Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová"

Transkript

1 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká Plzeň Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

2 Obsah 1. Zásobník projektů Účel zásobníku projektů Způsob výběru projektů Projekty Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Dům pokojného stáří Osobní asistence Rozšíření stávající pečovatelské služby v Radnicích o terénní pečovatelskou službu Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením strana 2/27

3 1. Zásobník projektů 1.1. Účel zásobníku projektů Zásobník projektů je zpracován pro období let Obsahuje 6 projektů vybraných ze strategické části komunitního plánu, jejichž realizace přispěje k sociální integraci na území SO ORP Rokycany. Smyslem zásobníku projektů je napomoci implementaci opatření komunitního plánu. Zásobník definuje 6 prioritních opatření a tyto podrobněji rozpracovává do konkrétních projektových záměrů. Pro potenciální realizátory těchto projektů představuje garanci podpory Města Rokycany formou partnerství. Projekty v zásobníku jsou řazeny abecedně. Obsah zásobníku předem nijak neomezuje možnost výše uvedené podpory jiným projektovým záměrům, bude-li potřeba realizace služby v komunitním plánu neuvedené Způsob výběru projektů Projekty byly vybrány členy řídící skupiny komunitního plánování podle následujících kritérií: Projekt je návazný na již existující a fungující službu. Na základě poptávky bude služby doplňovat, rozšiřovat. Projekt je v souladu se střednědobým plánem rozvoje Plzeňského kraje. Projekt odpovídá prioritním opatřením, které vzešly z jednání pracovních skupin. Projekt reaguje na velikost cílové skupiny. Projekt je financovatelný z jiných zdrojů než městských. Obsah zásobníku a postup jeho tvorby Ke každému z 6 projektů je vyplněn projektový list a logický rámec. Projektový list obsahuje: název projektu uvedení cíle a opatření z komunitního plánu, které projekt naplňuje cíl projektu cílovou skupinu projektu popis projektu výsledky a dopady projektu aktivity projektu předpokládanou dobu realizace předpokládané náklady na realizaci projektu předpokládané finanční zdroje nositel projektu partneři projektu Náklady na realizaci projektů musely být pouze odhadovány, neboť nebylo možno vycházet z možností, situace a záměrů konkrétních subjektů. V případě investičních nákladů vychází jejich stanovení z kalkulace vztahu mezi počtem uživatelů, respektive personálu, tomu odpovídajícími požadavky na nemovité prostory (plocha připadající na 1 uživatele) a stanovením jednotkové ceny za čtvereční metr výstavby objektu (17 000,-/m2 1 ). Provozní náklady vycházely především z definovaných personálních požadavků na zajištění záměru. Obdobně veškeré další údaje uvedené v zásobníku vycházejí z expertních stanovisek zpracovatele a účastníků tvorby zásobníku z řad poskytovatelů služeb a v případě realizace jednotlivých projektů je zapotřebí je zrevidovat s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám. 1 Jde o obvyklou (průměrnou) cenu výstavby srovnatelných objektů v roce 2006, stanovenou na základě konzultací s projektantskou firmou. strana 3/27

4 2. Projekty Seznam všech projektů Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Dům pokojného stáří Osobní asistence Rozšíření stávající pečovatelské služby o terénní pečovatelskou službu v Radnicích Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením strana 4/27

5 2.1. Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Název projektu Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením (15+ let) Cíl(e) a opatření komunitního plánu Doplnit síť služeb pro osoby se zdravotním postižením na podporu jejich samostatnosti a zapojení do společnosti Cíl projektu Cílem projektu je prostřednictvím zřízení denního stacionáře umožnit lidem se zdravotním postižením využívat služby, jež staví na individuálním rozvoji klienta v rodinném a otevřeném prostředí. Cílová skupina lidé s kombinovaným a mentálním postižením od 15 let věku Popis projektu V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Kapacita stacionáře: 15 osob Kapacita personálu: 5 lidí (požadovaná kvalifikace: pracovníci v soc. službách) Zařízení: kancelář, počítačová učebna, pracovna pedagoga a dalších odborných specialistů, kuchyňka, společenská místnost Výsledky a dopady projektu Denní stacionáře přebírají zodpovědnost za péči o osobu se zdravotním postižením na část dne, a tím umožňují rodinnému pečujícímu, aby si alespoň částečně zachoval životní styl, na který byl zvyklý před zahájením pečování (rodinní pečující v ideálním případě nemusí opustit své zaměstnání). S klientem je pracováno individuálně, což v nejvyšší možné míře podporuje jeho sociální integraci. Aktivity naplňující projekt 1. Stavební příprava zařízení 2. Stavba a kolaudace 3. Nákup vybavení 4. Nábor personálu 5. Zpracování metodických materiálů a domovního/provozního řádu pro budované zařízení (stanovení detailních podmínek pro poskytování služby) 6. Nábor klientů 7. Zřízení a registrace denního stacionáře s kapacitou 15 osob ve městě Rokycany 8. Informační kampaň Předpokládaná doba realizace projektu 2010 Předpokládané náklady projektu (v Kč) Investiční náklady: cca ,- Kč Roční náklady na provoz: cca ,- Kč Finanční zdroje Nadace Renovabis. EU priorita Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti Investice ROP Nuts II. Jihozápad strana 5/27

6 Nositel/předkladatel projektu Oblastní charita Rokycany Partneři projektu Nebyli definováni strana 6/27

7 Logický rámec Název projektu : Denní stacionář pro osoby s kombinovaným a mentálním postižením (od 15+ let) Celkový rozpočet projektu : Investiční náklady: cca ,- Kč Roční náklady na provoz: cca ,- Kč Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným a mentálním postižením a umožnit těmto lidem aktivní život v přirozeném prostředí a v kontaktu se společenským prostředím 1.1 Díky vybudovanému zařízení se snížila neuspokojená poptávka osob s kombinovaným a mentálním postižením po službě denního stacionáře o třetinu 1.2 Zvýšil se počet uživatelů služeb s kombinovaným a mentálním postižením, kteří (částečně) žijí v přirozeném (rodinném) prostředí, 1.3 Náklady na poskytování služby přepočtené na 1 klienta denního stacionáře jsou nižší než náklady na 1 klienta se srovnatelným handicapem žijícího v trvalé ústavní péči Výkazy poskytovatelů služeb Cenové porovnání služby denního stacionáře s náklady ústavů sociální péče po 1 roce provozu zařízení Porovnání doby, kterou stráví uživatelé služeb se svými rodinnými příslušníky (ústav sociální péče vs. stacionář) Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zajistit sociální služby denní stacionář pro osoby s kombinovaným a mentálním postižením (od 15+ let). 2.1 Zařízení je obsazeno 80% do 1 roku od kolaudace. 2.2 Klienti zařízení dodržují provozní řád a využívají úkony sociálních služeb, které jsou financovány MPSV podle zákona o soc. službách. 2.3 Poskytované služby (denní stacionář) jsou registrovány a jejich kvalita auditována podle standardů kvality sociálních služeb. Výkazy provozovatele o počtu klientů, smlouvy s uživateli Evidence přestupků proti provoznímu řádu Záznamy auditů poskytovaných služeb Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady Nezmění se legislativa upravující poskytování a financování sociálních služeb Nezvýší se počet osob s kombinovaným postižením se zájmem o sociální služby více než odpovídá přirozené měně obyvatelstva 1. Otevřeno zařízení sociální péče denní stacionář 1.1. Existuje zařízení s kapacitou 15 míst s denním provozem (lokalizované v Rokycanech) 1.2. Zpracován provozní řád a metodika poskytování služby (stanoveny detailní podmínky) Personální zajištění služby: 1 sociální pracovník, 3 pracovníci v soc. službách, 1 rehabilitační pracovník, technickohospodářský pracovník (ředitel 0,15, účetní 0,1 úvazku). Kolaudační rozhodnutí / srovnatelný doklad o otevření zařízení Text provozního, ubytovacího řádu Pracovní (jiné) smlouvy se sociálními pracovníky a s pracovníky v sociálních službách Bude zajištěn kvalifikovaný personál/terapeuti pro práci s klienty strana 7/27

8 Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady 1.1. Stavební příprava zařízení 1.2. Stavba a kolaudace 1.3. Nákup vybavení 1.4. Nábor personálu 1.5. Zpracování metodických materiálů a domovního/provozního řádu pro budované zařízení (stanovení detailních podmínek pro poskytování služby) 1.6. Nábor klientů Zřízení a registrace denního stacionáře s kapacitou 15 osob ve městě Rokycany 1.7. Informační kampaň Pozemek, budova ve vlastnictví provozovatele (žadatele) nebo města uzavřeny smluvní vztahy o provozu/nájmu, koupi apod. nemovitostí pro předpokládané zařízení Projektová dokumentace, stavební povolení Schválený rozpočet včetně kofinancování Manažer projektu, finanční manažer projektu Dodavatel inženýrských služeb (projektant) Dodavatel stavebních prací Stavební dozor Systém supervize a vzdělávání v poskytovaných sociálních službách (metodická a psychosociální podpora) Nalezen vhodný objekt (pozemek) pro zařízení o lokalizace ve městě Rokycany o vlastnictví města nebo provozovatele Trvající zájem klientů o pobyt v denním stacionáři strana 8/27

9 2.2. Domov pro seniory Dům pokojného stáří Název projektu Domov pro seniory Dům pokojného stáří Cíl(e) a opatření komunitního plánu Doplnit síť pobytových služeb pro seniory Cíl projektu Cílem projektu je poskytnout pobytové služby pro seniory v příjemném přirozeném prostředí. Cílová skupina senioři Popis projektu Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Konkrétní poskytované úkony dle zákona 108/2006 Sb. V objektu Oblastní charity Rokycany vznikne dům pokojného stáří. Kapacita zařízení bude nejprve naplněna především žadateli z města Rokycany. V případně nenaplnění kapacity bude služba nabídnuta též dalším zájemcům z SO ORP Rokycany. Kapacita zařízení: - 13 lůžek (rozložených do pěti pokojů po dvou lůžkách a jednoho pokoje se třemi lůžky). - Společenská místnost - Bezbariérové sociální zařízení - Pobytová terasa - Sklad zdravotnického materiálu - Kapacita personálu: 5 lidí (požadovaná kvalifikace: pracovníci v soc. službách) Administrativní zázemí pro zajištění služby bude společné se současně fungujícím krizovým zřízením pro matky s dětmi v tísni, které nenachází ve stejném objektu. Výsledky a dopady projektu - Zřízení domova pro seniory odpovídá poptávce po potřebnosti pobytové péče pro seniory. V SO ORP Rokycany jsou kapacity pobytových zařízení současné době plně naplněny. - Kapacita plánovaného zařízení navíc umožňuje zajištění rodinného prostředí, které výrazně napomáhá k zachování přirozeného života seniorů, lepší komunikaci mezi klienty zařízení, rodinami a personálem. Aktivity naplňující projekt 1. Stavební příprava zařízení 2. Rekonstrukce a kolaudace 3. Nákup vybavení 4. Nábor personálu 5. Zpracování metodických materiálů a domovního/provozního řádu pro budované zařízení (stanovení detailních podmínek pro poskytování služby) 6. Nábor klientů 7. Vznik a registrace domova pro seniory - domov pokojného stáří 8. Informační kampaň o vzniku zařízení Předpokládaná doba realizace projektu Předpokládané náklady projektu (v Kč) Investiční náklady: ,- Kč Roční provozní náklady na službu: ,- Kč strana 9/27

10 Finanční zdroje Nadace Renovabis. EU priorita Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti Investice ROP Nuts II. Jihozápad Nositel/předkladatel projektu Oblastní charita Rokycany Partneři projektu Nebyli definováni strana 10/27

11 Logický rámec Název projektu : Domov pro seniory Dům pokojného stáří Celkový rozpočet projektu : Investiční náklady: cca ,- Kč Roční náklady na provoz: cca ,- Kč Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Doplnit síť pobytových služeb pro seniory 1.1 Díky vybudovanému zařízení se snížila Výkazy poskytovatelů služeb neuspokojená poptávka seniorů po službě domov pro seniory o třetinu Zvýšil se počet seniorů žijích v malém pobytovém zařzení, které poskytuje život v přirozeném prostředí. Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zajistit pobytové služby pro seniory v příjemném přirozeném prostředí. 1.1 Zařízení je obsazeno 80% do 1 roku od kolaudace. 1.2 Klienti zařízení dodržují provozní řád a využívají úkony sociálních služeb, které jsou financovány MPSV podle zákona o soc. službách. 1.3 Poskytované služby (domov pro seniory) jsou registrovány a jejich kvalita auditována podle standardů kvality sociálních služeb. Výkazy provozovatele o počtu klientů, smlouvy s uživateli Evidence přestupků proti provoznímu řádu Záznamy auditů poskytovaných služeb Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Otevřeno zařízení sociální péče domov pro seniory 1.1. Existuje pobytové zařízení s kapacitou 13 lůžek (lokalizované v Rokycanech) 1.2. Zpracován provozní řád a metodika poskytování služby (stanoveny detailní podmínky) Personální zajištění služby: 1 sociální pracovník, 4 pracovníci v soc. službách, technickohospodářský pracovník (ředitel 0,15, účetní 0,1 úvazku). Kolaudační rozhodnutí / srovnatelný doklad o otevření zařízení Text provozního, ubytovacího řádu Pracovní (jiné) smlouvy se sociálními pracovníky a s pracovníky v sociálních službách Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady Nezmění se legislativa upravující poskytování a financování sociálních služeb Nezvýší se počet seniorů se zájmem o sociální služby více než odpovídá přirozené měně obyvatelstva Bude zajištěn kvalifikovaný personál/terapeuti pro práci s klienty 1.1. Stavební příprava zařízení 1.2. Stavba a kolaudace 1.3. Nákup vybavení 1.4. Nábor personálu 1.5. Zpracování metodických materiálů a domovního/provozního řádu pro budované zařízení (stanovení detailních podmínek pro poskytování služby) Pozemek, budova ve vlastnictví provozovatele (žadatele) nebo města uzavřeny smluvní vztahy o provozu/nájmu, koupi apod. nemovitostí pro předpokládané zařízení Projektová dokumentace, stavební povolení Schválený rozpočet včetně kofinancování Manažer projektu, finanční manažer projektu Dodavatel inženýrských služeb (projektant) Nalezen vhodný objekt (pozemek) pro zařízení o lokalizace ve městě Rokycany o vlastnictví města nebo provozovatele Trvající zájem klientů o pobyt strana 11/27

12 1.6. Nábor klientů Zřízení a registrace domova pro seniory s kapacitou 13 lůžek ve městě Rokycany 1.7. Informační kampaň Dodavatel stavebních prací Stavební dozor Systém supervize a vzdělávání v poskytovaných sociálních službách (metodická a psychosociální podpora) v domově pro seniory strana 12/27

13 2.3. Osobní asistence Název projektu Osobní asistence Cíl(e) a opatření komunitního plánu Cíl: Doplnit síť služeb pro osoby se zdravotním postižením na podporu jejich samostatnosti a zapojení do společnosti Opatření: Osobní asistence (rozšíření kapacity a působnosti osobní asistence i mimo město Rokycany) strana 13/27

14 Cíl projektu Rozšířit působení služby osobní asistence v obcích SO ORP Rokycany tak, aby byla pokryta poptávka uživatelů. Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením Popis projektu Osobní asistence je terénní sociální služba, která poskytuje individuální pomoc klientům se sníženou soběstačností. Služba osobní asistence je v současné době provozována převážně ve městě Rokycany a není tak pokryta poptávka klientů z menších obcí regionu. Cílem projektu je rozšířit působení služby osobní asistence v obcích SO ORP Rokycany tak, aby byla pokryta poptávka uživatelů. K podrobnému zjištění poptávky bude zvolena adekvátní technika sběru dat, tak aby odpovídala cílové skupině. Osloveni budou příjemci příspěvků na péči a současní klienti osobní asistence, Centra pro zdravotně postižené a dalších organizací v SO ORP Rokycany pracující s touto cílovou skupinou. Na základě závěrů zjištěné poptávky bude navržen způsob rozvoje služby osobní asistence navržena personální kapacita potřebná k zajištění poptávky ( rozšíření pracovních úvazků, nábor nových osobních asistentů a jejich vyškolení), potřebné materiální zázemí (nákup vozidla, mobilního telefonu atd.). V regionu proběhne informační kampaň podporující využívání služby. Vzhledem k tomu, že osobní asistence také poskytuje výraznou pomoc rodinám klientů, kterým tak dává možnost zachovat si alespoň částečně svůj způsob života, kampaň bude plošná zahrnující školská zařízení, lékařská zařízení v obcích SO ORP Rokycany, tiskoviny jednotlivých obcí, tak aby se informace dostala co nejvíce informačními kanály k co nejvíce potencionálním klientům. Projekt bude koordinovat Centrum pro zdravotně postižené v Rokycanech, které bude také zajišťovat odborné zaškolování osobních asistentů. Výsledky a dopady projektu Osobní asistence je nezbytným článkem komplexní a návazné sítě služeb na Rokycansku. Zavedení služby umožní žít lidem se zdravotním postižením kvalitní život, podporuje jejich samostatnost a zapojení do společnosti. Služba pomůže rodinám klientů v péči o osobu blízkou a umožní tak rodině žít plnohodnotný život. Aktivity naplňující projekt 1. Mapování poptávky po osobní asistenci 2. Navržení rozšíření služby 3. Zajištění materiálního i personálního zázemí pro rozšíření služby osobní asistence 4. Informační kampaň a aktivní nabízení služby osobní asistence 5. Rozšíření služeb i mimo město Rokycany Předpokládaná doba realizace projektu Předpokládané náklady projektu (v Kč) Investiční náklady cca ,- Kč Roční provozní náklady cca ,- Kč Finanční zdroje MPSV, Plzeňský kraj, příspěvky na péči Nositel/předkladatel projektu Centrum pro zdravotně postižené Rokycany Partneři projektu Nebyli definováni strana 14/27

15 Logický rámec Název projektu : Osobní asistence Celkový rozpočet projektu : Investiční náklady cca ,- Kč Roční provozní náklady cca ,- Kč Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Doplnit síť služeb pro osoby se zdravotním postižením na podporu jejich samostatnosti a zapojení do společnosti 1.1 Klesne celkový počet čekatelů na službu osobní asistence v SO ORP Rokycany Evidence poptávky po službě osobní asistence Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zajistit dostatečnou nabídku služby osobní asistence, která bude pokrývat potřeby obyvatel v SO ORP Rokycany 2.1 Alespoň 50% potencionálních uživatelů služby osobní asistence ji využívá a má podepsanou smlouvu o využívání této služby do jednoho roku od zahájení jejího poskytování mimo město Rokycany. Text analýzy a návrh realizace Služba osobní asistence je pro klienty finančně dostupná Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zpracován odborný návrh optimální podoby rozšíření osobní asistence v obcích SO ORP Rokycany odpovídající poptávce zjištěné v průzkumu 2. Poskytování služby osobní asistence i mimo město Rokycany 3. Informování uživatelů a veřejnosti o službách osobní asistence. 1.1 Existuje návrh optimálního zajištění osobní asistence v SO ORP Rokycany a je přijat vedením organizace tento projekt realizující. 2.1 Služba os. asistence je poskytována klientům i mimo město Rokycany 3.1 Vypracován plán informační kampaně. Text průzkumu a zpracování závěrečné zprávy navrhující optimalizaci služby osobní asistence. Zápis z jednání vedení organizace realizující projekt o přijetí návrhu a záměru jej realizovat Seznam uživatelů služby Pracovní či jiné smlouvy s osobními asistenty Tištěná či elektronická verze plánu informační kampaně Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady 1. Sběr,zpracování a analýza dat v SO ORP Rokycany u klientů osobní asistence, organizací pracujících s cílovou skupinou 2. Vytvoření odborného návrhu optimální podoby zajištění osobní asistence v SO ORP 3. Rozšíření úvazků pracovníků (zaměstnání nových pracovníků) poskytujících osobní asistenci 4. Vzdělávání osobních asistentů 5. Přijetí nových klientů i mimo obec Rokycany 6. Informační kampaň Podklady od poskytovatelů služeb, soc. odborů, klientů. Manažer a odborný garant projektu Odborný personál pro poskytování služby Pořízení vozidla pro zajištění obslužnosti obcí SO ORP Rokycany Výstupy z registrace služby a inspekcí kvality Je znám počet uživatelů vyžadujících službu osobní asistence Je zajištěn kvalitní personál Zájem klientů o služby osobní asistence i mimo město Rokycany strana 15/27

16 2.4. Rozšíření stávající pečovatelské služby v Radnicích o terénní pečovatelskou službu Název projektu Rozšíření stávající pečovatelské služby v Radnicích o terénní pečovatelskou službu Cíl(e) a opatření komunitního plánu Cíl: Doplnit síť terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Opatření: Rozšíření stávající pečovatelské služby v Radnicích o terénní pečovatelskou službu Cíl projektu Rozšířit služby současné pečovatelské služby města Radnice o její působnost i mimo nájemní domy a samotné město Radnice tak, aby byla služba dostupná obyvatelům okolních obcí Radnicka. Cílová skupina senioři Popis projektu Obsahem projektu je rozšíření služeb pečovatelské služby v Radnicích o její působnost v okolních obcích. V současnosti je pečovatelská služba poskytovaná městem Radnice ve dvou nájemních domech, nepokrývá však potřeby obyvatel mimo samotné město Radnice. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V rámci realizace projektu dojde mezi obyvateli obcí Radnicka k podrobnému průzkumu, který by měl určit o jaké konkrétní služby a v jaké míře je mezi obyvateli zájem. Tento průzkum předpokládá velkou spoluúčast starostů jednotlivých obcí. Na základě průzkumu bude zpracována celková koncepce rozvoje pečovatelské služby pro Radnicko, definován podíl obcí na financování a personálním zajištění. Projekt počítá s využitím jak materiálního, tak personálního zázemí pečovatelské služby Radnice a rozšířením pracovních úvazků stávajících zaměstnanců - rozšíření 1/2 pracovního úvazku dvou stávajících pečovatelek na plný pracovní úvazek. Nezbytný je nákup vozidla k zajištění pohybu pečovatelek po terénu. Výsledky a dopady projektu Terénní pečovatelská služba umožní obyvatelům Radnicka setrvat déle ve svém přirozeném prostředí. Sníží se počet čekatelů na umístění v nájemním domě s poskytovanou pečovatelskou službou. Aktivity naplňující projekt 1. Zmapování a vyhodnocení poptávky v obcích Radnicka za pomoci starostů jednotlivých obcí 2. Zpracování odborného návrhu optimální podoby rozšíření pečovatelské služby v obcích Radnicka odpovídající potřebám obyvatel. 3. Rozšíření stávajících služeb pečovatelské služby města Radnice o služby v terénu 4. Aktivní nabízení terénních služeb informační kampaň 5. Každoroční vyhodnocování využívanosti služby

17 Předpokládaná doba realizace projektu Předpokládané náklady projektu (v Kč) Investiční náklady: cca ,- Kč Roční provoz služby: ,- až ,- Kč Finanční zdroje Rozpočet obcí, dotace Plzeňského kraje, MPSV Nositel/předkladatel projektu Město Radnice Partneři projektu Obce Radnicka strana 17/27

18 Logický rámec Název projektu : Rozšíření pečovatelské služby v Radnicích o terénní pečovatelskou službu Celkový rozpočet projektu : Investiční náklady: cca ,- Kč Roční provoz služby: ,- až ,- Kč Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Doplnit síť terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v SO ORP Rokycany 1.1 Klesne celkový počet čekatelů na terénní pečovatelskou službu. Evidence poptávky po terénní pečovatelské službě Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 2. Zajistit dostatečnou nabídku terénní pečovatelské služby, která bude pokrývat potřeby obyvatel Radnicka 1.1 Registrace nového typu služby 1.2 Využívání nových typů služeb klienty (kapacita nových služeb je naplněna z 90 % do jednoho roku od zahájení jejich poskytování) 1.3 Potvrzení o registraci nových služeb Záznamy o poskytování služeb (počet klientů, počet pracovníků poskytujících služby) Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zpracován odborný návrh optimální podoby rozšíření pečovatelské služby v obcích Radnicka odpovídající potřebám obyvatel. 2. Zahájeno poskytování terénní pečovatelské služby v obcích Radnicka. 3. Využívání služby je každoročně vyhodnocováno. 1.1 Je zpracován návrh optimálního zajištění terénní služby v obcích 2.1 Terénní soc. služba má klienty z více obcí Radnicka 3.1 Přesný popis postupu a metodologie vyhodnocování využívání služby. Text průzkumu a zpracování závěrečné zprávy navrhující optimalizaci pečovatelské služby. Záznamy o poskytování služby (seznam klientů) Text metodologie vyhodnocování využívání služby. Politická vůle přizpůsobit politiku města Radnice a okolních obcí zjištěným informacím Participace starostů jednotlivých obcí Radnicka na financování a zajištění sužby Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady 1. Sběr a analýza dat v obcích Radnicka 2. Vytvoření odborného návrhu optimální podoby rozšíření pečovatelské služby 3. Rozšíření úvazků pracovníků (zaměstnání nových pracovníků) 4. Přijetí nových klientů i mimo obec Radnice 5. Informační kampaň 6. Každoroční vyhodnocování využívanosti služby Evidence poskytovatelů služeb a sociálních odborů obcí Manažer a odborný garant projektu Odborný personál pro poskytování služby Pořízení vozidla pro zajištění obslužnosti obcí na Radnicku Výstupy z registrace služeb a inspekcí kvality Zájem seniorů a osob se ZP v obcích Radnicka strana 18/27

19 2.5. Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením Název projektu Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením Cíl(e) a opatření komunitního plánu Cíl: Doplnit síť služeb pro osoby se zdravotním postižením na podporu jejich samostatnosti a zapojení do společnosti Opatření: Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením Cíl projektu Cílem projektu je doplnit síť služeb pro osoby se zdravotním postižením, podpořit jejich samostatnost, pracovní návyky a dovednosti prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Cílová skupina Osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením starší 15 let. Popis projektu Cílem projektu je doplnit síť služeb pro osoby se zdravotním postižením, podpořit jejich samostatnost, pracovní návyky a dovednosti prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Zřízení sociálně terapeutických dílen poskytne ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Klienti prostřednictvím dlouhodobé a individuální spolupráce získávají podporu při zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba je úzce spjata s projektem denního stacionáře na jehož službu navazuje. S klienty bude uzavřena smlouva o poskytování služby, klienti budou pravidelně docházet do zařízení, kde budou mít možnost podílet se na chodu sociálně terapeutických dílen a zároveň pro ně bude připraven další sociálně terapeutický program upevňující jejich společenské návyky, samostatnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování. Základem zařízení jsou 3 sociálně terapeutické dílny keramika, tkalcovská dílna, dílna, šití. Navržená kapacita zařízení je 10 osob v sociálně terapeutických dílnách, jejichž pobyt budou zajišťovat tři pracovníci v sociálních službách. Projekt předpokládá informační kampaň po regionu SO ORP Rokycany prostřednictvím letáků, místního tisku a osobních kontaktů. Prostory: - místnost pro keramickou pec, - 3 místnosti pro chráněné dílny (tkalcovské, keramická, šití), - sociální zázemí bezbariérové, - koupelna, - šatny Výsledky a dopady projektu Postupné vytvoření nebo obnovení schopností a dovedností, potřebných k úspěšnému pracovnímu uplatnění v chráněných podmínkách a později případně na otevřeném trhu práce. Rozvoj individuální výkonnosti a pokroku klientů s přihlédnutím k potřebám a zdravotnímu stavu uživatelů. Zvýšení počtu osob se zdravotním postižením schopných pracovního poměru na otevřeném trhu práce. Aktivity naplňující projekt 1. Stavební příprava zařízení 2. Stavba a kolaudace 3. Nákup vybavení 4. Nábor personálu strana 19/27

20 5. Zpracování metodických materiálů a domovního/provozního řádu pro budované zařízení (stanovení detailních podmínek pro poskytování služby) 6. Nábor klientů 7. Zřízení a registrace sociálně terapeutických dílen s kapacitou 10 lidí ve městě Rokycany 8. Informační kampaň Předpokládaná doba realizace projektu 2010 Předpokládané náklady projektu (v Kč) Roční provozní náklady: cca ,- Kč Investiční náklady: ,- Kč Finanční zdroje Nadace Renovabis EU Operační program OP LZZ (Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti) Investiční náklady - ROP Jihozápad Nositel/předkladatel projektu Oblastní charita Rokycany Partneři projektu Nebyli definováni strana 20/27

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Aktuální stav a perspektivy v oblasti plánování a financování sociálních služeb Hradec Králové, 21. 6. 2012 1 Víceleté

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026 Ing. Martin Kobzáň vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více