I Základní údaje o organizaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I Základní údaje o organizaci"

Transkript

1 MĚSTO NOVÝ JIČÍN Pečovatelská služba Nový Jičín Sídlo organizační složky Revoluční 6 Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY NOVÝ JIČÍN ZA ROK 2013 Mgr. Alice Hynčicová

2 Obsah: I Úvod...3 II Charakteristika organizace, vymezení hlavní a doplňkové činnosti...4 III Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...5 IV Údržba budov a zařízení...15 V Vzdělávání zaměstnanců...15 VII Procentuální podíl na financování PSNJ...15 VIII Plnění opatření z minulého období...16 IX Úkoly pro rok Příloha č. 1 Organizační struktura - 1 list

3 I Úvod Předkládáme Vám Zprávu o činnosti Pečovatelské služby Nový Jičín, organizační složky, za rok I Základní údaje o organizaci Název zařízení: Pečovatelská služba Nový Jičín Právní forma: organizační složka města IČ: Adresa zařízení: Revoluční 6, Nový Jičín Vedoucí zařízení: Mgr. Alice Hynčicová Telefon: web: Registrované služby: Akutní sociální lůžko: od , identifikátor služby Denní stacionář: od , identifikátor služby Odlehčovací služba Pohoda: od , identifikátor služby Pečovatelská služba: od , identifikátor Provozní doba: Akutní sociální lůžko: nepřetržitě Denní stacionář: po-pá 6:30 15:00 Odlehčovací služba Pohoda: nepřetržitě Pečovatelská služba: po pá 6:30 19:00 so ne 7:00 15:00 (v případě dostatečného počtu klientů 19:00) Poslání organizace: PSNJ se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou schopni sami zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou rodinu. Sociální služby jsou poskytovány dle potřeb klientů profesionálními pracovníky, kteří mají potřebné vzdělání a vědomosti si dále doplňují. Samozřejmostí je důsledná ochrana osobních a citlivých údajů klientů, všichni pracovníci jsou poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost. Vymezení územní působnosti: Služby se poskytují na území města Nový Jičín a jeho místních částí. 3

4 II Charakteristika organizace, vymezení hlavní a doplňkové činnosti a.) Vymezení hlavní činnosti Pečovatelská služba Nový Jičín má dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách registrované 4 sociální služby: Akutní sociální lůžko, Denní stacionář Domovinku, Odlehčovací službu Pohoda a Pečovatelskou službu. Akutní sociální lůžko je název pro krizovou pomoc, zřízenou dle 60, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s nepřetržitým pobytem na přechodnou dobu. Pomoc je poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Denní stacionář Domovinka je zařízení podle ustanovení 45 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s denním pobytem, kde jsou poskytovány ambulantní služby seniorům. Sociální služby v Domovince umožňují osobám, i při snížené soběstačnosti, zůstat ve svém dosavadním prostředí. Podporují a prodlužují aktivitu uživatelů, posilují samostatnost a soběstačnost, zajišťují kontakt se společenským prostředím, napomáhají překlenout samotu a rodinným příslušníkům nabízejí pomoc ve formě celodenního dohledu z důvodu věkem se zhoršujícího zdravotního stavu a paměti jejich blízkých. Odlehčovací služba Pohoda je zřízena dle ustanovení 44 č. 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách s nepřetržitým pobytem po omezenou dobu, kde je poskytována nepřetržitá péče seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Poskytované služby umožňují uživatelům zůstat déle ve svém přirozeném prostředí. Podporují a stimulují aktivitu uživatelů, cíleně posilují samostatnost a soběstačnost klientů, umožňují kontakt s vrstevníky, napomáhají překlenout samotu a umožňují potřebný odpočinek pečujícím osobám. Pečovatelská služba je terénní sociální služba podle ustanovení 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služby jsou poskytovány seniorům a zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech na území města Nový Jičín a jeho místních částí. Posláním služby je umožnit uživatelům, žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. b.) Vymezení doplňkové činnosti Naše organizace zajišťuje mimo běžný terén pečovatelskou službu i ve 3 domech s pečovatelskou službou. V těchto domech je celkem 266 bytů s celkovou kapacitou 345 obyvatel. Zdaleka ne všichni potřebují pomoc pečovatelské služby. Péči zajišťujeme u 106 obyvatel (úbytek oproti roku 2012 o 25 klientů). Nad rámec registrace nabízíme aktivizační program pro obyvatele všech tří domů s pečovatelskou službou. Pro seniory jsou pořádány kavárničky, plesy a zájezdy. Všechny domy disponují knihovnou, společenskou místností - 4 -

5 vybavenou počítačem s připojením na internet a DPS U Jičínky 25 a Revoluční 6 mají k dispozici tělocvičnu, u DPS Pod Lipami venkovní sportoviště. PSNJ klientům nabízí zapůjčení nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek jako jsou například chodítka, zvedáky do vany či pokojové WC. PSNJ dále zajišťuje vyúčtování telefonních hovorů pro obyvatele DPS. III Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociální služby jsou poskytovány na základě podání žádosti o službu, v průběhu roku nebyly zaznamenány čekací lhůty. Před zahájením poskytování služby je vždy provedeno sociální šetření, na které kvalifikovaný sociální pracovník seznámí zájemce se způsobem poskytování služby, s průběhem poskytování a s podmínkami pro obě strany tak, aby byl schopen se svobodně rozhodnout, zda má o nabízené služby zájem. Zároveň na základě vyhodnocení situace žadatele sociální pracovník navrhuje nejvhodnější řešení, případně nabízí kombinaci jednotlivých služeb. 1. Akutní sociální lůžko Forma služby: pobytová nepřetržitá Sídlo služby je v prostorách DPS U Jičínky 25, Nový Jičín Posláním pobytové služby je pomoci osobě bez přístřeší, která vlastními silami nemůže zvládnou svou tíživou životní situaci. Cílem je poskytnou člověku bezpečí a podporu, aby pocítil úlevu a naději na návrat na předkrizovou úroveň. Cílovou skupinou osoby /od 19 let/ s bydlištěm na území města Nového Jičína bez přístřeší a v nacházející se v krizové situaci. Rozsah poskytované služby je zajištěn v rozsahu základních činnosti 25 vyhl. 505/2006 Sb. - poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Počet pracovníků v přímé péči: 0,9 Kapacita: 1 klient - 5 -

6 V roce 2013 nebyla služba poskytnuta žádnému uživateli příjem z prodeje služby: služba je ze zákona bezplatná Dotace MPSV ve výši 114 tisíc Kč na poskytovanou službu. 2. Denní stacionář Domovinka Forma služby: ambulantní denní (pouze v pracovních dnech) Služba je poskytována v objektu DPS Pod Lipami 19. Posláním denního stacionáře pro seniory Domovinka je poskytnout službu, zajistit dohled a potřebnou péči klientům, kteří jsou částečně odkázání na pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci v době, kdy jsou v zaměstnání. Cílem této ambulantní služby je, že umožní klientům ve spolupráci s rodinou žít v domácím prostředí a odvrátit nebo alespoň oddálit umístění v ústavním zařízení. Cílovou skupinou - senioři /od 65 let/, kteří mají bydliště na území města Nového Jičína. V případě volné kapacity může být přijata i osoba s trvalým pobytem mimo Nový Jičín. Počet pracovníků v přímé péči: 1 Kapacita: 10 osob Počet smluv v Denním stacionáři : 11 příjem z prodeje služby: Kč (pokles oproti předchozím rokům) Dotace MPSV ve výši 131 tisíc Kč na poskytovanou službu (nižší než v loňském roce). Provoz denního stacionáře byl zahájen Lze konstatovat, že obsazenost této služby přichází ve vlnách, některé roky služba bojuje o přežití, jiné uvažujeme o navýšení kapacity. Rozvrh aktivit v denním stacionáři je připravován podle aktuální sestavy klientů tak, aby odpovídaly možnostem konkrétní skupiny uživatelů. Cílem je poskytnout příjemné domácí prostředí a nenásilnou aktivizací a cvičením motivovat uživatele, aby nebyli pasivní, ale aktivně trávili své dny a setkávaly se s novými, ale často i starými, přáteli. Díky pravidelnému režimu dne a aktivnímu využití času se daří zachovávat soběstačnost po delší dobu, než kdyby byl senior jen v domácím prostředí bez měnících se podnětů. Rovněž je výrazně prodloužena doba, po kterou může senior zůstat ve svém přirozeném prostředí a není svým zhoršujícím se stavem ihned nucen k přestěhování do pobytové služby

7 Uživatelé si mohou dle vlastních potřeb zvolit, jak často chtějí zařízení navštěvovat, může jít o konkrétní dny v měsíci nebo lze docházet denně. Mezi obvyklé aktivity denního stacionáře patří nácvik a upevňování schopnosti sebeobsluhy, cvičení, procházky, výlety na kulturní akce a výstavy na území města. V rámci práce se vzpomínkami jsou využívány ke zlepšení stavu různé ruční práce, pro zlepšení jemné motoriky používáme keramiku, aby byl uchován přehled o aktuální situaci, čtou pracovníci společně s uživateli noviny a časopisy, pro dobrou náladu si uživatelé zpívají, podle zájmu je zařazováno pečení či vaření. Protože nejlepším terapeutem je zvíře, je součástí týmu i křečík, o kterého klienti pečují a se kterým si hrají. Za seniory docházejí se svým programem děti z mateřských škol. Dle individuálního zájmu pracovníci s klienty docházejí například do městské knihovny. Dopolední program začíná vždy procvičováním paměti, dále pokračuje předčítáním zpráv z denního tisku a následuje dle počasí buď procházka nebo různé formy práce s materiálem. Klientům je k dispozici tělocvična v DPS U Jičínky, kterou občas využívají, a přímo v denním stacionáři jsou umístěny šlapadla a overbaly. Součástí zařízení je i rozsáhlá zahrada s pergolou a lavičkami. V Loňském roce bylo dokončeno venkovní sportoviště. Uživatelé denního stacionáře se mimo jiné zúčastnili velikonoční výstavy Okresní rada Českého svazu žen Nový Jičín, kde pravidelně prezentují výsledky svých činností. Také jsou pravidelnými účastníky Dne sociálních služeb, který bývá spojen s obědem s restauraci

8 Klienti s platnou smlouvou podle věku Poskytovaná služba: Denní stacionář Průměrný věk klientů: 78,7 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů 6 let 0 Počet mužů 3 12 let 0 Počet žen 8 18 let 0 26 let 0 65 let 1 75 let 4 85 let 3 95 let 3 nad 95 let 0-8 -

9 3. Odlehčovací služba Pohoda Odlehčovací služba Pohoda je nejmladší poskytovanou službou Pečovatelské služby Nový Jičín, byla zřízena v červnu Forma služby: pobytová nepřetržitá Sídlo služby je v prostorách DPS Pod Lipami 19, Nový Jičín Poslání Posláním odlehčovací služby Pohoda Pečovatelské služby Nový Jičín je profesionálně a zároveň citlivě zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo k vyřízení potřebných osobních záležitosti a zkvalitnit tak život rodinám pečujících. Cíl Cílem odlehčovací služby je umožnit rodinám nezbytný čas k odpočinku a regeneraci, posílit soudržnost rodin a předcházet izolaci pečující osoby. Poskytováním odlehčovací služby chceme předejít psychickému a fyzickému vyčerpání pečujících osob, umožnit rodinám, aby mohly zůstat co nejdéle spolu a přispět k tomu, aby senioři, kteří již nejsou schopni samostatné péče o svou osobu, mohli co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Snahou kolektivu odlehčovací služby je vytvořit podmínky pobytu srovnatelné s domácím prostředím, nabídnout klientům přátelskou atmosféru, individuální péči tak, aby svůj pobyt vnímali jako relaxační a rehabilitační. Počet pracovníků v přímé péči: 5 Kapacita: 4 klienti Příjem z prodeje služby: Kč (nárůst o Kč) V roce 2013 byla služba poskytnuta 36 uživatelům (některým opakovaně). Pobytová odlehčovací služba byla zřízena především za účelem ulevení pečujícím osobám, aby mohly načerpat síly, případně si vyřídit potřebné záležitosti. Zařízení je bezbariérové, lze přijmout i nepohyblivého člověka. Základní povinností služby je zajistit naplnění základních potřeb. Snahou pracovníků Pohody je klienty aktivizovat a motivovat ke zlepšování jejich aktuálního stavu. Mezi běžné denní činnosti patří nácvik a upevňování schopnosti sebeobsluhy, chůze, procházky, návštěvy v denním stacionáři, kde se klienti mohou zúčastnit probíhajících aktivit nebo navštívit mši. Mezi další činnosti patří systematické procvičování paměti, čtení zpráv z denního tisku. Pokud má uživatel zájem, je možno s pracovníkem uvařit jednoduché jídlo

10 K budově přiléhá rozsáhlá zahrada s pergolou a lavičkami, které jsou při pěkném počasí klienty hojně využívány.v letošním roce přibylo také venkovní sportoviště, které je klienty vítáno a vyhledáváno

11 4. Pečovatelská služba Forma služby: terénní denní Služba je poskytována na území města Nový Jičín a jeho místních částí v domácnostech uživatelů a také v zařízeních organizace (prádelny, střediska osobní hygieny). Posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou schopni sami zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou rodinu. Cílem poskytované služby je, aby občané mohli žít co nejdéle běžným a důstojným životem, udržovat kontakty s okolím a rodinou, účastnit se na aktivitách volného času, starat se o sebe a svou domácnost. Cílovou skupinou jsou: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s více dětmi, kteří mají bydliště na území města Nový Jičín a místních částí. Velký zájem je již tradičně o dovoz obědů. Obědy jsou ve všední dny dováženy ze Základní školy Jubilejní a ze Střední školy technické a zemědělské. Objednávání jídel probíhá jedenkrát za 14 dní na základě výběru z jídelníčku. Většina klientů, kteří mají zájem o dovoz či donášku oběda další služby nepožaduje. Některým klientům je oběd servírován, případně pracovnice zajistí dohled nad užitím léků. Pokud si klient výslovně nevyžádá jiný postup, je jídlonosič s obědem předáván pracovníkem osobně, což zároveň funguje jako kontrola stavu uživatele. Není výjimkou, že pracovníci při tomto úkonu shledají, že klient není v dobrém zdravotním stavu a v případě potřeby kontaktují příbuzné či zajišťují zdravotní péči. Pro všechny naše uživatele máme zakoupené termo-jídlonosiče, které díky zachování teploty zabraňují šíření mikrobů a předčasnému znehodnocení jídla. Rozvoz obědů byl zajišťován také o víkendech a svátcích. Dodavatelem v tyto dny je Restaurace Kalač. Mezi další úkony, o které byl zájem, patřila pomoc při úkonech osobní hygieny, běžný úklid domácnosti, ale také donáška nákupu nebo praní a žehlení prádla. Využívána byla zařízení pečovatelské služby - prádelny a střediska osobní hygieny (DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19 a prádelny v DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19, Revoluční 6)

12 Počet uživatelů k : 199 Okamžitá kapacita: 6 klientů Počet pracovníků v přímé péči: 7 Příjem z prodeje služby: Kč (nepatrný pokles oproti předchozímu roku) Dotace MPSV ve výši Kč na pečovatelskou službu. Klienti s platnou smlouvou podle věku Poskytovaná služba: Pečovatelská služba Průměrný věk klientů: 79,9 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů 3-6 let 0 Počet mužů let 0 Počet žen let let let let let let 69 nad 95 let

13 Dovoz obědů Typ obědu Součet Odebrané ks Jubilejní ks Kalač ks Zemědělská škola ks

14 F/19 výběr platby za poskytnutou péči F/2 - Dohled - osobní návštěva v v domácnosti uživatele domácnosti F/14 Dovoz autem PSNJ do a z 1% 3% denního stacionáře 3% Střední nákup 1kg - 5kg 6% Příprava a podání jídla a pití 2% Praní prádla 3% Žehlení prádla a jeho drobné opravy 2% Velký nákup (nad 5 kg) 2% F/1 - doprava autem pečovatelské služby F/8 - Zapůjčení 1% kompenzačních pomůcek 1% Dovoz obědů 37% poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ve středisku osobní hygieny 1% Pomoc při úkonech osobní hygieny 12% Pomoc při prostorové orientaci, samostatnému pohybu ve vnitřním prostoru 1% Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 2% Pomoc při přípravě jídla a pití 3% Pomoc při použití WC 2% Pochůzka 1% Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 5% pochůzka-lékárna 1% Běžný úklid a údržba domácnosti 8% Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na instituce a doprovázení zpět 1% Péče podle úkonů za období (popis pouze u procentuálně významnějších úkon

15 IV Údržba budov a zařízení Dalším projektem Města Nový Jičín, který byl realizován, je úprava okolí budovy DPS Pod Lipami 19. Tato akce byla započata v roce 2012 a ukončena Jedná se o odstranění nevzhledné panelové cesty, srovnání terénu, vybudování schodů se zábradlím, položení zámkové dlažby, vybudování pergoly a instalaci cvičebních prvků pro seniory. V Vzdělávání zaměstnanců V roce 2013 proběhly 3 akreditované školící akce: Kurz sebeobrany Proměny stáří a gerontooblek Sexualita seniorů VII Procentuální podíl na financování PSNJ PSNJ 2011 % výdaje Příjmy od klientů 18.4 MPSV 5,4 Město 76,2 PSNJ2012 % výdaje Příjmy od klientů 19% MPSV 11% Město 70% 2013 PSNJ PS % DS % Pohoda % ASL % celkem % výdaje Příjmy od klientů 25% 22% 23% 0% 23% MPSV 12% 19% 24% 32% 17% Město 63% 60% 54% 68% 60%

16 VIII Plnění opatření z minulého období - Dokončení projektu seniorského hřiště

17 - Vytvoření pravidel pro přijímání, pobyt a odchod klientů z krizové pomoci S ohledem na nezájem o poskytovanou službu byl úkol přehodnocen. Viz. Rok Realizace zadávání dat do programu samotnými pracovníky v soc. službách Úkol splněn. - Vytvoření pravidel pro přijímání, pobyt a odchod klientů z krizové pomoci Viz úkoly Získat prostředky na zakoupení geriatrických křesel Přehodnocena potřebnost nákupu geriatrických křesel. Jako potřebný se jeví spíše nákup běžných křesel pro pohodlné sezení seniorů. - Na základě analýzy dat zvážit možnost rozšíření kapacity Odlehčovací služby Pohoda S ohledem na plnou kapacitu Pohody a velký zájem uživatelů bylo rozšíření vyhodnoceno jako nezbytné. Návrh na rozšíření byl vedením města zamítnut. IX Úkoly pro rok Soulad poskytování fakultativních služeb se zákonem. V roce 2013 MPSV změnilo podmínky poskytování fakultativních služeb a proto opět úkol zařazujeme na seznam povinností pro rok Zrušení krizové pomoci. - Rozšíření kapacity odlehčovací služby Pohoda - Výměna zastaralého automobilu Fiat Dobló

18 Příloha č. 1 Organizační struktura - 1 list Vedoucí Pečovatelské služby NJ Vedoucí oddělení přímé péče Soc.pracovník Administrativní pracovník Dohoda Vedoucí oddělení provozně ekonomického PS Jičínka PS Revoluční PS Skalky soc. službách Domovinka Soc. pracovník Pohoda Řidič Domovník údržbář Domovník dohoda Domovník dohoda soc. službách Dohoda řidič řidič Dohoda soc. službách Dohoda Dohoda

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PROSENIOR NOVÝ JIČÍN ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PROSENIOR NOVÝ JIČÍN ZA ROK 2014 MĚSTO NOVÝ JIČÍN ProSenior Nový Jičín Sídlo organizační složky Revoluční 6 Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PROSENIOR NOVÝ JIČÍN ZA ROK 2014 Mgr. Alice Hynčicová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY NOVÝ JIČÍN ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY NOVÝ JIČÍN ZA ROK 2012 MĚSTO NOVÝ JIČÍN Pečovatelská služba Nový Jičín Sídlo organizační složky Revoluční 6 Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín ZPRÁVA O ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY NOVÝ JIČÍN ZA ROK 2012 Zpracovala: Mgr.

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Popis činností Cena kód

Popis činností Cena kód Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena kód poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj 200 Kč / den 020201 Vícelůžkový pokoj 180 Kč / den 020202 poskytnutí stravy nebo pomoc

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice

ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice Žadatel(ka): Jméno, příjmení Trvalé bydliště Datum narození stav telefon Zaměstnání v současné době Poživatel důchodu (druh důchodu) výše

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 2 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Denní stacionáře - 46, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II. Kontaktní údaje CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna

Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna Platné od 1.1.2017 Služby: Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením Typ pokoje

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel Pečovatelská služba Velvary se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ 273 24, tel. 315761199 Zřizovatel: Město Velvary Sídlo: Velvary, náměstí Krále Vladislava čp. 1, PSČ 273 24 IČO: 00235105 Zastoupené:

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Poskytovatel sociálních služeb

Poskytovatel sociálních služeb Poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 Vážení, rok 2015 je za námi, a jaký byl, co přinesl, čím nás obohatil, o tom bude, alespoň krátce, pojednávat tato výroční zpráva. Výroční zpráva za

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby

Výroční zpráva pečovatelské služby Výroční zpráva pečovatelské služby Výroční zpráva 2012 Stránka 1 1. Základní údaje pečovatelské služby Okříšky Poskytovatel: Městys Okříšky Sídlo poskytovatele: Jihlavská 1, Okříšky Statutární zástupce:

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více