává následky málo platné tomu se neubrání nikdo Vstup do zařízení jako mezník mezi samostatností a potřebou pomoci, aneb jak to vypadalo po mém příchodu do domova Zájmy jako prostředek aktivního stárnutí Proč se účastním aktivizačních programů? Jsem spokojená, co mi chybí? Diskuze Závěr...57

5 Úvod Díky stále se prodlužující střední délce života představuje etapa stáří časově delší a tím i významnější období našeho života. Naše společnost proto hledá východiska, která by umožnila, aby lidé žili i ve vyšším věku aktivně, podíleli se na společenském dění a hlavně aby jim to dovolil jejich zdravotní stav. Je známo, že organismus každého člověka je odlišný a kromě genetických předpokladů se na něm projevuje i zvolený styl života, tedy kvalita sociálního prostředí, udržování fyzické zdatnosti, stravovací návyky a zejména psychické projevy ve vztahu k sobě i svému okolí. Starý člověk bývá charakterizován svou příslušností k věkové skupině definované dosažením 60. resp. 65 let. Je spojován se sociálním statusem důchodce a bývá často považován za neproduktivního a neaktivního. Tento stereotypní pohled na stáří, který pojímá staré lidi jako skupinu bez individuálních rozdílů, jež je pro společnost spíše přítěží ukazuje, že se stále díváme na stáří negativně. Přitom si myslím, že seniorský věk skýtá celou řadu možností jak smysluplně trávit volný čas a být tak stále platným členem společnosti. Senioři zatím tvoří nedoceněnou zásobárnu dovedností, zkušeností a znalostí. Je tedy na místě změnit zavedené stereotypní pohledy na stáří a stárnutí, překonat předsudky o životě a začít se zabývat otázkou aktivního stárnutí. Starý člověk by měl i přes své stáří a s ním spojené omezení zůstat plnohodnotným členem společnosti a měl by mít možnost zachovat si nebo získat takové role, jež dávají jeho životu smysl. Většina doporučení jak zdravě stárnout vychází ze zásad duševní hygieny: zachovat si šíři zájmů, uspořádat si volný čas tak, aby zahrnoval odpovídající množství duševních i fyzických cvičení, udržet se v aktivitě, být stále přístupný

6 novým poznatkům, učit se novým věcem, mít radost ze života a hlavně udržet si schopnost vyrovnat se s neměnnými skutečnostmi tedy se na stáří adaptovat. Stále více starých lidí, se stává klienty denních či rezidenčních zařízení, ve kterých se objevují stále častěji klienti trpící závažnými psychickými potížemi a demencí. Klienti jsou po příchodu do zařízení často vystaveni nejen změně prostředí, denního režimu, ale mění se radikálně i trávení jejich volného času. Snahou těchto zařízení je udržet dostatečnou aktivitu lidí vysokého věku a předcházet tak úpadku jejich fyzických i mentálních schopností. Je však otázkou nakolik tyto programy odpovídají zájmům seniorů, jsou li možnosti dostačující a berou-li dostatečný ohled na silné i slabé stránky klienta. Tématem této práce jsou specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí. Pro toto téma jsem se rozhodla především pro to, že již delší dobu pracuji jako dobrovolník v různých zařízeních pro seniory a sama se snažím seniorům nabídnout nové možnosti jak trávit aktivně volný čas. Práce má dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části vymezím základní pojmy jako jsou stárnutí a stáří, změny ve stáří, potřeby, aktivní stárnutí a volný čas. V praktické části bych potom chtěla na základě kvalitativního výzkumu zjistit, jaké je prožívání volného času v období nepřetržitého volna. Věřím, že informace získané z výzkumu i mé zprostředkované zkušenosti, mohou přinést řadu podnětů, a mohou vést ke zkvalitnění služeb a tím i zkvalitnění života seniorů.

7 Teoretická část 1. Kvalita života ve stáří V současné době existuje celá řada definic kvality života a všechny mají jedno společné, to že pojem kvalita života by měl obsahovat údaje o fyzickém, psychickém a sociálním stavu jedince. Na kvalitu života je pohlíženo jako na vícerozměrnou veličinu a obvykle je definována jako subjektivní posouzení vlastní životní situace. Životní kvalitou ve stáří se rozumí schopnost umět se přizpůsobit neměnným skutečnostem, které souvisí se stářím a mít možnost ovlivňovat okolí natolik, aby došlo k uspokojení osobních potřeb a uskutečňování vytyčených cílů. Tato životní kvalita je samozřejmě ovlivněna několika faktory. Patří mezi ně materiální zabezpečení, sociální situace a individuální situace, za kterou se dá považovat zdraví popřípadě spokojenost. Pacovský 1 uvádí, že o způsobu života ve stáří rozhoduje především zdravotní stav a stupeň soběstačnosti, kterým rozumíme soubor funkcí které umožňují starému člověku pohybovat se v daném prostředí. Obecně by se tedy dalo říct, že kvalitu života ve stáří lze pozitivně ovlivnit a to především prevencí, kterou zaměřujeme na fyzické a psychické zdraví, tím totiž můžeme ovlivnit proces stárnutí a máme větší šanci na kvalitní život i ve vyšším věku. Prevence však není jedinou možností jak zlepšit naše životní podmínky. Dalším krokem, jak se přizpůsobit době a skutečnostem s tím spojeným je naučit se změnám ve stáří přizpůsobit. Můžeme toho dosáhnout: selekcí určíme si co je pro nás důležité 1 Pacovský, V. O stárnutí a stáří. Praha 1990, s. 48, s. 62.

8 redukcí omezíme množství nebo snížíme rychlost optimalizací například tělesným a duševním tréninkem nebo tréninkem paměti (jako prevence Alzheimerovy nemoci) kompenzací snažíme se najít řešení našeho problému př. přestěhovat se do bytu, který má výtah popř. do přízemního bytu pokud máme problém s chůzí do schodů Stárnutí a stáří Stárnutí není záležitostí moderní doby, ale jako všeobecně rozšířený jev se objevuje v zemích západní Evropy až v dvacátém století, což je způsobeno snížením kojenecké úmrtnosti a zkvalitněním zdravotní péče, ale také životního stylu. Důsledkem je, že lidstvo čelí opravdovému problému stárnutí společnosti, což vede k nutnosti řešit zvýšené požadavky stárnoucí populace ve všech jeho aspektech. Pokud se chceme zabývat problematikou starých lidí musíme si nejprve říci co to vlastně stárnutí a stáří je. V encyklopedickém slovníku 2 je stárnutí definováno jako přirozená degradace organismu po dovršení vývojové fáze ( dospělosti, zralosti). Proces stárnutí je přirozeným procesem zakódovaným nejspíš již geneticky v našich buňkách. Tento proces je nevratný, ale jak již bylo uvedeno může ho ovlivnit mnoho faktorů mezi které patří vliv prostředí, zvolený životní styl ale i dědičnost. Podle Haškovcové 3 je stáří přirozeným obdobím lidského života a je vztahováno k životnímu období dětství, mládí a k době zralosti. Je třeba si však uvědomit, že stáří není nemocí, ale přirozeným procesem změn, které trvají celý život, jsou však patrné až v průběhu pozdějšího věku. 2 in Jarošová, D. Péče o seniory. Ostrava 2006, s.7. 3 Haškovcová, H. Fenomén stáří. Praha 1990, s. 59.

9 Vágnerová 4 uvádí že stáří přináší zhoršení tělesného a duševního stavu. Tento proces bývá individuálně variabilní z hlediska času, rozsahu i z častosti projevů. Proces stárnutí závisí na interakci dědičných předpokladů a důsledků různých vlivů prostředí, které se v organismu stárnoucího člověka postupně nahromadily. Pacovský 5 rozlišuje fyziologický typ stárnutí, kdy stárnutí je normální součástí života, zákonitou epochou jeho ontogeneze. Dále pak hovoří o patologickém stárnutí, kterým může být např. stárnutí předčasné. Za patologické stárnutí pak považuje stárnutí u osob, jejichž kalendářní věk je nižší, než věk funkční. Stáří chápe jako závěrečnou etapu ontogenetického vývoje, která má stejně jako jiná vývojová stadia své specifické znaky odlišující ji od jiných životních etap. Stárnutí je podle něj vlastně cestou do stáří, přechodným vývojovým obdobím mezi dospělostí a stářím. Tvrdí, že oba jevy jsou geneticky dány, že podléhají formativním vlivům prostředí a vzniklé změny jsou neopakovatelné a nezvratné. Zjednodušeně lze tedy stárnutí považovat za přirozený a biologicky zákonitý proces, ve kterém se sčítají změny, k nimiž dochází během celého života organismu, který se projevuje sníženou adaptační schopností organismu a úbytkem funkčních rezerv. Spirduso 6 pro zpomalení stárnutí uvádí jako rozhodující tři základní faktory: zlepšení kvality výživy a snížení celkového objemu konzumovaných potravin přiměřený rozsah obecných aktivit (duševních i pracovních) odpovídající objem tělesných a relaxačních cvičení. Musíme mít však také na paměti, že stárnutí můžeme sice zpomalit, ale zastavit ho nelze. Patří k životu jako k němu patří i změny. Musíme tedy počítat i s tím, že jsou ve stáří ohroženy některé faktory. Jestliže však víme které, můžeme se je pokusit ovlivnit. 4 Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha 2000, s Pacovský, V. O stárnutí a stáří. Praha 1990, s in Štilec, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha 2004, s. 14.

10 1. 2. Periodizace stáří Průběh lidského života bývá různým způsobem periodizován, ale na to kdy stáří nastává se názory odborníků různí. Všeobecně se ale můžeme v různých publikacích dočíst, že proces stárnutí probíhá u každého jedince odlišně, protože je to proces individuální a závisí na mnoha okolnostech. Nejčastěji se při určování stáří vychází z věku kalendářního (chronologického). Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila periodizaci stáří v patnáctiletých cyklech let: střední věk let: vyšší (starší věk), rané stáří, předpolí stáří let: pokročilý čili stařecký věk, vlastní stáří, sénium 90 a více let: dlouhověkost Topinková s Neuwirthem 7 připomínají že se někdy využívá dělení věku po desetiletých etapách: let mladí senioři ( problémy adaptace na penzionování, volného času, aktivit, seberealizace) let staří senioři (změna funkční zdatnosti, specifické medicínské problémy, atypické průběhy chorob) nad 85 let velmi staří senioři (důraz na sledování soběstačnosti a zabezpečenosti). Kalendářní věk, čili počet dožitých let, však často není identický s věkem biologickým (případně funkčním) a není tak nejvhodnějším ukazatelem stavu jedince, nevypovídá nic o jeho zdravotním stavu ani psychice. Z tohoto důvodu se v odborné literatuře častěji objevuje termín biologický věk. Je to věk, který koresponduje s funkčním stavem orgánů a to v porovnání se standardním stavem v určitém věku, jde proto o pojetí fyziologické. 7 in Jarošová, D. Péče o seniory. Ostrava 2006, s. 12.

11 Psychologové konstatují, že člověk je tak starý, jak staře myslí, což znamená, že nemůžeme posuzovat kvalitu života a spokojenost jen podle délky života. Můžeme říct, že člověk je relativně mladý, dokud je schopen se učit, snášet nové odlišné názory, získávat nové zkušenosti a nechat se jimi ovlivnit Adaptace na stáří Dalo by se říct, že od chvíle, kdy si člověk poprvé uvědomí, že stárne začíná jeho adaptace na stáří. Je otázkou proč se daří někomu lépe a jinému hůře překonávat řadu změn souvisejících nebo patřících ke stáří jako např. odchod do důchodu, ztráta životního partnera a blízkých, změnu sociálního statutu, ztrátu samostatnosti a růst závislosti a v neposlední řadě samotné očekávání smrti? Rozhoduje řada činitelů, v první řadě prožívání stárnutí a stáří závisí na individualitě každého seniora. Osobní přístup jedince k vlastnímu stáří je ovlivněn především jeho osobností, povahovými rysy, ale i tím co za celý život prožil a jaké nasbíral zkušenosti. Od těchto a ještě dalších faktorů se odvíjí, jak se člověk vyrovná s přicházejícím stářím a se změnami které ho doprovázejí. Samozřejmě jako se liší jednotliví senioři tak jsou individuální i způsoby jak se snaží s nastalými fenomény vyrovnat. V roce 1966 hodnotil Bromey 9 prožívání stárnutí a stáří a rozdělil tyto typické přístupy jedinců na nastupující stáří do pěti strategických adjustačních modelů. 1. Konstruktivní přístup člověk je dá se říct smířen se stárnutím, je soběstačný, stanovuje si přiměřené cíle a plány. Jeho chování je otevřené a tolerantní. Snadno navazuje kontakty s druhými lidmi, počítá s jejich oporou. vůči životu je optimistický, spokojený, má smysl pro humor. 8 Štilec, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha 2004, s in Haškovcová, H. Fenomén stáří. Praha 1990, s

12 2. Strategie závislosti člověk se chová více pasivně a je nesoběstačný. Očekává pomoc druhých. Není a ani dříve nebyl ctižádostivý. Prvotní je pro něj odpočinek, pohodlí a bezpečí. Je podezíravý a neochotný vůči kontaktům s ostatními lidmi, protože by bylo narušeno jeho pohodlí. 3. Obranná strategie je typická pro profesně a společensky úspěšného člověka, který v životě spíše dával a sám byl vysoce soběstačný. Odmítá přijmout stáří, bojí se závislosti. 4. Nepřátelský postoj člověk zastávající tento postoj je pro sebe i okolí ničícím. Vinu za své neúspěchy svaluje na jiné. Je agresivní a podezřívavý, neschopen konstruktivně a realisticky reagovat. Žije spíše sám, často až v izolaci. Vůči stáří a odchodu do důchodu pociťuje odpor. Bývá nevrlý, mrzutý, závistivý a nepřátelský k mladým lidem. 5. Strategie sebenenávisti člověk je nepřátelský vůči sobě samému, připisuje si všechnu vinu za své nezdary. Svůj život hodnotí kriticky a pohrdavě, netouží ho znovu prožít. Je smířen s faktem stáří, ale neumí zaujmout konstruktivní postoj. Zanedbává společenské styky, cítí se osamělý a zbytečný. Věří v osudovost života a považuje se za oběť. Tyto strategické modely se v průběhu života jedince mění, popřípadě se mohou po prožitých zkušenostech a do jisté míry i podle jeho povahy prolínat Ageismus Ageismus se dá vysvětlit jako věková diskriminace především starých lidí, která v nejhorších případech může vést až k úplné segregaci starého člověka, tedy vyčlenění ze společnosti. Bohužel je ageismus podporován a to jednak sociálně ekonomickými podmínkami, na straně druhé a to si myslím že je závažnější problém, také nahlížením společnosti na stáří jako post produktivní věk. Zakořeněné stereotypy o stáří, které stále ovlivňují mínění společnosti vychází

13 podle Traxlera 10 ze čtyř základních zdrojů. Strach ze smrti Nejenom staří lidé se obávají smrti, stáří je společností často chápáno jako konečná fáze života, tedy čekání na příchod nevyhnutelného. Nikdo si však rád nepřiznává, vlastní smrtelnost a tak bývá často používáno eufemizmů jako např. Odešel. Spí věčným spánkem apod. K ageismu přispívá důraz na mládí a fyzickou krásu Dnešní společnost, která je zaměřena na kult krásy, do jisté míry neponechává místo pro stáří. Staří lidé jsou ignorováni a pokud jsou zobrazováni tak často negativně. Důraz na mládí nespočívá jen ve vlivu, jak jsou staří vnímáni, ale také jak vnímají sami sebe. Produktivita je těsně spjata s ekonomickým potenciálem Oba konce životního cyklu jsou vnímány jako neproduktivní. Děti jsou vnímány jako jistá investice, naproti tomu stáří spíše jako dluh nebo závazek. Způsob jak je zjišťován skutečný stav společnosti vedoucí k ageismu. Vychází ze studie americké společnosti, kde proběhla špatně vedená geriatrická studie dotazující se tzv. pomáhajících profesí. Výsledky byly značně zkresleny, hlavně výběrem výzkumného vzorku a negativně tak mohli ovlivnit náhled na staré lidi. V naší společnosti bývá problém ageismu často bagatelizován a nedostává se mu takové pozornosti jakou by si zasloužil. Je to problém, se kterým se dříve nebo později může setkat každý z nás. Co s ním ale můžeme dělat? V první řadě bychom měli začít změnou negativního postoje ke stáří a podporou aktivního stárnutí jako formy boje proti předsudkům, mýtům a zavedeným stereotypům. 10 in Tošnerová, T. Ageismus průvodce stereotypy a mýty o stáří. Praha 2002, s

14 2. Změny ve stáří U všech stárnoucích lidí je potřeba počítat s určitým stupněm omezení fyzické i psychické výkonnosti, i když stárnutí probíhá u každého jedince odlišně a jednotlivé schopnosti a funkce nestárnou stejně rychle. Roslawski 11 uvádí, že stárnutí způsobuje v lidském těle mnoho strukturálních a funkčních změn. Viditelně se mění postava, způsob a rychlost pohybu, ochabující svalstvo postupně ztrácí sílu. Snižuje se citlivost regulačních mechanizmů a schopnost přizpůsobit se proměnlivým podmínkám prostředí. Zmenšuje se odolnost vůči působení škodlivých bakterii, virů a také psychických stresů Biologické aspekty stárnutí Biologické stárnutí úzce souvisí s pojmem biologický věk, kterého se užívá k označení celkového stavu lidského organizmu. Je to proces který probíhá u každého jedince individuálně a je ovlivněn nejen genetickými dispozicemi, ale i zvoleným životním stylem. S věkem se snižuje činnost téměř všech orgánů. Vrcholu efektivnosti dosahují kolem 30 roku a poté začíná postupný, ale trvalý pokles. Stárnutí primárně přináší změny struktury (morfologie) a následně změny funkcí (zpomalování a úbytek) 12 Říčan 13 uvádí, že po 65. roku života rychle stoupá počet gerontů, kteří jsou ve svých denních činnostech více či méně omezeni srdečními chorobami, chronickým zánětem kloubů, vysokým krevní tlakem, nemocemi páteře a nohou. Po sedmdesátce je častý výskyt více než jedné chronické nemoci. Objevuje se častější výskyt nemocí a smrti následkem úrazu a tělo je méně odolné vůči infekcím. Ještě častěji se však umírá na nemoci srdce a celé oběhové soustavy. 11 Roslawski, A. Jak zůstat fit ve stáří. Brno 2005, s Pichaud, C., Thareauová, I. Soužití se staršími lidmi. Praha 1998, s Říčan, P. Cesta životem. Praha 1989, s. 371.

15 Podle Pichaud Thereauové 14 můžeme s pokročilým věkem pozorovat více či méně zjevné fyziologické změny, zejména: kůže se svrašťuje, vysušuje; vlasy a chlupy šediví a ubývají; uši obtížněji vnímají vysoké tóny a jsou citlivější na šumy; zrak slábne, obtížněji se adaptuje na světlo a tmu, obsáhne menší šířku (zúžení vizuálního pole); svalstvo ochabuje, ubývá kostní hmoty; dýchací soustava se rychleji unaví, hlavně při námaze; mění se hormonální produkce, sekrece a aktivita; přetváří se imunitní systém. Smyslové orgány Ve vysokém věku dochází ke snížení výkonnosti smyslových orgánů, což v nemalé míře ovlivňuje život seniorů. Všechny smyslové orgány mohou být postiženy stářím, vedle čichu, chuti a hmatu je však z hlediska psychologického nejzávažnější postižení zraku a sluchu. To přináší nejenom pokles výkonu v práci, ale omezují se i možnosti trávení volného času, jako např. poslech hudby, četba apod. Kromě toho poruchy smyslů často významně ovlivňují komunikaci s okolím. U klientů, kteří trpí zhoršením zrakové a sluchové percepce se může projevovat podezíravost, nejistota, úzkost a podrážděnost, která může skončit depresemi nebo stažením ze sociálních kontaktů. Jak už bylo řečeno zhoršení zrakového a sluchového vnímání významně ovlivňuje kvalitu života stárnoucího člověka, proto hledáme možnosti jak jejich podmínky zlepšit. V dnešní době je k dispozici již řada kompenzačních pomůcek (brýle, sluchadla apod.), které mohou pomoci seniorovi překonat nežádoucí změny ve stáří a vyrovnat se tak se svým postižením. 14 Pichaud, C., Thareauová, I. Soužití se staršími lidmi. Praha 1998, s. 23.

16 Zrak - změny zraku se mohou objevit v jakémkoliv věku, avšak běžné jsou především ve stáří, kdy se zhoršuje především ostrost zraku. Nejčastější příčinou slepoty a závažného poškození zraku je makulární degenerace, šedý a zelený zákal. Kromě těchto nemocí však se se stářím snižuje schopnost oka zaostřit na blízké předměty a zhoršuje se také vnímání intenzity světla. Za normální a téměř nevyhnutelnou součást stáří je považována také stařecká dalekozrakost. Sluch - sluch v průběhu dospělosti postupně slábne. Každý třetí člověk starší 60 let a polovina lidí nad 85 let trpí ztrátou sluchu. 15 Většině lidí se nejprve začíná zhoršovat sluch v oblasti vysokofrekvenčních zvuků a to už ve třiceti letech, nejprve přestane slyšet ženské hlasy, telefony apod. Později se přidá špatné slyšení a vnímání řeči. Tato selektivní(výběrová) hluchota je způsobena kombinací degenerativních změn v různých částech ucha. Důležitým faktorem ovlivňujícím sluch může být i prostředí. Senioři nepříjemně vnímají překrývání řeči nebo jiných tónů rušivými zevními šelesty. Proto se stává, že starý člověk velmi špatně slyší v prostředí, které je plné šumu. Jediným způsobem jak kompenzovat sluchovou ztrátu, je používání sluchadla nebo jiné sluchové pomůcky zesilující zvuk. Chuť člověk má přibližně 9000 chuťových papil, které jsou zodpovědné za vnímání chutí sladké, slané, kyselé a hořké. Tento počet se s věkem snižuje. Pokud se tak stane, obecně se nejdříve ztrácí vnímání sladkých a slaných chutí a teprve později hořkých a kyselých. Tyto změny mohou u člověka snížit zájem o jídlo a prožitek z jídla. Čich slábne s věkem, hlavně po šedesátém roce (jak vnímání, tak identifikace) mimo jiné stářím podmíněným opotřebováním čichových buněk. Může však také jít o ztrátu mozkových buněk zúčastněných na vyhodnocování čichových vjemů. Ztráta schopnosti rozeznávání 15 Zdraví pro třetí věk. Praha 2006, s. 159.

17 čichových vjemů není záležitostí, která život pouze znepříjemňuje (někteří lidé začnou zanedbávat osobní hygienu, ve velké míře používat parfémy apod.), ale může život i ohrožovat a to v případě, že si v důsledku ztráty čichu senior nevšimne unikajícího plynu nebo kouře. Hmat díky hmatu pociťujeme dotek, teplotu, tlak a také vnímáme vibrace a bolest. Tyto pocity se s věkem snižují, ale je těžké ověřit, zda jsou důsledkem stáří nebo souvisí s poruchami, které se ve stáří objevují častěji. Zhoršené smyslové vnímání spolu se sníženou pohybovou koordinací omezuje jedince v sociálním začlenění, reakce na podněty jsou často zpomalené a neadekvátní dané situaci. Stoupá nebezpečí úrazů a úbytek vnímání může mít dopad i na duševní zdraví seniora. Menší příjem zevních informací vede k postupnému odtržení od reality, omezení činností a může vyvolat stavy nudy až deprese. Často se vyskytují stavy úzkosti, nejistoty a strachu. 16 Vzhledem k tomu, že k oslabování smyslů dochází postupně, může je starý člověk kompenzovat a to zpomalováním tempa, opatrností a větším úsilím Psychické aspekty stárnutí Stejně jako dochází ve stáří k tělesným změnám, dochází také ke změnám v psychické oblasti. Tyto dvě složky jsou neoddělitelné a úzce spolu souvisí. Tělesný stav pak často ovlivňuje i změny psychiky. Prožití a poznání hranic a omezenosti nejen vlastní, ale i ostatních potom mohou vést k sníženému sebehodnocení. Strach před závislostí, bezmocností a životem určovaným cizími okolnostmi znejisťuje a vede ke snaze vyhnout se a odmítat změny, zatímco zažité a známé dělá jistějším a posiluje pocit vlastní hodnoty. Jak uvádí Říčan 17 senior má rád svůj pořádek v čase i prostoru, protože mu dodává jistotu. 16 Wolf, J. a kol. Umění žít a stárnout. Praha 1982, s Říčan, P. Cesta životem. Praha 1989, s. 376.

18 Říčan 18 k psychické involuci dodává: duševní činnost je především zpomalena. Což může být zapříčiněno aktivitou mozkových buněk, které jsou ve stáří pomalejší, ztrátou motivace nebo jednoduše opatrností seniorů, kteří více dbají na přesnost ve svém počínání. Jak už bylo uvedeno za nejobecnější charakteristiku stárnutí se považuje zpomalení psychické činnosti. Čím náročnější je podnětová situace, tím se snižuje rychlost reakce. To je také jeden z důvodů, proč starším lidem nevyhovují činnosti vyžadující rychlé rozhodování a činnosti pod tlakem. Intelektové schopnosti: dosahují vrcholu v raném období dospělosti. Se stářím se samozřejmě úroveň některých zhoršuje, ale u jiných tomu může být i naopak. Je prokázáno, že stárnutí intelektuálních složek lze oddálit a to především jejich stálým posilováním aktivní činností (jedná se především o verbální schopnosti apod.). U jiných schopností jako např. zpracování nových informací může dojít k prokazatelnému úpadku. Paměť: rozlišujeme paměť epizodickou a sémantickou. Informace epizodické paměti se váží k určitému místu a době, týkající se faktů. Tato epizodická paměť se se stářím zhoršuje, především potom paměť pro nové události, zatímco dávno minulé zážitky např. z dětství zůstávají v paměti uchovány, ale mohou být obsahově a emočně zkresleny. Naproti tomu sémantická paměť obsahuje osvojené znalosti, celoživotní zkušenosti a slouží jako základ dalšímu učení. Představuje jistou výhodu a snad i kompenzaci ztrát a změn přicházejících se stářím. Citové prožívání: ve stáří dochází k celkovému oploštění emotivity, tedy člověk se stává méně bezprostřední a snižuje se intenzita emocí. Jarošová 19 uvádí, že oslabeny jsou především vyšší city a snižují se rovněž city sociální a estetické. Na druhou stranu jsou staří lidé citově zranitelnější, mají větší potřebu náklonnosti a očekávají ohledy a porozumění od svého okolí. 18 Říčan, P. Cesta životem. Praha 1989, s Jarošová, D. Péče o seniory. Ostrava 2006, s. 27.

19 Pacovský 20 připomíná, že změny ve stáří nejsou jen sestupného charakteru ve smyslu zhoršení(pokles vitality, omezování tvůrčích schopností, vzrůst úzkosti a nejistoty, pokles sebehodnocení). Některé funkce zůstávají nezměněny (slovní zásoba, jazykové dovednosti, intelekt), jiné mohou naopak vykazovat zlepšení (vytrvalost, trpělivost, životní stereotypie, schopnost úsudku). Upozorňuje,že většina českých psychologů se shoduje na inter- a intraindividuálních rozdílech stárnutí Demence Do psychologického stárnutí zahrnujeme všechny změny psychiky, které se s rostoucím věkem vyskytují stále častěji. Typickou psychickou poruchou stáří je demence. V psychiatrii to znamená větší úbytek rozumových schopností, než odpovídá věku. 21 Podle Pichaud a Thareauové 22 je demence důsledkem pomalého, ale progresivního a nezvratného (tudíž nevyléčitelného) mozkového poškození které ničí paměť, řeč, soudnost a všechny rozumové schopnosti. Demenci může způsobit řada příčin. Nejčastěji je demence způsobena Alzheimerovou nemocí, a to až v 60% případů. Druhou největší příčinou je demence vaskulárního typu, což je narušení cévního zásobení mozku, které může souviset s vysokým krevním tlakem nebo postižením mozkovou mrtvicí. Demence může také provázet i jiná onemocnění mozku, jako je například Parkinsonova a Huntingtonova nemoc nebo roztroušená skleróza mozkomíšní. Dalšími příčinami stařecké demence mohou být jiná tělesná onemocnění jako např. infekční choroby, srdeční či jaterní selhání, dýchací onemocnění nebo pokročilá nádorová onemocnění apod. Tyto typy však nejsou tak časté a postihují jen malé procento populace. 20 Pacovský, V. O stárnutí a stáří. Praha 1990, s Říčan, P. Cesta životem. Praha 1989, s Pichaud, C., Thareauová, I. Soužití se staršími lidmi. Praha 1998, s

20 Demence není normálním projevem stárnutí, ale je důsledkem chorobného procesu. První příznaky, jsou často špatně rozpoznatelné a tak se většinou na chorobu přijde až v pokročilém stádiu nemoci. Mezi typické příznaky patří pokles paměti (nejmarkantnější v procesu učení se novým informacím), úpadek úsudku a myšlení (plánování, organizování a všeobecné zpracování informací), úbytek emoční kontroly a motivace, poruchy chápání, uvažování, orientace a řeči. Příznaky demence jak je uvádí Pichaud a Thareauová 23 : Poruchy paměti: Člověk si obtížně vybavuje nedávné události, vlastní jména, snižuje se rychlost slovní reakce. Také je častější zapomínání a ztrácení předmětů. Potíže s orientací v čase a prostoru: (časoprostorová dezorientace) vytrácí se schopnost časového rozvržení dne, dochází k zaměňování dne a noci. Starý člověk se často ztrácí i v rodinném prostředí. Poruchy rozumových schopností: Narušuje se soudnost, abstraktní myšlení, nedostává se schopnosti řešit problémy a rozhodovat se. Motorické potíže: (apraxie) jde o poruchu při vykonávání jednoduchých úkonů (nalití sklenice vody, učesání se apod.), člověk najednou neví, jak používat nejobyčejnější předměty např. lžíci, neumí se obléknout. Tyto problémy však nejsou spojeny s motorikou, ale spíše s tím, že demencí postižený člověk prostě neví k čemu např. daný předmět slouží a jak by ho měl používat. Poruchy při poznávání předmětů a lidí: této poruše se také říká agnózie tedy neschopnost rozeznávat, to co vnímáme i když smyslové orgány nejsou postiženy. Zpočátku pacient přestává poznávat obyčejné předměty, postupně má stále větší problémy s identifikováním rodinných příslušníků a nakonec nepoznává ani svou vlastní tvář. 23 Pichaud, C., Thareauová, I. Soužití se staršími lidmi. Praha 1998, s

21 Poruchy řeči: často se objevuje afázie porucha nebo ztráta schopnosti mluvit nebo rozumět mluvené či psané řeči. Člověk obtížně nachází správné slovo, jeho slovní zásoba se redukuje, vytváří si nová slova. Jako ozvěna opakuje věty, které před ním někdo vysloví a v konečné fázi nemoci dochází k mutismu (němotě). Poruchy chování: sem bychom mohli zařadit depresi se všemi jejími příznaky. Činnosti se omezují ztrácí se zájem o dění, člověk se uzavírá do sebe. Příznačný je tělesný neklid, zvýšená pohyblivost, prudké změny nálad, agresivita, lhostejnost, skleslost, poruchy příjmu potravy, blouznivé představy apod. Demence se může projevit kdykoliv v průběhu celého života, ale s věkem se zvyšuje pravděpodobnost, že touto nemocí člověk onemocní. Mylně se tak často domníváme, že je demence pouze nemocí stáří. Jak už bylo řečeno nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba a proto se ji chci v následujících odstavcích věnovat více.

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory Bc. Eva Konečná Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů a jejím uplatnění ve vybraném domově

Více

ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711

ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 BC.KATEŘINA MACHOVÁ PLZEŇ 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Lucie Míčová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Lucie Míčová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Lucie Míčová Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: PaeDr. Marie Vorlová Studijní obor: Pastorační

Více

Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb

Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb Diplomová práce Brno 2013 Autor práce: Bc. Petra Jurmanová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí Alena Švábková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce má název Aktivizace seniorů a Alzheimerovou demencí a je rozdělena do dvou částí, a to teoretické

Více

2. Vymezení základních pojmů

2. Vymezení základních pojmů Obsah 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 5 3. Aktivní stárnutí 6 3.1. Vymezení pojmu 6 3.2. Obecné charakteristiky stáří a stárnutí 6 3.2.1. Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior z různých pohledů

Více

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová Sociální aspekty seniorského věku Bc. Milena Kánovičová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá stářím a problémy seniorského věku. Cílem práce je analyzovat sociální aspekty seniorského

Více

Kvalita života seniorů

Kvalita života seniorů Dagmar Dvořáčková Kvalita života seniorů v domovech pro seniory Dagmar Dvořáčková Kvalita života seniorů v domovech pro seniory GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Volnočasové aktivity seniorů

Volnočasové aktivity seniorů MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDŘA OŠETŘOVATELSTVÍ Volnočasové aktivity seniorů DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Veronika Formanová VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Olga Janíková Diplomová práce 2011 / 2012 Motto: Stárnout

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů jako téma budoucnosti Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D. Autor práce:

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Monika VOMOČILOVÁ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Monika VOMOČILOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Monika VOMOČILOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních Monika Vomočilová

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Krizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plzni BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Fleková Sociální péče,

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Předváděcí akce očima seniorů

Předváděcí akce očima seniorů MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Předváděcí akce očima seniorů Diplomová práce Brno 2015 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková Vypracovala: Mgr. Tereza Skládalová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Spokojenost seniorů se zdravotní péčí Satisfaction of Elderly People with Health Care

Spokojenost seniorů se zdravotní péčí Satisfaction of Elderly People with Health Care Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální pracovník

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více