Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) denní stacionáře. Identifikátor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) denní stacionáře. Identifikátor 2936750"

Transkript

1 Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) denní stacionáře Identifikátor Maximální denní kapacita (viz definice metodiky benchmarkingu) Kontakt (za rok 2012) (viz definice metodiky benchmarkingu) Intervence (za rok 2012) (viz definice metodiky benchmarkingu) Maximální kapacita v daný okamžik 1 Popis služby individuální 143 skupinové 49 interdisciplinární Posláním Denního stacionáře je poskytnutí ambulantní sociální služby dětem a mladým dospělým s mentálním, kombinovaným a zrakovým postižením, kteří v individuálním rozsahu potřebují podporu nebo pomoc další osoby při zajištění svých potřeb a není to možné zajistit jinou sociální službou nebo subjekty v domácím prostředí. Pro uživatele sociální služby je zajištěno: Stravování vždy od 6:00 do 16:00. Ošetřovatelská péče Zdravotnická péče v pracovních dnech Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Organizování kulturních a společenských akcí a účast na nich v obci nebo okolí Základní sociální poradenství Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc a podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Při poskytování služby využíváme takové způsoby, které pomáhají zachovávat důstojnost uživatelů, dodržovat jejich základní práva a svobody. Vycházíme z individuálních potřeb uživatelů na základě vyhodnocení individuálních potřeb v oblastech výchovy, vzdělávání a aktivizačních činností, rozvoje osobnostně sociálních dovedností, sociálního poradenství, ošetřovatelské péče a rehabilitace, aktivního využití volného času a uspokojování dalších životních potřeb. Uživatele maximálně a aktivně podporujeme v jejich samostatnosti. V Denním stacionáři usilujeme o vytvoření prostředí, které je co nejpodobnější běžnému životu vrstevníků našich uživatelů. Motivujeme uživatele k takovým činnostem, které zabrání dlouhodobému setrvání nebo prohloubení nepříznivé sociální situace. Aktivním využíváním vnějších zdrojů posilujeme sociální začleňování uživatelů. Cílovou skupinu Denního stacionáře tvoří: Mladší děti (7 10). Starší dětí (11-15let), dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26let) s kombinovaným, mentálním a zrakovým postižením, kteří mají sníženou soběstačnost 1

2 z důvodu zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pravidelnou podporu nebo pomoc jiné fyzické osoby. Dosažení věku 26 let není důvodem k ukončení služby. Pokud dojde k této situaci, sociální pracovník a klíčový pracovník prokazatelně uživatele seznamují jak s možností setrvat v Denním stacionáři, tak s možností využívat vhodnější sociální službu. Uživatel v případě zájmu může dále využívat sociální službu Denního stacionáře. Poskytování základních úkonů služby a péče se řídí zákonem č.108/2006 Sb. s ohledem na typ poskytované služby, pro poskytování dobrovolných fakultativních činností má zařízení zpracován seznam těchto činností vč. jejich ceníku. Seznam je možné doplnit dle požadavku uživatele, pokud je to v možnostech zařízení. Při poskytování sociální služby vycházíme z etického kodexu pracovníků v sociálních službách a stanovených pravidel. Přistupujeme k uživatelům rovnoprávně bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, národnost či náboženské vyznání. Dominantním cílem je nácvik veškerých dovedností vedoucích k soběstačnosti a samostatnosti uživatele, dále rozvoj a udržení dovedností již nabytých. Vychází se z možností jednotlivých uživatelů a řídí se individuálním plánem uživatele, který je sestaven na základě jeho potřeb a je v průběhu služby aktuálně přizpůsobován. Prvotní plán osobního rozvoje je sestavován uživatelem, vedoucí výchovy, klíčovým pracovníkem, zákonným zástupcem uživatele. Za jeho plnění odpovídá klíčový pracovník nebo koordinátor plánování, který je povinen plán měnit s ohledem na možnosti klienta. Zařízení má zpracován standard Jednání se zájemcem o službu. Osoby zletilé s plnou právní odpovědností mohou být přijaté jen na základě svého písemného souhlasu. Osoby nezletilé, či právně nezpůsobilé jsou přijímány pouze s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce. Výjimku tvoří osoby s nařízenou ústavní výchovou. Řízení o přijetí může být zahájeno též z podnětu obce, zdravotnického zařízení, či charitativní organizace. V případech soudem nařízené ústavní výchovy či uložené ochranné péče se osoby umisťují dle možností okamžitě. O přijetí do Denního stacionáře rozhoduje přijímací komise složená z pracovníků zařízení (vedoucí, vedoucí přímé péče, sociální pracovnice) a smluvního lékaře dle věku zájemce o službu. Podkladem pro jednání jsou materiály ze šetření o sociálních poměrech, které provádí sociální pracovnice. Pokud není v zařízení vhodná kapacita, je žádost o službu zařazena do pořadníku čekatelů. Před rozhodnutím o přijetí žadatele z řad čekatelů se provede opětovné šetření, zda se nezměnily okolnosti rozhodné pro přijetí. Přijaté žadatele vyzve sociální pracovnice, termín nástupu se sdělí alespoň týden dopředu, vč. seznamu dokumentace potřebné k přijetí. Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě nenastoupí z objektivních příčin (např. akutní somatické onemocnění), lze termín nástupu prodloužit, maximálně však o 3 týdny. Pokud nedodržení termínu včas neohlásí a řádně nepodloží, bude zařazen zpět do pořadníku čekatelů. Denní stacionář nemůže poskytnout sociální službu v těchto situacích: Neposkytujeme žádanou službu. Zájemce nespadá do cílové skupiny. Kapacita žádané služby je naplněna. Volné místo nevyhovuje potřebám a přáním žadatele. Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby. Žadatel není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Poskytování základních úkonů služby a péče se řídí zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, s ohledem na typ poskytované služby, pro poskytování fakultativních činností má 2

3 zařízení zpracován seznam těchto činností vč. jejich ceníku. Seznam je možné doplnit dle požadavku uživatele, pokud je to v možnostech zařízení. Rozsah, podmínky poskytování sociální služby a cena jsou přesně vymezeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb, která je uzavřena v písemné podobě mezi poskytovatelem sociální služby a uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem, opatrovníkem. Zařízení má zpracován Domovní a Provozní řád, který je aktualizován pravidelně 1x ročně, nebo dle aktuální potřeby. Zařízení má zpracovány metodiky pro poskytování jednotlivých úkonů v rámci základních činností. Poskytování služby může být ukončeno pouze na základě písemné žádosti a následujícího souhlasu uživatele, či jeho zákonného zástupce, opatrovníka. Poskytování služby může být ukončeno úmrtím uživatele. Návrh na ukončení poskytování služby může podat i vedoucí zařízení, jestliže služba není účelná či potřebná, nebo pokud i po opakovaném upozornění uživatel hrubě narušuje domovní pořádek (upřesňuje Domovní řád). Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost je rozčleněna do několika tematických okruhů: rozumová, smyslová, tělesná výchova, rozvoj zručnosti a praktických dovedností, podpora soběstačnosti. Vzdělávací systém zabezpečuje poskytovatel ve spolupráci se Základní školou speciální a praktickou v Kroměříži v jedné třídě v budově zařízení a ve dvou třídách v ZŠ Kvasice. V rámci aktivizačních činností nabízíme uživatelům svíčkařskou dílnu, dílnu na výrobu vonných solí, zahradnické práce, vaření, širokou škálu výtvarných technik a péči o zvířata. Zařazujeme felinoterapii a canisterapii. Dle zájmu uživatelů je zajišťována hipoterapie. Ergoterapie probíhá v dílně pracovní terapie, která je detašovaná mimo hlavní budovu a k níž vede chodník s vodící linií speciálně upravený pro nevidomé. A dále v hlavní budově, v herně nebo v jídelně. Dále je možno celou řadu aktivit provozovat v zahradě zařízení nebo na 2 terasách. Strava je podávána v rozsahu 2 hlavních jídel, svačiny a přesnídávky v jídelně uživatelů. Jídlo je možno podávat i na jiném vhodném místě s ohledem na potřebu a činnost. Změna zdravotního stavu je podnětem k podávání stravy dietní. Ošetřovatelská a zdravotní péče je plně zajišťována v pracovních dnech prostřednictvím vlastních pracovníků, případně ve spolupráci s odbornými pracovišti či specialisty. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu je přivolána RZP. Jako členové Hnutí speciálních olympiád se zúčastňujeme aktivně řady sportovních akcí. Organizujeme jednodenní výlety. Jsme účastníky a návštěvníky akcí pořádaných jinými poskytovateli sociální služby. Zúčastňujeme se i vhodných akcí pořádaných pro veřejnost. Snažíme se pořádat akce, kterých se může účastnit veřejnost z obce či okolí. Svou činnost prezentujeme v médiích, nejčastěji v regionálním tisku nebo rozhlase, a dominantně na vlastních webových stránkách 3

4 I. UŽIVATELÉ 1) Struktura uživatelů k Pohlaví ženy muži celkem Věk rozpětí nejmladší 11,1 0 nejstarší 0 0 průměr (všech uživatelů) 11,1 0 11,1 Počet uživatelů celkem Mobilita uživatelů bez omezení pohybu Způsobilost uživatelů k právním úkonům s částečným omezením s úplným omezením pohybu způsobilí k právním úkonům s omezením způsobilosti k právním úkonům zbavení způsobilosti k právním úkonům Osoby se závislostí na alkoholu, jež neodpovídají cílové skupině služby Komentář: Způsobilost k právním úkonům není uváděna jedná se o nezletilou uživatelku. 2) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2012) Jedná se o počet unicitních uživatelů dle definice metodiky benchmarkingu. Každý unicitní uživatel musí být zařazen právě do jedné cílové skupiny. (Navíc je zde pouze rozčlenění cílové skupiny osob s mentálním postižením do stupńů postižení.) z toho nově přijatí za rok Uživatelé unicitní 2012 Cílové skupiny osoby bez přístřeší 0 0 osoby v krizi 0 0 osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení 0 0 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 0 0 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 0 0 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 0 0 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 0 0 oběti domácího násilí 0 0 rodiny s dítětem/dětmi 0 0 senioři 0 0 osoby s ALZ a jinými typy demencí 0 0 osoby s chronickým duševním onemocněním 0 0 osoby s kombinovaným postižením 1 0 osoby s mentálním postižením lehkým 0 0 středním 0 0 4

5 těžkým 0 0 hlubokým 0 0 osoby s tělesným postižením 0 0 osoby se sluchovým postižením 0 0 osoby se zrakovým postižením 0 0 osoby s jiným zdravotním postižením 0 0 ostatní 0 0 Celkem 1 0 3) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2012 Pohlaví ženy muži celkem Věk rozpětí nejmladší 0 0 nejstarší 0 0 průměr 0 0 Počet uživatelů celkem 0 0 Mobilita uživatelů bez omezení pohybu Způsobilost uživatelů k právním úkonům s částečným omezením s úplným omezením pohybu způsobilí k právním úkonům s omezením způsobilosti k právním úkonům zbavení způsobilosti k právním úkonům Osoby se závislostí na alkoholu, jež neodpovídají cílové skupině služby ) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2012 Pohlaví ženy muži celkem Důvod úmrtí ukončení poskytování změny poskytovatele (tatáž služba) služby změny druhu sociální služby odchod do domácí péče jiný

6 II. ZAMĚSTNANCI 1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání Počet pracovníků přímá obslužná vzdělání přepočt. stav (PS) ke dni % sociální v sociálních službách zdravot. pedagog. THP ostatní PS % PS % PS % PS % PS % PS % VŠ 0,12 15,3 0,03 3,8 0,06 7,7 0,03 3,8 vyšší SŠ (ÚSO) 0,36 46,1 0,18 23,1 0,03 3,8 0,03 3,8 0,12 15,4 vyučen 0,3 38,6 0, ,09 11,6 základní Cekem 0, ,03 3,8 0,45 57,8 0,03 3,8 0,06 7,6 0,21 27 Komentář: Nedošlo ke změně ve stavu personálu 2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení (za rok 2012) přímá obslužná sociální v sociálních službách zdravot. pedagog. THP ostatní PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH Cekem Vysvětlivky zkratek: PFO počet fyzických osob, které byly vzdělávány PVH počet vzdělávacích hodin Komentář: Popis vzdělávacích aktivit V roce 2012 absolvovali akreditované kurzy, které byly vybírány dle cílové skupiny uživatelů DZP Kvasice: S6,7 Dokumentace o poskytování soc. služby, 8 hod, ESF Orientace na výsledek, ESF, 8 hod S15 Zvyšování kvality sociální služby,esf 8hodin Problematika transformace zařízení pro osoby se ZP, ESF, 8hodin Standard č.9,10, ESF, 8 hodin Nácvik manipulace s málo pohyblivým nebo nepohyblivým klientem, ESF,8hod Problémové a konfliktní situace v manažerské praxi,apss ČR, zdarma, 4 hodiny Úvod do AAK v soc. službách, 8 hodin, ESF Sebeřízení při poskytování sociálních služeb, ESF, 16 Práce s klientem s poruchou hybnosti, léčebná TV, bazální stimulace, 16 hodin, ESF IP se zaměřením na osoby s omezenou schopností komunikace, 16hod, ESF Specifické přístupy v práci s klienty s autismem, 8hod,ESF Prevence syndromu vyhoření psychohygiena v pomáhajících profesích, 8hod, ESF Vzdělávací program Pracovník v sociálních službách Problematika transformace zařízení pro osoby se ZP Propedeutika psychosociálních dovedností Přiměřené sebeprosazování Sexualita a vztahy lidí s postižením 3) Organizační schéma k Popis + schéma v příloze 6

7 III. ROZVOJ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Popište, rozvoj kvality služby v roce V roce 2012 Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice v rámci služby Denní stacionář, 1 místa, zejména intenzivně spolupracoval s rodinou uživatelky, a individuálně upravoval službu dle potřeb uživatelky. Vedení zařízení usilovně pracuje na budování kvalitního a profesionálního prostředí s angažovaným týmem pracovníků. Probíhá hodnocení pracovníků. Pracovní tým využívá služeb supervizora, muže. Na základě iniciativy pracovního kolektivu přímé obslužné péče bude zařízení využívat služeb také supervizorky, ženy. Pracovníci v průběhu roku absolvovali celou řadu akreditovaných kurzů a seminářů, které byly striktně voleny dle cílové skupiny zařízení. Častým problémem ve výběru vzdělávacích akcí bylo jednostranné zaměření na cílovou skupinu uživatelů seniorů, což je pro pracovníky v naší službě nevyužitelné. Ani v roce 2012 se od nás neodvrátili sponzoři. Díky jejich podpoře bylo možné provádět úpravy interiéru i exteriéru budovy s přihlédnutím k novým uživatelům, upravovat a opravovat pokoje uživatelů a společné prostory, rozšiřovat možnosti aktivizace a terapie. Na podzim 2012 se podařilo díky podpoře soukromé firmy vybudovat chráněný prostor pro uživatele na zahradě, altán je přizpůsoben pro imobilní uživatele a je také vybaven stimulačními figurami pro osoby se zrakovým postižením. Pracujeme neustále na výcviku fenky labradorského retrívra Adélky. 1) Individuální plánování s uživateli Individuální plánování je ve službě Denní stacionář prováděno dle standardu č. 5. Individuální plánovaní (dále IP) je prováděno kompetentními pracovníky dle stanoveného harmonogramu IP nebo dle aktuální potřeby. Klíčoví jsou seznámeni s metodikou individuálního plánování. V procesu zaznamenávání IP je využíván počítačový systém CYGNUS. Revize jednotlivých IP je prováděna dle individuálně nastavených termínů, které jsou ovlivněny nastaveným cílem a možnostmi uživatele, klíčového pracovníky, rodiny a služby vůbec. IP probíhá vždy za účasti uživatele, jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka, klíčového pracovníka, sociálního pracovníka, vedoucí přímé obslužné péče, vedoucího zařízení nebo obecně pracovníků, kterého si uživatel k plánování průběhu služby přeje. V případě uživatelů s povinnou školní docházkou jsou k IP zváni pedagogové Základní školy praktické a speciální Kroměříž. Souhrn dokumentace k individuálnímu plánování: Standard 5 Individuální plánování, Metodika individuálního plánování a příslušné přílohy: Metodický postup pro vytvoření osobnostní charakteristiky uživatele, Metodický postup Vedení měsíčního hodnocení uživatele, Metody při plánování služby s uživateli s narušenou komunikační schopností, Volba, stanovení a kompetence klíčového pracovníka, Zásady plánování služby, Metodický postup pro záznam aktivit do individuálního programu uživatele. Podle výše uvedených postupů pracujeme, dle nich se řídí plánování a přehodnocuje se proces poskytování služby. Zásadní body pro IP ve službě Denní stacinonář: Uživatel zná svého klíčového pracovníka. Uživatelé s narušenou komunikační schopností jsou podporováni k využívání alternativní formy komunikace pro volbu přítomných osob na IP a sdělení cílů a potřeb (užití fotografií, systémy Alternativní augmentativní komunikace). Osobní cíle uživatele pojmenování představy o tom, čeho chce uživatel prostřednictvím služby dosáhnout, sladění poptávky uživatele s nabídkami služby. Osobní cíle si stanovuje sám uživatel. Dlouhodobé plánování se zaměřuje na dlouhodobé zaměření služby - základní otázky směřují do způsobu života. Dlouhodobý cíl obsahuje konečný cíl a postupné kroky - mezistupně, krátkodobé cíle. Krátkodobé plánování se zaměřuje na konkrétní přání na způsob života v zařízení, nákup, doprovod, podpora při učení se dovednostem. Při formulování cíle s uživatelem hovoříme o jednotlivých oblastech mapovaných v osobnostní charakteristice, připomínáme cíle stanovené ve smlouvě. Ke každému kroku přísluší určení plánované aktivity, podle potřeby stanovení více kroků, stanovení metod realizace plánu, pomůcek, vytvoření časového rámce, rozdělení zodpovědnosti za naplnění kroku a popis účasti uživatele a případných dalších osob, které se na 7

8 naplnění podílejí. V rámci IP probíhá plánování zvládání a vyhodnocení rizikových situací. Naplňování cílů je hodnoceno dle stanoveného časového plánu. Odpovědnost za sdílení informací vycházejících z IP má klíčový pracovník nebo koordinátor plánování. Z IP je zhotoven písemný záznam, který je předán uživateli ve srozumitelné formě, s úspěchem využíváme audio nahrávky. 2) Práce s uživateli, terapie a aktivity Aktivizace probíhá celý den v rámci 3 aktivizačních skupin, srozumitelně označených dle barev. Toto jednoduché dělení umožňuje uživateli samostatně skupiny navštěvovat, a také si je vybírat dle prováděné aktivity. Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost je rozčleněna do několika tematických okruhů: rozumová, smyslová, hudební, tělesná výchova, rozvoj zručnosti a praktických dovedností, podpora soběstačnosti a pomoc v každodenních sebeobslužných činnostech. Z těchto okruhů se potom vymezují ergoterapeutické aktivity, např. zahradnické práce, vaření, široká škála výtvarných technik, sebeobslužné činnosti (mytí nádobí, úklid, převlékání ložního prádla atd.). A dále tzv. dílny na výrobu svíček, mýdel a vonných solí. Nejedná se o dílny v pravém slova smyslu. Činnosti se odehrávají v herně nebo v jídelně, a v teplém ročním období v ergoterapeutickém domečku, detašovaném mimo hlavní budovu, ke kterému vede chodník s vodicí linií, speciálně upravený pro nevidomé. Zařazujeme felinoterapii a canisterapii. A to zejména s využitím vlastních zvířecích terapeutů, péče o ně je plně v láskyplné kompetenci uživatelů. V rámci naší služby je tradicí přítomnost domácího pejska. Od vánoc 2011 je součástí běžného života našich uživatelů fenka labradorského retrívra Adélka. Od roku 2009 s námi žije kočka Micka. Dle zájmu uživatelů je zajišťována hipoterapie. Dále je možno celou řadu aktivit, zejména pohybových, provozovat v zahradě zařízení nebo na 2 terasách. V rámci dalších terapií probíhá vodoléčba (perličková koupel) a kondiční cvičení. Uživatelé jsou podporování ve využívání běžných dostupných zdrojů informací a služeb, navštěvujeme kulturní a sportovní akce, pořádáme výlety, pobyty apod. Snažíme se působit aktivně v obci, a být součástí společenského života. Nejen účastí na akcích obce, ale také pořádáním vlastní tradiční akce, Letní slavnosti pod lípami, která se v roce 2012 konala už potřetí a setkala se s velkým zájmem občanů a všech přátel Domova. 3) Dotazníkové šetření spokojenosti uživatelů s poskytováním služby Uveďte metodu, termín/y, způsob vyhodnocení, zveřejnění závěrů šetření a případná opatření. Metoda: Můj ideální den dotazník v alternativní formě obrázků pro uživatele, klíčový pracovník s uživatelem osobně prochází a zaznamenává reakce a odpovědi na jednotlivé oblasti. Termín: podzim Způsob vyhodnocení a opatření: Uvedené připomínky a přání uživatelů byly zahrnuty do krátkodobých nebo dlouhodobých plánů zařízení. Zveřejnění závěrů šetření: na schůze s uživateli. Metoda: Anonymní dotazník pro rodiče a opatrovníky, písemná forma Termín: prosinec Způsob vyhodnocení: Dotazníky respondenti vhazovali do schránky důvěry. Dotazníky byly vyhodnoceny dle stanovených hodnotících škál, nebo dle doplňujících informace uvedených respondenty, dle jednotlivých otázek. Opatření: Z administrovaných dotazníků nevyplynula žádná opatření, respondenti vyjadřovali spokojenost s poskytovanou službou. Zveřejnění závěrů šetření: Na vánoční schůzce s rodiči a opatrovníky. 4) Dobrovolnictví a jeho využívání Dobrovolnictví pouze ve smyslu zákona 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Uveďte vlastní poznatky, počet osob a souhrn odpracovaných hodin za rok DZP Kvasice spolupracuje s dobrovolnickým centrem v rámci občanského sdružení Spektrum preventivních programů pro děti a mládež Kroměříž. Centrum vybírá vhodné dobrovolníky. 8

9 V roce 2012 v našem zařízení převažovala spíše praktická výuka pracovníků v sociálních službách, než působení dobrovolníků. V roce 2012 jsme spolupracovali se 2 dobrovolníky, odpracovali 16 hodin. IV. VÝŠE ÚHRADY STANOVENÁ V ORGANIZACI ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PLATNÁ K A K Uveďte z vnitřního předpisu organizace výši úhrady za: (specifikujte případné jednotlivé varianty) k k úhrada za 1 hodinu péče (Kč) 60,- 60,- úhrada za celodenní stravování (Kč) 127,- (dle odebrané stravy) úhrada za oběd (Kč) 42,- 42,- úhrada za celodenní stravování děti 6-12 let (Kč) 110,- 110,- úhrada za celodenní stravování děti 12-18let (Kč) 120,- 120,- 127,- (dle odebrané stravy) V. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY NABÍZENÉ A POSKYTNUTÉ V OBDOBÍ OD DO Příjmy celkem/rok (Kč) Náklady celkem/rok (Kč) Fakultativní služba (celá nabídka služeb) Jednotková cena (Kč) *) Jednotka **) šicí práce nad rámec drobných oprav (např. všití zipu, přešívání oděvu apod. 40 Úkon 0 0 drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby na pokoji uživatele 50 Hodina 0 0 rozmnožování tiskovin 1 Kč/ A4 jednostranně 2 Kč/ A4 oboustranně Kopie 0 0 použití kulturní místnosti pro soukromé akce uživatele 200 Kč akce 0 0 připojení k satelitu, internetu 200 Měsíc 0 0 perličková koupel - celková 30 úkon 0 0 perličková koupel horních, dolních končetin 10 úkon 0 0 masáž - celková 50 úkon 0 0 masáž zad 30 úkon 0 0 masáž šíje 10 úkon 0 0 masáž dolních končetin 20 úkon soukromé elektrospotřebiče na pokoji 50 Za spotřebič 0 0 příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele 9 Kč/km + 50 Kč/hod práce řidiče (prac. SSL) Od Kč/km km 0 0 Vysvětl.: *) jednotková cena je vykalkulovaná cena v Kč za 1 jednotku **) jednotka je např. 1 km, 1 hod, 10 min atp. 9

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y. domov pro seniory. příspěvková organizace města Neratovice. Výroční zpráva

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y. domov pro seniory. příspěvková organizace města Neratovice. Výroční zpráva D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2010 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D Domova sociálních služeb Skřivany I. Všeobecná ustanovení. 1. Domov sociálních služeb Skřivany (dále jen DSS nebo zařízení), je zřízen jako samostatná příspěvková organizace s právní

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více