Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mûsíãník Odborového svazu UNIOS"

Transkript

1 âíslo 9 ROâNÍK 13 Zvolení devíti nezávisl ch kandidátû do senátu je bezesporu tak zajímavou událostí, Ïe si zaslouïí více pozornosti neï drtivé vítûzství ODS v senátních i komunálních volbách. S komentáfii na toto téma se roztrhl pytel, av ak vût ina komentátorû si v ímala pouze tfie niãky na dortu. Hledali odpovûì na otázku: Jak nová situace ovlivní volbu prezidenta? Je tû zajímavûj í a urãitû dûleïitûj í bude ale vlastní dort. Jaké tûsto budou tito senátofii péci v senátu ve v ední den. Budeme mít moïnost sledovat, jak si tito nezávislí senátofii budou prakticky poãínat v kaïdodenním se- Zima je za dvûrmi... Dobrá zpráva - devátá v tomto roce Brzy se doãkáme aut, která budou mít brzdová svûtla ivpfiedu. íkáte si, proã? Aby i chodci na pfiechodu vûdûli, zda na nû se fiítící vûz brzdí, nebo ne. v car tí vûdci si tato svûtla jiï nechali patentovat... V â Í S L E : V e pojistného na v eobecné zdravotní poji tûní a minimální mzda (str. 3) Seznamujeme se s novelou zákoníku práce (str. 4) Vymáhání práv a nárokû vypl vajících z pracovnûprávních vztahû (pfiíloha) PfiedbûÏné pfiihlá ky SSH 2003 (str. 7) Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Nezávislá ance nátním Ïivotû. Dnes nepochybnû stojí mimo zabûhan systém politick ch stran a nûktefií z nich pfiímo obãanskou spoleãnost s nepolitickou politikou vyznávají a bodovali u voliãû pfiedev ím pfiedstavou, Ïe nejsou ovlivnitelní stranick mi sekretariáty. Nûco takového se pokou el pfiedvést jiï pan senátor Fischer, av ak nedopadl pfiíli slavnû, po nûkolika drobn ch úspû ích se nad ním v senátu zavfiela voda. Oprávnûnû se dá namítnout, Ïe byl bílou vránou a ty ãerné ho uklovaly, Ïe dne ní situace je zcela jiná, neboè nezávisl ch senátorû je tolik, Ïe mohou ustavit vlastní klub a svoje pfiedstavy politiky bez partajních sekretariátû zmûnit ve skutek. V praxi nám tedy mohou pfiedvést, zda to vûbec jde, zda nepolitická politika je moïná, nebo zda Skonãily nám volby, jsme uprostfied bûïného Ïivota a zji Èujeme, Ïe Ïivot sám nám urãuje nekompromisnû osud v edních dnû. Urãuje jej i tûm, které jsme zvolili, aè mají jakékoliv jméno a jakoukoli barvu. Co nám vlastnû volby daly? Jedni z nás volili své strany, svoji víru a budou ji muset konfrontovat s v ední praxí Ïivota. Budou muset podstoupit test slov a skutkû a zváïit jejich cenu. Budou vûdût, Ïe to byla jejich vûle a bude to jejich soud a nebudou na nikoho nic svádût a nik m se omlouvat. Jiní, na ím ne tûstím je, Ïe vût ina, hrdinsk m gestem volit odmítli. Budou vykfiikovat nad pivem v hospodû, jak jsou moudfií a chytfií, stejnû se nic nezmûní, budou z plna hrdla Dle ãeské legislativy jsou odbory jedin mi zástupci zamûstnancû u zamûstnavatele, neboè pfii jejich existenci zde jiï nemûïe pûsobit jin orgán, kter by mohl zamûstnance zastupovat. V Nûmecku vedle odborû, které nepûsobí pfiímo u zamûstnavatele, existují podnikové rady jako zástupci zamûstnancû. Odbory dohadují takzvané tarifní kolektivní smlouvy na úrovni vût ího poãtu zamûstnavatelû (obdoba na ich vy ích kolektivních smluv), jejichï obsahem jsou pfiedev ím mzdy. Ostatní pracovní podmínky uzavírá podniková rada na úrovni koncernu nebo jedné spoleãnosti v takzvan ch dohodách o pracovních podmínkách (je jich uzavíráno nûkolik, vïdy k danému problému a jsou stylizovány jako vnitfiní pfiedpisy vydávané se souhlasem zástupcû zamûstnancû). Pfii konzultaci OS UNIOS a zástupcû podnikové rady RWE Gas, ktefií jsou mimo jiné také ãleny odborového svazu Ver.di, do lo k porovnání podmínek v SRN a âr. 21. LISTOPADU 2002 se jedná toliko o dal í, netradiãní v tah k moci. Hesla o nepolitické politice nepochybnû znûjí pfiitaïlivû, stejnû jako je vábivá pfiedstava obãanské nadstranické spoleãnosti. Ale zku enost fiíká, Ïe rozdíl mezi sliby a skutkem b vá mnohdy propastn. Soudím, Ïe do téïe situace se dostali novû zvolení nezávislí senátofii - od charismatického vyznavaãe obãanské spoleãnosti Martina Mejstfiíka aï po pragmatického Vladimíra Îelezného, jenï se naopak v politick ch kuloárech cítí jako ryba ve vodû. My si musíme pouze poãkat, jak se jim bude dafiit - jestli opravdu má nepolitická politika anci a oni ty partajní sekretariáty pfieskoãí - nebo zda parádním veletoãem neskoãí rovnou do nich. Karel Sladkovsk DÛsledky na ich ãinû spílat tûm nahofie, ktefií jim nesahají ani po kotníky, jak v echno dûlají patnû, jak oni to vûdûli uï dávno. âeho dosáhli tím, Ïe ne li volit? Niãeho. Co zmûnili tím, Ïe ne li volit? Nic. Ti nahofie si mnou ruce a nevoliãské pivní siláctví je jim k smíchu. Jejich vûrní jim zajistili koryta a dokonce beztrestnost, aby mohli pokraãovat v bohulibé ãinnosti. Co prosadili tím, Ïe ne li volit? ekl bych to prostû sprostû, ale... nic. Nûktefií, bohuïel men ina, nejen Ïe li volit, ale svoje zklamání z tûch, ktefií chtûli urãovat jejich Ïivot, pfietvofiili v hlas pro jiné, nezprofanované a demokraticky se pokou ející o skuteãnou zmûnu. (Pokraãování na str. 7) Konzultace se zástupci zamûstnancû RWE Gas Uvádím jen nûkolik mal ch postfiehû z legislativy a obsahu smluv a dohod v RWE Gas. V rámci pracovnûprávních vztahû jsou v Nûmecku v echny strukturální a organizaãní zmûny projednávány se zástupci zamûstnancû v pfiedstihu. V povûdní doby jsou závislé na délce zamûstnání, v rozvázání pracovního pomûru se postupuje podle pravidel odsouhlasen ch se zástupci zamûstnancû, jde v podstatû o spolurozhodování. Mezi prvními pfii propou tûní jsou mladí bezdûtní, dlouhodobû zamûstnaní peãující o dal í ãleny rodiny jsou prakticky z organizaãních dûvodû nevypovûditelní. âistá pracovní doba v RWE Gas je 37,5 hodiny t dnû, v nûkter ch ãástech spoleãnosti 38 hodin t dnû. Práce pfiesãas se vyuïívá jen ve v jimeãn ch pfiípadech a je honorována podle své délky, napfi. prvé dvû hodiny 25% pfiíplatek, dal í hodina 30% pfiíplatek apod. (Pokraãování na str. 2)

2 Opût neuspûly Lékafiské odbory na jednání s ministryní zdravotnictví Marií Souãkovou (âssd) opût se mzdov mi návrhy neuspûly. Od Nového roku reálnû hrozí, Ïe nemocniãní lékafii omezí pfiesãasy na 150 hodin za rok, coï mûïe v nûkter ch regionech omezit dostupnost péãe pro pacienty. Po jednání to fiekl pfiedseda Lékafiského odborového klubu (LOK) Milan Kubek. O dal ím postupu lékafiû v nemocnicích rozhodne 3. prosince celostátní porada pfiedsedû místních organizací LOK. (6. 11.) Tripartita rozpoãet podpofiila Zástupci vlády, zamûstnavatelû a odborû se pfii jednání dohodli, Ïe podpofií státní rozpoãet na rok 2003, kter má podle kabinetu skonãit se schodkem 111 miliard korun. ekli to pfiedseda âmkos Milan tûch a generální fieditel Svazu prûmyslu a dopravy Zdenûk Li ka s tím, Ïe k sestavení rozpoãtu mûli fiadu v hrad. V rozpoãtu postrádají více prostfiedkû na podporu malého a stfiedního podnikání a i podpora vûdy a v zkumu je nedostateãná. V souvislosti s oãekávan m v bûrem sociálního pojistného byly námitky také k mzdové stránce rozpoãtu. tûch pfii jednání rovnûï kritizoval, Ïe návrh rozpoãtu zapoãítává mimofiádné v daje, jako je úhrada ztráty âeské konsolidaãní agentury, ale nepoãítá s mimofiádn mi pfiíjmy z privatizace. ( ) Zavfiete na noc! âlenové Odborového svazu obchodu se v nejbliï ích dnech hodlají obrátit na poslance a senátory, aby prosadili pfiijetí zákona o otevírací dobû v maloobchodû. Chtûjí dosáhnout toho, aby obchody nemûly otevfieno nepfietrïitû 24 hodin dennû, jako mají napfiíklad prodejny fietûzce Tesco. Dvefie obchodû by mûly b t pro zákazníky uzavfieny rovnûï v dobû svátkû. Zru ením 24hodinového prodeje v fietûzcích Tesco by se také otevfiel prostor mal m ãesk m veãerkám. ( ) Minimální mzda nedohodnuta Sociální partnefii se neshodli na tom, o kolik má b t zv ena minimální mzda v pfií tím roce. Souhlasili nakonec s tím, aby ministr práce a sociálních vûcí Zdenûk kromach (âssd) pfiedloïil navrhované ãástky ke koneãnému rozhodnutí vládû. Zámûrem vlády bylo zv it minimální mzdu ze souãasn ch 5700 korun mûsíãnû na 6200 korun. Stejn poïadavek má Asociace samostatn ch odborû, âmkos navrhuje zv ení na 6500 korun, zatímco zástupci zamûstnavatelû poïadují 5900 korun. S tûmito rozdíln mi ãástkami pûjde ministr kromach do vlády a vláda definitivnû rozhodne. ( ) Redaktofii v bezpeãí Zhruba 3000 zamûstnancû âeské televize se zfiejmû nemusí obávat, Ïe by je brzy ãekalo plo né a rozsáhlé propou tûní. editel ât Jifií Balvín novináfiûm fiekl, Ïe s tím nepoãítá. Televizi ale chce restrukturalizovat a pfii tom zváïí, kde poãet lidí sníïit, kde nûkoho pfiijmout a které oddûlení tfieba zru it. Místopfiedseda Rady ât Bohumil Fanta pfii jednání mediální komise snûmovny slíbil, Ïe pokud bude chtít Balvín propou tût, rada ho podrïí, i kdyby chtûly televizní odbory stávkovat. ( ) 2 ODBOROVÉ AKTUALITY Konzultace se zástupci... Setkání se Slováky Ve dnech 31. fiíjna aï 2. listopadu se uskuteãnilo spoleãné setkání zástupcû sekcí, komisí a kontaktních míst na eho svazu se zástupci ze SOZ-S. Tato setkání jsou pravidelná, vïdy jedenkrát za rok. Pro úãastníky byl pfiipraven nejen pracovní program, ve kterém nav tívili podle profesí bytové druïstvo a technické sluïby v Pardubicích, ale i kulturní, kdy si prohlédli zámek ve SlatiÀanech. Po vzájemném pfiedstavení a v mûnû zku- eností ze sv ch svazû pak probûhla diskuse jiï v pfiíslu n ch skupinkách. Pfiesto, nebo právû proto, Ïe oba svazy jsou si podobné, mají si vïdy co fiíci a vzájemnû se obohatit. (Dokonãení ze str. 1) Pfii drïení pohotovosti doma jde o náhradu mzdy ve v i 15 % hodinové sazby, pohotovost na pracovi ti je v konem práce. Dovolená u RWE Gas je 30 dní, jiné uvolnûní kromû pfiekáïek vyjmenovan ch v zákonû se zde neuplat- Àuje. Mzda zamûstnance se skládá z dvanácti mûsíãních tarifû, pfiíplatkû, pfiíspûvku na dovolenou a Vánoce. Mûsíãní mzda je rovna odpovídajícímu tarifu podle vzdûlání, délky praxe a odvádûné ãinnosti. Odstupné se vyplácí podle vûku, délky pracovního pomûru u zamûstnavatele a rodinné situace. Zamûstnavatel zde z ãásti nahrazuje ãi doplàuje plnûní státu. Mzdov v voj kopíruje inflaci. Práce v noci je do 22 hodin fie ena 12,5% pfiíplatkem, po 22 hodinû 30% pfiíplatkem. Odmûny se vyplácejí jen pfii pracovních v roãích 25 a 40 let u zamûstnavatele. Legislativa penzijního pfiipoji tûní se od na í li í, proto se tûïko porovnává. Penzijní pfiipoji tûní se skládá z povinné ãásti hrazené zamûstnancem i zamûstnavatelem, dále ze soukromého pfiipoji tûní, na které mûïe pfiispívat i zamûstnavatel (dle dohodnut ch pravidel), a z dobrovolného pfiipoji tûní, kdy zamûstnanec má moïnost vymûnit napfi. v platu pfiíspûvku na Vánoce za pfiípûvek na penzijní pfiipoji tûní a zamûstnavatel vyuïije daàové zv hodnûní k nav ení této ãástky. Mimo pravidelné placení pfiíspûvku penzijní poji Èovnû se ãást tûchto prostfiedkû pouïívá jako rezerva. Tu zamûstnavatel ukládá zamûstnanci pro pfiípad pfiedãasného odchodu do dûchodu na doplatek k dûchodu (podpofie v nezamûstnanosti), kter vyplácí stát. Na závûr je tfieba upozornit, Ïe rok od roku jsou v Nûmecku tyto podmínky hor í, a to vzhledem k sjednocení Nûmecka a dále k investicím nûmeck ch firem v zahraniãí. Z tûchto dûvodû se u nûkter ch ustanovení objevují podmínky del í doby zamûstnání, napfi. u penzijního pfiipoji tûní je nárok aï od pûti let zamûstnání u RWE Gas. Petr Pech K v kladu ustanovení 25c zákoníku práce Legislativní rada âmkos se z iniciativy jednoho ze sdruïen ch odborov ch svazû zab vala problematikou ustanovení 25c zákoníku práce. Pfiedev ím se zab vala dotazem, zda je zamûstnavatel povinen umoïnit konání voleb (ustavujících, nebo napfi. doplàujících ãi prûbûïn ch) orgánû základní odborové organizace (napfi. v bor ZO, revizní komise), která u nûj pûsobí, a to v pracovní dobû a na pracovi ti. Dále, zda je zamûstnavatel povinen umoïnit zamûstnancûm, ãlenûm této ZO, úãast na tûchto volbách v pracovní dobû a zda je povinen jim k této úãasti poskytnout pracovní volno v nezbytnû nutném rozsahu s náhradou mzdy ve v i prûmûrného v dûlku. K této problematice zaujala Legislativní rada následující stanovisko. Z ustanovení 25c odst. 4 zákoníku práce vypl vá, Ïe zamûstnavatel je povinen umoïnit zamûstnancûm konání voleb zástupcû zamûstnancû a vytvofiit zástupcûm zamûstnancû na svûj náklad podmínky pro fiádn v kon jejich ãinnosti. Z tohoto, ani z Ïádného jiného ustanovení zákoníku práce nevypl vá, Ïe se volby musí konat v pracovní dobû a na pracovi ti. To je pouze jakási v sada rady zamûstnancû a zástupce pro oblast BOZP, kter m to upravuje ust. 25a odst. 5 zákoníku práce, kde je v slovnû stanoveno, Ïe volby se konají v pracovní dobû a na pracovi ti. Vzhledem k tomu, Ïe odborová organizace je svojí podstatou obãanské sdruïení, jehoï vznik se fiídí zákonem ã. 83/1990 Sb., o sdruïování obãanû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, není moïné na prûbûh jejich voleb vztahovat speciální právní úpravu pro rady zamûstnancû a zástupce pro oblast BOZP. V praxi se v ak vyskytují situace, jedná se napfi. o nepfietrïité provozy, kdy odborová organizace musí dohodnout se zamûstnavatelem uvolnûní nûkter ch zamûstnancû k úãasti na volbách. Ov em i v tomto pfiípadû je vûcí dohody odborové organizace a zamûstnavatele, zda bude zamûstnancûm k úãasti na volbách poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy, nebo bez náhrady, Ïádn právní pfiedpis tuto otázku nefie í. Dále Legislativní rada âmkos fie ila otázku, zda je úãast na kolení, pofiádaném základní odborovou organizací nebo jin m subjektem (napfi. odborov m svazem, kolicí agenturou apod.) v pracovní dobû k problematice napfiíklad kolektivního vyjednávání, aplikace zákoníku práce, BOZP, zákona o konkurzu a vyrovnání apod. pro ãleny pfiíslu ného odborového orgánu základní organizace, v konem jejich ãinnosti, k níï je zamûstnavatel povinen ve smyslu ust. 25c odst. 5 zákoníku práce poskytnout pracovní volno v nezbytnû nutném rozsahu s náhradou mzdy ve v i prûmûrného v dûlku. Legislativní rada vyslovila názor, Ïe ustanovení 25c odst. 5 zákoníku práce se vztahuje na pfiípady, kdy z pracovnûprávních pfiedpisû vypl vá pro pfiíslu n odborov orgán oprávnûní související s právem na informace, projednání, spolurozhodování, kontrolu nad dodrïováním pracovnûprávních pfiedpisû, kontrolu nad stavem BOZP, vãetnû kolektivního vyjednávání atd. Z citovaného ustanovení zákoníku práce v tûchto pfiípadech vypl vá povinnost zamûstnavatele poskytnout ãlenûm pfiíslu ného odborového orgánu k v konu jejich ãinnosti pracovní volno v nezbytnû nutném rozsahu s náhradou mzdy ve v i prûmûrného v dûlku, pfiiãemï je v kon této funkce v slovnû kvalifikován jako jin úkon v obecném zájmu. Pod pojmem v nezbytnû nutném rozsahu se rozumí poskytnutí pracovního volna na ãást pracovní doby ãi na celou pracovní dobu. V zájmu dobr ch vztahû mezi sociálními partnery na úrovni zamûstnavatelského subjektu, tj. odborového orgánu a zamûstnavatele, je vhodné, aby se na poãtu uvolàovan ch funkcionáfiû a rozsahu volna dohodli, nejlépe v kolektivní smlouvû. Pfiitom je nutné pfiihlíïet nejen k rozsahu oprávnûní obsaïen ch v pracovnûprávních pfiedpisech a ãinnostem s nimi spojen m, ale i k celkovému poãtu zamûstnancû u zamûstnavatele, neboè odborov orgán je ze zákona zástupcem v ech zamûstnancû zamûstnavatele. Proto je tfieba i úãast na kolení s tematikou shora naznaãenou povaïovat za v kon funkce zástupce zamûstnancû. S tímto názorem je rovnûï nutné souhlasit. JUDr. Karel Horn

3 PRO REGIONY A ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Pfiedstavujeme vám... Technické sluïby, a.s., Fr dek-místek Odborová organizace pfii TS, a.s., má jiï dlouholetou tradici. Souãasn závodní v bor v ak zaãal pracovat 1. ledna Jeho ãlenové se snaïí starat se jak o potfieby zamûstnancû na úrovnipracovních vztahû, tak o vyplnûní jejich volného ãasu. Spolupráce odborové organizace s vedením je na pfiátelské úrovni. To znamená, Ïe je kaïdoroãnû obnovena kolektivní smlouva, ve které je mimo jiné sjednán nárûst mezd, t den dovolené navíc, nav ení odstupného, vy í pfiíplatky za pfiesãasovou práci, práci v noci apod. DÛleÏitou ãinností ZV je kontrola nad dodrïováním plnûní kolektivní smlouvy, kontrola stravování a BOZP, spolurozhodování v pracovnûprávních záleïitostech nebo pfii ãerpání SF. Vedení podniku poskytuje odborové organizaci finanãní pfiíspûvek, díky nûmuï mûïe pfiipravovat akce jak pro ãleny odborového svazu, tak pro jejich dûti. Závodní v bor organizuje rûzné sportovní akce, jako napfi. tenis, stolní tenis, plavání, fotbal, squash, bowling. Vyvrcholením je turnaj O putovní pohár. Odborová organizace umoïàuje sv m ãlenûm i kulturní vyïití, náv tûvu rûzn ch divadelních a filmov ch pfiedstavení. ZV organizuje rovnûï akce humanitárního charakteru. Napfiíklad pfii leto ních záplavách poslali zamûstnanci do postiïen ch oblastí ãisticí a hygienické prostfiedky. ada z nich se zúãastnila akce Daruj krev. kolení funkcionáfiû v Praze Na zaãátku pfií tího roku, pfiesnûji února 2003, probûhne v hotelu Ol anka v Praze, dal í, jiï pát semináfi na téma Odbory a oblast bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. Semináfi urãen pro funkcionáfie základních a místních odborov ch organizací z Prahy a blízkého okolí slouïí ke splnûní povinnosti zamûstnavatele podle 136a odst. 5 ZP zajistit tomuto pfiíslu nému odborovému orgánu kolení k fiádnému plnûní jeho funkce. Program: 1. Souãasná právní úprava oblasti BOZP 2. Práva a povinnosti odborov ch orgánû 3. Kolektivní vyjednávání v oblasti BOZP 4. Zákoník práce - v klad pfiíslu n ch ustanovení t kajících se pracovní doby a doby odpoãinku, oblasti BOZP a odpovûdnosti zamûstnavatele za kodu pfii pracovním úrazu a nemoci z povolání 5. Hodnocení rizik a kontrolní ãinnost zamûstnavatele 6. Povinnosti zamûstnavatele a zamûstnancû v oblasti BOZP 7. Poskytování osobních ochrann ch pracovních prostfiedkû, mycích, ãisticích a dezinfekãních prostfiedkû a ochrann ch nápojû 8. Závodní preventivní péãe a kategorizace prací 9. Vy etfiování a od kodàování pracovních úrazû a nemocí z povolání Úãastnick poplatek pfii úãasti 20 posluchaãû je 850 Kã (poplatek zahrnuje obûd, obãerstvení a náklady na lektory), pfii úãasti deseti posluchaãû bude úãastnick poplatek 1100 Kã. V pfiípadû potfieby ubytování v hotelu Ol anka bude k úãastnickému poplatku pfiipoãtena cena za ubytování, která je 1300 Kã (v cenû jsou dva noclehy vãetnû dvou snídaní a veãefií). Pokud se do uzávûrky nepfiihlásí minimálnû deset zájemcû, semináfi se nebude konat. JelikoÏ je pro organizaci tohoto semináfie nutné znát skladbu úãastníkû, Ïádáme zájemce o úãast, aby vyplnili návratku a zaslali ji nejpozdûji do na adresu OS UNIOS, nám. W. Churchilla 2, PSâ Praha 3, pfiípadnû na ProtoÏe se neustále mnoïí dotazy na nûkteré právní aspekty t kající se tohoto kolení, upozor- Àujeme vás na nûkolik dûleïit ch skuteãností: 1. Povinnost zajistit pfiíslu nému odborovému orgánu kolení má zamûstnavatel a dá se oãekávat, Ïe tato povinnost bude sledována pfiíslu n mi orgány státního odborného dozoru - 136a odst. 5 ZP. 2. Úãast na tomto kolení je povaïována jako jin úkon v obecném zájmu a pfiíslu nému zástupci je poskytována náhrada mzdy ve v i prûmûrného v dûlku - 25c odst. 5 ZP. 3. âinnost pfiíslu ného odborového orgánu na úseku BOZP se povaïuje za ãinnost bezprostfiednû souvisící s ãinností zamûstnavatele, u nûhoï je zamûstnanec v pracovním pomûru, a proto není moïné, aby zamûstnavatel poïadoval na pfiíslu ném odborovém orgánu náhradu mzdy - 17 odst. 3 nafiízení vlády ã. 108/1994 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. BliÏ í informace vám poskytneme na tel. ãísle Michal Votava, nebo Robert Kfiepinsk. Tû íme se na va i úãast. Pfiihlá ka na semináfi Odbory a oblast BOZP potvrzuje zájem zamûstnavatele o zaji tûní kolení funkcionáfiû ve smyslu 136a odst. 5 ZP ZO/MO: Adresa: Kontaktní osoba: , telefon: Seznam úãastníkû: Úãastnick poplatek budeme hradit hotovû pfii pfiíjezdu fakturou adresa pro fakturu (pokud je jiná neï adresa ZO/MO): IâO: , DIâ: Datum: razítko, podpis V e pojistného na v eobecné zdravotní poji tûní a minimální mzda V praxi se vyskytuje situace, kdy zamûstnanec je zamûstnán pouze u jednoho zamûstnavatele a jeho mûsíãní pfiíjem nedosáhne minimální mzdy. Je zde otázka, jak je to s jeho povinností doplatit rozdíl pojistného v plné v i, tj. 13,5 %. Touto a souvisejícími otázkami se zab vala i Legislativní rada âmkos, s jejímiï závûry je asi potfiebné se seznámit. V e pojistného na v eobecné zdravotní poji tûní ãiní 13,5 % z vymûfiovacího základu za rozhodné období (kalendáfiní mûsíc). Pojistné za zamûstnance se stanoví z vymûfiovacího základu, pfiiãemï minimálním vymûfiovacím základem je minimální mzda ( 2 odst. 1, 3 odst. 6 a 4 odst. 1 zákona ã. 592/1992 Sb., o pojistném na v eobecné zdravotní poji tûní, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû). Minimální mzdou je pak urãena v e minimální mzdy pro zamûstnance odmûàovaného mûsíãní mzdou podle nafiízení vlády ã. 303/1995 Sb., o minimální mzdû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Pokud je vymûfiovací základ zamûstnance niï í neï minimální vymûfiovací základ, napfi. z dûvodu zkrácené pracovní doby, je zamûstnanec povinen doplatit zdravotní poji Èovnû prostfiednictvím svého zamûstnavatele pojistné ve v i 13,5 % z rozdílu tûchto základû. Byl-li by vymûfiovací základ niï- í z dûvodû pfiekáïek na stranû zamûstnavatele ( 129 a 130 zákoníku práce), je tento rozdíl povinen doplatit zamûstnavatel ( 3 odst. 10 zák. ã. 592/1992 Sb., v platném znûní). Zákon tedy jednoznaãnû stanoví pro zamûstnance povinnost platit pojistné v plné v - i (tj. podílem z procent z minimální mzdy). ZpÛsob odvodu je fie en v ust. 5 odst. 1 cit. zákona tak, Ïe zamûstnavatel odvádí ãást pojistného, které je povinen hradit za své zamûstnance, a souãasnû odvádí i ãást pojistného, které je povinen hradit zamûstnanec, sráïkou z jeho mzdy nebo platu, a to i bez souhlasu zamûstnance ( 9 odst. 2 zák. ã. 48/1997 Sb., o vefiejném zdravotním poji - tûní, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû). V pfiípadû, Ïe by zamûstnavatel zaplatil za zamûstnance ãást jeho zdravotního poji tûní, pak taková platba není na stranû zamûstnavatele daàovû úãinná, není daàov m v dajem (nákladem) vynaloïen m na dosaïení, zaji - tûní a udrïení zdaniteln ch pfiíjmû. Uvedenou platbu zamûstnavatele za zamûstnance lze sjednat i v kolektivní smlouvû. Zákon ã. 586/1992 Sb., o dani z pfiíjmû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, v ak neumoïàuje, aby takováto platba, byè v kolektivní smlouvû sjednaná, byla daàov m v dajem. Závûrem je nutno upozornit, Ïe ustanovení o doplatku pojistného z rozdílu základû neplatí pro v echny zamûstnance, za které je plátcem pojistného stát (zejména poïivatelé v ech druhû dûchodû), a pak pro osoby uvedené v ust. 3 odst. 8 zákona ã. 592/1992 Sb., o pojistném na v eobecné zdravotní poji tûní, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, z nichï je tfieba zmínit pfiedev ím osoby, které celodennû a fiádnû peãují alespoà o jedno dítû do sedmi let vûku ãi o dvû dûti do patnácti let vûku. Tolik ve struãnosti k problematice v e pojistného na v eobecné zdravotní poji tûní ve vztahu k minimální mzdû a stanovisku Legislativní rady âmkos, s nímï je moïné se ztotoïnit. JUDr. Karel Horn 3

4 CO VÁS ZAJÍMÁ Seznamujeme se s novelou zákoníku práce (Pokraãování z minulého ãísla) V rozhodování o ukonãení ãinnosti a zániku základní organizace jde o závaïné rozhodnutí, kdy tato organizace pfiedstavuje samostatnou právnickou osobu, a rozhodnutí musí odpovídat nejen stanovám svazu a vnitfiním i vnitrosvazov m pfiedpisûm, ale i obecnû závazn m právním pfiedpisûm. Za správnost postupu a jeho uskuteãnûní pak mají samozfiejmû odpovûdnost ãlenové pfiíslu ného závodního v boru, popfi. závodní dûvûrník, nejen orgány odborového svazu. V praxi se v ak tyto otázky v fiadû pfiípadû podceàují, coï v ak mûïe mít nûkdy za následek i váïné odpovûdnostní dûsledky. Uãiní-li základní organizace rozhodnutí o ukonãení své ãinnosti bez právního nástupce, pak musí rozhodnout i o vypofiádání majetku a následné své likvidaci. Souãasnû musí uãinit i rozhodnutí o urãení osoby likvidátora. Samotná likvidace základní organizace pfiedstavuje vypofiádání ve kerého jmûní základní organizace, tj. souhrnu nemovitého, movitého a finanãního majetku, vãetnû závazkû a pohledávek. O ukonãení ãinnosti základní organizace a její likvidaci, vãetnû urãení osoby likvidátora, musí rozhodnout ãlenská schûze. K takovému rozhodnutí je pak dána v luãná pravomoc ãlenské schûzi, nikomu jinému. Navíc takovéto rozhodnutí ãlenské schûze je platné, jestli- Ïe pro nû hlasovaly ãtyfii pûtiny v ech ãlenû základní organizace. Pfiijme-li základní organizace rozhodnutí o ukonãení svojí ãinnosti, 4 Povinnosti zamûstnavatele pfii pracovních úrazech a nemocech z povolání Legislativní úprava povinnosti zamûstnavatele pfii pracovních úrazech a nemocech z povolání doznala novelou zákoníku práce znaãn ch zmûn a i v souãasné dobû po skoro jiï dvou letech od úãinnosti této novely dûlá tato povinnost zamûstnavatelûm znaãné problémy. V zákoníku práce se uvedené problematiky t ká ustanovení 133c a jeho provádûcí nafiízení vlády ã. 494/2001 Sb., kter m se stanoví zpûsob evidence, hlá ení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánû a institucí, kter m se ohla- uje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Zamûstnavatel je povinen vy etfiit pfiíãiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za úãasti zamûstnance, pokud to zdravotní stav zamûstnance dovoluje, a za úãasti pfiíslu ného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast BOZP a bez váïn ch dûvodû nemûnit stav na místû úrazu. Tato povinnost není vázána na délku ãi vznik pracovní neschopnosti, nebo dokonce na úmrtí zamûstnance. Na základû tohoto vy etfiení je dále zamûstnavatel povinen zapsat pracovní úraz do knihy úrazû, která na rozdíl od nûkdej í úpravy slouïí jako dokument, ve kterém jsou zaevidovány v echny pracovní úrazy. Zápis v knize úrazû musí obsahovat v echny údaje potfiebné pro sepsání záznamu o úrazu, a to kdykoli pozdûji. S vy etfiováním pracovního úrazu a jeho evidencí je dále spojena povinnost zamûstnavatele pfiijímat opatfiení proti opakování pracovních úrazû. JelikoÏ je i tato povinnost stanovena obecnû pro v echny pracovní úrazy, a z tohoto dûvodu jiï pfiíslu ná rubrika, ve které se opatfiení pfiijímají, není obsahem pfiedepsaného tiskopisu, bude pro naplnûní uvedené povinnosti zamûstnavatele nutné stanovit kde, kdo a jak m zpûsobem bude pfiíslu - ná opatfiení dokumentovat. Zamûstnavatel na rozdíl od nûkdej í úpravy vyhotovuje záznamy o úrazu a vede dokumentaci o v ech pracovních úrazech, jejichï následkem do lo a) ke zranûní zamûstnance s pracovní neschopností del í neï tfii kalendáfiní dny, nebo b) k úmrtí zamûstnance. Vzhledem k zásadní zmûnû podmínek, kdy je nutné vést pfiíslu nou dokumentaci, sepisuje zamûstnavatel záznam o úrazu nejpozdûji do pûti pracovních dnû po oznámení - viz práva a povinnosti zamûstnancû ZP. Novou legislativní úpravou dále do lo ke zru ení tûïkého a hromadného pracovního úrazu. Smrteln m pracovním úrazem je pro úãely hlá ení takové po kození zdraví, které zpûsobilo smrt po úrazu nebo na jehoï následky zamûstnanec zemfiel nejpozdûji do jednoho roku. To v ak nemá Ïádnou vazbu na od- kodàování, neboè i v pfiípadû úrazu, na jehoï následky zamûstnanec zemfie i po pûti letech, bude vïdy platit pfiíslu ná odpovûdnost zamûstnavatele za kodu podle zákoníku práce. Pfiedposlední odstavec ustanovení 133c ZP se dále zab vá evidencí nemocí z povolání, vãetnû odstranûní podmínek, které nemoci z povolání nebo ohroïení nemocí z povolání vyvolávají. (Pfií tû práva a povinnosti zamûstnancû) Robert Kfiepinsk Nad zmûnami stanov av ak neuãiní souãasnû rozhodnutí o vypofiádání majetku likvidací a nejmenuje likvidátora základní organizace, nahradí toto rozhodnutí podle ãlánku 49 odst. 1 stanov svazu sv m rozhodnutím v konn v bor svazu. BliÏ í podmínky uvedeného zániku základní organizace stanoví na základû zmocnûní stanov Zásady ã. 16/1998, o podmínkách zániku základní a místní organizace Odborového svazu UNIOS a souvisejících majetkov ch pfievodech, v platném znûní. Pokud je rozhodnutí ãlenské schûze základní organizace nahrazováno rozhodnutím v konného v boru, pak jde o v jimeãn postup, kter je moïn pouze v taxativnû stanoven ch pfiípadech uveden ch ve stanovách. Kromû uvedeného pfiípadu mûïe v konn v bor sv m rozhodnutím ukonãit ãinnost základní organizace pro hrubé poru ení stanov, programu svazu ãi vnitrosvazov ch pfiedpisû a pro nezprostfiedkování platby ãlensk ch pfiíspûvkû po dobu nejménû esti mûsícû. V konn v bor pak vïdy ukonãí ãinnost základní organizace, klesne-li poãet ãlenû sdruïen ch v takovéto základní organizaci pod tfii. Souãástí rozhodnutí v konného v boru o ukonãení ãinnosti ve v ech shora uveden ch pfiípadech pak musí b t i rozhodnutí o vypofiádání majetku, likvidaci a urãení osoby likvidátora takovéto základní organizace. Rozhodnutí základní organizace o ukonãení ãinnosti, stejnû jako související rozhodnutí o likvidaci s urãením osoby likvidátora, stejnû jako obdobné shora uvedené rozhodnutí v konného v boru se zakládá do evidence základních organizací veden ch odborov m svazem. (Pokraãování v pfií tím ãísle) JUDr. Karel Horn ODPOVÍ DÁME DOTAZ: Jsem zamûstnána v jedné akciové spoleãnosti, kde pracují pfieváïnû Ïeny. Obãas musíme dûlat pomûrnû tûïké práce. KdyÏ se informujeme, zda tyto práce mûïeme vûbec vykonávat, je nám sdûleno, Ïe ano. Kde se mûïeme objektivnû dovûdût, zda nám zamûstnavatel mûïe skuteãnû pfiidûlovat tyto práce? S. O., Praha ODPOVùë: Zákoník práce vychází ze skuteãnosti, Ïe Ïeny vzhledem ke svému matefiskému poslání a fyziologick m zvlá tnostem nemohou vykonat v echny práce. Jsou proto chránûny zákazem nûkter ch prací, pfii kter ch jsou vystaveny zv enému nebezpeãí úrazu ãi které by mohly ohrozit jejich matefiské poslání. Zákaz v konu nûkter ch prací je stanoven pfiímo v 150 zákoníku práce. Dal í práce zakázané Ïenám jsou uvedeny ve vyhlá ce Ministerstva zdravotnictví âr ã. 261/1997 Sb., ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Dal ím v znamn m právním pfiedpisem, kter upravuje problematiku fyzické zátûïe, je nafi. vlády ã. 178/2001 Sb., kter m se stanoví podmínky ochrany zdraví zamûstnancû pfii práci. Podle 133 odst. 1 písm. f) zákoníku práce je zamûstnavatel povinen vám zajistit dostateãné a pfiimûfiené informace a pokyny o bezpeãnosti a ochranû zdraví pfii práci, zejména formou seznámení s riziky, s v sledky vyhodnocení tûchto rizik a s opatfieními na ochranu pfied pûsobením tûchto rizik, která se t kají jejich práce a pracovi tû. Dal í povinnosti má vûãi tûhotn m Ïenám, Ïenám, které kojí, a matkám do konce devátého mûsíce po porodu. Nezastupitelnou úlohu by v této oblasti mûla samozfiejmû sehrát odborová organizace. Doporuãujeme vám proto se v této záleïitosti obrátit s Ïádostí o pomoc na závodní v bor odborové organizace. DOTAZ: Doslechla jsem se, Ïe nyní je pfied v povûdí chránûn i zamûstnanec - muï, kter peãuje o dítû ve vûku do tfií let. Je to pravda? Pokud ano, za jak chpodmínek? E. O., Brnûnsko ODPOVùë: Ano, je to pravda. Od se zákaz v povûdi uveden v 48 zákoníku práce vztahuje i na zamûstnance - muïe trvale peãujícího o dítû mlad í neï tfii roky. Zákaz v povûdi se na zamûstnance - mu- Ïe vztahuje za stejn ch podmínek, jako se vztahoval na Ïeny peãující o dítû do tfií let vûku pfied Pfiitom je tfieba zdûraznit, Ïe zákaz v povûdi se na nûho vztahuje i v tom pfiípadû, kdy je zamûstnán. Jsou zde tak vytvofieny zcela stejné podmínky pro muïe i Ïeny. NevyÏaduje se tedy podmínka, Ïe zamûstnanec musí b t s dítûtem doma. DOTAZ: MÛÏe zamûstnavatel stanovit nepfietrïit odpoãinek na jiné dny, neï je sobota a nedûle? Dosud máme nepfietrïit odpoãinek v sobotu a v nedûli a pracujeme od pondûlí do pátku v osmihodinov ch smûnách. Zamûstnavatel by ho v ak chtûl stanovit na pondûlí a úter. Z. L., Praha ODPOVùë: Podle 92 odst. 2 zákoníku práce, pokud to umoïàuje provoz zamûstnavatele, stanoví se nepfietrïit odpoãinek v t dnu v em zamûstnancûm na stejn den a tak, aby do nûho spadala nedûle. Podle na eho názoru ve va em pfiípadû zamûstnavatel nemûïe nepfietrïit odpoãinek v t dnu stanovit na pondûlí a úter, protoïe by to bylo v rozporu s v e uveden m ustanovením zákoníku práce. Na jin den, neï je nedûle, mûïe zamûstnavatel stanovit nepfietrïit odpoãinek v t dnu, napfiíklad jestliïe se jedná o nepfietrïit provoz, tj. u vrátn ch, zdravotních sester apod. (Zr)

5 c) zamûstnavatel se zamûstnancem okamïitû zru il pracovní pomûr Postup je zde stejn jako pfii v povûdi. Napfi. dne zamûstnavatel zamûstnanci doruãí okamïité zru ení pracovního pomûru. Od tohoto dne bûïí v e uvedená lhûta, ve které je nutné u soudu podat Ïalobu. I zde je nutné po obdrïení okamïitého zru ení pracovního pomûru zamûstnavateli písemnû oznámit, Ïe zamûstnanec trvá na pfiidûlování práce i po Náhrada mzdy ve v i prûmûrného v dûlku po dobu, kdy mu zamûstnavatel z dûvodu neplatného rozvázání pracovního pomûru nepfiidûloval práci. S v e uveden mi spory úzce souvisí spor o náhradu mzdy po dobu, kdy zamûstnavatel z dûvodu neplatného rozvázání pracovního pomûru zamûstnanci nepfiidûloval práci. MÛÏe b t spojen se Ïalobou o neplatnost v povûdi nebo mûïe b t veden samostatnû. Pokud bude soudem urãeno, Ïe rozvázání pracovního pomûru v povûdí, zru ením ve zku ební dobû nebo okamïit m zru ením je neplatné, a zamûstnanec zamûstnavateli oznámil, Ïe trvá na dal ím zamûstnávání, má od této doby nárok na náhradu mzdy ve v i prûmûrného v dûlku po dobu, kdy mu zamûstnavatel z dûvodu neplatného rozvázání pracovního pomûru nepfiidûloval práci. LhÛta k uplatnûní náhrady mzdy ãiní tfii roky. Upozornûní: Pokud spor o náhradu mzdy není veden spoleãnû se sporem o neplatnost rozvázání pracovního pomûru, bûïí tato lhûta i v dobû, kdy je u soudu projednávána Ïaloba na neplatnost skonãení pracovního pomûru. Na tomto pfiípadu lze názornû ukázat nutnost poïádat o pomoc odborového právníka. 5. Zamûstnavatel odmítl zamûstnanci vydat potvrzení o zamûstnání (zápoãtov list). Pokud nebude úspû n pokus o smír, je zde moïnost podat k soudu Ïalobu, kde budeme navrhovat vydání tohoto rozsudku: Îalovan je povinen vydat Ïalobci potvrzení o zamûstnání a nahradit náklady soudního fiízení. Tím, Ïe zamûstnavatel nevydá potvrzení o zamûstnání, mûïe zamûstnanci zpûsobit kodu, která bude spoãívat v tom, Ïe z tohoto dûvodu nebude pfiijat jin m zamûstnavatelem, a bude mu tak mûsíãnû ucházet mzda. V tomto smyslu rozhodují soudy. LhÛta pro podání Ïaloby ohlednû vydání potvrzení o zamûstnání není stanovena. LhÛta k podání Ïaloby na náhradu kody spoãívající v tzv. u lém v dûlku ãiní dva roky a poãne bûïet ode dne, kdy se zamûstnanec doví o tom, Ïe koda vznikla, a o tom, kdo za ni odpovídá. 6. Zamûstnavatel posoudil nepfiítomnost zamûstnance v práci jako neomluvené zame kání práce. JestliÏe u zamûstnavatele pûsobí odborová organizace, mûïe o tom zamûstnavatel rozhodnout pouze po dohodû s pfiíslu n m odborov m orgánem - napfiíklad závodním v borem. Pokud by odborov orgán nedal souhlas, nemohlo by se jednat o neomluvené zame kání práce. V tomto smyslu rozhodují soudy. JestliÏe zamûstnavatel bude na svém stanovisku trvat, je zde moïnost podat Ïalobu k soudu, kde zamûstnanec bude navrhovat, aby soud vydal tento rozsudek: Urãuje se, Ïe nepfiítomnost Ïalobce v prácive dnech 26. a není neomluven m zame káním práce. Îalovan je povinen nahradit Ïalobci náklady soudního fiízení do tfií dnû od právní moci tohoto rozsudku. LhÛta k podání Ïaloby zde není stanovena. Na soud má zamûstnanec moïnost se obrátit i v tom pfiípadû, kdy odbory dají souhlas nebo u zamûstnavatele odbory nepûsobí a zamûstnanec s absencí nesouhlasí. 7. Zamûstnavatel nafiídí ãerpání dovolené napfiíklad jeden den pfied jejím nástupem. Zamûstnavatel je oprávnûn nafiídit dovolenou, ov em musí to zamûstnanci oznámit alespoà 14 dnû pfiedem. Tato lhûta mûïe b t zkrácena pouze se souhlasem odborového orgánu. Pokud zamûstnavatel nafiídí dovolenou a nedodrïí v e uvedenou 14denní lhûtu, má zamûstnanec právo tento pfiíkaz odmítnout a trvat na pfiidûlování práce. JestliÏe by mu práci nepfiidûloval, jednalo by se o pfiekáïku v práci na stranû zamûstnavatele a zamûstnanci by náleïela náhrada mzdy ve v i prûmûrného v dûlku. LhÛta k uplatnûní této náhrady mzdy ãiní opût tfii roky. 8. Zamûstnavatel odmítá od kodnit pracovní úraz. I zde se bude postupovat jako ve v e uveden ch pfiípadech. Nejprve se zamûstnanec pokusí o mimosoudní vyfie ení sporu. JestliÏe mimosoudní fie ení nebude úãinné a zamûstnavatel náhradu kody odmítne poskytnout, písemnû mu sdûlí, Ïe poïaduje náhradu kody poskytnout nejpozdûji do urãitého termínu, jinak bude nucen se sv ch nárokû domáhat soudnû. Vzhledem k tomu, Ïe zamûstnavatelé jsou pro úãely od kodàování pracovních úrazû ze zákona poji tûni, bude vhodné zamûstnavatele poïádat o sdûlení, u které poji Èovny je pro tyto úãely poji tûn, a pokusit se jednat i s ní. Známé jsou pfiípady, kdy tato pomoc byla úãinná a pfiede lo se zbyteãnému soudnímu sporu. Pokud nelze spor vyfie it mimosoudnû, je nutné k soudu podat Ïalobu, a to nejpozdûji do dvou let ode dne, kdy se zamûstnanec dovûdûl o kodû a o tom, kdo za ni odpovídá. U náhrady za ztrátu na v dûlku je nutné v této lhûtû uplatàovat jednotlivé nároky, tj. náhrady za kaïd mûsíc. JUDr. Jaromír Zrutsk SERVIS RADÍ POMÁHÁ INFORMUJE Vymáhání práv a nárokû vypl vajících z pracovnûprávních vztahû Cílem tohoto ãlánku je velice struãnû vysvûtlit, jak m zpûsobem se zamûstnanec mûïe domáhat sv ch práv a nárokû a jak m zpûsobem má nûkteré nároky vymáhat, jak se má bránit proti nûkter ch nezákonn m postupûm zamûstnavatele. Vzhledem k rozsahu tohoto ãlánku se bude jednat o podání pouze základních informací, jak fie it nejdûleïitûj í pracovnûprávní spory. Nejprve uvedeme jednotlivé moïnosti obrany zamûstnance: 1. Jednání se zamûstnavatelem - pokus o smírné vyfie ení sporu v rámci zamûstnavatele Podle 25c odst. 7 zákoníku práce je zamûstnavatel povinen se zamûstnancem projednat jeho stíïnost t kající se nárokû (t ká se to v ech nárokû) vypl vajících z pracovního pomûru. Pokud u zamûstnavatele pûsobí zástupci zamûstnancû, napfiíklad odborová organizace, je zamûstnavatel povinen na základû Ïádosti zamûstnance tuto stíïnost projednat s nimi. Doporuãujeme proto ve v ech pfiípadech nejprve vyuïít toto právo. V fiadû pfiípadû bude zjednána náprava zamûstnavatelem, bez toho, aniï by si zamûstnanec musel stûïovat napfiíklad na úfiad práce nebo se soudit. V nûkter ch pfiípadech mûïe b t úãinné i stûïovat si dozorãí radû, majitelûm spoleãnosti, u pfiíspûvkové organizace zfiizovateli zamûstnavatele. Zfiejmû zde nemusím zdûrazàovat, Ïe se sv ch nárokû mûïe zamûstnanec domáhat pouze zákonn m zpûsobem. Ve stíïnosti je proto nutné se vyhnout formulacím, které poniïují lidskou dûstojnost vedoucího zamûstnance, které nemûïeme prokázat a mohou b t dûvodem napfiíklad Ïaloby na ochranu osobnosti. 2. Pokud u zamûstnavatele pûsobí zástupci zamûstnancû, napfiíklad odborová organizace, je zamûstnavatel povinen na základû Ïádosti zamûstnance tuto stíïnost projednat s nimi. 3. JestliÏe u zamûstnavatele pûsobí odbory, má právo poïádat o pomoc pfiíslu n odborov orgán, kter k tomu má ze zákona v znamná oprávnûní. Tento odborov orgán má samozfiejmû moïnost o pomoc poïádat odborov svaz, kter právní pomoc zabezpeãí sv mi odborníky - právníky, ekonomy, svazov mi inspektory bezpeãnosti práce. Z tohoto dûvodu právû tuto moïnost doporuãujeme. 4. StíÏnost - Ïádost o pomoc adresovaná pfiíslu nému orgánu státní správy (státnímu orgánu) JestliÏe spor nebude vyfie en v rámci zamûstnavatele, pokud tedy selïou v echny v e uvedené - bûïné mechanismy fie ení sporu, je moïnost se s Ïádostí o pomoc obrátit na pfiíslu n orgán státní správy. Zde bude samozfiejmû záleïet na tom, ãeho se nárok - spor t ká. I tady doporuãujeme poïádat o pomoc pfiíslu n odborov orgán. Na které státní orgány se lze obrátit: a) na pfiíslu n úfiad práce Na pfiíslu n úfiad práce se lze obrátit tehdy, pokud se spor bude t kat zmûny a skonãení pracovního pomûru, odmûàování, dovolené na zotavenou, náhrady kody atd. Na úfiad práce se lze obrátit se stíïností i v tom pfiípadû, Ïe nûkter zamûstnavatel odmítne vzít nûkoho do pracovního pomûru a on se bude domnívat, Ïe to bylo napfiíklad v luãnû z dûvodu jeho vûku, pohlaví, a byl tak podle nûho poru en zákon o zamûstnanosti, konkrétnû zákaz diskriminace. b) na pfiíslu n inspektorát bezpeãnosti práce Na pfiíslu n inspektorát bezpeãnosti práce se lze obrátit tehdy, pokud se stíïnost t ká pracovní doby, pfiestávek v práci, práce pfiesãas a noãní práce, zamûstnávání Ïen a mladistv ch a celé oblasti BOZP. c) na pfiíslu nou hygienickou stanici Na pfiíslu nou hygienickou stanici se lze obrátit tehdy, pokud se stíïnost t ká zejména hygienick ch poïadavkû na pracovní prostfiedí. Jedná se pfiedev ím o poïadavky na osvûtlení, vûtrání, teplotu, hluk, poskytování ochrann ch nápojû na pracovi ti atd. V e uvedené orgány mají v znamná oprávnûní, pfiedev ím mohou zamûstnavatelûm za poru ení právních pfiedpisû ukládat pokuty. Napfiíklad inspektorát bezpeãnosti práce mûïe v pfiípadech stanoven ch zákonem zakázat práci v noci, pfiesãas, nafiídit vyfiazení stroje z provozu, zakázat pouïívání v robních a provozních prostorû, pokud ohroïují Ïivot nebo zdraví zamûstnancû.

6 5. Podat Ïalobu na pfiíslu n soud PfiestoÏe v e uvedené orgány mají v znamná oprávnûní, je nepochybnû jasné, Ïe ne v echny pfiípady budou vyfie eny mimosoudnû. Uvedu na pfiíkladu. Zamûstnavatel dá zamûstnanci v povûì, která je evidentnû neplatná, napfiíklad byla mu dána po uplynutí stanovené lhûty. Zamûstnanec poïádá o pomoc úfiad práce, kter zamûstnavateli sice mûïe dát pokutu, ale nemá Ïádn právní nástroj, aby zamûstnavatele donutil v povûì odvolat. Pouze soud mûïe urãit, Ïe v povûì je neplatná. Jak je v - e uvedeno, na soud doporuãujeme se obrátit aï tehdy, pokud je jasné, Ïe spor nelze vyfie it mimosoudnû. Vzhledem k tomu, Ïe uplatàování nárokû soudní cestou a vedení soudního sporu je sloïitá záleïitost, doporuãujeme vedení soudního sporu, vãetnû sepsání Ïaloby, svûfiit právníkovi. Pokud se jedná o ãlena odborû, je zde moïnost, aby ho bezplatnû zastupoval odborov právník. Lze tak pfiedejít zbyteãn m komplikacím, hrazením soudních v loh a ãasto i zamítnutí Ïaloby, napfiíklad z dûvodû formálních pochybení. Je v ak tfieba se na nûho obrátit vãas, tj. urãitû je tû pfied podáním Ïaloby, aby posoudil, zda je zde urãitá nadûje na úspûch. V pfiípadû neúspûchu sice zamûstnanec nebude platit odborového právníka, ale bude - mûïe platit náklady soudního fiízení zamûstnavatele, a ty mohou b t vysoké. V této ãásti vám vysvûtlíme, jak máte vymáhat nûkteré nároky, jak se máte bránit proti nûkter m nezákonn m postupûm zamûstnavatele. 1. Zamûstnavatel poru uje pracovní smlouvu a) zamûstnance bez jeho souhlasu pfievádí na jinou práci, neï která je sjednána v pracovní smlouvû Zde si musíme nejprve vyjasnit, zda se skuteãnû jedná o pfievedení na jinou práci. Rozhodující je, jak druh práce je sjednán v pracovní smlouvû. Pfiíklad v pracovní smlouvû, jak druh práce je sjednán: zedník, pomocn dûlník. Pokud mu pfiidûluje - chce pfiidûlovat práci pomocného dûlníka, má na to právo, neboè se jedná o pfiidûlování práce v rámci pracovní smlouvy. JestliÏe v ak v pracovní smlouvû jako druh práce je uveden: zedník, bez jeho souhlasu ho mûïe na pomocného dûlníka pfievést pouze v pfiípadech stanoven ch 37 zákoníku práce. Napfiíklad ze zdravotních dûvodû, z dûvodû prostojû (napfi. nejde elektrick proud), z dûvodû nepfiízniv ch povûtrnostních vlivû (silné mrazy, siln vítr atd.). V jin ch pfiípadech na jinou práci bez jeho souhlasu nelze zamûstnance pfievést. Velice ãasto se v praxi mûïeme setkat s pfiípady pfievádûní na jinou práci v dobû v povûdi z dûvodu organizaãníchzmûn, coï je nezákonné. U nûkter ch profesí je velice obtíïné urãit, kdy se jiï jedná o pfievedení na jinou práci, a protoïe odmítnutí v konu této práce mûïe mít negativní dûsledky, napfiíklad mûïe b t i dûvodem v povûdi pro poru ení pracovní káznû, doporuãujeme v tûchto hraniãních pfiípadech postupovat velice obezfietnû. JestliÏe je zamûstnanec pfiesvûdãen, Ïe je pfievádûn na jinou práci, je tfieba odmítnout její v kon a písemnû zamûstnavateli sdûlit: S pfievedením na jinou práci, napfi. pomocného dûlníka, nesouhlasím a trvám na pfiidûlování práce podle platné pracovní smlouvy. V pfiípadû, Ïe mi tato práce nebude pfiidûlována, bude se jednat o pfiekáïku v prácina Va í stranû a po dobu jejího trvání mináleïí náhrada mzdy ve v iprûmûrného v dûlku. Je zde v ak i jiná moïnost - písemnû mu sdûlit, Ïe s pfievedením na jinou práci, napfi. pomocného dûlníka, nesouhlasím, ale do vyfie ení sporu, nejpozdûji do... (nûjakého data), budu tuto prácivykonávat. Po jejím uplynutí trvám na tom, aby mibyla pfiidûlována práce podle platné pracovní smlouvy, tj. práce zedníka. POZOR: Pokud zamûstnanec bude tuto práci vykonávat bez námitek, tak vlastnû mlãky dává souhlas s jejím v konem. JestliÏe by zamûstnavatel odmítl poskytnout náhradu mzdy, je tfieba ji uplatnit u soudu, a to do tfií rokû ode dne, kdy mûla b t zamûstnanci vyplacena. Tato lhûta bûïí i tehdy, kdy spor fie í zamûstnavatel nebo úfiad práce, i v dobû jeho pracovní neschopnosti. Jak je v e uvedeno, pfied podáním Ïaloby doporuãujeme uãinit pokus o smír. Vzor pokusu o smír Vzhledem k tomu, Ïe miod... do... nebyla pfiidûlována práce podle platné pracovní smlouvy, jednalo se o pfiekáïku v prácina Va í stranû. Po dobu jejího trvání mináleïí náhrada mzdy ve v iprûmûrného v dûlku. Na základû v e uvedeného proto poïaduji, abyste mináhradu mzdy ve v i... Kã zaplatil nejpozdûji do... Pokud tak neuãiníte, budu nucen se sv ch práv domáhat soudní cestou. Tento dopis povaïujte za poslední pokus o mimosoudní vyfie ení tohoto sporu. Pfiíjem tohoto dopisu je tfieba si dát zamûstnavatelem potvrdit, napfi. podat na podatelnu nebo poslat po tou doporuãenû, nejlépe na doruãenku. b) bez souhlasu zamûstnance ho pfiekládá k v konu práce na jiném místû, neï které bylo sjednáno v pracovní smlouvû Stejn postup jako pfii pfievedení na jinou práci. c) zamûstnavatel zamûstnanci nepfiidûluje práci po stanovenou t denní pracovní dobu, napfiíklad pouze est hodin dennû nebo jen v pondûlí aï ãtvrtek. Jeho pracovní doba ãiní 40 hodin t dnû a osm hodin dennû. Postup zde bude obdobn jako u pfievedení na jinou práci. Zamûstnavateli je tfieba opût písemnû sdûlit - Trvám na pfiidûlování práce podle platné pracovní smlouvy, tj. osm hodin dennû. V pfiípadû, Ïe mipráce v tomto rozsahu nebude pfiidûlována, bude se jednat o pfiekáïku v prácina Va í stranû a po dobu jejího trvání mináleïí náhrada mzdy ve v iprûmûrného v dûlku. LhÛta k uplatnûní náhrady mzdy ãiní opût tfii roky. 2. Zamûstnavatel zamûstnanci pfiedal písemné upozornûní, kde ho v souvislosti s poru ením pracovní káznû upozoràuje, Ïe pfii dal ím poru ení pracovní káznû by s ním mohl b t pracovní pomûr rozvázán z dûvodu poru ení pracovní káznû. PfiestoÏe se nejedná o postih, je vhodné na toto upozornûní písemnû reagovat. Doporuãujeme zamûstnanci, aby zamûstnavateli k tomu sdûlil písemné stanovisko. Napfiíklad Dne... jsem pfievzal písemné upozornûní na moïnost v povûdi... Mimo jiné je zde uvedeno, Ïe jsem dne... poru il pracovní kázeà tím, Ïe jsem nesplnil pfiíkaz svého vedoucího. S tímto tvrzením nesouhlasím z tûchto dûvodû... (zde struãnû vysvûtlíte, proã s tím nesouhlasíte). 3. Zamûstnavatel rozvázal pracovní pomûr v povûdí, zru ením ve zku ební dobû nebo okamïit m zru ením. a) zamûstnavatel dal zamûstnanci v povûì napfiíklad z dûvodu organizaãníchzmûn Pokud se zamûstnanec domnívá, Ïe v povûì je neplatná, mûïe se s Ïádostí o pomoc obrátit na odbory nebo na úfiad práce; jestliïe jejich pomoc nebude úãinná, je zde jiï jediná a poslední moïnost, tj. obrátit se na soud. Co je tfieba dále uãinit: Na konci v povûdní doby je nutné zamûstnavateli písemnû oznámit, Ïe zamûstnanec s v povûdí nesouhlasí, Ïe ji povaïuje za neplatnou (mûïe uvést i z jak ch dûvodû) a Ïe trvá na pfiidûlování práce podle platné pracovní smlouvy i po uplynutí v povûdní doby, napfiíklad Dne... jsem pfievzal v povûì z pracovního pomûru podle 46 odst. 1 písm. c) zák. práce - z dûvodu zru ení mého místa. S touto v povûdí nesouhlasím, protoïe mipfied doruãením v povûdinebylo nabídnuto jiné vhodné místo, konkrétnû místo sefiizovaãe. Na základû v e uvedeného Vám oznamuji, Ïe trvám na tom, abych byl nadále, tj. ipo uplynutí v povûdní doby - po , zamûstnáván podle platné pracovní smlouvy. Po uplynutí v povûdní doby, tj. první pracovní den, bude vhodné se dostavit se svûdkem na pûvodní pracovi tû a oznámení, Ïe trváte na pfiidûlování práce, zamûstnavateli sdûlit osobnû. Nejpozdûji do dvou mûsícû ode dne, kdy mûl pracovní pomûr skonãit touto v povûdí, v na em pfiípadû uplynutím v povûdní doby dne , je nutné k soudu podat Ïalobu na urãení, Ïe v povûì je neplatná. Îalobu je v na em pfiípadû nutné na soud podat nejpozdûji do Pokud by byla podána po této lhûtû, soud by ji musel zamítnout, i kdyby se jednalo jednoznaãnû o neplatnou v povûì. Pozor: JestliÏe zamûstnavatel v povûì zamûstnanci pfiedává osobnû, za pfiítomnosti dal ího zamûstnance, kter potvrzuje pfiedání v povûdi, je tfieba tuto v povûì pfievzít. Pokud ji totiï zamûstnanec odmítne pfievzít, zmafiil úãinky doruãení a má se za to, Ïe byla doruãena. BûÏí tedy v povûdní doba a následnû i lhûta, ve které je nutné podat Ïalobu k soudu. Doporuãení: Rozhodnutí o skonãení pracovního pomûru je nutné pfievzít, a to i v pfiípadû, Ïe je zasíláno po tou. Úãinnû se lze proti nûmu bránit pouze v tom pfiípadû, Ïe toto rozhodnutí zamûstnanec má k dispozici, tj. zná dûvody rozvázání pracovního pomûru a zná den jeho pfievzetí, kter je rozhodující pro bûh lhûty k podání pfiípadné Ïaloby. Zamûstnanci ãasto odmítnutí pfievzetí v povûdi odûvodàují tím, Ïe mají obavu, aby nepodepsali dohodu o rozvázání pracovního pomûru. Tato obava je v ak zcela zbyteãná. Zamûstnanec pfii pfievzetí napfiíklad v povûdi zamûstnavateli na dal í vyhotovení napí e: Pfievzal dne... a pod tento text se podepí e. b) zamûstnavatel se zamûstnancem zru il pracovní pomûr ve zku ební dobû Postup bude obdobn jako u v povûdi. Vzhledem k tomu, Ïe ve zku ební dobû lze zru it pracovní pomûr i bez dûvodu, neplatnost tohoto zpûsobu skonãení pracovního pomûru pfiichází v úvahu pouze tehdy, Ïe toto rozhodnutí bylo doruãeno aï po uplynutí zku ební doby, nebo Ïe zku ební doba byla sjednána neplatnû. I zde nelze zapomenout na oznámení o trvání pracovního pomûru a pfiedev ím na lhûtu, ve které se lze u soudu domáhat urãení, Ïe zru ení pracovního pomûru ve zku ební dobû je neplatné. Pfiíklad: Zamûstnavatel uvede, Ïe ru í pracovní pomûr ve zku ební dobû k Dvoumûsíãní lhûta k podání Ïaloby zaãne plynout a uplyne

7 PRO KAÎDÉHO NùCO Svazové sportovní hry 2003 Sportovní komise pfiipravuje dal í, jiï XII. roãník svazov ch sportovních her. Stejnû jako letos i v pfií tím roce probûhnou ãtyfii turnaje, dva na jafie a dva na podzim. 1. KuÏelky Turnaj ãtyfiãlenn ch druïstev muïû a Ïen se bude konat opût v Blansku od 18. do 20. dubna Startovné bylo stanoveno na 200 Kã za kaïdého ãlena druïstva. KaÏdé druïstvo mûïe mít maximálnû pût ãlenû. 2. Nohejbal Nohejbal trojic se odehraje ve tokách v termínu od 13. do 15. ãervna Startovné je opût 200 Kã za kaïdého ãlena druïstva a i tentokrát mûïe mít druïstvo maximálnû pût ãlenû. 3. Turistika Jako cíl pro pfií tí v stup byl vybrán dal í z vrcholû ãesk ch velehor. Tentokrát padla volba na Králick SnûÏník. V stup se uskuteãní ve stejném termínu jako letos, tj záfií Startovné je 150 Kã za kaïdého ãlena, kaïdé druïstvo musí mít tfii ãleny, v jimeãnû se mohou zúãastnit i dvou nebo ãtyfiãlenná druïstva. 4. Hod ipkami Stejnû jako letos bude posledním turnajem turnaj v hodu ipkami, kter se bude konat opût na Vr ovû od 14. do 16. listopadu Startovné je 150 Kã za ãlena a kaïdé druïstvo musí mít ãtyfii ãleny. V pfiípadû zájmu va í ZO/MO o nûkter turnaj nebo v stup na Králick SnûÏník staãí vyplnit formuláfi pfiedbûïné pfiihlá ky a zaslat jej na adresu: OS UNIOS, sportovní komise, PfiedbûÏná pfiihlá ka na Svazové sportovní hry 2003 ZO/MO:... Adresa: Kontaktní osoba:... Kontaktní telefon:..., fax:..., ... Datum:... nám. W. Churchilla 2, Praha 3, , a to tak, aby ji sportovní komise obdrïela nejpozdûji 31. prosince Pfiihlá ky, které sportovní komise neobdrïí do uvedeného data, budou zaregistrovány pouze v pfiípadû voln ch míst u jednotliv ch turnajû. Seznam zaregistrovan ch druïstev bude uvefiejnûn nejpozdûji v Servisu ã. 2, kter vyjde v únoru Podmínkou úãasti je ãlenství v ech úãastníkû v na em odborovém svazu, vãasné zaslání závazné pfiihlá ky spolu se startovní soupiskou a uhrazení startovného. Startovat mohou i druïstva sloïená z více základních (místních) organizací podle místa pûsobnosti. Vysílací organizace hradí dopravu sv ch úãastníkû a startovné za vyslané druïstvo. Odborov svaz hradí ubytování, stravování, pronájem sportovi È, ceny a dal í náklady spojené s organizací turnajû (podrobnûj í informace naleznete v propozicích, které obdrïíte po zaslání pfiedbûïné pfiihlá ky). Startovné hradí zaregistrovaná druïstva aï po obdrïení propozic daného turnaje, kde najdete podrobné informace o turnaji, pfiesnou adresu ubytovacího zafiízení a sportovi tû a termín uzávûrky závazn ch pfiihlá ek. Závazné pfiihlá ky doruãené po tomto termínu jiï nebudou zaregistrovány. Propozice se závaznou pfiihlá kou budou pfiedbûïnû pfiihlá en m druïstvûm rozeslány na kaïd turnaj samostatnû, nejpozdûji mûsíc pfied zahájením turnaje. Podrobnûj í informace podá Michal Votava, tel.: , fax: nebo Máme pfiedbûïn zájem o úãast v tûchto turnajích (zakfiíïkujte a uveìte poãet druïstev) kuïelky - muïi: kuïelky - Ïeny: nohejbal: turistika: hod ipkami: DÛsledky na ich ãinû (Dokonãení ze str. 1) Tak se octla v senátu skupina senátorû mimo strany, skupina sice nepoãetná, ale silná tím, Ïe mûïe rozhodnout spory stranick ch kolosû, pokud si uchová svoji nezávislost, svoji vûli nezvednout ruku, dokud se nepfiesvûdãí o podstatû vûci, dokud nezváïí argumenty té ãi oné strany, aè je u moci, nebo v opozici. Tak také voliãi mohou volbami koneãnû nûco zmûnit, nebo alespoà zaãít nûco nového, nechat rûst opravdovou demokracii, moïná pomalu, ne hned, ale zaãít, dát nadûji. Pane boïe, poïehnej nám víc takov ch voliãû a u etfii nás pivních hrdinû nevolení. Jedním z onûch v edních problémû, jsoucích na pofiadu dne, je dûchodová reforma. AÈ se nám to bude líbit nebo ne, bude-li u vesla modrá, rûïová, zelená ãi dokonce rudá barva, bude nutno kousnout do kyselého jablka. Ani vstup do EU nás toho nezbaví, ba naopak. Proto ADO znovu uspofiádala diskusi o principech reformy. Ukázalo se, Ïe pfies volby se na vûci pracuje, pfiipravují se podklady a hledá se fie ení. Mnohé z vûcí, jeï vypadaly stra idelnû, se vyjasnily, ukázala se sloïitost i schûdnost, otevfiely se pfiístupy. Je zfietelné, Ïe jednostranné pfiístupy, jejich zveliãování k niãemu nevedou, Ïe je nutno posoudit vûci v estrannû, dát jednotliv m stránkám jejich skuteãnou váhu, najít souvislosti. DÛchodová politika není v krizi, nehrozí jí kolaps, ale není jiï ãas ãekat, kaïdá chvíle prodlení znamená vy í komplikovanost, hor- í v chodiska a zmen ení nadûje na nekonfliktní fie ení. Sám v voj odsoudil jednostranné názory na jedinou cestu dûchodové reformy cestou privatizace. Problémy v Polsku, Maìarsku pfiinutily i Svûtovou banku k ústupu v názorech na toto fie ení a hledání mnohostranného pfiístupu. Ustupují také názory, Ïe reforma znamená jenom úspory na dûchodcích a odtíïení státního rozpoãtu, tak jako se ví, Ïe nejde trvat na nemûnnosti systému. e ení vyïaduje reformu v ech stránek sociální politiky, systému dávek, nemocenského poji tûní, i zde je potfiebná cesta komplexnosti. Nelze nevidût, Ïe na scénu pfiichází opût problém regulace nájemného, které má na Ïivotní náklady dûchodcû kardinální vliv. Naproti tomu se ukázalo, Ïe princip valorizace dûchodû fie í urãit m automatismem problém dûchodov ch zmûn spojen ch se vstupem do EU. Znovu vystupuje otázka oddûlení fondu dûchodû od státního rozpoãtu. Spoleãné fie ení vyïadují základní rozpory v urãení vztahu mezi mzdou a dûchodem, mezi Ïivotními náklady spoleãnosti a Ïivotními náklady dûchodcû a zde zejména osamûl ch dûchodcû, pfii stanovení valorizaãních kritérií a zejména pfii fie ení dlouhodobû trvajícího propadu pfiíjmu dûchodcû ve srovnání s rokem Semináfi konstatoval, Ïe pfied pfiíslu n mi orgány stojí velká práce a je nutno najít shodu v ech stran v základním pfiístupu. Je zfiejmé, Ïe se zlep ila spolupráce organizací dûchodcû s vládními orgány, ale i zde je stále co zlep- ovat. Podstatnû se zlep ila shoda mezi ADO a âmkos, vãetnû jednání na tripartitû. To dává urãit pfiíslib pro prûchodnost jednání a také nadûji na nalezení v chodisek. Vrací nás to zpût k otázce: Zvolili jsme dobfie své zástupce do nejvy ích orgánû státu? Co jsme zvolili, pokud jsme volili nohama, a co od této volby mûïeme ãekat? PhDr. Jan Ka par, CSc.... Podpis a razítko ZO/MO 7

8 PRO VOLNOU CHVILKU Láska je slepá... Skládaãka Max vabinsk Narodil se v roce 1873 v KromûfiíÏi. Poprvé vystavoval v deseti letech. Studoval na kromûfiíïské nûmecké reálce, ale studia nedokonãil. Pfiipravoval se ke studiu na praïské malífiské Akademii. Prvních patnáct let svého umûleckého Ïivota proïil v dokonalé souhfie svého umûní s kritikou a obecenstvem. Záhy vynikl doma i v cizinû. V roce 1891 byl pfiijat ke studiu na praïskou malífiskou Akademii. Stal se Ïákem Maxmiliána Pirnera. Zaãal portrétovat, k jeho nejznámûj ím portrétûm patfií Maminka v hanáckém átku z roku V eobecnû se o nûm tvrdilo, Ïe je lep ím kreslífiem neï malífiem. V letech pracoval na alegoriích pro Zemskou banku. Tímto dílem se vabinsk stal naráz slavn m. Pokou el se i o díla impresionistická - âervnov den. Ale nesetkal se s ohlasem a pochopením. SvÛj nejvût í spoleãensk úkol splnil bez alegorizování, jedná se o portréty nejdûleïitûj ích pfiedstavitelû ãeského vefiejného Ïivota. V roce 1896 se oïenil s Elou Vejrychovou, která se stala jeho modelkou. V roce 1898 odjel na studijní cestu do PafiíÏe. Rokem 1904 je datován vrchol vabinského portrétního umûní - podobizna paní Ely v klobouku, zahalené v koïe inu. Do roku 1905 patfií k radikálnímu kfiídlu ve spolku Mánes. V roce 1932 uspofiádal svou soubornou v stavu, kdy byl v Praze poprvé pfiedstaven jeho nejkrásnûj í obraz Înû. Po první svûtové válce jel vabinsk tfiikrát do Itálie. V roce 1935 byl poïádán o návrhy na v zdobu Pamûtní sínû popraven ch bojovníkû za svobodu v Národním památníku na Vítkovû. Celá dekorace byla provedena v mozaice a ukonãena v roce Je tû vût ího vítûz- Tajenka: Kupon 09/02 ství v ak dosáhl vabinsk jiï v roce 1933, kdy byl vyzván, aby vyzdobil okno kfiestní kaple v katedrále svatého Víta. Dílo vznikalo v letech Na sklonku Ïivota se znovu snaïí o zachycení spoleãenského a kulturního a má to svûj dûvod. Tip do kina Mr. Deeds - náhodn milionáfi Ïivota. Vznikají podobizny Jifiího Wolkera, S. K. Neumanna, Petra Bezruãe a dal ích. UÏ to v ak nejsou tak pronikavé studie jako kdysi. Vût inou jde o portréty posmrtné a oslavné, jako by sám cítil svûj vlastní konec. Zemfiel v 89 letech dne 10. února Velmi voln m remakem známého snímku Franka Capry Mr. Deeds Goes To Town z roku 1936 s Gary Cooperem a Jeanem Arthurem je nejnovûj í komedie Adama Sandlera, kter je vedle hlavní role i jejím vedoucím v roby. Sandler si zde zahrál milionáfiského dûdice Longfellowa Deedse, prosèáãka, kter doposud vedl Èastn Ïivot v malé vesniãce v New Hampshire. Populární majitel podniku Deeds Pizza, jediné pizzerie v irokém okolí, baví zákazníky recitací své velmi zábavné poezie. Tím v ak jeho kariéra zdaleka nekonãí. Poklidn Ïivot v tomto malém podniku totiï naru í pfiíjezd Chucka Cedara (Peter Gallagher) a jeho pfiítele Andersona (Erick Avari), ktefií Deedsovi oznámí, Ïe mu dávno zapomenut pfiíbuzn Preston Blake (Harve Presnell) odkázal 40 miliard dolarû, mediální impérium, fotbalov a basketbalov t m a osobní helikoptéru. A tak Longfellowe nasedá do letadla, aby rovn ma nohama skoãil do svûta velkého byznysu. Po svém pfiesunu na Manhattan stihne Deeds bûhem prvního dne pracovního nasazení v Blake Enterprises pfievrátit spoustu vûcí naruby, ani jeho Ïivot v ak není tohoto osudu u etfien. Zvlá tû, kdyï se na obzoru objeví pûvabná dívka s klá terním vychováním. Kdo by totiï v krásné Babe hledal vychytralou novináfiku, která nemyslí na nic jiného neï na svou reportáï. K tomu v emu Deeds neví, Ïe intrikáfisk Cedar je pfiipraven zmocnit se vlády nad Blakeov m impériem za kaïdou cenu. Definitivnû poznává, o ãem je ve skuteãnosti Ïivot, a je na nûm, aby dokázal, Ïe peníze mûní v e... ale ne kaïdého, a Ïe láska zvítûzí, no víme nad ãím. USA 2002, komedie ReÏie: Steven Brill Recept pro vás Jablková Ïemlovka s hrozinkami Jméno a pfiíjmení: Adresa: ZO/MO: Správná odpovûì z ã. 8/2002: Max vabinsk Tfii vylosované v herce uvedeme v pfií tím ãísle. Slosovány budou odpovûdi do lé do 15. prosince Jména v hercû a správná odpovûì budou uvefiejnûny v pfií tím ãísle. V znamn holandsk malífi se narodil v roce Jeho malífisk talent, vzdûlanost, organizaãní a diplomatické schopnosti jsou pozoruhodné. Z jeho rukou a dílny vze lo pfies 1200 obrazû - od oltáfiních a alegorick ch kompozic, apoteóz vladafiû pfies dramatické námûty lovû a bitev, mytologické scény aï po zti ené krajiny a portréty. Proslul i sv mi autoportréty a portréty panovníkû 17. století. Byl dvakrát Ïenat a obû své manïelky portrétoval. Zemfiel v roce 1640 a my se opût ptáme na jeho jméno.? Vydává Odborov svaz UNIOS. Vychází 10x roãnû. Odpovûdn redaktor: Michal Votava. Adresa redakce: nám. W. Churchilla 2, Praha 3, telefon , Typografické zpracování: VAPO-Futura, a. s., Politick ch vûzàû 9, Praha 1, telefon: Roz ifiuje Ferda, âeská reklamní poãta, Dvorská 648, Hradec Králové, telefon Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., od tûpn m závodem stfiední âechy v Praze, ã. j. 2502/96-P ze dne ISSN MK âr E 5057 Pfiísady: 6 rohlíkû, 5 dl mléka, 500 g jablek, 50 g mouãkového cukru, 1 vanilkov cukr, 50 g másla, 2 vejce, mletá skofiice, strouhaná citronová kûra, 50 g namoãen ch hrozinek, 2 polévkové lïíce jemnû nakrájen ch vla sk ch ofiechû Postup pfiípravy: âerstvé rohlíky nakrájíme na koleãka a navlhãíme polovinou mléka. Mísu vymastíme máslem a vysypeme strouhankou. Naskládáme do ní polovinu navlhãen ch rohlíkû. Na povrchu obloïíme nastrouhan mi nebo na tenké plátky nakrájen mi jablky. Posypeme mouãkov m cukrem smíchan m s vanilkov m cukrem, mletou skofiicí a nastrouhanou citronovou kûrou. Posypeme hrozinkami a pfiikryjeme zbyl mi rohlíky. Zalijeme mlékem, ve kterém jsme rozpustili máslo a rozkvedlali vejce. Je tû posypeme drobnû nakrájen mi vla sk mi ofiechy a dozlatova upeãeme v pfiedehfiáté troubû. Pfied servírováním posypeme mouãkov m cukrem. ( el)

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu.

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu. âíslo 7 ROâNÍK 13 Povodnû 2002 OS UNIOS v tomto roce, kdy na i republiku postihly opût povodnû, které znepfiíjemnily léto mnoha na im ãlenûm a nûkteré pfiipravily o stfiechu nad hlavou, bude poskytovat

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

O ãíslech a lep ím pfií tím

O ãíslech a lep ím pfií tím âíslo 10 ROâNÍK 14 V â Í S L E : Konference k získávání ãlenû (str. 3) K nerovnomûrnû rozvrïené pracovní dobû (str. 4) Práva a povinnosti odborov ch orgánû v oblasti BOZP (pfiíloha) Rekreace (str. 7) Mûsíãník

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení ad notam5/05.q 18.10.2005 17:22 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005 Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2 Číslo 2 Listopad 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu,

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Kdy do důchodu a za kolik

Kdy do důchodu a za kolik Jan Přib Č E S K Á S P R ÁVA S O C I Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í Kdy do důchodu ODBORNÝ MĚSÍČNÍK Důchodové pojištění Nemocenské pojištění Lékařská posudková služba Zdravotní pojištění Sociální péče

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7 DaP_07_08_15_zlom 25.6.2015 9:39 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu a s ním i na e letní dvojãíslo, které vûnujeme: dokonãení pfiehledu zmûn souvisejících s vydáním nového pokynu D-22,

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky âeská centrála cestovního ruchu

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více