Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji"

Transkript

1 Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A

2 Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Pracovní skupina č. 5 (zahrnovala denní stacionáře) Vedoucí skupiny: Mgr. Michal Mariánek Garant skupiny: Bc. Veronika Židková Datum:

3 Obsah 1. Úvod Denní stacionáře Definice druhu služby dle zákona a vyhlášky Provozní doba denních stacionářů v Moravskoslezském kraji Pracovník v přímé péči denního stacionáře Uživatelé denních stacionářů podle místa bydliště Zájemci o službu denní stacionáře Mapa poskytovatelů denních stacionářů v Moravskoslezském kraji Odkud uživatelé denních stacionářů do služby přicházejí Kam uživatelé denních stacionářů odcházejí Potřeby uživatelů denních stacionářů Činnosti a úkony služby denní stacionář Personální zajištění služby Náklady na personální zajištění služby Spoluúčast obcí na financování služby denní stacionář Model sociální služby denní stacionář Příklad dobré praxe služby denní stacionář Návrh rozvoje služby denní stacionář

4 1. Úvod Dlouhodobým záměrem Moravskoslezského kraje je dosáhnout transparentního a efektivního rozdělování finančních prostředků pro sociální služby a optimalizace sítě služeb z územního hlediska v návaznosti na proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Odbor sociálních věcí krajského úřadu Moravskoslezského kraje připravil individuální projekt kraje s názvem Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/A , který je podpořen z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je získat první nástroj pro transparentní a efektivní rozdělování finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb. V období června září 2014 proběhla první klíčová aktivita projektu - dotazování v místě poskytování sociálních služeb, jejíž výstupy jsou nezbytným podkladem pro navazující klíčovou aktivitu 2. Data, získaná v klíčové aktivitě č. 1 byla zpracována do tabulek, grafů a map. Nicméně samotná data nemají vždy potřebnou vypovídací hodnotu, proto byly pracovními skupinami analyzovány a komentovány. Analyzována a okomentovaná data jsou podkladem pro zpracování této závěrečné zprávy. Každý druh sociální služby je popsán zvlášť. Východiska pro zpracování Závěrečné zprávy: Sociální služba by měla být poskytována jen tomu, kdo ji potřebuje a jen do takové míry do jaké ji člověk potřebuje. Efektivní sociální služba nenahrazuje v rámci svého působení přirozené zdroje (školství, jiné veřejné služby, rodinu, neformální zdroje apod.), ale naopak vede a podporuje uživatele k tomu, aby je využíval (zprostředkovává jejich využití). Předpokladem je, že sociální služby pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob, ale nemohou ze své podstaty v plné šíři řešit jevy a situace, které k nepříznivé sociální situaci vedou. Sociální služby musí být součástí širšího systémového řešení nepříznivé sociální situace. Závěrečná zpráva je prvním podkladem pro nastavení modelu sociální služby dle daného druhu sociální služby, s ohledem na potřeby uživatelů a realizaci činností za účelem jejich naplnění. To vše v návaznosti na efektivitu a personální zajištění. Závěrečná zpráva obsahuje mj. informace o specifikaci jednotlivých druhů sociálních služeb včetně popisu výjimek a okolností, které je nutné v daném kontextu (tj. financování personálního zajištění služby) zohlednit a nastavuje parametry personálního zajištění služeb v základním, krizovém a optimálním modelu. 4

5 Podklady pro zpracování závěrečné zprávy - počet služeb a dotazníků: Počet poskytovatelů ke dni Počet vyplněných dotazníků k Procentuální návratnost dotazníků Denní stacionáře % 5

6 2. Denní stacionáře 2.1 Definice druhu služby dle zákona a vyhlášky Denní stacionáře jsou služby sociální péče, které zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách )definuje takto: Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí. Denní stacionáře 46 zákona (1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: (a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, (b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, (c) poskytnutí stravy, (d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, (e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (f) sociálně terapeutické činnosti, (g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 12 vyhlášky (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC, c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pracovně výchovná činnost, 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, f) sociálně terapeutické činnosti: 6

7 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí, b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. 7

8 2.2 Provozní doba denních stacionářů v Moravskoslezském kraji Z dotazníkového šetření vystupuje informace, že provozní doba služby denních stacionářů v Moravskoslezském kraji je 45 hodin týdně, tzn. průměrně 9 hodin denně (denní stacionáře jsou v provozu pouze v pracovní dny). Služba denních stacionářů je ambulantní sociální službou, která je určena lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují vysokou míru podpory a péče ze strany druhých osob. Jedná se především o klienty, kteří potřebují pomoc či péči v oblastech jako je hygiena, mobilita, sebeobsluha a samostatnost. Případně se jedná o klienty se specifiky v oblasti komunikace či chování. Věkově je cílová skupina klientely denních stacionářů pestrá - služba je poskytována dětem, mládeži, dospělým lidem i seniorům. Provozní doba denních stacionářů v Moravskoslezském kraji je nejčastěji od 7:00 do 16:00. Některé denní stacionáře jsou klientům k dispozici již od 6:00, nejdelší provozní doba je stanovena do 18:00. Většina provozovatelů má stejnou provozní dobu pro všechny dny, výjimečně mají poskytovatelé jinak nastavenu provozní dobu. S ohledem na charakter služby a potřeby cílových skupin lze předpokládat, že provozní doba se odvíjí nejen od potřeb lidí, kterým jsou služby denního stacionáře určeny, ale také od potřeb osob, které o ně pečují (ať již v domácím prostředí, nebo v jiných druzích služeb). Případně je provozní doba upravována s ohledem na dostupnost služby pro klienty, kteří do denních stacionářů dojíždí z okolních měst či obcí Dalším zjištěním diskutovaným v rámci Pracovní skupiny č. 5 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji bylo, že převážná část poskytovatelů služeb denních stacionářů, které jsou zaměřeny na děti a mladé lidi se zdravotním postižením v rámci své provozní doby mnohdy sanuje čas, který běžné děti a mladí lidé tráví ve školní družině, kroužcích, zájmových aktivitách. Obecně je možné říci, že je těmto uživatelům minimálně dostupná nabídka těchto jmenovaných možností a aktivit. Dalším faktorem, který dle zkušeností poskytovatelů ovlivňuje četnost a rozsah využívání služeb denních stacionářů v čase je poměrně vysoká cena služby a mnohdy nepříznivá sociální situace rodin, jejichž člen potřebuje významnou podporu v péči o vlastní osobu. Častá je proto snaha osob pečujících šetřit a zajistit alespoň částečně možnost využít danou službu. Především je tato okolnost určující v případě dětí a osob se zdravotním postižením, kdy větší část péče dlouhodobě nesou na svých bedrech rodiny těchto uživatelů. Podobně je tomu u uživatelů, jejichž domovem jsou pobytové sociální služby. Zde se četnost a časový rozsah využití služby velmi často odvíjí od jejich finančních možností, které většinou nedostačují tomu, aby mohli využívat další sociální služby, jejichž podporu potřebují. U klientů denních stacionářů se také setkáváme s omezenou schopností využívat sociální sužbu v plném rozsahu. Docházka klienta do zařízení může tak být snížena pouze na pár dnů či hodin v týdnu a to z důvodu finančních či zdravotních. Okamžitá kapacita a kapacita služby tudíž může být velmi rozdílná. Např. okamžitá kapacita 20 klientů, celková kapacita: 40 uzavřených smluv o poskytování soc. služby v různém rozsahu. Příklad z praxe: klientka žijící celý život v pobytové sociální službě začala ve svých 46 letech využívat služeb denního stacionáře v rozsahu dvou dnů v týdnu po dobu 4 hodin. V prvních měsících byla pro ni tato změna natolik vyčerpávající, že po příjezdu z DS do svého domova si šla lehnout a spala až do druhého dne. Postupně se únava snižovala a klientka si zvykala na svou velkou životní změnu. Po roce mohlo dojít i k navýšení služeb v DS na tři dny v týdnu. 8

9 Doporučení: - Nemít striktně nastavenou provozní dobu, umět flexibilně přizpůsobit provozní dobu potřebám klientů - Vyhodnocovat, zda provozní doba odpovídá reálným potřebám klientů denních stacionářů - Poskytovat službu denního stacionáře i v jiném rozsahu, než je každodenní docházka do služby 9

10 2.3 Pracovník v přímé péči denního stacionáře Ve službě denního stacionáře se nejčastěji setkáváme s tímto personálním zajištěním v přímé péči: o o o o o sociální pracovník s kvalifikací dle 110 zákona o sociálních službách pracovník v sociálních službách dle 116 zákona o sociálních službách psycholog speciální pedagog aktivizační pracovník Kromě odpovídajících kvalifikačních předpokladů dle zákona o sociálních službách na jednotlivých pozicích, jsou na pracovníky kladeny vysoké nároky v oblasti osobnostních předpokladů, v oblasti dovedností a ochoty ke kontinuálnímu vzdělávání, které bude odpovídat potřebám cílové skupiny. Pracovníci v přímé péči, aktivizační pracovníci (dále jen PSS - pracovníci v sociálních službách 1 ) musí zajistit nejen bazální potřeby klientely, ale také další specifické oblasti. Mezi bazální potřeby zahrnujeme schopnost pracovníka bezpečně a kvalitně pracovat s klienty s různými typy postižení (např. podání stravy i za pomocí speciálních pomůcek, polohování, sebeobslužné úkony, apod.). Po zajištění bazálních úkonů je potřebné, aby pracovníci dokázali s klienty odborně pracovat a rozvíjet je také v oblastech speciálně pedagogických, které jsou zdravotním postižením potlačeny nebo vytvořeny negativně a je nutné pracovat na jejich úpravě (např. využívat aktivně v komunikaci alternativní a augmentativní komunikaci, umět pracovat s klienty se specifickými projevy v chování, aktivně vést a podporovat nácvik sebeobslužných činností, využívání speciálních a kompenzačních pomůcek, apod.). Pestrá škála specifických potřeb klientely denního stacionáře klade vysoké požadavky na vzdělávání pracovníků a také na personální zajištění služby. Nutnost vysoké míry podpory a péče s ohledem na potřeby klientů denních stacionářů často vyžaduje minimalizovat počet klientů na jednoho pracovníka a pracovat se skutečností, kdy je při některých úkonech vyžadována práce dvou pracovníků k jednomu klientovi (především v zajištění hygieny potřebné k výkonu fyziologické potřeby, nebo například při změně polohy, přesunu na vozík apod.). V praxi se setkáváme s tím, že na pozicích pracovníků v sociálních službách (pracovníci v přímé péči) jsou často lidé, kteří do služby přichází bez předchozích zkušeností. Často se jedná o absolventy škol, které nemají s danou službou a klientelou žádné zkušenosti nebo lidé, kteří přicházejí v rámci podporovaných pracovních míst prostřednictvím Úřadu práce ČR. Poskytovatel tak musí vynakládat na každého pracovníka vysoké množství financí a dalších zdrojů, aby schopnosti pracovníka odpovídaly potřebám uživatelů. Jedná se především o náklady spojené s průběžným odborným vzděláváním. V některých denních stacionářích (pozn. především tam, kde jsou služby poskytovány dětem se zdravotním postižením) je pozice PSS na základě vnitřních pravidel poskytovatele obsazována středoškolsky vzdělanými pracovníky, kteří mají vzdělání odborně zaměřené např. absolventi středních zdravotnických škol, středních pedagogických škol, absolventi středních škol humanitárního, výchovného nebo sociálního zaměření. Sociální pracovník 2 ve službě denního stacionáře musí splňovat stejné požadavky, jaké jsou kladeny na pracovníky v sociálních službách (dále jen PSS) a dále musí mít přehled v oblasti sociálního poradenství. Sociální pracovník v denním stacionáři by se měl orientovat v oblasti zákona o sociálních službách, dávkách a příspěvků, na které mají klienti nárok. Dále se musí orientovat v občanském zákoníku (například oblast svéprávnosti). V praxi se také klienti a jejich blízké osoby na sociální 1 Zákon 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách) 116 činnosti realizované pracovníky v sociálních službách 2 Zákon 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách) 109 činnosti realizované sociálním pracovníkem 10

11 pracovníky obrací s potřebami, jako jsou: komunikace se soudem a úřady; pomoc při sestavování ročního hospodaření s finančními prostředky klienta; přehled nadací a způsob podávání žádostí na mimořádné a speciální pomůcky; návazné služby pro klienta, apod. Sociální pracovník významným způsobem ovlivňuje nastavení služby s ohledem na potřeby jednotlivých uživatelů. Především se jedná o tyto procesy sociální práce: informování o službě, jednání se zájemcem o službu, mapování a vyhodnocování potřeb, vyjednávání a uzavírání smlouvy, nastavování spolupráce a individuálního plánování služby (včetně řízení tohoto procesu směrem k pracovníkům v přímé péči a spolupracujícím odborníkům), průběžná koordinace procesu plánování a přehodnocování. Současně by měl pracovat komplexně s nastavování a vyhodnocováním kvality služby včetně strategického plánování ve spolupráci s managmentem služby. S těmito skutečnostmi dotazník nepracoval byl zaměřen především na oblasti, které reflektují práci PSS. Typologicky je služba denních stacionářů určena klientům s těžkým zdravotním postižením, u kterých se běžně setkáváme s potřebou v oblasti ošetřovatelské péče. Jedná se o zajištění neodborných zdravotnických úkonů, které běžně realizují laikové např. orální podávání medikace, aplikace inzulínu, podávání stravy sondou PEG, poskytnutí první pomoci při epileptickém či jiném záchvatu, apod. Tyto úkony jsou často zařazovány do resortu zdravotnických úkonů realizované zdravotnickými pracovníky. Ve službě denních stacionářů by se ovšem mělo jednat o běžně zajišťovaný úkon pracovníky v sociálních službách v souvislosti s reagováním na potřeby cílové skupiny. Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. vymezuje role pracovníků v sociálních službách v 116. V denních stacionářích se nejčastěji setkáváme s pracovníky vykonávajícími přímou obslužnou péči, výchovnou nepedagogickou činnost a činnosti pod dohledem sociálního pracovníka. Ve vymezení činností pracovníků v sociálních službách není vydefinována oblast neodborných zdravotnických úkonů 3. S ohledem na zákon č.372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 11, odstavec 2.a) je poskytovatel povinen poskytnout odbornou první pomoc bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb. a) poskytovat odbornou první pomoc, b) poskytovat zdravotní služby v zařízeních sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, Speciální pedagog 4 ve službě denního stacionáře splňuje stejné požadavky, jaké jsou kladeny na pracovníky v sociálních službách. Speciální pedagog metodicky vede činnost pracovníků v přímé péči, přijímá a podává podněty k návrhům nových metod a forem práce s klienty služeb, zajišťuje výchovnou a pedagogickou činnost. Zodpovídá za plánování aktivit a činností, které vedou klienty k rozvoji, spoluvytváří a případně koordinuje proces individuálního plánování, především v oblastech zaměřených na výchovu a vzdělávání. Individuálně i skupinově pracuje s klienty zařízení, zajišťuje speciální pomůcky a didaktické pomůcky. Odborně vede tým pracovníků v sociálních službách. S rolí 3 Zákon 108/2006 Sb. 116 Pracovníci v sociálních službách (1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb, b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 44 Zákon 108/2006 Sb. 115 d pedagogičtí pracovníci v sociálních službách 11

12 speciálního pedagoga ve službách denních stacionářů se častěji setkáváme u dětí, dospívajících osob a u klientů s poruchou autistického spektra. Psycholog do služby denního stacionáře často vstupuje jako externí odborník, který poskytuje své služby na základě dohody o provedení činnosti, dohody o provedení práce nebo nasmlouvané spolupráce (např. OSVČ). Psycholog je součásti odborného týmu služby, který je zapojován do hledání a nastavování možných strategií a způsobů práce s klienty s ohledem na jejich potřeby (případový proces). Dále do služby vstupuje při zajištění a vedení svépomocných a terapeutických skupin a při individuálních i skupinových činnostech s klienty (nácvik interakcí, diagnostika, terapie). Fyzioterapeut 5 patří mezi významné členy odborného týmu služby denního stacionáře, který naplňuje potřeby cílové skupiny a vstupuje do procesu individuálního plánování v těchto oblastech: zlepšení či udržení motorických a pohybových dovedností klientů, zabránění vzniku kontraktur a bolesti, udržení kloubní pohyblivosti končetin, zlepšení koordinace pohybů (jemné X hrubé motoriky), postupné odstraňování patologických poloh těla, uvolnění a prohřívání, stimulace k aktivitě, rozvoj paměťových schopností, rozvoj pohybové i prostorové koordinace, zlepšené dýchání, nadměrné salivace, udržení a případné zlepšení psychického stavu klientů a pozitivní dopad i na pečující osoby. Fyzioterapeut zabezpečuje kompletní kineziologický rozbor a používá ke své práci speciální metody např. Vojtova metoda, Bobath terapie, Kabatova metoda. Nárok na rehabilitační péči (odborná fyzioterapie, vodoléčba), která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění je často nedostačující s ohledem na potřeby klientů denních stacionářů. Z toho důvodu se často setkáváme s tím, že je v denním stacionáři fyzioterapeut, který své služby poskytuje jako fakultativní činnost, kterou si klienti hradí sami. V praxi se tak často setkáváme s tím, že klienti a jejich rodiny kombinují rehabilitační péči hrazenou přes pojišťovny v lékařském zařízení a ve službě denního stacionáře odebírají další rehabilitační péči. Klienti, jejichž pečující osoby docházejí do zaměstnání, mají možnost čerpat fyzioterapii v zařízení a nejsou tak o naplnění této potřeby ochuzeny (rodiče nemohou opouštět zaměstnání a dopravovat svou blízkou osobu pravidelně do zdravotnického zařízení). Běžnou praxí je také pokles nároku na rehabilitační péči (často i ztráta nároku na rehabilitační a lázeňskou péči) hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. O to významnější je role fyzioterapeuta ve službě denních stacionářů, jehož práce s klientem je dlouhodobá, intenzivní a cílená. Ergoterapeut v zařízení vstupuje do přímé práce s klienty smysluplným zaměstnáváním klientů, kterým usiluje o zachování a využívání schopností potřebných pro zvládání běžných denních, sebeobslužných, pracovních a zájmových činností. Podporuje participaci klienta v běžném životě, využívá ke své práci specifické metody a techniky, realizuje nácvik konkrétních dovedností, poradenství a přizpůsobení prostředí s ohledem na potřeby klientů. Služby canisterapie a hipoterapie atd. jsou poskytovány jako fakultativní činnosti. Jsou zpravidla také zajišťovány externě na základě dohody o provedení práce nebo nasmlouvání spolupráce. Přínos terapií za účasti zvířete spočívá především v uvolňování a prohřívání těl klientů, rozvoji motoriky a pohybových vzorců, koordinaci těla, rozvoji komunikace, navazování vztahů, ovlivňování emocí. Kontakt se zvířetem klienty často motivuje k aktivitě a zájmu. Canisterapie a hipoterapie jsou odborné metody, které dotváří komplex péče o osoby s těžkým zdravotním postižením. V praxi se často setkáváme s tím, že činnosti vykonávané fyzioterapeuty nebo služby canisterapie a hipoterapie jsou poskytovány jako fakultativní činnosti, které si klienti denních stacionářů hradí nad rámec sociální služby. Tím může být pro klienta dostupnost těchto služeb omezena až znemožněna. Po uhrazení služeb poskytovaných ve službě denního stacionáře je často další výdaj pro klienty a jejich rodiny neúnosný. 5 Zákon 108/2006 Sb. 115 d zdravotničtí pracovníci v sociálních službách 12

13 Doporučení: - S ohledem na specifické potřeby klientely denních stacionářů a jejich vysoké míry závislosti na pomoci a péči druhých osob by bylo ideální minimalizovat počet klientů na pracovníky, zkvalitnit individuální přístup a tím naplňovat jejich potřeby. Současný stav stále směřuje ke kolektivním aktivitám, kdy není dostatečný prostor pro individuální práci s klienty a jejich rozvoj. Splnění této podmínky je ve většině služeb přímo vázáno na financování služby, kdy poskytovatelé nemohou navýšit personální zázemí služby právě s ohledem na možnosti rozpočtu organizací. - Vnímat významnost role sociálního pracovníka v procesních činnostech, v případové práci s klientem a podpoře práv klientů a jejich blízkých osob - Zapojení odborného speciálního pedagoga do služeb pro děti, mládež a klienty s poruchou autistického spektra - Zahrnutí neodborných zdravotnických úkonů (např. orální podání medikace, aplikace inzulínu, apod.) do činností, pro jejichž výkon splňují pracovníci v sociálních službách svou kvalifikaci. Dané úkony vykonávat pod oblastí nácvik jednoduchých denních činností, podpora soběstačnosti, posilování životní aktivizace. - Zajistit realizaci činností canisterapie, hipoterapie, fyzioterapie a masáží pracovníky prostřednictvím projektových záměrů - U odborných zdravotnických úkonů navázat spolupráci s domácí zdravotnickou péči, jejíž činnost bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění 13

14 2.4 Uživatelé denních stacionářů podle místa bydliště Trvalé bydliště Počet Procenta Trvalé bydliště Počet Procenta Havířov ,90% Havířov ,30% Třinec 68 9,10% Ostrava 84 9,80% Karviná 67 9,00% Karviná 74 8,60% Opava 43 5,80% Třinec 68 7,90% Český Těšín 36 4,80% Opava 42 4,90% Frýdek-Místek 33 4,40% Český Těšín 39 4,50% Bohumín 32 4,30% Frýdek-Místek 37 4,30% Ostrava 30 4,00% x x x ostatní obce ,00% ostatní obce ,50% nezjistitelné 19 2,60% nezjistitelné 18 2,10% Celkem % Celkem % Službu denního stacionáře využívalo v letech 2012 celkem 744 osob a v roce 2013 celkem 858 osob. V Moravskoslezském kraji bylo k datu realizace dotazníkového šetření provozováno celkem 29 denních stacionářů. V současné době je v Moravskoslezském kraji 30 poskytovatelů denních stacionářů (od zajišťuje v Odrách tuto službu Charita Odry). Služeb denních stacionářů často využívají i klienti, kteří žijí v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo domovech pro osoby se zvláštním režimem. U těchto klientů není mapováno místo původního trvalého bydliště. Klienti pobytové sociální služby mají v době využívání služeb denního stacionáře pobyt v místě pobytové soc. služby. V meziročním srovnání sledujeme zvýšený počet klientů denních stacionářů o 114 uživatelů. Nárůst klientů je zaznamenám především v Ostravě a součtu klientů ostatních obcí. Tento nárůst může být způsoben přechodem klientů transformovaných pobytových služeb do služeb ambulantních a zahájením provozu denního stacionáře Duhový dům v Ostravě s kapacitou 54 míst. 14

15 2.5 Zájemci o službu denní stacionáře Důvody odmítnutí zájemců o službu: absolutn í četnost podíl % absolutní četnost podíl % A B C D E Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá. Zájemce nespadá do vymezeného okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb. Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 3 15% 1 4% 9 45% 6 25% 6 30% 15 63% 2 10% 2 8% 0 0% 0 0% % % Důvody odmítnutí 2012 Důvody odmítnutí % 15% A B 8% 4% 25% A B 30% 45% C D 63% C D Graf AUGUR Graf AUGUR Významným číslem v tabulce je údaj z roku 2013, kdy bylo 63% zájemců (tzn. 15 osob) odmítnuto z kapacitních důvodů. Na rozdíl od předchozího roku došlo k navýšení počtu odmítnutých zájemců o 9 osob. Nárůst odmítnutých zájemců reflektujeme ve službách poskytovaných v Novém Jičíně, kde byl za rok nárůst o 4 odmítnuté zájemce a v Havířově, kde se jedná o nárůst odmítnutých zájemců o 3 osoby za rok. Údaj o počtu odmítnutých zájemců ze zdravotních důvodů doporučujeme sledovat s ohledem na rozdílnost výkladu zajištovat ve službě denních stacionářů neodborné zdravotnické úkony, aby nedošlo k odmítnutí zájemců z neopodstatněných důvodů. Služba denního stacionáře je primárně určena lidem s těžkým typem postižení, u kterých je základní zdravotnická/ošetřovatelská péče vždy potřebná. 15

16 Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách se odvolává na zdravotnické pracovníky při výkonu ošetřovatelských a rehabilitačních úkonů pouze v pobytových sociálních službách. 6 Poskytovatelé služeb denního stacionáře v MSK se zaměřují na tyto cílové skupiny: Doporučení: lidé s mentálním a kombinovaným postižením: služby denních stacionářů jsou určeny lidem s těžkým/hlubokým mentálním postižením, u kterých se ve většině případů setkáváme s kombinací dalšího postižení (pozn. mentální postižení v kombinaci s tělesným, duševním, zrakovým, sluchovým postižením nebo s poruchou autistického spektra). Také se často setkáváme s dalšími specifiky jako je narušena komunikační schopnost či problémové chování. Problémové chování je často důvodem/záminkou pro poskytování služby v jiných institucích (např. škola, jiné druhy sociálních služeb). osoby s poruchou autistického spektra (PAS): jsou specifickou cílovou skupinou, která klade vysoké nároky na odbornost zaměstnanců. V praxi denních stacionářů se opět často jedná o klienty, kteří mají v kombinaci PAS i další zdravotní postižení (tělesné, zrakové, duševní, sluchové onemocnění) či specifika v oblasti problémového chování. senioři: osoby ve věku nad 60 let, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc, podporu a péči druhé osoby. * u všech klientů denních stacionářů se často setkáváme s dalšími zdravotními problémy, které brání v přijetí do jiných typu služeb a které vyžadují odbornou profesionální péči (zajištění úkonů, které klient pro své zdravotní postižení sám nezvládne - aplikace diazepanu, podávání stravy prostřednictvím sondy PEG, apod.). Služby denních stacionářů by měli umět reagovat na tyto specifické potřeby klientů, kteří její služby potřebují. ** v praxi se nemůžeme orientovat, dle stanovených diagnóz, které často ani ve službě denních stacionářů nejsou sledovány. U spousty klientů se také setkáváme se špatně stanovenou diagnózou nebo diagnózou stanovenou před např lety, která nebyla od té doby přešetřena, ačkoliv se potřeby a zdravotní stav dané osoby změnili. Zda je pro klienta vhodná služba denních stacionářů zjišťujeme až po zmapování potřeb klienta. - vymezit rozdílnost cílové skupiny, pro kterou je určena služba denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen s ohledem na zaměření těchto typů služeb - poskytovat službu denního stacionáře na základě zjištěných potřeb klientů, neorientovat se striktně dle stanovených diagnóz 6 Zákon 108/2006 Sb. 36 Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v 34 odst. 1 písm. c) až f), upravují zvláštní právní předpisy 19 ). Ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto osobám poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení uvedených v předchozí větě, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu 20 ). a 91, odst. 3 c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, 16

17 2.6 Mapa poskytovatelů denních stacionářů v Moravskoslezském kraji Území poskytování služeb Počet Území poskytování služeb Počet Bohumín 2 Bohumín 2 Český Těšín 2 Český Těšín 2 Frýdek-Místek 2 Frýdek-Místek 2 Havířov 3 Havířov 3 Hlučín 1 Hlučín 1 Jablunkov 1 Jablunkov 1 Karviná 3 Karviná 3 Kopřivnice 1 Kopřivnice 1 Krnov 2 Krnov 2 Nový Jičín 2 Nový Jičín 2 Opava 2 Opava 2 Orlová-Lutyně 1 Orlová-Lutyně 1 Ostrava 2 Ostrava 4 Tichá 1 Tichá 1 Třinec 2 Třinec 2 Celkem 27 Celkem 29 17

18 Na mapě jsou znázorněny města a obce, ve kterých byly v letech 2012 a 2013 poskytovány služby denních stacionářů. Počet denních stacionářů v jednotlivých městech/obcích je poté specifikován v tabulce pod mapou. Mapa poskytovatelů denních stacionářů navazuje na faktický pobyt (nemusí se jednat o trvalé bydliště) klientů tohoto typu služby. Služby jsou centralizovány především ve větších městech a obcích, do kterých mají klienti i z blízkého okolí dobrou dostupnost. V praxi se setkáváme s tím, že jednotliví klienti jsou dopravování do denních stacionářů ze vzdálenosti i nad 30 km. Klienti denních stacionářů jsou ve většině případů dopravováni do zařízení a zpátky do domácího prostředí druhou osobou. U klientů z větší vzdálenosti může tento fakt ovlivnit i možnost pečujících osob najít si zaměstnání (nereálnost skloubit pracovní dobu a péči o osobu s postižením a její dopravování do sociální služby). Náklady na dopravu do a z zařízení mohou také významně zatížit rozpočet rodiny a tak se může služba denního stacionáře stát pro potřebného klienta nedostupná (náklady za službu, dopravu). V roce 2012 působilo v Moravskoslezském kraji celkem 27 denních stacionářů, v roce 2013 se jejich počet zvýšil na 29 (zahájení provozu denních stacionářů Duhový dům a Žebřík v Ostravě). V roce 2014 zahájil svou činnost denní stacionář pro seniory Odry, který provozuje Charita Odry a má kapacitu 5 míst (rok 2014 již nebyl posuzován v rámci dotazníkového šetření). Z pokrytí denních stacionářů na mapě Moravskoslezského kraje vyplývá, že v západní části kraje není provozována sociální služba denních stacionářů. Na základě informací zjištěných z registru poskytovatelů sociálních služeb lze vyčíst, že v daném území jsou provozovány sociální služby sociálně terapeutických dílen (2x Bruntál, Rýmařov, Osoblaha, Město Albrechtice). Ze zkušeností poskytovatelů vyplývá, že část klientely sociálně terapeutických dílen potřebuje spíše podporu v rozsahu služby denních stacionářů. Pragmatickým důvodem pro tuto realitu je v tomto případě fakt, že na daném území jsou sociálně terapeutické dílny prakticky jedinou dostupnou a zároveň alespoň přibližně odpovídající službou. Doporučení: - zjistit skutečné potřeby klientů v sociálně terapeutických dílnách v bílém území a na základě zjištěných skutečností zprovoznit službu denních stacionářů případně zvážit přeregistraci stávajících sociálních služeb - zahájit jednání se zástupci MSK se snahou o vyřešení situace a zasíťování území, v případě hraničních obcí zahájit spolupráci s Olomouckým krajem - řešit ze strany obcí dotčeného regionu dopravu podílet se na nákladech na dopravu lidí s postižených do služeb denních stacionářů nebo sociálně terapeutických dílen 18

19 2.7 Odkud uživatelé denních stacionářů do služby přicházejí Místa, odkud uživatelé do služby přicházejí (odkud jsou posíláni) 2012 Pořadí Odkud uživatelé přišli Podíl % A. Z jiných sociálních služeb se stejným druhem sociální služby 2% Z jiných sociálních služeb s jiným druhem sociální služby (ukončení využívání B.1 jednoho druhu sociální služby a následně vstup do denního stacionáře) příklad 5% raná péče C.1 Z domácnosti (rodiny) 59% C.2 Z pobytové soc. služby, která je jeho domovem 4% D. Ze zdravotních služeb (nemocnice, léčebny ) 1% E. Ze školských zařízení (dětské domovy, střediska výchovné péče atd.) 23% F. Jiné 6% CELKEM 100% 2013 Pořadí Odkud uživatelé přišli Podíl % A. Z jiných sociálních služeb se stejným druhem sociální služby 3% Z jiných sociálních služeb s jiným druhem sociální služby (ukončení využívání B.1 jednoho druhu sociální služby a následně vstup do denního stacionáře) příklad 2% raná péče C.1 Z domácnosti (rodiny) 63% C.2 Z pobytové soc. služby, která je jeho domovem 8% D. Ze zdravotních služeb (nemocnice, léčebny ) 0% E. Ze školských zařízení (dětské domovy, střediska výchovné péče atd.) 20% F. Jiné 3% CELKEM 100% Služeb denních stacionářů využívali v minulých letech ve větší polovině klienti, kteří do služby přichází z rodinného prostředí. V praxi se často jedná o děti, mládež, dospělé i seniory, jejichž pečující osoba tráví čas v zaměstnání a potřebuje pro člověka se zdravotním postižením či seniora zajistit potřebný dohled a péči. Tento fakt často odpovídá i provozní době denních stacionářů, kdy služba poskytuje své služby nejčastěji v pracovní dny v dopoledních a odpoledních hodinách. Z dotazníkového šetření vychází jako druhým nejčastějším místem, odkud klienti přichází do služeb denních stacionářů oblast školství. V dotazníkovém šetření byla tato oblast míněna jako školské pobytové zařízení typu dětských domovů nebo středisek výchovné péče, apod. Vzhledem k tomu, že služba "denní stacionář" neposkytuje ubytování je otázkou, zda byla tato oblast správně označena poskytovateli sociálních služeb. Zda nedošlo k záměně za situaci, kdy klient přichází do 19

20 denního stacionáře po ukončení školní docházky. Kdy se člověk stává klientem denního stacionáře poté, co ukončil povinnou školní docházku (od 26let výše). Z praxe vychází i skutečnost, že postupně přibývá počet klientů, kteří do denních stacionářů přichází z pobytové sociální služby. Propojení pobytových a ambulantních sociálních služeb je jednou z praxí, kdy se klient pobytové sociální služby dostává do kolektivu jiných lidí, do jiného prostředí a měli by mu i být poskytnuté jiné činnosti, než ty které poskytuje pobytová sociální služba. V pobytových službách a v denních stacionářích jsou dle vyhlášky 505/2006 Sb. poskytovány totožné základní činnosti, přičemž v DOZP jsou rozšířené i o další. V praxi se setkáváme s tím, že služby denních stacionářů často poskytují aktivity, které jsou pro klienty zajímavé, obohacující a podporující jejich rozvoj a které pobytové služby nerealizují. Jedná se často o specifické aktivity zaměřené na individuální motorickou aktivizaci, práce ve snoezelen místnosti, preterapii, apod. Souběžné využívaní služeb denních stacionářů a pobytových sociálních služeb by tak vždy mělo být výsledkem individuálního procesu jednání se zájemcem o službu, kdy mapujeme potřeby a zájmy klientů a poskytované služby v denním stacionáři, které pobytová sociální služba neposkytuje. Překážkou ve využívání těchto dvou služeb současně je výklad zákona a finanční možnosti klientů. Výklad MPSV na souběžné využívání služeb denních stacionářů u klientů žijících v pobytových sociálních službách Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, by měl Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP ) poskytovat totožné základní činnosti jako denní stacionář, přičemž v DOZP, je služba rozšířena ještě o základní činnost, a to poskytnutí ubytování, podle 48, odst. 2 a) zákona, a proto by Vám poskytovatel měl nabídnout všechny činnosti, které poskytuje denní stacionář. Za stravu a ubytování se úhrada platí z důchodu a příspěvek na péči (dříve tzv. bezmocnost) slouží v plné výši k úhradě potřebné pomoci poskytovateli pobytové služby, kde je klient ubytován, tedy v DOZP. Pokud daný klient využívá služeb ještě v jiném, byť v obdobném zařízení (denní stacionář), službu si klient již hradí ze svého kapesného. 7 Tímto výkladem může docházet ke stigmatizaci. Souběžné využívání těchto dvou služeb komplikuje i skutečnost, že pobytové sociální služby účtují za své služby celý příspěvek na péči a to i za dobu, kdy je klientovi poskytována péče v jiném druhu sociální služby. Klient si tak hradí služby denního stacionáře ze svého kapesného, které často činí již pouze zákonných 15% z jeho příjmů a které potřebuje i na své další potřeby (doplatky medikace, úhrada výletů, kosmetiku, oblečení, apod.). Z finančních důvodů je často klientům pobytových sociálních služeb znemožněno využívat služeb denních stacionářů nebo je využívat v omezeném rozsahu. Oblast fakultativních služeb (fyzioterapie, canisterapie, hipoterapie a další) jsou pro tuto klientelu již finančně nedosažitelné. V rámci naplňování principu normality 8 je nutné hledat v první fázi jiné možnosti, než je využívání dvou a více sociálních služeb u jednoho klienta. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb by tak prvně měli hledat možnosti s rozdílnou náplní činností, než tu kterou poskytují oni sami a ve veřejně dostupných službách např. školy, školní družiny, neformální vzdělávání a další volnočasové aktivity, které má možnost využívat běžná populace. V praxi se ovšem běžně setkáváme s tím, že klienti (nejen z pobytových sociálních služeb) využívají dvou a více sociálních 7 odkaz na webové stránky MPSV, stránka: nejčastější dotazy a odpovědi: 8 Princip normality v sobě zahrnuje tři klíčové momenty: 1.normální rytmus života (dne, týdne, roku) všední dny, dovolené a svátky; 2. normální prostředí, žádoucí je neprožít celý den v jednom prostředí; 3. společensky ceněné způsoby naplnění potřeb. John O Brian formuloval pět principů, vedoucích k sociálnímu začlenění: 1. být začleněn v komunitě, vyskytovat se na běžných místech, kde se vyskytují i ostatní lidé; 2. mít možnost volby a právo řídit svůj život; 2. zastávat hodnotné a důstojné sociální role; 4. mít možnost navazovat a rozvíjet smysluplné vztahy; 5. učit se a růst, získávat více vlastních kompetencí 20

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení Závěrečná zpráva (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 1 Zpracovatel:

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Studie financování osobních asistencí

Studie financování osobních asistencí Královéhradecký kraj Studie financování osobních asistencí Zpracovatel: Název projektu: Mgr. Jiří Zeman, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení analýz koncepcí a financování

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více