ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. správního obvodu obce s rozšířenou působností TŘEBÍČ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 4.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. správního obvodu obce s rozšířenou působností TŘEBÍČ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 4."

Transkript

1 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ správního obvodu obce s rozšířenou působností TŘEBÍČ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 4. úplná aktualizace Zpracovatel: Ing. Michal Měšťan

2 Obsah 1. Horninové prostředí a geologie... 3 a. Indikátory... 3 b. SWOT analýza... 3 c. Problémy k řešení Vodní režim... 4 a. Indikátory... 4 b. SWOT analýza... 5 c. Problémy k řešení Hygiena životního prostředí... 7 a. Indikátory... 7 b. SWOT analýza... 7 c. Problémy k řešení Ochrana přírody a krajiny... 9 a. Indikátory... 9 b. SWOT analýza c. Problémy k řešení Zemědělský a pozemky určené k plnění funkcí lesa a. Indikátory b. SWOT analýza c. Problémy k řešení Veřejná technická a dopravní a. Indikátory b. SWOT analýza c. Problémy k řešení Sociodemografické a. Indikátory b. SWOT analýza c. Problémy k řešení Bydlení a. Indikátory b. SWOT analýza c. Problémy k řešení Rekreace a. Indikátory b. SWOT analýza c. Problémy k řešení Hospodářské a. Indikátory b. SWOT analýza c. Problémy k řešení Vyhodnocení vyváženosti pilířů Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích řazeno po obcích Problémy k řešení v ZÚR Stránka 2 z 160

3 1. Horninové prostředí a geologie a. Indikátory je bez indikátorů. b. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Rozvoj obcí není významně omezen výskytem sesuvných území výskyt těchto území je nízký. Výskyt místních ložisek nerostných surovin především stavebního kamene - představuje místní surovinu, zvyšuje nezávislost obcí v regionu na dovozu surovin apod. (obce Bochovice, Bransouze, Číchov, Kamenná, Markvartice, Mikulovice, Příštpo a Výčapy). PŘÍLEŽITOSTI Najít vhodné využití ploch po těžbě nerostných surovin (vodní plochy, sportoviště apod.). Využít území po těžbě (poddolovaná území) k alternativním outdoorovým aktivitám. SLABÉ STRÁNKY Výskyt sesuvného území v Třebíči (lokalita Zámostí) může představovat riziko. Vyšší výskyt poddolovaných území v západní části území (především Předín a Opatov) může představovat omezení pro budoucí rozvoj území. HROZBY Aktivizace sesuvu v lokalitě Zámostí (Třebíč) c. Problémy k řešení Zajistit ochranu ložisek nerostných surovin (Bochovice, Bransouze, Číchov, Kamenná, Markvartice, Mikulovice, Příštpo, Třebíč - Slavice a Výčapy). Minimalizace negativního vlivu případné další těžby nerostných surovin na složky životního prostředí (zábor ZPF, ochrana vod, ochrana přírody) a dopravu, při současném respektování potřeby dostatečného množství surovin na trhu. Stránka 3 z 160

4 2. Vodní režim a. Indikátory Hodnocení indikátoru procento sklonité půdy v obci: -2 na území obce je více jak 20,2 % sklonité půdy -1 na území obce je 10,3 až 20,2 % sklonité půdy 0 na území obce je 5,4 až 10,3 % sklonité půdy 1 na území obce je 2,1 až 5,4 % sklonité půdy 2 na území obce je do 2,1 % sklonité půdy Hodnocení indikátoru stav povrchových a podzemních vod: -2 útvary povrchových i podzemních vod s klasifikací rizikový -1 útvary povrchových nebo podzemních vod s klasifikací rizikový 0 většinově útvary povrchových i podzemních vod s klasifikací nejistý 1 převažují útvary povrchových nebo podzemních vod s klasifikací nerizikový 2 převažují útvary povrchových a podzemních vod s klasifikací nerizikový Neporušená krajina má schopnost akumulovat a zpomalit odtok velkého množství vody. Tuto schopnost krajiny výrazně snižujeme především díky velkovýrobnímu způsobu hospodaření v krajině, jako je vysoké zornění půdy, velké půdní bloky s nízkým obsahem organického podílu v půdě, nevhodnou skladbou dřevin v lese (smrková kultura na nevhodných místech). Tyto negativní projevy přináší nižší stabilitu krajiny a v konečném důsledku zvyšující se riziko povodní. Nejhorší kombinací pro přirozený vodní režim v krajině je intenzivní zemědělská činnost na svažitém území. Tomu v ČR odpovídá definice orné půdy na sklonitých pozemcích. Dle metodik je považován z hlediska zrychleného odtoku pro ornou půdu kritický sklon nad 7. Z těchto důvodů je tento typ kultury a sklonitosti předpokladem ke zhoršování přirozeného vodního režimu v krajině. Důsledkem je zvýšené riziko vzniku lokálních povodní nebo vysychání a degradace půdy. Množství sklonitých pozemků bylo zjištěno dle kódů BPEJ, jehož čtvrté číslo určuje kombinaci sklonitosti a expozice. Sklon nad 7 má kód 3 a výše a v kombinaci s expozicí jde o BPEJ, které mají na čtvrtém místě číslo 4 až 9. Rozloha těchto nadměrně sklonitých pozemků byla sečtena pro území každé obce. Grafické znázornění sklonitých půd je vyznačeno v Kartogramu č. 7. Analytickým prvkem pro tento kartogram je podíl sklonité orné půdy z celkové výměry orné půdy v dané obci vyjádřený v procentech. Pro tento účel byla využita data BPEJ a katastrální mapy. Z katastrální mapy byly vybrány pouze pozemky orné půdy a po proložení dat BPEJ bylo provedeno rozdělení pozemků do dvou skupin sklonitá a nesklonitá orná půda. Stránka 4 z 160

5 b. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY V celém území se vyskytují svažité pozemky pouze do 4 % rozlohy území, což snižuje riziko vzniku extrémních odtokových poměrů a přispívá k přirozenějšímu vodnímu režimu v krajině. Nerizikový kvantitativní stav pro 100 % plochy útvarů podzemních vod. PŘÍLEŽITOSTI Podpora modernizace a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a rozvoje napojení obyvatel na veřejnou kanalizaci zakončenou v ČOV. Realizace komplexního systému protipovodňových opatření, jak v krajině, tak i na tocích k ochraně zastavěného území obcí. SLABÉ STRÁNKY Nejsou plněny cíle environmentální kvality povrchových vod z hlediska chemického a ekologického stavu/ekologického potenciálu a nejsou plněny cíle environmentální kvality podzemních vod z hlediska chemického stavu. V obcích Biskupice-Pulkov, Bransouze, Červená Lhota, Číhalín, Číchov, Číměř, Dukovany, H. Smrčné, H. Újezd, Hrotovice, Jaroměřice n. R., Kamenná, Kojetice, Kožichovice, Lesůňky, Lipník, Litovany, Nová Ves, Opatov, Petrovice, Předín, Přibyslavice, Příštpo, Pyšel, Rokytnice n. R., Rouchovany, Slavičky, Šebkovice, Třebíč a Vladislav zaplavená plocha při Q 100 zasahuje do zastavěného území. HROZBY Rizika lokálních povodní doprovázené zvýšenou erozí půdy v územích s velkým podílem sklonité orné půdy. Jedná se především o obce Bransouze, Číchov, Horní Smrčné, Chlum, Přibyslavice, Radonín a Svatoslav. Nárůst přívalového množství dešťových vod v často poddimenzovaných kanalizačních soustavách v důsledku rozrůstajících se zpevněných ploch v sídelních oblastech. Příčné překážky ve vodních tocích. c. Problémy k řešení V oblastech s vyšším výskytem sklonité orné půdy je potřeba identifikovat tyto pozemky a navrhnout opatření vedoucí k eliminaci negativních vlivů (změna hospodaření, zatravnění, protierozní opatření, retenční nádrž,...) identifikace oblastí dle kartogramu sklonitosti. V obcích, kde hladina Q 100 zasahuje do zastavěného území (tj. v obcích Biskupice-Pulkov, Bransouze, Červená Lhota, Číhalín, Číchov, Číměř, Dukovany, H. Smrčné, H. Újezd, Hrotovice, Jaroměřice n. R., Kamenná, Kojetice, Kožichovice, Lesůňky, Lipník, Litovany, Nová Ves, Opatov, Petrovice, Předín, Přibyslavice, Příštpo, Pyšel, Rokytnice n. R., Rouchovany, Slavičky, Šebkovice, Třebíč a Vladislav) navrhnout opatření na ochranu majetku státu, obcí a obyvatel a nevymezovat nové zastavitelné plochy do oblastí záplavového území Q 100, což by vedlo k dalším nákladům na nové nákladné protipovodňové opatření (často pouze lokálního charakteru, kdy se problém přenese níže po toku). Výjimku pak tvoří Stránka 5 z 160

6 zastavitelné plochy, u kterých bude zpracovatelem územně plánovací dokumentace prokázáno, že účel jejich využití může být výjimečně omezen, avšak nikoliv výrazně ohrožen nebo že nelze příslušnou funkci zastavitelné plochy vymezit v jiné, záplavou neohrožené, části území. Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod. Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů a dodržování pravidel platných v těchto pásmech. Na území obcí Bransouze, Čáslavice, Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Číchov, Heraltice, Hrotovice, Hvězdoňovice, Chlum, Jaroměřice nad Rokytnou, Kouty, Krhov, Markvartice, Opatov, Pokojovice, Předín, Přibyslavice, Račice, Radonín, Radošov, Rokytnice nad Rokytnou, Římov, Stařeč, Svatoslav, Štěměchy, Třebenice, Valeč, Vladislav jsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně. Vybudování a modernizace infrastruktury pro čištění odpadních vod, modernizace stávajících ČOV a dokončení výstavby čistíren odpadních vod, realizace místních kanalizací a ČOV v menších sídlech. Přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku zemědělské a průmyslové činnosti. V objektech určených k rekreaci a které zároveň slouží k trvalému bydlení je třeba řešit likvidaci odpadních vod takovým způsobem, aby nedošlo k znečišťování povrchových a podzemních vod. Stránka 6 z 160

7 3. Hygiena životního prostředí a. Indikátory Hodnocení indikátorů stavu kvality ovzduší: -2 na území obce jsou překročeny dva nebo více imisních limitů nebo cílových imisních limitů pro ochranu zdraví (bez zahrnutí ozonu) není plněn cílový stav indikátoru -1 na území obce je překročen jeden imisní limit nebo cílový imisní limit pro ochranu zdraví (bez zahrnutí ozonu) není plněn cílový stav indikátoru 0 neutrální stav, hodnota 0 není vzhledem ke konstrukci indikátoru přiřazena 1 na území obce nejsou překročeny imisní limity ani cílové imisní limity pro ochranu zdraví s výjimkou přízemního ozonu cílový stav indikátoru není plněn, ale situace se dá vzhledem k plošnému překročení imisních limitů pro ozon hodnotit spíše pozitivně 2 na území obce nejsou překročeny imisní limity ani cílové imisní limity pro ochranu zdraví je naplněn cílový stav indikátoru b. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY V roce 2015 nebyly překročeny hodnoty imisních limitů pro PM 10, SO 2, NO 2, BaP, přízemní ozón AOT40, benzen a cílového imisního limitu pro arsen a kadmium stanovené na ochranu lidského zdraví ani imisní limit pro SO 2 stanovený pro ochranu ekosystémů a vegetace. SLABÉ STRÁNKY Řada lokalit vedených jako stará ekologická zátěž. Staré ekologické zátěže jsou evidovány v obcích Bačice, Čáslavice, Čechočovice, Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Číměř, Dalešice, Dolní Vilémovice, Dukovany, Horní Heřmanice, Horní Újezd, Horní Vilémovice, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Kojetice, Koněšín, Kouty, Kožichovice, Loukovice, Markvartice, Myslibořice, Nový Telečkov, Okříšky, Opatov, Petrůvky, Pokojovice, Předín, Přibyslavice, Radkovice u Hrotovic, Radonín, Radošov, Rokytnice nad Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, Římov, Slavičky, Smrk, Stařeč, Studnice, Svatoslav, Šebkovice, Štěměchy, Třebenice, Třebíč, Valdíkov, Valeč, Vladislav a Výčapy. Stránka 7 z 160

8 PŘÍLEŽITOSTI Využívání nejlepších dostupných technologií v průmyslu, při vytápění domácností, důsledné uplatňování zásad správné zemědělské praxe v zemědělství, úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Sanace starých ekologických zátěží, identifikace a odstranění černých skládek (zamezení opětovnému vzniku). Výsadba účelové zeleně podél zemědělských areálů, komunikací a na návětrných stranách obcí pro snížení prašnosti v ovzduší i hluku. HROZBY Nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění domácností) v důsledku používání nešetrných technologií spalování a spoluspalování komunálního odpadu. Zvyšování intenzity dopravy může vést ke zvýšení emisní a hlukové zátěže ve městech a obcích v blízkosti významných dopravních komunikací. Omezení využití území vlivem neřešení problematiky starých ekologických zátěží. c. Problémy k řešení Podporovat územní potřeby výstavby obchvatů obcí a měst za účelem snížení imisní zátěže obyvatel především tranzitní nákladní dopravou při respektování zájmů ochrany přírody. Podporovat opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie na vytápění a modernizace spalovacích zařízení. Zajistit dostatečné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu účelové zeleně, například pásů zeleně podél průmyslových areálů, podél komunikací a na návětrných stranách obcí, s celou řadou pozitivních dopadů na životní prostředí (např. zachycení a snížení prašnosti v ovzduší, omezení hluku). Identifikace starých ekologických zátěží a vymezení ploch potřebných k jejich asanaci. Stránka 8 z 160

9 4. Ochrana přírody a krajiny a. Indikátory Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. Grafické znázornění tohoto indikátoru je v Kartogramu 12. plocha ekologicky stabilních ploch KES = plocha ekologicky nestabilních ploch Ekologicky stabilní plochy: lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné sady, rybníky, ostatní vodní plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy. Ekologicky nestabilní plochy: orná půda, chmelnice, zastavěné plochy, ostatní plochy Klasifikace území na základě hodnoty KES dle Míchala: Krajinný typ A krajina zcela přeměněná člověkem KES do 0,3: území nestabilní nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur. KES 0,4 0,8: území málo stabilní intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným uplatněním agroindustriálních prvků. Krajinný typ B krajina intermediální KES 0,9 2,9: území mírně stabilní běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků. Krajinný typ C - krajina relativně přírodní KES 3,0 6,2: území stabilní technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách při převaze relativně přírodních prvků. KES nad 6,2: území relativně přírodní. Koeficient ekologické stability krajiny byl zvolen jako zástupný indikátor environmentálního pilíře za téma Ochrana přírody a krajiny. Konkrétní hodnoty KES a zároveň jeho hodnocení jako indikátoru jsou uvedeny níže v textu, v kapitole Indikátor. Koeficient ekologické stability krajiny hodnocení vychází z rozdělení krajinných typů dle ing. Míchala. Je provedeno vlastní škálou do pěti kategorií. Hodnocení indikátoru Koeficient ekologické stability krajiny: -2 KES pod 0,4 území nestabilní neudržitelné -1 KES 0,4-0,89 území málo stabilní neudržitelné 0 KES 0,9-2,99 území mírně stabilní 1 KES 3,0-6,2 území stabilní 2 KES nad 6,2 území relativně přírodní Stránka 9 z 160

10 b. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Přírodní parky Třebíčsko, Rokytná a Střední Pojihlaví. Nejvyšší ekologickou stabilitu má obec Svatoslav, Horní Vilémovice a Horní Smrčné. SLABÉ STRÁNKY Celý správní obvod SO ORP Třebíč (s výjimkou obce Svatoslav a Horní Vilémovice) vychází jako území ekologicky málo stabilní na základě KES. Nejnižší ekologickou stabilitu má obec Bačice, Horní Újezd a Lesůňky. Nadregionální ÚSES. PŘÍLEŽITOSTI Kvalitní péče o chráněná území kvalitní evidence, nájemní smlouvy o péči, systém monitoringu a databáze ochrany přírody. Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, z MŽP, MZe, MMR a SFŽP pro realizaci krajinotvorných programů a ÚSES. Využití územního plánování a komplexních pozemkových úprav k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Posílení mimoprodukčních funkcí zemědělství. Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro realizaci prvků ÚSES a dalších krajinotvorných opatření. HROZBY Urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny především liniovými dopravními stavbami. Nevhodně nastavená dotační politika, zejména v oblasti zemědělství. c. Problémy k řešení Zpřesňování prvků lokálního ÚSES při zpracování nových územních plánů. Z hlediska krajinného rázu představuje významné ohrožení propojování sídel a expanze staveb do volné krajiny. Potenciální nebezpečí pro zájmy ochrany přírody a krajiny představuje realizace liniových staveb a související fragmentace území. U některých záměrů se nedá vyloučit jejich možný negativní dopad (zejména koridory pro silnice zasahující do chráněných území, elektrické vedení z hlediska krajinného rázu, střety s ÚSES, fragmentace krajiny apod.). Míra těchto střetů většinou není vysoká a uvedené negativní vlivy je možno při konkretizaci jednotlivých záměrů kompenzovat technickými a organizačními opatřeními a účinně eliminovat. V případě liniových staveb je takřka nemožné vyhnout se střetům s jednotlivými částmi ÚSES (nadregionální a regionální), zejména biokoridory. Střety s biokoridory je možno řešit ve většině případů technicky např. přemostěním, vedením stavby co nejvíce kolmo na biokoridor apod. Stránka 10 z 160

11 Těžba nerostných surovin se vždy projeví velkoplošným vlivem v krajině, který po dobu těžby se projevuje negativně, v celkovém efektu však může být pozitivní. Při hospodářské činnosti v krajině je nutno vytvářet pro zachování a rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině, pro vytváření protierozních opatření. V úzké spolupráci s orgány ochrany přírody je třeba řešit již přípravu projektu. V zájmu ochrany přírody a krajiny je nezbytné zlepšení mezirezortní spolupráce s cílem dosáhnout zkvalitnění plánovacích a koncepčních procesů. Stránka 11 z 160

12 5. Zemědělský a pozemky určené k plnění funkcí lesa a. Indikátory Podíl zemědělských půd I. a II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (stav k ) Jako jeden z indikátorů sledování ZPF byly zvoleny půdy I. a II. třídy ochrany. Především z důvodu značné obtížnosti záboru těchto půd při vymezování zastavitelných ploch v územně plánovacích dokumentacích. Pro analýzu byla použita data katastrální mapy a data BPEJ. Z katastrální mapy byly vyňaty pouze pozemky ZPF a po proložení s daty BPEJ byly vybrány pozemky, popřípadě části pozemků, s I. a II. třídou ochrany. Tyto dílčí informace pak byly sloučeny podle obcí a v jednotlivých obcích pak byly vypočteny plošné rozsahy těchto půd. Obdobně pak byly získány celkové plošné rozsahy půd ZPF v jednotlivých obcích. Předmětný indikátor pak vyjadřuje podíl půd ZPF v I. a II. třídě ochrany k celkové výměře půd ZPF v dané obci, vyjádřený v %. Grafické zobrazení indikátoru je pak uvedeno v Kartogramu 2. Pro potřeby této analýzy a pro statistickou přehlednost pak byl vytvořen i Kartogram 1 obsahující procentuální podíl zemědělské půdy k celkové výměře dané obce. Hodnocení indikátoru podíl zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany: -2 podíl menší než 20 % -1 podíl % 0 podíl % 1 podíl % 2 podíl větší než 80 % Se zemědělským půdním fondem taktéž souvisí i zařazení těchto půd do klimatických regionů. Tento údaj udávaný prvním číselným kódem v kódu BPEJ však je dlouhodobě neměnný a není tudíž vhodný pro analytickou činnost. Jako indikátor by tedy neposloužil daným účelům. Pro zajímavost je však zpracován Kartogram 3 rozdělující obce do jednotlivých převažujících klimatických regionů. V souvislosti s tímto pak je dále zpracován Kartogram 4 vyjadřující kombinaci klimatického regionu a podílu zemědělských půd I. a II. třídy ochrany. V souvislosti se zde uvedenými indikátory pak byl zpracován i přehledový Kartogram 5 vyjadřující podíl orné půdy na celkové výměře zemědělského půdního fondu. Podíl orné půdy I. a II. třídy ochrany k celkové výměře orné půdy (stav k ) Jako další indikátor byl z důvodů obdobných, tedy vymezování zastavitelných ploch v ÚPD, zvolen podíl kvalitní orné půdy z celkové výměry orné půdy v dané obci. Pro analýzu byla použita data katastrální mapy a data BPEJ. Z katastrální mapy byly vyňaty pouze pozemky orné půdy a po proložení s daty BPEJ byly vybrány pozemky, popřípadě části pozemků, s I. a II. třídou ochrany. Tyto dílčí informace pak byly sloučeny podle obcí a v jednotlivých obcích pak byly vypočteny plošné rozsahy těchto půd. Obdobně pak byly získány celkové plošné rozsahy orné půdy v jednotlivých obcích. Předmětný indikátor pak vyjadřuje podíl orné půdy v I. a II. třídě ochrany k celkové výměře orné půdy v dané obci, vyjádřený v %. Grafické zobrazení indikátoru je pak uvedeno v Kartogramu 6. Stránka 12 z 160

13 Hodnocení indikátoru podíl orné půdy I. a II. třídy ochrany: -2 podíl menší než 20 % -1 podíl % 0 podíl % 1 podíl % 2 podíl větší než 80 % Změna výměry zemědělské půdy v čase ( ) Jako indikátor pro sledování ZPF byla zvolena změna výměry zemědělské půdy v jednotlivých obcích v čase. Konkrétně je porovnána výměra mezi lety 2013 (k ) a 2015 (nejnovější údaje Veřejné databáze ČSÚ). Změna výměry ve sledovaném období v obcích je vyjádřena v % a je vyobrazena v Kartogramu 9. Do zemědělské půdy jsou zahrnuty: orná půda, chmelnice (ty se v SO ORP Třebíč nevyskytují), vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Hodnocení indikátoru změna výměry zemědělské půdy: -2 úbytek půdy nad 1 % -1 úbytek půdy 0,5-1 % 0 úbytek půdy 0,2 0,49 % 1 úbytek půdy 0 0,19 % 2 zvýšení výměry Skeletovitá zemědělská půda Z důvodu průběžných analytických prací potřebných pro ostatní analýzy byl zpracován i podíl skeletovitých půd zemědělského půdního fondu k celkové výměře zemědělského půdního fondu. Tento analytický prvek nebyl použit jako indikátor. Jeho grafické znázornění je v Kartogramu 8. Pro analýzu byly vybrány půdy se skeletovitostí větší než 10 %, tedy dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. se jedná o půdy skeletovité. Za bezskeletovité jsou považovány půdy se skeletovitostí menší než 10 %. Obsah skeletu je pak vyjádřen celkovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 30 mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm). Analýza probíhala na základě kódového znaku na pátém místě kódu BPEJ. Vzhledem ke složitosti kombinace pátého znaku kódu BPEJ (kombinace skeletovitosti a hloubky půdy) byly vybrány půdy s číselným kódem na pátém místě v rozsahu 2 až 6 a 8 až 9. Tyto lze obecně považovat za skeletovité. Analýza potenciálních zastavitelných ploch Vzhledem k problematice záborů zemědělského půdního fondu u půd v I. a II. třídě ochrany byly průběžné analytické práce sloužící pro zpracování výše uvedených indikátorů přetransformovány do výstupních dat, ze kterých byla provedena analýza potenciálních zastavitelných ploch. V první řadě byly vybrány půdy v I. a II. třídě ochrany, které vykazují skeletovitost půd vyšší než 10 %. Jedná se tedy o půdy, které jsou svým složením méně vhodné pro účely zemědělství a ze kterých lze vybírat případný zábor pro zastavitelné plochy. Dále pak byly vybrány půdy v III. až V. třídě ochrany, které obsahují sprašové horniny a disponují přílišným sklonem (větší než 12 ), tedy půdy které se sice jeví z pohledu ochrany zemědělského půdního fondu jako vhodné k záboru, avšak pro vymezení jako zastavitelné plochy jsou ze stavebního hlediska nevhodné. Rozdělení obcí je provedeno dle společných skupin a zobrazeny jsou graficky v Kartogramu 13. Pro praktické užití této analýzy je pak také zpracován doplněk k tomuto kartogramu, kde jsou vyobrazeny konkrétní pozemky a části pozemků v členění do tří skupin popsaných výše v tomto odstavci. Stránka 13 z 160

14 b. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Relativně vysoký podíl zemědělské půdy indikuje dobré pro zemědělství. Vysoký podíl orné půdy z celkové plochy zemědělské půdy. Úbytek zemědělské půdy v období 2013 až 2015 je nižší než průměr ČR. PŘÍLEŽITOSTI Postupná změna druhové skladby směrem k vyššímu stupni přirozenosti. Ochrana kvalitního půdního fondu, realizace protierozních a protipovodňových opatření. SLABÉ STRÁNKY Nepříznivá druhová skladba lesů vysoký podíl jehličnanů způsobuje časté kalamity sněhem, větrem, jinovatkou a námrazou. Horší pro lesní hospodářství - značný podíl nahodilých těžeb. Hrozba permanentních kůrovcových kalamit a dále škod způsobených mniškou i ploskohřbetkou. Vyšší úbytek (nad 1 %) zemědělské půdy v období v obcích Okřešice a Valdíkov. Nízká ekologická stabilita v obcích s vysokým podílem zemědělské půdy (nad 80 %) Bačice, Horní Újezd, Lesůňky, Loukovice, Petrovice, Valeč. HROZBY Znehodnocování půdy intenzivním velkoplošným zemědělstvím a erozí. c. Problémy k řešení Při tvorbě územně plánovací dokumentace je potřeba minimalizovat zábory zemědělské půdy a zejména zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou pro posuzování míry vhodnosti záboru kvalitních půd slouží výše uvedené analýzy. V obcích s vysokým podílem půd ZPF v I. a II. třídě ochrany se pak jeví zábor jako možný, pokud bude prokázána nemožnost či nevhodnost záboru méně kvalitních půd. V obcích s nižším podílem půd ZPF v I. a II. třídě ochrany se pak jeví zábor jako možný, pokud bude prokázána nemožnost záboru méně kvalitních půd. Snažit se především využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zemědělského půdního fondu. Při dočasných záborech půd je třeba co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF a po ukončení stavby nebo jiné nezemědělské činnosti rychle provést úpravu či rekultivaci dotčené půdy. Minimalizovat zábor PUPFL především v obcích s nižší lesnatostí. Posilovat kompaktnost zástavby a zabránit jejímu rozlézání do volné krajiny. Realizace komplexních pozemkových úprav, výsadby zeleně jako krajinotvorného a protierozního prvku. Stránka 14 z 160

15 6. Veřejná technická a dopravní a. Indikátory Dopravní Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti je jedním z klíčových požadavků na udržitelný rozvoj venkovských regionů. Pokrývají se tím požadavky na mobilitu osob, které nemohou nebo nechtějí vlastnit soukromý osobní automobil, zároveň se tím dává možnost alternativní dopravy vůči environmentálně nejškodlivější individuální automobilové dopravě. Nebude-li nabídka veřejné dopravy (bez ohledu na to zda jde o vlak či autobus) dostatečně široká po celou dobu včetně dnů pracovního volna a klidu, bude nuceně narůstat počet automobilů, intenzita silniční dopravy a všechny negativní jevy s tím spojené. Navržený indikátor hodnotí počet spojů, které jsou z jednotlivých obcí k dispozici v typický pracovní den (označeny X) a v sobotu či neděli (označeno ) na trase do příslušné pověřené obce (Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Hrotovice), sídla správního obvodu ORP (Třebíč) a krajského města (Jihlava). Obce, pro které je Třebíč pověřenou obcí a ORP zároveň, bylo provedeno hodnocení pouze jako do pověřené obce, ale do finální známky se toto započítává s dvojnásobnou vahou. Některé spoje nezajíždějí přímo do obce, ale zastavují pouze na rozcestí při cestě kolem obce. V tabulce jsou uvedeny oba případy, vyhodnocovány však byly jen spoje, které zajíždí přímo do obce. U obcí, které mají přidružené místní části (např. Slavičky, Vladislav apod.) byla vyhodnocována pouze hlavní obec. Na všech trasách je uvažováno s možností přestupů, přičemž maximální čekací doba mezi dvěma návaznými spoji byla stanovena na 20 minut včetně eventuálního nuceného pěšího přesunu mezi autobusovým a vlakovým nádražím. Vzhledem ke konfiguraci železniční sítě se spádovostí tratí mimo přirozené centrum regionu, byla při hodnocení brána v úvahu navíc možnost přestupu mezi spoji (především vlakovými) v přípojných stanicích Okříšky, Studenec, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí a Znojmo, pokud doba cestování odpovídala zhruba době cestování přímým spojem. Byly uvažovány spoje mezi pátou hodinou ranní a půlnocí. Celkové hodnocení indikátoru na základě průměrné známky: -2-1,5 a méně -1-1,49 až -0,5 0-0,49 až 0,49 1 0,5 až 1,49 2 1,5 a více Technická Hodnocení indikátoru technické infrastruktury zahrnuje dostupnost daného typu infrastruktury pro větší část obce. Hodnotí se veřejný vodovod, plynofikace, veřejná kanalizace a čištění odpadních vod na ČOV: Hodnocení indikátoru technické infrastruktury: 2 obec je plně vybavena 1 obci chybí 1 z technických vybavení 0 obec má právě dvě z hodnocených infrastruktur -1 obec má pouze jednu z hodnocených infrastruktur -2 obec nemá žádnou technickou infrastrukturu Stránka 15 z 160

16 b. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Poloha blízko hlavních dopravních tahů D1 a I/38. Území SO ORP Třebíč protnuto ve směru západ-východ silnicí I/23. Současně se řeší na silnici I/23 obchvaty některých obcí včetně Třebíče. Nízká zátěž tranzitní silniční dopravou na většině území. Dobrá obsluha území veřejnou dopravou v pracovní dny. Všechny velké obce nad obyvatel jsou vybaveny kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Nízká provázanost autobusů, vlaků a MHD Třebíč, vč. neexistence terminálu veřejné dopravy. Špatná obsluha veřejnou dopravou v nepracovní dny. Špatný technický stav stávající silniční sítě, chybějící obchvaty na silnicích I. a II. třídy. Úrovňové přejezdy na žel. trati 240 se silnicemi I.a II. třídy. Drtivá většina obci je plynofikována. Špatné napojení regionu na dálnici D1. Existuje rozsáhlá vodárenská soustava obsluhující většinu obcí. PŘÍLEŽITOSTI HROZBY Dobudování a homogenizace dopravních tahů spojujících území především s krajským městem. Výstavba navržených obchvatů obcí na silnicích I. a II. třídy. Zajištění dopravní obsluhy veřejnou dopravou po všechny dny v týdnu. Zřízení integrovaného dopravního systému a provázání všech druhů dopravy. Zajištění dodávky vody veřejným vodovodem do všech obcí. Výstavbou kanalizace a ČOV lze přispět k celkovému rozvoji obcí i hygieny prostředí. Neřešení problémů s dopravním napojením na dálnici D1. Kritický stav dopravy neřešením dílčích problémů a dopravních závad na komunikaci Jaroměřice nad Rokytnou Třebíč Velké Meziříčí (komunikace II/360) jako hlavní dopravní tepny s napojením na dálnici D 1 ve směru jih sever. Další zanedbávání systému veřejné dopravy. Odkládání výstavby obchvatů. Nedostatečná údržba silnic, zhoršování jejich technického stavu. Růst cen plynu způsobuje malý zájem o další rozšiřování plynofikace obcí. Ohrožení další výstavby kanalizací a ČOV z důvodu nedostatku finančních prostředků a majetkoprávních poměrů. Stránka 16 z 160

17 c. Problémy k řešení Dopravní řešit prioritně otázku napojení ORP Třebíč na dálnici D1 (dotýká se zejména území obcí: Třebíč, Trnava, Rudíkov, Vlčatín), výstavba obchvatů sídel na silnicích I. a II. třídy: silnice I/23 (obce Vladislav, Třebíč, Stařeč, Markvartice, Štěměchy, Předín) silnice II. třídy (obce Dolní Vilémovice, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Okříšky, Rokytnice nad Rokytnou, Třebenice, Zašovice), úrovňové přejezdy na železniční trati 240 se silnicemi I. a II. třídy (obce Vladislav, Třebíč, Okříšky, Bransouze) řešit jako mimoúrovňové, pro všechny navrhované objekty a aktivity je potřebné vyhradit dostatečného množství parkovacích stání a u již existujících objektů hledat další možnosti, jak řešit problém parkování a odstavování vozidel, zejména v místech, která jsou zdroji nebo cíli individuální automobilové dopravy jako jsou sídliště, obchody atd. (všechny obce), místní komunikace řešit v územních plánech tak, aby splňovaly tyto požadavky: minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí, realizovat navržené místní obslužné komunikace pro vymezené rozvojové plochy, navrhovat nové křižovatky v místech s dostatečnými rozhledovými poměry a dle možností s pravoúhlým křížením jednotlivých komunikací (všechny obce ležící na silnicích I. a II. třídy). Technická zajistit dostatečné čištění odpadních vod pomocí ČOV v obcích nad 300 obyvatel, ať už výstavbou malých místních ČOV nebo formou napojení obce na stávající nebo plánovanou skupinovou ČOV. (Budišov, Čechtín, Hodov, Hvězdoňovice, Kojetice, Koněšín, Kouty, Kožichovice, Nárameč, Petrovice, Pyšel, Radkovice u Hrotovic, Římov, Střítež, Šebkovice, Štěměchy), v odlehlých lokalitách je výhodnějším řešením zajištění individuálního odkanalizování objektů domovní ČOV. (celé území), zajistit připojení obcí s individuálním zásobováním obyvatel na skupinový vodovod v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (Bochovice, Čechočovice, Hroznatín, Chlístov, Kamenná, Kojatín, Lesůňky, Pozďatín, Římov, Stropešín, Studnice, Valdíkov), zajistit řádnou dodávku vody v místech, kde je dnes nevyhovující stav (Bransouze, Číhalín). Stránka 17 z 160

18 7. Sociodemografické a. Indikátory Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním Prvním z indikátorů je podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním. Oproti 3. úplné aktualizaci ÚAP však nebyla dohledána aktualizovaná data, z nichž by bylo možno tento podíl určit. Proto ve 4. úplné aktualizaci zůstávají data tohoto indikátoru nezměněna a jsou tedy pouze převzata. Hodnocení indikátoru podíl obyvatel s VŠ (data neaktualizována): -2 méně než 4,00 % -1 4,00-4,99 % 0 5,00-6,99 % 1 7,00-9,99 % 2 10,00 % a více Index stáří (graficky znázorněno v Kartogramu 15) Druhým z indikátorů je index stáří. Data pro tento indikátor byla vypočtena z aktuálních dat ČSÚ pro počet obyvatel ve věku nad 65 let a počet obyvatel ve věku 0 14 let. Index stáří je pak udáván podílem těchto dvou skupin. Pro výpočet použita data k Pro 4. úplnou aktualizaci byla také upravena bodová ohodnocení jednotlivých skupin, respektive byly upraveny klasifikační rozsahy jednotlivých tříd. Hraniční hodnoty byly zvoleny tak, aby rozsahy jednotlivých skupin byly v absolutním počtu co nejvíce rovnoměrně rozloženy tzv. přirozené zlomy. Lépe je tak v grafickém znázornění možno porovnávat jednotlivé obce v rámci posuzovaného ORP. Pokud nejsou rozsahy stanoveny rovnoměrně, dochází k tomu, že většina obcí spadá do jedné skupiny a analytické možnosti jsou pak vyloučeny, jelikož výstupy nejsou vypovídající. Hodnocení indikátoru index stáří: -2 2,50 a více -1 1,50 2,50 0 1,10 1,50 1 0,80 1,10 2 méně než 0,80 Změna počtu obyvatel (graficky znázorněno v Kartogramu 14) Třetím z indikátorů je změna počtu obyvatel. Jedná se o procentuální vyjádření snížení či navýšení počtu obyvatel z původního stavu, v tomto případě byl tedy výpočet proveden jako podíl rozdílu v počtu obyvatel v letech 2013 až 2015 k počtu obyvatel v roce 2013 vyjádřeno v procentech. Hodnocení indikátoru změna počtu obyvatel: -2 méně než 0,00 % -1 0,00-3,99 % 0 4,00-5,99 % 1 6,00-7,99 % 2 8,00 % a více Stránka 18 z 160

19 Podíl salda migrace Z dostupných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla dále zpracovány analýza salda migrace. Jelikož se jedná o absolutní rozdílovou hodnotu v počtu obyvatel přistěhovalých a odstěhovalých, nebylo by možné tyto absolutní hodnoty porovnávat přímo napříč obcemi především proto, že mezi obcemi (včetně Třebíče) jsou značné rozdíly v počtu obyvatel a výsledné porovnání by tedy nebylo vypovídající. Z tohoto důvodu byl tedy pro analýzu použit podíl salda migrace. Jedná se o procentuální vyjádření salda migrace k počtu obyvatel dané obce. Dalo by se říci, že se také jedná o počet přistěhovalých a odstěhovalých na každých 100 obyvatel. Tento analytický prvek prozatím nebyl použit jako indikátor, je však pro něj zpracována analýza a graficky je vyjádřena v Kartogramu 10. b. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Více než 10 % nárůst počtu obyvatel od roku 1999 v obcích Dalešice, Dukovany, Hvězdoňovice, Chlístov, Klučov, Kojatín, Kojetice, Kozlany, Kožichovice, Krahulov, Lipník, Markvartice, Mastník, Nová Ves, Nový Telečkov, Petrůvky, Pokojovice, Přeckov, Rouchovany, Římov, Slavičky, Stařeč, Střítež, Trnava, Valdíkov, Valeč a Výčapy. K nejmladším obcím (více než 20 % obyvatelstva do 14 let údaje z roku 2013) patří Benetice, Hroznatín, Hvězdoňovice, Markvartice, Okřešice, Pokojovice, Přeckov, Studnice a Valeč. Fungující spolupráce obcí Mikroregionu Horácko vítání občánků, setkání důchodců aj. Existence nemocnice v Třebíči. PŘÍLEŽITOSTI Přilákání nového a stabilizace stávajícího počtu obyvatelstva nová výstavba a využití stávajícího neobydleného bytového fondu v obcích, zlepšení dopravní dostupnosti, dostupnosti služeb. Budování multifunkčních a sportovních center v obcích - podpora přirozeného sdružování obyvatel v místě bydliště, zejména v menších obcích. SLABÉ STRÁNKY Výrazný úbytek počtu obyvatelstva od roku 1999 (více než 10 % ) byl zaznamenán v obcích Bačice, Biskupice-Pulkov, Čáslavice, Číchov, Horní Vilémovice, Krhov, Odunec, Opatov, Pozďatín, Rohy a Zašovice. Velmi vysoký podíl obyvatel nad 65 let (více než 20 % údaje z roku 2013) v obcích Bačice, Biskupice-Pulkov, Červená Lhota, Číchov, Horní Smrčné, Horní Újezd, Kojatín, Krahulov, Krhov, Lesůňky, Litovany, Myslibořice, Nárameč, Odunec, Pozďatín, Přešovice, Příštpo, Radonín, Radošov, Rohy, Slavětice, Stropešín, Studnice a Zárubice. Horší vzdělanostní struktura obyvatel, vysoký podíl osob se základním vzděláním. HROZBY Snižující se podíl předproduktivní a produktivní složky populace a další růst počtu obyvatelstva nad 65 let. Stránka 19 z 160

20 c. Problémy k řešení K posílení sociální soudržnosti v obcích přispívá existence různých sdružení, klubů, pravidelné pořádání společenských akcí, existence míst a zařízení pro setkávání občanů sportovních areálů, kulturních zařízení apod. V obcích, kde tato zařízení chybí, by se při zpracování územních plánů měly vymezit nové plochy občanské vybavenosti a veřejná prostranství. Z dotazníkového šetření vyplývá, že v následujících obcích chybí plochy občanské vybavenosti a v rámci sociodemografického pilíře doporučujeme realizovat následující aktivity: Bačice ubytování v budově bývalého obchodu, rekonstrukce a zateplení budovy OÚ Benetice - rekonstrukce návsi, vybudování hřiště Biskupice-Pulkov oprava hřiště a vybudování nového, oprava střechy OÚ, výstavba ubytování Bochovice - rekonstrukce budovy OÚ na občanskou vybavenost, rekonstrukce prodejny na obecní úřad a knihovnu, rekonstrukce KD v Batouchovicích Budišov záměr na vybudování koupaliště, ubytování na zámku Čáslavice - přemístění OÚ a knihovny do nové budovy, vybudování dětského hřiště, střelnice, nové hasičské zbrojnice se zázemím a kabin pro fotbalisty Čechtín najít využití části objektu bývalého OÚ Číhalín výstavba hřiště Číměř revitalizace středu obce Dalešice zřízení muzea Dolní Vilémovice zřízení muzea a ubytování Dukovany - vybudování nového dětského hřiště, zateplení MŠ, parkové úpravy, rekonstrukce hasičské zbrojnice, vybudování sportovní haly, venkovního bazénu, rekonstrukce sídliště Heraltice vybudování dětského hřiště Horní Smrčné chybí občanská vybavenost Horní Újezd oprava hasičské zbrojnice Hrotovice rekonstrukce společenského sálu v KD, rekonstrukce koupaliště Hroznatín - výstavba nové budovy OÚ, zřízení expozice Ludvíka Svobody Hvězdoňovice oprava fasády budovy OÚ Chlum - rekonstrukce bývalé školy na multifunkční budovu Jaroměřice nad Rokytnou vybudování umělého kluziště, rozšíření domu s pečovatelskou službou, bývalé školy v místních částech předělat na bydlení, kulturní domy apod., revitalizace náměstí, rekonstrukce památek Klučov nová střecha na budově OÚ Kojetice - chybí zde návesní prostor, rekonstrukce koupaliště a tábořiště, zateplení a výměna oken v MŠ, OÚ Koněšín rozšíření hostince, vybudování nového tábořiště, dovybavení areálu Radarka Kouty vybudování kaple, hřiště, rekonstrukce KD Krhov oprava hasičské zbrojnice Lesůňky - chybí občanská vybavenost Stránka 20 z 160

21 Lipník zateplení budovy škol Litovany - vybudování dětského hřiště Loukovice rekonstrukce hřiště Markvartice rekonstrukce MŠ, úprava návsi Mastník rekonstrukce KD, dostavba tenisového kurtu Myslibořice oprava statku na relaxační centrum Nárameč zateplení MŠ, výstavba domu s pečovatelskou službou Nová ves výstavba víceúčelového hřiště Nový Telečkov kovaný plot kolem kaple Odunec rekonstrukce kulturní místnosti Okříšky vybudování dalšího dětského hřiště, rekonstrukce budovy bývalého OÚ na byty, kanceláře apod., rozšíření fotbalového hřiště, vybudování odpočinkové zóny, výstavba koupaliště, rekonstrukce kulturního domu, rekonstrukce sportovního víceúčelového hřiště za sokolovnou Opatov vybudování domu s pečovatelskou službou Ostašov v obci chybí náves a tím i centrální veřejný prostor, vybudování tábořiště Petrovice rekonstrukce budovy OÚ Předín rekonstrukce budovy OÚ a ZŠ, dostavba sportovního zázemí, výstavba domu s pečovatelskou službou, zřízení muzea Přibyslavice oprava budovy MŠ, rekonstrukce sálu v KD, víceúčelový objekt z budovy úpravny vody, revitalizace návsi, výstavba domu s pečovatelskou službou Příštpo rekonstrukce obchodu na OÚ, výstavba dětského, fotbalového a víceúčelového hřiště, oprava bývalé školy na občanskou vybavenost Pyšel oplocení hřiště Radkovice u Hrotovic oprava KD Radonín výstavba ubytování Radošov oprava KD včetně výstavby bytů Rouchovany výstavba kluziště, zřízení muzea Rudíkov oprava KD Římov záměr na nové využití nevyužívaných budov (sýpky a ZŠ) Slavětice výstavba koupaliště, výstavba domu s pečovatelskou službou Slavičky rekonstrukce KD, výstavba víceúčelového hřiště a dětského koutku Smrk nástavba hostince, výstavba rozhledny Stařeč zřízení muzea Střítež dostavba MŠ včetně dětského hřiště, přesun OÚ do nové budovy Svatoslav výstavba dětského hřiště Šebkovice výstavba KD s tělocvičnou, víceúčelové hřiště Štěměchy rekonstrukce KD Trnava zateplení budovy KD a MŠ Třebenice rekonstrukce KD Třebíč Budíkovice zateplení KD, výstavba hřiště Třebíč Pocoucov výstavba hřiště Stránka 21 z 160

22 Třebíč Račerovice vymezení plochy pro hasičského cvičiště v Územním plánu Třebíč Třebíč Slavice oprava hasičské zbrojnice Třebíč vymezení plochy pro novou cvičnou dráhu pro autoškoly v Územním plánu Třebíč Třebíč vymezení plochy pro nové dopravní hřiště v Územním plánu Třebíč Valeč zřízení pobočky ZUŠ, zřízení ordinace dětského lékaře, výstavba obchodu, hostince, ubytování, golfového hřiště, oprava zázemí OÚ Vladislav přemístění MŠ do budovy ZŠ, výstavba dětského a víceúčelového hřiště Vlčatín výměna oken v KD, výstavba hřiště Výčapy rekonstrukce OÚ, MŠ Zašovice záměr na dovoz obědů Stránka 22 z 160

23 8. Bydlení a. Indikátory Průměrný počet dokončených bytů na obyvatel (za období ) Počet dokončených bytů jako hlavní zdroj přírůstku nových bytů je hodnocen ukazatelem průměr dokončených bytů/1 000 obyvatel/2 roky vypočítaným z dat z období V úvahách založených na tradiční analýze vývoje cenzových domácností a odpadu bytů je obecně uvažováno s potřebou nové bytové výstavby v ČR kolem bytů ročně, tj. intenzitou cca 8 bytů/1 000 obyvatel za 2 roky. Dle této skutečnosti byla nastavena škála pro hodnocení indikátoru. Grafické vyjádření analýzy bydlení je v Kartogramu 16. Hodnocení indikátoru počtu dokončených bytů na obyvatel za období : -2 méně než 2,0-1 2,0 5,0 0 5,0 8,0 1 8,0 16,0 2 více než 16,0 Počet dokončených bytů v roce 2015 Tato absolutní číselná hodnota nebyla užita jako indikátor. Byla však použita pro výpočet průměrného počtu dokončených bytů na 1000 obyvatel za období 2014 až Zdrojem těchto dat byl ČSÚ. Pro zajímavost byly tyto absolutní hodnoty zpracovány do analytického Kartogramu 11. Stránka 23 z 160

24 b. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Vysoká intenzita bytové výstavby v některých obcích Čechočovice, Číhalín, Dukovany, Hodov, Chlum, Klučov, Kozlany, Krahulov, Myslibořice, Nová Ves, Okřešice, Petrovice, Petrůvky, Pokojovice, Přeckov, Radonín, Rouchovany, Rudíkov, Trnava, Valeč, Vlčatín (nad 16 dokončených bytů/1 000 obyvatel za dva roky). Vysoký podíl bydlení v rodinných domech. PŘÍLEŽITOSTI Zlepšení urbanistické efektivnosti obytné zástavby (dostavba proluk, dosud nevyužitých stavebních pozemků). Využívání státních programů podpory rozvoje bydlení (MPSV, MMR SFRB). Financování bydlení z evropských fondů. Zvýšení kvality zón bydlení. Revitalizace stávajících sídlišť (modernizace bytového fondu, řešení parkování, veřejných prostranství, zeleň). Možnosti polyfunkčního využití objektů k bydlení i podnikání. Přeměna brownfields na bydlení. Příprava stavebních pozemků. SLABÉ STRÁNKY Nízká intenzita bytové výstavby ve správním obvodu jako celku (nulová v obcích Bačice, Biskupice-Pulkov, Bochovice, Číměř, Dalešice, Horní Heřmanice, Horní Smrčné, Horní Vilémovice, Hroznatín, Hvězdoňovice, Chlum, Klučov, Kojatín, Kouty, Krhov, Lesůňky, Lipník, Loukovice, Mastník, Mikulovice, Nový Telečkov, Odunec, Ostašov, Pozďatín, Přeckov, Přešovice, Příštpo, Račice, Radkovice u Hrotovic, Radonín, Rohy, Rouchovany, Slavětice, Smrk, Stropešín, Třebíč, Zašovice). Klesající trend bytové výstavby. Starší bytový fond. Špatný stav sídlišť (vysoká energetická náročnost panelových domů). HROZBY Neřešení problému bydlení na sídlištích. Rozvolňování zástavby, vznik odtržených satelitních sídel a zhoršování urbanistické efektivnosti využití území. Nedostatečná státní podpora bytové výstavby. Stránka 24 z 160

25 c. Problémy k řešení Několik obcí správního obvodu se vyznačuje nulovou intenzitou bytové výstavby. Příčiny nižší bytové výstavby zřejmě souvisí s nízkou atraktivitou bydlení způsobenou odlehlou dopravní polohou, malou velikostí a vybaveností těchto sídel, nižšími pracovními příležitostmi a malou nabídkou připravených pozemků. Vypočtená nízká intenzita ale může být dána také nepřesnou evidencí počtu bytů (mohou zde existovat i značné neevidované přírůstky počtu bytů). Upřesnění bilancí bydlení je nezbytným předpokladem reálných odhadů potřeby nových ploch pro bydlení a dimenzování infrastruktury. Současný životní trend, který můžeme zaznamenávat posledních 10 let, způsobuje stěhování lidí z měst do příměstských obcí a růst počtu domácností vlivem poklesu průměrné velikosti domácnosti. To je způsobené růstem podílu domácností důchodců a životním stylem mladší generace. Na tento vývoj je potřeba reagovat a zaměřit se tak na přípravu lokalit pro bytovou výstavbu. Paralelně s tímto taktéž renovovat současný bytový fond, který z důvodu stáří často nesplňuje obecné požadavky na kvalitní a moderní bydlení. Nové rozvojové plochy pro bydlení a podnikání by měly být navrhovány citlivě s ohledem na ochranu nezastavěného území (přednostně by se měly zastavovat proluky v území), dostupnost dopravní a technické infrastruktury a s ohledem na obecné požadavky na výstavbu (oslunění, provětrání, dispozice orientace ke světovým stranám a celkovou urbanistickou koncepcí sídla). Je potřeba respektovat venkovskou a regionálně obvyklou zástavbu příslušnými regulativy, limity a ve vybraných případech také povinností zpracovat územní studie. Při plánování nových ploch se musí myslet na potřebu rozšiřování další infrastruktury (nové komunikace, veřejné osvětlení, čistírny odpadních vod...) a služby, které musejí být hrazeny především z veřejných zdrojů. Prioritou obcí by mělo být aktivní provádění pozemkové politiky, vyřešení vlastnických vztahů vzhledem k plochám pro rozvoj bydlení, zlepšování nabídky technicky připravených lokalit pro výstavbu bydlení, zlepšení podmínek bydlení na sídlištích a zajištění přiměřených podmínek bydlení pro všechny. Ve výstavbě nových bytů se dají využít nevyhovující byty, nebytové prostory a objekty nebo brownfields. Připravené pozemky pro individuální bydlení a nabídka bytů za přijatelné ceny pomůže ke stabilizaci obyvatel a přilákání nových obyvatel a tím i ke zvýšení příjmů obcí. Na rozvoj bydlení můžou obce využívat státních programů a evropských fondů. Stránka 25 z 160

26 9. Rekreace a. Indikátory Přírodní předpoklady rekreace Přírodní území vytvářejí základní lokalizační předpoklady rekreace a cestovního ruchu. V rámci SO ORP Třebíč se přírodní i na poměrně velkém území liší mírně. Význam mají především geomorfologické členitosti území, zejména kolem řeky Jihlavy a Rokytné v jižní části SO ORP. Pro hodnocení bylo uplatněno třístupňové hodnocení jednotlivých obcí, nakolik tyto ovlivňují lokalizační předpoklady rekreace výrok: ano, částečně a ne. Obecně je nutné vnímat odlišnost přístupu od hodnocení přírody, životního prostředí, zaměřující se především na stabilitu území, přírody, odrážející její jedinečnost, druhovou pestrost, ochranu. Z hlediska rekreace a cestovního ruchu jsou přírodní zdrojem atraktivity například lokalizace jeskyně, rašeliniště je vnímáno svou atraktivitou nikoliv jako místo výskytů jedinečných rostlinných a živočišných druhů. Zvolená kritéria: Příslušnost k chráněnému velkoplošnému území a přírodnímu parku V rámci tohoto kritéria bude sledována příslušnost území dané obce k velkoplošně chráněnému území tzn. k národnímu parku (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO) 2 body a přírodnímu parku PP 1 bod. Body pak budou násobeny 1 či dvěma, podle toho zda území NP, CHKO či PP se rozkládá na méně než polovině resp. více než polovině území. Vzhledem k tomu, že na území SO ORP Třebíčsko se nenachází žádný NP či CHKO, bude hodnocena jen příslušnost k přírodním parkům, kterých se celkově na území Třebíčska nachází celkem tři: PP Třebíčsko (krajina typická pro tuto oblast Vysočiny tzv. Horácko, vyznačující se mohutným žulosyenitovým podložím s velkými balvany a skalkami vystupujícími na povrch a dalšími zajímavými krajinotvornými prvky rozptýlené remízky porostlé malými borovicemi, drobná kamenitá políčka, četné rybníky), PP Rokytná (údolí meandrujícího toku řeky Rokytné s četnými skalními útvary se zastoupením vzácných bylinných druhů), Střední Pojihlaví (úsek středního kaňonovitého toku řeky Jihlavy mezi Mohelnem a Ivančicemi, lesnatá krajina s pestrým výčtem chráněných rostlin, nejsevernější místa výskytu teplomilné vegetace jižní Evropy bukové, habrové, javorové a lipové porosty doplňují až 150 metrů vysoké skály) Potenciál rekreačních ploch Přírodní atraktivita často souvisí se zastoupením lesů, vodních ploch, luk a pastvin, tedy ploch, které jsou jak scénicky atraktivní a tudíž i s vysokým potenciálem pro rekreaci, tak i významně přispívají k ekologické stabilitě území. Potenciál rekreačních ploch můžeme hodnotit na základě hodnoty tzv. koeficientu ekologické stability (KES) dle Míchala, vypočítaného jako podíl ploch ekologicky stabilních (výměra lesní, vodní plochy a Stránka 26 z 160

27 trvale travních porostů) a ekologicky nestabilních (zastavěné plochy, ostatní plochy, orná půda a chmelnice). Hodnocení KES: Krajinný typ A krajina zcela přeměněná člověkem: o KES do 0,39: území nestabilní nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur (0 bodů), o KES 0,4 0,89: území málo stabilní intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným uplatněním agroindustriálních prvků (1 bod). Krajinný typ B krajina intermediální: o KES 0,9 2,99: území mírně stabilní běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků (2 body). Krajinný typ C krajina relativně přírodní: o KES 3,0 6,19: území stabilní technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách při převaze relativně přírodních prvků (3 body), o KES nad 6,2: území relativně přírodní (4 body). Vodní plochy V úvahu byly brány i antropogenně vzniklé vodní plochy, v SO ORP Třebíč tj. významnější přehrady (v tomto případě Dalešice a Mohelno) a rybníky nad rozlohu 1 ha (více rybníků především v severní části správního obvodu). V případě Třebíčska se jedná o lokality místního významu. Dále byla do významnějších vodních ploch započítána i koupaliště nebo vodní plochy využívané ke koupání, i když jejich rozloha je menší než 1 ha. Kritérium bylo hodnoceno hodnotami 0 (nepřítomno) či 1 (přítomno). Jako podklad byla použita vrstva Vodní plocha ze ZABAGED. Samostatně není uvedeno hodnocení čistoty ovzduší, kterou je možno jako celek hodnotit v SO ORP Třebíč pozitivně (viz Kapitola věnovaná hygienickým podmínkám životního prostředí). Hodnocení přírodních předpokladů rekreace vychází z bodového hodnocení jednotlivých obcí nakolik jednotlivé ovlivňují lokalizační předpoklady rekreace. Jednotlivé obce nabyly přírodního předpokladu rekreace v hodnocení 0 (nejhorší předpoklady) 4 (nejlepší). Hodnocení indikátoru přírodní předpoklady rekreace : -2 součet je 0-1 součet je 1 0 součet je 2 1 součet je 3 2 součet je 4 a více Stránka 27 z 160

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Homole u Panny

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Homole u Panny Rozbor udržitelného rozvoje území obce Homole u Panny zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Trmice. Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Trmice. Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Trmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Třeština ANO Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží Liniové zdroje znečištění

Třeština ANO Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží Liniové zdroje znečištění Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Rok vykázání LHE: ORP: Identifikační údaje vlastníka/nájemce odevzdávajícího LHE: Jméno vlastníka lesa(jméno, příjmení, titul) nebo (název firmy)

Více

ANO Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po železnici 4. Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody ANO

ANO Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po železnici 4. Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody ANO Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Liniové zdroje znečištění 4. Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody ANO Územní systém ekologické stability ANO ANO ANO

Liniové zdroje znečištění 4. Ochrana přírody, krajiny a památek Ochrana přírody ANO Územní systém ekologické stability ANO ANO ANO Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘENDĚJOV

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘENDĚJOV ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘENDĚJOV 2015-2018 Pořizovatel: Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva je zpracována v souladu s ustanovení 55 zákona č. 183/2006

Více

) & * ) Kralupy nad Vltavou

) & * ) Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou!""# $ %&% '""!""# $ ( % ) & * ) Kralupy nad Vltavou Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Zálesná Zhoř. 6 ha. Rosice

Zálesná Zhoř. 6 ha. Rosice Zálesná Zhoř Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rudka. 27 ha. Rosice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území (lokální)

Rudka. 27 ha. Rosice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území (lokální) Rudka Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Hostín u Vojkovic Kralupy nad Vltavou

Hostín u Vojkovic Kralupy nad Vltavou Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BUČOVICE IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2016

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BUČOVICE IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2016 Atelier proregio, Chládkova 2, 616 00 Brno ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BUČOVICE IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2016 III. Rozbor udržitelného rozvoje území BRNO, LISTOPAD 2016 ÚZEMNĚ

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ Čj. ORÚP 2099/17 - SPIS 464/2017/Hr/1 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ dle 6, 25, 30 odst. 2 a 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a dle

Více

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Veltrusy Kralupy nad Vltavou

Veltrusy Kralupy nad Vltavou Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 1324/19 - SPIS 477/2019/PJ V

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Návrh řešení Územního plánu Hlubočec je posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí

Více

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k )

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k ) Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodů pověř. obec. úřadů Hranice obcí Opatov Radoš ov Nový Telečkov Horní Smrčné Svat oslav Horní Heřmanice Bochovice Chlum Kouty

Více

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016.

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016. 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016 Tabulková část SO ORP OTROKOVICE Úřad územního plánování MěÚ OTROKOVICE 2016

Více

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Třebová AKTUALIZACE 2014 ČESKÁ TŘEBOVÁ Vyhodnocení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Odbor dopravy a komunálních služeb

Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 7657/17 - SPIS 86/2017/PJ/8 V

Více

Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2010 - textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Mnetěš. Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Mnetěš. Rozbor udržitelného rozvoje území obce Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Rozbor udržitelného rozvoje území obce Mnetěš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zemětice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zemětice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zemětice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Bojanovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Bojanovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bojanovice návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

HABROVANY KARTA OBCE

HABROVANY KARTA OBCE 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM KARTA OBCE Základní údaje o obci: Výměra: 282 ha Počet katastrálních území: 1 Počet základních

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ

Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ Aktualizace 2016 IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHODNOCENÍ OBCÍ PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Chvalatice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Chvalatice Zpráva o uplatňování Územního plánu Chvalatice návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2855/2015 Pavlíková / 567 167 465 11. 2. 2016 208774/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice návrh k projednání na základě ustanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBKOVICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBKOVICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBKOVICE za období 08/2009 09/2013 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více