Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji"

Transkript

1 Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A

2 Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Pracovní skupina č. 5 (zahrnovala denní stacionáře) Vedoucí skupiny: Mgr. Michal Mariánek Garant skupiny: Bc. Veronika Židková Datum:

3 Obsah 1. Úvod Denní stacionáře Definice druhu služby dle zákona a vyhlášky Provozní doba denních stacionářů v Moravskoslezském kraji Pracovník v přímé péči denního stacionáře Uživatelé denních stacionářů podle místa bydliště Zájemci o službu denní stacionáře Mapa poskytovatelů denních stacionářů v Moravskoslezském kraji Odkud uživatelé denních stacionářů do služby přicházejí Kam uživatelé denních stacionářů odcházejí Potřeby uživatelů denních stacionářů Činnosti a úkony služby denní stacionář Personální zajištění služby Náklady na personální zajištění služby Spoluúčast obcí na financování služby denní stacionář Model sociální služby denní stacionář Příklad dobré praxe služby denní stacionář Návrh rozvoje služby denní stacionář

4 1. Úvod Dlouhodobým záměrem Moravskoslezského kraje je dosáhnout transparentního a efektivního rozdělování finančních prostředků pro sociální služby a optimalizace sítě služeb z územního hlediska v návaznosti na proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Odbor sociálních věcí krajského úřadu Moravskoslezského kraje připravil individuální projekt kraje s názvem Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/A , který je podpořen z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je získat první nástroj pro transparentní a efektivní rozdělování finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb. V období června září 2014 proběhla první klíčová aktivita projektu - dotazování v místě poskytování sociálních služeb, jejíž výstupy jsou nezbytným podkladem pro navazující klíčovou aktivitu 2. Data, získaná v klíčové aktivitě č. 1 byla zpracována do tabulek, grafů a map. Nicméně samotná data nemají vždy potřebnou vypovídací hodnotu, proto byly pracovními skupinami analyzovány a komentovány. Analyzována a okomentovaná data jsou podkladem pro zpracování této závěrečné zprávy. Každý druh sociální služby je popsán zvlášť. Východiska pro zpracování Závěrečné zprávy: Sociální služba by měla být poskytována jen tomu, kdo ji potřebuje a jen do takové míry do jaké ji člověk potřebuje. Efektivní sociální služba nenahrazuje v rámci svého působení přirozené zdroje (školství, jiné veřejné služby, rodinu, neformální zdroje apod.), ale naopak vede a podporuje uživatele k tomu, aby je využíval (zprostředkovává jejich využití). Předpokladem je, že sociální služby pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob, ale nemohou ze své podstaty v plné šíři řešit jevy a situace, které k nepříznivé sociální situaci vedou. Sociální služby musí být součástí širšího systémového řešení nepříznivé sociální situace. Závěrečná zpráva je prvním podkladem pro nastavení modelu sociální služby dle daného druhu sociální služby, s ohledem na potřeby uživatelů a realizaci činností za účelem jejich naplnění. To vše v návaznosti na efektivitu a personální zajištění. Závěrečná zpráva obsahuje mj. informace o specifikaci jednotlivých druhů sociálních služeb včetně popisu výjimek a okolností, které je nutné v daném kontextu (tj. financování personálního zajištění služby) zohlednit a nastavuje parametry personálního zajištění služeb v základním, krizovém a optimálním modelu. 4

5 Podklady pro zpracování závěrečné zprávy - počet služeb a dotazníků: Počet poskytovatelů ke dni Počet vyplněných dotazníků k Procentuální návratnost dotazníků Denní stacionáře % 5

6 2. Denní stacionáře 2.1 Definice druhu služby dle zákona a vyhlášky Denní stacionáře jsou služby sociální péče, které zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách )definuje takto: Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí. Denní stacionáře 46 zákona (1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: (a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, (b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, (c) poskytnutí stravy, (d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, (e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (f) sociálně terapeutické činnosti, (g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 12 vyhlášky (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC, c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pracovně výchovná činnost, 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, f) sociálně terapeutické činnosti: 6

7 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí, b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. 7

8 2.2 Provozní doba denních stacionářů v Moravskoslezském kraji Z dotazníkového šetření vystupuje informace, že provozní doba služby denních stacionářů v Moravskoslezském kraji je 45 hodin týdně, tzn. průměrně 9 hodin denně (denní stacionáře jsou v provozu pouze v pracovní dny). Služba denních stacionářů je ambulantní sociální službou, která je určena lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují vysokou míru podpory a péče ze strany druhých osob. Jedná se především o klienty, kteří potřebují pomoc či péči v oblastech jako je hygiena, mobilita, sebeobsluha a samostatnost. Případně se jedná o klienty se specifiky v oblasti komunikace či chování. Věkově je cílová skupina klientely denních stacionářů pestrá - služba je poskytována dětem, mládeži, dospělým lidem i seniorům. Provozní doba denních stacionářů v Moravskoslezském kraji je nejčastěji od 7:00 do 16:00. Některé denní stacionáře jsou klientům k dispozici již od 6:00, nejdelší provozní doba je stanovena do 18:00. Většina provozovatelů má stejnou provozní dobu pro všechny dny, výjimečně mají poskytovatelé jinak nastavenu provozní dobu. S ohledem na charakter služby a potřeby cílových skupin lze předpokládat, že provozní doba se odvíjí nejen od potřeb lidí, kterým jsou služby denního stacionáře určeny, ale také od potřeb osob, které o ně pečují (ať již v domácím prostředí, nebo v jiných druzích služeb). Případně je provozní doba upravována s ohledem na dostupnost služby pro klienty, kteří do denních stacionářů dojíždí z okolních měst či obcí Dalším zjištěním diskutovaným v rámci Pracovní skupiny č. 5 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji bylo, že převážná část poskytovatelů služeb denních stacionářů, které jsou zaměřeny na děti a mladé lidi se zdravotním postižením v rámci své provozní doby mnohdy sanuje čas, který běžné děti a mladí lidé tráví ve školní družině, kroužcích, zájmových aktivitách. Obecně je možné říci, že je těmto uživatelům minimálně dostupná nabídka těchto jmenovaných možností a aktivit. Dalším faktorem, který dle zkušeností poskytovatelů ovlivňuje četnost a rozsah využívání služeb denních stacionářů v čase je poměrně vysoká cena služby a mnohdy nepříznivá sociální situace rodin, jejichž člen potřebuje významnou podporu v péči o vlastní osobu. Častá je proto snaha osob pečujících šetřit a zajistit alespoň částečně možnost využít danou službu. Především je tato okolnost určující v případě dětí a osob se zdravotním postižením, kdy větší část péče dlouhodobě nesou na svých bedrech rodiny těchto uživatelů. Podobně je tomu u uživatelů, jejichž domovem jsou pobytové sociální služby. Zde se četnost a časový rozsah využití služby velmi často odvíjí od jejich finančních možností, které většinou nedostačují tomu, aby mohli využívat další sociální služby, jejichž podporu potřebují. U klientů denních stacionářů se také setkáváme s omezenou schopností využívat sociální sužbu v plném rozsahu. Docházka klienta do zařízení může tak být snížena pouze na pár dnů či hodin v týdnu a to z důvodu finančních či zdravotních. Okamžitá kapacita a kapacita služby tudíž může být velmi rozdílná. Např. okamžitá kapacita 20 klientů, celková kapacita: 40 uzavřených smluv o poskytování soc. služby v různém rozsahu. Příklad z praxe: klientka žijící celý život v pobytové sociální službě začala ve svých 46 letech využívat služeb denního stacionáře v rozsahu dvou dnů v týdnu po dobu 4 hodin. V prvních měsících byla pro ni tato změna natolik vyčerpávající, že po příjezdu z DS do svého domova si šla lehnout a spala až do druhého dne. Postupně se únava snižovala a klientka si zvykala na svou velkou životní změnu. Po roce mohlo dojít i k navýšení služeb v DS na tři dny v týdnu. 8

9 Doporučení: - Nemít striktně nastavenou provozní dobu, umět flexibilně přizpůsobit provozní dobu potřebám klientů - Vyhodnocovat, zda provozní doba odpovídá reálným potřebám klientů denních stacionářů - Poskytovat službu denního stacionáře i v jiném rozsahu, než je každodenní docházka do služby 9

10 2.3 Pracovník v přímé péči denního stacionáře Ve službě denního stacionáře se nejčastěji setkáváme s tímto personálním zajištěním v přímé péči: o o o o o sociální pracovník s kvalifikací dle 110 zákona o sociálních službách pracovník v sociálních službách dle 116 zákona o sociálních službách psycholog speciální pedagog aktivizační pracovník Kromě odpovídajících kvalifikačních předpokladů dle zákona o sociálních službách na jednotlivých pozicích, jsou na pracovníky kladeny vysoké nároky v oblasti osobnostních předpokladů, v oblasti dovedností a ochoty ke kontinuálnímu vzdělávání, které bude odpovídat potřebám cílové skupiny. Pracovníci v přímé péči, aktivizační pracovníci (dále jen PSS - pracovníci v sociálních službách 1 ) musí zajistit nejen bazální potřeby klientely, ale také další specifické oblasti. Mezi bazální potřeby zahrnujeme schopnost pracovníka bezpečně a kvalitně pracovat s klienty s různými typy postižení (např. podání stravy i za pomocí speciálních pomůcek, polohování, sebeobslužné úkony, apod.). Po zajištění bazálních úkonů je potřebné, aby pracovníci dokázali s klienty odborně pracovat a rozvíjet je také v oblastech speciálně pedagogických, které jsou zdravotním postižením potlačeny nebo vytvořeny negativně a je nutné pracovat na jejich úpravě (např. využívat aktivně v komunikaci alternativní a augmentativní komunikaci, umět pracovat s klienty se specifickými projevy v chování, aktivně vést a podporovat nácvik sebeobslužných činností, využívání speciálních a kompenzačních pomůcek, apod.). Pestrá škála specifických potřeb klientely denního stacionáře klade vysoké požadavky na vzdělávání pracovníků a také na personální zajištění služby. Nutnost vysoké míry podpory a péče s ohledem na potřeby klientů denních stacionářů často vyžaduje minimalizovat počet klientů na jednoho pracovníka a pracovat se skutečností, kdy je při některých úkonech vyžadována práce dvou pracovníků k jednomu klientovi (především v zajištění hygieny potřebné k výkonu fyziologické potřeby, nebo například při změně polohy, přesunu na vozík apod.). V praxi se setkáváme s tím, že na pozicích pracovníků v sociálních službách (pracovníci v přímé péči) jsou často lidé, kteří do služby přichází bez předchozích zkušeností. Často se jedná o absolventy škol, které nemají s danou službou a klientelou žádné zkušenosti nebo lidé, kteří přicházejí v rámci podporovaných pracovních míst prostřednictvím Úřadu práce ČR. Poskytovatel tak musí vynakládat na každého pracovníka vysoké množství financí a dalších zdrojů, aby schopnosti pracovníka odpovídaly potřebám uživatelů. Jedná se především o náklady spojené s průběžným odborným vzděláváním. V některých denních stacionářích (pozn. především tam, kde jsou služby poskytovány dětem se zdravotním postižením) je pozice PSS na základě vnitřních pravidel poskytovatele obsazována středoškolsky vzdělanými pracovníky, kteří mají vzdělání odborně zaměřené např. absolventi středních zdravotnických škol, středních pedagogických škol, absolventi středních škol humanitárního, výchovného nebo sociálního zaměření. Sociální pracovník 2 ve službě denního stacionáře musí splňovat stejné požadavky, jaké jsou kladeny na pracovníky v sociálních službách (dále jen PSS) a dále musí mít přehled v oblasti sociálního poradenství. Sociální pracovník v denním stacionáři by se měl orientovat v oblasti zákona o sociálních službách, dávkách a příspěvků, na které mají klienti nárok. Dále se musí orientovat v občanském zákoníku (například oblast svéprávnosti). V praxi se také klienti a jejich blízké osoby na sociální 1 Zákon 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách) 116 činnosti realizované pracovníky v sociálních službách 2 Zákon 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách) 109 činnosti realizované sociálním pracovníkem 10

11 pracovníky obrací s potřebami, jako jsou: komunikace se soudem a úřady; pomoc při sestavování ročního hospodaření s finančními prostředky klienta; přehled nadací a způsob podávání žádostí na mimořádné a speciální pomůcky; návazné služby pro klienta, apod. Sociální pracovník významným způsobem ovlivňuje nastavení služby s ohledem na potřeby jednotlivých uživatelů. Především se jedná o tyto procesy sociální práce: informování o službě, jednání se zájemcem o službu, mapování a vyhodnocování potřeb, vyjednávání a uzavírání smlouvy, nastavování spolupráce a individuálního plánování služby (včetně řízení tohoto procesu směrem k pracovníkům v přímé péči a spolupracujícím odborníkům), průběžná koordinace procesu plánování a přehodnocování. Současně by měl pracovat komplexně s nastavování a vyhodnocováním kvality služby včetně strategického plánování ve spolupráci s managmentem služby. S těmito skutečnostmi dotazník nepracoval byl zaměřen především na oblasti, které reflektují práci PSS. Typologicky je služba denních stacionářů určena klientům s těžkým zdravotním postižením, u kterých se běžně setkáváme s potřebou v oblasti ošetřovatelské péče. Jedná se o zajištění neodborných zdravotnických úkonů, které běžně realizují laikové např. orální podávání medikace, aplikace inzulínu, podávání stravy sondou PEG, poskytnutí první pomoci při epileptickém či jiném záchvatu, apod. Tyto úkony jsou často zařazovány do resortu zdravotnických úkonů realizované zdravotnickými pracovníky. Ve službě denních stacionářů by se ovšem mělo jednat o běžně zajišťovaný úkon pracovníky v sociálních službách v souvislosti s reagováním na potřeby cílové skupiny. Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. vymezuje role pracovníků v sociálních službách v 116. V denních stacionářích se nejčastěji setkáváme s pracovníky vykonávajícími přímou obslužnou péči, výchovnou nepedagogickou činnost a činnosti pod dohledem sociálního pracovníka. Ve vymezení činností pracovníků v sociálních službách není vydefinována oblast neodborných zdravotnických úkonů 3. S ohledem na zákon č.372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 11, odstavec 2.a) je poskytovatel povinen poskytnout odbornou první pomoc bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb. a) poskytovat odbornou první pomoc, b) poskytovat zdravotní služby v zařízeních sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, Speciální pedagog 4 ve službě denního stacionáře splňuje stejné požadavky, jaké jsou kladeny na pracovníky v sociálních službách. Speciální pedagog metodicky vede činnost pracovníků v přímé péči, přijímá a podává podněty k návrhům nových metod a forem práce s klienty služeb, zajišťuje výchovnou a pedagogickou činnost. Zodpovídá za plánování aktivit a činností, které vedou klienty k rozvoji, spoluvytváří a případně koordinuje proces individuálního plánování, především v oblastech zaměřených na výchovu a vzdělávání. Individuálně i skupinově pracuje s klienty zařízení, zajišťuje speciální pomůcky a didaktické pomůcky. Odborně vede tým pracovníků v sociálních službách. S rolí 3 Zákon 108/2006 Sb. 116 Pracovníci v sociálních službách (1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb, b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 44 Zákon 108/2006 Sb. 115 d pedagogičtí pracovníci v sociálních službách 11

12 speciálního pedagoga ve službách denních stacionářů se častěji setkáváme u dětí, dospívajících osob a u klientů s poruchou autistického spektra. Psycholog do služby denního stacionáře často vstupuje jako externí odborník, který poskytuje své služby na základě dohody o provedení činnosti, dohody o provedení práce nebo nasmlouvané spolupráce (např. OSVČ). Psycholog je součásti odborného týmu služby, který je zapojován do hledání a nastavování možných strategií a způsobů práce s klienty s ohledem na jejich potřeby (případový proces). Dále do služby vstupuje při zajištění a vedení svépomocných a terapeutických skupin a při individuálních i skupinových činnostech s klienty (nácvik interakcí, diagnostika, terapie). Fyzioterapeut 5 patří mezi významné členy odborného týmu služby denního stacionáře, který naplňuje potřeby cílové skupiny a vstupuje do procesu individuálního plánování v těchto oblastech: zlepšení či udržení motorických a pohybových dovedností klientů, zabránění vzniku kontraktur a bolesti, udržení kloubní pohyblivosti končetin, zlepšení koordinace pohybů (jemné X hrubé motoriky), postupné odstraňování patologických poloh těla, uvolnění a prohřívání, stimulace k aktivitě, rozvoj paměťových schopností, rozvoj pohybové i prostorové koordinace, zlepšené dýchání, nadměrné salivace, udržení a případné zlepšení psychického stavu klientů a pozitivní dopad i na pečující osoby. Fyzioterapeut zabezpečuje kompletní kineziologický rozbor a používá ke své práci speciální metody např. Vojtova metoda, Bobath terapie, Kabatova metoda. Nárok na rehabilitační péči (odborná fyzioterapie, vodoléčba), která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění je často nedostačující s ohledem na potřeby klientů denních stacionářů. Z toho důvodu se často setkáváme s tím, že je v denním stacionáři fyzioterapeut, který své služby poskytuje jako fakultativní činnost, kterou si klienti hradí sami. V praxi se tak často setkáváme s tím, že klienti a jejich rodiny kombinují rehabilitační péči hrazenou přes pojišťovny v lékařském zařízení a ve službě denního stacionáře odebírají další rehabilitační péči. Klienti, jejichž pečující osoby docházejí do zaměstnání, mají možnost čerpat fyzioterapii v zařízení a nejsou tak o naplnění této potřeby ochuzeny (rodiče nemohou opouštět zaměstnání a dopravovat svou blízkou osobu pravidelně do zdravotnického zařízení). Běžnou praxí je také pokles nároku na rehabilitační péči (často i ztráta nároku na rehabilitační a lázeňskou péči) hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. O to významnější je role fyzioterapeuta ve službě denních stacionářů, jehož práce s klientem je dlouhodobá, intenzivní a cílená. Ergoterapeut v zařízení vstupuje do přímé práce s klienty smysluplným zaměstnáváním klientů, kterým usiluje o zachování a využívání schopností potřebných pro zvládání běžných denních, sebeobslužných, pracovních a zájmových činností. Podporuje participaci klienta v běžném životě, využívá ke své práci specifické metody a techniky, realizuje nácvik konkrétních dovedností, poradenství a přizpůsobení prostředí s ohledem na potřeby klientů. Služby canisterapie a hipoterapie atd. jsou poskytovány jako fakultativní činnosti. Jsou zpravidla také zajišťovány externě na základě dohody o provedení práce nebo nasmlouvání spolupráce. Přínos terapií za účasti zvířete spočívá především v uvolňování a prohřívání těl klientů, rozvoji motoriky a pohybových vzorců, koordinaci těla, rozvoji komunikace, navazování vztahů, ovlivňování emocí. Kontakt se zvířetem klienty často motivuje k aktivitě a zájmu. Canisterapie a hipoterapie jsou odborné metody, které dotváří komplex péče o osoby s těžkým zdravotním postižením. V praxi se často setkáváme s tím, že činnosti vykonávané fyzioterapeuty nebo služby canisterapie a hipoterapie jsou poskytovány jako fakultativní činnosti, které si klienti denních stacionářů hradí nad rámec sociální služby. Tím může být pro klienta dostupnost těchto služeb omezena až znemožněna. Po uhrazení služeb poskytovaných ve službě denního stacionáře je často další výdaj pro klienty a jejich rodiny neúnosný. 5 Zákon 108/2006 Sb. 115 d zdravotničtí pracovníci v sociálních službách 12

13 Doporučení: - S ohledem na specifické potřeby klientely denních stacionářů a jejich vysoké míry závislosti na pomoci a péči druhých osob by bylo ideální minimalizovat počet klientů na pracovníky, zkvalitnit individuální přístup a tím naplňovat jejich potřeby. Současný stav stále směřuje ke kolektivním aktivitám, kdy není dostatečný prostor pro individuální práci s klienty a jejich rozvoj. Splnění této podmínky je ve většině služeb přímo vázáno na financování služby, kdy poskytovatelé nemohou navýšit personální zázemí služby právě s ohledem na možnosti rozpočtu organizací. - Vnímat významnost role sociálního pracovníka v procesních činnostech, v případové práci s klientem a podpoře práv klientů a jejich blízkých osob - Zapojení odborného speciálního pedagoga do služeb pro děti, mládež a klienty s poruchou autistického spektra - Zahrnutí neodborných zdravotnických úkonů (např. orální podání medikace, aplikace inzulínu, apod.) do činností, pro jejichž výkon splňují pracovníci v sociálních službách svou kvalifikaci. Dané úkony vykonávat pod oblastí nácvik jednoduchých denních činností, podpora soběstačnosti, posilování životní aktivizace. - Zajistit realizaci činností canisterapie, hipoterapie, fyzioterapie a masáží pracovníky prostřednictvím projektových záměrů - U odborných zdravotnických úkonů navázat spolupráci s domácí zdravotnickou péči, jejíž činnost bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění 13

14 2.4 Uživatelé denních stacionářů podle místa bydliště Trvalé bydliště Počet Procenta Trvalé bydliště Počet Procenta Havířov ,90% Havířov ,30% Třinec 68 9,10% Ostrava 84 9,80% Karviná 67 9,00% Karviná 74 8,60% Opava 43 5,80% Třinec 68 7,90% Český Těšín 36 4,80% Opava 42 4,90% Frýdek-Místek 33 4,40% Český Těšín 39 4,50% Bohumín 32 4,30% Frýdek-Místek 37 4,30% Ostrava 30 4,00% x x x ostatní obce ,00% ostatní obce ,50% nezjistitelné 19 2,60% nezjistitelné 18 2,10% Celkem % Celkem % Službu denního stacionáře využívalo v letech 2012 celkem 744 osob a v roce 2013 celkem 858 osob. V Moravskoslezském kraji bylo k datu realizace dotazníkového šetření provozováno celkem 29 denních stacionářů. V současné době je v Moravskoslezském kraji 30 poskytovatelů denních stacionářů (od zajišťuje v Odrách tuto službu Charita Odry). Služeb denních stacionářů často využívají i klienti, kteří žijí v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo domovech pro osoby se zvláštním režimem. U těchto klientů není mapováno místo původního trvalého bydliště. Klienti pobytové sociální služby mají v době využívání služeb denního stacionáře pobyt v místě pobytové soc. služby. V meziročním srovnání sledujeme zvýšený počet klientů denních stacionářů o 114 uživatelů. Nárůst klientů je zaznamenám především v Ostravě a součtu klientů ostatních obcí. Tento nárůst může být způsoben přechodem klientů transformovaných pobytových služeb do služeb ambulantních a zahájením provozu denního stacionáře Duhový dům v Ostravě s kapacitou 54 míst. 14

15 2.5 Zájemci o službu denní stacionáře Důvody odmítnutí zájemců o službu: absolutn í četnost podíl % absolutní četnost podíl % A B C D E Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá. Zájemce nespadá do vymezeného okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb. Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 3 15% 1 4% 9 45% 6 25% 6 30% 15 63% 2 10% 2 8% 0 0% 0 0% % % Důvody odmítnutí 2012 Důvody odmítnutí % 15% A B 8% 4% 25% A B 30% 45% C D 63% C D Graf AUGUR Graf AUGUR Významným číslem v tabulce je údaj z roku 2013, kdy bylo 63% zájemců (tzn. 15 osob) odmítnuto z kapacitních důvodů. Na rozdíl od předchozího roku došlo k navýšení počtu odmítnutých zájemců o 9 osob. Nárůst odmítnutých zájemců reflektujeme ve službách poskytovaných v Novém Jičíně, kde byl za rok nárůst o 4 odmítnuté zájemce a v Havířově, kde se jedná o nárůst odmítnutých zájemců o 3 osoby za rok. Údaj o počtu odmítnutých zájemců ze zdravotních důvodů doporučujeme sledovat s ohledem na rozdílnost výkladu zajištovat ve službě denních stacionářů neodborné zdravotnické úkony, aby nedošlo k odmítnutí zájemců z neopodstatněných důvodů. Služba denního stacionáře je primárně určena lidem s těžkým typem postižení, u kterých je základní zdravotnická/ošetřovatelská péče vždy potřebná. 15

16 Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách se odvolává na zdravotnické pracovníky při výkonu ošetřovatelských a rehabilitačních úkonů pouze v pobytových sociálních službách. 6 Poskytovatelé služeb denního stacionáře v MSK se zaměřují na tyto cílové skupiny: Doporučení: lidé s mentálním a kombinovaným postižením: služby denních stacionářů jsou určeny lidem s těžkým/hlubokým mentálním postižením, u kterých se ve většině případů setkáváme s kombinací dalšího postižení (pozn. mentální postižení v kombinaci s tělesným, duševním, zrakovým, sluchovým postižením nebo s poruchou autistického spektra). Také se často setkáváme s dalšími specifiky jako je narušena komunikační schopnost či problémové chování. Problémové chování je často důvodem/záminkou pro poskytování služby v jiných institucích (např. škola, jiné druhy sociálních služeb). osoby s poruchou autistického spektra (PAS): jsou specifickou cílovou skupinou, která klade vysoké nároky na odbornost zaměstnanců. V praxi denních stacionářů se opět často jedná o klienty, kteří mají v kombinaci PAS i další zdravotní postižení (tělesné, zrakové, duševní, sluchové onemocnění) či specifika v oblasti problémového chování. senioři: osoby ve věku nad 60 let, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc, podporu a péči druhé osoby. * u všech klientů denních stacionářů se často setkáváme s dalšími zdravotními problémy, které brání v přijetí do jiných typu služeb a které vyžadují odbornou profesionální péči (zajištění úkonů, které klient pro své zdravotní postižení sám nezvládne - aplikace diazepanu, podávání stravy prostřednictvím sondy PEG, apod.). Služby denních stacionářů by měli umět reagovat na tyto specifické potřeby klientů, kteří její služby potřebují. ** v praxi se nemůžeme orientovat, dle stanovených diagnóz, které často ani ve službě denních stacionářů nejsou sledovány. U spousty klientů se také setkáváme se špatně stanovenou diagnózou nebo diagnózou stanovenou před např lety, která nebyla od té doby přešetřena, ačkoliv se potřeby a zdravotní stav dané osoby změnili. Zda je pro klienta vhodná služba denních stacionářů zjišťujeme až po zmapování potřeb klienta. - vymezit rozdílnost cílové skupiny, pro kterou je určena služba denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen s ohledem na zaměření těchto typů služeb - poskytovat službu denního stacionáře na základě zjištěných potřeb klientů, neorientovat se striktně dle stanovených diagnóz 6 Zákon 108/2006 Sb. 36 Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v 34 odst. 1 písm. c) až f), upravují zvláštní právní předpisy 19 ). Ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto osobám poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení uvedených v předchozí větě, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu 20 ). a 91, odst. 3 c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, 16

17 2.6 Mapa poskytovatelů denních stacionářů v Moravskoslezském kraji Území poskytování služeb Počet Území poskytování služeb Počet Bohumín 2 Bohumín 2 Český Těšín 2 Český Těšín 2 Frýdek-Místek 2 Frýdek-Místek 2 Havířov 3 Havířov 3 Hlučín 1 Hlučín 1 Jablunkov 1 Jablunkov 1 Karviná 3 Karviná 3 Kopřivnice 1 Kopřivnice 1 Krnov 2 Krnov 2 Nový Jičín 2 Nový Jičín 2 Opava 2 Opava 2 Orlová-Lutyně 1 Orlová-Lutyně 1 Ostrava 2 Ostrava 4 Tichá 1 Tichá 1 Třinec 2 Třinec 2 Celkem 27 Celkem 29 17

18 Na mapě jsou znázorněny města a obce, ve kterých byly v letech 2012 a 2013 poskytovány služby denních stacionářů. Počet denních stacionářů v jednotlivých městech/obcích je poté specifikován v tabulce pod mapou. Mapa poskytovatelů denních stacionářů navazuje na faktický pobyt (nemusí se jednat o trvalé bydliště) klientů tohoto typu služby. Služby jsou centralizovány především ve větších městech a obcích, do kterých mají klienti i z blízkého okolí dobrou dostupnost. V praxi se setkáváme s tím, že jednotliví klienti jsou dopravování do denních stacionářů ze vzdálenosti i nad 30 km. Klienti denních stacionářů jsou ve většině případů dopravováni do zařízení a zpátky do domácího prostředí druhou osobou. U klientů z větší vzdálenosti může tento fakt ovlivnit i možnost pečujících osob najít si zaměstnání (nereálnost skloubit pracovní dobu a péči o osobu s postižením a její dopravování do sociální služby). Náklady na dopravu do a z zařízení mohou také významně zatížit rozpočet rodiny a tak se může služba denního stacionáře stát pro potřebného klienta nedostupná (náklady za službu, dopravu). V roce 2012 působilo v Moravskoslezském kraji celkem 27 denních stacionářů, v roce 2013 se jejich počet zvýšil na 29 (zahájení provozu denních stacionářů Duhový dům a Žebřík v Ostravě). V roce 2014 zahájil svou činnost denní stacionář pro seniory Odry, který provozuje Charita Odry a má kapacitu 5 míst (rok 2014 již nebyl posuzován v rámci dotazníkového šetření). Z pokrytí denních stacionářů na mapě Moravskoslezského kraje vyplývá, že v západní části kraje není provozována sociální služba denních stacionářů. Na základě informací zjištěných z registru poskytovatelů sociálních služeb lze vyčíst, že v daném území jsou provozovány sociální služby sociálně terapeutických dílen (2x Bruntál, Rýmařov, Osoblaha, Město Albrechtice). Ze zkušeností poskytovatelů vyplývá, že část klientely sociálně terapeutických dílen potřebuje spíše podporu v rozsahu služby denních stacionářů. Pragmatickým důvodem pro tuto realitu je v tomto případě fakt, že na daném území jsou sociálně terapeutické dílny prakticky jedinou dostupnou a zároveň alespoň přibližně odpovídající službou. Doporučení: - zjistit skutečné potřeby klientů v sociálně terapeutických dílnách v bílém území a na základě zjištěných skutečností zprovoznit službu denních stacionářů případně zvážit přeregistraci stávajících sociálních služeb - zahájit jednání se zástupci MSK se snahou o vyřešení situace a zasíťování území, v případě hraničních obcí zahájit spolupráci s Olomouckým krajem - řešit ze strany obcí dotčeného regionu dopravu podílet se na nákladech na dopravu lidí s postižených do služeb denních stacionářů nebo sociálně terapeutických dílen 18

19 2.7 Odkud uživatelé denních stacionářů do služby přicházejí Místa, odkud uživatelé do služby přicházejí (odkud jsou posíláni) 2012 Pořadí Odkud uživatelé přišli Podíl % A. Z jiných sociálních služeb se stejným druhem sociální služby 2% Z jiných sociálních služeb s jiným druhem sociální služby (ukončení využívání B.1 jednoho druhu sociální služby a následně vstup do denního stacionáře) příklad 5% raná péče C.1 Z domácnosti (rodiny) 59% C.2 Z pobytové soc. služby, která je jeho domovem 4% D. Ze zdravotních služeb (nemocnice, léčebny ) 1% E. Ze školských zařízení (dětské domovy, střediska výchovné péče atd.) 23% F. Jiné 6% CELKEM 100% 2013 Pořadí Odkud uživatelé přišli Podíl % A. Z jiných sociálních služeb se stejným druhem sociální služby 3% Z jiných sociálních služeb s jiným druhem sociální služby (ukončení využívání B.1 jednoho druhu sociální služby a následně vstup do denního stacionáře) příklad 2% raná péče C.1 Z domácnosti (rodiny) 63% C.2 Z pobytové soc. služby, která je jeho domovem 8% D. Ze zdravotních služeb (nemocnice, léčebny ) 0% E. Ze školských zařízení (dětské domovy, střediska výchovné péče atd.) 20% F. Jiné 3% CELKEM 100% Služeb denních stacionářů využívali v minulých letech ve větší polovině klienti, kteří do služby přichází z rodinného prostředí. V praxi se často jedná o děti, mládež, dospělé i seniory, jejichž pečující osoba tráví čas v zaměstnání a potřebuje pro člověka se zdravotním postižením či seniora zajistit potřebný dohled a péči. Tento fakt často odpovídá i provozní době denních stacionářů, kdy služba poskytuje své služby nejčastěji v pracovní dny v dopoledních a odpoledních hodinách. Z dotazníkového šetření vychází jako druhým nejčastějším místem, odkud klienti přichází do služeb denních stacionářů oblast školství. V dotazníkovém šetření byla tato oblast míněna jako školské pobytové zařízení typu dětských domovů nebo středisek výchovné péče, apod. Vzhledem k tomu, že služba "denní stacionář" neposkytuje ubytování je otázkou, zda byla tato oblast správně označena poskytovateli sociálních služeb. Zda nedošlo k záměně za situaci, kdy klient přichází do 19

20 denního stacionáře po ukončení školní docházky. Kdy se člověk stává klientem denního stacionáře poté, co ukončil povinnou školní docházku (od 26let výše). Z praxe vychází i skutečnost, že postupně přibývá počet klientů, kteří do denních stacionářů přichází z pobytové sociální služby. Propojení pobytových a ambulantních sociálních služeb je jednou z praxí, kdy se klient pobytové sociální služby dostává do kolektivu jiných lidí, do jiného prostředí a měli by mu i být poskytnuté jiné činnosti, než ty které poskytuje pobytová sociální služba. V pobytových službách a v denních stacionářích jsou dle vyhlášky 505/2006 Sb. poskytovány totožné základní činnosti, přičemž v DOZP jsou rozšířené i o další. V praxi se setkáváme s tím, že služby denních stacionářů často poskytují aktivity, které jsou pro klienty zajímavé, obohacující a podporující jejich rozvoj a které pobytové služby nerealizují. Jedná se často o specifické aktivity zaměřené na individuální motorickou aktivizaci, práce ve snoezelen místnosti, preterapii, apod. Souběžné využívaní služeb denních stacionářů a pobytových sociálních služeb by tak vždy mělo být výsledkem individuálního procesu jednání se zájemcem o službu, kdy mapujeme potřeby a zájmy klientů a poskytované služby v denním stacionáři, které pobytová sociální služba neposkytuje. Překážkou ve využívání těchto dvou služeb současně je výklad zákona a finanční možnosti klientů. Výklad MPSV na souběžné využívání služeb denních stacionářů u klientů žijících v pobytových sociálních službách Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, by měl Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP ) poskytovat totožné základní činnosti jako denní stacionář, přičemž v DOZP, je služba rozšířena ještě o základní činnost, a to poskytnutí ubytování, podle 48, odst. 2 a) zákona, a proto by Vám poskytovatel měl nabídnout všechny činnosti, které poskytuje denní stacionář. Za stravu a ubytování se úhrada platí z důchodu a příspěvek na péči (dříve tzv. bezmocnost) slouží v plné výši k úhradě potřebné pomoci poskytovateli pobytové služby, kde je klient ubytován, tedy v DOZP. Pokud daný klient využívá služeb ještě v jiném, byť v obdobném zařízení (denní stacionář), službu si klient již hradí ze svého kapesného. 7 Tímto výkladem může docházet ke stigmatizaci. Souběžné využívání těchto dvou služeb komplikuje i skutečnost, že pobytové sociální služby účtují za své služby celý příspěvek na péči a to i za dobu, kdy je klientovi poskytována péče v jiném druhu sociální služby. Klient si tak hradí služby denního stacionáře ze svého kapesného, které často činí již pouze zákonných 15% z jeho příjmů a které potřebuje i na své další potřeby (doplatky medikace, úhrada výletů, kosmetiku, oblečení, apod.). Z finančních důvodů je často klientům pobytových sociálních služeb znemožněno využívat služeb denních stacionářů nebo je využívat v omezeném rozsahu. Oblast fakultativních služeb (fyzioterapie, canisterapie, hipoterapie a další) jsou pro tuto klientelu již finančně nedosažitelné. V rámci naplňování principu normality 8 je nutné hledat v první fázi jiné možnosti, než je využívání dvou a více sociálních služeb u jednoho klienta. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb by tak prvně měli hledat možnosti s rozdílnou náplní činností, než tu kterou poskytují oni sami a ve veřejně dostupných službách např. školy, školní družiny, neformální vzdělávání a další volnočasové aktivity, které má možnost využívat běžná populace. V praxi se ovšem běžně setkáváme s tím, že klienti (nejen z pobytových sociálních služeb) využívají dvou a více sociálních 7 odkaz na webové stránky MPSV, stránka: nejčastější dotazy a odpovědi: 8 Princip normality v sobě zahrnuje tři klíčové momenty: 1.normální rytmus života (dne, týdne, roku) všední dny, dovolené a svátky; 2. normální prostředí, žádoucí je neprožít celý den v jednom prostředí; 3. společensky ceněné způsoby naplnění potřeb. John O Brian formuloval pět principů, vedoucích k sociálnímu začlenění: 1. být začleněn v komunitě, vyskytovat se na běžných místech, kde se vyskytují i ostatní lidé; 2. mít možnost volby a právo řídit svůj život; 2. zastávat hodnotné a důstojné sociální role; 4. mít možnost navazovat a rozvíjet smysluplné vztahy; 5. učit se a růst, získávat více vlastních kompetencí 20

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Pracovní

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Návrh modelu sociální služby TÝDENNÍ STACIONÁŘE

Návrh modelu sociální služby TÝDENNÍ STACIONÁŘE Návrh modelu sociální služby TÝDENNÍ STACIONÁŘE Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 10 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Týdenní stacionář

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Návrh modelu sociální služby DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Návrh modelu sociální služby DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Návrh modelu sociální služby DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 10 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných sociálních a navazujících služeb pro rodiny s nezaopatřenými a těžce zdravotně postiženými dětmi ve správním území

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. DEFINICE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZSAH ČINNOSTÍ Předmětná sociální

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 2 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Denní stacionáře - 46, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II. Kontaktní údaje CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. sociálně terapeutické dílny ambulantní

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 6 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Vymezení typických

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU pověřovatel: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na základě plné moci Mgr. Petrem Tulpou, členem rady kraje se sídlem: U Jezu

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Návrh modelu sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE

Návrh modelu sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE Návrh modelu sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 6 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Charakter služby Vymezení

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Zápis z 1. diskusního fóra č. 5 - denní stacionáře a sociálně zdravotní služby

Zápis z 1. diskusního fóra č. 5 - denní stacionáře a sociálně zdravotní služby Diskusní fórum pracovní skupiny č. 5 v rámci projektu Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969 Zápis z 1. diskusního fóra č. 5 - denní stacionáře

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: TABITA Třinec, osobní asistence; Jablunkovská 241, 739 61 Třinec PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

- VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - Cílová skupina Děti a mladiství se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním ve věku od jednoho do sedmnácti let.

- VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - Cílová skupina Děti a mladiství se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním ve věku od jednoho do sedmnácti let. Zřizovatel: Statutární město Most Denní děts ký rehabilitační stacionář Františka Malíka 973, 434 01 Most Popis poskytované sociální služby - VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - Poslání Denní dětský rehabilitační stacionář

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více