Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová"

Transkript

1 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká Plzeň Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

2 Obsah 1. Zásobník projektů Účel zásobníku projektů Způsob výběru projektů Projekty Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Dům pokojného stáří Osobní asistence Rozšíření stávající pečovatelské služby v Radnicích o terénní pečovatelskou službu Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením strana 2/27

3 1. Zásobník projektů 1.1. Účel zásobníku projektů Zásobník projektů je zpracován pro období let Obsahuje 6 projektů vybraných ze strategické části komunitního plánu, jejichž realizace přispěje k sociální integraci na území SO ORP Rokycany. Smyslem zásobníku projektů je napomoci implementaci opatření komunitního plánu. Zásobník definuje 6 prioritních opatření a tyto podrobněji rozpracovává do konkrétních projektových záměrů. Pro potenciální realizátory těchto projektů představuje garanci podpory Města Rokycany formou partnerství. Projekty v zásobníku jsou řazeny abecedně. Obsah zásobníku předem nijak neomezuje možnost výše uvedené podpory jiným projektovým záměrům, bude-li potřeba realizace služby v komunitním plánu neuvedené Způsob výběru projektů Projekty byly vybrány členy řídící skupiny komunitního plánování podle následujících kritérií: Projekt je návazný na již existující a fungující službu. Na základě poptávky bude služby doplňovat, rozšiřovat. Projekt je v souladu se střednědobým plánem rozvoje Plzeňského kraje. Projekt odpovídá prioritním opatřením, které vzešly z jednání pracovních skupin. Projekt reaguje na velikost cílové skupiny. Projekt je financovatelný z jiných zdrojů než městských. Obsah zásobníku a postup jeho tvorby Ke každému z 6 projektů je vyplněn projektový list a logický rámec. Projektový list obsahuje: název projektu uvedení cíle a opatření z komunitního plánu, které projekt naplňuje cíl projektu cílovou skupinu projektu popis projektu výsledky a dopady projektu aktivity projektu předpokládanou dobu realizace předpokládané náklady na realizaci projektu předpokládané finanční zdroje nositel projektu partneři projektu Náklady na realizaci projektů musely být pouze odhadovány, neboť nebylo možno vycházet z možností, situace a záměrů konkrétních subjektů. V případě investičních nákladů vychází jejich stanovení z kalkulace vztahu mezi počtem uživatelů, respektive personálu, tomu odpovídajícími požadavky na nemovité prostory (plocha připadající na 1 uživatele) a stanovením jednotkové ceny za čtvereční metr výstavby objektu (17 000,-/m2 1 ). Provozní náklady vycházely především z definovaných personálních požadavků na zajištění záměru. Obdobně veškeré další údaje uvedené v zásobníku vycházejí z expertních stanovisek zpracovatele a účastníků tvorby zásobníku z řad poskytovatelů služeb a v případě realizace jednotlivých projektů je zapotřebí je zrevidovat s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám. 1 Jde o obvyklou (průměrnou) cenu výstavby srovnatelných objektů v roce 2006, stanovenou na základě konzultací s projektantskou firmou. strana 3/27

4 2. Projekty Seznam všech projektů Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Dům pokojného stáří Osobní asistence Rozšíření stávající pečovatelské služby o terénní pečovatelskou službu v Radnicích Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením strana 4/27

5 2.1. Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Název projektu Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením (15+ let) Cíl(e) a opatření komunitního plánu Doplnit síť služeb pro osoby se zdravotním postižením na podporu jejich samostatnosti a zapojení do společnosti Cíl projektu Cílem projektu je prostřednictvím zřízení denního stacionáře umožnit lidem se zdravotním postižením využívat služby, jež staví na individuálním rozvoji klienta v rodinném a otevřeném prostředí. Cílová skupina lidé s kombinovaným a mentálním postižením od 15 let věku Popis projektu V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Kapacita stacionáře: 15 osob Kapacita personálu: 5 lidí (požadovaná kvalifikace: pracovníci v soc. službách) Zařízení: kancelář, počítačová učebna, pracovna pedagoga a dalších odborných specialistů, kuchyňka, společenská místnost Výsledky a dopady projektu Denní stacionáře přebírají zodpovědnost za péči o osobu se zdravotním postižením na část dne, a tím umožňují rodinnému pečujícímu, aby si alespoň částečně zachoval životní styl, na který byl zvyklý před zahájením pečování (rodinní pečující v ideálním případě nemusí opustit své zaměstnání). S klientem je pracováno individuálně, což v nejvyšší možné míře podporuje jeho sociální integraci. Aktivity naplňující projekt 1. Stavební příprava zařízení 2. Stavba a kolaudace 3. Nákup vybavení 4. Nábor personálu 5. Zpracování metodických materiálů a domovního/provozního řádu pro budované zařízení (stanovení detailních podmínek pro poskytování služby) 6. Nábor klientů 7. Zřízení a registrace denního stacionáře s kapacitou 15 osob ve městě Rokycany 8. Informační kampaň Předpokládaná doba realizace projektu 2010 Předpokládané náklady projektu (v Kč) Investiční náklady: cca ,- Kč Roční náklady na provoz: cca ,- Kč Finanční zdroje Nadace Renovabis. EU priorita Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti Investice ROP Nuts II. Jihozápad strana 5/27

6 Nositel/předkladatel projektu Oblastní charita Rokycany Partneři projektu Nebyli definováni strana 6/27

7 Logický rámec Název projektu : Denní stacionář pro osoby s kombinovaným a mentálním postižením (od 15+ let) Celkový rozpočet projektu : Investiční náklady: cca ,- Kč Roční náklady na provoz: cca ,- Kč Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným a mentálním postižením a umožnit těmto lidem aktivní život v přirozeném prostředí a v kontaktu se společenským prostředím 1.1 Díky vybudovanému zařízení se snížila neuspokojená poptávka osob s kombinovaným a mentálním postižením po službě denního stacionáře o třetinu 1.2 Zvýšil se počet uživatelů služeb s kombinovaným a mentálním postižením, kteří (částečně) žijí v přirozeném (rodinném) prostředí, 1.3 Náklady na poskytování služby přepočtené na 1 klienta denního stacionáře jsou nižší než náklady na 1 klienta se srovnatelným handicapem žijícího v trvalé ústavní péči Výkazy poskytovatelů služeb Cenové porovnání služby denního stacionáře s náklady ústavů sociální péče po 1 roce provozu zařízení Porovnání doby, kterou stráví uživatelé služeb se svými rodinnými příslušníky (ústav sociální péče vs. stacionář) Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zajistit sociální služby denní stacionář pro osoby s kombinovaným a mentálním postižením (od 15+ let). 2.1 Zařízení je obsazeno 80% do 1 roku od kolaudace. 2.2 Klienti zařízení dodržují provozní řád a využívají úkony sociálních služeb, které jsou financovány MPSV podle zákona o soc. službách. 2.3 Poskytované služby (denní stacionář) jsou registrovány a jejich kvalita auditována podle standardů kvality sociálních služeb. Výkazy provozovatele o počtu klientů, smlouvy s uživateli Evidence přestupků proti provoznímu řádu Záznamy auditů poskytovaných služeb Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady Nezmění se legislativa upravující poskytování a financování sociálních služeb Nezvýší se počet osob s kombinovaným postižením se zájmem o sociální služby více než odpovídá přirozené měně obyvatelstva 1. Otevřeno zařízení sociální péče denní stacionář 1.1. Existuje zařízení s kapacitou 15 míst s denním provozem (lokalizované v Rokycanech) 1.2. Zpracován provozní řád a metodika poskytování služby (stanoveny detailní podmínky) Personální zajištění služby: 1 sociální pracovník, 3 pracovníci v soc. službách, 1 rehabilitační pracovník, technickohospodářský pracovník (ředitel 0,15, účetní 0,1 úvazku). Kolaudační rozhodnutí / srovnatelný doklad o otevření zařízení Text provozního, ubytovacího řádu Pracovní (jiné) smlouvy se sociálními pracovníky a s pracovníky v sociálních službách Bude zajištěn kvalifikovaný personál/terapeuti pro práci s klienty strana 7/27

8 Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady 1.1. Stavební příprava zařízení 1.2. Stavba a kolaudace 1.3. Nákup vybavení 1.4. Nábor personálu 1.5. Zpracování metodických materiálů a domovního/provozního řádu pro budované zařízení (stanovení detailních podmínek pro poskytování služby) 1.6. Nábor klientů Zřízení a registrace denního stacionáře s kapacitou 15 osob ve městě Rokycany 1.7. Informační kampaň Pozemek, budova ve vlastnictví provozovatele (žadatele) nebo města uzavřeny smluvní vztahy o provozu/nájmu, koupi apod. nemovitostí pro předpokládané zařízení Projektová dokumentace, stavební povolení Schválený rozpočet včetně kofinancování Manažer projektu, finanční manažer projektu Dodavatel inženýrských služeb (projektant) Dodavatel stavebních prací Stavební dozor Systém supervize a vzdělávání v poskytovaných sociálních službách (metodická a psychosociální podpora) Nalezen vhodný objekt (pozemek) pro zařízení o lokalizace ve městě Rokycany o vlastnictví města nebo provozovatele Trvající zájem klientů o pobyt v denním stacionáři strana 8/27

9 2.2. Domov pro seniory Dům pokojného stáří Název projektu Domov pro seniory Dům pokojného stáří Cíl(e) a opatření komunitního plánu Doplnit síť pobytových služeb pro seniory Cíl projektu Cílem projektu je poskytnout pobytové služby pro seniory v příjemném přirozeném prostředí. Cílová skupina senioři Popis projektu Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Konkrétní poskytované úkony dle zákona 108/2006 Sb. V objektu Oblastní charity Rokycany vznikne dům pokojného stáří. Kapacita zařízení bude nejprve naplněna především žadateli z města Rokycany. V případně nenaplnění kapacity bude služba nabídnuta též dalším zájemcům z SO ORP Rokycany. Kapacita zařízení: - 13 lůžek (rozložených do pěti pokojů po dvou lůžkách a jednoho pokoje se třemi lůžky). - Společenská místnost - Bezbariérové sociální zařízení - Pobytová terasa - Sklad zdravotnického materiálu - Kapacita personálu: 5 lidí (požadovaná kvalifikace: pracovníci v soc. službách) Administrativní zázemí pro zajištění služby bude společné se současně fungujícím krizovým zřízením pro matky s dětmi v tísni, které nenachází ve stejném objektu. Výsledky a dopady projektu - Zřízení domova pro seniory odpovídá poptávce po potřebnosti pobytové péče pro seniory. V SO ORP Rokycany jsou kapacity pobytových zařízení současné době plně naplněny. - Kapacita plánovaného zařízení navíc umožňuje zajištění rodinného prostředí, které výrazně napomáhá k zachování přirozeného života seniorů, lepší komunikaci mezi klienty zařízení, rodinami a personálem. Aktivity naplňující projekt 1. Stavební příprava zařízení 2. Rekonstrukce a kolaudace 3. Nákup vybavení 4. Nábor personálu 5. Zpracování metodických materiálů a domovního/provozního řádu pro budované zařízení (stanovení detailních podmínek pro poskytování služby) 6. Nábor klientů 7. Vznik a registrace domova pro seniory - domov pokojného stáří 8. Informační kampaň o vzniku zařízení Předpokládaná doba realizace projektu Předpokládané náklady projektu (v Kč) Investiční náklady: ,- Kč Roční provozní náklady na službu: ,- Kč strana 9/27

10 Finanční zdroje Nadace Renovabis. EU priorita Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti Investice ROP Nuts II. Jihozápad Nositel/předkladatel projektu Oblastní charita Rokycany Partneři projektu Nebyli definováni strana 10/27

11 Logický rámec Název projektu : Domov pro seniory Dům pokojného stáří Celkový rozpočet projektu : Investiční náklady: cca ,- Kč Roční náklady na provoz: cca ,- Kč Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Doplnit síť pobytových služeb pro seniory 1.1 Díky vybudovanému zařízení se snížila Výkazy poskytovatelů služeb neuspokojená poptávka seniorů po službě domov pro seniory o třetinu Zvýšil se počet seniorů žijích v malém pobytovém zařzení, které poskytuje život v přirozeném prostředí. Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zajistit pobytové služby pro seniory v příjemném přirozeném prostředí. 1.1 Zařízení je obsazeno 80% do 1 roku od kolaudace. 1.2 Klienti zařízení dodržují provozní řád a využívají úkony sociálních služeb, které jsou financovány MPSV podle zákona o soc. službách. 1.3 Poskytované služby (domov pro seniory) jsou registrovány a jejich kvalita auditována podle standardů kvality sociálních služeb. Výkazy provozovatele o počtu klientů, smlouvy s uživateli Evidence přestupků proti provoznímu řádu Záznamy auditů poskytovaných služeb Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Otevřeno zařízení sociální péče domov pro seniory 1.1. Existuje pobytové zařízení s kapacitou 13 lůžek (lokalizované v Rokycanech) 1.2. Zpracován provozní řád a metodika poskytování služby (stanoveny detailní podmínky) Personální zajištění služby: 1 sociální pracovník, 4 pracovníci v soc. službách, technickohospodářský pracovník (ředitel 0,15, účetní 0,1 úvazku). Kolaudační rozhodnutí / srovnatelný doklad o otevření zařízení Text provozního, ubytovacího řádu Pracovní (jiné) smlouvy se sociálními pracovníky a s pracovníky v sociálních službách Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady Nezmění se legislativa upravující poskytování a financování sociálních služeb Nezvýší se počet seniorů se zájmem o sociální služby více než odpovídá přirozené měně obyvatelstva Bude zajištěn kvalifikovaný personál/terapeuti pro práci s klienty 1.1. Stavební příprava zařízení 1.2. Stavba a kolaudace 1.3. Nákup vybavení 1.4. Nábor personálu 1.5. Zpracování metodických materiálů a domovního/provozního řádu pro budované zařízení (stanovení detailních podmínek pro poskytování služby) Pozemek, budova ve vlastnictví provozovatele (žadatele) nebo města uzavřeny smluvní vztahy o provozu/nájmu, koupi apod. nemovitostí pro předpokládané zařízení Projektová dokumentace, stavební povolení Schválený rozpočet včetně kofinancování Manažer projektu, finanční manažer projektu Dodavatel inženýrských služeb (projektant) Nalezen vhodný objekt (pozemek) pro zařízení o lokalizace ve městě Rokycany o vlastnictví města nebo provozovatele Trvající zájem klientů o pobyt strana 11/27

12 1.6. Nábor klientů Zřízení a registrace domova pro seniory s kapacitou 13 lůžek ve městě Rokycany 1.7. Informační kampaň Dodavatel stavebních prací Stavební dozor Systém supervize a vzdělávání v poskytovaných sociálních službách (metodická a psychosociální podpora) v domově pro seniory strana 12/27

13 2.3. Osobní asistence Název projektu Osobní asistence Cíl(e) a opatření komunitního plánu Cíl: Doplnit síť služeb pro osoby se zdravotním postižením na podporu jejich samostatnosti a zapojení do společnosti Opatření: Osobní asistence (rozšíření kapacity a působnosti osobní asistence i mimo město Rokycany) strana 13/27

14 Cíl projektu Rozšířit působení služby osobní asistence v obcích SO ORP Rokycany tak, aby byla pokryta poptávka uživatelů. Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením Popis projektu Osobní asistence je terénní sociální služba, která poskytuje individuální pomoc klientům se sníženou soběstačností. Služba osobní asistence je v současné době provozována převážně ve městě Rokycany a není tak pokryta poptávka klientů z menších obcí regionu. Cílem projektu je rozšířit působení služby osobní asistence v obcích SO ORP Rokycany tak, aby byla pokryta poptávka uživatelů. K podrobnému zjištění poptávky bude zvolena adekvátní technika sběru dat, tak aby odpovídala cílové skupině. Osloveni budou příjemci příspěvků na péči a současní klienti osobní asistence, Centra pro zdravotně postižené a dalších organizací v SO ORP Rokycany pracující s touto cílovou skupinou. Na základě závěrů zjištěné poptávky bude navržen způsob rozvoje služby osobní asistence navržena personální kapacita potřebná k zajištění poptávky ( rozšíření pracovních úvazků, nábor nových osobních asistentů a jejich vyškolení), potřebné materiální zázemí (nákup vozidla, mobilního telefonu atd.). V regionu proběhne informační kampaň podporující využívání služby. Vzhledem k tomu, že osobní asistence také poskytuje výraznou pomoc rodinám klientů, kterým tak dává možnost zachovat si alespoň částečně svůj způsob života, kampaň bude plošná zahrnující školská zařízení, lékařská zařízení v obcích SO ORP Rokycany, tiskoviny jednotlivých obcí, tak aby se informace dostala co nejvíce informačními kanály k co nejvíce potencionálním klientům. Projekt bude koordinovat Centrum pro zdravotně postižené v Rokycanech, které bude také zajišťovat odborné zaškolování osobních asistentů. Výsledky a dopady projektu Osobní asistence je nezbytným článkem komplexní a návazné sítě služeb na Rokycansku. Zavedení služby umožní žít lidem se zdravotním postižením kvalitní život, podporuje jejich samostatnost a zapojení do společnosti. Služba pomůže rodinám klientů v péči o osobu blízkou a umožní tak rodině žít plnohodnotný život. Aktivity naplňující projekt 1. Mapování poptávky po osobní asistenci 2. Navržení rozšíření služby 3. Zajištění materiálního i personálního zázemí pro rozšíření služby osobní asistence 4. Informační kampaň a aktivní nabízení služby osobní asistence 5. Rozšíření služeb i mimo město Rokycany Předpokládaná doba realizace projektu Předpokládané náklady projektu (v Kč) Investiční náklady cca ,- Kč Roční provozní náklady cca ,- Kč Finanční zdroje MPSV, Plzeňský kraj, příspěvky na péči Nositel/předkladatel projektu Centrum pro zdravotně postižené Rokycany Partneři projektu Nebyli definováni strana 14/27

15 Logický rámec Název projektu : Osobní asistence Celkový rozpočet projektu : Investiční náklady cca ,- Kč Roční provozní náklady cca ,- Kč Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Doplnit síť služeb pro osoby se zdravotním postižením na podporu jejich samostatnosti a zapojení do společnosti 1.1 Klesne celkový počet čekatelů na službu osobní asistence v SO ORP Rokycany Evidence poptávky po službě osobní asistence Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zajistit dostatečnou nabídku služby osobní asistence, která bude pokrývat potřeby obyvatel v SO ORP Rokycany 2.1 Alespoň 50% potencionálních uživatelů služby osobní asistence ji využívá a má podepsanou smlouvu o využívání této služby do jednoho roku od zahájení jejího poskytování mimo město Rokycany. Text analýzy a návrh realizace Služba osobní asistence je pro klienty finančně dostupná Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zpracován odborný návrh optimální podoby rozšíření osobní asistence v obcích SO ORP Rokycany odpovídající poptávce zjištěné v průzkumu 2. Poskytování služby osobní asistence i mimo město Rokycany 3. Informování uživatelů a veřejnosti o službách osobní asistence. 1.1 Existuje návrh optimálního zajištění osobní asistence v SO ORP Rokycany a je přijat vedením organizace tento projekt realizující. 2.1 Služba os. asistence je poskytována klientům i mimo město Rokycany 3.1 Vypracován plán informační kampaně. Text průzkumu a zpracování závěrečné zprávy navrhující optimalizaci služby osobní asistence. Zápis z jednání vedení organizace realizující projekt o přijetí návrhu a záměru jej realizovat Seznam uživatelů služby Pracovní či jiné smlouvy s osobními asistenty Tištěná či elektronická verze plánu informační kampaně Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady 1. Sběr,zpracování a analýza dat v SO ORP Rokycany u klientů osobní asistence, organizací pracujících s cílovou skupinou 2. Vytvoření odborného návrhu optimální podoby zajištění osobní asistence v SO ORP 3. Rozšíření úvazků pracovníků (zaměstnání nových pracovníků) poskytujících osobní asistenci 4. Vzdělávání osobních asistentů 5. Přijetí nových klientů i mimo obec Rokycany 6. Informační kampaň Podklady od poskytovatelů služeb, soc. odborů, klientů. Manažer a odborný garant projektu Odborný personál pro poskytování služby Pořízení vozidla pro zajištění obslužnosti obcí SO ORP Rokycany Výstupy z registrace služby a inspekcí kvality Je znám počet uživatelů vyžadujících službu osobní asistence Je zajištěn kvalitní personál Zájem klientů o služby osobní asistence i mimo město Rokycany strana 15/27

16 2.4. Rozšíření stávající pečovatelské služby v Radnicích o terénní pečovatelskou službu Název projektu Rozšíření stávající pečovatelské služby v Radnicích o terénní pečovatelskou službu Cíl(e) a opatření komunitního plánu Cíl: Doplnit síť terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Opatření: Rozšíření stávající pečovatelské služby v Radnicích o terénní pečovatelskou službu Cíl projektu Rozšířit služby současné pečovatelské služby města Radnice o její působnost i mimo nájemní domy a samotné město Radnice tak, aby byla služba dostupná obyvatelům okolních obcí Radnicka. Cílová skupina senioři Popis projektu Obsahem projektu je rozšíření služeb pečovatelské služby v Radnicích o její působnost v okolních obcích. V současnosti je pečovatelská služba poskytovaná městem Radnice ve dvou nájemních domech, nepokrývá však potřeby obyvatel mimo samotné město Radnice. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V rámci realizace projektu dojde mezi obyvateli obcí Radnicka k podrobnému průzkumu, který by měl určit o jaké konkrétní služby a v jaké míře je mezi obyvateli zájem. Tento průzkum předpokládá velkou spoluúčast starostů jednotlivých obcí. Na základě průzkumu bude zpracována celková koncepce rozvoje pečovatelské služby pro Radnicko, definován podíl obcí na financování a personálním zajištění. Projekt počítá s využitím jak materiálního, tak personálního zázemí pečovatelské služby Radnice a rozšířením pracovních úvazků stávajících zaměstnanců - rozšíření 1/2 pracovního úvazku dvou stávajících pečovatelek na plný pracovní úvazek. Nezbytný je nákup vozidla k zajištění pohybu pečovatelek po terénu. Výsledky a dopady projektu Terénní pečovatelská služba umožní obyvatelům Radnicka setrvat déle ve svém přirozeném prostředí. Sníží se počet čekatelů na umístění v nájemním domě s poskytovanou pečovatelskou službou. Aktivity naplňující projekt 1. Zmapování a vyhodnocení poptávky v obcích Radnicka za pomoci starostů jednotlivých obcí 2. Zpracování odborného návrhu optimální podoby rozšíření pečovatelské služby v obcích Radnicka odpovídající potřebám obyvatel. 3. Rozšíření stávajících služeb pečovatelské služby města Radnice o služby v terénu 4. Aktivní nabízení terénních služeb informační kampaň 5. Každoroční vyhodnocování využívanosti služby

17 Předpokládaná doba realizace projektu Předpokládané náklady projektu (v Kč) Investiční náklady: cca ,- Kč Roční provoz služby: ,- až ,- Kč Finanční zdroje Rozpočet obcí, dotace Plzeňského kraje, MPSV Nositel/předkladatel projektu Město Radnice Partneři projektu Obce Radnicka strana 17/27

18 Logický rámec Název projektu : Rozšíření pečovatelské služby v Radnicích o terénní pečovatelskou službu Celkový rozpočet projektu : Investiční náklady: cca ,- Kč Roční provoz služby: ,- až ,- Kč Všeobecný cíl (e) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření 1. Doplnit síť terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v SO ORP Rokycany 1.1 Klesne celkový počet čekatelů na terénní pečovatelskou službu. Evidence poptávky po terénní pečovatelské službě Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 2. Zajistit dostatečnou nabídku terénní pečovatelské služby, která bude pokrývat potřeby obyvatel Radnicka 1.1 Registrace nového typu služby 1.2 Využívání nových typů služeb klienty (kapacita nových služeb je naplněna z 90 % do jednoho roku od zahájení jejich poskytování) 1.3 Potvrzení o registraci nových služeb Záznamy o poskytování služeb (počet klientů, počet pracovníků poskytujících služby) Výsledky (výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje pro ověření Předpoklady 1. Zpracován odborný návrh optimální podoby rozšíření pečovatelské služby v obcích Radnicka odpovídající potřebám obyvatel. 2. Zahájeno poskytování terénní pečovatelské služby v obcích Radnicka. 3. Využívání služby je každoročně vyhodnocováno. 1.1 Je zpracován návrh optimálního zajištění terénní služby v obcích 2.1 Terénní soc. služba má klienty z více obcí Radnicka 3.1 Přesný popis postupu a metodologie vyhodnocování využívání služby. Text průzkumu a zpracování závěrečné zprávy navrhující optimalizaci pečovatelské služby. Záznamy o poskytování služby (seznam klientů) Text metodologie vyhodnocování využívání služby. Politická vůle přizpůsobit politiku města Radnice a okolních obcí zjištěným informacím Participace starostů jednotlivých obcí Radnicka na financování a zajištění sužby Aktivity Prostředky (vstupy) Předpoklady 1. Sběr a analýza dat v obcích Radnicka 2. Vytvoření odborného návrhu optimální podoby rozšíření pečovatelské služby 3. Rozšíření úvazků pracovníků (zaměstnání nových pracovníků) 4. Přijetí nových klientů i mimo obec Radnice 5. Informační kampaň 6. Každoroční vyhodnocování využívanosti služby Evidence poskytovatelů služeb a sociálních odborů obcí Manažer a odborný garant projektu Odborný personál pro poskytování služby Pořízení vozidla pro zajištění obslužnosti obcí na Radnicku Výstupy z registrace služeb a inspekcí kvality Zájem seniorů a osob se ZP v obcích Radnicka strana 18/27

19 2.5. Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením Název projektu Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením Cíl(e) a opatření komunitního plánu Cíl: Doplnit síť služeb pro osoby se zdravotním postižením na podporu jejich samostatnosti a zapojení do společnosti Opatření: Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením Cíl projektu Cílem projektu je doplnit síť služeb pro osoby se zdravotním postižením, podpořit jejich samostatnost, pracovní návyky a dovednosti prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Cílová skupina Osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením starší 15 let. Popis projektu Cílem projektu je doplnit síť služeb pro osoby se zdravotním postižením, podpořit jejich samostatnost, pracovní návyky a dovednosti prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Zřízení sociálně terapeutických dílen poskytne ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Klienti prostřednictvím dlouhodobé a individuální spolupráce získávají podporu při zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba je úzce spjata s projektem denního stacionáře na jehož službu navazuje. S klienty bude uzavřena smlouva o poskytování služby, klienti budou pravidelně docházet do zařízení, kde budou mít možnost podílet se na chodu sociálně terapeutických dílen a zároveň pro ně bude připraven další sociálně terapeutický program upevňující jejich společenské návyky, samostatnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování. Základem zařízení jsou 3 sociálně terapeutické dílny keramika, tkalcovská dílna, dílna, šití. Navržená kapacita zařízení je 10 osob v sociálně terapeutických dílnách, jejichž pobyt budou zajišťovat tři pracovníci v sociálních službách. Projekt předpokládá informační kampaň po regionu SO ORP Rokycany prostřednictvím letáků, místního tisku a osobních kontaktů. Prostory: - místnost pro keramickou pec, - 3 místnosti pro chráněné dílny (tkalcovské, keramická, šití), - sociální zázemí bezbariérové, - koupelna, - šatny Výsledky a dopady projektu Postupné vytvoření nebo obnovení schopností a dovedností, potřebných k úspěšnému pracovnímu uplatnění v chráněných podmínkách a později případně na otevřeném trhu práce. Rozvoj individuální výkonnosti a pokroku klientů s přihlédnutím k potřebám a zdravotnímu stavu uživatelů. Zvýšení počtu osob se zdravotním postižením schopných pracovního poměru na otevřeném trhu práce. Aktivity naplňující projekt 1. Stavební příprava zařízení 2. Stavba a kolaudace 3. Nákup vybavení 4. Nábor personálu strana 19/27

20 5. Zpracování metodických materiálů a domovního/provozního řádu pro budované zařízení (stanovení detailních podmínek pro poskytování služby) 6. Nábor klientů 7. Zřízení a registrace sociálně terapeutických dílen s kapacitou 10 lidí ve městě Rokycany 8. Informační kampaň Předpokládaná doba realizace projektu 2010 Předpokládané náklady projektu (v Kč) Roční provozní náklady: cca ,- Kč Investiční náklady: ,- Kč Finanční zdroje Nadace Renovabis EU Operační program OP LZZ (Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti) Investiční náklady - ROP Jihozápad Nositel/předkladatel projektu Oblastní charita Rokycany Partneři projektu Nebyli definováni strana 20/27

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU 2010 2015 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK (49 OBCÍ) Základem tvorby doporučení pro komunitní plánování na území ORP Písek

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více