CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení"

Transkript

1 hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a Olomouc tel.: fax: VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL OLOMOUC KÚOK/89230/2014/OIEP/7551 č.j.: KUOK 89230/2014 Ing. Lenka Jílková tel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, PSČ , Olomouc v rámci VZMR IV. kategorie vyzývá dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Olomoucký kraj Sídlo: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Statutární zástupce: Ing. Jiří Rozbořil - hejtman Olomouckého kraje Kontaktní osoba Ing. Lenka Jílková oddělení veřejných zakázek Odboru investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje IČ: DIČ: CZ Právní forma: Územně samosprávní celek Jedná se o zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na které se nevztahují ustanovení zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2 Výzva je zpracována v souladu s Metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období pro zadávání zakázek pro projekty realizované v rámci ROP Střední Morava a v souladu se Směrnicí č. 4/2012 Olomouckého kraje Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje. Předpokládaná cena zakázky: Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F - zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře, číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/ , spolufinancovaného z ROP Střední Morava. Předpokládaná cena zakázky je ,00 Kč bez DPH. Předmět díla: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení budovy 6F v CSS Prostějov. Vnitřním vybavením se rozumí dodávka nábytku a spotřebičů, které jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci zpracované v červnu 2013 (část A Vybavení) firmou Atris, s.r.o., Prokopa Velikého 699/5, Ostrava Vítkovice, IČ: a výkazu výměr. Projekt vnitřního vybavení řeší nově vzniklé prostory v 1.NP, 2.NP rekonstruované budovy 6F v CSS Prostějov. Budova je rozdělena dle typu poskytovaných služeb. Jedná se o denní stacionář (senioři ve věku nad 65 let se sníženou soběstačností), odlehčovací službu (dospělé osoby ve věku nad 27 let, které mají sníženou soběstačnost) a chráněné bydlení (ženy ve věku od 27 let s chronickým duševním onemocněním). V 1.NP v levé části objektu je umístěna ergoterapie, kdy tato místnost bude využívána všemi klienty nově poskytovaných služeb a uživateli stávajícího domova se zvláštním režimem. V pravé části tohoto podlaží dojde k vybudování denního stacionáře s denní kapacitou 20 klientů. Cílovou skupinou pro denní stacionář jsou senioři se sníženou soběstačností, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby při zvláštní péči o vlastní osobu. Je to služba, do které senior ráno přijde sám nebo s doprovodem, den stráví různými aktivitami. V odpoledních hodinách odchází senior sám nebo s doprovodem zpět k sobě domů. Denní stacionář je služba, kterou senior navštěvuje pravidelně. V 2.NP v levé části bude situováno chráněné bydlení s kapacitou 3 klientů. Jsou vybudovány 3 samostatné bytové jednotky (1 + KK). Každý pokoj bude vybaven postelí, stolem se židlí, kuchyňským koutem, vstupní chodbou s úložným prostorem a samostatným sociálním zařízením. V pravé části tohoto podlaží bude situována odlehčovací služba s kapacitou 6 klientů. Jsou vybudovány 3 dvoulůžkové pokoje, každý se samostatným sociálním zázemím. Každý pokoj bude vybaven dvěma lůžky pro imobilní osoby, stolem se židlí, samostatným sociálním zázemím. Pokud jsou v dokumentaci použity názvy výrobků nebo konstrukcí, které jsou pro určitého výrobce příznačné, umožňuje zadavatel použití i jiných kvalitativně a Strana 2 (celkem 7)

3 technicky srovnatelných řešení. Veškeré použité materiály se požadují dodat v minimálně standardním provedení. Doba a místo plnění: Lhůta dodání: 04/ /2015 Místem plnění je objekt: pavilon 6F v areálu bývalé nemocnice v Prostějově. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: Zadavatel požaduje v nabídkách doložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie; výpis z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, a to ve formě prosté kopie; čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů - dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace; seznam obdobných zakázek uskutečněných uchazečem v posledních 3 letech, s uvedením názvu, objednatele (včetně kontaktních údajů), ceny a lhůt realizace, přičemž alespoň 3 zakázky budou s finančním rozsahem minimálně ,- Kč bez DPH. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů. Jiné kvalifikační předpoklady zadavatel nepožaduje. Způsob hodnocení nabídek: Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny: Nabídková cena zakázky bude zpracována formou položkového rozpočtu, který musí být součástí nabídky a musí být uveden ve struktuře: Popis položky - měrná jednotka - počet m. j. - jednotková cena - cena celkem Samostatně budou uvedeny souhrnnou položkou nazvanou Ostatní náklady náklady související s realizací díla, ale nezahrnuté v položkovém rozpočtu (např. realizační projektovou dokumentaci, veškeré poplatky, zkoušky, skládkovné apod.). Tato souhrnná položka musí být uchazečem v nabídce podrobně specifikována. Náklady na dopravní a montážní práce budou rozúčtovány k jednotlivým dodávaným předmětům zvlášť. Celková nabídnutá cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky (tj. základní náklady dle položkového rozpočtu, vedlejší náklady, ostatní náklady). Strana 3 (celkem 7)

4 Uváděné ceny a celková nabídková cena musí být uvedeny v členění cena díla v Kč bez DPH, hodnota DPH a cena díla v Kč včetně DPH. Obchodní a platební podmínky: Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele s tím, že výše pojistné částky je minimálně sjednaná ve výši 500 tis. Kč. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné smlouvy před uzavřením smlouvy o dílo. Zadavatel neposkytuje zálohy. Uchazeči jsou oprávněni nabídnout i výhodnější platební podmínky. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Ostatní obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo. Podmínky, za kterých je možné překročit výši nabídnuté ceny: Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. Lhůta pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni obdržení výzvy a končí dne v 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů. Způsob a místo pro podávání nabídek: Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou uchazeče. Nabídky se podávají v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením, označených nápisem: Veřejná zakázka CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení NEOTEVÍRAT Strana 4 (celkem 7)

5 a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Nabídky je možno: a) podat osobně na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, a to v pracovní dny: v pondělí od 8:00 do 16:00 hodin, v úterý a středu od 8:00 do 15:00 hodin, ve čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodin. nebo b) doručit doporučeně na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a Olomouc před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Jako další podmínky soutěže zadavatel vymezuje: a) Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele. Profil zadavatele se nachází na této elektronické adrese https://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilolomouckykraj. b) Kontaktní osobou je Ing. Lenka Jílková, tel.: ; c) Uchazeč je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena alespoň 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Vzhledem ke krátkým lhůtám pro doručení žádosti bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. d) Prohlídka místa plnění není oficiálně organizována. Objekt je v tuto chvíli ve výstavbě. K případnému doměření budou prostory připraveny v 03/2015. e) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do okamžiku podpisu smlouvy, a to bez udání důvodu. f) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. g) Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. h) Zadavatel je oprávněn nehodnotit nabídku uchazeče, která je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná nebo neobsahuje po obsahové stránce podmínky uvedené v zadání. i) Zadavatel je oprávněn si při posuzování nabídky ověřit, příp. vyjasnit informace deklarované uchazečem v nabídce. j) Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky. k) Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho účastí v tomto zadávacím řízení. l) Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou zpracovány v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním překladem do Strana 5 (celkem 7)

6 českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. m) Součástí nabídky musí být i návrh smlouvy, včetně všech jejích relevantních příloh, koncipovaný dle vzoru, který je součástí zadávací dokumentace, podepsaný oprávněnou osobou a opatřený razítkem uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo o obsahu smlouvy dále jednat a upřesnit její konečné znění. Zadávací dokumentace, která slouží jako podklad pro zpracování nabídky, obsahuje: Příloha č. 1 - projektová dokumentace zpracovaná v 06/2013 Atris, s.r.o., Prokopa Velikého 699/5, Ostrava Vítkovice, IČ: , včetně výkazu výměr; Příloha č. 2 - vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů; Příloha č. 3 - formulář Krycí list nabídky (pro vyplnění uchazečem); Příloha č. 4 - obchodní podmínky formou vzoru smlouvy. Požadovaná struktura nabídky: Písemná nabídka musí být členěna do samostatných příloh v následujícím členění: Příloha č. 1 Základní údaje k nabídce Tato příloha musí obsahovat: - vyplněný formulář Krycí list nabídky, který je součástí zadávací dokumentace (obsahující název, adresu uchazeče s označením pověřeného zástupce, telefonické spojení, cenu za dílo v Kč bez DPH); - doklady prokazující kvalifikaci uchazeče. Příloha č. 2 Cenová nabídka Tato příloha musí obsahovat: - celkovou rekapitulaci ceny s uvedením ceny bez DPH, DPH a ceny celkem - položkový rozpočet v rozsahu a členění podle předloženého výkazu výměr - jiné údaje vztahující se k ceně nabídky Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo Tato příloha musí obsahovat: - návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami soutěže a musí být zpracován dle vzoru, který je součástí zadávací dokumentace a případně musí Strana 6 (celkem 7)

7 být doplněn o přílohu se specifikací částí veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou uchazeče a opatřen razítkem. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo: poptávkové řízení zrušit odmítnout veškeré předložené nabídky neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů Ing. Jiří Rozbořil hejtman Olomouckého kraje Strana 7 (celkem 7)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Kraj Vysočina AREA 2000 s.r.o. Žižkova 57 středisko Tender Consulting 587 33 Jihlava Riegrova 46 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro užší řízení podle 28 zákona č. 137/2006

Více