I Základní údaje o organizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I Základní údaje o organizaci"

Transkript

1 MĚSTO NOVÝ JIČÍN Pečovatelská služba Nový Jičín Sídlo organizační složky Revoluční 6 Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY NOVÝ JIČÍN ZA ROK 2013 Mgr. Alice Hynčicová

2 Obsah: I Úvod...3 II Charakteristika organizace, vymezení hlavní a doplňkové činnosti...4 III Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...5 IV Údržba budov a zařízení...15 V Vzdělávání zaměstnanců...15 VII Procentuální podíl na financování PSNJ...15 VIII Plnění opatření z minulého období...16 IX Úkoly pro rok Příloha č. 1 Organizační struktura - 1 list

3 I Úvod Předkládáme Vám Zprávu o činnosti Pečovatelské služby Nový Jičín, organizační složky, za rok I Základní údaje o organizaci Název zařízení: Pečovatelská služba Nový Jičín Právní forma: organizační složka města IČ: Adresa zařízení: Revoluční 6, Nový Jičín Vedoucí zařízení: Mgr. Alice Hynčicová Telefon: web: Registrované služby: Akutní sociální lůžko: od , identifikátor služby Denní stacionář: od , identifikátor služby Odlehčovací služba Pohoda: od , identifikátor služby Pečovatelská služba: od , identifikátor Provozní doba: Akutní sociální lůžko: nepřetržitě Denní stacionář: po-pá 6:30 15:00 Odlehčovací služba Pohoda: nepřetržitě Pečovatelská služba: po pá 6:30 19:00 so ne 7:00 15:00 (v případě dostatečného počtu klientů 19:00) Poslání organizace: PSNJ se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou schopni sami zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou rodinu. Sociální služby jsou poskytovány dle potřeb klientů profesionálními pracovníky, kteří mají potřebné vzdělání a vědomosti si dále doplňují. Samozřejmostí je důsledná ochrana osobních a citlivých údajů klientů, všichni pracovníci jsou poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost. Vymezení územní působnosti: Služby se poskytují na území města Nový Jičín a jeho místních částí. 3

4 II Charakteristika organizace, vymezení hlavní a doplňkové činnosti a.) Vymezení hlavní činnosti Pečovatelská služba Nový Jičín má dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách registrované 4 sociální služby: Akutní sociální lůžko, Denní stacionář Domovinku, Odlehčovací službu Pohoda a Pečovatelskou službu. Akutní sociální lůžko je název pro krizovou pomoc, zřízenou dle 60, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s nepřetržitým pobytem na přechodnou dobu. Pomoc je poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Denní stacionář Domovinka je zařízení podle ustanovení 45 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s denním pobytem, kde jsou poskytovány ambulantní služby seniorům. Sociální služby v Domovince umožňují osobám, i při snížené soběstačnosti, zůstat ve svém dosavadním prostředí. Podporují a prodlužují aktivitu uživatelů, posilují samostatnost a soběstačnost, zajišťují kontakt se společenským prostředím, napomáhají překlenout samotu a rodinným příslušníkům nabízejí pomoc ve formě celodenního dohledu z důvodu věkem se zhoršujícího zdravotního stavu a paměti jejich blízkých. Odlehčovací služba Pohoda je zřízena dle ustanovení 44 č. 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách s nepřetržitým pobytem po omezenou dobu, kde je poskytována nepřetržitá péče seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Poskytované služby umožňují uživatelům zůstat déle ve svém přirozeném prostředí. Podporují a stimulují aktivitu uživatelů, cíleně posilují samostatnost a soběstačnost klientů, umožňují kontakt s vrstevníky, napomáhají překlenout samotu a umožňují potřebný odpočinek pečujícím osobám. Pečovatelská služba je terénní sociální služba podle ustanovení 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služby jsou poskytovány seniorům a zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech na území města Nový Jičín a jeho místních částí. Posláním služby je umožnit uživatelům, žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. b.) Vymezení doplňkové činnosti Naše organizace zajišťuje mimo běžný terén pečovatelskou službu i ve 3 domech s pečovatelskou službou. V těchto domech je celkem 266 bytů s celkovou kapacitou 345 obyvatel. Zdaleka ne všichni potřebují pomoc pečovatelské služby. Péči zajišťujeme u 106 obyvatel (úbytek oproti roku 2012 o 25 klientů). Nad rámec registrace nabízíme aktivizační program pro obyvatele všech tří domů s pečovatelskou službou. Pro seniory jsou pořádány kavárničky, plesy a zájezdy. Všechny domy disponují knihovnou, společenskou místností - 4 -

5 vybavenou počítačem s připojením na internet a DPS U Jičínky 25 a Revoluční 6 mají k dispozici tělocvičnu, u DPS Pod Lipami venkovní sportoviště. PSNJ klientům nabízí zapůjčení nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek jako jsou například chodítka, zvedáky do vany či pokojové WC. PSNJ dále zajišťuje vyúčtování telefonních hovorů pro obyvatele DPS. III Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociální služby jsou poskytovány na základě podání žádosti o službu, v průběhu roku nebyly zaznamenány čekací lhůty. Před zahájením poskytování služby je vždy provedeno sociální šetření, na které kvalifikovaný sociální pracovník seznámí zájemce se způsobem poskytování služby, s průběhem poskytování a s podmínkami pro obě strany tak, aby byl schopen se svobodně rozhodnout, zda má o nabízené služby zájem. Zároveň na základě vyhodnocení situace žadatele sociální pracovník navrhuje nejvhodnější řešení, případně nabízí kombinaci jednotlivých služeb. 1. Akutní sociální lůžko Forma služby: pobytová nepřetržitá Sídlo služby je v prostorách DPS U Jičínky 25, Nový Jičín Posláním pobytové služby je pomoci osobě bez přístřeší, která vlastními silami nemůže zvládnou svou tíživou životní situaci. Cílem je poskytnou člověku bezpečí a podporu, aby pocítil úlevu a naději na návrat na předkrizovou úroveň. Cílovou skupinou osoby /od 19 let/ s bydlištěm na území města Nového Jičína bez přístřeší a v nacházející se v krizové situaci. Rozsah poskytované služby je zajištěn v rozsahu základních činnosti 25 vyhl. 505/2006 Sb. - poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Počet pracovníků v přímé péči: 0,9 Kapacita: 1 klient - 5 -

6 V roce 2013 nebyla služba poskytnuta žádnému uživateli příjem z prodeje služby: služba je ze zákona bezplatná Dotace MPSV ve výši 114 tisíc Kč na poskytovanou službu. 2. Denní stacionář Domovinka Forma služby: ambulantní denní (pouze v pracovních dnech) Služba je poskytována v objektu DPS Pod Lipami 19. Posláním denního stacionáře pro seniory Domovinka je poskytnout službu, zajistit dohled a potřebnou péči klientům, kteří jsou částečně odkázání na pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci v době, kdy jsou v zaměstnání. Cílem této ambulantní služby je, že umožní klientům ve spolupráci s rodinou žít v domácím prostředí a odvrátit nebo alespoň oddálit umístění v ústavním zařízení. Cílovou skupinou - senioři /od 65 let/, kteří mají bydliště na území města Nového Jičína. V případě volné kapacity může být přijata i osoba s trvalým pobytem mimo Nový Jičín. Počet pracovníků v přímé péči: 1 Kapacita: 10 osob Počet smluv v Denním stacionáři : 11 příjem z prodeje služby: Kč (pokles oproti předchozím rokům) Dotace MPSV ve výši 131 tisíc Kč na poskytovanou službu (nižší než v loňském roce). Provoz denního stacionáře byl zahájen Lze konstatovat, že obsazenost této služby přichází ve vlnách, některé roky služba bojuje o přežití, jiné uvažujeme o navýšení kapacity. Rozvrh aktivit v denním stacionáři je připravován podle aktuální sestavy klientů tak, aby odpovídaly možnostem konkrétní skupiny uživatelů. Cílem je poskytnout příjemné domácí prostředí a nenásilnou aktivizací a cvičením motivovat uživatele, aby nebyli pasivní, ale aktivně trávili své dny a setkávaly se s novými, ale často i starými, přáteli. Díky pravidelnému režimu dne a aktivnímu využití času se daří zachovávat soběstačnost po delší dobu, než kdyby byl senior jen v domácím prostředí bez měnících se podnětů. Rovněž je výrazně prodloužena doba, po kterou může senior zůstat ve svém přirozeném prostředí a není svým zhoršujícím se stavem ihned nucen k přestěhování do pobytové služby

7 Uživatelé si mohou dle vlastních potřeb zvolit, jak často chtějí zařízení navštěvovat, může jít o konkrétní dny v měsíci nebo lze docházet denně. Mezi obvyklé aktivity denního stacionáře patří nácvik a upevňování schopnosti sebeobsluhy, cvičení, procházky, výlety na kulturní akce a výstavy na území města. V rámci práce se vzpomínkami jsou využívány ke zlepšení stavu různé ruční práce, pro zlepšení jemné motoriky používáme keramiku, aby byl uchován přehled o aktuální situaci, čtou pracovníci společně s uživateli noviny a časopisy, pro dobrou náladu si uživatelé zpívají, podle zájmu je zařazováno pečení či vaření. Protože nejlepším terapeutem je zvíře, je součástí týmu i křečík, o kterého klienti pečují a se kterým si hrají. Za seniory docházejí se svým programem děti z mateřských škol. Dle individuálního zájmu pracovníci s klienty docházejí například do městské knihovny. Dopolední program začíná vždy procvičováním paměti, dále pokračuje předčítáním zpráv z denního tisku a následuje dle počasí buď procházka nebo různé formy práce s materiálem. Klientům je k dispozici tělocvična v DPS U Jičínky, kterou občas využívají, a přímo v denním stacionáři jsou umístěny šlapadla a overbaly. Součástí zařízení je i rozsáhlá zahrada s pergolou a lavičkami. V Loňském roce bylo dokončeno venkovní sportoviště. Uživatelé denního stacionáře se mimo jiné zúčastnili velikonoční výstavy Okresní rada Českého svazu žen Nový Jičín, kde pravidelně prezentují výsledky svých činností. Také jsou pravidelnými účastníky Dne sociálních služeb, který bývá spojen s obědem s restauraci

8 Klienti s platnou smlouvou podle věku Poskytovaná služba: Denní stacionář Průměrný věk klientů: 78,7 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů 6 let 0 Počet mužů 3 12 let 0 Počet žen 8 18 let 0 26 let 0 65 let 1 75 let 4 85 let 3 95 let 3 nad 95 let 0-8 -

9 3. Odlehčovací služba Pohoda Odlehčovací služba Pohoda je nejmladší poskytovanou službou Pečovatelské služby Nový Jičín, byla zřízena v červnu Forma služby: pobytová nepřetržitá Sídlo služby je v prostorách DPS Pod Lipami 19, Nový Jičín Poslání Posláním odlehčovací služby Pohoda Pečovatelské služby Nový Jičín je profesionálně a zároveň citlivě zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo k vyřízení potřebných osobních záležitosti a zkvalitnit tak život rodinám pečujících. Cíl Cílem odlehčovací služby je umožnit rodinám nezbytný čas k odpočinku a regeneraci, posílit soudržnost rodin a předcházet izolaci pečující osoby. Poskytováním odlehčovací služby chceme předejít psychickému a fyzickému vyčerpání pečujících osob, umožnit rodinám, aby mohly zůstat co nejdéle spolu a přispět k tomu, aby senioři, kteří již nejsou schopni samostatné péče o svou osobu, mohli co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Snahou kolektivu odlehčovací služby je vytvořit podmínky pobytu srovnatelné s domácím prostředím, nabídnout klientům přátelskou atmosféru, individuální péči tak, aby svůj pobyt vnímali jako relaxační a rehabilitační. Počet pracovníků v přímé péči: 5 Kapacita: 4 klienti Příjem z prodeje služby: Kč (nárůst o Kč) V roce 2013 byla služba poskytnuta 36 uživatelům (některým opakovaně). Pobytová odlehčovací služba byla zřízena především za účelem ulevení pečujícím osobám, aby mohly načerpat síly, případně si vyřídit potřebné záležitosti. Zařízení je bezbariérové, lze přijmout i nepohyblivého člověka. Základní povinností služby je zajistit naplnění základních potřeb. Snahou pracovníků Pohody je klienty aktivizovat a motivovat ke zlepšování jejich aktuálního stavu. Mezi běžné denní činnosti patří nácvik a upevňování schopnosti sebeobsluhy, chůze, procházky, návštěvy v denním stacionáři, kde se klienti mohou zúčastnit probíhajících aktivit nebo navštívit mši. Mezi další činnosti patří systematické procvičování paměti, čtení zpráv z denního tisku. Pokud má uživatel zájem, je možno s pracovníkem uvařit jednoduché jídlo

10 K budově přiléhá rozsáhlá zahrada s pergolou a lavičkami, které jsou při pěkném počasí klienty hojně využívány.v letošním roce přibylo také venkovní sportoviště, které je klienty vítáno a vyhledáváno

11 4. Pečovatelská služba Forma služby: terénní denní Služba je poskytována na území města Nový Jičín a jeho místních částí v domácnostech uživatelů a také v zařízeních organizace (prádelny, střediska osobní hygieny). Posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou schopni sami zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou rodinu. Cílem poskytované služby je, aby občané mohli žít co nejdéle běžným a důstojným životem, udržovat kontakty s okolím a rodinou, účastnit se na aktivitách volného času, starat se o sebe a svou domácnost. Cílovou skupinou jsou: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s více dětmi, kteří mají bydliště na území města Nový Jičín a místních částí. Velký zájem je již tradičně o dovoz obědů. Obědy jsou ve všední dny dováženy ze Základní školy Jubilejní a ze Střední školy technické a zemědělské. Objednávání jídel probíhá jedenkrát za 14 dní na základě výběru z jídelníčku. Většina klientů, kteří mají zájem o dovoz či donášku oběda další služby nepožaduje. Některým klientům je oběd servírován, případně pracovnice zajistí dohled nad užitím léků. Pokud si klient výslovně nevyžádá jiný postup, je jídlonosič s obědem předáván pracovníkem osobně, což zároveň funguje jako kontrola stavu uživatele. Není výjimkou, že pracovníci při tomto úkonu shledají, že klient není v dobrém zdravotním stavu a v případě potřeby kontaktují příbuzné či zajišťují zdravotní péči. Pro všechny naše uživatele máme zakoupené termo-jídlonosiče, které díky zachování teploty zabraňují šíření mikrobů a předčasnému znehodnocení jídla. Rozvoz obědů byl zajišťován také o víkendech a svátcích. Dodavatelem v tyto dny je Restaurace Kalač. Mezi další úkony, o které byl zájem, patřila pomoc při úkonech osobní hygieny, běžný úklid domácnosti, ale také donáška nákupu nebo praní a žehlení prádla. Využívána byla zařízení pečovatelské služby - prádelny a střediska osobní hygieny (DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19 a prádelny v DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19, Revoluční 6)

12 Počet uživatelů k : 199 Okamžitá kapacita: 6 klientů Počet pracovníků v přímé péči: 7 Příjem z prodeje služby: Kč (nepatrný pokles oproti předchozímu roku) Dotace MPSV ve výši Kč na pečovatelskou službu. Klienti s platnou smlouvou podle věku Poskytovaná služba: Pečovatelská služba Průměrný věk klientů: 79,9 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů 3-6 let 0 Počet mužů let 0 Počet žen let let let let let let 69 nad 95 let

13 Dovoz obědů Typ obědu Součet Odebrané ks Jubilejní ks Kalač ks Zemědělská škola ks

14 F/19 výběr platby za poskytnutou péči F/2 - Dohled - osobní návštěva v v domácnosti uživatele domácnosti F/14 Dovoz autem PSNJ do a z 1% 3% denního stacionáře 3% Střední nákup 1kg - 5kg 6% Příprava a podání jídla a pití 2% Praní prádla 3% Žehlení prádla a jeho drobné opravy 2% Velký nákup (nad 5 kg) 2% F/1 - doprava autem pečovatelské služby F/8 - Zapůjčení 1% kompenzačních pomůcek 1% Dovoz obědů 37% poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ve středisku osobní hygieny 1% Pomoc při úkonech osobní hygieny 12% Pomoc při prostorové orientaci, samostatnému pohybu ve vnitřním prostoru 1% Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 2% Pomoc při přípravě jídla a pití 3% Pomoc při použití WC 2% Pochůzka 1% Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 5% pochůzka-lékárna 1% Běžný úklid a údržba domácnosti 8% Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na instituce a doprovázení zpět 1% Péče podle úkonů za období (popis pouze u procentuálně významnějších úkon

15 IV Údržba budov a zařízení Dalším projektem Města Nový Jičín, který byl realizován, je úprava okolí budovy DPS Pod Lipami 19. Tato akce byla započata v roce 2012 a ukončena Jedná se o odstranění nevzhledné panelové cesty, srovnání terénu, vybudování schodů se zábradlím, položení zámkové dlažby, vybudování pergoly a instalaci cvičebních prvků pro seniory. V Vzdělávání zaměstnanců V roce 2013 proběhly 3 akreditované školící akce: Kurz sebeobrany Proměny stáří a gerontooblek Sexualita seniorů VII Procentuální podíl na financování PSNJ PSNJ 2011 % výdaje Příjmy od klientů 18.4 MPSV 5,4 Město 76,2 PSNJ2012 % výdaje Příjmy od klientů 19% MPSV 11% Město 70% 2013 PSNJ PS % DS % Pohoda % ASL % celkem % výdaje Příjmy od klientů 25% 22% 23% 0% 23% MPSV 12% 19% 24% 32% 17% Město 63% 60% 54% 68% 60%

16 VIII Plnění opatření z minulého období - Dokončení projektu seniorského hřiště

17 - Vytvoření pravidel pro přijímání, pobyt a odchod klientů z krizové pomoci S ohledem na nezájem o poskytovanou službu byl úkol přehodnocen. Viz. Rok Realizace zadávání dat do programu samotnými pracovníky v soc. službách Úkol splněn. - Vytvoření pravidel pro přijímání, pobyt a odchod klientů z krizové pomoci Viz úkoly Získat prostředky na zakoupení geriatrických křesel Přehodnocena potřebnost nákupu geriatrických křesel. Jako potřebný se jeví spíše nákup běžných křesel pro pohodlné sezení seniorů. - Na základě analýzy dat zvážit možnost rozšíření kapacity Odlehčovací služby Pohoda S ohledem na plnou kapacitu Pohody a velký zájem uživatelů bylo rozšíření vyhodnoceno jako nezbytné. Návrh na rozšíření byl vedením města zamítnut. IX Úkoly pro rok Soulad poskytování fakultativních služeb se zákonem. V roce 2013 MPSV změnilo podmínky poskytování fakultativních služeb a proto opět úkol zařazujeme na seznam povinností pro rok Zrušení krizové pomoci. - Rozšíření kapacity odlehčovací služby Pohoda - Výměna zastaralého automobilu Fiat Dobló

18 Příloha č. 1 Organizační struktura - 1 list Vedoucí Pečovatelské služby NJ Vedoucí oddělení přímé péče Soc.pracovník Administrativní pracovník Dohoda Vedoucí oddělení provozně ekonomického PS Jičínka PS Revoluční PS Skalky soc. službách Domovinka Soc. pracovník Pohoda Řidič Domovník údržbář Domovník dohoda Domovník dohoda soc. službách Dohoda řidič řidič Dohoda soc. službách Dohoda Dohoda

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, 267 51 ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec 2014 1 Předkládá:

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Vážení klienti, vážení spoluobčané,

Vážení klienti, vážení spoluobčané, 1 Vážení klienti, vážení spoluobčané, předkládáme Vám v pořadí již devátou výroční zprávu o činnosti naší společnosti, což znamená, že příští rok bude pro společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. rokem výročním.

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Identifikace organizace Právní forma: Příspěvková organizace ZAPSANÁ V OBCHODNÍM

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

DOBROVOLNICTVÍ ZMĚNÍ VÁS I ŽIVOT LIDÍ, KTERÝM POMŮŽETE

DOBROVOLNICTVÍ ZMĚNÍ VÁS I ŽIVOT LIDÍ, KTERÝM POMŮŽETE DOBROVOLNICTVÍ DOBROVOLNICTVÍ ZMĚNÍ VÁS I ŽIVOT LIDÍ, KTERÝM POMŮŽETE Kdo je dobrovolník? Dobrovolník je člověk starší 15 let, který mění svět k lepšímu. Bez nároku na finanční odměnu dává svůj čas, energii,

Více