Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Soják Ph.D. Vypracovala: Kateřina Kulhánková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.... podpis

3 Ráda bych poděkovala Mgr. Petru Sojákovi Ph.D. za pomoc i rady poskytnuté při zpracování mé bakalářské práce a tvůrčí prostor, který mi ponechal při jejím zpracování.

4 Obsah 1. Kvalita života ve stáří Stárnutí a stáří Periodizace stáří Adaptace na stáří Ageismus Změny ve stáří Biologické aspekty stárnutí Psychické aspekty stárnutí Demence Sociální aspekty stárnutí Potřeby seniorů Fyziologické potřeby: Potřeba bezpečí: Sociální potřeby Potřeba autonomie Potřeba seberealizace, rozvoje vlastní činnosti Trávení volného času seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Vymezení pojmu volný čas Možnosti trávení volného času seniorů Práce ve skupině Pohybová cvičení Cvičení trénování paměti Stimulační a aktivizační metody Práce se vzpomínkami Metodologie Cíl výzkumu a výzkumné otázky Metody sběru dat Výběr vzorku Průběh sběru dat Analýza dat a jejich interpretace Stáří mi nechává následky málo platné tomu se neubrání nikdo Vstup do zařízení jako mezník mezi samostatností a potřebou pomoci, aneb jak to vypadalo po mém příchodu do domova Zájmy jako prostředek aktivního stárnutí Proč se účastním aktivizačních programů? Jsem spokojená, co mi chybí? Diskuze Závěr...57

5 Úvod Díky stále se prodlužující střední délce života představuje etapa stáří časově delší a tím i významnější období našeho života. Naše společnost proto hledá východiska, která by umožnila, aby lidé žili i ve vyšším věku aktivně, podíleli se na společenském dění a hlavně aby jim to dovolil jejich zdravotní stav. Je známo, že organismus každého člověka je odlišný a kromě genetických předpokladů se na něm projevuje i zvolený styl života, tedy kvalita sociálního prostředí, udržování fyzické zdatnosti, stravovací návyky a zejména psychické projevy ve vztahu k sobě i svému okolí. Starý člověk bývá charakterizován svou příslušností k věkové skupině definované dosažením 60. resp. 65 let. Je spojován se sociálním statusem důchodce a bývá často považován za neproduktivního a neaktivního. Tento stereotypní pohled na stáří, který pojímá staré lidi jako skupinu bez individuálních rozdílů, jež je pro společnost spíše přítěží ukazuje, že se stále díváme na stáří negativně. Přitom si myslím, že seniorský věk skýtá celou řadu možností jak smysluplně trávit volný čas a být tak stále platným členem společnosti. Senioři zatím tvoří nedoceněnou zásobárnu dovedností, zkušeností a znalostí. Je tedy na místě změnit zavedené stereotypní pohledy na stáří a stárnutí, překonat předsudky o životě a začít se zabývat otázkou aktivního stárnutí. Starý člověk by měl i přes své stáří a s ním spojené omezení zůstat plnohodnotným členem společnosti a měl by mít možnost zachovat si nebo získat takové role, jež dávají jeho životu smysl. Většina doporučení jak zdravě stárnout vychází ze zásad duševní hygieny: zachovat si šíři zájmů, uspořádat si volný čas tak, aby zahrnoval odpovídající množství duševních i fyzických cvičení, udržet se v aktivitě, být stále přístupný

6 novým poznatkům, učit se novým věcem, mít radost ze života a hlavně udržet si schopnost vyrovnat se s neměnnými skutečnostmi tedy se na stáří adaptovat. Stále více starých lidí, se stává klienty denních či rezidenčních zařízení, ve kterých se objevují stále častěji klienti trpící závažnými psychickými potížemi a demencí. Klienti jsou po příchodu do zařízení často vystaveni nejen změně prostředí, denního režimu, ale mění se radikálně i trávení jejich volného času. Snahou těchto zařízení je udržet dostatečnou aktivitu lidí vysokého věku a předcházet tak úpadku jejich fyzických i mentálních schopností. Je však otázkou nakolik tyto programy odpovídají zájmům seniorů, jsou li možnosti dostačující a berou-li dostatečný ohled na silné i slabé stránky klienta. Tématem této práce jsou specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí. Pro toto téma jsem se rozhodla především pro to, že již delší dobu pracuji jako dobrovolník v různých zařízeních pro seniory a sama se snažím seniorům nabídnout nové možnosti jak trávit aktivně volný čas. Práce má dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části vymezím základní pojmy jako jsou stárnutí a stáří, změny ve stáří, potřeby, aktivní stárnutí a volný čas. V praktické části bych potom chtěla na základě kvalitativního výzkumu zjistit, jaké je prožívání volného času v období nepřetržitého volna. Věřím, že informace získané z výzkumu i mé zprostředkované zkušenosti, mohou přinést řadu podnětů, a mohou vést ke zkvalitnění služeb a tím i zkvalitnění života seniorů.

7 Teoretická část 1. Kvalita života ve stáří V současné době existuje celá řada definic kvality života a všechny mají jedno společné, to že pojem kvalita života by měl obsahovat údaje o fyzickém, psychickém a sociálním stavu jedince. Na kvalitu života je pohlíženo jako na vícerozměrnou veličinu a obvykle je definována jako subjektivní posouzení vlastní životní situace. Životní kvalitou ve stáří se rozumí schopnost umět se přizpůsobit neměnným skutečnostem, které souvisí se stářím a mít možnost ovlivňovat okolí natolik, aby došlo k uspokojení osobních potřeb a uskutečňování vytyčených cílů. Tato životní kvalita je samozřejmě ovlivněna několika faktory. Patří mezi ně materiální zabezpečení, sociální situace a individuální situace, za kterou se dá považovat zdraví popřípadě spokojenost. Pacovský 1 uvádí, že o způsobu života ve stáří rozhoduje především zdravotní stav a stupeň soběstačnosti, kterým rozumíme soubor funkcí které umožňují starému člověku pohybovat se v daném prostředí. Obecně by se tedy dalo říct, že kvalitu života ve stáří lze pozitivně ovlivnit a to především prevencí, kterou zaměřujeme na fyzické a psychické zdraví, tím totiž můžeme ovlivnit proces stárnutí a máme větší šanci na kvalitní život i ve vyšším věku. Prevence však není jedinou možností jak zlepšit naše životní podmínky. Dalším krokem, jak se přizpůsobit době a skutečnostem s tím spojeným je naučit se změnám ve stáří přizpůsobit. Můžeme toho dosáhnout: selekcí určíme si co je pro nás důležité 1 Pacovský, V. O stárnutí a stáří. Praha 1990, s. 48, s. 62.

8 redukcí omezíme množství nebo snížíme rychlost optimalizací například tělesným a duševním tréninkem nebo tréninkem paměti (jako prevence Alzheimerovy nemoci) kompenzací snažíme se najít řešení našeho problému př. přestěhovat se do bytu, který má výtah popř. do přízemního bytu pokud máme problém s chůzí do schodů Stárnutí a stáří Stárnutí není záležitostí moderní doby, ale jako všeobecně rozšířený jev se objevuje v zemích západní Evropy až v dvacátém století, což je způsobeno snížením kojenecké úmrtnosti a zkvalitněním zdravotní péče, ale také životního stylu. Důsledkem je, že lidstvo čelí opravdovému problému stárnutí společnosti, což vede k nutnosti řešit zvýšené požadavky stárnoucí populace ve všech jeho aspektech. Pokud se chceme zabývat problematikou starých lidí musíme si nejprve říci co to vlastně stárnutí a stáří je. V encyklopedickém slovníku 2 je stárnutí definováno jako přirozená degradace organismu po dovršení vývojové fáze ( dospělosti, zralosti). Proces stárnutí je přirozeným procesem zakódovaným nejspíš již geneticky v našich buňkách. Tento proces je nevratný, ale jak již bylo uvedeno může ho ovlivnit mnoho faktorů mezi které patří vliv prostředí, zvolený životní styl ale i dědičnost. Podle Haškovcové 3 je stáří přirozeným obdobím lidského života a je vztahováno k životnímu období dětství, mládí a k době zralosti. Je třeba si však uvědomit, že stáří není nemocí, ale přirozeným procesem změn, které trvají celý život, jsou však patrné až v průběhu pozdějšího věku. 2 in Jarošová, D. Péče o seniory. Ostrava 2006, s.7. 3 Haškovcová, H. Fenomén stáří. Praha 1990, s. 59.

9 Vágnerová 4 uvádí že stáří přináší zhoršení tělesného a duševního stavu. Tento proces bývá individuálně variabilní z hlediska času, rozsahu i z častosti projevů. Proces stárnutí závisí na interakci dědičných předpokladů a důsledků různých vlivů prostředí, které se v organismu stárnoucího člověka postupně nahromadily. Pacovský 5 rozlišuje fyziologický typ stárnutí, kdy stárnutí je normální součástí života, zákonitou epochou jeho ontogeneze. Dále pak hovoří o patologickém stárnutí, kterým může být např. stárnutí předčasné. Za patologické stárnutí pak považuje stárnutí u osob, jejichž kalendářní věk je nižší, než věk funkční. Stáří chápe jako závěrečnou etapu ontogenetického vývoje, která má stejně jako jiná vývojová stadia své specifické znaky odlišující ji od jiných životních etap. Stárnutí je podle něj vlastně cestou do stáří, přechodným vývojovým obdobím mezi dospělostí a stářím. Tvrdí, že oba jevy jsou geneticky dány, že podléhají formativním vlivům prostředí a vzniklé změny jsou neopakovatelné a nezvratné. Zjednodušeně lze tedy stárnutí považovat za přirozený a biologicky zákonitý proces, ve kterém se sčítají změny, k nimiž dochází během celého života organismu, který se projevuje sníženou adaptační schopností organismu a úbytkem funkčních rezerv. Spirduso 6 pro zpomalení stárnutí uvádí jako rozhodující tři základní faktory: zlepšení kvality výživy a snížení celkového objemu konzumovaných potravin přiměřený rozsah obecných aktivit (duševních i pracovních) odpovídající objem tělesných a relaxačních cvičení. Musíme mít však také na paměti, že stárnutí můžeme sice zpomalit, ale zastavit ho nelze. Patří k životu jako k němu patří i změny. Musíme tedy počítat i s tím, že jsou ve stáří ohroženy některé faktory. Jestliže však víme které, můžeme se je pokusit ovlivnit. 4 Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha 2000, s Pacovský, V. O stárnutí a stáří. Praha 1990, s in Štilec, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha 2004, s. 14.

10 1. 2. Periodizace stáří Průběh lidského života bývá různým způsobem periodizován, ale na to kdy stáří nastává se názory odborníků různí. Všeobecně se ale můžeme v různých publikacích dočíst, že proces stárnutí probíhá u každého jedince odlišně, protože je to proces individuální a závisí na mnoha okolnostech. Nejčastěji se při určování stáří vychází z věku kalendářního (chronologického). Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila periodizaci stáří v patnáctiletých cyklech let: střední věk let: vyšší (starší věk), rané stáří, předpolí stáří let: pokročilý čili stařecký věk, vlastní stáří, sénium 90 a více let: dlouhověkost Topinková s Neuwirthem 7 připomínají že se někdy využívá dělení věku po desetiletých etapách: let mladí senioři ( problémy adaptace na penzionování, volného času, aktivit, seberealizace) let staří senioři (změna funkční zdatnosti, specifické medicínské problémy, atypické průběhy chorob) nad 85 let velmi staří senioři (důraz na sledování soběstačnosti a zabezpečenosti). Kalendářní věk, čili počet dožitých let, však často není identický s věkem biologickým (případně funkčním) a není tak nejvhodnějším ukazatelem stavu jedince, nevypovídá nic o jeho zdravotním stavu ani psychice. Z tohoto důvodu se v odborné literatuře častěji objevuje termín biologický věk. Je to věk, který koresponduje s funkčním stavem orgánů a to v porovnání se standardním stavem v určitém věku, jde proto o pojetí fyziologické. 7 in Jarošová, D. Péče o seniory. Ostrava 2006, s. 12.

11 Psychologové konstatují, že člověk je tak starý, jak staře myslí, což znamená, že nemůžeme posuzovat kvalitu života a spokojenost jen podle délky života. Můžeme říct, že člověk je relativně mladý, dokud je schopen se učit, snášet nové odlišné názory, získávat nové zkušenosti a nechat se jimi ovlivnit Adaptace na stáří Dalo by se říct, že od chvíle, kdy si člověk poprvé uvědomí, že stárne začíná jeho adaptace na stáří. Je otázkou proč se daří někomu lépe a jinému hůře překonávat řadu změn souvisejících nebo patřících ke stáří jako např. odchod do důchodu, ztráta životního partnera a blízkých, změnu sociálního statutu, ztrátu samostatnosti a růst závislosti a v neposlední řadě samotné očekávání smrti? Rozhoduje řada činitelů, v první řadě prožívání stárnutí a stáří závisí na individualitě každého seniora. Osobní přístup jedince k vlastnímu stáří je ovlivněn především jeho osobností, povahovými rysy, ale i tím co za celý život prožil a jaké nasbíral zkušenosti. Od těchto a ještě dalších faktorů se odvíjí, jak se člověk vyrovná s přicházejícím stářím a se změnami které ho doprovázejí. Samozřejmě jako se liší jednotliví senioři tak jsou individuální i způsoby jak se snaží s nastalými fenomény vyrovnat. V roce 1966 hodnotil Bromey 9 prožívání stárnutí a stáří a rozdělil tyto typické přístupy jedinců na nastupující stáří do pěti strategických adjustačních modelů. 1. Konstruktivní přístup člověk je dá se říct smířen se stárnutím, je soběstačný, stanovuje si přiměřené cíle a plány. Jeho chování je otevřené a tolerantní. Snadno navazuje kontakty s druhými lidmi, počítá s jejich oporou. vůči životu je optimistický, spokojený, má smysl pro humor. 8 Štilec, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha 2004, s in Haškovcová, H. Fenomén stáří. Praha 1990, s

12 2. Strategie závislosti člověk se chová více pasivně a je nesoběstačný. Očekává pomoc druhých. Není a ani dříve nebyl ctižádostivý. Prvotní je pro něj odpočinek, pohodlí a bezpečí. Je podezíravý a neochotný vůči kontaktům s ostatními lidmi, protože by bylo narušeno jeho pohodlí. 3. Obranná strategie je typická pro profesně a společensky úspěšného člověka, který v životě spíše dával a sám byl vysoce soběstačný. Odmítá přijmout stáří, bojí se závislosti. 4. Nepřátelský postoj člověk zastávající tento postoj je pro sebe i okolí ničícím. Vinu za své neúspěchy svaluje na jiné. Je agresivní a podezřívavý, neschopen konstruktivně a realisticky reagovat. Žije spíše sám, často až v izolaci. Vůči stáří a odchodu do důchodu pociťuje odpor. Bývá nevrlý, mrzutý, závistivý a nepřátelský k mladým lidem. 5. Strategie sebenenávisti člověk je nepřátelský vůči sobě samému, připisuje si všechnu vinu za své nezdary. Svůj život hodnotí kriticky a pohrdavě, netouží ho znovu prožít. Je smířen s faktem stáří, ale neumí zaujmout konstruktivní postoj. Zanedbává společenské styky, cítí se osamělý a zbytečný. Věří v osudovost života a považuje se za oběť. Tyto strategické modely se v průběhu života jedince mění, popřípadě se mohou po prožitých zkušenostech a do jisté míry i podle jeho povahy prolínat Ageismus Ageismus se dá vysvětlit jako věková diskriminace především starých lidí, která v nejhorších případech může vést až k úplné segregaci starého člověka, tedy vyčlenění ze společnosti. Bohužel je ageismus podporován a to jednak sociálně ekonomickými podmínkami, na straně druhé a to si myslím že je závažnější problém, také nahlížením společnosti na stáří jako post produktivní věk. Zakořeněné stereotypy o stáří, které stále ovlivňují mínění společnosti vychází

13 podle Traxlera 10 ze čtyř základních zdrojů. Strach ze smrti Nejenom staří lidé se obávají smrti, stáří je společností často chápáno jako konečná fáze života, tedy čekání na příchod nevyhnutelného. Nikdo si však rád nepřiznává, vlastní smrtelnost a tak bývá často používáno eufemizmů jako např. Odešel. Spí věčným spánkem apod. K ageismu přispívá důraz na mládí a fyzickou krásu Dnešní společnost, která je zaměřena na kult krásy, do jisté míry neponechává místo pro stáří. Staří lidé jsou ignorováni a pokud jsou zobrazováni tak často negativně. Důraz na mládí nespočívá jen ve vlivu, jak jsou staří vnímáni, ale také jak vnímají sami sebe. Produktivita je těsně spjata s ekonomickým potenciálem Oba konce životního cyklu jsou vnímány jako neproduktivní. Děti jsou vnímány jako jistá investice, naproti tomu stáří spíše jako dluh nebo závazek. Způsob jak je zjišťován skutečný stav společnosti vedoucí k ageismu. Vychází ze studie americké společnosti, kde proběhla špatně vedená geriatrická studie dotazující se tzv. pomáhajících profesí. Výsledky byly značně zkresleny, hlavně výběrem výzkumného vzorku a negativně tak mohli ovlivnit náhled na staré lidi. V naší společnosti bývá problém ageismu často bagatelizován a nedostává se mu takové pozornosti jakou by si zasloužil. Je to problém, se kterým se dříve nebo později může setkat každý z nás. Co s ním ale můžeme dělat? V první řadě bychom měli začít změnou negativního postoje ke stáří a podporou aktivního stárnutí jako formy boje proti předsudkům, mýtům a zavedeným stereotypům. 10 in Tošnerová, T. Ageismus průvodce stereotypy a mýty o stáří. Praha 2002, s

14 2. Změny ve stáří U všech stárnoucích lidí je potřeba počítat s určitým stupněm omezení fyzické i psychické výkonnosti, i když stárnutí probíhá u každého jedince odlišně a jednotlivé schopnosti a funkce nestárnou stejně rychle. Roslawski 11 uvádí, že stárnutí způsobuje v lidském těle mnoho strukturálních a funkčních změn. Viditelně se mění postava, způsob a rychlost pohybu, ochabující svalstvo postupně ztrácí sílu. Snižuje se citlivost regulačních mechanizmů a schopnost přizpůsobit se proměnlivým podmínkám prostředí. Zmenšuje se odolnost vůči působení škodlivých bakterii, virů a také psychických stresů Biologické aspekty stárnutí Biologické stárnutí úzce souvisí s pojmem biologický věk, kterého se užívá k označení celkového stavu lidského organizmu. Je to proces který probíhá u každého jedince individuálně a je ovlivněn nejen genetickými dispozicemi, ale i zvoleným životním stylem. S věkem se snižuje činnost téměř všech orgánů. Vrcholu efektivnosti dosahují kolem 30 roku a poté začíná postupný, ale trvalý pokles. Stárnutí primárně přináší změny struktury (morfologie) a následně změny funkcí (zpomalování a úbytek) 12 Říčan 13 uvádí, že po 65. roku života rychle stoupá počet gerontů, kteří jsou ve svých denních činnostech více či méně omezeni srdečními chorobami, chronickým zánětem kloubů, vysokým krevní tlakem, nemocemi páteře a nohou. Po sedmdesátce je častý výskyt více než jedné chronické nemoci. Objevuje se častější výskyt nemocí a smrti následkem úrazu a tělo je méně odolné vůči infekcím. Ještě častěji se však umírá na nemoci srdce a celé oběhové soustavy. 11 Roslawski, A. Jak zůstat fit ve stáří. Brno 2005, s Pichaud, C., Thareauová, I. Soužití se staršími lidmi. Praha 1998, s Říčan, P. Cesta životem. Praha 1989, s. 371.

15 Podle Pichaud Thereauové 14 můžeme s pokročilým věkem pozorovat více či méně zjevné fyziologické změny, zejména: kůže se svrašťuje, vysušuje; vlasy a chlupy šediví a ubývají; uši obtížněji vnímají vysoké tóny a jsou citlivější na šumy; zrak slábne, obtížněji se adaptuje na světlo a tmu, obsáhne menší šířku (zúžení vizuálního pole); svalstvo ochabuje, ubývá kostní hmoty; dýchací soustava se rychleji unaví, hlavně při námaze; mění se hormonální produkce, sekrece a aktivita; přetváří se imunitní systém. Smyslové orgány Ve vysokém věku dochází ke snížení výkonnosti smyslových orgánů, což v nemalé míře ovlivňuje život seniorů. Všechny smyslové orgány mohou být postiženy stářím, vedle čichu, chuti a hmatu je však z hlediska psychologického nejzávažnější postižení zraku a sluchu. To přináší nejenom pokles výkonu v práci, ale omezují se i možnosti trávení volného času, jako např. poslech hudby, četba apod. Kromě toho poruchy smyslů často významně ovlivňují komunikaci s okolím. U klientů, kteří trpí zhoršením zrakové a sluchové percepce se může projevovat podezíravost, nejistota, úzkost a podrážděnost, která může skončit depresemi nebo stažením ze sociálních kontaktů. Jak už bylo řečeno zhoršení zrakového a sluchového vnímání významně ovlivňuje kvalitu života stárnoucího člověka, proto hledáme možnosti jak jejich podmínky zlepšit. V dnešní době je k dispozici již řada kompenzačních pomůcek (brýle, sluchadla apod.), které mohou pomoci seniorovi překonat nežádoucí změny ve stáří a vyrovnat se tak se svým postižením. 14 Pichaud, C., Thareauová, I. Soužití se staršími lidmi. Praha 1998, s. 23.

16 Zrak - změny zraku se mohou objevit v jakémkoliv věku, avšak běžné jsou především ve stáří, kdy se zhoršuje především ostrost zraku. Nejčastější příčinou slepoty a závažného poškození zraku je makulární degenerace, šedý a zelený zákal. Kromě těchto nemocí však se se stářím snižuje schopnost oka zaostřit na blízké předměty a zhoršuje se také vnímání intenzity světla. Za normální a téměř nevyhnutelnou součást stáří je považována také stařecká dalekozrakost. Sluch - sluch v průběhu dospělosti postupně slábne. Každý třetí člověk starší 60 let a polovina lidí nad 85 let trpí ztrátou sluchu. 15 Většině lidí se nejprve začíná zhoršovat sluch v oblasti vysokofrekvenčních zvuků a to už ve třiceti letech, nejprve přestane slyšet ženské hlasy, telefony apod. Později se přidá špatné slyšení a vnímání řeči. Tato selektivní(výběrová) hluchota je způsobena kombinací degenerativních změn v různých částech ucha. Důležitým faktorem ovlivňujícím sluch může být i prostředí. Senioři nepříjemně vnímají překrývání řeči nebo jiných tónů rušivými zevními šelesty. Proto se stává, že starý člověk velmi špatně slyší v prostředí, které je plné šumu. Jediným způsobem jak kompenzovat sluchovou ztrátu, je používání sluchadla nebo jiné sluchové pomůcky zesilující zvuk. Chuť člověk má přibližně 9000 chuťových papil, které jsou zodpovědné za vnímání chutí sladké, slané, kyselé a hořké. Tento počet se s věkem snižuje. Pokud se tak stane, obecně se nejdříve ztrácí vnímání sladkých a slaných chutí a teprve později hořkých a kyselých. Tyto změny mohou u člověka snížit zájem o jídlo a prožitek z jídla. Čich slábne s věkem, hlavně po šedesátém roce (jak vnímání, tak identifikace) mimo jiné stářím podmíněným opotřebováním čichových buněk. Může však také jít o ztrátu mozkových buněk zúčastněných na vyhodnocování čichových vjemů. Ztráta schopnosti rozeznávání 15 Zdraví pro třetí věk. Praha 2006, s. 159.

17 čichových vjemů není záležitostí, která život pouze znepříjemňuje (někteří lidé začnou zanedbávat osobní hygienu, ve velké míře používat parfémy apod.), ale může život i ohrožovat a to v případě, že si v důsledku ztráty čichu senior nevšimne unikajícího plynu nebo kouře. Hmat díky hmatu pociťujeme dotek, teplotu, tlak a také vnímáme vibrace a bolest. Tyto pocity se s věkem snižují, ale je těžké ověřit, zda jsou důsledkem stáří nebo souvisí s poruchami, které se ve stáří objevují častěji. Zhoršené smyslové vnímání spolu se sníženou pohybovou koordinací omezuje jedince v sociálním začlenění, reakce na podněty jsou často zpomalené a neadekvátní dané situaci. Stoupá nebezpečí úrazů a úbytek vnímání může mít dopad i na duševní zdraví seniora. Menší příjem zevních informací vede k postupnému odtržení od reality, omezení činností a může vyvolat stavy nudy až deprese. Často se vyskytují stavy úzkosti, nejistoty a strachu. 16 Vzhledem k tomu, že k oslabování smyslů dochází postupně, může je starý člověk kompenzovat a to zpomalováním tempa, opatrností a větším úsilím Psychické aspekty stárnutí Stejně jako dochází ve stáří k tělesným změnám, dochází také ke změnám v psychické oblasti. Tyto dvě složky jsou neoddělitelné a úzce spolu souvisí. Tělesný stav pak často ovlivňuje i změny psychiky. Prožití a poznání hranic a omezenosti nejen vlastní, ale i ostatních potom mohou vést k sníženému sebehodnocení. Strach před závislostí, bezmocností a životem určovaným cizími okolnostmi znejisťuje a vede ke snaze vyhnout se a odmítat změny, zatímco zažité a známé dělá jistějším a posiluje pocit vlastní hodnoty. Jak uvádí Říčan 17 senior má rád svůj pořádek v čase i prostoru, protože mu dodává jistotu. 16 Wolf, J. a kol. Umění žít a stárnout. Praha 1982, s Říčan, P. Cesta životem. Praha 1989, s. 376.

18 Říčan 18 k psychické involuci dodává: duševní činnost je především zpomalena. Což může být zapříčiněno aktivitou mozkových buněk, které jsou ve stáří pomalejší, ztrátou motivace nebo jednoduše opatrností seniorů, kteří více dbají na přesnost ve svém počínání. Jak už bylo uvedeno za nejobecnější charakteristiku stárnutí se považuje zpomalení psychické činnosti. Čím náročnější je podnětová situace, tím se snižuje rychlost reakce. To je také jeden z důvodů, proč starším lidem nevyhovují činnosti vyžadující rychlé rozhodování a činnosti pod tlakem. Intelektové schopnosti: dosahují vrcholu v raném období dospělosti. Se stářím se samozřejmě úroveň některých zhoršuje, ale u jiných tomu může být i naopak. Je prokázáno, že stárnutí intelektuálních složek lze oddálit a to především jejich stálým posilováním aktivní činností (jedná se především o verbální schopnosti apod.). U jiných schopností jako např. zpracování nových informací může dojít k prokazatelnému úpadku. Paměť: rozlišujeme paměť epizodickou a sémantickou. Informace epizodické paměti se váží k určitému místu a době, týkající se faktů. Tato epizodická paměť se se stářím zhoršuje, především potom paměť pro nové události, zatímco dávno minulé zážitky např. z dětství zůstávají v paměti uchovány, ale mohou být obsahově a emočně zkresleny. Naproti tomu sémantická paměť obsahuje osvojené znalosti, celoživotní zkušenosti a slouží jako základ dalšímu učení. Představuje jistou výhodu a snad i kompenzaci ztrát a změn přicházejících se stářím. Citové prožívání: ve stáří dochází k celkovému oploštění emotivity, tedy člověk se stává méně bezprostřední a snižuje se intenzita emocí. Jarošová 19 uvádí, že oslabeny jsou především vyšší city a snižují se rovněž city sociální a estetické. Na druhou stranu jsou staří lidé citově zranitelnější, mají větší potřebu náklonnosti a očekávají ohledy a porozumění od svého okolí. 18 Říčan, P. Cesta životem. Praha 1989, s Jarošová, D. Péče o seniory. Ostrava 2006, s. 27.

19 Pacovský 20 připomíná, že změny ve stáří nejsou jen sestupného charakteru ve smyslu zhoršení(pokles vitality, omezování tvůrčích schopností, vzrůst úzkosti a nejistoty, pokles sebehodnocení). Některé funkce zůstávají nezměněny (slovní zásoba, jazykové dovednosti, intelekt), jiné mohou naopak vykazovat zlepšení (vytrvalost, trpělivost, životní stereotypie, schopnost úsudku). Upozorňuje,že většina českých psychologů se shoduje na inter- a intraindividuálních rozdílech stárnutí Demence Do psychologického stárnutí zahrnujeme všechny změny psychiky, které se s rostoucím věkem vyskytují stále častěji. Typickou psychickou poruchou stáří je demence. V psychiatrii to znamená větší úbytek rozumových schopností, než odpovídá věku. 21 Podle Pichaud a Thareauové 22 je demence důsledkem pomalého, ale progresivního a nezvratného (tudíž nevyléčitelného) mozkového poškození které ničí paměť, řeč, soudnost a všechny rozumové schopnosti. Demenci může způsobit řada příčin. Nejčastěji je demence způsobena Alzheimerovou nemocí, a to až v 60% případů. Druhou největší příčinou je demence vaskulárního typu, což je narušení cévního zásobení mozku, které může souviset s vysokým krevním tlakem nebo postižením mozkovou mrtvicí. Demence může také provázet i jiná onemocnění mozku, jako je například Parkinsonova a Huntingtonova nemoc nebo roztroušená skleróza mozkomíšní. Dalšími příčinami stařecké demence mohou být jiná tělesná onemocnění jako např. infekční choroby, srdeční či jaterní selhání, dýchací onemocnění nebo pokročilá nádorová onemocnění apod. Tyto typy však nejsou tak časté a postihují jen malé procento populace. 20 Pacovský, V. O stárnutí a stáří. Praha 1990, s Říčan, P. Cesta životem. Praha 1989, s Pichaud, C., Thareauová, I. Soužití se staršími lidmi. Praha 1998, s

20 Demence není normálním projevem stárnutí, ale je důsledkem chorobného procesu. První příznaky, jsou často špatně rozpoznatelné a tak se většinou na chorobu přijde až v pokročilém stádiu nemoci. Mezi typické příznaky patří pokles paměti (nejmarkantnější v procesu učení se novým informacím), úpadek úsudku a myšlení (plánování, organizování a všeobecné zpracování informací), úbytek emoční kontroly a motivace, poruchy chápání, uvažování, orientace a řeči. Příznaky demence jak je uvádí Pichaud a Thareauová 23 : Poruchy paměti: Člověk si obtížně vybavuje nedávné události, vlastní jména, snižuje se rychlost slovní reakce. Také je častější zapomínání a ztrácení předmětů. Potíže s orientací v čase a prostoru: (časoprostorová dezorientace) vytrácí se schopnost časového rozvržení dne, dochází k zaměňování dne a noci. Starý člověk se často ztrácí i v rodinném prostředí. Poruchy rozumových schopností: Narušuje se soudnost, abstraktní myšlení, nedostává se schopnosti řešit problémy a rozhodovat se. Motorické potíže: (apraxie) jde o poruchu při vykonávání jednoduchých úkonů (nalití sklenice vody, učesání se apod.), člověk najednou neví, jak používat nejobyčejnější předměty např. lžíci, neumí se obléknout. Tyto problémy však nejsou spojeny s motorikou, ale spíše s tím, že demencí postižený člověk prostě neví k čemu např. daný předmět slouží a jak by ho měl používat. Poruchy při poznávání předmětů a lidí: této poruše se také říká agnózie tedy neschopnost rozeznávat, to co vnímáme i když smyslové orgány nejsou postiženy. Zpočátku pacient přestává poznávat obyčejné předměty, postupně má stále větší problémy s identifikováním rodinných příslušníků a nakonec nepoznává ani svou vlastní tvář. 23 Pichaud, C., Thareauová, I. Soužití se staršími lidmi. Praha 1998, s

21 Poruchy řeči: často se objevuje afázie porucha nebo ztráta schopnosti mluvit nebo rozumět mluvené či psané řeči. Člověk obtížně nachází správné slovo, jeho slovní zásoba se redukuje, vytváří si nová slova. Jako ozvěna opakuje věty, které před ním někdo vysloví a v konečné fázi nemoci dochází k mutismu (němotě). Poruchy chování: sem bychom mohli zařadit depresi se všemi jejími příznaky. Činnosti se omezují ztrácí se zájem o dění, člověk se uzavírá do sebe. Příznačný je tělesný neklid, zvýšená pohyblivost, prudké změny nálad, agresivita, lhostejnost, skleslost, poruchy příjmu potravy, blouznivé představy apod. Demence se může projevit kdykoliv v průběhu celého života, ale s věkem se zvyšuje pravděpodobnost, že touto nemocí člověk onemocní. Mylně se tak často domníváme, že je demence pouze nemocí stáří. Jak už bylo řečeno nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba a proto se ji chci v následujících odstavcích věnovat více.

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová Prvky mentální aktivizace Mgr. Markéta Vaculová Aktivizace a zákon Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách dává všem poskytovatelům povinnost zajistit všem uživatelům volnočasové aktivity nebo pracovat

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI

5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI 5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI A) POJETÍ STÁŘÍ, ČASOVÉ VYMEZENÍ, CHARAKTERISTIKA, VÝVOJOVÉ ETAPY STÁRNUTÍ A STÁŘÍ, TEORIE STÁRNUTÍ THANATOLOGIE (PROBLÉM EUTANÁZIE) POJETÍ STÁŘÍ Stárnutí je zákonitý druhově

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších.

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších. Ve dvou se to lépe táhne 8 Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších. Toto je osmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Slyšet svět kolem nás Pro naši schopnost dobře

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak se co nejdéle udržet v dobré kondici.?! PaedDr. Mgr. Hana Čechová Osnova 1. Seniorský věk aneb procházka přesně nepřesnými statistikami 2. Stárnutí 3. Lze proces stárnutí ovlivnit? 4. Aktivní stárnutí

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více